Innehåll. 02 VD har ordet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 02 VD har ordet"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2011

2 Innehåll 02 VD har ordet Förvaltningsberättelse 05 Verksamhet 11 Kund och marknad 13 Övikshems fastigheter 16 Energi och miljö 17 Medarbetare 19 Ekonomi 21 Fem år i sammandrag 23 En utblick Lägenhetsbestånd 27 Resultaträkning 28 Balansräkning 30 Kassaflödesanalys 31 Noter 36 Revisionsberättelse

3

4 1

5 VD har ordet Fjolåret präglades av en kylslagen och snörik vinter, som efter några varma sommarmånader följdes av en helt annan kyla - oron på världens finansmarknader. Några direkta effekter av oron över utvecklingen i bland annat Grekland och övriga PIGS-länder kunde dock inte skönjas i vårt närområde under hösten. Bolagets uthyrningsgrad låg stabilt runt 98 procent under året och efterfrågan på boende för studenter slog alla rekord. I början av året stod kvarteret Mosebacke klart för inflyttning. Redan innan projektet var färdigbyggt var samtliga 33 lägenheter uthyrda. Även marknaden för kontorslokaler utvecklades i positiv riktning för vårt dotterbolag Söfab. För att kunna säkerställa ytterligare boende på sikt, genomfördes under året en idéstudie avseende nyproduktion i kvarteret Hamnlotsen tillsammans med PEAB. Projektet har en strategisk lokalisering och kommer att kunna erbjuda Örnsköldsviksborna ett attraktivt, centralt boende i Örnsköldsvik, i direkt anslutning till havet. En kampanj med syfte att öka uthyrningsgraden samt att profilera bolaget mot en yngre målgrupp genomfördes under hösten Under året som gick fyllde Övikshem 40 år som bostadsföretag. Det uppmärksammade och firade vi tillsammans med våra medarbetare och hyresgäster i Fjällräven Center i samband med Modos första hemmamatch. Den 1 januari 2011 började en ny lagstiftning för kommunala bostadsaktiebolag att träda i kraft. För vår del innebar den nya lagstiftningen ytterligare fokus på affärsmässighet samt att vår hyresnormerande roll försvann. Under året som gick som intensifierades arbetet med att ytterligare sänka energiförbrukningen i våra bostadshus. Sedan 2008 är bolaget anslutet till Skåneinitiativet, med målsättning att sänka energiförbrukningen med 20 procent fram till år Tillsammans med Schneider Electric genomförde vi en analys av hela vårt fastighetsbestånd avseende besparingspotentialen. Under första kvartalet 2012 kommer styrelsen att fatta beslut om en investeringsvolym och ett genomförande investerade bolaget 54,9 Mkr i byggnader och 1,3 Mkr i inventarier. Åldersstrukturen på bolagets fastigheter har lett till att behovet av underhåll och modernisering ökat. Stambyten och renovering av tätskikt i badrum utfördes under året i 165 lägenheter i Sörliden, Gullänget och Själevad. Så kallad relining av avloppsrör utfördes i 108 lägenheter i kvarteret Renen. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 98,7 procent vid årsskiftet. I de centrala delarna var efterfrågan fortsatt hög. Under året höjdes hyresnivån med 3,1 procent. Den första januari höjdes hyran med 1,8 procent och den 1 juli med 1,3 procent. Den genomsnittliga höjningen för samtliga SABO-företag i riket blev 2,25 procent. Engagerade medarbetare är en nyckel till framgång. Bolaget värdesätter därför en ständigt pågående intern diskussion kring hur Övikshem kan utvecklas. Bolagets medarbetarenkät besvarades av 96 procent av medarbetarna och resultatet förbättrades från 4,40 till 4,48. Därmed uppnåddes bolagets mål, som för året var 4,45. En fortsatt satsning på ledarskap, medarbetarskap och hälsofrågor är viktigt för att kunna behålla nöjda medarbetare års resultat före skatt uppgår till 6,2 Mkr. Dotterbolaget Södra Örnsköldsviks Fastighets AB uppvisar ett resultat på 1,1 Mkr efter finansiella poster. Till sist vill jag tacka styrelse och medarbetare för året som gått. Vårt gemensamma arbete och fokus gjorde det möjligt att uppnå samtliga företagsövergripande mål, så som de definierades i 2011 års affärsplan. Olle Högdahl, VD VD har ordet 2

6 3

7 Förvaltningsberättelse 4

8 Verksamhet AB Övikshem är ett helägt dotterbolag till Rodret i Örnsköldsvik AB, org.nr , vilket är moderbolag i en bolagskoncern som till 100 procent ägs av Örnsköldsviks kommun. AB Övikshem har ett dotterbolag; Södra Örnsköldsviks Fastighets AB. Bolaget äger och förvaltar huvudsakligen kommersiella fastigheter. Enligt bolagsordningen ska Övikshem inom Örnsköldsviks kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter, samt på dessa bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar. Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Väsentliga händelser under året Övikshem fyllde 40 år. 33 nya lägenheter i kvarteret Mosebacke färdigställdes och hyrdes ut. Ett EPC-projekt (Energy Performance Contracting) för fortsatt energieffektivisering inleddes. Idéstudie påbörjades för bostadsprojektet Hamnlotsen på Hamnplan. Nytt avtal om boinflytande tecknades med Hyresgästföreningen. Övikshems nya intranät togs i bruk. Planeringen av ett pilotprojekt avseende LEAN-konceptet genomfördes. Höstkampanj mot målgruppen år genomfördes. Uppdrag Tillgång till bra och tryggt boende i livets olika skeenden är viktigt för den enskilde och en viktig förutsättning för kommunens utveckling. Det motiverar ett kommunalt bostadsbolag som har till uppdrag att bidra till försörjning av bostäder åt alla. Ägardirektiv Örnsköldsviks kommuns koncernbolag, Rodret i Örnsköldsvik AB, har upprättat ägardirektiv för AB Övikshem. Direktiven omfattar samverkanskrav, ekonomiska mål, finansiella mål, kapitalförvaltning och personalpolitik. Vision Visionen om ett ännu bättre boende står för Övikshems uppgift att erbjuda en god bostad och dessutom påverka alla övriga delar av boendet till en attraktiv helhet som svarar mot många människors behov. Med denna helhetssyn skapar Övikshem livskvalitet för kunderna. Detta sker i en lönsam affärsverksamhet med utvecklande arbeten för medarbetarna och positiva möjligheter för andra intressenters verksamhet i bolagets bostadsområden. Affärsidé Övikshem ska vara kommunens mest attraktiva hyresvärd och erbjuda hyresgästen önskad service till rätt pris. Strategi Övikshem tillämpar sedan år 2008 en strategi som är uppbyggd kring tre hörnstenar: tjänstekvalitet, kunddialog och information. Tjänstekvalitet En god kundupplevd kvalitet utgör själva kärnan i bolagets strategi. Kvaliteten påverkar det kundupplevda värdet, som i sin tur är den faktor som starkast påverkar relationen mellan kund och företag. Tjänstekvaliteten är uppbyggd av den funktionella och den emotionella kvaliteten. Med funktionell kvalitet menas att de tjänster Övikshem erbjuder marknaden ska motsvara det som utlovats. Här utgör Övikshems kvalitetssäkringsarbete en viktig del. Den emotionella kvaliteten avser bemötande och tillgänglighet i kontakten med kund. Kunddialog En utvecklad kunddialog är ett effektivt sätt att fånga upp de boendes behov och önskemål. Information Kunddialogen kompletteras med effektiv information till de boende via olika medier, samt system för att lagra hyresgästernas behov och önskemål. Dessa behov och önskemål ligger i sin tur till grund för utvecklingen av bolagets verksamhet. Affärsplan Övikshems styrelse antar årligen en affärsplan som innehåller vision, affärsidé, kärnvärden, mätbara perspektiv, mål, strategier, framgångsfaktorer och kritiska processer. 5 Verksamhet

9 CENTRUM I centrum har bolaget lägenheter både i äldre och nyare bestånd med hissmöjligheter. Lägenheterna ligger på gångavstånd från såväl service som nöjen. Bostadsområde Centrum Byggår: Antal lägenheter: 566 st 128 st 1 rok, 202 st 2 rok, 179 st 3 rok, 52 st 4 rok, 5 st >5 rok exkl. student och möblerade lgh 6

10 GULLÄNGET I Gullänget har Övikshem ett flertal hyreshus med närhet till grundskola, barnomsorg, affärer, idrottsplats och motionsspår. Bostadsområde Gullänget Byggår: Antal lägenheter: 620 st 124 st 1 rok, 250 st 2 rok, 164 st 3 rok, 80 st 4 rok, 2 st >5 rok exkl. möblerade lgh 7

11 Kärnvärden Bolagets kärnvärden beskriver vad Övikshem står för, nu och i framtiden, och de har en stark koppling till företagets vision. Kärnvärdena inspirerar och utmanar Övikshems medarbetare i deras strävan att skapa ett framgångsrikt företag ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Övikshems tre kärnvärden är: Trygghet Trygghet i boendet utgör en hörnsten. Övikshems bostadsområden ska vara trygga att bo och vistas i. Synen på trygghet omfattar även tjänstekvalitet, samt allas lika värde. Engagemang Övikshems medarbetare ska vara engagerade medarbetare. Kundmötet ska kännetecknas av ett positivt bemötande och en öppen dialog. Övikshems kunder ska känna att engagemang och omtanke finns i ännu högre utsträckning än förväntat. Nytänkande Övikshem ska vara ett bolag som ständigt strävar efter att göra saker bättre och smartare. Bolaget ska anamma nya idéer inom områden som förvaltning, nyproduktion, energieffektivisering, miljö och it. Övikshem ska också skapa fler mervärden för kunderna i form av olika kringtjänster och service. De företagsövergripande målen utgör basen för respektive enhet/verksamhetsområde inom Övikshem, som i början av verksamhetsåret tar fram handlingsplaner för hur de företagsövergripande målen ska uppnås. Detta sker normalt under februari månad, efter det att affärsplanen beslutats av styrelsen. Förankring av affärsplanen bland samtliga medarbetare utgör en viktig del och genomförs på bland annat arbetsplatsträffar. Processer I arbetet med att utveckla verksamheten, med syfte att skapa ökad effektivitet och kundnöjdhet, är processerna en viktig utgångspunkt. Arbetsflödet mot kund är horisontellt och korsar regelmässigt flera organisations- och funktionella gränser. Huvudprocesserna understöds av ett antal stödprocesser som utgörs av till exempel extern och intern kommunikation, it, inköp, ekonomi/finans och personal. Utöver dessa stödprocesser finns även ett antal ledningsprocesser som syftar till att styra och leda verksamheten. Ledningsprocesserna utgörs till exempel av omvärldsbevakning, affärsplanering och uppföljning. Under året påbörjades planeringen av ett pilotprojekt avseende LEAN-konceptet. Studiebesök gjordes hos Telge Bostäder som aktivt jobbat med LEAN under ett antal år. Pilotverksamheten planeras starta under första halvåret Varumärket Under hösten 2011 genomfördes en större marknadsaktivitet med målet att öka uthyrningsgraden samt att profilera bolaget mot en yngre målgrupp. Kampanjen innehöll ett erbjudande om en rabatterad hyra plus fri tillgång till Internet för målgruppen år. Mål Bolagets mål definieras inom ramen för de mätbara perspektiven. De mätbara perspektiven utgörs av Kund, Ägare, Samhälle och Medarbetare. Företagets övergripande mål och utfall för verksamhetsåret 2011 redovisas nedan. Perspektiv Målområde Målvärde 2011 Utfall 2011 Kund NKI (Nöjd Kund Index) Inget mål för Mäts vart 64 * annat år. Nästa mätning Ägare Lönsamhet Soliditet 2,8 mkr > 12 % 6,2 mkr 13,1 % Samhälle Klimatpåverkan Studentgaranti /- 5% Bostad inom en månad kwh Bostad inom en månad. Medarbetare NMI (Nöjd Medarbetar Index) Frisktal 4,45 65 % 4,48 72 % * Avser resultatet av mätning Verksamhet 8

12 VALHALLA Bostadsområdet omfattar kvarteren Lönnen, Rönnen och Sälgen. Hyreshusen ligger nära naturen och friluftsområdet Skyttis. Bostadsområde Valhalla Byggår: Antal lägenheter: 335 st 51 st 1 rok, 77 st 2 rok, 112 st 3 rok, 80 st 4 rok, 15 st >5 rok exkl. student och möblerade lgh 9

13 Styrelse och ledning Styrelsen i Övikshem utses av kommunfullmäktige och presenteras i bolagsstämman. Styrelsen består av fem till sju ledamöter som är valda av kommunfullmäktige, samt två representanter för personalen. Ledamöterna utses för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter val till kommunfullmäktige, till slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästkommande sådant val. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande. Verkställande direktör är, sedan år 2006, Olle Högdahl. I ledningsgruppen, som består av fem personer inklusive VD, ingår tre kvinnor och två män. I ledningsgruppen finns funktionerna Human resources (personalfrågor), extern och intern kommunikation, ekonomi, it, processer, förvaltning och projekt/teknik representerade. Organisationstillhörighet Företaget är anslutet till Fastigo (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation), SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och Husbyggnadsvaror HBV Förening. Under perioden januari-april bestod styrelsen av: Lars Olof Olsson (ordf), Lars Olsson (v ordf), Jörgen Gidlund, Solbritt Furberg, Lars Fossum Hägglund, Mikael Breilin, Malin Sahlén, Curt Andersson och Cecilia Genlund. Från maj månad tog Mikael Breilin över som ordförande efter Lars Olof Olsson som lämnade styrelsen. Även Lars Fossum lämnade styrelsen. Mikael Breilin och Lars Fossum ersattes av Kay Lundgren och Torbjörn Vestman. Personalens fackliga organisationer representeras i styrelsen av Curt Andersson och Cecilia Genlund, som även de är fullvärdiga styrelsemedlemmar. Suppleanter är Roland Thelin och Staffan Larsson. Styrelsen höll under året tio sammanträden. Verksamhet 10

14 Kund och marknad Övikshem är Örnsköldsviks kommuns största fastighetsägare och förvaltare av bostäder. Bolaget finns representerat på ett stort antal platser runt om i kommunen. Under åren som gått sedan starten för 40 år sedan har behov och utformning av boendet förändrats. För Övikshem är förmågan att identifiera dessa behov en viktig faktor för att säkerställa möjligheten till ett tryggt och bra boende för såväl gammal som ung, barnfamilj som ensamstående, studerande som arbetstagare. Övikshem erbjuder hyresrättens flexibilitet och frihet för alla. Marknadsutveckling Under 2011 steg uthyrningsgraden från 98,1 procent (2010) till 98,7 procent. I de centrala delarna var efterfrågan fortsatt hög. Vårt senaste projekt, kvarteret Mosebacke, var vid inflyttningstidpunkten i början av 2011 helt uthyrt. Lokalmarknaden, framförallt kontorslokaler, utvecklades i positiv riktning för vårt dotterbolag Söfab. Ett större kontrakt tecknades med ny hyresgäst i kvarteret Kina. Under första kvartalet 2012 beräknas fastigheten i stort sett vara helt uthyrd. Under 2011 hade Övikshem en omflyttning på 22,5 procent (23,3) av bostäderna (exklusive studentrum och möblerade lägenheter). I den siffran ingår den interna omflyttningen med 5,7 procent (4,8) och extern avflyttning med 16,8 procent (18,5). Rättvisa hyror Bolaget fortsatte under året arbetet med genomgång av hyressättningen på samtliga lägenheter. Liknande projekt pågår just nu på många platser i landet och grundar sig på riktlinjer som gemensamt tagits fram av SABO och Hyresgästföreningen. Målet är att hyresnivån i större utsträckning ska återspegla de boendes värderingar av lägenhetens läge och standard. Hyresutveckling Under året höjdes hyresnivån med 3,1 procent. Den första januari höjdes hyran med 1,8 procent och den 1 juli med 1,3 procent. Den genomsnittliga höjningen för samtliga SABO-företag i riket blev 2,25 procent (vägt medeltal). Medianvärdet uppgick till 2,3 procent. Efterfrågan och uthyrning Antalet uthyrningsbara lägenheter (vakanta och utan framtida avtal) varierade under året mellan 36 (43) och 89 (82) stycken. Den 31 december 2011 uppgick antalet till 44 (66) vakanta, varav 2 (21) var studentrum. Vid årets slut har 6 (3) lägenheter avställts i väntan på ombyggnad, underhåll eller andra lämpliga åtgärder. Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 98,7 procent vid årsskiftet. Antal lediga lägenheter Studentbostäder 35 Studentbostäder Bostäder, reguljära Bostäder, reguljära Omflyttningsfrekvens, % Intern omflyttning Extern avflyttning Intern omflyttning Extern avflyttning Kund och marknad

15 DOMSJÖ Bostadsområdet ligger naturskönt; en skogsstig leder till Nyängets havsbad. Skola och barnomsorg finns på området. Service och affärer ligger inom gångavstånd. Bostadsområde Domsjö Byggår: Antal lägenheter: 283 st 79 st 1 rok, 143 st 2 rok, 45 st 3 rok, 15 st 4 rok, 1 st >5 rok 12

16 Övikshems fastigheter Försäljning av fastigheter En mindre fastighet i Köpmanholmen såldes under Bostadsbestånd I Övikshems bestånd finns ett varierande utbud av bostäder och lokaler i olika delar av kommunen och i varierande storlekar och prisklasser. Vid årets utgång ägde och förvaltade bolaget lägenheter, fördelade på 209 fastigheter. Av dessa lägenheter utgjorde 234 studentbostäder och 28 möblerade lägenheter som främst hyrs ut till lokala företag. Fördelningen ser ut enligt nedanstående: Bostadslägenheter, antal varav studentbostäder, antal Bostadslägenheter, yta varav studentbostäder, yta Lokaler, antal Lokaler, yta Förråd, antal Garage, antal Bilplatser, antal Lägenhetsbestånd Stud. lgh. > 5 ROK 4 ROK Möbl. lgh. 1 ROK Nyproduktion och investeringar Efterfrågan på bostäder i centrala lägen är fortfarande stor och behovet av bostäder för äldre kommer att öka under de närmsta åren. Under året färdigställdes 33 nya bostäder i projektet Mosebacke, som ligger centralt placerat i Örnsköldsvik. Vid inflyttning den 1 mars var samtliga lägenheter uthyrda. Under året investerade bolaget tkr (84 768) i byggnader och tkr (914) i inventarier. Underhåll Fastigheternas åldersstruktur har lett till att behovet av underhåll och modernisering ökat. Stambyten och renovering av tätskikt i badrum utfördes under året i 165 lägenheter i Sörliden, Gullänget och Själevad. Så kallad relining (inga tätskikt) av avloppsrör utfördes i 108 lägenheter i kvarteret Renen. Bostadsrätter Fyra bostadsrätter avyttrades fortlöpande under året. Det rör sig främst om små lägenheter som är centralt belägna. Fastigheternas värde Bolaget har prövat nedskrivningsbehov på samtliga fastigheter per balansdagen. Denna prövning av nedskrivningsbehovet innebär att framtida betalningsöverskott diskonterats. Vid värderingen har driftnetton beräknats i reala belopp och vid diskonteringen har en real kalkylränta som varierar mellan 5,5 och 11 procent beroende på fastigheternas belägenhet använts. Värderingen indikerar att fastigheternas verkliga värde totalt sett överstiger det bokförda värdet och att inga väsentliga undervärden finns bland de enskilda fastigheterna. 3 ROK 2 ROK 13 Övikshems fastigheter

17 SÖRLIDEN Lägenheterna spänner från höghus till låghusliknande byggnader. Goda möjligheter till friluftsliv med fina strövområden. Idrottsanläggningen Skyttis finns i närheten. Bostadsområde Sörliden Byggår: Antal lägenheter: 758 st 22 st 1 rok, 448 st 2 rok, 257 st 3 rok, 25 st 4 rok, 6 st >5 rok exkl. student och möblerade lgh 14

18 SJÄLEVAD Bostadsområdet som ligger på Mycklingsvägen, Myntvägen och Fyrkvägen består av ett flertal hyreshus. Grundskola, barnomsorg, affärer, simhall, idrottsplats och motionsspår finns i närheten. Bostadsområde Själevad Byggår: Antal lägenheter: 166 st 32 st 1 rok, 82 st 2 rok, 32 st 3 rok, 20 st 4 rok, 0 st >5 rok 15

19 Energi och miljö Övikshem arbetar kontinuerligt med att optimera driften av fastigheterna och dess installationer. Sedan 2008 är bolaget anslutet till Skåneinitiativet med målsättning att sänka energiförbrukningen med 20 procent under perioden För att klara det långsiktiga energibesparingsarbetet har underlag för en energitjänst med besparingsgaranti tagits fram i formen av ett EPC-projekt (Energy Performance Contracting). Beslut om ett EPC-projekt kommer att fattas av styrelsen i början av år Miljöpolicy Sedan flera år tillbaka har Övikshem ett miljöledningssystem med följande miljöpolicy: I all vår verksamhet skall målmedveten hänsyn tas till våra hyresgäster och de anställdas berättigade anspråk på säkerhet och en god miljö. Varje anställd skall visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet. Vi skall på ett aktivt sätt, i vårt arbete och i vår information, redovisa miljöfakta om våra bostäder och lokaler och dess användning. Vi skall arbeta för ständiga förbättringar på miljöområdet, följa miljöarbetet i stort och ta tillvara andras erfarenheter samt sträva efter att alltid ligga bland de främsta i utvecklingsarbetet samt att följa gällande lagstiftning. Övikshems bostäder och lokaler skall vara resurssnåla, beständiga och kretsloppsanpassade. De skall byggas av och underhållas med sunda, naturliga material som inte ger upphov till allergier, onödigt eller farligt avfall eller farliga utsläpp. Byggnaderna skall ha bra inomhusklimat, byggas för en lång livslängd samt vara enkla att underhålla. Vår verksamhet skall ge minimala bieffekter på såväl den inre som den yttre miljön under materialframställning, produktion, användning, förvaltning och återvinning. Miljö- och energibesparande åtgärder Under året har första etappen av fläktbyten på Järvsta 6 och Sörbyvägen 6-8 färdigställts. Byte av värmekulvert inom Valhallaområdet med nya reglercentraler för värme och varmvatten har avslutats. Underhåll har utförts genom utbyten av styr- och reglerutrustning, pumpar och värmeväxlare. Förbrukningen av fastighetsel som innefattar belysning ute och i trapphus, motorvärmare, hissar, fläktar och pumpar, fortsatte att minska under året. Besparingen sker till stor del genom timerstyrning av motorvärmare, energibesparande trapphusbelysning och mer effektiva fläktar och pumpar. Förbrukning Den totala energiförbrukningen för uppvärmning och varmvatten uppgick under 2011 till 175,3 kwh/m² (176,4) normalårskorrigerad. Normalårskorrigering av energianvändning syftar till att skapa möjligheter att jämföra energianvändningen mellan olika perioder, oberoende av den aktuella utomhustemperaturen. Förbrukningen av fastighetsel minskade till 27,7 kwh/m² (33,9). Vattenförbrukningen ökade från l/m² till l/m² Nyckeltalen för förbrukningar baserar sig på de fastigheter Övikshem ägt under hela Avfallshantering Av bolagets fastighetsbestånd har (2 877) lägenheter tillgång till fastighetsnära källsortering (inom 200 meter) i egen regi. På de allra flesta platser ges möjlighet att sortera i sex fraktioner: papper, pappersförpackningar, plåt, plast, färgat och ofärgat glas. Minskningen beror förändringar i fastighetsbeståndet. Fastighetsel, kwh/m 2 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Värme, normalårskorrigerad kwh/m 2 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Energi och miljö 16

20 Medarbetare Engagerade medarbetare är en nyckel till framgång. Bolaget värdesätter därför en ständigt pågående intern diskussion kring hur Övikshem kan utvecklas. Under 2011 avslutades ett hälsoprojekt och dessutom fokuserade bolaget på en utveckling av löneprocessen. Må bra-projektet I ambitionen att ha engagerade och kompetenta medarbetare fokuserade bolaget under året på medarbetarnas hälsa. Ett projekt med namnet Må bra startades under 2010 med att individuella friskprofiler till samtliga medarbetare togs fram av Previa. Projektet avslutades under våren I projektet har mål som konditionsförbättring, sänkt sjukfrånvaro och ett ökat antal träningstillfällen per vecka satts upp. Medarbetarnas individuella engagemang har haft en betydande roll för projektet. Resultatet är sänkt sjukfrånvaro, ökat antal motionstillfällen och att de individuella målen uppnåtts till 80 procent. Som en del i bolagets friskvårdsarbete erbjuder Övikshem alla medarbetare att träna en timme per vecka på arbetstid, samt ett friskvårdsbidrag för att stimulera till egna aktiviteter. Antal anställda För att stödja bovärdsorganisationen startade Övikshem 2010 en bovärdspool med personal som kan gå in vid semestrar och sjukdom, men även vid arbetstoppar. Det gör att medarbetarna alltid har rätt kompetens ut mot hyresgästerna. Under 2011 utökade bolaget poolen med en ny medarbetare. Bolagets underhållsgrupp förstärktes med en målare. Vid årets slut hade Övikshem 49 (52) anställda. Arbetsmiljö och rehabilitering Under året hade Övikshem två leverantörer av tjänster inom företagshälsovård. Previa fram till 1 september och därefter Personalpartner som startade upp sin verksamhet. Det långsiktiga och systematiska arbetet med frågor som rör arbetsmiljö och rehabilitering kommer att fortsätta i samarbete med Personalpartner. Arbetsmiljöfrågor tas upp på varje arbetsplatsträff. Övikshem hade inga allvarliga olyckstillbud under året. Kompetensutveckling Övikshems mål är att ha kompetenta och engagerade medarbetare. Därför är kompetensutveckling ett viktigt område. Bolaget arbetar med individuella planer som varje medarbetare tar fram vid medarbetarsamtalet tillsammans med sin chef. Under 2011 användes kr ( ) till kompetensutveckling. Medarbetarenkät Bolagets medarbetarenkät besvarades av 96 procent av medarbetarna och resultatet förbättrades från 4,40 till 4,48. Därmed uppnåddes bolagets mål som för året var 4,45. De bästa indexen stod tolerans och medarbetarskap för. En fortsatt satsning på ledarskap, medarbetarskap och hälsofrågor är viktigt för att kunna behålla nöjda medarbetare. Lön och förmåner Bolaget tillämpar löneavtal tecknade mellan arbetsgivarorganisationen Fastigo och de fackliga organisationerna Vision, Fastighetsanställdasförbund, Byggnads och Målarförbundet. För att få en så rättvis och objektiv lönesättning som möjligt grundar den sig på arbetsinnehåll, befattningsklassificering, individuell prestation och marknadslöneläge. Under 2011 genomfördes ett löneprojekt med Vision och Fastighetsanställdasförbund. Syftet och målet med projektet var att se över hela löneprocessen och att revidera lönekriterier och tidplan i enlighet med löneavtalen. Sjukfrånvaro och frisktal Under året sjönk sjukfrånvaron, glädjande nog, med 1,2 procentenheter till 2,0 procent. Det är korttidsfrånvaron som står för minskningen. 17 Medarbetare

21 HUSUM Lägenheterna är fördelade på sex fastigheter med byggår mellan I Husum finns bland annat affär, bibliotek, skola, sport- och simhall, vårdcentral och ishall att tillgå. Bostadsområde Husum Byggår: Antal lägenheter: 98 st 31 st 1 rok, 47 st 2 rok, 17 st 3 rok, 3 st 4 rok, 0 st >5 rok Antal anställda Sjukfrånvaro totalt, % ,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1, , Medarbetare 18

22 Ekonomi Hyresintäkter och resultat Vid förhandling med Hyresgästföreningen under hösten 2010 träffades en överenskommelse om hyreshöjning med 1,8 procent den 1 januari 2011 och med 1,3 procent den 1 juli Studentbostäder på Hamngatan, Nygatan och Torsvägen höjdes med 1,5 procent den 1 juli och övriga studentbostäder höjdes med 3,1 procent samma datum års resultat före skatt uppgår till 6,2 Mkr. Motsvarande siffra föregående år är 10,5 Mkr. Långfristiga skulder Långfristiga skulder har den 31 december 2011 en medelränta på 3,25 procent (3,25) och lånens räntebindning och räntesatser framgår av tabell: Lånestruktur Ränte bindning Skuld Mkr Andel i % Medel ränta % Rörl lån 199,3 29,5 2, ,0 7,4 4, ,0 14,8 3, ,0 4,7 3, ,0 14,0 3, ,0 7,4 3, ,0 3,7 1, ,0 7,4 3, ,0 11,1 3,33 Summa 676,3 100,0 Övikshems finansverksamhet regleras i Örnsköldsviks kommuns finanspolicy. I finanspolicyn föreskrivs att högst 45 procent av den totala lånestocken får förfalla inom en tolvmånadersperiod. Detta mått ligger på 45 procent per den 31 december Övikshem har krediter hos Kommuninvest med lång kapitalbindning, där kreditgivaren bara kan säga upp lånen vid särskilda omständigheter, vilket anses som liten risk när de har KI-räntan som verktyg. Kommuninvest har dessutom som målsättning att fungera som garant för likviditeten när andra finansieringskällor sviker. Av den totala lånestocken ligger 29,5 procent rörligt. I finanspolicyn regleras ett maxvärde på 30 procent. Den genomsnittliga vägda räntebindningstiden är tre år, vilket ligger inom ramen för finanspolicyns två till tre år. Soliditet Soliditeten enligt balansräkningen uppgår till 13,1 procent (13,2), vilket innebär en minskning med 0,1 procentenheter från föregående år. Avskrivningar Fastigheterna avskrivs med 2 procent på byggnadernas anskaffningsvärde. Kommunal borgen Övikshem har ett ramavtal för kommunal borgen och betalar för detta en borgensprovision på 0,5 procent per år för genomsnittligt borgensåtagande. Av beviljad ramborgen på 750 Mkr har Övikshem vid årsskiftet utnyttjat 676,3 Mkr. Finansiering och räntekostnader Den totala lånestocken per den 31 december 2011 är 676,3 Mkr (643,8). Den genomsnittliga låneräntan är 3,25 procent (3,25). 19 Ekonomi

23 Räntebindning Skuld Mkr Andel % Skuld Mkr Andel % Rörliga lån Rörliga lån Ekonomi 20

24 Fem år i sammandrag Det ekonomiska resultatet av 2011 års verksamhet, samt bolagets ekonomiska ställning den 31 december 2011 redovisas i resultat- och balansräkningar med tillhörande bilagor. Nyckeltal Omsättning, Mkr 206,7 209,8 218,7 216,5 207,2 Resultat efter finansnetto, Mkr 6,2 10,5 4,0 8,8 4,8 Balansomslutning, Mkr 874,2 837,5 877,1 858,0 812,2 Räntabilitet på eget kapital, % 5,5 9,8 3,9 12,1 11,8 Räntabilitet på totalt kapital, % 3,9 4,3 3,8 5,0 4,5 Soliditet, % 13,1 13,2 12,0 11,9 5,4 Uthyrningsgrad bostäder, % 98,7 98,1 99,0 99,5 100 Antalet anställda Antalet tjänster 50,75 51,75 50, Fördelning män, % Fördelning kvinnor, % Definitioner Räntabilitet på eget kapital Räntabilitet på totalt kapital Soliditet Uthyrningsgrad bostäder Resultat efter finansiella poster i relation till genomsnittligt eget kapital och beskattad del av obeskattade reserver. Resultat efter finansiella poster + räntekostnader i relation till genomsnittligt totalt kapital. Eget kapital och beskattad del av obeskattade reserver i relation till totalt kapital. Antal uthyrda lägenheter i förhållande till totala antalet lägenheter. Soliditet, % Räntabilitet på totalt kapital, % 14,0 7,0 12,0 6,0 10,0 5,0 8,0 4,0 6,0 3,0 4,0 2,0 2,0 1,0 0, , Fem år i sammandrag

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Övikshem i korthet. Örnsköldsviks kommuns koncernbolag, Rodret i Örnsköldsvik AB. Resultat efter finansnetto. Soliditet 13,2 %

Övikshem i korthet. Örnsköldsviks kommuns koncernbolag, Rodret i Örnsköldsvik AB. Resultat efter finansnetto. Soliditet 13,2 % ÅRSREDOVISNING 2012 Övikshem i korthet Ägare Omsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning Örnsköldsviks kommuns koncernbolag, Rodret i Örnsköldsvik AB 212,5 Mkr 7,3 Mkr 920,2 Mkr Soliditet 13,2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

AB Övikshem i korthet

AB Övikshem i korthet ÅRSREDOVISNING 2013 AB Övikshem i korthet Omsättning Resultat efter finansnetto Balansomslutning 218,7 Mkr 20,4 Mkr 957,8 Mkr Soliditet 14,5 % Investeringar 68,9 Mkr Uthyrningsgrad bostäder 99,2 % Antal

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll. Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2013 Träbiten 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Lena Drangel, Roland Kärrman,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR

KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 1(8) KONCERNSAMMANSTÄLLNING FÖR 2015-09-01 -- 2016-08-31 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - koncernen 4 Balansräkning - koncernen 5 Kassaflödesanalys - koncernen 7 Tilläggsupplysningar och noter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning...5 Balansräkning Noter Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...

Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning...5 Balansräkning Noter Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport... ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3-4 Resultaträkning...5 Balansräkning... 6-7 Noter... 8-9 Revisionsberättelse...10 Granskningsrapport...11 2 Roland Kärrman, Christer Bergfors, Roland

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer