Beviljade anslag för informationsaktiviteter 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beviljade anslag för informationsaktiviteter 2006"

Transkript

1 Beviljade anslag för informationsaktiviteter 2006 Nr Förbund Projektnamn 8200 LO Gotland Gute Syfte: Öka kännedomen om levnadsförhållandena i de länder LO-distriktet arbetar med och kunskap om fackligt internationellt bistånds- och solidaritetsarbete. Aktiviteter: seminarier, kulturarrangemang, materialproduktion, torgmöte, kompetenshöjning 8201 LO-Helsingborg Global Marsch FN-veckan Syfte: Sprida information till medlemmar, andra organisationer, politiker och skolor om det internationella engagemanget och olika verksamheter samt påverka attityder angående barnarbete och rättvis handel. Aktiviteter: nyhetsblad, Global March mot barnarbete, medverkan på FN-dagen, utställningar, konferenser/seminarier LO Kalmar Konferens i Oskarshamn Syfte: Informera lärare, ledamöter i kommunens utbildningsnämnd, studieansvariga inom LO- och TCO-facken, studieförbunden, LO-förbund, allmänheten och media om politiskt och fackligt arbete i södra Afrika, Ryssland, Vitryssland och Sverige. Aktivitet: Årlig internationell konferens med föreläsare från olika delar av världen samt en hemsida LO Skåne Medlemmar upplever global insikt Syfte: Starta två nya internationella projekt i Skåne, samt att genom information öka insikten hos fackliga avdelningar, förtroendevalda och medlemmar i Skåne gällande globala frågor. Aktivitet: Information till avdelningar, förtroendevalda, medlemmar och LO-facken i kommunerna 8206 LO-Örebro Gruvan La Mina Syfte: Öka kunskapen och skapa engagemang hos skolklasser, fackliga medlemmar och allmänheten om den globala marknaden och dess negativa konsekvenser: fattigdom, barnarbete och brott mot mänskliga rättigheter. LO-distriktet i Örebro bedriver sedan länge projekt i Latinamerika. Aktivitet: upplevelseutställning i form av en boliviansk gruva 8210 Byggnads Byggnads internationellt Syfte: Att öka medvetenheten hos medlemmar om varför Byggnads engagerar sig i utvecklingsarbete och tydliggöra hur de globala frågorna påverkar det fackliga arbetet. Aktivitet: Producera en video om Sydkorea med tillhörande studiematerial samt utbildning av vidareinformatörer Grafikerna Nystart internationellt engagemang Syfte: Att öka intresset och engagemanget för den internationella verksamheten bland förtroendevalda och medlemmar både lokalt och regionalt genom att tillsätta internationellt ansvariga på alla avdelningar. Aktivitet: Informationsmöten och konferenser bl.a 8212 Handels Mänskliga och fackliga rättigheter Syfte: Öka kunskapen bland förtroendevalda och medlemmar om arbets- och levnadsvillkor i andra länder och entusiasmera till fackligt internationellt solidaritetsarbete samt bygga upp kontaktnät med andra organisationer. Aktiviteter: konferenser, kurser, material

2 8213 IF Metall Materialproduktion och seminarier Syfte: Bygga upp en långsiktigt hållbart nätverk inom förbundet för att effektivt nå ut med information till medlemmar och andra om förbundets engagemang i internationella frågor och om samband mellan arbetsvillkoren i rika och fattiga länder. Aktiviteter: utställning, kringaktiviteter, informationskonferenser, lokal informationsverksamhet, informationsbroschyr 8215 IF Metall Jobben i en global industri Syfte: Poängtera fackets roll i en globalt styrd industri, samt att finna medel för att kunna påverka fackligt. Att genom information medvetandegöra förtroendevalda och medlemmar om vikten av lokalt fackligt arbete. Aktivitet: Produktion av broschyr och artiklar i Metall-info om framförallt Kina Samverkansgruppen i Västsverige/Livs avd. 1 Facket i världen Syfte: Öka medlemmarnas kunskap och förståelse för vikten av internationellt fackligt arbete och andra kulturer för att minska främlingsfientligheten. Prioritering på unga och nya medlemmar. Aktiviteter: Konferenser, nyhetsblad, video och dvd 8217 Skogs- och Trä i väst Millenniemålen och projekten Syfte: Informera samtliga medlemmar om avdelningens internationella solidaritetsarbete, inklusive millenniemålen och hur verksamheten knyter an till dessa. Aktivitet: artiklar i medlemstidning Alvan 8218 Hotell- och restaurang facket Argentina Syfte: Att informera om fackligt internationellt utvecklingssamarbete med Argentina. Men också att öka förståelsen och viljan till biståndsarbete bland medlemmar. Aktivitet: informationsbroschyr samt införa ämnet Global solidaritet i medlemsutbildning 8220 TCO Facklig Högskola Islam och internationellt arbete Syfte: Samordna utbildning i internationella frågor, för i första hand fackligt förtroendevalda, men även intresserade medlemmar inom de olika LO- och TCO-förbunden. Aktivitet: kurser i internationella frågor 8221 TCO-rådet i Jönköping Cafévärlden Syfte: Medvetengöra medlemmar om fackliga och andra mänskliga rättigheter och informera om sambanden mellan mänskliga rättigheter och utveckling av rättvisa och demokratiska samhällen. Aktivitet: temakvällar om utvecklingsländer TCO-rådet Stockholms län Temakvällar om länder Syfte: Sprida information till medlemmar och allmänhet om fackliga och andra mänskliga rättigheter i olika länder och regioner. Aktivitet: Café världen-kvällar med föreläsningar 2

3 8223 TCO-rådet Uppsala Handel & vandel och Latinamerika Syfte: Genom olika info-insatser öka kunskapen om rättvis handel bland medlemmar och tränare på fotbollsklubbar samt höja kunskapen om de globala ekonomiska sambanden bland fackliga medlemmar. Aktiviteter: cafékvällar, heldagsseminarium samt få fotbollsklubbar att efterfråga rättvisemärkta fotbollar Finansförbundet Skrift om utvecklingssamarbetet Syfte: Belysa de förhållanden som råder i Costa Rica och Guatemala samt ta tillvara och utveckla det intresse som finns för internationella fackliga samband hos främst förtroendevalda och medlemmar. Aktivitet: Ta fram en informationsbroschyr 8231 Lärarförbundet Lärarförbundet/global Syfte: Att utifrån ett internationellt perspektiv bidra till utveckling av lärarens yrkesroll och inspirera till fackligt engagemang, samt stärka lärare i att undervisa för global hållbar utveckling. Aktivitet: Kurser för lärare och lärarstuderande Fackförbundet SKTF Nationell och regional utbildning Syfte: Skapa förståelse och engagemang hos förtroendevalda i internationella frågor samt för det utvecklingssamarbete som förbundet medverkar i. Aktiviteter: utvärderingskonferens för regionala resurspersoner Fackförbundet ST ST:s utvecklingssamarbete Syfte: Att informera studenter och förtroendevalda om internationellt fackligt utvecklingssamarbete. I fokus kommer även rättvis handel och rättvisemärkt att stå samt förhållandena för fackförbund och arbetare i övriga världen. Aktiviteter: möten, mässor, föreläsningar 8234 Teaterförbundet Artisters villkor i en global värld Syfte: Att stärka engagemanget och insikterna om artisters villkor i en globaliserad värld, samt att föra ut kunskap och erfarenhet om förbundets verksamhet främst i södra Afrika och Latinamerika. Aktivitet: informationsträffar och konferenser för förtroendevalda och medlemmar HTF Stockholm Arbetstagarnas globala villkor Syfte: Öka medvetenheten om den globala ekonomiska verklighet som företag och arbetstagare idag verkar i. Både för att öka förståelsen för internationellt solidaritetsarbete men även den goda egennyttan. Aktiviteter: workshops Lärarförbundet Alingsås Cafékvällar Syfte: Utifrån samarbetet med lärarförbundet TTU i Tanzania skapa engagemang för globala fackliga frågor bland medlemmar, samt öka kunskap om demokratiska processer, olika arbetsförhållanden i världen samt aidsproblematiken i Afrika. Aktiviteter: Café Världen, studiecirklar, tvärfacklig föreläsning för lärare och övriga TCO-medlemmar Lärarförbundet Dalarna Palestinska lärare i samverkan Syfte: Skapa förståelse bland lärarna i Dalarna för de Palestinska lärarnas kamp för fackliga och mänskliga rättigheter, samt bygga broar mellan lärare i Sverige och Palestina. Aktivitet: konferenser och fortbildning 3

4 8243 Lärarförbundet Fagersta mfl Samarbete med Zimbabwe Syfte: Utveckla samarbetet med fackförbundet ZIMTA (Zimbabwe Teachers' Association) i Zimbabwe genom att involvera alla 11 avdelningar i Västmanland och öka kunskapen och intresset för internationella frågor. Aktiviteter: konferenser om HIV/aids och trafficking samt informationsträffar Lärarförbundet Falun Ökad medvetenhet i facket Syfte: Att inom Lärarförbundet sprida information om internationellt fackliga frågor samt att öka medlemmarnas kunskap om ILO:s 8 grundkonventioner, kollektivavatalets betydelse och millenniemålen. Aktivitet: Café-kvällar och arbetsplatsbesök Lärarförbundet Göteborg Pakistan Syfte: Informera lokalavdelningarnas medlemmar om vuxenutbildningsprojektet som bedrivs i Pakistan och berätta om de problem man möter i arbetet för demokrati, rättvisa och facklig solidaritet. Aktiviteter: nyhetsbrev, möte/seminarium, filmvisning Lärarförbundet Hudiksvall Moldavien Syfte: Informera, skapa intresse och öka kunskapen, hos Lärarförbundets och TCOs medlemmar, om Moldavien med tonvikt på kvinnans situation, demokratifrågorna och mänskliga rättigheter. Aktivitet: Café Världen och seminarium 8248 Lärarförbundet Linköping Cafévärlden Syfte: Öka kunskapen om vikten av organisering, kollektivavtalens betydelse, ILO s grundläggande konventioner och FN:s milleniemål. Aktivitet: film- och cafékvällar 8249 Lärarförbundet Luleå Lärare i världen: LIV-projektet Syfte: Göra styrelsen och medlemmarna medvetna om förbundets internationella bistånds- och solidaritetsarbete. Aktiviteter: fortbildning, arbetsplatsbesök, materialspridning 8250 Lärarförbundet Stockholm Samarbete med Östtimor Syfte: Öka kunskapen om internationella frågor och fackligt samarbete i världen samt utbilda projektledare inför samarbet med lärarorganisationen ETTU i Östtimor. Aktiviteter: utbildningskonferens för samarbetsprojekt och infoaktiviteter 8251 Lärarförbundet Sundsvall Latinamerika Syfte: Väcka medlemmarnas intresse och kunskapen om internationellt fackliga frågor samt för det stöd man ger ett av Lärarförbundets projekt i Nicaragua och det ekonomiska bidrag som ges till systerorganisationen i Latinamerika. Aktiviteter: distriktsträffar och föreläsningar 8252 Lärarförbundet Uppsala Rättvis handel Syfte: Öka kunskapen och engagemanget för internationella rättvisefrågor och rättvis handel bland unga och nya medlemmar och internationellt aktiva lärare. Aktivitet: Café-kvällar och information till arbetsplatsombud 4

5 8253 Lärarförbundet Västmanland Samarbete över gränserna, Hiv/aids Syfte: Öka medlemmarnas kunskap om fackliga och mänskliga rättigheter för lärare i framförallt Latinamerika och södra Afrika, om HIV/Aids samt om flyktingars villkor och rättigheter. Aktiviteter: cafékvällar om HIV/Aids och om yttrandefrihet samt producera bok om hiv/aids 8254 Lärarförbundet Östhammar Café världen Syfte: Höja medlemmarnas medvetenhet, kunskap och förståelse för internationellt fackligt utvecklingssamarbete, öka engagemanget för samarbetet med Uganda samt informera om rättvis handel. Aktiviteter: hemsida, informationsblad, mediarelationer, filmkväll, Café Världen, ombudsträffar 8257 ST AMS i Sthlm Facket och världen Syfte: Att informera medlemmar inom AMS om ST:s engagemang i utvecklingssammanhang, att förändra attityder till utvecklingsländer och påvisa drivkraften hos fackföreningsrörelsen. Aktivitet: Informationsmöten 8258 Vårdförbundet Stockholm Rena Kläder i vården Syfte: Inspirera Vårdförbundets förtroendevalda och medlemmar till solidaritetsarbete, samt att informera om fackets roll för opinionsbildning inom textilindustrin och arbeta för etiska regler inom offentlig upphandling. Aktivitet: informationsmöten och mässaktiviteter 8259 Vårdförbundet Västmanland Fackligt hälsoarbete och hiv/aids Syfte: Öka medlemmars kunskap om det samverkansprojekt Vårdförbundet och Lärarförbundet har med sina systerorganisationer i Zimbabwe och hälsoläget i landet. Aktiviteter: konferenser om HIV/Aids och situationen i Zimbabwe samt ta fram en bok om HIV/Aids Vårdförbundet Rysslandsprojektet samt hiv/aids Syfte: Fördjupa och förmedla kunskap om arbetsmiljöproblemen för personal som arbetar med hiv/aids i Ryssland (sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker). Målgrupp är förtroendevalda inom Jönköpings-, Östergötlands- och Kalmar län. Aktiviteter: Studieresa, broschyr, föreläsningar Grafikerna avd 5 Information om projekt i Chile Syfte: Öka kunskapen hos medlemmar och förtroendevalda om de chilenska kollegorna i fackförbundet CONAGRA:s arbetsvillkor. Grafikerna driver utvecklingsprojekt med CONAGRA i Chile. Aktivitet: projektdokumentation för presentation på arbetsplatsbesök, sektionsmöten, klubbmöten och vid uppsökande verksamhet Transportarbetareförbundet Hiv/E4 Syfte: Informera och skapa debatt om hiv/aids, trafficking och dess konsekvenser bland transportarbetare, med flera länder som sin arbetsplats. Aktivitet: Utveckla en kassettbok med information om hiv/aids att distribuera på bl. a mackar utmed E4:an Lärarförbundet Västerås Fackliga rättigheter och rättvis handel Syftet: Stärka den solidariska känslan och engagemanget för internationella frågor genom att belysa människors arbetsvillkor och fackliga förutsättningar i olika producentländer i Syd Aktivitet: Information till medlemmarna om internationella och fackliga konventioner samt arbetsplatsträffar 5

6 8315 Journalistförbundet Journalistförbundet i världen Syfte: Öka kunskapen bland medlemmar och förtroendevalda om vikten av fackligt arbete på internationell nivå samt sprida kunskap om konkreta projekt för att öka biståndsviljan bland medlemmarna. Aktivitet: ett seminarium, ta fram ett webbaserat informationsmaterial samt en folder 8317 Lärarförbundet Krokom Rättvisemärkt Syfte: öka kunskap bland medlemmarna om vad rättvisemärkt innebär och påverka till ett ändrat beteende hos lärare, elever, övrig skolpersonal samt kommunens inköpare. Aktivitet: informera på arbetsplatsträffar och arrangera möten Lärarförbundet i Sjöbo Rättvisemärkt Syfte: öka kunskap bland medlemmarna om vad rättvisemärkt innebär genom att använda sig av arbetsplatsombuden. Aktivitet: informera på arbetsplatsträffar och arrangera möten Lärarförbundet i Skellefteå Lärarnas internationella arbete Syfte: att medlemmarna ska lära sig mer om Lärarförbundet engagemang internationellt och visa på vilka möjligheter förbundet har att vara solidarisk med kollegor som inte lever under samma villor som här. Aktivitet: 2 seminarier på temat lärarnas situation i olika länder 8320 Sif i Karlstad Bilda internationella grupper (BIG) Syfte: Öka medvetenheten om globaliseringen och visa sambandet mellan facklig verksamhet och mänskiga rättigheter. Vidare vill man bygga ett globalt vänskapsnätverk för fackliga inom olika branscher. Aktivitet: temakvällar, ta fram material och bilda ett vänskapsnätverk för fackliga inom olika branscher Sif i Stockholm Bilda internationella grupper (BIG) Syfte: Öka medvetenheten om globaliseringen och visa sambandet mellan facklig verksamhet och mänskiga rättigheter. Vidare vill man bygga ett globalt vänskapsnätverk för fackliga inom olika branscher. Aktivitet: temakvällar, ta fram material och bilda ett vänskapsnätverk för fackliga inom olika branscher SKTF Falköping Här & Där Syfte: Öka medvetenheten hos medlemmar och förtroendevalda på lokal nivå om globaliseringen och dess verkningar samt att se sambanden mellan facklig verksamhet och mänskliga rättigheter. Aktivitet: föreläsningsserien Här & Där Hemma och utanför Sveriges gränser 8323 SKTF Kista Rättvisa varor i Kista Syfte: Öka kunskapen och intresset för rättvisa varor så att deltagarna fortsättningsvis väljer varor som producerats under godtagbara arbetsförhållanden samt att få Kista Stadsdelsförvaltning att endast inhandla Rättvisemärkt kaffe. Aktivitet: lunchmöten och föredrag 8324 SKFT Skövde Här & Där Syfte: Öka medvetenheten hos medlemmar och förtroendevalda på lokal nivå om globaliseringen och dess verkningar samt att se sambanden mellan facklig verksamhet och mänskliga rättigheter. Aktivitet: föreläsningsserien Här & Där Hemma och utanför Sveriges gränser 6

7 8325 ST AMS Dalarna Facket i världen Syfte: öka kunskapen och intresset för internationellt fackligt arbete för att leda till att organisationen kontinuerligt arbetar med internationella fackliga frågor. Aktiviteter: utbildning, arbetsplatsmöten, konferens för förtroendevalda samt artiklar i den fackliga tidningen. Press 8268 TCO Tidningen Resereportage Nigeria mfl länder Skildra samarbetsprojektet Labour Market Dialogue som LO och TCO driver tillsammans med Svenskt Näringsliv. Projektet syftar till att bygga upp goda och stärka relationerna på arbetsmarknaden Tidningen sjömannen Migrantarbetande sjömän Skildra migrantarbetande sjömäns livssituation, synen på arbetskraftsinvandringen och hur familjesituationen påverkas när den ena parten i åratal tvingas arbeta utomlands för att försörja familjen. Bas för reportaget är Filippinerna där SEKO driver projekt IF Metall Info Fackliga kämpar i Vitryssland Genom ett reportage beskriva fackligt arbete i andra länder samt IF Metalls engagemang globalt, framförallt det fackliga arbete som IF Metall stödjer i Vitryssland. Reportaget kommer att publiceras i IF Metalls förtroendemannatidning Tidningen Akt Teaterförbundet i Asien Skildra fram- och motgångar när facklig verksamhet byggs upp genom Teaterförbundets projekt i den asiatiska underhållningsbranschen. I många länder i Asien är den fackliga strukturen svår, med bristfälliga hälso- och säkerhetsregler, barnarbete m m Tidningen Tria Jämställdhet inom offentlig sektor Tidningen Tria når studerandemedlemmar inom HTF, SKTF och ST. Reportaget vill skildra arbetsförhållanden i södra Afrika samt att jämställdhet är en nödvändig fråga för den nya generationens fackliga arbete Lärarnas tidning Fackförening i Kambodja Resereportage om ett spirande lärarfack i Kambodja, den första fria lärarorganisationen i Indokina och om deras process att hejda korruptionen och bygga demokrati. 7

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

Program: Facket förändrar

Program: Facket förändrar samt åtta resereportagebidrag). In ledning Program: Facket förändrar BISTÄNDSNÄMND LC WO - gagemanget bland LO och TCO förhundens medlemmar, och andra relevanta mälgnipper, för att av fackliga organisationer

Läs mer

5. Organisationsutveckling av lärarorganisationer

5. Organisationsutveckling av lärarorganisationer Lärarförbundet Att leva och arbeta under hot Som lärare i Colombia är utpressning och dödshot en del av vardagen. En skrämmande vardag. Att hoten är verkliga råder det inga tvivel om. Under 2011 och 2012

Läs mer

Ett rättvist liv. Svenska fackens globala engagemang

Ett rättvist liv. Svenska fackens globala engagemang Ett rättvist liv Svenska fackens globala engagemang ILO:s kärnkonventioner ILO:s åtta kärnkonventioner utgör en minimistandard för arbetsvillkor över hela världen. Det handlar om grundläggande mänskliga

Läs mer

En annan värld är möjlig

En annan värld är möjlig Verksamhetsinriktning 2012-2015 Verksamhetsplan 2012 Halland SydHalland Norra Halland Inledning Överenskommelsen om folkbildning i Halland mellan Region Halland och ABF Halland utgör grunden för det folkbildningsarbete

Läs mer

3.5 Ökad jämställdhet och minskad diskriminering

3.5 Ökad jämställdhet och minskad diskriminering 3.5 Ökad jämställdhet och minskad Efter förföljelserna - de indonesiska facken reser sig Suhartos styre mellan 1965 och 1997 kränkte konsekvent mänskliga rättigheter i arbetslivet. Under doktrinen om social

Läs mer

Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG

Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG Riktlinjer för Kommunals internationella arbete VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG VÅRT GRÄNSLÖSA UPPDRAG Riktlinjer för Kommunals internationella arbete antagna av Kommunals kongress 2004 Innehåll Förord 7 Uppdrag

Läs mer

2. Rapportering per strategiområde och program 2013

2. Rapportering per strategiområde och program 2013 Verksamhetsberättelse 2013 2. Rapportering per strategiområde och program 2013 2.1 Inledning Nedanstående avsnitt omfattar all projektverksamhet som genomförts av och inom ramen för LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika

Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika Vad blir det av eleverna? En uppföljning av gymnasieskolors samarbetsprojekt med länder i Afrika, Asien och Latinamerika INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORETS RAPPORTSERIE NR 38 Vad blir det av eleverna? Internationella

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelse 2008 Vår vision Kommunal känner inga gränser för kampen. Kommunal med många olika medlemmar är en en stark kraft i utvecklingen

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om facket

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om facket Kursbok till deltagarna som går utbildningen om facket 1 2 innehåll 5 Kurspass 1 Människovärde 9 Kurspass 2 Unga arbetare och makten på arbetets marknad 13 Kurspass 3 Klass och rättvisa 17 Kurspass 4 Facklig

Läs mer

VIS!!! HANDEL. Och företags sociala ansvar

VIS!!! HANDEL. Och företags sociala ansvar GUIDE T RÄ - VIS!!! T HANDEL Och företags sociala ansvar Hej! Det finns inga gratisluncher Idag kan nästan alla i Sverige unna sig något lite extra då och då. Nya skor, lite fredagsmys eller en platt-tv.

Läs mer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer

Målgrupp: intresserade av IM och rättvis handel, de som funderar på om de vill bli IM Fair Trade-ambassadörer eller butiksvolontärer 1 Innehåll Om studiecirkeln... 3 Träff 1: Inledning, introduktion till IM och omvärldsanalys... 5 Manus: Introduktion till IM... 7 Manus: Omvärldsanalys ur ett handelsperspektiv... 10 Träff 2: Rättvis

Läs mer

HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten

HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten HIV/AIDS en ödesfråga för facket och hela mänskligheten Dansmuseet, Gustav Adolf torg 22-24, Stockholm, kl. 9-12, 14 oktober, 2004 Inledning Leif Håkansson, LO:s vice ordförande, ordförande LO-TCO Biståndsnämnd

Läs mer

Programförklaring IF Metall

Programförklaring IF Metall Programförklaring IF Metall 1 2 Innehåll Inledning 5 Sverige i världen 7 Globaliseringen utmaning utan motstycke 7 Offensivt internationellt samarbete 8 Mot hänsynslös exploatering 10 Samarbete möjlighet

Läs mer

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011

Nya steg i rätt riktning. Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Nya steg i rätt riktning Kooperation Utan Gränsers vägvisare för 2007 2011 Fastställd av styrelsen 21 mars, 2007 Innehållsförteckning Förord 3 Kooperation Utan Gränser 4 - Visionär inledning av arbetet

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

BISTÅNDSNÄMND. Life, programmet per sektor. Decent. Bilaga 3: Decent Work. Inne hål Isfö rtec k n ing

BISTÅNDSNÄMND. Life, programmet per sektor. Decent. Bilaga 3: Decent Work. Inne hål Isfö rtec k n ing Bilaga 3: Decent Work Decent 1 Inne hål Isfö rtec k n ing Life, programmet per sektor LO-TC0 Tobacco and Allied Workers Associations, IUF 6 The International Union of Food, Agricultural, Hotel, Restaurant,

Läs mer

Målet är mer än resan

Målet är mer än resan Målet är mer än resan vinster med internationellt ungdomssamarbete vinster 1med internationellt ungdomssamarbete Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

Strategirapport för Informations- och kommunikationsverksamhet 2014

Strategirapport för Informations- och kommunikationsverksamhet 2014 Strategirapport för Informations- och kommunikationsverksamhet 2014 Ärendenummer: 15/000431 Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Övergripande bedömning av måluppfyllelse

Läs mer

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen?

www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? www.sida.se OM SVENSKT BISTÅND OCH UTVECKLINGSSAMARBETE Vad gör Sverige för att minska fattigdomen i världen? NÄR VI HAR PAPPER PÅ ATT VÅR FÖRENING ÄGER MARKEN, SÅ KAN VI SATSA PÅ BIODLINGEN. Tecla David,

Läs mer

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Det här är en kortfattad introduktion i hivfrågor för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation. Med den vill Forum Syd uppmuntra dig

Läs mer

..den fortsatta tiden

..den fortsatta tiden Verksamhetsrapport från 2007..den fortsatta tiden Om engagemang efter ett år på Röda Korsets folkhögskola. Innehåll Förord 3 Statistik 4 Sammanfattning 8 Intervjuer 10 Emilia Erixon Bodil Markendahl Lisa

Läs mer

Fairtrade City. Guide

Fairtrade City. Guide Fairtrade City Guide 1 Innehållsförteckning Information 3 Om Fairtrade City 4 Ett internationellt koncept 4 Initiativ och drivkraft 5 Fairtrade 6 Varför Fairtrade City? 6 Kommunicera Fairtrade City 9 Diplomering

Läs mer

Resultatuppföljning 2008. Informations- och påverkansprogrammet

Resultatuppföljning 2008. Informations- och påverkansprogrammet Resultatuppföljning 2008 Informations- och påverkansprogrammet 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Datainsamling och analys... 4 1.4 Rapportens fortsatta upplägg... 4 2 Programbeskrivning...

Läs mer

I en annan del av världen En bok om fackliga utmaningar

I en annan del av världen En bok om fackliga utmaningar I en annan del av världen En bok om fackliga utmaningar Redaktör: Leif Mettävainio Solidariteten går före egenintresset Innehållsförteckning Förord... 6 Fackligt aktiva - med egna ord Christine Kavata,

Läs mer

Vårdförbundets internationella arbete

Vårdförbundets internationella arbete Vårdförbundets internationella arbete GLOBAL SAMVERKAN... 3 Bakgrund... 3 Katastrofhjälp... 3 Yrkesinternationaler... 3 LO-TCO Biståndsnämnd... 3 Internationella projekt... 4 PROFESSIONSUTVECKLING... 6

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer