Avtal. Referensnr: Upph. ref.nr: Slutdatum: Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 1 st á 1 år. Säljare:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal. Referensnr: Upph. ref.nr: Slutdatum: Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 1 st á 1 år. Säljare:"

Transkript

1 Avtal Avtalets Postförmedling 2013 Referensnr: 5823 namn: Upphandling: Postförmedling 2013 Upph. ref.nr: 5823 Startdatum: Slutdatum: Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 1 st á 1 år Parter: Köpare Säljare: Upph. enhet: SKL Kommentus Säljare: BRING CITYMAIL SWEDEN Inköpscentral AB AB Handläggare: SKI Kundsupport ADMIN Kontaktperson: Mattias Rydstedt Org. nr: Org. nr: Moms reg SE Moms reg SE nummer: nummer: Adress: Hornsgatan 15 Adress: Box Postnummer: Postnummer: Postort: Stockholm Postort: STOCKHOLM Land: Sverige Land: Sverige Telefon: Telefon: Mobil: Mobil: Fax: Fax: E-post: E-post: us.se mail.com

2 Ramavtal Postförmedling Parter 1.1 Parter Mellan parterna Bring Citymail Sweden AB med organisationsnummer , nedan kallad Ramavtalsleverantören, och SKL Kommentus Inköpscentral med organisationsnummer , nedan kallad SKI, har följande avtal träffats. 2 Omfattning 2.1 Omfattning Ramavtalsleverantören åtar sig att leverera tjänster för genomförande av: Tjänsteområde 3 - Brevförsändelser, lokalt, A-post, inom följande geografiska anbudsområden: Kommun Nykvarn Tjänsteområde 4 - Brevförsändelser, lokalt, B-post, inom följande geografiska anbudsområden: Kommun Arboga Eskilstuna Fagersta Flen Hallstahammar Heby Hällefors Katrineholm Kungsör Köping Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Norberg Norrtälje Nykvarn Sala Skinnskatteberg Strängnäs Surahammar Södertälje Vingåker Västerås Örebro

3 Tjänsteområde 12 - Hämtning av brevförsändelser från UM/UE för vidare distribution, inom följande geografiska anbudsområden: Kommun Norrtälje Nykvarn Södertälje i enlighet med villkoren i Ramavtalet med bilagor. Ramavtalsleverantörens leveranskapacitet ska upprätthållas under hela Ramavtalsperioden. I Ramavtalsleverantörens åtagande ingår också att informera UM/UE om Ramavtalet och att verka för att avrop sker i enlighet med Ramavtalet. 2.2 Leveranstid/Utförandetid Leveranstid/utförandetid av tjänster i detta Ramavtal ska ske på den eller inom den tidsrymd som angivits i beställningen/avropssavtalet. Leverans/utförande får inte utan UM/UEs godkännande ske tidigare än vad som överenskommits i beställningen/avropsavtalet. 2.3 Miljökrav Ramavtalsleverantören ska arbeta efter en strukturerad miljöplan som är beskriven i Ramavtalsleverantörens anbud. 2.4 Ramavtalet i förhållande till tecknade Avropsavtal Ramavtalens bestämmelser ska alltid vara tillämpliga på ingångna Avropsavtal så länge dessa är giltiga. Ramavtalsleverantören äger inte rätt att i Avropsavtalet ange villkor som står i strid med Ramavtalet. 2.5 Meddelandeskyldighet Båda parter är eller kan förväntas bli skyldiga att kontinuerligt informera varandra om händelser som är av betydelse för Ramavtalets genomförande. Ramavtalsleverantören är skyldig att utan dröjsmål meddela SKI sådana avvikelser som leder till, eller kan komma att leda till, att avtalade villkor inte uppfylls.

4 2.6 Post 08, avropsrutiner och särskilda villkor För brevförmedlingstjänster ska gälla de allmänna villkor Post 08 som tagits fram av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och företrädare för branschen samt de eventuella avropsrutiner och särskilda villkor som Ramavtalsleverantören tillämpar för respektive namngiven tjänst under förutsättning att dessa särskilda villkor inte strider mot de krav som i övrigt ställts i upphandlingen. 2.7 Support till UM/UE Ramavtalsleverantören ska kunna hantera frågor, klagomål och reklamationer från UM/UE under Ramavtalsperioden. Ramavtalsleverantören ska ge support på svenska språket via telefon och e-post under kontorstid, kl helgfri måndag till fredag. 2.8 Separation och vidaredistribution av brevförsändelser Utgående brevförsändelser hos UM/UE ska separeras i lokala brevförsändelser och rikstäckande brevförsändelser. Med lokala brevförsändelser menas post som ska distribueras inom område kommun eller område landsting/region. UM/UE kan själv välja att göra denna separation eller att låta antagen Ramavtalsleverantör för tjänsteområde 1. Brevförsändelser, rikstäckande, A-post göra det. Om UM/UE väljer att låta antagen Ramavtalsleverantör göra det ska det ingå i Ramavtalsleverantörs ansvar och ej debiteras i särskild ordning. Om Ramavtalsleverantör inte själv kan distribuera de rikstäckande försändelserna ska Ramavtalsleverantören överlämna dessa till den Ramavtalsleverantör som är ansvarig för tjänsteområde 1. Brevförsändelser, rikstäckande, A-post. Denne ska distribuera försändelserna som A-post nästföljande vardag. 2.9 Mottagare saknas Adresserade försändelser vars mottagare saknas ska, utan extra kostnad, returneras till beställaren/avsändaren Transportlådor m m Anbudsgivaren ska vid behov kostnadsfritt tillhandahålla transportlådor, burar eller motsvarande Inlämningsplats Det ska finnas möjlighet för UM/UE att välja om man själv vill lämna sina utgående brevförsändelser till antagen Ramavtalsleverantör för tjänsteområdet eller beställa hämtning av posten. Om UM/UE väljer att lämna posten själv ska det finnas möjlighet för UM/UE att lämna in post till och med kl helgfri måndag till fredag. 3 Definitioner 3.1 Definitioner Ramavtal Med Ramavtal avses detta dokument inklusive Avtalsbilagor. Parter Med Parter i denna huvudtext avses SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) och Ramavtalsleverantören.

5 Upphandlande myndighet/enhet (UM/UE) Med UM/UE avses sammantaget samtliga avropsberättigade parter enligt bilaga 01, Avropsberättigade parter, till Ramavtalet om inte annat anges. Avrop Med Avrop avses köp av de tjänster som UM/UE gör genom användande av detta Ramavtal. Avropsavtal Med Avropsavtal avses kontrakt/avtal som upprättas mellan UM/UE och Ramavtalsleverantören i samband med avrop. Kunden Den organisation/förvaltning eller motsvarande hos avropande UM/UE som tecknat Avropsavtal med Ramavtalsleverantören. 4 Avtalsperiod 4.1 Avtalsperiod Ramavtalet träder ikraft då det undertecknats av båda parter och löper därefter till och med med möjlighet till förlängning ett (1) år till och med Vid utebliven förlängning senast tre (3) månader före avtalstidens utgång förlängs Ramavtalet med ett (1) år i sänder. Efter fjärde året upphör Ramavtalet utan föregående uppsägning. Ingående UM/UE kan börja använda Ramavtalet vid olika tidpunkter under Ramavtalsperioden. 5 Avropsberättigade parter 5.1 Avropsberättigade parter De UM/UE som anges i bilaga 01, Avropsberättigade myndigheter, till detta Ramavtal har rätt att avropa från Ramavtalet under avtalsperioden. 6 Handlingars inbördes rangordning 6.1 Handlingars inbördes rangordning Om handlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende så gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, i följande ordning: 1. Skriftliga ändringar och tillägg till detta Ramavtal 2. Detta Ramavtal inklusive bilagor 3. Eventuella skriftliga svar och förtydliganden till förfrågningsunderlaget 4. Förfrågningsunderlag med bilagor 5. Allmänna avtalsvillkor för Postservicetjänster (Post08) 6. Eventuella skriftliga förtydliganden till anbud med bilagor 7. Anbud med bilagor Inga andra handlingar än dessa gäller. 7 Ändringar och tillägg

6 7.1 Ändringar och tillägg Ändringar och tillägg till detta Ramavtal kan endast ske genom en skriftlig handling undertecknad av behöriga företrädare för SKI och Ramavtalsleverantören. 8 Underleverantörer 8.1 Underleverantörer Ramavtalsleverantören har rätt att anlita underleverantör i enlighet med vad som framgår av detta Ramavtal. Ramavtalsleverantören svarar för underleverantörs arbete så som för sitt eget arbete. Ramavtalsleverantören har inte rätt att till underleverantör delegera rätten att motta avrop, lämna avropssvar, teckna avtal med UM/UE eller fakturera UM/UE. Ramavtalsleverantören är skyldig att ha väl dokumenterade rutiner för hantering av underleverantörer. Rutinerna ska innefatta: ansvarsfördelning, tillgänglighet av resurser och kontaktpersoner hos underleverantören mm. 8.2 Byte eller anlitande av underleverantör Förfrågan om byte eller anlitande av underleverantör ska inkomma till SKI senast fyra (4) veckor innan planerat byte eller anlitande, om inte synnerliga skäl föreligger. Utgångspunkten är att Ramavtalsleverantörens leveranskapacitet ska vara oförändrad under Ramavtalsperioden. Byte eller anlitande av underleverantör ska skriftligen godkännas av SKI. Nya underleverantörer ska uppfylla de krav som ställts på underleverantörer i förfrågningsunderlaget. Sker byte eller anlitande av underleverantör utan SKI:s godkännande har SKI rätt till skadestånd från Ramavtalsleverantören för den eventuella uppstådda skada den lider. SKI äger också rätt att häva Ramavtalet utan föregående uppsägning. 9 Personal 9.1 Personal Ramavtalsleverantören förbinder sig att vid genomförandet av uppdrag använda sig av personal med för ändamålet erforderlig kompetens och som uppfyller kraven i upphandlingens förfrågningsunderlag. 9.2 Personalansvar Ramavtalsleverantören har för sin och eventuell inhyrd personal fullständigt personalansvar och svarar för alla kostnader i samband med detta. 10 Säkerhet och sekretess 10.1 Säkerhet och sekretess Ramavtalsleverantören ska följa de säkerhetsföreskrifter som UM/UE redovisar från tid till annan samt tillse att berörda resurser och anlitad underleverantör iakttar dessa föreskrifter. Ramavtalsleverantören får inte till tredje man lämna ut handlingar eller på annat sätt återge sådana uppgifter om UM/UEs verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- och/eller yrkeshemligheter eller som i övrigt rör UM/UEs interna förhållanden, i annan utsträckning än som erfordras för avtalad tjänsts genomförande. I det fall Ramavtalsleverantören ges tillgång till enligt offentlighets- och sekretesslagen

7 (2009:400) skyddad information ska tillämpliga bestämmelser i nämnda lag beaktas. Skyldigheten att iaktta sekretessen gäller även efter det att Kontraktet i övrigt upphört att gälla. Ramavtalsleverantören förbinder sig att informera personal och underleverantörer om gällande sekretess. Om UM/UE så begär ska särskild sekretessförbindelse undertecknas av Ramavtalsleverantörens personal och ev. anlitad underleverantör innan arbetet påbörjas. I det fall Ramavtalsleverantören ges tillgång till enligt sekretesslagen skyddad information ska tillämpliga bestämmelser i nämnda lag beaktas. Ramavtalsleverantören ska informera anlitad underleverantör om gällande sekretess. Om UM/UE önskar ska särskild sekretessförbindelse undertecknas av anlitad underleverantör innan avtalad tjänst påbörjas och leverans sker. Sekretesskyldighet gäller även om Avropsavtal i övrigt upphört att gälla. För att uppdrag inom samhällskritisk verksamhet ska kunna påbörjas måste en säkerhetsprövning och eventuell registerkontroll utföras på berörda personer. Ramavtalsleverantören samt eventuella underleverantörer blir då på UM/UEs begäran föremål för kontroll enligt säkerhetsskyddslag (1996:627) samt säkerhetsskyddsförordning (1996:633). Det åligger UM/UE att i avropsförfrågan uppge att säkerhetsskyddsavtal erfordras för leveransen. De närmare villkoren för säkerhetsskyddsavtal och dess vidmakthållande under kontraktsperioden ska fastställas mellan UM/UE och Ramavtalsleverantören Säkerhets-och krisberedskapsplaner Vid de tillfällen då Ramavtalsleverantören utför uppdrag på plats i UM/UEs lokaler åligger det Ramavtalsleverantören att följa av UM/UE framtagna säkerhets och krisberedskapsplaner om sådan situation skulle uppstå. 11 Avropsförfarande 11.1 Avropsförfarande Avrop görs av UM/UE till den Ramavtalsleverantör som erhållit Ramavtal för aktuellt tjänsteområde och geografiskt område. Avropets innehåll regleras i ett Avropsavtal som upprättas mellan UM/UE och Ramavtalsleverantören Avropsavtal Avropsavtal som tecknas mellan UM/UE och Ramavtalsleverantör ska vara underskrivet av båda parter senast sista dag för Ramavtalets giltighetstid. Avropsavtal som upprättas mellan UM/UE och Ramavtalsleverantör kan löpa under Ramavtalstiden, dvs maximalt fyra (4) år. Dock kan avropsavtal löpa i ytterligare maximalt 12 månader efter det att Ramavtalets giltighetstid, inklusive förlängningsperioden, har löpt ut. Mall för avropsavtal bilägges Ramavtalet, se Bilaga 02 Mall för Avropsavtal. 12 Fakturering 12.1 Faktureringsvillkor UM/UE har rätt att välja mellan att erhålla faktura elektroniskt eller i pappersformat. Ramavtalsleverantören ska kunna erbjuda månadsvis fakturering i efterskott till UM/UE. All fakturering ska göras från Ramavtalsleverantören, vilket innebär att ingen fakturering får ske från underleverantör. Slutfaktura avseende Ramavtalsleverantörens samtliga åtaganden ska vara UM/UE tillhanda senast två (2) månader efter det att aktuella avropsavtalet som

8 uppkommer vid avrop löpt ut. UM/UE är skyldig att tillhandahålla de uppgifter som hänför sig till UM/UE och som Ramavtalsleverantören behöver för att framställa korrekt faktura. Felaktiga fakturor eller fakturor som inte är specificerade kan UM/UE returnera utan åtgärd. Expeditions- och faktureringsavgifter eller liknande får inte debiteras. Fakturavillkor får inte strida mot Ramavtalet. Vid e-fakturering kan felaktiga fakturor ej returneras. Ramavtalsleverantören kontaktas omgående för rättelse. Efter överenskommelse med UM/UE krediteras det felaktiga beloppet separat alternativt dras summan på nästföljande faktura Fakturans villkor På fakturan ska minst anges: - Fakturadatum och Fakturanummer, - Adressering till UM/UE (namn, adress, samt referens), - Ramavtalsleverantörens namn, adress och organisationsnummer och telefonnummer, plus-/bankgiro samt referens, - Ramavtalsleverantörens momsregistreringsnummer och F-skattebevisnummer, - Leveransdatum och leveransadress, - Beställarens namn, - Specifikation dvs. vad leverans avser (art och mängd), - Fakturerat belopp i SEK specificerat i eventuella delposter samt mervärdesskatt, - Övriga uppgifter som UM/UE önskar UM/UE kan specificera annat fakturainnehåll i samband med avrop E-faktura Ramavtalsleverantören förbinder sig att erbjuda lösningar som möjliggör översändande av fakturor i elektronisk form till UM/UE. Standardiserade och på marknaden förekommande format avses att användas, t.ex. SFTI Fulltextfaktura ( eller Svefaktura ( Betalningsvillkor Betalning, inklusive mervärdeskatt, ska erläggas mot specificerad och godkänd faktura trettio (30) dagar efter fakturans ankomstregistrering. Ramavtalsleverantören är inte berättigad att debitera faktureringsavgift eller andra liknande avgifter. Ramavtalsleverantören ska fakturera UM/UE d v s faktura får ej skickas från underleverantör. Vid försenad betalning har Ramavtalsleverantören rätt till påminnelseavgift enligt förordning (1981:1 057) om ersättning för inkassokostnader m.m. samt dröjsmålsränta enligt lag (1997:484) om dröjsmålsavgift respektive räntelagen (1975:635). UM/UE har rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen i de fall Ramavtalsleverantören ålagts att betala viten eller skadestånd och dröjer med detta. Ränta ska i sådant fall regleras på anmodan av UM/UE. 13 Priser, prisjusteringar 13.1 Priser Ramavtalets priser är fasta ett (1) år from Ramavtalets start.

9 Priserna omfattar de tjänster som är beskrivna i detta Ramavtal. Priserna är angiva i SEK exkl mervärdesskatt Prisjusteringar Parterna har ett (1) år efter Ramavtalets start rätt att justera priserna med SCBs preliminära arbetskostnadsindex (AKI) för tjänstemän inom privat sektor, SNI 2007, kolumn H (SCBs definition Transport-och magasineringsföretag). Som basmånad ska mars 2014 användas och indexförändring ska beräknas på de priser som finns i det ursprungliga Ramavtalet. Indexförändringen beräknas med 100% av den procentuella förändringen av basmånadens indexvärde jämfört med den aktuella av part hänvisade till. Understiger indexförändringen två (2) procent ska ingen prisjustering ske. För Avropsavtal som löper efter det av Ramavtalet upphört gäller att indexförändring kan ske per den 1 maj aktuellt år. Indexförändringen beräknas på basmånaden mars 2014 och de priser som finns i det ursprungliga Ramavtalet. I händelse av att AKI upphör att gälla under Ramavtalsperioden och/eller Avropsavtalsperioden ska parterna komma överens om att ett likvärdigt index ska gälla vid prisjustering under resten av Ramavtalsperioden och/eller Avropsavtalsperioden. Leverantör kan en (1) gång årligen under avtalstiden begära att förhandling upptas mellan parterna om justering av avtalade priser p.g.a. ökade drivmedelskostnader, valutaförändringar och statliga pålagor utanför Leverantörens kontroll alternativt ta ut en avgift (drivmedelstillägg DMT ) utöver överenskommet pris. Leverantören skall då verifiera de faktiska kostnadsökningarna. Sådan ökning eller förändring skall vara av onormalt slag och inte avse sådan del av kostnadsökningen som ingår i överenskommet index. i de fall villkor och förutsättningar för den typ av verksamhet eller Tjänst som Avtalet omfattar avsevärt förändras till följd av ny lagstiftning eller statliga beslut, då Leverantörens priser för Tjänst måste ändras på grund av prisreglering i författning eller myndighetsbeslut. Kan inte överenskommelse uppnås om prisjustering enligt ovan har Leverantören rätt att omedelbart säga upp avtalet till upphörande med iakttagande av tre (3) månaders uppsägningstid Begäran om prisjustering Begäran om prisjustering ska skriftligen framställas och vara SKI tillhanda senast fem (5) veckor innan ny period påbörjas, dvs ett (1) år efter Ramavtalets början. Om begäran om prisjustering inte har kommit SKI tillhanda inom angiven tid ligger innevarande priser fast ytterliggare ett (1) år. Ramavtalsleverantören ska i begäran om prisjustering bifoga en uträkning om hur priserna justerats enligt index. 14 Parternas kontaktpersoner 14.1 Parternas kontaktpersoner För SKI: Peo Bengtsson,

10 För Ramavtalsleverantören: Kontaktperson i Ramavtalsfrågor (namn, e-post samt telefonnummer): Mattias Rydstedt, Uppföljning 15.1 Uppföljning och rutiner Ramavtalsleverantören åtar sig att medverka i de uppföljningar av användningen av Ramavtalet som SKI kan komma att genomföra. Ramavtalsleverantören ska ha väl dokumenterade rutiner för Ramavtalsadministration, som garanterar samtliga åtaganden enligt detta Ramavtal. 16 Kvalitetsledning 16.1 Kvalitetsledning Ramavtalsleverantören ska ha kvalitetssäkringsrutiner som säkerställer och omfattar åtagandet i Ramavtalet. Ramavtalsleverantören ska på begäran av SKI och/eller UM/UE eller av SKI och/eller UM/UE anvisad tredje part, ge denne möjlighet att göra en revision av kvalitetsledningen och dokumenterade rutiner och deras tillämpning i organisationen. Ramavtalsleverantören kan inte kräva någon ersättning från SKI och/eller UM/UE eller av tredje part i samband med revision. 17 Bilagor 17.1 Bilagor Bilaga 01 Avropsberättigade myndigheter Bilaga 02 Mall för Avropsavtal Bilaga 03 Förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor Bilaga 04 Leverantörens anbud med tillhörande bilagor Bilaga 05 Allmänna avtalsvillkor för Postservicetjänster (Post08) Bilaga 06 Godkända underleverantörer 18 Rutiner 18.1 Kravuppfyllnad under Ramavtalstiden De tjänster som levereras av Ramavtalsleverantören med stöd av detta Ramavtal ska uppfylla de i upphandlingen ställda krav under hela Ramavtalet/Avropsavtalets giltighetstid. Detta omfattar hela Ramavtalsleverantörens organisation, inklusive eventuella underleverantörer. Ramavtalsleverantören ska vid kontroll av kravuppfyllnad utan dröjsmål bistå SKI med uppgifter och stöd enligt önskemål för att på ett enkelt och entydigt sätt verifiera kravuppfyllnad. Ramavtalsleverantör ska bistår med nödvändig hjälp för att kontroll ska kunna utföras SKI och UM/UE SKI och UM/UE kommer att samarbeta under avtalsperioden. SKI ansvarar för att informera om Ramavtalet, stödja UM/UE vid avrop, följa upp tillämpningen av Ramavtalet samt bidra till att underlätta samarbetet mellan UM/UE och Ramavtalsleverantören. SKI kommer att verka för att UM/UE bistår med den information som SKI behöver för att följa upp Ramavtalet.

11 18.3 SKI och Ramavtalsleverantören SKI och Ramavtalsleverantören ska samarbeta under avtalsperioden. SKI respektive Ramavtalsleverantören är skyldig att minst en gång per år delta i ett uppföljningsmöte där omständigheter som påverkar avtalsförhållandet diskuteras Ramavtalsändringar och tillägg Ändringar och tillägg till Ramavtalet ska godkännas av SKI och Ramavtalsleverantören samt upprättas skriftligen i separat handling, undertecknas av avtalsparterna och biläggas Ramavtalet Informationsplikt SKI och Ramavtalsleverantören har skyldighet att fortlöpande informera varandra om förhållanden som har betydelse för Ramavtalet Meddelanden Meddelanden som enligt detta Ramavtal ska tillställas den andre parten, ska tillställas skriftligen till partens kontaktperson enligt detta Ramavtal Marknadsföring av Ramavtalet Marknadsföring av Ramavtalet och annat informationsmaterial avseende Ramavtalet som på något sätt ska distribueras till UM/UE, ska alltid godkännas skriftligen av SKI innan materialet används. Ramavtalsleverantören ska i marknadsföring riktad mot UM/UE alltid iaktta särskild noggrannhet och tydlighet vad gäller frågor som exempelvis Ramavtalens omfattning och hur korrekt avrop ska ske. 19 Överlåtelse av Ramavtal 19.1 Överlåtelse av Ramavtal Ingånget avtal får normalt inte överlåtas till ny Ramavtalsleverantör. I undantagsfall, till exempel vid omorganisation eller försäljning, får detta göras utan att ny upphandling behöver genomföras. Överlåtelsen ska i förväg godkännas av SKI och överlåtelseavtal ska upprättas skriftligen och undertecknas av SKI och den nya Ramavtalsleverantören. För att den nya Ramavtalsleverantören ska ha rätt att leverera enligt Ramavtalet ska kopia av överlåtelseavtalet sändas till SKI. Sker överlåtelse utan godkännande har SKI rätt till skadestånd för den skada SKI lider. SKI äger också rätt att häva Ramavtalet utan föregående uppsägning. SKI äger rätt att överlåta Ramavtalet, tex vid omorganisation eller försäljning till annan juridisk person, utan Ramavtalsleverantörens godkännande. 20 Force Majeure 20.1 Force Majeure Part befrias från sina åtaganden enligt Ramavtalet om fullgörandet därav förhindras på grund av omständigheter utanför dess kontroll som denne skäligen kunnat undvika eller övervinna. Exempel på sådana omständigheter är krig, terrordåd, naturkatastrof, eldsvåda, myndighetsåtgärd och arbetskonflikt. Part som avser åberopa ovan beskrivna omständighet ska omgående skriftligen underrätta motpart därom. SKI och Ramavtalsleverantören ska verka för att hitta alternativa lösningar

12 så att avtalet trots ovan hinder kan fullföljas. Så snart den åberopade omständigheten upphört ska part underrätta motpart därom. Om Ramavtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än nittio (90) dagar på grund av viss ovan angiven omständighet äger part, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda avtalet. 21 Särskilda kontraktsvillkor 21.1 Antidiskrimineringsklausul 1 Ramavtalsleverantören ska vid utförandet av den avtalade tjänsten i Sverige följa vid varje tidpunkt gällande antidiskrimineringslagstiftning. De lagar som avses för närvarande är 16 kap 8 och 9 brottsbalken samt diskrimineringslag (2008:567). 2 Ramavtalsleverantören är under avtalstiden skyldig att på begäran av SKI eller avropande UM/UE skriftligen redovisa de åtgärder som vidtagits med anledning av förpliktelserna enligt 1. Tiden för redovisning ska vara minst en vecka, om inte längre tid överenskommits. 3 Om Ramavtalsleverantören inte inom föreskriven tid lämnar sådan information som denne är skyldig att förete enligt 2 eller om Ramavtalsleverantören vid utförandet av Kontraktet inte uppfyllt sina skyldigheter avseende aktiva åtgärder enligt de lagar mot diskriminering som angetts i 1, äger SKI eller avropande UM/UE rätt att säga upp Ramavtalet eller Kontraktet till förtida avveckling med en i villkoren föreskriven uppsägningstid. 4 Ramavtalsleverantören ska ålägga underleverantör den skyldighet som anges i 1-3, i enlighet med följande uppställda krav: För det första ska villkoren endast omfatta en underleverantör som utför den verksamhet som uppdraget avser i Sverige och som omfattas av svensk materiell rätt. För det andra bör underleverantören utföra en väsentlig del av det uppdrag som Ramavtalet/Avropsavtalet avser. Det bör normalt vara fallet om uppdraget utgör en procentuellt stor andel av Kontraktsvärdet. För det tredje krävs att Ramavtalsleverantören har faktisk möjlighet att införa motsvarande antidiskrimineringsvillkor i avtalet med den aktuelle underleverantören. 5 Eftersom det är av mycket stor betydelse för SKI och UM/UE att dess Ramavtalsleverantörer lever upp till grundläggande demokratiska värderingar ska en lagakraftvunnen dom mot en straffbestämmelse eller ett förbud mot diskriminering enligt de lagar mot diskriminering som angetts i 1 anses utgöra ett väsentligt Kontraktsbrott. SKI och/eller avropande UM/UE äger i dessa fall rätt att häva Ramavtalet respektive Avropsavtal. 22 Hävning 22.1 Hävning av Ramavtal Part har rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om motparten i väsentligt hänseende brutit mot avtalet och inte vidtar rättelse inom 30 kalenderdagar efter erinran härom. Reklamation och hävning ska ske skriftligen till motparten. SKI äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan helt eller delvis om Ramavtalsleverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med Ramavtalsupphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av Ramavtal. SKI äger rätt att häva avtalet med omedelbart verkan helt eller delvis och utan föregående erinran om Ramavtalsleverantören enligt lagakraftvunnen dom döms för brott som omfattas

13 av 10 kap. 1 lag (2007:1 091) om offentlig upphandling (LOU) eller brottsbalken. SKI äger rätt att häva Ramavtalet med omedelbart verkan helt eller delvis och utan föregående erinran om Ramavtalsleverantören inbegrips av omständigheter som omfattas av 10 kap. 2 LOU. SKI äger rätt att häva avtalet med omedelbart verkan helt eller delvis om Ramavtalsleverantören inte fullgör sina åligganden avseende svenska skatter eller sociala avgifter trots påpekande från SKI. Hävning ska ske skriftligen till Ramavtalsleverantörens kontaktperson till den av Ramavtalsleverantörens angivna adress. Part ska ange grunden för hävningen/uppsägningen Hävning av Avropsavtal UM/UE har rätt att häva Avropsavtalet med omedelbar verkan om Ramavtalsleverantören i väsentligt hänseende brutit mot avtalet och inte vidtar rättelse inom 30 kalenderdagar efter erinran härom. Reklamation och hävning ska ske skriftligen till Ramavtalsleverantören. UM/UE har rätt att häva Avropsavtalet om; a) Ramavtalsleverantören inte fullgör sina åligganden avseende skatter eller socialavgifter trots påpekande från UM/UE. b) Ramavtalsleverantören enligt lagakraftvunnen dom dömts för ekonomiska brott. c) person i ledande ställning hos Ramavtalsleverantören har belagts med näringsförbud. d) Ramavtalsleverantören försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion eller annars kan anses vara på obestånd I Ramavtalet anges att SKI har rätt att häva Ramavtalet vid avtalsbrott eller om det framkommer att Ramavtalsleverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med upphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av Ramavtalet. UM/UE har som följd av sådan hävning även rätt att häva hela eller delar av Kontraktet om hävningsgrunden bedöms ha betydelse för Avropsavtalets utförande. Hävning kan avse enligt UM/UEs val hela Avropsavtalet eller den del av Avropsavtalet som hänför sig till grunden för upphörandet. Meddelande om hävning ska skriftligen ställas till motpartens kontaktperson. 23 Tvistelösning 23.1 Tvist Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta Ramavtal eller Leveransavtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand avgöras genom förhandling Parterna emellan. Om inte uppgörelse nås vid dessa förhandlingar ska tvisten avgöras av svensk allmän domstol i Stockholm med tillämpning av svensk rätt. Den omständigheten att tvist hänskjuts till rättsligt avgörande berättigar inte Ramavtalsleverantören att avbryta sitt uppdrag. Rättigheter och skyldigheter enligt detta Ramavtal bestäms av svensk lag Preskription Om talan inte väcks inom ett (1) år efter Ramavtalets upphörande går parts talerätt förlorad (preskription), om inte uppsåt eller grov vårdslöshet ligger motpart till last. Vid uppsåt och

14 grov vårdslöshet ska talan väckas inom 10 år efter Ramavtalets upphörande. 24 Administrativ ersättning 24.1 Administrativ ersättning och redovisning SKI är avtalspart och är ansvarig för förvaltningen av Ramavtalet under avtalstiden. Ramavtalsleverantören ska till SKI erlägga en administrativ ersättning. Ramavtalsleverantören ska till SKI erlägga en administrativ ersättning avseende all försäljning under detta Ramavtal. Ramavtalsleverantören erlägger en avgift om 1,5 % av fakturerat belopp enligt detta avtal. Om uppdrag utförts av underleverantör ska det fakturerade beloppet ingå i underlaget för den administrativa ersättningen som ska betalas av Ramavtalsleverantören. Ramavtalsleverantören ska till SKI erlägga den administrativa avgiften om 1,5 % under hela den period som Avropsavtal löper. Administrativ avgift utgår även efter det att Ramavtalet eller enskilda Kontrakt har upphört att gälla under förutsättning att Ramavtalet fortfarande tillämpas mellan Ramavtalsleverantören och UM/UE. Inrapportering av statistik ska därför göras så länge som avrop görs, det vill säga även efter Ramavtalsperiodens utgång. SKI behöver ha vetskap om vilka UM/UE som tillämpar utgångna Ramavtal för att kunna vidta nödvändiga åtgärder för att hänföra avrop till gällande Ramavtal. Ersättningen avser SKI:s arbete med genomförandet av upphandlingen, avtalsförvaltning, marknadsföring av avtalet, vägledning vid avrop, information, administrativ service samt stöd och rådgivning vid tvister mellan UM/UE och antagen Ramavtalsleverantör. Ramavtalsleverantören ska inte på eget initiativ specificera SKI:s administrativa avgift på UM/UE:s faktura. Redovisning får endast ske i det fall UM/UE särskilt begär det Redovisning av statistik Ramavtalsleverantören ska månadsvis till SKI lämna en redovisning av försålda varor/tjänster som omfattas av Ramavtalet. Försäljning genom Avropsavtal som löper efter Ramavtalstidens utgång ska redovisas till dess att uppdraget upphört. Redovisningen ska ske månadsvis i efterskott senast per den 15:e i efterföljande månad och omfatta föregående månads fakturerade belopp exklusive mervärdesskatt. Redovisningen ska rapporteras via den webbaserade länk som mailas ut 14 dagar innan rapportering eller i annat format som SKI och Ramavtalsleverantören överenskommer om. Redovisning ska ske även om ingen försäljning har skett eller inga avrop gjorts. Redovisningen ska ske utan kostnad för SKI Fakturering Den administrativa ersättningen faktureras Ramavtalsleverantören månadsvis av SKI med redovisning av fakturerat belopp som underlag. Mervärdesskatt ska erläggas enligt gällande skattelagstiftning. Betalningsvillkor är trettio (30) dagar netto, påminnelseavgift enligt förordning (1981:1 057) om ersättning för inkassokostnader m.m. samt dröjsmålsränta enligt lag (1997:484) om dröjsmålsavgift respektive räntelagen (1975:635). Efter mottagen redovisning fakturerar SKI den administrativa ersättningen inklusive mervärdesskatt. Fakturan ska betalas inom 30 dagar från fakturans utställningsdatum.

15 24.4 Vite SKI har, för det fall Ramavtalsleverantören inte fullgör sina åtaganden avseende redovisning eller inbetalning av den administrativa ersättningen, rätt till vite. Vite ska utgå för varje redovisningsperiod som Ramavtalsleverantören brister i sin redovisningsskyldighet genom att utebli med redovisningen. Vid utebliven redovisning utgår vite om SEK exklusive mervärdesskatt för varje påbörjad förseningsvecka, dock med maximalt SEK exklusive mervärdesskatt för varje redovisningsperiod. I det fall maximalt vite utgått och Ramavtalsleverantören inte inkommit med begärd statistik äger SKI rätt att till Ramavtalsleverantör ställa faktura baserad på tidigare lämnad redovisning Revision SKI äger rätt att kontrollera att Ramavtalsleverantören fullgjort sina åtaganden enligt detta avtal, genom att anlita en av SKI utsedd revisor. Sådan revisor ska ges tillgång till fakturor och räkenskapsmaterial avseende avrop, i den utsträckning som erfordras för nämnda kontroll och som inte står i strid med lag och börsregler som är tillämpliga för Ramavtalsleverantören. Eventuella brister och/eller felaktigheter i redovisningen som upptäcks vid revision ska korrigeras omgående. Eventuella brister och/eller felaktigheter i redovisningen som upptäcks vid revision ska korrigeras omgående. SKI ska svara för kostnaden för revisorn i det fall Ramavtalsleverantören fullgjort sina åtaganden, i annat fall ska Ramavtalsleverantören stå för kostnaden. Ramavtalsleverantören ska, trots att denne fullgjort sina åtaganden, stå för kostnaderna för revision om maximalt vite om SEK enligt ovan utgått under de senaste tolv månaderna. Detsamma gäller om Ramavtalsleverantören har varit i dröjsmål med betalningen med minst 30 dagar den senaste tolvmånadersperioden. Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt. Bindande avtal föreligger när båda parter undertecknat detta avtal. Underskrift av behörig avtalstecknare: Köpare: SKL Kommentus Inköpscentral AB Ort / datum: Säljare: BRING CITYMAIL SWEDEN AB Ort / datum: Underskrift: Underskrift: Namnförtydligande: Namnförtydligande: Befattning: Befattning:

Avtal. Parter: Ramavtal. 1 Parter. 2 Definitioner. Postförmedling Upph. ref.nr: Avtalets namn: Förlängning: 1 st á 1 år

Avtal. Parter: Ramavtal. 1 Parter. 2 Definitioner. Postförmedling Upph. ref.nr: Avtalets namn: Förlängning: 1 st á 1 år Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Avtal Postförmedling 2013-2 Referensnr: 10263 Postförmedling 2013-2 Upph. ref.nr: 10263 2015-02-23 Slutdatum: 2017-10-12 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 1 st

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Ramavtal avseende Resebyråtjänster , projektnummer

Ramavtal avseende Resebyråtjänster , projektnummer Ramavtal avseende Resebyråtjänster 2011-2, projektnummer 10209. 1 RAMAVTALETS OMFATTNING 1.1 Avtalsparter Detta avtal har träffats mellan SKL Kommentus Inköpscentral AB, organisationsnummer 556819-4798,

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtal. Resebyråtjänster 2014 Upph. ref.nr: nummer:

Avtal. Resebyråtjänster 2014 Upph. ref.nr: nummer: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Avtal Resebyråtjänster 2014 Referensnr: 10248 Resebyråtjänster 2014 Upph. ref.nr: 10248 2015-06-01 Slutdatum: 2017-05-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal. Parter: Siba. 1. Kontraktsvillkor. Avtalets namn: Förlängning: 1 st á 1 år. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI. Moms reg nummer: nummer:

Avtal. Parter: Siba. 1. Kontraktsvillkor. Avtalets namn: Förlängning: 1 st á 1 år. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI. Moms reg nummer: nummer: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Avtal Siba Referensnr: 10146 Vitvaror 2012-2 Upph. ref.nr: 10146 2013-08-19 Slutdatum: 2016-07-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 1 st á 1 år Parter: Köpare

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Avtal. Postförmedling 2013 Upph. ref.nr: nummer: E-post: mail.com

Avtal. Postförmedling 2013 Upph. ref.nr: nummer: E-post: mail.com Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Avtal Postförmedling 2013 Referensnr: 5823 Postförmedling 2013 Upph. ref.nr: 5823 2014-10-13 Slutdatum: 2017-10-12 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 1 st á 1 år

Läs mer

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn:

Avtal. Parter: Avtal - Skor 2012 Backlunds. 1. Avtalsvillkor. Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Arbetsskor 2012-Backlunds Referensnr: Dnr 2012/96 Arbetsskor 2012 Upph. ref.nr: Dnr 2012/96 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster.

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor avser de Tjänster, som ska tillhandahållas efter Avrop från Ramavtal dnr 96-8-2015. Sådana Tjänster ska utföras i enlighet med vad som anges i dessa

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014 Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014 Referensnr: Upph. ref.nr: 10151 10151 2016-03-07 Slutdatum: 2018-03-06

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk LOGGO AVTAL Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk Avtal 1. ALLMÄNT 1.1. Avtalsparter Detta avtal upprättas av?? vattenvårdsförbund. Beställare?? vattenvårdsförbund Adress:??

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal. 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal 1/12 Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område personal 1 Ramavtal oberoende konsulter, område personal Mellan Ekonomistyrningsverket (nedan kallat ESV), med organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7)

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7) 2009-01-29 1 (7) Ramavtalsvillkor Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för åtagandet. Villkoren accepteras av anbudsgivaren i och med att anbudet undertecknas. I det fall anbudsgivarens anbud antas

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden Sida 1 av 6 De kommersiella villkoren ligger till grund för kontrakt mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren. I anbudet skall det framgå att anbudsgivare accepterar de kommersiella villkoren i sin helhet.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Avtalet har tillkommit genom en förenklad upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Avtalet har tillkommit genom en förenklad upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Bilaga 1. Kommersiella villkor 1 Parter Mellan nedanstående parter har följande avtal träffats. Länsstyrelsen i Hallands län 301 86 Halmstad Org.nr: 202100-2353 Nedan kallad Länsstyrelsen Namn på leverantören

Läs mer

5. Ramavtalsutkast. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 5.1 Ramavtalets parter. 5.2 Definitioner

5. Ramavtalsutkast. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 5.1 Ramavtalets parter. 5.2 Definitioner Förfrågningsunderlag 2015-11-11 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014 Jenny Åberg 10151 Sista anbudsdag: 2016-01-12 Symbolförklaring:

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se

Avtal. Mediebevakning Referensnr: 062978-2015. nummer: susanna.bjornfot@forsakringsk E-post: jonas.thomsgard@opoint. se Avtal Avtalets namn: Startdatum: Mediebevakning Referensnr: 062978-2015 2015-12-22 Slutdatum: 2016-12-21 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år Parter: Köpare Upph. enhet: Handläggare: Org. nr:

Läs mer

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter

T4 Mall för kontrakt. samhällsbetalda transporter T4 Mall för kontrakt samhällsbetalda transporter 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 1.1 AVTALSPARTER Köpare Västerbottens läns landsting 901 85 Umeå Org nr: 232100-0222 Hemsida: www.vll.se Transportör Org nr:

Läs mer

BILAGA B. Ramavtal för Telefoner, kommunikationsutrustning. Ramavtalsområde D

BILAGA B. Ramavtal för Telefoner, kommunikationsutrustning. Ramavtalsområde D BILAGA B Ramavtal för Telefoner, kommunikationsutrustning och tillbehör Ramavtalsområde D 2(14) Innehållsförteckning RAMAVTAL FÖR TELEFONER, KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING OCH TILLBEHÖR... 3 1 BAKGRUND... 4

Läs mer

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER

AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER 1(7) AVTAL REKLAMBYRÅTJÄNSTER AVTALSNR: LTS 2011/0132 AVTALSPARTER Kunden Leverantören Landstinget Blekinge 371 81 KARLSKRONA Org nr: 232100-0081 Hemsida: www.ltblekinge.se Org nr: Hemsida: KONTAKTPERSONER

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

Projektnummer 5851 RAMAVTAL STORKÖKSUTRUSTNING Electrolux Professional AB

Projektnummer 5851 RAMAVTAL STORKÖKSUTRUSTNING Electrolux Professional AB Projektnummer 5851 RAMAVTAL STORKÖKSUTRUSTNING 2012-2 Electrolux Professional AB 1 RAMAVTALSVILLKOR 1.1 PARTER Mellan parterna Electrolux Professional AB med organisationsnummer 556025-2081 nedan kallad

Läs mer

Bilaga Ramavtal Mellan Kammarkollegiet och Atea Sverige AB

Bilaga Ramavtal Mellan Kammarkollegiet och Atea Sverige AB Bilaga Ramavtal Mellan Kammarkollegiet och Atea Sverige AB Licensförsörjning 2010 1 (13) Innehållsförteckning 1 Ramavtal...3 2 Definitioner...3 3 Bakgrund...4 4 Åtagandet...4 5 Faktura...5 6 Underleverantörer...5

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal Upphandling av Utbildningssamordning och kompetensutveckling ESF-projekt Gnesta Företagsutveckling Gnesta Kommun Ramavtal konsulttjänster 1 Avtalsparter Mellan Gnesta

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Prissättning SKALL ske enligt bilaga XXXXXX. På ovannämnda priser tillkommer mervärdeskatt. Priserna SKALL vara fasta till och med

Prissättning SKALL ske enligt bilaga XXXXXX. På ovannämnda priser tillkommer mervärdeskatt. Priserna SKALL vara fasta till och med Avtal gällande har träffats mellan, org.nr 212000-2411, nedan kallad kommunen och Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, nedan kallad leverantören. Avrop Rätt att avropa från detta avtal har Sundsvalls

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och B2B IT-Partner AB. Klient. Statens inköpscentral 2012-04-05 96-113-2011;001. Projektnamn Dokumenttyp

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och B2B IT-Partner AB. Klient. Statens inköpscentral 2012-04-05 96-113-2011;001. Projektnamn Dokumenttyp Mellan och B2B IT-Partner AB 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 4 6 Parternas förhållningssätt...

Läs mer

3 Mall för Ramavtal Objnr 2010 Privat psykoterapi

3 Mall för Ramavtal Objnr 2010 Privat psykoterapi 2010-11-19 1438-10 3 Mall för Ramavtal Objnr 2010 Privat psykoterapi Innehållsförteckning 1 Avtalsparter...1 2 Avtalsform...1 3 Avtalsomfattning...1 4 Avtalstid...1 5 Efterfrågad tjänst/åtagande...2 6

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster Upphandlingskontrakt Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Securitas Bevakning AB (556108-6082), Lundbygatan 6 B, 621 41 VISBY, nedan kallad

Läs mer

Ramavtal för Kommunikation som tjänst Ramavtalsområde A

Ramavtal för Kommunikation som tjänst Ramavtalsområde A Ramavtal för Kommunikation som tjänst Ramavtalsområde A 2(14) Innehållsförteckning RAMAVTAL FÖR KOMMUNIKATION SOM TJÄNST... 3 1 BAKGRUND... 4 2 ÅTAGANDET... 4 3 UNDERLEVERANTÖRER... 6 4 FUNKTIONER, PRODUKTER

Läs mer

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-77-2014:004 96-77-2014 2015-11-01 Slutdatum: 2017-10-31

Läs mer

Avtal. Parter: Ramavtal. 1. Ramavtal. Litteratur Referensnr: 96-15-2012:003. Avtalets namn: Förlängning: 2 st á 1 år

Avtal. Parter: Ramavtal. 1. Ramavtal. Litteratur Referensnr: 96-15-2012:003. Avtalets namn: Förlängning: 2 st á 1 år Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Litteratur Referensnr: 96-15-2012:003 Litteratur Upph. ref.nr: 96-15-2012 2013-03-01 Slutdatum: 2015-02-28 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 2 st á 1 år

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Upphandling av städtjänst

Upphandling av städtjänst 2016-03-21 Dnr UPP 2016/59 Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag Upphandling av städtjänst Neptuniplan 7, Malmö, Västra Esplanaden 9A, Växjö och Södra långgatan 62 i Kalmar Sid 1(12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

AVTALSVILLKOR. Nedanstående villkor skall gälla som grund för avtal. Säljare: Företagsnamn. Org. nr: Organisationsnummer. Adress.

AVTALSVILLKOR. Nedanstående villkor skall gälla som grund för avtal. Säljare: Företagsnamn. Org. nr: Organisationsnummer. Adress. AVTALSVILLKOR Nedanstående villkor skall gälla som grund för avtal. Säljare: Företagsnamn Org. nr: Organisationsnummer Adress Postadress Kontaktperson: Företagsnamn E-post kontaktperson: Kontakt e-post

Läs mer

IT DRIFTTJÄNSTER 2010 HELHETSDRIFT

IT DRIFTTJÄNSTER 2010 HELHETSDRIFT IT Drifttjänster - Helhetsdrift Ramavtal IT DRIFTTJÄNSTER 2010 HELHETSDRIFT 2 (13) 1 Bakgrund... 4 2 Åtagandet... 4 3 Faktura... 5 4 Underleverantörer... 5 5 Avrop... 6 6 Administrationsavgift och redovisning...

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Mall för ramavtal. Leverantör av tårtor, smörgåstårtor, smörgåsar, sallader och övrigt fikabröd

Mall för ramavtal. Leverantör av tårtor, smörgåstårtor, smörgåsar, sallader och övrigt fikabröd Diarienr 3133-14 Mall för ramavtal Leverantör av tårtor, smörgåstårtor, smörgåsar, sallader och övrigt fikabröd Luleå tekniska universitet/luleå University of Technology Besökadress/Visiting address: Universitetsområdet.

Läs mer

4 Mall för upphandlingskontrakt

4 Mall för upphandlingskontrakt 4 Mall för upphandlingskontrakt 2012 Upphandling av konsulttjänster för kartläggning av Upphandling dnr 527-11 Ansvarig: Theresa Hägglund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 3 1.1 AVTALSPARTER

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5

1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5 Ramavtal 1(14) Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5 7 UPPDATERING AV PRISER... 6 8 UPPDATERING

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Adress Postadress Organisationsnummer Beställaren: Dals-Eds kommun Box 31 668 21 Ed 212000-1413 Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats.

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Om SKI avser säga upp Ramavtalet ska det ske med sex (6) månaders varsel före utgången av Ramavtal. Uppsägning ska vara skriftlig.

Om SKI avser säga upp Ramavtalet ska det ske med sex (6) månaders varsel före utgången av Ramavtal. Uppsägning ska vara skriftlig. Ramavtal 1 RAMAVTALETS OMFATTNING 1.1 Avtalsparter Detta avtal (nedan kallat Ramavtal) har träffats mellan SKL Kommentus Inköpscentral AB, organisationsnummer 556819-4798, (nedan kallad SKI) och Lekolar

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst Sid 1 (16) 2013-02-04 Dnr 93-37-10 Ramavtal Mellan vid Kammarkollegiet och Visma Consulting AB gällande Kontorsstöd som molntjänst Sid 2 (16) Innehållsförteckning 1 Ramavtal...2 2 Definitioner...2 3 Bakgrund...5

Läs mer

4 Mall för upphandlingskontrakt

4 Mall för upphandlingskontrakt 4 Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Behandlingshem, Öppenvård och Upphandling dnr 1645-11 Ansvarig: Theresa Hägglund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 AVTALSPARTER OCH OMFATTNING 3 1.1 AVTALSPARTER 3 1.2

Läs mer

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07 Avropsstöd Yrkeskläder och skor 2012-2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Avrop på ramavtalet... 3 4. Beställning... 3 4.1. Kundkonto... 4 4.2. Kundtjänst... 4 5. Pris... 4 6. Leveransvillkor...

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören AB VVS och Kylteknik Nord ska utföra service av kylanläggningar inom området fastighetskyla och fordonskyla till kunden, Fastighets AB Polaris, Skellefteå Airport AB,

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

AVTALSMALL. Avtal avseende tillhandahållande av affärssystem, support, konsulttjänster, mm

AVTALSMALL. Avtal avseende tillhandahållande av affärssystem, support, konsulttjänster, mm AVTALSMALL Bilaga 8 Mellan Sydskånes Avfallsaktiebolag, SYSAV, 556187-0410, Sysav Industri AB, 556474-8803, och Sysav Utveckling AB, 556289-5978, nedan kallade Beställaren, och, -, nedan kallat Leverantören,

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(9) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Utbyggnad av mobil inomhustäckning till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

Ramavtalets Huvudtext. Rakelprodukter

Ramavtalets Huvudtext. Rakelprodukter Ramavtalets Huvudtext Mellan & Celab Communications AB 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer