Delårsredovisning 2012 Trosa kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsredovisning 2012 Trosa kommun"

Transkript

1 Delårsredovisning 2012 Trosa kommun

2 Trosa kommun Org.nr INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Förvaltningsberättelse 1 Kommunen Resultaträkning 13 Kassaflödesanalys 13 Balansräkning 14 Noter 15 Driftsredovisning 18 Helårsprognos resultaträkningen 19 Helårsprognos driftredovisningen 20 Investeringsredovisning 21 Exploateringsredovisning 22 Upplysningar om redovisningsprinciper 23 Personalekonomisk redovisning 25 Koncernen Resultaträkning 29 Kassaflödesanalys 29 Balansräkning 30 Noter 31 Kommunstyrelsen/Politisk ledning och kommunkontor 33 Kommunstyrelsen/Ekoutskottet 35 Samhällsbyggnadsnämnden 37 Humanistiska nämnden/barnomsorg och utbildning 39 Humanistiska nämnden/individ- och familjeomsorg 41 Kultur och fritidsnämden 44 Vård- och omsorgsnämnden 46 Teknik och servicenämnden/skattefinansierad verksamhet 49 Teknik och servicenämnden/avgiftsfinansierad verksamhet 52 Miljönämnden 54 Revisionsrapport (Kommer först till Kommunfullmäktige)

3 Förvaltningsberättelse Samhällsekonomisk utveckling Källa: Konjunkturläget augusti 2012 från Konjunkturinstitutet (KI) Ny konjunktursvacka väntar efter tillfälligt stark tillväxt Svensk ekonomi har utvecklats starkt de senaste kvartalen. Men tillväxten försvagas nu och en återhämtning på arbetsmarknaden dröjer. Den starka kronan dämpar inflationstrycket. Riksbanken väntas sänka räntan till 1 procent. Tillfällig inkomst lyfter kommunsektorns resultat i år. Resultatet i kommunsektorn blir högt i år till följd av den tillfälliga utbetalningen på ca 12 miljarder kronor från AFA-försäkring. Resultat mdr exklusive extraordinära poster Nyckeltal BNP 1,7 1,8 2,8 2,8 2,5 Arbetslöshet 1 7,6 7,9 7,7 7,0 6,6 KPIF 1,1 1,3 1,1 1,5 1,9 Reporänta 2 1,5 1,0 1,2 1,9 2,4 Off. -0,3-0,4 0,2 1,1 1,5 finansiellt sparande 3 1 Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP Den svenska ekonomin har hittills visat motståndskraft. Medan många länder visar svag tillväxt var BNP-tillväxten i Sverige under andra kvartalet 1,4 procent jämfört med kvartalet innan. Men den underliggande utvecklingen är inte lika stark som BNP-siffrorna visar. BNP för helåret 2012 beräknas öka med måttliga 1,3 procent. Den svaga utvecklingen i omvärlden tillsammans med förstärkningen av kronan innebär att svensk konjunkturåterhämtning får jämförelsevis liten draghjälp från exporten. Tillväxten kommer därför i större utsträckning att drivas av inhemsk efterfrågan, vilket också har varit fallet de senaste åren. Regeringen bedöms bedriva en expansiv finanspolitik Åren därefter stramas finanspolitiken åt något för att överskottsmålet ska uppnås. Offentliga finanser Det finansiella sparandet i den offentliga sektorn försvagas både i år och nästa år till följd av den svaga konjunkturutvecklingen. Såväl statens finansiella sparande som budgetsaldot blir negativt i år och uppgår till 15 miljarder kronor respektive 32 miljarder kronor. I år ökar Riksgäldens nettoutlåning och samtidigt är skatteperiodiseringarna positiva. Detta är de främsta förklaringarna till att budgetsaldot är cirka 17 mdr lägre än det finansiella sparandet i år Kommuner Landsting Enligt Konjunkturinstitutets bedömning använder kommunerna endast en mindre del av dessa pengar till utgifter i år. Det ekonomiska läget i kommunsektorn är därmed mer ansträngt än vad som indikeras av resultatet I synnerhet gäller detta landstingen, där ekonomin är ansträngd även nästa år. Kommunsektorn som helhet uppfyller dock balanskravet. Från och med 2013 införs med stor sannolikhet ett system med resultat-utjämningsreserver (RuR) i kommunsektorn. Kommunerna får då ökade möjligheter att spara överskott i goda tider och använda dessa för att täcka underskott i sämre tider. Eftersom resultatet väntas bli lågt 2013 bedömer Konjunkturinstitutet att möjligheterna att spara medel i RuR kommer att vara begränsade Befolkning, arbetsmarknad och bostäder Befolkningsutveckling Befolkningen i Trosa har minskat med -3 (+19) personer januari - augusti i år. Den 31 augusti 2012 var personer folkbokförda i Trosa kommun. Kommunen har ökat med 9 invånare sedan augusti förra året. I Trosa har 68 (83) nya invånare fötts medan 89 (79) invånare har avlidit. 435 (420) personer har flyttat in till kommunen och 417 (404) har flyttat ut. Den största utflyttargruppen (där befolkningen minskat) är de som förra året var år. Där är vi 86 invånare färre än förra året. Invånare 80 år och äldre har minskat med 64 personer sedan

4 augusti Budget 2013 bygger på att personer ska vara folkbokförda i kommunen, 1 november. För att nå den befolkningen måste vi öka med 84 invånare under september och oktober. Befolkningsförändringar per månad Bostadsbyggande Nya detaljplaner för nya bostadsområden i kommunens olika delar arbetas fram i enlighet med översiktsplanen. Västerljung I Västerljung fortsätter byggnationen vid Hammarbyvägen och planarbete pågår för ytterligare exploatering. Vagnhärad Kommunen fortsätter i samarbete med TROBO utvecklingen av centrala Vagnhärad med en helt ny torgutformning samt nya bostäder och lokaler. Utbyggnad sker också av nya bostäder i Väsby och Alby. Trosa tätort Ett antal stora och små bostadsprojekt har haft byggstart under året såsom Skärlagsparken. I Trosa fortsätter planeringen/exploatering för nya bostäder vid bland annat Öbolandet, Tomtaäng, Hökeberga, Skjuvkärr, Mejseln, Bråta Torp, Skärlagsparken, och Långnäs. Arbetsmarknad Den totala öppna arbetslösheten har minskat med 30 personer under perioden januari-augusti och håller sig på samma låga nivå som förra året. I Trosa var 111 personer arbetslösa sista veckan i augusti jämfört med 112 förra året. Öppet arbetslösa i Trosa Antal Diagrammet visar andelen arbetslösa per vecka. Uppgifterna är hämtade från AMS veckostatistik. Arbetslösa år i Trosa Antal vecka Öppet arbetslösa ungdomar år var i snitt 32 under januari- augusti jämfört med 27 förra året. Den sista veckan i augusti var 42 ungdomar arbetslösa jämfört med 47 förra året. Händelser under året Förskola och skola Av de elever som gick ut nian i våras har 94 procent antagits på nationellt gymnasieprogram. Andel elever som fick betyget VG eller MVG, när det gick ut nian i våras, var 63 procent i engelska, 56 procent i svenska och 40 procent i matematik. Trosa kommun deltar i Matematiklyftet som anordnas av Skolverket för att förbättra resultaten. Vitalisskolan har blivit otroligt fin efter renovering. Skolverksamheten har varit i full drift under renoveringstiden. Invigning sker under hösten. Utbildningen SFI Svenska för invandrare visar i nationell jämförelse toppresultat. Renovering av Fagerängs förskola i Vagnhärad pågår. Två nya rektorer har anställts under våren. Projektet EntrepreLÄRskap, som syftar till att introducera och befästa ett ökat entreprenöriellt lärande i skolorna, är nu i full gång och pågår till och med december IT-satsningen i skolan har fortsatt. 150 datorer har bytts ut. Samtliga skolor och merparten av kommunens lokaler har idag trådlösa nätverk. 60 pedagoger följer universitetsutbildning inom tidig läs- och skrivutveckling och specialpedagogik. Alla enheter använder webbaserat stödsystem i dialogen med elever och föräldrar vecka 2

5 Kultur och fritid Byggnationen av Safiren beräknades starta i maj, men har skjutits upp på grund av överprövning. Förvaltningsrätten dömde till Trosas fördel, men upphandlingen har överklagats till nästa instans, Kammarrätten. Det medför ytterligare lång försening för alla barn och vuxna som ser fram emot att komma till en ombyggd och renoverad simhall. Trosa fritidsgård renoveras och byggs om och invigs under höstlovet Hedebyhallen byggs ut med läktare och invigs 7 oktober. Kulturkonsulent har anställts vilket ökar möjligheterna för kulturutbud och bättre samordning. Häradsvallens konstgräsplan är i full drift. Kulturskolan har inlett ett samarbete med Fornbyskolan. Från höstterminens start får alla fjärdeklassare möjlighet att delta i en skolorkester. Alla som har en kommunal båtplats får nu en gratis båtbottentvätt. Vid Trosa havsbad har lekplatserna förbättrats. Kulturskolans arbete med kultur i vården pågår. Individ- och familjeomsorg Alkohol- och drogmissbrukare erbjuds öppenvård hos kommunens drogterapeut. Nu ingår även stöd, till barnen i de drabbade familjerna, i verksamheten. Genom strukturerade utredningar (BBiC) och tidiga insatser i samverkan med föräldrar och andra aktörer har placeringar fortsatt kunnat undvikas och i förekommande fall placeringstider minimerats. För barn/ungdomar görs insatser enligt ART (Aggression Replacement Training) Cannabisprogram och Komet (föräldraträningsprogram) genomförs i kommunens egen regi. Vård och omsorg I maj tillträdde den nya vård- och omsorgschefen. Det, under förra året, överklagade beslut som Försäkringskassan fattat avseende personlig assistans avgjordes i Kammarrätten under våren. Det blev en gynnande dom för Trosa vilket motsvarar betalningsansvar för 2,2 mkr för den tid som gått sedan Försäkringskassan gjorde den behovsbedömning som Trosa överklagat.. Verksamheterna genomför en ny och tydligare organisationsstruktur. Under året har ett intensivt arbete med Kostnad Per Brukare, KPB, genomförts och analyserats. Arbetet ger också möjlighet till jämförelser med andra kommuner. Nu pågår en nationell satsning, Bättre liv för de med sjuka äldre. Under ledning av medicinskt och socialt ansvarig drivs arbetet med kvalitets- och ledningssystem. Socialstyrelsen har föreslagit hur bemanning ska göras avseende personer med demensdiagnos. Gator, torg och parker Kyrkskolans barn planerar växterna i Västeljungs nya park. Ombyggnation av Högbergsgatan, etapp 1, har genomförts. Projektering pågår av Vagnhärads torg. Projektering av å-miljön Husby Vagnhärad pågår. Projektering och dagvattenutredning för parkering vid stationsområdet i Vagnhärad pågår. Cirkulationsplatsen vid Trosaporten invigdes under våren. Byggnation av ny gång- och cykelbro vid Nyängsbron pågår. Förstudiearbetet, Förbifart Trosa, pågår tillsammans med Trafikverket. Här blir nästa steg en så kallad vägutredning. Övrigt Byggnation i Trosa reningsverk för att klara pe är genomförd. Driftsättning av verket pågår. VA-huvudledning på Öbolandet för anslutning till Lagnöviken är genomförd. Byggnation för anslutning av fastigheterna pågår. Arbete pågår för att ta fram en tryckt naturguide över kommunens besöksvärda naturområden. Det omfattande arbetet med inventering av enskilda avlopp på landsbygden fortsätter. Anläggningarnas funktion kontrolleras i enlighet med Miljöbalken och Naturvårdsverkets allmänna råd för små avlopp. Miljökontoret deltar i ett projekt som Jordbruksverket står bakom i syfte att minska näringsläckage från jordbruken. I Svenskt Näringslivs ranking över Sveriges kommuner placeras Trosa nu på plats 2 av 290 kommuner. Under året har kollektivtrafikfrågorna varit i fokus. Från årsskiftet har en ny kollektivtrafikmyndighet bildats i länet. Under våren har en ny överenskommelse förhandlats fram i länet. 3

6 En första utredning om förutsättningarna för länsbyte till Stockholms län har genomförts under våren. Trosa och Gnesta kommuner har bildat en gemensam växelnämnd under våren. Sedan april går Gnestas samtalstrafik genom Trosas växel. Flera fastighetsförsäljningar har genomförts i början av året. Pro-gården, Svartviksvägen och del av kvarteret Mejseln. Under våren har en övergång skett till en digital nämndsadministration via läsplattor till kommunens samtliga förtroendevalda. Sjukfrånvaro Antalet sjukskrivningar har ökat för första gången sedan I dagsläget stannar sjukfrånvaron på 4,9 procent. Sjukfrånvaron har mer eller mindre halverats under de senaste 8 åren. Sjukfrånvaron har minskat inom kultur, fritid, teknik- och service samt inom individ- och familjeomsorgen. Negativ utveckling har framför allt vård- och omsorg, där sjukfrånvaron ökat från 4,2 till 5,5 procent. Det är dock förhållandevis låga sjuktal för att vara i den branschen. Sjukfrånvaro Utifrån kön i % Man 3,8 3,8 1,7 3,6 Kvinna 5,5 5,4 4,6 5,2 Totalt 5,2 5,2 4,2 4,9 I likhet med riket är det långtidssjukskrivningarna som utgör den största delen av sjukfrånvaron. Av den totala sjukskrivningen står idag den långa - sjukskrivningen, d.v.s. 60 dagar eller mer för drygt 40 procent. Andelen långtidssjukskrivna har därmed ökat något jämfört med föregående år. Intervallet dagar utgör ca 14 procent dagar står för knappt 33 procent. Karensdagen utgör 13,3 procent av den totala sjukskrivningen. Frisknärvaro Totalt för alla månadsavlönade är det 67,8 procent som har redovisat fem sjukdagar eller färre, vilket är en klar förbättring jämfört med föregående år. Kommunkontoret står för den högsta frisknärvaron med 92,5 procent. Hög frisknärvaro ses också inom samhällsbyggnadskontoret och individ- och familjeomsorgen. Verksamhetsområde Frisknärv i (%) < 5 sjukdagar 2009 Frisknärv i (%) < 5 sjukdagar 2010 Frisknärv i (%) < 5 sjukdagar 2011 Frisknärv i (%) < 5 sjukdagar 2012 Kommunkontor 91,7 88,7 88,5 92,5 SBK 100,0 84,2 84,2 81,8 Skola/förskola 70,9 64,2 67,2 69,7 IFO 93,8 66,7 58,8 80,0 Vård/omsorg 72,7 56,7 52,3 61,6 Kult, fritid, tekn 76,6 54,8 61,2 70,0 Totalt 74,8 60,9 62,5 67,8 Sjukfrånvaron har ökat för samtliga åldergrupper. Det är liksom tidigare år gruppen under 30 år som har den högsta sjukfrånvaron. De som är äldst är de som är friskast. Sjukfrånvaro utifrån ålder i % år 5,3 6,7 4,8 5, år 5,3 4,7 4,7 4,9 50- år 5,1 5,2 3,4 4,8 Totalt 5,2 5,2 4,2 4,9 Kvinnor har en sjukfrånvaro som uppgår till 5,2 procent och männen 3,6 procent. Det innebär att sjukfrånvaron det senaste året har gått upp för både män och kvinnor. Det råder fortfarande skillnaderna mellan könen, där det under hela mätperioden har varit kvinnorna som har stått för den högre sjukfrånvaron. Den 31/ är totalt 15 personer långtidssjukskrivna, vilket är en ökning med 4 personer jämfört med samma tidpunkt föregående år. Drygt hälften av de långtidssjukskrivna är deltidssjukskrivna. Högst andel långtidssjukskrivna är medarbetarna i åldrarna över 60 år och det finns inga långtidssjukskrivna medarbetare under 30 år. Personalkostnadsutveckling De totala personalkostnaderna uppgår under januari-augusti till 218 mkr, vilket motsvarar knappt 48 procent av den totala verksamhetskostnaden. Personalkostnaderna har sedan föregående år stigit med 9 mkr, eller 3,7 procent. Den största enskilda förklaringen är 2012 års lönerörelse, vilken motsvarar 2,8 procent eller ca 4 mkr. Ökade personalkostnader ses främst inom skola/förskola och kultur- och fritid. Ökningen inom skola/förskola förklaras av fler elever i särskola på Kyrk- och Tomtaklintskolan. Kostnaderna inom 4

7 kultur- och fritid beror bl.a. på ökade kostnader för rekryterings- och omstruktureringsarbete. Under de första 8 månaderna arbetade kommunens anställda övertidstimmar, jämfört med för samma period Antalet mertimmar är 9 940, jämfört med för Detta innebär att övertidstimmarna har ökat med ca 300 timmar samtidigt som mertimmarna har blivit 340 fler. Kommunens ekonomiska utveckling Trosa har under en rad av år haft god ekonomi. Kommunen förväntas redovisa ett positivt resultat för året som överträffar budget med nära 10 mkr. Verksamhetens nettokostnader förväntas öka med 1,6 procent medan skattenettot ökar med 1,3 procent jämfört med bokslut Kommunens lånekostnader har ökat till följd av de stora investeringar som kommunen gjort och ska göra. Avskrivningskostnaderna kommer att öka följande år till följd av de stora investeringsutgifterna. Den tidigare höga kostnadsutvecklingen för äldreomsorg och LSS har nu dämpats väsentligt. Jämför man januari-augusti för 2011 respektive 2012 så har nettokostnaderna minskat med 0,8 procent. Några viktiga faktorer för positiva resultat under flera år: Trygga och väl kända planeringsförutsättningar och ekonomiska villkor för verksamheterna Verksamheterna har i budget 2012 kompenserats för lönerörelse och prisökningar, vilket ger goda förutsättningar för att hålla budget års läraravtal kommer enheterna att kompenseras för. Redan under slutet av 2006 beslutades om rationaliseringar om 5 mkr för 2008, ytterligare 5 mkr för 2009 och 3 mkr per år 2010 och framåt. Kommunens ledningsgrupp har varit enig om dessa. Rationaliseringar för 2112 och 2013 beslutades under våren Budgetramarna för framförallt förskola och skola bygger på befolkningsprognoser. Varje skola/förskola ersätts per förskolebarn/elev. Det är väl inarbetat i Trosa att resurser ökar och minskar med antal barn/elever. Även äldreomsorgens ökning/minskning av budget bygger på demografin. Införandet av central buffert 2005 med tydliga regler om hur denna får nyttjas. Från 2010 omfattas även äldreomsorgen. Kommunens goda resultat tidigare år. Delårsresultat Kommunens resultat jan-aug 2012 Milj kr jan-aug jan-aug % ökn Intäkter 82,4 64,8 27,3% Kostnader -383,3-378,3 1,3% Avskrivningar -17,6-15,0 17,2% Nettokostnader -318,5-328,6-3,1% Skatteintäkter 341,7 324,7 5,2% Generella Statsbidrag 10,7 23,4-54,1% Skattenetto 352,5 348,1 1,3% Finansnetto -1,4-4,9 Delårsresultat 32,6 14,6 123,0% Kommunens delårsresultat för de första åtta månaderna uppgår till 32,6 mkr, ett förbättrat resultat med 18 mkr jämfört med motsvarande period Resultatförbättringen förklaras främst av återbetalning från Afa för sjukförsäkringsavgifter , 7,3 mkr för Trosa del, samt försäljning av PRO-gården 3,2 mkr. Verksamhetens nettokostnader minskade med -10,1 mkr (15,4) eller -3,1 procent jämfört med augusti Nettokostnadsutvecklingen för motsvarande period förra året var 4,9 procent. Nettokostnaderna har ökat med 0,2 procent när jämförelsestörande poster (försäljning PRO-gård och medel från Afa) räknats bort. De största kostnadsökningar jämfört med samma period förra året ser vi inom Kommunkontoret (kollektivtrafik), Humanistiska nämnden och Kultur och fritid. Skatteintäkter och generella statsbidrag har ökat med 4,4 mkr (12,4) eller 1,3 procent (3,7) jämfört med samma period föregående år. Slutavräkning för 2012 har ökat skatteintäkterna med 4,5 mkr och slutavräkning 2011 har ökat skatteintäkterna med 1,3 mkr. Det generella statsbidragets minskning beror att inkomstutjämningsbidraget minskat. Det är en följd av att Trosas skattekraft ökat från 109 till 111,8 procent av snittet för riket. 5

8 Budgetutfall högt omvårdnadsbehov inom äldreomsorgen som förklarar avvikelsen. Nämndernas budgetavvikelse per augusti, Mkr 2012 jan-aug 2011 jan-aug Kommunstyrelsen 3,3 1,9 Politisk ledn/kommunkont. 3,0 1,6 Ekoutskottet 0,2 0,2 Samhällsbyggnadsnämnd 2,2 0,3 Humanistiska nämnden -2,0 1,9 Skolkontor inkl nämnd -6,4-3,0 Individ- o familjeosorg 4,4 4,9 Kultur o fritidsnämnden 0,7 1,2 Vård- och omsorgsnämnd -2,1-8,0 Teknik och servicenämnd -2,2-2,7 Miljönämnden 0,2 0,2 Revision 0,0 0,0 Totalt nämnderna 0,0-5,2 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse med 3,3 mkr. Politisk ledning svarar för 0,3 mkr, kommunkontoret för 2,8 mkr och ekoutskottet med 0,2 mkr. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 2,2 mkr. Det förklaras av högre intäkter än förväntat på mark och exploatering samt bygglov. Humanistiska nämnden Humanistiska nämnden redovisar ett negativt resultat med -2 mkr. Skolkontoret inklusive nämnd svarar för -6,4 mkr. Resultatenheterna totalt redovisar underskott med -4,4 mkr. Skolskjutsarna blev också dyrare än budgeterat under vårterminen och ett gammalt avtal som löpte ut. Individ- och familjeomsorg svarar för 4,4 mkr. Försörjningsstöd redovisar positiv budgetavvikelse med 0,6 mkr. Vård och behandling för barn och familjer sker i stor utsträckning i egen regi. Antalet vårddygn på hem för vård och boende (HVB) och statliga hem (SiS) är få. Kultur- och fritidsnämnden Nämnden redovisar ett positivt resultat med 0,7 mkr vilken bland annat beror på att budgeterad hyra för det nya biblioteket i Vagnhärad samt aktiviteter i samband med att biblioteket öppnas inte används då det står färdigt först nästa år. Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett negativt resultat med 2,1 mkr. Det är framförallt fortsatt Teknik- och servicenämnden Teknik- och servicenämnden redovisar ett negativt resultat med 2,2 mkr. Årets planerade underhåll har till största delen utförts under vår och sommar medan budgeten är jämt fördelad över året. Miljönämnden Miljönämnden redovisar ett positivt resultat med 0,2 mkr. Revision Revision redovisar ett resultat enligt budget. Budgetavvikelser Finans och avgiftskollektiv, Mkr 2012 jan-aug 2011 jan-aug Kommungemensamt 19,6 2,9 Pensionskostn.inkl.avsättn. -7,7-2,7 Övr. kommungem poster 27,3 5,6 VA och renhållning -1,5-0,9 Finansiering 0,8 5,0 Totalt 19,0 7,0 Totalt kommunen 19,0 1,8 Kommungemensamma poster Kommungemensamma poster redovisar överskott med 19,6 mkr. Återbetalning av medel från Afa och försäljningsintäkter för PRO-gården svara tillsammans för 10,5 mkr av överskottet. En justeringspost för kalkylerade personalkostnader på 8,6 mkr har bokats upp centralt i samband med delårsbokslutet och avser bland annat verksamheternas semesterlöneskuld per augusti. Ingen avsättning för kommande pensionskostnader enligt ansvarsförbindelsen har i gjorts. Delar av pensionskostnaderna var felperiodiserade förra året. VA och renhållning VA och renhållning redovisar underskott relativt budget med 1,5 mkr. VA-verksamheten svarar för -0,7 mkr och renhållningen för -0,8 mkr. Underskottet för VA beror bland annat på kostnader för driftsättning av det renoverade reningsverket i Trosa, åtgärder och renoveringar av reningsverket i Vagnhärad samt våtmarkerna. Underskottet för renhållning beror främst på ökade kostnader för insamling och behandling av avfall. Finansiell verksamhet Finansiell verksamhet innehåller såväl finansiella kostnader och intäkter som skatt, generella statsbidrag och utjämning. Verksamheten redovisar ett överskott med 0,8 mkr. Prognos för slutlig skatt 6

9 2012 och 2011 har förbättrat resultatet så att intäkterna är nära budget. Bokslutsprognos Vi bedömer att kommunen kommer att redovisa ett positivt resultat med 13,7 mkr vilket är 9,9 mkr bättre än budget. Jämförelsestörande poster är dels återbetalning av premier från Afa och försäljning av PRO-gården, tillsammans 10,5 mkr. I prognosen ingår avsättningar enligt ansvarsförbindelsen med 7,3 mkr vilket inte har budgeterats. I årets prognos ingår slutavräkning för 2011 och 2012, enligt SKL i augusti, med +8 mkr. Skattenettot totalt beräknas bli 0,3 mkr sämre än budget. Trosa hade 64 färre invånare 1 november 2011 än vad skatteintäkterna 2012 budgeterades för. Nämndernas budgetavvikelse i årsprognos per augusti, Mkr 2012 prognos 2011 prognos Kommunstyrelsen 1,5 0,6 Politisk ledn/kommunkont. 1,5 0,6 Ekoutskottet 0,0 0,0 Central buffert 9,2 9,0 Samhällsbyggnadsnämnd 1,8 0,5 Humanistiska nämnden 3,6 3,2 Skolkontor inkl nämnd -2,9-3,4 Individ- o familjeosorg 6,5 6,6 Kultur o fritid 0,4 1,1 Vård- och omsorgsnämnd -3,9-10,7 Teknik och servicenämnd 0,5-2,5 Miljönämnden 0,2 0,1 Revision 0,0 0,0 Totalt nämnderna 13,3 1,4 Årsprognosen för nämndernas skattefinansierade verksamheter redovisar totalt en positiv budgetavvikelse med 13,3 mkr. Då har ännu inte medel fördelats från eller till central buffert. I budget 2012 har nämnderna reserverat medel i respektive nämnds buffert. Dessa medel har räknats in i samtliga nämnders prognoser. Respektive nämnd/utskott fattar beslut om nyttjande av egen buffert senare under hösten. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen prognostiserar ett positivt resultat med 1,5 mkr. Beslutade rationaliseringsprojekt 2012 har genomförts. Ekoutskottet redovisar en prognos enligt budget. Central buffert Kommunstyrelsen har reserverade medel i en central buffert med 9,2 mkr. I samband med delårsbokslut per augusti stämmer vi av antal barn och elever i barnomsorg och utbildning i förhållande till det antal barn och unga som låg till grund för budget Antal äldre stäms av på motsvarande sätt. Kommunens kostnader för LSS/LASS stäms av. Hur den centrala bufferten regleras bestäms av kommunens ekonomistyrprinciper. I år är det färre barn i förskolan och fler gymnasieelever än budgeterat. Sammantaget har barnomsorg/utbildning fått en för stor budgetram med 0,7 mkr som återförs. Antalet äldre invånare är något fler än budgeterat varför Vård- och omsorg kompenseras med 0,2 mkr. Under våren vann Trosa i ett LASS-beslut mot försäkringskassan. Retroaktiv återbetalning var 2,2 mkr. Av detta belopp härrör 1,7 mkr för kostnader till och med Nämnden kompenserades för detta Två ärenden där Trosa förlorat mot Försäkringskassan samt retroaktiv betalning till Nykvarns kommun för person som bosatt sig i Trosa ökar kostnaderna 2012 med 1,3 mkr. Totalt att återföras från Vård och omsorg för LSS/LASS är 0,5 mkr. Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden prognostiserar ett överskott med 1,8 mkr. Humanistiska nämnden Humanistiska nämnden prognostiserar ett positivt resultat med 3,6 mkr. Skolkontor inklusive nämnd redovisar en negativ prognos med -2,9 mkr. I prognosen har nämndens egen buffert tagits i anspråk, men återbetalning till central buffert följd av färre förskolebarn är inte medräknad. Individ- och familjeomsorg svarar för +6,5 mkr. Kostnaderna för placeringar har även under detta år varit mycket låga. Kultur- & fritidsnämnden Nämnden beräknar ett överskott för året med 0,4 mkr. Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott med 3,9 mkr inklusive nämndens buffert. Fortsatt stort omvårdnadsbehov inom både särskilda boenden och hemtjänst är den främsta förklaringen till underskottet. Reglering gentemot central buffert för antal äldre samt LSS/LASS är inte medräknad i prognosen. 7

10 Teknik- och servicenämnden Teknik- och servicenämnden prognostiserar ett överskott med 0,5 mkr vilket motsvarar nämndens buffert. Miljönämndens Miljönämndens prognos för året är positivt med 0,2 mkr. Budgetavvikelser, Mkr, i årsprognos per augusti, Finans och avgiftskollektiv 2012 prognos 2011 prognos Kommungemensamt 1,1-5,5 Pensionskostn.inkl.avsättn. -7,1-4,8 Övr. kommungem poster 8,2-0,7 VA och renhållning -1,7-0,3 Finansiering -2,9 3,8 Totalt -3,4-2,0 Totalt kommunen 9,9-0,6 Kommungemensamma poster Kommungemensamma poster beräknas avvika mot budget med 1,1 mkr. Här ingår vinst för försäljning av PRO-gården med 3,2 mkr. Återbetalning från Afa avsätts för kommande pensioner enligt ansvarsförbindelsen, 7,3 mkr. VA och renhållning VA och renhållning prognostiserar ett negativt resultat med -1,7 mkr. VA-verksamheten svarar för -0,7 mkr och renhållningen för -1 mkr. Ny taxesättning för de båda verksamheterna kommer att aktualiseras under hösten. Finansiell verksamhet Finansiell verksamhet beräknas redovisa en negativ budgetavvikelse med -2,9 mkr för året. Skattenettot för året beräknas bli 0,3 mkr lägre än budget. Högre kostnader för låneräntor samt lägre finansiella intäkter för internränta sänker resultatet med 2,6 mkr. Pensionsåtaganden Kostnader för befintliga pensionsåtaganden kommer att ta ett allt större kostnadsutrymme för kommunen framöver. Trosa kommun har därför satt upp, som ett av de finansiella målen, att avbetala på ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 1998 samt för heltidsarvoderade politiker. Trosa började avsätta och kostnadsföra 3 procent av ansvarsförbindelsen från år Denna mandatperiod är målet 2 procent då kostnaderna för pensionsutbetalningar ökat avsattes 1 procent. En avsättning på 7,3 mkr 2012 motsvarar 3,7 procent av ansvarsförbindelsen. Från 2005 till 2012 beräknas totalt 55 mkr avsatts för kommande pensioner enligt ansvarsförbindelsen och pensioner för heltidsarvoderade politiker inklusive löneskatt. Kostnaden för utbetalning av pensioner intjänade tom 1997 bokförs löpande och belastar kommunens resultat. Hela den avgiftsbaserade delen av avtalspensionen (från och med 1998) disponeras av den anställde för eget val av förvaltare och kostnaden bokförs löpande. Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt, mkr 2012 prognos Avsättning Pensioner intjänade från ,8 5,1 5,1 Pensioner intjänade före ,3 45,0 43,1 Visstidspensioner 2,7 2,4 5,6 Ansvarsförbindelse Pensioner intjänade före ,1 149,6 137,1 Pensionsåtagande för visstidspensioner 8,7 8,5 9,0 Summa 214,6 210,8 199,7 Investeringsuppföljning Kommunens investeringsverksamhet under perioden fram till och med augusti uppgår till 62,8 mkr, jämfört med 85 mkr för samma period förra året. De största projekten, utfallsmässigt, under 2012 är ombyggnation av Vitalisskolan, Safiren, Läktare Hedebyhallen, VA på Lagnö och Öbolandet samt Västra Långgatan och Högbergsgatan. Borgensåtagande Kommunens samlade borgensåtagande, inklusive förlustansvar för egna hem och pensionsförpliktelser, uppgick till 514,4 mkr (442,1) per augusti. Utvecklingen av borgensåtagandet och pensionsförpliktelsen visas i nedanstående diagram per augusti respektive år. Borgens- o ansvarsförbindelser per augusti (tkr) Borgensåtagandet gentemot 2009Trobo 2010har 2011 ökat 2012 med 53,8 mkr sedan augusti 2011 och uppgår till 350 mkr i augusti bost.bol egna hem förening pension 8

11 Framtidsutsikter De skatteprognoserna som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, regelbundet tar fram redovisar sämre tillväxt nästa år. Oron i världsekonomin och i Euroområdet kvarstår och påverkar prognoserna för tillväxten i Sverige. För Trosas del ökar skatteintäkterna för kommande år inte lika mycket som beräknades i budget för nästa år. Befolkningen i Trosa har inte ökat så som bedömdes inför budget Vi är per augusti 84 färre invånare än vad budget 2013 beräknats för. Det medför lägre skatteintäkter med 3,5 mkr samtidigt som kostnaderna bör bli lägre för exempelvis barnomsorg och utbildning. Kommunfullmäktiges övergripande mål Vi är nu inne på femte året med KF s övergripande mål är det sista året med dessa mål. Nya mål för 2013 har fastställts av fullmäktige under våren. Ett flertal mål kan endast följas upp i årsredovisningen, men många kan vi redovisa redan nu. I år deltar Trosa, för sjätte året, i SKL s projekt Kommunens kvalitet i korthet. Nu deltar 194 kommuner från Sveriges alla hörn. Flera mål följs upp genom detta projekt och kommer att slutredovisas i årsredovisningen. Gemensamt för målen är att de utgår från ett medborgarperspektiv. Kommunens stora investeringsåtagande under några år ökar kostnaderna för låneräntor. Kommande år kommer avskrivningskostnaderna att öka markant och ta en allt större del av utrymmet. I årsbokslut 2008 öronmärktes 8 mkr av årets resultat för att täcka eventuellt vikande skatteintäkter kommande år. Medlen togs inte i anspråk utan återfördes eget kapital öronmärktes på nytt 8 mkr av årets resultat. De kommer att inte ianspråktas De strategiska målen är: Hög tillgänglighet för medborgarna Trygg kommun att leva och bo i Hög delaktighet och informationsspridning Hög kvalitet och kostnadseffektivitet God ekonomisk hushållning Målet har uppfyllts Målet är inte riktigt uppfyllt Målet är inte uppfyllt Målet är inte mätt/redovisas först i årsredovisningen För att göra det mer överskådligt om målen bedöms att uppfyllas för året eller inte så markeras varje mål enligt följande: Redovisning av målen återfinns på nedanstående sidor. 9

12 Kommunfullmäktiges övergripande mål 2012 Strategiska mål Mål Uppfyllelse Förändring från 2011 Förklaring Kommunens sammanfattande mål Upplever medborgarna att Trosa är en attraktiv kommun att leva och bo i? MÅL: Nöjdhetsindex (NRI) i SCB:s Medborgarundersökning (MU) ska ha ökat. Hur nöjda är invånarna med kommunens verksamheter? MÅL: Nöjdhetsindex (NMI) i SC B:s Medborgarundersökning (MU) ska ha ökat. Index 73 år 2011 samma som Ingående delar har ökat, men inte totalindexet. MU genomförs vartannat år Index 64 år 2011 jämfört med 60 år MU genomförs vartannat år Trosa kommun ska ha hög tillgänglighet för medborgarna % av medborgarna ska få svar inom två arbetsdagar på enkla frågor via e-post till Simhallen ska vara öppen 25 timmar/ vecka utöver tiden vardagar % av de som erbjudits plats på förskola ska få plats på önskat placeringsdatum. Max 14 dagar ska väntetiden vara för de som inte fått plats på önskat placeringsdatum. 96% 2011, samma resultat som år 2010 Badhuset är stängt för renovering från juni % 2012, en försämring från 86% 2011 Väntetid 2,1 dagar 2012 jämfört med 2 dagar 2011 Trosa kommun ska vara en trygg kommun att leva och bo i Medborgarna ska känna sig trygga i kommunen och i SCB:s medborgarundersökning (MU) ska 70 poäng/100 möjliga uppnås gällande trygghetsfaktor. Hemtjänsttagare med två eller fler insatser per dag kl måndag-söndag ska möta högst 10 olika medarbetare under två veckor. Medborgarna i Trosa ska uppleva hög delaktighet och kommunen ska ha god informationsspridning Valdeltagandet bland röstberättigade ska till nästa val 2014 öka. Det upplevda inflytandet bland medborgarna ska öka och vara större än snittet av alla kommuner som genomför SCB:s medborgarenkät (MU). Trosa kommun ska ha hög kvalitet och vara en kostnadseffektiv kommun 77 poäng för år 2011 jämfört med 68 poäng år Snittet var 64 för kommungruppen. MU genomförs vartannat år Hemtjänsttagarna mötte i snitt 9,3 olika medarbetare under 14 dagar 2012 jämfört med 11 (år 2011 ) Valdeltagandet 2010 var 85,4% till KF. En ökning från 82,9% poäng år 2011 jämfört med 49 poäng för 2009, snittet var 41, MU genomförs vartannat år % av de beviljade hemtjänstinsatserna ska bli utförda. Högre nivå är svår att nå då brukare kan vara på annan plats t.ex hos släkt, på sjukhus eller avböjer insatsen. Betygsvärdena i år 9 i grundskolan ska överträffa förväntat värde Salsa med % av alla elever i grundskolans år 6 ska få minst godkänt i de nationella provet i svenska, engelska och matematik. Trosa kommun ska tillhöra de 10% mest effektiva grundskolorna (kostnad/kvalitet). 82% utfört under 2012 jämfört med 83% 2011 Meritvärdet jämfört med uppskattat Salsa för 2012 är 7, år 2012 jämfört med 5, år % får minst godkänt i åk 6, tidigare mätning på åk 5 Tillhör de 19% mest effektiva av 165 jämf.kommuner Mäts per helår Trosa kommuns särskilda boenden inom äldreomsorgen 15. ska ha en hög kvalitet där resultat i kvalitetsindex ska 87% Mäts per helår uppgå till 70 procent. 16. De särskilda boendena i Trosa kommun ska tillhöra de 50% mest kostnadseffektiva (kostnad/kvalitet). Plats 48 av 129 kommuner år Mäts per helår 10

13 Strategiska mål Mål Uppfyllelse Förändring från 2011 Förklaring % av alla föräldrar ska känna sig trygga när de lämnar sina barn i förskolan. Mäts genom föräldraenkät. 96% enl enkät 2012 jämfört med 97% % av alla barn ska tycka att det är roligt att gå till förskolan. Mäts genom föräldraenkät. 97% enl. enkät 2012 jämfört med 96% 2011 Trosa kommun ska vara en bra samhällsbyggare Trosa kommun ska växa med 150 invånare/år. Sysselsättningen i Trosa kommun ska vara minst 82%. Nyetableringen av företag i Trosa kommun ska vara minst 8 st per invånare. Högst 3% av invånarna ska vara beroende av försörjningsstöd. Kommunen ska vara topp 20 i landet avseende företagsklimat enligt Svenskt Näringslivs ranking. Ohälsotalet i kommunen bland invånarna ska minskas från 38,1 dagar, 2007 Trosa kommun ska vara topp 20 i landet avseende jämställdhet. Medborgarna ska vara så nöjda med kommunens gator och vägar att Trosa kommun hamnar över snittet i kommungruppen i SCB:s Medborgarundersökning (MU). Medborgarna ska vara så nöjda med kommunens vatten och avlopp att Trosa kommun hamnar över snittet i kommungruppen i SCB:s Medborgarundersökning (MU). Lönesumman per invånare i Trosa kommun ska vara topp 30 i landet. 40% av Trosa kommuns gymnasieungdomar ska påbörja högskoleutbildning inom tre år efter gymnasieskolan. Koldioxidutsläppet per invånare ska minska varje år enligt statistik från Naturvårdverket. Av de flyktingar som bosätter sig i kommunen ska 80% i åldern år vara i reguljär sysselsättning eller utbildning två år efter ankomståret. -3 invånare jan-aug Målet kommer inte att uppfyllas 83,4% för år Mäts per helår. 6,5 år 2012 jämfört med 8,4 år 2011, enl statistik aug % år 2012 den 31/8 jämfört med 1,6% 2011.Målet bedöms att uppnås. Plats 2 av 290 år 2012 jämfört med plats 3 av ,4 dagar den 31/8 jämfört med 24,7 dagar Mäts inte av SC B, så målet kan inte följas upp. 58 poäng 2011 jämfört med snittet , 50 poäng jmf med snittet 48. MU genomförs vartannat år 72 poäng 2011 jämfört med snittet , 69 poäng jmf med snittet 73. MU genomförs vartannat år Preliminärt plats 31 taxeringsår 2012 den 8/8, jämfört med plats 29 för % år 2012 jämfört med 44% Skolverkets statistik kg/inv 2010 jämfört med kg/inv 2009, nya reviderade uppgifter för % Av 8 personer som mottogs 2010 är 4 st i egen försörjning. 83% 2011 Trosa kommun ska ha en god ekonomisk hushållning 32. Trosa kommun ska ha ett resultat som motsvarar minst 1% av skattenetto för koncernen. Enligt kommunens årsprognos blir det egna resultatet 2,6%. Tillsammans med Trobo bedöms målet att uppfyllas även Trosa kommuns investeringar ska självfinansieras till minst 50%, i snitt per år, under en femårsperiod. För att klara målet kan inga investeringar göras /8 var investerat belopp 63 mkr Trosa kommun ska ha en årlig avsättning till framtida pensionsutbetalningar som motsvarar minst 2% av ansvarsförbindelsen. Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse. Målet är att minst 60% ska vara planerat underhåll. Uppfylls Med återbetalning från AFA avsätts 7,3 mkr vilket är 3,7% av ansvarsförbindelsen 77,7% planerat underhåll 2012 jämfört med 80%

14 Koncernen Kommunen har ett helägt dotterbolag, Trosabygdens Bostäder AB (Trobo) vilket har konsolideras i årets delårsrapport. Kommunen har också ägarandel i Nyköping- Östgötalänken AB 5 procent samt Energikontoret i Mälardalen 2 procent. Sedan januari 2006 är kommunen medlem i Kommuninvest. Vid årets början övergick kollektivtrafiken till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. I samband med detta avvecklades innehavet i Länstrafiken Sörmland. Trobo Fastighetsförsäljningen 2011 Försäljning av 403 lägenheter till HSB Sörmlandsbostäder AB, hösten Försäljning av Skördegången till Skärborgaren ekonomisk förening Inför försäljningen bestämdes vad det frigjorda kapitalet ska användas till Lösen av lån. Investeringar i fastigheter och mark Upprustning av befintliga fastigheter. Placering av kapital i avvaktan på användning Andra viktiga förhållanden och väsentliga händelser hittills i år Färre vattenskador än tidigare Genomförande av byggprojektet vid Vagnhärads Torg. Beslut om upplåtelseform, hyresrätt, vid Vagnhärads Torg Väsentliga händelser efter augusti. Översyn av bolagets lånefinansiering. Omorganisation av rutiner och befattningar tillföljd av lägre fastighetsvolym. Genomgång av återstående fastighetsbestånd för prioriterad upprustning. Projektering och upphandling av ombyggnad Stenåldervägen. Detaljplaneärende Biblioteksvägen. Underhåll Andelen hus äldre än 20 år har i och med fastighetsförsäljningen minskat från 80 till 66 procent. Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll har upphört och ersatts av planerat underhåll. Vattenskadorna har minskat i förhållande till tidigare år medan övriga underhållskostnader har ökat. Verksamhet Efterfrågan på lägenheter är fortsatt stark och Trobos bostadskö är omfattande. Uthyrningssituationen är tillfredställande, men bolaget har svårt att möta efterfrågan. Dotterbolaget Trosa Fibernät AB har påbörjat en översyn av strategier och produkter med avsikt att få upp anslutningsgraden i nätet. Trosabygdens Holding AB har fått ändrad bolagsordning, där verksamheten medgivits breddning. Utöver att äga aktier i fastighetsbolag omfattas även förvaltning av kapital och fastigheter. Bolagets uppgift hittills har varit att förvalta det kapital som erhölls vid försäljningen till HSB. Trobos investeringar och skulder Investeringar i fastighetsbeståndet uppgår till 44,1 mkr (9,4) under perioden. Den största investeringen är Vagnhärads Torg. De långfristiga skulerna är 425,9 mkr en ökning med 35 mkr sedan årsskiftet. Trobos resultat per augusti Trobos resultat efter finansiella poster är -3,5 mkr. Förra årets delårsresultat var +5,8 mkr. Ekonomiskt resultat koncernen Koncernens resultat januari-augusti Milj kr jan-aug jan-aug % ökn Intäkter 110,1 111,5-1,3% Kostnader -395,4-396,2-0,2% Avskrivningar -26,4-25,5 3,7% Nettokostnader -311,8-310,2 0,5% Skatteintäkter 341,7 324,7 5,2% Generella Statsbidrag 10,7 23,4-54,1% Skattenetto 352,5 348,1 1,3% Finansnetto -11,3-17,4 35,1% Aktuell skatt -0,2 0,0 Delårsresultat 29,2 20,5 43,6% Koncernen får för perioden ett positivt resultat ned 29,2 mkr. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 0,5 procent. Skattenettot har ökat med 1,3 procent. Johan Sandlund Kommunchef Margareta Smith Ekonomichef 12

15 TROSA KOMMUN RESULTATRÄKNING Budget Tkr Not jan-aug jan-aug jan-aug jan-aug Verksamhetens intäkter därav jämförelsestörande poster Verksamhetens kostnader därav jämförelsestörande poster Avskrivningar Verksamhetens nettoresultat Skatteintäkter Generella statsbidrag, skatteutjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader PERIODENS RESULTAT KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Not jan-aug jan-aug jan-aug Resultat efter finansiella poster Rörelsekapitalförändringar avs. löpande vsh Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) minskning (+) av förråd/expl Ökning (-) minskning (+) av kortfr. fordr Ökning (-) minskning (+) av kortfr. placeringar Ökning (+) minskning (-) av kortfr. skulder Kassaflöde från den löpande vsh Investeringsverksamheten Ökning (-) minskning (+) av långfr. fordr Förvärv av materiella anl. tillgångar Försäljning av materiella anl. tillgångar Summa investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet Upptagna lån VA Upptagna lån (+)/Amortering av skuld (-) Summa finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Förändring av likvida medel

16 TROSA KOMMUN BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR aug 31 aug 31 aug Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Not Mark, byggnader, tekn. anläggn Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Exploateringar Varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER aug 31 aug 31 aug Eget kapital Eget kapital därav periodens resultat Summa Eget kapital Avsättningar 18 Avs. för pensioner Andra avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

17 TROSA KOMMUN NOTER Not 1 Verksamhetens intäkter Not 7 Finansiella kostnader Totala intäkter Ränta på lån Avgår interna poster Övriga finansiella kostnader Verksamhetens intäkter varav Försäljningsmedel Not 8 Periodens resultat varav Taxor och avgifter Balanskravsresultat varav Förutbet. VA-ansl.avgifter Årets resultat enl resultaträkning varav Hyror och arrenden avgår realisationsvinster varav Bidrag* nyttjas öronmärkning 0 0 varav Försäljning av verksamhet* Balanskravsresultat *Jämförelsestörande poster består av försäljning PRO-gård, 3,2 mkr, samt återbetalning av premier från AFA, 7,3mkr. Not 2 Verksamhetens kostnader Not Ej likvidpåverkande poster: Totala kostnader Avskrivningar Avgår interna poster Avsättning inkl pensioner o löneskatt Överföring av mark* Verksamhetens kostnader Övriga ej likvidpåverkande poster** varav Köp av vht och entreprenader varav Bidrag *Endast 2011: Markreserv till exploatering, Björke 3:17 varav Personalkostnader **2012: Rättning av invest.bidrag från anl.konto till skuldkonto. varav Lokalkostnader Realisationsvinst avser försäljning PRO-gården. Justering för rörelsekapitalförändring avs löpande verksamhet varav Förbrukn. och främmande tjänste Not 10 Mark, byggnader och tekn. anläggningar Not 3 Avskrivningar/nedskrivningar Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar Mark, byggnader och tekn. anl Maskiner och inventarier ie Specifikation anläggningstillgång Nedskrivningar 0 0 Periodavskr Namn Årets IB Invest UB period Mark Not 4 Skatteintäkter Verksamhetsfastigheter Fastigheter för affärsvht Preliminär kommunalskatt Publika fastigheter Prognos slutgiltig kommunalskatt Fastigheter för annan vht Justeringspost förg års prognos Pågående invest Totalt Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Not 11 Maskiner och inventarier Inkomstutjämningsbidrag Anskaffningsvärde Fastighetsavgift Ackumulerade avskrivningar Regleringspost Kostnadsutjämning Utjämningsavgift LSS Specifikation anläggningstillgång Periodavskr. Namn Årets IB Invest UB period Not 6 Finansiella intäkter Maskiner Inventarier Räntor på likvida medel Data- och teleutrustning Utdelning på aktier och andelar Bilar och andra trpmedel Borgensavgifter Konstnärlig utsmyckning Övriga finansiella intäkter Pågående invest Totalt

18 TROSA KOMMUN NOTER Not 12 Finansiella anläggningstillgångar Not 17 Eget kapital antal aktier Sörmlands kollektivtrafikmyndighet* Ingående balans Trosabygdens bostäder AB st Årets förändring av eget kapital Nyköping-Östgötalänken Utgående balans Energikontoret i Mälardalen 100 st Kommuninvest** Förlagslån Kommuninvest Agenta fonder *Under året har aktierna i Länstrafiken Sörmland AB försålts till Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. Trosa kommun har i sin tur köpt andelar motsvarande köpesumman i denna myndighet. **Under året har vinstmedel på kr betalats in i ny medlemsinsats. Andelskapitalet i Kommuninvest ek. förening avser inbetalt andelskapital. Kommuninvest ek. förening har därefter beslutat om insatsemissioner om totalt kr för Trosa kommun, varför andelskapitalet per uppgick till kr Not 18 Avsättningar Avsättning för deponi Ingående avsättning Utbetalningar Nya avsättningar 0 0 Uppräkning enl index 0 0 Utgående avsättning Avs för statliga infrastrukturåtgärder Ingående avsättning Not 13 Exploateringar Utbetalningar Nya avsättningar 0 0 Avser nedlagda kostn. för exploatering Uppräkning enl index* 0 0 Utgående avsättning Bostadsmark nedlagda kostn Andra avsättningar totalt erh. avgifter *Indexuppräkning görs i årsbokslut Pensionsavsättning Industrimark nedlagda kostn Ingående avsättning erh. avgifter Pensionsutbetalningar Nyintjänad pension Erhållna inäkter återfinns som förutbetalda intäkter. Ränte- och basbeloppsuppräkningar Förändring av löneskatt Not 14 Kortfristiga fordringar Ändringar av förs.tekniska grunder Övrigt, inkl förändring av visstidsavtal Kundfordringar Extra avs. 2% av ansvarsförb. inkl löneskat Mervärdesskatt Utgående avsättning Övriga fordringar Aktualiseringsgrad 91% 89% Förutbet. kostn o uppl. intäkter Not 15 Kortfristiga placeringar Agenta fonder** Not 19 Långfristiga skulder Nedskrivning Långfristiga lån *Under 2012 har utdelning (768 tkr) och vinst vid avyttring (75 tkr) omsatts i nya andelar, varför anskaffningsvärdet ökar. Även marknadsvärdet har ökat från tidigare år och minskar nedskrivningen med 822tkr. Pengarna är i sin helhet öronmärkta för kommande pensioner enligt beslut i KF Checkkredit Lån av Kommuninvest VA-anslutningsavgifter Gatukostnadsersättningar Förutbetalda intäkter som regleras över flera år Anslutningsavgifter (VA) Not 16 Kassa och bank Återstående år (vägt snitt) Handkassor, kontantredov Plusgiro Bank I beloppet för eget kapital ingår fondmedel 4,2mkr för avslut av deponi Korslöt. Av 2011 års resultat öronmärktes 8 mkr för vikande skatteintäkter för åren * Från 2005 gjordes en årlig avsättning på minst 3% av ansvarsförbindelsen inkl. löneskatt enligt beslut i Kommunfullmäktige. Fr.o.m ska 2% av ansvarsförbindelsen inkl. löneskatt avsättas om det finns ekonomiska förutsättningar enligt beslut i KF i samband med budget Anslutningsavgifter till kommunens VA-nät ska delfinansiera avskrivningskostnadera för investeringar i VA-nät och reningsverk. Avskrivningstiderna är olika för olika delar av ett reningsverk samt i VAnät. Den genomsnittliga avskrivningstiden bedöms till 33 år, varför 1/33- del av anslutningsavgifterna intäktsförs varje år. 16

19 TROSA KOMMUN NOTER Not 20 Kortfristiga skulder Not 21 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser Leverantörsskulder Ingående förpliktelse Sociala avgifter Pensionsutbetalningar Uppl pensionskostnader inkl löneskatt Ränte- och basbeloppsuppräkningar Källskatt Förändring av löneskatt Övriga kortfristiga skulder Aktualisering Interimsskulder Övrigt, inkl förändr visstid varav expl.intäkter Minskas med avs. inkl löneskatt Balanserat resultat VA* Utgående förpliktelse Balanserat resultat Renhållning** 0 0 Förutbetalda intäkter som regleras över flera år VA Renhållning Förpliktelsen minskad genom försäkring totalt belopp 18,9 mkr, varav 2,2mkr inbetalt Försäkringen har inga överskottsmedel. Inga nya uppgifter till delårsbokslut Resultat Borgensförb. och därmed jämf. säkerheter Resultat Borgensförb. kommunägda företag Resultat Förlustansvar egna hem Resultat Övriga borgensförbindelser Resultat Summa *VA-verksamhetens samlade överskott är öronmärkta för kommande sanering av marken då Trosa reningsverk ska flyttas från Trosa Hamn. Till följd av stora driftskostnader under 2012 har samtliga förutbetalda intäkter intäktsförts. Trots detta blir resultatet negativt. **För renhållningsverksamheten erhölls ett negativt resultat 2008 (- 669 tkr), varför vinsterna 2009 (48 tkr) och 2010 (301 tkr) har resultatförts. Resultatreglering ska ske inom en 3-årsperiod varför Renhållningens resultat nollställdes inför 2011 och har inga förutbetalda intäkter från tidigare år. Reglering av avgifterna msåte ske för att erhålla balans. Leasing- och hyresavtal Framtida förpl. leasing totalt varav hyresavtal Framtida förpliktelser 12 mån varav hyresavtal Framtida förpliktelser månad varav hyresavtal Framtida förpliktelser efter 60 månader varav hyresavtal Kommuninvest medlemsansvar Trosa kommun har ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 262 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Trosa kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till kronor och totala tillgångar till kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till kronor. Inga nya uppgifter har tillkommit i delårsbokslut

20 DRIFTSREDOVISNING Nämnd Budget Redovisning Över-/ Tkr Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto undersk Kommunstyrelse Politisk ledning Kommunkontor Ekologiutskott Sa kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Humanistiska nämnden Skolkontor inkl nämnd Individ och familj Summa Justering för interna poster (internt inom förvaltningen) Summa efter interna poster Vård och omsorgsnämnd Justering för interna poster (internt inom förvaltningen) Summa efter interna poster Teknik & Servicenämnd Justering för interna poster (internt inom nämnden) Summa efter interna poster Kultur och fritidsnämnd Miljönämnden Revision Övr kommungem. poster Totalt exkl affärsdrivande verksamhet AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET Vatten och avlopp Renhållning Summa Verksamhetens intäkter och kostnader Finansiering TOTALT

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trosa kommun Oktober 2012 Matti Leskelä Anna Gröndahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Revisionsrapport 1/ 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober Trosa kommun

Revisionsrapport 1/ 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober Trosa kommun Revisionsrapport 1/ 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2015 Trosa kommun Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Granskning av delårsrapport

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 2013-10-08 Thomas Hallberg och Daniel Lantz Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Landskrona Stad gjort

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31

Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 Eslövs kommun Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-10-10 Anders Löfgren Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Eslövs kommun gjort en översiktlig granskning

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT 2011

BOKSLUTSRAPPORT 2011 BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2007 Koncernen Intäkterna för första kvartalet uppgick till 105,8 (132,2) mkr Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Delårsrapport 2006. januari - augusti

Delårsrapport 2006. januari - augusti Delårsrapport 2006 januari - augusti VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 31 augusti 2006 Periodens resultat + 135 Mkr Prognostiserat helårsresultat + 99 Mkr Realisationsvinst vid försäljning av Centrumfastigheterna

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren

Åstorps kommun. Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per Anders Löfgren Åstorps kommun Revisionsrapport 3/2012 Granskning av delårsrapport per 2012-07-31 2012-09-10 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Martina Engberg Nils Persson

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer