Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun"

Transkript

1 Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun Samrådshandling Oktober 2012

2 Munkedals kommun 1(11) Detaljplan för Gårviks hamn, bad och strandzon Ökad tillgänglighet längs strandzonen Tungenäset, Munkedals kommun Samrådshandling oktober 2012 ORGANISATORISKA FRÅGOR Tidplan Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande och beräknas kunna bli utställd under första kvartalet 2013 och antagen av kommunstyrelsen under andra kvartalet Genomförandetid Genomförandetiden är fem år räknat från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Ansvarsfördelning, huvudmannaskap Inom planområdet finns allmänna platser benämnda NATUR 1, NATUR 2, PARK 1 (friluftsbad), P PLATS, GÅNGVÄG, naturbad, trädäck, gång, utsiktsplats, sittplats, hkp, cykelp, forn, gräns, skylt m m, se även tabell s 3. Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap vilket innebär att detaljplanens allmänna platser kommer att förvaltas av kommunen eller på uppdrag av kommunen. Detaljplanen kommer att genomföras etappvis. Kommunens eller föreningars förvaltningsuppdrag för anläggningar inom allmän platser kommer att utvidgas i den takt som exploateringen genomförs. Detaljplanen kommer att utgöra kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Kommunen äger och förvaltar va anläggningarna. Utbyggnad av vatten och avlopp, dagvatten och tomrör för bredband utförs av Munkedals kommun, inklusive pumpstation och inkoppling till huvudledning. Anslutningspunkt skapas för hamnen i Stora Gårvik. Stora Gårviks småbåtshamn Utvecklingen av småbåtshamnen förutsätter samverkan mellan markägare och de som driver hamnverksamheten idag. Även de 10 befintliga separata bryggplatserna inom skisserat hamnområde måste hanteras på ett godtagbart sätt, dvs genom att de hänvisas till ny plats i den nya hamnen. Hamnen har kapacitet att även rymma de ca 25 båtar som idag har bryggor utanför planområdet. Kommunen har inte något uttalat mål att driva och förvalta en utbyggd småbåtshamn men tar genom sitt ansvar för planens genomförande på sig att stödja en samverkan mellan hamnens olika parter som säkerställer en lämplig driftsform. Småbåtshamnen i Stora Gårvik förvaltas idag av en bryggförening. Den nya hamnen kommer i huvudsak att betjäna tomtägare inom Gårvik men ska också vara öppen för andra kommuninvånare (eller helt öppen). Förvaltningen av den nya hamnen kan lämpligen utföras av en separat brygg

3 Munkedals kommun 2(11) förening för hamnen Denna bryggförening träffar avtal med markägarna om rådighet till hamnområdet utifrån en hamnordning som kommunen ansvarar för. En alternativ lösning är att bilda en hamnfastighet vars ägare kan lägga ut förvaltningen på entreprenad och låta hamnens verksamhet utvecklas etappvis utifrån en hamnordning som kommunen ansvarar för. Ett tidigt exploateringsavtal (föravtal) avses träffas som reglerar ansvaret för ägaren till Ödsby 3:6 vad avser restaurering av strandzonen. Även ägarna till marksamfälligheten och befintliga bryggföreningar har ett delansvar för restaurering av strandzonen. Detta avses regleras innan tillstånd ges att anlägga ny pontonbrygga. Samma förvaltningsansvar gäller därmed för båtförråden som för småbåtshamnen. Båtförrådens enda syfte är förvaring av båttillbehör och redskap med anknytning till båtliv. Indirekt är avsikten att biltrafiken till hamnen ska reduceras genom tillgång till ett hamnnära förråd. Kopplingen av båtförråd till båtplats säkerställs i de stadgar som läggs fast för bryggförening/samfällighetsförening. Utökad parkering på ängen vid infarten till Stora Gårvik ska anläggas senast i samband med utbyggnad av etapp 2 i hamnen. Kommunen är markägare. Som en första åtgärd sker en uppmarkering av platser och i nästa steg utökning genom uppgrusning. Bryggområdet i Lilla Gårvik Utvecklingen av småbåtshamnen förutsätter delvis samverkan mellan markägarna. Även de ca 16 separata bryggplatserna i Lilla Gårvik måste hanteras på ett godtagbart sätt, dvs genom att de hänvisas till ny plats i den nya hamnen. Kommunen har inte något uttalat mål att driva och förvalta en utbyggd småbåtshamn men tar genom sitt ansvar för planens genomförande på sig att stödja en samverkan mellan hamnens olika parter som säkerställer en lämplig driftsform. Småbåtshamnen i Lilla Gårvik förvaltas idag av de enskilda bod och brygginnehavarna. Det är en angelägen naturvårdsfråga att avveckla dessa bryggor till förmån för en samlad mindre småbåtshamn med flytbryggor. Eftersom den nya småbåtshamnen i Lilla Gårvik i huvudsak ska betjäna tomtägare inom eller i nära anslutning till Lilla Gårvik kan bryggornas förvaltning kopplas till en separat bryggföreningen som antar stadgar för bryggföreningen som kopplar medlemskapet till tomt/markinnehav i närheten av Lilla Gårvik. Ett tidigt exploateringsavtal (föravtal) avses träffas som reglerar ansvaret för ägaren till Lökeberg 1:4 vad avser restaurering av strandzonen. Även ägarna till samfälligheten har ett delansvar för restaurering av strandzonen. Detta avses regleras innan tillstånd ges att anlägga ny pontonbrygga. Samma förvaltningsansvar gäller därmed för båtförråden som för småbåtshamnen. Båtförrådens enda syfte är förvaring av båttillbehör och redskap med anknytning till båtliv. Mot bakgrund av att hamnområdet är svårtillgängligt med bil är avsikten att härigenom öka tillgängligheten för bryggplatsinnehavarna genom tillgång till ett hamnnära förråd. Kopplingen av båtförråd till båtplats säkerställs i de stadgar som läggs fast för bryggförening/samfällighetsförening. Genomförande och driftsansvar för planområdets anläggningar redovisas i nedanstående tabell:

4 Munkedals kommun 3(11) Anläggning Genomförandeansvar Driftansvar Allmänna platser NATUR 1 (utanför reservat) Munkedals kommun Munkedals kommun NATUR 2 (reservat) Munkedals kommun Staten PARK 1 (Friluftsbad) Munkedals kommun Munkedals kommun] P PLATS Munkedals kommun Munkedals kommun GÅNGVÄG trappor, spångar Munkedals kommun Munkedals kommun trädäck (gångbrygga) Munkedals kommun Munkedals kommun gång (beläggn, trappor, spångar) Munkedals kommun Munkedals kommun cykelp Munkedals kommun Munkedals kommun skydd (stenblock) Munkedals kommun Munkedals kommun skyltar (gång, naturstig, bad etc) Munkedals kommun Munkedals kommun sittplats (sittbänk) Munkedals kommun Munkedals kommun naturbad (livräddn.utr. etc) Munkedals kommun Munkedals kommun va ledn Munkedals kommun Munkedals kommun dagvatten Munkedals kommun Munkedals kommun el Fortum Distribution Fortum Distribution tele Telia Sonera Telia Sonera tomrör för bredband Munkedals kommun Hamnförening/ exploatör Kvartersmark för enskilt ändamål B Fastighetsägare Fastighetsägare Kvartersmark för allmänt ändamål V 1 Hamnförening/ exploatör Hamnförening/ Fastighetsägare trädäck (gångbrygga) Hamnförening/ exploatör Hamnförening/ Fastighetsägare utfyllnad Hamnförening/ exploatör Hamnförening/ Fastighetsägare pumpstation Munkedals kommun Munkedals kommun RWC/sop Munkedals kommun Munkedals kn/fastighetsägare hamnkontor Exploatör Hamnförening/ Fastighetsägare simskolelokal Munkedals kommun Munkedals kommun båtförråd Exploatör Hamnförening/ Fastighetsägare sittplats (sittbänk) Exploatör Hamnförening/ Fastighetsägare V 2 Exploatör Hamnförening/ Fastighetsägare båtförråd Exploatör Hamnförening/ Fastighetsägare Vattenområden W (öppet vattenområde) WN 1 Munkedals kommun Munkedals kommun flytbrygga med hopptorn (befintlig) Munkedals kommun trädäck (gångbrygga) Munkedals kommun Munkedals kommun WV 1 (småbåtshamn) Exploatör Hamnförening/Fastighetsägare trädäck (gångbrygga) Hamnförening/ exploatör Hamnförening/ Fastighetsägare WB 1 (brygga för närl. bostäder) Exploatör Samfällighetsförening Med exploatör avses nuvarande markägare eller av denne utsedd exploatör, t ex entreprenör eller bryggförening. Fortum Distribution AB och Telia Sonera har anläggningar/ledningar inom planområdet, för vilka de ansvarar.

5 Munkedals kommun 4(11) Lantmäteriet i Vänersborg ansvarar för fastighetsbildningen. Ansökan om lantmäteriförrättning inlämnas av Munkedals kommun. Genomförandeansvaret inom kvartersmarken, inklusive ledningar till anslutningspunkt för vatten och avlopp, ligger hos fastighetsägaren. Avtal Exploateringsavtal tecknas mellan Munkedals kommun och markägarna för Stora respektive Lilla Gårviks hamnar. Skriftliga föravtal (tidiga exploateringsavtal) mellan kommunen och markägarna till Lökeberg 1:4, Ödsby 3:6 och Ödsby 4:1 bör komma till innan planen ställs ut. Avtal tecknas mellan kommunen och hamnföreningen avseende skötsel av kommunala byggnader. Ett antal överenskommelser behöver också träffas mellan markägarna och den nya bryggföreningen, överenskommelser som säkerställer en hamnförvaltning i bryggföreningens regi. Hamnförordning/ar behöver utarbetas av kommunen i samråd med markägarna och befintlig bryggförening. Etappindelning Stora Gårvik I illustrationskartan anges tre etapper som tänkt stegvis utbyggnad av hamnen. De avtal och villkor som bör eller ska kopplas till de olika etapperna sammanfattas nedan, antal båtplatser m m som anges är exempel på storleksordning som överensstämmer med illustrationskartan. Etapp 1 Stora Gårvik Inom hela strandområdet ska ske en uppstädning inklusive rivning och bortförsel av befintliga äldre bryggrester m m från både strand och vattenområdet, se även i dokumentet Bottenundersökning i Gårvik och Solvik angående vissa noterade rester på sjöbotten.) I etapp 1 ersätts befintliga bryggor i första delen av hamnområdet med ny hamn. Efter utbyggnad av etapp 1 finns det ca 74 st samlade båtplatser, varav ca 34 st blir nya båtplatser. Av de ca 48 st båtförråd som planen medger ska lämpligen drygt hälften, ca 34 st förråd byggas i etapp 1. Detta är ett villkor för utbyggnaden av etapp 1. I etapp 1 ska även servicebyggnad innehållande bl a toaletter, soprum och eventuellt simskolelokal. Detta är ett villkor för utbyggnaden av etapp 1. Därtill kan hamnkontor byggas. Bord och sittplatser, gångvägar, barriärer etc i hamnen ska kompletteras enligt hamnordning/avtal. Etapp 2 Stora Gårvik Vid utbyggnad av etapp 2 förutsätts att befintliga bryggor söder om hamnområdet avvecklas. Båtägarna hänvisas till nya platser i nya hamnen. Övergivna bryggrester m m ska rensas. Efter utbyggnad av etapp 2 finns det ca 114 st samlade båtplatser, varav ca 15 st blir nya båtplatser. Resterande båtförråd som planen medger kan vid behov byggas i etapp 2, ca 14 st.

6 Munkedals kommun 5(11) Parkering med ca 40 nya platser ska byggas ut. Detta är ett villkor för utbyggnaden av etapp 2. Sådan expansion bedöms kunna ske relativt enkelt på befintlig anslutande ängsyta inom den kommunalt ägda fastigheten, kommunen bör kunna medverka. Bord och sittplatser, gångvägar, barriärer etc i hamnen ska kompletteras enligt hamnordning/avtal. Etapp 3 Stora Gårvik Efter utbyggnad av etapp 3 kan det finnas upp till ca 150 st samlade båtplatser, varav ca 35 st blir nya båtplatser. Vid behov kan ytterligare 90 nya p platser byggas ut på ängen. Nödvändiga villkor bör avtalas inför etapp 3 efter förnyad behovsbedömning. Bord och sittplatser, gångvägar, barriärer etc i hamnen ska kompletteras enligt hamnordning/avtal. Etappindelning Lilla Gårvik I illustrationskartan anges två etapper som tänkt stegvis utbyggnad av hamnen. De avtal och villkor som bör eller ska kopplas till de olika etapperna sammanfattas nedan, antal båtplatser m m som anges är en lämplig indelning som överensstämmer med illustrationskartan. Etapp 1 Lilla Gårvik Inom hela strandområdet ska ske en uppstädning inklusive rivning av befintliga förråd och bortförsel av gamla bryggrester m m från både strand och vattenområdet. Stenmaterial till två nya bryggfundament ska varsamt sammanföras från befintliga bryggrester i strandområdet, vissa större block och mindre stenar bör kvarlämnas. Befintliga bryggor ersätts med en ny flytbrygga. Efter utbyggnad av etapp 1 finns det ca 16 st samlade båtplatser, varav i princip ingen blir ny båtplats. Därtill kvarstår den större bryggan vid berget mot Stora Gårvik med en befintlig båtplats. Även vid och på denna brygga ska uppstädning ske och allmänhetens tillträde (gångväg) fungera båtförråd byggs i första etappen varav ett ska vara kopplat till befintlig brygga vid berget och ett ska vara till för båtföreningens (/samfällighetsföreningens) gemensamma förvaring. Gångvägen genom Lilla Gårvik ska fungera i etapp 1. Sittplatser, gångvägar etc ska kompletteras enligt hamnordning/avtal. Etapp 2 Lilla Gårvik En ny flytbrygga anläggs. Efter utbyggnad av etapp 2 finns det 32 st samlade båtplatser, varav i princip 16 blir nya båtplatser. Därtill kvarstår den större bryggan vid berget mot Stora Gårvik med en befintlig båtplats. Totalt 33 båtplatser möjliggörs efter full utbyggnad av Lilla Gårvik. Resterande båtförråd byggs i andra etappen. Efter full utbyggnad av etapp 2 finns det ca 34 st båtförråd i Lilla Gårvik. Hamnordning En hamnordning ska upprättas och antas av kommunstyrelsen. Denna ska finnas till bildandet av Stora Gårviks Hamnförening. Här ska finnas regler för hur de 90 st nya båtplatserna fördelas.

7 Munkedals kommun 6(11) Krav på utförande i de olika etapperna ska preciseras avseende bland annat bord och sittplatser, trafikreglering, gångvägar, orienteringstavlor etc. Även kommunens båtplatsvillkor ska regleras: Lastbryggan ska ordnas så att dess funktion som besöksbrygga säkerställas. Kommunen bör säkerställa rätt till ytterligare båtplatser, t ex en plats för badplatsen/simskolan samt en för räddningstjänsten. Strandbryggan där Gårviks brygg och båtförening har sina båtar idag bör kunna användas som promenadbrygga med sittmöjligheter utefter. Frågan om ansvar för denna behöver avtalas med markägaren. Denna strandbrygga ligger utanför planområdet. Överenskommelse bör göras med ägaren av befintlig brygga som ska fungera som del av allmän gångväg i Lilla Gårvik, vid berget mot Stora Gårvik. FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Inom planområdet finns fastigheter i både kommunal och enskild ägo. De fastighetsrättsliga förvaltningsfrågorna är beskrivna under avsnittet Ansvarsfördelning, huvudmannaskap. Föreslaget hamnkvarter i Stora Gårvik avstyckas lämpligen till en nybildad fastighet, i huvudsak från Ödsby 3:6. För Lilla Gårvik, och som alternativ även i Stora Gårvik, skapas gemensamhetsanläggningar för hamnområdena. Åtkomsten till underjordiska ledningar inom kvartersmark säkerställs genom u områden på plankartan. Ledningsrätter/servitut för ledningar i mark tillskapas genom respektive ledningsägares försorg. Ansökan om lantmäteriförrättning för bildande och ändringar av fastigheter inges av Munkedals kommun. Innan bygglov beviljas ska ansökan om erforderliga fastighetsbildningsåtgärder ha inkommit till lantmäterimyndigheten. Förordnande enligt 113 Byggnadslagen Inom naturmarken i den befintliga äldre detaljplanen (byggnadsplan 1966) gäller ett förordnande enligt 113 Byggnadslagen. Förordnandet innebär att ägarna till exploateringsfastigheter ska upplåta all mark som inte markerats som tomtmark till allmänt ändamål. Förordnande enligt 113 belastar idag del av Ödsby 3:6 och Lökeberg 1:4. För att mark där förordnandet gäller ska kunna tas i anspråk för annat ändamål än allmän plats måste förordnandet upphävas. Upphävandet görs av länsstyrelsen efter ansökan från kommunen. Under samrådet för planen kommer rättighetshavarna att informeras i ett separat utskick om det planerade upphävandet och dess konsekvenser samt ges möjlighet att inkomma med synpunkter. Ny möjlighet för att inkomma med synpunkter planeras därefter att ges under utställningen. Ansökan om upphävande kommer att ske efter utställningen av planen men innan antagande. Illustration nedan visar berörda områden. För ytterligare redogörelse av områdena se planbeskrivningen under TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN/Förordnanden.

8 Munkedals kommun 7(11) Den befintliga bostadstomten som omvandlas till allmän platsmark i anslutning till badplatsen Förslag till två samlade områden för båtförråd i Lilla Gårvik Område som föreslås till kvartersmark för allmänt ändamål i Stora Gårvik (servicebyggnad och båtförråd) Områden med 113 förordnande som planförslaget tar i anspråk Linje som motsvarar strandlinjen i byggnadsplanen från 1966 och därigenom gränsen för förordnandet Marksamfälligheter (lastageplats) och servitutsrättigheter Rättigheter för samfällda lastageplatser mm har undersökts av lantmäteriet. Nedan följer en kortfattad beskrivning av förhållandena. Lilla Gårvik Lilla Gårviks bryggområde (WV1) innefattar samfällda markområdet s (delägare Lökeberg 1;2, 1:4, 1:6, 1:7 och 1:22) samt enskild mark som tillhör Lökeberg 1:4. Det öppna vattenområdet inom Lilla Gårvik är samfällt för samma fastigheter som är delägare i samfälligheten s, vilket innebär att även vattnet utanför Lökeberg 1:4, 1:6, 1:12 och 1:17 är samfällt. Servitut med rätt till båtplats anvisad av stamfastigheten, Lökeberg 1:4, äger fastigheterna Lökeberg 1:14, 1:15 och 1:16.

9 Munkedals kommun 8(11) Illustration över Lilla Gårviks bryggområde Stora Gårvik Stora Gårviks småbåtshamn (WV1) innefattar mark och vattenområden, som hör till Ödsby 3:5 och 3:6 samt samfälligheten s (delägare Ödsby 3:6 och Ödsby 4:1, 50% vardera). Fastighetsindelningen framgår av illustrationen över Stora Gårviks hamnområde. Servitutsrättighet för båtplats äger fastigheterna Ödsby 3:13 och 3:14 som belastar Ödsby 3:5. I en ny hamnanläggning kommer båtplats att anvisas för dessa.

10 Munkedals kommun 9(11) Illustration över Stora Gårviks hamnområde EKONOMISKA FRÅGOR Kostnader för fastighetsbildning som reglerar förvaltningen av allmänna platser bekostas av Munkedals kommun. Utbyggnad av vatten, avlopp, dagvatten och tomrör för bredband bekostas av Munkedals kommun. Motsvarande kostnader för enskild eller allmänt tillgänglig kvartersmark svarar exploatören för. Reglerna för hur utbyggnads och driftskostnaderna för planområdets allmänna platser fördelas är beskrivna under avsnittet Ansvarsfördelning, huvudmannaskap.

11 Munkedals kommun 10(11) För anslutning till det kommunala va nätet kommer Munkedals kommun att ta ut anslutningsavgift enligt den kommunala va taxan. Alla anläggningar på kvartersmark bekostas av fastighetsägaren. Munkedals kommun är fastighetsägare till del av hamnområdet i Stora Gårvik samt till den kommunala badplatsen. Småbåtshamnar Utbyggnads och driftskostnader för hamnen har analyserats översiktligt i planarbetet. Kommunen avser ta initiativ till samtal mellan exploatören samt befintliga bryggföreningarnas styrelser om hamnens utbyggnad. Det kan gälla kostnads och intäktsanalyser, förvaltningsform och frågor som rör föreningsstadga. Gångbryggan mellan Lilla och Stora Gårvik Gångbryggan är lämpligen ett eget projekt, troligen upphandlar kommunen detta separat. Avgränsningar i båda ändar förtydligas då, men bör i princip gälla från befintlig brygga vid berget i Lilla Gårvik till och med bron över Gårviksbäcken vid omklädningshytterna på badplatsen samt inkludera ramp ner till gångväg i bortre änden av nämnda befintliga brygga i Lilla Gårvik. Förordnande enligt 113 Byggnadslagen Se FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR ovan. Ingen ersättning ska utgå för någon av parterna. Kommunalt huvudmannaskap för allmän plats Kommunalt huvudmannaskap innebär ömsesidiga (tvingande) rättigheter för kommunen respektive fastighetsägaren att låta allmän platsmark lösas in av kommunen. Istället för inlösen enligt plan och bygglagen kan endera parten begära lantmäteriförrättning. I förrättningen begärs markåtkomst genom fastighetsreglering. En diskussion kommer att tas upp med respektive fastighetsägare (som berörs av allmän platsmark) vilken lösning som kan anses vara bäst. Detta bör vara klart till när detaljplanen skall ställas ut. TEKNISKA FRÅGOR Bergteknisk utredning har utförts av Bergab Berggeologiska undersökningar AB, resultatet redovisas i bilagan: Bergteknisk besiktning, Exploateringen ska följa de begränsningar som finns i dessa utredningar. Naturmark Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar därmed för skötsel av naturmark inom planområdet som ligger utanför naturreservatet. Staten är ansvarig för naturmark inom naturresrvatet. Naturmarken ska i stort bevaras intakt och i vissa delar städas/rensas. Sådan rensning som ligger i anslutning till tidigare bryggområden ska rensas i samband med flytt av båtplatser och kan därmed ske etappvis. Vatten, avlopp och dagvatten Anslutning till kommunalt ledningsnät för vatten och avlopp ska ske mot den nya VA ledningen som är under utbyggnad i Gårviksvägen.

12 Munkedals kommun 11(11) Dagvatten inom planområdet ska tas omhand lokalt vilket innebär att verksamhetsområde för allmän VA anläggning inte omfattar dagvatten. Dagvatten kan normalt infiltreras på tomt och naturmark. Överskottsvatten leds via öppna eller kulverterade diken respektive i ledning under gata till befintliga diken. Hamnplanen i Stora Gårvik ska enligt planbestämmelse utföras med beläggning som medger infiltration. El Fortum Distribution AB ansvarar för elledningar och transformatorer. Behov av eventuella ytterligare transformatorstationer bedöms inte nödvändigt, detta bör bekräftas av nätägaren under planens samråd. Tele Telia Sonera ansvarar för teleledningar. Bredband Förberedelse för bredband bör ske genom att tomrör läggs ned vid exploateringen. Uppvärmning Fjärrvärme finns inte framdraget. Direktverkande el tillåts inte för nybyggnation. Radon Uppförande av byggnader för bostäder ställer krav på radonskyddad grundkonstruktion om inte särskild utredning visar att annat utförande är lämpligt. Detta bevakas i bygglovskedet. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Denna genomförandebeskrivning har upprättats av Contekton Arkitekter Fyrstad AB genom Mattias Öhlin under medverkan av Ronny Larsson och Henrik Gustafsson, Munkedals kommun. Genomförandebeskrivningen har utformats i samråd med Lantmäterikonsult Stellan Hermansson AB och Mats Tillander, förvaltningschef för samhällsbyggnadsenheten, Munkedals kommun. Munkedal oktober 2012 Ronny Larsson Fysisk planerare Tillväxtenheten, Munkedals kommun Mattias Öhlin Arkitekt Contekton Arkitekter Fyrstad AB

Detaljplan för Vita Sannar Örnudden Nya och befintliga bostäder inom fastigheterna Bråna 1:46, 1:71 och 4:1 m fl Melleruds kommun

Detaljplan för Vita Sannar Örnudden Nya och befintliga bostäder inom fastigheterna Bråna 1:46, 1:71 och 4:1 m fl Melleruds kommun Detaljplan för Vita Sannar Örnudden Nya och befintliga bostäder inom fastigheterna Bråna 1:46, 1:71 och 4:1 m fl Melleruds kommun ANTAGANDEHANDLING Mars 2013 Normalt planförfarande Contekton Arkitekter

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Detaljplan för Kv SVARVEN m m. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för Kv SVARVEN m m. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kv SVARVEN m m Antagandehandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB Upprättad i mars 2012 1(4) Detaljplan för ANTAGANDEHANDLING Normalt planförfarande Mars 2012 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET

DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET Antagen 2008-06-18 Laga kraft 2009-02-27 del av fastigheten Uleberg 2:212 m fl, Ulebergshamn, Sotenäs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2008-02-07 ORGANISATORISKA

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11-99-214 Datum: 2012-11-22 Genomförandebeskrivning Detaljplan för Holländaröd Del av Holländaröd 1:63 m.fl. BRASTAD, LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-22 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21

NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Lysekil, Lysekils kommun. ANTAGANDEHANDLING Upprättad 2013-08-21 Dnr: LKS 12-64-214 Kommunstyrelsen ANTAGANDE Planen är antagen av Kommunfullmäktige i Lysekils kommun 2013-12-19, 172. Detaljplan för restaurang NORRA HAMNEN KRONBERGET 1:209 m fl Lysekil, Lysekils kommun

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 Förslag till detaljplan för del av BARREVIK BARREVIK 1:33 m.fl. Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2014-11-17 av Förvaltningsområde samhällsutveckling, Orust kommun Lantmäterikonsult

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(8) Genomförandebeskrivning SPN-237/2010 214 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ljura 1:2, med närområde (bostäder vid Albrektsvägen) inom Ljura i Norrköping den 6 februari 2015 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling Detaljplan för bostäder RHODIN 2 OCH 3 2015-01-29 rev. 2015-07-02 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling 2007-06-19 Dnr Ks-plan 42/2004 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Gudö (Tutviksvägen- Bondvägen) Upprättad 2007-06-19 Anneli Welander Exploateringsingenjör Samrådshandling ALLMÄNT Denna

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-30 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-16, rev. 2012-06-19 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheterna Solö 1:5 och 1:15, Marholmen, i Länna församling - enligt ÄPBL Dnr 07-10189.214

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SPN 2010/0017 214 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Svärtinge 1:6 med närområde (söder om Svärtingehus skola) inom Svärtinge i Norrköpings kommun, fysisk planering den

Läs mer

GENOMFÖRANDE- BESKRIVNING

GENOMFÖRANDE- BESKRIVNING 1 (8) Dnr: MBN 08/56/214 Detaljplan för SÖDRA BANSVIK GAMLESTAN 20:13 M FL GENOMFÖRANDE- BESKRIVNING Antagandehandling Upprättad 2009-04-17, Justerad 2009-06-02 Denna genomförandebeskrivning är en handling

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2008-09-04 Dnr: KS 2006.0884 MSB 2007.1728 1 (5) Detaljplan för del av Vist 10:2 industriområde etapp 3 i Ulricehamns stad, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling för detaljplan vid Lilla Krossekärr 2:2 och 2:8, Orust Kommun Utsikten EF genom Ingemar Olsson & Rickard Karlsson 2003-10-07 INNEHÅLL ORGANISATORISKA FRÅGOR...

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Fastighetskontoret Dnr KFKS 95/1999 214, Pnr 9381 Dnr KFKS 35/2002 214, Pnr 9361 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Kummelnäs och Velamsund, område Grävlingsberg och Söder

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214

Farstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för. del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje. Upprättad 2014-03-27 P 2010-00616-214 Samhällsbyggnadskontoret GENOMFÖRANDEBESKRIVNING P 2010-00616-214 Detaljplan för Farstanäs del av Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje Upprättad 2014-03-27 SAMRÅDSHANDLING Organisatoriska frågor

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling 2010-08-18 Ändring av detaljplaner för Doterödsdalen, del av fastigheterna Holm 1:1, 1:5 Hällebäck 1:6 och Kopper 2:1 Stenungsund GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av Mällby 1:16 m.fl. (Grandalen)

Detaljplan för del av Mällby 1:16 m.fl. (Grandalen) Detaljplan för del av Mällby 1:16 m.fl. (Grandalen) Strömstads kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Innehåll Organisatoriska frågor... 3 Tidplan 3 Genomförandetid 3 Ansvarsfördelning,

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Plan 2004/15 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Årsta havsbad Antagande Upprättad 2009-09-16 Laga kraft 2013-03-20 Ann Wetterström Exploateringsingenjör ALLMÄNT Denna genomförandebeskrivning har upprättats

Läs mer

HERRESTADS-TORP 1:44 m.fl. Torp, Uddevalla kommun

HERRESTADS-TORP 1:44 m.fl. Torp, Uddevalla kommun Planens nr: HE 158 Antagen av MSN: 16 maj 2012 Laga kraft: 15 juni 2012 Detaljplan för HERRESTADS-TORP 1:44 m.fl. Torp, Uddevalla kommun ARB 506 Antagandehandling 2012-02-27. Rev 2012-05-07 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-02-14 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 1 2009-01-23 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2 2011-01-21, rev 2011-06-29 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Görla 1:15, 1:11, 7:1 m.fl. i Frötuna församling Dnr 07-10032.214

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl.

UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214. Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer: PBN 2012/458 214 Diarienummer: KS 2014-300 214 Detaljplan för KV KINNASTRÖM, Kinnaström 4 m.fl. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands Län Upprättad 2014-10-07 Exploateringsingenjör

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(5) Detaljplan för ÅBY ÄNGAR ETAPP 1 omfattande fastigheten Vallentuna-Åby 1:149 samt delar av fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94, 1:118 och 1:126 i Vallentuna kommun, Stockholms län. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

DA 98 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Sörvik 4:36 m.fl., Sörbo. Organisatoriska frågor

DA 98 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för del av fastigheten Sörvik 4:36 m.fl., Sörbo. Organisatoriska frågor DA 98 Uppdragsbeslut 2007-03-14 Samrådsbeslut 2010-01-10 Utställningsbeslut 2010-05-19 Antagen 2010-10-11 Laga kraft 2010-11-15 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av Plan- & Byggforum AB, december

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

MARIEDAL 1:136 m.fl. Lysekils kommun. Antagandehandling 2009-10-26. Redigerad 2010-02-22. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR

MARIEDAL 1:136 m.fl. Lysekils kommun. Antagandehandling 2009-10-26. Redigerad 2010-02-22. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Dnr: 08/52/214 Detaljplan för bilservice, handel och kontor MARIEDAL 1:136 m.fl. Antagandehandling 2009-10-26. Redigerad 2010-02-22. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Genomförandebeskrivningen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2013-10-31 diarienummer 2009/1950-314 TANUMS KOMMUN Samhällsbyggnadsförvaltningen Plan- och byggavdelningen Plansamrådshandling 2013-10-31 Diarienr: 2009/1950-314 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

Vindbruk i samspel. Har Lantmäteriet nyckeln till framgång och rättvisa? Svar: Kanske

Vindbruk i samspel. Har Lantmäteriet nyckeln till framgång och rättvisa? Svar: Kanske Vindbruk i samspel. Har Lantmäteriet nyckeln till framgång och rättvisa? Svar: Nej Svar: Ja Svar: Kanske Vad kan lantmäteriet bidra med vid vindkraftsutbyggnaden? Vindkraftverk med tillhörande anläggningar

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2014-07-03, rev 2015-04-02 KONCEPT Detaljplan för TJUVKIL 2:67 M FL Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID KVARNFALLSVÄGEN

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID KVARNFALLSVÄGEN 1(8) Antagandehandling 2011-03-29 Handläggare Diarienummer Maria Gunnarsson 031-792 17 08 KS 2007:200 Antagen av KF 24 maj 2011 Laga kraft 19 december 2012 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-11-30 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2012-06-27 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLANENS HUVUDSAKLIGA GENOMFÖRANDE

SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-11-30 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2012-06-27 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLANENS HUVUDSAKLIGA GENOMFÖRANDE SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-11-30 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2012-06-27 Detaljplan för fastigheterna Skärsta 1:138, 1:201 med flera i Häverö-Edebo-Singö församling Hallstaviks verksamhetsområde, Västra infarten - etapp

Läs mer

Organisatoriska frågor

Organisatoriska frågor ANTAGANDEHANDLING 1 (5) DNR: ARB 494 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING till detaljplan för del av HÖGÅS-TORP 1:4 m.fl. Högås församling, Uddevalla kommun Upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 20 augusti 2009.

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 82/1996 214 Projektnr 9107 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Miljö- och byggnämnden antog den 11 december 2013 212, detaljplan för Del av Flattinge 3:4 med flera i Ljungby kommun.

Miljö- och byggnämnden antog den 11 december 2013 212, detaljplan för Del av Flattinge 3:4 med flera i Ljungby kommun. LAGA KRAFTBEVIS Miljö- och byggnämnden antog den 11 december 2013 212, detaljplan för Del av Flattinge 3:4 med flera i Ljungby kommun. Miljö- och byggnämndens beslut överklagades den 7 januari 2014. Länsstyrelsen

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Dnr Ks-plan 39/2003 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kolartorp etapp 2 Kolarslingan - Hermanstorpsvägen Utställningshandling Upprättad 2009-03-20 Ann Wetterström Exploateringsingenjör

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Mörtnäs 1:12 m fl, Östra Mörtnäs

Mörtnäs 1:12 m fl, Östra Mörtnäs Detaljplan för Mörtnäs 1:12 m fl, Östra Mörtnäs Värmdö kommun, Stockholms län G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G ALLMÄNT Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och Byggnadsnämnden ANTAGANDEHANDLING Dnr: 05/112/214 Detaljplan för SPJÖSVIK Lyse-Berga 3:1 m.fl Lysekils kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Planens syfte är att ta fram 40-50 nya bostäder

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1

MARKANVISNINGSAVTAL. Bilaga 1 Bilaga 1 Mellan Värmdö kommun, org nr 212000-0035, 134 81 Gustavsberg, ( Kommunen ), och Företaget, org nr xxxxxx-xxxx, adress, ( Bolaget ), har träffats följande MARKANVISNINGSAVTAL avseende upplåtelse

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer