ÅRSREDOVISNING Glädje, Engagemang, Ansvar och Respekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2010. Glädje, Engagemang, Ansvar och Respekt"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2010 Glädje, Engagemang, Ansvar och Respekt

2 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet 3 Bolagets första hela år 4 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 12 Noter 13 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Produktion: m.a.o marknadsföring. Grafisk form: Bild och Form AB. Foto: Där inget annat anges: bildn

3 FOLKTANDVÅRDEN VÄSTMANLAND AB - ÅRSREDOVISNING 2010 Vd har ordet Vi har ett händelserikt år bakom oss. Under 2010 invigde vi kliniker i Fagersta, Sala och Surahammar samt vid Oxbacken och Centrallasarettet i Västerås. Vi har byggt moderna lokaler med avancerad utrustning till gagn för både patienter och medarbetare. Vi har verkligen satsat på vår hårdvara under året. När det gällde intäkterna nådde vi nästan ända fram vilket är fantastiskt med tanke på att vi har haft tandläkarvakanser på flera kliniker. Jag vill tacka alla för fina insatser under året och för patienters fortsatta förtroende. Det är glädjande att så många väljer Folktandvården i Västmanland. Vi har tillsammans ett stort ansvar att fortsätta att utveckla våra kundkontakter och hur vi bemöter våra patienter. Det sätter fokus på vår mjukvara. Det vill säga vårt förhållningssätt till våra kunder och till varandra i vårt lagarbete där vi använder våra färdigheter och kompetenser till att utföra högkvalitativ vård till rimliga priser. På tandvårdsdagen i april blev vi inspirerade av Ola Skinnarmo om Vikten av att förena viljor för att nå gemensamma mål. Imponerande vad vi kan åstadkomma tillsammans om vi bara vill och bjuder på oss själva. Vi har fokus på våra ledstjärnor Glädje, Engagemang, Ansvar och Respekt. Nu växlar vi upp i vårt kommande lagarbete. Mjukvara i form av introduktionsprogram för nya medarbetare håller på att tas fram. Vi vill som ett modernt hälsofrämjande kunskapsföretag utveckla och inspirera nya medarbetare så att de väljer att satsa på att tillsammans med oss utveckla tandvården i Västmanland. Styrelsen har utsett ett Advisory Board av tre interna och tre externa tandläkare med lång och bred erfarenhet av odontologiska frågeställningar. De skall tillsammans med styrelse, VD och klinikchefer ledsaga Folktandvården Västmanland AB till ett ledande odontologiskt bolag. Inom allmäntandvården håller vi på att ta fram ett förebyggande vårdprogram i enlighet med nya Nationella Riktlinjer från Socialstyrelsen. Specialisttandvården har kartlagt sina processer, vilka kommer att förbättras. Kartläggningen ligger till grund för ett avtal med Landstinget om specialisttandvården för Det är viktigt att vi under året ser över behovet av nischtandläkare på allmänkliniker för att de tillsammans med specialisttandläkare skall kunna förbättra vårt omhändertagande av patienter med särskilt behov. Landstinget ser över valfriheten för västmanlänningarna vilket innebär att vi behöver trimma vårt bemötande så att kunderna väljer oss. Det är mycket positivt att vi under 2011 kan erbjuda frisktandvård tandvård till fast pris till västmanlänningar. Det gör det möjligt för flera personer att veta vad tandvården kommer att kosta samt göra det enklare för unga vuxna att fortsätta att vårda sin munhälsa tillsammans med oss. Vi står inför ett spännande år med många utmaningar där Frisktandvården och ett friare val för våra patienter ställer krav på vår förmåga att utveckla vårt lagarbete så att vi tillsammans skall kunna leva upp till vår vision och våra ledstjärnor. Vi kommer även att utveckla våra individuella verksamhetsmål med fokus på våra patienter. Foto: FTV 3

4 FOLKTANDVÅRDEN VÄSTMANLAND AB - ÅRSREDOVISNING 2010 Bolagets första hela verksamhetsår I ett kunskapsföretag som Folktandvården är det viktigt att det bedrivs ett arbete med kontinuerlig utveckling och uppföljning av verksamheten via utbildning och klinisk forskning. Arbetet kräver samverkan inom organisationen och med nationella nätverk. Specialistutbildning Sex tandläkare från Folktandvården var under specialistutbildning (ST) år 2010, tre med nationella utbildningsplatser (oralkirurgi och pedodonti (barntandvård)) och tre med uppdragsutbildningar (protetik, endodonti (rotbehandling) samt parodontologi (tandlossning). Ytterligare två tandläkare arbetar vid specialistklinikerna för meritering inför framtida specialistutbildning i käkkirurgi och ortodonti (tandreglering). Rekrytering Deltagande vid stämmor och mässor samt besök vid skolor utgör en del av Folktandvårdens marknadsföring. Det är viktigt att bolaget framstår som en attraktiv arbetsgivare vid rekrytering av nya medarbetare. Vi annonserar våra lediga tjänster på vår hemsida. Karriärvägar och utbildning Presumtiva chefer Utbildning för presumtiva chefer har genomförts tillsammans med FTV Dalarna och FTV Örebro med sex deltagare från Västmanland. Allmäntandläkare Allmäntandläkare har givits möjlighet till auskultation vid de olika specialistklinikerna. Nischtandläkare För att ge patienter möjlighet till omhändertagande på hemmakliniken, även vid behov av mer avancerad vård, finns nischtandläkare inom olika specialiteter på allmänkliniker. Under året har en tandläkare varit under utbildning till nischtandläkare i ortodonti. Teamtandvård Teamtandvård är under utveckling vid flera kliniker. Målet är effektiv tandvård med bibehållen god kvalitet genom ett bättre patientflöde. Kompetensen höjs hos tandsköterskor och tandhygienister som till exempel kommer att lägga bedövning och utföra fyllningar. Arbetssättet har skapat ett större engagemang hos personalen och upplevs stimulerande. I Hallstahammar har detta givit förutsättningar för att enklare och mer effektivt hinna med åtagandet inom barnoch ungdomstandvård. Vårdprocesser Under året har en genomlysning av specialistverksamheten gjorts. Genom enkätundersökning, intervjuer och benchmarking mot andra landsting har ett nuläge presenterats samt förslag till lämpliga åtgärder tagits fram för att få bästa effektivitet i verksamheten. En kartläggning av de flesta flöden inom specialisttandvården samt kalkyler har genomförts. Ständiga förbättringar Folktandvården har under året fortsatt sitt förbättringsarbete med hjälp av förbättringsmetodiken Kaizen. Från starten fram till december 2010 har förbättringsförslag inkommit varav 850 genomförts. Skultunakliniken har uppmärksammats från landstingsledningen för sitt förbättringsarbete och prisbelönades vid Landstingets dag Kliniken har haft BILD HALLSTAHAMMAR 4

5 FOLKTANDVÅRDEN VÄSTMANLAND AB - ÅRSREDOVISNING 2010 ett möte varje vecka där man behandlat inkommande problemlappar, följt upp pågående förslag till lösningar och tagit beslut. Samtlig personal har deltagit, arbetet har bidragit till ett mer öppet klimat, en ökad delaktighet bland medarbetarna och en mer effektiv verksamhet. Cadcamteknik för framställning av porslinskronor Fagerstakliniken har under året investerat i ny teknik. Systemet består av Cadcamprogram och svarv för framställning av porslinskronor och inlägg. Tandläkaren kan därmed erbjuda patienter en porslinskrona fastsatt inom en timma från diagnostillfället. Under hösten har ett 50-tal patienter behandlats. Hälsokontroller Fagerstaklinikens patienter har under året erbjudits hälsokontroll i samband med tandvårdsbesök. Erbjudandet har mottagits positivt. Kontrollen består av blodtrycks- och blodsockermätning, cirka 300 patienter har tackat ja till erbjudandet, varav ca 30 procent gått vidare till sjukvården för utredning/behandling. Beslutsstöd för riskbedömning Under året har ett nytt användarvänligt datorsystem (beslutsstöd R2) tagits i bruk, vilket skall underlätta och förbättra riskbedömningen av alla våra patienter. Systemet är integrerat med journalsystemet. Riskbedömningen är en viktig del av vårdkvaliteten. De med hög risk för sjukdom får utökade förebyggande insatser och de med låg risk får förlängda kallelseintervall. Nytt förebyggande vårdprogram enligt Nationella riktlinjer Ett nytt förebyggande vårdprogram har utvecklats. Innehållet bygger på vår nya riskbedömning av samtliga patienter. Åtgärder vid ökad risk har tagits fram i enlighet med Nationella riktlinjer för vuxentandvård, vilka nyligen utkommit från Socialstyrelsen. Öka användningen av fluor Utbildning har genomförts klinikvis för att öka rekommendationen av fluor till patienter med ökad kariesrisk, i enlighet med SBU-rapporter och Nationella riktlinjer för vuxentandvård. Uppföljning sker tillsammans med Landstingets läkemedelskommitté. Utbildning I samband med bolagiseringen av Folktandvården har det uppkommit behov av specifik utbildning av klinikledningarna. Utbildning har genomförts inom ekonomi, medicintekniskt ansvar, riskbedömning arbetsmiljö, arbetsrätt och ny version av personalsystemet. För övrigt har utbildning givits i anestesi för tandsköterskor, behandling av sömnapné, uppdatering inom endodonti, panoramaröntgen, riskbedömning inom beslutsstöd R2, ny T4-version och ökad fluorrekommendation vid kariesrisk. Forskning och utveckling I ett kunskapsföretag som Folktandvården är det viktigt att det bedrivs arbete med utveckling, utbildning, forskning och uppföljning. Klinisk forskning för utveckling av vården är viktig. Under 2010 har projekt pågått inom käkkirurgi, barntandvård, äldretandvård och allmäntandvård. Ett utvecklingsråd har bildats med uppgift att koppla ihop utveckling, utbildning och forskningsinsatser. En viktig uppgift för utvecklingsrådet är även att ha kopplingar till andra forskningscentra. Forsknings- och utvecklingskostnader uppgick under räkenskapsåret till ca 0,4 procent av de totala rörelsekostnaderna. 5

6 FOLKTANDVÅRDEN VÄSTMANLAND AB - ÅRSREDOVISNING 2010 Utveckling och uppföljning Arbetet med att utveckla uppföljningen av utförda vårdinsatser fortgår. Det sker dels inom ramen för Landstingets uppföljningsplan för Folktandvården, men även genom att kartlägga våra processer samt arbetet med ständiga förbättringar. För att förbättra, tydliggöra och utveckla våra rutiner och vårdprogram har under året två samverkansgrupper arbetat med rutiner kopplade till barns rättigheter enligt Barnkonventionen och med förebyggande vårdprogram. Advisory Board (Odontologiskt råd) Som första Folktandvård i Sverige har Styrelsen utsett ett Advisory Board med tre interna och tre externa tandläkare med lång och bred erfarenhet av odontologiska frågeställningar. Advisory Boards uppgift är att tillsammans med styrelsen, VD och klinikchefer utveckla Folktandvården till ett ledande odontologiskt bolag. Rådet består av följande personer: Bengt Sjödin - Tandläkarexamen Specialist i parodontologi 1985, disputerad Tandläkarhögskolorna Stockholm, Malmö och Umeå Tandvårdsdirektör Örebro Göran Stegersjö - Tandläkarexamen Specialist i protetik Specialisttandvårdschef VG region Ledamot i Efterutbildningsrådet inom Svenska Tandläkarförbundet och i rådet för den nationella specialistutbildningen Ing-Mari Redmo-Emanuelsson - Tandläkarexamen Disputerad 2001 i kariologi - Tandläkarhögskolan Malmö Vårdutvecklare FTV Region Skåne Agneta Körberg - Tandläkarexamen Specialist i ortodonti Klinikchef TRK Kliniskt verksam i ortodonti - Verksamhetsutvecklare Maria Löfvendahl - Tandläkarexamen Tandläkare FTV Västmanland Klinikchef FTV Viksäng Robert Persson - Tandläkarexamen Tandvårdsdirektör FTV Västmanland Sjukhuschef Fagersta - Kliniskt verksam som allmäntandläkare Tandvårdsdag Under april genomfördes en Tandvårdsdag för alla anställda. Syftet med dagen var att inspirera, skapa en gemensam tillhörighet och långsiktigt effektivisera verksamheten. Fokus var inriktat på hälsa och välmående som ett led för införandet av Frisktandvården. Föreläsningar hölls av Karin Sjögren och Håkan Lönnbark om Motiverande samtal och Laga lagom eller inte alls. Christina Palm föreläste om Utsatta barns situation. Dagen avslutades med inspiration från Ola Skinnarmo. Hälsomässa Vid hälsomässan i ABB Arena i februari representerade tandhygienister och tandsköterskor Folktandvården och svarade på besökarnas frågor samt informerade om munhälsa. I samarbete med Landstingets Tobaksenhet gavs även information om rökningens faror. Landstingets dag Folktandvården medverkade med föreläsningar och utställning vid Landstingets dag i juni. Målgrupperna var unga vuxna, småbarnsföräldrar och äldre. Föreläsningar hölls om karies, blekning av tänder och muntorrhet. Utställningen handlade om tandvård för småbarn samt tandvård vid muntorrhet. 6

7 FOLKTANDVÅRDEN VÄSTMANLAND AB - ÅRSREDOVISNING 2010 Internationella Munhälsodagen Internationella Munhälsodagen uppmärksammades lördagen den 11 september. I Västerås City representerades Folktandvården av Viksängskliniken, vilken hade en välbesökt aktivitet i samarbete med Mälarenergi. Det gemensamma temat för dagen var Drick vatten, som är gott, billigt, miljövänligt, bra för tänderna och hela kroppen. I Fagersta visades den nya ombyggda kliniken och besökare fick information om munhälsa och möjlighet till tandputs. Även Adelsöklinikerna i Västerås hade öppet hus denna dag. Den nya Tandregleringskliniken och de ombyggda klinikerna för barntandvård och sjukhustandvård invigdes officiellt av dåvarande landstingsrådet Ingvar Nordén. För besökare hölls föreläsningar inom olika ämnesområden. Odontologisk riksstämma Vid årets riksstämma i Göteborg, november, presenterades Folktandvården Västmanland av trevlig och kunnig personal. Flera studenter visade stort intresse för sommarpraktik eller för fast arbete i Västmanland. Arbetet fortgår med att rekrytera nya medarbetare. Frisktandvård Förberedelser har genomförts för att införa Frisktandvård, enligt den nationella modellen, vilket innebär tandvård till fast pris under tre år med syfte att bibehålla eller förbättra tandhälsan. Vi har tagit del av erfarenheter från andra landsting för att på bästa sätt introducera Frisktandvård. Samtliga medarbetare har fått information om Frisktandvård och frisktandvårdscoacher har utsetts. Det har även varit angeläget att ta fram ett förebyggande vårdprogram kopplat till riskbedömningen med bedömningsprogrammet R2. Nybyggda kliniker Flera allmäntandvårdskliniker har under året byggts på nya platser eller totalrenoverats. Klinikerna har moderna utrustningar och lokalerna har anpassats för arbete på ett mer rationellt sätt. Kliniken i Surahammar har flyttat in i nya lokaler centralt på orten, nära kommunikationer, vilket underlättar för klinikens patienter och medarbetare. Den gamla kliniken vid Fagersta lasarett har totalrenoverats. Salakliniken har flyttat till nya lokaler i bottenvåningen av vårdcentralen. Projektering och planering har inletts för ombyggnation av Arbogakliniken. Tidbokning Kunden kan när som helst under dygnet boka om sina tider via Internet. Kunden som uppgivit sitt mobiltelefonnummer får ett SMS som påminnelse om den bokade tiden dagen därpå, vilket leder till färre uteblivna besök. Intranät Intranätet förenklar den interna kommunikationen. Här hittar alla medarbetare aktuell information om verksamheten och organisationen, såsom kortfattade nyheter, ledningsinformation samt stöd i det dagliga arbetet i form av rutiner och instruktioner. 7

8 FOLKTANDVÅRDEN VÄSTMANLAND AB - ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Folktandvården Västmanland AB erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom allmän- och specialisttandvård samt inom medicinsk tandvård. Folktandvården är länets största leverantör av tandvårdstjänster. Vi har en stor geografisk spridning och återfinns på 17 allmäntandvårdskliniker och 3 specialistkliniker. Vi finns lokaliserade i samtliga av länets kommuner. Allmäntandvården, omfattande tandvård för barn, ungdomar och vuxna är volymmässigt den största verksamheten. Årligen väljer över 90 procent barn och ungdomar Folktandvården som vårdgivare. Förutom direkt vårdverksamhet till enskilda patienter, ingår även förebyggande tandhälsovård som riktar sig till hela befolkningen inom länet. Fritt val råder idag för såväl vuxna som barn, fri prissättning samt fri etableringsrätt. Detta betyder att även den tandvård som betalas med medel från Landstinget är konkurrensutsatt. Landstinget finansierar idag barn- och ungdoms tandvård som utförs i länet samt viss nödvändig tandvård och tandvård som led i sjukdomsbehandling för vuxna. Den delen som Folktandvården utför regleras i vårdavtal med Landstinget Västmanland. Barn- och ungdomstandvården utgör 20 procent av Folktandvårdens totala intäkter. Nödvändig tandvård samt tandvård som led i sjukdomsbehandling utgör 5 procent. Specialisttandvården är ett komplement till allmäntandvården. Specialister finns inom sju specifika specialistområden. Remissflödet till specialisttandvården kommer från allmäntandvården, privattandvården och sjukvården. Utbildning av blivande specialisttandläkare samt kliniskt utvecklingsarbete är även en del av vår verksamhet. Folktandvården utförde under året vård till barn och ungdomar enligt barntandvårdsprogrammet samt till vuxna inom allmäntandvården. Folktandvårdens prislista reviderades den 1 juli 2010 i enlighet med den nationella referensprislistan. Uppsökande verksamheten till äldreboende samt utbildning till vårdpersonal har under året bedrivits i Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg, Sala och Surahammar. Avtalet gäller under år 2010 och 2011, med möjlighet till förlängning. Viktiga förhållanden 2010 års avtal förlängs under första kvartalet Avtal för resterande del av 2011 är under förhandling Valfrihetssystem för ortodonti förväntas införas från årsskiftet 2011/2012. Landstinget kommer under året att utreda organisationstillhörighet för pedodonti, sjukhustandvård och käkkirurgi Risker för bolaget Möjligheten att rekrytera tandläkare framstår som en av bolagets väsentligaste risker Kostnader i samband med omställningar av verksamheten är inte reglerade Brister i affärsmässighet mellan ägare och bolaget Nuvarande regelverk gällande sålda och köpta tjänster mellan ägare och bolaget Avtalsförfarande samt regelverk kring lokaler och IT. Årets resultat efter finansiella poster blev KSEK Totala intäkter uppgick till KSEK Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Bolaget har inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. Verksamheten fortgår under årets tre första månader i likhet med räkenskapsår Miljöfrågor, personalfrågor och annan icke-finansiell information Bolagets viktigaste resurs är kompetenta och engagerade medarbetare. Vår organisation kännetecknas av delaktighet samt en god samverkan mellan personalgrupper, kliniker och fackliga organisationer. Ett led i detta är att kartlägga våra processer samt arbetet med ständiga förbättringar, vilket ger medarbetarna påverkansmöjlighet, delaktighet och ökat engagemang. Under året har ett bolagsövergripande styrkort tagits fram avseende ekonomi, kund, medarbetare och process. Under år 2011 kommer fortsatt arbete med styrkort på klinik- och medarbetarnivå att utarbetas. Ansvarbeskrivning för klinikchefer har tagits fram. Arbete med att ta fram ansvarsbeskrivningar för övriga kategorier, samt utveckla lönekriterier och medarbetarsamtal kopplat till styrkortet pågår. Att ta emot studenter är en betydande och viktig del av vår verksamhet för att på sikt trygga vår framtida personalförsörjning. Femton elever som går termin 1-9 vid tandläkarutbildning har haft odontologisk praktik vid våra kliniker. Vi har sedan flera år tagit emot tandhygieniststudenter för arbetsplatsförlagd praktik på våra kliniker, studenterna kommer från Högskolan i Falun samt i mån av plats från Högskolan i Karlstad. Tandsköterskeutbildningen i Eskilstuna är fr.o.m en yrkeshögskola i KomVux regi med samarbete med Folktandvården Västmanland och Sörmland samt privattandläkarna i de båda länen. En del i samarbetet är att ta emot elever för praktik. Arbetsmiljö Folktandvården har under året genomfört två skyddsronder på varje arbetsplats som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Varje klinik har upprättat en handlingsplan för arbetsmiljö som speglar åtgärder och uppföljning. En bolagsövergripande arbetsmiljöplan har tagits fram. Folktandvården följer även det av Landstinget Västmanland framtagna dokumenten om Utvecklad samverkan och friskvårdssatsning. Sjukfrånvaro Folktandvården har en handlingsplan för sänkt sjukfrånvaro och en central rehabiliteringssamordnare. Landstingshälsan ombesörjer lagstadgade medicinska kontroller vart tredje år för all tandvårdspersonal. Personalfrågor i övrigt För Folktandvården gäller centrala kollektivavtal som tecknats av PACTA. Personalförsäkringar har tecknats genom FORA AB och för pensionsavtalet gäller KAP-KL. För övrigt gäller Landstinget Västmanlands alla policydokument och riktlinjer. 8

9 FOLKTANDVÅRDEN VÄSTMANLAND AB - ÅRSREDOVISNING 2010 Låga stråldoser Ny lagstiftning leder till förändringar i strålskyddsarbetet. Vi använder digital röntgenteknik och därmed är stråldoserna redan generellt sett låga. Nya sensorer med bättre bildkvalitet har införts under hösten 2010, vilket innebär en förbättrad möjlighet till diagnostik. Miljöledningssystem och miljöutbildning För att miljöarbetet skall bedrivas på ett effektivt och framgångsrikt sätt finns ledningssystem, utbildning och effektiva verktyg. Miljöledningsrutinerna finns tillgängliga för alla anställda på intranätet. Miljöpåverkan Bolaget bedriver anmälningspliktig/tillståndspliktig verksamhet enligt Miljöbalken. Enligt Miljöbalken skall verksamhet där risk för utsläpp i avloppsvatten till mark och byggnader, vattenområden eller grundvatten riskeras, anmälas vid ny- och avetablering av verksamhet samt vid driftstörningar och förändrad verksamhet. Folktandvården har amalgamavskiljningsanläggningar vid samtliga kliniker, vilka kontrolleras och utbytes årligen. Mängden kvicksilveravfall återrapporteras från saneringsföretaget till respektive klinik. Under hösten har ett gemensamt kemikalierapporteringssystem (Kemia) införskaffats, vilket gör att en förteckning över samtliga kemiska produkter som används, kommer att finns lokalt vid respektive klinik. Systemet kommer att införas under Kvalitetssystem Under år 2010 har ett arbete med att skapa ett gemensamt kvalitetssystem fortsatt. Patient- och arbetsmiljöavvikelser hanteras i Landstingets gemensamma avvikelsesystem, Synergi. Under året har 64 avvikelser registrerats, varav 35 var arbetsmiljörelaterade och 29 patientrelaterade. Framtida utveckling Landstinget Västmanland har för avsikt att avtala med bolaget om att utföra specialisttandvård, vården motsvarar 21 procent av Folktandvårdens omsättning. Viss del av vården, däribland ortodonti kan vid årsskiftet 2011/2012 komma att bli föremål för Lagen om valfrihetssystem (LOV) och kommer då på samma sätt som barn- och ungdomstandvården att utgöra ett fritt val för länets barn. En ökad valfrihet medför att vi behöver se över såväl arbetssätt som öppettider för att möta våra kunders behov och förväntningar. Ett led i vårt förebyggande arbete är att kunna erbjuda våra patienter frisktandvård. Under 2011 införs "Frisktandvård enligt nationell modell" till våra kunder som ett komplement till den styckepristandvård som bedrivs. Ägarförhållanden Folktandvården Västmanland AB är ett helägt dotterbolag till Landstinget Västmanland, org.nr Årsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag (nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1): /09 Nettoomsättning, tkr Resultat efter finansiella poster, tkr Balansomslutning, tkr Antal anställda, st Soliditet, % 30,7 40,4 Avkastning på totalt kapital, % -4,0 14,1 Avkastning på eget kapital, % -16,3 33,7 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets resultat Totalt Styrelsen föreslår att resultatet disponeras så att i ny räkning överföra (kronor) Totalt

10 Resultaträkning tkr not Nettomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets vinst

11 Balansräkning tkr not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 12 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier med kvotvärde 100 kr) Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets vinst Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar 14 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Summa avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till moderbolaget Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 11

12 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Erhållet koncernbidrag Utbetalt koncernbidrag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

13 Noter Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Folktandvården Västmanland AB:s årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpning och vägledning har även till vissa delar hämtats från RR 7, Redovisning av kassaflöden. Intäkter För utförda vårduppdrag redovisas inkomster som är hänförliga till uppdraget som intäkt i förhållande till vårduppdragets färdigställandegrad på balansdagen. Ett vårduppdrags färdigställandegrad mäts kontinuerligt genom rapportering av vårdåtgärder. Då Folktandvårdens vårduppdrag består i omhändertagande av patienter är det inte möjligt att mäta nedlagda utgifter per patient, utan de patientrelaterade utgifterna kostnadsförs sålunda i takt med att de uppstår. En befarad kundförlust på ett vårduppdrag redovisas som kostnad. Lånekostnader Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång som med nödvändighet tar betydande tid i anspråk att färdigställa räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden. Övriga lånekostnader redovisas som kostnader i den period till vilken de hänför sig. I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period till vilken de hänför sig. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skattemyndigheten. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. Immateriella tillgångar Bokförda immateriella tillgångar avser övervärde vid övergång till bolagiserad verksamhet. Följande avskrivningstid har använts: Immateriella tillgångar 5 år Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period de uppkommer. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. För anläggningstillgångar som övertogs i samband med bolagiseringen följs den ursprungliga avskrivningsplanen. Följande avskrivningstider tillämpas: Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer 7 år 10 år 13

14 Noter Statliga stöd Statliga stöd redovisas till verkligt värde när det finns rimlig säkerhet att stödet kommer att erhållas och att bolaget kommer att uppfylla alla därmed sammanhängande villkor. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal. Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Fordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. Övriga fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Avsättningar Pensionsförpliktelser Avsättningar redovisas när bolaget har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av inträffade händelser, där det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningen görs med det belopp som motsvarar den bästa uppskattningen av den utbetalning som krävs för att reglera åtagandet. Omprövning av avsättningar sker varje balansdag. Beräkning av skulden har utförts av KPA (Kommunernas Pensions AB). Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels - handlas på en öppen marknad till kända belopp eller - har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Finansiella instrument Riskhantering Folktandvården Västmanland AB ingår i koncern under Landstinget Västmanland. För hantering av finansiella risker inom Landstinget, har framtagits en Finansieringspolicy, vilken utgör det ramverk av regler och riktlinjer för hantering av finansiella risker. I Finansieringspolicyn framgår att Landstinget bedriver en aktiv finansförvaltning, vilket innebär att Landstinget har att hantera finansiella risker inom givna ramar med beaktande av kostnader för att minimera eller eliminera risker. att medföra högre räntekostnader. Den tid det tar för en förändring av räntan att påverka räntenettot beror på tecknade villkor genom avtal. Folktandvårdens överskottslikviditet finns placerad på koncernkonto i enlighet med policyn. Skuld respektive fordran i koncernkontosystemet ränteberäknas dagligen med en rörlig räntebas till vilken en marginal kopplas. Enligt Finansieringspolicyn skall räntan i systemet följa räntemarknadens fluktuationer och på denna grund vara kopplad till en räntebas med kort löptid. Räntekapitalisering sker en gång per år per den sista december för såväl kostnadssom intäktsränta. Under år 2010 har tillfällig upplåning gjorts via checkräkningskredit med rörlig ränta, vilket var det förmånligaste alternativet. Några längre lån finns inte i bolaget. Rörelsefordringar och rörelseskulder Kundfordringar, leverantörsskulder och liknande finansiella instrument redovisas enligt affärsdagsprincipen. Kundkreditrisk Risken att Folktandvården Västmanland AB:s kunder inte uppfyller sina åtaganden och att Folktandvården Västmanland AB därmed inte får betalt för sina kundfordringar, utgör en kundkreditrisk. För att begränsa risken för kreditförluster tillämpas som huvudregel kontantbetalning av patientavgifter. Vid bokning av ny behandling kontrolleras att obetalda fakturor på någon av Folktandvården Västmanland AB:s mottagningar inte föreligger för den aktuella patienten. Prisrisker Folktandvården är i sin verksamhet utsatt för risker genom prisförändringar främst på materialkostnader, lokalkostnader och elkostnader. Risken för prisförändringar på materialkostnader begränsas av att upphandling av sådana varor sker i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, vilket medför att priserna på aktuella produkter därmed är reglerade för en bestämd avtalsperiod. Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt). Likvida medel Folktandvården Västmanland AB följer Landstinget Västmanlands Finansieringspolicy och ingår i Landstingets koncernkontosystem. Ränterisk Förändringar i marknadsräntan påverkar Folktandvårdens räntenetto ur en risksynvinkel genom att inlåning på koncernkonto kan ge en lägre avkastning samt att ett eventuellt utnyttjande av krediter riskerar 14

15 Not 2 Inköp och försäljning med moderbolaget Nedan anges andel inköp och försäljning mot moderbolaget Landstinget Västmanland: % av total omsättning Inköp Försäljning Not 3 Ersättning till revisorerna Revision Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Andra uppdrag än revisionsuppdraget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Summa Not 5 Personal Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och ersättningar till styrelsen, verkställande direktören och vice verkställande direktören Löner och ersättningar till övriga anställda Totalt Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader för styrelsen, verkställande direktören och vice verkställande direktören Pensionskostnader för övriga anställda Totalt Not 4 Köp av konsulttjänster DentAir Institute AB/Kaizen Support Verkställande direktörens anställningsform omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Bolaget har rätt att säga upp verkställande direktören med omedelbar verkan. Lön utgår därvid högst under 24 månader. Om verkställande direktören erhåller annan förvärvsinkomst under dessa 24 månader, skall trots detta full uppsägningslön utgå de första 12 månaderna. För resterande 12 månader skall samordning ske. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Noter Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor 2 2 Män 3 3 Totalt 5 5 Antal verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare Män 1 1 Totalt 6 6 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro % 4,8 4,8 Varav: - långtidssjukfrånvaro *% 43,7 50,0 - sjukfrånvaro för män % (avseende gruppen män) 2,5 1,6 - sjukfrånvaro för kvinnor % (avseende gruppen kvinnor) 5,1 5,2 - anställda - 29 år % 2,7 4,2 - anställda år % 4,3 4,7 - anställda 50 år - % 5,3 4,9 * Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. 15

16 Noter Not 6 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa Not 7 Skatt på årets resultat Aktuell skatt för året Aktuell skatt hänförlig till tidigare år Summa Not 8 Goodwill Ingående anskaffningsvärde Årets förändringar -Årets aktiverade utgifter, inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde -867 Årets förändringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärde Årets förändringar -Inköp Utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Utrangering 48 1 Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 10 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar -720 Årets förändringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupen intäkt avseende utförd tandvård Förutbetald kostnad Fora AB Övriga poster Summa Not 12 Förändring av eget kapital Aktie- Balanserad Årets Summa kapital vinst resultat eget eller förlust kapital Eget kapital Återbetalning av villkorat aktieägartillskott Utdelning Föregående års resultat Årets resultat Eget kapital Aktieägarna har lämnat villkorat aktieägartillskott som uppgår till: tkr. Not 13 Obeskattade reserver Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Summa Not 14 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande Avsättning vid periodens ingång Periodens avsättningar Avsättning vid periodens utgång Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna pensionsavgifter Övriga poster Summa

17 Styrelse KARL-ERIK PETTERSSON Styrelseordförande Ledarutbildningar Projektledare och utbildare i arbetsmarknadsfrågor Inga övriga styrelseuppdrag LENA OLSSON Styrelseledamot Högskoleutbildning Vice VD Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Ledningsbolaget Skandinavien AB, Ledamot i Vårdbolaget Provatis ARNE SÄLLSTRÖM Styrelseledamot Bankutbildningar Fd bankman/bankdirektör, numera konsult Övriga styrelseuppdrag: Kassör i Brf ANN BERG Styrelseledamot Civilingenjör Kemiteknik Strategy Manager Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Västerås Lokaltrafik AB TOMAS FRANZÉN Styrelseledamot 17

18 18 Revisionsberättelse

19 19

20 VÄSTERÅS Folktandvården Adelsö Folktandvården Bäckby Folktandvården Herrgärdet Folktandvården Oxbacken Folktandvården Råby Folktandvården Skultuna Folktandvården Vallby Folktandvården Viksäng ARBOGA Folktandvården Arboga FAGERSTA Folktandvården Fagersta HALLSTAHAMMAR Folktandvården Hallstahammar KUNGSÖR Folktandvården Kungsör KÖPING Folktandvården Köping Folktandvården Kolsva NORBERG Folktandvården Norberg SALA Folktandvården Sala SKINNSKATTEBERG Folktandvården Skinnskatteberg Folktandvården Virsbo SURAHAMMAR Folktandvården Surahammar Specialistcentrum Box 1185, Västerås Tel , Fax E-post: Käkkirurgi,Oral medicin Bettfysiologi, Oral protetik, Endodonti, Parodontologi Barntandvård, Adelsö Tandreglering

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Medfield Diagnostics AB Org nr 556677-9871 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

FDT System AB. Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

FDT System AB. Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. 1(15) FDT System AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer