Innehåll. 02 VD har ordet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 02 VD har ordet"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2011

2 Innehåll 02 VD har ordet Förvaltningsberättelse 05 Verksamhet 11 Kund och marknad 13 Övikshems fastigheter 16 Energi och miljö 17 Medarbetare 19 Ekonomi 21 Fem år i sammandrag 23 En utblick Lägenhetsbestånd 27 Resultaträkning 28 Balansräkning 30 Kassaflödesanalys 31 Noter 36 Revisionsberättelse

3

4 1

5 VD har ordet Fjolåret präglades av en kylslagen och snörik vinter, som efter några varma sommarmånader följdes av en helt annan kyla - oron på världens finansmarknader. Några direkta effekter av oron över utvecklingen i bland annat Grekland och övriga PIGS-länder kunde dock inte skönjas i vårt närområde under hösten. Bolagets uthyrningsgrad låg stabilt runt 98 procent under året och efterfrågan på boende för studenter slog alla rekord. I början av året stod kvarteret Mosebacke klart för inflyttning. Redan innan projektet var färdigbyggt var samtliga 33 lägenheter uthyrda. Även marknaden för kontorslokaler utvecklades i positiv riktning för vårt dotterbolag Söfab. För att kunna säkerställa ytterligare boende på sikt, genomfördes under året en idéstudie avseende nyproduktion i kvarteret Hamnlotsen tillsammans med PEAB. Projektet har en strategisk lokalisering och kommer att kunna erbjuda Örnsköldsviksborna ett attraktivt, centralt boende i Örnsköldsvik, i direkt anslutning till havet. En kampanj med syfte att öka uthyrningsgraden samt att profilera bolaget mot en yngre målgrupp genomfördes under hösten Under året som gick fyllde Övikshem 40 år som bostadsföretag. Det uppmärksammade och firade vi tillsammans med våra medarbetare och hyresgäster i Fjällräven Center i samband med Modos första hemmamatch. Den 1 januari 2011 började en ny lagstiftning för kommunala bostadsaktiebolag att träda i kraft. För vår del innebar den nya lagstiftningen ytterligare fokus på affärsmässighet samt att vår hyresnormerande roll försvann. Under året som gick som intensifierades arbetet med att ytterligare sänka energiförbrukningen i våra bostadshus. Sedan 2008 är bolaget anslutet till Skåneinitiativet, med målsättning att sänka energiförbrukningen med 20 procent fram till år Tillsammans med Schneider Electric genomförde vi en analys av hela vårt fastighetsbestånd avseende besparingspotentialen. Under första kvartalet 2012 kommer styrelsen att fatta beslut om en investeringsvolym och ett genomförande investerade bolaget 54,9 Mkr i byggnader och 1,3 Mkr i inventarier. Åldersstrukturen på bolagets fastigheter har lett till att behovet av underhåll och modernisering ökat. Stambyten och renovering av tätskikt i badrum utfördes under året i 165 lägenheter i Sörliden, Gullänget och Själevad. Så kallad relining av avloppsrör utfördes i 108 lägenheter i kvarteret Renen. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 98,7 procent vid årsskiftet. I de centrala delarna var efterfrågan fortsatt hög. Under året höjdes hyresnivån med 3,1 procent. Den första januari höjdes hyran med 1,8 procent och den 1 juli med 1,3 procent. Den genomsnittliga höjningen för samtliga SABO-företag i riket blev 2,25 procent. Engagerade medarbetare är en nyckel till framgång. Bolaget värdesätter därför en ständigt pågående intern diskussion kring hur Övikshem kan utvecklas. Bolagets medarbetarenkät besvarades av 96 procent av medarbetarna och resultatet förbättrades från 4,40 till 4,48. Därmed uppnåddes bolagets mål, som för året var 4,45. En fortsatt satsning på ledarskap, medarbetarskap och hälsofrågor är viktigt för att kunna behålla nöjda medarbetare års resultat före skatt uppgår till 6,2 Mkr. Dotterbolaget Södra Örnsköldsviks Fastighets AB uppvisar ett resultat på 1,1 Mkr efter finansiella poster. Till sist vill jag tacka styrelse och medarbetare för året som gått. Vårt gemensamma arbete och fokus gjorde det möjligt att uppnå samtliga företagsövergripande mål, så som de definierades i 2011 års affärsplan. Olle Högdahl, VD VD har ordet 2

6 3

7 Förvaltningsberättelse 4

8 Verksamhet AB Övikshem är ett helägt dotterbolag till Rodret i Örnsköldsvik AB, org.nr , vilket är moderbolag i en bolagskoncern som till 100 procent ägs av Örnsköldsviks kommun. AB Övikshem har ett dotterbolag; Södra Örnsköldsviks Fastighets AB. Bolaget äger och förvaltar huvudsakligen kommersiella fastigheter. Enligt bolagsordningen ska Övikshem inom Örnsköldsviks kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter, samt på dessa bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar. Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Väsentliga händelser under året Övikshem fyllde 40 år. 33 nya lägenheter i kvarteret Mosebacke färdigställdes och hyrdes ut. Ett EPC-projekt (Energy Performance Contracting) för fortsatt energieffektivisering inleddes. Idéstudie påbörjades för bostadsprojektet Hamnlotsen på Hamnplan. Nytt avtal om boinflytande tecknades med Hyresgästföreningen. Övikshems nya intranät togs i bruk. Planeringen av ett pilotprojekt avseende LEAN-konceptet genomfördes. Höstkampanj mot målgruppen år genomfördes. Uppdrag Tillgång till bra och tryggt boende i livets olika skeenden är viktigt för den enskilde och en viktig förutsättning för kommunens utveckling. Det motiverar ett kommunalt bostadsbolag som har till uppdrag att bidra till försörjning av bostäder åt alla. Ägardirektiv Örnsköldsviks kommuns koncernbolag, Rodret i Örnsköldsvik AB, har upprättat ägardirektiv för AB Övikshem. Direktiven omfattar samverkanskrav, ekonomiska mål, finansiella mål, kapitalförvaltning och personalpolitik. Vision Visionen om ett ännu bättre boende står för Övikshems uppgift att erbjuda en god bostad och dessutom påverka alla övriga delar av boendet till en attraktiv helhet som svarar mot många människors behov. Med denna helhetssyn skapar Övikshem livskvalitet för kunderna. Detta sker i en lönsam affärsverksamhet med utvecklande arbeten för medarbetarna och positiva möjligheter för andra intressenters verksamhet i bolagets bostadsområden. Affärsidé Övikshem ska vara kommunens mest attraktiva hyresvärd och erbjuda hyresgästen önskad service till rätt pris. Strategi Övikshem tillämpar sedan år 2008 en strategi som är uppbyggd kring tre hörnstenar: tjänstekvalitet, kunddialog och information. Tjänstekvalitet En god kundupplevd kvalitet utgör själva kärnan i bolagets strategi. Kvaliteten påverkar det kundupplevda värdet, som i sin tur är den faktor som starkast påverkar relationen mellan kund och företag. Tjänstekvaliteten är uppbyggd av den funktionella och den emotionella kvaliteten. Med funktionell kvalitet menas att de tjänster Övikshem erbjuder marknaden ska motsvara det som utlovats. Här utgör Övikshems kvalitetssäkringsarbete en viktig del. Den emotionella kvaliteten avser bemötande och tillgänglighet i kontakten med kund. Kunddialog En utvecklad kunddialog är ett effektivt sätt att fånga upp de boendes behov och önskemål. Information Kunddialogen kompletteras med effektiv information till de boende via olika medier, samt system för att lagra hyresgästernas behov och önskemål. Dessa behov och önskemål ligger i sin tur till grund för utvecklingen av bolagets verksamhet. Affärsplan Övikshems styrelse antar årligen en affärsplan som innehåller vision, affärsidé, kärnvärden, mätbara perspektiv, mål, strategier, framgångsfaktorer och kritiska processer. 5 Verksamhet

9 CENTRUM I centrum har bolaget lägenheter både i äldre och nyare bestånd med hissmöjligheter. Lägenheterna ligger på gångavstånd från såväl service som nöjen. Bostadsområde Centrum Byggår: Antal lägenheter: 566 st 128 st 1 rok, 202 st 2 rok, 179 st 3 rok, 52 st 4 rok, 5 st >5 rok exkl. student och möblerade lgh 6

10 GULLÄNGET I Gullänget har Övikshem ett flertal hyreshus med närhet till grundskola, barnomsorg, affärer, idrottsplats och motionsspår. Bostadsområde Gullänget Byggår: Antal lägenheter: 620 st 124 st 1 rok, 250 st 2 rok, 164 st 3 rok, 80 st 4 rok, 2 st >5 rok exkl. möblerade lgh 7

11 Kärnvärden Bolagets kärnvärden beskriver vad Övikshem står för, nu och i framtiden, och de har en stark koppling till företagets vision. Kärnvärdena inspirerar och utmanar Övikshems medarbetare i deras strävan att skapa ett framgångsrikt företag ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Övikshems tre kärnvärden är: Trygghet Trygghet i boendet utgör en hörnsten. Övikshems bostadsområden ska vara trygga att bo och vistas i. Synen på trygghet omfattar även tjänstekvalitet, samt allas lika värde. Engagemang Övikshems medarbetare ska vara engagerade medarbetare. Kundmötet ska kännetecknas av ett positivt bemötande och en öppen dialog. Övikshems kunder ska känna att engagemang och omtanke finns i ännu högre utsträckning än förväntat. Nytänkande Övikshem ska vara ett bolag som ständigt strävar efter att göra saker bättre och smartare. Bolaget ska anamma nya idéer inom områden som förvaltning, nyproduktion, energieffektivisering, miljö och it. Övikshem ska också skapa fler mervärden för kunderna i form av olika kringtjänster och service. De företagsövergripande målen utgör basen för respektive enhet/verksamhetsområde inom Övikshem, som i början av verksamhetsåret tar fram handlingsplaner för hur de företagsövergripande målen ska uppnås. Detta sker normalt under februari månad, efter det att affärsplanen beslutats av styrelsen. Förankring av affärsplanen bland samtliga medarbetare utgör en viktig del och genomförs på bland annat arbetsplatsträffar. Processer I arbetet med att utveckla verksamheten, med syfte att skapa ökad effektivitet och kundnöjdhet, är processerna en viktig utgångspunkt. Arbetsflödet mot kund är horisontellt och korsar regelmässigt flera organisations- och funktionella gränser. Huvudprocesserna understöds av ett antal stödprocesser som utgörs av till exempel extern och intern kommunikation, it, inköp, ekonomi/finans och personal. Utöver dessa stödprocesser finns även ett antal ledningsprocesser som syftar till att styra och leda verksamheten. Ledningsprocesserna utgörs till exempel av omvärldsbevakning, affärsplanering och uppföljning. Under året påbörjades planeringen av ett pilotprojekt avseende LEAN-konceptet. Studiebesök gjordes hos Telge Bostäder som aktivt jobbat med LEAN under ett antal år. Pilotverksamheten planeras starta under första halvåret Varumärket Under hösten 2011 genomfördes en större marknadsaktivitet med målet att öka uthyrningsgraden samt att profilera bolaget mot en yngre målgrupp. Kampanjen innehöll ett erbjudande om en rabatterad hyra plus fri tillgång till Internet för målgruppen år. Mål Bolagets mål definieras inom ramen för de mätbara perspektiven. De mätbara perspektiven utgörs av Kund, Ägare, Samhälle och Medarbetare. Företagets övergripande mål och utfall för verksamhetsåret 2011 redovisas nedan. Perspektiv Målområde Målvärde 2011 Utfall 2011 Kund NKI (Nöjd Kund Index) Inget mål för Mäts vart 64 * annat år. Nästa mätning Ägare Lönsamhet Soliditet 2,8 mkr > 12 % 6,2 mkr 13,1 % Samhälle Klimatpåverkan Studentgaranti /- 5% Bostad inom en månad kwh Bostad inom en månad. Medarbetare NMI (Nöjd Medarbetar Index) Frisktal 4,45 65 % 4,48 72 % * Avser resultatet av mätning Verksamhet 8

12 VALHALLA Bostadsområdet omfattar kvarteren Lönnen, Rönnen och Sälgen. Hyreshusen ligger nära naturen och friluftsområdet Skyttis. Bostadsområde Valhalla Byggår: Antal lägenheter: 335 st 51 st 1 rok, 77 st 2 rok, 112 st 3 rok, 80 st 4 rok, 15 st >5 rok exkl. student och möblerade lgh 9

13 Styrelse och ledning Styrelsen i Övikshem utses av kommunfullmäktige och presenteras i bolagsstämman. Styrelsen består av fem till sju ledamöter som är valda av kommunfullmäktige, samt två representanter för personalen. Ledamöterna utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige, till slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästkommande sådant val. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande. Verkställande direktör är, sedan år 2006, Olle Högdahl. I ledningsgruppen, som består av fem personer inklusive VD, ingår tre kvinnor och två män. I ledningsgruppen finns funktionerna Human resources (personalfrågor), extern och intern kommunikation, ekonomi, it, processer, förvaltning och projekt/teknik representerade. Organisationstillhörighet Företaget är anslutet till Fastigo (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation), SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och Husbyggnadsvaror HBV Förening. Under perioden januari-april bestod styrelsen av: Lars Olof Olsson (ordf), Lars Olsson (v ordf), Jörgen Gidlund, Solbritt Furberg, Lars Fossum Hägglund, Mikael Breilin, Malin Sahlén, Curt Andersson och Cecilia Genlund. Från maj månad tog Mikael Breilin över som ordförande efter Lars Olof Olsson som lämnade styrelsen. Även Lars Fossum lämnade styrelsen. Mikael Breilin och Lars Fossum ersattes av Kay Lundgren och Torbjörn Vestman. Personalens fackliga organisationer representeras i styrelsen av Curt Andersson och Cecilia Genlund, som även de är fullvärdiga styrelsemedlemmar. Suppleanter är Roland Thelin och Staffan Larsson. Styrelsen höll under året tio sammanträden. Verksamhet 10

14 Kund och marknad Övikshem är Örnsköldsviks kommuns största fastighetsägare och förvaltare av bostäder. Bolaget finns representerat på ett stort antal platser runt om i kommunen. Under åren som gått sedan starten för 40 år sedan har behov och utformning av boendet förändrats. För Övikshem är förmågan att identifiera dessa behov en viktig faktor för att säkerställa möjligheten till ett tryggt och bra boende för såväl gammal som ung, barnfamilj som ensamstående, studerande som arbetstagare. Övikshem erbjuder hyresrättens flexibilitet och frihet för alla. Marknadsutveckling Under 2011 steg uthyrningsgraden från 98,1 procent (2010) till 98,7 procent. I de centrala delarna var efterfrågan fortsatt hög. Vårt senaste projekt, kvarteret Mosebacke, var vid inflyttningstidpunkten i början av 2011 helt uthyrt. Lokalmarknaden, framförallt kontorslokaler, utvecklades i positiv riktning för vårt dotterbolag Söfab. Ett större kontrakt tecknades med ny hyresgäst i kvarteret Kina. Under första kvartalet 2012 beräknas fastigheten i stort sett vara helt uthyrd. Under 2011 hade Övikshem en omflyttning på 22,5 procent (23,3) av bostäderna (exklusive studentrum och möblerade lägenheter). I den siffran ingår den interna omflyttningen med 5,7 procent (4,8) och extern avflyttning med 16,8 procent (18,5). Rättvisa hyror Bolaget fortsatte under året arbetet med genomgång av hyressättningen på samtliga lägenheter. Liknande projekt pågår just nu på många platser i landet och grundar sig på riktlinjer som gemensamt tagits fram av SABO och Hyresgästföreningen. Målet är att hyresnivån i större utsträckning ska återspegla de boendes värderingar av lägenhetens läge och standard. Hyresutveckling Under året höjdes hyresnivån med 3,1 procent. Den första januari höjdes hyran med 1,8 procent och den 1 juli med 1,3 procent. Den genomsnittliga höjningen för samtliga SABO-företag i riket blev 2,25 procent (vägt medeltal). Medianvärdet uppgick till 2,3 procent. Efterfrågan och uthyrning Antalet uthyrningsbara lägenheter (vakanta och utan framtida avtal) varierade under året mellan 36 (43) och 89 (82) stycken. Den 31 december 2011 uppgick antalet till 44 (66) vakanta, varav 2 (21) var studentrum. Vid årets slut har 6 (3) lägenheter avställts i väntan på ombyggnad, underhåll eller andra lämpliga åtgärder. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 98,7 procent vid årsskiftet. Antal lediga lägenheter Studentbostäder 35 Studentbostäder Bostäder, reguljära Bostäder, reguljära Omflyttningsfrekvens, % Intern omflyttning Extern avflyttning Intern omflyttning Extern avflyttning Kund och marknad

15 DOMSJÖ Bostadsområdet ligger naturskönt; en skogsstig leder till Nyängets havsbad. Skola och barnomsorg finns på området. Service och affärer ligger inom gångavstånd. Bostadsområde Domsjö Byggår: Antal lägenheter: 283 st 79 st 1 rok, 143 st 2 rok, 45 st 3 rok, 15 st 4 rok, 1 st >5 rok 12

16 Övikshems fastigheter Försäljning av fastigheter En mindre fastighet i Köpmanholmen såldes under Bostadsbestånd I Övikshems bestånd finns ett varierande utbud av bostäder och lokaler i olika delar av kommunen och i varierande storlekar och prisklasser. Vid årets utgång ägde och förvaltade bolaget lägenheter, fördelade på 209 fastigheter. Av dessa lägenheter utgjorde 234 studentbostäder och 28 möblerade lägenheter som främst hyrs ut till lokala företag. Fördelningen ser ut enligt nedanstående: Bostadslägenheter, antal varav studentbostäder, antal Bostadslägenheter, yta varav studentbostäder, yta Lokaler, antal Lokaler, yta Förråd, antal Garage, antal Bilplatser, antal Lägenhetsbestånd Stud. lgh. > 5 ROK 4 ROK Möbl. lgh. 1 ROK Nyproduktion och investeringar Efterfrågan på bostäder i centrala lägen är fortfarande stor och behovet av bostäder för äldre kommer att öka under de närmsta åren. Under året färdigställdes 33 nya bostäder i projektet Mosebacke, som ligger centralt placerat i Örnsköldsvik. Vid inflyttning den 1 mars var samtliga lägenheter uthyrda. Under året investerade bolaget tkr (84 768) i byggnader och tkr (914) i inventarier. Underhåll Fastigheternas åldersstruktur har lett till att behovet av underhåll och modernisering ökat. Stambyten och renovering av tätskikt i badrum utfördes under året i 165 lägenheter i Sörliden, Gullänget och Själevad. Så kallad relining (inga tätskikt) av avloppsrör utfördes i 108 lägenheter i kvarteret Renen. Bostadsrätter Fyra bostadsrätter avyttrades fortlöpande under året. Det rör sig främst om små lägenheter som är centralt belägna. Fastigheternas värde Bolaget har prövat nedskrivningsbehov på samtliga fastigheter per balansdagen. Denna prövning av nedskrivningsbehovet innebär att framtida betalningsöverskott diskonterats. Vid värderingen har driftnetton beräknats i reala belopp och vid diskonteringen har en real kalkylränta som varierar mellan 5,5 och 11 procent beroende på fastigheternas belägenhet använts. Värderingen indikerar att fastigheternas verkliga värde totalt sett överstiger det bokförda värdet och att inga väsentliga undervärden finns bland de enskilda fastigheterna. 3 ROK 2 ROK 13 Övikshems fastigheter

17 SÖRLIDEN Lägenheterna spänner från höghus till låghusliknande byggnader. Goda möjligheter till friluftsliv med fina strövområden. Idrottsanläggningen Skyttis finns i närheten. Bostadsområde Sörliden Byggår: Antal lägenheter: 758 st 22 st 1 rok, 448 st 2 rok, 257 st 3 rok, 25 st 4 rok, 6 st >5 rok exkl. student och möblerade lgh 14

18 SJÄLEVAD Bostadsområdet som ligger på Mycklingsvägen, Myntvägen och Fyrkvägen består av ett flertal hyreshus. Grundskola, barnomsorg, affärer, simhall, idrottsplats och motionsspår finns i närheten. Bostadsområde Själevad Byggår: Antal lägenheter: 166 st 32 st 1 rok, 82 st 2 rok, 32 st 3 rok, 20 st 4 rok, 0 st >5 rok 15

19 Energi och miljö Övikshem arbetar kontinuerligt med att optimera driften av fastigheterna och dess installationer. Sedan 2008 är bolaget anslutet till Skåneinitiativet med målsättning att sänka energiförbrukningen med 20 procent under perioden För att klara det långsiktiga energibesparingsarbetet har underlag för en energitjänst med besparingsgaranti tagits fram i formen av ett EPC-projekt (Energy Performance Contracting). Beslut om ett EPC-projekt kommer att fattas av styrelsen i början av år Miljöpolicy Sedan flera år tillbaka har Övikshem ett miljöledningssystem med följande miljöpolicy: I all vår verksamhet skall målmedveten hänsyn tas till våra hyresgäster och de anställdas berättigade anspråk på säkerhet och en god miljö. Varje anställd skall visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet. Vi skall på ett aktivt sätt, i vårt arbete och i vår information, redovisa miljöfakta om våra bostäder och lokaler och dess användning. Vi skall arbeta för ständiga förbättringar på miljöområdet, följa miljöarbetet i stort och ta tillvara andras erfarenheter samt sträva efter att alltid ligga bland de främsta i utvecklingsarbetet samt att följa gällande lagstiftning. Övikshems bostäder och lokaler skall vara resurssnåla, beständiga och kretsloppsanpassade. De skall byggas av och underhållas med sunda, naturliga material som inte ger upphov till allergier, onödigt eller farligt avfall eller farliga utsläpp. Byggnaderna skall ha bra inomhusklimat, byggas för en lång livslängd samt vara enkla att underhålla. Vår verksamhet skall ge minimala bieffekter på såväl den inre som den yttre miljön under materialframställning, produktion, användning, förvaltning och återvinning. Miljö- och energibesparande åtgärder Under året har första etappen av fläktbyten på Järvsta 6 och Sörbyvägen 6-8 färdigställts. Byte av värmekulvert inom Valhallaområdet med nya reglercentraler för värme och varmvatten har avslutats. Underhåll har utförts genom utbyten av styr- och reglerutrustning, pumpar och värmeväxlare. Förbrukningen av fastighetsel som innefattar belysning ute och i trapphus, motorvärmare, hissar, fläktar och pumpar, fortsatte att minska under året. Besparingen sker till stor del genom timerstyrning av motorvärmare, energibesparande trapphusbelysning och mer effektiva fläktar och pumpar. Förbrukning Den totala energiförbrukningen för uppvärmning och varmvatten uppgick under 2011 till 175,3 kwh/m² (176,4) normalårskorrigerad. Normalårskorrigering av energianvändning syftar till att skapa möjligheter att jämföra energianvändningen mellan olika perioder, oberoende av den aktuella utomhustemperaturen. Förbrukningen av fastighetsel minskade till 27,7 kwh/m² (33,9). Vattenförbrukningen ökade från l/m² till l/m² Nyckeltalen för förbrukningar baserar sig på de fastigheter Övikshem ägt under hela Avfallshantering Av bolagets fastighetsbestånd har (2 877) lägenheter tillgång till fastighetsnära källsortering (inom 200 meter) i egen regi. På de allra flesta platser ges möjlighet att sortera i sex fraktioner: papper, pappersförpackningar, plåt, plast, färgat och ofärgat glas. Minskningen beror förändringar i fastighetsbeståndet. Fastighetsel, kwh/m 2 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Värme, normalårskorrigerad kwh/m 2 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Energi och miljö 16

20 Medarbetare Engagerade medarbetare är en nyckel till framgång. Bolaget värdesätter därför en ständigt pågående intern diskussion kring hur Övikshem kan utvecklas. Under 2011 avslutades ett hälsoprojekt och dessutom fokuserade bolaget på en utveckling av löneprocessen. Må bra-projektet I ambitionen att ha engagerade och kompetenta medarbetare fokuserade bolaget under året på medarbetarnas hälsa. Ett projekt med namnet Må bra startades under 2010 med att individuella friskprofiler till samtliga medarbetare togs fram av Previa. Projektet avslutades under våren I projektet har mål som konditionsförbättring, sänkt sjukfrånvaro och ett ökat antal träningstillfällen per vecka satts upp. Medarbetarnas individuella engagemang har haft en betydande roll för projektet. Resultatet är sänkt sjukfrånvaro, ökat antal motionstillfällen och att de individuella målen uppnåtts till 80 procent. Som en del i bolagets friskvårdsarbete erbjuder Övikshem alla medarbetare att träna en timme per vecka på arbetstid, samt ett friskvårdsbidrag för att stimulera till egna aktiviteter. Antal anställda För att stödja bovärdsorganisationen startade Övikshem 2010 en bovärdspool med personal som kan gå in vid semestrar och sjukdom, men även vid arbetstoppar. Det gör att medarbetarna alltid har rätt kompetens ut mot hyresgästerna. Under 2011 utökade bolaget poolen med en ny medarbetare. Bolagets underhållsgrupp förstärktes med en målare. Vid årets slut hade Övikshem 49 (52) anställda. Arbetsmiljö och rehabilitering Under året hade Övikshem två leverantörer av tjänster inom företagshälsovård. Previa fram till 1 september och därefter Personalpartner som startade upp sin verksamhet. Det långsiktiga och systematiska arbetet med frågor som rör arbetsmiljö och rehabilitering kommer att fortsätta i samarbete med Personalpartner. Arbetsmiljöfrågor tas upp på varje arbetsplatsträff. Övikshem hade inga allvarliga olyckstillbud under året. Kompetensutveckling Övikshems mål är att ha kompetenta och engagerade medarbetare. Därför är kompetensutveckling ett viktigt område. Bolaget arbetar med individuella planer som varje medarbetare tar fram vid medarbetarsamtalet tillsammans med sin chef. Under 2011 användes kr ( ) till kompetensutveckling. Medarbetarenkät Bolagets medarbetarenkät besvarades av 96 procent av medarbetarna och resultatet förbättrades från 4,40 till 4,48. Därmed uppnåddes bolagets mål som för året var 4,45. De bästa indexen stod tolerans och medarbetarskap för. En fortsatt satsning på ledarskap, medarbetarskap och hälsofrågor är viktigt för att kunna behålla nöjda medarbetare. Lön och förmåner Bolaget tillämpar löneavtal tecknade mellan arbetsgivarorganisationen Fastigo och de fackliga organisationerna Vision, Fastighetsanställdasförbund, Byggnads och Målarförbundet. För att få en så rättvis och objektiv lönesättning som möjligt grundar den sig på arbetsinnehåll, befattningsklassificering, individuell prestation och marknadslöneläge. Under 2011 genomfördes ett löneprojekt med Vision och Fastighetsanställdasförbund. Syftet och målet med projektet var att se över hela löneprocessen och att revidera lönekriterier och tidplan i enlighet med löneavtalen. Sjukfrånvaro och frisktal Under året sjönk sjukfrånvaron, glädjande nog, med 1,2 procentenheter till 2,0 procent. Det är korttidsfrånvaron som står för minskningen. 17 Medarbetare

21 HUSUM Lägenheterna är fördelade på sex fastigheter med byggår mellan I Husum finns bland annat affär, bibliotek, skola, sport- och simhall, vårdcentral och ishall att tillgå. Bostadsområde Husum Byggår: Antal lägenheter: 98 st 31 st 1 rok, 47 st 2 rok, 17 st 3 rok, 3 st 4 rok, 0 st >5 rok Antal anställda Sjukfrånvaro totalt, % ,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1, , Medarbetare 18

22 Ekonomi Hyresintäkter och resultat Vid förhandling med Hyresgästföreningen under hösten 2010 träffades en överenskommelse om hyreshöjning med 1,8 procent den 1 januari 2011 och med 1,3 procent den 1 juli Studentbostäder på Hamngatan, Nygatan och Torsvägen höjdes med 1,5 procent den 1 juli och övriga studentbostäder höjdes med 3,1 procent samma datum års resultat före skatt uppgår till 6,2 Mkr. Motsvarande siffra föregående år är 10,5 Mkr. Långfristiga skulder Långfristiga skulder har den 31 december 2011 en medelränta på 3,25 procent (3,25) och lånens räntebindning och räntesatser framgår av tabell: Lånestruktur Ränte bindning Skuld Mkr Andel i % Medel ränta % Rörl lån 199,3 29,5 2, ,0 7,4 4, ,0 14,8 3, ,0 4,7 3, ,0 14,0 3, ,0 7,4 3, ,0 3,7 1, ,0 7,4 3, ,0 11,1 3,33 Summa 676,3 100,0 Övikshems finansverksamhet regleras i Örnsköldsviks kommuns finanspolicy. I finanspolicyn föreskrivs att högst 45 procent av den totala lånestocken får förfalla inom en tolvmånadersperiod. Detta mått ligger på 45 procent per den 31 december Övikshem har krediter hos Kommuninvest med lång kapitalbindning, där kreditgivaren bara kan säga upp lånen vid särskilda omständigheter, vilket anses som liten risk när de har KI-räntan som verktyg. Kommuninvest har dessutom som målsättning att fungera som garant för likviditeten när andra finansieringskällor sviker. Av den totala lånestocken ligger 29,5 procent rörligt. I finanspolicyn regleras ett maxvärde på 30 procent. Den genomsnittliga vägda räntebindningstiden är tre år, vilket ligger inom ramen för finanspolicyns två till tre år. Soliditet Soliditeten enligt balansräkningen uppgår till 13,1 procent (13,2), vilket innebär en minskning med 0,1 procentenheter från föregående år. Avskrivningar Fastigheterna avskrivs med 2 procent på byggnadernas anskaffningsvärde. Kommunal borgen Övikshem har ett ramavtal för kommunal borgen och betalar för detta en borgensprovision på 0,5 procent per år för genomsnittligt borgensåtagande. Av beviljad ramborgen på 750 Mkr har Övikshem vid årsskiftet utnyttjat 676,3 Mkr. Finansiering och räntekostnader Den totala lånestocken per den 31 december 2011 är 676,3 Mkr (643,8). Den genomsnittliga låneräntan är 3,25 procent (3,25). 19 Ekonomi

23 Räntebindning Skuld Mkr Andel % Skuld Mkr Andel % Rörliga lån Rörliga lån Ekonomi 20

24 Fem år i sammandrag Det ekonomiska resultatet av 2011 års verksamhet, samt bolagets ekonomiska ställning den 31 december 2011 redovisas i resultat- och balansräkningar med tillhörande bilagor. Nyckeltal Omsättning, Mkr 206,7 209,8 218,7 216,5 207,2 Resultat efter finansnetto, Mkr 6,2 10,5 4,0 8,8 4,8 Balansomslutning, Mkr 874,2 837,5 877,1 858,0 812,2 Räntabilitet på eget kapital, % 5,5 9,8 3,9 12,1 11,8 Räntabilitet på totalt kapital, % 3,9 4,3 3,8 5,0 4,5 Soliditet, % 13,1 13,2 12,0 11,9 5,4 Uthyrningsgrad bostäder, % 98,7 98,1 99,0 99,5 100 Antalet anställda Antalet tjänster 50,75 51,75 50, Fördelning män, % Fördelning kvinnor, % Definitioner Räntabilitet på eget kapital Räntabilitet på totalt kapital Soliditet Uthyrningsgrad bostäder Resultat efter finansiella poster i relation till genomsnittligt eget kapital och beskattad del av obeskattade reserver. Resultat efter finansiella poster + räntekostnader i relation till genomsnittligt totalt kapital. Eget kapital och beskattad del av obeskattade reserver i relation till totalt kapital. Antal uthyrda lägenheter i förhållande till totala antalet lägenheter. Soliditet, % Räntabilitet på totalt kapital, % 14,0 7,0 12,0 6,0 10,0 5,0 8,0 4,0 6,0 3,0 4,0 2,0 2,0 1,0 0, , Fem år i sammandrag

Årsredovisning 2010. Innehåll. 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke

Årsredovisning 2010. Innehåll. 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll 01 VD har ordet 03 2010 i korthet 04 Nytt ansikte 05 Mosebacke Förvaltningsberättelse 09 Verksamhet 15 Kund och marknad 19 Övikshems fastigheter 21 Energi och miljö 23 Medarbetare

Läs mer

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem

Återblickar. 2008 blev ett spännande år för Övikshem Innehåll Återblickar... 4 Utblick 2009... 5 Kund och marknad... 6 Byggverksamhet... 7 Miljö... 8 Personal... 9 Ekonomi... 10 Förvaltningsberättelse... 12 Resultaträkning... 18 Balansräkning... 19 Kassaflödesanalys...

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2010 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning

Läs mer

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007

Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Torshälla Fastighets AB ÅRSREDOVISNING 2007 ÅRSREDOVISNING 2007 Torshälla Fastighets AB INNEHÅLL Ordförandes och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt... 4 Personal... 6 Miljö... 7 Fastigheterna

Läs mer

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012

www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 www.ludvikahem.se Årsredovisning 2012 LUDVIKAHEM AB Org. nr 556048-2019 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31 Innehåll Sida VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Flerårsjämförelse

Läs mer

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011

AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 Å R S R E D O V 20 I I S N 11 N G AB GAVLEGÅRDARNA Årsredovisning 2011 1 Innehåll VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Förändringar av eget kapital 18 Kassafl ödesanalys

Läs mer

Torshälla Fastigheter Årsredovisning

Torshälla Fastigheter Årsredovisning Torshälla Fastigheter Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Förord... 3 Organisation... 4 Åtaganden... 5 Bostäder och näringslivslokaler... 6 Kommunala lokaler och ortsutveckling... 8 Personal... 12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Fastighetsområden 20 Bostadslägenheter 22 Styrelsens

Läs mer

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET

inledning förvaltningsberättelse siffror 03 ÅRET I KORTHET 04 VD HAR ORDET årsredovisning inledning 3 ÅRET I KORTHET 4 VD HAR ORDET förvaltningsberättelse 6 STYRELSE 7 BYGGVERKSAMHET OCH FASTIGHETSUNDERHÅLL 1 FÖRVALTNING 12 KUNDER OCH MARKNAD 14 MILJÖ 16 EKONOMI OCH FINANS 17

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...

VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM... Årsredovisning 2012 Innehåll VD REFLEKTERAR...3 BOSTADSMARKNADEN OCH EFTERFRÅGAN...4 STRATEGIER OCH MÅL... 6 SERVICE NÖJDA HYRESGÄSTER... 8 PRODUKT VI BYGGER OM...10 PRODUKT VI BYGGER NYTT...12 HÅLLBAR

Läs mer

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008

Torshälla Fastighets AB. Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Torshälla Fastighets AB (TFAB) Innehåll Ordförande och vd:s ord... 3 Organisation och arbetssätt...4 Personal... 5 Litet företag med

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2009. Salabostäder

Årsredovisning 2009. Salabostäder Årsredovisning 2009 alabostäder ostäder bostäder labostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder ostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder alabostäder

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

1 ÅRSREDOVISNING 2014

1 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 1 2 En liten förhandsvisning av Kristinebergs Hälsocentral Årsredovisning 2014 Byggebo i Oskarshamn AB Organisationsnummer 556345-0989 3 VD har ordet 2014 - Ännu ett bra år för Byggebo!

Läs mer

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.

Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus. Järfällas kommunägda bostadsföretag Järfällahus AB Drabantvägen 2 Box 197, 177 24 Järfälla tel 08-580 836 00 e-post jhab@jarfallahus.se www.jarfallahus.se Årsredovisning 2011 Järfällahus AB Vi ska vara

Läs mer

Årsredovisning 2007. marks bostads ab

Årsredovisning 2007. marks bostads ab Årsredovisning 2007 marks bostads ab Innehåll VD har ordet sida 5 Förvaltningsberättelse sida 7 Flerårsöversikt sida 22 Resultaträkning sida 23 Balansräkning sida 24 Kassaflödesanalys sida 26 Noter sida

Läs mer

ViKTIGA siffror för 2014

ViKTIGA siffror för 2014 Årsredovisning 2014 ViKTIGA siffror för 2014 Genomsnittlig lägenhetsstorlek 60 kvm 32 nybyggda lägenheter. Ett tillskott om 1,3% 2% Studentbostäder 4,6% av beståndet har renoverats och byggts om (113 lgh)

Läs mer

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005.

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. Foto: Roxx ÅRSREDOVISNINGAR 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4-5 Koncernresultaträkning 7 Koncernbalansräkning 8-9 Kassaflödesanalys

Läs mer

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se

Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se ÅRSREDOVISNING 2013 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se Lägenhetsvisningar i Långsele och Graninge Teaterföreställning, Hullsta Gård för hyresgäster samt personal

Läs mer

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB

Årsredovisning 2012 Östersundshem AB Årsredovisning 2012 Östersundshem AB 1 2 3 Välkommen till Östersundshem ord från vd 6 Gröna Östersundshem 8 Våra kunder ska känna sig som hemma 10 Utveckling, förbättring och ansvar 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012 Järfällahus AB

Årsredovisning 2012 Järfällahus AB Årsredovisning 2012 Järfällahus AB Vi ska vara en välkänd aktör med ett gott rykte på den lokala marknaden och uppfattas som en seriös förvaltare och fastighetsägare. (Ur Järfällahus affärsplan.) Årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013

GöteborGs LokaLer Årsredovisning 2013 Göteborgs Lokaler Årsredovisning 2013 Det här är GöteborgsLokaler GöteborgsLokaler äger och förvaltar stadsdelstorg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget bildades 1996 och ingår i Framtidenkoncernen

Läs mer

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009

AB Nynäshamnsbostäder. Årsredovisning 2009 AB Nynäshamnsbostäder Årsredovisning 2009 Innehåll Sammanfattning och nyckeltal Vd har ordet Året som varit Nyproduktion Förvaltning Marknad Finansiering Hållbarhetsredovisning Styrelsen Medarbetare Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB

Årsredovisning 2013 Östersundshem AB Årsredovisning 2013 Östersundshem AB 1 2 3 Vi har ett utgångsläge som inspirerar ord från vd 6 Våra energibesparingsmål 8 Hemlängtan genom trivsel, nära dialog och bostäder för alla 10 Långsiktigt underhåll

Läs mer