Ordförande har ordet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande har ordet"

Transkript

1 Årsredovisning 2009

2

3 TrelleborgsHem Ordförande har ordet 2009 blev ännu ett spännande och händelserikt år för TrelleborgsHem. En engagerad och väl fungerande styrelse har precis som tidigare år arbetat intensivt med utvecklingen av bolaget. Vårt mål och vår strävan är att TrelleborgsHem skall vara en aktiv part och en ledande aktör på den lokala bostadsmarknaden. Denna position har vi befäst under 2009 genom att arbeta med såväl förvärv som avyttringar och genomarbetade underhållsplaner på ett visionärt och långsiktigt sätt. TrelleborgsHem har idag ett välskött fastighetsbestånd och ett verksamhetsresultat som innebär soliditet och trygghet för både våra kunder och våra ägare. Det ger en attraktionskraft som sträcker sig långt utanför vår kommuns gränser. I denna årsredovisning berättar vi mer om de stora och små projekt som antingen genomförts under året eller som står på tur under kommande år. Väduren, Sockerbrukstomten, Sjöjungfrun samt Borgvallens fortsatta ombyggnad tilldrar sig speciellt intresse, då dessa projekt både är stora och strategiskt viktiga för hur framtidens TrelleborgsHem ska se ut och upplevas. Med sitt läge i sydvästra Skåne är Trelleborg en kommun som kommer att öka i attraktionskraft. Regionen expanderar redan sedan flera år. När motorvägen står klar och Pågatågen rullar är vår stad med sin närhet till både Malmö och Köpenhamn ännu intressantare som bostadsort för både barnfamiljer och pendlare. Det är därför vi i styrelsen gemensamt med ledning och anställda arbetar för att även i framtiden kunna hålla TrelleborgsHems flagga högt i vinden. TrelleborgsHem ska vara ett ledande fastighetsbolag och vi ska kunna erbjuda våra kunder ett ännu bredare utbud av boende i hela vår kommun. Göran Gunnesson, Styrelseordförande 3

4 Årsredovisning 2009 Styrelsen SVEN SANDGREN MARIANNE PETTERSSON GÖRAN GUNNESSON BERTIL ANDERSSON LIDIJA DURAKOSKA KENNETH JOHANSSON SVEN LINDQVIST ÅKE PERSSON ELISABETH SVENSSON-LAGERHOLM GERD KLEIN ORVAR ESPERT BIRGER LINDGREN ANITA PERSSON LEIF SJÖGREN ROY ANDERSSON CATHRINE PERSSON SAKNAS I BILDCOLLAGET 4

5 TrelleborgsHem Innehåll Ordförande har ordet 3 Porträttgalleri 4 VD om nuläge och framtid 6 Tillfredsställande att bygga nytt 8 Snyggare och tryggare boendemiljöer 10 När en lägenhet blir ledig 12 Renoveringar under året 14 Vi förbereder för det öppna stadsnätet 16 6 nya LSS-platser per år 18 Förvaltningsberättelse 20 Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 30 Noter 31 Revisionsberättelse 39 Granskningsrapport 40 Fastighetsinnehav 41 Uthyrningsenheter 42 5

6 Årsredovisning 2009 VD om nuläge och framtid Mycket på gång inför framtiden! Att summera 2009 är på många sätt att se framåt. Under året har vi startat och beslutat om flera spännande projekt som kommer att slutföras under Det handlar bland annat om tomter och fastigheter, renoveringar och miljösatsningar samt om en liten arena som vi tror kan få stor betydelse. I årets VD-ord ligger det nära tillhands att börja berätta om Borgvallen. Här har vi själva vårt huvudkontor sedan drygt ett år tillbaka och i skrivande stund bygger vi om för vård- och omsorgsboende på plan 2 och 3. Under 2010 kommer vi också att färdigställa en helt ny utemiljö för vård- och omsorgsboendet. Utemiljön utformas i enlighet med Sinnens trädgård, d.v.s. det terapeutiska trädgårdskoncept som utvecklats för att stimulera äldres sinnen och minnen av trädgården som den var när de var yngre. Gamla sorters rosor eller andra växter kan här genom både doft- och synintryck bidra till igenkänning och trivsel. Kvarteret Väduren Under 2009 påbörjade vi byggnationen av kvarteret Väduren på Henry Dunkers gata 8. Väduren har inflyttning under våren 2010 och kommer att innehålla 19 lägenheter flera med havsutsikt samt ett LSS-boende med 6 platser på det nedersta planet. Att tillföra lägenheter till kommunen genom att bygga nya fastigheter är viktigt för oss. Dels är det ett uppdrag vi har som allmännyttigt bostadsbolag, dels är det fantastiskt roligt att bygga nya lägenheter så att ännu fler kan komma in på bostadsmarknaden. Sockerbrukstomten, Sjöjungfrun och Kyrkskolan När Väduren är färdig ser vi närmast fram emot att bygga nya lägenheter på Sockerbrukstomten och i kvarteret Sjöjungfrun. Vår tidigare inlämnade bygglovsansökan för Sockerbrukstomten blev överklagad och vi gör nu en ny, innehållande fyra punkthus med totalt ca 100 lägenheter. Kvarteret Sjöjungfrun är inköpt under året och på den centralt belägna tomten kommer vi att...stimulera äldres sinnen och minnen......att bygga nya fastigheter är viktigt... 6

7 TrelleborgsHem bygga hyresrätter. Ett annat projekt är gamla Kyrkskolan, där vårdoch omsorgsboendet under året kommer att flytta till Borgvallen. Kyrkskolan byggs då om till hyresrätter ett spännande projekt då den gamla skolbyggnaden har både högt i tak och mycket ljusinsläpp. Vi har även fört samtal med kommunen och visat intresse för flera tomter där vi önskar bygga i framtiden. Det är viktigt för oss att fortsätta producera hyresrätter, då Trelleborg med all sannolikhet kommer att bli än intressantare som bostadsort de närmaste åren. Med motorvägen färdigbyggd minskar pendlingstiderna i regionen och med ESS-anläggningen i Lund och andra stora projekt skapas efterfrågan på lägenheter i fler kommuner än Lund och Malmö. Miljöansvar och energibesparing Lika viktigt som att bygga nya fastigheter är det att underhålla de befintliga. I finanskrisens spår har vi under året, tack vare lägre ränteläge, kunnat utföra ett större fastighetsunderhåll än planerat. Vi har bl.a. ägnat stor kraft åt energibesparande åtgärder för att sänka värmekostnaderna och för att ta vårt miljöansvar. Injusteringar och genomgångar av samtliga värmecentraler har resulterat i effektivare anläggningar. Koppling till miljöfrågorna har även ett av årets arbeten på Smygehem. Här har vi borrat efter grundvattenvärme för att installera en värmepumpsanläggning som kommer att sänka fastighetens energikostnader avsevärt. Underhållet av våra befintliga fastigheter och lägenheter är prioriterat även under Av 2009 års resultat går 6,5 Mkr till ökat underhåll under 2010, framför allt till stambyten och renovering av badrum. En ny liten arena Under 2009 har vi också påbörjat planeringen av en allaktivitetsbana, eller miniarena, på Fagerängen. En liten arena, men ett mycket spännande projekt som vi tror kan tillföra Fagerängen och de boende där enormt mycket. Arenan kommer, om planerna håller, att byggas och invigas under Avslutningsvis vill jag tacka alla mina medarbetare på TrelleborgsHem för ett väl utfört arbete och ett mycket trevligt samarbete under 2009!...Trelleborg kommer att bli än intressantare......energibesparande åtgärder......ett mycket spännande projekt... Kent Jönsson, VD 7

8 Årsredovisning 2009 Tillfredsställande att bygga nytt Som allmännyttigt bostadsbolag har TrelleborgsHem en självklar ambition att bygga nya bostäder för att kunna tillföra kommunen fler lägenheter. Samtidigt är det ett mycket tillfredsställande och inspirerande arbete, inte minst med tanke på att det finns en kö av människor som önskar hyra bostad av oss. I genomsnitt ska TrelleborgsHem bygga 25 nya lägenheter per år och även erbjuda olika boendeformer för människor med olika behov. Genom att tillföra kommunen och kommunens invånare bostäder ger vi också upphov till en flyttkedja, där de som flyttar in i våra nybyggda hyresrätter i många fall lämnar lägenheter som då blir tillgängliga för andra. Även de som flyttar in i dessa bostäder kanske lämnar lägenheter som alltså blir lediga för fler. Den här flyttkedjan är oerhört värdefull för en kommun, då den i slutändan ger ökade möjligheter för ungdomar och andra att göra entré på bostadsmarknaden. I skrivande stund har vi flera nya projekt på gång, i olika faser. Väduren Under våren 2010 är det dags för inflyttning i kvarteret Väduren på Henry Dunkers gata 8. Väduren är en helt ny fastighet som byggs i 4 plan med totalt 19 lägenheter och ett LSS-boende med 6 platser på det nedersta planet. Flera av lägenheterna har vacker havsutsikt och samtliga tvåor och treor får balkong i söderläge. LSS-boendet får separat entré och egen del av den tillhörande utemiljön. Sjöjungfrun Under 2009 köpte Trelleborgs- Hem kvarteret Sjöjungfrun, d.v.s. tomten i hörnet Bryggaregatan/ Västergatan. Vi har beviljats rivningstillstånd för de gamla fastigheterna på tomten och tar nu fram förslag till styrelsen för hur tomten bäst ska utnyttjas. Sannolikt blir det både hyresrätter och affärslokaler på denna mycket centralt belägna tomt. 8

9 TrelleborgsHem Eftersom det finns fornlämningar på platsen kommer vi att gå varsamt fram både i planeringen inför byggandet och under själva arbetet. Fastigheterna kommer att byggas utan källare och i lätta material som gör att vi inte behöver gräva så djupt i marken. Sockerbrukstomten På den s.k. Sockerbrukstomten i hörnet Allén/Bryggaregatan planerar TrelleborgsHem att uppföra fyra punkthus med totalt ca 100 lägenheter. Den bygglovsansökan som vi presenterade under 2009 överklagades, varför vi var tvungna att skjuta byggstarten på framtiden. Vi tar nu fram ny detaljplan och räknar med att snart kunna komma vidare med Sockerbrukstomten. Tomten är viktig då den kommer att ge Trelleborg ett stort och välbehövligt tillskott av hyresrätter med närhet till stadens centrum. Vi räknar också med att ett av de fyra husen ska innehålla lägenheter för kategorin +55. Det finns en stor efterfrågan på +55-lägenheter i Trelleborg och vi har goda erfarenheter av liknande projekt sedan tidigare, t.ex. Romulus på Algatan. 9

10 Årsredovisning 2009 Snyggare och tryggare boendemiljöer med extra satsningar på Fagerängen TrelleborgsHems motto Rent, snyggt och tryggt har inte tillkommit av en slump. Vi har valt de här tre enkla orden för att de hjälper oss att ge våra kunder det de värderar högst. Ett tryggt liv i en ren och snygg boendemiljö. Under 2009 satsade vi extra på Fagerängen. Att hålla rent, snyggt och tryggt är enklare sagt än gjort. Vi kan klippa gräs och beskära buskar, byta ut lampor och lysrör som har slocknat, sätta lås på dörrar och hålla ordning på parkeringsplatser. Men om någon vill forcera en dörr eller trampa runt i en plantering så har vi svårt att hindra det. Vi kan bara laga, reparera, förbättra och förebygga och göra det så ofta och så bra vi kan. Bovärdarna Vi vet att vi har mycket arbete kvar innan vi kan tala om att löftet om Rent, snyggt och tryggt är uppfyllt. Kanske blir vi heller aldrig riktigt klara, för när vi når en nivå som vi och våra kunder är nöjda med så ska den nivån bevaras. Det kräver fortsatta ansträngningar. Våra bovärdar spelar en betydande roll när det gäller trivseln och tryggheten i våra bostadsområden. Bovärdarna på våra fyra bovärdskontor fungerar som bolagets ansikte utåt. De kan våra fastigheter och bostadsområden utan och innan och i många fall är de också kända både till namn och utseende i sina respektive bovärdsområden. Det är bovärdarna som våra kunder vänder sig till i första hand. Satsning på Fagerängen På Fagerängen har kvaliteten på förvaltningen inte riktigt nått upp till våra mål. Vi har därför tillsatt extra resurser för Fagerängen under 2009 och 2010 i avsikt att komma tillrätta med de största problemen. Att vi under året fått beröm av många boende i området visar att vi redan kommit en bra bit på väg. Framför allt har vi under 2009 byggt om Fagerängens miljöhus och cykelhus, som tidvis drabbats av skadegörelse. 10

11 TrelleborgsHem Ombyggnaden har syftat till att de som går in i miljö- eller cykelhusen ska vara synliga för sin omgivning. Vi har öppnat upp husen och installerat närvarobelysning som tänds automatiskt när någon närmar sig. Några cykelhus har också tagits bort. Alla källare är numera låsta på Fagerängen, vilket innebär att de boende i området får kontakta sin bovärd för att få tillgång till källarförråden. Lösa föremål som förvarats utanför förråden, och som inte tillhört någon kund, är numera borttagna. Under 2009 har bovärdarna också gård för gård arbetat med vegetationen, beskurit buskar och lagat utrustning. Insatser som kommer att synas under våren när träd och buskar börjar grönska. Vi fortsätter under 2010 att satsa på tryggheten i området genom att bland annat kritiskt granska belysning samt buskage och annan vegetation Förslag till miniarena på Fagerängen 11

12 Årsredovisning 2009 När en lägenhet blir ledig TrelleborgsHems uthyrningsprocess ska vara effektiv och rättvis. Målsättningen är att en lägenhet som blir ledig ska hyras ut så fort som möjligt och att den ska erbjudas de personer som köat längst för en lägenhet av just det slaget. När en kund säger upp sin lägenhet är det tre månader kvar innan lägenheten ska lämnas och en ny kund ska flytta in. Två veckor efter uppsägningen gör bovärden med hjälp av ett protokoll en så kallad förbesiktning. Syftet är att få kunskap om lägenhetens skick och att ge kunden möjlighet att själv laga eller förbättra slitna detaljer. Visning av lägenheten När förbesiktningen är gjord börjar själva uthyrningsprocessen. TrelleborgsHem går igenom intressekön och tar fram namn på dem som bäst matchar den lediga lägenheten vad gäller önskemål om t.ex. storlek och läge. För att behålla sin plats i kön, och ha möjlighet att avancera i den, krävs naturligtvis att man betalar sin köavgift i tid. Köavgiften betalas för ett kalenderår i taget. De som vill titta närmare på den lediga lägenheten tar kontakt med TrelleborgsHem inom ett visst antal dagar och får sedan i turordning se lägenheten tillsammans med uthyrningspersonal från TrelleborgsHem. Kontrakt och nycklar Kontrakt skrivs på TrelleborgsHems huvudkontor, där den nya kunden också får information om boendet, bovärden och olika rutiner. Broschyren ABC för ditt boende gås också igenom. Innan den gamla kunden lämnar ifrån sig sina nycklar gör bovärden en slutbesiktning/städbesiktning. Godkänd städning är ett krav, liksom att inget onormalt slitage finns på väggar, golv eller andra delar av lägenheten. I särskilda fall av slitage, skador eller dålig städning kan kunden bli ersättningsskyldig. Nycklarna lämnas sedan på TrelleborgsHems huvudkontor, där de hämtas av den nya kunden. Information till kunderna TrelleborgsHem använder ett flertal kommunikationsvägar för att informera och ha en dialog med sina kunder. Under 2009 fick hemsidan ett nytt utseende och delvis nytt innehåll. Information är viktigt. Omständigheter och förhållanden ändras ständigt och goda informationsrutiner är det bästa sättet att hålla jämna steg med 12

13 TrelleborgsHem I TrelleborgsHems intressekö finns 948 personer av dessa bor redan hos oss personer (eller 22 % av de övriga 752) bor utanför Trelleborgs kommun, t.ex. i Hedemora, Umeå, Östersund, Borlänge, Säffle, Göteborg och Köpenhamn. (januari 2010) omvärlden. Inom TrelleborgsHem har vi såväl personliga som tryckta och digitala informationsvägar. Bovärdarna Bovärdarna vet vad som är på gång i de olika bostadsområdena. De är dessutom synliga i både fastigheter och utemiljöer. Många kunder uppskattar bovärdarnas närvaro och tillgänglighet och det är också i första hand till bovärdarna som kunderna ska vända sig med sina frågor eller önskemål. Bovärdarna finns tillgängliga på telefon kl varje vardag samt på sina bovärdskontor mellan kl. 11 och 12 tre dagar i veckan. Kundtjänst För frågor som inte bovärdarna kan lösa finns Kundtjänst på huvudkontoret. Kundtjänst har generösa öppettider och tar även emot samtal och besök från andra än kunderna, t.ex. från personer som önskar en bostad i Trelleborg. Nyhetsbrevet Personligt Fyra gånger om året skickas nyhetsbrevet Personligt ut till alla kunder. Personligt innehåller kortfattad information om det som händer inom TrelleborgsHem och hur det påverkar kunderna i olika områden. Nyhetsbrevet distribueras tillsammans med respektive månads hyresavi. Trappanslag och brev För extra viktig information sätter vi upp anslag i trapphusen. Det gäller t.ex. när vi ska stänga av vattnet i en fastighet, göra energibesiktningar eller vid andra arbeten som direkt berör kunderna på en viss adress. När våra entreprenörer skickar ut information om olika arbeten ska dessa utskick ske i kuvert märkta med TrelleborgsHems logotype. Hemsidan Under 2009 fick vår hemsida ett modernare utseende, samtidigt som innehållet utvecklades och blev mer omfattande. Idag finns mycket värdefull information för våra kunder på hemsidan t.ex. kontaktinformation till olika personer inom TrelleborgsHem, en funktion där man kan lämna förslag på förbättringar, information om förmånlig hemförsäkring genom Länsförsäkringar, kartor, bilder och information om alla våra bostadsområden samt mycket mer. Ambitionen är att göra hemsidan ännu mer levande genom att publicera aktuell information i en än högre omfattning än tidigare. 13

14 Årsredovisning 2009 Renoveringar under året Vård- och omsorgsboende Smygehem och Täppan var föremål för omfattande renoveringar under I Täppan var det inflyttning under våren i den andra och sista etappen, medan arbetet med Smygehem avslutas till våren Under 2009 har TrelleborgsHem satsat kraftfullt på energibesparande åtgärder, både för att minska på uppvärmningskostnaderna och för att ta vårt miljöansvar. Som de flesta andra år har även många andra små och större renoveringsarbeten genomförts. I ett stort fastighetsbestånd finns alltid finjusteringar och ombyggnader att göra. Smygehem Renoveringen av Smygehem gäller främst tre områden. På avdelningen Korallen har en ombyggnad av ett gammalt inglasat uterum gjort att gemensamhetsutrymmet med kök och matplats blivit ca 25 kvm större och mer ändamålsenligt än tidigare. Utomhus har vi borrat 50 meter ned i marken efter grundvattenvärme och gjort en värmepumpsinstallation som kraftigt kommer att sänka fastighetens energikostnader. Smygehem är med sina många ytterväggar och ett havsnära läge en fastighet med stort energibehov. Med den nya installationen ersätter vi dyr elvärme med en miljövänlig och kostnadseffektiv lös- 14

15 TrelleborgsHem ning. Trots att den initiala investeringen är stor kommer den på relativt kort tid att betala sig genom lägre uppvärmningskostnader. Vi bygger också om den yttre miljön och kommer under våren 2010 att kunna inviga en helt ny utemiljö, skapad efter det trädgårdskoncept som går under namnet Sinnenas trädgård. Konceptet går ut på att stimulera de äldres minnen och skapa trivsel och igenkänning med hjälp av blommor och andra växter som påminner om äldre tider. Täppan Äldreboendet Täppan i området Malörten har under en tid byggts om helt och hållet. Idag består Täppan av 39 platser i vård- och omsorgsboende för dementa. Även hemtjänsten har fått lokaler i Täppan. Den första etappen av Täppan invigdes sommaren 2008, medan etapp 2 var klar för inflyttning den 1 april Behovet av vård- och omsorgsboende för dementa är stort i Trelleborg och med de 39 platserna på Täppan har både boende och vårdpersonal fått tillgång till moderna och ändamålsenliga lokaler. Bland annat med ljusa, fina dusch- och tvättutrymmen samt med väl tilltagna gemensamhetsutrymmen för exempelvis måltider, dagaktiviteter och samlingar. 15

16 Årsredovisning 2009 Vi förbereder för det öppna stadsnätet Genom anslutning av TrelleborgsHems fastigheter till kommunens öppna stadsnät kommer våra kunder att få mycket stor valfrihet när det gäller olika kommunikationstjänster. Under 2009 förbereddes Fagerängen som första bostadsområde för en anslutning. Samtliga fastigheter på Fagerängen anslöts under 2009 med fiberkabel till kommunens öppna stadsnät. I varje lägenhet installerades ett datauttag vid sidan av TV-uttaget i vardagsrummet. För att kunderna på Fagerängen nu ska få tillgång till det som det öppna stadsnätet lovar snabbare bredband, fler TV-kanaler från olika leverantörer samt ip-telefoni krävs att kommunen skriver avtal med en kommunikationsoperatör som kan erbjuda de boende leverantörer av bredband, TV och telefoni. Snabbare. Mer och fler. Friare. Med det öppna stadsnätet har kunderna förutsättningar att välja tjänster efter sina egna önskemål och behov. Här finns möjlighet till betydligt snabbare bredbandsuppkoppling samt tillgång till ett större antal bredbandsoperatörer. När det gäller TV kan kunderna välja enstaka TV-kanaler från flera olika leverantörer, istället för att vara hänvisade till en leverantör där ett större paket av kanaler måste tecknas för att ge möjlighet att se en viss favoritkanal. Med den nya installationen i lägenheten är det också förberett för ip-telefoni. I en framtid finns även förutsättningar att använda det öppna stadsnätet för tjänster inom vård och omsorg. Med snabb och pålitlig uppkoppling till sjukvården finns möjlighet att utföra olika tester och prover i hemmet, där resultaten skickas till sjukvården och kontrolleras av läkare eller sköterskor. Ett sätt att minska belastningen på sjukvården och även göra det bekvämare för den som är sjuk. 16

17 TrelleborgsHem Fler områden följer Fagerängen anslöts som första bostadsområde till det öppna stadsnätet eftersom det är vårt största område. Ju fler hushåll som är anslutna till nätet, desto attraktivare blir det för den kommande kommunikationsoperatören. Under 2010 fortsätter vi att ansluta fler bostadsområden. På tur står kvarteren Åldermannen, Stuckatören, Malörten, Stigbygeln samt Nyhejdan. 17

18 Årsredovisning nya LSS-platser per år Behovet av bostäder som är anpassade för äldre och funktionshindrade ökar i Trelleborg. TrelleborgsHem har sedan flera år en god dialog med kommunens socialtjänst. Målsättningen för att möta de ökade behoven är att i genomsnitt kunna bidra med 6 nya LSS-platser varje år. Människor med omfattande funktionsnedsättningar har i vissa fall rätt till ett boende enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en rättighetslag som ska se till att personer med omfattande och varaktiga funktionshinder får den hjälp de behöver i vardagen och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Ett boende enligt LSS ska bl.a. innehålla omvårdnad, umgänge och fritidsaktiviteter. Väduren och Delfinen För att bidra till att öka antalet LSS-platser i Trelleborg har TrelleborgsHem som målsättning att i genomsnitt bygga 6 nya platser varje år. Under 2009 påbörjades den nya fastigheten Väduren, där det förutom 19 lägenheter även blir ett LSS-boende med 6 platser på det nedre planet. Inflyttning i Väduren sker under våren Under 2010 kommer vi att påbörja ombyggnaden av Delfinen till ett LSSboende med 6 platser. Detta blir möjligt då vård- och omsorgsboendet på Delfinen flyttar till Borgvallen. Den viktiga bostaden Alla vet vi hur värdefull den egna bostaden är. Att den är lika viktig för människor med funktionshinder är självklart. Socialstyrelsen menar i boken Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS att den till och med kan vara viktigare. Ingen annan enskild faktor kan sägas ha så stor betydelse för känslan av den egna identiteten som den egna bostaden. Det är i bostaden 18

19 TrelleborgsHem man normalt tillgodoser sina mest elementära behov och bostaden är för de flesta människor tillsammans med arbetet den plattform från vilken man skapar relationer med andra människor och deltar i samhällslivet. Många personer med omfattande funktionshinder tillbringar en stor del av sin dag i det egna hemmet. Därför är bostaden många gånger ännu mer betydelsefull för personer med funktionshinder än den är för icke funktionshindrade personer, skriver Socialstyrelsen. När TrelleborgsHem bygger LSS-boenden försöker vi på alla sätt att ta hänsyn till detta. Det är också viktigt att komma ihåg att samtidigt som LSSboendet ska uppfylla de behov som de boende har, ska arbetsmiljön för vårdpersonalen vara god och riktig på alla sätt. TrelleborgsHem har idag totalt 75 LSS-platser på Malörten (11 platser), Fagerängen (14 platser), Fornborgen/Kastanjegården (23 platser), Östergården (4 platser), Kullagården (6 platser), Gåskarlen (5 platser) samt Betan (12 platser). 19

20 Årsredovisning 2009 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget TrelleborgsHem (org. nr ) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret AB TrelleborgsHem är ett allmännyttigt bostadsföretag, grundat 1950, som äger och förvaltar bostäder och lokaler inom Trelleborgs kommun. Kommunen är ensam ägare till samtliga aktier i bolaget. Styrelse och revisorer Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun och har under året bestått av sju ledamöter jämte suppleanter. Styrelsen har hållit 7 styrelsemöten under räkenskapsåret. Styrelseledamöter Göran Gunnesson (m) ordf Gerd Klein (s) v ordf Birger Lindgren (sp) Elisabeth Svensson-Lagerholm (fp) Sven Lindkvist (s) Marianne Pettersson (s) Anita Persson (sd) Styrelsesuppleanter Orvar Espert (m) Bertil Andersson (kd) Leif Sjögren (c) Sven Sandgren (s) Cathrine Persson (s) Kenneth Johansson (s) Åke Persson (sd) Per Klarberg (sd) Ledningsgrupp Ledningsgruppen består av Kent Jönsson (vd), Lars Hellstrand (fastighetschef) samt Pia Jönsson (administrativ chef). Arbetstagarrepresentanter Lidija Durakoska, SKTF Roy Andersson, Fastighetsanställdas förbund Verkställande direktör Kent Jönsson Årsstämman har utsett följande auktoriserade revisorer för verksamhetsåret: Anders Thulin, auktoriserad revisor, med Anders Nilsson, auktoriserad revisor, som suppleant, båda från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Kommunfullmäktige har utsett följande lekmannarevisorer för verksamhetsåret: Aina Andersson (mp) och Gert-Åke Nilsson (s) med Bo Sandblom (kd) och Ruth Nyström Lundberg (s) som suppleanter. Organisationsanslutning Bolaget är medlem i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretags Organisation), FASTIGO (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation), HBV (Husbyggnadsvarors förening), Andelsföreningen Skånehem samt Trelleborgs Citysamverkan Ekonomisk Förening. 20

21 TrelleborgsHem Verksamhet AB TrelleborgsHem skall främja bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun och tillhandahålla boende i alla former på den lokala bostadsmarknaden. Förvaltningen omfattar bostäder, 166 lokaler samt 295 garage. Bostädernas yta uppgår till kvm samt lokalernas yta till kvm. Vid utgången av räkenskapsåret uppgick det sammanlagda anskaffningsvärdet på byggnader och mark till tkr. Verksamheten under året har omfattat förvaltning av bolagets fastighetsbestånd samt ny- och ombyggnation, köp och försäljning av fastigheter och tomter för att trygga bolagets fortsatta goda utveckling. Fastighetsbeståndet Under innevarande år har ett antal fastighetstransaktioner utförts. TrelleborgsHem har avyttrat följande fastigheter: Kastanjen 6 med adress Syrengatan 9, per den Västra Alstad 4:82 med adress Stenkullevägen 6 Alstad, per den Skegrie 35:33 med adress Solängen 1-16 Skegrie, per den Under året har TrelleborgsHem också förvärvat fastigheten Sjöjungfrun 11 med adress Västergatan 5-9. Pågående nyproduktion Väduren 8 Nyproduktion av flerbostadshus med 19 lägenheter samt 6 LSS-platser i bottenplan. Byggnation pågår. Beräknad inflyttning Innerstaden 1:64, Sockerbrukstomten Nybyggnation av 4 flerbostadshus med ca 100 lägenheter. Projektet var planerat som ett partneringprojekt men kommer nu att senareläggas p.g.a. framtagande av ny detaljplan för tomten. Ett överklagande har skett på inlämnad byggnadslovsansökan. Ombyggnader under året Malörten, Täppan Ombyggnation av äldreboende till vård- och omsorgsboende med 39 platser samt lokaler för hemtjänsten. Färdigställd per Vallgraven 2, Borgvallen Ombyggnad av plan 2 och 3, på uppdrag av Vårdoch omsorgsnämnden i Trelleborgs kommun, till vård- och omsorgsboende med 42 vårdplatser. Ombyggnaden beräknas vara färdigställd Övriga investeringar och underhåll Följande investeringar och fastighetsbevarande underhåll har utförts under året: Nya varmvattenberedare i kv Åldermannen, kv Husaren 16 samt i kv. Innerstaden 1:64. 21

22 Årsredovisning 2009 Ny snabbtvättstuga till fastigheterna på Kyrkogatan 10 i Anderslöv. Flaningens förskola i kv. Nyhejdan, installation av ny ventilation, byte golvmatta, köksinredning samt vävning och målningsarbete i lokalen. Byte av gaspanna kv. Åldermannen, samt kv. Lodjuret och Orrens förskola i Anderslöv. Fiberinstallation för installation av skalskydd samt digitalisering av tvättstuga i kv. Åldermannen. Byte av värmepump kv. Nyhejdan samt renovering av loftgångarna. Byte av vvc ledningar till gröna rör kv. Fagerängen. Renovering av fasader och tak i kv. Herkules samt ny fasadbelysning. Installation av nytt fastighetsfibernätverk inom Fagerängen samt datoriserat styr- och övervakningssystem. Förvaltning och fastighetsskötsel Under året har TrelleborgsHem gjort en ny städupphandling gällande den inre skötseln. Upphandlingen är gjord utifrån regelverket INSTA 800 som är en nordisk standard för mätning och utvärdering av städkvalitet. I ett av bolagets bovärdsområde har upphandling med extern entreprenör skett av den yttre skötseln. Detta har vi gjort för att ges möjlighet att fokusera mer på den direkta servicen till kunden. En utvärdering av resultatet kommer att göras under 1:a kvartalet I kv. Åldermannen har en förädling av den yttre miljön skett. Man har gjort en generell genomgång av vegetationen m.m. för att skapa tryggare bostadsmiljö. Fortsatta kvalitetshöjande åtgärder i form av blomsterarrangemang, tillförande av sittgrupper m.m. pågår bl.a. i kv. Boktryckaren, Bildsnidaren, Malörten och Fagerängen. Bostadsområdet Fagerängen är under en 2 års period betecknat som ett projektområde, vilket innebär att bolaget har tillfört extra pengar och även personalresurser för att utveckla kvalitén och tryggheten i området. Miljöhusen har öppnats upp, ytterbelysning reparerats eller bytts ut. Vidare har ett stort antal trapphus målats, källare och förråd rensats upp, alla entréskyltar och anslagstavlor har förnyats samt så har en generell översyn gjorts av samtliga uteplatser. På två av gårdarna i kv. Malörten har man startat upp självförvaltning av den yttre miljön. Kunderna som deltar i självförvaltningen har varit delaktiga i både planering, plantering och plattsättning. Miljö Under året har bolaget energideklarerat samtliga fastigheter. F.n. pågår en utvärdering av deklarationen med eventuell besiktning. På Smygehem i Smygehamn har installerats ett kompletterande grundvärmesystem i form av bergvärme samtidigt sker ombyggnad av den yttre miljön. 22

AB TrelleborgsHem. Årsredovisning 2014

AB TrelleborgsHem. Årsredovisning 2014 AB TrelleborgsHem Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 4 Det är framtiden som gäller nu 8 Trelleborg vill växa! 14 Miljöredovisning 16 NKI och kundundersökning 18 Händelser under året 20 Vd-ordet 22

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Fastighetsområden 20 Bostadslägenheter 22 Styrelsens

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013

BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 2013 BÅSTADHEM ÅRSREDOVISNING 23 2 BÅSTADHEM Innehåll VD har ordet... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Ekonomisk översikt... 2 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 22 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser...23

Läs mer

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET årsredovisning inledning 3 ÅRET I KORTHET 4 VD HAR ORDET förvaltningsberättelse 6 STYRELSE 7 BYGGVERKSAMHET OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL 1 FÖRVALTNING 12 KUNDER OCH MARKNAD 14 MILJÖ 16 EKONOMI OCH FINANS 17

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB Årsredovisning 2013 Östersundshem AB 1 2 3 Vi har ett utgångsläge som inspirerar ord från vd 6 Våra energibesparingsmål 8 Hemlängtan genom trivsel, nära dialog och bostäder för alla 10 Långsiktigt underhåll

Läs mer

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB (TFAB) Innehåll Ordförande och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt...4 Personal... 5 Litet företag med

Läs mer

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng.

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng. Årsredovisning Framsida Råda Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se Boende med poäng. 4 5 FARVÄL 20 10 Vid årsskiftet trädde en ny lag om allmännyttan i

Läs mer

Årsredovisning 2009. Salabostäder

Årsredovisning 2009. Salabostäder Årsredovisning 2009 alabostäder ostäder bostäder labostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder ostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder

Läs mer

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2011 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009 AB Nynäshamnsbostäder Årsredovisning 2009 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal Vd har ordet Året som varit Nyproduktion Förvaltning Marknad Finansiering Hållbarhetsredovisning Styrelsen Medarbetare Förvaltningsberättelse

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

ViKTIGA siffror för 2014

ViKTIGA siffror för 2014 Årsredovisning 2014 ViKTIGA siffror för 2014 Genomsnittlig lägenhetsstorlek 60 kvm 32 nybyggda lägenheter. Ett tillskott om 1,3% 2% Studentbostäder 4,6% av beståndet har renoverats och byggts om (113 lgh)

Läs mer

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1

Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsredovisning 2009 AB GotlandsHem AB GotlandsHem 556066-0523 1 Årsstämma hålls i Erlanderska rummet, Wisby Hotel, Visby Tisdagen den 8 april 2010 kl 11:00 INNEHÅLL Sidan 2009 i sammandrag 3 VDs rapport

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING AB ALEBYGGEN 2012 AB Alebyggen 1 (38) 1Styrelsen och verkställande direktören för AB Alebyggen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014 Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2014 MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2014 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2007. marks bostads ab

Årsredovisning 2007. marks bostads ab Årsredovisning 2007 marks bostads ab Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Flerårsöversikt sida 22 Resultaträkning sida 23 Balansräkning sida 24 Kassaflödesanalys sida 26 Noter sida

Läs mer

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör

Vd har ordet. Brita Natanaelsson verkställande direktör Årsredovisning 2006 Vd har ordet Bostaden kan nu lägga ännu ett bra år till handlingarna. Samtidigt kan vi glädjas åt att Umeås tillväxt fortsätter och behovet av lägenheter och lokaler är därför stort.

Läs mer

Årsredovisning 2012 Järfällahus AB

Årsredovisning 2012 Järfällahus AB Årsredovisning 2012 Järfällahus AB Vi ska vara en välkänd aktör med ett gott rykte på den lokala marknaden och uppfattas som en seriös förvaltare och fastighetsägare. (Ur Järfällahus affärsplan.) Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 VH 6YlQJUXP I U DOOD

Årsredovisning 2014 VH 6YlQJUXP I U DOOD Årsredovisning 2014 2014 i korthet Fortsatt satsning på Fröjdenborg Badrumsrenovering på Sandvången Friskis&Svettis flytt till Västra Fäladen Green Hub, Landskrona en hållbar satsning LAB en mötesplats

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005.

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. Foto: Roxx ÅRSREDOVISNINGAR 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4-5 Koncernresultaträkning 7 Koncernbalansräkning 8-9 Kassaflödesanalys

Läs mer