Årsredovisn ing. Styrelsen för. Brf Takten. får härmed avge årsredovisning för föreningens. verksamhet under räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisn ing. Styrelsen för. Brf Takten. får härmed avge årsredovisning för föreningens. verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01 - 2014-12-31"

Transkript

1 >0 (1) (D 0 ( w -I m z

2 Org.nr: Brf Takten Styrelsen för verksamhet under räkenskapsåret får härmed avge årsredovisning för föreningens Årsredovisn ing

3 BRFTAKTEN Förvaltningsberättelse Verksamheten Fastigheter Föreningen innehar med äganderätt fastigheterna Tamburinen 1, Tangenten 1, Tenoren 1-3, Termostaten 1, Tändspolen 1 och Tändstiftet 1 i Sollentuna kommun. Byggnaderna, i vilka man upplåter bostadslägenheter och lokaler, uppfördes Fastigheternas areal uppgår enligt taxeringsbeskedet till m2. Taxeringsvärdet är tkr, varav byggnadsvärdet är kr och markvärdet kr. Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Foiksam. Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt Inkomstskattelagen (1999:1229), eller s k äkta bostadsrättsförening Föreningens innehav fördelar sig enligt följande: Kategori Antal objekt Total yta Bostäder 234* Fördelning per fastighet Tamburineni 5210 Tangenten Tenoren Tenoren Tenoren Termostaten Tändspolen Tändstiftet Summa Lokaler (inki. förråd) Garage 76 - Bilplatser 106 Besöksparkering 18 Motorcykeiplatser 6 - *varav 62 st hyresrätter Föreningen har 4 st kommersiella lokaler som bedöms ha kvalificerad användning. Föreningen är registrerad som frivilligt skattskyldig för mervärdeskatt (moms) vid uthyrning av verksamhetslokaler och har därför viss avdragsrätt för ingående moms. Den momsregistrerade lokalytan ger en avdragsrätt på 2 % på gemensamma inköp och kostnader. (m2) BOSTADSRÅTTSFÖRENNGEN TAKTEN. 8vcATAN 2-76 i So1NTuN%. HOX /7 23 JÄRFÄLLA F&anmIan: 01044) SO 00. felanmalart wwwtakten.se

4 BRFTAKTEN Förvaltning Under året har föreningen haft avtal med HSB Norra Stor-Stockholm - teknisk förvaltning, förvaltare har varit Erika Landgren. HSB Norra Stor-Stockholm - administrativ/ekonomisk förvaltning. Härutöver har föreningen serviceavtal med ett antal olika firmor, bland annat; Tingvalla Mark AB mark- & vinterskötsel Sollentuna Energi Sjuntos 1 Sthlm Blå Stad AB ComHemAB Jourmontör Securitas Sverige AB Q-Park Rena Norden AB Law & Solution Schindler Hiss AB Säkerhetsintegrering AB Bredband2 Organisation Styrelse Vald till och med stämman år: Niklas Lund Ordförande 2015 Martin Nilsson Ledamot 2015 Saeid Jafari Ledamot 2016 Johan Edlund Ledamot 2016 Elias Kababa Ledamot 2015 (avgick ) Paul Klemets Ledamot 2016 Omid Aval Ledamot 2015 Susanne Lindström Suppleant 2015 Nabil Abdali Suppleant 2015 Firmatecknare Föreningens firma tecknas av styrelsens ledamöter, två i förening. Valberedning På stämman i maj valdes Zeina Ghazal (sammankallande), och Nuzha Kojhassarly. Medlemmar Föreningen hade vid årets slut 241 medlemmar. Revisorer Revisorer har varit Erik Davidsson, BoRevision och föreningsvald revisor Ulrika Algotsson och suppleant Ulrika Ramstrand. Q)

5 1 BRFTAKTEN Ekonomi Ekonomisk översikt Nettoomsättning,tkr Årets resultat, tkr Balansomsiutning, tkr Belåning, kr/kvm Soliditet % 51, Likviditet % Trots att årets resultat visar minus så har föreningen fortsatt god ekonomi, se soliditet 51,5 %. De största kostnadsposterna är: Räntor på lån: Fjärrvärme: Avskrivningar: Vatten och avlopp: El: Sophämtning: tkr (föregående år kr) tkr (föregående år tkr) tkr (föregående år tkr) 685 1kr (föregående år 707 tkr) 352 tkr (föregående år 421 tkr) 749 tkr (föregående år 491 1kr) Budgeterat resultat för 2014 var tkr, årets resultat blev 597 tkr, 1189 tkr över budget. Av underskottet är 725 tkr föranlett av byte av avskrivningsmetod på grund av nya redovisningsregler. Genom att gemensamt tänka på hur vi använder varmvatten, hur vi vädrar och att vi sorterar våra sopor rätt så är det möjligt att sänka kostnaderna. Om vi också hjälps åt att plocka skräp i området, samlar ihop kundvagnar vid grovsoprummet och alla hjälper till så gott vi kan så sparar vi pengar. Alla föreningens kostnader betalas av de boende via månadsavgifter och hyror. Lägre kostnader påverkar avgiften. Vi har under 2014 haft stora problem med sophanteringen i området och det måste vi tillsammans hjälpas åt att förbättra inför Prisutveckling Styrelsen fortsätter att notera att även i år har priserna på lägenheter i Bil Takten stigit och kopplar detta till ökad trivsel i området och de förbättringar som skett. Aven under 2014 såldes det sammanlagt 13 lägenheter i vårt område. Snittpriset per kvadratmeter för dem var kronor. Av dessa lägenheter var 8 stycken treor och där blev genomsnittspriset per kvadrat kronor. Av de 13 lägenheter som såldes under 2013 var 9 stycken treor med genomsnittspriset per kvadrat kronor. Alltså har priset på en trea ökat med i genomsnitt kronor per kvadratmeter på bara ett år och sedan ombildningen med kronor.

6 BRFTAKTEN Referenstabell: 1kr Antal sålda 3:or Pris/kvm Prisutveckling iu Styrelsearbetet Efter årsstämman i maj 2014 var styrelsen 9 ledamöter; 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter, 1 plats var även vakant. Under 2014 har vi haft 12 protokollförda styrelsemöten och dessemellan hanterat många frågor på driftsmöten, leverantörsmöten, arbetsgruppsmöten & andra typer av möten. E-post och telefon är till en stor hjälp vid styrelsens interna kommunikation och används även vid beslutsfattande. Alla viktiga beslut och möten har protokollförts. Några viktiga möten att ta upp är följande: : Styrelsen beslutade att tidigare fem mindre lån slogs ihop och upphandlas som tre större lån. Anledningen var att göra lånen intressanta för flera banker och därmed få bättre räntebud än tidigare. Detta sänker våra lånekostnader framöver då den nya snitträntan på lånen är nästan två procentenheter lägre än den tidigare snitträntan. Händelser under året Ordinarie föreningsstämma genomfördes den 21 maj i matsalen i Sollentuna International School. På stämman deltog 25 st röstberättigade medlemmar. Vi har genomfört ett stort antal åtgärder inom följande områden: FASTIGHETSINVESTERINGAR OCH UNDERHÅLL Hald & Tech har vid två tillfällen under året besiktat brandskyddsutrustningen som finns i föreningen. Takbesiktn ing genomfördes i augusti/september och i samband med det så rensades och rengjordes även taksilar och dagvattenbrunnarna inom föreningen. Några mindre lagningsarbeten på taken och montering av fallskyddsutrustning på taken gjordes under hösten. Radea AB har genomfört en radonmätning och en efterföljande radonsanering av de fastigheter som hade värden utanför vad som är tillåtet. Nu har samtliga fastigheter godkända värden. o.

7 g BRFTAKTEN Lybecks högtryckstjänst har genomfört en stamrensning av föreningens fastigheter. Tingvalla Mark AB har genomfört beskärning av träd och buskar samt en del nyplanteringar och kommer framöver att genomföra en mer generell upprustning av innergårdarna. Loggning av inomhustemperaturer genomförs kontinuerligt i tre av föreningens fastigheter. Med hjälp av dessa loggar kan vi läsa av temperaturen i varje lägenhet för sig vilket gör att vi på ett mer energieffektivt sätt kan följa de temperaturskiftningar som sker samt använda dessa tre hus som referenser för övriga. BÄTTRE EKONOMI Föreningens ersättningskrav och även de drabbades krav på Bygatan har pågått hela året med hjälp av föreningens advokat. Skadehandläggaren har nu lämnat besked gällande våra ersättningsanspråk som inte är tillfredställande för föreningen. Detta gör att styrelsen valt att stämma försäkringsbolaget inför domstol. Precis innan årets slut fick föreningen veta att förberedande förhandlingar påbörjas den 30 januari 2015 och ett troligt domslut räknar vi med att få under hösten Föreningens elpris tecknades om hos Sollentuna Energi till en totalkostnad av 86,50 öre per kilowattimme inklusive moms och energiskatt. Föregående avtalsperiod hade vi ett bundet avtal på 104,9 öre så detta kommer att innebära en rejäl sänkning av elkostnaderna. Det nya avtalet är bundet till Några i styrelsen har gått en utbildning i styretsearbete hos HSB. Underhållsplanen har uppdaterats under året och finns nu i en webbaserad version för att styrelsen lättare ska kunna arbeta med den framöver. Styrelsen räknar också med att kunna budgetera på ett säkrare och bättre sätt nu när vi har en korrekt underhållsplan som är lätt att justera. Beslut om att höja avgifterna med 4 % från och med årsskiftet ORDNING & REDA Arbetet med sophantering, grovsopor, kundvagnar och nedskräpning i utrymme under året och är i ständigt fokus för styrelsen. området har fått stort Grovsoprummet har målats om för att bättre passa in i föreningens miljö. Styrelsen planerar att enbart låta grovsoprummet vara tillgängligt vid bemannade tider för att vi som boende ska kunna få hjälp med att sortera rätt. Det väntas spara föreningen vissa kostnader förknippade med extra städning och vissa straftavgifter för felsorterat avfall. SÄKERHET Systematisk brandskyddskontroll har genomförts vilket inneburit kontroll av brandrisker, utrymningsvägar och installation av nödljusarmaturer, diodarmaturer, efterlysande skyltar, brandsläckare och brandvarnare. SBA-pärmen förvaras i styrelserummet på Bygatan 24. Vi har ännu inte fått fart på projektet Grannsamverkan eftersom det är brist på frivilliga som vill arbeta med detta viktiga arbete.

8 föreningens BRFTAKTEN Nu när Aptus passersystem är installerat fortsätter arbetet med att byta låssystem. Detta görs för att vi fortfarande har samma låssystem som föreningen ärvde från Sollentunahem. Ett system som innebär att deras nycklar, och de nycklar som genom åren hamnat på drift, passar i våra lås. Låssystemet är dessutom till åren vilket innebär att flera lås är ganska slitna. TRIVSEL BOENDE Vi har något att berätta nyhetsbrev har delats ut till de boende 8 gånger. Speciellt viktig eller riktad information har satts upp i berörda portar eller delats ut till berörda lägenheter. Arbete med gemensam föreningslokal har ännu inte startats upp eftersom styrelsen inte hunnit med detta under året. Vi har även, som vi tidigare informerat om, påbörjat projektering av en ny och större lekplats inom området. Arbetet med detta har legat ner på grund av tidsbrist och vi hoppas nu komma igång med det arbetet igen under Mer information om föreningen finns på Framtida utveckling Styrelsen planerar att genomföra eller projektera följande områden under Genomförande beror dels på kostnad och tid för styrelseleciamöter eller konsulter. Boendeenkät hur trivs våra grannar? Påbörja renovering av staket och andra träbyggnader Kontinuerligt uppdatera underhållspianen Påbörja förbättringar av föreningslokalen Bygatan Byggnation av ny lekplats Energibesparande åtgärder som exempelvis utomhusbelysning, tvättstugor och torkskåp Byte av låscylindrar i källarutrymmen till ett nytt låssystem, del 1 av 2.

9 Årets resultat Tidigare års balanserade resultat Till årsstämmans förfogande står följande belopp i kronor: Förslag till resultatdisposition Årets resultat balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. Ytterligare upplysningar om föreningens resultat och ställning finns i Att disponera Fond för yttre underhåll enligt balansräkning Fond för yttre underhåll efter förslag till stämmobeslut 2015 Årets förändring enligt ovanstående disposition Fond för yttre underhåll Balanserat resultat efter disposition Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhålisplan Styrelsen föreslår följande disposition: BRFTAKTEN efterföljande resultat

10 Brf Takten Org.nr: Resultaträkning Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Not Planerat underhåll Not Fastighetsskatt Avskrivningar Not Summa fastighetskostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Not 5 Not Årets resultat

11 Bil Takten Org.nr: Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella an/äggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Mark Pågående byggnation Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Not 7 Not Kottfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Skattefordringar Ovriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 9 Not Kassa och bank Not Summa omsättningstiilgångar Summa tillgångar

12 Brf Takten Org.nr: Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder LångfrLst77a skulder Skulder till kreditinstitut Kon!fristi a skulder Leverantörsskulder Ovriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Summa eget kapital och skulder Not 12 Not 13 Not 14 Not Ställda panter för skulder till kreditinstitut Not Ansvarsförbindelser Inga Inga fl

13 Brf Takten Org.nr: Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har för första gången upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1. Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35. Föreningen är ett mindre företag och har utnyttjat mindre företags möjlighet att inte räkna om jämförelsetalen för 2013 enligt K3s principer. Presenterade jämförelsetal stämmer i stället med de uppgifter som presenterades i föregående års årsredovisning. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Fordringar tas upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Inkomster redovisas till verkligt värde av vad föreningen fått eller beräknas få. Det innebär att föreningen redovisar intäkter till nominellt belopp (fakturabelopp). Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Fastighetens betydande komponenter bedöms ha väsentligt skilda nyttjandeperioder/avskrivningstider och därmed har fastighetens anskaffningsvärde fördelats på väsentliga komponenter. Nyttjandeperioden för komponenterna bedöms vara mellan 15 till 120 år. Komponentindelningen har genomförts med utgångspunkt i vägledning för komponentindelning av hyresfastigheter, men med anpassning till bostadsrättsföreningens särskilda förutsättningar. Detta medför en förändring gentemot föregående års beräkning av avskrivningskostnader. Anläggningstillgångar Avskr. plan % Slutår Byggnader Komponentavskrivning 1, Radonåtgärd Linjär 6, Pågående ombyggnad Ny-, till- eller ombyggnad redovisas som pågående i balansräkningen till dess att arbetena färdigställts. Räntekostnader avseende ny-, till- eller ombyggnad tillgångsförs. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras på föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna. Skatter och avgifter En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Ränteintäkter är skattefria till den del de är hänförliga till föreningens fastighet. Beskattning sker av andra kapitalinkomster, samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 procent. Därutöver betalar föreningen kommunal fastighetsavgift motsvarande kr per lägenhet, samt fastighetsskatt motsvarande 1 % av taxeringsvärdet på lokaler. Övriga boksiutskommentarer Föreningen har inte haft några anställda under året Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvode enligt stämmobeslut Mötesarvoden Arvode föreningsvald revisor Övriga arvoden och ersättningar Utbildning Sociala kostnader Summa

14 Brf Takten Org.nr: Noter Not 1 Not2 Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Hyresintäkter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage och p-platser Övriga intäkter Brutto Hyresbortfall bostäder Hyresbortfall lokaler Hyresbortfall garage och p-platser Övriga intäktsbortfall Drift Fastighetsskötsel Löpande underhåll El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Städning Förvaltningskostnader Extern revision Personalkostnader Övrig drift Planerat underhåll Underhåll, övrigt Avskrivningar Byggnader Om- och tillbyggnad Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Ränteintäkter skattekonto Ränteintäkter bankkonto Ovriga ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långftistiga skulder Räntekostnader skattekonto Övriga räntekostnader

15 Brf Takten Org.nr: Noter Not 7 Byggnader och ombyggnader Byggnader Ingående anskaffningsvärde Omklassificering från ombyggnad Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Omkiassificering från ombyggnad Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde byggnader Ombyggnader Ingående anskaffningsvärde Omkiassificering till byggnad Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Omklassificering till byggnad Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde ombyggnader Summa bokfört värde byggnader och ombyggnader Taxeringsvärde Byggnad - bostäder Byggnad - lokaler Mark - bostäder Mark - lokaler Taxvärde totalt

16 Brf Takten Org,nr: Noter Not 8 Not 9 Not 10 Pågående byggnation Ingående anskaffningsvärde pågående byggnation Årets anskaffningar Överfört till ombyggnad Bokfört värde pågående byggnation Övriga kortfristiga fordringar Skattekonto Övriga fordringar, Försäkringsskada brand Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Försäkring Kabel-Tv Övrigt Not 11 Kassaoch bank Handkassa Bankkonto Not 12 Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång Vinstdisp eni. stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut Insatser Uppl. avgift Underh. fond Balanserat res. Årets resultat Not 13 Långfristiga skulder till kreditinstitut Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering SBAB ,20% SBAB ,29% SBAB ,63% SBAB ,02% SBAB ,20% Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till Not 14 Övriga kortfristiga skulder Källskatt Arbetsgivaravgifter Mervärdesskatt Övriga kortfristiga skulder Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyror och avgifter Upplupna räntekostnader Upplupen el Upplupen värme Upplupet vatten Upplupen sophämtning Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

17 Brf Takten Org.nr: Noter Not 16 Ställda panter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Varav i eget förvar Sollentuna, den Martin Nilsson tedlun Paul Klemets Vår revisionsberättelse har is-o-3 av b träffande denna årsredovisning Ulrika Algotsson Av stämman vald revisor Erik Davidsson BoRevision AB

18 Revisionsberättelse Till föreningsstämman Brf Takten org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Brf Takten för år Styrelsens ansvar för ärsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt lagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar dessa årsredovisnings Vårt ansvar är att uttala om årsredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För revisorn från BoRevision AB innebär detta att denne har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa kräver att revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga aktigheter. oss standarder Ln revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisom de delar av den intema kontrollen som relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdenng av ändamålsenligheten i de redovisnings principer som har använts och av rimligheten i styrelsens skattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. är dessa skerna års upp Vi att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. anser fel Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för BrI Takten för år Sty&sens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala om förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Svedge. oss Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskytdig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. anser Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman behandlar resultatet enligt förslaget 1 förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsffihet för räkenskapsåret. Sollentuna t)ll23 Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en alla väsentliga rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med redovisningens övriga delar. dess Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. avseenden års Ulrika Algotsson Av föreningen vald revisor Erik Davidsson BoRevision AB

19 Totala kostnader Fastighetsskatt -2% Rntekostnader -22% Drift -55% Avskrivningar -20% Planerat underhåll -1% Fördelning driftkostnader År2014 DÅr2O ii iii] tf

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Takten. Org.nr: 769616-5716. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Takten. Org.nr: 769616-5716. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning 2012 Årsredovisning Styrelsen för Brf Takten Org.nr: 769616-5716 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 2 org.nr: 769616-5716

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Kopparstaven. Org.nr: 713200-0485. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Kopparstaven Org.nr: 713200-0485 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Org. nr: 713200-0485 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Brf Grim Park

Styrelsen för Brf Grim Park Styrelsen för Org.nr: 769604-3970 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2014-01-01 2013-01-01 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollholmen. Org.nr: 716418-7630. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Årsredovisning. Styrelsen för Brf Trollholmen. Org.nr: 716418-7630. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret Årsredovisning Styrelsen för Brf Trollholmen Org.nr: 716418-7630 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Org.nr: 714800-2798 Resultaträkning

Läs mer

Årsberättelse. Brf Stureby 2013

Årsberättelse. Brf Stureby 2013 Årsberättelse Brf Stureby 2013 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en bostadsrätt innebär att du bor till självkostnadspris. Det är ingen som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Skogsfrun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Skogsfrun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014

HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 2014 HSB BRF LISEBERG ÅRSRedoviSning 214 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fredriksdal. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fredriksdal i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA

HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA HSB BRF RÖDA KVARN I SOLNA ÅRSRedoviSning 213 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (=

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg

Styrelsen för Hsbs Brf Tynnered i Göteborg Styrelsen för Org.nr: 757200-8972 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Resultaträkning 2014-06-30 2013-06-30 Nettoomsättning Not 1 19 292

Läs mer

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

BRF MALARSTRAND 2 ÅRSREDOVISNING. Org nr 716405-7536. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF MALARSTRAND 2 Org nr 716405-7536 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Mälarstrand 2 Ka 11 e I se till ordinarie föreningsstämma den 5 maj 2014 klockan 1900. Mötet hålls på Restaurang

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm

Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Årsredovisning 2013 HSB:s bostadsrättsförening Svartvik nr 268 Stockholm Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer