NYCKLAR till ett integrerat näringsliv i Tornedalen 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYCKLAR till ett integrerat näringsliv i Tornedalen 2013"

Transkript

1 NYCKLAR till ett integrerat näringsliv i Tornedalen 2013

2 SAMMANFATTNING Syftet med rapporten Nycklar till ett integrerat näringsliv i Tornedalen 2013 är att uppdatera den mer omfattande utredningen från I uppdateringen har man med framgång fokuserat på erfarenheter hos företag med gränsöverskridande verksamhet och deras syn på framgångsfaktorer och utmaningar i företagsverksamhet över gränsen, samt eventuella skillnader i verksamhetsmiljön och företagandet. Man har också frågat om det skett några förändringar i verksamhetsmiljön eller i företaget och vilka framtidsutsikter företaget har. I övrigt har utredningen uppdaterats med aktuell information. Som källor har man använt intervjuer av olika aktörer, information från aktörernas Internet-sidor samt Statistikcentralens konjunkturutsikt för Lappland och konjunkturbarometer från Finlands Näringsliv. År 2005 var syftet med utredningen att ta reda på vilka erfarenheter och synpunkter de små och medelstora företagen med någon typ av gränsöverskridande affärsverksamhet har, när det gäller gränsöverskridande affärsverksamhet och samarbete med företag i ett annat land, företagens aktuella situation och framtidsutsikter, samt vilka egenskaper som den gränsöverskridande företagsverksamheten kännetecknas av. Dessutom fick företagarna, områdets kommuner och arbetsförmedlingar ge sin syn på offentliga aktörers, bl.a. företagsserviceorganisationers roll, när det gäller att främja gränsöverskridande företagsverksamhet och arbete över gränsen. Områdets banker intervjuades om deras betalningsförmedlingssystem och vilka tjänster de erbjuder för företag på båda sidor om gränsen. Målsättningen för de båda utredningarna var att hitta och lyfta fram både positiva och negativa faktorer som påverkar gränsöverskridande företagsverksamhet. Genom att berätta om dessa faktorer vill vi ge företagen bättre verktyg till lönsam verksamhet, göra framsteg, växa och bli allt mer internationella. Syftet har också varit att hitta och lyfta fram sådana faktorer, som är speciella för företagsverksamhet över gränsen. Alla som deltagit i denna utredning; företag, organisationer, banker, organisationer med företagstjänster och myndigheter, har någon typ av verksamhet över riksgränsen. Det kan handla om samarbete, gränshandel eller deltagande i något projekt. Utredningsarbetet utgår från företagandet och de intervjuade företagens synvinkel. Man har också frågat de intervjuade hur kommunerna förhåller sig till företagandet både i företagets hemkommun, men framförallt i den kommun som man är på väg till. Företagarna anser att kommunerna inte alltid är tillräckligt snabba i sin service och inte heller inser de tillväxtmöjligheter, som den gränsöverskridande företagsverksamheten innebär. I det här fallet finns det dock stora skillnader mellan kommunerna och enligt de finska företagarnas erfarenheter är dessa till fördel för de svenska kommunerna. Bland annat upplever man, att tillväxtenheten i Haparanda har ett strategiskt grepp om gränsöverskridande verksamhet. Positiva erfarenheter Företagens internationalisering eller etablering i ett annat land har varit konkret och de ekonomiska resultaten klart mätbara. Alla företagen konstaterade att de fått tydliga fördelar för sin affärsverksamhet när de expanderat över gränsen. Expandering av företag med finska rötter har mestadels skett i Sverige, men i vissa fall även i något eller några andra länder. Utan internationell verksamhet hade tillväxten inte varit lika stark, i stället hade företagen förblivit små lokala aktörer eller upphört helt med sin verksamhet. Information måste hämtas från flera källor Ta skeden dit man kommer Även om de företag som etablerar sig på andra sidan gränsen har fått positiva erfarenheter och resultat, har de oftast inte fått eller sökt hjälp eller stöd för denna verksamhet, genom att ansöka offentliga företagsstöd, företagsrådgivning eller projekt. Enligt företagarna slutar även privata kommersiella företagstjänsters information ofta vid gränsen. Företagarna har därför till största del på egen hand sökt sig fram i det andra landets djungel av verksamhetskultur, byråkrati och verksamhetssätt och det råd som de oftast ger, är att man måste ta skeden dit man kommer, att det enda sättet är att själv sätta sig in i olika situationer som kommer upp och lära sig att hantera dessa. Irma Perdal, Ainab samt Kimmo Nurmos, Meri-Lapin Startti Oy, svarade för insamlingen och analysen av materialet i undersökningen. Julianan Bergman genomförde intervjuerna på svensk sida.

3 NYCKLAR TILL ETT INTEGRERAT NÄRINGSLIV I TORNEDALEN INLEDNING 2. OM NÄRINGSLIVET I FINSKA LAPPLAND OCH SVENSKA NORRBOTTEN 2.1. Näringslivets specialisering 2.2. Konjunkturutsikter 3. INTERVJUER AV FÖRETAG MED VERKSAMHET ÖVER GRÄNSEN 3.1. Kartläggning 3.2. Allmänt om gränsöverskridande verksamhet 3.3. Första kontakterna 3.4. Tidpunkt för samarbetets början 3.5. Samarbetsspråk 3.6. Internet-användning 3.7. Bankärenden 3.8. Samarbete = utveckling? 3.9. Svårigheter i samarbetet Positivt Tillgängligt stöd utifrån Extern hjälp som saknats Företagens framtid i gränsöverskridande verksamhet Utomstående stöd för verksamhetsutveckling Nya affärsmöjligheter Fler arbetstillfällen 3.17 Största hindren för utveckling Generationsväxlingar och ägarbyten Råd till företag som ska till Sverige De största skillnaderna mellan företagandet i Finland och Sverige 4. KOMMUNERNAS ROLL I GRÄNSSAMARBETE 4.1. Gränssamarbete mellan kommuner 4.2. Om gränssamarbete mellan företag 4.3. Offentlig företagsrådgivning 4.4. Tornedalsrådets uppgift är främst att 5. STATLIGT GRÄNSSAMARBETE I TORNEDALEN 5.1. EURES Crossborder Tornedalen Partnership 5.2. Nordkalottens Gränstjänst 6. FINANSIERING OCH BETALNINGSSYSTEM 6.1. Transaktioner, konton, kort 6.2. Kontor 6.3. Finansiering 6.4. Bidrag och stöd 7. RAPPORT AVSEENDE SVENSKA FÖRETAG

4 1 INLEDNING hetsmiljö ska helst vara sådan att konkurrensfördelar inte kan uppstå på grund av att förhållandena på andra sidan gränsen är bättre. Det man förväntar sig av politiker och myndigheter är att lagar, förordden gränsöverskridande, allt mer internationella af- ningar och tolkningar harmoniseras, för att förebygga färsverksamheten har enligt de företag som deltagit i konkurrensnackdelar. I det här fallet hyser företagen kartläggningen en stor betydelse och den har varit en dock inga höga förväntningar, utan strävar efter att bidragande faktor som möjliggjort tillväxt. I flera fall anpassa sina verksamheter efter förhållandena. har det varit avgörande för verksamhetens existens överhuvudtaget. Med tanke på den totala volymen på Kommunerna i Tornedalen har samarbetat länge. företagsverksamhet skulle gränsöverskridande verk- Det finns en gemensam samarbetsorgan för hela samhet kunna vara betydligt större än den är i dag. Tornedalen; Tornedalsrådet vars samarbete idag omdet finns stora möjligheter i den gränsöverskridande fattar även norra Norge. Dessutom har gränskomaffärsverksamheten. Den lappländska expertisen har munerna egna samarbetsorganisationer mellan två kommuner, så som Provincia Bothniensis, som är en hel del att erbjuda på de nordiska marknaderna. ett samarbetsorgan mellan Haparanda och Torneå. Med tanke på företagets utveckling och tillväxt är Gränsområdets kommuner, utvecklingsbolag och företagets egna åtgärder naturligtvis det mest centra- företagsorganisationer har även gemensamma förela. Företagarens, företagsledningens och personalens tagsprojekt. Området har på så sätt goda möjligheter egna språkkunskaper och öppenhet inför det andra att utveckla näringslivssamarbete över riksgränsen. I landets kultur har en central betydelse. Emellertid det här sammanhanget måste man konstatera att även finns det hjälp och stöd att få när man vill expandera offentliga upphandlingar är en del av kommunens näringslivspolitik. internationellt. Företagandet borde vara så friktionsfritt som mö- Det är möjligt att söka finansiering från Interreg -projligt och fungera med samma villkor mellan länder grammet samt från allmänna europeiska företagsoch i verksamhet över gränsen. Företagens verksam- fonder. Vid gränsen kan man nyttja EU:s projektfinansiering. 4

5 2. OM NÄRINGSLIVET I FINSKA LAPPLAND OCH NORRBOTEN Skogen, gruvindustrin och vattenkraften är fortfarande viktiga grunder för finska Lapplands och Norrbottens läns näringsliv. På båda sidor om gränsen har basindustrin och dess underleverantörer en stor betydelse när det gäller att skapa arbetstillfällen. I Lappland och Norrbotten finns även små och medelstora industri- och tjänsteföretag med god utvecklingspotential. Även turismen och bilindustrins testverksamhet har vuxit och utvecklats till en bransch som skapar mycket sysselsättning i både finska Lappland och Norrbotten. Det är lönsamt för företagen men även för den offentliga sektorn på båda sidor om gränsen att dra nytta av de marknader och den kompetens som finns på andra sidan av gränsen. Speciellt i gränstrakten finns det outnyttjade möjligheter i det här avseendet. Genom att nyttja båda länders bästa egenskaper och kunnande kan vi skapa ett område som är oslagbart i hela världen Näringslivets specialisering Näringslivets specialisering i finska Lappland kan betraktas genom att jämföra personalstyrkan i varje bransch med motsvarande branschens andel i hela landet. På det här sättet framstår gruvverksamheten och mineralindustrin som de i särklass starkaste branscherna då personalstyrka i dessa branscher är nästan sju gånger så hög i Lappland som i övriga landet. Nästan lika stark ställning har metallförädlingen. Inom hotell- och logi arbetar relativt sätt mer än fyra gånger så många som i resten av landet. Lappland har också specialiserat sig i skogsindustri och skogsavverkning samt produktion av papper. Landbaserad trafik, detaljhandel och specialbyggnation tillhör också landskapets specialiseringsområden Konjunkturutsikter Den ekonomiskt osäkra situationen som uppstått efter den europeiska skuldkrisen och den svaga efterfrågan av exportprodukter har satt sina spår även i Lapplands ekonomiska utveckling. Nedgången av den internationella efterfrågan har haft negativ påverkan framförallt på den exportberoende storindustrin och dess direkta och indirekta transporter. I det stora hela har ändå Lapplands ekonomi utvecklats positivare än övriga landets. Turismens och gruvindustrins starka tillväxt har haft en indirekt påverkan även på övriga branscher, framförallt handel och övriga tjänster. I området finns också flera specialinriktade tillväxtbranscher. 5

6 3. INTERVJUER AV F Ö R E T A G MED VERKSAMHET ÖVER GRÄNSEN I följande kapitlet har vi samlat resultaten från intervjuer av företag med finskt ursprung. De största svenska företag som är verksamma i finska Lappland är rikstäckande företag inom handeln, till exempel klädkedjor med betydelsefull marknadsandel. Dessa företag har i någon större utsträckning inte utretts i denna rapport. 6

7 3.1. Kartläggning På finska sidan intervjuades tio företagsledare med rötter i gränstrakten. Bland de intervjuade finns: a) finska företag med svenska dotterbolag b) svenska företag där företagaren kommer ursprungligen från Finland. c) finska företag med strategiskt ägandebaserat samarbete med ett svenskt företag d) företag som fungerar multinationellt och där ägandet finns även utanför företagsfamiljen Företagen är verksamma inom industri, byggindustri, detaljhandel, logistik och tjänster. Moderbolagen har sina säten i Boden 1, Keminmaa 1, Tervola 1, Torneå 4, Stockholm 1, Ylitornio 2. Typiskt för företagen är att de är framgångsrika oftast det viktigaste företaget på orten inom branschen. Företagarna är män, i års ålder, i regel företagare i andra generationen, toppaktörer inom sin bransch, haft företagaransvaret i år. Intervjuerna har genomförts med hjälp av en frågeformulär. Svaren från denna ligger som grund för nedan redovisade resultat, men friare diskussioner har också förekommit Allmänt om gränsöverskridande verksamhet De flesta finska företag är verksamma i Sverige (7/10) som ett svenskt företag. Oftast har företaget ändå ett varumärke som kan kännas igen som finskt. Samarbetet med svenskar är omfattande. Undantaget är ofta personalen, som till stora delar är finsk eller med finskt påbrå. Företagets finska verksamheter stödjer affärsverksamheten i Sverige - en betydelsefull konkurrensfördel härstammar ofta därifrån. I Sverige gäller dock svenska villkor och regler precis som för landets andra företag. Medarbetarna kan bo i det ena eller det andra landet Första kontakterna Så gott som alla intervjuade har börjat sin företagsverksamhet i en gränskommun. Först har man riktat sig in på de svenska marknaderna och affärerna i hemlandet har utvidgats till att omfatta svenska privatkunder och företag. Lyckade affärskontakter har varit en sporre till att utöka aktiv marknadsföring mot Sverige och så småningom har dessa lett till att en del av affärsverksamheten har flyttats till Sverige. I flera fall har kunderna hjälpt till att skapa nya kundrelationer. I några fall har ELY:s bidrag för internationalisering använts för att anställa en person som ansvarat för exporten Tidpunkt för samarbetets början Samverkan över gränsen har ofta påbörjats innan ländernas inträde i EU, men utvidgats betydligt i och med EU-medlemskapet. För alla har Sverige varit det första landet som man expanderat i och övrig internationell verksamhet har påbörjats efter Sverige-inträdet Yhteistyökieli Ruotsissa käytetään pääasiallisesti ruotsin kieltä. Poikkeksena se, että rajaseudulla Ruotsissa käytetään myös suomen kieltä. Esimerkiksi yritysten käyttämissä tilitoimistoissa ja virastoissa on ollut kaksikielistä henkilöstöä. Yrityksissä on toki paljon suomenkielistä henkilöstöä, joiden kanssa puhutaan ja asioidaan suomeksi. Mikäli yritysjohdon kielitaito ei riitä asioiden hoitamiseen, on asioita hoitamassa yrityksen ruotsinkielistä henkilöstöä tai harvemmin tulkki. Myös englantia käytetään kommunikoinnin välineenä, mikäli ruotsin (tai norjan) kielen taito on puutteellinen Internetin käyttö Bengt Niska från Pajala, Martti Kankaanranta Liki kaikilla suomalaisyrityksillä on ruotsinkieliset från Lapplands Företagare, Peter Hagström internet sivustot. Asioita hoidetaan paljon sähköpostin välityksellä. Pankkiasiat hoidetaan från Tornedalsrådet och Eilert Isaksson från Företagarna Kiruna öppnar International internetissä. MatchMaking i Pajala 7

8 3.5. Samarbetsspråk I Sverige använder man för det mesta svenska. Ett undantag är gränstrakten där även finska är gångbart. Till exempel har revisionsbyråer och myndigheter som företagen anlitat haft tillgång till tvåspråkig personal. I många svenska företag finns det också gott om finskspråkig personal och med dessa kan man tala och uträtta sina ärenden på finska. Om företagsledningens språkkunskaper inte räcker till att uträtta ärenden, har man tillgång till svenskspråkig personal eller i mera sällsynta fall en tolk. Även engelska används i kommunikationen då kunskaperna i svenska (eller norska) inte räcker till Internet-användning Nästan alla finska företag har svenskspråkiga Internet-sidor. Kommunikationen sker till stor del genom e-post. Bankärendena sköts via Internet Bankärenden De flesta företag har både ett svenskt och ett finskt bankkonto. Betalningar och andra bankärenden utförs via Internet, och dessa har inte medfört några större tilläggskostnader utöver kontoöppnandet Positivt 3.8. Samarbete = utveckling? Verksamhetsinriktningen har varit klar redan i det första verksamhetslandet, och verksamhetens expandering över gränsen har oftast inte ändrat på detta. Utökade marknader och nya kundrelationer har dock möjliggjort utveckling och nya produkter, tjänster och verksamhetssätt. Att företaget vuxit har varit den gränsöverskridande verksamhetens förtjänst. Åtminstone har man kunnat balansera den inhemska efterfrågans variationer, förbättra lönsamheten och anställa fler. Något svenskt ägande finns egentligen inte Svårigheter i samarbetet Företagen upplever inte att det skulle ha funnits några speciella svårigheter. Man klarar sig med finska i gränskommuner, i övrigt har företagarna förkovrat sig i språket och/eller anställt svensk- eller tvåspråkig personal. Att ta reda på saker och organisera verksamheten och att lära känna verksamhetskulturen har ofta till att börja med varit långsamt och tidskrävande. Olika lagar och olikheter i tolkningar försenar arbetet. Man måste vara förberedd att förhandla med svenskar och ta fram utredningar, rapporter osv. De finnas svart på vitt. Möten måste bokas i förväg. Man är dock bättre på att passa tider än i Finland. 8

9 I regel har saker och ting alltid ordnat sig. Att verka över gränsen är intressant och det är lätt att samarbeta med svenskar när man väl kommit igång. Kundrelationerna är långvarigare än i Finland. Medlemskapet i Europeiska Unionen har underlättat arbetet. Att arbeta över gränsen har även en del fördelar det går att hitta lösningar som inte skulle vara möjliga i det andra landet. Myndighetssamarbetet fungerar minst sagt tillfredsställande. Företagarna har upplevt att de inte har fått någon större hjälp eller råd utifrån. Man har fått ta reda på saker och ting själv. Framförallt gäller detta när det är frågan om beskattning och i synnerhet moms. Överhuvudtaget har man upplevt att hemlandets myndigheter saknar expertis och är för byråkratiska svenskarna är aktivare på att kontakta företaget, men det tar längre tid att få ett beslut. Å andra sidan konstaterar man dock att i slutändan har saker och ting alltid löst sig: Bankerna ger mycket bra och sakkunnig service Revisionsbyråer/ekonomiska rådgivare ger råd, men specialkunskaper om gränsöverskridande verksamhet är bristfälliga Det har lönat sig att använda internationaliseringsstöd Företagsorganisationer har inte kontaktats Kommunernas attityd är negativ, eller ointresserad. Bodens kommun är ett undantag, delvis även Haparanda kommun. Det går inte att få tydliga svar från skattemyndigheten Det är givande att byta erfarenheter med andra företagare Inga råd från branschen upplevs som konkurrent undantag finns Tillgängligt stöd utifrån Extern hjälp som saknats Ett ställe/en människa som skulle tillhandahålla samlad information om gränsöverskridande företagsverksamhet Kontakter med andra gränsföretagare Tydliga föreskrifter och råd i skattefrågor Stöd till kostnader Kommunernas näringslivspolitik borde stödja gränsöverskridande företagsverksamhet Att hantera personalfrågor och personalens frågor; boende, beskattning, rekrytering Revisions- och konsultbyrå med specialkompetens i gränsöverskridande frågor. Skatterådgivare i gränsöverskridande frågor Företagens framtid i 9

10 Markus Rahkonen från Rah-kone Piping träffar representanter för transportföretaget Cliffton Mining under Matchmakingen i Pajala gränsöverskridande verksamhet Alla intervjuade företag anser att den gränsöverskridande verksamheten är mycket viktig för företaget och tror att de kommer att växa eller åtminstone behålla sin ställning tack vare denna verksamhet. Företagen menar att de är mer konkurrenskraftiga på svenska och nordiska marknader än i Finland. Man förväntar sig att hitta tillväxtmöjligheter, nya kunder och marknader bl.a. i svenska tillväxtcentrum (Stockholm, Malmö, Göteborg), malmfältet i norra Sverige (Kiruna, Gällivare, Pajala), i norra Norge samt på nordiska och internationella marknader i allmänhet. Vissa ser Ryssland som den mest potentiella marknaden för tillväxt. Det egna landets (Finland) konjunkturutsikter är mycket pessimistiska. På det lokala planet hoppas och litar man på att i alla fall kunna behålla den nuvarande marknadsandelen Utomstående stöd för verksamhetsutveckling Egna åtgärder och framförallt personalens sammansättning är det som betyder mest för tillväxt och utveckling, anser man. Språkkunskaper är a och o i allt. Företagandet bör vara så friktionsfritt som möjligt och fungera på samma villkor mellan länder och i verksamhet över gränsen. Av utomstående aktörer förväntar man bl.a.: Att lagar och förordningar harmoniseras med varandra Att bidrags- och stödpolitiken harmoniseras (t.ex. transportstödet bättre i Sverige). Att den gränsöverskridande företagsinformationen är lättillgänglig Att Sverige ska ansluta sig till EMU (ta euron som valuta) Att man inser möjligheterna med gränsöverskridande företagsverksamhet (konkurrensfördel) i kommuner Att aktivera näringslivspolitik och att ha positiv attityd till gränsöverskridande företagsverksamhet Ekonomisk stöd för kostnader i samband med expandering Samarbete mellan företagare Experter med kompetens i gränsfrågor i olika instanser och organisationer Det finns inget större förtroende för politikernas löften och för möjligheter att påverka. 10

11 3.15. Nya affärsmöjligheter Företagarna anser att gränsområdets kommuner och företag borde själv inse de möjligheter som gränsöverskridande företagsverksamhet erbjuder för regionens och företagets tillväxt och konkurrenskraft. Traditionell bidragspolitik har för det mesta lockat kortvariga besök av aktörer (det finns gott om exempel från båda sidor av gränsen), som sällan ens haft någon ambition att bredda affärsverksamheten över gränsen. De som lyckas är oftast vidsynta, modiga människor som växt upp vid gränsen, sådana som själva har goda språkkunskaper och/eller har rekryterat ledning och medarbetare som behärskar marknaden på båda sidor om gränsen. Grunden för de lokala tillväxtföretagen är att man känner och kan den egna branschen och det egna området samtidigt som man är insatt i grannlandets kultur, samhälle och människor Fler arbetstillfällen De intervjuade företagens egen personalstyrka har fördubblats sedan 2005 (första rapporten). Dessutom har anlitandet av underleverantörer ökat i samma takt. I dagens konjunkturläge har man ingen större tro på tillväxt, men väl på längre sikt Största hindren för utveckling Det svaga konjunkturläget oroar. Företagarna anser att konjunkturerna är dåliga på europeisk nivå och framförallt i Finland. Tillväxt förväntas ske i första hand inom gruvindustrin samt i Norge och Ryssland. Egna krafter och bra medarbetare är de viktigaste framgångsfaktorerna. tillgång till kompetent och välmotiverad personal -arbetsgivaravgifter lagstiftning den allmänna utvecklingen i Europa och i Norden anonyma internationella företag som plockar russinen ur kakan att kunna rekrytera medarbetare som även behärskar de båda språken branschens dåliga lönsamhet i allmänhet hård konkurrens varifrån får man nya företagare? LKAB:s representant presenterar bolagets kommande investeringar och investeringspolicy i Pajala 11

12 3.18. Generationsväxlingar och ägarbyten Generationsväxling har genomförts hos de intervjuade företagen under de senaste 20 åren eller så har företagsverksamheten startats under samma tid av den nuvarande företagaren. Några företag har fått även utomstående ägare och några har fått en helt ny extern ägare. I de flesta företag var frågan för tillfället inte aktuell Råd till företag som ska till Sverige Det råd företagarna oftast ger är att om man vill gå över gränsen är det bäst att själv sätta sig in i vad det innebär. En del av företagarna ger gärna råd och hjälper dem som planerar att starta gränsöverskridande företagsverksamhet. Dock poängterar även dessa att det är viktigt för företagaren själv att sätta sig in i den nya verksamhetsmiljön. Det viktigaste är att förstå kulturella skillnader man ska ta skeden dit man kommer. Ordning och reda i hemlandet, innan man beger sig utomlands var beredd på kostnader. Bra familjeförhållanden att ta företaget till nya marknader tar tid som är borta från familjen. Lär dig aktivt hur det svenska beslutsfattandet och företagskulturen i övrigt fungerar. Var beredd på att förhandla, utreda och rapportera. Var beredd på att det man kommit överens vid samtal inte håller. En svensk säger inte alltid vad han/ hon menar det är vanligt att man är artig och undviker själva frågan. Finsk ärlighet och att rakhet går dock hem hos svenskar. Även en svensk gynnar svenskt. Att inleda företagssamarbete kan vara svårt. Skaffa referenser. Bekanta dig med lagstiftningen. Ta hänsyn till olika ledarstilar, skillnader i arbetslagstiftning och personalkultur. Direkt ledningsstil är främmande för en svensk (förhandlingar osv.). Facken har starkare roll ha goda relationer. I Sverige handlar det i allmänhet om fastanställningar. Reservera tillräckligt med tid, när du vill diskutera med myndigheter, företagets anställda eller andra. Kom i tid det gillar svenskarna. Att hitta en bra samarbetspartner i Sverige är guld värt De största skillnaderna mellan företagandet i Finland och Sverige De intervjuade lyfter fram följande skillnader när det gäller att vara företagare i Sverige och Finland: Attityd: -Det svenska samhället vill upprätthålla en diskuterande, artig och tillåtande atmosfär. Detta speglas i företagets inre verksamhetskultur samt företagets relationer med andra företag. När det fungerar som bäst sätter man sig ordentligt i frågorna, gör saker och ting ordentligt och behandlar de involverade lika. När det fungerar som sämst blir resultatet onödiga möten och prat; förseningar av uppgifter och beslut samt dold arrogans. Finnar anses i regel kunniga och effektiva samarbetspartners. En svensk företagare speciellt en nordsvensk är rätt lik den finska. Ett finskt sätt att ta hand om saker är något som upplevs som positivt i Sverige De svenska företagarna har en misstänksam attityd mot myndigheter. Tjänstemän Tjänstemännen är svåra att få tag på. Tillståndsärenden är ofta komplicerade och tidskrävande i Sverige 12

13 Mottagandet är artigt och hjälpsamt. Norrlänningen liknar finnen mer än sörlänningen Personliga relationer, beslutsfattande I Finland har personliga relationer en viktigare roll I Finland är rekommendationer mer vanligare Övrigt Fackets betydelse och därigenom tilliten på dess förmåga att förbättra arbetstryggheten är starkare i Sverige I Sverige är det organisationen, intressegrupper mm. som påverkar mer på personens eget beslutsfattande man är mer van att lyssna och diskutera. Beslutsfattandet tar längre tid. Betalningar, kostnader Den svenska beskattningen är lite högre (moms, företagsskatt, inkomstskatt) Pensionsavgifter och övriga arbetsgivaravgifter är högre i Sverige Kortvariga anställningar är svåra att ordna I Sverige krävs fler miljötillstånd och avgifter av olika slag Den svensk räntenivån är något högre Fastighetsavgifter är lägre i Sverige Geografi Lappland är ett positivt begrepp i Finland. I Sverige har namnet en negativare klang, även om den är på väg att förbättras. Därför kan Lappland användas som ett positivt begrepp i marknadsföringen I Sverige har decentraliseringen och avfolkningen varit ännu starkare Tornedaling, meänkieli och Norrbotten/Nordbotten väcker positiva associationer i Finland. 13

14 4. KOMMUNERNAS ROLL GRÄNSSAMARBETET I TORNEDALEN 4.1. Gränssamarbete mellan kommuner Alla kommuner i Tornedalen har någon typ av samarbetsorgan med grannkommunen på andra sidan gränsen. Det kommunala samarbetet fokuserar bl.a. på följande områden; sjukvård, skola, räddningstjänst, kost, turistmarknadsföring och projektarbete. Några kommuner har projekt inom teknisk förvaltning och näringsliv. Det volymmässigt livligaste samarbetet bedrivs mellan Torneå och Haparanda. Kommunala beslutsfattare saknar möjligheten att kunna bilda gränsöverskridande kommunförbund. Det finns projektsamarbete över gränsen bl.a. inom turism, kultur och gränshinderbekämpning (Interreg -projekt). Kommunerna ser gränssamarbetet som en långsiktig verksamhet och är mycket beroende på att det finns kunniga personer som är involverade i det. Personer, som har kunskaper och erfarenheter av långsiktigt samarbete inser gränssamarbetets stora möjligheter och dess förhållandevis små problem jämfört med andra gränsområden runt om i världen. Gränssamarbetets framtidsutsikter är positiva och samarbetet över gränsen kommer att öka, anser kommunerna. Kommuner i Tornedalen har några medarbetare som bor i ett land och arbetar i ett annat. Som gränssamarbetets svårigheter räknar Tornedalskommunerna upp: språkbarriären, olika förvaltnings- och verksamhetskulturer, det långsamma beslutsfattandet i Sverige (enligt finska kommuner), olika slags institutioner i de båda länderna, statliga förvaltningar, tidsskillnaden, samt skillnader i bl.a. i beskattning, betalningar och sociallagstiftning Gränssamarbete mellan företag Företagssamarbete över gränsen består av att det i Tornedalen finns cirka 30 dotterbolag eller filial med en ägare på andra sidan gränsen, och cirka 70 företag med medarbetare från båda sidor av gränsen. I viss mån förekommer produktions- och marknadsföringssamarbete mellan företagen, samt entreprenadverksamhet över gränsen. Det finns fortfarande potentiella tillväxtmöjligheter i affärer mellan företag liksom i offentliga upphandlingar över gränsen. Dessutom finns det gott om handelsföretag med traditionell gränshandel för konsumenter. Kommunerna anser att de främjar samarbete mellan företag framförallt genom olika projekt Offentlig företagsrådgivning Kemi-Tornio Alueyrityspalvelut som arbetar med företagstjänster och finansieras av Kemi-Torneå 14

15 områdets kommuner erbjuder rådgivning och handledning för företag som siktar på internationella marknader bl.a. genom att hjälpa till med ansökan om internationaliseringsstöd. I Ylitornio är det kommunens näringslivskontor och i Tornionlaakson kehitys i Pello som står för rådgivningen. Lapplands ELY-central har en exportombud. Torneå stad (Kehitysyhtiö Team Botnia Oy) och Haparanda kommun arbetar för närvarande med projektet Näringslivstjänster HaparandaTornio/ Elinkeinopalvelut TornioHaparanda, vars syfte är att bl.a. samla städernas näringslivstjänster under ett och samma tak. Rådgivning för etablering över gränsen kan efterfrågas vid näringslivskontoret i den kommun som etableringen ska ske. 4.4.Tornedalsrådets uppgift är främst att jäsenkuntien sekä asukkaiden edunvalvonta lisätä Tornionlaakson vetovoimaisuutta profiloinnin ja markkinoinnin avulla infrastruktuurin ja liikenneyhteyksien kehittäminen Tornionlaaksolaisen kulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen Tornedalen där Sverige, Norge och Finland möts, utgör ett nordiskt nyckelområde när det gäller den pågående europeiska integrationsprocessen. Det är i gränsområdena som det konkreta förverkligandet av sammanhållningspolitiken och gemensamhetssträvandena skall få sin praktiska tillämpning via gränsöverskridande samarbete mellan kommuner, invånare, myndigheter, näringsliv och organisationer. Här finns en gemensam gränsöverskridande identitet och långa traditioner av medborgerlig och institutionell samverkan över riksgränsen. Tornedalen besitter en gränssamarbetskompetens som är unik i Norden och regionen är idag en förebild för hela EU. Regionen har ett centralt läge på Nordkalotten. Den kraftigt expanderande gruvindustrin i Pajala/Kolari åstadkommer en stark tillväxt hos näringslivet i Tornedalen och bidrar till en positiv befolkningsutveckling i hela regionen. Dessutom utgör koncentrationerna av tung industri vid Bottenvikskusten, den kraftigt expanderande upplevelseindustrin i mellersta och norra Tornedalen, tillsammans med Nord-Norges växande betydelse inom energisektorn en utomordentlig plattform för tillväxt och synergieffekter. elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden kehittäminen koulutuksen ja osaamisen edistäminen Experterna inom offentlig upphandling uppmanade gränskommunerna i Tornedalen att även dra nytta av utbudet på andra sidan gränsen Området har fått sin särprägel av de fyra kulturer som möts i Tornedalen - den svenska, finska, norska och den samiska. Den historiskt betingade samar- betskulturen och engagemanget har en avgörande betydelse för utvecklingen. Områdets möjligheter utgörs av de synergieffekter som blir följden av ett mångfacetterat gränsöverskridande samarbete mellan kommunerna, inom näringslivet, arbetsmarknaden, utbildningssektorn och kulturområdet. 15

16 5. STATLIGT GRÄNSSAMARBETE I TORNEDALEN 16 Arbetsmarknadsorganisationer bedriver gränssamarbete på flera olika sätt. Till samarbetsområden hör bl.a. arbetsmarknadsutbildningar och att information om dessa, Eures-rådgivning samt Interreg-projekt. Projektsamarbete har bedrivits under åren genom förmedling av arbetskraft, främjande av rörlighet och utveckling av kulturturism EURES Crossborder Tornedalen Partnership EU-kommissionen främjar arbetskraften rörlighet över gränsen genom information, rådgivning och arbetsförmedling. Framförallt vill man stödja etablerat samarbete, som bedrivits inom det gränsöverskridande så kallade Crossborder arbetsmarknadsområdet. Stödet fokuseras på arbetsområden där arbete även över gränsen har varit kännetecknande, och där ett förhållandevis stort antal arbetstagare bor i ett land och arbetar i ett annat. Ett sådant område i Europa är Tornedalen inklusive de närliggande kommunerna runt Bottenviken. Detta har uppmärksammats även hos kommissionen, vilket betyder att områdets arbetsmarknadstjänster kan utvecklas och stödjas som en del av kommissionens Euresarbetsförmedlingssystem (European Employment Services). Europeiska kommissionen stödjer denna arbetsmarknadsutveckling genom projektet EURES Cross-border Tornedalen. Arbetskraftens fria rörlighet över gränser främjar även företagens rörlighet. Samarbete över gränser utökar såväl företagens som arbetskraftens mö-

17 jligheter att fungera effektivt i och med att både företagens och arbetskraftens marknader utvidgas. Områdets konkurrenskraft växer såväl på de nationella finska och svenska som de internationella marknaderna. Utifrån företagens synvinkel är EURES -rådgivningens syfte att hjälpa företag i Tornedalen och runt Bottenviken i rekrytering från ett annat EU-land och på så sätt förbättra företagens möjligheter till kvalitativ rekrytering. EURES -rådgivningens uppgift är också att hitta eventuella flaskhalsar som hindrar eller fördröjer affärsmässigt samarbete, öppna dessa flaskhalsar och därigenom främja gränsöverskridande samarbete mellan företag Nordkalottens Gränstjänst Nordkalottens Gränstjänst som finansieras av Nordiska rådet arbetar i Torneå. Tjänsten ger råd för företag och privatpersoner i speciella frågor som rör gränsöverskridande verksamhet och arbetar aktivt för att avlägsna gränshinder. Riksdagsledamöterna Hemilä, Suutari och Autto bekantar sig med gränssamarbetet på Victoria-torget

18 6. FINANSIERINGS- OCH BETALNINGSSYSTEM 6.1. Transaktioner, konton, kort Betalningar mellan länder Det går att utföra kontoöverföringar, så kallade EU-betalningar, mellan banker i två EU-länder. Båda parternas banker och konton måste identifieras genom egna koder (IBAN, Swift). Medför inga särskilda kostnader. Kan även utföras via Internet. Traditionella valutaöverföringar mellan banker görs mera sällan då dessa tar alltför lång tid. Olika bankgrupper har sina system för överföring av pengar mellan två länder, i bästa fall kan pengar överföras under en och samma bankdag. Europeiska SEPA, men betalningssystemen är olika i Finland och Sverige Från början av 2010 har både Finland och Sverige varit med i SEPA-systemet. I och med att detta europeiska betalningsområde tagits i bruk finns det inga skillnader mellan eurobetalningar inom området och inhemska betalningar. FINLAND: I Finland har det traditionellt funnits ett system som är bundet till ett bankkonto, varifrån betalningar utförs. Idag är alla bankonton med i SEPA. Att öppna ett konto i en finsk bank är förmånligt, och kan till och med vara kostnadsfritt. För tjänster och händelser debiteras ofta en avgift. Ett svenskt företag kan öppna ett bankonto i Finland. Det går att kombinera konton med olika typer av uttags-, bank- och kreditkort. Finska kredit- och bankkort går att använda i Sverige; man kan göra inköp och kontantuttag. Kontot belastas i euro. Alla finska bankgrupper har svenskspråkiga Internet-sidor som kan bl.a. användas för att betala och göra valutaöverföringar. SVERIGE: I Sverige utförs betalningar mellan banker antingen genom Bankgiro- eller PlusGiro- systemet. Båda är med i SEPA. Ett finskt företag kan öppna ett bankkonto i Sverige. Det går att kombinera konton med olika typer av uttags-, bank- och kreditkort. 18

19 Svenska bankers Internet-tjänster finns tillgängliga på engelska. Idag utförs nästan alla transaktioner via Internet av företagen själva i de båda länderna Kontor Kontor som är verksamma vid gränsen har kompetens och erfarenheter i gränsöverskridande företagsverksamhet samt någorlunda språkkunskaper för kunna ge service till kunder som kommer från ett annat land eller som är på väg till grannlandet. Inom samma bankgrupp finns rutiner och system som underlättar och påskyndar betalningar och överföringar. De som har gränsöverskridande företagsverksamhet är ofta Nordeas eller Handelsbankens kunder Finansiering BANKER: Både finska och svenska banker kan efter övervägande ge kredit till inhemska företag som investerar utomlands och behöver rörelsekapital. Bankernas finansieringsbolag ger oftast inte kredit för köp av maskiner och utrustning som ska användas permanent utomlands eftersom utrustningen fungerar oftast som säkerhet som man vill ha kontroll över. Banken eller dess finansieringsbolag kan i vissa fall överväga att finansiera ett utländskt bolag t.ex. i dess köp av utrustning. Vanligare är att bolaget startar ett dotterbolag i landet i fråga. Ett sådant dotterbolag finansieras av bankerna som ett inhemskt bolag. I fråga om fast egendom, är kreditgivaren i regel från samma land som utrustningen ska användas i. Av bankerna i Norden kan Nordea och Handelsbanken ibland göra undantag. Banker vid gränsen i Sverige FöreningsSparbanken, Handelsbanken, Nordea FöreningsSparbanken, Handelsbanken, Nordea Alla svenska bankkontor hittas under adressen www. bankplatser.nu Banker vid gränsen i Finland Handelsbanken, Nordea, Osuuspankki, Danske Bank, Suupohjan Osuuspankki FINNVERA: Finnvera Den statsägda Finnvera förbättrar företagens finansieringsmöjligheter genom lån, borgen och exportgarantier. Finnveras finansiering ligger ungefär på samma kostnadsnivå som bankernas. Kraven på säkerheter skiljer sig mot det bankerna kräver. Till exempel för Pienlaina (max ) krävs ingen realsäkerhet alls. Finnvera ger sällan lån för hela projektet, oftast delas finansieringen mellan banker och Finnvera. I smålån och lån för kvinnliga företagare kan Finnvera ibland vara den enda finansiären. Finnvera kan bevilja borgen och lån även till investeringar utomlands. Finnvera ger inga krediter till finska bolagens utländska dotterbolag. Ett finskt dotterbolag till ett svenskt företag kan med samma villkor som ett inhemskt företag beviljas lån och borgen. Finnveras verksamhetsställe ligger i Rovaniemi, men finansieringshandläggare kommer gärna och gör ett besök hos företaget.

20 ALMI: Almi Företagspartner Norrbotten Ab kan finansiera alla företagsformers projekt upp till 50 %. Som säkerhet fungerar oftast företagsinteckning eller företagarens personliga borgen. Almis ränta är något högre än bankernas. Almi kan finansiera utländska företag som är registrerade i Sverige. Om riskhanteringen är under kontroll kan Almi finansiera svenska företags investeringar utomlands Bidrag och stöd ELY-central och TEKES Lapplands ELY-central (näringslivs-, trafik- och miljöcentral) är en länsorganisation, som idag arbetar med samma frågor som före detta TE-centralen (arbetskrafts- och näringslivscentral). All arbetsmarknadsservice i Lappland bl.a. alla arbetsförmedlingar ingår i TE-byrån som är en del av Lapplands ELY. ELY-centralernas näringslivsavdelningar beviljar bidrag till företagens investeringar och projekt bl.a. till exportutveckling. Externa tjänster i anslutning till anställning av exportansvarig personal och exportutveckling kan stöttas med högst 50% och övriga utvecklingsinvesteringar med ca 1/3 av totala kostnader. I regel beviljas inget stöd till produkter och projekt ämnade till lokala marknader eller projekt. ELY-centralen har även flera subventionerade expertistjänster (jmf. konsultcheck). TE-byrån kan bevilja starta eget bidrag till nya företagare (behöver inte vara arbetssökande), sysselsättningsbidrag till företag samt skräddarsy arbetsmarknadsutbildningar till personal som företaget valt genom rekrytering. TEKES finansierar i första hand innovativa projekt inom teknologin. samma villkor som för inhemska. Förutsättningen är att firman är registrerad i Finland. För verksamhet eller investeringar utomlands beviljas inget stöd. Lapplands ELY-central har ett verksamhetsställe i Kemi. Lapplands TE-byrå har verksamhetsställen (f.d. arbetsförmedlingar) i alla gränskommuner, men servicen är centraliserad och möjligheten till personlig service varierar utifrån byråns storlek (finns i alla gränskommuner). (TE-palvelut, työvoimatoimistot) NUTEK Staten/länsstyrelsen administrerar helt eller delvis flera typer av företagsstöd. Företagsstöden kan delas in i verksamhets- eller investeringsstöd. Till de först nämnda tillhör transportstöd för industrin, som administreras av NUTEK samt sysselsättningsstöd (genom arbetsförmedlingar). Länsstyrelsen kan bevilja stöd till företag med fast verksamhetsställe i Sverige. Att företaget är registrerat i Sverige är inget absolut krav, men kan vara en fördel. Det väsentligaste är att investeringen/projektet anses gynna den svenska nationalekonomin. Ett svenskt företag kan inte få stöd till fasta investeringar (utrustning som inte går att flytta) utomlands. Kommuner och näringslivsbolag Svenska (inte heller finska) kommuner brukar i allmänhet inte ge stöd för start av verksamhet. Samma gäller för näringslivsbolag. De flesta svenska kommunerna precis som de finska har industriområdesbolag som kan administrera eller bygga produktionslokaler, som bolaget kan hyra ut eller som kan inlösas genom överenskommelse. 20 ELY-centralen och TEKES kan inte bevilja stöd till investeringar utomlands varken för finska företag eller deras dotterbolag. Ett företag med utländska ägare beviljas stöd med

21 7. RAPPORT AVSEENDE SVENSKA FÖRETAG Syftet med Nycklar till ett integrerat näringsliv i svenska och finska Tornedalen projektet har varit att likt 2005 kartlägga små och medelstora företagens egna erfarenheter och syn på gränsöverskridande verksamhet och samarbete med företagare i andra länder. Även företagens nuläge och framtids utsikter samt specifika egenskaper för gränsöverskridande företagsverksamhet kartlades. I om med att liknande kartläggning genomfördes 2005 har axplock från svaren bifogats denna rapport under respektive frågeställning. Målet med projektet är att identifiera och ta fram faktorer som påverkar negativt och positivt på gränsöverskridande företagsverksamhet. Målet har även varit att utröna åt vilket håll har utvecklingen gått sedan Under 2005 intervjuades 21 svenska företag och under 2013 kunde 14 av dessa företag ge sin återkoppling och svara på liknande frågor som Sammanfattning kartläggning 2013 med kommentarer från 2005 De tillfrågade företagen i svenska Tornedalen är 14 till antal och är samma företag som deltog i kartläggningen De övriga företagen har antingen lagt ner sin verksamhet eller inte kunnat nås. Kontaktpersoner var ägare eller VD i bolaget med snittåldern 54 år. Företagen verkar inom branscher såsom verkstads- och byggindustri, restaurang och boende, läderindustri, media och journalistik, kultur, utbildning, stensliperi, revision, rådgivning och livsmedel. De flesta av företagen har idag sina marknader i Norra Sverige och i Norra Finland och de få som enbart verkar på svenska sidan ser Finland som en framtidsmarknad. Ruotsin Tornionlaaksossa haastateltuja yrityksiä on 14 ja kaikki olivat mukana myös vuoden 2005 kartoituksessa. Muut silloin mukana olleet yritykset ovat joko lopettaneet toimintansa tai niitä ei ole tavoitettu.

22 Företagarna Norrbotten och Lapplands Företagare har samarbetat över gränserna i flera decennier 7.2. Första kontakten Vid 2005 års kartläggning berättade de flesta företagen att de hade hittat sina samarbetspartners genom aktivt och målmedvetet sökande. Även följande sätt att komma i kontakt med lämpliga företag hade förekommit: via kunder, bekanta, f d kollegor samt via deltaganden vid olika mässor. tillfrågad hade inga kunskaper i det finska språket. Det naturliga språket att använda sig av vid samverkan över gränserna är därför finska, och i vissa fall svenska eller engelska. 2005: De flesta av de intervjuade använde finska för att kommunicera med de finska företagen Startår för samarbete Vid 2005 års kartläggning nämnde de flesta företagare att EU inträdet var den riktiga öppningen för samarbetet, men flera av de intervjuade hade verkat över gränsen långt innan Samarbetsspråk 2013: De flesta intervjuade ansåg sig ha två modersmål, både finska och svenska och endast en 7.5. Anställda Företagen har sammanlagt 102 anställda och vissa använder sig av frilanstjänster. Av dessa anställda är ca 80% tvåspråkiga. 18 av de anställda bor i Finland. Ett av företagen har ett delägt dotterbolag i Rovaniemi, Finland Allmänt om gränsöverskridande verksamhet 22

23 2013: Alla företag jobbar på ett eller annat sätt över gränsen och de har gjort det från start, vilket många ser som en förutsättning för att kunna verka på gränsen. Företagen marknadsför sina varor och tjänster till Finland på samma sätt som till Sverige, och en del har även sina största kunder i Finland. Man uppger att näthandeln och webbutiker även spelar stor roll, men att försäljning även sker traditionellt genom väl etablerade kontakter och personliga besök. Många har flera återförsäljare i Finland och uppger att de har en tät kontakt och samarbete med dessa företag. En del uppger att de även agerar som en slags länk till Finland för deras svenska partners på grund av deras geografiska placering samt naturliga koppling till språk och kultur. Företagen är inte i lika stor utsträckning själva kund till finska företag. En del har vissa specifika produkter och tjänster de handlar från Finland som översättningstjänster, tryckeritjänster, hantverkare och vissa råvaror. Några företag är återförsäljare till finska företag. I överlag sker handel från Finland i ganska liten omfattning. Alla tillfrågade företag tycker att personlig kontakt är den viktigaste formen för att skapa samarbete med finska företag. Välarbetade nätverk vårdas varsamt och det är så företagen har behållit ett gott samarbete med sina finska kunder. Även mässbesök och rekommendationer och tips från kollegor och bekanta är ett bra sätt att hitta lämpliga kunder, leverantörer och samarbetspartners Internetanvändning 2013: och webben uppges vara viktiga kommunikationsmedel, särskilt över gränsen och den mesta kommunikationen sker genom dessa och det handlar om allt ifrån beställningar, förfrågningar, bokningar och fakturor. Sociala medier har också börjat användas flitigt över gränserna. 2005: De flesta företagen använder internet och i synnerhet e-post i sin kommunikation över gränsen Bankärenden 2013: När det gäller bankärenden till Finland uppger många att de har konto i samma bank i Sverige som i Finland och de flesta upplever att det fungerar bra och medför inga större avgifter att tala om. Man upplever att det blivit enklare med IBAN och SWIFT och att det till och med medför kursvinster ibland. Ett par av företagen tycker att bankens kostnader är orimliga och att utlandsbetalningar kostar mycket oavsett land. 2005: Det förekommer flera olika sätt att hantera bankärenden bland de intervjuade: Ett konto i Finland, där de finska inbetalningarna registreras och överförs till ett svenskt konto via internet Ett finskt konto som de finska inbetalningarna registreras i och betalningar från kontot till finska leverantörer sker via internet Att enbart ha ett svenskt konto Endast några av företagen nämner att de inte har några extra kostnader för bankärenden över gränsen. De flesta företagen berättar om kostnader mellan 30 kr-100 kr/faktura. Sammanlagda extra kostnader uppskattas till kr/ företag och år Samarbetet= utvecklingen? 2013: Samarbete med finska företag är enligt de tillfrågade en förutsättning och oumbärlig om man ska verka på gränsen och på Nordkalotten. Man uppger att samarbetet ökat tillväxten, ökat omsättningen och många ser Finland och finska företag som sin primära marknad och viktigaste målgrupp. Ett av företagen säger sig ha nästan tiodubblat sin personalstyrka tack vare finska kunder. Ett av företagen anger att samarbetet idag avvecklas men detta på grund av pensionering och naturliga skäl. En av företagarna berättar även att samarbete med Finland har lett till samarbeten med övriga världen. 2005: Alla de intervjuade företagen berättade om att de under de år som de har samverkat kunnat utveckla sina företag på flera olika sätt, bl a nya produkter, nya tjänster och säkrare omsättning eftersom man kan växla mellan länder.

24 7.10. Svårigheter vid samverkan 2013: Bland det svåraste med att samverka över gränsen upplevs vara skillnaderna i lagar och regler vid exempelvis medfinansiering för projekt och skillnader i företagskulturen. Det är svårt att anställa över gränserna och det tar tid att förstå landets förutsättningar. Även administrationen vid gränsöverskridande handel nämns som en svårighet då valutan är en annan och det är turbulens i euron. Betalningar blir svårare då man måste hålla redan på VAT-nummer, och hantering i överlag blir svårare och tar mer tid med tanke på avstånd och skillnader i språk och kultur. Ändå upplever alla tillfrågade företag att finska företag är lätt att ha att göra med, då de är tydliga och rakt på sak samt väldigt serviceinriktade. Affärer görs upp snabbt och överenskommelser fungerar. Språket och kulturen i Tornedalen för parterna närmare, många upplever den gränsöverskridande verksamheten som en helt naturlig del av företagandet på gränsen. Man nämner även EU och frihandeln som en mycket positiv faktor. 2005: Eftersom de flesta kan finska språket, upplevs inte språket som ett hinder, men de som inte kan finska ser det som ett hinder. De intervjuade företagen såg följande svårigheter i sina verksamheter över gränsen: Olika lagar, såsom arbetskydds-, livsmedels-, veterinär- och etikettsmärkningslagen skapar mer arbete både i tillämpning och i administration Att lära känna den finska kulturen, infrastrukturen och logistiken har tagit sin tid -Finländarna är hemåt och vill köpa inhemskt, vilket har inneburit att man har fått anpassa sina produkter efter det Olika kulturer I Sverige utreds, i Finland kör man och i Norge utreds ännu mer Svårigheter att hantera livsmedel över gränsen Att hantera olika valutor Att företagen får fungera som bankautomater i övre Tornedalen Att vissa av tullens uppgifter flyttas till företagen statistikredovisningar Att hitta mötesplatser för att lära känna flera företagare på andra sidan av gränsen Externt stöd som man har haft tillgång till 2013: De flesta av de tillfrågade företagen anger att inga myndigheter eller externa aktörer bidragit till deras samarbeten över gränserna, oftast för att de inte har varit i behov av något stöd. Verksamheten har kommit till och fungerar löpande på enbart egna initiativ och nätverken som byggts upp är stabila. Två av företagen, båda i Kiruna kommun uppger att hemkommunen, arbetsförmedlingen och gränskommunen varit ett bra stöd och viktiga för dem. Några företag upplever stor besvikelse mot näringslivsförvaltningar och kommuner och har upplevt dem som motståndare istället. De flesta av de tillfrågade upplever inte att de saknar eller har saknat något stöd från externa aktörer. Det som nämns av några är en bredare syn på kommunen, inte bara centralorten, ärlighet och lika villkor. Ett av företagen inom kulturella näringen anser att de kulturella näringarna inte behandlas lika och att stöd saknas helt. 2005: De flesta av företagen har inte fått någon extern hjälp när de har startat och utvecklat sin gränsöverskridande verksamhet. De har själv letat efter lämpliga kontakter och kompetenser Företagens framtida gränsöverskridande verksamhet 2013: Alla företag förutom ett anger att samarbetet över gränsen kommer att öka i framtiden. Man ser potential och väntar sig fler kunder, större omsättning och nya medlemmar. Ett företag planerar att öka sin marknadsföring i Finland då man ser ett stort ökat intresse för produkterna, och ett annat företag ser den största potentialen i turismbranschen då Finland har ett stort underlag av turister och samverkansmöjligheterna är stora. Företagen tror dock att eurons utveckling har en betydande roll i utvecklingen och jämbördig konkurrens. Även myndigheter hoppas man att få med sig då det finns mycket goda idéer vid gränsen men byråkratin anses vara en stoppkloss. 24

25 2005: Alla de intervjuade företagen tror på att deras verksamheter kommer att utvecklas inom den närmaste framtiden. Marknaden som finns på den finska sidan ger förutsättningar till denna positiva utveckling Förväntat stöd från externa aktörer för att kunna utveckla verksamheten 2013: Det som borde göras från myndigheter och externa aktörers sida är enligt de tillfrågade är att harmonisera mellan länderna, skapa lika förutsättningar och lagar. Tullens bestämmelser kring djur bromsar upp turistföretagare på gränsen när det gäller körrenar från finska företag. Mindre företag som har svårt att komma igång med samarbetet över gränsen skulle behöva en slags sammankopplande länk som hjälper till att dra framåt. Myndigheter borde vara mer välkomnande mot etablerade företag som vill utveckla samarbeten. Vidare uppger en del av företagen att bollen är i deras egna händer och det som krävs är tid från företagets sida. 2005: många av de intervjuade ser först och främst interna åtgärder som viktiga för att ytterligare kunna utveckla sin gränsöverskridande verksamhet. Intern arbetsfördelning, ökad försäljning och marknadsföring nämns som exempel, Myndigheter och övriga aktörer kan hjälpa dessa företag bl a genom att: Ta beslut som påverkar företagens kostnader för bl a skatter, sociala, moms och bränsle. Idag konkurrerar man inte på lika villkor i Sv, Fi och N gällande bl a dessa kostnader Arbeta för att man har samma typ av regionalpolitik i dessa tre länder Öka förståelsen i företagandet utbildning inom företagandet i alla led Satsa på språkutbildning engelskan viktig i framtiden Utbilda upphandlare Underlätta företag att anställa folk skall inte vara skillnad på vilken sida man bor Ha en instans som företagen kan vända sig till för att få information av, gäller i ex villkoren och regler kring företagandet i Fi Nya affärsmöjligheter 2013: Turistföretagarna ser stora möjligheter med samverkan över gränsen då Finland har utbredd tursim och flygplatser bland annat. De uppger att gemensam marknadsbearbetning och utveckling är en stor möjlighet. Andra företag ser stora chanser att växa ännu mer och öka försäljningen till Finland. 2005: De flesta företagen ser att samarbetet över gränsen har bidragit till att de ser nya affärsmöjligheter. Ett av områdena är besöksnäringen där de svenska företagen ser möjligheter att komplettera det finska utbudet. Även investeringarna på hela Barents område( LKAB,Gasfyndigheter mm) kommer att ge möjligheter att utveckla fler av dessa företag Fler arbetstillfällen 2013:De tillfrågade företagen tror sig kunna anställa sammanlagt personer inom de närmaste fem åren. 2005: De intervjuade räknar med att de inom 3-5 år har ökat antalet anställda sammanlagt med ca 130 st Största hoten för utvecklingen 2013: De största hoten för företagens utveckling nämns vara lågkonjunkturen och avbefolkningen i glesbygden, då köpkraften minskar och kommunerna drar ner på samhällsfunktioner som vissa av företagen även har som kunder. Även livsmedelsföretagen ser detta som ett problem då det är svårt att nå fram med färska varor till alla kunder i glesbygden i tid. Kompetensförsörjningen och att hitta kvalificerad personal nämns också som ett av de stora hoten då gruvnäringen och dess välbetalda jobb konkurrerar. Ett av företagen nämner också att deras produktion är komplicerad och tar lång tid att lära upp personalen. Vidare nämns de dåliga villkoren i glesbygd för småföretagare med fallande fastighetspriser, strikta bestämmelser och skatter och avgifter som hot. Ett

26 enmansföretag anser sig vara mycket sårbart, var få tag i ersättare om denne insjuknar? Ett av företagen anser finansieringsmöjligheterna för nya projekt vara ett problem, då även bankerna ställer högre krav. 2005: Att hitta lämplig arbetskraft och de höga svenska skatterna och sociala avgifterna är de största hoten för de intervjuade. Det nämns att svenska avgifterna är % högre än i Fi, vilket gör det svårare att konkurrera. Att inte ha tryggad råvarutillförsel och parallellimport av märkeskläder och andra billiga varor från Kina ses även som hot inför framtiden och även: Den svenska jordbrukspolitiken Kommunens tolkning av LSS- lagen Brist på kapital på marknadsföring Att inte kunna klara av finansiering av expansionen, om den kommer för fort Att inte få stöd för samhällsservice från samhället, utan att företagen måste bekosta detta Att inte klara av att sälja känslan som motvikt för Kina- industrin Material och komponentbrist i världen. Kina slukar mer och mer och sedan kommer Indien. Att kommunens tjänstemän fortsätter att motverka privata företag. Att fastigheter inte kan användas som säkerhet Generationsskiften 2013: Sex av de tillfrågade företagen har redan gjort generationsskiftet eller är helt säkra på hur de kommer att gå tillväga i framtiden. Endast en av dem uppger att de fått hjälp av rådgivare. De som inte ser möjligheter med generationsskifte funderar på hur gå till väga, och överväger olika alternativ som försäljning och förstärkning genom samarbete med andra företag. Ett av företagen ser inget annat alternativ än avveckling. 2005: Endast två av de intervjuade hade inte funderat kring generationsskiftesfrågor för sitt företag, fastän de var ca 60 år. De övriga intervjuade som är över 50 + år, håller på att förbereda generationsskiftet genom att successivt överlåta sitt företag till barnen. Externa rådgivare såsom revisionsbyrån har varit behjälpliga i denna process Råd till andra 2013: För att lyckas med sina kontakter med finska företag är det viktigt att ha kontakt på personligt plan menar de tillfrågade. Besök företagen, för då spelar språket ingen större roll. Många av de tillfrågade anser dock att förståelse i språket och kulturen har rätt stor betydelse, även fast finnarna och särskilt den yngre generationen faktiskt blivit betydligt mycket bättre på engelska. I Finland är företagare mer för att ta snabba beslut än i Sverige. Man vågar mer och har mera framåtanda anser några. 2005: De intervjuade ville ge följande råd åt dem som planerar att utöka sin verksamhet till den finska sidan: Var förhandlingskraftig, rak och ärlig, inte bara snack Besök intressanta företag och håll kontinuerlig kontakt Kartlägg din bransch, ta reda på prisnivån och konkurrenter Besök mässor Bygg personliga relationer, inte minst med portvakten vid större industrier Bygg personliga relationer först, sedan affärer Viktigt att en affärsidé som fungerar i Sverige innan man utökar marknaden till andra länder Använd befintliga nätverk Skaffa referenser 26

27 7.19. Största skillnaderna mellan företagandet i Finland och Sverige 2013: De tillfrågade anser det inte vara några större skillnader att driva företag i Finland. De skillnader som kommer fram är villkoren för glesbygdsföretagare som bättre och man tror att det är lättare att driva småskaligt. Det finns även en annan acceptans från samhällets sida, man är respekterad och har hög status som företagare i Finland och det är en helt annan social samvaro mellan näringsliv och beslutsfattare. De tillfrågade nämnder också skillnader i arbetsmarknadspolitiska lagar, momssatser och alkohollagstiftning. 2005: I Finland är man stoltare över att ha ett företag. Man är mer lojal mot andra i Finland. Jantelagen existerar inte på samma sätt i Finland. I Finland är tjänstemän mer hjälpsamma. Större vikt på personliga relationer i Finland. Man rekommenderar varandra mera i Finland. I Finland har man lägre sociala och pensionsavgifter och bolagsskatt. I Finland är Lappland något positivt. I Sverige har den en negativ bild. I Sverige har fackets betydelse större och därmed arbetarnas trygghet. Finansieringsmöjligheter för företag och företagare är mycket mer förmånligare och bättre villkor i Finland amorteringsfritt, räntefritt aven för företagaren. Bättre marknadsföringsstöd i Finland och bättre jordbrukspolitik. Irma Perdal R Intervjuerna genomfördes under 2013 av Juliana Bergman

28 28 28

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Exportrådet Budapest. Studie i affärsklimat Ungern

Exportrådet Budapest. Studie i affärsklimat Ungern Exportrådet Budapest Studie i affärsklimat Innehållsförteckning Introduktion s. 2 Sammanfattning s. 4 Motiv för att satsa på en etablering i s. 9 Lagstiftning s. 16 Ekonomi och finansiering s. 22 Etableringsvillkor

Läs mer

Dynamik ger ökade vinster

Dynamik ger ökade vinster En tidning om effektivt företagande Maj 2012 storbritannien: europas enklaste plats för företag Dynamik ger ökade vinster Kvinnor i ledningen en bra affär enligt Annie Lööf stiga sätter eskilstuna på världskartan

Läs mer

Små företags kapitalförsörjning på Åland Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik

Små företags kapitalförsörjning på Åland Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapport 2012:6 Små företags kapitalförsörjning på Åland Behövs offentligt riskkapital? Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport 1 Underrubrik De senaste rapporterna från

Läs mer

Finansieringsmöjligheter i småföretag

Finansieringsmöjligheter i småföretag Sofia Johansson & Lisbeth Alvina Finansieringsmöjligheter i småföretag - Traditionella metoder kontra finansiell bootstrapping Finance opportunities in small businesses - Traditional methods verses financial

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare. December 2014. En studie genomförd av Oxford Research AB

Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare. December 2014. En studie genomförd av Oxford Research AB Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare December 2014 En studie genomförd av Oxford Research AB Oxford Research AB Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare 18-35 år Uppdragsgivare:

Läs mer

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus

Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965. Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus Rapport 2014:6 ISSN 1650-7965 Sveriges mest gästvänliga stad Åmåls affärsklimat i fokus 2014:6 Sveriges mest gästvänliga stad är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Papper / Munken Polar 200

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Kapital för landsbygdsföretagare

Kapital för landsbygdsföretagare Kapital för landsbygdsföretagare Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Årg. 142 Nr 4 År 2003 1TIDSKRIFT Ansvarig utgivare: Akademiens sekreterare och VD: Bruno Nilsson Redaktör: Gunilla Agerlid 2 Kapital

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Att starta ett eget företag

Att starta ett eget företag Institutionen för mat, hälsa och miljö MHM Att starta ett eget företag Hur gör man? Atosa Majd Examensarbete 10 poäng Kostekonomiprogrammet Handledare: Solveig Björcke & Gunvor Fröberg Examinator: Marianne

Läs mer

Effekter av förändrad förmånsrätt

Effekter av förändrad förmånsrätt Effekter av förändrad förmånsrätt Enkätundersökning bland aktiebolag i Västerbottens län 2005 2005:219:19:05001a.doc FÖRORD Denna rapport utgör den andra delen i Västerbottens Handelskammares arbete med

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS

INNOVATION EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS INNOVATION Innovativa Jämtland/Härjedalen EN INNOVATIONSDRIVEN SAMHÄLLS- UTVECKLING I VÄRLDSKLASS 2025 Nordens Gröna Bälte - utveckling baserad på gränsresursen Sverige/Norge Uppdraget Evolutzion har för

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Företagsnyckeln. Tema: Företagsfinansiering. En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 2/2012. Företagarnas Centraldelegation rf

Företagsnyckeln. Tema: Företagsfinansiering. En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 2/2012. Företagarnas Centraldelegation rf Foto: Thorbjörn Sirén Företagsnyckeln En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 2/2012 Tema: Företagsfinansiering Företagarnas Centraldelegation rf 1 Gå till adressen seriousfun.fi 3 Visa

Läs mer

Frivillighet och entreprenörskap

Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Frivillighet och entreprenörskap Rickard Wendel FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2001 GRAFISK FORM: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET L&R AB, STOCKHOLM TRYCK: ELANDERS GOTAB,

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer