Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007"

Transkript

1 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2007

2 Sammanfattning och nyckeltal sammanfattning och nyckeltal EKONOMI 2007 Omsättningen ökade till 136,0 mkr (128,6). Resultat efter finansnetto uppgick till 14,1 mkr (16,3). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 27,4 mkr (27,1). Soliditeten uppgick till 20,1 % (20,9). HÄNDELSER 2007 Den 28 december förvärvades fastigheten Åby 1:174 från bostadsrättsföreningen Parkvillan. Nya ägardirektiv innebärande att hyresgästerna ges möjlighet att förvärva fastigheter för ombildning till bostadsrätter. Vid årsskiftet hade totalt 382 hyresgäster anmält intresse att ombilda. Huvudkontoret flyttade till nya kommunhuset på Rudsjöterrassen 2. Renovering av 98 badrum huvudsakligen på Moränvägen i Jordbro och Dalarövägen i Handen. Ny tvättstuga på Dalarövägen i Handen med elektroniskt bokningssystem. Ny lekplats på Dalarö. Byte av entréportar på Tungelstavägen i Västerhaninge. Översyn och komplettering av fastighetsbeståndets samtliga hissar. Upprustning av den yttre miljön på Örnens väg i Handen och i området Nyängen. UTHYRNING 2007 Vid årets slut var genomsnittshyran för lägenheter 907 kronor per kvadratmeter (881). Företaget hade 1 st (0) outhyrd bostadslägenhet den 31 december Antalet omflyttningar under året var 294 st (323) vilket motsvarar 15,3 % (17,5) av det totala lägenhetsantalet. UTBLICK 2008 Resultatet efter finansnetto beräknas uppgå till ca 12 mkr. Den nuvarande stabila marknaden för hyresrätter förväntas kvarstå. Fortsatt satsning på underhåll av fastigheterna och energibesparande åtgärder. Resultatet av hyresförhandlingarna resulterade i en genomsnittlig hyreshöjning med 2,65 % from 1 januari NYCKELTAL Antal fastigheter * Antal lägenheter * Yta bostäder, m 2 * Yta lokaler, m 2 * Omflyttning, % 15,3 17,5 18,6 17,5 15,3 Omsättning, mkr 136,0 128,6 123,5 121,3 119,1 Resultat efter skatt, mkr 10,3 11,8 9,4 8,6 8,5 Soliditet, % 20,1 20,9 20,6 19,2 16,4 Avkastning, eget kapital, % 8,7 10,6 10,6 12,6 25,9 Eget kapital, mkr * 152,1 143,3 132,5 123,9 115,2 Bokfört värde, fastigheter, mkr * 804,3 743,9 697,4 705,3 719,2 Underhållsåtgärder, mkr 33,0 30,1 27,1 16,7 12,4 Antal anställda Sjukfrånvaro, % 1,8 1,8 2,7 1,8 3,2 *) Vid årets utgång 2

3 VD har ordet VD HAR ORDET I vår vision framgår att vi skall vara den mest attraktiva hyresvärden på Södertörn. För att mäta våra kunders upplevelse genomförs regelbundet kundundersökningar. Under 2007 har hälften av våra bostadskunder givits möjlighet att uttrycka sina synpunkter angående sitt boende hos oss. Resultatet visar att våra kunder blir nöjdare och detta stärker oss i vår strävan att erbjuda ett tryggt och trivsamt boende. Vi fortsätter planenligt med badrumsrenoveringar och stambyten. Under 2007 har vi gjort badrumsrenoveringar i 98 st lägenheter. I samtliga 147 lägenheter på Dalarövägen är nu badrummen renoverade så under 2008 kommer vi att koncentrera badrumsrenoveringarna till Moränvägen i Jordbro. Under hösten har en butikslokal på Djurgårdsvägen i Vendelsö byggts om till samlingslokal för äldreomsorgens räkning. Eftersom kommuninvånarna blir allt äldre passar det väl in i tiden. Under årets sista dagar förvärvades kv Parkvillan i Västerhaninge med 72 lägenheter samt lokaler för hemtjänsten och handikappomsorgen. Den sammanlagda ytan uppgår till m² innebärande att äldreomsorgen inom Haninge kommun är vår största kund. Den planerade nyproduktionen av 34 lägenheter på Dalarövägen i centrala Handen ser tyvärr inte ut att kunna genomföras under 2008 p g a att kostnaden för att genomföra projektet är för hög. Vår förhoppning är att byggboomen i Stockholmsregionen mattas av till hösten och att vi då kan göra ett nytt försök. Efterfrågan och behovet av nya bostäder i centrala Handen är oerhört stort så det vore tråkigt att tvingas lägga ned projektet. Ekonomiskt har resultatet för 2007 stärkt företaget samtidigt som vi lagt ned ca 33 Mkr i underhåll av våra fastigheter. Vi räknar med ungefär samma investeringsnivå för En utmaning blir att hantera eventuell försäljning av våra fastigheter till bostadsrätter. För övrigt ser 2008 ut att bli ett bra år där vi ska fortsätta att förbättra trivseln och miljön för våra kunder men även miljön globalt genom att aktivt arbeta med att sänka förbrukningen av vatten, el och fjärrvärme. Rolf Östergren Verkställande direktör Vision och affärsidé Vision Vi är den mest attraktiva hyresvärden på Södertörn Affärsidé Vi hyr ut och utvecklar tryggt och varierat boende i Haninge kommun 3

4 parkvillan i västerhaninge parkvillan i västerhaninge Fr o m den 28 december 2007 äger och förvaltar Haninge Bostäder AB fastigheten Åby 1:174, i dagligt tal kallad Parkvillan. Tidigare ägare var bostadsrättsföreningen Parkvillan. Fastigheten ligger på Bokstigen i Västerhaninge och innehåller 72 lägenheter samt lokaler för hemtjänsten och handikappomsorgen. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till m². Det är äldreomsorgsförvaltningen inom Haninge kommun som hyr hela fastigheten. Äldreomsorgsförvaltningen sköter förmedlingen av lägenheterna i egen regi samt sätter upp kriterierna för vem som blir aktuell som hyresgäst i Parkvillan. Bostäderna är avsedda för personer bosatta i Haninge som är 65 år och äldre. 4

5 Fastighetsförteckning Byggn. Antal Bostads- Lokal- Total- Taxerings Brutto- Adress år lgh yta m 2 yta m 2 yta m 2 värde Mkr hyra Mkr Handen Söderbymalm 3:20 Källvägen 18 A-B ,5 1,0 Söderbymalm 3:22 Källvägen 16 A-B ,4 0,9 Söderbymalm 3:320 Källvägen ,8 1,8 Söderbymalm 3:469 Källvägen ,4 6,4 Söderbymalm 3:388 Nynäsvägen ,6 4,0 Söderbymalm 3:403 Dalarövägen ,6 10,9 Söderbymalm 3:492 Örnens väg ,7 19,9 Söderbymalm 3:9 Folkparken ,2 5,2 Delsumma Handen ,2 50,1 Vendelsö Vendelsö 3:153 Djurgårdsvägen ,9 1,1 Vendelsö 7:78 Evabergsvägen ,7 0,9 Vendelsö 3:135 Mastvägen ,3 1,3 Vendelsö 3:1705 Djurgårdsvägen , ,3 9,7 Wemevägen 2-56 Delsumma Vendelsö ,2 13,0 Jordbro Kalvsvik 11:2 Moränvägen 4-42, ,8 1 11,6 Kalvsvik 11:3 Moränvägen ,3 Kalvsvik 11:1078 Moränvägen ,4 Kalvsvik 11:1080 Moränvägen ,8 Kalvsvik 11:1082 Moränvägen ,2 Kalvsvik 11:11 S Jordbrovägen ,5 2 6,5 Kalvsvik 11:12 S Jordbrovägen ,3 Kalvsvik 11:1077 Moränvägen ,3 Kalvsvik 11:10 Moränvägen 1A ,2 3 1,4 Kalvsvik 11:1079 Moränvägen ,0 Kalvsvik 11:1081 Moränvägen ,9 Delsumma Jordbro ,0 46,7 Västerhaninge Ribby 1:217 Tungelstavägen ,5 7,5 Ribby 1:205 Tungelstavägen ,3 6,8 Åby 1:174 Bokstigen ,3 7,3 Delsumma Västerhaninge ,1 21,6 Tungelsta Ålsta 3:182 Rosgården ,0 2,2 Ålsta 3:184 Rosgården ,4 2,2 Ålsta 3:183 Rosgården ,5 3,0 Delsumma Tungelsta ,9 7,4 Dalarö Dalarö 2:52 Sagavägen, Verdandivägen ,6 2,9 Dalarö 2:133, 3:72 Odins väg, Wallins väg ,7 3,2 Delsumma Dalarö ,3 6,1 Utö Edesnäs 4: ,2 Totalt Haninge Bostäder ,7 145,1 Bruttohyresbelopp är baserat på hyresnivån den 31 december ) Kalvsvik 11:3, 11:1078, 11:1080, 11:1082 ingår. 3) Kalvsvik 11:1079, 11:1081 ingår 2) Kalvsvik 11:12, 11:1077 ingår. 4) Taxeringsvärde ej fastställt 5

6 Förvaltningsberättelse FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Haninge Bostäder AB, organisationsnummer , avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Haninge Bostäder AB äger och förvaltar fastigheter i de flesta kommundelar inom Haninge kommun. Företagets fastighetsbestånd vid räkenskapsårets utgång omfattar 33 fastigheter innehållande 117 byggnader med bostäder. Den totala uthyrningsbara ytan utgörs till ca 93 % av bostäder. Sammanfattning Årets resultat efter finansiella poster uppgick till Kkr (16 256). Kassaflödet från den löpande verksamheten har under året uppgått till Kkr (27 109). Under året har räntebärande skulder amorterats med Kkr (19 007). I samband med fastighetsförvärv har nya lån upptagits med Kkr (48 703). Bolagets soliditet uppgick på bokslutsdagen till 20,1 % (20,9). Enligt ägardirektivet skall soliditeten uppgå till minst 20 % år 2008 och långsiktigt till 25 %. Under 2007 fortsatte det omfattande åtgärdsprogram för renovering av badrummen i företagets fastigheter som är byggda på 60-talet vilket påbörjades Programmet är planerat att pågå under de närmaste åren och berör ca 900 lägenheter. Under 2007 renoverades badrum i 98 (99) lägenheter, huvudsakligen i Jordbro och Handen. Årets utgifter för badrumsrenoveringar uppgick till 16,2 Mkr (16,7) varav 7,3 Mkr (7,5) har aktiverats som fastighetstillgångar. I enlighet med beslut i bolagets styrelse och kommunfullmäktige har fastigheten Åby 1:174 förvärvats från bostadsrättsföreningen Parkvillan under året. Övertagandet skedde per den 28 december och fastigheten ingår i Haninge Bostäders räkenskaper fr o m samma datum. Fastigheten ligger på Bokstigen i Västerhaninge och innehåller 72 lägenheter till en yta av kvm och lokaler till en yta av kvm. Den årliga hyresintäkten är ca 7,3 Mkr i 2007 års hyresnivå. Hyresintäkter Hyresintäkterna för bostäder har ökat som en följd av de förhandlingar som genomfördes hösten 2006 angående hyrorna för Förhandlingsuppgörelsen resulterade i en genomsnittlig höjning av bostadshyrorna med 2,25 % från den 1 januari Den genomsnittliga bruttohyran för bostäder uppgick den 31 december 2007 till 907 kr per kvm (881). Inga vakanser har förekommit under året. Antalet omflyttningar minskade något mot föregående år och uppgick till 294 (323) vilket motsvarar 15,3 % (17,5) av lägenhetsbeståndet. Hyresintäkterna för lokaler uppgick till Kkr (5 150). Vakansgraden för lokaler är fortsatt låg och befintliga vakanser avser enbart så kallade sekunda lokaler. Hyresnivån för kommersiella lokaler uppgick vid årets utgång till kr per kvm (1 067). Kostnader Fastigheternas förvaltningskostnader, exkl avskrivningar uppgick till Kkr (74 417) varav driftkostnader utgör Kkr (47 827) vilket är relativt oförändrat. Underhållskostnaderna uppgick till Kkr (22 600). De olika driftkostnadsslagen redovisas i tabellen nedan. Driftkostnader Kkr Kr/kvm Fastighetsskötsel Uppvärmning El Vatten Övriga driftkostnader Summa Försäljnings- och administrationskostnader har under året uppgått till Kkr (6 890). Häri ingår kostnader för styrelse och VD, ekonomi/data samt marknadsföring. Nyckeltal Hyror netto, kr/m Driftkostnader, kr/m Underhållskostnader, kr/m Fastighetsskatt, kr/m Avkastning på totalt kapital, % 4,4 4,6 4,4 4,9 6,1 Avkastning på eget kapital, % 8,7 10,6 10,6 12,6 25,9 Direktavkastning fastigheter, % 6,4 6,8 6,7 7,0 7,7 Synlig soliditet, % 20,1 20,9 20,6 19,2 16,4 Rörelsemarginal, % 26,4 27,0 25,5 28,8 39,2 Nettoomsättning, Mkr 136,0 128,6 123,5 121,3 119,1 Balansomslutning, Mkr 830,4 757,4 718,3 716,1 766,5 Investeringar, Mkr 76,6 1) 62,0 2) 7,2 0,9 0,5 1) Varav 68,0 Mkr avser förvärv av fastigheten Åby 1:174 2) Varav 48,4 Mkr avser förvärv av Söderbymalm 3:469. för nyckeltalsdefinitioner hänvisas till not 1. 6

7 Förvaltningsberättelse Mkr 40 Kostnadsfördelning 2007, Mkr Mkr Reparationer och underhåll 0 Reparationer och underhåll Lägenheternas storlek Räntor Antal lägenheter 900 Antal 800 lägenheter rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Antal 0 lägenheter rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Lägenheternas byggnadsår Antal 1000 lägenheter Räntor Driftskostnader Avskrivningar Administration Fastighetsskatt Driftskostnader Avskrivningar Administration Fastighetsskatt Antal lägenheter Finansiella poster 1200 Räntenettot Antal försämrades lägenheter under året med Kkr jämfört med föregående år beroende dels på högre ränteläge och dels på nyupptagna lån 1 juni 2006 vilka påverkade räntekostnaderna endast för sju månader. Vid årets slut fanns räntebärande 900 lån med inteckning i bolagets fastigheter till ett belopp av Kkr ( ). Under 800 året har räntebidrag erhållits med 6 Kkr. Den genomsnittliga räntan på fastighetslånen uppgick under året till 4,15 % (3,61) Räntevillkor och räntebindningstider regleras via derivatinstrument genom Haninge kommun 2000 Holding AB till ca 81 % av lånestocken. För information om räntebindningstider hänvisas till not Finanspolicy De övergripande riktlinjerna för finansverksamheten har fastställts 100% av bolagets styrelse i en finanspolicy. De väsentligaste punkterna i finanspolicyn är följande: 100% Högst 30 % av lånestockens avtal får förfalla till refinansieringsomförhandling 80 ett enskilt år. Ingen enskild långivare får stå för mer än 60 % av låneportföljen. 80 Ränterisken begränsas genom att max 60 % av lånestocken binds 60 på kortare tid än ett år och resterande del av lånestocken binds inom fem intervall, 2 6 år. Räntebärande Derivatinstrument 60 skulder i procent av fastigheternas värde. kan användas för att minska bolagets ränterisker och skall då alltid vara kopplade till Räntebärande skulder i procent av fastigheternas värde. underliggande finansiering. Den huvudsakliga finansieringen sker genom Haninge kommun Holding AB som är förpliktigat att följa Haninge Bostäder AB:s finanspolicy Utblick mot 2008 Resultatet efter finansiella poster förväntas bli lägre än 2007, i första hand på grund av ökade ränte- och energikostnader % 100% BelÅningsgrad fastigheter Räntebärande skulder i procent av fastigheternas värde Räntebärande skulder i procent av fastigheternas värde. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Kr Årets vinst Kr Totalt Kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ovanstående belopp disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning: Kr Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskapsåret, ställningen per bokslutsdagen samt finansiering och kapitalanvändning under året, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalysen jämte därtill tillhörande noter. 7

8 resultaträkningar RESULTATRÄKNINGAR För perioden 1/1 31/12 (Kkr) Not Nettoomsättning: Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader: Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar 7, Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Centrala administrations- och försäljningskostnader: Avskrivningar Övriga kostnader Summa centrala administrations- och försäljningskostnader Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner: Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

9 Balansräkningar balansräkningar (Kkr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyresfordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

10 balansräkningar Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Överkursfond Uppskrivningsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital OBESKATTADE RESERVER Periodiseringsfond Avskrivning utöver plan Summa obeskattade reserver AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatt SKULDER Långfristiga skulder Skuld till moderbolag Fastighetslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristiga skulder till moderbolag Kortfristig del av övriga långfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Fastigo

11 Kassaflödesanalyser KassaflödesanalyseR Indirekt metod. Belopp i Kkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Betald skatt Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet m m: Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)/minskning(-) av leverantörsskulder Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Betalt koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Upplysning om likvida medel Likvida medel Kassa och bank

12 Noter och kommentarer NOTER OCH KOMMENTARER 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd för stora företag. Anläggningstillgångar Fastigheterna redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för eventuella värdehöjande förbättringsarbeten och uppskrivningar och med avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar på byggnader görs enligt plan med 2 % per år på byggnadens anskaffningsvärde. På byggnadernas uppskrivna värden har avskrivningar gjorts med 2,5-4,0 %. Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ned till detta värde. Återvinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöde som tillgången genererar. Eventuell nedskrivning redovisas i resultaträkningen. Återföring av genomförda nedskrivningar görs när återvinningsvärdet återigen överstiger tidigare bokfört värde. Företagsledning och styrelse bedömer att något nedskrivningsbehov inte föreligger för närvarande. Avskrivningar på inventarier beräknas på anskaffningsvärdet och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Avskrivningar på inventarier har gjorts med 20 procent per år. Hyres- och kundfordringar Hyres- och kundfordringar värderas till det värde med vilket de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder Värdering har skett till anskaffningsvärdet eller nominellt värde om ej annat specifikt anges. Lånekostnader Lånekostnader belastar resultatet i den period de hänför sig till, oavsett hur de upplånade medlen använts. Underhållskostnader Underhållskostnaderna består av såväl periodiska som löpande åtgärder för att bibehålla fastigheternas standard och tekniska nivå. Mindre reparationer redovisas som driftkostnader. Företaget kostnadsför i huvudsak samtliga utgifter för underhåll. Detta innebär att endast utgifter för värdehöjande åtgärder som förändrar fastigheternas funktion eller byggnadsstomme aktiveras. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli realiserade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade på balansdagen. Nyckeltalsdefinitioner Hyror netto Hyresintäkter från bostäder, lokaler och bilplatser inklusive avdrag för vakanser och rabatter i förhållande till bostads- och lokalyta. Driftkostnader Fastighetsskötsel, reparationer, förbrukning, uppvärmning, övrig drift samt lokal administration i förhållande till bostads- och lokalyta. Nettoomsättning Intäkter från företagets huvudsakliga verksamhet. Uthyrning och förvaltning av fastigheter. Avkastning på totalt kapital Resultat före finansiella kostnader i förhållande till balansomslutning. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster i förhållande till genomsnittligt eget kapital plus 72 procent av obskattade reserver Direktavkastning fastigheter Resultat före finansiella kostnader och avskrivningar i förhållande till bokfört värde på byggnader plus mark. Soliditet Eget kapital plus 72 procent av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutning. Rörelsemarginal Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. 2 HYRESINTÄKTERNAS FÖRDELNING Hyror Bostäder Lokaler Bilplatser Summa Avgår outhyrda objekt Bostäder Bilplatser Summa Avgår rabatter Bostäder Summa Nettohyror Bostäder Lokaler Bilplatser Summa nettohyror ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER Övrig förvaltningsverksamhet Statligt ombyggnadsbidrag Summa DRIFTKOSTNADER Reparationer Värme Vatten El Övrig fastighetsskötsel Lokal administration Övriga driftkostnader Summa

13 Noter och kommentarer 5 ERSÄTTNING TILL REVISORER Ernst & Young AB revisionsuppdrag andra uppdrag Övriga revisorer revisionsuppdrag Summa SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT Aktuell skatt Skatt avseende koncernbidrag Justering av aktuell skatt för tidigare år Uppskjuten skatteintäkt Uppskjuten skattekostnad Summa BYGGNADER Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningar Avgår: Investeringsbidrag under året -706 Utgående anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Ingående uppskrivningar Årets avskrivning på uppskrivet belopp Utgående ack. uppskrivningar netto Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärde byggnader MARK Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffning Omklassificering (från byggnad till mark) Utgående bokfört restvärde Taxeringsvärde mark INVENTARIER Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Årets försäljning och utrangering Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV Belopp i Kkr Antal andelar SABO Husbyggnadsförsäkrings AB Nyanskaffningar Avyttringar Utgående ack. anskaffningsvärde FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Upplupna hyror och ersättningar Förutbetalda kostnader Summa Kassa och bank Av beloppet avser Kkr (4 341) koncernkonto, Haninge kommun. Kontot har en kredit om Kkr vilken var outnyttjad på balansdagen. 13 AKTIEKAPITAL st aktier. (Samtliga aktier har samma röstvärde och rättigheter till utdelning. Aktiekapitalet är till fullo inbetalt) 14 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Belopp i Kkr Aktiekapital Reserv- Uppskrivnings- Fritt eget Summa fond fond kapital Belopp vid årets ingång Förändring av uppskrivningsfond Vinstdisposition enligt beslut av årets bolagsstämma: Koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Årets förändring av uppskrivningsfonden motsvarar 72 % av årets planenliga avskrivningar avseende ursprungligt uppskrivet värde byggnader. 13

14 Noter och kommentarer 15 OBESKATTADE RESERVER Avskrivningar över plan Avsättning till periodiseringsfond tax Avsättning till periodiseringsfond tax Avsättning till periodiseringsfond tax Summa UPPSKJUTEN SKATT Belopp vid årets ingång Årets förändring Belopp vid årets utgång Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångarnas eller skuldernas redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Bolagets temporära skillnader har resulterat i uppskjutna skatteskulder hänförliga till anläggningstillgångar. 17 Långfristiga skulder Specifikation över ränteförfallostruktur Lånebelopp Andel av lån Räntebindningstid Lån med rörlig ränta ,6% < 1 år ,4% 1-2 år ,5% 2-3 år ,0% 3-4 år ,9% 4-5 år > 5 år ,6% Amortering inom ett år Summa UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna räntor Upplupna personalrelaterade kostnader Förskottsbetalda hyror Ej fakturerade kostnader för el Stämpelskatt Övrigt Summa STÄLLDA SÄKERHETER Avseende långfristiga skulder: Fastighetsinteckningar Summa PERSONAL Medelantalet anställda Antal män Antal kvinnor 3 3 Summa Löner och andra ersättningar Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Pensionskostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Vid uppsägning från bolagets sida äger VD rätt till lön i tjugofyra månader med full avräkning. Vid egen uppsägning från VD gäller sex månaders uppsägningstid. 21 SJUKFRÅNVARO Sjukfrånvaro i procent av sammanlagd ordinarie arbetstid Total sjukfrånvaro 1,78 1,80 Sjukfrånvaro för kvinnor 3,55 4,01 Sjukfrånvaro för män 1,36 1,33 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 29 år och yngre Sjukfrånvaro för åldersgruppen år 3,35 2,28 Sjukfrånvaro för åldersgruppen 50 år och äldre 0,85 1,46 Andelen av sjukfrånvaron som varat i 60 dagar eller mer 0,64 22 KÖNSFÖRDELNING I FÖRETAGSLEDNING Fördelning mellan män och kvinnor i företagets styrelse angivet i procent: Kvinnnor Män Fördelning mellan män och kvinnor i företagsledningen angivet i procent: Kvinnor Män ÄGARFÖRHÅLLANDE Haninge Bostäder AB är ett dotterbolag till Haninge kommun Holding AB, organisationsnummer med säte i Haninge. Resultat- och balansräkningarna för Haninge Bostäder AB konsolideras i Haninge kommun Holding AB. 14

15 STYRELSE 2007 STYRELSE OCH REVISORER styrelse Marietta de Pourbaix-Lundin (m) ordförande Niclas Lindberg (s) vice ordförande Ulla Hamnlund-Eriksson Ledamot Christer Alvemur Ledamot suppleanter Bengt Sand (fp) Christina Berg (s) Anette Sand Lars Callemo REVISORER Auktoriserad revisor Björn Olsson, Ernst & Young AB Lekmannarevisor Örjan Olsson (kd) Lekmannarevisor Tony Evervall (s) Fr vänster: Lars Callemo, Christer Alvemur, Ulla Hamnlund-Eriksson, Marietta de Pourbaix-Lundin, Niclas Lindberg, Bengt Sand. På bilden saknas Anette Sand och Christina Berg. 15

16 Haninge bostäder ab organisationsnummer STYRELSE OCH REVISORERS UNDERTECKNANDE Haninge Marietta de Pourbaix-Lundin Ordförande Niclas Lindberg Ulla Hamnlund-Eriksson Christer Alvemur vice ordförande Rolf Östergren Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits Ernst & Young AB Björn Olsson Auktoriserad revisor 16

17 revisionsberättelse 2007 Revisionsberättelse 17

18 granskningsrapport 2007 granskningsrapport 18

19 19

20 I Haninge finns naturen på nära håll. Här ligger havet inpå knutarna och den allra finaste delen av Stockholms skärgård. I Haninge finns också Tyresta Nationalpark som är ett av de största skogspartierna utanför fjällvärlden. Här kan man ströva i timtal i genuin urskog längs välordnade vandringsleder. I denna fantastiska kommun äger och förvaltar Haninge Bostäder AB fastigheter med 1987 bostadslägenheter och lokaler för kommersiellt bruk. Välkommen till ett bra boende! Box 115, Haninge. Rudsjöterassen 2, plan 8 Växel Fax

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2013

Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2013 Haninge Bostäder AB Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Året i korthet 5-9 Förvaltningsberättelse 10-12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14-15 Kassaflödesanalys 16 Noter & Kommentarer

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Slå dig ner hos oss. förbo årsredovisning 2002

Slå dig ner hos oss. förbo årsredovisning 2002 Slå dig ner hos oss förbo årsredovisning 2002 Förbo årsredovisning 2002 Viktiga händelser under 2002... 2 Förvaltningsberättelse... 4 Finansiell femårsutveckling... 6 Resultaträkningar... 7 Kassaflödesanalyser...

Läs mer

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13

VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL. Tallnäsdagen 2007, sid 13 08 ÅRSREDOVISNING Tallnäsdagen 2007, sid 13 VERKSAMHETSIDÉ TIMRÅBO INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB 2013 2 Årsredovisning 2013 NU SKA VI BLI ÄNNU BÄTTRE INNEHÅLL STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB VD HAR ORDET 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE

FÖRETAGSLEDNING OCH STYRELSE Ekonomisk Redovisning 2008 Familjebostäder ÅRSREDOVISNING 2008 Foto: Linus Hallgren Innehåll 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 6 Resultaträkning 7 Kommentarer till resultaträkningen 9 Balansräkning 11 Kommentarer

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar.

Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Omslag: Fotomontage Svalövs kommun med omgivningar. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB SvalövsBostäder, organisationsnummer 556081-2892, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB

ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB ÅRSREDOVISNING 2010 VALBOHEM AB Omslag: Bengt Sundholm 458 80 FÄRGELANDA Tel. 0528-56 78 00 Hemsida: www.valbohem.se E-post: info@valbohem.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD har ordet sid 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan.

Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. Birgers rock av Kenneth Derlow. Kvarteret Skräddaren, Sveavägen-Borgmästaregatan. NYBRO BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehåll Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Marknadsföring 7 Energistatistik 8 Fastighetsförsäljningar

Läs mer

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng.

Årsredovisning. Framsida Råda. Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se. Boende med poäng. Årsredovisning Framsida Råda Glöm inte anmäla dig! Brogatan 9 Box 244 431 23 Mölndal Tel 031-746 50 00 www.förbo.se Boende med poäng. 4 5 FARVÄL 20 10 Vid årsskiftet trädde en ny lag om allmännyttan i

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

100 98 96 94 92 90 Uthyrningsgrad i % år 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 Fig 1. Uthyrningsgrad i procent under åren 2010-2014. Cirkus Brazil Jack, ett av Karlskogahems mervärden under året. Baggängens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Sigtunahem. Årsredovisning 2009

Sigtunahem. Årsredovisning 2009 Sigtunahem Årsredovisning 2009 Innehåll VD har ordet... 3 Om Sigtunahem... 6 Personalsidor... 8 Miljö... 11 Ekonomi och finans... 13 Inflytande för hyresgästerna... 12 Vindkraftkalkyl och statistik...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Fastighetsområden 20 Bostadslägenheter 22 Styrelsens

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer