HolbergFonder. INFORMATIONSBROSCHYR Publicerad den 29 september Holberg Kredit SEK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HolbergFonder. INFORMATIONSBROSCHYR Publicerad den 29 september 2014. Holberg Kredit SEK"

Transkript

1 HolbergFonder INFORMATIONSBROSCHYR Publicerad den 29 september 2014 Holberg Kredit SEK Informationsbroschyr för fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Förvaltningsföretag Holberg Fondsforvaltning AS Organisationsnummer: Aktiekapital: NOK Bolagets bildande: Ägare: Holberg Forvaltning AS (100%) Adress: Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen, Norge Telefon vxl: Fax: Hemsida: Bolagets säte: Bergen Tillsynsmyndighet: Finanstillsynet Tillstånd att förvalta fondföretag: Förvaringsinstitut: DNB Bank ASA Dronning Eufemiasgate 30, 0191 Oslo Organisationsnummer: Huvudsaklig verksamhet: Bankrörelse och finansiell verksamhet samt verksamhet som har ett naturligt samband därmed. Styrelse: Ordförande: Per Magne Bårdsgjerde Styrelseledamöter: Trond Mohn Arne M. Troye Kåre Rommetveit Lisbet Nærø

2 Suppleanter: Hogne Tyssøy Gunnar Torgersen Anne Grethe Bull Øvrevik Johannessen Ledande befattningshavare: Egil Herman Sjursen, VD Inge Lise Moldestad, administrativ chef/vice VD Arne M Troye, VD Holberg filial Sverige och ansvarig distribution Gunnar Torgersen, ansvarig ränteförvaltning Hogne Tyssøy, ansvarig aktieförvaltning Kjetil Melkevik, ansvarig institutional sales Revisorer: Ernst & Young AS Fredrik Gabrielsen Thormøhlens gate 53 D, 5006 Bergen. Organisationsnummer Förvaltade fonder: Holberg Fondsforvaltning AS förvaltar följande fondföretag och värdepappersfond: Värdepappersfond (Sverige): Holberg Kredit SEK Fondföretag (Norge): Holberg Norge Holberg Norden Holberg Global Holberg Rurik Holberg OMF Holberg Likviditet Holberg Likviditet 20 Holberg Kreditt Holberg Kreditt SEK Diversifisert Norsk Pengemarked* Diversifiserte Norske Kredittobligasjoner* Diversifiserte Norske Aksjer* Diversifiserte Globale Aksjer* LOS Aksje** LOS Rente** * Förvaltningen har delegerats till Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning AS ** Förvaltningen har delegerats till Legat- og stiftelsesforvaltning AS

3 Teckning och inlösen av fondandelar Teckning och inlösen Teckning (andelsägares teckning) och inlösen (andelsägares inlösen) kan ske varje bankdag med undantag för sådana bankdagar i Sverige som inte utgör bankdagar i Norge. Fondandelarna tecknas med följande minsta insättningsbelopp: - Andelsklass A: 100 svenska kronor - Andelsklass B: svenska kronor - Andelsklass C: 100 svenska kronor Med bankdag avses dag i Sverige som inte är söndag eller allmän helgdag eller som är likställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är för närvarande lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton). Andelsägaren ska anmäla till förvaltningsföretaget eller till den förvaltningsföretaget anvisar att teckning ska ske och med vilket belopp. Anmälan om teckning ska ske på särskild blankett som tillhandahålls av förvaltningsföretaget. Andelsägaren ansvarar för att anmälan är behörigt undertecknad, att korrekt bankkontonummer har angetts, att övriga handlingar som förvaltningsföretaget vid var tid kräver har tillställts förvaltningsföretaget eller till den förvaltningsföretaget anvisar samt att likvid för fondandelarna inbetalts till förvaltningsföretagets bankkonto eller bankgirokonto. Begäran om inlösen ska ske på särskild blankett som tillhandahålls av förvaltningsföretaget. Andelsägaren ansvarar för att anmälan är behörigen undertecknad, att korrekt bankkontonummer har angetts samt att övriga handlingar som förvaltningsföretaget vid var tid kräver har tillställts förvaltningsföretaget eller till den förvaltningsföretaget anvisar. Anmälan om teckning respektive inlösen kan ej limiteras eller återkallas om inte förvaltningsföretaget medger det. Vid inlösen av fondandelar utbetalas likviden så snart fonden erhållit likvid för eventuellt försålda andelar i underliggande tillgångar. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av fondens finansiella instrument ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägare får förvaltningsföretaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljning av finansiella instrument. Förvaltningsföretaget har även möjlighet att tillfälligt skjuta upp Handelsdagen vid teckning. Det är inte möjligt att limitera tecknings- och inlösenorder. Lägsta belopp för inlösen är 100 kronor, såvida inte andelsägaren i samband med inlösen avslutar sitt konto. Tidpunkt för teckning och inlösen Anmälan om teckning samt likvid för andelarna ska vara förvaltningsbolaget tillhanda senast klockan 10:00 för att teckning ska utföras samma bankdag. Skulle begäran komma förvaltningsbolaget tillhanda efter klockan 10:00 eller om likviden inte finns tillgänglig inom stadgad tid, ska förvaltningsbolaget verkställa begäran nästkommande bankdag.

4 Anmälan om inlösen ska vara förvaltningsbolaget tillhanda senast klockan 10:00 för att inlösen ska utföras samma bankdag. Skulle begäran komma förvaltningsbolaget tillhanda efter klockan 10:00 en bankdag ska förvaltningsbolaget verkställa begäran nästkommande bankdag. Tecknings- och inlösenpris Tecknings- och inlösenpris är fondandelsvärdet beräknat på bankdagen. Tecknings- och inlösenpriset är ej känt när begäran om teckning eller inlösen lämnas till fondbolaget. Förvaltningsföretaget har möjlighet att tillfälligt skjuta upp beräkningen av tecknings- och inlösenpriset. Övrigt Fondandelsvärdet offentliggörs på förvaltningsföretagets hemsida men kan även offentliggöras via andra medium. Uppdragsavtal Förvaltningsföretaget har valt att uppdra åt extern part att upprättholda funktionen för internrevision i företaget. För närvarande innehas detta uppdrag av PricewatherhouseCoopers AS med Hallvard Aarø som ansvarig. Därutöver har förvaltningsbolaget uppdragit åt Telecomputing Norway AS att tillhandahålla IT-tjänster. Fondandelsägarregister Förvaltningsföretaget för ett register över samtliga andelsägare och deras innehav. Likabehandling Andelarna i en fond är lika stora och medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. I en fond får det dock finnas andelar av olika slag (andelsklasser). Andelsklasser i en och samma fond får vara förenade med olika villkor för utdelning, avgifter, lägsta teckningsbelopp samt i vilken valuta andelar tecknas och inlöses. Andelarna i en andelsklass är lika stora och medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Detta innebär att principen om likabehandling av fondandelsägare gäller med justering för de eventuella villkor som gäller för en viss andelsklass. Upphörande eller överlåtelse av verksamheten Om förvaltningsföretaget får sitt tillstånd att bedriva tillståndspliktig rörelse återkallat, träder i likvidation, försätts i konkurs eller vill upphöra med förvaltningen av en fond ska förvaltningen av denna tillfälligt övertas av förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet får sedan överlåta förvaltningen till ett annat förvaltningsföretaget som godkänts av Finansinspektionen. I annat fall ska fonden upplösas genom att tillgångarna säljs och nettobehållningen skiftas ut till andelsägarna. Kungörelse härom ska införas i Post- och Inrikes Tidningar och hållas tillgänglig hos förvaringsinstitutet samt hos förvaltningsföretaget om inte Finansinspektionen beviljar undantag i det enskilda fallet. Om förvaltningen av fonden övertas av en ny förvaltare ska denne fullgöra de förpliktelser avseende fonden som tidigare förvaltare har på grund av lag. Skatteregler Fonden: Den 1 januari 2012 trädde nya skattebestämmelser för fonder och fondinnehav i kraft som gör att skattenpå själva fonden försvunnit medan en ny skatt på innehav av direktägda andelar i investeringsfonder har införts.

5 Fondandelsägaren: Vid utdelning dras preliminärskatt (gäller ej juridiska personer). Kapitalvinst/förlust redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men skatteavdrag görs ej. OBS: kapitalförlust på onoterade fonder får enbart dras av till 70 procent. De nya skattebestämmelserna för fonder och fondinnehav innebär att skatten på själva fonden försvinner medan en ny skatt på innehav av direktägda andelar i fonder införs. Fondandelsägaren ska i sin deklaration ta upp en schablonintäkt som uppgår till 0,4 procent av kapitalunderlaget. Kapitalunderlaget utgörs av värdet på andelarna vid kalenderårets ingång. Schablonintäkten tas sedan upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. För juridiska personer beskattas schablonintäkten i inkomstslaget näringsverksamhet med 22 procent skatt. Kontrolluppgift lämnas för fysiska personer och svenska dödsbon. Juridiska personer får själva beräkna schablonintäkt och betala in skatt. Skatten kan påverkas av individuella omständigheter och den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp. Ändring av fondbestämmelser Ändring i fondbestämmelser får endast ske genom beslut av förvaltningsföretagets styrelse, och ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Sedan ändring godkänts skall beslutet hållas tillgängligt hos förvaltningsföretaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar. Ändringarna kan påverka fondens placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. Skadeståndsskyldighet Om en fondandelsägare i fonden tillfogats skada genom att förvaltningsföretaget överträtt lagen om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna, ska förvaltningsföretaget ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller ett förvaltningsföretag tillfogas skada genom att förvaringsinstitutet överträtt lagen om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna, skall förvaringsinstitutet ersätta skadan. Distribution Förvaltningsföretaget har ingått avtal med distributörer för försäljning och marknadsföring av bolagets fonder. Aktuell lista över distributörer finns på Marknadsföring i andra länder Förvaltningsföretagethar slutit avtal med återförsäljare i de länder där vissa av fonderna marknadsförs. Dessa återförsäljare bistår slutkund med all information kring försäljning/inlösen och information kring fonderna. Närmare information om fonden och mottagarfondföretaget Fondens investeringsstrategi Holberg Kredit SEK är en s.k. matarfond (eng. feeder) som placerar sina medel i andelar i mottagarfondföretaget Holberg Kreditt (eng. master). Holberg Kreditt är en aktivt förvaltad nordisk räntefond vars mål för förvaltningen är att uppnå högst möjlig relativ avkastning. Fondens medel skall placeras i fondandelar i Holberg Kreditt, vilka lägst skall uppgå till 85 procent av fondens värde. Fonden är denominerad i SEK vilket innebär att fondens investeringar i mottagarfondföretaget valutasäkras till SEK. Fondens medel kan även placeras i likvida medel som behövs för förvaltningen av fonden, samt i derivatinstrument som avses i 5 kap. 1 tredje stycket och 12 LVF i syfte att skydda värdet på tillgångarna i fonden. Fondens resultat ska, med undantag för placeringar i OTC-derivat som syftar till att valutasäkra fondens tillgångar, vara identiskt med resultatet för mottagarfondföretaget.

6 Mottagarfondföretaget Holberg Kreditts investeringsstrategi Holberg Kreditt är en aktivt förvaltad företagsobligationsfond som investerar i räntebärande värdepapper i olika branscher med olika kreditkvalitet. Utställarna av obligationerna är i främst företag. Mottagarfondföretaget kan investera i obligationer där utställaren har ett kreditbetyg på minst B. Mottagarfondföretaget skall i huvudsak investera i Norden. Mottagarfondföretaget har en begränsning på en viktad genomsnittlig löptid på de underliggande investeringarna på maximalt 3 år. Mottagarfondföretagets ränterisk är begränsad till maximalt 1 år. Holberg Kredit använder sig av ränte- och valutaderivat i syfte att effektivisera förvaltningen. Informationsbroschyr för mottagarfondföretaget Informationsbroschyren för mottagarfondföretaget som innehåller närmare information om mottagarfondföretaget finns att tillgå på finns på Sammanfattning av rutiner som säkerställer samordning mellan fonden och mottagarfondföretaget Styrelsen för förvaltningsbolaget har antagit skriftliga rutiner i syfte att säkerställa en effektiv samordning mellan fonden och mottagarfondföretaget. Rutinerna omfattar bland annat lämpliga åtgärder i syfte att hantera potentiella intressekonflikter som kan uppkomma mellan fonden och mottagarfondföretaget samt deras andelsägare. Rutinerna reglerar vidare bl.a. teckning och inlösen, eventuella handelsavbrott och felvärderingar. Skulle det ske en felvärdering kommer fonden att behandlas som övriga andelsägare i mottagarfondföretaget. Rutinerna finns att tillgå hos förvaltningsbolaget. Utdelning Andelsklass A och andelsklass B är ackumulerande, vilket innebär att utdelning normalt inte lämnas utan alla inkomster återinvesteras. Andelsklass C är utdelande. Utdelningen lämnas årligen och betalas ut under januari månad. Förvaltningsföretaget beslutar årligen om storleken på den utdelning som ska utbetalas till fondandelsägare i andelsklass C. Utgångspunkten för storleken på utdelningen är värdeförändringen på en andel i andelsklass C sedan föregående utdelningstillfälle. Utdelningen får dock fastställas till ett högre eller lägre belopp. Målsättningen är att årligen dela ut mellan 3 och 5 procent av andelens värde vid tidpunkten för utdelningen. Utdelningen påverkar inte andelsägarna och fondandelsvärdet i andelsklass A och B. Utdelningen förändrar däremot relationstalet mellan värdet på andelsklass C i förhållande till A och B.

7 Grafen ovan visar den historiska utvecklingen i mottagarfondföretaget, Holberg Kreditt, i norska kronor(nok). Avkastningen är beräknad med utdelningen återinvesterad. Avkastningen redovisas efter skatt och avgifter. Angivet jämförelseindex ST1X är 3 månaders stadsskuldväxelindex i Norge. Genomsnittlig årsavkastning Senaste 3 åren u.s. Senaste 5 åren u.s. Senaste 10 åren u.s. Vem passar fonden för Fondens målgrupp är både privatpersoner och institutioner. Fonden riktar sig till den kund som vill ha en placering med låg till medelhög risk och kan acceptera att svängningar kan förekomma. Fonden kan med fördel användas som en del i en sparportfölj för att sänka risknivån jämfört med att bara spara i aktiefonder. Placeringshorisonten bör vara medellång- eller lång. Riskbedömningsmetod Åtagandemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering. Risk och riskhantering Sparande i fonder innebär alltid ett visst mått av risktagande, vilket betyder att investerade pengar kan minska i värde. Normalt är risken högre vid sparande i en ren aktiefond än i en ränte- eller blandfond. Nedan redogörs kortfattat för de huvudsakliga risker som kan förekomma vid sparande i fonder. Uppräkningen är inte uttömmande. - Marknadsrisk marknaden för ett tillgångsslag kan stiga eller falla i pris, exempelvis priset på en aktie. - Likviditetsrisk ett värdepapper kan inte omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader. - Valutarisk värdet på en investering kan påverkas av ändrade valutakurser. - Kredit-/motpartsrisk en emittent eller motpart ställer in betalningarna. - Ränterisk en räntefonds känslighet för ändrade marknadsräntor. - Operativ risk

8 risk kopplad till förvaltningsföretagets operativa verksamhet, exempelvis IT-system, personal, administration m.m. Förvaltningsföretagets har klassificerat fonderna enligt EU-standarden för riskklassificering. Varje fond är klassificerad enligt en sjugradig skala, s.k. risk/avkastningsindikator, där 1 innebär lägst risk och 7 högst risk. Observera att kategori 1 inte är riskfri. Klassificeringen framgår av respektive fonds faktablad. Fondens och mottagarfondföretagets riskprofil Fonden investerar i räntemarknaden som generellt kännetecknas av låg risk och därmed en lägre förväntad avkastning. Fondens investeringsstrategi påverkar risk och förväntad avkastning. Risk knuten till räntemarknaden är huvudsakligen risk för inställda betalningar, förändringar i utställarens lånekostnader, likviditetsrisk och ränterisk. Holberg Kreditt SEK investerar i fondandelar i mottagarfondföretaget Holberg Kreditt. Mottagarfondföretaget Holberg Kreditt investerar bland annat i värdepapper med lägre rating än investment grade, därför är mottagarfondföretaget i större grad än räntemarknaden generellt utsatt för risk gällande inställda betalningar men den förväntade avkastningen är också högre. Likviditetsrisken, d.v.s. att ett värdepapper inte kan omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader är högre än för penningmarknadsfonder eller obligationsfonder som enbart investerar i finansiella instrument med hög kreditvärdighet. Detta ställer större krav på hantering av kassan samt att fonden vid var tid har en lämplig mix av penningmarknadsinstrument och obligationer för att kunna hantera likviditetsbehov på ett effektivt sätt. Fonden får handla med derivatinstrument som en del av placeringsinriktningen. Syftet är framförallt att hantera fondens valutarisk. Handel i derivatinstrument kan innebära en ökad marknadsrisk samt motpartsrisk i form av det positiva marknadsvärdet av derivatinstrumentet eller eventuella lämnade översäkerheter som fonden ställer till motparten. Omfattningen av handeln är i normalfallet begränsad och förväntas inte ha stor inverkan på fondens riskprofil. Fondens placeringar i derivatinstrument får endast göras i syfte att skydda värdet på tillgångarna i fonden. Användningen av derivatinstrument förväntas inte påverka fondens riskprofil. I fondens risk/avkastningsindikator som återfinns i fondens faktablad tillhör fonden riskkategori 3, vilket betyder måttlig risk för förändringar i andelsvärdet i fonden. Mottagarfondföretaget tillhör riskkategori 3, vilket betyder måttlig risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Avgifter Högsta avgift Nedan lämnas uppgift om den högsta avgift förvaltningsföretaget får ta ut enligt fondbestämmelserna vid teckning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Försäljningsavgift: 0,5% Inlösenavgift: 0,5% Förvaltningsavgift inkl förvaring, tillsyn och revision: - Andelsklass A: 0,95% - Andelsklass B: 0,45% - Andelsklass C: 0,95%

9 Gällande avgift Nedan lämnas uppgift om den högsta avgift förvaltningsavgift tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, inklusive kostnader för förvaring, tillsyn och revisorer. Försäljningsavgift: 0% Inlösenavgift: 0% Förvaltningsavgift inkl förvaring, tillsyn och revision: - Andelsklass A: 0,95% - Andelsklass B: 0,45% - Andelsklass C: 0,95% Avgifterna omfattar även förvaltningsavgifter till mottagarfondföretaget. Fondbestämmelser för Holberg Kredit SEK 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Holberg Kredit SEK. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF). Verksamheten bedrivs enligt dessa fondbestämmelser, bolagsordningen för förvaltningsföretaget, LVF och övriga tillämpliga författningar. Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel i varje andelsklass medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Holberg Fondsforvaltning AS företräder andelsägarna i alla frågor som rör fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Fonden har följande andelsklasser: Andelsklass A i svenska kronor (SEK) Ackumulerande (icke utdelande) Andelsklass B i svenska kronor (SEK) Ackumulerande (icke utdelande) Andelsklass C i svenska kronor (SEK) Utdelande Andelsklass A utgörs av andelar som tecknas och inlöses i svenska kronor. Den fasta avgiften utgår med högst 0,95 procent per år av fondförmögenheten för andelsklass A. Minsta initiala teckningsbelopp för andelsklass A är 100 svenska kronor. Andelsklass B utgörs av andelar som tecknas och inlöses i svenska kronor. Den fasta avgiften utgår med högst 0,45 procent per år av fondförmögenheten för andelsklass B. Minsta initiala teckningsbelopp för andelsklass B är (10 miljoner) svenska kronor. Andelsklass C utgörs av andelar som tecknas och inlöses i svenska kronor. Den fasta avgiften utgår med högst 0,95 procent per år av fondförmögenheten för andelsklass C. Minsta initiala teckningsbelopp för andelsklass C är 100 svenska kronor. 2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Holberg Fondsforvaltning AS (Förvaltningsföretaget), norskt org. nr: Förvaringsinstitut Förvaringsinstitut för fonden är DNB Bank ASA, filial Sverige, org. nr: Förvaringsinstitutet skall verkställa Förvaltningsföretagets beslut avseende fonden samt ta emot och förvara fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet skall kontrollera att de beslut avseende fonden som Förvaltningsföretaget fattat, såsom värdering, inlösen och försäljning av fondandelar, sker i enlighet

10 med lag, föreskrift och dessa fondbestämmelser. Förvaringsinstitutet skall vidare se till att tillgångarna i fonden utan dröjsmål kommer institutet tillhanda samt att medlen i fonden används enligt bestämmelserna i LVF och fondbestämmelserna. Om utländska instrument ingår i fonden, får förvaringsinstitutet låta ett lämpligt utländskt förvaringsinstitut förvara dem. Detta fråntar inte förvaringsinstitutet dess ansvar enligt LVF. Förvaringsinstitutet skall handla oberoende av Förvaltningsföretaget och uteslutande i fondandelsägarnas intresse. 4 Fondens karaktär Fonden är en s.k. matarfond (eng. feeder) som placerar sina medel i andelar i mottagarfondföretaget Holberg Kreditt (eng. master). Holberg Kreditt är en aktivt förvaltad nordisk räntefond vars mål för förvaltningen är att uppnå högst möjlig relativ avkastning. 5 Fondens placeringsinriktning Fondens medel ska placeras i fondandelar i mottagarfondföretaget Holberg Kreditt, som lägst skall uppgå till 85 procent av fondens värde. Fondens medel kan även placeras i likvida medel som behövs för förvaltningen av fonden, samt i derivatinstrument som avses i 5 kap. 1 tredje stycket och 12 LVF i syfte att skydda värdet på tillgångarna i fonden. Ytterligare uppgifter om mottagarfondföretaget Holberg Kreditt m.m. framgår av fondens faktablad och informationsbroschyr. 6 Marknadsplatser Fondens placeringar i derivatinstrument ska vara föremål för omsättning på en reglerad marknad enligt 5 kap. 3 LVF eller handlas direkt med en motpart enligt 5 kap. 12 andra stycket LVF. 7 Särskild placeringsinriktning Fonden är en matarfond. I fonden får det därmed inte ingå sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 LVF. Derivatinstrument Fondens medel får placeras i derivatinstrument endast i syfte att skydda värdet på fondens tillgångar. De underliggande tillgångarna ska utgöras av eller hänföra sig till sådana tillgångar, finansiella index etc. som anges i 5 kap. 12 första stycket LVF. Förutom handel med derivatinstrument som omsätts på en reglerad marknad enligt 5 kap. 3 LVF får instrumenten även handlas direkt med en motpart (OTC-derivat) enligt 5 kap. 12 andra stycket LVF. Fonden använder valutaderivat i syfte att valutasäkra sina innehav. 8 Värdering Fondens värde beräknas genom att de skulder som avser fonden dras av från tillgångarna. Fondens tillgångar värderas till gällande marknadsvärde. Värdet på andelarna i mottagarfondföretaget utgår ifrån senaste värderingen i mottagarfondföretaget. För OTC-derivat fastställs ett marknadsvärde enligt särskild värdering. Till grund för den särskilda värderingen läggs; marknadspriser från icke godkänd reglerad marknad eller s.k. market maker, en referensvärdering baserad på ett identiskt derivat upptaget till handel på reglerad marknad eller ett marknadsvärde baserat på allmänt vedertagna värderingsmodeller (t.ex. Black & Scholes för europeiska optioner). Då fonden har andelsklasser måste Förvaltningsföretaget ta hänsyn till detta vid beräkning av värdet av en fondandel i respektive andelsklass. Värdet av en fondandel i en särskild andelsklass i fonden utgörs av andelsklassens värde delat med antalet utestående andelar i den aktuella andelsklassen.

11 9 Teckning och inlösen av fondandelar Teckning och inlösen Teckning (andelsägares teckning) och inlösen (andelsägares inlösen) kan ske varje bankdag med undantag för sådana bankdagar i Sverige som inte utgör bankdagar i Norge. Andelsägaren ska anmäla till Förvaltningsbolaget eller till den Förvaltningsbolaget anvisar att teckning ska ske och med vilket belopp. Anmälan om teckning ska ske på särskild blankett som tillhandahålls av Förvaltningsbolaget. Andelsägaren ansvarar för att anmälan är behörigt undertecknad, att korrekt bankkontonummer har angetts, att övriga handlingar som Förvaltningsbolaget vid var tid kräver har tillställts Förvaltningsbolaget eller till den Förvaltningsbolaget anvisar samt att likvid för fondandelarna inbetalts till Förvaltningsbolagets bankkonto eller bankgirokonto. Begäran om inlösen ska ske på särskild blankett som tillhandahålls av Förvaltningsbolaget. Andelsägaren ansvarar för att anmälan är behörigen undertecknad, att korrekt bankkontonummer har angetts samt att övriga handlingar som Förvaltningsbolaget vid var tid kräver har tillställts Förvaltningsbolaget eller till den Förvaltningsbolaget anvisar. Anmälan om teckning respektive inlösen kan ej limiteras eller återkallas om inte Förvaltningsbolaget medger det. Vid inlösen av fondandelar utbetalas likviden så snart fonden erhållit likvid för eventuellt försålda andelar i underliggande tillgångar. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av fondens finansiella instrument ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägare får Förvaltningsbolaget efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljning av finansiella instrument i enlighet med vad som närmare framgår av 10. Tidpunkt för teckning och inlösen Tidpunkter för att begäran om teckning och inlösen av fondandelar skall genomföras samma bankdag framgår av fondens informationsbroschyr. Tecknings- och inlösenpris Tecknings- och inlösenpris är fondandelsvärdet beräknat enligt 8 på den aktuella bankdagen. Tecknings- och inlösenpriset är ej känt när begäran om teckning eller inlösen lämnas till Förvaltningsbolaget. Minsta belopp för teckning och inlösen Teckning sker till ett minsta belopp för respektive andelsklass i enlighet med vad som framgår nedan: - Andelsklass A: 100 svenska kronor - Andelsklass B: svenska kronor - Andelsklass C: 100 svenska kronor Minsta belopp för inlösen är 100 kronor, såvida inte andelsägaren i samband med inlösen avslutar sitt konto.

12 10 Extraordinära förhållanden Om sådana extraordinära förhållanden har inträffat som innebär att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, exempelvis till följd av att teckning eller inlösen av andelar i mottagarfondföretaget är föremål för senareläggning, får Förvaltningsbolaget, efter anmälan till Finansinspektionen, skjuta upp dagen för beräkning och offentliggörande av fondandelsvärdet, skjuta upp handelsdagen samt beräkningen av teckningspriset respektive inlösenpriset till dess att handel återupptagits. Detsamma gäller vid extraordinär händelse där omständigheterna så kräver och då åtgärden är berättigad med hänsyn till andelsklassägarnas lika rätt eller andelsklassägarnas intresse. Om Förvaltningsföretaget under denna tid fortsätter ta emot begäran om teckning eller inlösen skall dessa, samt dessförinnan erhållna rorder, verkställas i den ordning de inkommit med beaktande av vilken tecknings- respektive inlösendag de avser. Verkställighet skall ske till kurs som fastställs efter att sådan omständighet som avses ovan inte längre föreligger. 11 Avgifter och ersättning Avgift vid försäljning och inlösen Vid teckning och inlösen av fondandelar har Förvaltningsföretaget rätt att ta ut en avgift om högst 0,5 procent av det insatta respektive uttagna beloppet. Avgiften skall tillfalla fonden. Förvaltningsavgift (fast avgift) Ur fondens medel skall ersättning betalas till Förvaltningsföretaget för dess förvaltning och administration av fonden. Avgiften inkluderar kostnader för förvaringsinstitut, tillsyn och revisorer. Ersättningen beräknas fortlöpande på fondens värde vid varje värderingstillfälle och tas ut månadsvis. Den högsta fasta årliga ersättningen som respektive fondandelsklass betalar framgår nedan och omfattar även avgifter till mottagarfondföretaget Holberg Kreditt: - Andelsklass A: 0,95 procent - Andelsklass B: 0,45 procent - Andelsklass C: 0,95 procent Direkta kostnader Transaktionskostnader, såsom exempelvis courtage, skatter, leverans- och övriga kostnader i anledning av fondens tillgångar och köp och försäljning belastar fonden. Skatt Avgifter och ersättningar till Förvaltningsföretaget är exklusive eventuell moms eller andra skatter. Uppgifter om samtliga kostnader och avgifter som är hänförliga till placeringen av fondens medel i mottagarfondföretaget Holberg Kreditt framgår av fondens informationsbroschyr. Ersättning från mottagarfondföretaget Holberg Kreditt tillfaller fonden. 12 Utdelning Andelsklass A och B Utdelning lämnas som huvudregel inte till fondandelsägarna. Förvaltningsföretaget kan dock besluta om en utdelning till fondandelsägarna om det, enligt Förvaltningsföretaget bedömning, är nödvändigt för att ta tillvara andelsägarnas gemensamma intresse. Utdelning lämnas då i en sådan omfattning och på den dag som bedöms lämplig. För den utdelning som belöper på en fondandel i varje andelsklass skall Förvaltningsföretaget, efter eventuellt avdrag för preliminär skatt, förvärva nya fondandelar i den aktuella andelsklassen för den andelsägarens räkning, som på fastställd dag är registrerad för fondandelen. På en fondandelsägares begäran skall utdelning efter eventuellt

13 skatteavdrag i stället utbetalas till andelsägaren. En sådan begäran skall framställas senast den dag som Förvaltningsföretaget bestämt. Andelsklass C-utdelande andelsklass I andelsklassen lämnas utdelning. Förvaltningsföretaget fattar årligen beslut om den utdelning som skall betalas till fondandelsägare i den utdelande andelsklassen. Utdelning beräknas utifrån den utdelande andelsklassens andel av fondens värde. Som utgångspunkt för bestämmande av storleken på utdelningen beaktas förändringen i värde på en fondandel i den utdelande andelsklassen som innehafts sedan föregående utdelning. Förvaltningsföretaget kan komma att fastställa utdelningen till ett högre eller lägre belopp än värdeförändringen. För närmare uppgift om målsättningen avseende utdelningens storlek hänvisas till informationsbroschyren. Avseende fondens första utdelning skall vad som ovan sägs om föregående utdelning istället avse tidpunkten för införandet av den utdelande andelsklassen. För den utdelning som belöper på en fondandel skall Förvaltningsföretaget, efter eventuellt avdrag för preliminär skatt, betala ut utdelningen kontant om inte särskild begäran om återinvesterad utdelning gjorts. Begäran om återinvesterad utdelning skall ske skriftligt och vara Förvaltningsföretaget tillhanda senast tio bankdagar före avstämningsdagen för utdelning. Utbetalning av utdelning skall ske under januari månad året efter räkenskapsårets utgång, till andelsägare som är på av Förvaltningsföretaget bestämd avstämningsdag registrerad andelsägare i den utdelande andelsklassen. Utdelningen påverkar relationen mellan värdet på andelar som är ackumulerade och värdet på andelar som är utdelande genom att värdet på de utdelande fondandelarna minskar i relation till utdelningens storlek. 13 Fondens räkenskapsår Räkenskapsår för fonden är kalenderår. 14 Halvårsredogörelse och årsberättelse, ändring av fondbestämmelserna Förvaltningsföretaget skall för fonden lämna: - en årsberättelse inom fyra månader från räkenskapsårets utgång, - en redogörelse för räkenskapsårets första sex månader inom två månader från halvårets utgång. Årsberättelse och halvårsredogörelse skickas kostnadsfritt på begäran till andelsägare och finns att tillgå hos Förvaltningsföretaget och förvaringsinstitutet. Beslutar Förvaltningsföretaget om ändringar av dessa fondbestämmelser, skall beslutade ändringar underställas Finansinspektionen för godkännande. Godkända ändringar skall offentliggöras genom att hållas tillgängliga hos Förvaltningsföretaget eller på annat sätt som Finansinspektionen beslutar. 15 Pantsättning och överlåtelse Vid pantsättning av fondandelar skall panthavare och/eller pantsättare skriftligen underrätta Förvaltningsföretaget om det. Av underrättelsen skall framgå: - vem som är fondandelsägare, - vem som är panthavare, - vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen och - eventuella begränsningar av pantsättningens omfattning. Förvaltningsföretaget registrerar pantsättningen i andelsägarregistret. Fondandelsägaren underrättas skriftligen om registreringen av pantsättningen. När pantsättningen upphört tas uppgiften om

14 pantsättningen bort efter anmälan från panthavaren. Förvaltningsföretaget har rätt att ta ut ersättning av andelsägaren för registreringen. Ersättningen får högst uppgå till en (1) procent av pantens värde vid registreringstillfället. Överlåtelse av fondandel förutsätter att Förvaltningsbolaget medger överlåtelsen. Önskemål om överlåtelse av fondandelar skall skriftligen anmälas till Förvaltningsbolaget. Anmälan överlåtelse av fondandel ska undertecknas av andelsägaren och ska ange: - vem som är andelsägare och till vem andelarna skall överlåtas, - andelsägarens personnummer/organisationsnummer, - adress, - telefonnummer, - VP-konto alternativt depåbank och depånummer, - bankkonto, och - syftet med överlåtelsen. 16 Ansvarsbegränsning Utan att frångå vad som stadgas i 2 kap. 21 LVF gäller nedanstående beträffande Förvaltningsföretaget eller förvaringsinstitutets ersättningsskyldighet. Förvaltningsföretaget eller förvaringsinstitutet är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, avbrott i datakommunikation eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Förvaltningsföretaget eller förvaringsinstitutet är föremål för eller själva vidtar sådan konfliktåtgärd. Förvaltningsföretaget eller förvaringsinstitutet är inte skyldiga att i andra fall ersätta skada om normalt aktsamhet iakttagits. Förvaltningsföretaget eller förvaringsinstitutet är i intet fall ansvariga för indirekt skada eller annan följdskada, om inte den indirekta skadan/följdskadan orsakats av Förvaltningsföretagets eller förvaringsinstitutets grova vårdslöshet. Förvaltningsföretaget svarar inte för skada som förorsakats av förvaringsinstitutet eller annan uppdragstagare som Förvaltningsföretaget med tillbörlig omsorg anlitat. Förvaltningsföretaget eller förvaringsinstitutet svarar inte heller för skada som uppkommer med anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Förvaltningsföretaget eller förvaringsinstitutet beträffande finansiella instrument. Förvaltningsföretaget eller förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av svensk eller utländsk börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som Förvaltningsföretaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Föreligger hinder för Förvaltningsföretaget eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärder p.g.a. omständighet som anges i andra stycket får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning utgår ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Dröjsmålsränta skall inte utgå. 17 Tillåtna investerare Det förhållandet att fonden riktar sig till allmänheten innebär inte att den riktar sig till sådana investerare vars försäljning av andel i fonden eller deltagande i övrigt i fonden står i strid med bestämmelserna i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Inte heller riktar sig fonden till sådana

15 investerare vars försäljning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller Förvaltningsföretaget blir skyldig/skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller Förvaltningsföretaget annars inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta. Förvaltningsföretaget har rätt att vägra försäljning till sådan investerare som avses ovan i detta stycke. Förvaltningsföretaget får lösa in andelsägares andelar i fonden mot andelsägares bestridande om det skulle visa sig att andelsägare tecknat för andel i fonden i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift eller att Förvaltningsföretaget på grund av andelsägares försäljning eller innehav i fonden blir skyldigt att vidta registreringsåtgärd eller annan åtgärd för fonden eller Förvaltningsföretaget som fonden eller Förvaltningsföretaget inte skulle vara skyldig/skyldigt att vidta om andelsägaren inte skulle inneha andelar i fonden. Inlösen enligt föregående stycke ska verkställas omedelbart. Vad som stadgas om utbetalning av inlösenlikvid i 9 ovan skall äga tillämpning även vid fall av inlösen enligt denna 17.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Pension, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,

Läs mer

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelser, förvaltarens bolagsordning, LVF och övriga tillämpliga författningar. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS RÄNTEFOND KORT 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Räntefond Kort, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ).

Fonden förvaltas av Naventi kapitalförvaltning AB, organisationsnummer 556630-8689, (nedan kallat fondbolaget ). Fondbestämmelser 1 Fonden Fondens namn är Naventi Balanserad Flex 2 (nedan kallad fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fonden bildas genom kapitaltillskott

Läs mer

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget

Fondförvaltare är Lundmark & Co Fondförvaltning AB, organisationsnummer 556703-8269, nedan kallat fondbolaget World Equity Replication Fund - Fondbestämmelser Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är World Equity Replication Fund, nedan kallad fonden. Fonden är en

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Pension

Fondbestämmelser för Lannebo Pension Fondbestämmelser för Lannebo Pension 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Pension, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan

Läs mer

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081.

Förvaringsinstitut för fonden är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081. Fondbestämmelser för Lannebo High Yield Allocation Sverigeregistrerad värdepappersfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo High Yield Allocation, nedan kallad fonden, är en värdepappersfond enligt lagen

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM

Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM Sida 1 av 7 Gustavia Fonder AB FONDBESTÄMMELSER ALLRA STRATEGI LAGOM 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Fondens namn är Allra Strategi Lagom. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Granit Global 85 Granit Fonder AB

Granit Global 85 Granit Fonder AB Granit Global 85 Granit Fonder AB augusti 2014 Innehållsförteckning Fondbolaget... 3 Granit Global 85... 6 för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och

Läs mer

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget.

2. Fondförvaltare Fonden förvaltas av Didner & Gerge Fonder AB (org nr 556491-3134), nedan kallat fondbolaget. Fondbestämmelser för Didner & Gerge Aktiefond 1. Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Didner & Gerge Aktiefond, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbestämmelser för Optimus High Yield

Fondbestämmelser för Optimus High Yield Fondbestämmelser för Optimus High Yield Godkända av Finansinspektionen 2013-04-22 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Optimus High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond

Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond Fondbestämmelser för Lannebo Utdelningsfond 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Utdelningsfond, nedan kallad fonden, är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Maximal

Fondbestämmelser Zmart Maximal Fondbestämmelser Zmart Maximal 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Zmart Maximal, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fondbestämmelser Select Brasilien

Fondbestämmelser Select Brasilien Fondbestämmelser Select Brasilien 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Select Brasilien, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Return. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare

Plain Capital ArdenX. 4 Fondens karaktär. 1 Fondens namn och rättsliga ställning. 5 Fondens placeringsinriktning. 2 Fondförvaltare Plain Capital ArdenX 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Plain Capital Ardenx. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Sverige 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sverige Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sverige.

Läs mer

World Equity Replication Fund

World Equity Replication Fund World Equity Replication Fund 16 juni 2015 Lundmark & Co Fondförvaltning AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr World Equity Replication Fund... 3 Fonden och

Läs mer

Fondbestämmelser Ekvator Total

Fondbestämmelser Ekvator Total Fondbestämmelser Ekvator Total 1. FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIG STÄLLNING Fondens namn är Ekvator Total, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad

Läs mer

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Aktiefond Sverige Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER RETURN 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Return (org.nr. 515602-3060). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg OBLIGATIONSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Obligationsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16

Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16 Indecap Fondguide Aktie Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-05-16 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. 1 (7) Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget.

FONDBESTÄMMELSER. 2 FONDFÖRVALTARE Fonden förvaltas av Plain Capital Asset Management Sverige AB, org. nr. 556737-5562, nedan kallat bolaget. FONDBESTÄMMELSER 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Plain Capital BronX. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Fondförmögenheten

Läs mer

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11.

Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. Indecap Guide Sverige Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2013-12-10 och godkända av Finansinspektionen 2014-04-11. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY SWEDISH EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Swedish Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ).

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SMÅBOLAGSFOND 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens namn är Enter Småbolagsfond ( Fonden ). Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö.

BANCO SVENSK MILJÖ FONDBESTÄMMELSER. 1 Fondens rättsliga ställning. Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. FONDBESTÄMMELSER BANCO SVENSK MILJÖ 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Banco Svensk Miljö. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fondförmögenheten

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg PENNINGMARKNADSFOND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ränteallokering Plus. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg Ränteallokering Plus Fondbestämmelserna fastställda av styrelsen den 14 december 2012 Fondbestämmelserna godkända av Finansinspektionen 21 december, 12-9034 1 Fondens rättsliga

Läs mer

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg SVERIGE PLUS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Sverige Plus. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder Fonden riktar

Läs mer

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF.

Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan kallad LAIF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENSION 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Pension. Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av investeringsfonder, nedan

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige Pro, (org.nr.504400-7127). Fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Indecap Guide Hedgefond Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF).

Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fondbestämmelser för fonden meta world 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är meta world, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder

Läs mer

Fondbestämmelser Zmart Alfa

Fondbestämmelser Zmart Alfa Fondbestämmelser Zmart Alfa 1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Zmart Alfa, nedan kallad fonden. Fonden förvaltas enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF, dessa

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Danske Invest Sverige Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Fondbestämmelser för JRS Growth. Fondens namn är JRS Growth (nedan kallad fonden ).

Fondbestämmelser för JRS Growth. Fondens namn är JRS Growth (nedan kallad fonden ). Fondbestämmelser för JRS Growth 1 Fonden Fondens namn är JRS Growth (nedan kallad fonden ). Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder ( LIF ). Fondverksamheten bedrivs, utöver

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Kazakstan och Centralasien Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (EUR) C

FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (EUR) C FONDBESTÄMMELSER NORDKINN FIXED INCOME MACRO FUND (EUR) C 1 Fondens beteckning och rättsliga ställning Den alternativa investeringsfondens namn är Nordkinn Fixed Income Macro Fund (EUR) C, nedan fonden.

Läs mer

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager

Helena Eriksson, Head of Business Support, Risk Manager Danske Invest Aktiv Förmögenhetsförvaltning Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonden och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9)

Läs mer

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond

Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond Fondbestämmelser Strand Förmögenhetsfond 1 FONDEN OCH DESS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Strand Förmögenhetsfond. Fonden är en specialfond enligt Lag (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Helena Eriksson, Head of Business Support. Investeringsfonder som bolaget förvaltar. Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne Danske Capital Sverige Beta

Helena Eriksson, Head of Business Support. Investeringsfonder som bolaget förvaltar. Danske Capital Passiv Stiftelse Skåne Danske Capital Sverige Beta Söderberg & Partners Tillväxt 75 Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om investeringsfonder.

Läs mer

Informationsbroschyr om Quesadas fonder

Informationsbroschyr om Quesadas fonder Informationsbroschyr om Quesadas fonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) och Finansinspektionens

Läs mer

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi. Externa rådgivare

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi. Externa rådgivare 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest Global Teknologi Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller

Läs mer

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15.

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Fondbolagets styrelse 2014-05-21 och godkända av Finansinspektionen 2015-07-15. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond. Dessa fondbestämmelser

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Horisont Offensiv Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration.

Fondbolaget har uppdragsavtal med Danske Invest Management A/S avseende fondadministration. Informationsbroschyren för den angivna fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR Crescit Publicerad den [***] 2013

INFORMATIONSBROSCHYR Crescit Publicerad den [***] 2013 INFORMATIONSBROSCHYR Crescit Publicerad den [***] 2013 Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder ( LIF ) och Finansinspektionens föreskrifter (2008:11) om

Läs mer

Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten

Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är GustaviaDavegårdh Sol, Vind & Vatten. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Kapitalförvaltning AB

Kapitalförvaltning AB FONDBESTÄMMELSER FÖR VALBAY NORDIC EQUITY FUND 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Valbay Nordic Equity Fund, nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen

Läs mer

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455).

1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL PRO 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Maximal Pro, (org.nr. 515602-1455). Fonden är en specialfond enligt investeringsfonder, nedan

Läs mer

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global. har bolaget rådgivaravtal med Danske Capital som är en del av Danske Bank A/S.

1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global. har bolaget rådgivaravtal med Danske Capital som är en del av Danske Bank A/S. 1(2) INFORMATIONSBROSCHYR Danske Invest SRI Global Denna broschyr tillsammans med fondbestämmelserna för nedan angivna fond utgör informationsbroschyren. För fonden finns även ett faktablad som innehåller

Läs mer

Fondbestämmelser. Multi Strategy

Fondbestämmelser. Multi Strategy Fondbestämmelser Multi Strategy FONDBESTÄMMELSER MULTI-STRATEGY 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Atlant Multi-Strategy, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet).

Förvaringsinstitutet Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (nedan kallad Förvaringsinstitutet). Danske Invest Horisont Balanserad Informationsbroschyren för den angivna Fonden är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder.

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

Informationsbroschyr om Quesada Försiktig, Balanserad, Offensiv, Sverigefond, Globalfond och Ränta

Informationsbroschyr om Quesada Försiktig, Balanserad, Offensiv, Sverigefond, Globalfond och Ränta Informationsbroschyr om Quesada Försiktig, Balanserad, Offensiv, Sverigefond, Globalfond och Ränta Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare

Läs mer

Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt

Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt Informationsbroschyr SP Aktiv Trygghet och SP Aktiv Tillväxt Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza 75 2015 06 02

Informationsbroschyr om Avanza 75 2015 06 02 Informationsbroschyr om Avanza 75 2015 06 02 Informationsbroschyr för nedan angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och Finansinspektionens

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX

INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX INFORMATIONSBROSCHYR PLAIN CAPITAL STYX AIF-förvaltaren Plain Capital Asset Management Sverige AB Västra Sjögatan 13 39232 Kalmar Tel. 0480-49 99 60 Bolaget, med org. nr. 556737-5562, bildades 2007-09-03.

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga karaktär Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF). Fonden

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Greater Russia Small/Mid Cap

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Greater Russia Small/Mid Cap Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Greater Russia Small/Mid Cap 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Greater Russia Small/Mid Cap Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Räntefond Sverige. Fonden startade den 10 mars 2009.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Räntefond Sverige. Fonden startade den 10 mars 2009. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Nordnet Räntefond Sverige som är en Sverigeregistrerad räntefond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Aggressiv. Fonden startade den 10 mars 2009.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Aggressiv. Fonden startade den 10 mars 2009. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Nordnet Aggressiv som är en Sverigeregistrerad fondandelsfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

1 Värdepappersfondens rättsliga ställning. 2 Andelsklasser. 3 Fondförvaltare. 4 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter. 4 Fondens karaktär

1 Värdepappersfondens rättsliga ställning. 2 Andelsklasser. 3 Fondförvaltare. 4 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter. 4 Fondens karaktär 1 Värdepappersfondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Global 85, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Läs mer

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND)

TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) TurnPoint Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR (PROSPECTUS) TURNPOINT GLOBAL ALLOCATION (FONDANDELSFOND) Informationsbroschyr för TurnPoint Global Allocation är upprättad i enlighet med lagen (2004:46)

Läs mer

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge

Fondbestämmelser QQM Equity Hedge Fondbestämmelser QQM Equity Hedge 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är QQM Equity Hedge, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Informationsbroschyr om Avanza +BlackRock 2015 06 02

Informationsbroschyr om Avanza +BlackRock 2015 06 02 Informationsbroschyr om Avanza +BlackRock 2015 06 02 Informationsbroschyr för nedan angivna specialfond är upprättad i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och

Läs mer

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009.

Fonden Informationen i denna broschyr avser Nordnet Balanserad. Fonden startade den 10 mars 2009. Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Nordnet Balanserad som är en Sverigeregistrerad fondandelsfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Fondbestämmelser. Multi Strategy

Fondbestämmelser. Multi Strategy Fondbestämmelser Multi Strategy FONDBESTÄMMELSER MULTI-STRATEGY 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Atlant Multi-Strategy, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om

Läs mer

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2010-09-16 och godkända av Finansinspektionen 2010-01-20.

Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2010-09-16 och godkända av Finansinspektionen 2010-01-20. Sparbanken Global. Fondbestämmelser fastställda av Värdepappersbolagets styrelse 2010-09-16 och godkända av Finansinspektionen 2010-01-20. 1 Fondens rättsliga ställning Fonden är en specialfond enligt

Läs mer

Fondbestämmelser för Carlsson Norén Aktiv Allokering.

Fondbestämmelser för Carlsson Norén Aktiv Allokering. Fondbestämmelser för Carlsson Norén Aktiv Allokering. 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Carlsson Norén Aktiv Allokering. Fonden är en specialfond enligt lag (2013:561) om förvaltare av alternativa

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER LIFE HIGH YIELD BONDS

FONDBESTÄMMELSER LIFE HIGH YIELD BONDS FONDBESTÄMMELSER LIFE HIGH YIELD BONDS 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Life High Yield Bonds. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder ( LVF ). Fondförmögenheten

Läs mer

Fondbestämmelser Spektrum

Fondbestämmelser Spektrum Fondbestämmelser Spektrum 1 SPECIALFONDENS RÄTTSLIGA STÄLLNING Fondens namn är Spektrum, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad LIF, dessa

Läs mer

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Viking Fonder Sverige... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och

Läs mer

Gustavia Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR PROSPECTUS ALLRA STRATEGI LAGOM

Gustavia Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR PROSPECTUS ALLRA STRATEGI LAGOM Gustavia Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR PROSPECTUS ALLRA STRATEGI LAGOM Ansvarig förvaltare: Johan Bergsgård, Allra Asset Management AB Fondens startdatum: 2011-08-12 Risk: Strategifond med medelhög risknivå

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (Fonden) namn är Enter Maximal Growth Markets Fonden är en global strategifond. Enligt lagen

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Högräntefond Spiltan Räntefond Sverige

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Granit Fonder AB, 556787-7088, nedan

2 Fondförvaltare Fonden förvaltas av Granit Fonder AB, 556787-7088, nedan Fondbestämmelser Granit Basfonden 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Basfonden, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om investeringsfonder, nedan

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Mobilis Mix

INFORMATIONSBROSCHYR. Mobilis Mix INFORMATIONSBROSCHYR Mobilis Mix Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) om investeringsfonder. Allmän

Läs mer

välkommen att besöka deras hemsida www.hjart-lungfonden.se

välkommen att besöka deras hemsida www.hjart-lungfonden.se Informationsbroschyr Informationsbroschyr för Öhman Hjärt-Lungfond som är en Sverigeregistrerad aktiefond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder

Läs mer

Peab-fonden 21 Maj 2014 ISEC Services AB

Peab-fonden 21 Maj 2014 ISEC Services AB Peab-fonden 21 Maj 2014 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Peab-fonden... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och placeringsinriktning... 3 Risk... 3

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER EXCALIBUR

FONDBESTÄMMELSER EXCALIBUR 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER EXCALIBUR Fondens namn är Excalibur, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, nedan kallad LIF. Fondförmögenheten

Läs mer

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30

Fondbestämmelser Granit Sverige 130/30 2013-10-27 1 Fondens rättsliga ställning Värdepappersfondens namn är Granit Sverige 130/30, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lag (2004:46) om värdepappervärdepappersfonder, nedan

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer