Nationell konferens i Logopedi november 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationell konferens i Logopedi 18-19 november 2010"

Transkript

1 Nationell konferens i Logopedi november 2010 Kan personer över 65 års ålder med afasi i postakut fas Eva Sandin

2 Landstinget i Uppsala län ville emotse behovet av insatser efter akuttiden efter stroke (/neurologisk sjukdom)

3 När äldre strokepatienter eller patienter med progredierande neurologisk sjukdom (t ex Parkinson, MS, ALS eller Huntingtons sjukdom) lämnar sjukhuset och är färdigbehandlade i medicinskt hänseende upphör, i stort sett, den logopediska rehabiliteringen......målet är att fortsätta utveckla den nya modell med logopeder i öppna vårdformer för att skapa fungerande vårdkedjor så att dessa patienters rehabilitering fortsätter och fullföljs. ur Landstinget i Uppsala läns ansökan till Socialstyrelsen

4 Förstärka med 4,0 logopeder varav två i Uppsala kommun, en i östra delen och den andra i en annan del av Uppsala kommun, den tredje i södra länsdelen, dvs i Enköping och Håbo kommuner och den fjärde i norra länsdelen. Samverkan ska ske mellan Akademiska sjukhuset, primärvården och länets kommuner. Med fyra logopeder i projektet ges möjlighet att prova olika sätt att använda logopedresurser i olika delar av länet. Det ger bra underlag för planering av framtida omhändertagande av den åldrande befolkningens behov. Det förefaller som om det behövs en mix av insatser för patienter, personal och närstående. Logopeden ska kartlägga patientens kommunikationssituation i hemmet och stötta nya kommunikationsstrategier och ett säkrare ätande. ur Landstinget i Uppsala läns ansökan till Socialstyrelsen

5 Mål: Att insatser fullföljs baserat på fungerande organisation och en vårdkedja med tydligt personligt ansvar med patientens livskvalitet i centrum

6 Modell - för att uppnå målet - att insatser fullföljs - nya former länkade till redan givna Teammedlemsskap i akutskede Insatser på rehabiliteringsenhet Förstärkta resurser på länsdelsjukhus Möjlighet till intensiv rehab Hemrehabilitering i team samt via Hemvårdsenheten Insatser i boende oavsett boendeform - (OrdBo, vård- o omsorgsb) Insatser såsom handledning/utbildning (>500) - kommuner Närståendestöd, samverkan med anhörigstödjare Stöd till ideella sektorn - skapa rum för det offentliga samtalet

7 Organisation - landsting - kommun - nya samverkansformer behövs mellan kommun och landsting

8 Organisation - landsting - kommun Lokalt i Uppsala: Kommunerna anser att insatser behövs även inom kommunal verksamhet Diskussioner är inledda kring hur den samverkan som finns mellan landsting och kommun i projektet ska övergå i en permanent organisation med förebyggande insatser samt fortsatt rehabilitering efter stroke

9 Vårdkedja - hållas obruten Logopeder behövs genom hela vårdkedjan för att minimera risken för att enskilda personers behov inte emotses fullt ut - så länge insatserna behövs - insatser på nya platser - vårdboende, eget hem, offentliga platser Antal totalt Inremmitent Andel (n) 232 Logoped 44% (101) Sjuksköterska kommun 24% (56) (efter kontakt) Paramedicin 14% (32) Läkare primärvård 10% (24) (Hemvårdsenhet) Annan 8% (19)

10 Arbetssätt - vad gör bäst nytta för personen med afasi Intensiv rehabilitering 1 Samtalsstöd - en strategi för att restaurera samtal i realtid (5 insatser) 2 Hälsofrämjande insatser (stöd till par och närstående) - Insatser i det egna hemmet oavsett boendeform Referens: 1 Allen 1990; Bakheit et al, 2007; Basso 2005; Bhogal et al 2003; Meinzer, Dundja, Barthel, Elbert & Rockstroh, 2005; Pulvermüller et al, Kagan, Black, Duncan, Simmons Mackie & Square, 2001 men även Boles & Lewis, 2003

11 EVIDENS översikten indikerade effekt av träning (SLT) av personer med afasi efter stroke. resultat som stöttade intensiv träning i stället för konventionell träning. Träning av logoped jämfört med träning av en volontär under handledning visade på samma träningsutfall Otillräcklig evidens för att dra slutsatser gällande effektivitet utifrån olika behandlingsformer (effectiveness of one SLT approach over another.) (Kelly, Brady & Enderby, & Whurr, 2009 Cochrane Database Syst Rev ). Man har dock funnit ett antal studier som varit randomiserade där någon av ovanstående kriterier saknades, prospektiva gruppmatchade kohortstudier med ovanstående kriterier samt kontrollerade behandlingsstudier av lägre evidensgrad som tillika med ett antal single-case studier visat sig ha kliniskt värde och som ligger till grund för nationella riktlinjer kring afasirehabilitering (England) (Cappa, Benke, Clarke, Rossi, Stemmer, & van Heugten, 2005). Motsvarande riktlinjer saknas i Sverige. Man har visat via randomiserade, prospektiva och kontrollerade studier att för att få en signifikant förbättrad kommunikation behöver insatserna vara täta, där varje träningstillfälle omfattar flera timmar (Allen 1990; Bakheit et al, 2007; Meinzer, Djundja, Barthel, Elbert & Rockstroh, 2005; Pulvermüller et al, 2001).

12 En kontrollerad prospektiv studie med insatser för ökad interpersonell kommunikation via samtalsstöd (supported conversation, SCA); en samtalsform där lyssnaren anpassar sig personen med afasi samt använder ett flertal språkliga modaliteter som skrivna stödord, gester, skrivna val och successiv återkoppling och förstärkning, visar ökad språklig interaktion (Kagan, Black, Duchan, Simmons-Mackie, & Square, 2001 men även i Boles & Lewis, 2003). Stödinsatser till volontärer med målsättning att understödja ökad kommunikativ förmåga hos personer med afasi dels ger ökad kommunikativ delaktighet dels är kostnadseffektivt (Vicker, Parr, Pound, & Duchan, 2009). En svensk studie visar goda effekter av rehabiliteringsinsatser i hemmiljö i postakut fas efter stroke (Widén Holmqvist et al, 1998). Via en randomiserad, prospektiv och kontrollerad svensk studie kring insatser/rehabilitering till personer med lätt till moderat grad av stroke, efter insatser i hemmet, har man visat kvarvarande god ADL-förmåga fem år efter utskrivning från akut strokeenhet (Thorsén, Holmqvist, de Pedro-Cuesta & von Koch, 2005).

13 1 A-Kommunikatör; basal kommunikationsförmåga (Emerging communicator) 2 B-Kommunikatör; viss förmåga i kontrollerade situationer (Contextual choice communicator) 3 C-Kommunikatör; förenklad och fluktuerande förmåga (Transitional communicator) 4 D-Kommunikatör; viss förmåga (Stored message communicator) 5 E-Kommunikatör; förbättrad förmåga (Generative communicator) 6 F-Kommunikatör; god kommunikationsförmåga, stödberoende (Specific need communictor)

14 Resultat - vad har projektet visat - signifikanta resultat för ökad kommunikation oavsett boendeform, ordinärt eller vård- och omsorgsboende

15 Signifikant ökad kommunikativ förmåga enligt Wilcoxons test (z = 4,95, p < 0,001) (median) Personer med afasi enbart (n=75)

16 Signifikant ökad kommunikativ förmåga enligt Wilcoxons test (z = 1,96, p < 0,05) (median) Personer med både afasi och ätproblem (n=34)

17 Vård- och omsorgsboende (n=32) A = 6 B = 15 C = 5 D = Kommunikatörsnivå innan insats vård- och omsorgsboende Medelvärde 2,5 (C) E = F = 2 0 A B C D E F A = 4 B = Kommunikatörsnivå efter insats vård- och omsorgsboende C = Medelvärde 3,1 (C) D = E = F = 4 0 A B C D E F Z= -3,18; p= 0,00147.

18 Ordinärt boende (n=31) A = 0 B = 7 C = 5 D = Kommunikatörsnivå innan insats OrdBo Medelvärde 4 (D) E = F = 6 0 A B C D E F A = 0 B = Kommunikatörsnivå efter insats OrdBo C = Medelvärde 4,6 (E) D = E = F = 10 0 A B C D E F Z= -3,41; p<0,001 (0,00064)

19 Under samma tidsperiod 232 insatser i vård- och omsorgsboende 243 insatser i ordinärt boende - vilket visar på lika stort behov av insatser oavsett boendeform - stöd på plats - stöd till omgivningen

20 Prognos remisser = 287 (2010) Prognos insatser = 713 (2010)

21 Slutsatser Vi har tagit fram modeller för att kunna fullfölja rehabiliteringsinsatser baserat på: att återta sin plats som kommunikativ person med ökad självständighet via samtalsstöd och vi ser att personer som återerövrar det friska efterfrågar mindre afasivård

22 Togs fram en fotokarta på hela personalgruppen. Vårdtagaren pekade ut två som han sedan träffade och förmedlade via bildillustrationer och genom att peka och visa - hur han ville ha det vid påklädning. Problemområde toalett identifierades. Vårdtagaren fick hjälp på toaletten, men blev sedan ofta sittande långa stunder för att man glömt honom. Personalen informerades av vårdtagaren tillsammans med logoped. Genom att peka i tidningar och på olika bildmaterial presenterat av logopeden, skapades en ny planering för aktiviteter. kgl

23 Kommunikatörsnivå E Kommunikatörsnivå D Kommunikatörsnivå B Leg. Logoped Kjerstin Greve-Löberg

24 JA! - och det finns mer intressant läsning i slutrapporten Logopedi i öppna vårdformer Landstinget i Uppsala län statliga stimulansmedel Se till höger Logopedi i öppen vård aspx

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Slutrapport. Strokeprojektet 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen

Slutrapport. Strokeprojektet 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen Slutrapport Strokeprojektet 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Slutrapport Utveckling av vårdkedjan efter stroke Projektledare: Mattias Alsiö Enköping den 31 januari 2013 1 Sammanfattning Bakgrund: I

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer?

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? REVISIONSRAPPORT 2013-08-27 Sid 1 (2) Dnr: 12REK19 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? Bakgrund Demenssjukas vård och omsorg kostar årligen

Läs mer

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Livssituationen två år efter stroke En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län

Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län Monica Ahlström, Ulrika Blomé, Mari Broqvist, Ingrid Göransson, Anna-Karin Nilsson, Ulla Pettersson PrioriteringsCentrum

Läs mer

Vägar till alternativ telefoni. för personer med tal-/språkstörning

Vägar till alternativ telefoni. för personer med tal-/språkstörning Vägar till alternativ telefoni för personer med tal-/språkstörning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kjerstin Greve-Löberg Foto/illustration: Kjerstin Greve-Löberg, Morgan Ceken och Maria Olsson

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS

RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS RÄTT VÅRD- OCH OMSORGSNIVÅ FÖR ANNA OCH LARS Slutenvård - Hallands sjukhus På väg in till sjukhus Anna och Lars - mest sjuka äldre personer På väg ut från sjukhus Öppenvård - Närsjukvård och kommunal vård

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Torsås 11 01 11. Agnetha Karlsson

Torsås 11 01 11. Agnetha Karlsson Torsås 11 01 11 Agnetha Karlsson Sammanfattning Projektet har drivits av Torsås kommun och finansierats av stimulansmedel för Äldre, område rehabilitering. Erhållna medel 1 040 000:- under ett år. (2010)

Läs mer

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun.

Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Att leva gott som äldre i Östhammars kommun. Plan för framtidens service, trygghet, omsorg och vård av äldre Östhammars kommun. Inledning Bakgrund, uppdrag och syfte Kommunstyrelsen har gett socialnämnden

Läs mer

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013

Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org. Famnas kvalitetsrapport 2013 Box 16355 103 26 Stockholm www.famna.org Famnas kvalitetsrapport 2013 Famnas kvalitetsrapport 2013 Om Famna Famna startade 2004 genom att åtta idéburna organisationer tog ett gemensamt initiativ till att

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR DEMENSVÅRD. Bilaga: SANDVIKEN

NATIONELLA RIKTLINJER FÖR DEMENSVÅRD. Bilaga: SANDVIKEN Revisionsrapport NATIONELLA RIKTLINJER FÖR DEMENSVÅRD Bilaga: SANDVIKEN Margaretha Larsson Christina Karlsson Samgranskning Landstinget Gävleborg, Gävle, Ockelbo, Sandviken och Söderhamnskommuner NATIONELLA

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Socialtjänstens insatser till vuxna personer med förvärvade hjärnskador

Socialtjänstens insatser till vuxna personer med förvärvade hjärnskador AKUTVÅRD REHABILITERING VAD HÄNDER SEDAN? Socialtjänstens insatser till vuxna personer med förvärvade hjärnskador 2002:29 AKUTVÅRD REHABILITERING VAD HÄNDER SEDAN? Socialtjänstens insatser till vuxna personer

Läs mer