Innehåll VD har ordet... 5 Arise Windpower i korthet...6 Finansiell information i sammandrag...6 Verksamhetsbeskrivning...8 Affärsidé, mål och

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll VD har ordet... 5 Arise Windpower i korthet...6 Finansiell information i sammandrag...6 Verksamhetsbeskrivning...8 Affärsidé, mål och"

Transkript

1 A r i s e W i n d p o w e r A B Å r s r e d o v i s n i n g

2 2 Innehåll VD har ordet... 5 Arise Windpower i korthet...6 Finansiell information i sammandrag...6 Verksamhetsbeskrivning...8 Affärsidé, mål och strategi...8 Investeringskalkyl...9 Projektportfölj Förvaltningsberättelse Risker och osäkerhetsfaktorer Uppförandekod...17 Koncernens finansiella redovisning Moderbolagets finansiella redovisning...36 Förslag till vinstdisposition...42 Revisionsberättelse...43 Bolagsstyrningsrapport...45 Ägarförhållande...48 Styrelse...49 Koncernledning...50

3 Avgörande händelser 2009 Mars I Oxhultsparken, Laholm, driftsätts 12 st Vestas V90 vindkraftverk (24 MW 62 GWh/år) Juni Ramavtal tecknas med GE avseende leverans av 52 st vindkraftverk September Nyemission tillför bolaget 328 Mkr samt en förstärkt ägarbild genom Tredje AP-fonden December 5 st Vestas V90 vindkraftverk driftsätts i Råbelöv, Kristianstad (10 MW 28 GWh/år) Ramavtal tecknas med Vestas avseende leverans av 60 st vindkraftverk I Brunsmo, Karlskrona, installeras 5 st GE vindkraftverk (12,5 MW 34 GWh/år) Beslut om byggstart av 6 st GE vindkraftverk i Hylte, med planerad driftsättning i november 2010 (15 MW 39 GWh/år) Styrelsen fattar beslut att söka notering på Nasdaq OMX våren

4 Arise Windpower är ett ledande företag inom den kraftigt växande svenska vindkraftmarknaden. Bolaget har driftsatta parker och en stark projektportfölj om mer än 900 mw i södra Sverige där förutsättningarna för vindkraftetableringar är extra förmånliga. Bolagets affärside och styrka är att hantera hela kedjan från projektutveckling till försäljning av miljövänlig el samt att utnyttja de storskaliga fördelar detta ger i form av låga investerings och driftkostnader samt kostnadseffektiv projektutveckling. 4

5 VD har ordet Föregående år, 2009, var en affärsmässigt betydelsefull och händelserik tid för Arise Windpower, då vi nådde ett antal viktiga milstolpar; 28 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 61,5 MW har uppförts eller byggstartats och bolagets finansiella ställning och ägarbild har stärkts via en framgångsrik nyemission där bland andra Tredje AP-fonden deltog. Under året har även bolagets investeringskostnad för att uppföra vindkraftverk kunnat reduceras väsentligt, tack vare de långsiktiga och omfattande ramavtal som tecknats, och de designförbättringar av vindkraftsparkerna som åstadkommits. Också kostnaden för service av verken har sänkts under året. Sammantaget har 2009 visat att det industriella angreppssätt som präglar hela Arise Windpowers verksamhet ger goda resultat. Rekordsnabb utbyggnad Driftstarten av Bolagets första vindkraftspark i Oxhult i mars var en viktig milstolpe, och en första bekräftelse på leveransförmågan i den industriella organisation vi byggt upp. Utbyggnaden var rekordsnabb två år från ansökan om tillstånd till driftstart. De 12 verken är byggda i skogsmiljö, har en effekt på 24 MW och försörjer cirka enfamiljshus med förnyelsebar el. Utöver att hårdtesta leveransförmågan i Arise Windpowers organisation har bygget och driften av Oxhultsparken bidragit med värdefulla erfarenheter som vi implementerat i den fortsatta utbyggnaden av Bolagets projektportfölj. Exempelvis har vi glesat ut portföljen genom att justera upp avståndet något mellan verken i parkerna en justering vi bedömer ökar effektiviteten och lönsamheten i hela portföljen. Ett investeringsbeslut för ett enskilt projekt godkänns bara i det fall lönsamheten bedöms överstiga 10 procent på totalt investerat kapital före skatt. Med de besparingar och effektiviseringar som gjorts kan vi nå denna lönsamhet även i svagare vindlägen. Viktiga avtal tecknade För att säkerställa utbyggnadstakten och en konkurrenskraftig kostnadsnivå under den fortsatta utbyggnaden av projektportföljen har ett antal viktiga avtal ingåtts under året. Bolaget har bland annat tecknat ramavtal med GE Energy om leverans av 52 vindkraftverk, och med Vestas om ytterligare 60 verk. Genom dessa avtal säkras merparten av Bolagets planerade utbyggnad de närmaste tre åren. Vidare har femåriga ramavtal om leveranser av grus och betong tecknats, direkt från huvudleverantören, utan mellanhänder. Att systematiskt tillvarata stordriftsfördelar är en av de bärande delarna i Arise Windpowers affärsmodell. Tecknade avtal har inneburit att vi har kunnat sänka Bolagets kostnader för såväl investeringar som drift och underhåll. Positivt kassaflöde 2010 Utöver Oxhultsparken är ytterligare två vindkraftparker med en sammanlagd effekt om 22,5 MW driftsatta eller under driftsättning, i Råbelöv i Kristianstad respektive Brunsmo i Karlskrona. Därutöver har byggnationen av ytterligare en park om 15 MW i Hylte påbörjats med planerad driftsättning i november När dessa parker är i drift kommer Arise Windpower att nå ytterligare en viktig milstolpe. Bolaget har då ett positivt kassaflöde och full kostnadstäckning för löpande drift och projektutveckling. Det betyder att nytt eget och lånat kapital från denna tidpunkt uteslutande kommer att användas för finansiering av den fortsatta utbyggnaden av projektportföljen. Delta i konsolideringen Den svenska vindkraftmarknaden är fragmenterad och består av ett antal mind re och medelstora vindkraftbolag, ofta med stora investeringsplaner. Bolaget bedömer att en konsolidering av marknaden kommer att ske och det är Arise Windpowers ambition att aktivt delta i denna. Möjliga förvärvsobjekt bör komplettera Bolagets befintliga portfölj. Därutöver skulle ett fåtal större parker kunna vara aktuella även utanför vårt primära geografiska område, d.v.s. södra Sverige, givet att de har mycket goda vindresurser. Peter Nygren, vd i Arise Windpower. Vi klarar de hårda kraven Det vi har åstadkommit det gångna året visar tydligt att organisationen klarar de hårda krav vi ställer; att leverera snabbt, med kvalitet, i tid och därtill med hög kostnadseffektivitet. Med en kompetent och erfaren projektorganisation och industriellt storskaligt angreppssätt står Arise Windpower väl rustat att med fortsatt högt tempo bygga de cirka 300 verk vi föresatt oss att ha i drift vid utgången av år Detta skulle göra oss till ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft. Vi ser fram emot att få dela framtiden med aktiva och intresserade aktieägare. Halmstad i februari 2010 Peter Nygren VD Arise Windpower AB 5

6 Arise Windpower i korthet Under 2009 har Arise Windpower rest 22 st verk i tre projekt, genomfört en lyckad nyemission i ett extremt svårt ekonomiskt läge vilket tillfört Bolaget 328 Mkr före emissionskostnader, anställt ett antal medarbetare, lämnat fållan som "förväntningsbolag" samt skapat en verksamhet som på EBITDA-nivå genererar ett positivt kassaflöde. Det senare är inte minst lika viktigt då de som investerar i Bolaget kan vara trygga att medlen används för att uppföra nya lönsamma vindkraftparker. Arise Windpower är ett ledande företag inom den kraftigt växande svenska vindkraftmarknaden. Bolaget har, jämte driftsatta parker, en stark projektportfölj om mer än 900 MW i södra Sverige där förutsättningarna för vindkraftetableringar är extra förmånliga. Bolagets affärside och styrka är att hantera hela kedjan från projektutveckling till försäljning av miljövänlig el samt utnyttja de storskaliga fördelar detta ger i form av låga investerings- och driftkostnader samt kostnadseffektiv projektutveckling. Lönsamhetskravet är strikt: inga nya vindkraftparker uppförs om inte investeringen förväntas ge en avkastning om minst 10 % på totalt investerat kapital. Förväntad avkastning i Bolagets portfölj överstiger detta krav Sammandrag resultaträkningar Nettoomsättning 29,7 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1,7 15,4 7,1 Rörelseresultat (EBIT) 10,8 16,0 7,2 Finansiella poster, netto 0,6 9,5 1,2 Årets resultat 7,6 3,3 6,0 Sammandrag balansräkningar Totala anläggningstillgångar 918,3 354,8 3,8 Likvida medel 341,3 408,9 44,8 Eget kapital 680,3 373,6 48,2 Balansomslutning 1 348,1 824,3 49,8 Räntebärande nettoskuld 258,7 118,9 44,8 Sammandrag kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten 119,9 71,1-5,4 Kassaflöde från investeringsverksamheten 567,6 334,3 3,9 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 619,9 627,3 53,8 Nyckeltal Installerad kapacitet vid periodens slut, MW 34 Elproduktion under perioden, GWh 36,0 Resultat per aktie, före utspädning, SEK 0,44 0,21 0,97 Resultat per aktie, efter utspädning, SEK 0,44 0,21 0,97 EBITDA-marginal, % 5,8% neg. neg. Avkastning på sysselsatt kapital, % 0,5% neg. neg. Avkastning på eget kapital, % neg. neg. neg. Soliditet, % 50,5% 45,3% 96,8% Antal anställda vid periodens slut För definitioner av nyckeltalen se sid 48 6

7 Omfattande projektportfölj möjliggör storskalig utbyggnad Arise Windpowers målsättning är att vid utgången av år 2014 ha uppfört cirka 300 landbaserade vindkraftverk i storleksklassen 1,8 3,0 MW i goda vindlägen, motsvarande en investering på cirka miljarder kronor. För att uppnå denna målsättning har Bolaget sedan starten 2006 tecknat cirka 250 arrendeavtal för mark i södra Sverige och etablerat en omfattande projektportfölj bestående av drygt 45 projekt. Storskalig och industriell utbyggnad skapar kostnadseffektivitet För att säkerställa framtida leverans av nödvändiga insatsvaror har Arise Windpower tecknat ramavtal med GE Energy och Vestas. Avtalen omfattar totalt 112 verk för leverans under perioden Arise Windpower har därmed säkrat en stor del av det framtida behovet av insatsvaror. kapi tal kommer att användas till direkta investeringar i vindkraftparker. Arise Windpowers projektportfölj Västkusten (102) Ökad intäktsstabilitet genom prissäkring av framtida produktion Arise Windpowers intäkter uppkommer från försäljningen av elektricitet och el certifikat. För att hantera risken som uppstår då priserna varierar har Arise Windpower som policy att säkra upp till 60 procent av den framtida förväntade produktionen i en fallande prissäkringskanal upp till fem år. Bolagets prissäkringar per den sista december framgår av tabellen nederst. Södra inlandet (133) Östkusten (83) Elnätbolag samt kran i egen regi ökar effektiviteten och reducerar flaskhalsar Utöver vindkraftverk arbetar Koncernen med etablering av de elnät som krävs för inkoppling av Bolagets vindkraftparker till det allmänna elnätet. Med egna resurser och kompetens kortas ledtider och minskar kostnaden för elanslutning. För att undvika fördröjningar i samband med resning av vindkraftverk beställde Arise Windpower 2008 en egen mobilkran specialanpassad för etablering av vindkraftverk. Tillgången till lämpliga kranar är idag begränsad på marknaden. Leverans av den mobila kranen beräknas ske sommaren Genom att ständigt arbeta med reduceringen av flaskhalsar kortas ledtiden till kassaflöden från våra vindkraftverk. Finansiering av nya vindkraftparker genom ägartillskott och låneavtal Arise Windpower har som mål att finansiera projekten med procent eget kapital och procent lånat kapital. Kommande tillskott av eget och lånat Skåne/Blekinge (110) Fördelar med samlokalisering av projektportföljen i södra Sverige Goda vindlägen Starkt elnät som kan ta emot planerad vindkraftutbyggnad utan omfattande investeringar Låga transiteringskostnader Minimala problem med nedisning i förhållande till norra Sverige Bättre transportförutsättningar och ekonomi Klimatmässigt byggbart året runt och med lägre investeringskostnad än norra Sverige Prissäkringar per sista december Ett förväntat högre elpris jämfört med snittet i Sverige, som följd av förväntad (juli 2011) uppdelning av Sverige i olika prisområden Samordningsvinster avseende projektutveckling, exempelvis i tillståndshantering och vindmätning byggnation i nyttjande av bl.a. kran och elnät drift och underhåll Elprissäkrad produktion Totalt elprissäkrad produktion (GWh) Viktat snittpris för elprissäkringar (SEK) Certifikatprissäkrad produktion Totalt certifikatprissäkrad prod. (GWh) Viktat snittpris för elprissäkringar (SEK)

8 Verksamhetsbeskrivning Arise Windpower är ett av de ledande företagen inom den kraftigt växande svenska vindkraftmarknaden. Vi tar hand om hela värdekedjan vid etablering av nya vindkrafttillgångar, från projektutveckling till försäljning av miljöanpassad el från egna landbaserade vindkraftverk. Företaget arbetar industriellt, storskaligt och resultatorienterat. Detta innebär att uppbyggnaden sker metodiskt, effektivt och i många parallella projekt. Organisationen har alla de nyckelresurser som krävs för en snabb och effektiv projektutveckling. Med den nuvarande trenden med alltmer fokus mot miljöanpassade åtgärder i alla delar av vårt samhälle känner vi en stark tilltro till hela vår affärsidé. Historisk utveckling Arise Windpower har bedrivit vindkraftsetablering sedan Vi har på den tiden sedan 2006 utvecklats till en ledande oberoende vindkraftaktör på den svenska marknaden. I juni 2006 inledde Bolaget projektutvecklingsverksamheten efter att ett antal arrendekontrakt tecknats. Vision Arise Windpowers vision är att vara ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft vad gäller såväl storlek som kompetens och genom detta medverka i den globala omställningen till ett uthålligt samhälle. Bolaget avser att aktivt delta i utvecklingen och konsolideringen av ett nytt, framväxande vindkraft-sverige. Mål Genom att arrendera mark i vindlägen med bedömd god ekonomi, har Arise Windpower som målsättning att uppföra cirka 300 vindkraftverk i storleksklassen 1,8 till 3,0 MW fram till och med 2014, motsvarande en investering på cirka Mkr varav cirka procent förväntas utgöra eget kapital. Med ca 300 verk driftsatta skulle Bolaget producera omkring 2 TWh miljövänlig el per år, vilket motsvarar hela den svenska vindkraftutbyggnaden vid utgången av Affärsidé Arise Windpowers affärsidé är att vara ett integrerat vindkraftbolag med kontroll över hela värdekedjan: från prospektering och tillståndshantering till finansiering, byggande och drift av verken samt försäljning av miljövänlig el och ett långsiktigt ägande. Företaget arbetar industriellt, storskaligt och resultatorienterat vilket innebär att uppbyggnaden sker metodiskt, effektivt och i många parallella projekt. Organisationen består av alla de nyckelresurser som krävs för en snabb och effektiv projektutveckling. Bolaget prioriterar att bygga större vindkraftparker, huvudsakligen över 10 MW, lokaliserade i södra Sverige. I södra Sverige finns fördelaktiga vindförhållanden, ett starkt elnät med låga kostnader för inmatning av el vilket är fördelaktig jämfört med den norra delen av landet. Därtill är vägnätet och infrastrukturen väl utbyggda vilket leder till mindre investeringar i övrig infrastruktur i samband med uppbyggande av vindkraftverk. Miljöpåverkan under byggtiden minimeras också genom kortare transportavstånd för utrustning och material. Därtill kommer att planerad uppdelning av Sverige i olika prisområden juli 2011 kan förväntas leda till högre elpriser i södra Sverige jämfört med landet som helhet. Strategier för värdeskapande Arise Windpower har följande strategier för att maximera värde för aktieägarna genom följande värdeskapande: Kvalitativ och fokuserad projektportfölj Industriellt angreppssätt och storskalig utbyggnad Organisatorisk och finansiell styrka Fokus på lönsamhet 8

9 Vad är en vindkraftsinvestering? För att uppnå de finansiella målen vill Bolaget med nedanstående kalkyl berätta vad Arise Windpower gör och hur den dagliga hanteringen går till. Det finns många faktorer som inverkar på en vindkraftparks lönsamhet. Arise Windpower arbetar aktivt och kontinuerligt för att finna en optimal design för varje vindkraftpark för att maximera produktionsvolymen och strävar ständigt efter att sänka investerings- och driftkostnader. Kalkylen varierar därför med de olika projekten och förändras med tiden baserat på rådande ekonomiska förutsättningar och omvärldsfaktorer. Till höger åskådliggörs de huvudsakliga beståndsdelarna för Arise Windpowers avkastningsmål samt en förenklad kalkyl baserad på 1 MW. Bolaget anser att denna representerar en genomsnittlig MW i projektportföljen och vars förutsättningar är i linje med dagens verkliga nivå. I centrum för investeringsbeslutet avseende etablering av en ny vindkraftpark finns det fastställda avkastningskravet om förväntad avkastning om minst 10 procent före skatt på totalt investerat kapital. De mest betydelsefulla parametrar som påverkar den förväntade avkastningen är vindstyrka, förväntad produktion, investeringskostnad, driftkostnad och intäktsnivå. Produktionsrelaterade driftkostnader består av arrendeavgift samt kostnader för transitering av el och balanskraft. Övriga driftkostnader består i huvudsak av service och underhåll, försäkring, fastighetsskatt och administration. Samtliga dessa driftkostnader är inräknade i den illustrativa exempelkalkylen till höger. I kalkylerna antas nyttjandeperioden för ett vindkraftverk vara 20 år. Fundament, elinstallationer och vägar har dock en längre nyttjandeperiod och i det fall det är möjligt skulle därför ett nytt vindkraftverk kunna installeras efter 20 år till lägre total investeringskostnad. Detta räknas ej med i kalkylen till höger. Elcertifikat erhålls för de första 15 åren, varpå intäktsnivån väntas sjunka de sista Investering MSEK/MWh Nyckelfaktorer som avgör projektavkastning Vindstyrka/Produktion 6,5 7,5 m/s MWh/MW > 10% avkastning på totalt investerat kapital före skatt Intäkter 750 SEK/MWh fem åren. I exempelkalkylen antas vindkraftverken finansieras med 30 procent eget kapital och 70 procent lånat kapital. Arise Windpower bedömer att projektportföljen i sin helhet ligger i vindlägen med god ekonomi som möjliggör bra avkastning givet rådande nivåer för investeringskostnader, operationella kostnader och intäkter. Driftkostnad SEK/MWh Illustrativ exempelkalkyl för genomsnittlig MW i portföljen 1 MW MSEK Nyckeltal Investering 15,0 15 MSEK/MW 5 SEK/kWh Intäkter 2,3 750 SEK/MWh MWh/MW Driftkostnader 0,4 130 SEK/MWh EBITDA 1,9 620 SEK/MWh Räntekostnad 0,6 6% 9

10 Projektportfölj Arise Windpowers projekt är kategoriserade enligt följande kriterier: I drift Vindkraftprojekt där parken överlämnats efter provdrift och producerar el. Under byggnation Avses projekt där erforderliga tillstånd erhållits, investeringsbeslut fattats av Bolagets styrelse, finansiering avseende lånat och eget kapital finns att tillgå samt att merparten av projektets totala investeringskostnad är upphandlad. Erhållna tillstånd Projekt som erhållit de tillstånd som krävs för att påbörja byggnation men där detta ännu inte påbörjats. I vissa fall inväntar Arise Windpower att tillräcklig vinddata finns tillgänglig. Arise Windpowers projektportfölj Antal projekt Tillståndsansökan En tillståndsansökan påbörjas genom att Bolaget ansöker om tillstånd för uppförande av vindkraftparken hos berörda länsstyrelser och kommuner. Då Arise Elnät planerar att etablera elnät för merparten av Koncernens projekt ansöker Bolaget också om nätkoncession hos Energimarknadsinspektionen. Stadiet avslutas i och med att alla tillstånd erhållits eller i det eventuella fallet då någon ansökan avslagits. Projektplanering färdig När Arise Windpower tecknat arrendeavtal påbörjas projektering kring platsens detaljerade förutsättningar för vindkraftetablering. Området analyseras noggrant och exakta koordinater bestäms för de planerade vindkraftverken. Inledningsvis utgår vindstudier från teoretiska kartor men senare påbörjas faktiska vindmätningar med Bolagets vindmätningsutrustning. Antal vindkraftverk Total effekt (MW) Total effekt (MW) Förväntad produktion (GWh) Driftstart/ förväntad driftstart Vindkraftverk Antal Typ Effekt I drift Oxhult 12 Vestas V90 2,0 24,0 62 Mar-09 Råbelöv 5 Vestas V90 2,0 10,0 28 Dec-09 Under byggnation Brunsmo 5 GE 2,5 2,5 12,5 34 Mar-10 Fröslida 6 GE 2,5 2,5 15,0 39 Nov-10 Totalt 28 61,5 163 Genomsnittlig effekt per verk (MW) I drift ,0 2,0 Under byggnation ,5 2,5 Projektportfölj Erhållna tillstånd ,0 2,0 Tillståndsansökan ,6 2,2 Projektplanering färdig ,1 2,0 Arrendeavtal tecknade ,0 3,0 Total portfölj ,2 Arrendeavtal tecknade Arrendeavtal har tecknats efter förhandling mellan markägare och Arise Windpower. Långsiktiga arrendeavtal har tecknats för hela projektportföljen, vilket ger Bolaget rätt, men ingen skyldighet, att uppföra vindkraftverk på respektive fastighet. För merparten av projekten har projekteringen påbörjats men är ännu inte färdig. Det förstudiearbete som Bolaget genom - fört innan arrendeavtalet tecknats genererar en preliminär utsättning av antalet nya vindkraftverk. Specifikation av vindkraftverk i drift och under produktion Arise Windpower har för tillfället två vindkraftparker i drift. Den först etablerade parken finns i Oxhult utanför Laholm och innefattar 12 vindkraftverk av typen Vestas V90 med en effekt på 2 MW vardera. Den sammanlagda effekten uppgår således till 24 MW och den förväntade årliga elproduktionen är 62 GWh före nu pågående intrimmningsåtgärder. Vindkraftparken Oxhult är belägen på mark som huvudsakligen arrenderas av Sveaskog och vindkraftverken ägs av Arise Windpowers helägda dotterbolag Arise Wind Farm 1 AB. Vindparken driftsattes under våren Under sommaren 2009 inleddes byggnation av vägar, fundament och övrig infrastruktur för två parker i Råbelöv utanför Kristianstad och Brunsmo utanför Karlskrona. Råbelöv driftsattes i slutet av december 2009 och består av 5 Vestas V90 verk med en sammanlagd effekt på 10 MW och en förväntad årlig elproduktion om 28 GWh. Parken i Brunsmo består av 5 st GE 2,5 MW verk, är uppförd under 2009 och kommer att driftsättas i mars Parken har en sammanlagd effekt på 12,5 MW och förväntas producera 34 GWh årligen. Arise Windpower har ytterligare ett projekt under byggnation. Projektet Frös lida i Hylte kommun omfattar 6 st GE 2,5 MW verk med en sammanlagd effekt på 15 MW och en förväntad årlig elproduktion om 39 GWh. Byggnation av parken påbörjades i december 2009 och driftstart väntas ske i november

11 11

12 12

13 13

14 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arise Windpower AB (publ), organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret KONCERNEN Verksamheten Arise Windpower AB är moderbolag i Arise Windpowerkoncernen, som består av de helägda dotterbolagen Arise Wind Farm som äger och driver vindkraftverken, Arise Elnät AB, Arise Service & Projektering AB samt Arise Kran AB. Moderbolaget projekterar lämpliga vindlägen och arbetar fram tillstånd, bistår med inköp och upphandlingar av finansiering, anläggningar och entreprenader samt administrerar och sköter elförsäljningen för koncernbolagen. Dotterbolaget Arise Wind Farm 1 AB förvaltar de elproducerande vindkraftparkerna med 12 st. verk i Oxhult utanför Laholm. Dessutom har man byggt en park med 5 st. verk i Råbelöv utanför Kristianstad som driftsattes i slutet av året samt en park med 5 st. verk i Brunsmo utanför Karlskrona, som uppfördes under 2009 och planeras driftsättas i mars Dotterbolaget Arise Wind Farm 3 AB aktiverades i slutet av året för att bygga 6 vindkraftverk i Fröslida utanför Hylte. Arise Elnät AB har koncession att bygga det elnät som transiterar elektriciteten från vindkraftparkerna till överliggande nät. I Knäred har Arise Elnät AB uppfört en anläggning med kapacitet att transformera och överföra 130 MW vindkraftproduktion. Anläggningen är ansluten till EONs 130 kv nät och kan, genom komplettering av transformatorkapaciteten, överföra ytterligare ca 70 MW. Arise Service & Projektering AB äger koncernens mätinstrument och utför vindmätningar. Hela koncernens verksamhet bedrivs i Sverige. Nettoomsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 29,7 ( ) Mkr. Därutöver har 13,3 (9,3) Mkr aktiverats som arbete för egen räkning. Nettoomsättningen är i huvudsak hänförlig till Oxhultsparken för vilken driftsättning påbörjades under mars Produktionen från Oxhultsparken har karaktäriserats av ett sämre vindår än normalt samt extra intrimningsåtgärder och analys vilket har reducerat tillgängligheten. Intrimningsåtgärder för att öka produktionen fortgår. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,7 ( 15,4) Mkr. Personalkostnader och övriga externa kostnader uppgick till totalt 41,7 ( 24,8) Mkr. Ökningen är hänförbar främst till utökningen av verksamheten med större antal projekt och en ökning av antalet anställda. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 10,8 ( 16,0) Mkr och häri ingår planenliga avskrivningar med 12,5 ( 0,6) Mkr. Finansnettot var 0,6 (9,5) Mkr och resultat före skatt 11,4 ( 6,5) Mkr. Resultatet efter skatt var 7,6 ( 3,3) Mkr vilket motsvarade 14

15 ett resultat per aktie på 0,44 ( 0,21) kronor.totalresultatet uppgick till 6,9 ( 14,1) Mkr efter att kassa flödessäkringarna av el, räntor och valutor ökat totalresultatet med netto 0,8 Mkr jämfört med en totalresultatminskning på netto 10,8 Mkr under Investeringar och avskrivningar Årets nettoinvesteringar uppgick till 568 (340) Mkr efter avdrag för erhållna bidrag från energimyndigheten om 31 (av beviljade 50) Mkr, varav 15,4 Mkr utbetalats under Hela det investerade beloppet är relaterat till utbyggnad av elproduktion frånsett 4 (4) Mkr som avsåg främst investeringar i mät- och kontorsutrustning. Kassaflöde Arise Windpowers kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 120 (71) Mkr och kassaflöde efter investeringar uppgick till 688 ( 263) Mkr. Räntebärande skulder har under perioden ökat med 310 (290) Mkr beroende på lyftning av ytterligare lån. Nyemissionen tillförde netto 310 (331) Mkr till bolaget varmed årets kassaflöde uppgick till 68 (364) Mkr. Finansiering och likviditet Nettoskulden uppgick i slutet av året till 259 Mkr jämfört med en nettotillgång om 119 Mkr i slutet av Likvida medel uppgick till 341 (409) Mkr, därutöver fanns outnyttjade krediter om 57 (367) Mkr. Soliditeten på balansdagen uppgick till 50,5 (45,3) procent. Skatter Eftersom Arise Windpower endast har svenska dotterbolag har skatt beräknats efter svensk skattesats, vilken motsvarar 26,3 procent. Forskning och utveckling Arise Windpower har under året bedrivit forskning genom att samarbeta och aktivt stödja en professur vid Högskolan i Halmstad inriktad på landbaserade vindanalyser. Koncernen har också fortsatt sitt samarbete med Uppsala Universitet i syfte att förfina metoderna för bedömning av vindpotentialen i skogsterräng. Därutöver bedriver koncernen ett internt utvecklingsarbete för att öka kunskapen om vindbeteenden i olika miljöer. Metoder för noggrann ljudanalys och bättre fundamentdesign har likaledes utarbetats. Medarbetare Medeltalet anställda i koncernen uppgick under året till 18 (7). Det totala antalet anställda vid årets slut uppgick till 21 (15). Övriga upplysningar rörande antalet anställda samt löner, ersättningar och anställningsvillkor lämnas i not 4 till koncernens finansiella rapporter. MODERBOLAGET Moderbolaget har under året fortsatt att operativt och formellt bygga upp koncernen och stått för det huvudsakliga arbetet med att projektera lämpliga vindlägen, träffa avtal om ytterligare arrenden, arbetat fram konsekvensbeskrivningar, arbetat med planer och tillstånd att bygga, gjort upphandlingar samt utfört koncerngemensamma tjänster. Ett stort arbete har lagts ner på att utvärdera projektet Oxhultsparken, främst vad gäller projektering, utsättning, fundamentdesign, ljud, skuggor samt produktion. PLU Energy Intressenter AB som föregående år förvärvades genom riktad apportemission har fusionerats med moderbolaget under året. Årets nettoinvesteringar uppgick till 28,6 (9,6) Mkr. Medelantalet anställda var under året 13 (4) och vid årsskiftet hade bolaget 15 (6) anställda. Beträffande antal anställda, löner, ersättningar och anställningsvillkor hänvisas till not 4 till koncernen finansiella rapporter på sidorna

16 MILJÖPÅVERKAN Koncernens huvudsakliga verksamhet är att producera och transitera miljöanpassad el utan utsläpp av CO2, stoft eller andra utsläpp till luft, vatten eller mark. Verksamheten omfattar bygg- och anläggningsarbeten i samband med uppförande av vindkraftverk och tillhörande elanläggningar, vilka följer det regelverk som gäller för dylik verksamhet. Koncernens hantering av oljor, kemikalier och drivmedel är begränsad till oljor för smörjning av vindkraftverkens rörliga delar, till vad som följer av de mark- och anläggningsarbeten som utförs av externa entreprenörer samt bränsle till leverantörernas och koncernens tjänstefordon. Driften av vindkraftsanläggningar ger upphov till direkt miljöpåverkan genom ljud, skuggor och synintryck. Lagkrav Genom innehav och drift av vindkraftverk och elanläggningar bedriver koncernen verksamhet som både är tillståndspliktig och anmälningspliktig enligt miljöbalken. Koncernen innehar samtliga tillstånd som erfordras för att driva den befintliga verksamheten. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Arise Windpower indelar risker i omvärldsrisker (politik, konjunktur, klimatförhållanden och konkurrenter), finansiella risker (energipriser, certifikatspriser, valutor, räntor, finansiering, kapital och kredit) samt operationella risker (drift, rörelsekostnader, avtal, tvister, försäkringar och övrig riskhantering). Omvärldsrisker Arise Windpower bedömning är att efterfrågan på vindkraft som producent av elektricitet kommer att vara fortsatt hög under överskådlig framtid. Det politiska mål som Energimyndigheten initierat att före år 2020 ska hela 30 TWh, jämfört med dagens ca 2 TWh, av Sveriges elkonsumtion komma från förnyelsebar energi, innebär ett betydande utbyggnadsbehov av vindkraftverk. Konjunkturkänsligheten hör främst samman med möjligheterna att få tillgång till både eget och lånat kapital, där sämre konjunktur på de finansiella marknaderna innebär att kapitalanskaffningen kan försvåras. Arise Windpowers intäkter är beroende av mängden produktion som den installerade vindkraften genererar, vilket i sin tur beror på vindstyrkan under den aktuella perioden på berörda platser. Vindmängden varierar dels mellan olika säsonger under året och dels mellan olika år. Genom att etablera en portfölj av projekt på olika geografiska platser och genom att utföra omfattande vindmätningar innan investeringsbesluten tas minskas risken för variation i produktionsvolym. Ogynnsamma väderförhållanden och klimatförändringar kan dock påverka elproduktionen negativt vilket i sin tur skulle påverka Bolagets resultat. Konkurrensmässigt är Arise Windpower en av de få aktörer på marknaden som kan tillhandahålla markägare ett helhetskoncept med vindkraftsutbyggnad inklusive nätuppkoppling, storskalig upphandling av verk samt tillgång till en hjulburen kran med kapacitet att lyfta alla på marknaden förekommande vindkraftverk i storleksklassen upp till 3 MW. Ett industriellt synsätt kombinerat med egen kontroll av utbyggnaden är några av de viktigaste förutsättningarna för koncernens framtida konkurrenskraft. Finansiella risker Energiprisrisken uppkommer genom en fluktuerande elprismarknad, främst på marknadsplatsen Nord Pool. Koncernen hanterar denna risk genom att prissäkra viss del av planerad produktion. Elcertifikatsprisrisker hanteras på likartat sätt. Valutarisken i koncernen uppkommer huvudsakligen vid upphandling av verk och vid elförsäljning på Nord Pool, där båda normalt prissätts i EUR. Flödesmässigt kommer denna risk till viss del på sikt att utjämna sig själv men tills dess motverkar koncernen delvis detta genom att valutasäkra transaktioner i utländsk valuta. Ränterisken har hanterats genom att ränta på upptagna lån till övervägande del bundits till fast ränta genom swapavtal. För mer information se not 11 till koncernens finansiella rapporter på sidorna Operationella risker Risken för väsentliga konsekvenser av driftsstopp är bedömd som låg och kommer att reduceras i takt med utbyggnaden av produktionskapacitet på flera platser. Arise Windpower gör bedömningen att det inte finns några tvister som kan få någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella ställning. Koncernens försäkringsprogram innefattar avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring, produktansvar, ren förmögenhetsskada samt begränsat skydd vid miljöskada. Arise Windpower bedömer att koncernens storlek och koncernledningens sammansättning av medarbetare med djup insikt i, samt löpande och nära kontakt med verksamheterna reducerar de operationella riskerna. STYRELSENS ARBETE Information om bolagets styrning och styrelsens arbete under året finns i Bolagsstyrningsrapporten på sidorna UPPLYSNINGAR AVSEENDE BOLAGETS AKTIER Totalt antal aktier, röster, utdelning och nya aktier Den 31 december 2009 var totalt aktier utgivna, varav aktier innehas i eget förvar. Aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier han eller hon äger eller företräder. Alla aktier berättigar till lika utdelning. Teckningsoptionsprogram finns och dessa program gav per den 31 december 2009 rätt till teckning av motsvarande aktier som vid fullt utnyttjande ger 6,3 % i utspädningseffekt. Dock innehåller ett av optionsavtalen villkor som innebär att maximalt aktier bedöms kunna tecknas (not 14), vilket skulle innebära 4,9 % i utspädningseffekt. Överlåtbarhet Några begränsningar i aktiernas överlåtbarhet finns inte enligt bolagsordningen eller gällande lagstiftning. I ett separat aktieägaravtal mellan större aktieägare har dock grundarna (Leif Jansson, Peter Nygren och Ulf Corné) förbundit sig bland annat till en s.k. tag-along, innebärande att övriga aktieägare som undertecknat aktieägaravtalet har rätt att sälja sina innehav till samma villkor som grundarna. Avtalet upphör i samband med en eventuell börsnotering. 16

17 För övrigt känner inte bolaget till några avtal mellan aktieägare som begränsar aktiernas överlåtbarhet. Aktieägare Information om bolagets aktieägare finns på sidan 48. AVTAL MED KLAUSULER OM ÄGARFÖRÄNDRINGAR Koncernen har inga väsentliga avtal som kan sägas upp vid en ägarförändring. Inga avtal finns mellan bolaget och styrelseledamöter eller anställda som föreskriver ersättningar om dessa säger upp sig, sägs upp utan skälig grund eller om deras anställning eller uppdrag upphör som följd av ett offentligt uppköpserbjudande. UPPFÖRANDEKOD Arise Windpower lägger stor vikt vid att bedriva verksamheten på ett såväl juridiskt som affärsetiskt gott sätt. I bolagets uppförandekod betonas de principer som styr koncernens förhållande till medarbetare, affärspartners och andra intressenter. Uppförandekoden gäller för såväl anställda som styrelseledamöter. Den förväntas även att respekteras och tillämpas av koncernens leverantörer, återförsäljare, konsulter samt övriga affärspartners. I uppförandekoden fastställs att mutor inte får förekomma, att bolaget ska vara restriktiva med gåvor och att alla affärstransaktioner klart ska framgå i bolagets räkenskaper, som på ett sanningsenligt, relevant och begripligt sätt ska vara utförda enligt allmänt vedertagna redovisnings principer. Arise Windpower intar en neutral ställning i politiska frågor. Varken koncernens namn eller tillgångar får användas för att främja politiska partier eller kandidaters intressen. Uppförandekoden omfattar även bolagets arbete för ett hållbart samhälle, där det fastställs att koncernens produkter och processer ska vara utformade på ett sätt som effektivt utnyttjar energi och råvaror samt minimerar avfall och restprodukter över produktens livslängd. Arise Windpower rekryterar och behandlar sina medarbetare på ett sätt som inte är diskriminerande avseende kön, ras, religion, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, nationalitet, politisk åsikt, ursprung etc. Koncernen uppmuntrar mångfald på alla nivåer. Barnarbete tolereras inte, inte heller att arbete utförs genom tvång eller hot. Organisationsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar och avtal ska respekteras. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Ledande befattningshavare skall erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på personens ansvar och uppförande. Bonus skall baseras på mål hänförliga till och relevanta för verksamheten. Ledande befattningshavare har under 2009 erhållit bonus som kan uppgå till maximalt 6 månadslöner beräknade som ett snitt av gruppen. För 2010 kommer grundarna att avstå bonus. Vidare beskrivning av riktlinjerna finns på bolagets hemsida under bolagsstyrning. UTSIKTER FÖR 2010 Koncernen är väl rustad för fortsatt expansion av landbaserade vindkraftparker med tillhörande utbyggnad av elanläggningar. Utmaningen är att i tillräcklig hög takt fortsätta planerad utbyggnad. Koncernen har de medel som krävs för planerad byggnation under 2010 och kan utan ytterligare tillskott uppföra ytterligare drygt 53 MW, utöver de projekt som nu är i drift eller driftsättning. Koncernens fortsatta expansion med målet att uppföra ca 300 vindkraftverk vid utgången av 2014 förutsätter nytt kapital genom nyemission och externfinansiering. Därutöver planeras en marknadsnotering under HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN På grund av klimatförhållanden har tillgänglig vindenergi under nya årets inledning varit 25 35% lägre jämfört med motsvarande period ett normalt vindår, vilket innebär att Bolagets produktionsprognoser underskridits. Samtidigt har Bolaget tillfälligt haft en högre säkringsnivå än normalt. Detta har tvingat Bolaget till kompletterande köp av el till tidvis mycket höga spotpriser på Nord Pool för att uppfylla Bolagets fasta leveransåtagande, vilket sammantaget bedöms ge en negativ resultatpåverkan om ca 2 Mkr. Säkringsnivån har anpassats med verkan fr.o.m. 1 mars Bolaget har tillförts eget kapital om 4,3 Mkr efter att bolagets styrelseordförande utnyttjat en del av sina teckningsoptioner i början av det nya året. 17

18 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Belopp i kkr Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter 554 Summa intäkter Personalkostnader Övriga externa kostnader Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat (EBIT) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Årets resultat Resultat per aktie (kr) Före utspädning 0,44 0,21 Efter utspädning 0,44 0,21 Antal aktier vid årets ingång Antal aktier vid årets utgång Vinsten per aktie före utspädning har beräknats genom att använda årets resultat som täljare. Det genomsnittliga antalet utestående aktier använda för resultat per aktie före utspädning uppgick till aktier (2008: aktier). Bolaget har teckningsoptioner som kan ge upphov till utspädningseffekt men ingen utspädningseffekt redovisas då bolaget har negativt resultat. Vid beräkningen har antalet aktier i eget förvar ej medräknats. KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET Belopp i kkr Årets resultat Övrigt totalresultat Kassaflödessäkringar, orealiserad värdeförändring Inkomstskatt hänförlig till komponenter i övrigt totalresultat Övrigt totalresultat för året netto efter skatt Summa totalresultat för året Totalresultatet är till 100% hänförligt till moderbolagets aktieägare. 18

19 KONCERNENS BALANSRÄKNING Belopp i kkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar 11, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Säkringsreserv Ansamlad förlust Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder Långfristiga räntebärande skulder Avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 18 Inga 19

20 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Belopp i kkr Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat (EBIT) Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamh. före förändr. av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning av varulager 973 Ökning av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning ( ) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Statligt stöd Försäljning av materiella anläggningstillgångar 80 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Ökning av räntebärande skulder Betald ränta Erhållen ränta Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets ingång Likvida medel vid årets utgång Räntebärande skulder vid årets utgång Nettoskuld / Netto räntebärande tillgångar

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Historisk finansiell information

Historisk finansiell information Historisk finansiell information för räkenskapsåren 2015 och 2016 i FlexQube AB (publ) 556905-3944 KONCERNENS RESULTATRÄKNING SEK Not Nettoomsättning 19 260 497 16 482 017 Övriga rörelseintäkter 2 914

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Trav 1609 AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002

Adcore AB, nuvarande Klövern AB. Delårsrapport, januari juni 2002 Adcore AB, nuvarande Klövern AB Delårsrapport, januari juni Föreliggande delårsrapport är den sista i Adcores gamla struktur. Från och med den 1 juli är Adcore uppdelat i två från varandra helt fristående

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017

WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT. Den 10 november 2017 WEIFA ASA TREDJE KVARTALET 2017 RESULTAT Den 10 november 2017 Detta dokument utgör en översättning av Weifa ASA:s delårsrapport för perioden januari september 2017. Denna översättning är upprättad med

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ))

Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Benchmark Förvaltning AB (u.n.ä till Crown Energy AB (publ)) Delårsrapport januari till augusti 2011 Perioden januari till augusti Resultat efter finansiella poster, -902 kronor Resultat per aktie, -0,02

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer