Bo Antonsson teknisk chef, Linda Pedersen sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bo Antonsson teknisk chef, Linda Pedersen sekreterare"

Transkript

1 ARBOGA Tekniska nämndens arbetsutskott Sammantn'l.desdatum Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedsh öm (V) Mikael von Melsted (MP) Bo Antonsson teknisk chef, Linda Pedersen sekreterare Utses att justera med Mikael von Melsted som ersättare.. Justeringens plats och tid Tekniska förvalhtingen Underskrifter sekreterare. ku.da... /1i~:-ttf?.!.... Linda Pedersen Protokollet omfattar 69 Organ Ordförande '(;;;.. <o... Carl-Erik Almskoug Justerande /h. dr. o... ).f{(.,(.,.1.\;..,.".... Kicki Hedsh öm Bevis l Anslag Justeringen har tillkfumagivits genom anslag Tekniska nänmdens arbetsutskott Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets 20.J.3.,.Q9..,.l.3... nedtagande Underskrift Utdragsbestyrkande

2 ARBOGA Blad l Innehåll Tekniska nämndens delårsrapport Ordförand~s sign. ( () _T\ Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

3 Blad2 TNAU 69 Dm 105/ Tekn i ska nä m n d ens delårsrapport 2013 Tekniska förvaltningens verksamhet och ekonomi redovisas i delårsbokslut avseende perioden 1 januari - 31 augusti 2013 med ekonomisk sammanställning. Delårsbokslutet omfattar även en uppföljning av förvaltningens måluppfyllelse per den 31 augusti Vid tekniska nämndens sammanträde den 28 augusti 2013, 81, beslutade tekniska nämnden ge delegation till tekniska nämndens arbetsutskott att godkänna det färdigställda bokslutet avseende perioden 1 januari - 31 augusti 2013 med ekonomisk sammanställning. Arbetsutskottets beslut Redovisat delårsbokslut för perioden 1 januari - 31 augusti 2013, med ekonomisk sammanställning godkänns. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Kommunfullmäktige Ekonotnikontoret Ordfö~~ sign. {cz_ Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

4 Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl Beslutande Carl-Erik Almskoug (OP A) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Övriga deltagare Bo Antonsson teknisk chef, Hemik Syrjälä driftchef 83-84, Linda Pedersen sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen Underskrifter Kicki Hedström med Mikael von Melsted som ersättare. Sekreterare. :;~..../!~.... Protokollet omfattar Linda Pedersen Ordförande c.... :.:'f:... c.t;c:.~.:.~::.~~~:.... Carl-Erik Almskoug J/ t ;t; Justerande Jit/ä.::.?.... ::.f!c:!j:?.;;:_..... Kicki Hedström Organ Datum för anslagets uppsättande Bevis l Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Tekniska nämndens arbetsutskott Datum för anslagets nedtagande Underskrift Utdragsbestyrkande

5 Blad l Innehåll Tekniska nämndens mål VA-taxa år Taxa för reningsavgift vid mottagande av slam från enskilda brunnar vid Arboga reningsverk år Taxa för tippavgifter på Kallstenstippen år Kopierings- och skanningstaxa år Taxa för plan-, kart- och mätverksamheten år Taxa för torgavgifter år Taxa för transportdispenser år slutredovisning av slutförda projekt med hjälp av medel ur Bergmansfonden O Svar på motion om att en plats för inspiration behöver en stadsträdgårdsmästare 12 Planuppdrag för kvarteret Sågen m. fl. 14 Upplåtelse av tomtmark Hällarna, As 3:1 och 1:3 16 Information om upplåtelseformer avseende kvarteren Spirean, Mahonian och Tujan 19 Information om planerad försäljning av Gäddan 3 20 Ombyggnad av kök 21 Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

6 KOMMU~ Blad2 TNAU 70 Dm 69/ Tekniska nämndens mål Tekniska förvaltningen har tagit fram ett utkast till mål för tekniska nämnden efter bearbetning av inkomna förslag från Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Utkastet baseras också på strategiska områdena, imiktningstexterna och kommunfullmäktiges övergripande mål i "Strategisk och ekonomisk plan ". Arbetsutskottet föreslår juteringar i utkastet enligt nedan: Avseende mål 2. Gång- och cykelvägar. Ordet alternativt i måttet ändras till samt. Mål och mått justeras till följande: Mål Tillgången till gång- och cykelvägar ska vara god. Mått Antal kvadratmeter gång- och cykelvägar ska öka samt förbättras jamfört med föregående år. Mål 8. stabilitetsåtgärder Minsta sträckan som ska åtgärdas per år i måttet ändras från 50 metet till SO meter. Mål och mått justeras till följande: Mål stabilitetsförhållandena utmed åkanten ska förbättras. Totalt bedöms cirka meter åkant behöva förbättras. Mått Minst en sträcka om SO meter av åkanten per år ska åtgärdas. Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Anta mål för tekniska nämnden Tekniska nämnden Justerandes sign.!!jr sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

7 Blad 3 TNAU 71 Dnr 198/ VA-taxa år 2014 Anslutningsavgifterna är fortfarande för låga för att täcka kostnaderna vid exploateringar. Anläggningstaxan föreslås höjas med 8 % för 5, a-d, bostad och därmed jämställd fastighet samt för 6, a-b, industrifastighet enligt bifogat förslag. Höjningen medför att anläggningsavgiften för typhus A ökar med kronor, från kronor år 2013 till kronor år För typhus B ökar anläggningsavgiften med kronor, från kronor år 2013 till kronor år Typhus A är en "normalvilla" och typhus B ett flerbostadshus med 15 lägenheter. Även brukningsavgifterna måste höjas för att klara kostnadsökningarna. Tekniska förvaltningen föreslår att brukningstaxan höjs med 1,5 % enligt 14 i bifogat förslag. Denna höjning innebär att årskostnaderna för typhus A ökar med 107 kronor, från 7194 kr år 2013 till kr år För typhus B ökar årskostnaden med 773 kronor, från kronor år 2013 till kronor år Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till VA-taxa år Tekniska nämnden Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande a

8 ~ ARBOGA Blad4 TNAU 72 Dm 199 j Taxa för reningsavgift vid mottagande av slam från enskilda brunnar vid Arboga reningsverk år 2014 Behandlingsavgifterna föreslås oförändrade för år Avgift för slamavskiljare j sluten tank max 3m3 = 220,00 kr Ink!. moms 275,00 kr Tillägg per m3 för volym över 3m3 = 110,00 kr 137,50 krjm3 Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag på taxa för reningsavgift vid mottagande av slam till Arboga reningsverk år Tekniska nämnden Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

9 Blad 5 TNAU 73 Dm 200/ Taxa för tippavgifter på Kallstenstippen år 2014 Taxa för tippavgifter på Kallstenstippen föreslås oförändrad för år Priserna gäller exklusive moms. Transport Jord, schakt- ochfyllnadsmassor Jord, schakt- ochfyllnadsmassor Jord, schakt- och fyllnadsmassor Slag av transport 2-axl. fordon 3-axl. fordon Större mängder Taxa kronor 110 kr per lass 160 kr per lass En1igt särskilt förhandlat pris Avfall som tippas skall vara inert (ej förorenade massor, ej heller innehålla organiskt material) och tippas på anvisad plats. Vid farligt avfall, förorenade massor och brännbart avfall hänvisas till särskild mottagare. Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till taxa för tippavgifter på Kallstenstippen år Tekniska nämnden Ordf/~ sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande ~ J()(

10 Blad6 TNAU 74 Dnr 201/ Kopierings- och skanningstaxa år 2014 Kopierings- och skanningstaxan föreslås oförändrad för år Format/ Kopiering/utskrift Kopiering/ Kopiering/ produkt storformat- svartvit, utskrift utskrift foto lite färg storformat, lite eller mycket färg färg skanning AO 42kr 52 kr 520kr Al 31 kr 42kr 370kr A2 21 kr 31 kr 310 kr 50*70 cm 37kr 47kr 370kr 70*100 cm 42kr 52 kr 470kr Meterpris vid 37kr 47kr 420kr uddaformat Grundpriset 52 kr 52 kr 52 kr som läggs till vid varje kopieringstillfälle Timdebitering minsta debitering 130kr O kr Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till kopierings- och skanningstaxa år Teknisk nämnden o Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

11 Blad 7 TNAU 75 Dnr 202/ Taxa för plan-, kart- och mätverksamheten år 2014 Plan-, kart- och mättaxan har omarbetats för att förbättra läsligheten och göra taxan mer lättförstålig. Taxan är anpassad efter utvecklingen av kostnadsprisindex, KPI, och kommunens storlek. Det så kallade milliprisbas beloppet, mpbb, beroende på KPI samt justeringsfaktorn N, beroende av kommunstorlek, påverkar åtgärdsavgifterna i taxan. Milliprisbasbeloppet har ändrats från att år 2013 ligga på 44,5 till att år 2014 vara 44,4. Detta innebär att taxan blir något lägre för år 2014 än för år Förändringen är nationell och gäller där milliprisbasbeloppet används. Föreslagen taxa gäller för nämndens verksamhet inom plan-, kart- och mätverksamheten och är avsedd att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande taxa för plan-, kart- och mätverksamheten år 2014 med stöd av 12 kap. 10 plan- och bygglagen. Tekniska nämnden Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande ~

12 Blad 8 TNAU 76 Dnr 203/ Taxa för torgavgifter år 2014 Kommunfullmäktige beslutade den 25 april2013, 33, anta nya lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Arboga kommun. I de nya lokala ordningsföreskrifterna gällande från den l maj 2013 är torgplatserna uppdelade i tre grupper (A-C) baserat på läge. I samband med de nya föreskrifterna uppdaterades också taxan för torgavgifter utifrån grupperna A-C. A är dyrare än B som i sin tur är dyrare än C. På Stora torget är torghandelsplatserna delbara. Halv torghandelstaxa debiteras då. Förslag till taxa för torgavgifter år 2014 har reglerats mot konsumentprisindex för juni månad föregående år vilket ger en höjning med cirka 2,2 %. Fast saluplats å (5,0 x 5,0 meter), (4 x 7,5 meter) Avgift för ett år Avgift för ett halvår Avgift för en månad Tillfällig saluplats TorgplatsA 4090 kr/12 mån 2040 kr/ 6 mån 430kr/l mån 245 kr/l dag Torgplats B 3070 kr/ 12 mån 1530 kr/12 mån 320kr/l mån 185 kr/l dag Torgplats C 2040 kr/12 mån 1020kr/6mån 215kr/l mån 125 kr/l dag Tekniska nämnden erhåller bemyndigande att tolka taxan. Elavgift per uttag vid 230v lo A. Uthyres i mån av tillgång. Elavgift per uttag vid 400v 16A. Uthyres i mån av tillgång. Elavgift för längre period förhandlas i varje enskilt fall. 53 kr/dag 84kr/dag "Knalletaxan" 2013 debiteras med 270 kr/ dag för 3x3 meter. Elavgift i mån av tillgång 104 kr/ dag. Mervärdesskatt debiteras inte för saluplatser eller el. Avgift för saluplats ska erläggas innan platsen tas i anspråk. Taxan gäller för försäljning av alla lagliga produkter. Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till taxa för torgavgifter år Tekniska nämnden, Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

13 Blad 9 TNAU 77 Dm 204/ Taxa för transportdispenser år 2014 Bestämmelser om hur tunga, breda eller långa motordrivna fordon eller därtill kopplade fordon, lasten imäknad får vara finns angivet i 4 kap. trafikförordningen (1998:1276). Ibland uppstår behov av att kunna transportera tunga, och skymmande godsslag som inte ryms inom de normala ramarna. Enligt trafikförordningen finns därför möjlighet att ansöka om undantag (dispens) från bestämmelserna. Undantag får medges om det föreligger särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet. Dispensmyndigheter är Trafikverkets regioner och kommunerna. En kommun får medge undantag från bestämmelserna om vikt, bredd och längd i 4 kap. om enligt Trafikförordningen, om färden (transportsträckan) endast rör kommunen. Bestämmelser om en kommuns möjlighet att ta ut avgifter för prövning av ansökningar finns i 13 kap. 11 och lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. Taxan för transportdispenser föreslås oförändrad för år Tung transport Bred transport Lång transport Kombinerade ärenden (tung, bred och/ eller lång transport) 700kr 700kr 700kr 700kr Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till taxa för transportdispenser år Tekniska nämnden Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

14 KOMMU~ Blad 10 TNAU 78 Dnr 74/ slutredovisning av slutförda projekt med hjälp av medel ur Bergmansfonden 2012 Tekniska förvaltningen ansökte och blev under 2012 av kommunstyrelsen beviljade kr ur stiftelsen Bergmansfonden med avsikt att försköna Arboga stad. Tekniska förvaltningen återrapporterar härmed om de slutförda projekt som genomförts under 2012 med hjälp av medel ur Bermansfond en. Inom Arboga stadskärna finns ett stort behov av att plantera nya träd. Många av stadsträden planterades redan i början av förra seklet, och de börjar bli gamla. För att kunna erbjuda medborgarna blomsterprakt under större delen av året behöver säsongsplanteringar i anslutning till stadskärnan ständigt utvecklas och utökas samt ersättas och förnyas med nya säsongsblommor och växter. Följande projekt har slutförts med hjälp av medel ur Stiftelsen Bergmansfonden med syfte att pryda Arboga stad: På centrala platser i Arboga planterades vår, sommar och höstblommor. Utefter Nygatan planterades säsongsblommor och växter i ekfat av varierande storlekar. Växterna var säsongsbetonade. Örtagårdsplantering vid Pastorsexpedition, totalrenoverades. Utefter Strandvägen planterades lågväxande perennplanteringar i anslutning till parkbänkarna som handikappanpassats. Buskar planterades i anslutning tilllekplatsen vid Redskapsgatan. (Plantering slutfördes våren 2013.) Komplettering av fler körsbärsträd vid pastorsexpeditionen för att skapa en körsbärslund, mot Östra Nygatan. Svampangripet äppelträd har ersatts med matkörs bär. (Utöver trädplanen). Trädridå med mindre prydnadsträd mot vårdcentralen i gräsytan mellan gång- och cykelväg och gata, utefter Västerleden. (Ingår i träd plan). Plantering av trädrader för att sluta gaturummet utefter Trädgårdsgatan vid lekplatsen. (Ingår i träd planen). I slänterna vid Netto, nedanför korvkiosken, i anslutning till stureleden och järnvägsbron nyplantering av 2 st. lönnar. (Ingår i träd planen). Ladubacksgärderna, plantering av trädgrupper, omkring 15 träd. (Ingår i trädplan). Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

15 Blad Il Följande projekt har ej varit genomförbara: Herrgårdsgatans förlängning norrut mot kyrkan, komplettering med en trädalle längs gång- och cykelvägen (ca 2 träd). Ej genomförbart då befintligt ledningsnät medför att träd inte kan planteras som planerat. (Ingår i träd planen). Stor solitär i Bergmansparken som ska ersätta brottagen Poppel. Enligt trädplanen ska trädet ges möjlighet att bilda stubbskott eller rotskott, för att trädet ska få samma genetiska material som det gamla trädet. Arbetena avslutades under våren Kommunstyrelsen beviljade kr ur stiftelsen Bergmansfonden. TOTALT Utgifter Trädplanteringar Säsongsblommor och växter i anslutning till stadskärnan. Underskott/ ÖVerskott kr kr 566 OOOkr Avvikande: kr Underskottet är täkt inom tekniska nämndens ram. Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott godkänna slutredovisning av slutförda projekt med hjälp av medel ur Bergmansfonden Tekniska nämnden a Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

16 Blad 12 TNAU 79 Dm 145/ Svar på motion om att en plats för inspiration behöver en stadsträdgårdsmästare Till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april2013, 45, lämnades en motion om att Arboga kommun bör anställa en trädgårdsmästare in från Elisabet Bertö, M. Motionären anser att en plats för inspiration måste vara en vacker plats och att Arboga numera är en sliten stad. Staden behöver enligt motionären en uppryckning och då behövs en stadsträdgårdsmästare som med sin specialistkunskap ser det som är vackert, som kan ramas in med blommor och växter och det som inte är vackert och istället behöver gömmas bakom växlighet. Motionären yrkar att Arboga kommun anställer en stadsträdgårdsmästare för att staden ska leva upp till sin vision om att vara en inspirerande plats. Motionen remitterades till tekniska nämnden. Tekniska förvaltningen ansvarar bland annat för skötseln av kommunens parker, planteringar och blomsterarrangemang. På förvaltningen arbetar idag en person som trädgårdsingenjör och arbetsledare. Trädgårdsingenjören leder arbetet avseende drift och skötsel av parker och planteringar som utgör en viktig länk för att skapa en vacker, trygg och säker stad med trivsamma offentliga rum och sköna parker. Den offentliga miljön i form av park- och gaturniljöer är viktig för en inspirerande, attraktiv och trygg livsmiljö. Många satsningar för att skapa en trivsammare miljö i Arboga har utförts. Reparations- och förbättringsarbeten samt en mindre omgestaltning av N ytorget genomfördes under maj-juni För att skapa en trivsammare miljö och pryda Arboga med blommor och prydnadsväxter har medel från Bergmansfonden fått användas. Bland annat har 2200 penseer och 35 nya träd har planterats under våren. Övergripande prioriteringar för exempelvis snöröjning och gatuunderhåll har inneburit reduceringar och omfördelningar inom tekniska förvaltningens driftbudget och däribland parkund erhållet. Parkunderhållet kan därför inte upprätthållas med den höga kvaliten som önskas. Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande O c

17 Blad 13 Resursförstärkning med en stadsträdgårdsmästare bedöms inte ge bättre förutsättningar inom parksidan då resurser saknas för att underhålla de befintliga parker och planteringar som finns. För att höja kvaliten och utveckla stadens parker och offentliga rum behövs istället ökade ekonomiska resurser för underhåll. Befintlig organisation förstärks vid behov med externa landskapsarkitekter. Den lösningen kan också utökas om befintliga resurser inte bedöms tillräckliga och ekonomiska medel finns. Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Tekniska nämnden Ordfö~~n.d~s sign. /.! Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

18 Blad 14 TNAU SO Dnr 173/ Planuppdrag för kvarteret Sågen m.fl. Ägare av fastigheten Sågen 5 har inkommit med en begäran om planbesked. Fastigheten finns längs med Floragatan, inom området Nästkvarn straxt öster om Mekens IP. Idag finns här ett befintligt bostadsområde med friliggande villor. Fastighetsägaren var initialt i kontakt med bygglovsenheten på VMMF för att diskutera möjligheterna till att uppföra ett garage. Bygglov för den tänkta åtgärden/byggnationen kunde inte beviljas eftersom den ej är förenlig med den gällande detaljplanen från år Fastighetsägaren hänvisades till planavdelningen och därefter har en begäran om planbesked inkommit. önskemålet enligt den inkomna ansökan är att möjliggöra för ett uppförande av ett garage på mark som i den gällande detaljplanen berörs av prickmark, dvs. mark där byggnad ej får uppföras. I nuvarande detaljplan EII-9 /1960 (se bilaga) utgörs stora delar av fastigheten av prickmark (mark som ej får bebyggas). Detta begränsar fastighetsägarens möjlighet att uppföra ett garage. Boverkets rådande rekommendation är att planer bör vara flexibla och användbara över en längre tid, varför prickmark endast bör användas där det är nödvändigt. Huvudsyftet med en ny detaljplan skulle vara att möjliggöra för bostadsbebyggelse. Utbredningen av prickmark avses i en ny detaljplan minskas i förhållande till gällande detaljplan och endast användas i den mån det nu är motiverat. I framtagandet av en ny detaljplan utreds även om ytterligare utvecklingar för området kan vara tänkbara, som exempelvis om byggrätten bör ses över med mera. Platsen berörs av en detaljplan från år 1960, vars huvudsyfte är att möjliggöra bostäder i en våning. Byggrätten omfattar i den gällande detaljplanen en femtedel av fastighetsytan. Planbesked, med tillhörande tidplan och upplägg av planar betet, enligt 5 kap. 1-5 PBL kommuniceras med ägare av fastigheten Sågen 5 efter beslut om uppdrag. Ärendet inordnas därefter i planavdelningens planlista. Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande ~

19 ARBOGA Blad 15 Planavgift tas ut i samband med ansökan om bygglov. En ny detaljplan för området gagnar ett flertal, så planavgift kommer därför debiteras vid ansökan om bygglov så att alla inom området delar på kostnaden den dag då man söker bygglov och tar del av de nya rättigheterna. A v giften för planbesked tas ut genom planavgift och delas således på alla inom området enligt samma princip. På så sätt blir det ingen stor kostnad för någon enskild inom området. Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för kvarteret Sågen m.fl. Tekniska nämnden Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

20 Blad 16 TNAU 81 Dnr 273/ Upplåtelse av tomtmark Hällarna, As 3:1 och 1:3 Från tekniska förvaltningen har tjänsteskrivelse inkommit daterad varur antecknas följande: " Planarbetet för Frösshammarsön fortgår och ett förslag till detaljplan beräknas vara klart för samråd under hösten Då planförslaget varit på samråd hanteras de synpunkter som kornmit in och planhandlingarna revideras i den mån det bedöms lämpligt. Därefter ställs det reviderade planförslaget ut för granskning. Efter utställningen kommer detaljplanen att behandlas av TNAU, TN, KSAU, KS för att slutligen kunna antas av kommunfullmäktige. Efter planläggningen kommer en fastighetsbildning att ske på den kommunalt ägda marken vilket innebär att enskilda fastigheter bildas. För närvarande upplåts tomtlotterna genom arrenden. Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2008, 114, att fastigheter vid Hällarna ska upplåtas med tomträtt med möjlighet för den som så önskar att friköpa sin tomt. Beträffande "Tälthyddeområdet" har inget slutgiltigt beslut avseende upplåtelse tagits. I samband med kommunfullmäktiges beslut om upplåtelseformer bedömdes alternativet fortsatt arrende som olämpligt med hänsyn till möjligheten att få lån. Förutsättningen för detta bedöms idag annorlunda, varför det bör diskuteras om möjligheten till fortsatt arrende ska finnas kvar. Nya arrendeavtal bör dock tecknas om detta kommer att vara ett alternativ. Parallellt med planarbetet pågår planeringen för utbyggnad av vatten och avloppsledningar. Den 27 september 2007 beslutade kommunfullmäktige om ett V A-verksamhetsområde för Hällarna. Förutsättningarna i detaljplanen och förutsättningarna för utbyggnad av vatten- och avloppsledningsnätet har nu kornmit så långt att en värdering av marken har bedömts möjlig. Tekniska förvaltningen har under augusti månad anlitat en auktoriserad fastighetsvärderare för att få en oberoende bedömning av marknadsvärdet avseende tomtmark inom del av fastigheterna Ås 3:1 och 1:13. Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande {]!c j/}( Jf'

21 Blad 17 En auktoriserad värderare arbetar enligt värderingsetiska regler och har som uppdrag att i egenskap av en oberoende part göra kvalificerade värderingar av fastigheter. I fastighetsvärderingen ingår endast mark som ägs av kommunen. Avsikten med värderingen är att få en bedömning av markens marknadsvärde utan hänsyn till befintliga byggnader på tomterna. Värdebedömningen utgår från tomternas marknadsvärde som avstyckade enheter. Vidare utgår värdebedömningen från att det detaljplaneförslag som finns för värderingsobjekten vunnit laga kraft samt att det kommer att finnas möjligheter att ansluta till ett kommunalt vatten- och avloppssystem. Övriga påverkande faktorer framgår av värdeutlåtandet. Värdet kan användas som ett underlag för beslut om prissättning vid tomtförsäljning alternativt vid beräkning av tomträttsavgäld. Vid eventuell upplåtelse med arrende kan värdet också ge viss vägledning. Tekniska förvaltningen har tittat på alternativa lösningar för överlåtelse alternativt upplåtelse. Alternativ 1 Redovisade belopp i värdeutlåtandet skall utgöra försäljningspris vid försäljningar under Alternativ 2 Redovisade belopp i värdeutlåtandet ska ligga som grund för avgäldsberäkning. Ränta föreslås til13,25 %. Tomträttsavtalets löptid föreslås vara 50 år samt avgälden regleras vart 10 år. Fastighetsskatten betalas av tomträttsinnehavaren. Alternativ 3 Arrendeavgiften ska utgöra 75 % av redovisat marknadsvärde och med räntesatsen 3,25 %. Arrendetiden föreslås utgöra 2 år. Den första arrendeperioden avser 1 april mars Alternativ 4 Alternativet är ett nollalternativ vilket innebär att nuvarande avtal får fortsätta gälla. Kostnader för anslutning till vatten- och avloppsledningsnätet och andra anslutningsavgifter ingår inte i redovisade alternativ. Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

22 Blad 18 Nuvarande arrendatorer föreslås få rätt att välja något av de alternativen som kommunfullmäktige beslutar ska vara tillämpliga." Arbetsutskottet förslag till beslut i tekniska nämnden Föreslå kommunfullmäktige besluta enligt alternativ tre, arrendeavgiften ska utgöra 75 % av redovisat marknadsvärde och med räntesatsen 3,25 % från och med den 1 januari Arrendetiden utgör 2 år. Den första arrendeperioden avser 1 april mars Beslutet ersätter tidigare beslut fattat av kommunfullmäktige avseende upplåtelse av tomtmark Hällarna, Ås 3:1 och 1:3. Tekniska nämnden Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

23 Blad 19 TNAU 82 Dnr 206/ Information om upplåtelseformer avseende kvarteren Spirean, Mahonian och Tujan Tekniska förvaltningen informerar om upplåtelseformer avseende kvarteren Spirean, Mahonian och Tujan. Tekniska förvaltningen har den 21 augusti 2013 mottagit underrättelse om avslutad fastighetsförrättning för området. Genom avstyckningen har 21 fastigheter för bostadsändamål bildats i kvarteren. Avtal för upplåtelse av fastigheterna behöver tecknas och ett underlag kommer att arbetas fram till tekniska nämndens sammanträde den 2 oktober Arbetsutskottets beslut Tackar för informationen om upplåtelseformer avseende kvarteren Spirean, Mahonian och Tujan. Tekniska nämnden Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

24 Blad20 TNAU 83 Dnr 112/ Information om planerad försäljning av Gäddan 3 Tekniska förvaltningen informerar om den planerade försäljningen av fastigheten Gäddan 3, med belägenhetsadress Köpingsvägen 10. Ett förslag till köpekontrakt har upprättats och översänts till intressenten, sturestadens Fastighets AB, för synpunkter. Tekniska förvaltningen har för avsikt att återkomma till tekniska nämndens sammanträde den 2 oktober med en lägesrapport avseende försäljningen av Gäddan 3. Arbetsutskottets beslut Tackar för informationen om planerad försäljning av Gäddan 3. Tekniska nämnden Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

25 Blad 21 TNAU 84 Dnr 207/ Ombyggnad av kök Arbetsmiljöverket inkom den 7 november 2012 med en begäran om yttrade enligt 17 förvaltningslagen. Bakgrunden var brister i arbetsmiljön på Gäddgårdskolans kök enligt skrivelse från skyddsombudet. Arboga kommuns yttrande om planerade kort- och långsiktiga förbättringar i arbetsmiljön skickades till arbetsmiljöverket De kortsiktiga åtgärderna är genomförda, men undantag för tallriksdispenserar, och den långsiktiga planen för ett långsiktigt hållbart lokal utnyttjande har påbörjats, där bland annat kostenhetens verksamheter inryms. Arbetsmiljöverket konstaterade att kommunen kommer att uppfylla kraven och avskrev ärendet den 20 december Ett förslag tilllokalanvändning för socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamheter i Arboga under perioden 2012 till och med 2020 har tagits fram. Målsättningen med förslaget är att det "ska vara ett beslutunderlag för att, med beaktande av rimlig kvalitet för brukarna, lokaleffektivisera och optimera lokalanvändningen inom nämnda verksamheter under åren ". Förslaget har diskuterats med verksamhetsföreträdare för ovan nämnda verksamheter samt företrädare för kommunfastigheter i Arboga AB. De verksamheter som utretts är förskolor, grundskolor, gymnasieskola och äldreboende. Förslaget innebär en koncentration till färre förskolor och skolor samt ett bättre lokalutnyttjande av Vasagymnasiet under kommande år. I underlaget beskrivs och motiveras byggnation av ett nytt äldreboende med ett tillagningskök För att genomföra förslaget tilllokalanvändning och förbättra arbetsmiljön krävs ombyggnad av Gäddgårdskolans kök och minst två mottagningskök under sommaren Ombyggnad av två alternativt tre kök kommer att innebära att tillagning av cirka portioner flyttas från Gäddgårdsskolan. Förslag på mottagningskök som blir tillagningskök är Brattbergsskolan, Ladubacksskolan och Stureskolan. Tekniska förvaltningen redovisar behovet av ombyggnation för ändrad verksamhet i aktuella kök. Gäddgårdsskolans kök behöver renoveras och byggas ut om dagens lagkrav ska uppfyllas. Matsalen renoverades under år Lokalen är ändamålsenlig, fräsch och i nuläge finns 220 stolar till 500 elever. Avseende den yttre miljön har lastbryggan och vändplan för liten yta. Bilarna backar över gång- och cykelväg. Gäddgårdsskolans kök föreslås vara tillagningskök men för mindre antal än nuvarande. Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande (fo_

26 Blad22 Ä ven om mindre antal portioner ska tillagas i köket måste ventilation, personalrum, diskrum och miljöbod åtgärdas. Personaltäthet kan minskas med en kock på 100 %. För Brattbergsskolans kök finns behov av ombyggnad och renovering. Nu saknas separat diskrum, varumottagning, specialkost, kylutrymme och renseri. Diskinlämning i direkt anslutning till diskrum saknas. Vatten och avlopp saknas till serveringsbaren. För att göra om köket till ett tillagningskök krävs komplettering av utrustning som blandningsmaskin, arbetsbänkar, två kylskåp, två frysskåp, ett nedkylningsskåp, två grytor rymmandes 100 liter vardera och diskinlämning samt fler leveranser från grossist. Personaltäthet bör utökas med en kock på 75 % med uppehållstjänst För Ladubackskolans kök finns behov av ombyggnad och renovering. Nu saknas separat diskrum, varumottagning, förråd, specialkost och kyl/ frysutrymme. Diskinlämning i direkt anslutning till diskrum saknas. Matsalen är ett skyddsrum vilket begränsar möjligheten till att arbeta rationellt. Vatten och avlopp saknas till serverings baren. För att göra om köket till ett tillagningskök krävs komplettering av utrustning som blandningsmaskin, arbetsbänkar, två kylskåp, ett frysrum, ett nedkylningsskåp och två grytor rymmandes 100 liter vardera samt fler leveranser från grossist. Ventilationen är otillräcklig idag och behöver åtgärdas. Personaltäthet bör utökas med en kock på 100 % med uppehållstjänst stureskolans kök renoverades under 2009 och uppfyller alla krav för mottagningskök Ä ven matsalen renoverades under 2009 och lokalen är ändamålsenlig och fräsch. För att göra om köket till ett tillagningskök krävs komplettering av utrustning som blandningsmaskin, arbetsbänkar, två kylskåp, ett frysrum, ett nedkylningsskåp och två 100 l grytor samt fler leveranser från grossist. Personaltäthet bör utökas med en kock på 75 % med uppehålls tjänst. Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Förorda att köken byggs om snarast. Tekniska nämnden Ordförandes sign. ~- Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

Ordförand~. -;:.:...-;::1::f.. ;;";;;::~.:::=:-:~...,.;;;;:;. C.:~.~... -Carl-Erik Almskoug SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. .f j)' Underskrifter 110

Ordförand~. -;:.:...-;::1::f.. ;;;;;::~.:::=:-:~...,.;;;;:;. C.:~.~... -Carl-Erik Almskoug SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. .f j)' Underskrifter 110 Plats och tid Ahllöfsrurnmet kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedsh öm (V) Mikael von Melsted (MP) BoAntonsson teknisk chef, Mikael Norman projektchef, Marie-Louise

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP)

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-04-06 Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 07.30-08.40 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Bo Antonsson teknisk

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 4. Kommunstyrelsen. Ks 2 Au 18 Dnr 15/2014-299 SAMMANTRADESPROTOKOLL

ARBOGA KOMMUN. Blad 4. Kommunstyrelsen. Ks 2 Au 18 Dnr 15/2014-299 SAMMANTRADESPROTOKOLL SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-04 Blad 4 Ks 2 Au 18 Dnr 15/2014-299 Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav delprojekt Kostverksamheten

Läs mer

,,.,, <,(,'/i _,...-,w-,._.,c ' ''"'''''"h '''"'"''''''''''' Kicki Hedsh öm. Bevis l Anslag Justeringen hm tillkännagivits genom a11slag

,,.,, <,(,'/i _,...-,w-,._.,c ' '''''''h ''''''''''''''' Kicki Hedsh öm. Bevis l Anslag Justeringen hm tillkännagivits genom a11slag Tekniska nänmdens arbetsutskott Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 8.30-12.00 2012-11-14 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedsh öm (V) Mikael von Melsted (MP) Hans Svanqvist (M)

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp)

Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp) Tekniska nämndens arbetsutskott 2009-04-02 Plats och tid 8.30-9.45 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp) Bo Antonsson teknisk chef, Peter Ristikartano

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Tekniska nämnden 2009-10-07

Tekniska nämnden 2009-10-07 Tekniska nämnden 2009-10-07 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Rådhuset 13.15-17.00 Ajournering 16.15-16.25 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Mikael Olsson (s) Annette Eriksson (s) Börje

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-04-27

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-04-27 Tekniska nämnden 2011-04-27 Plats och tid Engelbrektsrummet kl. 13.15-17.50 Beslutande Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Börje Blomkvist (S) Ove Janse (S) Ola Eriksson (S) Karl-Bertil Eklund

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 154 Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) 81-95 Mikael von Melsted (MP)

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) 81-95 Mikael von Melsted (MP) s arbetsutskott 2011-08-24 Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 8.30-11.45 Ajournering kl. 11.45-12.45 Sturerummet kl. 12.45 18.15 Ajournering kl. 14.00-16.30 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m)

Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m) Sidnr 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR FÖRSLAG TILL PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Kommunledningskontoret 2007-10-25 INNEHÅLL Bakgrund. 2 Allmänt om plankostnader....3 Hur mycket kostar en detaljplan?....... 3 Hur kan kostnaden tas

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-12:05 Paragrafer 1-8 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2013-06-19 45 Plats och tid ANC, kl 8.30 16.00 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S)

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 64-66 Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Sammanträdesdatum. ... Paragrafer 64-66 Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2013-06-17, kl 0930-1000 Beslutande Kurt Wennberg, S Åke Johdet, S Anne Niska, S Johny Lantto, S Birger Lahti, V Stig Töyrä, KD

Läs mer

2013-05-21. Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola). Dnr KS 2013-207

2013-05-21. Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola). Dnr KS 2013-207 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-05-21 168 Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola).

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Solberga etapp 7, Område för villabebyggelse

Solberga etapp 7, Område för villabebyggelse Stadsbyggnadskontoret Martin Larsson, exploateringsingenjör oktober 2009 Utställningshandling FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR Solberga etapp 7, Område för villabebyggelse Inom Tyresö kommun, Stockholms

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 )

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Plats och tid: Gammelkroppa skogsskola, kl 09.00-11.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo

Optionsavtal för bostadsbebyggelse avseende fastigheterna Skolbänken 21-24, i Mölnbo 2015-05-06 Tjänsteskrivelse Dnr VM 15/25 Dnr TN-2015-00290-251 Kontor Samhällsbyggnadskontoret Handläggare Martin Ivarsson martin.ivarsson@sodertalje.se Tekniska nämnden Optionsavtal för bostadsbebyggelse

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK KF 2015-01-29 6 Blad 1(6) RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING OCH FÖRSÄLJNING AV KOMMUNENS MARK Med markanvisning avses en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 66 Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Bonaren kl. 17.00-19.00 ande Per Gren, Socialdemokraterna Per-Olof Qvick, Nya Moderaterna Liselott Nydén, Socialdemokraterna Ann Hall Gustafsson, Centerpartiet Ewa Jägevall, Folkpartiet Liberalerna

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 65 Arrende för jaktskyttebana Funäsdalen 31:3 66 Ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente 67 Köp av hyresmodul

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hotell Dacke, Virserum kl. 08.30-11.15 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Annelie Milton-Björk Övriga deltagande

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2008-10-28 1-13 Plats och tid: Kommunkontoret, Lessebo tisdagen den 28 oktober 2008 kl 14.00 17.00 Beslutande Anders Palmengren, ordf tom 73 Rolf Söderberg Örjan Wilhelmsson Eva Kabanda

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Försäljning av fastigheter inom tekniska nämndens verksamhetsområde

Försäljning av fastigheter inom tekniska nämndens verksamhetsområde Kommunstyrelsen 2012-03-13 Blad 2 Ks 24 Au 16 Dnr 283/2011-253 Försäljning av fastigheter inom tekniska nämndens verksamhetsområde Från tekniska nämnden har kommit in protokollsutdrag från sammanträde

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer