Bibliotekssamverkan i sydost

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bibliotekssamverkan i sydost"

Transkript

1 KulturSkåne Regionbibliotek Skåne Bibliotekssamverkan i sydost En studie i landsbygdens biblioteksservice

2 - en studie av landsbygdens biblioteksservice Ylva Arnman och Annelie Börjesson FÖRORD Regionbiblioteket har bland annat i uppgift att aktivt stödja fördjupat samarbete och samverkan mellan biblioteken i Skåne samt stödja lokala förändringsprocesser vid folkbiblioteken. Ett gemensamt bokbussprojekt mellan Simrishamn, Ystad och Tomelilla aktualiserades under hösten 2007 och regionbiblioteket tog på sig rollen som projektledare för att belysa olika former för samverkan, juridiska aspekter, it-förutsättningar, ekonomi, erfarenheter från andra kommuner med liknande samarbeten med mera. Biblioteksansvariga i Simrishamn, Ystad och Tomelilla har varit projektgrupp och politikerna i respektive kommuns presidier har varit referensgrupp. Projektet om en gemensam bokbuss i Simrishamn, Ystad och Tomelilla kommuner är nu avslutat och det finns ett underlag för ett politiskt ställningstagande. Malmö Margaretha Eriksson Regionbibliotekarie OM RAPPORTEN Rapporten är resultatet av ett samarbete mellan Regionbibliotek Skåne och biblioteken i Simrishamn, Tomelilla och Ystad. I arbetsgruppen har följande personer ingått: Ylva Arnman, bibliotekschef i Ystad, Gunilla Janlert, kultur- och fritidschef i Simrishamn, Anna Sonesson, arbetslagsledare på biblioteket i Tomelilla och Annelie Börjesson, konsulent vid Regionbibliotek Skåne. Texterna som behandlar de tre kommunernas biblioteksverksamhet och bokbussverksamhet i Ystad är skrivna av Ylva Arnman. De mer generella texterna om bokbussar och bibliotekssamarbeten är skrivna av Annelie Börjesson. Bilaga 4, delrapporten Gemensam katalog kontoorganisation för SÖSK-biblioteken är skriven av Ingrid Borg, bibliotekarie på Ystads stadsbibliotek. Den tar upp konsekvenser för en gemensam bibliotekskatalog.

3 INNEHÅLL Förord... 1 Om rapporten... 1 Sammanfattning... 1 Uppdraget förutsättningarna... 1 Bokbussverksamhet... 3 Bokbussamarbeten några exempel... 4 Den svenska bokbussmarknaden... 4 Biblioteksservice utanför centralorterna 2007/ Bokbuss i Ystad... 7 Service och verksamhet... 8 Tillgänglighet, lokaler och personal Framtid/utveckling Konsekvenser vid olika former av bokbussamverkan Status I rapportskrivningens slutskede Bilaga 1, Filialfakta inklusive aktuella driftskostnader Bilaga 2, Bokbussfakta Ystad, inklusive aktuell driftskostnad Bilaga 3, Bokbusskostnader i andra kommuner Bilaga 4, Gemensam katalog kontoorganisation för SÖSK-biblioteken Bilaga 5, Bibliotekslagen Kultur Skåne, Parkgatan 12, Landskrona Tel: Fax: Org. nr:

4 - en studie av landsbygdens biblioteksservice SAMMANFATTNING Föreliggande rapport undersöker om grannsamverkan via gemensam bokbuss i Simrishamn, Tomelilla och Ystad kan vara en möjlighet för kommunerna att förnya, effektivisera och utöka biblioteksservicen på landsbygden. Med ett par exempel visas hur ett sådant samarbete skulle kunna se ut i större eller mindre skala och alternativ ges för det praktiska genomförandet. I detta sammanhang lyfts också frågan om en gemensam bibliotekskatalog för de samverkande kommunerna fram. Se bilaga 4. Rapporten presenterar dessutom några aktuella bokbussar av varierande storlek och exempel ges på omfattningen av verksamhet och aktuella driftskostnader i några av de kommuner som använder dem. Om man vill ersätta en eller flera filialer med bokbuss utan att avsevärt försämra biblioteksservicen, kan detta bara ske genom att en stor bokbuss köps in. Driftskostnaden för en stor buss är mindre än den kostnad kommunerna har idag för filialverksamheten. Hur stor besparingen blir avgörs av i vilken omfattning bussen ersätter befintliga filialer. Om denna buss också skall ersätta den mindre bokbuss, som Ystads bibliotek planerar att köpa in (Budget 2008) för att ersätta sin gamla, blir besparingen ännu större. Då ingen av de tre kommunerna för närvarande, våren 2008, planerar att ersätta befintlig filialverksamhet med biblioteksservice via bokbuss eller, för Simrishamns och Tomelillas del, utöka eller förändra sin landsbygdsservice, får rapporten ses som en kartläggning, kunskapsöversikt och idébank för fortsatta diskussioner om biblioteksservice på landsbygden i sydöstra Skåne. Diskussionen om grannsamverkan inom andra biblioteksområden kommer att fortsätta. UPPDRAGET FÖRUTSÄTTNINGARNA Filialbiblioteken har svårt att hävda sig i dag. Begränsade öppettider och hårdare konkurrens från andra delar i samhället gör att allmänhetens intresse för filialerna minskar. Ett sätt att möta detta är att modernisera och profilera de små biblioteken utifrån de boende i närheten av biblioteksfilialen, ett annat att lägga ner filialen och ersätta den med en bokbuss som besöker orten där filialen funnits och de angränsade byarna med jämna mellanrum. På så sätt kan man komma ifrån den serviceskugga som har drabbat vissa delar av landsbygden. En bokbuss är också, på ett helt annat sätt än ett filialbibliotek, flexibel och hållplatser kan t ex placeras i närheten av livsmedelsbutiken, skolor, äldreboenden eller på andra ställe där människor samlas. Även innehållet i bokbussen kan vara flexibelt och varieras beroende på de besök som ska göras. De första diskussionerna om en gemensam bokbuss fördes av politiker och tjänstemän från Simrishamn och Ystad på Region Skånes Kulturparlament På Regionbibliotek Skånes chefsmöte i oktober 2007 arbetade man med Scenarioplanering och bl a med idén att flera kommuner samverkar kring mobil biblioteksverksamhet. Tre av kommunerna i den skånska delregionen SÖSK, Simrishamn, Tomelilla och Ystad diskuterade en möjlig gemensam lösning med bokbuss på landsbygden. För att arbeta vidare med idéerna från mötet har de tre biblioteksansvariga arbetat 1

5 tillsammans med en konsulent på Regionbibliotek Skåne för att undersöka förutsättningarna för gemensam bokbussverksamhet. Eftersom frågan om en gemensam bokbusslösning är svår att diskutera utan att komma in på ett eventuellt gemensamt biblioteksdatasystem så har även det berörts. Bakgrund för de tre kommunerna Sedan 1991 äger Ystads kommun en mindre bokbuss, det finns pengar avsatta till att byta ut den nu ganska slitna bussen, men det finns också en önskan från politiskt håll att biblioteket ska samarbeta med grannkommunerna. Därför var det extra intressant att se över förutsättningarna för ett bokbussamarbete med de övriga två kommunerna. I Tomelilla finns, förutom huvudbiblioteket, tre biblioteksfilialer. Personalen på en av dessa kommer att gå i pension under För att möta förändringen på personalsidan så har Tomelillas arbetslagsledare velat undersöka möjligheten att förändra biblioteksservicen på landsbygden. Simrishamn är en liten kommun med stor bibliotekstäthet, det finns sex biblioteksfilialer i kommunen. Vi har velat undersöka om biblioteksverksamheten kan göras mer effektiv och om det går att nå en större del av befolkningen genom att dels ersätta filialer med bokbuss och samtidigt skapa hållplatser vid andra kommunala knutpunkter där det för närvarande inte finns biblioteksverksamhet som t ex livsmedelsbutiker. Frågeställningar Vi har undersökt de typer av samarbeten och samverkan som förekommer mellan kommuner i Sverige, både kring bokbussverksamhet och andra former av samarbeten. Vi har undersökt vilka bokbussar som saluförs på den svenska marknaden. Vi har undersökt hur biblioteksverksamheten ser ut och fungerar på landsbygden i de tre kommunerna samt vilken biblioteksverksamhet som vore önskvärd där. Metod Metoderna vi använt oss av är intervjuer med bibliotekspersonal, insamlande av typofferter för bokbussar som nyligen har sålts i Sverige, hur bokbussarna används i de kommuner som köpt bussarna, samt hur mycket deras bokbussverksamhet kostar. Vi har också kartlagt den befintliga biblioteksverksamheten i byarna i Simrishamn, Tomelilla och Ystad, vad gäller kostnader, öppethållande och användning Bibliotekens uppdrag De dokument som ger stöd till de svenska bibliotekens verksamhet är på nationell nivå bibliotekslagen, där det bl a står att det ska finnas bibliotek i alla kommuner, att bibliotek skall samverka samt att folkbibliotek skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar, funktionshindrade och minoriteter. Se bilaga 5. På kommunal nivå finns den egna biblioteksplanen, om en sådan har hunnit tas fram, oftast kompletterad av kommunala måldokument som berör biblioteken, t ex om prioritering av barn och unga. 2

6 Region Skåne har länge arbetat för att öka de delregionala samarbetena i Skåne. Även på biblioteksområdet arbetar man i delregionala samarbeten bland annat i syfte att öka invånarnas tillgänglighet till biblioteken, att öka kvaliteten på bibliotekens verksamhet och bibliotekens utbud i hela Skåne. Det ligger väl i linje med Region Skånes mål kring tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans. Regionbibliotek Skåne tror också att samverkan mellan bibliotek ger personalen högre kompetens och större flexibilitet och att det leder till bättre service för de som bor i regionen. Driftsformer Under processens gång har vi undersökt hur man samarbetar kring bokbussverksamhet på andra håll i Sverige parallellt som vi har diskuterat vilken samarbetsform som passar bäst för Simrishamn, Tomelilla och Ystad. De samverkansformer som är mest tilltalande är antingen att en kommun äger bokbussen och en eller två kommuner hyr in sig i verksamheten, exempelvis en eller två dagar per vecka alternativt att de tre kommunerna bildar ett gemensamt kommunalförbund på biblioteksområdet. I den händelse att Simrishamn, Tomelilla och Ystad vill samarbeta kring gemensamt biblioteksdatasystem är ett kommunalförbund att föredra eftersom det är juridiskt problematiskt att lagra personuppgifter i ett gemensamt låntagarregister. BOKBUSSVERKSAMHET Med dagens teknik och kommunikationer kan man bo och arbeta nästan var som helst men för att landsbygden ska vara intressant att bo kvar på eller bosätta sig på krävs att det finns viss samhällsservice. Enligt SOM-institutets undersökning som kommer att publiceras senare i år, men som man kunde höra om på SVT:s Rapport i april i år så är biblioteken en av svenskarnas mest uppskattade former av samhällsservice som man sätter stor tilltro till. Filialbibliotek ligger ofta placerade i skolor och fungerar då mest som skolbibliotek. Eftersom kommunernas resurser är begränsade så kan filialerna ofta inte hålla öppet mer än några timmar i veckan, oftast på andra tider än när det är optimalt för invånarna att besöka dem. Kommunernas verksamhet med filialer är sårbar eftersom få personer arbetar på filialerna och sjukdom slår hårt mot öppethållandet. De flesta tjänster på filialer är deltidstjänster som dessutom har små utvecklingsmöjligheter, vilket gör dem svåra att tillsätta. Ett effektivt sätt att förse invånarna på landsbygden med biblioteksservice är att istället erbjuda bokbuss. Dagtid kan bokbussen besöka skolor, förskolor, äldreboenden och annan kommunal service men också arbetsplatser som vill erbjuda sina anställda biblioteksservice. På eftermiddagar och kvällar kan den besöka alla de orter där det bor människor, alltså även byar där det idag inte finns någon biblioteksverksamhet. Bussen kan besöka bostadsområden, men också platser där det finns annan typ av samhällsservice som livsmedelsbutiker, caféer eller liknande. Beroende på vilka hållplatser man ska besöka kan man också förändra innehållet i bokbussen t ex barn- och ungdomslitteratur till skolorna och fack- och skönlitteratur och film till hållplatser som besöks på eftermiddagar och kvällar. I bussens natur ligger flexibiliteten och man kan lätt flytta hållplatser dit där det finns behov, t ex när det byggs nya bostadsområden eller då användarna flyttar från en plats till en annan. 3

7 En annan fördel med bokbussar är att man kan anpassa den tid bokbussen står på en hållplats efter de förutsättningar som finns just där. Kanske räcker det med ett 15 minuter långt stopp på en ort med få låntagare, vid en skola kan man istället stanna 2 timmar. Servicen till kommuninvånarna blir bättre i och med att det blir närmre till biblioteket för fler, en särskild fördel för äldre och småbarnsfamiljer. Biblioteksservicen kan kombineras med andra kommunala tjänster och samhällstjänster, t ex energirådgivare, konsumentvägledare eller kommunala politiker. En stor bokbuss kan erbjuda olika kulturarrangemang som musik, dockteater eller sagostunder. Man har också möjlighet att ha särskilda turer under sommarmånaderna och kan på det sättet ge bättre service till de sommarboende i de tre kommunerna. BOKBUSSAMARBETEN NÅGRA EXEMPEL Det finns i nuläget inga bokbussar i Sverige som ägs gemensamt utav två eller flera kommuner, de befintliga samarbetena har istället lösts genom att en kommun äger bussen och en annan hyr den. Den vanligaste formen av bokbussamarbete mellan kommuner är att en kommun äger bokbussen och sedan säljer verksamhet till en annan kommun t ex en dag per vecka. Så fungerar det bl a i Stenungsund och Ale. Stenungsund köpte en ny stor bokbuss 2007 och i och med det skrevs ett nytt avtal som innebär att Ale kommun betalar 335 tkr på årsbasis för en fullt utrustad bokbuss med chaufför och bibliotekarie en gång per vecka, dvs 44 dagar/år. Kostnaden täcker också administration, städning, reparationer och liknande. Ett annat sätt att lägga upp samarbetet har man i Kristinehamn och Filipstad. Kristinehamn äger bokbussen och Filipstad hyr den en vecka per månad. Bussen hyrs ut med böcker och annan media, men utan personal. Hyran för det är ca 240 tkr per år. En nackdel är förstås att hållplatserna som bussen besöker bara får besök i gång var fjärde vecka, vilket gör det svårare att hålla reda på när bussen ska komma. Det är lättare att missa ett besök. Annorlunda hållplatser I Halmstad prövar man sedan i höstas att ha bokbusshållplatser vid köpcenter på lördagar. Man stannar vid ICA Maxi och Biltema under 1,5 2 timmar per vecka. Försöket är ett projekt som finansieras av Kulturförvaltningen och man har slutit muntliga avtal med ICA Maxi och Biltema om att placera bokbussen på parkeringen utanför butikerna. Man marknadsför verksamheten bl a inne i butikerna. Premiären i november var lyckad, med ca 70 besök och projektet kommer att hålla på åtminstone till halvårsskiftet DEN SVENSKA BOKBUSSMARKNADEN Allmänt Med B-körkort får man köra ett fordon (personbil, lätt lastbil) som väger max 3,5 ton. C-körkort ger en tillåtelse att köra tung lastbil eller personbil med totalvikt över 3,5 ton. Fordonets vikt är väldigt beroende på vilken inredning och utrustning man väljer att ha och vikten på fordonet avgör, i sin tur, hur mycket last man kan ha med sig. 4

8 Falkenbergs kommun satsar på sin mobila biblioteksverksamhet. Där har man två bokbussar, en stor och en liten, och all personal som jobbar på det mobila biblioteket har C-körkort. Biblioteket har bekostat utbildning för den personal som har behövt det. Kostnaden för utbildningen beräknas till SEK/person. I Sverige säljs bussar från fyra producenter, två företag producerar i första hand bussar som är drygt 7 m långa, de övriga producerar större bussar, ca m långa. Biblioteksverksamheten i korta respektive långa bussar skiljer sig åt. I en kort buss kan man bara ha med sig ca hyllmeter, placerade i hylla och tråg, vilket gör att man behöver byta innehåll beroende på vilka stopp man ska göra. Man fyller alltså bussen främst med barnböcker om man ska besöka förskola och skola, hållplatser som ofta har väldigt många besökare under kort tid, och byter det till ett litet, men blandat bestånd om man ska till bostadsområden. Många av de små bokbussarna som finns i Sverige används primärt till barnverksamhet. En stor buss kan istället serva flera typer av besökare samtidigt och utan att byta innehåll, den fungerar snarare som ett rullande bibliotek än som en utlåningsbuss. Eftersom bussen rymmer ca 90 hyllmeter, eller volymer kan man ha med sig litteratur och andra medier för olika besökargrupper. Eftersom en stor buss kan ha toalett och ett litet pentry kan den också vara ute hela dagar och ändå ge personalen goda arbetsförhållanden. Andra saker att ta ställning till är att bussen anpassas till funktionshindrade. Kan man ha en ramp för att kunna ta in en rullstol? Kan bussen sänka sig så att steget upp i bussen blir lågt? Är det tillräckligt brett mellan hyllorna för en rullstol att vända inne i bussen? 5

9 BIBLIOTEKSSERVICE UTANFÖR CENTRALORTERNA 2007/2008. Organisation Biblioteksservicen på landsbygden inom Simrishamns, Tomelillas och Ystads kommuner är i allt väsentligt uppbyggd på samma sätt. Denna organisation delar vi för övrigt med större delen av Sveriges kommuner. Servicen sker via ett antal biblioteksfilialer belägna i tätorter, som före kommunsammanslagningarna på och 1970-talen utgjorde egna kommuner med folkbibliotek och ett antal filialer och utlåningsstationer. En del av dessa, framför allt utlåningsstationerna är sedan lång tid nedlagda därför att nyttjandet med tiden sjönk p.g.a. förändringar i omvärlden. Små byskolor lades ner och människors rörlighet ökade genom pendling till arbete, affär och skola. I Ystad finns också en bokbuss för biblioteksservice till landsbygden. Integrerade folk- och skolbibliotek I byarna på landet var det förr vanligt att byskolan förutom skolbibliotek också hyste sockenbiblioteket. Beståndet var inte större än att det rymdes på några hyllor längs en klassrumsvägg eller i ett utrymme på skolvinden. De filialbibliotek som idag ombesörjer biblioteksservicen till landsbygden är också ofta belägna i skolorna och vi benämner dem då integrerade folk- och skolbibliotek eftersom mediebeståndet blandas i lokalen oberoende av huvudman. Man har av många anledningar funnit det lämpligt att samverka med skolbiblioteken så att biblioteksresurserna på dagtid kan användas av elever och lärare och på eftermiddagar och kvällar av övriga invånare i tätorten eller dess närhet. Kommunbibliotekens personal har som regel också en eller ett par förmiddagar i veckan på filialen då elever och lärare kan få hjälp med boktips och utlåning eller beställa medier från huvudbiblioteket. Utlåning och återlämning av medier som används av skolan sköts ofta av folkbibliotekets personal. Detsamma gäller uppsättningen av återlämnade medier på hyllan. Folkbiblioteket står oftast för merparten av kostnaderna då det gäller medieinköp, personal, biblioteksdatasystem och lokalhyra. Skolbibliotek I de skolor på landsbygden som inte delar rum med en folkbiblioteksfilial ansvarar respektive skola för elevernas tillgång till skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen. (Bibliotekslag 1996:1596, 5. Se bilaga 5) I Ystad ansvarar kommunbiblioteket sedan 2007 även för grundskolans biblioteksverksamhet dock utan koppling till det ekonomiska ansvaret som ligger kvar hos skolans förvaltning, medan hela ansvaret i Simrishamn och Tomelilla är placerat under skolans förvaltning. Folkbiblioteken servar skolorna med kompletterande medieförsörjning, studiebesök och bokprat som ett led i arbetet med att stimulera barns och ungdomars läsning. I Ystad sköter bokbussen en del av den kompletterande medieförsörjningen till skolor och förskolor. 6

10 Geografi Geografiskt sett är filialerna inte alltid placerade mitt i byn. I de fall då kommunbibliotek och skola delar lokaler är det skolans läge som bestämmer placeringen vilket ibland är mindre attraktivt för äldre invånare som drar sig för att bege sig till byns utkant och sedan traska över en mörk skolgård till biblioteket. Läget i skolan kan för andra målgrupper upplevas som bra då man kan kombinera biblioteksbesöket med andra fritidsaktiviteter i skolans lokaler. Hur bibliotekstäta är de tre kommunerna? Ett gränsöverskridande exempel får illustrera: Låt oss ur biblioteksperspektiv lyfta fram en rektangel med Smedstorp i mitten på en nordlig kortsida och Löderup i motsvarande placering på den södra. Gärsnäs, Hammenhög och Borrby ligger i en svag böj längs ena långsidan medan Glemmingebro på motsatta långsidan bildar diagonal åt nordost med Hammenhög och Gärsnäs. Befolkningsunderlaget i och omkring denna rektangel (ca 25 kvadratkilometer) är ca personer. De erbjuds biblioteksservice på 6 biblioteksfilialer och 4 bokbusshållplatser. Det längsta avståndet mellan biblioteksfilialerna är 14 km, det kortaste 5 km. Filialerna i rektangeln lånar tillsammans ut ca medier/år. Den största utlåningen av medier har Gärsnäs och Borrby. Hammenhög och Löderup har den minsta. BOKBUSS I YSTAD Bokbussen är den mobila enhet som erbjuder biblioteksservice i tätorter och mindre byar som ligger långt från centralorten och filialerna. Bokbussen har för närvarande 31 hållplatser. Bussen är av modell mindre och får köras av den som har B-körkort. Besökarna går in i bussen, som har en liten disk och plats för ca 1000 volymer (maximal vikt inkl. buss är 3,5 ton). Bokbussen startade sin verksamhet hösten Bibliotekservicen till landsbygden omfattade då, förutom bokbussen, 4 filialer och 7 utlåningsstationer. Idag är samtliga utlåningsstationer nedlagda och biblioteksservicen i dessa byar har ersatts av bokbussen. Bokbussen besöker också 16 förskolor, 2 förskoleklasser, särskolan samt träningsskolan. Av servicehusen besöks Löderupsgården av bokbussen. På övriga äldreboenden utgörs biblioteksservicen av bokdepositioner som byts ut 2ggr/år. En fördel med bokbussen är, att den är flexibel och anpassningsbar. Turlistan ändras kontinuerligt och medan vissa hållplatser då tillkommer, stryks andra på grund av att efterfrågan upphört. De flesta hållplatserna får besök en gång var fjortonde dag, några en gång i veckan samt en (Nybrostrand) fyra gånger på fjorton dagar. Antalet låntagare varierar vid hållplatserna från en låntagare i Sjörup till 35 i Nybrostrand. Invånare Av de sammanlagt ca människor som bor i de tre kommunerna finner vi hälften utanför centralorterna. De tätorter där biblioteksfilialerna är belägna skiftar mycket i storlek och antal invånare. I Simrishamns kommun ( inv. 2007) har centralorten drygt invånare. De många tätorterna varierar i storlek och de sex där biblioteksfilialerna är belägna har mellan 640 och 1013 invånare (SCB 2006). 7

11 Tomelilla kommun ( inv. 2007) har invånare i centralorten och mellan 372 och 700 (SCB 2006) i de tre tätorter där filialerna ligger. Ystads kommun ( inv. 2007) har drygt invånare i centralorten och mellan 350 och 1060 (SCB 2006) i de tätorter där filialerna är belägna. SERVICE OCH VERKSAMHET Filialerna Vilken service kan biblioteksfilialerna erbjuda? Filialerna har ett fast mediebestånd som domineras av den tryckta boken och tidskrifter. Det fasta mediebeståndet blir i förhållande till användandet snabbt föråldrat och det kan vara svårt för filialerna att få budgeten att räcka till den ständiga förnyelse av facklitteraturen som användarna efterfrågar. Filialerna förfogar över ett eget medieanslag, vilket används på ett så effektivt sätt som möjligt. Inköpen sker för att passa den egna målgruppen och användarna uppmanas att lämna inköpsförslag. Då det gäller nya medier som ljudböcker, DAISY för läshandikappade, DVD-filmer mm är det svårt för filialerna att bygga upp ett eget bestånd. Man löser det på olika sätt t.ex. genom att filialerna lånar från en mediepool placerad på huvudbiblioteket alternativt lånar vid behov av huvudbibliotekets ordinarie bestånd, där efterfrågade titlar dubbleras med tanke på filial- och bokbussverksamhet. Detta gäller även smalare litteratur, som har en begränsad läsarskara. Fjärrlån från regionbibliotek och högskolebibliotek kan beställas på filialen och levereras för avhämtning av den som så önskar. När det gäller medier för barn och unga finns det olika lösningar. På de integrerade folk- och skolbiblioteken bidrar skolan med inköp av en del litteratur. Omfattningen är mycket skiftande och regelverket ser olika ut i de tre kommunerna. Filialpersonalen ger råd och hjälper till med urval vid temastudier och inspirationsläsning. Denna service omfattar självklart också medier för de yngre barnen i förskola och familjedaghem, liksom för fritidshem och fritidsgårdar. I Simrishamn och Ystad erbjuder filialerna Boken kommer - service till den som p.g.a. sjukdom eller handikapp inte själv kan ta sig till biblioteket. I Tomelilla sköts denna service centralt från huvudbiblioteket. Filialerna erbjuder också biblioteksservice till sjukhem, äldreboenden o dagcentraler. I några fall handlar det i dessa fall mera om enstaka Boken kommer - låntagare än om en generell service till hela institutionen. Alla filialer erbjuder tillgång till Internet och flera har också ordbehandlings- och kalkylprogram i de datorer som är avsedda för allmänheten. Dessutom erbjuds tillgång till specialdatabaser för informations- och mediesökning. Den självbetjäning som huvudbiblioteken erbjuder via Internet, där låntagaren kan sitta hemma eller någon annanstans i världen och titta på sina lån, låna om dem och reservera någon ny intressant titel kan givetvis också utnyttjas av den som är låntagare på en filial, liksom nedladdning till egen dator av e-böcker. 8

12 För den som besöker en filial detta gäller inte minst ett stort antal förskolebarn, elever och lärare är den en tillgång både för det den kan erbjuda av medier och tillgång till databaser och för sin kunniga personal. Om den dessutom erbjuder en trevlig och inspirerande miljö är detta ett extra värde. Ystads bokbuss Bokbussen har ett fast mediebestånd och eget anslag för inköp av medier och tidskrifter. Eftersom den endast rymmer ca 1000 böcker förnyas beståndet ständigt. Man anpassar det rullande utbudet efter årstid och besökarnas efterfrågan. Den aktuella utgivningen av litteratur, tidskrifter och andra medietyper är minst lika efterfrågad av bokbussens användare som av andra biblioteksbesökare. Liksom filialerna lånar bokbussen ur huvudbibliotekets bestånd av ljudböcker, cd-skivor och andra medietyper. Låntagare som behöver utnyttja fjärrlåneservicen kan också få böckerna ut till sin hållplats för avhämtning. En stor del av bokbussens utlåning går till barn och unga över 9500 lån 2007 av totalt Här förslår inte bokbussens eget medieanslag på långa vägar utan man får ständigt fylla på i bussen från huvudbibliotekets bestånd. Låntagarna ringer eller skickar e-post till stadsbiblioteket för att tala om vad de behöver/önskar inför bokbussens kommande besök. Då förskolorna endast får besök en gång i månaden efter uppgjort schema tar man ofta kontakt före besöket för att fånga upp särskilda önskemål. Detsamma gäller några äldre låntagare som inte klarar av att ta sig in/upp i bussen för att själva välja ut vad de vill låna. En variant av Boken kommer -service. Bokbussen har ingen publik dator och kan inte erbjuda tillgång till Internetuppkoppling. Däremot kan dess låntagare precis som alla andra använda den självbetjäning via Internet som erbjuds via Ystads kommuns hemsida/bibliotekskatalogen. Liksom på filialerna etableras ofta en nära kontakt mellan bokbussens personal och låntagarna. Personalen vet vad kunderna vill ha. Nyttjande och statistik Nyttjandet av biblioteksfilialerna ser mycket olika ut trots att tätortens invånarantal kan vara nästan identiskt. Nyttjandegraden påverkas av öppettider, biblioteksfilialens läge i byn, omlandets storlek och avståndet till centralorten. Arbetspendlare och elever som går i skolan på den egna centralorten eller i annan kommun använder ofta de bibliotek som ligger nära under dagtid om dessa har ett mer regelbundet dagligt öppethållande. I de fall då filialerna är integrerade med skolbiblioteksverksamheten det gäller 10 av 13 här berörda filialer utgör lånen av medier för barn och unga i de flesta fall merparten. I några fall är andelen lån av barnmedier så stor som 70 % av de totala lånen. Utlåningen via Ystads bokbuss motsvarar ungefär den på två mindre filialer. Den största andelen, 67 % utgörs av barnmedier. Barnen själva är inte den största användargruppen på bussen men tillsammans med de vuxna som ansvarar för dem i skola och förskola utgör de ungefär en tredjedel av de aktiva låntagarna medan de i åldern 65+ utgör en annan tredjedel. 9

13 Andelen invånare som använder filialerna är störst i Simrishamn, där nästan 11,5 % har lånat minst 1 lån under 2007 (totalt 36 % aktiva låntagare i kommunen). Motsvarande siffra för Tomelilla är 7 % aktiva användare på filialerna av totalt 29 % i kommunen. I Ystad är det endast 4 % av befolkningen som nyttjar filialerna (totalt antal aktiva är 29 % av befolkningen). Räknar vi samman antalet aktiva låntagare på filialerna i alla tre kommunerna utgör de ca 7 % av det total befolkningsunderlaget. Totalt är det 30 % av invånarna i de tre kommunerna som lånar minst ett lån per år. Det biblioteksnyttjande som inte leder till ett lån är svårare att mäta. Antalet besök är det mått som ofta används trots att det inte närmare beskriver nyttjandet. Besöksstatistiken är inte riktigt jämförbar mellan de tre kommunerna. Skolelevernas biblioteksbesök avspeglas i högre grad i siffrorna för Simrishamn och Tomelilla eftersom de har ett allmänt öppethållande som är mer anpassat för skolverksamhet än Ystad. Den utökade självbetjäning för omlån och reservationer, som filialerna erbjuder via Internet bidrar också till att biblioteksbesöken minskar, särskilt i de mindre tätorterna där filialen endast är öppen ett par dagar i veckan. Sett i ett tioårsperspektiv har utlåningen på svenska folkbibliotek minskat drastiskt och det gäller också för de tre här beskrivna kommunerna. Filialerna, åtminstone 3 av 4 i Ystad, har halverat sin utlåning under denna period. Tittar man på den totala filialutlåningen de senaste fem åren från 2003 till 2007 tycks den nedåtgående trenden ha bromsat farten något. Även bokbussens utlåning har minskat men den är sedan 5 år tillbaka ganska stabil och motsvarar utlåningen på två mindre filialer. TILLGÄNGLIGHET, LOKALER OCH PERSONAL Öppettider Filialernas tillgänglighet kan den sägas vara mycket god för skolelever och annan skolpersonal i de fall då skola och folkbibliotek är integrerade. Det som brister i dessa fall är tillgången till erfaren bibliotekspersonal då öppettiden med bemanning från kommunbiblioteket är begränsad till ett eller två tillfällen i veckan. Skolans personal har som regel mycket begränsad tid för att handleda eleverna i biblioteket. Tillgängligheten för allmänheten är mer begränsade och varierar mellan 6 och 11 timmar per vecka fördelat på 2-3 dagar. Ingen filial har öppet lördag eller söndag. Lokaler/mötesplats Lokalmässigt är förhållandena skiftande. Medan Tomelillas filialer överlag drivs i relativt små lokaler har både Simrishamn och Ystad flera biblioteksfilialer med bra och ändamålsenliga lokaler. Ofta är dock lokalerna alltför små för att inbjuda till något annat än ett kortare besök för att välja nya böcker eller hämta något som beställts. Bristen på utrymme gör det svårt att finna avskildhet för en längre stunds studier eller förtroliga samtal. Tillgänglighet för funktionshindrade På flera filialer är tillgängligheten för funktionshindrade relativt god även om små lokaler i sig gör det svårt för den som är rullstolsburen att röra sig runt. På andra behövs en rejäl satsning om man skall klara de krav som Boverket ställer på offentliga lokaler, där enkelt avhjälpta hinder för tillgänglighet skall vara åtgärdade senast i slutet av år

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Måndagen 11 november 2013 kl. 16.00 i Öckerö kommunbibliotek Förslag:

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN BODENS KOMMUN INNEHÅLL INLEDNING... 3 OMVÄRLDSANALYS AV KOMMUNEN... 3 Geografiskt läge... 3 Befolkning och boende... 3 Arbete och näringsliv... 4 Kulturliv och kulturinstitutioner... 4 Hälsovård

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN för DALS-EDS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-23, 79 1. Inledning.sid 2 2. Styrande och vägledande dokument sid 3 3. Uppdrag och nuläge sid 5 4. Dals-Eds

Läs mer

Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län. - en lägesrapport

Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län. - en lägesrapport Förutsättningar för framtida mediesamverkan i Jönköpings län - en lägesrapport Viveca Nyström VN arkiv bibliotek Februari 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Uppdraget... 3 1.2 Frågeställningar...

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER BIBLIOTEKSPLAN FÖR MARIESTADS STADSBIBLIOTEK HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN MARIESTADS KOMMUN MARS 2005 Innehållsförteckning sida Förord 3 Mariestads Stadsbibliotek 4 Omvärlden

Läs mer

Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig

Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig KulturSkåne Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig En utvärdering av Veberöds meröppna bibliotek 2010-2011 EN UTVÄRDERING AV VEBERÖDS MERÖPPNA BIBLIOTEK 2010-2011 FÖRORD

Läs mer

Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland.

Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland. Mediaarbete på biblioteken En uppföljningsstudie om mediaarbete och de lokala mediagrupperna på biblioteken i Västra Götaland. December 2013 Ingvor Jansson Bibliotekarie Kultur i Väst Innehåll Inledning

Läs mer

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011

Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande 2009-2011 Strategisk plan för biblioteken i Ljungby kommun - ett kreativt nav för läslust & livslångt lärande -2011 Antagen av kommunfullmäktige den 24 februari 19 Gemensam vision: Alla invånare i Ljungby kommun

Läs mer

Nyckeltal 1.0. Folkbibliotek

Nyckeltal 1.0. Folkbibliotek Folkbibliotek Omslagsbild Stockholms stadsbibliotek, Sveavägen, foto Percy Ranemo Nyckeltal 1.0 DNR 232-KB 925-2013 Ansvarig utgivare: Kungliga biblioteket, KB Förfrågningar: Cecilia Ranemo, KB, tel. +46

Läs mer

för Katrineholms kommun 2010-2012

för Katrineholms kommun 2010-2012 Kultur- och turismnämndens handling nr 11/09 Antagen av kultur- och turismnämnden 2009-12-09 33 Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2010-2012 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-11-20 Reviderad

Läs mer

Enheten för kultur och fritid. för folkbiblioteken i Västerviks kommun

Enheten för kultur och fritid. för folkbiblioteken i Västerviks kommun Enheten för kultur och fritid Biblioteksplan för folkbiblioteken i Västerviks kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förslag till biblioteksplan 3 Inriktningsmål. 3 Åldersanpassad biblioteksservice...

Läs mer

ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Avseende biblioteksplan 2012-2015 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz Biblioteksplansgruppen

ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Avseende biblioteksplan 2012-2015 löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz Biblioteksplansgruppen qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf NULÄGESBESKRIVNING ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Avseende biblioteksplan

Läs mer

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan

Biblioteksplaner. Svensk Biblioteksförening. Peter Almerud är. Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan Svensk Biblioteksförening Arbetar för skol-, folk-, vård- och forskningsbibliotek. Föreningen är ideell och har cirka 550 institutionella och 3 000 enskilda medlemmar. Föreningen har funnits sedan år 2000

Läs mer

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden

Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden Datum 2013-01-30 Dnr Sida 1(17) Faktabilaga till Regional biblioteksstrategi för Värmland 2013 2015 Utvecklings- och samverkansområden 1 Faktabilagor Innehåll Mål, styrdokument och uppdrag 3 Biblioteken

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Bibliotek i Kristianstad

Bibliotek i Kristianstad Bibliotek i Kristianstad Statistik Teknik. Projektrapport Roland Persson, Tore Torngren Projektledare 2014-03-26 2 Innehåll Bibliotek i Kristianstad... 3 1. Inledning... 3 2. En gemensam statistikenkät.

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 3 2006. Vinna eller försvinna? - om små bibliotek och filialer.

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 3 2006. Vinna eller försvinna? - om små bibliotek och filialer. Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 3 2006 Vinna eller försvinna? - om små bibliotek och filialer Framsidan 3/2006 Ledare Vinna eller försvinna? I snitt har 28 filialbibliotek

Läs mer

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning

Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län. - en kartläggning Medier på andra språk än svenska på folkbiblioteken i Jönköpings län - en kartläggning Viveca Nyström VN arkiv bibliotek November 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Metod... 4 1.3 Frågeställningar...

Läs mer

Slutrapport Utvärdering av samarbetet mellan biblioteken i Östergötland

Slutrapport Utvärdering av samarbetet mellan biblioteken i Östergötland Slutrapport Utvärdering av samarbetet mellan biblioteken i Östergötland Av Eva Bergstedt, frilandsjournalist, på uppdrag av Länsbibliotek Östergötland Våren 2003 fick Länsbibliotek Östergötland i uppdrag

Läs mer

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet?

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Redovisning av kommentarer med svar på inkomna synpunkter Detta är en sammanställning av de avslutande

Läs mer

De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen

De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen De sex musketörerna Slutrapport om Bibliotek 2007 ett samarbete inom Umeåregionen Vi har sett projektet som ett förtroende från politikerna och som något viktigt att förvalta. inger edebro sikström, bibliotekschef,

Läs mer

KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN. 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA

KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN. 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA KUNSKAP OCH UPPLEVELSE STRATEGISK BIBLIOTEKSPLAN FÖR BOTKYRKA KOMMUN 2005-06-21 Kommunfullmäktige BIBLIOTEKEN I BOTKYRKA 1 [1] Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteken i Botkyrka 2005-02-23 Referens

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07. Biblioteksplan 2014-2016

BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07. Biblioteksplan 2014-2016 BIBLIOTEKSPLAN KS 8, 2014-01-07 Biblioteksplan 2014-2016 Innehåll 1. Inledning 5 2. Nulägesbeskrivning 6 Folkbibliotek 6 Skolbibliotek 8 3. Samverkan 10 4. Omvärldsfaktorer 9 5. Utvecklingsområden 10

Läs mer

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län

Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län Arbetet med mångspråk på folkbibliotek i Uppsala län En studie genomförd i november och december 2014 av Ulla Hjorton INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Utgångspunkter 4 Uppdrag och syfte 4 Lagen och personer

Läs mer

Bibliotek Väl Befinnande

Bibliotek Väl Befinnande Umeå Universitet Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap kandidatprogram Självständigt uppsatsarbete, 15hp Bibliotek Väl Befinnande Utvärdering av Vindelns kommunbiblioteks hälsosatsning

Läs mer

Biblioteksplan för Nora kommun

Biblioteksplan för Nora kommun Biblioteksplan för Nora kommun Del 1 Vad är en biblioteksplan? En biblioteksplan skall ses som en möjlighet att formulera en lokal bibliotekspolitik, som inte bara lyfter fram de traditionella värdena

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap. Låneflöden mellan biblioteken i Umeåregionen

UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap. Låneflöden mellan biblioteken i Umeåregionen UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap Låneflöden mellan biblioteken i Umeåregionen Frida Håkansson och Mia Juntti Handledare: Olle Persson Utvärdering av informationstjänster

Läs mer

Utredning om möjligheterna till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge och Kronoberg

Utredning om möjligheterna till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge och Kronoberg 2010 Utredning om möjligheterna till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge och Kronoberg Weine Sundell Länsbibliotek Sydost 2010 Innehåll Direktiv utredning om möjligheter till samverkan om OPAC 2.0 i Blekinge

Läs mer