Års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009"

Transkript

1 Årsredovisning 2009

2 Års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning... 9 Kassaflödesanalys för koncernen...11 s resultaträkning...12 s balansräkning...13 Kassaflödesanalys för moderbolaget...15 Fastighetsbestånd...16 Noter, gemensamma för moderbolag och koncern...20 Styrelse & VD...29 Revisor...30 Granskningsrapport...31 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. 2 Årsredovisning Staffanstorpshus AB

3 Sprängskiss av Magnolia Park Årsredovisning Staffanstorpshus AB 3

4 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsbolag, har till föremål för sin verksamhet att inom Staffanstorps kommun, förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder och lokaler (inkl. kommunala verksamhetslokaler) och därtill hörande kollektiva anordningar samt att uppföra flerbostadshus som överlåtes till bostadsrättsförening. Bolaget kan organisera delar av verksamheten till dotterbolag. Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen samt att förse kommunens verksamheter med för ändamålet lämpliga lokaler. Ägarförhållanden Staffanstorps kommun äger Staffanstorpshus AB till 100 %. Staffanstorpshus AB är moderbolag i en koncern med det till 99,99% ägda Förvaltningsbolaget Stanstad II KB och det till 100% ägda Staffanstorps Kommunfastigheter AB. Verksamheten under räkenskapsåret - Årets resultat uppgick till tkr ( tkr). Årets arbete har fortsatt varit att fokusera på bolagets ägardirektiv där i första hand bolagets hyresgäster ska erbjudas att köpa sin bostad genom omvandling till bostadsrätt eller äganderätt. På området Nevisborg fanns inget intresse för omvandling varför detta område har sålts till annan förvaltare. På Kyrkbacken har tre lägenheter sålts under året (24 lgh kvar i förvaltning), på Vagnvägen har två sålts under året (5 lgh kvar i förvaltning). Området Sockertoppen har under en längre tid varit under ombildning till bostadsrätt och såldes den 1 februari Under våren byttes fastighetssystemet Strifast ut till det mera moderna fastighetssystemet Fast2. Bytet av system har bland annat inneburit att uthyrningen av lägenheter nu hanteras via vår hemsida vilket har gett snabbare och enklare hantering både för lägenhetssökande och vår egen administration. Ett resultat är att hyresförlusterna minskat. Resultatmässigt har året mest påverkats av sänkta räntor. Stanstad II - Årets resultat uppgick till tkr ( tkr). Verksamheten i Stanstad under året har varit stabil. Reparationer, underhåll och fastighetsskötsel hamnade på beräknad nivå. En post upplupen elkostnad har lösts upp och räntekostnaderna har under året varit låga. Resultatet är därför något bättre än förväntat. Staffanstorps Kommunfastigheter AB - Årets resultat uppgår till -807 tkr ( tkr). De planerade underhållsinsatserna i samband med övertagandet av Staffanstorps kommuns ägda fastigheter har liksom föregående verksamhetsår varit omfattande och en utredning utförd av Fasticon visar på att underhållet de närmaste åren kommer att vara forsatt högt, detta trots de omfattande underhållsåtgärder som hittills är gjorda. Årets resultatförbättring beror till största delen på lägre räntekostnader. Under året har nyemitterats tkr, därmed har Staffanstorpshus AB:s kapitaltäckningsgaranti upphört. Miljö I ägardirektiven från 2005 fanns krav på att verksamheten skulle miljöcertifieras. Under 2006 påbörjades därför arbetet med att integrera miljö, kvalitet och arbetsmiljö i ett ledningssystem. Koncernen Staffanstorpshus är sedan augusti 2007 miljöcertifierad enligt ISO 14001:2004, kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2000 och arbetsmiljöcertifierad enligt AFS 2001:1. Bolaget har även innan dess engagerat sig och sina kunder inom miljöarbetet. Redan 2000/2001 utbildades Staffanstorpshus personal och hyres- 4 Årsredovisning Staffanstorpshus AB

5 gäster i miljöarbetet. Sedan dess har bolaget bl a kontinuerligt övervakat och justerat förbrukningen av vatten, värme och el i fastighetsbeståndet och sett över användningen av kemikalier. Årligen sker externa certifieringsrevisioner på ledningssystemet där kontroll av måluppfyllelse, lagefterlevnad och att ständig förbättring skapas i ledningssystemet och därmed i verksamheten. Var tredje år sker revision avseende omcertificering. Denna genomfördes i december och koncernen är nu certifierad i ytterligare tre år framåt. De övergripande målen att minska förbrukning av energi, vatten och el har under 2009 nått sina delmål och det stora projektet Energieffektivisering fortskrider med hjälp av Bastec inom beståndets offentliga byggnader. Hyresintäkter s hyresintäkter har under räkenskapsåret uppgått till tkr ( tkr). Investeringar Investeringar i inventarier har uppgått till tkr (414 tkr). Ica-huset förvärvades i januari för 24 Mkr. Omfattande ombyggnader har genomförts för nya Ica och nya Systembolaget. Koncernens fastighetsbestånd har per ett bokfört värde om Mkr och för moderbolaget 387 Mkr. Lilla Emilia har påbörjat verksamhet under hösten. Samtidigt pågår nybyggnationen av stora Emilia. Hela projektet beräknas vara färdigt hösten Nyckeltalsdefinitioner Soliditet - Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital - Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Vid beräkning av moderbolagets soliditet och avkastning på totalt kapital har balansomslutningen minskats med lån till dotterbolag. Ägardirektiv Ägardirektiv för verksamheten i aktiebolaget Staffanstorpshus AB har antagits av kommunfullmäktige Bolaget ska eftersträva följande ekonomiska mål för verksamheten: Mätbart mål 2009 Den bokförda soliditeten ska uppgå till minst 15 % år Målet uppnått, den bokförda soliditeten uppgår till 22,7% På sikt bör den justerade soliditeten uppgå till minst 25%. Målet uppnått, den justerade soliditeten uppgår till närmare 40%. Räntabiliteten på totalt kapital inkluderat realisationsvinster ska uppgå till statslåneräntan plus 1% år Målet ej uppnått, räntabiliteten uppgår till 2,3% att jämföras med beräknat mål om 4,1%. Beror främst på att årets resultat har belastats av reaförlust i samband med försäljningen av Nevisborg och en stor andel pågående arbete av balansomslutningen som inte ger avkastning. Självfinansieringen avseende nyinvesteringar skall uppgå till minst 20%. Målet uppnått, finansieringsgraden uppgår till 100 % (inga nyupptagna lån). Årsredovisning Staffanstorpshus AB 5

6 Självfinansieringen avseende reinvesteringar skall uppgå till 100%. (Gäller ej investeringar som finansierar sig själv genom sänkta driftskostnader). Målet uppnått, självfinansieringen uppgår till 100%. (inga nyupptagna lån). Räntekänsligheten ska minska Målet uppnått, fastigheter har sålts för 105 Mkr och nyinvesteringar har gjorts för 56 Mkr. I syfte att minska kommunens borgensåtagande ska den av kommunen givna borgensramen årligen prövas. Målet uppnått, avstämning mot den givna borgensramen sker fortlöpande. Bolagets hyresgäster ska erbjudas att köpa sina bostäder genom omvandling till bostadsrätt eller äganderätt. När det är ekonomiskt försvarbart och då goda förutsättningar i övrigt anses föreligga ska bolaget avyttra delar av fastighetsbeståndet, dock maximalt hälften. Målet uppnått, 9 % av det totala beståndet har sålts/ombildats till bostadsrätter/äganderätter (Strindbergs väg, Köpmannagården, Vagnvägen och Kyrkbacken). På områdena Postiljonen, Bråhögsplatsen och Nevisborg fanns inte tillräckligt intresse för omvandling varför dessa områden sålts till annan förvaltare (19%). Alla försäljningar ska ske till marknadsmässiga priser. Målet uppnått, samtliga områden har sålts till högre priser än genomförda värderingar utförda av externa värderare. Målet uppnått, värdering utfördes enligt regelverket under Bolaget ska årligen fastställa handlingsprogram för de närmaste fem räkenskapsåren. Bolagets ledningssystem, där mål och handlingsplaner finns, uppdateras årligen och nu senast i december Bolaget ska hålla kommunen väl underrättad om sin verksamhet. Samtliga styrelseprotokoll skickas till kommunen för information. Ett informationsmöte hålls årligen med kommunfullmäktige under viket det finns möjlighet att ställa frågor. Bolaget ska vara anslutet till kommunens koncernkonto. Målet uppnått Delårsbokslut och bokslut ska upprättas för hela koncernen. Målet uppnått Framtida utveckling Bolaget har under de senaste tre åren till största delen genomfört det förändringsarbete som angavs i ägardirektiven. De närmaste åren skall bolaget fokusera på konsolidering och effektivisering av förvaltningen. Inom Staffanstorps kommunfastigheter AB sker en fortsatt utveckling och utökning av kommunala verksamhetslokaler. Området Sockertoppen såldes Bolaget ska med början av 2007 och därefter med längst fem års intervall låta auktoriserad värderingsman eller aukt. värderingsföretag utföra värdering av hela bostadsbeståndet. 6 Årsredovisning Staffanstorpshus AB

7 Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel, kronor: Balanserade vinstmedel Årets vinst Summa vinstmedel, kronor Resultat och ställning Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs Flerårsjämförelse Koncernen Nettoomsättning Driftsnetto Avskrivningar Räntenetto Årets resultat Balansomslutning Eget kapital Soliditet % 10,1 9,9 8,3 7,5 8,7 Avkastning på totalt kapital % 1,8 2,7 3,8 2,4 3,2 Omsättning Driftsnetto Avskrivningar Räntenetto Årets resultat Balansomslutning Eget kapital Soliditet % 22,7 22,6 15,7 15,6 17,7 Avkastning på totalt kapital % 2,3 7,7 4,5 2,8 3,7 Årsredovisning Staffanstorpshus AB 7

8 Koncernresultaträkning Not Nettoomsättning Aktiverat eget arbete Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Drifts- och underhållskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 7, Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Årets vinst Årsredovisning Staffanstorpshus AB

9 Koncernbalansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar - Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder 11 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier ) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets vinst Summa eget kapital Årsredovisning Staffanstorpshus AB 9

10 Not Avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 13, Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Årsredovisning Staffanstorpshus AB

11 Kassaflödesanalys för koncernen Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Årsredovisning Staffanstorpshus AB 11

12 s resultaträkning Not Rörelsens intäkter 1 Nettoomsättning 2, Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter 3, 17, Summa Rörelsens kostnader Drifts- och underhållskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 7, Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Resultat från andelar i koncernföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Årets vinst Årsredovisning Staffanstorpshus AB

13 s balansräkning Not Tillgångar 1 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 19, Fordringar hos dotterbolag Övriga långfristiga värdepappersinnehav Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordringar Kundfordringar Fordringar hos dotterföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Årsredovisning Staffanstorpshus AB 13

14 Eget kapital och skulder Not Eget kapital Bundet eget kapital 11 Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets vinst Summa Summa eget kapital Avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder 14 Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Årsredovisning Staffanstorpshus AB

15 Kassaflödesanalys för moderbolaget Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Årsredovisning Staffanstorpshus AB 15

16 Fastighetsbestånd Staffanstorpshus AB Fastighet Avseende Ack. avskr. Bokfört värde Varav markvärde Värdeår Anskaffningsvärde Avskrivning % Årets avskrivning Tax värde Kkr 1 rkv 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Antal Yta Snittyta Stanstorp 19:1 Aspvägen ,10% Stanstorp 1:670-1:673 Åkershus ,00% Brågarp 6: Kyrkbyn ,70% Hjärup 6:121 Stationsbyn ,50% Brågarp 6:694 Sockertoppen ,30% Brågarp 6:697 Kyrkbacken ,00% Stanstorp 1:26 LSS, Åkershus ,10% Hjärup 18:22 Vagnvägen ,90% Brågarp 27:1 Skoltomten ,00% Brågarp 6:807 P-däck ,00% Stanstorp 1:791 Centrumhuset ,80% Stanstorp 1:109 Stationen ,00% Brågarp 6:59 Valhallavägen ,00% Brågarp 6: Rådhusplatsen ,30% Stanstorp 1: d-husen ,39% Stanstorp 1:26 mfl Åkertäppan Stanstorp 1:26 Åkershus 27-29, Trikoloren ,03% Stanstorp 1:26 Åkershus B-huset ,20% Stanstorp 1:26 Åkershus förskola ,21% Stanstorp 1:26 Åkershus garage ,46% Stanstorp 1:771 Ica ,00% ,11% Förvaltningsbolaget Stanstad II KB Fastighet Avseende Ack. avskr. Bokfört värde Varav markvärde Hyra /kvm Lokaler Yta Hyra /kvm Garage Yta P-platser Yta Carportar Värdeår Anskaffningsvärde Avskrivning % Tax värde Kkr 1 rkv 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Antal Yta Årets avskrivning Snittyta Stanstorp 1:792 Magnoliagården ,59% Stanstorp 1:792 Biblioteket ,85% Örup 7:14 Esarp skola ,00% Brågarp 6:696 Pilegården ,06% Brågarp 6:696 Torget ,39% Stanstorp 1:708 Arbetslivsc./Systemb ,30% ,80% Staffanstorps Kommunfastigheter AB Fastighet Avseende Ack. avskr. Bokfört värde Varav markvärde Hyra /kvm Lokaler Yta Hyra /kvm Garage Yta P-platser Yta Carportar Värdeår Anskaffningsvärde Avskrivning % Tax värde Kkr 1 rkv 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Antal Yta Årets avskrivning Snittyta Hyra /kvm Lokaler Yta Hyra /kvm Garage Yta P-platser Yta Carportar Brågarp 6:159 Centralskolan ,80% Brågarp 6:159 Bråhöhsskolan ,53% Borggård 1:396 Borggårdsskolan ,96% Kyrkheddinge 14:2 Kyrkheddinge skola ,40% Stanstorp 1:177 Annero skola ,89% Stanstorp 1:177 Hagalidsskolan ,44% Brågarp 6:159 Kometskolan ,60% Stanstorp 1:177 Stanstorpsskolan ,40% Hjärup 9:8 Hjärups skola ,41% Tottarp 6:2 Tottarps skola ,40% Stanstorp 1:177 Mellanvångsskolan ,40% Stanstorp 1:177 Äppelgården ,60% Brågarp 6:159 LSS/Resursteam ,65% Hjärup 24:2 Ängslyckans förskola ,40% Stanstorp 1:177 Annero förskola ,96% Gullåkra 1:159 Trekantens förskola ,65% Stanstorp 5:1 Mellanvångens förskola ,47% Stanstorp 1:177 Önsvala förskola ,67% Borggård 1:396 Borggårds förskola ,40% Brågarp 6:159 Kyrkbyns förskola ,46% Hjärup 9:8 Lapptäckets förskola ,40% Hjärup 9:8 Stationsbyns förskola ,47% Nordanå 3:50 Nordanå gamla fsk ,40% Stanstorp 1:177 Stanstorps Montessori ,40% Nevishög 13:35 Jeppsagårdens förskola ,40% Stanstorp 5:293 Trollflöjtens förskola ,41% Brågarp 6:159 Vita villan ,40% Stanstorp 1:809 Bråhögsbadet ,49% Stanstorp 6:7 Hagalids idrottshall ,40% Brågarp 6:159 Bråhögshallen ,40% Brågarp 6:159 Centralförråd ,40% Stanstorp 1:168 Företagshälsovård ,40% Hjärup 9:8 Distriktsläkarmottagning ,40% Hjärup 4:431 Hjärups idrottshall ,40% Hjärup 9:8 Träffpunkten ,40% Nordanå 3:50 Nordanå fritids ,40% Brågarp 6:159 Musikskolan ,79% Hjärup 9:8 Hjärup Montessori ,40% Stanstorp 1:177 Skåningen ,24% Stanstorp 6:7 Staffanshallen ,40% Brågarp 6:807 Rådhuset ,83% Hjärup 4:281 Hjärupslundsskolan ,50% Nordanå 8:4 Dufvemåla förskola ,50% Brågarp 6:24 Bragevägen ,10% Årsredovisning Staffanstorpshus AB Årsredovisning Staffanstorpshus AB 17

17 18 Årsredovisning Staffanstorpshus AB Årsredovisning Staffanstorpshus AB 19

18 Noter, gemensamma för moderbolag och koncern Not 1 - Redovisnings- och värderingsprinciper Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. Intäkter Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: Hyresintäkter: i den period uthyrningen avser Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker. Fordringar och skulder Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Skulder upptas till nominellt belopp. Leasingavtal Leasingavtal som innebär att koncernen, som leastagare, i allt väsentligt åtnjuter de ekonomiska förmånerna och bär de ekonomiska riskerna som är hänförliga till leasingobjektet, klassificeras som finansiell leasing och objektet redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen. Motsvarande förpliktelse att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som skuld. Vid leasingperiodens början redovisas tillgången och skulden till det lägsta av leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Säkring av koncernens räntebindning Avtal om en så kallad ränteswap skyddar bolaget mot ränteförändringar. Eventuell ränteskillnad som ska erhållas eller erläggas på grund av en ränteswap, redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter, och periodiseras över avtalstiden. Ränteinstrument som inte uppfyller kriterierna för säkringsredovisning värderas vid bokslutstillfället, varvid avsättning för orealiserade förluster görs. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden. Övriga lånekostnader redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Annuitetsmetod används för byggnader och linjär avskrivningsmetod används för övriga materiella tillgångar. Från och med 2008 så används 2 % annuitet vid beräkning av avskrivningarna, vilket innebär att avskrivningarna skall öka med 2 % varje år vid oförändrade tillgångar. Mark avskrivs inte. Följande avskrivningstider tillämpas vid nyproducerade fastigheter och inventarier: 20 Årsredovisning Staffanstorpshus AB

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

100 98 96 94 92 90 Uthyrningsgrad i % år 2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014 Fig 1. Uthyrningsgrad i procent under åren 2010-2014. Cirkus Brazil Jack, ett av Karlskogahems mervärden under året. Baggängens

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(35) Flens Bostadsaktiebolag Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB STRÄNGNÄS BOSTADS AB 2013 2 Årsredovisning 2013 NU SKA VI BLI ÄNNU BÄTTRE INNEHÅLL STRÄNGNÄS FASTIGHETS AB VD HAR ORDET 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Ystad Energi AB Org nr 556527-2936 Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll förvaltningsberättelse resultaträkning balansräkning

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE + Å R S R E D O V I S N I N G 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Inregistrerad firma: Sölvesborgshem Aktiebolag Organisationsnummer: 55 63 49-9267 Bolagets säte: Sölvesborgs kommun, Blekinge län Bolaget bildat:

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar Årsredovisning 2010 2 innehållsförteckning BOLLNÄS ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Fastighetsområden 20 Bostadslägenheter 22 Styrelsens

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 1(31) ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 2(31) VD-kommentar Året 2013 var ett jubileumsår, nämligen SHE 40 år. Detta firades med måtta, men alla blev involverade, personal, ägare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

2011 - Ett stort evenemangsår!

2011 - Ett stort evenemangsår! 2011 - Ett stort evenemangsår! Arenabolaget ska bidra till att Linköping är en attraktiv stad för såväl invånare som besökare utifrån. Med ett brett utbud av evenemang och mötesplatser ska invånare ha

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Gabrielsson Invest AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000

Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 Gårdstensbostäder ÅRSREDOVISNING 2000 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Bostads AB Gårdsten (organisationsnummer 556536-0277) avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer