Tierps kommun. 1(5) ra04s Sweco. Org.nr säte Stockholmm. Telefon direkt Patrikk Johnsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tierps kommun. 1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco. Org.nr 556507-0868 säte Stockholmm. Telefon direkt 023-464 22. Patrikk Johnsson"

Transkript

1 PM GEOTEKNIK Tierps kommun Storådammen Uppdragsnummer Projekteringsunderlag Falun Sweco Infrastructure AB Falun Geoteknik 1() ra0s Sweco Parkgatan Box 1902, Falun Telefon Telefax Sweco Infrastructure AB Org.nr säte Stockholmm Ingår i Sweco-koncernen Patrikk Johnsson Telefon direkt p:\21\2171_storådammen\000\10 arbetsmaterial\pmm geoteknik.docx

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag Objektsbeskrivning Befintliga konstruktioner Utförda undersökningar Geotekniska förhållanden Topografi och vegetation Jordlagerföljd Geohydrologiska förhållanden Rekommendationer Kontroll 2 () ra0s PM GEOTEKNIKK Pr ojekteringsundee rlag p:\21\2171_storådammen\000\10 arbetsmaterial\pmm geoteknik.docx

3 1 Uppdrag På uppdrag Tierps kommun har Sweco Infrastructure AB utfört en geoteknisk undersökning för planerad fiskvandringsväg vid Storådammen, Tierps Kommun. Syftet med undersökningen är att klarlägga rådande geotekniska förhållanden samt ge underlag för fortsatt projektering och rekommendationer för grundläggning och markarbeten för planerad anläggning. Föreliggande utredning är ett projekteringsunderlag och får inte utgöra del av förfrågningsunderlag. Geotekniska krav och rekommendationer för byggskedet ska inarbetas i byggbeskrivningen, ellerr så ska denna handling omarbetas o före byggstart. 2 Objektsbeskrivning Tierps kommun avser anlägga en fiskvandringsväg i Tämnarån vid Storådammen i Tierps kommun. Planerad fiskvandringsväg skall anläggas som ett öppet dike och är cirka 90 m lång med en höjdskillnad av cirka 1 meter. Planerad fiskvandringsväg beskrivss grundligare i tidigare upprättad rapport, Fiskväg vid Storådammen i Tämnarån, förstudie daterad , upprättad u av Terra-Limno Gruppen AB. I rapporten beskrivs olika alternativa fiskvägarr och nedan visas alternativ 2 Omlöp, vilket är det alternativ somm planeras att anläggas. Bild 2.1 Alternativ 2 Omlöp hämtad från upprättad förstudie Fiskväg vid Storådammen i Tämnarån. () ra0s PM GEOTEKNIKK Pr ojekteringsundee rlag p:\21\2171_storådammen\000\10 arbetsmaterial\pmm geoteknik.docx

4 Bild 2.2 Alternativ 2 Omlöp hämtad från upprättad förstudie Fiskväg vid Storådammen i Tämnarån..1.2 Befintliga konstruktioner I anslutning till planerad fiskväg finns en befintlig dammkonstruktion. Strax norr om planerad fiskväg finns befintliga vatten- och spillvattenledningar. I övrigt har inga kända konstruktioner i området kommit Sweco tillhanda. Utförda undersökningar Resultat av utförda undersökningarr redovisas i separat handling Markteknisk undersökningsrapport (MUR) ( projektnummer 2171, daterad Geotekniska förhållanden Topografi och vegetation Området utgörs av tämligen plan skogbevuxen mark. Jordlagerföljd I områdets västra del utgörs jorden överst av 1, -2 m gyttja och/eller leraa som underlagras av morän som vilar på berg (borrhål ). Vid borrhål berg. 110 utgörs jorden överst av lera som underlagras av moränn som vilar på I områdets östra del utgörs jorden överst av 0,-1,0 m fyllning som underlagras av morän som vilar på berg. Fyllningen utgörss av silt, sand, sten, grus, lera och mullhaltig jord. en bedöms vara en sandig grusig siltig morän och dess mäktighett bedöms från utförda slagsonderingar vara 2- m. Vid slagsondering har borrstopp mot block eller berg erhållits,-, m under markytan () ra0s PM GEOTEKNIKK Pr ojekteringsundee rlag p:\21\2171_storådammen\000\10 arbetsmaterial\pmm geoteknik.docx

5 6 Geohydrologiska förhållandenn 2 st grundvattenrör har installerats inom området. Detta rör har installerats primärt för att vid senare tillfälle kunna ta vattenprover för analys map föroreningar. Dåå fältundersökningarna avslutades hade vattennivån inte ställtt in sig i aktuellt rör. I områdets västra del utgörs markenn av myrmark och här står vattnytan i eller strax under marknivån. Grundvattennivån kan förväntas f ligga i nivå med Tämnarån och följa dess variation med viss fördröjning. 7 Rekommendationerr Grundläggning av betongkonstruktioner kan utföras frostskyddat med plattor i naturligt lagrad morän. All mullhaltig jord ochh lera tas bort under grundkonstruktioner och ersätts med ny fyllning av bergkross. Schakt för anläggning av fiskväg kan ske med öppen schakt med släntlutningar 1:2. Vid schakt under grundvattenytan föreligger risk för bottenuppluckring varvidd schakt skall utföras med succesiv utläggning organiskt material och erosionsskydd enligt bild 2.2 Om schakt skall utföras i torrhet erfordras sannolikt länshållning med pumpar. Schakter drivs från lågpunkt mot högpunkt för att hålla dräneringsvägar öppna. Aktuella jordar är känsliga för erosion och flytjordbildning vilket skall beaktas i samband med schaktarbetena. Vid behov förses schaktslänter med erosionsskydd. I områdets västra del där myrmark förekommer skall arbetsmaskiner framföras med försiktighett ur bärighetssynpunkt. 7.1 Kontroll Innan anläggningsarbetena påbörjas bör befintliga VA-ledningar kontrolleras och dokumenteras. Sweco Infrastructure AB Falun/Geoteknik/Mellersta Patrik Johnsson Handläggare Thomas Reblin Granskare () ra0s PM GEOTEKNIKK Pr ojekteringsundee rlag p:\21\2171_storådammen\000\10 arbetsmaterial\pmm geoteknik.docx

6 MARKTEKNISK UNDERS SÖKNINGSRAPPORTT Tierps kommun Storådammen Uppdragsnummer Planeringsunderlag Falun Sweco Infrastructure AB Falun Geoteknik 1() ra0s Sweco Parkgatan Box 1902, Falun Telefon Telefax Sweco Infrastructure AB Org.nr säte Stockholmm Ingår i Sweco-koncernen Patrikk Johnsson Telefon direkt p:\21\2171_storådammen\000\10 arbetsmaterial\markteknisk undersökningsrapport.docx

7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdrag Objekt Befintliga förhållanden Syfte / Omfattning Underlag för undersökningen Positionering Geotekniska fältundersökningar Utförda undersökningar Undersökningsperiod Fältingenjörer Redovisning 2 () ra0s MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Planeringsunderlaa g p:\21\2171_storådammen\000\10 arbetsmaterial\markteknisk undersökningsrapport.docx

8 1 2 Uppdrag På uppdrag Tierps kommun har Sweco Infrastructure AB utfört en geoteknisk undersökning för planerad fiskvandringsväg vid Storådammen, Tierps Kommun. Objekt Tierps kommun avser anlägga en fiskvandringsväg i Tämnarån vid Storådammen i Tierps kommun. Planerad fiskvandringsväg skall anläggas som ett öppet dike och är cirka 90 m lång med en höjdskillnad av cirka 1 meter. Befintliga förhållanden Undersökningsområdett utgörs huvudsakligen av skogsbeklädd mark vidd sidan av Tämnarån. Strax söderr om planeradd fiskvandringsväg liggerr en dammkonstruktion. Strax norr om undersökningsområdet löper vatten- och avloppsledningar. Figur 2.1: Flygfoto överr aktuellt område Syfte / Omfattning Undersökning i syfte att översiktligt klarlägga geotekniska förhållanden för planerad anläggning. Undersökningen skall utgöra underlag för fortsatt planering och projektering av fiskvandringsväg. Föreliggande handling syftar även till att utgöra: Dokumentationn över utförd geoteknisk undersökning g Underlag för geotekniska bedömningar och utvärderingar Geodatabank för f framtida behov () ra0s MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Planeringsunderlaa g p:\21\2171_storådammen\000\10 arbetsmaterial\markteknisk undersökningsrapport.docx

9 Underlag för undersökningen Fiskväg vid Storådammen, förstudiee daterad , utförd av Terra-Limno Gruppen AB. Digital grundkarta erhållen av Lars Pettersson, Terra-Limno Gruppen AB. 6 Positionering Koordinatsystem: RT90 2, gon Väst Höjdsystem: RH70 Utsättning/ /inmätning av borrpunkter har utförts av Henrik Wadström, W Tierps kommun Geotekniska fältundersökningar Utförda undersökningar Fältundersökningen har omfattat följande metoder: Trycksonderingarr (Tr) 8 st slagsonderingar (Slb) st jordprovtagningg med skruvborr (Skr) 1 st grundvattenrörr (GW) Jordproverr har bedömts okulärt i fält. 7.2 Undersökningsperiod Geotekniska fältarbeten utfördes den 2 November Fältingenjörer Geotekniska fältarbeten har utförts under ledning av Thomas Hedberg, Sweco Infrastructure AB. Medverkande personal var Niclas Fröbom, Sweco Infrastructure AB. Geotekniska fältarbeten är utförda med geoteknisk borrbandvagn typ Geotech 60D. () ra0s MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Planeringsunderlaa g p:\21\2171_storådammen\000\10 arbetsmaterial\markteknisk undersökningsrapport.docx

10 8 Redovisning Utförda undersökningar redovisas på ritningar och bilagor enligt nedan. Ritning Innehåll Skala Datum G 01 Plan 1: : G 02 Sektion H 1:100 L 1: SWECO Infrastructure AB Falun/Geoteknik/Mellersta regionenn Patrik Johnsson Handläggare Thomas Reblin Granskare () ra0s MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Planeringsunderlaa g p:\21\2171_storådammen\000\10 arbetsmaterial\markteknisk undersökningsrapport.docx

11

12 TECKENFÖRKLARING SEKTION Tolkad jordlagergräns Tolkad bergnivå Markyta Id-nummer för borrhål STOPPKODER eller berg Berg Sten eller block Sondering avslutad utan att stopp erhållits Sonden kan ej neddrivas ytterligare enligt normalt förfarande FÖRKORTNINGAR AV JORDARTER Gyttja / Lera Lera Fyllning Le Si Sa Saf Gr St Bl Lera Silt Sand Finsand Grus Sten Mn B T Dy Gy Mu Vx Berg Torv Dy Gyttja Mulljord Växtdelar FÖRKORTNINGAR BORRMETOD Slb Slagsondering Tr Trycksondering Skr Skruvprovtagning HÄNVISNINGAR För med detaljerad förklaring hänvisas till SGF/BGS Beteckningssystem som återfinns på (Publikationer SGF/BGS Beteckningssystem) ANMÄRKNING Tolkad bergnivå är gjord utifrån utförda slagsonderingar och erhållna stopp kan vara mot antingen berg, block eller mycket fast lagrad morän. SWECO INFRASTRUCTURE AB Parkgatan, Box 1902, FALUN

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Haninge kommun FÖRHANDSKOPIA Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Datum 2013-06-05

Läs mer

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Uppdragsnummer: 6301-005 Antal sidor: 19 Antal bilagor: 5 Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Örebro 2013-11-14 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ingvar

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 Vårt datum 2013-09-10 Vår beteckning Handläggare Sektor Teknisk Service Thomas Örnberg 0123-191 74 thomas.ornberg@valdemarsvik.se Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning

Läs mer

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie DGE Mark och Miljö RAPPORT Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Oskarshamns kommun, Bockara 2014-01-08 Uppdragsnr: 411269 Dokumentnr: 464814

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Statsrådet 6 inom Vännäs tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten Statsrådet 6 inom Vännäs tätort, Vännäs kommun, Västerbottens län 1(3) SAMRÅDSHANDLING 1(4) Detaljplan för fastigheten Statsrådet 6 inm Vännäs tätrt, Vännäs kmmun, Västerbttens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING Handlingar Planförslaget består av:

Läs mer

VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE?

VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE? VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE? Vad händer vid ett vägbygge? Den här broschyren beskriver vad som händer under ett vägbygge, vilka störningar som kan uppstå och vad Vägverket gör för att förebygga och minska

Läs mer

KRAV PÅ BAD-, DISK- OCH TVÄTTVATTEN VID

KRAV PÅ BAD-, DISK- OCH TVÄTTVATTEN VID KRAV PÅ BAD-, DISK- OCH TVÄTTVATTEN VID KRETSLOPPSLÖSNINGAR SKYDDSAVSTÅND TILL DRICKSVATTENBRUNNAR I GEOLOGISKA TYPMILJÖER Uddevalla 2015-03-31 Tony Grantz 2 (32) Sammanfattning Detta projekt har finansierats

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Vindkraftverk på Kyrkbranterna

Vindkraftverk på Kyrkbranterna Rapport 2010:27 Arkeologisk utredning etapp 1 Vindkraftverk på Kyrkbranterna Intill RAÄ 73 Björka 2:49 Motala socken Motala kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun Stråkvalsrapport April 2012 1(22) Bankgiro:

Läs mer

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12 185 177 171 172 173 175 178 10:13 B 180 179 181 179,3 183 10:14 BII 178,0 10:11 180 10:12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Detaljplan för bostäder Dals-Eds kommun Västra Götalands län sidan 1 (8 ) Detaljplan

Läs mer

CPT-sondering utrustning utförande utvärdering En in-situ metod för bestämning av jordlagerföljd och egenskaper i jord.

CPT-sondering utrustning utförande utvärdering En in-situ metod för bestämning av jordlagerföljd och egenskaper i jord. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE utrustning utförande utvärdering En in-situ metod för bestämning av jordlagerföljd och egenskaper i jord Rolf Larsson Information 15 LINKÖPING

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

Skedemosse. Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland

Skedemosse. Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland Skedemosse Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland Ivonne Dutra Leivas KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2015:8 Gärdslösa kyrka

Läs mer

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:70 Västerleden En ny trafikled i Västerås Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Bälby 3:1, 5:1, 7:2 och Västerås 4:85 Dingtuna och Västerås socken Västerås

Läs mer

Markavvattning och rensning. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken

Markavvattning och rensning. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken Markavvattning och rensning Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken handbok 2009:5 UTGÅVA 1 AUGUsti 2009 Markavvattning och rensning Handbok för tillämpningen av bestämmelserna

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell VARIA 534 Ansvar och regler vid stranderosion Peggy Lerman Bengt Rydell SGI SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION Varia Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI)

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

dricksvatten att anlägga brunn dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga

dricksvatten att anlägga brunn dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten Att anlägga brunn råd om hur du går tillväga dricksvatten att anlägga brunn 1 Information 1 januari 2014 flyttas ansvaret för information och rådgivning för enskilda dricksvattenanläggningar

Läs mer

Mycket sten i Borgholm

Mycket sten i Borgholm Mycket sten i Borgholm Särskild arkeologisk utredning steg 2 2011 Borgholm 11:1 m fl, Borgholm socken, Borgholm kommun Ulrika Söderström KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:14 Gärdslösa kyrka

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

Skyddsrumsregler SR 15

Skyddsrumsregler SR 15 Skyddsrumsregler Skyddsrumsregler Författare: Björn Ekengren, MSB 2014 MSB Publikationsnummer MSB748 ISBN 978-91-7383-485-8 Innehåll Innehåll 1 Inledning... 5 1:1 Giltighet... 5 1:2 Grundläggande plattform...

Läs mer