Går det att prognostisera ett framtida. kreditbetyg? Can you predict a future credit rating?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Går det att prognostisera ett framtida. kreditbetyg? Can you predict a future credit rating?"

Transkript

1 LIU-IEI-FIL---11/01026 SE Går det att prognostisera ett framtida kreditbetyg? - En studie om finansiella nyckeltals användbarhet vid förutseende av kreditbetygstilldelning till svenska företag. Can you predict a future credit rating? - study concerning key financial ratios usability in predicting a future credit rating on Swedish corporations. Oskar Bermlid lexander Palmér Examensarbete VT 2011 Handledare: Göran Hägg och Inger sp Civilekonomprogrammet/Finans Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling

2 Sammanfattning TITEL: Går det att prognostisera ett framtida kreditbetyg? En studie om finansiella nyckeltals användbarhet vid förutseende av kreditbetygstilldelning till svenska företag. FÖRFTTRE: Oskar Bermlid och lexander Palmér. HNDLEDRE: Göran Hägg och Inger sp. Ett företags kreditbetyg har en stor betydelse för företag med tanke på att det ligger till grund för dess skuldkostnad. Kreditvärderingsinstituten menar att kreditbetyget består av många kvalitativa aspekter. Dock har flertalet studier, framförallt på den amerikanska marknaden, kunnat visa att finansiella nyckeltal till en betydande grad kan förklara ett kreditbetyg. Därmed har förståelsen ökat kring vad kreditbetyget faktiskt är uppbyggt av. Oss veterligen har det inte genomförts någon liknande undersökning på den svenska marknaden. Förhoppningen är således att kunna bidra till förståelse kring vad kreditbetyg, som tilldelats svenska företag, är uppbyggda av. Syftet med studien är att undersöka hur ett antal finansiella nyckeltal påverkar svenska företags långsiktiga kreditbetyg tilldelade av Standard & Poor s samt analysera nyckeltalens relativa betydelse för kreditbetygen. För att genomföra studien har en multipel regressionsmodell i form av en logitmodell använts för att förklara kreditbetygen. Kreditbetyget blir i modellen den beroende variabeln medan de finansiella nyckeltalen är de oberoende variablerna. I mångt och mycket stöder våra resultat tidigare forskning. Den multipla regressionsmodellen har lättare att särskilja kreditbetygskategorier som ligger längre ifrån varandra i termer av kreditrisk. Dessutom visar resultatet att nyckeltalen skuldsättningsgrad samt rörelsemarginal är bland de mest betydande förklaringsvariablerna för kreditbetyg tilldelade svenska företag. NYCKELORD: Kreditbetyg, kreditrisk, logistisk multipel regression, finansiella nyckeltal, Standard & Poor s.

3 bstract TITLE: Can you predict a future credit rating? study concerning key financial ratios usability in predicting a future credit rating on Swedish corporations. UTHORS: Oskar Bermlid and lexander Palmér. SUPERVISORS: Göran Hägg and Inger sp. corporation s credit rating is of major importance for corporations given the fact that it is underlying its cost of debt. The credit rating agencies claim that many qualitative aspects are taken into account in the rating process. Several earlier studies, primarily on the merican market, have shown that key financial ratios to a significant extent can explain a credit rating. This has facilitated to the understanding of credit ratings. To our knowledge no such study has been conducted on the Swedish market. The hope is thus to contribute to the understanding of how a credit rating, assigned to Swedish corporations, is constructed. The purpose of this study is to investigate how a number of financial ratios affect Swedish companies long-term credit ratings assigned by Standard & Poor s, and analyze the key financial ratios relative importance for credit ratings. In order to conduct the study, a multiple regression model in the form of a logit model has been applied to explain the credit ratings. The credit ratings take the form of dependent variables while key financial ratios serve as independent variables. Overall the found results of this study support the findings of previous studies. The multiple regression model has easier to distinguish rating categories far apart in terms of credit risk. In addition, the result shows that the key financial ratios of indebtedness and operating margin are among the most significant explanatory variables for credit ratings assigned to Swedish corporations. KEY WORDS: Credit rating, credit risk, logistic multiple regression, key financial ratios, Standard & Poor s.

4 Förord Vi skrev detta examensarbete omfattande 30 högskolepoäng vid Linköpings universitet under vårterminen Efter avslutat arbete vill vi rikta vårt tack till ett antal personer som i hög grad underlättat för studiens genomförande. Våra handledare, Inger sp och Göran Hägg, har varit till stor hjälp med diverse frågor vi haft under studiens gång. Dessutom vill vi passa på att tacka lexander Ekbom på Standard & Poor s för den hjälp han bidragit med. Slutligen är vi tacksamma för den erhållna kritiken från opponentgrupperna vilken bidragit till att förbättra kvaliteten på studien. Linköping i juni 2011 Oskar Bermlid lexander Palmér

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Problemdiskussion Syfte Forskningsfrågor vgränsningar Disposition S&P s kreditvärderingsprocess Kreditvärderingsprocessen Tidigare forskning Fisher Horrigan Pogue och Soldofsky Pinches och Mingo Kaplan och Urwitz Belkaoui Huang et al Gray et al Nyckeltalsdefinitioner Företagsstorlek Skuldsättning Räntetäckning Lönsamhet Effektivitet Likviditet Kassaflöde Metod ngreppssätt Datainsamling Urval Mätperiod Nyckeltalsstrategi Nyckeltalshypoteser Företagsstorlek... 22

6 5.6.2 Skuldsättning Räntetäckning Lönsamhetsmått Effektivitet Likviditet Kassaflöde Regressionsmodell Multipel logistisk regressionsanalys Marginaleffekter Multikollinearitet Goodness of fit Metodmedvetenhet Reliabilitet Validitet Generaliserbarhet Resultat och analys Inledande tester Resultatsammanställning med diskussion Regressioner Modellens förklaringsgrad Nyckeltalens påverkan på kreditbetyget Företagsstorlek Skuldsättning Räntetäckning Lönsamhet Effektivitet Likviditet Kassaflöde Jämförelse av typföretag Nyckeltals marginella påverkan på kreditbetyget Metodkritik Datainsamlingsproblem Korrelationer Vif Binär kodning Branschindelning vslutning Slutsats... 54

7 8.2 Framtida forskning Referenser: ppendix ppendix ppendix

8 Tabellförteckning Tabell 1 Kreditbetyget... 8 Tabell 2 Sammanställning tidigare forskning Tabell 3 Sammanställning nyckeltal Tabell 4 Vif-test Tabell 5 Korrelationsmatris Tabell 6 Sammanställning resultat Tabell 7 Slutgiltiga regressioner Tabell 8 Typföretag Tabell 9 Nyckeltalens marginella påverkan ppendix Tabell 10 Extremvärden Tabell 11 Medverkande företag Tabell 12 Första korrelationsmatrisen Tabell 13 Första vif-testet Tabell 14 Första regressioner... 65

9 1. Inledning 1.1 Bakgrund År 1941 gick kreditvärderingsbolagen Standard Statistics Company och Poor s Publishing Company samman och Standard & Poor s (S&P) grundades. Sedan dess har de varit en ledande aktör på kreditvärderingsmarknaden. Lawrence White (2010) menar att S&P innehaft denna postition relativt obehindrat utan något större motstånd. Under 2000-talet förändrades situationen efter ett par uppmärksammade händelser, vilka skapade en del frågetecken beträffande deras beslutsfattande. Det amerikanska företaget Enron försattes i konkurs trots att de enligt sitt kreditbetyg fortfarande hade hög kreditvärdighet (Ibid.). Detta ledde till offentliga utfrågningar kring kreditvärderingsbolagens långsamma reaktion på Enrons allt svagare finansiella ställning. Bekymren för S&P fortsatte när de, samma morgon som Lehman Brothers begärdes i konkurs år 2008, fortfarande hade Investment Grade 1 som värdering på bolaget (Ibid.). Kritiken slutade inte här utan lan Greenspan, före detta chef för den amerikanska centralbanken Federal Reserve, menade att kreditvärderingsinstituten bar ett stort ansvar för den senaste finanskrisen (Bianco, 2008). Samtidigt framfördes det även kritik av bland andra Jakob De Haan och Fabian mtenbrink (2011) över att värderingsinstituten varit för långsamma att nedgradera betygen när problemen redan börjat synas. En väsentlig del av all kreditgivning utgår ifrån diskussionen om kreditrisk, det vill säga risken att en kredittagare inte infriar sina betalningsförpliktelser. Kreditgivning till större bolag och även till länder ges ofta efter utlåtande från ett av NRSROs 2 godkända kreditvärderingsinstitut. Dessa ser till hur hög den finansiella risken är och ger därefter ett kreditbetyg. Kreditbetyget påverkar sedermera den ränta som kredittagaren kommer att betala med tanke på att högre risk naturligt återspeglas av en högre ränta (Partnoy, 1999). 1 Investment Grade Kreditbetygsutfall av eller bättre, vilket anses som kreditvärdigt. 2 Nationally Recognized Statistical Rating Organisations Kreditvärderingsbolag som har sökt och blivit godkända en registrering av US Securities and Exchange Commission. 1

10 De dominerande instituten på marknaden idag är S&P och Moody s med en tredje uppstickare i Fitch (Shappel, 2010). Således bidrar dessa institut till en stor del av den uppfattning som marknadsaktörerna förlitar sig på angående ett enskilt bolags finansiella ställning. En fingervisning om aktörernas storlek visar att till exempel S&P år 2009 hade 1300 verksamma analytiker som publicerade analyser och totalt låg deras utlåtanden till grund för utfärdande av 5 biljoner USD i nya lån (McGraw Hill, årsredovisning, 2009). Kuldeep Kumar och Sukanto Bhattarachaya (2006) betonar kreditbetygens betydelse för företag, då bättre betyg kan sänka deras lånekostnader. De framhåller dessutom att kreditbetygen förser investerare med kalkylerade mått för hur hög kreditrisken är för olika företags obligationer. Ovanstående diskussion visar att kreditvärdering har en stor betydelse, eftersom den påverkar företags skuldkostnad högst väsentligt. Ju högre kreditrisk och således sämre kreditbetyg som erhålls, desto dyrare blir det att finansiera diverse projekt med hjälp av lånade medel. 1.2 Problemdiskussion Bank for International Settlement (2008) genomförde en konsultativ studie för att undersöka vilka problem kreditbetygsvärdering innebar. De såg främst till hur kreditvärderingsprocessen kunde förbättras för att om möjligt undvika en liknande kalabalik som rådde under finanskrisen omkring åren En central slutsats var att kreditvärderingsbolagen bör tydliggöra vilka underliggande antaganden som ligger till grund för kreditbetygen de satt. I studien klargjordes också vikten av ökad transparens kring kreditbetygskriterierna. Om denna slutsats beaktas ur kreditvärderingsinstitutens perspektiv, kan den delvis ses som ett intrång på deras professionsområde. För att värderingsinstituten fortsatt ska inneha en framstående roll vid emitterande av nya skulder, är de måna om att deras underliggande information för hur kreditbetygen bestäms inte ska avslöjas. Frank Partnoy (1999) har beskrivit att det råder en del hemlighetsmakeri kring vad som i själva verket ligger bakom beslutfattandet. Visserligen går det att följa den beslutsgång som ska följas av S&P på deras hemsida, men mer ingående går det inte att veta hur besluten tas, vilket också ovannämnda konsultativa studie ger stöd för. 2

11 S&P (2008b) menar att deras kreditbetyg baseras på både kvalitativa och kvantitativa aspekter. Vad gäller den kvantitativa delen av analysen inbegriper den främst mätbar finansiell redovisningsdata såsom räntetäckningsgrad, kassaflöden, samt skuldsättningsgrad (S&P, 2007). Den kvalitativa delen handlar exempelvis om att bedöma kvaliteten på ledningen, företagets konkurrensposition samt annan branschspecifik information (S&P, 2008b). John F. Childs (1961) förtydligar S&P:s mening att många aspekter beaktas i ett kreditbetyg och att det inte enbart går att se till kvantitativ finansiell data. Childs (1961:10-11) förklarar sin åsikt: There is no simple way to tell by the use of a few ratios what a bond will be rated. The ratings are a result of judgment based on a careful study of all facts which have both a direct and indirect effect on the quality of a company's securities. They are not an exact guide to quality because they cannot be determined on a mathematical basis, but the long experience of the agencies does minimize the possibility of error. Kreditbetygsundersökningar som syftat till att öka transparensen och belysa området har varit föremål för forskningsstudier under flera decennier (Balcaen och Ooghe, 2006). I dessa sammanhang har finansiella nyckeltal använts för att förklara deras påverkan på kreditbetyg. Ämnet har undersökts av bland andra James Horrigan (1966) som, med hjälp av en regressionsmodell, undersökte vilka finansiella nyckeltal som påverkade betygen för tillverkningsföretag på den amerikanska marknaden. ndra som forskat inom ämnet är Zan Huang et al. (2004) som gjorde en jämförelsestudie mellan US och Taiwan kring skillnader mellan länderna angående vilka finansiella nyckeltal som påverkade betygen. Stephen Gray et al. (2006) försökte, med stöd av sin regressionsmodell, utröna vilken påverkan diverse finansiella och branschspecifika variabler har på kreditbetygen givna till företag på den australiensiska marknaden. De övergripande slutsatser som dras avfärdar förklaringen om att kreditbetyg inte alls kan fastställas av historiska nyckeltal, vilket delvis motsäger det som Childs (1961) och S&P (2008b) förklarat. Istället har slutsatserna i olika omfattning skapat förståelse för vad som ligger bakom givna kreditbetyg. 3

12 Utifrån föregående resonemang grundlades tankarna kring vad studien skulle kunna bidra med för att öka transparensen. Det ligger ett intresse i att undersöka kreditbetygen och huruvida några specifika variabler visar sig extra värdefulla för att fastställa ett specifikt betyg. Ämnet har undersökts i ett flertal olika länder, vilket visar på intresset som finns. Oss veterligen har denna undersökning inte genomförts på den svenska marknaden. Valet att ha denna marknad som utgångspunkt kan därför bidra till en bredare förståelse till kreditbetygsdiskussionen. nledningen till valet av marknad är att se vilka resultat som påvisas på den svenska marknaden samt om resultatet skiljer sig jämfört med andra marknader där liknande undersökningar genomförts. Förhoppningen är att ytterligare utöka kunskaperna i den, för många företag, ytterst viktiga kreditfrågan. Detta genom att undersöka vilka finansiella nyckeltal som påverkar kreditbetyget, med stöd av en regressionsmodell. Tanken är att studiens resultat kan användas av företag som en indikation på vilket kreditbetyg som skulle fås vid en specifik tidpunkt. Ämnet är även intressant för investerare som vill få en uppfattning om vilka aspekter som beaktas när S&P mäter kreditrisk. Undersökningen av ämnet är lockande och angeläget med tanke på maktpositionen kreditvärderingsinstituten innehar, speciellt då branschen varit i blåsväder efter finanskrisen (Strier, 2008). 1.3 Syfte Syftet med studien är att undersöka hur ett antal finansiella nyckeltal påverkar svenska företags långsiktiga kreditbetyg tilldelade av S&P samt analysera nyckeltalens relativa betydelse för kreditbetygen. 1.4 Forskningsfrågor Till vilken grad kan kreditbetyg förklaras med hjälp av de testade nyckeltalen? Vilka nyckeltal visar sig vara mest betydelsefulla vid förklaring av kreditbetyg? Visar regressionsmodellen på skillnader avseende hur de utvalda finansiella nyckeltalen särskiljer olika kreditbetygskategorier och i så fall hur? Hur påverkar marginella justeringar av nyckeltalen sannolikheten för att gå upp en kreditbetygskategori enligt regressionsmodellen? 4

13 1.5 vgränsningar Studien behöver underkasta sig ett antal begränsningar för att göra arbetet genomförbart inom givna tidsramar. Enbart kreditvärderingsinformation utgiven av S&P kommer att behandlas. Detta på grund av S&P:s ledande position på marknaden samt att kreditbetygen som krävs för att genomföra studien insamlas med deras hjälp. Dessutom pekar studier på att det inte råder några betydande skillnader i riskbedömning mellan S&P och Moody s vad gäller företagsanalys (Cantor och Packer, 1996). Nyckeltalsdata kommer endast från svenska bolag som under vald tidsperiod erhållit kreditbetyg från S&P. Vidare begränsas studien till att enbart beakta de långsiktiga betygen, vilket även flertalet tidigare studier gjort. De långsiktiga kreditbetygen av S&P ges i form av bokstavsbeteckningar som exempelvis. De kortsiktiga kreditbetygen tilldelar S&P i form av plus (+) och minus (-), som den kortsiktiga uppfattningen av det långsiktiga betyget. Den erhållna betygshistoriken från S&P är också begränsad i tid beroende på när de betygsatt de olika bolagen. Denna studie bygger på historisk data så långt tillbaka som S&P varit aktiva med kreditbetygsvärdering av svenska bolag, vilket innebär att första långsiktiga kreditbetyget är tilldelat år 1992 och det senaste år Dessutom kommer studien, precis som flertalet tidigare (Gray et al., 2006; Huang et al., 2004) vilka behandlat ett likartat ämne, att bortse från banker och investmentbolag. Detta på grund av deras vitt skilda redovisningsprinciper och tolkning av diverse finansiella nyckeltal, i synnerhet gällande skuldsättning. 1.6 Disposition Kapitel 2, S&P s kreditvärderingsprocess: Beskriver processen kring hur S&P tilldelar ett kreditbetyg till företag. Här finns också den betygsskala S&P använder. Kapitel 3, Tidigare forskning: Återger i kronologisk ordning några av de mer betydande genomförda studierna på området. Kapitel 4, Nyckeltalsdefinitioner: Beskriver hur de olika nyckeltalen är definierade samt tar upp deras grundläggande inverkan på ett företags finansiella ställning. 5

14 Kapitel 5, Metod: Tar upp på vilket sätt studien genomförts. Vidare redovisas uppsatta hypoteser gällande de nyckeltal studien avser att testa och dessutom beskrivs den statistiska modell som används i studien. Kapitel 6, Resultat och analys: Redovisar de resultat som erhållits och samtidigt förs en löpande analys av resultaten. Kapitel 7, Metodkritik: Tar upp de problem som stötts på under studiens gång och förslag till hur studien kunnat göras annorlunda. Kapitel 8, vslutning: Presenterar studiens slutsats samt föreslår hur resultatet kan tillämpas av företag. Kapitlet tar även upp förslag till framtida forskning inom området. 6

15 2. S&P s kreditvärderingsprocess 2.1 Kreditvärderingsprocessen S&P (2009) förklarar sina kreditbetyg som framåtblickande åsikter angående kreditvärdigheten hos en utställare, det vill säga den rådande uppfattningen huruvida en låntagare har finansiell kapacitet att betala sina skulder. Kreditbetyget uttrycker således en relativ ranking av kreditvärdighet. Den mest centrala delen enligt dem själva rör sannolikheten att hamna i default 3. Ett högre kreditbetyg avspeglar S&P:s förväntan att det betygsatta företaget borde hamna i default mer sällan än det som blivit tilldelat ett lägre kreditbetyg. Den vanligaste tidpunkten, enligt S&P (2008a), när företag vill ha ett kreditbetyg utfärdat är innan företaget ska ta på sig eller utfärda en ny skuldförbindelse. Ytterligare en viktig aspekt företag kan ha intresse av rör huruvida en eventuell tidigare kreditvärdering kan komma att påverkas om företaget väljer att ta på sig eller utfärda ytterligare skulder (Ibid.). Kreditbetyget spelar en betydande roll på de finansiella marknaderna eftersom investerarna använder det för att utvärdera finansiella instruments kreditrisk. Däremot skulle kreditbetygen inte tillföra något värde på marknaden om investerarna tappar förtroendet för kreditvärderingsinstitutet som utfärdade det (mtenbrink och De Haan, 2009). Själva betygsförfarandet inleds med att S&P tillsätter en grupp analytiker med lämplig expertis för att se över information från företaget som är relevant för att sätta ett kreditbetyg. Medlemmar från detta analysteam stämmer sedan möte med ledningen, av det företag som ska tilldelas ett kreditbetyg, för att i detalj gå igenom diverse nyckelfaktorer som kan komma att påverka betyget, inklusive rörelsens operativa och finansiella planer (S&P, 2008a). Enligt Doron Kliger och Oded Sarig (2000) tillhandahåller företag kreditvärderingsinstitutet med detaljerad information under betygsprocessen såsom femåriga framtida prognoser, preliminära uttalanden samt olika interna rapporter. S&P (2008b) hävdar att kreditbetygsprocessen inte är begränsad till en utredning av 3 Default - Den engelska termen för det tillstånd då ett företag inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser. 7

16 finansiella nyckeltal. Den kvalitativa delen handlar exempelvis om att bedöma kvaliteten på ledningen, företagets konkurrensposition samt annan branschspecifik information (S&P, 2008b). När det gäller utvärderingen av den finansiella risken, delar S&P upp nyckeltalen i kategorier som exempelvis lönsamhet, skuldsättning, kassaflöde och likviditet (S&P, 2007). Specifikt vilka nyckeltal som används varierar mellan industrierna de analyserade företagen huserar i, men några exempel är vinstmarginal, skuldsättningsmått och kassaflödesmått (Ibid.). Vad gäller uppföljning av kreditvärderingsprocessen följer S&P upp denna under minst ett år. Företag kan också välja att betala något som kan liknas vid en prenumerationstjänst. Då hålls rutinmässiga möten med företagsledningen för att gå igenom potentiella problemområden som kan påverka betyget i framtiden. Dessa kan i sin tur leda till att analysgruppen finner det nödvändigt att uppgradera eller nedgradera kreditbetyget (S&P, 2008b). Kreditbetyget Egen bearbetning över S&P s olika kreditbetyg Kreditbetyg Förmåga att fullfölja ekonomiska skyldigheter BB B CCC/C D Extremt stor Väldigt stor Stor God Svag Väldigt svag Extremt svag Default Tabell 1 Kreditbetyget Källa: S&P (2008b) 2008 Corporate Criteria: Our Rating Process. Egen bearbetning 8

17 3. Tidigare forskning 3.1 Fisher Fältet för prognostisering av kreditbetyg har legat öppet under flera decennier och forskning började så smått ta fart för omkring femtio år sedan. En av de första var Lawrence Fisher (1958) som i sin studie studerade fyra godtyckliga men enligt honom rimliga nyckeltal. Fisher använde bland annat variation i nettoinkomst samt antal år som företaget klarat av att fullgöra sina betalningar för obligationer, som oberoende variabler. Han försökte därefter visa modellmässigt att dessa nyckeltal kunde prognostisera riskpremien på företagsobligationer där riskpremien enligt hypotesen var en direkt funktion av kreditrisken. Fischer konstaterade att han med cirka 60 procents förklaringsgrad kunde förklara variationen i riskpremien. 3.2 Horrigan Horrigan (1966) publicerade en studie som specifikt undersökte hur ett givet kreditbetyg kunde förklaras med hjälp av en multipel regressionsmodell. Horrigan använde bokförda värden från den mest aktuella resultatrapporten innan betyget satts som utgångspunkt för framtagning av nyckeltalen. Horrigan tog sedan fram en modell på ett datamaterial av företagsobligationer vars kreditbetyg var oförändrade under åren De kreditbetyg som användes i studien var givna av S&P och Moody s. Horrigan använde sig sedan av den givna modellen från ursprungsdatan för att tillämpa denna på ny data under åren Tillämpningen skedde på två olika grupper av företagsobligationer som (1) hade fått kreditbetygtilldelning för första gången eller (2) en grupp vars obligationer hade fått ändrat kreditbetyg. Förhoppningen var därefter att kunna förutspå de givna kreditbetygen med hjälp av den ursprungliga modell som framtagits. Nyckeltalen med högst signifikans enligt Horrigans modell var totala tillgångar, rörelsekapital/omsättning, soliditet, omsättning/eget kapital och rörelsemarginal. Horrigan adderade också en variabel som bestämde ordningsföljd av tilldelning av skulder vid eventuell konkurs. Horrigan lyckades totalt sett prognostisera procent av kreditbetygen. Dessutom menade han att i de fall modellen inte lyckades pricka rätt 9

18 så fanns i vart fall resultatet i den intilliggande klassificeringen, det vill säga ett kreditbetyg högre eller lägre. Det dröjde dock inte många år förrän det riktades invändningar mot Horrigans (1966) studie. Richard R. West (1970) genomförde en studie vars ursprung påminde om den som tidigare utförts av Fisher (1958). Som huvudsaklig kritik mot Horrigan menade West att enbart tillämpning av bokförd data som grund för nyckeltalen var undermåligt. En kombination av bokförda- och marknadsvärden skulle istället vara mer lämpligt. West menade vidare att Horrigans val av nyckeltal i mångt och mycket saknade teoretiska grunder och präglades istället i flera fall av rent godtycke. West hävdade dessutom, att Horrigans val att använda den senaste av företaget givna finansiella informationen ej var tillräckligt. En längre tidshorisont med finansiell information var att föredra med tanke på kreditbetygets långsiktiga karaktäristik. Ytterligare en invändning var att Horrigans modell förklarades huvudsakligen av enbart två variabler, totala tillgångar och ordningsföljd av skuldfördelning. West hävdade mot bakgrund av kritiken att hans modell skulle klara av att förklara kreditbetygen på ett bättre sätt än Horrigans dito. I resultatet ansåg West att hans modell var bättre än Horrigans modell bland annat med tanke på att Horrigans nyckeltal var bristfälliga ur en teoretisk synpunkt. Däremot, för den i ämnet viktiga prognostiseringen av kreditbetyg, kom West fram till att denna, med hans modell, inte gjordes med någon högre precision än Horrigans. Förklaringsgraden var något högre för West men det rådde där ingen avsevärd skillnad. West menade att om en av modellerna skulle användas var Horrigans mest fördelaktig på grund av att den var enklare att hantera. 3.3 Pogue och Soldofsky Thomas F. Pogue och Robert M. Soldofsky (1969) är båda forskare som studerat ämnet och de valde ett datamaterial av kreditbetyg utgivna under fem år ( ). De bestämde sig dessutom för att dela upp obligationerna som tilldelats kreditbetyg i olika sektorer - industri-, järnvägs- och allmännyttig sektor. Vidare valde de att undersöka vilka kategorier som var lättast att särskilja med hjälp av deras nyckeltal. Pogue och Soldofsky valde likt andra tidigare studier att se till vilken grad nyckeltal kunde förutsäga kreditbetyg. Dock valde de att föra en mer djupgående diskussion om det faktum att kreditbetyg enligt Moody s och S&P baseras på finansiell status men också 10

19 på andra värden. Det viktiga hänsynstagandet till immateriella värden som inte ses i årsboksluten är enligt S&P och Moody s en stor del av beslutstagandet. Pogue och Soldofsky (1969) resonerade därför att den del som de inte kunde förklara med nyckeltalen torde vara ett uttryck för de immateriella värdena. Sammantaget kom de i sin studie fram till ett antal grundläggande slutsatser. Sannolikheten att få ett högre kreditbetyg är negativt korrelerat till skuldsättning och vinstinstabilitet. Ett högre kreditbetyg är positivt korrelerat till företagsstorlek och lönsamhet. De aspekter av nyckeltal som hade de mest signifikanta inverkningarna på kreditbetygen var skuldsättning och lönsamhetsmått. De kunde vidare konstatera att det på deras material var högre sannolikhet att få bättre kreditbetyg om företaget var verksamt inom järnvägs- eller allmännyttig sektor än för industriföretag. Pogue och Soldofsky valde även att redovisa sina modellers förklaringsgrader separat mellan de kategorier de testat. Det visade sig vara lättare för deras modell att särskilja kreditbetygsgrupper som låg så långt ifrån varandra som möjligt i termer av kreditrisk. Pogue och Soldofsky fick högst förklaringsgrad med sin modell, då de jämförde grupper av de högsta respektive lägsta kreditbetygen. De oberoende variablerna (nyckeltalen) varierade mer i de sämre kreditbetygskategorierna jämfört med de bättre. För att återkoppla till betydelsen av immateriella värden som del av kreditbetygsbestämning, menade Pogue och Soldofsky att betydelsen av immateriella värden är oomtvistad. Emellertid kunde dock en påtaglig del av kreditbetygen förklaras med hjälp av finansiell data, enligt deras studie. Förklaringsgraden för modellen uppgick till 56 procent. 3.4 Pinches och Mingo George E. Pinches och Kent. Mingo (1973) testade ett nytt angreppssätt på området, nämligen att använda en Multivariate Discriminant Model (MD), vilken enligt dem hade en rad fördelar i dessa typer av tester. Exempel på fördelar härstammar från att den beroende variabeln enbart antar diskreta värden och dessutom är dessa värden kända, vilket är fallet i en kreditbetygsundersökning. Under två år testade Pinches och Mingo alla av Moody s betygsatta företagsobligationer inom industrisektorn och fem stycken olika kreditbetygsnivåer användes. Modellen de använde sig av innehöll sex stycken 11

20 oberoende variabler, X1 - ordningsföljd vid konkursfördelning av skulder, X2 - aktieutdelningsstabilitet, X3 - emissionsstorlek, X4 räntetäckning, X5 skuldsättning samt X6 räntabilitetsmått. Genom tre undersökningar erhöll Pinches och Mingo (1973) resultat av vilka sex nyckeltal som gav den bästa förklaringen. I given ordning förklarades nyckeltalen bäst av X1, X2, X3, X4 X6 och X5. Modellen kunde ganska väl förutspå fyra av de fem betygsnivåer som datamaterialet innefattade. Modellen lyckades dock att vid enbart 1 tillfälle av 25 pricka rätt på just kreditbetyget Baa. Vidare lyckades modellen väldigt väl att förutspå rätt kreditbetygskategori om en felmarginal av en nivå upp eller ned godtogs. I detta fall misslyckades modellen enbart vid 2 betyg av 132 möjliga. 3.5 Kaplan och Urwitz Robert S. Kaplan och Gabriel Urwitz (1979) kompletterade de gjorda studierna på området genom att kritisera själva utförandet och metoderna vid framtagandet av tidigare modeller. En del av studien utgörs av en litteraturgenomgång av de tidigare studierna med där givna förbättringsområden. I en annan del av studien försökte de dra lärdom av historien och föreslå en bättre modell för kreditbetygsbestämning. Kaplan och Urwitz riktade kritik mot Horrigan (1966) och West (1970) för deras val att använda minsta kvadratmetoden vid framtagandet av sin regressionsmodell. tt använda minsta kvadratmetoden, menade Kaplan och Urwitz förutsätter att den beroende variabeln har en intervallskala. Intervallskalan utgår ifrån att skillnaden i risk är samma mellan till exempel aa och a som mellan Ba och B, vilket enligt Kaplan och Urwitz inte kan tas för givet. Istället menade de att kreditbetyg har mer inslag av ordningsskala, vilket förutsätter att alla kreditbetygsnivåer inte har samma intervall. Kaplan och Urwitz anmärkte också på Pinches och Mingos (1973) MD-modell som inte heller den gav en korrekt testning av kreditbetygets ordningsskala. För att råda bot på dessa problem föreslog och testade Kaplan och Urwitz istället en maximum likelihood method och en Ordered Probit Model för att ta fram värden för de oberoende variablerna. De ansåg denna metod vara mer riktig än den tidigare använda minsta kvadratmetoden som Horrigan samt Pinches och Mingo använt. 12

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10

Årsredovisning. Anna Karin Pettersson Lektion 10 Årsredovisning Anna Karin Pettersson 2017-05-22 Lektion 10 Innehåll Introduktion Årsredovisningens delar Finansiell analys (räkenskapsanalys) 2 Litteratur FARs. Samlingsvolym K3 kapitel 3 6, 8 Lärobok,

Läs mer

Estimering av kreditbetyg

Estimering av kreditbetyg Estimering av kreditbetyg Syntetisk rating med Ordered Probit Model Kandidatuppsats i Industriell och Finansiell Ekonomi Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Vårterminen 2013 Handledare: Zia Mansouri

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet Finansiell analys Utförs t ex för att: en långivare behöver underlag för att kunna besluta om han ska bevilja företaget ytterligare lån en aktieägare vill veta hur företaget har utvecklats för att få underlag

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2011 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Redovisningstillsyn Nasdaq baserad på årsrapport 2017.docx

Redovisningstillsyn Nasdaq baserad på årsrapport 2017.docx Noteringar baserat på årsrapporten från Nasdaqs redovisningstillsyn KPMG AB Antal sidor 7 Nasdaq baserad på årsrapport 2017.docx 2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

26 Utformning av finansiella rapporter

26 Utformning av finansiella rapporter Utformning av finansiella rapporter, Avsnitt 26 267 26 Utformning av finansiella rapporter Tillämpningsområde Sammanfattning 26.1 RR 22 Utformning av finansiella rapporter RR 22 behandlar finansiella rapporter,

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Grundläggande finansiell analys

Grundläggande finansiell analys TPYT16 Industriell Ekonomi Lektion 8 Finansiell analys Kassaflödesanalys Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi 1 Seminarium 8 (kap 23-24)

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras.

tämligen kortfattad. Vi anser det inte vara RKR:s uppgift att kommentera hur själva medelsförvaltningen bör utföras. Följande dokument är en sammanställning av de remissyttranden som inkommit med anledning av utkastet till rekommendation om redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder. Den vänstra kolumnen

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

För logitmodellen ges G (=F) av den logistiska funktionen: (= exp(z)/(1+ exp(z))

För logitmodellen ges G (=F) av den logistiska funktionen: (= exp(z)/(1+ exp(z)) Logitmodellen För logitmodellen ges G (=F) av den logistiska funktionen: F(z) = e z /(1 + e z ) (= exp(z)/(1+ exp(z)) Funktionen motsvarar den kumulativa fördelningsfunktionen för en standardiserad logistiskt

Läs mer

Redovisning. Indek gk Håkan Kullvén. Kapitel 22-23

Redovisning. Indek gk Håkan Kullvén. Kapitel 22-23 Redovisning Indek gk Håkan Kullvén Kapitel 22-23 1 Årsredovisningens innehåll Förvaltningsberättelse (FB): Väsentliga upplysningar Balansräkning (BR): Finansiell ställning vid periodens slut Resultaträkning

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2012 KPMG I SVERIGE Innehåll Inledning...3 Kategorisering av programmen...4 Nya program under perioden...5 Program per bransch...6

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2016

Delårsrapport januari - mars 2016 Delårsrapport januari - 2016 Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Mars 2016 Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (-) MSEK Bruttoresultatet för

Läs mer

Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall

Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall Yttrande 2010-04-30 Dnr 2009/2012 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Yttrande avseende förslag till säkerheter i finansieringssystemet för kärnavfall Sammanfattning Riksgälden inkommer härmed med ett

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Logistisk regression och Indexteori. Patrik Zetterberg. 7 januari 2013

Logistisk regression och Indexteori. Patrik Zetterberg. 7 januari 2013 Föreläsning 9 Logistisk regression och Indexteori Patrik Zetterberg 7 januari 2013 1 / 33 Logistisk regression I logistisk regression har vi en binär (kategorisk) responsvariabel Y i som vanligen kodas

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Valuation Konkurrentrapport

Valuation Konkurrentrapport Org.nr: -67 Valuation Konkurrentrapport Om Valuation Företagsvärderingar Information Om Valuation Företagsvärderingar Bakgrund Valuation Företagsvärderingar startades och ägs av ett antal partners. Vi

Läs mer

Business research methods, Bryman & Bell 2007

Business research methods, Bryman & Bell 2007 Business research methods, Bryman & Bell 2007 Introduktion Kapitlet behandlar analys av kvalitativ data och analysen beskrivs som komplex då kvalitativ data ofta består av en stor mängd ostrukturerad data

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

3.6 Generella statistiska samband och en modell med för sockerskörden begränsande variabler

3.6 Generella statistiska samband och en modell med för sockerskörden begränsande variabler 3.6 Generella statistiska samband och en modell med för sockerskörden begränsande variabler Hans Larsson, SLU och Olof Hellgren, SLU Inledning En uppgift för projektet var att identifiera ett antal påverkbara

Läs mer

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering

Ekonomisk styrning Delkurs Finansiering konomisk styrning elkurs Finansiering Föreläsning 8-9 Kapitalstruktur BMA: Kap. 17-19 Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@indek.kth.se Föreläsningarnas innehåll Företags finansieringskällor Mätning av företagets

Läs mer

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009

Finansiell profil Falköpings kommun 2007 2009 Finansiell profil Falköpings kommun 007 009 profiler för Falköpings kommun 007 009 Syftet med den här analysen är att redovisa var Falköpings kommun befinner sig finansiellt och hur kommunen har utvecklats

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 127 ksek 169 ksek Periodens bruttoresultat -46 ksek -150

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

ES3. Nyckeltal för analys och styrning

ES3. Nyckeltal för analys och styrning ES3. Nyckeltal för analys och styrning Trostek, W., Företagsekonomi för icke-ekonomer Nyckeltal Hela kap. 17 och några sidor i kap. 11 och 12, se nedan räntabilitet på eget kapital (R E ), se sidorna 232-234

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program

Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program LEGAL#10843794v1 2014-05-06 Dnr 14-6242 Tillägg 2014:1 till grundprospekt för Sandvik AB:s (publ) MTN-program Detta dokument utgör ett tillägg till Sandvik AB:s (publ) ( Sandvik ) grundprospekt för MTN-program

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Den successiva vinstavräkningen

Den successiva vinstavräkningen Södertörns Högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Ogi Chun Vårterminen 2006 Den successiva vinstavräkningen -Ger den successiva vinstavräkningen

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade. Studie genomförd av KPMG 2013 KPMG I SVERIGE

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade. Studie genomförd av KPMG 2013 KPMG I SVERIGE Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2013 KPMG I SVERIGE Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag 3 Inledning KPMG har genomfört en studie av de incitamentsprogram

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

HYLTE SOPHANTERING AB

HYLTE SOPHANTERING AB UC BASVÄRDERING HYLTE SOPHANTERING AB 557199-0001 per 2015-10-06 senaste bokslut 2014-12-31 En produktion av UC Affärsfakta AB Beräknat aktievärde (baserat på bokslut 2014-12-31) per 2015-10-06 Totalt

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Det har gång på gång konstaterats att. Förtroende för företagsledningen. har reella ekonomiska konsekvenser för kapitalmarknaden

Det har gång på gång konstaterats att. Förtroende för företagsledningen. har reella ekonomiska konsekvenser för kapitalmarknaden Förtroende för företagsledningen har reella ekonomiska konsekvenser för kapitalmarknaden Förtroende för företagsledningen tycks kunna påverka en investerares upplevda risk kopplat till en investering.

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET

Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Finansiella samband HÄVSTÅNGSSAMBANDET Å 1 1 1 Hävstångssambandet framhäver effekten av finansieringsstrukturen. Avkastningskraven på eget kapital och på totalt kapital/sysselsatt kapital/operativ kapital

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG

GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG 2004-09-21 1 (19) Bilaga 1 till Finansregler för Linköpings kommun och kommunens bolag" Ver 4 GEMENSAM RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN OCH KOMMUNENS BOLAG Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Följer staten Välfärdsutredningens riktlinjer?

Följer staten Välfärdsutredningens riktlinjer? Följer staten Välfärdsutredningens riktlinjer? Bakgrund Välfärdsutredningen har lämnat ett förslag på hur vinsterna i företag som drivs inom vård, skola och omsorg ska begränsas. Förslaget innebär att

Läs mer

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p)

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 160531 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR )

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR ) DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2017 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) www.xavitech.com Nettomsättningen uppgick till 2 145TKR (1 834Tkr) Resultatet uppgick till -372Tkr (-289Tkr) Orderingången under perioden

Läs mer

Incitamentsprogram svenska börsnoterade bolag Studie genomförd 2015 KPMG i Sverige

Incitamentsprogram svenska börsnoterade bolag Studie genomförd 2015 KPMG i Sverige Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd 2015 KPMG i Sverige KPMG.se Innehåll Inledning... 3 Nya program under perioden... 5 Program per bransch... 6 Program per storlek... 7 Lösenkurs,

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ)

Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) 4 maj 2004 Delårsrapport 1 januari- 30 mars 2004 AcadeMedia AB (publ) Nettoomsättningen under första kvartalet minskade med 17 procent till 19,2 mkr (23,0 mkr). Resultat för första kvartalet: o Rörelseresultat

Läs mer

Finansinspektionens diarienummer: Stockholm 22 februari 2016

Finansinspektionens diarienummer: Stockholm 22 februari 2016 Finansinspektionens diarienummer: 16-2187 Stockholm 22 februari 2016 Tillägg 2015:3 till grundprospekt avseende AB Industrivärdens (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende AB Industrivärdens

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

För logitmodellen ges G (=F) av den logistiska funktionen: (= exp(z)/(1+ exp(z))

För logitmodellen ges G (=F) av den logistiska funktionen: (= exp(z)/(1+ exp(z)) Logitmodellen För logitmodellen ges G (=F) av den logistiska funktionen: F(z) = e z /(1 + e z ) (= exp(z)/(1+ exp(z)) Funktionen motsvarar den kumulativa fördelningsfunktionen för en standardiserad logistiskt

Läs mer

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098

Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31 QUALISYS AB (publ), 556360-4098 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport Januari-mars 2015

Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport Januari-mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Oppositionsprotokoll-DD143x

Oppositionsprotokoll-DD143x Oppositionsprotokoll-DD143x Datum: 2011-04-26 Rapportförfattare Sara Sjödin Rapportens titel En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI perspektiv Opponent Sebastian Remnerud Var det lätt att förstå vad

Läs mer

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering

Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Frågor och svar med anledning av Eniros rekapitalisering Varför gör Eniro en rekapitalisering? Eniro gör en rekapitalisering för att bolagets lånebörda är för tung. Även om bolagets underliggande verksamhet

Läs mer