Innehåll VD har ordet... 5 Arise Windpower i korthet...6 Finansiell information i sammandrag...6 Verksamhetsbeskrivning...8 Affärsidé, mål och

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll VD har ordet... 5 Arise Windpower i korthet...6 Finansiell information i sammandrag...6 Verksamhetsbeskrivning...8 Affärsidé, mål och"

Transkript

1 A r i s e W i n d p o w e r A B Å r s r e d o v i s n i n g

2 2 Innehåll VD har ordet... 5 Arise Windpower i korthet...6 Finansiell information i sammandrag...6 Verksamhetsbeskrivning...8 Affärsidé, mål och strategi...8 Investeringskalkyl...9 Projektportfölj Förvaltningsberättelse Risker och osäkerhetsfaktorer Uppförandekod...17 Koncernens finansiella redovisning Moderbolagets finansiella redovisning...36 Förslag till vinstdisposition...42 Revisionsberättelse...43 Bolagsstyrningsrapport...45 Ägarförhållande...48 Styrelse...49 Koncernledning...50

3 Avgörande händelser 2009 Mars I Oxhultsparken, Laholm, driftsätts 12 st Vestas V90 vindkraftverk (24 MW 62 GWh/år) Juni Ramavtal tecknas med GE avseende leverans av 52 st vindkraftverk September Nyemission tillför bolaget 328 Mkr samt en förstärkt ägarbild genom Tredje AP-fonden December 5 st Vestas V90 vindkraftverk driftsätts i Råbelöv, Kristianstad (10 MW 28 GWh/år) Ramavtal tecknas med Vestas avseende leverans av 60 st vindkraftverk I Brunsmo, Karlskrona, installeras 5 st GE vindkraftverk (12,5 MW 34 GWh/år) Beslut om byggstart av 6 st GE vindkraftverk i Hylte, med planerad driftsättning i november 2010 (15 MW 39 GWh/år) Styrelsen fattar beslut att söka notering på Nasdaq OMX våren

4 Arise Windpower är ett ledande företag inom den kraftigt växande svenska vindkraftmarknaden. Bolaget har driftsatta parker och en stark projektportfölj om mer än 900 mw i södra Sverige där förutsättningarna för vindkraftetableringar är extra förmånliga. Bolagets affärside och styrka är att hantera hela kedjan från projektutveckling till försäljning av miljövänlig el samt att utnyttja de storskaliga fördelar detta ger i form av låga investerings och driftkostnader samt kostnadseffektiv projektutveckling. 4

5 VD har ordet Föregående år, 2009, var en affärsmässigt betydelsefull och händelserik tid för Arise Windpower, då vi nådde ett antal viktiga milstolpar; 28 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 61,5 MW har uppförts eller byggstartats och bolagets finansiella ställning och ägarbild har stärkts via en framgångsrik nyemission där bland andra Tredje AP-fonden deltog. Under året har även bolagets investeringskostnad för att uppföra vindkraftverk kunnat reduceras väsentligt, tack vare de långsiktiga och omfattande ramavtal som tecknats, och de designförbättringar av vindkraftsparkerna som åstadkommits. Också kostnaden för service av verken har sänkts under året. Sammantaget har 2009 visat att det industriella angreppssätt som präglar hela Arise Windpowers verksamhet ger goda resultat. Rekordsnabb utbyggnad Driftstarten av Bolagets första vindkraftspark i Oxhult i mars var en viktig milstolpe, och en första bekräftelse på leveransförmågan i den industriella organisation vi byggt upp. Utbyggnaden var rekordsnabb två år från ansökan om tillstånd till driftstart. De 12 verken är byggda i skogsmiljö, har en effekt på 24 MW och försörjer cirka enfamiljshus med förnyelsebar el. Utöver att hårdtesta leveransförmågan i Arise Windpowers organisation har bygget och driften av Oxhultsparken bidragit med värdefulla erfarenheter som vi implementerat i den fortsatta utbyggnaden av Bolagets projektportfölj. Exempelvis har vi glesat ut portföljen genom att justera upp avståndet något mellan verken i parkerna en justering vi bedömer ökar effektiviteten och lönsamheten i hela portföljen. Ett investeringsbeslut för ett enskilt projekt godkänns bara i det fall lönsamheten bedöms överstiga 10 procent på totalt investerat kapital före skatt. Med de besparingar och effektiviseringar som gjorts kan vi nå denna lönsamhet även i svagare vindlägen. Viktiga avtal tecknade För att säkerställa utbyggnadstakten och en konkurrenskraftig kostnadsnivå under den fortsatta utbyggnaden av projektportföljen har ett antal viktiga avtal ingåtts under året. Bolaget har bland annat tecknat ramavtal med GE Energy om leverans av 52 vindkraftverk, och med Vestas om ytterligare 60 verk. Genom dessa avtal säkras merparten av Bolagets planerade utbyggnad de närmaste tre åren. Vidare har femåriga ramavtal om leveranser av grus och betong tecknats, direkt från huvudleverantören, utan mellanhänder. Att systematiskt tillvarata stordriftsfördelar är en av de bärande delarna i Arise Windpowers affärsmodell. Tecknade avtal har inneburit att vi har kunnat sänka Bolagets kostnader för såväl investeringar som drift och underhåll. Positivt kassaflöde 2010 Utöver Oxhultsparken är ytterligare två vindkraftparker med en sammanlagd effekt om 22,5 MW driftsatta eller under driftsättning, i Råbelöv i Kristianstad respektive Brunsmo i Karlskrona. Därutöver har byggnationen av ytterligare en park om 15 MW i Hylte påbörjats med planerad driftsättning i november När dessa parker är i drift kommer Arise Windpower att nå ytterligare en viktig milstolpe. Bolaget har då ett positivt kassaflöde och full kostnadstäckning för löpande drift och projektutveckling. Det betyder att nytt eget och lånat kapital från denna tidpunkt uteslutande kommer att användas för finansiering av den fortsatta utbyggnaden av projektportföljen. Delta i konsolideringen Den svenska vindkraftmarknaden är fragmenterad och består av ett antal mind re och medelstora vindkraftbolag, ofta med stora investeringsplaner. Bolaget bedömer att en konsolidering av marknaden kommer att ske och det är Arise Windpowers ambition att aktivt delta i denna. Möjliga förvärvsobjekt bör komplettera Bolagets befintliga portfölj. Därutöver skulle ett fåtal större parker kunna vara aktuella även utanför vårt primära geografiska område, d.v.s. södra Sverige, givet att de har mycket goda vindresurser. Peter Nygren, vd i Arise Windpower. Vi klarar de hårda kraven Det vi har åstadkommit det gångna året visar tydligt att organisationen klarar de hårda krav vi ställer; att leverera snabbt, med kvalitet, i tid och därtill med hög kostnadseffektivitet. Med en kompetent och erfaren projektorganisation och industriellt storskaligt angreppssätt står Arise Windpower väl rustat att med fortsatt högt tempo bygga de cirka 300 verk vi föresatt oss att ha i drift vid utgången av år Detta skulle göra oss till ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft. Vi ser fram emot att få dela framtiden med aktiva och intresserade aktieägare. Halmstad i februari 2010 Peter Nygren VD Arise Windpower AB 5

6 Arise Windpower i korthet Under 2009 har Arise Windpower rest 22 st verk i tre projekt, genomfört en lyckad nyemission i ett extremt svårt ekonomiskt läge vilket tillfört Bolaget 328 Mkr före emissionskostnader, anställt ett antal medarbetare, lämnat fållan som "förväntningsbolag" samt skapat en verksamhet som på EBITDA-nivå genererar ett positivt kassaflöde. Det senare är inte minst lika viktigt då de som investerar i Bolaget kan vara trygga att medlen används för att uppföra nya lönsamma vindkraftparker. Arise Windpower är ett ledande företag inom den kraftigt växande svenska vindkraftmarknaden. Bolaget har, jämte driftsatta parker, en stark projektportfölj om mer än 900 MW i södra Sverige där förutsättningarna för vindkraftetableringar är extra förmånliga. Bolagets affärside och styrka är att hantera hela kedjan från projektutveckling till försäljning av miljövänlig el samt utnyttja de storskaliga fördelar detta ger i form av låga investerings- och driftkostnader samt kostnadseffektiv projektutveckling. Lönsamhetskravet är strikt: inga nya vindkraftparker uppförs om inte investeringen förväntas ge en avkastning om minst 10 % på totalt investerat kapital. Förväntad avkastning i Bolagets portfölj överstiger detta krav Sammandrag resultaträkningar Nettoomsättning 29,7 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1,7 15,4 7,1 Rörelseresultat (EBIT) 10,8 16,0 7,2 Finansiella poster, netto 0,6 9,5 1,2 Årets resultat 7,6 3,3 6,0 Sammandrag balansräkningar Totala anläggningstillgångar 918,3 354,8 3,8 Likvida medel 341,3 408,9 44,8 Eget kapital 680,3 373,6 48,2 Balansomslutning 1 348,1 824,3 49,8 Räntebärande nettoskuld 258,7 118,9 44,8 Sammandrag kassaflöde Kassaflöde från den löpande verksamheten 119,9 71,1-5,4 Kassaflöde från investeringsverksamheten 567,6 334,3 3,9 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 619,9 627,3 53,8 Nyckeltal Installerad kapacitet vid periodens slut, MW 34 Elproduktion under perioden, GWh 36,0 Resultat per aktie, före utspädning, SEK 0,44 0,21 0,97 Resultat per aktie, efter utspädning, SEK 0,44 0,21 0,97 EBITDA-marginal, % 5,8% neg. neg. Avkastning på sysselsatt kapital, % 0,5% neg. neg. Avkastning på eget kapital, % neg. neg. neg. Soliditet, % 50,5% 45,3% 96,8% Antal anställda vid periodens slut För definitioner av nyckeltalen se sid 48 6

7 Omfattande projektportfölj möjliggör storskalig utbyggnad Arise Windpowers målsättning är att vid utgången av år 2014 ha uppfört cirka 300 landbaserade vindkraftverk i storleksklassen 1,8 3,0 MW i goda vindlägen, motsvarande en investering på cirka miljarder kronor. För att uppnå denna målsättning har Bolaget sedan starten 2006 tecknat cirka 250 arrendeavtal för mark i södra Sverige och etablerat en omfattande projektportfölj bestående av drygt 45 projekt. Storskalig och industriell utbyggnad skapar kostnadseffektivitet För att säkerställa framtida leverans av nödvändiga insatsvaror har Arise Windpower tecknat ramavtal med GE Energy och Vestas. Avtalen omfattar totalt 112 verk för leverans under perioden Arise Windpower har därmed säkrat en stor del av det framtida behovet av insatsvaror. kapi tal kommer att användas till direkta investeringar i vindkraftparker. Arise Windpowers projektportfölj Västkusten (102) Ökad intäktsstabilitet genom prissäkring av framtida produktion Arise Windpowers intäkter uppkommer från försäljningen av elektricitet och el certifikat. För att hantera risken som uppstår då priserna varierar har Arise Windpower som policy att säkra upp till 60 procent av den framtida förväntade produktionen i en fallande prissäkringskanal upp till fem år. Bolagets prissäkringar per den sista december framgår av tabellen nederst. Södra inlandet (133) Östkusten (83) Elnätbolag samt kran i egen regi ökar effektiviteten och reducerar flaskhalsar Utöver vindkraftverk arbetar Koncernen med etablering av de elnät som krävs för inkoppling av Bolagets vindkraftparker till det allmänna elnätet. Med egna resurser och kompetens kortas ledtider och minskar kostnaden för elanslutning. För att undvika fördröjningar i samband med resning av vindkraftverk beställde Arise Windpower 2008 en egen mobilkran specialanpassad för etablering av vindkraftverk. Tillgången till lämpliga kranar är idag begränsad på marknaden. Leverans av den mobila kranen beräknas ske sommaren Genom att ständigt arbeta med reduceringen av flaskhalsar kortas ledtiden till kassaflöden från våra vindkraftverk. Finansiering av nya vindkraftparker genom ägartillskott och låneavtal Arise Windpower har som mål att finansiera projekten med procent eget kapital och procent lånat kapital. Kommande tillskott av eget och lånat Skåne/Blekinge (110) Fördelar med samlokalisering av projektportföljen i södra Sverige Goda vindlägen Starkt elnät som kan ta emot planerad vindkraftutbyggnad utan omfattande investeringar Låga transiteringskostnader Minimala problem med nedisning i förhållande till norra Sverige Bättre transportförutsättningar och ekonomi Klimatmässigt byggbart året runt och med lägre investeringskostnad än norra Sverige Prissäkringar per sista december Ett förväntat högre elpris jämfört med snittet i Sverige, som följd av förväntad (juli 2011) uppdelning av Sverige i olika prisområden Samordningsvinster avseende projektutveckling, exempelvis i tillståndshantering och vindmätning byggnation i nyttjande av bl.a. kran och elnät drift och underhåll Elprissäkrad produktion Totalt elprissäkrad produktion (GWh) Viktat snittpris för elprissäkringar (SEK) Certifikatprissäkrad produktion Totalt certifikatprissäkrad prod. (GWh) Viktat snittpris för elprissäkringar (SEK)

8 Verksamhetsbeskrivning Arise Windpower är ett av de ledande företagen inom den kraftigt växande svenska vindkraftmarknaden. Vi tar hand om hela värdekedjan vid etablering av nya vindkrafttillgångar, från projektutveckling till försäljning av miljöanpassad el från egna landbaserade vindkraftverk. Företaget arbetar industriellt, storskaligt och resultatorienterat. Detta innebär att uppbyggnaden sker metodiskt, effektivt och i många parallella projekt. Organisationen har alla de nyckelresurser som krävs för en snabb och effektiv projektutveckling. Med den nuvarande trenden med alltmer fokus mot miljöanpassade åtgärder i alla delar av vårt samhälle känner vi en stark tilltro till hela vår affärsidé. Historisk utveckling Arise Windpower har bedrivit vindkraftsetablering sedan Vi har på den tiden sedan 2006 utvecklats till en ledande oberoende vindkraftaktör på den svenska marknaden. I juni 2006 inledde Bolaget projektutvecklingsverksamheten efter att ett antal arrendekontrakt tecknats. Vision Arise Windpowers vision är att vara ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft vad gäller såväl storlek som kompetens och genom detta medverka i den globala omställningen till ett uthålligt samhälle. Bolaget avser att aktivt delta i utvecklingen och konsolideringen av ett nytt, framväxande vindkraft-sverige. Mål Genom att arrendera mark i vindlägen med bedömd god ekonomi, har Arise Windpower som målsättning att uppföra cirka 300 vindkraftverk i storleksklassen 1,8 till 3,0 MW fram till och med 2014, motsvarande en investering på cirka Mkr varav cirka procent förväntas utgöra eget kapital. Med ca 300 verk driftsatta skulle Bolaget producera omkring 2 TWh miljövänlig el per år, vilket motsvarar hela den svenska vindkraftutbyggnaden vid utgången av Affärsidé Arise Windpowers affärsidé är att vara ett integrerat vindkraftbolag med kontroll över hela värdekedjan: från prospektering och tillståndshantering till finansiering, byggande och drift av verken samt försäljning av miljövänlig el och ett långsiktigt ägande. Företaget arbetar industriellt, storskaligt och resultatorienterat vilket innebär att uppbyggnaden sker metodiskt, effektivt och i många parallella projekt. Organisationen består av alla de nyckelresurser som krävs för en snabb och effektiv projektutveckling. Bolaget prioriterar att bygga större vindkraftparker, huvudsakligen över 10 MW, lokaliserade i södra Sverige. I södra Sverige finns fördelaktiga vindförhållanden, ett starkt elnät med låga kostnader för inmatning av el vilket är fördelaktig jämfört med den norra delen av landet. Därtill är vägnätet och infrastrukturen väl utbyggda vilket leder till mindre investeringar i övrig infrastruktur i samband med uppbyggande av vindkraftverk. Miljöpåverkan under byggtiden minimeras också genom kortare transportavstånd för utrustning och material. Därtill kommer att planerad uppdelning av Sverige i olika prisområden juli 2011 kan förväntas leda till högre elpriser i södra Sverige jämfört med landet som helhet. Strategier för värdeskapande Arise Windpower har följande strategier för att maximera värde för aktieägarna genom följande värdeskapande: Kvalitativ och fokuserad projektportfölj Industriellt angreppssätt och storskalig utbyggnad Organisatorisk och finansiell styrka Fokus på lönsamhet 8

9 Vad är en vindkraftsinvestering? För att uppnå de finansiella målen vill Bolaget med nedanstående kalkyl berätta vad Arise Windpower gör och hur den dagliga hanteringen går till. Det finns många faktorer som inverkar på en vindkraftparks lönsamhet. Arise Windpower arbetar aktivt och kontinuerligt för att finna en optimal design för varje vindkraftpark för att maximera produktionsvolymen och strävar ständigt efter att sänka investerings- och driftkostnader. Kalkylen varierar därför med de olika projekten och förändras med tiden baserat på rådande ekonomiska förutsättningar och omvärldsfaktorer. Till höger åskådliggörs de huvudsakliga beståndsdelarna för Arise Windpowers avkastningsmål samt en förenklad kalkyl baserad på 1 MW. Bolaget anser att denna representerar en genomsnittlig MW i projektportföljen och vars förutsättningar är i linje med dagens verkliga nivå. I centrum för investeringsbeslutet avseende etablering av en ny vindkraftpark finns det fastställda avkastningskravet om förväntad avkastning om minst 10 procent före skatt på totalt investerat kapital. De mest betydelsefulla parametrar som påverkar den förväntade avkastningen är vindstyrka, förväntad produktion, investeringskostnad, driftkostnad och intäktsnivå. Produktionsrelaterade driftkostnader består av arrendeavgift samt kostnader för transitering av el och balanskraft. Övriga driftkostnader består i huvudsak av service och underhåll, försäkring, fastighetsskatt och administration. Samtliga dessa driftkostnader är inräknade i den illustrativa exempelkalkylen till höger. I kalkylerna antas nyttjandeperioden för ett vindkraftverk vara 20 år. Fundament, elinstallationer och vägar har dock en längre nyttjandeperiod och i det fall det är möjligt skulle därför ett nytt vindkraftverk kunna installeras efter 20 år till lägre total investeringskostnad. Detta räknas ej med i kalkylen till höger. Elcertifikat erhålls för de första 15 åren, varpå intäktsnivån väntas sjunka de sista Investering MSEK/MWh Nyckelfaktorer som avgör projektavkastning Vindstyrka/Produktion 6,5 7,5 m/s MWh/MW > 10% avkastning på totalt investerat kapital före skatt Intäkter 750 SEK/MWh fem åren. I exempelkalkylen antas vindkraftverken finansieras med 30 procent eget kapital och 70 procent lånat kapital. Arise Windpower bedömer att projektportföljen i sin helhet ligger i vindlägen med god ekonomi som möjliggör bra avkastning givet rådande nivåer för investeringskostnader, operationella kostnader och intäkter. Driftkostnad SEK/MWh Illustrativ exempelkalkyl för genomsnittlig MW i portföljen 1 MW MSEK Nyckeltal Investering 15,0 15 MSEK/MW 5 SEK/kWh Intäkter 2,3 750 SEK/MWh MWh/MW Driftkostnader 0,4 130 SEK/MWh EBITDA 1,9 620 SEK/MWh Räntekostnad 0,6 6% 9

10 Projektportfölj Arise Windpowers projekt är kategoriserade enligt följande kriterier: I drift Vindkraftprojekt där parken överlämnats efter provdrift och producerar el. Under byggnation Avses projekt där erforderliga tillstånd erhållits, investeringsbeslut fattats av Bolagets styrelse, finansiering avseende lånat och eget kapital finns att tillgå samt att merparten av projektets totala investeringskostnad är upphandlad. Erhållna tillstånd Projekt som erhållit de tillstånd som krävs för att påbörja byggnation men där detta ännu inte påbörjats. I vissa fall inväntar Arise Windpower att tillräcklig vinddata finns tillgänglig. Arise Windpowers projektportfölj Antal projekt Tillståndsansökan En tillståndsansökan påbörjas genom att Bolaget ansöker om tillstånd för uppförande av vindkraftparken hos berörda länsstyrelser och kommuner. Då Arise Elnät planerar att etablera elnät för merparten av Koncernens projekt ansöker Bolaget också om nätkoncession hos Energimarknadsinspektionen. Stadiet avslutas i och med att alla tillstånd erhållits eller i det eventuella fallet då någon ansökan avslagits. Projektplanering färdig När Arise Windpower tecknat arrendeavtal påbörjas projektering kring platsens detaljerade förutsättningar för vindkraftetablering. Området analyseras noggrant och exakta koordinater bestäms för de planerade vindkraftverken. Inledningsvis utgår vindstudier från teoretiska kartor men senare påbörjas faktiska vindmätningar med Bolagets vindmätningsutrustning. Antal vindkraftverk Total effekt (MW) Total effekt (MW) Förväntad produktion (GWh) Driftstart/ förväntad driftstart Vindkraftverk Antal Typ Effekt I drift Oxhult 12 Vestas V90 2,0 24,0 62 Mar-09 Råbelöv 5 Vestas V90 2,0 10,0 28 Dec-09 Under byggnation Brunsmo 5 GE 2,5 2,5 12,5 34 Mar-10 Fröslida 6 GE 2,5 2,5 15,0 39 Nov-10 Totalt 28 61,5 163 Genomsnittlig effekt per verk (MW) I drift ,0 2,0 Under byggnation ,5 2,5 Projektportfölj Erhållna tillstånd ,0 2,0 Tillståndsansökan ,6 2,2 Projektplanering färdig ,1 2,0 Arrendeavtal tecknade ,0 3,0 Total portfölj ,2 Arrendeavtal tecknade Arrendeavtal har tecknats efter förhandling mellan markägare och Arise Windpower. Långsiktiga arrendeavtal har tecknats för hela projektportföljen, vilket ger Bolaget rätt, men ingen skyldighet, att uppföra vindkraftverk på respektive fastighet. För merparten av projekten har projekteringen påbörjats men är ännu inte färdig. Det förstudiearbete som Bolaget genom - fört innan arrendeavtalet tecknats genererar en preliminär utsättning av antalet nya vindkraftverk. Specifikation av vindkraftverk i drift och under produktion Arise Windpower har för tillfället två vindkraftparker i drift. Den först etablerade parken finns i Oxhult utanför Laholm och innefattar 12 vindkraftverk av typen Vestas V90 med en effekt på 2 MW vardera. Den sammanlagda effekten uppgår således till 24 MW och den förväntade årliga elproduktionen är 62 GWh före nu pågående intrimmningsåtgärder. Vindkraftparken Oxhult är belägen på mark som huvudsakligen arrenderas av Sveaskog och vindkraftverken ägs av Arise Windpowers helägda dotterbolag Arise Wind Farm 1 AB. Vindparken driftsattes under våren Under sommaren 2009 inleddes byggnation av vägar, fundament och övrig infrastruktur för två parker i Råbelöv utanför Kristianstad och Brunsmo utanför Karlskrona. Råbelöv driftsattes i slutet av december 2009 och består av 5 Vestas V90 verk med en sammanlagd effekt på 10 MW och en förväntad årlig elproduktion om 28 GWh. Parken i Brunsmo består av 5 st GE 2,5 MW verk, är uppförd under 2009 och kommer att driftsättas i mars Parken har en sammanlagd effekt på 12,5 MW och förväntas producera 34 GWh årligen. Arise Windpower har ytterligare ett projekt under byggnation. Projektet Frös lida i Hylte kommun omfattar 6 st GE 2,5 MW verk med en sammanlagd effekt på 15 MW och en förväntad årlig elproduktion om 39 GWh. Byggnation av parken påbörjades i december 2009 och driftstart väntas ske i november

11 11

12 12

13 13

14 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arise Windpower AB (publ), organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret KONCERNEN Verksamheten Arise Windpower AB är moderbolag i Arise Windpowerkoncernen, som består av de helägda dotterbolagen Arise Wind Farm som äger och driver vindkraftverken, Arise Elnät AB, Arise Service & Projektering AB samt Arise Kran AB. Moderbolaget projekterar lämpliga vindlägen och arbetar fram tillstånd, bistår med inköp och upphandlingar av finansiering, anläggningar och entreprenader samt administrerar och sköter elförsäljningen för koncernbolagen. Dotterbolaget Arise Wind Farm 1 AB förvaltar de elproducerande vindkraftparkerna med 12 st. verk i Oxhult utanför Laholm. Dessutom har man byggt en park med 5 st. verk i Råbelöv utanför Kristianstad som driftsattes i slutet av året samt en park med 5 st. verk i Brunsmo utanför Karlskrona, som uppfördes under 2009 och planeras driftsättas i mars Dotterbolaget Arise Wind Farm 3 AB aktiverades i slutet av året för att bygga 6 vindkraftverk i Fröslida utanför Hylte. Arise Elnät AB har koncession att bygga det elnät som transiterar elektriciteten från vindkraftparkerna till överliggande nät. I Knäred har Arise Elnät AB uppfört en anläggning med kapacitet att transformera och överföra 130 MW vindkraftproduktion. Anläggningen är ansluten till EONs 130 kv nät och kan, genom komplettering av transformatorkapaciteten, överföra ytterligare ca 70 MW. Arise Service & Projektering AB äger koncernens mätinstrument och utför vindmätningar. Hela koncernens verksamhet bedrivs i Sverige. Nettoomsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 29,7 ( ) Mkr. Därutöver har 13,3 (9,3) Mkr aktiverats som arbete för egen räkning. Nettoomsättningen är i huvudsak hänförlig till Oxhultsparken för vilken driftsättning påbörjades under mars Produktionen från Oxhultsparken har karaktäriserats av ett sämre vindår än normalt samt extra intrimningsåtgärder och analys vilket har reducerat tillgängligheten. Intrimningsåtgärder för att öka produktionen fortgår. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,7 ( 15,4) Mkr. Personalkostnader och övriga externa kostnader uppgick till totalt 41,7 ( 24,8) Mkr. Ökningen är hänförbar främst till utökningen av verksamheten med större antal projekt och en ökning av antalet anställda. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 10,8 ( 16,0) Mkr och häri ingår planenliga avskrivningar med 12,5 ( 0,6) Mkr. Finansnettot var 0,6 (9,5) Mkr och resultat före skatt 11,4 ( 6,5) Mkr. Resultatet efter skatt var 7,6 ( 3,3) Mkr vilket motsvarade 14

15 ett resultat per aktie på 0,44 ( 0,21) kronor.totalresultatet uppgick till 6,9 ( 14,1) Mkr efter att kassa flödessäkringarna av el, räntor och valutor ökat totalresultatet med netto 0,8 Mkr jämfört med en totalresultatminskning på netto 10,8 Mkr under Investeringar och avskrivningar Årets nettoinvesteringar uppgick till 568 (340) Mkr efter avdrag för erhållna bidrag från energimyndigheten om 31 (av beviljade 50) Mkr, varav 15,4 Mkr utbetalats under Hela det investerade beloppet är relaterat till utbyggnad av elproduktion frånsett 4 (4) Mkr som avsåg främst investeringar i mät- och kontorsutrustning. Kassaflöde Arise Windpowers kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 120 (71) Mkr och kassaflöde efter investeringar uppgick till 688 ( 263) Mkr. Räntebärande skulder har under perioden ökat med 310 (290) Mkr beroende på lyftning av ytterligare lån. Nyemissionen tillförde netto 310 (331) Mkr till bolaget varmed årets kassaflöde uppgick till 68 (364) Mkr. Finansiering och likviditet Nettoskulden uppgick i slutet av året till 259 Mkr jämfört med en nettotillgång om 119 Mkr i slutet av Likvida medel uppgick till 341 (409) Mkr, därutöver fanns outnyttjade krediter om 57 (367) Mkr. Soliditeten på balansdagen uppgick till 50,5 (45,3) procent. Skatter Eftersom Arise Windpower endast har svenska dotterbolag har skatt beräknats efter svensk skattesats, vilken motsvarar 26,3 procent. Forskning och utveckling Arise Windpower har under året bedrivit forskning genom att samarbeta och aktivt stödja en professur vid Högskolan i Halmstad inriktad på landbaserade vindanalyser. Koncernen har också fortsatt sitt samarbete med Uppsala Universitet i syfte att förfina metoderna för bedömning av vindpotentialen i skogsterräng. Därutöver bedriver koncernen ett internt utvecklingsarbete för att öka kunskapen om vindbeteenden i olika miljöer. Metoder för noggrann ljudanalys och bättre fundamentdesign har likaledes utarbetats. Medarbetare Medeltalet anställda i koncernen uppgick under året till 18 (7). Det totala antalet anställda vid årets slut uppgick till 21 (15). Övriga upplysningar rörande antalet anställda samt löner, ersättningar och anställningsvillkor lämnas i not 4 till koncernens finansiella rapporter. MODERBOLAGET Moderbolaget har under året fortsatt att operativt och formellt bygga upp koncernen och stått för det huvudsakliga arbetet med att projektera lämpliga vindlägen, träffa avtal om ytterligare arrenden, arbetat fram konsekvensbeskrivningar, arbetat med planer och tillstånd att bygga, gjort upphandlingar samt utfört koncerngemensamma tjänster. Ett stort arbete har lagts ner på att utvärdera projektet Oxhultsparken, främst vad gäller projektering, utsättning, fundamentdesign, ljud, skuggor samt produktion. PLU Energy Intressenter AB som föregående år förvärvades genom riktad apportemission har fusionerats med moderbolaget under året. Årets nettoinvesteringar uppgick till 28,6 (9,6) Mkr. Medelantalet anställda var under året 13 (4) och vid årsskiftet hade bolaget 15 (6) anställda. Beträffande antal anställda, löner, ersättningar och anställningsvillkor hänvisas till not 4 till koncernen finansiella rapporter på sidorna

16 MILJÖPÅVERKAN Koncernens huvudsakliga verksamhet är att producera och transitera miljöanpassad el utan utsläpp av CO2, stoft eller andra utsläpp till luft, vatten eller mark. Verksamheten omfattar bygg- och anläggningsarbeten i samband med uppförande av vindkraftverk och tillhörande elanläggningar, vilka följer det regelverk som gäller för dylik verksamhet. Koncernens hantering av oljor, kemikalier och drivmedel är begränsad till oljor för smörjning av vindkraftverkens rörliga delar, till vad som följer av de mark- och anläggningsarbeten som utförs av externa entreprenörer samt bränsle till leverantörernas och koncernens tjänstefordon. Driften av vindkraftsanläggningar ger upphov till direkt miljöpåverkan genom ljud, skuggor och synintryck. Lagkrav Genom innehav och drift av vindkraftverk och elanläggningar bedriver koncernen verksamhet som både är tillståndspliktig och anmälningspliktig enligt miljöbalken. Koncernen innehar samtliga tillstånd som erfordras för att driva den befintliga verksamheten. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Arise Windpower indelar risker i omvärldsrisker (politik, konjunktur, klimatförhållanden och konkurrenter), finansiella risker (energipriser, certifikatspriser, valutor, räntor, finansiering, kapital och kredit) samt operationella risker (drift, rörelsekostnader, avtal, tvister, försäkringar och övrig riskhantering). Omvärldsrisker Arise Windpower bedömning är att efterfrågan på vindkraft som producent av elektricitet kommer att vara fortsatt hög under överskådlig framtid. Det politiska mål som Energimyndigheten initierat att före år 2020 ska hela 30 TWh, jämfört med dagens ca 2 TWh, av Sveriges elkonsumtion komma från förnyelsebar energi, innebär ett betydande utbyggnadsbehov av vindkraftverk. Konjunkturkänsligheten hör främst samman med möjligheterna att få tillgång till både eget och lånat kapital, där sämre konjunktur på de finansiella marknaderna innebär att kapitalanskaffningen kan försvåras. Arise Windpowers intäkter är beroende av mängden produktion som den installerade vindkraften genererar, vilket i sin tur beror på vindstyrkan under den aktuella perioden på berörda platser. Vindmängden varierar dels mellan olika säsonger under året och dels mellan olika år. Genom att etablera en portfölj av projekt på olika geografiska platser och genom att utföra omfattande vindmätningar innan investeringsbesluten tas minskas risken för variation i produktionsvolym. Ogynnsamma väderförhållanden och klimatförändringar kan dock påverka elproduktionen negativt vilket i sin tur skulle påverka Bolagets resultat. Konkurrensmässigt är Arise Windpower en av de få aktörer på marknaden som kan tillhandahålla markägare ett helhetskoncept med vindkraftsutbyggnad inklusive nätuppkoppling, storskalig upphandling av verk samt tillgång till en hjulburen kran med kapacitet att lyfta alla på marknaden förekommande vindkraftverk i storleksklassen upp till 3 MW. Ett industriellt synsätt kombinerat med egen kontroll av utbyggnaden är några av de viktigaste förutsättningarna för koncernens framtida konkurrenskraft. Finansiella risker Energiprisrisken uppkommer genom en fluktuerande elprismarknad, främst på marknadsplatsen Nord Pool. Koncernen hanterar denna risk genom att prissäkra viss del av planerad produktion. Elcertifikatsprisrisker hanteras på likartat sätt. Valutarisken i koncernen uppkommer huvudsakligen vid upphandling av verk och vid elförsäljning på Nord Pool, där båda normalt prissätts i EUR. Flödesmässigt kommer denna risk till viss del på sikt att utjämna sig själv men tills dess motverkar koncernen delvis detta genom att valutasäkra transaktioner i utländsk valuta. Ränterisken har hanterats genom att ränta på upptagna lån till övervägande del bundits till fast ränta genom swapavtal. För mer information se not 11 till koncernens finansiella rapporter på sidorna Operationella risker Risken för väsentliga konsekvenser av driftsstopp är bedömd som låg och kommer att reduceras i takt med utbyggnaden av produktionskapacitet på flera platser. Arise Windpower gör bedömningen att det inte finns några tvister som kan få någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella ställning. Koncernens försäkringsprogram innefattar avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring, produktansvar, ren förmögenhetsskada samt begränsat skydd vid miljöskada. Arise Windpower bedömer att koncernens storlek och koncernledningens sammansättning av medarbetare med djup insikt i, samt löpande och nära kontakt med verksamheterna reducerar de operationella riskerna. STYRELSENS ARBETE Information om bolagets styrning och styrelsens arbete under året finns i Bolagsstyrningsrapporten på sidorna UPPLYSNINGAR AVSEENDE BOLAGETS AKTIER Totalt antal aktier, röster, utdelning och nya aktier Den 31 december 2009 var totalt aktier utgivna, varav aktier innehas i eget förvar. Aktieägare har rätt att rösta för samtliga aktier han eller hon äger eller företräder. Alla aktier berättigar till lika utdelning. Teckningsoptionsprogram finns och dessa program gav per den 31 december 2009 rätt till teckning av motsvarande aktier som vid fullt utnyttjande ger 6,3 % i utspädningseffekt. Dock innehåller ett av optionsavtalen villkor som innebär att maximalt aktier bedöms kunna tecknas (not 14), vilket skulle innebära 4,9 % i utspädningseffekt. Överlåtbarhet Några begränsningar i aktiernas överlåtbarhet finns inte enligt bolagsordningen eller gällande lagstiftning. I ett separat aktieägaravtal mellan större aktieägare har dock grundarna (Leif Jansson, Peter Nygren och Ulf Corné) förbundit sig bland annat till en s.k. tag-along, innebärande att övriga aktieägare som undertecknat aktieägaravtalet har rätt att sälja sina innehav till samma villkor som grundarna. Avtalet upphör i samband med en eventuell börsnotering. 16

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Fjärde kvartalet (1 oktober 31 december 2013) Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 87 (63) mkr. Vindens energiinnehåll under kvartalet

Läs mer

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883

Årsredovisning. HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 Årsredovisning 2013 HomeMaid AB (publ) Org nr 556543-8883 1 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse med förslag till vinstdisposition...4 Rapport över totalresultat - koncernen... 12 Balansräkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Bokslutskommuniké för koncernen Bactiguard Holding AB 1 januari 2012 31 december 2012 Intäkterna uppgick till 131 819 (4 404) Tkr Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH

VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH VI FÖRMEDLADE UNDER 2013 RESOR FÖR DRYGT 7 MILJARDER KRONOR. DET MOTSVARAR 45 BOEING 737 VARJE DAG. BOLAGET HAR 2 400 000 KUNDER, 170 MEDARBETARE OCH FÖRSÄLJNING I 7 LÄNDER. etraveli ÅRSREDOVISNING 2013

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. ÅRSREDOVISNING 2013 Vi vill att alla ska längta hem. IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB INNEHÅLL 5 VD HAR ORDET 6 VÅR VISION 7 VÅR HISTORIA 8 VÅRA FASTIGHETER 16 SÅ HÄR JOBBAR VI 19 VI TAR ANSVAR FÖR VÅRA

Läs mer

Bactiguard Holding AB (publ)

Bactiguard Holding AB (publ) Bactiguard Holding AB (publ) Org.nr 556822-1187 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Bactiguard har erhållit EC-certifikat för BIP CVC (klass III). BIP CVC är även CE-märkt och kan marknadsföras inom Europa

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

ScandBook Holding AB (publ) Org nr 556708-2911. Innehållsförteckning

ScandBook Holding AB (publ) Org nr 556708-2911. Innehållsförteckning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD-ord 4 ScandBook koncernen 5 Affärsidé, strategier och mål 5 Kunder och marknad 5 Aktiedata och ägarstruktur 6 Förvaltningsberättelse 8 Flerårsöversikt

Läs mer

Power Motion Control Årsredovisning 2012

Power Motion Control Årsredovisning 2012 Power Motion Control Årsredovisning 2012 pmc group 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Finansiella rapporter 3 Noter till de finansiella rapporterna 13 Definitioner av finansiella nyckeltal 40 Förslag

Läs mer

En jubileumsskrift från då till nu

En jubileumsskrift från då till nu En jubileumsskrift från då till nu Bolagsstämma Elverkets ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 7 maj 2009 kl 18.00 i Hammarbacksskolans aula, Ekebyvägen 2 i Vallentuna. Anmälan Aktieägare som önskar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Kommentarer av VD till koncernens utveckling och framtid 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34

INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE... 34 Ceratiidae II AB (publ.) Årsredovisning 2014 Freedom Finance-gruppen 30 april 2015 INNEHÅLL ÅRET SOM HAR GÅTT... 3 FINANSIELLA RAPPORTER... 4 ÅRSREDOVISNINGENS UNDERTECKNANDE... 33 REVISIONSBERÄTTELSE...

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

01.01.2013 31.12.2013

01.01.2013 31.12.2013 Årsredovisning och Koncernredovisning 01.01.2013 31.12.2013 Index International AB (Publ) 556561-0770 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolagsgruppen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter

Läs mer

ICA-HANDLARN A S FÖ RBU N D 1 2 3 ÅRET I SIFFROR

ICA-HANDLARN A S FÖ RBU N D 1 2 3 ÅRET I SIFFROR 1 2 3 ÅRET I SIFFROR 2012 4 5 6 7 8 0 9 INNEHÅLL 2012 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse... 4 Rapport över totalresultatet i koncernen... 7 Rapport över finansiell ställning i koncernen... 8 Rapport över

Läs mer

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET DDM Treasury Sweden AB (publ) Organisationsnummer 556910-3053 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 3 INNEHÅLL Innehåll DDM Treasury Sweden AB (publ)...4 VD:s kommentar... 5 Förvaltningsberättelse...6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1

2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 2013 INNEHÅLL ÅRET 2013 I KORTHET... 4 VACSE I SAMMANDRAG... 5 DET HÄR ÄR VACSE... 7 Affärsidé och strategi... 7 VD har ordet... 8 Ägare, ledning och organisation... 8 Hållbarhet

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse 3. Finansiella rapporter, koncernen 11. Noter 28. Risk- och känslighetsanalys 7. Årsstämma 41

Innehåll. Förvaltningsberättelse 3. Finansiella rapporter, koncernen 11. Noter 28. Risk- och känslighetsanalys 7. Årsstämma 41 Årsredovisning 2014 2 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Risk- och känslighetsanalys 7 Fem år i sammandrag 9 Finansiella rapporter, koncernen 11 Finansiella rapporter, moderbolaget 16 Redovisningsprinciper

Läs mer

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER NOT 1. Koncernens redovisningsprinciper ALLMÄN INFORMATION Wallenstam AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Göteborg. Wallenstams B-aktie är

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013

DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 DELÅRSRAPPORT Fjärde kvartalet 2013 Sammanfattning av det fjärde kvartalet 2013 samt helåret 2013-09-30-2013-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 40,9 MSEK (3 månader). Rörelseresultatet uppgick till 17,9

Läs mer

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014

Deloitte AB Org nr 556271-5309. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 juni 2013 31 maj 2014 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Audit 3 Tax 4 Consulting 4 Financial Advisory 4 Medarbetare 4-5

Läs mer