Ordförande har ordet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordförande har ordet"

Transkript

1 Årsredovisning 2009

2

3 TrelleborgsHem Ordförande har ordet 2009 blev ännu ett spännande och händelserikt år för TrelleborgsHem. En engagerad och väl fungerande styrelse har precis som tidigare år arbetat intensivt med utvecklingen av bolaget. Vårt mål och vår strävan är att TrelleborgsHem skall vara en aktiv part och en ledande aktör på den lokala bostadsmarknaden. Denna position har vi befäst under 2009 genom att arbeta med såväl förvärv som avyttringar och genomarbetade underhållsplaner på ett visionärt och långsiktigt sätt. TrelleborgsHem har idag ett välskött fastighetsbestånd och ett verksamhetsresultat som innebär soliditet och trygghet för både våra kunder och våra ägare. Det ger en attraktionskraft som sträcker sig långt utanför vår kommuns gränser. I denna årsredovisning berättar vi mer om de stora och små projekt som antingen genomförts under året eller som står på tur under kommande år. Väduren, Sockerbrukstomten, Sjöjungfrun samt Borgvallens fortsatta ombyggnad tilldrar sig speciellt intresse, då dessa projekt både är stora och strategiskt viktiga för hur framtidens TrelleborgsHem ska se ut och upplevas. Med sitt läge i sydvästra Skåne är Trelleborg en kommun som kommer att öka i attraktionskraft. Regionen expanderar redan sedan flera år. När motorvägen står klar och Pågatågen rullar är vår stad med sin närhet till både Malmö och Köpenhamn ännu intressantare som bostadsort för både barnfamiljer och pendlare. Det är därför vi i styrelsen gemensamt med ledning och anställda arbetar för att även i framtiden kunna hålla TrelleborgsHems flagga högt i vinden. TrelleborgsHem ska vara ett ledande fastighetsbolag och vi ska kunna erbjuda våra kunder ett ännu bredare utbud av boende i hela vår kommun. Göran Gunnesson, Styrelseordförande 3

4 Årsredovisning 2009 Styrelsen SVEN SANDGREN MARIANNE PETTERSSON GÖRAN GUNNESSON BERTIL ANDERSSON LIDIJA DURAKOSKA KENNETH JOHANSSON SVEN LINDQVIST ÅKE PERSSON ELISABETH SVENSSON-LAGERHOLM GERD KLEIN ORVAR ESPERT BIRGER LINDGREN ANITA PERSSON LEIF SJÖGREN ROY ANDERSSON CATHRINE PERSSON SAKNAS I BILDCOLLAGET 4

5 TrelleborgsHem Innehåll Ordförande har ordet 3 Porträttgalleri 4 VD om nuläge och framtid 6 Tillfredsställande att bygga nytt 8 Snyggare och tryggare boendemiljöer 10 När en lägenhet blir ledig 12 Renoveringar under året 14 Vi förbereder för det öppna stadsnätet 16 6 nya LSS-platser per år 18 Förvaltningsberättelse 20 Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 30 Noter 31 Revisionsberättelse 39 Granskningsrapport 40 Fastighetsinnehav 41 Uthyrningsenheter 42 5

6 Årsredovisning 2009 VD om nuläge och framtid Mycket på gång inför framtiden! Att summera 2009 är på många sätt att se framåt. Under året har vi startat och beslutat om flera spännande projekt som kommer att slutföras under Det handlar bland annat om tomter och fastigheter, renoveringar och miljösatsningar samt om en liten arena som vi tror kan få stor betydelse. I årets VD-ord ligger det nära tillhands att börja berätta om Borgvallen. Här har vi själva vårt huvudkontor sedan drygt ett år tillbaka och i skrivande stund bygger vi om för vård- och omsorgsboende på plan 2 och 3. Under 2010 kommer vi också att färdigställa en helt ny utemiljö för vård- och omsorgsboendet. Utemiljön utformas i enlighet med Sinnens trädgård, d.v.s. det terapeutiska trädgårdskoncept som utvecklats för att stimulera äldres sinnen och minnen av trädgården som den var när de var yngre. Gamla sorters rosor eller andra växter kan här genom både doft- och synintryck bidra till igenkänning och trivsel. Kvarteret Väduren Under 2009 påbörjade vi byggnationen av kvarteret Väduren på Henry Dunkers gata 8. Väduren har inflyttning under våren 2010 och kommer att innehålla 19 lägenheter flera med havsutsikt samt ett LSS-boende med 6 platser på det nedersta planet. Att tillföra lägenheter till kommunen genom att bygga nya fastigheter är viktigt för oss. Dels är det ett uppdrag vi har som allmännyttigt bostadsbolag, dels är det fantastiskt roligt att bygga nya lägenheter så att ännu fler kan komma in på bostadsmarknaden. Sockerbrukstomten, Sjöjungfrun och Kyrkskolan När Väduren är färdig ser vi närmast fram emot att bygga nya lägenheter på Sockerbrukstomten och i kvarteret Sjöjungfrun. Vår tidigare inlämnade bygglovsansökan för Sockerbrukstomten blev överklagad och vi gör nu en ny, innehållande fyra punkthus med totalt ca 100 lägenheter. Kvarteret Sjöjungfrun är inköpt under året och på den centralt belägna tomten kommer vi att...stimulera äldres sinnen och minnen......att bygga nya fastigheter är viktigt... 6

7 TrelleborgsHem bygga hyresrätter. Ett annat projekt är gamla Kyrkskolan, där vårdoch omsorgsboendet under året kommer att flytta till Borgvallen. Kyrkskolan byggs då om till hyresrätter ett spännande projekt då den gamla skolbyggnaden har både högt i tak och mycket ljusinsläpp. Vi har även fört samtal med kommunen och visat intresse för flera tomter där vi önskar bygga i framtiden. Det är viktigt för oss att fortsätta producera hyresrätter, då Trelleborg med all sannolikhet kommer att bli än intressantare som bostadsort de närmaste åren. Med motorvägen färdigbyggd minskar pendlingstiderna i regionen och med ESS-anläggningen i Lund och andra stora projekt skapas efterfrågan på lägenheter i fler kommuner än Lund och Malmö. Miljöansvar och energibesparing Lika viktigt som att bygga nya fastigheter är det att underhålla de befintliga. I finanskrisens spår har vi under året, tack vare lägre ränteläge, kunnat utföra ett större fastighetsunderhåll än planerat. Vi har bl.a. ägnat stor kraft åt energibesparande åtgärder för att sänka värmekostnaderna och för att ta vårt miljöansvar. Injusteringar och genomgångar av samtliga värmecentraler har resulterat i effektivare anläggningar. Koppling till miljöfrågorna har även ett av årets arbeten på Smygehem. Här har vi borrat efter grundvattenvärme för att installera en värmepumpsanläggning som kommer att sänka fastighetens energikostnader avsevärt. Underhållet av våra befintliga fastigheter och lägenheter är prioriterat även under Av 2009 års resultat går 6,5 Mkr till ökat underhåll under 2010, framför allt till stambyten och renovering av badrum. En ny liten arena Under 2009 har vi också påbörjat planeringen av en allaktivitetsbana, eller miniarena, på Fagerängen. En liten arena, men ett mycket spännande projekt som vi tror kan tillföra Fagerängen och de boende där enormt mycket. Arenan kommer, om planerna håller, att byggas och invigas under Avslutningsvis vill jag tacka alla mina medarbetare på TrelleborgsHem för ett väl utfört arbete och ett mycket trevligt samarbete under 2009!...Trelleborg kommer att bli än intressantare......energibesparande åtgärder......ett mycket spännande projekt... Kent Jönsson, VD 7

8 Årsredovisning 2009 Tillfredsställande att bygga nytt Som allmännyttigt bostadsbolag har TrelleborgsHem en självklar ambition att bygga nya bostäder för att kunna tillföra kommunen fler lägenheter. Samtidigt är det ett mycket tillfredsställande och inspirerande arbete, inte minst med tanke på att det finns en kö av människor som önskar hyra bostad av oss. I genomsnitt ska TrelleborgsHem bygga 25 nya lägenheter per år och även erbjuda olika boendeformer för människor med olika behov. Genom att tillföra kommunen och kommunens invånare bostäder ger vi också upphov till en flyttkedja, där de som flyttar in i våra nybyggda hyresrätter i många fall lämnar lägenheter som då blir tillgängliga för andra. Även de som flyttar in i dessa bostäder kanske lämnar lägenheter som alltså blir lediga för fler. Den här flyttkedjan är oerhört värdefull för en kommun, då den i slutändan ger ökade möjligheter för ungdomar och andra att göra entré på bostadsmarknaden. I skrivande stund har vi flera nya projekt på gång, i olika faser. Väduren Under våren 2010 är det dags för inflyttning i kvarteret Väduren på Henry Dunkers gata 8. Väduren är en helt ny fastighet som byggs i 4 plan med totalt 19 lägenheter och ett LSS-boende med 6 platser på det nedersta planet. Flera av lägenheterna har vacker havsutsikt och samtliga tvåor och treor får balkong i söderläge. LSS-boendet får separat entré och egen del av den tillhörande utemiljön. Sjöjungfrun Under 2009 köpte Trelleborgs- Hem kvarteret Sjöjungfrun, d.v.s. tomten i hörnet Bryggaregatan/ Västergatan. Vi har beviljats rivningstillstånd för de gamla fastigheterna på tomten och tar nu fram förslag till styrelsen för hur tomten bäst ska utnyttjas. Sannolikt blir det både hyresrätter och affärslokaler på denna mycket centralt belägna tomt. 8

9 TrelleborgsHem Eftersom det finns fornlämningar på platsen kommer vi att gå varsamt fram både i planeringen inför byggandet och under själva arbetet. Fastigheterna kommer att byggas utan källare och i lätta material som gör att vi inte behöver gräva så djupt i marken. Sockerbrukstomten På den s.k. Sockerbrukstomten i hörnet Allén/Bryggaregatan planerar TrelleborgsHem att uppföra fyra punkthus med totalt ca 100 lägenheter. Den bygglovsansökan som vi presenterade under 2009 överklagades, varför vi var tvungna att skjuta byggstarten på framtiden. Vi tar nu fram ny detaljplan och räknar med att snart kunna komma vidare med Sockerbrukstomten. Tomten är viktig då den kommer att ge Trelleborg ett stort och välbehövligt tillskott av hyresrätter med närhet till stadens centrum. Vi räknar också med att ett av de fyra husen ska innehålla lägenheter för kategorin +55. Det finns en stor efterfrågan på +55-lägenheter i Trelleborg och vi har goda erfarenheter av liknande projekt sedan tidigare, t.ex. Romulus på Algatan. 9

10 Årsredovisning 2009 Snyggare och tryggare boendemiljöer med extra satsningar på Fagerängen TrelleborgsHems motto Rent, snyggt och tryggt har inte tillkommit av en slump. Vi har valt de här tre enkla orden för att de hjälper oss att ge våra kunder det de värderar högst. Ett tryggt liv i en ren och snygg boendemiljö. Under 2009 satsade vi extra på Fagerängen. Att hålla rent, snyggt och tryggt är enklare sagt än gjort. Vi kan klippa gräs och beskära buskar, byta ut lampor och lysrör som har slocknat, sätta lås på dörrar och hålla ordning på parkeringsplatser. Men om någon vill forcera en dörr eller trampa runt i en plantering så har vi svårt att hindra det. Vi kan bara laga, reparera, förbättra och förebygga och göra det så ofta och så bra vi kan. Bovärdarna Vi vet att vi har mycket arbete kvar innan vi kan tala om att löftet om Rent, snyggt och tryggt är uppfyllt. Kanske blir vi heller aldrig riktigt klara, för när vi når en nivå som vi och våra kunder är nöjda med så ska den nivån bevaras. Det kräver fortsatta ansträngningar. Våra bovärdar spelar en betydande roll när det gäller trivseln och tryggheten i våra bostadsområden. Bovärdarna på våra fyra bovärdskontor fungerar som bolagets ansikte utåt. De kan våra fastigheter och bostadsområden utan och innan och i många fall är de också kända både till namn och utseende i sina respektive bovärdsområden. Det är bovärdarna som våra kunder vänder sig till i första hand. Satsning på Fagerängen På Fagerängen har kvaliteten på förvaltningen inte riktigt nått upp till våra mål. Vi har därför tillsatt extra resurser för Fagerängen under 2009 och 2010 i avsikt att komma tillrätta med de största problemen. Att vi under året fått beröm av många boende i området visar att vi redan kommit en bra bit på väg. Framför allt har vi under 2009 byggt om Fagerängens miljöhus och cykelhus, som tidvis drabbats av skadegörelse. 10

11 TrelleborgsHem Ombyggnaden har syftat till att de som går in i miljö- eller cykelhusen ska vara synliga för sin omgivning. Vi har öppnat upp husen och installerat närvarobelysning som tänds automatiskt när någon närmar sig. Några cykelhus har också tagits bort. Alla källare är numera låsta på Fagerängen, vilket innebär att de boende i området får kontakta sin bovärd för att få tillgång till källarförråden. Lösa föremål som förvarats utanför förråden, och som inte tillhört någon kund, är numera borttagna. Under 2009 har bovärdarna också gård för gård arbetat med vegetationen, beskurit buskar och lagat utrustning. Insatser som kommer att synas under våren när träd och buskar börjar grönska. Vi fortsätter under 2010 att satsa på tryggheten i området genom att bland annat kritiskt granska belysning samt buskage och annan vegetation Förslag till miniarena på Fagerängen 11

12 Årsredovisning 2009 När en lägenhet blir ledig TrelleborgsHems uthyrningsprocess ska vara effektiv och rättvis. Målsättningen är att en lägenhet som blir ledig ska hyras ut så fort som möjligt och att den ska erbjudas de personer som köat längst för en lägenhet av just det slaget. När en kund säger upp sin lägenhet är det tre månader kvar innan lägenheten ska lämnas och en ny kund ska flytta in. Två veckor efter uppsägningen gör bovärden med hjälp av ett protokoll en så kallad förbesiktning. Syftet är att få kunskap om lägenhetens skick och att ge kunden möjlighet att själv laga eller förbättra slitna detaljer. Visning av lägenheten När förbesiktningen är gjord börjar själva uthyrningsprocessen. TrelleborgsHem går igenom intressekön och tar fram namn på dem som bäst matchar den lediga lägenheten vad gäller önskemål om t.ex. storlek och läge. För att behålla sin plats i kön, och ha möjlighet att avancera i den, krävs naturligtvis att man betalar sin köavgift i tid. Köavgiften betalas för ett kalenderår i taget. De som vill titta närmare på den lediga lägenheten tar kontakt med TrelleborgsHem inom ett visst antal dagar och får sedan i turordning se lägenheten tillsammans med uthyrningspersonal från TrelleborgsHem. Kontrakt och nycklar Kontrakt skrivs på TrelleborgsHems huvudkontor, där den nya kunden också får information om boendet, bovärden och olika rutiner. Broschyren ABC för ditt boende gås också igenom. Innan den gamla kunden lämnar ifrån sig sina nycklar gör bovärden en slutbesiktning/städbesiktning. Godkänd städning är ett krav, liksom att inget onormalt slitage finns på väggar, golv eller andra delar av lägenheten. I särskilda fall av slitage, skador eller dålig städning kan kunden bli ersättningsskyldig. Nycklarna lämnas sedan på TrelleborgsHems huvudkontor, där de hämtas av den nya kunden. Information till kunderna TrelleborgsHem använder ett flertal kommunikationsvägar för att informera och ha en dialog med sina kunder. Under 2009 fick hemsidan ett nytt utseende och delvis nytt innehåll. Information är viktigt. Omständigheter och förhållanden ändras ständigt och goda informationsrutiner är det bästa sättet att hålla jämna steg med 12

13 TrelleborgsHem I TrelleborgsHems intressekö finns 948 personer av dessa bor redan hos oss personer (eller 22 % av de övriga 752) bor utanför Trelleborgs kommun, t.ex. i Hedemora, Umeå, Östersund, Borlänge, Säffle, Göteborg och Köpenhamn. (januari 2010) omvärlden. Inom TrelleborgsHem har vi såväl personliga som tryckta och digitala informationsvägar. Bovärdarna Bovärdarna vet vad som är på gång i de olika bostadsområdena. De är dessutom synliga i både fastigheter och utemiljöer. Många kunder uppskattar bovärdarnas närvaro och tillgänglighet och det är också i första hand till bovärdarna som kunderna ska vända sig med sina frågor eller önskemål. Bovärdarna finns tillgängliga på telefon kl varje vardag samt på sina bovärdskontor mellan kl. 11 och 12 tre dagar i veckan. Kundtjänst För frågor som inte bovärdarna kan lösa finns Kundtjänst på huvudkontoret. Kundtjänst har generösa öppettider och tar även emot samtal och besök från andra än kunderna, t.ex. från personer som önskar en bostad i Trelleborg. Nyhetsbrevet Personligt Fyra gånger om året skickas nyhetsbrevet Personligt ut till alla kunder. Personligt innehåller kortfattad information om det som händer inom TrelleborgsHem och hur det påverkar kunderna i olika områden. Nyhetsbrevet distribueras tillsammans med respektive månads hyresavi. Trappanslag och brev För extra viktig information sätter vi upp anslag i trapphusen. Det gäller t.ex. när vi ska stänga av vattnet i en fastighet, göra energibesiktningar eller vid andra arbeten som direkt berör kunderna på en viss adress. När våra entreprenörer skickar ut information om olika arbeten ska dessa utskick ske i kuvert märkta med TrelleborgsHems logotype. Hemsidan Under 2009 fick vår hemsida ett modernare utseende, samtidigt som innehållet utvecklades och blev mer omfattande. Idag finns mycket värdefull information för våra kunder på hemsidan t.ex. kontaktinformation till olika personer inom TrelleborgsHem, en funktion där man kan lämna förslag på förbättringar, information om förmånlig hemförsäkring genom Länsförsäkringar, kartor, bilder och information om alla våra bostadsområden samt mycket mer. Ambitionen är att göra hemsidan ännu mer levande genom att publicera aktuell information i en än högre omfattning än tidigare. 13

14 Årsredovisning 2009 Renoveringar under året Vård- och omsorgsboende Smygehem och Täppan var föremål för omfattande renoveringar under I Täppan var det inflyttning under våren i den andra och sista etappen, medan arbetet med Smygehem avslutas till våren Under 2009 har TrelleborgsHem satsat kraftfullt på energibesparande åtgärder, både för att minska på uppvärmningskostnaderna och för att ta vårt miljöansvar. Som de flesta andra år har även många andra små och större renoveringsarbeten genomförts. I ett stort fastighetsbestånd finns alltid finjusteringar och ombyggnader att göra. Smygehem Renoveringen av Smygehem gäller främst tre områden. På avdelningen Korallen har en ombyggnad av ett gammalt inglasat uterum gjort att gemensamhetsutrymmet med kök och matplats blivit ca 25 kvm större och mer ändamålsenligt än tidigare. Utomhus har vi borrat 50 meter ned i marken efter grundvattenvärme och gjort en värmepumpsinstallation som kraftigt kommer att sänka fastighetens energikostnader. Smygehem är med sina många ytterväggar och ett havsnära läge en fastighet med stort energibehov. Med den nya installationen ersätter vi dyr elvärme med en miljövänlig och kostnadseffektiv lös- 14

15 TrelleborgsHem ning. Trots att den initiala investeringen är stor kommer den på relativt kort tid att betala sig genom lägre uppvärmningskostnader. Vi bygger också om den yttre miljön och kommer under våren 2010 att kunna inviga en helt ny utemiljö, skapad efter det trädgårdskoncept som går under namnet Sinnenas trädgård. Konceptet går ut på att stimulera de äldres minnen och skapa trivsel och igenkänning med hjälp av blommor och andra växter som påminner om äldre tider. Täppan Äldreboendet Täppan i området Malörten har under en tid byggts om helt och hållet. Idag består Täppan av 39 platser i vård- och omsorgsboende för dementa. Även hemtjänsten har fått lokaler i Täppan. Den första etappen av Täppan invigdes sommaren 2008, medan etapp 2 var klar för inflyttning den 1 april Behovet av vård- och omsorgsboende för dementa är stort i Trelleborg och med de 39 platserna på Täppan har både boende och vårdpersonal fått tillgång till moderna och ändamålsenliga lokaler. Bland annat med ljusa, fina dusch- och tvättutrymmen samt med väl tilltagna gemensamhetsutrymmen för exempelvis måltider, dagaktiviteter och samlingar. 15

16 Årsredovisning 2009 Vi förbereder för det öppna stadsnätet Genom anslutning av TrelleborgsHems fastigheter till kommunens öppna stadsnät kommer våra kunder att få mycket stor valfrihet när det gäller olika kommunikationstjänster. Under 2009 förbereddes Fagerängen som första bostadsområde för en anslutning. Samtliga fastigheter på Fagerängen anslöts under 2009 med fiberkabel till kommunens öppna stadsnät. I varje lägenhet installerades ett datauttag vid sidan av TV-uttaget i vardagsrummet. För att kunderna på Fagerängen nu ska få tillgång till det som det öppna stadsnätet lovar snabbare bredband, fler TV-kanaler från olika leverantörer samt ip-telefoni krävs att kommunen skriver avtal med en kommunikationsoperatör som kan erbjuda de boende leverantörer av bredband, TV och telefoni. Snabbare. Mer och fler. Friare. Med det öppna stadsnätet har kunderna förutsättningar att välja tjänster efter sina egna önskemål och behov. Här finns möjlighet till betydligt snabbare bredbandsuppkoppling samt tillgång till ett större antal bredbandsoperatörer. När det gäller TV kan kunderna välja enstaka TV-kanaler från flera olika leverantörer, istället för att vara hänvisade till en leverantör där ett större paket av kanaler måste tecknas för att ge möjlighet att se en viss favoritkanal. Med den nya installationen i lägenheten är det också förberett för ip-telefoni. I en framtid finns även förutsättningar att använda det öppna stadsnätet för tjänster inom vård och omsorg. Med snabb och pålitlig uppkoppling till sjukvården finns möjlighet att utföra olika tester och prover i hemmet, där resultaten skickas till sjukvården och kontrolleras av läkare eller sköterskor. Ett sätt att minska belastningen på sjukvården och även göra det bekvämare för den som är sjuk. 16

17 TrelleborgsHem Fler områden följer Fagerängen anslöts som första bostadsområde till det öppna stadsnätet eftersom det är vårt största område. Ju fler hushåll som är anslutna till nätet, desto attraktivare blir det för den kommande kommunikationsoperatören. Under 2010 fortsätter vi att ansluta fler bostadsområden. På tur står kvarteren Åldermannen, Stuckatören, Malörten, Stigbygeln samt Nyhejdan. 17

18 Årsredovisning nya LSS-platser per år Behovet av bostäder som är anpassade för äldre och funktionshindrade ökar i Trelleborg. TrelleborgsHem har sedan flera år en god dialog med kommunens socialtjänst. Målsättningen för att möta de ökade behoven är att i genomsnitt kunna bidra med 6 nya LSS-platser varje år. Människor med omfattande funktionsnedsättningar har i vissa fall rätt till ett boende enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en rättighetslag som ska se till att personer med omfattande och varaktiga funktionshinder får den hjälp de behöver i vardagen och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Ett boende enligt LSS ska bl.a. innehålla omvårdnad, umgänge och fritidsaktiviteter. Väduren och Delfinen För att bidra till att öka antalet LSS-platser i Trelleborg har TrelleborgsHem som målsättning att i genomsnitt bygga 6 nya platser varje år. Under 2009 påbörjades den nya fastigheten Väduren, där det förutom 19 lägenheter även blir ett LSS-boende med 6 platser på det nedre planet. Inflyttning i Väduren sker under våren Under 2010 kommer vi att påbörja ombyggnaden av Delfinen till ett LSSboende med 6 platser. Detta blir möjligt då vård- och omsorgsboendet på Delfinen flyttar till Borgvallen. Den viktiga bostaden Alla vet vi hur värdefull den egna bostaden är. Att den är lika viktig för människor med funktionshinder är självklart. Socialstyrelsen menar i boken Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS att den till och med kan vara viktigare. Ingen annan enskild faktor kan sägas ha så stor betydelse för känslan av den egna identiteten som den egna bostaden. Det är i bostaden 18

19 TrelleborgsHem man normalt tillgodoser sina mest elementära behov och bostaden är för de flesta människor tillsammans med arbetet den plattform från vilken man skapar relationer med andra människor och deltar i samhällslivet. Många personer med omfattande funktionshinder tillbringar en stor del av sin dag i det egna hemmet. Därför är bostaden många gånger ännu mer betydelsefull för personer med funktionshinder än den är för icke funktionshindrade personer, skriver Socialstyrelsen. När TrelleborgsHem bygger LSS-boenden försöker vi på alla sätt att ta hänsyn till detta. Det är också viktigt att komma ihåg att samtidigt som LSSboendet ska uppfylla de behov som de boende har, ska arbetsmiljön för vårdpersonalen vara god och riktig på alla sätt. TrelleborgsHem har idag totalt 75 LSS-platser på Malörten (11 platser), Fagerängen (14 platser), Fornborgen/Kastanjegården (23 platser), Östergården (4 platser), Kullagården (6 platser), Gåskarlen (5 platser) samt Betan (12 platser). 19

20 Årsredovisning 2009 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget TrelleborgsHem (org. nr ) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret AB TrelleborgsHem är ett allmännyttigt bostadsföretag, grundat 1950, som äger och förvaltar bostäder och lokaler inom Trelleborgs kommun. Kommunen är ensam ägare till samtliga aktier i bolaget. Styrelse och revisorer Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun och har under året bestått av sju ledamöter jämte suppleanter. Styrelsen har hållit 7 styrelsemöten under räkenskapsåret. Styrelseledamöter Göran Gunnesson (m) ordf Gerd Klein (s) v ordf Birger Lindgren (sp) Elisabeth Svensson-Lagerholm (fp) Sven Lindkvist (s) Marianne Pettersson (s) Anita Persson (sd) Styrelsesuppleanter Orvar Espert (m) Bertil Andersson (kd) Leif Sjögren (c) Sven Sandgren (s) Cathrine Persson (s) Kenneth Johansson (s) Åke Persson (sd) Per Klarberg (sd) Ledningsgrupp Ledningsgruppen består av Kent Jönsson (vd), Lars Hellstrand (fastighetschef) samt Pia Jönsson (administrativ chef). Arbetstagarrepresentanter Lidija Durakoska, SKTF Roy Andersson, Fastighetsanställdas förbund Verkställande direktör Kent Jönsson Årsstämman har utsett följande auktoriserade revisorer för verksamhetsåret: Anders Thulin, auktoriserad revisor, med Anders Nilsson, auktoriserad revisor, som suppleant, båda från Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Kommunfullmäktige har utsett följande lekmannarevisorer för verksamhetsåret: Aina Andersson (mp) och Gert-Åke Nilsson (s) med Bo Sandblom (kd) och Ruth Nyström Lundberg (s) som suppleanter. Organisationsanslutning Bolaget är medlem i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretags Organisation), FASTIGO (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation), HBV (Husbyggnadsvarors förening), Andelsföreningen Skånehem samt Trelleborgs Citysamverkan Ekonomisk Förening. 20

21 TrelleborgsHem Verksamhet AB TrelleborgsHem skall främja bostadsförsörjningen i Trelleborgs kommun och tillhandahålla boende i alla former på den lokala bostadsmarknaden. Förvaltningen omfattar bostäder, 166 lokaler samt 295 garage. Bostädernas yta uppgår till kvm samt lokalernas yta till kvm. Vid utgången av räkenskapsåret uppgick det sammanlagda anskaffningsvärdet på byggnader och mark till tkr. Verksamheten under året har omfattat förvaltning av bolagets fastighetsbestånd samt ny- och ombyggnation, köp och försäljning av fastigheter och tomter för att trygga bolagets fortsatta goda utveckling. Fastighetsbeståndet Under innevarande år har ett antal fastighetstransaktioner utförts. TrelleborgsHem har avyttrat följande fastigheter: Kastanjen 6 med adress Syrengatan 9, per den Västra Alstad 4:82 med adress Stenkullevägen 6 Alstad, per den Skegrie 35:33 med adress Solängen 1-16 Skegrie, per den Under året har TrelleborgsHem också förvärvat fastigheten Sjöjungfrun 11 med adress Västergatan 5-9. Pågående nyproduktion Väduren 8 Nyproduktion av flerbostadshus med 19 lägenheter samt 6 LSS-platser i bottenplan. Byggnation pågår. Beräknad inflyttning Innerstaden 1:64, Sockerbrukstomten Nybyggnation av 4 flerbostadshus med ca 100 lägenheter. Projektet var planerat som ett partneringprojekt men kommer nu att senareläggas p.g.a. framtagande av ny detaljplan för tomten. Ett överklagande har skett på inlämnad byggnadslovsansökan. Ombyggnader under året Malörten, Täppan Ombyggnation av äldreboende till vård- och omsorgsboende med 39 platser samt lokaler för hemtjänsten. Färdigställd per Vallgraven 2, Borgvallen Ombyggnad av plan 2 och 3, på uppdrag av Vårdoch omsorgsnämnden i Trelleborgs kommun, till vård- och omsorgsboende med 42 vårdplatser. Ombyggnaden beräknas vara färdigställd Övriga investeringar och underhåll Följande investeringar och fastighetsbevarande underhåll har utförts under året: Nya varmvattenberedare i kv Åldermannen, kv Husaren 16 samt i kv. Innerstaden 1:64. 21

22 Årsredovisning 2009 Ny snabbtvättstuga till fastigheterna på Kyrkogatan 10 i Anderslöv. Flaningens förskola i kv. Nyhejdan, installation av ny ventilation, byte golvmatta, köksinredning samt vävning och målningsarbete i lokalen. Byte av gaspanna kv. Åldermannen, samt kv. Lodjuret och Orrens förskola i Anderslöv. Fiberinstallation för installation av skalskydd samt digitalisering av tvättstuga i kv. Åldermannen. Byte av värmepump kv. Nyhejdan samt renovering av loftgångarna. Byte av vvc ledningar till gröna rör kv. Fagerängen. Renovering av fasader och tak i kv. Herkules samt ny fasadbelysning. Installation av nytt fastighetsfibernätverk inom Fagerängen samt datoriserat styr- och övervakningssystem. Förvaltning och fastighetsskötsel Under året har TrelleborgsHem gjort en ny städupphandling gällande den inre skötseln. Upphandlingen är gjord utifrån regelverket INSTA 800 som är en nordisk standard för mätning och utvärdering av städkvalitet. I ett av bolagets bovärdsområde har upphandling med extern entreprenör skett av den yttre skötseln. Detta har vi gjort för att ges möjlighet att fokusera mer på den direkta servicen till kunden. En utvärdering av resultatet kommer att göras under 1:a kvartalet I kv. Åldermannen har en förädling av den yttre miljön skett. Man har gjort en generell genomgång av vegetationen m.m. för att skapa tryggare bostadsmiljö. Fortsatta kvalitetshöjande åtgärder i form av blomsterarrangemang, tillförande av sittgrupper m.m. pågår bl.a. i kv. Boktryckaren, Bildsnidaren, Malörten och Fagerängen. Bostadsområdet Fagerängen är under en 2 års period betecknat som ett projektområde, vilket innebär att bolaget har tillfört extra pengar och även personalresurser för att utveckla kvalitén och tryggheten i området. Miljöhusen har öppnats upp, ytterbelysning reparerats eller bytts ut. Vidare har ett stort antal trapphus målats, källare och förråd rensats upp, alla entréskyltar och anslagstavlor har förnyats samt så har en generell översyn gjorts av samtliga uteplatser. På två av gårdarna i kv. Malörten har man startat upp självförvaltning av den yttre miljön. Kunderna som deltar i självförvaltningen har varit delaktiga i både planering, plantering och plattsättning. Miljö Under året har bolaget energideklarerat samtliga fastigheter. F.n. pågår en utvärdering av deklarationen med eventuell besiktning. På Smygehem i Smygehamn har installerats ett kompletterande grundvärmesystem i form av bergvärme samtidigt sker ombyggnad av den yttre miljön. 22

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Förvaltningsberättelse 8. Flerårsjämförelse 18. Vinstdisposition 18. Resultaträkning 19. Balansräkning 20. Kassaflödesanalys 22

Förvaltningsberättelse 8. Flerårsjämförelse 18. Vinstdisposition 18. Resultaträkning 19. Balansräkning 20. Kassaflödesanalys 22 Årsredovisning 2007 TrelleborgsHem bildades den 14 september 1950. Målet var klart från början att bygga och erbjuda bra bostäder åt stadens invånare. Det första egna bygget var kvarteret Katten, i hörnet

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

MADAM FLOD I STOCKHOLM

MADAM FLOD I STOCKHOLM Bostadsrättsföreningen MADAM FLOD I STOCKHOLM Årsredovisning 2003 1 av 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF Madam Flod i Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003 01 01-2003

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet

Årsredovisning. HSB Brf Bryggeriet Årsredovisning HSB Brf Bryggeriet 739400-0595 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Förvaltningsberättelse Verksamheten Föreningen äger fastigheterna Höken

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(11) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 716417-9280. Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31.

Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 716417-9280. Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. 1 Årsredovisning 2008 BRF JORDGUBBEN 15 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

64 297 kvm. Måluppfyllelse Bolaget har under året haft en hög andel uthyrd yta utan vakanser vilket har bidragit till ett positivt resultat.

64 297 kvm. Måluppfyllelse Bolaget har under året haft en hög andel uthyrd yta utan vakanser vilket har bidragit till ett positivt resultat. ÅRSREDOVISNING 2012 Förvaltningsberättelse 2012 Styrelsen och Verkställande Direktören för AB Strömstadslokaler () avger följande berättelse över verksamheten för år 2012. Allmänt om verksamheten AB Strömstadslokaler

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348

Bostadsrättsföreningen Sankta Thora 769620-5348 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Sankta Thora Räkenskapsåret 2009-09-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och 5 ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB

Delårsrapport 2008. Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Hyresbostäder Karlskoga AB 1 På styrelsens uppdrag avger verkställande direktören följande delårsrapport avseende 2008-01-01 2008-08-31. Innehåll Verksamheten 3 Marknaden

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Bostadsrättsföreningen Rundstycket 4 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Vitkålen 1 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2006-09-01--2007-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer