Beviljade anslag för informationsaktiviteter 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beviljade anslag för informationsaktiviteter 2006"

Transkript

1 Beviljade anslag för informationsaktiviteter 2006 Nr Förbund Projektnamn 8200 LO Gotland Gute Syfte: Öka kännedomen om levnadsförhållandena i de länder LO-distriktet arbetar med och kunskap om fackligt internationellt bistånds- och solidaritetsarbete. Aktiviteter: seminarier, kulturarrangemang, materialproduktion, torgmöte, kompetenshöjning 8201 LO-Helsingborg Global Marsch FN-veckan Syfte: Sprida information till medlemmar, andra organisationer, politiker och skolor om det internationella engagemanget och olika verksamheter samt påverka attityder angående barnarbete och rättvis handel. Aktiviteter: nyhetsblad, Global March mot barnarbete, medverkan på FN-dagen, utställningar, konferenser/seminarier LO Kalmar Konferens i Oskarshamn Syfte: Informera lärare, ledamöter i kommunens utbildningsnämnd, studieansvariga inom LO- och TCO-facken, studieförbunden, LO-förbund, allmänheten och media om politiskt och fackligt arbete i södra Afrika, Ryssland, Vitryssland och Sverige. Aktivitet: Årlig internationell konferens med föreläsare från olika delar av världen samt en hemsida LO Skåne Medlemmar upplever global insikt Syfte: Starta två nya internationella projekt i Skåne, samt att genom information öka insikten hos fackliga avdelningar, förtroendevalda och medlemmar i Skåne gällande globala frågor. Aktivitet: Information till avdelningar, förtroendevalda, medlemmar och LO-facken i kommunerna 8206 LO-Örebro Gruvan La Mina Syfte: Öka kunskapen och skapa engagemang hos skolklasser, fackliga medlemmar och allmänheten om den globala marknaden och dess negativa konsekvenser: fattigdom, barnarbete och brott mot mänskliga rättigheter. LO-distriktet i Örebro bedriver sedan länge projekt i Latinamerika. Aktivitet: upplevelseutställning i form av en boliviansk gruva 8210 Byggnads Byggnads internationellt Syfte: Att öka medvetenheten hos medlemmar om varför Byggnads engagerar sig i utvecklingsarbete och tydliggöra hur de globala frågorna påverkar det fackliga arbetet. Aktivitet: Producera en video om Sydkorea med tillhörande studiematerial samt utbildning av vidareinformatörer Grafikerna Nystart internationellt engagemang Syfte: Att öka intresset och engagemanget för den internationella verksamheten bland förtroendevalda och medlemmar både lokalt och regionalt genom att tillsätta internationellt ansvariga på alla avdelningar. Aktivitet: Informationsmöten och konferenser bl.a 8212 Handels Mänskliga och fackliga rättigheter Syfte: Öka kunskapen bland förtroendevalda och medlemmar om arbets- och levnadsvillkor i andra länder och entusiasmera till fackligt internationellt solidaritetsarbete samt bygga upp kontaktnät med andra organisationer. Aktiviteter: konferenser, kurser, material

2 8213 IF Metall Materialproduktion och seminarier Syfte: Bygga upp en långsiktigt hållbart nätverk inom förbundet för att effektivt nå ut med information till medlemmar och andra om förbundets engagemang i internationella frågor och om samband mellan arbetsvillkoren i rika och fattiga länder. Aktiviteter: utställning, kringaktiviteter, informationskonferenser, lokal informationsverksamhet, informationsbroschyr 8215 IF Metall Jobben i en global industri Syfte: Poängtera fackets roll i en globalt styrd industri, samt att finna medel för att kunna påverka fackligt. Att genom information medvetandegöra förtroendevalda och medlemmar om vikten av lokalt fackligt arbete. Aktivitet: Produktion av broschyr och artiklar i Metall-info om framförallt Kina Samverkansgruppen i Västsverige/Livs avd. 1 Facket i världen Syfte: Öka medlemmarnas kunskap och förståelse för vikten av internationellt fackligt arbete och andra kulturer för att minska främlingsfientligheten. Prioritering på unga och nya medlemmar. Aktiviteter: Konferenser, nyhetsblad, video och dvd 8217 Skogs- och Trä i väst Millenniemålen och projekten Syfte: Informera samtliga medlemmar om avdelningens internationella solidaritetsarbete, inklusive millenniemålen och hur verksamheten knyter an till dessa. Aktivitet: artiklar i medlemstidning Alvan 8218 Hotell- och restaurang facket Argentina Syfte: Att informera om fackligt internationellt utvecklingssamarbete med Argentina. Men också att öka förståelsen och viljan till biståndsarbete bland medlemmar. Aktivitet: informationsbroschyr samt införa ämnet Global solidaritet i medlemsutbildning 8220 TCO Facklig Högskola Islam och internationellt arbete Syfte: Samordna utbildning i internationella frågor, för i första hand fackligt förtroendevalda, men även intresserade medlemmar inom de olika LO- och TCO-förbunden. Aktivitet: kurser i internationella frågor 8221 TCO-rådet i Jönköping Cafévärlden Syfte: Medvetengöra medlemmar om fackliga och andra mänskliga rättigheter och informera om sambanden mellan mänskliga rättigheter och utveckling av rättvisa och demokratiska samhällen. Aktivitet: temakvällar om utvecklingsländer TCO-rådet Stockholms län Temakvällar om länder Syfte: Sprida information till medlemmar och allmänhet om fackliga och andra mänskliga rättigheter i olika länder och regioner. Aktivitet: Café världen-kvällar med föreläsningar 2

3 8223 TCO-rådet Uppsala Handel & vandel och Latinamerika Syfte: Genom olika info-insatser öka kunskapen om rättvis handel bland medlemmar och tränare på fotbollsklubbar samt höja kunskapen om de globala ekonomiska sambanden bland fackliga medlemmar. Aktiviteter: cafékvällar, heldagsseminarium samt få fotbollsklubbar att efterfråga rättvisemärkta fotbollar Finansförbundet Skrift om utvecklingssamarbetet Syfte: Belysa de förhållanden som råder i Costa Rica och Guatemala samt ta tillvara och utveckla det intresse som finns för internationella fackliga samband hos främst förtroendevalda och medlemmar. Aktivitet: Ta fram en informationsbroschyr 8231 Lärarförbundet Lärarförbundet/global Syfte: Att utifrån ett internationellt perspektiv bidra till utveckling av lärarens yrkesroll och inspirera till fackligt engagemang, samt stärka lärare i att undervisa för global hållbar utveckling. Aktivitet: Kurser för lärare och lärarstuderande Fackförbundet SKTF Nationell och regional utbildning Syfte: Skapa förståelse och engagemang hos förtroendevalda i internationella frågor samt för det utvecklingssamarbete som förbundet medverkar i. Aktiviteter: utvärderingskonferens för regionala resurspersoner Fackförbundet ST ST:s utvecklingssamarbete Syfte: Att informera studenter och förtroendevalda om internationellt fackligt utvecklingssamarbete. I fokus kommer även rättvis handel och rättvisemärkt att stå samt förhållandena för fackförbund och arbetare i övriga världen. Aktiviteter: möten, mässor, föreläsningar 8234 Teaterförbundet Artisters villkor i en global värld Syfte: Att stärka engagemanget och insikterna om artisters villkor i en globaliserad värld, samt att föra ut kunskap och erfarenhet om förbundets verksamhet främst i södra Afrika och Latinamerika. Aktivitet: informationsträffar och konferenser för förtroendevalda och medlemmar HTF Stockholm Arbetstagarnas globala villkor Syfte: Öka medvetenheten om den globala ekonomiska verklighet som företag och arbetstagare idag verkar i. Både för att öka förståelsen för internationellt solidaritetsarbete men även den goda egennyttan. Aktiviteter: workshops Lärarförbundet Alingsås Cafékvällar Syfte: Utifrån samarbetet med lärarförbundet TTU i Tanzania skapa engagemang för globala fackliga frågor bland medlemmar, samt öka kunskap om demokratiska processer, olika arbetsförhållanden i världen samt aidsproblematiken i Afrika. Aktiviteter: Café Världen, studiecirklar, tvärfacklig föreläsning för lärare och övriga TCO-medlemmar Lärarförbundet Dalarna Palestinska lärare i samverkan Syfte: Skapa förståelse bland lärarna i Dalarna för de Palestinska lärarnas kamp för fackliga och mänskliga rättigheter, samt bygga broar mellan lärare i Sverige och Palestina. Aktivitet: konferenser och fortbildning 3

4 8243 Lärarförbundet Fagersta mfl Samarbete med Zimbabwe Syfte: Utveckla samarbetet med fackförbundet ZIMTA (Zimbabwe Teachers' Association) i Zimbabwe genom att involvera alla 11 avdelningar i Västmanland och öka kunskapen och intresset för internationella frågor. Aktiviteter: konferenser om HIV/aids och trafficking samt informationsträffar Lärarförbundet Falun Ökad medvetenhet i facket Syfte: Att inom Lärarförbundet sprida information om internationellt fackliga frågor samt att öka medlemmarnas kunskap om ILO:s 8 grundkonventioner, kollektivavatalets betydelse och millenniemålen. Aktivitet: Café-kvällar och arbetsplatsbesök Lärarförbundet Göteborg Pakistan Syfte: Informera lokalavdelningarnas medlemmar om vuxenutbildningsprojektet som bedrivs i Pakistan och berätta om de problem man möter i arbetet för demokrati, rättvisa och facklig solidaritet. Aktiviteter: nyhetsbrev, möte/seminarium, filmvisning Lärarförbundet Hudiksvall Moldavien Syfte: Informera, skapa intresse och öka kunskapen, hos Lärarförbundets och TCOs medlemmar, om Moldavien med tonvikt på kvinnans situation, demokratifrågorna och mänskliga rättigheter. Aktivitet: Café Världen och seminarium 8248 Lärarförbundet Linköping Cafévärlden Syfte: Öka kunskapen om vikten av organisering, kollektivavtalens betydelse, ILO s grundläggande konventioner och FN:s milleniemål. Aktivitet: film- och cafékvällar 8249 Lärarförbundet Luleå Lärare i världen: LIV-projektet Syfte: Göra styrelsen och medlemmarna medvetna om förbundets internationella bistånds- och solidaritetsarbete. Aktiviteter: fortbildning, arbetsplatsbesök, materialspridning 8250 Lärarförbundet Stockholm Samarbete med Östtimor Syfte: Öka kunskapen om internationella frågor och fackligt samarbete i världen samt utbilda projektledare inför samarbet med lärarorganisationen ETTU i Östtimor. Aktiviteter: utbildningskonferens för samarbetsprojekt och infoaktiviteter 8251 Lärarförbundet Sundsvall Latinamerika Syfte: Väcka medlemmarnas intresse och kunskapen om internationellt fackliga frågor samt för det stöd man ger ett av Lärarförbundets projekt i Nicaragua och det ekonomiska bidrag som ges till systerorganisationen i Latinamerika. Aktiviteter: distriktsträffar och föreläsningar 8252 Lärarförbundet Uppsala Rättvis handel Syfte: Öka kunskapen och engagemanget för internationella rättvisefrågor och rättvis handel bland unga och nya medlemmar och internationellt aktiva lärare. Aktivitet: Café-kvällar och information till arbetsplatsombud 4

5 8253 Lärarförbundet Västmanland Samarbete över gränserna, Hiv/aids Syfte: Öka medlemmarnas kunskap om fackliga och mänskliga rättigheter för lärare i framförallt Latinamerika och södra Afrika, om HIV/Aids samt om flyktingars villkor och rättigheter. Aktiviteter: cafékvällar om HIV/Aids och om yttrandefrihet samt producera bok om hiv/aids 8254 Lärarförbundet Östhammar Café världen Syfte: Höja medlemmarnas medvetenhet, kunskap och förståelse för internationellt fackligt utvecklingssamarbete, öka engagemanget för samarbetet med Uganda samt informera om rättvis handel. Aktiviteter: hemsida, informationsblad, mediarelationer, filmkväll, Café Världen, ombudsträffar 8257 ST AMS i Sthlm Facket och världen Syfte: Att informera medlemmar inom AMS om ST:s engagemang i utvecklingssammanhang, att förändra attityder till utvecklingsländer och påvisa drivkraften hos fackföreningsrörelsen. Aktivitet: Informationsmöten 8258 Vårdförbundet Stockholm Rena Kläder i vården Syfte: Inspirera Vårdförbundets förtroendevalda och medlemmar till solidaritetsarbete, samt att informera om fackets roll för opinionsbildning inom textilindustrin och arbeta för etiska regler inom offentlig upphandling. Aktivitet: informationsmöten och mässaktiviteter 8259 Vårdförbundet Västmanland Fackligt hälsoarbete och hiv/aids Syfte: Öka medlemmars kunskap om det samverkansprojekt Vårdförbundet och Lärarförbundet har med sina systerorganisationer i Zimbabwe och hälsoläget i landet. Aktiviteter: konferenser om HIV/Aids och situationen i Zimbabwe samt ta fram en bok om HIV/Aids Vårdförbundet Rysslandsprojektet samt hiv/aids Syfte: Fördjupa och förmedla kunskap om arbetsmiljöproblemen för personal som arbetar med hiv/aids i Ryssland (sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker). Målgrupp är förtroendevalda inom Jönköpings-, Östergötlands- och Kalmar län. Aktiviteter: Studieresa, broschyr, föreläsningar Grafikerna avd 5 Information om projekt i Chile Syfte: Öka kunskapen hos medlemmar och förtroendevalda om de chilenska kollegorna i fackförbundet CONAGRA:s arbetsvillkor. Grafikerna driver utvecklingsprojekt med CONAGRA i Chile. Aktivitet: projektdokumentation för presentation på arbetsplatsbesök, sektionsmöten, klubbmöten och vid uppsökande verksamhet Transportarbetareförbundet Hiv/E4 Syfte: Informera och skapa debatt om hiv/aids, trafficking och dess konsekvenser bland transportarbetare, med flera länder som sin arbetsplats. Aktivitet: Utveckla en kassettbok med information om hiv/aids att distribuera på bl. a mackar utmed E4:an Lärarförbundet Västerås Fackliga rättigheter och rättvis handel Syftet: Stärka den solidariska känslan och engagemanget för internationella frågor genom att belysa människors arbetsvillkor och fackliga förutsättningar i olika producentländer i Syd Aktivitet: Information till medlemmarna om internationella och fackliga konventioner samt arbetsplatsträffar 5

6 8315 Journalistförbundet Journalistförbundet i världen Syfte: Öka kunskapen bland medlemmar och förtroendevalda om vikten av fackligt arbete på internationell nivå samt sprida kunskap om konkreta projekt för att öka biståndsviljan bland medlemmarna. Aktivitet: ett seminarium, ta fram ett webbaserat informationsmaterial samt en folder 8317 Lärarförbundet Krokom Rättvisemärkt Syfte: öka kunskap bland medlemmarna om vad rättvisemärkt innebär och påverka till ett ändrat beteende hos lärare, elever, övrig skolpersonal samt kommunens inköpare. Aktivitet: informera på arbetsplatsträffar och arrangera möten Lärarförbundet i Sjöbo Rättvisemärkt Syfte: öka kunskap bland medlemmarna om vad rättvisemärkt innebär genom att använda sig av arbetsplatsombuden. Aktivitet: informera på arbetsplatsträffar och arrangera möten Lärarförbundet i Skellefteå Lärarnas internationella arbete Syfte: att medlemmarna ska lära sig mer om Lärarförbundet engagemang internationellt och visa på vilka möjligheter förbundet har att vara solidarisk med kollegor som inte lever under samma villor som här. Aktivitet: 2 seminarier på temat lärarnas situation i olika länder 8320 Sif i Karlstad Bilda internationella grupper (BIG) Syfte: Öka medvetenheten om globaliseringen och visa sambandet mellan facklig verksamhet och mänskiga rättigheter. Vidare vill man bygga ett globalt vänskapsnätverk för fackliga inom olika branscher. Aktivitet: temakvällar, ta fram material och bilda ett vänskapsnätverk för fackliga inom olika branscher Sif i Stockholm Bilda internationella grupper (BIG) Syfte: Öka medvetenheten om globaliseringen och visa sambandet mellan facklig verksamhet och mänskiga rättigheter. Vidare vill man bygga ett globalt vänskapsnätverk för fackliga inom olika branscher. Aktivitet: temakvällar, ta fram material och bilda ett vänskapsnätverk för fackliga inom olika branscher SKTF Falköping Här & Där Syfte: Öka medvetenheten hos medlemmar och förtroendevalda på lokal nivå om globaliseringen och dess verkningar samt att se sambanden mellan facklig verksamhet och mänskliga rättigheter. Aktivitet: föreläsningsserien Här & Där Hemma och utanför Sveriges gränser 8323 SKTF Kista Rättvisa varor i Kista Syfte: Öka kunskapen och intresset för rättvisa varor så att deltagarna fortsättningsvis väljer varor som producerats under godtagbara arbetsförhållanden samt att få Kista Stadsdelsförvaltning att endast inhandla Rättvisemärkt kaffe. Aktivitet: lunchmöten och föredrag 8324 SKFT Skövde Här & Där Syfte: Öka medvetenheten hos medlemmar och förtroendevalda på lokal nivå om globaliseringen och dess verkningar samt att se sambanden mellan facklig verksamhet och mänskliga rättigheter. Aktivitet: föreläsningsserien Här & Där Hemma och utanför Sveriges gränser 6

7 8325 ST AMS Dalarna Facket i världen Syfte: öka kunskapen och intresset för internationellt fackligt arbete för att leda till att organisationen kontinuerligt arbetar med internationella fackliga frågor. Aktiviteter: utbildning, arbetsplatsmöten, konferens för förtroendevalda samt artiklar i den fackliga tidningen. Press 8268 TCO Tidningen Resereportage Nigeria mfl länder Skildra samarbetsprojektet Labour Market Dialogue som LO och TCO driver tillsammans med Svenskt Näringsliv. Projektet syftar till att bygga upp goda och stärka relationerna på arbetsmarknaden Tidningen sjömannen Migrantarbetande sjömän Skildra migrantarbetande sjömäns livssituation, synen på arbetskraftsinvandringen och hur familjesituationen påverkas när den ena parten i åratal tvingas arbeta utomlands för att försörja familjen. Bas för reportaget är Filippinerna där SEKO driver projekt IF Metall Info Fackliga kämpar i Vitryssland Genom ett reportage beskriva fackligt arbete i andra länder samt IF Metalls engagemang globalt, framförallt det fackliga arbete som IF Metall stödjer i Vitryssland. Reportaget kommer att publiceras i IF Metalls förtroendemannatidning Tidningen Akt Teaterförbundet i Asien Skildra fram- och motgångar när facklig verksamhet byggs upp genom Teaterförbundets projekt i den asiatiska underhållningsbranschen. I många länder i Asien är den fackliga strukturen svår, med bristfälliga hälso- och säkerhetsregler, barnarbete m m Tidningen Tria Jämställdhet inom offentlig sektor Tidningen Tria når studerandemedlemmar inom HTF, SKTF och ST. Reportaget vill skildra arbetsförhållanden i södra Afrika samt att jämställdhet är en nödvändig fråga för den nya generationens fackliga arbete Lärarnas tidning Fackförening i Kambodja Resereportage om ett spirande lärarfack i Kambodja, den första fria lärarorganisationen i Indokina och om deras process att hejda korruptionen och bygga demokrati. 7

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5 Bilaga 4.1 vergripande ekonomisk redovisning Bilaga 1 1.3 Rapportmall för årlig finansiell rapport på övergripande nivå (ramorganisation) Utfall Not Ingående balans 1 993 775,43 1 Erhållna medeuintäkter

Läs mer

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Facklig organisationsgrad för arbetare, tjänstemän och anställda totalt samt per bransch och sektor 2006- A. Arbetare

Läs mer

GL BALA KOMMUNEN 2017

GL BALA KOMMUNEN 2017 GL BALA KOMMUNEN 2017 Vad är Globala Kommunen? Globala Kommunen är ett kommunikationsprojekt där kommuner, lokala organisationer och Sida samarbetar för att öka kunskapen om och intresset för en rättvis

Läs mer

Medlem i Föreningen för Fairtrade

Medlem i Föreningen för Fairtrade Medlem i Föreningen för Fairtrade Ett enkelt sätt att göra skillnad! Alla svenska organisationer är välkomna att bli en del av arbetet för en schysstare världshandel, en handel som skapar möjligheter för

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Internationellt DAGORDNINGSPUNKT. nr 75 76

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Internationellt DAGORDNINGSPUNKT. nr 75 76 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Internationellt DAGORDNINGSPUNKT nr 75 76 Sid 2 Internationellt HEM Innehåll Dagordningspunkt 75... 3 Motion nr 117 Angående TTIP/CETA... 3 Förbundsstyrelsens utlåtande över motion

Läs mer

Globala informationsprojekt i Lärarförbundets avdelningar

Globala informationsprojekt i Lärarförbundets avdelningar 3 maj 2010 Internationella enheten RIKTLINJER Globala informationsprojekt i Lärarförbundets avdelningar Enligt Lärarförbundets stadgar, program och verksamhetsinriktning ska det fackliga arbetet bedrivas

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

ÖPPNA STARKA OCH FRIA

ÖPPNA STARKA OCH FRIA ÖPPNA STARKA OCH FRIA Öppna starka och fria Hbtq i globalt fackligt samarbete Hbtq i globalt fackligt samarbete FOTO: UNION TO UNION Göran Arrius, ordförande Saco, och Kristina Henschen, chef på Union

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2014 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

En kraft för förändring

En kraft för förändring En kraft för förändring Varför finns det fortfarande människor som går hungriga? Det finns tillräckligt med odlingsbar jord i världen för att utrota hungern och tillräckligt med resurser för att uppfylla

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Vill du arbeta med miljö- och rättvisefrågor i din församling? Genom projekt kan du få tillgång till material och kompetens för att börja direkt!

Vill du arbeta med miljö- och rättvisefrågor i din församling? Genom projekt kan du få tillgång till material och kompetens för att börja direkt! Himlajord För en god miljö och en rättvisare värld Vill du arbeta med miljö- och rättvisefrågor i din församling? Genom projekt kan du få tillgång till material och kompetens för att börja direkt! Syfte

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter

Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ungdomskurser Det finns en hel del att lära sig om man är ny inom den fackliga verksamheten eller behöver fler argument för att gå med, Hur tar jag

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

fairtrade av susanne lundström

fairtrade av susanne lundström fairtrade av susanne lundström 8 9 Vem har sagt att rättvisa produkter måste se tråkiga och fula ut? Och får man verkligen ställa krav på kvaliteten? Det har hänt mycket de senaste åren inom rättvis handel.

Läs mer

Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10. 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet.

Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10. 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet. liur VÄRDFÖRBUNDET Protokoll Årsmöte Vårdförbundet Student 2015-05-10 1. Årsmötet öppnas Vårdförbundet students ordförande Daniel Larsson öppnade årsmötet. 2. Val av mötesordförande Årsmötet valde Gunilla

Läs mer

LOs undersökning om fackliga grundutbildningar

LOs undersökning om fackliga grundutbildningar LOs undersökning om fackliga grundutbildningar 2013-08-29 lah@lo.se 1 Målgrupp Målgruppen är de personer som är studieaktiva eller studieansvarig i LOs respektive organisationer Datainsamlingsmetod LO

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

Talarmanus för presentation om Fairtrade region

Talarmanus för presentation om Fairtrade region Talarmanus för presentation om Fairtrade region Detta talarmanus är framtaget som stöd när du håller en presentation om Fairtrade region. Det innehåller också kort information om vad Fairtrade City är.

Läs mer

Därför arbetar Vårdförbundet internationellt

Därför arbetar Vårdförbundet internationellt Därför arbetar Vårdförbundet internationellt Vårdförbundet har ett stort internationellt engagemang. Vi vill utveckla och stärka våra yrkesgrupper, påverka samhällsfrågor och utvecklingen av hälso- och

Läs mer

Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Fairtrade City

Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Fairtrade City Kommunledningskontoret Gertrud Elisabet Bohlin Diarienummer K8.2012.0136 2012-08-17 15 Kommunstyrelsen Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Nya Kommunpartiet Eslöv har

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

Fackförbundet ST. program för ST. Internationellt

Fackförbundet ST. program för ST. Internationellt Fackförbundet ST program för ST Internationellt ST är fackförbundet för dig som valt att arbeta på statens och medborgarnas uppdrag i myndigheter, universitet och högskolor eller bolag. ST är din fackförening

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Nyanländas etablering i Stockholms län

Nyanländas etablering i Stockholms län Nyanländas etablering i Stockholms län INTEGRERA LOKALT & ETABLERA REGIONALT Sam Yildirim Uppdaterad 2010-12-15 1 Att komma in på arbetsmarknaden eller starta företag Uppdaterad 2010-12-15 2 Helvetestrappan

Läs mer

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige Studieprogram 2018 För alla medlemmar inom Seko Mellansverige 1 Hej Seko medlem... 3 Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Främlingsfientlighet... 7

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET!

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! 2016 LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Lär dig mer om facket!

Lär dig mer om facket! LO UNG UTBILDNINGAR Lär dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka På kursen Om facket får du lära dig vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet. Du får lära dig

Läs mer

Grundutbildning för förtroendevalda.

Grundutbildning för förtroendevalda. förtroendevalda. Nyvalda förtroendevalda Styrelseledamöter 3 + 3 + 2 dagar (8 dagar) Antal deltagare: ca 20 Ge kunskap som vägledning i vårt gemensamma uppdrag, utveckla och stärka yrket samt främja den

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2013 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

( Studieprogram 2017

( Studieprogram 2017 (Studieprogram 2017 För att förstå facket Nästan alltid vet vi vad vi betalar för. Det sitter i ryggraden att ha koll på vart pengarna går och vad man får för dem. Men erfarenheten visar att många medlemmar

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck,

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Emmaus Björkås ändamål är att arbeta mot förtryck, fattigdom och imperialism och att alla ska omfattas

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé

Folkuniversitetets verksamhetsidé folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2015 Upp till 30 år

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2015 Upp till 30 år Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar 2015 Upp till 30 år TRÄFFA UNGA MEDLEMMAR FRÅN ANDRA FACKFÖRBUND. INTRESSANTA FÖRELÄSNINGAR KRING FACKET & SAMHÄLLET OCH DESSUTOM GOD MAT, LIVE MUSIK OCH SOMmAR

Läs mer

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto:s1: Berit Roald/Scanpix; s 4, 5, 12 och 13: Leif Zetterling Produktion: TCO, avdelningen för kommunikation & opinion, 2010 Tryck: CM Gruppen, Stockholm, oktober

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 I motion B7 föreslås att förbundet ska tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag om åtgärder för att vända trenden med sjunkande

Läs mer

Hindra avhoppen stärk relationen

Hindra avhoppen stärk relationen Hindra avhoppen stärk relationen Välkommen till ett kunskapsseminarium med TNS SIFO 15 april 2010 Toivo Sjörén och Martin Ahlqvist 1 218 000 medlemmar hotar att hoppa av facket Medlemmarna är det viktigaste

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2010

Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2010 Beviljade stöd 2010 Stöd till organisationer inom konsumentområdet 2010 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer på konsumentområdet.

Läs mer

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN

ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN 2012 ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Under 2011 har ABF Gävleborg prioriterat utveckling av cirkelledarutbildning genom att forma nya strategier för rekrytering och genomförande och

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

1. Ekonomisk hållbarhet, 2. Ekologisk hållbarhet, 3. Social hållbarhet

1. Ekonomisk hållbarhet, 2. Ekologisk hållbarhet, 3. Social hållbarhet Globalisering innebär olika saker för olika människor, och ordet används för att beskriva olika realiteter. Därför kanske det är lika bra att börja med att klargöra det begrepp som ligger bakom denna diskussion.

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

din guide till vår nya organisation nya livs 1

din guide till vår nya organisation nya livs 1 din guide till vår nya organisation nya livs 1 2 nya livs Nu blir det mer Livs! l i vs s k a p a r e n helt ny organisation! Det beslutade förbundets kongress som genomfördes i Umeå i början av juni. Den

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2012 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR FAIRTRADE REGION? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR FAIRTRADE REGION ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING

VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR FAIRTRADE REGION? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR FAIRTRADE REGION ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING VARFÖR FAIRTRADE? VARFÖR? KRAV PÅ RÄTTVIS HANDEL FAIRTRADE CITY KRITERIER FÖR ANSÖKAN OCH OMDIPLOMERING 2 FAIRTRADES KÄRNA ÄR HÅLLBAR UTVECKLING FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNING 3 - ETT REDKAP FÖR FATTIGDOMSBEKÄMPNING

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1(6), 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1. Inledning Detta är en årsrapport från och över Göteborgs Stad Upphandlings

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

En spännande träff om framtiden 2007-11-29

En spännande träff om framtiden 2007-11-29 1(5) Våga vinna medlemmar. Rapport 2007-12-17, Eva Thim & Mattias Sandell En spännande träff om framtiden 2007-11-29 24 Arbetsplatsombud från Arbetsmarknadsverket, Försäkringskassan, Skatten, Länsstyrelsen,

Läs mer

Facket handlar rättvist

Facket handlar rättvist Facket handlar rättvist Facket handlar rättvist LO arbetar för rätten till förbättrade löner och arbetsvillkor över hela världen. En del av det internationella solidaritetsarbetet är samarbetet med Fairtrade.

Läs mer

Studieprogram Hösten 2011

Studieprogram Hösten 2011 Studieprogram Hösten 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden:

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden: 1 Vision för S-kvinnor i Östergötland S-kvinnor i Östergötland är socialdemokratiska feminister som ser ett jämställt och jämlikt samhälle som en förutsättning för att ge alla samma möjligheter i livet.

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Rättvis handel. Rättvis handel Förbundet Agenda 21 i Västmanland. www.fa21.se 0220-395 95 kansliet@fa21.se. Studiehandledning.

Rättvis handel. Rättvis handel Förbundet Agenda 21 i Västmanland. www.fa21.se 0220-395 95 kansliet@fa21.se. Studiehandledning. Studiehandledning Sepember 2008 Rättvis handel Rättigheter Handel Information Rättvis handel Förbundet Agenda 21 i Västmanland www.fa21.se 0220-395 95 kansliet@fa21.se Förord Rättvis handel Har du någon

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Fakta om Folkuniversitetet

Fakta om Folkuniversitetet Fakta om Folkuniversitetet Folkbildningstanken alla människors livslånga rätt att fritt söka efter kunskap genomsyrar vår pedagogik, organisation och våra värderingar. Folkuniversitetet är ett studieförbund.

Läs mer

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av Kort om: kort om R apport 3 av 7 27 3 RappoRt 3 av 7 27 En sammanfattning av den tredje rapporten Omkring 157 LO-medlemmar har ett eller flera fackliga förtroende. Det fackliga arbetet bygger mycket på

Läs mer

Studiekatalog GS Avd

Studiekatalog GS Avd Studiekatalog GS Avd.7 2017 Katalogen är ett utdrag ur den centrala studiekatalogen som sätter fokus på de lokala utbildningarna i Avd.7. Vill du få det totala utbudet gå in på www.lo.se och klicka vidare

Läs mer

Stark tillsammans. Verksamhetsförslag

Stark tillsammans. Verksamhetsförslag Stark tillsammans Verksamhetsförslag Förbundsstyrelsens verksamhetsförslag vid Handels kongress 6 I världen Stark tillsammans i världen. ARBETARNAS SITUATION I VÄRLDEN 43. Facklig organisering en väg

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst

Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst S 2016 Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst 1 Handels grundläggande förtroendemannautbildning Steg 1-6 Kursinnehåll Steg 1 inriktas först och främst på a göra en individuell

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET!

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! 2017 LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET Utvecklingsarbete med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb Ett stöd för att informera och inspirera KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Innehåll Materialet 4 Del 1 Varför utvecklingsarbete?

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning. Ansökningsomgång 2011

Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning. Ansökningsomgång 2011 Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning Ansökningsomgång 2011 Anna Werner 2011-09-01 Välkomna! Upplägg under upptaktsseminariet Introduktion och bakgrund Praktisk information Workshop om ömsesidighet

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Feedback inför omdiplomering av Region Västmanland

Feedback inför omdiplomering av Region Västmanland Fairtrade region Feedback inför omdiplomering av Region Västmanland Förnyelseansökan inkom till Fairtrade Sverige: 22 februari 2017 Kontaktuppgifter: Styrgruppens kontaktperson: Elin Dalman Sammanfattande

Läs mer