Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun"

Transkript

1 Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun Samrådshandling Oktober 2012

2 Munkedals kommun 1(11) Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun Samrådshandling oktober 2012 ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande och beräknas kunna bli utställd under första kvartalet 2013 och antagen av kommunstyrelsen under andra kvartalet Genomförandetid Genomförandetiden är fem år räknat från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Ansvarsfördelning, huvudmannaskap Inom planområdet finns allmänna platser benämnda NATUR 1, NATUR 2, PARK 1 (friluftsbad), P PLATS, GÅNGVÄG, naturbad, trädäck, gång, utsiktsplats, sittplats, hkp, cykelp, forn, gräns, skylt m m, se även tabell s 3. Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap vilket innebär att detaljplanens allmänna platser kommer att förvaltas av kommunen eller på uppdrag av kommunen. Detaljplanen kommer att genomföras etappvis. Kommunens eller föreningars förvaltningsuppdrag för anläggningar inom allmän platser kommer att utvidgas i den takt som exploateringen genomförs. Detaljplanen kommer att utgöra kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Kommunen äger och förvaltar va anläggningarna. Utbyggnad av vatten och avlopp, dagvatten och tomrör för bredband utförs av Munkedals kommun, inklusive pumpstation och inkoppling till huvudledning. Anslutningspunkt skapas för hamnen i Stora Gårvik. Stora Gårviks småbåtshamn Utvecklingen av småbåtshamnen förutsätter samverkan mellan markägare och de som driver hamnverksamheten idag. Även de 10 befintliga separata bryggplatserna inom skisserat hamnområde måste hanteras på ett godtagbart sätt, dvs genom att de hänvisas till ny plats i den nya hamnen. Hamnen har kapacitet att även rymma de ca 25 båtar som idag har bryggor utanför planområdet. Kommunen har inte något uttalat mål att driva och förvalta en utbyggd småbåtshamn men tar genom sitt ansvar för planens genomförande på sig att stödja en samverkan mellan hamnens olika parter som säkerställer en lämplig driftsform. Småbåtshamnen i Stora Gårvik förvaltas idag av en bryggförening. Den nya hamnen kommer i huvudsak att betjäna tomtägare inom Gårvik men ska också vara öppen för andra kommuninvånare (eller helt öppen). Förvaltningen av den nya hamnen kan lämpligen utföras av en separat brygg

3 Munkedals kommun 2(11) förening för hamnen Denna bryggförening träffar avtal med markägarna om rådighet till hamnområdet utifrån en hamnordning som kommunen ansvarar för. En alternativ lösning är att bilda en hamnfastighet vars ägare kan lägga ut förvaltningen på entreprenad och låta hamnens verksamhet utvecklas etappvis utifrån en hamnordning som kommunen ansvarar för. Ett tidigt exploateringsavtal (föravtal) avses träffas som reglerar ansvaret för ägaren till Ödsby 3:6 vad avser restaurering av strandzonen. Även ägarna till marksamfälligheten och befintliga bryggföreningar har ett delansvar för restaurering av strandzonen. Detta avses regleras innan tillstånd ges att anlägga ny pontonbrygga. Samma förvaltningsansvar gäller därmed för båtförråden som för småbåtshamnen. Båtförrådens enda syfte är förvaring av båttillbehör och redskap med anknytning till båtliv. Indirekt är avsikten att biltrafiken till hamnen ska reduceras genom tillgång till ett hamnnära förråd. Kopplingen av båtförråd till båtplats säkerställs i de stadgar som läggs fast för bryggförening/samfällighetsförening. Utökad parkering på ängen vid infarten till Stora Gårvik ska anläggas senast i samband med utbyggnad av etapp 2 i hamnen. Kommunen är markägare. Som en första åtgärd sker en uppmarkering av platser och i nästa steg utökning genom uppgrusning. Bryggområdet i Lilla Gårvik Utvecklingen av småbåtshamnen förutsätter delvis samverkan mellan markägarna. Även de ca 16 separata bryggplatserna i Lilla Gårvik måste hanteras på ett godtagbart sätt, dvs genom att de hänvisas till ny plats i den nya hamnen. Kommunen har inte något uttalat mål att driva och förvalta en utbyggd småbåtshamn men tar genom sitt ansvar för planens genomförande på sig att stödja en samverkan mellan hamnens olika parter som säkerställer en lämplig driftsform. Småbåtshamnen i Lilla Gårvik förvaltas idag av de enskilda bod och brygginnehavarna. Det är en angelägen naturvårdsfråga att avveckla dessa bryggor till förmån för en samlad mindre småbåtshamn med flytbryggor. Eftersom den nya småbåtshamnen i Lilla Gårvik i huvudsak ska betjäna tomtägare inom eller i nära anslutning till Lilla Gårvik kan bryggornas förvaltning kopplas till en separat bryggföreningen som antar stadgar för bryggföreningen som kopplar medlemskapet till tomt/markinnehav i närheten av Lilla Gårvik. Ett tidigt exploateringsavtal (föravtal) avses träffas som reglerar ansvaret för ägaren till Lökeberg 1:4 vad avser restaurering av strandzonen. Även ägarna till samfälligheten har ett delansvar för restaurering av strandzonen. Detta avses regleras innan tillstånd ges att anlägga ny pontonbrygga. Samma förvaltningsansvar gäller därmed för båtförråden som för småbåtshamnen. Båtförrådens enda syfte är förvaring av båttillbehör och redskap med anknytning till båtliv. Mot bakgrund av att hamnområdet är svårtillgängligt med bil är avsikten att härigenom öka tillgängligheten för bryggplatsinnehavarna genom tillgång till ett hamnnära förråd. Kopplingen av båtförråd till båtplats säkerställs i de stadgar som läggs fast för bryggförening/samfällighetsförening. Genomförande och driftsansvar för planområdets anläggningar redovisas i nedanstående tabell:

4 Munkedals kommun 3(11) Anläggning Genomförandeansvar Driftansvar Allmänna platser NATUR 1 (utanför reservat) Munkedals kommun Munkedals kommun NATUR 2 (reservat) Munkedals kommun Staten PARK 1 (Friluftsbad) Munkedals kommun Munkedals kommun] P PLATS Munkedals kommun Munkedals kommun GÅNGVÄG trappor, spångar Munkedals kommun Munkedals kommun trädäck (gångbrygga) Munkedals kommun Munkedals kommun gång (beläggn, trappor, spångar) Munkedals kommun Munkedals kommun cykelp Munkedals kommun Munkedals kommun skydd (stenblock) Munkedals kommun Munkedals kommun skyltar (gång, naturstig, bad etc) Munkedals kommun Munkedals kommun sittplats (sittbänk) Munkedals kommun Munkedals kommun naturbad (livräddn.utr. etc) Munkedals kommun Munkedals kommun va ledn Munkedals kommun Munkedals kommun dagvatten Munkedals kommun Munkedals kommun el Fortum Distribution Fortum Distribution tele Telia Sonera Telia Sonera tomrör för bredband Munkedals kommun Hamnförening/ exploatör Kvartersmark för enskilt ändamål B Fastighetsägare Fastighetsägare Kvartersmark för allmänt ändamål V 1 Hamnförening/ exploatör Hamnförening/ Fastighetsägare trädäck (gångbrygga) Hamnförening/ exploatör Hamnförening/ Fastighetsägare utfyllnad Hamnförening/ exploatör Hamnförening/ Fastighetsägare pumpstation Munkedals kommun Munkedals kommun RWC/sop Munkedals kommun Munkedals kn/fastighetsägare hamnkontor Exploatör Hamnförening/ Fastighetsägare simskolelokal Munkedals kommun Munkedals kommun båtförråd Exploatör Hamnförening/ Fastighetsägare sittplats (sittbänk) Exploatör Hamnförening/ Fastighetsägare V 2 Exploatör Hamnförening/ Fastighetsägare båtförråd Exploatör Hamnförening/ Fastighetsägare Vattenområden W (öppet vattenområde) WN 1 Munkedals kommun Munkedals kommun flytbrygga med hopptorn (befintlig) Munkedals kommun trädäck (gångbrygga) Munkedals kommun Munkedals kommun WV 1 (småbåtshamn) Exploatör Hamnförening/Fastighetsägare trädäck (gångbrygga) Hamnförening/ exploatör Hamnförening/ Fastighetsägare WB 1 (brygga för närl. bostäder) Exploatör Samfällighetsförening Med exploatör avses nuvarande markägare eller av denne utsedd exploatör, t ex entreprenör eller bryggförening. Fortum Distribution AB och Telia Sonera har anläggningar/ledningar inom planområdet, för vilka de ansvarar.

5 Munkedals kommun 4(11) Lantmäteriet i Vänersborg ansvarar för fastighetsbildningen. Ansökan om lantmäteriförrättning inlämnas av Munkedals kommun. Genomförandeansvaret inom kvartersmarken, inklusive ledningar till anslutningspunkt för vatten och avlopp, ligger hos fastighetsägaren. Avtal Exploateringsavtal tecknas mellan Munkedals kommun och markägarna för Stora respektive Lilla Gårviks hamnar. Skriftliga föravtal (tidiga exploateringsavtal) mellan kommunen och markägarna till Lökeberg 1:4, Ödsby 3:6 och Ödsby 4:1 bör komma till innan planen ställs ut. Avtal tecknas mellan kommunen och hamnföreningen avseende skötsel av kommunala byggnader. Ett antal överenskommelser behöver också träffas mellan markägarna och den nya bryggföreningen, överenskommelser som säkerställer en hamnförvaltning i bryggföreningens regi. Hamnförordning/ar behöver utarbetas av kommunen i samråd med markägarna och befintlig bryggförening. Etappindelning Stora Gårvik I illustrationskartan anges tre etapper som tänkt stegvis utbyggnad av hamnen. De avtal och villkor som bör eller ska kopplas till de olika etapperna sammanfattas nedan, antal båtplatser m m som anges är exempel på storleksordning som överensstämmer med illustrationskartan. Etapp 1 Stora Gårvik Inom hela strandområdet ska ske en uppstädning inklusive rivning och bortförsel av befintliga äldre bryggrester m m från både strand och vattenområdet, se även i dokumentet Bottenundersökning i Gårvik och Solvik angående vissa noterade rester på sjöbotten.) I etapp 1 ersätts befintliga bryggor i första delen av hamnområdet med ny hamn. Efter utbyggnad av etapp 1 finns det ca 74 st samlade båtplatser, varav ca 34 st blir nya båtplatser. Av de ca 48 st båtförråd som planen medger ska lämpligen drygt hälften, ca 34 st förråd byggas i etapp 1. Detta är ett villkor för utbyggnaden av etapp 1. I etapp 1 ska även servicebyggnad innehållande bl a toaletter, soprum och eventuellt simskolelokal. Detta är ett villkor för utbyggnaden av etapp 1. Därtill kan hamnkontor byggas. Bord och sittplatser, gångvägar, barriärer etc i hamnen ska kompletteras enligt hamnordning/avtal. Etapp 2 Stora Gårvik Vid utbyggnad av etapp 2 förutsätts att befintliga bryggor söder om hamnområdet avvecklas. Båtägarna hänvisas till nya platser i nya hamnen. Övergivna bryggrester m m ska rensas. Efter utbyggnad av etapp 2 finns det ca 114 st samlade båtplatser, varav ca 15 st blir nya båtplatser. Resterande båtförråd som planen medger kan vid behov byggas i etapp 2, ca 14 st.

6 Munkedals kommun 5(11) Parkering med ca 40 nya platser ska byggas ut. Detta är ett villkor för utbyggnaden av etapp 2. Sådan expansion bedöms kunna ske relativt enkelt på befintlig anslutande ängsyta inom den kommunalt ägda fastigheten, kommunen bör kunna medverka. Bord och sittplatser, gångvägar, barriärer etc i hamnen ska kompletteras enligt hamnordning/avtal. Etapp 3 Stora Gårvik Efter utbyggnad av etapp 3 kan det finnas upp till ca 150 st samlade båtplatser, varav ca 35 st blir nya båtplatser. Vid behov kan ytterligare 90 nya p platser byggas ut på ängen. Nödvändiga villkor bör avtalas inför etapp 3 efter förnyad behovsbedömning. Bord och sittplatser, gångvägar, barriärer etc i hamnen ska kompletteras enligt hamnordning/avtal. Etappindelning Lilla Gårvik I illustrationskartan anges två etapper som tänkt stegvis utbyggnad av hamnen. De avtal och villkor som bör eller ska kopplas till de olika etapperna sammanfattas nedan, antal båtplatser m m som anges är en lämplig indelning som överensstämmer med illustrationskartan. Etapp 1 Lilla Gårvik Inom hela strandområdet ska ske en uppstädning inklusive rivning av befintliga förråd och bortförsel av gamla bryggrester m m från både strand och vattenområdet. Stenmaterial till två nya bryggfundament ska varsamt sammanföras från befintliga bryggrester i strandområdet, vissa större block och mindre stenar bör kvarlämnas. Befintliga bryggor ersätts med en ny flytbrygga. Efter utbyggnad av etapp 1 finns det ca 16 st samlade båtplatser, varav i princip ingen blir ny båtplats. Därtill kvarstår den större bryggan vid berget mot Stora Gårvik med en befintlig båtplats. Även vid och på denna brygga ska uppstädning ske och allmänhetens tillträde (gångväg) fungera båtförråd byggs i första etappen varav ett ska vara kopplat till befintlig brygga vid berget och ett ska vara till för båtföreningens (/samfällighetsföreningens) gemensamma förvaring. Gångvägen genom Lilla Gårvik ska fungera i etapp 1. Sittplatser, gångvägar etc ska kompletteras enligt hamnordning/avtal. Etapp 2 Lilla Gårvik En ny flytbrygga anläggs. Efter utbyggnad av etapp 2 finns det 32 st samlade båtplatser, varav i princip 16 blir nya båtplatser. Därtill kvarstår den större bryggan vid berget mot Stora Gårvik med en befintlig båtplats. Totalt 33 båtplatser möjliggörs efter full utbyggnad av Lilla Gårvik. Resterande båtförråd byggs i andra etappen. Efter full utbyggnad av etapp 2 finns det ca 34 st båtförråd i Lilla Gårvik. Hamnordning En hamnordning ska upprättas och antas av kommunstyrelsen. Denna ska finnas till bildandet av Stora Gårviks Hamnförening. Här ska finnas regler för hur de 90 st nya båtplatserna fördelas.

7 Munkedals kommun 6(11) Krav på utförande i de olika etapperna ska preciseras avseende bland annat bord och sittplatser, trafikreglering, gångvägar, orienteringstavlor etc. Även kommunens båtplatsvillkor ska regleras: Lastbryggan ska ordnas så att dess funktion som besöksbrygga säkerställas. Kommunen bör säkerställa rätt till ytterligare båtplatser, t ex en plats för badplatsen/simskolan samt en för räddningstjänsten. Strandbryggan där Gårviks brygg och båtförening har sina båtar idag bör kunna användas som promenadbrygga med sittmöjligheter utefter. Frågan om ansvar för denna behöver avtalas med markägaren. Denna strandbrygga ligger utanför planområdet. Överenskommelse bör göras med ägaren av befintlig brygga som ska fungera som del av allmän gångväg i Lilla Gårvik, vid berget mot Stora Gårvik. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Inom planområdet finns fastigheter i både kommunal och enskild ägo. De fastighetsrättsliga förvaltningsfrågorna är beskrivna under avsnittet Ansvarsfördelning, huvudmannaskap. Föreslaget hamnkvarter i Stora Gårvik avstyckas lämpligen till en nybildad fastighet, i huvudsak från Ödsby 3:6. För Lilla Gårvik, och som alternativ även i Stora Gårvik, skapas gemensamhetsanläggningar för hamnområdena. Åtkomsten till underjordiska ledningar inom kvartersmark säkerställs genom u områden på plankartan. Ledningsrätter/servitut för ledningar i mark tillskapas genom respektive ledningsägares försorg. Ansökan om lantmäteriförrättning för bildande och ändringar av fastigheter inges av Munkedals kommun. Innan bygglov beviljas ska ansökan om erforderliga fastighetsbildningsåtgärder ha inkommit till lantmäterimyndigheten. Förordnande enligt 113 Byggnadslagen Inom naturmarken i den befintliga äldre detaljplanen (byggnadsplan 1966) gäller ett förordnande enligt 113 Byggnadslagen. Förordnandet innebär att ägarna till exploateringsfastigheter ska upplåta all mark som inte markerats som tomtmark till allmänt ändamål. Förordnande enligt 113 belastar idag del av Ödsby 3:6 och Lökeberg 1:4. För att mark där förordnandet gäller ska kunna tas i anspråk för annat ändamål än allmän plats måste förordnandet upphävas. Upphävandet görs av länsstyrelsen efter ansökan från kommunen. Under samrådet för planen kommer rättighetshavarna att informeras i ett separat utskick om det planerade upphävandet och dess konsekvenser samt ges möjlighet att inkomma med synpunkter. Ny möjlighet för att inkomma med synpunkter planeras därefter att ges under utställningen. Ansökan om upphävande kommer att ske efter utställningen av planen men innan antagande. Illustration nedan visar berörda områden. För ytterligare redogörelse av områdena se planbeskrivningen under TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN/Förordnanden.

8 Munkedals kommun 7(11) Den befintliga bostadstomten som omvandlas till allmän platsmark i anslutning till badplatsen Förslag till två samlade områden för båtförråd i Lilla Gårvik Område som föreslås till kvartersmark för allmänt ändamål i Stora Gårvik (servicebyggnad och båtförråd) Områden med 113 förordnande som planförslaget tar i anspråk Linje som motsvarar strandlinjen i byggnadsplanen från 1966 och därigenom gränsen för förordnandet Marksamfälligheter (lastageplats) och servitutsrättigheter Rättigheter för samfällda lastageplatser mm har undersökts av lantmäteriet. Nedan följer en kortfattad beskrivning av förhållandena. Lilla Gårvik Lilla Gårviks bryggområde (WV1) innefattar samfällda markområdet s (delägare Lökeberg 1;2, 1:4, 1:6, 1:7 och 1:22) samt enskild mark som tillhör Lökeberg 1:4. Det öppna vattenområdet inom Lilla Gårvik är samfällt för samma fastigheter som är delägare i samfälligheten s, vilket innebär att även vattnet utanför Lökeberg 1:4, 1:6, 1:12 och 1:17 är samfällt. Servitut med rätt till båtplats anvisad av stamfastigheten, Lökeberg 1:4, äger fastigheterna Lökeberg 1:14, 1:15 och 1:16.

9 Munkedals kommun 8(11) Illustration över Lilla Gårviks bryggområde Stora Gårvik Stora Gårviks småbåtshamn (WV1) innefattar mark och vattenområden, som hör till Ödsby 3:5 och 3:6 samt samfälligheten s (delägare Ödsby 3:6 och Ödsby 4:1, 50% vardera). Fastighetsindelningen framgår av illustrationen över Stora Gårviks hamnområde. Servitutsrättighet för båtplats äger fastigheterna Ödsby 3:13 och 3:14 som belastar Ödsby 3:5. I en ny hamnanläggning kommer båtplats att anvisas för dessa.

10 Munkedals kommun 9(11) Illustration över Stora Gårviks hamnområde EKONOMISKA FRÅGOR Kostnader för fastighetsbildning som reglerar förvaltningen av allmänna platser bekostas av Munkedals kommun. Utbyggnad av vatten, avlopp, dagvatten och tomrör för bredband bekostas av Munkedals kommun. Motsvarande kostnader för enskild eller allmänt tillgänglig kvartersmark svarar exploatören för. Reglerna för hur utbyggnads och driftskostnaderna för planområdets allmänna platser fördelas är beskrivna under avsnittet Ansvarsfördelning, huvudmannaskap.

11 Munkedals kommun 10(11) För anslutning till det kommunala va nätet kommer Munkedals kommun att ta ut anslutningsavgift enligt den kommunala va taxan. Alla anläggningar på kvartersmark bekostas av fastighetsägaren. Munkedals kommun är fastighetsägare till del av hamnområdet i Stora Gårvik samt till den kommunala badplatsen. Småbåtshamnar Utbyggnads och driftskostnader för hamnen har analyserats översiktligt i planarbetet. Kommunen avser ta initiativ till samtal mellan exploatören samt befintliga bryggföreningarnas styrelser om hamnens utbyggnad. Det kan gälla kostnads och intäktsanalyser, förvaltningsform och frågor som rör föreningsstadga. Gångbryggan mellan Lilla och Stora Gårvik Gångbryggan är lämpligen ett eget projekt, troligen upphandlar kommunen detta separat. Avgränsningar i båda ändar förtydligas då, men bör i princip gälla från befintlig brygga vid berget i Lilla Gårvik till och med bron över Gårviksbäcken vid omklädningshytterna på badplatsen samt inkludera ramp ner till gångväg i bortre änden av nämnda befintliga brygga i Lilla Gårvik. Förordnande enligt 113 Byggnadslagen Se FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR ovan. Ingen ersättning ska utgå för någon av parterna. Kommunalt huvudmannaskap för allmän plats Kommunalt huvudmannaskap innebär ömsesidiga (tvingande) rättigheter för kommunen respektive fastighetsägaren att låta allmän platsmark lösas in av kommunen. Istället för inlösen enligt plan och bygglagen kan endera parten begära lantmäteriförrättning. I förrättningen begärs markåtkomst genom fastighetsreglering. En diskussion kommer att tas upp med respektive fastighetsägare (som berörs av allmän platsmark) vilken lösning som kan anses vara bäst. Detta bör vara klart till när detaljplanen skall ställas ut. TEKNISKA FRÅGOR Bergteknisk utredning har utförts av Bergab Berggeologiska undersökningar AB, resultatet redovisas i bilagan: Bergteknisk besiktning, Exploateringen ska följa de begränsningar som finns i dessa utredningar. Naturmark Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar därmed för skötsel av naturmark inom planområdet som ligger utanför naturreservatet. Staten är ansvarig för naturmark inom naturresrvatet. Naturmarken ska i stort bevaras intakt och i vissa delar städas/rensas. Sådan rensning som ligger i anslutning till tidigare bryggområden ska rensas i samband med flytt av båtplatser och kan därmed ske etappvis. Vatten, avlopp och dagvatten Anslutning till kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp ska ske mot den nya VA ledningen som är under utbyggnad i Gårviksvägen.

12 Munkedals kommun 11(11) Dagvatten inom planområdet ska tas omhand lokalt vilket innebär att verksamhetsområde för allmän VA anläggning inte omfattar dagvatten. Dagvatten kan normalt infiltreras på tomt och naturmark. Överskottsvatten leds via öppna eller kulverterade diken respektive i ledning under gata till befintliga diken. Hamnplanen i Stora Gårvik ska enligt planbestämmelse utföras med beläggning som medger infiltration. El Fortum Distribution AB ansvarar för elledningar och transformatorer. Behov av eventuella ytterligare transformatorstationer bedöms inte nödvändigt, detta bör bekräftas av nätägaren under planens samråd. Tele Telia Sonera ansvarar för teleledningar. Bredband Förberedelse för bredband bör ske genom att tomrör läggs ned vid exploateringen. Uppvärmning Fjärrvärme finns inte framdraget. Direktverkande el tillåts inte för nybyggnation. Radon Uppförande av byggnader för bostäder ställer krav på radonskyddad grundkonstruktion om inte särskild utredning visar att annat utförande är lämpligt. Detta bevakas i bygglovskedet. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Denna genomförandebeskrivning har upprättats av Contekton Arkitekter Fyrstad AB genom Mattias Öhlin under medverkan av Ronny Larsson och Henrik Gustafsson, Munkedals kommun. Genomförandebeskrivningen har utformats i samråd med Lantmäterikonsult Stellan Hermansson AB och Mats Tillander, förvaltningschef för samhällsbyggnadsenheten, Munkedals kommun. Munkedal oktober 2012 Ronny Larsson Fysisk planerare Tillväxtenheten, Munkedals kommun Mattias Öhlin Arkitekt Contekton Arkitekter Fyrstad AB

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Vita Sannar Örnudden Nya och befintliga bostäder inom fastigheterna Bråna 1:46, 1:71 och 4:1 m fl Melleruds kommun

Detaljplan för Vita Sannar Örnudden Nya och befintliga bostäder inom fastigheterna Bråna 1:46, 1:71 och 4:1 m fl Melleruds kommun Detaljplan för Vita Sannar Örnudden Nya och befintliga bostäder inom fastigheterna Bråna 1:46, 1:71 och 4:1 m fl Melleruds kommun ANTAGANDEHANDLING Mars 2013 Normalt planförfarande Contekton Arkitekter

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft Lagakrafthandling 2011-03-23 Antagen 2011-04-27, laga kraft 2011-05-27 Detaljplan för Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Detaljplan för Kv SVARVEN m m. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för Kv SVARVEN m m. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kv SVARVEN m m Antagandehandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB Upprättad i mars 2012 1(4) Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING Normalt planförfarande Mars 2012 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen för Eds Allé.

Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen för Eds Allé. Antagandehandling enligt PBL 1987:10 uppr. aug 2012 rev. maj 2013 Detaljplan för Eds Allé GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska och tekniska åtgärder

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLANERNAS HUVUDSAKLIGA GENOMFÖRANDE. Preliminär tidplan Utställning av planförslaget 1:a kvartalet 2013

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLANERNAS HUVUDSAKLIGA GENOMFÖRANDE. Preliminär tidplan Utställning av planförslaget 1:a kvartalet 2013 2014-03-10 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten Solö 1:54, Solö s:2 med flera, etapp 1, i Länna församling enligt ÄPBL och Detaljplan för del av fastigheten Solö 1:54, Solö s:2 med flera,

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Nötsäter 1:311, Dunkavlemyren. Tjörns Kommun, Västra Götaland

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Nötsäter 1:311, Dunkavlemyren. Tjörns Kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-11-30 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Nötsäter 1:311, Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(6) SPN-141/2008 214 G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, fysisk planering den 12 januari 2009 reviderad den

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Ryland 3:2 m.fl. TANUMSHEDE CENTRUM DEL 1

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Ryland 3:2 m.fl. TANUMSHEDE CENTRUM DEL 1 ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2014-05-13, justerad 2015-03-25 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Ryland 3:2 m.fl. TANUMSHEDE CENTRUM DEL 1 Tanums kommun, Västra Götalands Län Ditrix AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Antagandehandling. Upprättad , rev

Antagandehandling. Upprättad , rev FO 116 1 (7) Detaljplan för HÄSSLERÖD 1:29 m.fl. Uddevalla, Uddevalla kommun Dnr: 425 Planen är antagen av Miljö och Stadsbyggnadsnämnden den 15 september 2011. Detta beslut vann laga kraft den 13 oktober

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl BOSTÄDER VID HEMBYGDSVÄGEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-09-07 Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl. BOSTÄDER

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Samrådshandling. Detaljplan för GREBBESTAD 2:1 M FL Tanums kommun

Samrådshandling. Detaljplan för GREBBESTAD 2:1 M FL Tanums kommun Samrådshandling Grebbestadsbryggan Detaljplan för GREBBESTAD 2:1 M FL Tanums kommun Genomförandebeskrivning WSP Samhällsbyggnad februari 2010 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Grebbestad 2:1 m fl

Läs mer

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker.

Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. Detaljplan för småindustri Del av HÖGENORUM 1:12 Stenungsunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-03-02 justerad 2010-06-09 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Målsättningen med detaljplanen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GLÖSKÄR 1:7 M FL FASTIGHETER

GLÖSKÄR 1:7 M FL FASTIGHETER G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Samrådshandling 2016-01-27 Detaljplan för GLÖSKÄR 1:7 M FL FASTIGHETER Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering ADRESS

Läs mer

Detaljplan för Hövik 5:1 m.fl. Hövik 5:1 m.fl. Tjörns kommun. Genomförandebeskrivning. Koncept

Detaljplan för Hövik 5:1 m.fl. Hövik 5:1 m.fl. Tjörns kommun. Genomförandebeskrivning. Koncept Detaljplan för Tjörns kommun Koncept 2010-05-17 Detaljplan för Tjörns kommun Koncept 2010-05-05 Beställare: Tjörns kommun 471 80 Skärhamn Beställarens representant: Marcelo Arancibia Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 med flera, Midsjö, i Rimbo församling

Detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 med flera, Midsjö, i Rimbo församling ANTAGANDEHANDLING Version 1.0 Detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 med flera, Midsjö, i Rimbo församling Dnr 03-10029.214 Ks 07-466 Ärendet hanteras enligt plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL

Läs mer

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Orust kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING (UTSTÄLLNINGSHANDLING) Upprättad 2012-08-25 BO-HUS-PLAN AB Arkitekt Boo Widén ORUST KOMMUN Verksamheten för

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Planförfarande Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.

Planförfarande Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Samrådshandling Detaljplan för Eds Allé GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska, tekniska och administrativa åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Utställningshandling. Allmänt. Planprocessen. Södra Heestrand. Tanums kommun

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Utställningshandling. Allmänt. Planprocessen. Södra Heestrand. Tanums kommun 1 (11) Detaljplan för del av YTTERBY S:5 m fl Södra Heestrand Tanums kommun Utställningshandling Upprättad 2012-03-14 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt en redovisar de organisatoriska,

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2012-11-02 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för småindustri öster om Hällebäck, MUNKERÖD 1:21 m.fl. Stenungsunds kommun Tillhör Kommunfullmäktige i Stenungsunds kommun beslut 2008-12-15 228 Laga kraft 2009-01-13 Jonas Sverkén Sekreterare

Läs mer

ORGANISATORISKA FRÅGOR

ORGANISATORISKA FRÅGOR ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Detaljplanen tas fram enligt plan- och bygglagens regler för normalt planförfarande (PBL 5 kap 20 ). Efter genomfört programsamråd 2010-06-23 2010-07-26 fattades beslut 2010-08-25

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Samrådshandling. Allmänt. Planprocessen. Morlanda, Orust kommun, Västra Götalands län

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Samrådshandling. Allmänt. Planprocessen. Morlanda, Orust kommun, Västra Götalands län 1 (7) Detaljplan för del av KÅREHOGEN 1:2 och MORLANDA 2:1 Samrådshandling Upprättad 2012-12-17 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt en redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

del av KANEBO 1:6 m fl

del av KANEBO 1:6 m fl Dnr: 09/075-314 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av KANEBO 1:6 m fl Tångane Tanums kommun Västra Götalands län UTSTÄLLNINGSHANDLING 15-05-11 Till detaljplanen hör följande handlingar: n Planbeskrivning

Läs mer

Upplands Väsby kommun äger fastigheten Harva 1:3. I övrigt är det främst enskilda markägare. Fastigheten Harva 1:6 har 13 delägare.

Upplands Väsby kommun äger fastigheten Harva 1:3. I övrigt är det främst enskilda markägare. Fastigheten Harva 1:6 har 13 delägare. Samrådshandling Detaljplan för Harva GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska, tekniska och administrativa åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

Utställningshandling GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Allmänt. Planprocessen

Utställningshandling GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Allmänt. Planprocessen 1 (6) Utställningshandling 2011-01-24 Detaljplan för del av VALBO-RYRS HOLMEN 1:2 m.fl. Holmens fritidsområde, Valbo-Ryr Munkedals kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt en redovisar

Läs mer

Detaljplan för Billsta 5:11

Detaljplan för Billsta 5:11 Samhällsbyggnadskontoret GenomförandeBESKRIVNING P 2009-00068-214 Detaljplan för Billsta 5:11 inom Järna kommundel i Söder tälje Upprättad 2013-05-31 SAMRÅDSHANDLING(UTKAST) Handlingar Detaljplanen utgörs

Läs mer

UTBY 4:8, 3:3 och 2:8 m fl HERRESTADS- TORSBERG 2:3

UTBY 4:8, 3:3 och 2:8 m fl HERRESTADS- TORSBERG 2:3 UDDEVALLA KOMMUN MILJÖ OCH STADSBYGGNAD ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av UTBY 4:8, 3:3 och 2:8 m fl HERRESTADS- TORSBERG 2:3 Herrestads församling, Uddevalla

Läs mer

Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse

Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse November 2007 Stadsbyggnadskontoret Camilla Klarin, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse Inom Tyresö kommun,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID SJÖLUNDAVÄGEN, DEL AV LÅNGNÄS 5:1 TROSA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2016-08-18 ALLMÄNT Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska

Läs mer

Planprocessen. Genomförandetid. Huvudmannaskap. Ansvarsfördelning

Planprocessen. Genomförandetid. Huvudmannaskap. Ansvarsfördelning 1 (8) Detaljplan för LANEBERG 1:21 m.fl. ARB 520 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Upprättad 2011-04-14. Reviderad 2011-06-16 ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt en redovisar de organisatoriska, tekniska,

Läs mer

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun

Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun Detaljplan för Samrådshandling maj 2011 Normalt planförfarande Del av Sanda 1:9 i Bollstanäs i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska,

Läs mer

Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet

Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet Stadsbyggnadskontoret Peter Hellsten februari 2009 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Skola och förskola på f d Brädgårdsområdet Strand 1:109-1:111, 1:388, 1:389 samt delar av Strand 1:112,

Läs mer

DEL AV LUNDBY 1:2 M.FL, BOSTÄDER

DEL AV LUNDBY 1:2 M.FL, BOSTÄDER G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2012-03-01, rev 2014-03-06 Detaljplan för DEL AV LUNDBY 1:2 M.FL, BOSTÄDER Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET

DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET Antagen 2008-06-18 Laga kraft 2009-02-27 del av fastigheten Uleberg 2:212 m fl, Ulebergshamn, Sotenäs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2008-02-07 ORGANISATORISKA

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun

KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun Detaljplan för Antagandehandling Januari 2012 Normalt planförfarande (PBL 1987:10) KANONEN (Optiumusvägen 15) i VILUNDA i Upplands Väsby kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Lilla Åseröd 2:3 m fl 2011-10-05 Strömstads kommun, Västra Götalands län Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning med gestaltningsprogram

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 m.fl. Tanums Kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR TIDPLAN Förslag till tidplan för detaljplanens

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Utställningshandling. Allmänt. Planprocessen. Centrala Staden. Detaljplan för SPIKÖN M FL ÖAR

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Utställningshandling. Allmänt. Planprocessen. Centrala Staden. Detaljplan för SPIKÖN M FL ÖAR 1 (5) Detaljplan för SPIKÖN M FL ÖAR Centrala Staden Dnr: 0004/2008 Utställningshandling Upprättad mars 2014 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt en redovisar de organisatoriska, tekniska,

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för Timotejen 17 m.m. i stadsdelarna Midsommarkransen och Västberga i Stockholm, Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för Timotejen 17 m.m. i stadsdelarna Midsommarkransen och Västberga i Stockholm, Dp STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR 2009-00533-54 Torbjörn Johansson 2012-08-28 Tfn 08-508 273 52 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för Timotejen 17 m.m. i stadsdelarna Midsommarkransen och

Läs mer

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Ullared 1:104 m.fl. Ullared församling Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-08 Reviderad 2010-11-02, 2011-05-24 1. INLEDNING

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Boberg 3:13 m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-03-03 Reviderad 2010-10-26, 2012-05-15 1. INLEDNING Detaljplanens huvudsyfte

Läs mer

Detaljplan för Handelsplats Älvängen inom fastigheten Starkärr 1:42 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Detaljplan för Handelsplats Älvängen inom fastigheten Starkärr 1:42 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Handelsplats Älvängen inom fastigheten Starkärr 1:42 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Enkelt planförfarande 2012-02-07 Handlingar Plankarta med bestämmelser

Läs mer

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län Antagen av KF 2012-02-23. Laga kraft 2012-03-21 Detaljplan för seniorboende inom HENÅN 1:67 m.fl. Henån, Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2011-06-15, rev 2011-12-22 Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Antagandehandling Dnr: 0481/10

Antagandehandling Dnr: 0481/10 1(5) Tillhör Kommunstyrelsen i beslut 2015-11-02 2... Agneta Dejenfelt Kommunsekreterare DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 i Ödsmål Västra Götalands län Antagandehandling

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska,

Läs mer

Detaljplan för del av KV. HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING. Upprättad i april 2012.

Detaljplan för del av KV. HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING. Upprättad i april 2012. 1 (6) Detaljplan för del av KV. HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för TIBBLEÄNGEN, (del av fastigheten Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl.) Kungsängen Upplands-Bro kommun

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för TIBBLEÄNGEN, (del av fastigheten Kungsängen-Tibble 1:470 m.fl.) Kungsängen Upplands-Bro kommun 2016-04-18 KS 15/0024 Tillväxtkontoret SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för TIBBLEÄNGEN Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt planförfarande ÄPBL 1987:10 Planområdet Genomförandebeskrivning Sida 3 av 5 Innehåll

Läs mer

Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET

Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET STADSBYGGNADSKONTORET Björn Edén, exploateringsingenjör Maj 2010 Samrådshandling GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bäverbäcken OMRÅDE FÖR FLERBOSTADSHUS OCH GOLFVERKSAMHET Fastigheterna

Läs mer

TILLÄGG TILL DETALJPLAN för del av fastigheterna STRAND-ÖVRA 1:2, 1:7, 1:8, 1:16, STRAND NEDRA 2:10, BRÄCKE 1:11 m fl

TILLÄGG TILL DETALJPLAN för del av fastigheterna STRAND-ÖVRA 1:2, 1:7, 1:8, 1:16, STRAND NEDRA 2:10, BRÄCKE 1:11 m fl 1 TILLÄGG TILL DETALJPLAN för del av fastigheterna STRAND-ÖVRA 1:2, 1:7, 1:8, 1:16, STRAND NEDRA 2:10, BRÄCKE 1:11 m fl Forshälla socken och kommun (Del av FO 03) ARB NR: 533 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL 2:24, BRÅBACKA Tibro kommun

Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL 2:24, BRÅBACKA Tibro kommun Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL 2:24, BRÅBACKA Tibro kommun Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av Ransbergs Prästbol 2:24, Bråbacka, Tibro kommun 1 Detaljplan för del av RANSBERGS PRÄSTBOL

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002.

Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002. TYRESÖ KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TIDSPLAN

Läs mer

Skola och förskola i Nytorp

Skola och förskola i Nytorp Februari 2004 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Gustav Thörnqvist, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Skola och förskola i Nytorp Del av fastigheten Trinntorp

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11-99-214 Datum: 2012-11-22 Genomförandebeskrivning Detaljplan för Holländaröd Del av Holländaröd 1:63 m.fl. BRASTAD, LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-22 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Bostäder i kv Porträttet

Bostäder i kv Porträttet ANTAGANDEHANDLING september 2009 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bostäder i kv Porträttet Tyresö 1:481-483 samt del av Tyresö 1:544, inom Tyresö kommun, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

FASTIGHETEN HEDEN 1:300 M.FL.

FASTIGHETEN HEDEN 1:300 M.FL. Datum 2011-09-19 Diarienummer 1410/09 Sida 1/6 Antagen: KF 2011-12-15 Laga Kraft: 2013-03-19 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Lagakrafthandling DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID NÄSTÅS FASTIGHETEN HEDEN 1:300 M.FL. ÖCKERÖ

Läs mer

Detaljplan för Hallsta 4:123 m fl i Häverö församling. Dnr Ks

Detaljplan för Hallsta 4:123 m fl i Häverö församling. Dnr Ks SAMRÅDSFÖRSLAG 2007-05-10 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2007-12-04 ANTAGANDEHANDLINGAR 2008-06-25 Detaljplan för Hallsta 4:123 m fl i Häverö församling. Dnr 07-10061.214 Ks 07-610 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Detaljplan för Bergsvik Befintliga och nya bostäder inom del av Ödsby 4:1 m fl, Tungenäset Munkedals kommun

Detaljplan för Bergsvik Befintliga och nya bostäder inom del av Ödsby 4:1 m fl, Tungenäset Munkedals kommun Detaljplan för Bergsvik Befintliga och nya bostäder inom, Tungenäset Munkedals kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING MARS 2013 Munkedals kommun 1(13) Detaljplan för Bergsvik, Munkedals kommun BEFINTLIGA OCH NYA

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Sunnanå 2:7 m fl, Melleruds kommun, Västra Götalands län UTSTÄLLNINGSHANDLING ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Lilla Åseröd 2:3 m fl 2009-06-01 Strömstads kommun, Västra Götalands län Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för del av Skinnmo 1:117 m.fl, Trollhättans kommun, Västra Götalands län.

Detaljplan för del av Skinnmo 1:117 m.fl, Trollhättans kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för del av Skinnmo 1:117 m.fl, Trollhättans kommun, Västra Götalands län. 09E ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av

Läs mer

Simhall och evenemangshall

Simhall och evenemangshall Mars 2008 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Simhall och evenemangshall Fastigheterna Forellen 15, delar av Gimmersta 1:1 och Bollmora 1:94 m fl i Tyresö Centrum GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Grebbestad 2:406 m fl

Detaljplan för Grebbestad 2:406 m fl Detaljplan för Grebbestad 2:406 m fl Tanums kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning Antagen av MBN: 2010-03-23 Laga kraft: 2010-04-21 Organisatoriska frågor Allmänt En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan Ekolsunds Villasamhälle Del av Ekolsund 1:6 m fl Enköpings Kommun Uppsala Län

Detaljplan Ekolsunds Villasamhälle Del av Ekolsund 1:6 m fl Enköpings Kommun Uppsala Län UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan Ekolsunds Villasamhälle Del av Ekolsund 1:6 m fl Enköpings Kommun Uppsala Län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING EKOLSUND UTSTÄLLNINGSHANDLING 1(6) ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Utställning

Läs mer

UPPHÄVANDE AV FÖRORDNANDE ENLIGT 113 BYGGNADSLAGEN

UPPHÄVANDE AV FÖRORDNANDE ENLIGT 113 BYGGNADSLAGEN Dnr. KS 2013-389 Kommunstyrelsen Tillväxt- och kulturenheten UPPHÄVANDE AV FÖRORDNANDE ENLIGT 113 BYGGNADSLAGEN Med anledning av detaljplan för Västra Gårvik, Lökebergsfastigheterna, på Tungenäset, Munkedals

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 385 Stadsbyggnadsförvaltningen 2008-02-05, reviderad 2008-04-25 Detaljplan för del av Ytterby (Isterberget) Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR

Läs mer