Bo Antonsson teknisk chef, Linda Pedersen sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bo Antonsson teknisk chef, Linda Pedersen sekreterare"

Transkript

1 ARBOGA Tekniska nämndens arbetsutskott Sammantn'l.desdatum Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedsh öm (V) Mikael von Melsted (MP) Bo Antonsson teknisk chef, Linda Pedersen sekreterare Utses att justera med Mikael von Melsted som ersättare.. Justeringens plats och tid Tekniska förvalhtingen Underskrifter sekreterare. ku.da... /1i~:-ttf?.!.... Linda Pedersen Protokollet omfattar 69 Organ Ordförande '(;;;.. <o... Carl-Erik Almskoug Justerande /h. dr. o... ).f{(.,(.,.1.\;..,.".... Kicki Hedsh öm Bevis l Anslag Justeringen har tillkfumagivits genom anslag Tekniska nänmdens arbetsutskott Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets 20.J.3.,.Q9..,.l.3... nedtagande Underskrift Utdragsbestyrkande

2 ARBOGA Blad l Innehåll Tekniska nämndens delårsrapport Ordförand~s sign. ( () _T\ Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

3 Blad2 TNAU 69 Dm 105/ Tekn i ska nä m n d ens delårsrapport 2013 Tekniska förvaltningens verksamhet och ekonomi redovisas i delårsbokslut avseende perioden 1 januari - 31 augusti 2013 med ekonomisk sammanställning. Delårsbokslutet omfattar även en uppföljning av förvaltningens måluppfyllelse per den 31 augusti Vid tekniska nämndens sammanträde den 28 augusti 2013, 81, beslutade tekniska nämnden ge delegation till tekniska nämndens arbetsutskott att godkänna det färdigställda bokslutet avseende perioden 1 januari - 31 augusti 2013 med ekonomisk sammanställning. Arbetsutskottets beslut Redovisat delårsbokslut för perioden 1 januari - 31 augusti 2013, med ekonomisk sammanställning godkänns. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Kommunfullmäktige Ekonotnikontoret Ordfö~~ sign. {cz_ Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

4 Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl Beslutande Carl-Erik Almskoug (OP A) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Övriga deltagare Bo Antonsson teknisk chef, Hemik Syrjälä driftchef 83-84, Linda Pedersen sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen Underskrifter Kicki Hedström med Mikael von Melsted som ersättare. Sekreterare. :;~..../!~.... Protokollet omfattar Linda Pedersen Ordförande c.... :.:'f:... c.t;c:.~.:.~::.~~~:.... Carl-Erik Almskoug J/ t ;t; Justerande Jit/ä.::.?.... ::.f!c:!j:?.;;:_..... Kicki Hedström Organ Datum för anslagets uppsättande Bevis l Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Tekniska nämndens arbetsutskott Datum för anslagets nedtagande Underskrift Utdragsbestyrkande

5 Blad l Innehåll Tekniska nämndens mål VA-taxa år Taxa för reningsavgift vid mottagande av slam från enskilda brunnar vid Arboga reningsverk år Taxa för tippavgifter på Kallstenstippen år Kopierings- och skanningstaxa år Taxa för plan-, kart- och mätverksamheten år Taxa för torgavgifter år Taxa för transportdispenser år slutredovisning av slutförda projekt med hjälp av medel ur Bergmansfonden O Svar på motion om att en plats för inspiration behöver en stadsträdgårdsmästare 12 Planuppdrag för kvarteret Sågen m. fl. 14 Upplåtelse av tomtmark Hällarna, As 3:1 och 1:3 16 Information om upplåtelseformer avseende kvarteren Spirean, Mahonian och Tujan 19 Information om planerad försäljning av Gäddan 3 20 Ombyggnad av kök 21 Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

6 KOMMU~ Blad2 TNAU 70 Dm 69/ Tekniska nämndens mål Tekniska förvaltningen har tagit fram ett utkast till mål för tekniska nämnden efter bearbetning av inkomna förslag från Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Utkastet baseras också på strategiska områdena, imiktningstexterna och kommunfullmäktiges övergripande mål i "Strategisk och ekonomisk plan ". Arbetsutskottet föreslår juteringar i utkastet enligt nedan: Avseende mål 2. Gång- och cykelvägar. Ordet alternativt i måttet ändras till samt. Mål och mått justeras till följande: Mål Tillgången till gång- och cykelvägar ska vara god. Mått Antal kvadratmeter gång- och cykelvägar ska öka samt förbättras jamfört med föregående år. Mål 8. stabilitetsåtgärder Minsta sträckan som ska åtgärdas per år i måttet ändras från 50 metet till SO meter. Mål och mått justeras till följande: Mål stabilitetsförhållandena utmed åkanten ska förbättras. Totalt bedöms cirka meter åkant behöva förbättras. Mått Minst en sträcka om SO meter av åkanten per år ska åtgärdas. Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Anta mål för tekniska nämnden Tekniska nämnden Justerandes sign.!!jr sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

7 Blad 3 TNAU 71 Dnr 198/ VA-taxa år 2014 Anslutningsavgifterna är fortfarande för låga för att täcka kostnaderna vid exploateringar. Anläggningstaxan föreslås höjas med 8 % för 5, a-d, bostad och därmed jämställd fastighet samt för 6, a-b, industrifastighet enligt bifogat förslag. Höjningen medför att anläggningsavgiften för typhus A ökar med kronor, från kronor år 2013 till kronor år För typhus B ökar anläggningsavgiften med kronor, från kronor år 2013 till kronor år Typhus A är en "normalvilla" och typhus B ett flerbostadshus med 15 lägenheter. Även brukningsavgifterna måste höjas för att klara kostnadsökningarna. Tekniska förvaltningen föreslår att brukningstaxan höjs med 1,5 % enligt 14 i bifogat förslag. Denna höjning innebär att årskostnaderna för typhus A ökar med 107 kronor, från 7194 kr år 2013 till kr år För typhus B ökar årskostnaden med 773 kronor, från kronor år 2013 till kronor år Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till VA-taxa år Tekniska nämnden Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande a

8 ~ ARBOGA Blad4 TNAU 72 Dm 199 j Taxa för reningsavgift vid mottagande av slam från enskilda brunnar vid Arboga reningsverk år 2014 Behandlingsavgifterna föreslås oförändrade för år Avgift för slamavskiljare j sluten tank max 3m3 = 220,00 kr Ink!. moms 275,00 kr Tillägg per m3 för volym över 3m3 = 110,00 kr 137,50 krjm3 Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag på taxa för reningsavgift vid mottagande av slam till Arboga reningsverk år Tekniska nämnden Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

9 Blad 5 TNAU 73 Dm 200/ Taxa för tippavgifter på Kallstenstippen år 2014 Taxa för tippavgifter på Kallstenstippen föreslås oförändrad för år Priserna gäller exklusive moms. Transport Jord, schakt- ochfyllnadsmassor Jord, schakt- ochfyllnadsmassor Jord, schakt- och fyllnadsmassor Slag av transport 2-axl. fordon 3-axl. fordon Större mängder Taxa kronor 110 kr per lass 160 kr per lass En1igt särskilt förhandlat pris Avfall som tippas skall vara inert (ej förorenade massor, ej heller innehålla organiskt material) och tippas på anvisad plats. Vid farligt avfall, förorenade massor och brännbart avfall hänvisas till särskild mottagare. Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till taxa för tippavgifter på Kallstenstippen år Tekniska nämnden Ordf/~ sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande ~ J()(

10 Blad6 TNAU 74 Dnr 201/ Kopierings- och skanningstaxa år 2014 Kopierings- och skanningstaxan föreslås oförändrad för år Format/ Kopiering/utskrift Kopiering/ Kopiering/ produkt storformat- svartvit, utskrift utskrift foto lite färg storformat, lite eller mycket färg färg skanning AO 42kr 52 kr 520kr Al 31 kr 42kr 370kr A2 21 kr 31 kr 310 kr 50*70 cm 37kr 47kr 370kr 70*100 cm 42kr 52 kr 470kr Meterpris vid 37kr 47kr 420kr uddaformat Grundpriset 52 kr 52 kr 52 kr som läggs till vid varje kopieringstillfälle Timdebitering minsta debitering 130kr O kr Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till kopierings- och skanningstaxa år Teknisk nämnden o Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

11 Blad 7 TNAU 75 Dnr 202/ Taxa för plan-, kart- och mätverksamheten år 2014 Plan-, kart- och mättaxan har omarbetats för att förbättra läsligheten och göra taxan mer lättförstålig. Taxan är anpassad efter utvecklingen av kostnadsprisindex, KPI, och kommunens storlek. Det så kallade milliprisbas beloppet, mpbb, beroende på KPI samt justeringsfaktorn N, beroende av kommunstorlek, påverkar åtgärdsavgifterna i taxan. Milliprisbasbeloppet har ändrats från att år 2013 ligga på 44,5 till att år 2014 vara 44,4. Detta innebär att taxan blir något lägre för år 2014 än för år Förändringen är nationell och gäller där milliprisbasbeloppet används. Föreslagen taxa gäller för nämndens verksamhet inom plan-, kart- och mätverksamheten och är avsedd att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande taxa för plan-, kart- och mätverksamheten år 2014 med stöd av 12 kap. 10 plan- och bygglagen. Tekniska nämnden Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande ~

12 Blad 8 TNAU 76 Dnr 203/ Taxa för torgavgifter år 2014 Kommunfullmäktige beslutade den 25 april2013, 33, anta nya lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Arboga kommun. I de nya lokala ordningsföreskrifterna gällande från den l maj 2013 är torgplatserna uppdelade i tre grupper (A-C) baserat på läge. I samband med de nya föreskrifterna uppdaterades också taxan för torgavgifter utifrån grupperna A-C. A är dyrare än B som i sin tur är dyrare än C. På Stora torget är torghandelsplatserna delbara. Halv torghandelstaxa debiteras då. Förslag till taxa för torgavgifter år 2014 har reglerats mot konsumentprisindex för juni månad föregående år vilket ger en höjning med cirka 2,2 %. Fast saluplats å (5,0 x 5,0 meter), (4 x 7,5 meter) Avgift för ett år Avgift för ett halvår Avgift för en månad Tillfällig saluplats TorgplatsA 4090 kr/12 mån 2040 kr/ 6 mån 430kr/l mån 245 kr/l dag Torgplats B 3070 kr/ 12 mån 1530 kr/12 mån 320kr/l mån 185 kr/l dag Torgplats C 2040 kr/12 mån 1020kr/6mån 215kr/l mån 125 kr/l dag Tekniska nämnden erhåller bemyndigande att tolka taxan. Elavgift per uttag vid 230v lo A. Uthyres i mån av tillgång. Elavgift per uttag vid 400v 16A. Uthyres i mån av tillgång. Elavgift för längre period förhandlas i varje enskilt fall. 53 kr/dag 84kr/dag "Knalletaxan" 2013 debiteras med 270 kr/ dag för 3x3 meter. Elavgift i mån av tillgång 104 kr/ dag. Mervärdesskatt debiteras inte för saluplatser eller el. Avgift för saluplats ska erläggas innan platsen tas i anspråk. Taxan gäller för försäljning av alla lagliga produkter. Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till taxa för torgavgifter år Tekniska nämnden, Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

13 Blad 9 TNAU 77 Dm 204/ Taxa för transportdispenser år 2014 Bestämmelser om hur tunga, breda eller långa motordrivna fordon eller därtill kopplade fordon, lasten imäknad får vara finns angivet i 4 kap. trafikförordningen (1998:1276). Ibland uppstår behov av att kunna transportera tunga, och skymmande godsslag som inte ryms inom de normala ramarna. Enligt trafikförordningen finns därför möjlighet att ansöka om undantag (dispens) från bestämmelserna. Undantag får medges om det föreligger särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet. Dispensmyndigheter är Trafikverkets regioner och kommunerna. En kommun får medge undantag från bestämmelserna om vikt, bredd och längd i 4 kap. om enligt Trafikförordningen, om färden (transportsträckan) endast rör kommunen. Bestämmelser om en kommuns möjlighet att ta ut avgifter för prövning av ansökningar finns i 13 kap. 11 och lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. Taxan för transportdispenser föreslås oförändrad för år Tung transport Bred transport Lång transport Kombinerade ärenden (tung, bred och/ eller lång transport) 700kr 700kr 700kr 700kr Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till taxa för transportdispenser år Tekniska nämnden Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

14 KOMMU~ Blad 10 TNAU 78 Dnr 74/ slutredovisning av slutförda projekt med hjälp av medel ur Bergmansfonden 2012 Tekniska förvaltningen ansökte och blev under 2012 av kommunstyrelsen beviljade kr ur stiftelsen Bergmansfonden med avsikt att försköna Arboga stad. Tekniska förvaltningen återrapporterar härmed om de slutförda projekt som genomförts under 2012 med hjälp av medel ur Bermansfond en. Inom Arboga stadskärna finns ett stort behov av att plantera nya träd. Många av stadsträden planterades redan i början av förra seklet, och de börjar bli gamla. För att kunna erbjuda medborgarna blomsterprakt under större delen av året behöver säsongsplanteringar i anslutning till stadskärnan ständigt utvecklas och utökas samt ersättas och förnyas med nya säsongsblommor och växter. Följande projekt har slutförts med hjälp av medel ur Stiftelsen Bergmansfonden med syfte att pryda Arboga stad: På centrala platser i Arboga planterades vår, sommar och höstblommor. Utefter Nygatan planterades säsongsblommor och växter i ekfat av varierande storlekar. Växterna var säsongsbetonade. Örtagårdsplantering vid Pastorsexpedition, totalrenoverades. Utefter Strandvägen planterades lågväxande perennplanteringar i anslutning till parkbänkarna som handikappanpassats. Buskar planterades i anslutning tilllekplatsen vid Redskapsgatan. (Plantering slutfördes våren 2013.) Komplettering av fler körsbärsträd vid pastorsexpeditionen för att skapa en körsbärslund, mot Östra Nygatan. Svampangripet äppelträd har ersatts med matkörs bär. (Utöver trädplanen). Trädridå med mindre prydnadsträd mot vårdcentralen i gräsytan mellan gång- och cykelväg och gata, utefter Västerleden. (Ingår i träd plan). Plantering av trädrader för att sluta gaturummet utefter Trädgårdsgatan vid lekplatsen. (Ingår i träd planen). I slänterna vid Netto, nedanför korvkiosken, i anslutning till stureleden och järnvägsbron nyplantering av 2 st. lönnar. (Ingår i träd planen). Ladubacksgärderna, plantering av trädgrupper, omkring 15 träd. (Ingår i trädplan). Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

15 Blad Il Följande projekt har ej varit genomförbara: Herrgårdsgatans förlängning norrut mot kyrkan, komplettering med en trädalle längs gång- och cykelvägen (ca 2 träd). Ej genomförbart då befintligt ledningsnät medför att träd inte kan planteras som planerat. (Ingår i träd planen). Stor solitär i Bergmansparken som ska ersätta brottagen Poppel. Enligt trädplanen ska trädet ges möjlighet att bilda stubbskott eller rotskott, för att trädet ska få samma genetiska material som det gamla trädet. Arbetena avslutades under våren Kommunstyrelsen beviljade kr ur stiftelsen Bergmansfonden. TOTALT Utgifter Trädplanteringar Säsongsblommor och växter i anslutning till stadskärnan. Underskott/ ÖVerskott kr kr 566 OOOkr Avvikande: kr Underskottet är täkt inom tekniska nämndens ram. Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott godkänna slutredovisning av slutförda projekt med hjälp av medel ur Bergmansfonden Tekniska nämnden a Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

16 Blad 12 TNAU 79 Dm 145/ Svar på motion om att en plats för inspiration behöver en stadsträdgårdsmästare Till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april2013, 45, lämnades en motion om att Arboga kommun bör anställa en trädgårdsmästare in från Elisabet Bertö, M. Motionären anser att en plats för inspiration måste vara en vacker plats och att Arboga numera är en sliten stad. Staden behöver enligt motionären en uppryckning och då behövs en stadsträdgårdsmästare som med sin specialistkunskap ser det som är vackert, som kan ramas in med blommor och växter och det som inte är vackert och istället behöver gömmas bakom växlighet. Motionären yrkar att Arboga kommun anställer en stadsträdgårdsmästare för att staden ska leva upp till sin vision om att vara en inspirerande plats. Motionen remitterades till tekniska nämnden. Tekniska förvaltningen ansvarar bland annat för skötseln av kommunens parker, planteringar och blomsterarrangemang. På förvaltningen arbetar idag en person som trädgårdsingenjör och arbetsledare. Trädgårdsingenjören leder arbetet avseende drift och skötsel av parker och planteringar som utgör en viktig länk för att skapa en vacker, trygg och säker stad med trivsamma offentliga rum och sköna parker. Den offentliga miljön i form av park- och gaturniljöer är viktig för en inspirerande, attraktiv och trygg livsmiljö. Många satsningar för att skapa en trivsammare miljö i Arboga har utförts. Reparations- och förbättringsarbeten samt en mindre omgestaltning av N ytorget genomfördes under maj-juni För att skapa en trivsammare miljö och pryda Arboga med blommor och prydnadsväxter har medel från Bergmansfonden fått användas. Bland annat har 2200 penseer och 35 nya träd har planterats under våren. Övergripande prioriteringar för exempelvis snöröjning och gatuunderhåll har inneburit reduceringar och omfördelningar inom tekniska förvaltningens driftbudget och däribland parkund erhållet. Parkunderhållet kan därför inte upprätthållas med den höga kvaliten som önskas. Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande O c

17 Blad 13 Resursförstärkning med en stadsträdgårdsmästare bedöms inte ge bättre förutsättningar inom parksidan då resurser saknas för att underhålla de befintliga parker och planteringar som finns. För att höja kvaliten och utveckla stadens parker och offentliga rum behövs istället ökade ekonomiska resurser för underhåll. Befintlig organisation förstärks vid behov med externa landskapsarkitekter. Den lösningen kan också utökas om befintliga resurser inte bedöms tillräckliga och ekonomiska medel finns. Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Tekniska nämnden Ordfö~~n.d~s sign. /.! Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

18 Blad 14 TNAU SO Dnr 173/ Planuppdrag för kvarteret Sågen m.fl. Ägare av fastigheten Sågen 5 har inkommit med en begäran om planbesked. Fastigheten finns längs med Floragatan, inom området Nästkvarn straxt öster om Mekens IP. Idag finns här ett befintligt bostadsområde med friliggande villor. Fastighetsägaren var initialt i kontakt med bygglovsenheten på VMMF för att diskutera möjligheterna till att uppföra ett garage. Bygglov för den tänkta åtgärden/byggnationen kunde inte beviljas eftersom den ej är förenlig med den gällande detaljplanen från år Fastighetsägaren hänvisades till planavdelningen och därefter har en begäran om planbesked inkommit. önskemålet enligt den inkomna ansökan är att möjliggöra för ett uppförande av ett garage på mark som i den gällande detaljplanen berörs av prickmark, dvs. mark där byggnad ej får uppföras. I nuvarande detaljplan EII-9 /1960 (se bilaga) utgörs stora delar av fastigheten av prickmark (mark som ej får bebyggas). Detta begränsar fastighetsägarens möjlighet att uppföra ett garage. Boverkets rådande rekommendation är att planer bör vara flexibla och användbara över en längre tid, varför prickmark endast bör användas där det är nödvändigt. Huvudsyftet med en ny detaljplan skulle vara att möjliggöra för bostadsbebyggelse. Utbredningen av prickmark avses i en ny detaljplan minskas i förhållande till gällande detaljplan och endast användas i den mån det nu är motiverat. I framtagandet av en ny detaljplan utreds även om ytterligare utvecklingar för området kan vara tänkbara, som exempelvis om byggrätten bör ses över med mera. Platsen berörs av en detaljplan från år 1960, vars huvudsyfte är att möjliggöra bostäder i en våning. Byggrätten omfattar i den gällande detaljplanen en femtedel av fastighetsytan. Planbesked, med tillhörande tidplan och upplägg av planar betet, enligt 5 kap. 1-5 PBL kommuniceras med ägare av fastigheten Sågen 5 efter beslut om uppdrag. Ärendet inordnas därefter i planavdelningens planlista. Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande ~

19 ARBOGA Blad 15 Planavgift tas ut i samband med ansökan om bygglov. En ny detaljplan för området gagnar ett flertal, så planavgift kommer därför debiteras vid ansökan om bygglov så att alla inom området delar på kostnaden den dag då man söker bygglov och tar del av de nya rättigheterna. A v giften för planbesked tas ut genom planavgift och delas således på alla inom området enligt samma princip. På så sätt blir det ingen stor kostnad för någon enskild inom området. Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för kvarteret Sågen m.fl. Tekniska nämnden Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

20 Blad 16 TNAU 81 Dnr 273/ Upplåtelse av tomtmark Hällarna, As 3:1 och 1:3 Från tekniska förvaltningen har tjänsteskrivelse inkommit daterad varur antecknas följande: " Planarbetet för Frösshammarsön fortgår och ett förslag till detaljplan beräknas vara klart för samråd under hösten Då planförslaget varit på samråd hanteras de synpunkter som kornmit in och planhandlingarna revideras i den mån det bedöms lämpligt. Därefter ställs det reviderade planförslaget ut för granskning. Efter utställningen kommer detaljplanen att behandlas av TNAU, TN, KSAU, KS för att slutligen kunna antas av kommunfullmäktige. Efter planläggningen kommer en fastighetsbildning att ske på den kommunalt ägda marken vilket innebär att enskilda fastigheter bildas. För närvarande upplåts tomtlotterna genom arrenden. Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2008, 114, att fastigheter vid Hällarna ska upplåtas med tomträtt med möjlighet för den som så önskar att friköpa sin tomt. Beträffande "Tälthyddeområdet" har inget slutgiltigt beslut avseende upplåtelse tagits. I samband med kommunfullmäktiges beslut om upplåtelseformer bedömdes alternativet fortsatt arrende som olämpligt med hänsyn till möjligheten att få lån. Förutsättningen för detta bedöms idag annorlunda, varför det bör diskuteras om möjligheten till fortsatt arrende ska finnas kvar. Nya arrendeavtal bör dock tecknas om detta kommer att vara ett alternativ. Parallellt med planarbetet pågår planeringen för utbyggnad av vatten och avloppsledningar. Den 27 september 2007 beslutade kommunfullmäktige om ett V A-verksamhetsområde för Hällarna. Förutsättningarna i detaljplanen och förutsättningarna för utbyggnad av vatten- och avloppsledningsnätet har nu kornmit så långt att en värdering av marken har bedömts möjlig. Tekniska förvaltningen har under augusti månad anlitat en auktoriserad fastighetsvärderare för att få en oberoende bedömning av marknadsvärdet avseende tomtmark inom del av fastigheterna Ås 3:1 och 1:13. Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande {]!c j/}( Jf'

21 Blad 17 En auktoriserad värderare arbetar enligt värderingsetiska regler och har som uppdrag att i egenskap av en oberoende part göra kvalificerade värderingar av fastigheter. I fastighetsvärderingen ingår endast mark som ägs av kommunen. Avsikten med värderingen är att få en bedömning av markens marknadsvärde utan hänsyn till befintliga byggnader på tomterna. Värdebedömningen utgår från tomternas marknadsvärde som avstyckade enheter. Vidare utgår värdebedömningen från att det detaljplaneförslag som finns för värderingsobjekten vunnit laga kraft samt att det kommer att finnas möjligheter att ansluta till ett kommunalt vatten- och avloppssystem. Övriga påverkande faktorer framgår av värdeutlåtandet. Värdet kan användas som ett underlag för beslut om prissättning vid tomtförsäljning alternativt vid beräkning av tomträttsavgäld. Vid eventuell upplåtelse med arrende kan värdet också ge viss vägledning. Tekniska förvaltningen har tittat på alternativa lösningar för överlåtelse alternativt upplåtelse. Alternativ 1 Redovisade belopp i värdeutlåtandet skall utgöra försäljningspris vid försäljningar under Alternativ 2 Redovisade belopp i värdeutlåtandet ska ligga som grund för avgäldsberäkning. Ränta föreslås til13,25 %. Tomträttsavtalets löptid föreslås vara 50 år samt avgälden regleras vart 10 år. Fastighetsskatten betalas av tomträttsinnehavaren. Alternativ 3 Arrendeavgiften ska utgöra 75 % av redovisat marknadsvärde och med räntesatsen 3,25 %. Arrendetiden föreslås utgöra 2 år. Den första arrendeperioden avser 1 april mars Alternativ 4 Alternativet är ett nollalternativ vilket innebär att nuvarande avtal får fortsätta gälla. Kostnader för anslutning till vatten- och avloppsledningsnätet och andra anslutningsavgifter ingår inte i redovisade alternativ. Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

22 Blad 18 Nuvarande arrendatorer föreslås få rätt att välja något av de alternativen som kommunfullmäktige beslutar ska vara tillämpliga." Arbetsutskottet förslag till beslut i tekniska nämnden Föreslå kommunfullmäktige besluta enligt alternativ tre, arrendeavgiften ska utgöra 75 % av redovisat marknadsvärde och med räntesatsen 3,25 % från och med den 1 januari Arrendetiden utgör 2 år. Den första arrendeperioden avser 1 april mars Beslutet ersätter tidigare beslut fattat av kommunfullmäktige avseende upplåtelse av tomtmark Hällarna, Ås 3:1 och 1:3. Tekniska nämnden Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

23 Blad 19 TNAU 82 Dnr 206/ Information om upplåtelseformer avseende kvarteren Spirean, Mahonian och Tujan Tekniska förvaltningen informerar om upplåtelseformer avseende kvarteren Spirean, Mahonian och Tujan. Tekniska förvaltningen har den 21 augusti 2013 mottagit underrättelse om avslutad fastighetsförrättning för området. Genom avstyckningen har 21 fastigheter för bostadsändamål bildats i kvarteren. Avtal för upplåtelse av fastigheterna behöver tecknas och ett underlag kommer att arbetas fram till tekniska nämndens sammanträde den 2 oktober Arbetsutskottets beslut Tackar för informationen om upplåtelseformer avseende kvarteren Spirean, Mahonian och Tujan. Tekniska nämnden Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

24 Blad20 TNAU 83 Dnr 112/ Information om planerad försäljning av Gäddan 3 Tekniska förvaltningen informerar om den planerade försäljningen av fastigheten Gäddan 3, med belägenhetsadress Köpingsvägen 10. Ett förslag till köpekontrakt har upprättats och översänts till intressenten, sturestadens Fastighets AB, för synpunkter. Tekniska förvaltningen har för avsikt att återkomma till tekniska nämndens sammanträde den 2 oktober med en lägesrapport avseende försäljningen av Gäddan 3. Arbetsutskottets beslut Tackar för informationen om planerad försäljning av Gäddan 3. Tekniska nämnden Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

25 Blad 21 TNAU 84 Dnr 207/ Ombyggnad av kök Arbetsmiljöverket inkom den 7 november 2012 med en begäran om yttrade enligt 17 förvaltningslagen. Bakgrunden var brister i arbetsmiljön på Gäddgårdskolans kök enligt skrivelse från skyddsombudet. Arboga kommuns yttrande om planerade kort- och långsiktiga förbättringar i arbetsmiljön skickades till arbetsmiljöverket De kortsiktiga åtgärderna är genomförda, men undantag för tallriksdispenserar, och den långsiktiga planen för ett långsiktigt hållbart lokal utnyttjande har påbörjats, där bland annat kostenhetens verksamheter inryms. Arbetsmiljöverket konstaterade att kommunen kommer att uppfylla kraven och avskrev ärendet den 20 december Ett förslag tilllokalanvändning för socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamheter i Arboga under perioden 2012 till och med 2020 har tagits fram. Målsättningen med förslaget är att det "ska vara ett beslutunderlag för att, med beaktande av rimlig kvalitet för brukarna, lokaleffektivisera och optimera lokalanvändningen inom nämnda verksamheter under åren ". Förslaget har diskuterats med verksamhetsföreträdare för ovan nämnda verksamheter samt företrädare för kommunfastigheter i Arboga AB. De verksamheter som utretts är förskolor, grundskolor, gymnasieskola och äldreboende. Förslaget innebär en koncentration till färre förskolor och skolor samt ett bättre lokalutnyttjande av Vasagymnasiet under kommande år. I underlaget beskrivs och motiveras byggnation av ett nytt äldreboende med ett tillagningskök För att genomföra förslaget tilllokalanvändning och förbättra arbetsmiljön krävs ombyggnad av Gäddgårdskolans kök och minst två mottagningskök under sommaren Ombyggnad av två alternativt tre kök kommer att innebära att tillagning av cirka portioner flyttas från Gäddgårdsskolan. Förslag på mottagningskök som blir tillagningskök är Brattbergsskolan, Ladubacksskolan och Stureskolan. Tekniska förvaltningen redovisar behovet av ombyggnation för ändrad verksamhet i aktuella kök. Gäddgårdsskolans kök behöver renoveras och byggas ut om dagens lagkrav ska uppfyllas. Matsalen renoverades under år Lokalen är ändamålsenlig, fräsch och i nuläge finns 220 stolar till 500 elever. Avseende den yttre miljön har lastbryggan och vändplan för liten yta. Bilarna backar över gång- och cykelväg. Gäddgårdsskolans kök föreslås vara tillagningskök men för mindre antal än nuvarande. Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande (fo_

26 Blad22 Ä ven om mindre antal portioner ska tillagas i köket måste ventilation, personalrum, diskrum och miljöbod åtgärdas. Personaltäthet kan minskas med en kock på 100 %. För Brattbergsskolans kök finns behov av ombyggnad och renovering. Nu saknas separat diskrum, varumottagning, specialkost, kylutrymme och renseri. Diskinlämning i direkt anslutning till diskrum saknas. Vatten och avlopp saknas till serveringsbaren. För att göra om köket till ett tillagningskök krävs komplettering av utrustning som blandningsmaskin, arbetsbänkar, två kylskåp, två frysskåp, ett nedkylningsskåp, två grytor rymmandes 100 liter vardera och diskinlämning samt fler leveranser från grossist. Personaltäthet bör utökas med en kock på 75 % med uppehållstjänst För Ladubackskolans kök finns behov av ombyggnad och renovering. Nu saknas separat diskrum, varumottagning, förråd, specialkost och kyl/ frysutrymme. Diskinlämning i direkt anslutning till diskrum saknas. Matsalen är ett skyddsrum vilket begränsar möjligheten till att arbeta rationellt. Vatten och avlopp saknas till serverings baren. För att göra om köket till ett tillagningskök krävs komplettering av utrustning som blandningsmaskin, arbetsbänkar, två kylskåp, ett frysrum, ett nedkylningsskåp och två grytor rymmandes 100 liter vardera samt fler leveranser från grossist. Ventilationen är otillräcklig idag och behöver åtgärdas. Personaltäthet bör utökas med en kock på 100 % med uppehållstjänst stureskolans kök renoverades under 2009 och uppfyller alla krav för mottagningskök Ä ven matsalen renoverades under 2009 och lokalen är ändamålsenlig och fräsch. För att göra om köket till ett tillagningskök krävs komplettering av utrustning som blandningsmaskin, arbetsbänkar, två kylskåp, ett frysrum, ett nedkylningsskåp och två 100 l grytor samt fler leveranser från grossist. Personaltäthet bör utökas med en kock på 75 % med uppehålls tjänst. Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Förorda att köken byggs om snarast. Tekniska nämnden Ordförandes sign. ~- Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

Tekniska nämnden 2009-10-07

Tekniska nämnden 2009-10-07 Tekniska nämnden 2009-10-07 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Rådhuset 13.15-17.00 Ajournering 16.15-16.25 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Mikael Olsson (s) Annette Eriksson (s) Börje

Läs mer

J., /J; J usleringen har tillkälmagi vits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

J., /J; J usleringen har tillkälmagi vits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunstyrelsesalen klockan 14.00-18.00 Beslutande Carl-Erik Almskoug (OP A) Börje Blomkvist (S) Ove J anse (S) 152-163 Ola Eriksson (S) 152-157 Karl-Bertil Eklund (S) 152-175, 177 Eva Nielsen

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 24 mars 2015 i anlutning till beslutande kommunstyrelsen i Leja, kommunhuset

Läs mer

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144

Utses att justera Maria Lähetkangas Justeringsdatum 21 maj 2014 Paragrafer 109-144 1 (82) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00 18.55 BESLUTANDE Cathrin Bergenstråhle (M) Leif Holmberg (C) t.o.m. 126 Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Eric Lindahl (M) Pernilla Hsu (M) Bjarne Hanson

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-11-17 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 16.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Berit Ulander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149

Utses att justera Helena Westerling Justeringsdatum 30 juni 2015 Paragrafer 114-149 1 (79) Plats och tid Nacka stadshus kl. 15.00-18.20 BESLUTANDE Jan-Eric Jansson (KD) Helena Westerling (S) Johan Hiller (M) Magnus Sjöqvist (M) Filip Wiljander (M) Martin Sääf (FP) Johan Krogh (C) Majvie

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Carl-Erik Almskoug (opa) Dan Karlsson (v) Göran Edlund (fp) ... Carl-Erik Almskoug

Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Carl-Erik Almskoug (opa) Dan Karlsson (v) Göran Edlund (fp) ... Carl-Erik Almskoug Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13:15-15:25 13 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Carl-Erik Almskoug (opa) Dan Karlsson (v) Göran Edlund (fp) IT-chef Mikael Lehmann, personalchef

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-04-20

Tekniska nämnden 2010-04-20 Tekniska nämnden 2010-04-20 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 10.00-12.00 Ajournering kl 12.00-13.00 Kommunstyrelsesalen kl. 13.00-16.55 Ajournering kl. 16.05-16.10 Beslutande Övriga deltagare Catrin

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-14 1(3) Styrelse/Nämnd: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Dag, tid: Tisdag 2015-08-18, kl. 13.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter/ersättare: Håkan Johansson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS

NYKÖPINGS KOMMUN. PROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2009 10 19 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Stadshuset sal B, kl. 13.30-15.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Urban Granström (s) v ordf Tina Palme (m) Annika Karlsson (c) Göran Silfverling (fp) Curt Eriksson (kd) Leif Larsson (mp)

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Justeringsdatum 20 mars 2012 97 Paragrafer 58-97 22 mars 2012 58-96 Underskrifter Sekreterare Liselotte Lexén Ordförande Erik Langby Justerande

Justeringsdatum 20 mars 2012 97 Paragrafer 58-97 22 mars 2012 58-96 Underskrifter Sekreterare Liselotte Lexén Ordförande Erik Langby Justerande 1 (91) Plats och tid Nacka stadshus, Orminge Kl 15.50-18.15 BESLUTANDE Erik Langby (M) Eva Öhbom Ekdahl (M) tjg 58-96 Cathrin Bergenstråhle (M) Linda Norberg (M) Lars Berglund (M) Ingegerd Thorngren (M)

Läs mer