Bo Antonsson teknisk chef, Linda Pedersen sekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bo Antonsson teknisk chef, Linda Pedersen sekreterare"

Transkript

1 ARBOGA Tekniska nämndens arbetsutskott Sammantn'l.desdatum Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedsh öm (V) Mikael von Melsted (MP) Bo Antonsson teknisk chef, Linda Pedersen sekreterare Utses att justera med Mikael von Melsted som ersättare.. Justeringens plats och tid Tekniska förvalhtingen Underskrifter sekreterare. ku.da... /1i~:-ttf?.!.... Linda Pedersen Protokollet omfattar 69 Organ Ordförande '(;;;.. <o... Carl-Erik Almskoug Justerande /h. dr. o... ).f{(.,(.,.1.\;..,.".... Kicki Hedsh öm Bevis l Anslag Justeringen har tillkfumagivits genom anslag Tekniska nänmdens arbetsutskott Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets 20.J.3.,.Q9..,.l.3... nedtagande Underskrift Utdragsbestyrkande

2 ARBOGA Blad l Innehåll Tekniska nämndens delårsrapport Ordförand~s sign. ( () _T\ Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

3 Blad2 TNAU 69 Dm 105/ Tekn i ska nä m n d ens delårsrapport 2013 Tekniska förvaltningens verksamhet och ekonomi redovisas i delårsbokslut avseende perioden 1 januari - 31 augusti 2013 med ekonomisk sammanställning. Delårsbokslutet omfattar även en uppföljning av förvaltningens måluppfyllelse per den 31 augusti Vid tekniska nämndens sammanträde den 28 augusti 2013, 81, beslutade tekniska nämnden ge delegation till tekniska nämndens arbetsutskott att godkänna det färdigställda bokslutet avseende perioden 1 januari - 31 augusti 2013 med ekonomisk sammanställning. Arbetsutskottets beslut Redovisat delårsbokslut för perioden 1 januari - 31 augusti 2013, med ekonomisk sammanställning godkänns. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Kommunfullmäktige Ekonotnikontoret Ordfö~~ sign. {cz_ Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

4 Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl Beslutande Carl-Erik Almskoug (OP A) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Övriga deltagare Bo Antonsson teknisk chef, Hemik Syrjälä driftchef 83-84, Linda Pedersen sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen Underskrifter Kicki Hedström med Mikael von Melsted som ersättare. Sekreterare. :;~..../!~.... Protokollet omfattar Linda Pedersen Ordförande c.... :.:'f:... c.t;c:.~.:.~::.~~~:.... Carl-Erik Almskoug J/ t ;t; Justerande Jit/ä.::.?.... ::.f!c:!j:?.;;:_..... Kicki Hedström Organ Datum för anslagets uppsättande Bevis l Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag Tekniska nämndens arbetsutskott Datum för anslagets nedtagande Underskrift Utdragsbestyrkande

5 Blad l Innehåll Tekniska nämndens mål VA-taxa år Taxa för reningsavgift vid mottagande av slam från enskilda brunnar vid Arboga reningsverk år Taxa för tippavgifter på Kallstenstippen år Kopierings- och skanningstaxa år Taxa för plan-, kart- och mätverksamheten år Taxa för torgavgifter år Taxa för transportdispenser år slutredovisning av slutförda projekt med hjälp av medel ur Bergmansfonden O Svar på motion om att en plats för inspiration behöver en stadsträdgårdsmästare 12 Planuppdrag för kvarteret Sågen m. fl. 14 Upplåtelse av tomtmark Hällarna, As 3:1 och 1:3 16 Information om upplåtelseformer avseende kvarteren Spirean, Mahonian och Tujan 19 Information om planerad försäljning av Gäddan 3 20 Ombyggnad av kök 21 Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

6 KOMMU~ Blad2 TNAU 70 Dm 69/ Tekniska nämndens mål Tekniska förvaltningen har tagit fram ett utkast till mål för tekniska nämnden efter bearbetning av inkomna förslag från Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Utkastet baseras också på strategiska områdena, imiktningstexterna och kommunfullmäktiges övergripande mål i "Strategisk och ekonomisk plan ". Arbetsutskottet föreslår juteringar i utkastet enligt nedan: Avseende mål 2. Gång- och cykelvägar. Ordet alternativt i måttet ändras till samt. Mål och mått justeras till följande: Mål Tillgången till gång- och cykelvägar ska vara god. Mått Antal kvadratmeter gång- och cykelvägar ska öka samt förbättras jamfört med föregående år. Mål 8. stabilitetsåtgärder Minsta sträckan som ska åtgärdas per år i måttet ändras från 50 metet till SO meter. Mål och mått justeras till följande: Mål stabilitetsförhållandena utmed åkanten ska förbättras. Totalt bedöms cirka meter åkant behöva förbättras. Mått Minst en sträcka om SO meter av åkanten per år ska åtgärdas. Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Anta mål för tekniska nämnden Tekniska nämnden Justerandes sign.!!jr sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

7 Blad 3 TNAU 71 Dnr 198/ VA-taxa år 2014 Anslutningsavgifterna är fortfarande för låga för att täcka kostnaderna vid exploateringar. Anläggningstaxan föreslås höjas med 8 % för 5, a-d, bostad och därmed jämställd fastighet samt för 6, a-b, industrifastighet enligt bifogat förslag. Höjningen medför att anläggningsavgiften för typhus A ökar med kronor, från kronor år 2013 till kronor år För typhus B ökar anläggningsavgiften med kronor, från kronor år 2013 till kronor år Typhus A är en "normalvilla" och typhus B ett flerbostadshus med 15 lägenheter. Även brukningsavgifterna måste höjas för att klara kostnadsökningarna. Tekniska förvaltningen föreslår att brukningstaxan höjs med 1,5 % enligt 14 i bifogat förslag. Denna höjning innebär att årskostnaderna för typhus A ökar med 107 kronor, från 7194 kr år 2013 till kr år För typhus B ökar årskostnaden med 773 kronor, från kronor år 2013 till kronor år Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till VA-taxa år Tekniska nämnden Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande a

8 ~ ARBOGA Blad4 TNAU 72 Dm 199 j Taxa för reningsavgift vid mottagande av slam från enskilda brunnar vid Arboga reningsverk år 2014 Behandlingsavgifterna föreslås oförändrade för år Avgift för slamavskiljare j sluten tank max 3m3 = 220,00 kr Ink!. moms 275,00 kr Tillägg per m3 för volym över 3m3 = 110,00 kr 137,50 krjm3 Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag på taxa för reningsavgift vid mottagande av slam till Arboga reningsverk år Tekniska nämnden Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

9 Blad 5 TNAU 73 Dm 200/ Taxa för tippavgifter på Kallstenstippen år 2014 Taxa för tippavgifter på Kallstenstippen föreslås oförändrad för år Priserna gäller exklusive moms. Transport Jord, schakt- ochfyllnadsmassor Jord, schakt- ochfyllnadsmassor Jord, schakt- och fyllnadsmassor Slag av transport 2-axl. fordon 3-axl. fordon Större mängder Taxa kronor 110 kr per lass 160 kr per lass En1igt särskilt förhandlat pris Avfall som tippas skall vara inert (ej förorenade massor, ej heller innehålla organiskt material) och tippas på anvisad plats. Vid farligt avfall, förorenade massor och brännbart avfall hänvisas till särskild mottagare. Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till taxa för tippavgifter på Kallstenstippen år Tekniska nämnden Ordf/~ sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande ~ J()(

10 Blad6 TNAU 74 Dnr 201/ Kopierings- och skanningstaxa år 2014 Kopierings- och skanningstaxan föreslås oförändrad för år Format/ Kopiering/utskrift Kopiering/ Kopiering/ produkt storformat- svartvit, utskrift utskrift foto lite färg storformat, lite eller mycket färg färg skanning AO 42kr 52 kr 520kr Al 31 kr 42kr 370kr A2 21 kr 31 kr 310 kr 50*70 cm 37kr 47kr 370kr 70*100 cm 42kr 52 kr 470kr Meterpris vid 37kr 47kr 420kr uddaformat Grundpriset 52 kr 52 kr 52 kr som läggs till vid varje kopieringstillfälle Timdebitering minsta debitering 130kr O kr Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till kopierings- och skanningstaxa år Teknisk nämnden o Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

11 Blad 7 TNAU 75 Dnr 202/ Taxa för plan-, kart- och mätverksamheten år 2014 Plan-, kart- och mättaxan har omarbetats för att förbättra läsligheten och göra taxan mer lättförstålig. Taxan är anpassad efter utvecklingen av kostnadsprisindex, KPI, och kommunens storlek. Det så kallade milliprisbas beloppet, mpbb, beroende på KPI samt justeringsfaktorn N, beroende av kommunstorlek, påverkar åtgärdsavgifterna i taxan. Milliprisbasbeloppet har ändrats från att år 2013 ligga på 44,5 till att år 2014 vara 44,4. Detta innebär att taxan blir något lägre för år 2014 än för år Förändringen är nationell och gäller där milliprisbasbeloppet används. Föreslagen taxa gäller för nämndens verksamhet inom plan-, kart- och mätverksamheten och är avsedd att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande taxa för plan-, kart- och mätverksamheten år 2014 med stöd av 12 kap. 10 plan- och bygglagen. Tekniska nämnden Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande ~

12 Blad 8 TNAU 76 Dnr 203/ Taxa för torgavgifter år 2014 Kommunfullmäktige beslutade den 25 april2013, 33, anta nya lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Arboga kommun. I de nya lokala ordningsföreskrifterna gällande från den l maj 2013 är torgplatserna uppdelade i tre grupper (A-C) baserat på läge. I samband med de nya föreskrifterna uppdaterades också taxan för torgavgifter utifrån grupperna A-C. A är dyrare än B som i sin tur är dyrare än C. På Stora torget är torghandelsplatserna delbara. Halv torghandelstaxa debiteras då. Förslag till taxa för torgavgifter år 2014 har reglerats mot konsumentprisindex för juni månad föregående år vilket ger en höjning med cirka 2,2 %. Fast saluplats å (5,0 x 5,0 meter), (4 x 7,5 meter) Avgift för ett år Avgift för ett halvår Avgift för en månad Tillfällig saluplats TorgplatsA 4090 kr/12 mån 2040 kr/ 6 mån 430kr/l mån 245 kr/l dag Torgplats B 3070 kr/ 12 mån 1530 kr/12 mån 320kr/l mån 185 kr/l dag Torgplats C 2040 kr/12 mån 1020kr/6mån 215kr/l mån 125 kr/l dag Tekniska nämnden erhåller bemyndigande att tolka taxan. Elavgift per uttag vid 230v lo A. Uthyres i mån av tillgång. Elavgift per uttag vid 400v 16A. Uthyres i mån av tillgång. Elavgift för längre period förhandlas i varje enskilt fall. 53 kr/dag 84kr/dag "Knalletaxan" 2013 debiteras med 270 kr/ dag för 3x3 meter. Elavgift i mån av tillgång 104 kr/ dag. Mervärdesskatt debiteras inte för saluplatser eller el. Avgift för saluplats ska erläggas innan platsen tas i anspråk. Taxan gäller för försäljning av alla lagliga produkter. Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till taxa för torgavgifter år Tekniska nämnden, Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

13 Blad 9 TNAU 77 Dm 204/ Taxa för transportdispenser år 2014 Bestämmelser om hur tunga, breda eller långa motordrivna fordon eller därtill kopplade fordon, lasten imäknad får vara finns angivet i 4 kap. trafikförordningen (1998:1276). Ibland uppstår behov av att kunna transportera tunga, och skymmande godsslag som inte ryms inom de normala ramarna. Enligt trafikförordningen finns därför möjlighet att ansöka om undantag (dispens) från bestämmelserna. Undantag får medges om det föreligger särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet. Dispensmyndigheter är Trafikverkets regioner och kommunerna. En kommun får medge undantag från bestämmelserna om vikt, bredd och längd i 4 kap. om enligt Trafikförordningen, om färden (transportsträckan) endast rör kommunen. Bestämmelser om en kommuns möjlighet att ta ut avgifter för prövning av ansökningar finns i 13 kap. 11 och lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor. Taxan för transportdispenser föreslås oförändrad för år Tung transport Bred transport Lång transport Kombinerade ärenden (tung, bred och/ eller lång transport) 700kr 700kr 700kr 700kr Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Föreslå kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till taxa för transportdispenser år Tekniska nämnden Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

14 KOMMU~ Blad 10 TNAU 78 Dnr 74/ slutredovisning av slutförda projekt med hjälp av medel ur Bergmansfonden 2012 Tekniska förvaltningen ansökte och blev under 2012 av kommunstyrelsen beviljade kr ur stiftelsen Bergmansfonden med avsikt att försköna Arboga stad. Tekniska förvaltningen återrapporterar härmed om de slutförda projekt som genomförts under 2012 med hjälp av medel ur Bermansfond en. Inom Arboga stadskärna finns ett stort behov av att plantera nya träd. Många av stadsträden planterades redan i början av förra seklet, och de börjar bli gamla. För att kunna erbjuda medborgarna blomsterprakt under större delen av året behöver säsongsplanteringar i anslutning till stadskärnan ständigt utvecklas och utökas samt ersättas och förnyas med nya säsongsblommor och växter. Följande projekt har slutförts med hjälp av medel ur Stiftelsen Bergmansfonden med syfte att pryda Arboga stad: På centrala platser i Arboga planterades vår, sommar och höstblommor. Utefter Nygatan planterades säsongsblommor och växter i ekfat av varierande storlekar. Växterna var säsongsbetonade. Örtagårdsplantering vid Pastorsexpedition, totalrenoverades. Utefter Strandvägen planterades lågväxande perennplanteringar i anslutning till parkbänkarna som handikappanpassats. Buskar planterades i anslutning tilllekplatsen vid Redskapsgatan. (Plantering slutfördes våren 2013.) Komplettering av fler körsbärsträd vid pastorsexpeditionen för att skapa en körsbärslund, mot Östra Nygatan. Svampangripet äppelträd har ersatts med matkörs bär. (Utöver trädplanen). Trädridå med mindre prydnadsträd mot vårdcentralen i gräsytan mellan gång- och cykelväg och gata, utefter Västerleden. (Ingår i träd plan). Plantering av trädrader för att sluta gaturummet utefter Trädgårdsgatan vid lekplatsen. (Ingår i träd planen). I slänterna vid Netto, nedanför korvkiosken, i anslutning till stureleden och järnvägsbron nyplantering av 2 st. lönnar. (Ingår i träd planen). Ladubacksgärderna, plantering av trädgrupper, omkring 15 träd. (Ingår i trädplan). Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

15 Blad Il Följande projekt har ej varit genomförbara: Herrgårdsgatans förlängning norrut mot kyrkan, komplettering med en trädalle längs gång- och cykelvägen (ca 2 träd). Ej genomförbart då befintligt ledningsnät medför att träd inte kan planteras som planerat. (Ingår i träd planen). Stor solitär i Bergmansparken som ska ersätta brottagen Poppel. Enligt trädplanen ska trädet ges möjlighet att bilda stubbskott eller rotskott, för att trädet ska få samma genetiska material som det gamla trädet. Arbetena avslutades under våren Kommunstyrelsen beviljade kr ur stiftelsen Bergmansfonden. TOTALT Utgifter Trädplanteringar Säsongsblommor och växter i anslutning till stadskärnan. Underskott/ ÖVerskott kr kr 566 OOOkr Avvikande: kr Underskottet är täkt inom tekniska nämndens ram. Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott godkänna slutredovisning av slutförda projekt med hjälp av medel ur Bergmansfonden Tekniska nämnden a Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

16 Blad 12 TNAU 79 Dm 145/ Svar på motion om att en plats för inspiration behöver en stadsträdgårdsmästare Till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april2013, 45, lämnades en motion om att Arboga kommun bör anställa en trädgårdsmästare in från Elisabet Bertö, M. Motionären anser att en plats för inspiration måste vara en vacker plats och att Arboga numera är en sliten stad. Staden behöver enligt motionären en uppryckning och då behövs en stadsträdgårdsmästare som med sin specialistkunskap ser det som är vackert, som kan ramas in med blommor och växter och det som inte är vackert och istället behöver gömmas bakom växlighet. Motionären yrkar att Arboga kommun anställer en stadsträdgårdsmästare för att staden ska leva upp till sin vision om att vara en inspirerande plats. Motionen remitterades till tekniska nämnden. Tekniska förvaltningen ansvarar bland annat för skötseln av kommunens parker, planteringar och blomsterarrangemang. På förvaltningen arbetar idag en person som trädgårdsingenjör och arbetsledare. Trädgårdsingenjören leder arbetet avseende drift och skötsel av parker och planteringar som utgör en viktig länk för att skapa en vacker, trygg och säker stad med trivsamma offentliga rum och sköna parker. Den offentliga miljön i form av park- och gaturniljöer är viktig för en inspirerande, attraktiv och trygg livsmiljö. Många satsningar för att skapa en trivsammare miljö i Arboga har utförts. Reparations- och förbättringsarbeten samt en mindre omgestaltning av N ytorget genomfördes under maj-juni För att skapa en trivsammare miljö och pryda Arboga med blommor och prydnadsväxter har medel från Bergmansfonden fått användas. Bland annat har 2200 penseer och 35 nya träd har planterats under våren. Övergripande prioriteringar för exempelvis snöröjning och gatuunderhåll har inneburit reduceringar och omfördelningar inom tekniska förvaltningens driftbudget och däribland parkund erhållet. Parkunderhållet kan därför inte upprätthållas med den höga kvaliten som önskas. Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande O c

17 Blad 13 Resursförstärkning med en stadsträdgårdsmästare bedöms inte ge bättre förutsättningar inom parksidan då resurser saknas för att underhålla de befintliga parker och planteringar som finns. För att höja kvaliten och utveckla stadens parker och offentliga rum behövs istället ökade ekonomiska resurser för underhåll. Befintlig organisation förstärks vid behov med externa landskapsarkitekter. Den lösningen kan också utökas om befintliga resurser inte bedöms tillräckliga och ekonomiska medel finns. Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Tekniska nämnden Ordfö~~n.d~s sign. /.! Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

18 Blad 14 TNAU SO Dnr 173/ Planuppdrag för kvarteret Sågen m.fl. Ägare av fastigheten Sågen 5 har inkommit med en begäran om planbesked. Fastigheten finns längs med Floragatan, inom området Nästkvarn straxt öster om Mekens IP. Idag finns här ett befintligt bostadsområde med friliggande villor. Fastighetsägaren var initialt i kontakt med bygglovsenheten på VMMF för att diskutera möjligheterna till att uppföra ett garage. Bygglov för den tänkta åtgärden/byggnationen kunde inte beviljas eftersom den ej är förenlig med den gällande detaljplanen från år Fastighetsägaren hänvisades till planavdelningen och därefter har en begäran om planbesked inkommit. önskemålet enligt den inkomna ansökan är att möjliggöra för ett uppförande av ett garage på mark som i den gällande detaljplanen berörs av prickmark, dvs. mark där byggnad ej får uppföras. I nuvarande detaljplan EII-9 /1960 (se bilaga) utgörs stora delar av fastigheten av prickmark (mark som ej får bebyggas). Detta begränsar fastighetsägarens möjlighet att uppföra ett garage. Boverkets rådande rekommendation är att planer bör vara flexibla och användbara över en längre tid, varför prickmark endast bör användas där det är nödvändigt. Huvudsyftet med en ny detaljplan skulle vara att möjliggöra för bostadsbebyggelse. Utbredningen av prickmark avses i en ny detaljplan minskas i förhållande till gällande detaljplan och endast användas i den mån det nu är motiverat. I framtagandet av en ny detaljplan utreds även om ytterligare utvecklingar för området kan vara tänkbara, som exempelvis om byggrätten bör ses över med mera. Platsen berörs av en detaljplan från år 1960, vars huvudsyfte är att möjliggöra bostäder i en våning. Byggrätten omfattar i den gällande detaljplanen en femtedel av fastighetsytan. Planbesked, med tillhörande tidplan och upplägg av planar betet, enligt 5 kap. 1-5 PBL kommuniceras med ägare av fastigheten Sågen 5 efter beslut om uppdrag. Ärendet inordnas därefter i planavdelningens planlista. Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande ~

19 ARBOGA Blad 15 Planavgift tas ut i samband med ansökan om bygglov. En ny detaljplan för området gagnar ett flertal, så planavgift kommer därför debiteras vid ansökan om bygglov så att alla inom området delar på kostnaden den dag då man söker bygglov och tar del av de nya rättigheterna. A v giften för planbesked tas ut genom planavgift och delas således på alla inom området enligt samma princip. På så sätt blir det ingen stor kostnad för någon enskild inom området. Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för kvarteret Sågen m.fl. Tekniska nämnden Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

20 Blad 16 TNAU 81 Dnr 273/ Upplåtelse av tomtmark Hällarna, As 3:1 och 1:3 Från tekniska förvaltningen har tjänsteskrivelse inkommit daterad varur antecknas följande: " Planarbetet för Frösshammarsön fortgår och ett förslag till detaljplan beräknas vara klart för samråd under hösten Då planförslaget varit på samråd hanteras de synpunkter som kornmit in och planhandlingarna revideras i den mån det bedöms lämpligt. Därefter ställs det reviderade planförslaget ut för granskning. Efter utställningen kommer detaljplanen att behandlas av TNAU, TN, KSAU, KS för att slutligen kunna antas av kommunfullmäktige. Efter planläggningen kommer en fastighetsbildning att ske på den kommunalt ägda marken vilket innebär att enskilda fastigheter bildas. För närvarande upplåts tomtlotterna genom arrenden. Kommunfullmäktige beslutade den 25 september 2008, 114, att fastigheter vid Hällarna ska upplåtas med tomträtt med möjlighet för den som så önskar att friköpa sin tomt. Beträffande "Tälthyddeområdet" har inget slutgiltigt beslut avseende upplåtelse tagits. I samband med kommunfullmäktiges beslut om upplåtelseformer bedömdes alternativet fortsatt arrende som olämpligt med hänsyn till möjligheten att få lån. Förutsättningen för detta bedöms idag annorlunda, varför det bör diskuteras om möjligheten till fortsatt arrende ska finnas kvar. Nya arrendeavtal bör dock tecknas om detta kommer att vara ett alternativ. Parallellt med planarbetet pågår planeringen för utbyggnad av vatten och avloppsledningar. Den 27 september 2007 beslutade kommunfullmäktige om ett V A-verksamhetsområde för Hällarna. Förutsättningarna i detaljplanen och förutsättningarna för utbyggnad av vatten- och avloppsledningsnätet har nu kornmit så långt att en värdering av marken har bedömts möjlig. Tekniska förvaltningen har under augusti månad anlitat en auktoriserad fastighetsvärderare för att få en oberoende bedömning av marknadsvärdet avseende tomtmark inom del av fastigheterna Ås 3:1 och 1:13. Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande {]!c j/}( Jf'

21 Blad 17 En auktoriserad värderare arbetar enligt värderingsetiska regler och har som uppdrag att i egenskap av en oberoende part göra kvalificerade värderingar av fastigheter. I fastighetsvärderingen ingår endast mark som ägs av kommunen. Avsikten med värderingen är att få en bedömning av markens marknadsvärde utan hänsyn till befintliga byggnader på tomterna. Värdebedömningen utgår från tomternas marknadsvärde som avstyckade enheter. Vidare utgår värdebedömningen från att det detaljplaneförslag som finns för värderingsobjekten vunnit laga kraft samt att det kommer att finnas möjligheter att ansluta till ett kommunalt vatten- och avloppssystem. Övriga påverkande faktorer framgår av värdeutlåtandet. Värdet kan användas som ett underlag för beslut om prissättning vid tomtförsäljning alternativt vid beräkning av tomträttsavgäld. Vid eventuell upplåtelse med arrende kan värdet också ge viss vägledning. Tekniska förvaltningen har tittat på alternativa lösningar för överlåtelse alternativt upplåtelse. Alternativ 1 Redovisade belopp i värdeutlåtandet skall utgöra försäljningspris vid försäljningar under Alternativ 2 Redovisade belopp i värdeutlåtandet ska ligga som grund för avgäldsberäkning. Ränta föreslås til13,25 %. Tomträttsavtalets löptid föreslås vara 50 år samt avgälden regleras vart 10 år. Fastighetsskatten betalas av tomträttsinnehavaren. Alternativ 3 Arrendeavgiften ska utgöra 75 % av redovisat marknadsvärde och med räntesatsen 3,25 %. Arrendetiden föreslås utgöra 2 år. Den första arrendeperioden avser 1 april mars Alternativ 4 Alternativet är ett nollalternativ vilket innebär att nuvarande avtal får fortsätta gälla. Kostnader för anslutning till vatten- och avloppsledningsnätet och andra anslutningsavgifter ingår inte i redovisade alternativ. Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

22 Blad 18 Nuvarande arrendatorer föreslås få rätt att välja något av de alternativen som kommunfullmäktige beslutar ska vara tillämpliga." Arbetsutskottet förslag till beslut i tekniska nämnden Föreslå kommunfullmäktige besluta enligt alternativ tre, arrendeavgiften ska utgöra 75 % av redovisat marknadsvärde och med räntesatsen 3,25 % från och med den 1 januari Arrendetiden utgör 2 år. Den första arrendeperioden avser 1 april mars Beslutet ersätter tidigare beslut fattat av kommunfullmäktige avseende upplåtelse av tomtmark Hällarna, Ås 3:1 och 1:3. Tekniska nämnden Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

23 Blad 19 TNAU 82 Dnr 206/ Information om upplåtelseformer avseende kvarteren Spirean, Mahonian och Tujan Tekniska förvaltningen informerar om upplåtelseformer avseende kvarteren Spirean, Mahonian och Tujan. Tekniska förvaltningen har den 21 augusti 2013 mottagit underrättelse om avslutad fastighetsförrättning för området. Genom avstyckningen har 21 fastigheter för bostadsändamål bildats i kvarteren. Avtal för upplåtelse av fastigheterna behöver tecknas och ett underlag kommer att arbetas fram till tekniska nämndens sammanträde den 2 oktober Arbetsutskottets beslut Tackar för informationen om upplåtelseformer avseende kvarteren Spirean, Mahonian och Tujan. Tekniska nämnden Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

24 Blad20 TNAU 83 Dnr 112/ Information om planerad försäljning av Gäddan 3 Tekniska förvaltningen informerar om den planerade försäljningen av fastigheten Gäddan 3, med belägenhetsadress Köpingsvägen 10. Ett förslag till köpekontrakt har upprättats och översänts till intressenten, sturestadens Fastighets AB, för synpunkter. Tekniska förvaltningen har för avsikt att återkomma till tekniska nämndens sammanträde den 2 oktober med en lägesrapport avseende försäljningen av Gäddan 3. Arbetsutskottets beslut Tackar för informationen om planerad försäljning av Gäddan 3. Tekniska nämnden Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

25 Blad 21 TNAU 84 Dnr 207/ Ombyggnad av kök Arbetsmiljöverket inkom den 7 november 2012 med en begäran om yttrade enligt 17 förvaltningslagen. Bakgrunden var brister i arbetsmiljön på Gäddgårdskolans kök enligt skrivelse från skyddsombudet. Arboga kommuns yttrande om planerade kort- och långsiktiga förbättringar i arbetsmiljön skickades till arbetsmiljöverket De kortsiktiga åtgärderna är genomförda, men undantag för tallriksdispenserar, och den långsiktiga planen för ett långsiktigt hållbart lokal utnyttjande har påbörjats, där bland annat kostenhetens verksamheter inryms. Arbetsmiljöverket konstaterade att kommunen kommer att uppfylla kraven och avskrev ärendet den 20 december Ett förslag tilllokalanvändning för socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamheter i Arboga under perioden 2012 till och med 2020 har tagits fram. Målsättningen med förslaget är att det "ska vara ett beslutunderlag för att, med beaktande av rimlig kvalitet för brukarna, lokaleffektivisera och optimera lokalanvändningen inom nämnda verksamheter under åren ". Förslaget har diskuterats med verksamhetsföreträdare för ovan nämnda verksamheter samt företrädare för kommunfastigheter i Arboga AB. De verksamheter som utretts är förskolor, grundskolor, gymnasieskola och äldreboende. Förslaget innebär en koncentration till färre förskolor och skolor samt ett bättre lokalutnyttjande av Vasagymnasiet under kommande år. I underlaget beskrivs och motiveras byggnation av ett nytt äldreboende med ett tillagningskök För att genomföra förslaget tilllokalanvändning och förbättra arbetsmiljön krävs ombyggnad av Gäddgårdskolans kök och minst två mottagningskök under sommaren Ombyggnad av två alternativt tre kök kommer att innebära att tillagning av cirka portioner flyttas från Gäddgårdsskolan. Förslag på mottagningskök som blir tillagningskök är Brattbergsskolan, Ladubacksskolan och Stureskolan. Tekniska förvaltningen redovisar behovet av ombyggnation för ändrad verksamhet i aktuella kök. Gäddgårdsskolans kök behöver renoveras och byggas ut om dagens lagkrav ska uppfyllas. Matsalen renoverades under år Lokalen är ändamålsenlig, fräsch och i nuläge finns 220 stolar till 500 elever. Avseende den yttre miljön har lastbryggan och vändplan för liten yta. Bilarna backar över gång- och cykelväg. Gäddgårdsskolans kök föreslås vara tillagningskök men för mindre antal än nuvarande. Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande (fo_

26 Blad22 Ä ven om mindre antal portioner ska tillagas i köket måste ventilation, personalrum, diskrum och miljöbod åtgärdas. Personaltäthet kan minskas med en kock på 100 %. För Brattbergsskolans kök finns behov av ombyggnad och renovering. Nu saknas separat diskrum, varumottagning, specialkost, kylutrymme och renseri. Diskinlämning i direkt anslutning till diskrum saknas. Vatten och avlopp saknas till serveringsbaren. För att göra om köket till ett tillagningskök krävs komplettering av utrustning som blandningsmaskin, arbetsbänkar, två kylskåp, två frysskåp, ett nedkylningsskåp, två grytor rymmandes 100 liter vardera och diskinlämning samt fler leveranser från grossist. Personaltäthet bör utökas med en kock på 75 % med uppehållstjänst För Ladubackskolans kök finns behov av ombyggnad och renovering. Nu saknas separat diskrum, varumottagning, förråd, specialkost och kyl/ frysutrymme. Diskinlämning i direkt anslutning till diskrum saknas. Matsalen är ett skyddsrum vilket begränsar möjligheten till att arbeta rationellt. Vatten och avlopp saknas till serverings baren. För att göra om köket till ett tillagningskök krävs komplettering av utrustning som blandningsmaskin, arbetsbänkar, två kylskåp, ett frysrum, ett nedkylningsskåp och två grytor rymmandes 100 liter vardera samt fler leveranser från grossist. Ventilationen är otillräcklig idag och behöver åtgärdas. Personaltäthet bör utökas med en kock på 100 % med uppehållstjänst stureskolans kök renoverades under 2009 och uppfyller alla krav för mottagningskök Ä ven matsalen renoverades under 2009 och lokalen är ändamålsenlig och fräsch. För att göra om köket till ett tillagningskök krävs komplettering av utrustning som blandningsmaskin, arbetsbänkar, två kylskåp, ett frysrum, ett nedkylningsskåp och två 100 l grytor samt fler leveranser från grossist. Personaltäthet bör utökas med en kock på 75 % med uppehålls tjänst. Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden Förorda att köken byggs om snarast. Tekniska nämnden Ordförandes sign. ~- Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

Ordförand~. -;:.:...-;::1::f.. ;;";;;::~.:::=:-:~...,.;;;;:;. C.:~.~... -Carl-Erik Almskoug SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. .f j)' Underskrifter 110

Ordförand~. -;:.:...-;::1::f.. ;;;;;::~.:::=:-:~...,.;;;;:;. C.:~.~... -Carl-Erik Almskoug SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. .f j)' Underskrifter 110 Plats och tid Ahllöfsrurnmet kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedsh öm (V) Mikael von Melsted (MP) BoAntonsson teknisk chef, Mikael Norman projektchef, Marie-Louise

Läs mer

Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp)

Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp) s arbetsutskott 2009-09-24 Plats och tid Sturerummet 15.00-17.15 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp) Bo Antonsson teknisk chef, Lars-Gunnar Felldin VA-chef,

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande Tekniska nämndens arbetsutskott 2016-11-23 Plats och tid Ahllöfsrummet rådhuset 08.00 08.20 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas

Läs mer

Catrin Strömvall (S) Dan Karlsson (V) Anders Cargerman (FP)

Catrin Strömvall (S) Dan Karlsson (V) Anders Cargerman (FP) Tekniska nämndens arbetsutskott 2010-09-09 Plats och tid Ahllöfsrummet 8.30-10.30 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (S) Dan Karlsson (V) Anders Cargerman (FP) Bo Antonsson teknisk chef, Björn

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP)

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-04-06 Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 07.30-08.40 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Bo Antonsson teknisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s arbetsutskott Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 9.00-11.00 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedsh öm (V) Mikael von Melsted (MP) BoAntonsson teknisk chef, Mikael Norman projektchef,

Läs mer

,,.,, <,(,'/i _,...-,w-,._.,c ' ''"'''''"h '''"'"''''''''''' Kicki Hedsh öm. Bevis l Anslag Justeringen hm tillkännagivits genom a11slag

,,.,, <,(,'/i _,...-,w-,._.,c ' '''''''h ''''''''''''''' Kicki Hedsh öm. Bevis l Anslag Justeringen hm tillkännagivits genom a11slag Tekniska nänmdens arbetsutskott Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 8.30-12.00 2012-11-14 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedsh öm (V) Mikael von Melsted (MP) Hans Svanqvist (M)

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 4. Kommunstyrelsen. Ks 2 Au 18 Dnr 15/2014-299 SAMMANTRADESPROTOKOLL

ARBOGA KOMMUN. Blad 4. Kommunstyrelsen. Ks 2 Au 18 Dnr 15/2014-299 SAMMANTRADESPROTOKOLL SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-04 Blad 4 Ks 2 Au 18 Dnr 15/2014-299 Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav delprojekt Kostverksamheten

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Arboga kommun och taxa för torgavgifter

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Arboga kommun och taxa för torgavgifter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-04-09 Blad 17 Ks 43 Au 40 Dnr 66/2013-100 Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Arboga kommun och taxa för torgavgifter Vid tekniska

Läs mer

Ahllöfsrummet kl. 8.00-10.30. Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Mikael von Melsted

Ahllöfsrummet kl. 8.00-10.30. Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Mikael von Melsted ARBOGA KOMMUN Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Ahllöfsrummet kl. 8.00-10.30 Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Teknisk chef Bo Antonsson, driftchef Henrik Syrjälä,

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska nämndens arbetsutskott 2010-03-04 Plats och tid Wasarummet kl. 8.00-9.50 Beslutande Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Carl Egegren (m) Övriga deltagare Bo Antonsson teknisk chef, Tommy Ahlberg

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S)

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-21 Plats och tid 08.30-11.20 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Övriga deltagare Thomas Lindberg skolchef,

Läs mer

Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp)

Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp) Tekniska nämndens arbetsutskott 2009-09-15 Plats och tid Ahllöfsrummet 8.30-11.00 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp) Bo Antonsson teknisk chef, Lars-Gunnar

Läs mer

Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull

Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull Kommunstyrelsen Sammanhädesdatum 2012-09-11 Blad 30 Ks 130 Au 122 Dnr 183/2011-101 Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull Från Janina Isaksson, KD, och Jonas Stenzelius,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Närvarorätt vid tekniska nämndens sammanträde 3. Prognos 4

Närvarorätt vid tekniska nämndens sammanträde 3. Prognos 4 Tekniska nämnden 2013-10-02 Blad l Innehåll Närvarorätt vid tekniska nämndens sammanträde 3 Prognos 4 lanspråktagande av investeringsmedel, stabilitetsåtgärder längs med Arbogaån mitt emot Villagatsbadet

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) Andreas Silversten (S) Mikael von Melsted (MP)

Carl-Erik Almskoug (OPA) Andreas Silversten (S) Mikael von Melsted (MP) Tekniska nämndens arbetsutskott 2016-02-17 Plats och tid Ahllöfsrummet, rådhuset 08.00 09.45 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Andreas Silversten (S) Mikael von Melsted (MP) Mimmi Öberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden. Tornet 1, Arboga klockan

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden. Tornet 1, Arboga klockan ARBOGA KOMMUN Tekniska nämnden 2015-02-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Tornet 1, Arboga klockan 15.00-15.15 Carl-Erik Almskoug (OPA) Andreas Silversten (S) Ola Eriksson (S) Börje Blomqvist

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Kommunstyrelseförvaltningen Mark och exploatering Detaljplan Vendelsö Östra Strandvägen Upprättad 2005-05-09 Ulla Christiansson exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Gunnar Karlsson (C), Kungsör Carina Sjölund (M), Kungsör Förbundschef Thomas Åkesson Direktionssekreterare Lotta Alm

Gunnar Karlsson (C), Kungsör Carina Sjölund (M), Kungsör Förbundschef Thomas Åkesson Direktionssekreterare Lotta Alm Förbundsdirektion 2013-09-18 Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset i Kungsör kl.13.30-15.00 Beslutande Övriga deltagare Dan Avdic Karlsson (V) ordförande, Arboga Urban Dahlgren (S), Kungsör Ingolf

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 8 september 2014 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Patrik Fornander Peter Johansson Marina

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) 1:e vice ordförande Kerstin Rosenkvist (S) 2:e vice ordförande

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) 1:e vice ordförande Kerstin Rosenkvist (S) 2:e vice ordförande Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-11 Plats och tid Barn- och utbildningskontoret 13.15-15.30 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) 1:e vice ordförande Kerstin

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

2010-02-16. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2010-02-16. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2010-02-16 49 Utbyggnad av infrastruktur samt prissättning av tomter KS, KF inom exploateringsområde

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c)

Kommunstyrelsens tekniska utskott Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Kommunstyrelsens tekniska utskott 2013-10-15 1 Plats och tid Kommunhusets sessionssal, tisdag 2013-10-15, kl. 09.00-11.25 Beslutande Tor Israelsson (s) Robin Fransson (v) Ingemar Johansson (c) Övriga deltagare

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS

Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-09-13 272 Rybäcken 1, Kordalen 6 m fl Begäran om planbesked KS 2016-188 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488

Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Kommunstyrelsens arbetsutskott 145 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-09-07 Markanvisningsavtal mellan Knivsta Kommun och Magnolia Bostad AB, avseende del av Ängby 1:1 KS-2015/488 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

2013-03-19. Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527

2013-03-19. Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-03-19 84 Ändring av prissättning av tre småhustomter inom exploateringsområdet vid Slättenvägen. Dnr KS 2010-527 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Detaljplan för Dikaren 8, 11 och 12 m fl Planavtal. KS

Detaljplan för Dikaren 8, 11 och 12 m fl Planavtal. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-08-25 225 Detaljplan för Dikaren 8, 11 och 12 m fl Planavtal. KS 2014-368 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Godkänna planavtal

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson

Mats Melin byggnadsinspektör Ingrid Andersson utskottssekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-8 Ingrid Andersson 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 12.30-13.30 Beslutande Eva Aanerud-Karlsson (V) ordförande Arne Guldbrandsson (S) ersättare för Jan-Erik Nilsson (S) Bo Guldbrandsson

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Ahllöfsrummet, rådhuset 08.00-10.45. Carl-Erik Almskoug (OP A) Andreas Silversten (S) Mikael von Melsted (MP) Andreas Silversten, S

Ahllöfsrummet, rådhuset 08.00-10.45. Carl-Erik Almskoug (OP A) Andreas Silversten (S) Mikael von Melsted (MP) Andreas Silversten, S l ARBOGA KOMMUN Plats och tid Beslutande Ahllöfsrummet, rådhuset 08.00-10.45 Carl-Erik Almskoug (OP A) Andreas Silversten (S) Mikael von Melsted (MP) Övriga deltagare Bo Antonsson teknisk chef, Ulf Zackrisson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 april 2010 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(6) SPN-141/2008 214 G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, fysisk planering den 12 januari 2009 reviderad den

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-02-21 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 12.00 Beslutande Johan Gustafsson(M), ordförande Tore Andersson (M) Birgit Åhlund (C) Bength Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset 31 januari 2017 kl. 08:30-13:30 ande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Lena Hasting, S Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef

Läs mer

Svar på motion om iordningsställande av plats för återvinningsstation på söder i Arboga

Svar på motion om iordningsställande av plats för återvinningsstation på söder i Arboga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-07 Blad 12 Ks 67 Au 75 Dnr 213/2012-101 Svar på motion om iordningsställande av plats för återvinningsstation på söder i Arboga Mats Öhgren,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-08-26 1 (8)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-08-26 1 (8) 2015-08-26 1 (8) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Onsdag den 26 augusti 2015, klockan 14.00 16.15 Beslutande Erkki Visti (C), ordf Johanna Skottman (S) Benita With (S) Inga-Lill Ohldin

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-05-23

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-05-23 Tekniska nämnden 2012-05-23 Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 13.15-15.25 Beslutande Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Börje Blomkvist (S) Bengt Abrahamsson (S) Ola Eriksson (S) Karl-Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdesdatum 2013-09-10. Lars Wingerup (S) Berth Karlsson (S) Hans Glawing (M) Plats och tid Oskarshamnssalen, kl. 9:00-12:15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Mathias R Karlsson (S) Ordförande Gunilla C Johansson (M) 1:e vice ordförande Matti Wahlström (V) 2:e vice ordförande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-09-27 1 (10) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 14.00-15.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(19) Tid och plats 2016-05-30 - Kommunhuset klockan 13.30-15.05 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga deltagande Justering Justerare Kristian Swärd,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Slutredovisning av stabilitetshöjande åtgärder etapp 1, Arboga hamn

Slutredovisning av stabilitetshöjande åtgärder etapp 1, Arboga hamn SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-15 Blad 5 Ks80 Au 79 Dnr 278/2010/043 Slutredovisning av stabilitetshöjande åtgärder etapp 1, Arboga hamn Från tekniska nämndens sammanträde

Läs mer

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190

Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 154 Navet 1 - avsiktsförklaring om framtida förvärv. (AU 149) KS 2015-190 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp)

Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp) Tekniska nämndens arbetsutskott 2009-04-02 Plats och tid 8.30-9.45 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp) Bo Antonsson teknisk chef, Peter Ristikartano

Läs mer

Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse

Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse November 2007 Stadsbyggnadskontoret Camilla Klarin, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse Inom Tyresö kommun,

Läs mer

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733

Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Kommunstyrelsens arbetsutskott 18 Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2016-01-18 Ansökan om planbesked för Särsta 58:1, Särsta 54:1 och Särsta 3:437, Knivsta Pastorat KS-2015/733 Arbetsutskottets förslag till

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp)

Marianne Ström (fp) Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Thomas Nyvell (mp) BYGGNADSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3 rum 611. Kl. 15.00 16.30. Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer