Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun"

Transkript

1 Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun Samrådshandling Oktober 2012

2 Munkedals kommun 1(11) Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun Samrådshandling oktober 2012 ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande och beräknas kunna bli utställd under första kvartalet 2013 och antagen av kommunstyrelsen under andra kvartalet Genomförandetid Genomförandetiden är fem år räknat från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Ansvarsfördelning, huvudmannaskap Inom planområdet finns allmänna platser benämnda NATUR 1, NATUR 2, PARK 1 (friluftsbad), P PLATS, GÅNGVÄG, naturbad, trädäck, gång, utsiktsplats, sittplats, hkp, cykelp, forn, gräns, skylt m m, se även tabell s 3. Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap vilket innebär att detaljplanens allmänna platser kommer att förvaltas av kommunen eller på uppdrag av kommunen. Detaljplanen kommer att genomföras etappvis. Kommunens eller föreningars förvaltningsuppdrag för anläggningar inom allmän platser kommer att utvidgas i den takt som exploateringen genomförs. Detaljplanen kommer att utgöra kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Kommunen äger och förvaltar va anläggningarna. Utbyggnad av vatten och avlopp, dagvatten och tomrör för bredband utförs av Munkedals kommun, inklusive pumpstation och inkoppling till huvudledning. Anslutningspunkt skapas för hamnen i Stora Gårvik. Stora Gårviks småbåtshamn Utvecklingen av småbåtshamnen förutsätter samverkan mellan markägare och de som driver hamnverksamheten idag. Även de 10 befintliga separata bryggplatserna inom skisserat hamnområde måste hanteras på ett godtagbart sätt, dvs genom att de hänvisas till ny plats i den nya hamnen. Hamnen har kapacitet att även rymma de ca 25 båtar som idag har bryggor utanför planområdet. Kommunen har inte något uttalat mål att driva och förvalta en utbyggd småbåtshamn men tar genom sitt ansvar för planens genomförande på sig att stödja en samverkan mellan hamnens olika parter som säkerställer en lämplig driftsform. Småbåtshamnen i Stora Gårvik förvaltas idag av en bryggförening. Den nya hamnen kommer i huvudsak att betjäna tomtägare inom Gårvik men ska också vara öppen för andra kommuninvånare (eller helt öppen). Förvaltningen av den nya hamnen kan lämpligen utföras av en separat brygg

3 Munkedals kommun 2(11) förening för hamnen Denna bryggförening träffar avtal med markägarna om rådighet till hamnområdet utifrån en hamnordning som kommunen ansvarar för. En alternativ lösning är att bilda en hamnfastighet vars ägare kan lägga ut förvaltningen på entreprenad och låta hamnens verksamhet utvecklas etappvis utifrån en hamnordning som kommunen ansvarar för. Ett tidigt exploateringsavtal (föravtal) avses träffas som reglerar ansvaret för ägaren till Ödsby 3:6 vad avser restaurering av strandzonen. Även ägarna till marksamfälligheten och befintliga bryggföreningar har ett delansvar för restaurering av strandzonen. Detta avses regleras innan tillstånd ges att anlägga ny pontonbrygga. Samma förvaltningsansvar gäller därmed för båtförråden som för småbåtshamnen. Båtförrådens enda syfte är förvaring av båttillbehör och redskap med anknytning till båtliv. Indirekt är avsikten att biltrafiken till hamnen ska reduceras genom tillgång till ett hamnnära förråd. Kopplingen av båtförråd till båtplats säkerställs i de stadgar som läggs fast för bryggförening/samfällighetsförening. Utökad parkering på ängen vid infarten till Stora Gårvik ska anläggas senast i samband med utbyggnad av etapp 2 i hamnen. Kommunen är markägare. Som en första åtgärd sker en uppmarkering av platser och i nästa steg utökning genom uppgrusning. Bryggområdet i Lilla Gårvik Utvecklingen av småbåtshamnen förutsätter delvis samverkan mellan markägarna. Även de ca 16 separata bryggplatserna i Lilla Gårvik måste hanteras på ett godtagbart sätt, dvs genom att de hänvisas till ny plats i den nya hamnen. Kommunen har inte något uttalat mål att driva och förvalta en utbyggd småbåtshamn men tar genom sitt ansvar för planens genomförande på sig att stödja en samverkan mellan hamnens olika parter som säkerställer en lämplig driftsform. Småbåtshamnen i Lilla Gårvik förvaltas idag av de enskilda bod och brygginnehavarna. Det är en angelägen naturvårdsfråga att avveckla dessa bryggor till förmån för en samlad mindre småbåtshamn med flytbryggor. Eftersom den nya småbåtshamnen i Lilla Gårvik i huvudsak ska betjäna tomtägare inom eller i nära anslutning till Lilla Gårvik kan bryggornas förvaltning kopplas till en separat bryggföreningen som antar stadgar för bryggföreningen som kopplar medlemskapet till tomt/markinnehav i närheten av Lilla Gårvik. Ett tidigt exploateringsavtal (föravtal) avses träffas som reglerar ansvaret för ägaren till Lökeberg 1:4 vad avser restaurering av strandzonen. Även ägarna till samfälligheten har ett delansvar för restaurering av strandzonen. Detta avses regleras innan tillstånd ges att anlägga ny pontonbrygga. Samma förvaltningsansvar gäller därmed för båtförråden som för småbåtshamnen. Båtförrådens enda syfte är förvaring av båttillbehör och redskap med anknytning till båtliv. Mot bakgrund av att hamnområdet är svårtillgängligt med bil är avsikten att härigenom öka tillgängligheten för bryggplatsinnehavarna genom tillgång till ett hamnnära förråd. Kopplingen av båtförråd till båtplats säkerställs i de stadgar som läggs fast för bryggförening/samfällighetsförening. Genomförande och driftsansvar för planområdets anläggningar redovisas i nedanstående tabell:

4 Munkedals kommun 3(11) Anläggning Genomförandeansvar Driftansvar Allmänna platser NATUR 1 (utanför reservat) Munkedals kommun Munkedals kommun NATUR 2 (reservat) Munkedals kommun Staten PARK 1 (Friluftsbad) Munkedals kommun Munkedals kommun] P PLATS Munkedals kommun Munkedals kommun GÅNGVÄG trappor, spångar Munkedals kommun Munkedals kommun trädäck (gångbrygga) Munkedals kommun Munkedals kommun gång (beläggn, trappor, spångar) Munkedals kommun Munkedals kommun cykelp Munkedals kommun Munkedals kommun skydd (stenblock) Munkedals kommun Munkedals kommun skyltar (gång, naturstig, bad etc) Munkedals kommun Munkedals kommun sittplats (sittbänk) Munkedals kommun Munkedals kommun naturbad (livräddn.utr. etc) Munkedals kommun Munkedals kommun va ledn Munkedals kommun Munkedals kommun dagvatten Munkedals kommun Munkedals kommun el Fortum Distribution Fortum Distribution tele Telia Sonera Telia Sonera tomrör för bredband Munkedals kommun Hamnförening/ exploatör Kvartersmark för enskilt ändamål B Fastighetsägare Fastighetsägare Kvartersmark för allmänt ändamål V 1 Hamnförening/ exploatör Hamnförening/ Fastighetsägare trädäck (gångbrygga) Hamnförening/ exploatör Hamnförening/ Fastighetsägare utfyllnad Hamnförening/ exploatör Hamnförening/ Fastighetsägare pumpstation Munkedals kommun Munkedals kommun RWC/sop Munkedals kommun Munkedals kn/fastighetsägare hamnkontor Exploatör Hamnförening/ Fastighetsägare simskolelokal Munkedals kommun Munkedals kommun båtförråd Exploatör Hamnförening/ Fastighetsägare sittplats (sittbänk) Exploatör Hamnförening/ Fastighetsägare V 2 Exploatör Hamnförening/ Fastighetsägare båtförråd Exploatör Hamnförening/ Fastighetsägare Vattenområden W (öppet vattenområde) WN 1 Munkedals kommun Munkedals kommun flytbrygga med hopptorn (befintlig) Munkedals kommun trädäck (gångbrygga) Munkedals kommun Munkedals kommun WV 1 (småbåtshamn) Exploatör Hamnförening/Fastighetsägare trädäck (gångbrygga) Hamnförening/ exploatör Hamnförening/ Fastighetsägare WB 1 (brygga för närl. bostäder) Exploatör Samfällighetsförening Med exploatör avses nuvarande markägare eller av denne utsedd exploatör, t ex entreprenör eller bryggförening. Fortum Distribution AB och Telia Sonera har anläggningar/ledningar inom planområdet, för vilka de ansvarar.

5 Munkedals kommun 4(11) Lantmäteriet i Vänersborg ansvarar för fastighetsbildningen. Ansökan om lantmäteriförrättning inlämnas av Munkedals kommun. Genomförandeansvaret inom kvartersmarken, inklusive ledningar till anslutningspunkt för vatten och avlopp, ligger hos fastighetsägaren. Avtal Exploateringsavtal tecknas mellan Munkedals kommun och markägarna för Stora respektive Lilla Gårviks hamnar. Skriftliga föravtal (tidiga exploateringsavtal) mellan kommunen och markägarna till Lökeberg 1:4, Ödsby 3:6 och Ödsby 4:1 bör komma till innan planen ställs ut. Avtal tecknas mellan kommunen och hamnföreningen avseende skötsel av kommunala byggnader. Ett antal överenskommelser behöver också träffas mellan markägarna och den nya bryggföreningen, överenskommelser som säkerställer en hamnförvaltning i bryggföreningens regi. Hamnförordning/ar behöver utarbetas av kommunen i samråd med markägarna och befintlig bryggförening. Etappindelning Stora Gårvik I illustrationskartan anges tre etapper som tänkt stegvis utbyggnad av hamnen. De avtal och villkor som bör eller ska kopplas till de olika etapperna sammanfattas nedan, antal båtplatser m m som anges är exempel på storleksordning som överensstämmer med illustrationskartan. Etapp 1 Stora Gårvik Inom hela strandområdet ska ske en uppstädning inklusive rivning och bortförsel av befintliga äldre bryggrester m m från både strand och vattenområdet, se även i dokumentet Bottenundersökning i Gårvik och Solvik angående vissa noterade rester på sjöbotten.) I etapp 1 ersätts befintliga bryggor i första delen av hamnområdet med ny hamn. Efter utbyggnad av etapp 1 finns det ca 74 st samlade båtplatser, varav ca 34 st blir nya båtplatser. Av de ca 48 st båtförråd som planen medger ska lämpligen drygt hälften, ca 34 st förråd byggas i etapp 1. Detta är ett villkor för utbyggnaden av etapp 1. I etapp 1 ska även servicebyggnad innehållande bl a toaletter, soprum och eventuellt simskolelokal. Detta är ett villkor för utbyggnaden av etapp 1. Därtill kan hamnkontor byggas. Bord och sittplatser, gångvägar, barriärer etc i hamnen ska kompletteras enligt hamnordning/avtal. Etapp 2 Stora Gårvik Vid utbyggnad av etapp 2 förutsätts att befintliga bryggor söder om hamnområdet avvecklas. Båtägarna hänvisas till nya platser i nya hamnen. Övergivna bryggrester m m ska rensas. Efter utbyggnad av etapp 2 finns det ca 114 st samlade båtplatser, varav ca 15 st blir nya båtplatser. Resterande båtförråd som planen medger kan vid behov byggas i etapp 2, ca 14 st.

6 Munkedals kommun 5(11) Parkering med ca 40 nya platser ska byggas ut. Detta är ett villkor för utbyggnaden av etapp 2. Sådan expansion bedöms kunna ske relativt enkelt på befintlig anslutande ängsyta inom den kommunalt ägda fastigheten, kommunen bör kunna medverka. Bord och sittplatser, gångvägar, barriärer etc i hamnen ska kompletteras enligt hamnordning/avtal. Etapp 3 Stora Gårvik Efter utbyggnad av etapp 3 kan det finnas upp till ca 150 st samlade båtplatser, varav ca 35 st blir nya båtplatser. Vid behov kan ytterligare 90 nya p platser byggas ut på ängen. Nödvändiga villkor bör avtalas inför etapp 3 efter förnyad behovsbedömning. Bord och sittplatser, gångvägar, barriärer etc i hamnen ska kompletteras enligt hamnordning/avtal. Etappindelning Lilla Gårvik I illustrationskartan anges två etapper som tänkt stegvis utbyggnad av hamnen. De avtal och villkor som bör eller ska kopplas till de olika etapperna sammanfattas nedan, antal båtplatser m m som anges är en lämplig indelning som överensstämmer med illustrationskartan. Etapp 1 Lilla Gårvik Inom hela strandområdet ska ske en uppstädning inklusive rivning av befintliga förråd och bortförsel av gamla bryggrester m m från både strand och vattenområdet. Stenmaterial till två nya bryggfundament ska varsamt sammanföras från befintliga bryggrester i strandområdet, vissa större block och mindre stenar bör kvarlämnas. Befintliga bryggor ersätts med en ny flytbrygga. Efter utbyggnad av etapp 1 finns det ca 16 st samlade båtplatser, varav i princip ingen blir ny båtplats. Därtill kvarstår den större bryggan vid berget mot Stora Gårvik med en befintlig båtplats. Även vid och på denna brygga ska uppstädning ske och allmänhetens tillträde (gångväg) fungera båtförråd byggs i första etappen varav ett ska vara kopplat till befintlig brygga vid berget och ett ska vara till för båtföreningens (/samfällighetsföreningens) gemensamma förvaring. Gångvägen genom Lilla Gårvik ska fungera i etapp 1. Sittplatser, gångvägar etc ska kompletteras enligt hamnordning/avtal. Etapp 2 Lilla Gårvik En ny flytbrygga anläggs. Efter utbyggnad av etapp 2 finns det 32 st samlade båtplatser, varav i princip 16 blir nya båtplatser. Därtill kvarstår den större bryggan vid berget mot Stora Gårvik med en befintlig båtplats. Totalt 33 båtplatser möjliggörs efter full utbyggnad av Lilla Gårvik. Resterande båtförråd byggs i andra etappen. Efter full utbyggnad av etapp 2 finns det ca 34 st båtförråd i Lilla Gårvik. Hamnordning En hamnordning ska upprättas och antas av kommunstyrelsen. Denna ska finnas till bildandet av Stora Gårviks Hamnförening. Här ska finnas regler för hur de 90 st nya båtplatserna fördelas.

7 Munkedals kommun 6(11) Krav på utförande i de olika etapperna ska preciseras avseende bland annat bord och sittplatser, trafikreglering, gångvägar, orienteringstavlor etc. Även kommunens båtplatsvillkor ska regleras: Lastbryggan ska ordnas så att dess funktion som besöksbrygga säkerställas. Kommunen bör säkerställa rätt till ytterligare båtplatser, t ex en plats för badplatsen/simskolan samt en för räddningstjänsten. Strandbryggan där Gårviks brygg och båtförening har sina båtar idag bör kunna användas som promenadbrygga med sittmöjligheter utefter. Frågan om ansvar för denna behöver avtalas med markägaren. Denna strandbrygga ligger utanför planområdet. Överenskommelse bör göras med ägaren av befintlig brygga som ska fungera som del av allmän gångväg i Lilla Gårvik, vid berget mot Stora Gårvik. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Inom planområdet finns fastigheter i både kommunal och enskild ägo. De fastighetsrättsliga förvaltningsfrågorna är beskrivna under avsnittet Ansvarsfördelning, huvudmannaskap. Föreslaget hamnkvarter i Stora Gårvik avstyckas lämpligen till en nybildad fastighet, i huvudsak från Ödsby 3:6. För Lilla Gårvik, och som alternativ även i Stora Gårvik, skapas gemensamhetsanläggningar för hamnområdena. Åtkomsten till underjordiska ledningar inom kvartersmark säkerställs genom u områden på plankartan. Ledningsrätter/servitut för ledningar i mark tillskapas genom respektive ledningsägares försorg. Ansökan om lantmäteriförrättning för bildande och ändringar av fastigheter inges av Munkedals kommun. Innan bygglov beviljas ska ansökan om erforderliga fastighetsbildningsåtgärder ha inkommit till lantmäterimyndigheten. Förordnande enligt 113 Byggnadslagen Inom naturmarken i den befintliga äldre detaljplanen (byggnadsplan 1966) gäller ett förordnande enligt 113 Byggnadslagen. Förordnandet innebär att ägarna till exploateringsfastigheter ska upplåta all mark som inte markerats som tomtmark till allmänt ändamål. Förordnande enligt 113 belastar idag del av Ödsby 3:6 och Lökeberg 1:4. För att mark där förordnandet gäller ska kunna tas i anspråk för annat ändamål än allmän plats måste förordnandet upphävas. Upphävandet görs av länsstyrelsen efter ansökan från kommunen. Under samrådet för planen kommer rättighetshavarna att informeras i ett separat utskick om det planerade upphävandet och dess konsekvenser samt ges möjlighet att inkomma med synpunkter. Ny möjlighet för att inkomma med synpunkter planeras därefter att ges under utställningen. Ansökan om upphävande kommer att ske efter utställningen av planen men innan antagande. Illustration nedan visar berörda områden. För ytterligare redogörelse av områdena se planbeskrivningen under TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN/Förordnanden.

8 Munkedals kommun 7(11) Den befintliga bostadstomten som omvandlas till allmän platsmark i anslutning till badplatsen Förslag till två samlade områden för båtförråd i Lilla Gårvik Område som föreslås till kvartersmark för allmänt ändamål i Stora Gårvik (servicebyggnad och båtförråd) Områden med 113 förordnande som planförslaget tar i anspråk Linje som motsvarar strandlinjen i byggnadsplanen från 1966 och därigenom gränsen för förordnandet Marksamfälligheter (lastageplats) och servitutsrättigheter Rättigheter för samfällda lastageplatser mm har undersökts av lantmäteriet. Nedan följer en kortfattad beskrivning av förhållandena. Lilla Gårvik Lilla Gårviks bryggområde (WV1) innefattar samfällda markområdet s (delägare Lökeberg 1;2, 1:4, 1:6, 1:7 och 1:22) samt enskild mark som tillhör Lökeberg 1:4. Det öppna vattenområdet inom Lilla Gårvik är samfällt för samma fastigheter som är delägare i samfälligheten s, vilket innebär att även vattnet utanför Lökeberg 1:4, 1:6, 1:12 och 1:17 är samfällt. Servitut med rätt till båtplats anvisad av stamfastigheten, Lökeberg 1:4, äger fastigheterna Lökeberg 1:14, 1:15 och 1:16.

9 Munkedals kommun 8(11) Illustration över Lilla Gårviks bryggområde Stora Gårvik Stora Gårviks småbåtshamn (WV1) innefattar mark och vattenområden, som hör till Ödsby 3:5 och 3:6 samt samfälligheten s (delägare Ödsby 3:6 och Ödsby 4:1, 50% vardera). Fastighetsindelningen framgår av illustrationen över Stora Gårviks hamnområde. Servitutsrättighet för båtplats äger fastigheterna Ödsby 3:13 och 3:14 som belastar Ödsby 3:5. I en ny hamnanläggning kommer båtplats att anvisas för dessa.

10 Munkedals kommun 9(11) Illustration över Stora Gårviks hamnområde EKONOMISKA FRÅGOR Kostnader för fastighetsbildning som reglerar förvaltningen av allmänna platser bekostas av Munkedals kommun. Utbyggnad av vatten, avlopp, dagvatten och tomrör för bredband bekostas av Munkedals kommun. Motsvarande kostnader för enskild eller allmänt tillgänglig kvartersmark svarar exploatören för. Reglerna för hur utbyggnads och driftskostnaderna för planområdets allmänna platser fördelas är beskrivna under avsnittet Ansvarsfördelning, huvudmannaskap.

11 Munkedals kommun 10(11) För anslutning till det kommunala va nätet kommer Munkedals kommun att ta ut anslutningsavgift enligt den kommunala va taxan. Alla anläggningar på kvartersmark bekostas av fastighetsägaren. Munkedals kommun är fastighetsägare till del av hamnområdet i Stora Gårvik samt till den kommunala badplatsen. Småbåtshamnar Utbyggnads och driftskostnader för hamnen har analyserats översiktligt i planarbetet. Kommunen avser ta initiativ till samtal mellan exploatören samt befintliga bryggföreningarnas styrelser om hamnens utbyggnad. Det kan gälla kostnads och intäktsanalyser, förvaltningsform och frågor som rör föreningsstadga. Gångbryggan mellan Lilla och Stora Gårvik Gångbryggan är lämpligen ett eget projekt, troligen upphandlar kommunen detta separat. Avgränsningar i båda ändar förtydligas då, men bör i princip gälla från befintlig brygga vid berget i Lilla Gårvik till och med bron över Gårviksbäcken vid omklädningshytterna på badplatsen samt inkludera ramp ner till gångväg i bortre änden av nämnda befintliga brygga i Lilla Gårvik. Förordnande enligt 113 Byggnadslagen Se FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR ovan. Ingen ersättning ska utgå för någon av parterna. Kommunalt huvudmannaskap för allmän plats Kommunalt huvudmannaskap innebär ömsesidiga (tvingande) rättigheter för kommunen respektive fastighetsägaren att låta allmän platsmark lösas in av kommunen. Istället för inlösen enligt plan och bygglagen kan endera parten begära lantmäteriförrättning. I förrättningen begärs markåtkomst genom fastighetsreglering. En diskussion kommer att tas upp med respektive fastighetsägare (som berörs av allmän platsmark) vilken lösning som kan anses vara bäst. Detta bör vara klart till när detaljplanen skall ställas ut. TEKNISKA FRÅGOR Bergteknisk utredning har utförts av Bergab Berggeologiska undersökningar AB, resultatet redovisas i bilagan: Bergteknisk besiktning, Exploateringen ska följa de begränsningar som finns i dessa utredningar. Naturmark Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar därmed för skötsel av naturmark inom planområdet som ligger utanför naturreservatet. Staten är ansvarig för naturmark inom naturresrvatet. Naturmarken ska i stort bevaras intakt och i vissa delar städas/rensas. Sådan rensning som ligger i anslutning till tidigare bryggområden ska rensas i samband med flytt av båtplatser och kan därmed ske etappvis. Vatten, avlopp och dagvatten Anslutning till kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp ska ske mot den nya VA ledningen som är under utbyggnad i Gårviksvägen.

12 Munkedals kommun 11(11) Dagvatten inom planområdet ska tas omhand lokalt vilket innebär att verksamhetsområde för allmän VA anläggning inte omfattar dagvatten. Dagvatten kan normalt infiltreras på tomt och naturmark. Överskottsvatten leds via öppna eller kulverterade diken respektive i ledning under gata till befintliga diken. Hamnplanen i Stora Gårvik ska enligt planbestämmelse utföras med beläggning som medger infiltration. El Fortum Distribution AB ansvarar för elledningar och transformatorer. Behov av eventuella ytterligare transformatorstationer bedöms inte nödvändigt, detta bör bekräftas av nätägaren under planens samråd. Tele Telia Sonera ansvarar för teleledningar. Bredband Förberedelse för bredband bör ske genom att tomrör läggs ned vid exploateringen. Uppvärmning Fjärrvärme finns inte framdraget. Direktverkande el tillåts inte för nybyggnation. Radon Uppförande av byggnader för bostäder ställer krav på radonskyddad grundkonstruktion om inte särskild utredning visar att annat utförande är lämpligt. Detta bevakas i bygglovskedet. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Denna genomförandebeskrivning har upprättats av Contekton Arkitekter Fyrstad AB genom Mattias Öhlin under medverkan av Ronny Larsson och Henrik Gustafsson, Munkedals kommun. Genomförandebeskrivningen har utformats i samråd med Lantmäterikonsult Stellan Hermansson AB och Mats Tillander, förvaltningschef för samhällsbyggnadsenheten, Munkedals kommun. Munkedal oktober 2012 Ronny Larsson Fysisk planerare Tillväxtenheten, Munkedals kommun Mattias Öhlin Arkitekt Contekton Arkitekter Fyrstad AB

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Gemensamt avlopp så kan det gå till

Gemensamt avlopp så kan det gå till Gemensamt avlopp så kan det gå till Kort om denna folder Denna folder vänder sig till fastighetsägare som står i begrepp att åtgärda sitt avlopp och där det är aktuellt att göra det tillsammans med andra

Läs mer

Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner

Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner L A N T M Ä T E R I E T 1 (12) PM Bilaga till LMV-rapport 2008:6 2009-02-03 Dnr 401-2009/335 Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner 1. Bakgrund I regleringsbrevet för år 2008 erhöll Lantmäteriet,

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

Planbeskrivning. Kristvallavägen mm. Samråd. Detaljplan för del av. i Trekanten, Kalmar kommun

Planbeskrivning. Kristvallavägen mm. Samråd. Detaljplan för del av. i Trekanten, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Rebecka Sandelius 2011-0633 1(17) 0480-45 03 33 Planbeskrivning Samråd Detaljplan för del av Kristvallavägen mm i Trekanten, Kalmar kommun Planenheten Adress Box 611,

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen PÄ 02/2013a Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen Upprättad 2015-03-20 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-02 DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 Sunne kommun, Värmlands län Beställare: Sunne kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad tel: 010-722 50 00 Uppdragsansvarig:

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12 185 177 171 172 173 175 178 10:13 B 180 179 181 179,3 183 10:14 BII 178,0 10:11 180 10:12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Detaljplan för bostäder Dals-Eds kommun Västra Götalands län sidan 1 (8 ) Detaljplan

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer