ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING. Tunabyggen Årsredovisning 2013"

Transkript

1 20 3 ÅRSREDOVISNING Tunabyggen Årsredovisning 203

2 20 ÅRSREDOVISNING 3 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. INNEHÅLL VD har ordet... 4 TUNABYGGEN I KORTHET... 6 CSR... 7 miljö...0 Våra fastigheter...2 Kunder och marknad...3 Medarbetare...4 Ekonomi och it...5 Förvaltningsberättelse...6 Resultaträkning...2 Balansräkning...22 Kassaflödesanalys...24 Noter...25 STYRELSEN...37 REVISIONSBERÄTTELSE...38 ENHETSSPECIFIKATION Om inget annat anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. Aktiebolaget Stora Tunabyggen Org nr Tunabyggen Årsredovisning 203 Tunabyggen Årsredovisning 203 3

3 VD HAR ORDET ÅRET SOM GÅTT Verksamhetsåret 203 har varit intensivt och i flera fall utmanande, men totalt sett har det varit ett framgångsrikt år för bolaget. I skrivande stund kan jag med belåtenhet och stolthet konstatera vilket bra företag vi är och framförallt vilka fantastiska medarbetare vi har. Det är svårt att lyfta fram enskilda händelser, men i ett försök att samman fatta verksamhetsåret följer några exempel. KV. LISSELHAGEN Under året lyckades vi med något fantastiskt! Under våren släppte vi 0 nyproducerade lägenheter i kvarteret Lisselhagen, i en tid som närmast kan liknas vid lågkonjunktur, och vi fick samtliga lägenheter uthyrda innan årsskiftet. Det var naturligtvis ingen slump, utan ett resultat av ett medvetet och målinriktat arbete! BOSTADSMARKNADEN Vi kan tydligt se resultatet av den bostadsbrist som råder i kommunen. Vid årsskiftet stod ca personer i vår bostadskö, där alla naturligtvis inte är i direkt behov av en bostad. De 0 nya lägen heterna tillgodosåg inte behovet av bostäder i kommunen, men de blev ett välkommet tillskott på bostadsmarknaden. Bolagets styrelse är tydlig i sin ambition att skapa ytterligare bostäder. Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram planer på möjliga projekt för att snabbt komma igång när styrelsen tar beslut. Ägarens krav på bolaget är att producera ca bostäder per år under kommande planeringsperiod. Vi har med projektet Lisselhagen visat att det är möjligt att lyckas med nyproduktion i Borlänge. Fler aktörer borde inse att det finns möjligheter och att marknaden är tämligen stark. Det finns således utrymme för ytterligare bostadsprojekt och andra aktörer i kommunen. Sociala projekt och arbetsprojekt Med en ansträngd bostadsmarknad gör sig trångboddheten alltmer påmind. Trångboddheten har en påverkan som direkt berör den enskilde, bostadsområdet och Tunabyggen. Varje dag ser och upplever vi konsekvenserna av trångboddheten som till exempel ökad förslitning och dålig bostadshygien, men också personlig ohälsa och barns försämrade chanser till bra skolresultat. Vi försöker aktivt motverka dessa genom att engagera oss i sociala projekt och arbetsprojekt i samarbete med entreprenörer och myndigheter. Projekten skapar viktiga mervärden och lärdomar för såväl enskilda hyresgäster som för Tunabyggen och är till nytta i vårt fortsatta arbete. PRODUKTIONSKOSTNADER Produktionskostnader (eller byggkostnader) är en fråga som ofta ger en het debatt kring vilda jämförelser. Problemet med jämförelser av produktionskostnader är att det inte finns någon standardiserad modell för dessa. Många gånger sker därför jämförelser av olika saker. Exempelvis av produktionskostnader med grund och ovan grund, vilket leder till helt olika resultat. Rimliga produktionskostnader är avgörande för att vi fortsättningsvis ska kunna genomföra nya projekt. Bygghandbok I ett försök att bli en ännu tydligare som beställare arbetar vi med en bygghandbok. Handboken ska tydligt beskriva våra krav och vår standard, utöver de krav som nationell lagstiftning ställer. Syftet är att underlätta för entreprenörer att förstå vad vi vill. Vår ambition är att en tydlig bygghandbok ska bli en del i arbetet med att sänka produktionskostnaderna. Vi bedömer att bygghandboken kommer att ligga till grund för upphandlingar under 204. EKONOMISKT RESULTAT Årets resultat ligger helt i linje med budget och vi känner en stolthet över att nå målet. Styrelsen har fastslagit att vårt ekonomiska resultat ska öka. Ökningen är nödvändig för att öka graden av egenfinansiering i våra projekt, men vi behöver även ett högre resultat för att hantera de fluktuationer som uppstår under ett normalt verksamhetsår. Det kan till exempel vara svårt att i detalj förutse mediakostnader (bland annat el, värme, snöröjning). Därför behöver vi en försäkring mot kalla och snörika perioder så att inte våra hyresgäster blir lidande, genom att vi blir tvingade att minska underhållet för att hantera de ökande kostnaderna. Vi kommer under de närmaste åren succesivt öka resultatet, för att skapa förutsättningar att kunna realisera framtida underhålls- och investeringsplaner. KUNDNYTTA OCH METODUTVECKLING Våra kunder kan ibland uppleva att det tar tid från att de anmält ett fel, tills felet blir åtgärdat. För att nå och överträffa hyresgästernas förväntningar utvecklar vi ständigt våra arbetsmetoder. I december började vi arbeta mer som ett lag i hanteringen av anmälda fel. Våra medarbetare har genom detta nya arbetssätt, på kort tid och i flera fall, redan överträffat hyresgästernas förväntningar. Målet är att ett inrapporterat fel inte ska ta längre tid än tio dagar för att bli åtgärd at. Vi har fortfarande en bit kvar till målet, men vi är på god väg tack vare våra kompetenta hantverkare och reparatörer. TILLSAMMANS SKAPAR VI VÅR FRAMGÅNG Avslutningsvis är det med stolthet jag betraktar 203. Tunabyggen med våra medarbetare har i flera avseenden lyckats med att göra det omöjliga möjligt och vi känner en stark tilltro till vår gemensamma förmåga att hantera stora utmaningar. Vi har kapacitet och förmåga, och tillsammans skapar vi vår gemensamma framgång. Ett stort tack till alla! BORLÄNGE DEN 5 mars 204 JÖRGEN OLSSON VD 4 Tunabyggen Årsredovisning 203 Tunabyggen Årsredovisning 203 5

4 Tunabyggen i korthet Väsentliga händelser 203 Renoveringsåtgärderna på Betesgatan pågick under året och är nu inne i sin slutfas. Sista etappen, etapp 5, kommer att vara inflyttningsklar i augusti/september 204. Kvarteret Lisselhagen slutfördes under hösten och vi lyckades få samtliga 0 lägenheter uthyrda innan årsskiftet. Under året genomförde bolaget förberedande åtgärder för att sälja vissa fastigheter. Inledningsvis omfattade försäljningspaketet sex fastigheter, men efter dialog med ägaren fastställdes att två fastigheter skulle säljas. Vi bedömer att försäljning är klar under första halvåret 204. Under senare delen av året förberedde vi en anpassning av vår redovisning utifrån de nya redovisningsreglerna, K3. Stadsdelsförnyelseprojektet i Jakobsgårdarna fortsatte enligt plan, med energieffektiviseringsåtgärder, samt åtgärder på tak och fasader i området. Under hösten inledde vi en områdesdialog i Tjärna Ängar. Syftet är att ta tillvara hyresgästernas tankar och förslag inför kommande renovering. Vi bedömer att fysiska åtgärder i området kommer att inledas antingen i slutet av 204 eller i början av 205. Under november hade vi en uppföljande revision enligt ISO 900 och 400. Revisionen visade att vi håller den nivå ISO standarden anger. Snabbfakta 203 (202) Ägare...Borlänge Kommuns Förvaltnings AB Omsättning (387) Mkr Resultat före dispositionen...9,6 (3,9) Mkr Investeringar ,4 (305,2) Mkr Soliditet...0,9 (,2) % Efterfrågan lägenheter (0 238) st Antal fastigheter (95) st Antal externa enheter (34) st Uthyrningsbar yta egna enheter (43 944) m 2 Uthyrningsbar yta externa enheter (20 467) m 2 Snitthyra bostäder (brutto) kr/m 2 per år Antal årsarbetare...8 (22) personer Personalomsättning...7 (5,5) % Sjukfrånvaro...5,36 (3,56) % CSR Enligt Corporate Social Responsibility (CSR) tar Tunabyggen ansvar för hur vi påverkar samhället, ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Denna årsredovisning är den fjärde vi gör med inriktning på OECDs internationella riktlinjer för hållbarhetsredovisning; Global Reporting Initiativ (GRI). Samverkan OCH UTVECKLING Vi arbetar löpande med att förbättra vår kommunikation med hyresgäster, intressenter och aktörer som vi kommer i kontakt med. Dialogen är nödvändig och betydelsefull för att vi ska få vetskap om vilka förväntningar som ställs på oss. Förmågan till anpassning och insikten om att ständigt behöva utveckla våra arbetsmetoder är nödvändig för att vi ska leva upp till visionen och kunna erbjuda Möjligheternas boende. TRYGGHETSÅTGÄRDER Vi satsar på trygghetsåtgärder i våra bostadsområden och försöker aktivt arbeta för att stärka hyresgästernas möjlighet att med stolthet kunna leva, bo och utvecklas i sitt bostadsområde. Områdesdialog Under våren startades projektet områdesdialog för att stärka tryggheten i ett av våra stora bostadsområden efter ordinarie arbetstid. Vi anställde tre erfarna personer och resultatet blev lyckat. HÅLLBART OCH TRYGGT BOENDE Vi arbetar för att skapa ett tryggt boende, samt en miljömässig och social hållbar utveckling. Bland annat kan vi se att kostnaderna för skadegörelse minskade. Under 202 hade vi kostnader på ca 500 tkr i ett område runt en skola. Under 203 hade vi kostnader på ca 9 tkr. Det finns säkert fler förklaringar till att skadegörelsen minskat, men det går inte att bortse ifrån effekten av vuxnas närvaro under vissa kritiska tids perioder, t ex under skolavslutningen. SOMMARSKOLA Trångboddhet kan skapa problem för skolungdomar. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med plats för dem att kunna göra sina läxor ostört, vilket får negativa följder på skolresultatet. I ett försök att hjälpa barn och ungdomar i våra bostads områden som idag inte har möjlighet att göra sina läxor i hemmet, drevs tillsammans med kommunen sommarskolan. Under sju veckor kunde barnen under ledning av lärare läsa upp sina betyg för att nå nivån godkänt. De kunde också delta i organiserade fritidsaktiviteter. Resultatet blev att flera elever kunde komplettera sina betyg till nivån godkänt och därigenom skaffat sig behörighet till gymnasiet. BLÅLJUSDAGAR Vi arbetar sedan några år tillbaka med blåljusdagar för att avdramatisera synen på myndighetspersoner och förmedla att t ex polis, räddningstjänst och ambulans, innebär en viktig service för oss alla. 6 Tunabyggen Årsredovisning 203 Tunabyggen Årsredovisning 203 7

5 INTEGRATION Vi arbetar för att skapa en framgångsrik integration i våra bostadsområden. Samarbetet har utvecklats och vi börjar nu hitta formen där deltagande aktörer upplever att de konstruktivt bidrar till en innehållsrik information till våra hyresgäster. Samarbetet har också väckt viss regional och nationell uppmärksamhet och vi har under året haft besök av andra bostadsföretag. BOINFLYTANDE Boinflytandeverksamheten är viktig för Tunabyggen. Att vi genomför den tillsammans och i nära samarbete med hyresgästerna och deras representanter i Hyresgästföreningen har hitintills varit framgångsrikt. Under hösten inleddes en dialog med hyresgästerna i Tjärna Ängar för att få deras åsikter och förslag inför vårt renoveringsprojekt av området. Hyresgästerna arbetade utifrån frågeställningarna: Vad jag/vi vill med området, med huset och med den enskilda lägenheten. Hyresgästerna bidrog med förslag som kommer att ligga till grund för planeringen. De var tydliga med att renoveringsnivån ska vara rimlig, att de ska kunna bo kvar under tiden då åtgärderna pågår och framförallt vill de kunna bo kvar i området efter genomförda renoveringar. SAMVERKAN ÄR EN STYRKA OCH EN FÖRUTSÄTTNING NÄR VI HANTERAR GEMEN- SAMMA UTMANINGAR. LIVET MELLAN HUSEN I området Jakobsgårdarna medfinansierades renoveringen av torget. Efter invigningen av den första etappen i ombyggnationen, är det tydligt att åtgärden har blivit mycket uppskattad. Satsningen genomfördes i samarbete med Borlänge Kommun och Borlänge Energi. Samarbetsprojektet visar tydligt resultatet av den effektiva koncernsamverkan vi har i strategiska och betydelsefulla frågor. Denna samverkan är en styrka och en förutsättning när vi hanterar våra gemensamma utmaningar i kommunkoncernen. Områdesevenemang I samarbete med näringsidkare och verksamheter i Jakobsgårdarna och Tjärna Ängar genomfördes evenemang som Kulturfesten, Jaxdagen, Banandagen, matfestivalen, julmarknad m.fl. Vi kommer också fortsättningsvis att planera och genomföra liknande evenemang tillsammans med aktörer som verkar i våra områden, då evenemangen är till glädje för alla och också bidrar till att andra kommuninvånare besöker våra bostadsområden. Sommarens sportevenemang blev speciellt uppskattade, då barn från fritidsgårdarna i Tjärna Ängar, Jakobsgårdarna och Bullermyren kunde bolltrixa med sina idoler bland Dalkurd FFs och IK Brages A-lagsspelare. Under tre veckor åkte också Kvarnsvedens friidrottsklubb runt i våra största områden med tränare och utrustning. TÄVLINGAR FÖR HYRESGÄSTER Tillsammans med Hyresgästföreningen arrangerades tävlingar: Blomstertävlingen I blomstertävlingen tävlade kandidater i klasserna: balkonger, uteplatser, gemensamma rabatter och självskötselgårdar. Tävlings juryn lyckades efter noggranna överväganden utse vinnare i samtliga kategorier. Tävlingen var mycket uppskattad och den synliggör det fantastiska engagemang våra hyresgäster har för bostads områdenas allmänna trevnad. Årets Granne 203 Tävlingen Årets Granne hölls för tredje året i rad. Hyresgäster kunde nominera den person de ville uppmärksamma som en god granne i kategorierna: Förbättring av den inre eller yttre miljön, samt extra omtanke och medmänsklighet. Vid prisutdelning anordnades en enklare festkväll med middag för de som nominerats. SopVÄRDAR hjälper till Sopor, källsortering och återvinning är ganska komplext och det är inte helt enkelt att göra rätt. För att hjälpa hyresgästerna att göra rätt, anlitade vi några engagerade sophusvärdar bland våra hyresgäster. De har i uppdrag att hålla ordning i sophuset och visa övriga hyresgäster hur det går till att källsortera. Projektet har varit framgångrikt då det skapas ett engagemang för frågan hos våra hyresgäster och vi kan se att vår fast anställda personal behöver ägna en mindre del av sin arbetstid till att hålla rent i sophusen. 8 Tunabyggen Årsredovisning 203 Tunabyggen Årsredovisning 203 9

6 HÅLLBART OCH TRYGGT BOENDE Vi arbetar för att minska vår miljöpåverkan. MILJÖ Tunabyggen är sedan fyra år tillbaka miljöcertifierat enligt ISO 400. Det innebär att vi, utifrån policy och miljömål, arbetar för att minska vår negativa miljöpåverkan genom olika insatser. Under året gjordes en översyn av Tunabyggens miljöaspekter. Energianvändning, avfallshantering och transporter i tjänsten är områden som har stor miljöpåverkan och där kan vi bidra till en bättre miljö. Speciellt viktigt för att nå framgång är informationsoch kommunikationsarbetet. ENERGIANVÄNDNING All distribution och användning av energi påverkar miljön och klimatet mer eller mindre negativt. Det bästa sättet att minska de negativa miljöeffekterna, är att använda mindre energi och välja rena energikällor. Vår energi för värme och varmvatten kommer, till nästan 00 %, från fjärrvärme. Fjärrvärmen är till största del baserad på restoch spillvärme och den största delen av fjärr värmeproduktionen sker utan extra utsläpp eller förhöjd påverkan på miljön. Inga bostäder värmdes under året upp med olja. Energiförbrukningen under året i Tunabyggens fastigheter var 58 kwh/ m², varav 6,8 kwh/m² är fastighetsel. Den totala vattenförbrukningen uppgick till,5 m³/ m². Tunabyggens antagna utmaning, SABO:s Skåneinitiativ, att minska energianvändningen med 20 % till 206 jämfört med 2007 års nivå ligger fast. Ett antal mindre åtgärder har genomförts under året men större investeringar för energieffektivisering har inte prioriterats. För att nå målet kommer vi under de närmaste åren lägga mer resurser på detta område. Energibesparande åtgärder Exempel på åtgärder under året som bidrar till minskad energianvändning: Varmgarage kallställdes och tids- och temperaturstyrda motorvärmare installerades. Balkongdörrar byttes ut. Utbytet till miljövänliga och energieffektiva armaturer och ljuskällor för utomhusbelysningar slutfördes. Närvaro - eller ljudstyrd belysning installerades i trapphus och källare. Utbytet till mer energieffektiva fläktar fortsatte. Mätutrustning för individuell mätning och debitering av varmvatten (IMD) installerades i fyra byggnader och planering för införande pågår. TUNABYGGENS FÖRSTA MILJÖBYGGNADER STÅR KLARA MILJÖBYGGNAD Kvarteret Lisselhagens tre sjuvåningshus byggdes med ambitionen att miljöklassas med betyget silver, enligt den svenska certifieringen Miljöbyggnad. Bedömning sker utifrån en rad indikatorer inom områdena energi, innemiljö och material. Det innebär att fastigheterna uppfyller högre krav än vad som ingår i vanlig byggnorm. Avfallshantering Vi lever i ett konsumtionssamhälle och ju mer vi konsumerar, desto mer avfall blir det. Med en fungerande avfallshantering som främjar återvinning kan resursanvändningen och miljöpåverkan i samhället minska. Nära 00 % av Tunabyggens hyresgäster kan källsortera sitt avfall i nio olika fraktioner nära sin bostad. Utsortering av matavfall är en självklar del i källsorteringen sedan länge. Kontroller visar däremot att en stor del av återvinningsmaterialet hamnar i den brännbara fraktionen. Under året byggdes två nya källsorteringshus och genom sorterings anvisningar på olika språk och med bilder underlättar vi för hyresgästerna att sortera rätt. Ett lyckat försök med sophusvärdar inleddes, där intresserade hyresgäster anlitades för att ansvara för var sitt sophus. Genom täta besök i sophuset, städning och dialog med grannar förbättrades sorteringen och sophusen blev renare. TRANSPORTER I TJÄNSTEN - UTSLÄPP Våra transporter för bland annat servicebesök orsakar utsläpp av luftföroreningar, som bidrar till växthuseffekten och sämre luft kvalitet. Vårt mål är att minska bränsleförbrukningen för våra tjänste fordon. Under året byttes fyra gamla fordon ut mot tre nya med högre miljökrav. Bränsleförbrukningen för servicetransporter har minskat med 5 % sedan 20 och därmed har koldioxidutsläppen minskat till 762 kg CO₂/anställd. KOMMUNIKATIONENS BETYDELSE Effektiv kommunikation med våra hyresgäster kring avfallshantering, energi- och vattenanvändning är A och O för att minska miljöpåverkan. Ett framgångsrikt miljöarbete handlar till stor del om att skapa bestående attityd- och beteendeförändringar där hyresgästerna behöver veta vad de ska göra, hur de ska göra och varför de ska agera. Energibesparande åtgärder Tunabyggen deltog under året i Allmännyttans energisparkampanj Håll med om att det inte håller med målet att öka medvetenheten kring hur hyresgäster kan spara energi. Via Tunabyggens kommunikations kanaler lyftes kampanjens olika delar; varmvatten, belysning, tvättstugor och värme fram. En speciell vattensparinsats i området Jakobsgårdarna under augusti resulterade i en, annars oförklarlig, minskning i vattenförbrukningen med 6 %. Slutsatsen är att vi kommer att fortsätta med kampanjer av detta slag, då dessa förhoppningsvis ger ett direkt utslag i minskad energianvändning. INOMHUSMILJÖ I drygt 80 % av fastighetsbeståndet finns ingen misstanke om förhöjda radonvärden. Där misstanke förligger, gjordes kontroller och uppföljande mätningar under året och en åtgärdsplan togs fram. Sanering av alla fastigheter med PCB i fogar var klar Fastigheter som förvärvats senare ska inventeras under 204 och saneras om behov finns. OVK-besiktningar (Obligatorisk Ventilations Kontroll) genomförs löpande och under året godkändes cirka 80 % av de kontrollerade lägenheterna efter kontrollen. 0 Tunabyggen Årsredovisning 203 Tunabyggen Årsredovisning 203

7 Effektiv Förvaltning Med hög kvalitet och god effektivitet tar vi hand om och utvecklar vårt fastighetsbestånd. Kunder och marknad Boende efter behov Tunabyggen arbetar för att våra hyresgäster ska trivas och känna stolthet över att bo hos oss. VÅRA FASTIGHETER Tunabyggens fastighetsbestånd visar stor variation i typ och karaktär. Geografiskt är vårt fastighetsbestånd väl samlat och den övervägande delen av fastigheterna kan anses vara centrumnära. Bolaget äger tomtmark i attraktiva lägen, där bolaget ser över framtida bostadsprojekt. Utveckling av beståndet Under året pågick ny- och ombyggnadsprojekt, vissa projekt färdigställdes och inflyttning skedde. Kv. Lisselhagen 4 Nybyggnationen av kvarteret Lisselhagen 4 i Hagalund färdig ställdes och inflyttning skedde under hösten. Lisselhagen är det största bostadsprojekt som Tunabyggen genomfört sedan 80-talet, då Jakobsgårdarna och kvarteret Ulrika i Skräddarbacken byggdes. Området uppfyller verkligen begreppet nära till allt, med gångavstånd till centrum, järnvägsstationen, Kupolen och det nya handelsområdet där IKEA nu etablerats. Projektet består av tre punkthus med sju våningar per hus och totalt 0 lägenheter, fördelade på ettor till fyror. Projektet fungerade bra och förlöpte enligt plan både tids mässigt och ekonomiskt. De sista månaderna inför färdigställandet av respektive etapp blev det dock intensivt för att kunna leverera inflyttningsbara lägenheter i rätt tid. Bullermyren Tunabyggens reparations-, om- och tillbyggnadsprojekt (ROT) i Bullermyren i kvarteret Palsternackan, gick under året in i den sista etappen. Alla lägenheter totalrenoveras och vi bygger till en femte våning för att skapa fler lägenheter. Stor vikt läggs vid tillgänglighet, vilket innebär att vi t ex installerar en hiss i varje trappuppgång, breddar dörrarna och minimerar trösklarna. Vi satsar även på säkerheten i form av sektionerade förråds utrymmen och säkerhetsdörrar till lägenheterna. Även den yttre miljön runt husen förbättras och förnyas och nya garage byggs. Den femte och sista etappen beräknas vara färdigställd i augusti/september 204. Jakobsgårdarna I området har arbetet med underhåll av både tak, fasader och till viss del mark runt husen pågått under året. Vi bytte frånluftsfläktar i hus där tak och fasad renoverats, för att få en mer energieffektiv luftväxling i husen. Vi utförde också ett omfattande arbete med en uppdelning av fjärrvärmessystemet i Norra Jakobsgårdarna för att säkra mot störningar i värmeförsörjningen och för att möjliggöra förbättrad styrning av värmen till lägenheterna. Arbetet med fjärrvärmesystemet fortsätter med Östra Jakobsgårdarna under 204. Första etappen av Borlänge Kommuns upprustning av Jaxtorget färdigställdes av Borlänge Energi under året, en process som vi varit delaktiga i från början. Kv. Heimer 8 I kvarteret Heimer 8 genomförde vi ombyggnad och anpassning av äldre kontorslokaler för att möjliggöra uthyrning till privat aktör. Detta har varit lyckosamt då det tillfört ny verksamhet till kvarteret. Förvaltning Fastighetsunderhåll Vi genomför årligen både större och mindre underhållsåtgärder för att behålla befintliga fastigheter i bra skick. Under 203 uppgick den totala underhållsvolymen till 74 Mkr fördelat på reparationer, inre lägenhetsunderhåll och planerat underhåll. Utveckling och service Under året fortsatte vi att utveckla och systematisera våra arbetsmetoder. Ett resultat av utvecklingen är vårt driftsystem, som bidrar till att vi på ett bättre sätt kan driftsäkra våra fastigheter. Det övergripande syftet med utvecklingsarbetet är att skapa positiva resultat som ska vara till gagn för våra hyresgäster och kunder, men det ska också bidra till en förbättrad arbetsmiljö för våra medarbetare. Under året införde vi en entreprenörsportal som är kopplad till vårt fastighetssystem. Portalen skapar möjlighet för entreprenörerna vi anlitat att avrapportera direkt när arbetet är utfört. Portalen ger dessutom våra kunder och hyresgäster en snabbare och säkrare återkoppling, då de har möjlighet att följa sitt ärende under hela kedjan från anmälan till åtgärd. Under året hanterades arbetsorder, av vilka Tunabyggen hanterade i egen regi och övriga 464 utfördes av våra upphandlade entreprenörer. Vi kan även notera att våra hyresgäster allt oftare börjat anmäla fel via Mina sidor på tunabyggen.se. Under året mottog vi cirka fel/brister via vår hemsida. Vi kommer med största sannolikhet se en ökning av hyresgäster som väljer internet för att göra felanmälningar framöver. Energiinventering Under 203 energiinventerade vi samtliga fastigheter i Tunabyggens bestånd. Inventeringen av våra fastigheter gav oss ett bra underlag på hur vi ska arbeta vidare för att nå målet enligt Skåneinitiativet. Bostadsmarknaden i Borlänge Antalet aktiva i vår bostadskö per den 3 december 203 var 0 66 stycken. 76 % av dessa är personer som idag inte är hyresgäster hos Tunabyggen och 24 % är redan boende hos oss, men önskar av någon orsak annat boende hos oss. Efterfrågan på studentlägenheter fortsatte att minska och därmed gavs det möjlighet att omställa studentlägenheter till ordinarie boenden. Omflyttningen i AB Stora Tunabyggen (exkl. studentlägenheter) År Antal lgh Antal Andel av best % % % Hög uthyrningsgrad siktar ännu högre Uthyrningsgraden var fortsatt hög under året. Affärsplanens mål är en uthyrningsgrad på lägst 97 % under perioden. Uthyrningsgraden, som i detta sammanhang beräknas med utgångspunkt från antalet uthyrningsbara bostäder, var under året i snitt 97,5 %. Uthyrnings graden är mycket viktig och under året tog vi därför fram ett arbetssätt på hur vi ska kunna minska våra vakanstider för stoppade lägenheter. OMRÅDESKONTOR MED HÖGRE SERVICENIVÅ Under året fortsatte vi att utveckla våra områdeskontor. Från att vi tidigare hade öppnat en reception i området Tjärna Ängar, öppnade vi också en reception i bostadsområdet Jakobsgårdarna under april. Under hösten påbörjades dessutom ombyggnationen av områdes kontoret i bostadsområdet Bullermyren. Målet är att receptionen i Bullermyrens områdeskontor ska hållas öppen från och med våren 204. Med öppettider tre eftermiddagar i veckan ger vi våra kunder bättre möjligheter att kommunicera med oss. I våra receptioner kan hyresgästerna få all service, utom själva kontraktsskrivningen, vilken görs hos Kundcentrum på huvudkontoret. NYBYGGNATIONER OCH KUNDRELATIONER Kv. Lisselhagen Under våren 203 släpptes de 0 nya lägenheterna för uthyrning i bostadsområdet Lisselhagen. Efter ett inledande kampanj- och förberedelsearbete trappades arbetet med kundkontakterna upp. Intresset följdes upp hos de föranmälda och vi såg till att kunderna så snabbt som möjligt fick skriva kontrakt. Sommaren och hösten blev mycket intensiv dels för Kundcentrum och dels ur marknads föringssynpunkt, då vi spred informationen om möjligheten till kontraktsskrivning via breda och väl valda informationskanaler lokalt och regionalt. Inflyttningen sattes till den /0, / samt den /2 och i december kunde vi stolt redovisa att samtliga lägenheter i kvarteret var uthyrda. Bullermyren Under sensommaren 204 blir den sista etappen av Betesgatan inflyttningsklar. De 84 lägenheterna blir ett mycket välkommet tillskott på bostadsmarknaden. I samma anda som i arbetet med Lisselhagen började förberedelserna med marknadsföringen av Betesgatan i slutet av 203. Målet för 204 är tydligt, allt uthyrt vid inflyttningsdatum. Uthyrningsgrad procent av beståndet SENIORBOSTÄDER 346 STUDENTBOSTÄDER 402 LÄGENHETER MED markboende 430 LÄGENHETER MED TILLGÅNG TILL HISS jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Mål för uthyrningsgrad 2 Tunabyggen Årsredovisning 203 Tunabyggen Årsredovisning 203 3

8 Kunniga och engagerade medarbetare Tunabyggen är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, känner ansvar och vill utvecklas. SUND EKONOMI Tunabyggen har god lönsamhet och finansiell stabilitet. Våra investeringar ska ge en positiv långsiktig påverkan på företaget. MEDARBETARE EKONOMI OCH IT Kunniga och engagerade medarbetare En av Tunabyggens viktigaste framgångsfaktorer för att få nöjda kunder är kunniga och engagerade medarbetare. Vi får aldrig glömma att vår arbetsmiljö, vår kompetens och våra interna relationer avspeglar sig i mötet med våra nuvarande eller potentiella hyresgäster. Ett strategiskt personalarbete är därför centralt för Tunabyggens förmåga att ge bästa möjliga kundnytta. Våra medarbetare utvecklar fortlöpande sin kunskap och kompetens genom en aktiv satsning på kompetensutveckling inom företaget. Vi måste vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla kompetenta och motiverade medarbetare. Personalomsättning Under 203 slutade elva tillsvidareanställda medarbetare sin anställning i bolaget. Sex av dessa slutade på grund av pension. Samtidigt anställdes nio nya medarbetare varav sju tillsvidare. Personalomsättningen (andelen nyanställda i procent av antal anställda) var för året 7 %. Doktorand Tunabyggen anställde sin första doktorand som delas med Borlänge Energi. Doktoranden är knuten till forskarskolan Reesbe (Resurseffektiva energisystem för bebyggelse). Det är Högskolan i Gävle, Högskolan Dalarna och Mälardalens Högskola som tillsammans med 7 företag inom energisektorn har startat forskarskolan. Detta är en viktig satsning för framtiden med ett gemensamt engagemang i syfte att förbättra energiproduktion, energidistribution och energianvändning. Attraktiv arbetsgivare Att Tunabyggen är en attraktiv arbetsgivare märker vi bland annat genom den stora mängd ansökningar som vi får när vi på olika sätt annonserar externt efter ny personal. Det är inte bara mängden ansökningar som är stor, utan bolaget lockar också till sig allt fler kvalificerade sökande från hela landet. Sommarjobb erbjuds ungdomar Ett sätt att visa ungdomar i Borlänge kommun att Tunabyggen kan vara en intressant framtida arbetsgivare är att erbjuda drygt 30 ungdomar i åldern 6-9 år sommarjobb varje år. När perioden är slut passar vi på att i enkätform hämta in värdefulla synpunkter på vad vi gör bra och vad vi kan utveckla som arbetsgivare. Vi informerar också om den bredd av yrken som finns i branschen och ställer frågan om man kan tänka sig att arbeta hos Tunabyggen i framtiden, vilket en stor majoritet faktiskt svarar att man kan. Sommarjobben lottas ut vilket ger möjlighet även för ungdomar som inte redan har kontakter i arbetslivet att få sin första anställning och arbetslivserfarenhet. MEDarbetarenkät Tunabyggen genomförde i slutet av 203 en omfattande medarbetarundersökning där resultatet på samtliga delområden glädjande nog blivit bättre än vid den förra undersökningen 200. Värt att nämna är t ex att över 80 % av våra medarbetare uppger att det är sannolikt att man skulle rekommendera Tunabyggen som arbetsgivare. TUNABYGGEN HAR ETT MYCKET BRA ARBETSMILJÖ- ARBETE OCH MEDARBETARNA HAR DET BRA (ARBETSMILJÖVERKET) ARBETSMILJÖ Arbetsmiljöverket besökte under året fem olika grupper i vår verksamhet. Inspektionerna fokuserade på frågor under rubrikerna mål/ arbetsuppgifter, arbetskrav/arbetsbelastning, resurser och stöd. Arbetsmiljöverkets samlade bedömning var att företaget har ett mycket bra arbetsmiljöarbete och att medarbetarna trivs och har det bra vilket går helt i linje med resultatet av medarbetarenkäten. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har tyvärr ökat under året vilket i huvudsak beror på flera icke arbetsrelaterade långtidssjukskrivningar. Korttidssjukfrånvaron ligger dock på samma, för branschen, relativt låga nivå som förra året, 2,6 %. PRIORITERADE OMRÅDEN 204 Under 204 kommer vi att arbeta med att förbättra de områden som fick ett lite sämre resultat i medarbetarenkäten. Vi kommer även att fortsätta det företagsövergripande arbetet med att ta fram och implementera en gemensam värdegrund i bolaget. Ledarutvecklingsinsatser av olika slag kommer att vara en viktig fråga även under 204. Det krävs tydliga och konsekventa ledare med en gemensam syn på vilka beteenden och attityder som ska vara rådande i bolaget. Våra chefer ska också kunna inspirera och engagera sina medarbetare så att de presterar, utvecklas och trivs med sitt arbete även i fortsättningen. NYA REDOVISNINGSREGLER Ett nytt regelverk för redovisning infördes för svenska bolag januari 204. Målet är att ge svenska bolag en högre redovisningskvalitet och en rättvisare bild av verksamheten. Tunabyggen kommer att redovisa enligt K3-reglerna vilka gäller för större, icke noterade, bolag. Ett omfattande internt arbete med en anpassning av bolagets redovisning till de nya K3-reglerna utfördes under hösten. Arbetet gällde i första hand införandet av komponentavskrivning och involverade både ekonomi-, drift- samt tekniska avdelningen. FINANSPOLICY Tunabyggens finansverksamhet regleras av den finanspolicy som fastställts i bolagets styrelse. Policyn överensstämmer med Borlänge kommuns finanspolicy. Med anledning av ändringar i de nya redovisningsreglerna, när det gäller redovisning och värdering av finansiella säkringsinstrument, s.k. derivat, gjordes en revidering av policyn under året i samarbete med vår ägare och resten av kommunkoncernen. De generella princip erna i policyn är i övrigt till övervägande del oförändrade. OmVÄrldstrender Hög inflyttning till kommunen medför bland annat att efterfrågan på bostäder är fortsatt hög. Den höga kostnadsnivån för både nybyggnads- och ombyggnadsprojekt innebär en stor utmaning i att hitta balansen mot den ökade efterfrågan. Ekonomiska mål och finansiell styrka ger underlag för den avvägning som ständigt måste göras. Tillväxten i världen var fortsatt svag under 203, vilket också gäller för Sverige. En förbättring av konjunkturen i Sverige förväntas under 204 till följd av ökad efterfrågan från omvärlden. RÄNTOR Mot bakgrund av den svaga konjunkturen och den låga inflationen valde Riksbanken att sänka reporäntan med 0,25 % till 0,75 % i december 203 för att stötta återhämtningen i ekonomin. Räntenivåerna i Sverige var låga under hela året. De korta marknadsräntorna låg stadigt cirka 0,2 % över aktuell reporänta. Nivån på den långfristiga räntan, 0-årig ränteswap, varierade under året. I inledningen av året låg den på 2,25 %. Räntan steg kraftigt under sommaren till som högst 3,2 % för att sedan falla tillbaka till nuvarande nivå på 2,60 %. Tunabyggen är, liksom övriga bostadsbolag, känsligt både för förändringar på finansmarknaden och för ränteförändringar. De finans iella riskerna i bolaget minskas bland annat genom att på olika sätt säkra räntenivåer bundna till olika tidsintervaller. Basen i lånestocken, som vid årets utgång uppgick till 684 ( 573) Mkr, är lån med rörliga räntor som sedan kompletteras med finansiella instrument i form av långfristiga ränteswapar uppgående till 425 ( 350) Mkr vid samma tidpunkt. För att utnyttja det gynnsamma ränteläget är vår strävan att behålla en lång räntebindningstid som vid årsskiftet uppgick till 5,74 (6,55) år. Detta har också skett med tanke på fortsatt framtida expansion och lånebehov. Den genomsnittliga skuldräntan uppgick 203 till 2,6 %. KÄNSLIGHETSANALYS Tunabyggens resultat påverkas vid en förändring av: % Mkr Hyresnivå bostäder +/- 3 Räntor +/- 2 Drift- och underhållskostnader +/- 2 IT-PROJEKT 203 Under året testade vi ett nytt system för individuell mätning och debitering av varmvatten för en mer rättvis energikostnadsfördelning för våra hyresgäster. Vi förbättrade det interna mobila IT-stödet och även systemet för våra myndighetsbesiktningar, vilket ska göra oss mer effektiva och bidra till högre kvalitet. Dessutom upphandlades nya fastighetsnät till några av de bostadsområden som fortfarande saknat uppkoppling till Borlänge Stadsnät. RÄNTEUTVECKLING Procent 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00,75,50,25,00 Jan -2 Maj -2 Sep -2 Jan -3 Maj -3 Sep -3 Jan -4 Swapränta 0 år 3 mån Stibor 4 Tunabyggen Årsredovisning 203 Tunabyggen Årsredovisning 203 5

9 Förvaltningsberättelse ALLMÄNT Bolagets verksamhet: Bolaget bedriver fastighetsförvaltning av egna fastigheter inom Borlänge kommun. Dessutom förvaltar bolaget vissa fastigheter som ägs av Borlänge kommun. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Bolagets samtliga aktier ägs av Borlänge kommuns Förvaltnings AB. STYRELSEN Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Olle Rigborn, ordförande Samuel Hedström, vice ordförande Lars Jansson Matts Hammarqvist Marianne Qvist Jan Tannefors Barbro Gossas Ari Perdén (arbetstagarrepresentant) Ulrika Hååg (arbetstagarrepresentant) Suppleanter Jan Boman Ulla Fredriksson Sven Pettersson Mathias Svärd Arne Lissmats Cecilia Rodin Ulf Timber Mats Danielsson (arbetstagarrepresentant) Britt-Marie Nilsson (arbetstagarrepresentant) Adjungerad ledamot Som adjungerad ledamot i styrelsens arbete har kommundirektör Åsa Granat deltagit. VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET Produktionen av kvarteret Lisselhagen slutfördes under 203. Samtliga 0 lägenheter var uthyrda till årsskiftet. Renoveringsåtgärderna på Betesgatan är inne på sista etappen. Renoveringen kommer att slutföras under 204 och lägenheterna är inflyttningsklara den augusti och september. Stadsdelsförnyelseprojektet i området Jakobsgårdarna fortsätter enligt plan. Fokus ligger på att åtgärda tak och fasader, samt genomförandet av energieffektiviserande åtgärder. Planering pågår för rivning av en byggnad på grund av skador och sättningar i grunden. Tunabyggen har under året genomfört planering och förberedelser för att övergå till ny redovisningsprincip, K3. Under 203 har vi genomfört åtgärder i syfte att försälja två stycken samhällsfastigheter, Kungsljuset och Vinkelhaken. Försäljningen beräknas vara genomförd under första halvåret 204. Under 203 har bolaget återköpt de sex fastigheter som under 202 såldes till Tunabyggen Fastighets AB. FÖRETAGSLEDNING VD i AB Stora Tunabyggen är Jörgen Olsson. REVISORER Ordinarie revisorer Joakim Nilsson, auktoriserad revisor Svante Ek, lekmannarevisor Ulf Estberger, lekmannarevisor Revisorssuppleanter Jenny Englund, auktoriserad revisor SAMMANTRÄDEN Ordinarie årsstämma hölls Styrelsen har under året haft 5 sammanträden. ORGANISATIONSANSLUTNING Bolaget är anslutet till SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) samt till Fastigo (Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation). KONCERNEN Bolaget är moderbolag i en koncern, i vilken ingår de helägda dotterbolagen Borlänge Studentbostäder AB ( ) och Tunabyggen Fastighets AB ( ). Moderföretag i den koncern där AB Stora Tunabyggen är dotterföretag är Borlänge kommun Förvaltnings AB ( ), som upprättar koncernredovisning. 6 Tunabyggen Årsredovisning 203 Tunabyggen Årsredovisning 203 7

10 ORGANISATION Bolagets nuvarande organisation gäller från och med den augusti 202. Organisationen är uppdelad i en förvaltningsavdelning, teknisk avdelning, administrativ avdelning och ett stödjande VD-kansli. Flerårsjämförelse Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag PRODUKTION Renoveringsåtgärderna på Betesgatan genomfördes som planerat. Den avslutande etappen, etapp 5, påbörjades under 203 och kommer att vara inflyttningsklar under augusti/september 204. Renoveringen omfattar 63 lägenheter samt en nyproduktion av 2 lägenheter i ett femte våningsplan. Produktionen av kvarteret Lisselhagen slutfördes under hösten 203. Projektet har tillskapat ytterligare 0 lägenheter, ett välkommet tillskott på den lokala bostadsmarknaden. Lägenheterna var inflyttningsklara enligt tidplan och vi lyckades hyra ut samtliga innan årsskiftet 203/204. Kvarteret Jakobsgårdarna. Projektet fortgår med inriktning mot renovering av tak och fasader, samt energieeffektiviserande åtgärder. Påbörjat förberedelser inför kommande renovering av bostadsområdet Tjärna Ängar. Under 203 har vi genomfört 6 hyresgästmöten i syfte att fånga in hyresgästernas tankar och förslag. Planering fortsätter under året med ambition att vi kan påbörja fysiska åtgärder i området i slutet av 204. HYRESFÖRHANDLINGAR Hyresförhandlingarna för 203 slutfördes och resulterade i att bostads hyrorna höjdes med,9 procent från och med januari 203. RESULTAT OCH STÄLLNING Koncernbidrag har lämnats till dotterbolaget Borlänge Studentbostäder AB med tkr ( 526 tkr). Koncernbidrag har erhållits från dotterbolaget Tunabyggen Fastighets AB med tkr. Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter. Nettoomsättning Jämförelsestörande post 735 Rörelsekostnader Jämförelsestörande post Finansiella intäkter och kostnader Avskrivningar Resultat efter finansiella poster Investering i byggnader och mark Balansomslutning Medelantal anställda Antal egna enheter Antal externa enheter Uthyrningsyta (m²) egna enheter Uthyrningsyta (m²) externa enheter Soliditet (%) 0,9,2,9 2,4 2,8 Avkastning på eget kapital 4,2 7,0 5,4 5,6 3,2 Avkastning på totalt kapital 2,8 3,0 3,0 2,5 3,4 Genomsnittlig skuldränta 2,6 2,4 2,7,9,9 Ekonomisk uthyrningsgrad 96,9 96,3 96,8 96,6 95,8 8 Tunabyggen Årsredovisning 203 Tunabyggen Årsredovisning 203 9

11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION RESULTATRÄKNING TILL ÅRSSTÄMMANS FÖRFOGANDE STÅR FÖLJANDE VINSTMEDEL: Balanserade vinstmedel Årets vinst STYRELSEN FÖRESLÅR ATT VINSTMEDLEN DISPONERAS SÅ ATT: Till aktieägarna utdelas 30,0 kr per aktie, totalt I ny räkning överförs Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen Den föreslagna utdelningen och koncernbidraget reducerar bolagets soliditet till 0,8 procent. Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 7 kap st (försiktighetsregeln). NOT RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter m m RÖRELSENS KOSTNADER Fastighets- och övriga administrationskostnader 4, Personalkostnader Avskrivningar materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Jämförelsestörande poster Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på året resultat Årets resultat soliditet % Tunabyggen Årsredovisning 203 Tunabyggen Årsredovisning 203 2

12 BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR NOT EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar 3 Dataprogram Materiella anläggningstillgångar Balanslåneposter Byggnader och mark Investering på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Uppskjuten skattefordran Fordringar hos Borlänge kommun Övriga långfristiga värdepappersinnehav Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förnödenheter och förråd Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar hos dotterföretag Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter EGET KAPITAL 24 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier med kvotvärde.000 kr) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder 26 Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till Borlänge kommun och övriga koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Tunabyggen Årsredovisning 203 Tunabyggen Årsredovisning

13 KASSAFLÖDESANALYS NOT DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Inbetalningar från kunder Utbetalningar till leverantörer och anställda Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amotering av skuld Erhållet koncernbidrag Utbetalt koncernbidrag Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut INVESTERING BYGGNADER, SJÄLVFINANSIERINGSGRAD Mkr Självfinansiering Externfinansiering 203 NOTER NOT Redovisningsprinciper Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom BFNAR 2008:. Vad avser redovisning av inkomstskatter har Redovisningsrådets rekommendation RR 9 har tillämpats. Koncernredovisning Moderföretag i den största koncern där AB Stora Tunabyggen är dotterföretag och koncernredovisning upprättas är Borlänge Kommun Förvaltnings AB ( ). Koncernbidrag Koncernbidrag har redovisats enligt Redovisningsrådets uttalande om redovisning av koncernbidrag och aktieägartillskott. Detta innebär att koncernbidrag ej redovisas i resultaträkningen utan som en förändring av fritt eget kapital. Skatt på koncernbidraget redovisas i resultaträkningen. Intäkter Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Lånekostnader Ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång som med nödvändighet tar betydande tid i anspråk att färdigställa räknas in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden. Övriga lånekostnader redovisas som kostnader i den period till vilken de hänför sig. Från och med år 20 ingår borgensavgift i lånekostnaderna. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt, förändringar i uppskjuten skatt samt andel i intressebolags skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter, uppskrivning av långfristiga värdepappersinnehav, derivata kontrakt, avsättningar för pensioner och skattemässiga underskott. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut principen, till anskaffningsvärde. Utgifter för utveckling av programvaror Vanligtvis kostnadsförs alla utgifter för utveckling eller underhåll av programvara omedelbart. Utgifter som är direkt sammankopplade med identifierbara och unika programvaror som kontrolleras av bolaget och som har troliga ekonomiska fördelar som efter ett år överstiger kostnaden, balanseras dock som immateriell tillgång. Direkta kostnader inkluderar personalkostnader för programutvecklande personal samt förvärvade programmeringstjänster. Utgifter som höjer prestandan eller förlänger livslängden på programvaran utöver dess ursprungliga nivå redovisas som en förbättringsutgift och ökar det ursprungliga anskaffningsvärdet. Balanserade utgifter för utveckling av programvaror skrivs av linjärt över nyttjandetiden, fem år. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Vissa lånekostnader aktiveras, se avsnitt om lånekostnader. Antal år Markanläggningar 20 Investering på annans fastighet 20 UER-investeringar 0-20 Inventarier, verktyg och installationer 3-5 Byggnader med bostäder, nybyggnation 67 Byggnader med lokaler, nybyggnation 50 Ombyggnation bostäder och lokaler 5-67 Finansiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet, skrivs tillgången ner till detta lägre värde, om det kan antas att värdenedgången är bestående. Nedskrivningar När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av dess redo visade värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till detta återvinningsvärde. 24 Tunabyggen Årsredovisning 203 Tunabyggen Årsredovisning

14 Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Ekonomisk uthyrningsgrad Hyresintäkter netto (efter hyresbortfall) i förhållande till hyresintäkter brutto (möjliga hyresintäkter). Not 3 Övriga rörelseintäkter Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatteskuld) i förhållande till balansomslutningen. Genomsnittlig skuldränta Räntekostnader i förhållande till summan av skulder och uppskjuten skatteskuld. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster, med undantag av jämförelse störande poster, i förhållande till summan av genomsnittligt eget kapital och kapitalandel obeskattade reserver. Avkastning på totalt kapital Resultat efter finansiella poster, med undantag av jämförelse störande poster, plus finansiella kostnader, i förhållande till genomsnittlig balansomslutning. Försäkringsersättningar Bostadsanpassningsbidrag 48 - Realisationsvinst vid avyttring av anläggningstillgångar Skadestånd Övriga NOT 2 Nettoomsättning Not 4 Fastighets- och övriga administrationskostnader HYRESINTÄKTER Bostäder Lokaler Garage och parkeringsplatser Övriga hyresintäkter Avgår: Kvarboenderabatt Underhållsrabatt Hyresrabatt Hyresbortfall (outhyrda objekt) Bostäder Lokaler Garage och parkeringsplatser Övriga -0-0 Hyresintäkter totalt Material Hyresgästmedel Underhållskostnader Hyres- och kundförluster Inköpta förvaltningstjänster Fordons- och maskinkostnader Administrationskostnader Försäkring Renhållning Elavgifter Vattenavgifter Värmekostnader Fastighetsskatt Skattereduktion Försäkringskostnader Övriga externa kostnader ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER Nettoomsättning totalt Not 5 Ersättning till revisorerna PwC Revisionsuppdraget 3 39 Skatterådgivning Tunabyggen Årsredovisning 203 Tunabyggen Årsredovisning

15 Not 6 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Not 7 Planenliga avskrivningar Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor Män Totalt 8 22 Löner och ersättningar har uppgått till Styrelsen och verkställande direktören Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav för styrelse och verkställande direktör kr (5 4 kr)) Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Immateriella anläggningstillgångar Dataprogram Byggnader och mark Byggnader Markanläggningar Investering på annans fastighet Balanslånepost UER-investeringar Inventarier, verktyg och installationer Inventarier m m Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Not 8 Jämförelsestörande poster Antal på balansdagen Varav män Antal på balansdagen Varav män Styrelseledamöter 9 67 % 9 78 % Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 00 % 00 % Avveckling tjänster Förgävesprojektering avkastning på eget kapital % 5 avkastning på totalt kapital % Tunabyggen Årsredovisning 203 Tunabyggen Årsredovisning

16 Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter, övriga Ränteintäkter, koncernkonto Temporära skillnader Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Temporära skillnader avseende följande poster har resulterat i uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar: Not 0 Räntekostnader och liknande resultatposter Uppskjutna skattefordringar Framtida skattemässiga avdrag Summa uppskjutna skattefordringar Summa uppskjutna skatteskulder/-fordringar Räntekostnader, övriga Räntekostnader, koncernkonto Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder samt när uppskjutna skatter avser samma skattemyndighet. Not Bokslutsdispositioner Avsättning till periodiseringsfond Återföring av periodiseringsfond - 5 Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivning enligt plan Not 2 Uppskjuten skatt (RR 9) Not 3 Immateriella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden Årets aktiverade utgifter, intern utveckling Årets aktiverade utgifter, inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående Avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Årets betalda skattekostnad Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader Skatt hänförlig till tidigare taxeringsår -4 2 Not 4 Balanslåneposter Skatt avseende poster som redovisas direkt mot eget kapital Skatteeffekt av koncernbidrag Ovanstående avseende uppskjuten skattekostnad och skatteeffekt av koncernbidrag är en framtida beräkning och innebär ingen skattebetalning. Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Återköp från dotterbolag 87 - Försäljning till dotterbolag Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående Avskrivningar Årets förändringar Återköp från dotterbolag/försäljning till dotterbolag Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Tunabyggen Årsredovisning 203 Tunabyggen Årsredovisning 203 3

17 Not 5 Byggnader och mark Not 7 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Nyanskaffningar Återköpt från dotterbolag Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp Återköpt från dotterbolag Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Försäljningar och utrangeringar Återköpt från dotterbolag Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående anskaffningsvärden uppskrivningar Årets förändringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden uppskrivningar Ingående avskrivningar på uppskrivningar Årets förändring Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar på uppskrivningar Utgående restvärde enligt plan = bokfört värde Ingående avskrivningar Årets förändringar Återköpt från dotterbolag Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 8 Pågående nyanläggningar Ingående nedlagda kostnader Under året nedlagda kostnader Under året genomförda omfördelningar Utgående nedlagda kostnader Not 6 Investering på annans fastighet Not 9 Andelar i dotterföretag Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Org nr Säte Borlänge Studentbostäder AB Borlänge Tunabyggen Fastighets AB Borlänge Kapitalandel % Rösträttsandel % Antal aktier Bokfört värde Borlänge Studentbostäder AB Tunabyggen Fastighets AB Not 20 Övriga långfristiga värdepappersinnehav HBV andelskapital Rekryteringslots Dalarna Tunabyggen Årsredovisning 203 Tunabyggen Årsredovisning

18 Not 2 Övriga långfristiga fordringar Not 25 Obeskattade reserver HBV Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan inventarier Periodiseringsfond Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald försäkring Upplupna försäkringsersättningar Övriga poster Not 23 Koncernkonto Koncernkontot ingår i mellanhavandet med Borlänge kommun och utvisar en skuld om kkr (fg år skuld Kkr). Not 24 Förändring av eget kapital BUNDET EGET KAPITAL Aktiekapital Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Not 26 Långfristiga skulder För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i bolagets skuldportfölj används finansiella derivatinstrument. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i bolagets finanspolicy. Räntebindning och kapitalbindning frikopplas från de enskilda lånen. Detta ger bolaget möjligheter att när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden. För att säkerställa kapitalförsörjningen eftersträvas långa kreditavtal med bolagets långivare. För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen används ränteswapar. Utestående ränteswapar uppgår till 425 ( 350) Mkr. Per bokslutsdagen finns ett undervärde på 25,5 (undervärde 95,8) Mkr. Undervärdet/övervärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde (så kallad ränteskillnadsersättning) uppstå om man i stället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån. Om respektive ränteswapavtal kvarstår till och med sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras. Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala skuldportföljen uppgår vid årsskiftet till 5,74 år (6,55 år) och den genomsnittliga effektiva räntan uppgår till 3,7 % (3,06 %). Nedan framgår bolagets förfalloprofil, MSEK, (inklusive ränteswapar) avseende räntebindningen: Inom år 259,5 223,5 Inom -2 år 50 0 Inom 2-3 år Inom 3-4 år Inom 4-5 år Inom 5-6 år Inom 6-7 år Inom 7-8 år Inom 8-9 år Inom 9-0 år ,5 573,5 Reservfond Belopp vid årets ingång Belopp vid årets utgång Summa bundet eget kapital vid årets utgång FRITT EGET KAPITAL Belopp vid årets ingång Koncernbidrag Skatteeffekt koncernbidrag Utdelning Årets resultat Belopp vid årets utgång RÄNTEBINDNING, FÖRFALLOPROFIL Mkr KAPITALBINDNING, FÖRFALLOPROFIL Mkr Tunabyggen Årsredovisning 203 Tunabyggen Årsredovisning

19 Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner och semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyresintäkter Övriga poster STYRELSEN Not 28 Ställda säkerheter För avsättningar och egna skulder Avseende skuld till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Summa avseende egna skulder och avsättningar Summa ställda säkerheter Not 29 Ansvarsförbindelser Olle Rigborn Styrelseordförande Samuel Hedström Matts Hammarqvist Barbro Gossas Marianne Qvist Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna och som inte heller har täckning i pensionsstiftelses förmögenhet Summa ansvarsförbindelser Not 30 Likvida medel Lars Jansson Jan Tannefors Ulrika Hååg Arbetstagarrepresentant Ari Perdén Arbetstagarrepresentant Kassa och bank Koncernkonto Likvida medel Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman för fastställelse. BORLÄNGE DEN 5 MARS 204 Min revisionsberättelse har lämnats Joakim Nilsson AUKTORISERAD revisor 36 Tunabyggen Årsredovisning 203 Tunabyggen Årsredovisning

20 REVISIONSBERÄTTELSE Öhrlings PriceWaterHouse Coopers Till årsstämman i AB Stora Tunabyggen Org nr Rapport om årsredovisningen Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Aktiebolaget Stora Tunabyggen för räkenskapsåret Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Aktiebolaget Stora Tunabyggens finansiella ställning per den 3 december 203 och av dess finansiella resultat och kassa flöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Aktiebolaget Stora Tunabyggen för räkenskapsåret Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Borlänge den 7 MARS 204 Joakim Nilsson AUKTORISERAD revisor 7 % % 2 % 8 % 8 % 25 % HUR FÖRDELAS HYRAN? 8 % REPARATION & UNDERHÅLL 0 % ÖVRIG FASTIGHETSFÖRVALTNING 20 % VÄRME, VATTEN, EL & AVFALL 8 % ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 6 % PERSONALKOSTNADER 27 % KAPITALKOSTNADER 38 Tunabyggen Årsredovisning 203 Tunabyggen Årsredovisning

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9)

Aneby Bostäder Aktiebolag Organisationsnummer Årsredovisning. för. Org. nr Räkenskapsåret (9) Årsredovisning för Org. nr 556369-0170 Räkenskapsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Aneby Bostäder AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. ps Arkitektur AB

Årsredovisning. ps Arkitektur AB Årsredovisning ps Arkitektur AB 556529-3445 Räkenskapsåret 2016 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten ps Arkitekturs vision är att skapa unika miljöer som berör och syns. Våra bostadsprojekt

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (11) Styrelsen för BRF FYREN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Ägarförhållanden Föreningens tillgångar ägs av medlemmarna i enlighet med andelstal. Information

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer