SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012"

Transkript

1 Verksamhetsåret 2012

2 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och budgetförslag 2013 Stadgar Medlemsförteckning Skötsel kvartersgårdar Arbetsbeskrivning för tillsynsman Riktlinjer för parkering inom Skogsbyn Underhållsplan Fondering På omslaget Karta över området 2

3 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER Den av årsmötet valda nya styrelsen konstituerade sig Ordinarie ledamöter: Tomas Adebäck gul nyval* ordförande Rolf Lönnberg röd nyval* kassör Anette Jansson gul vald 2011 sekreterare Lennart Signahl grå nyval* ledamot Karin Alberts-Nordgren röd vald 2011 ledamot Christer Berg blå nyval* ledamot Suppleanter och tillsynsmän: Ulrika Andersson röd nyval tillsynsman/suppleant Kjell Lindblom grå omval tillsynsman/suppleant Lars Casseland blå nyval tillsynsman/suppleant Jan Lidback gul nyval tillsynsman/suppleant Revisorer Peter Blomdahl gul omval Magnus Elmquist grå omval Revisorssuppleanter Allan Unestrand** gul omval Jan Ericsson grå omval Valberedning Mårten Norgren grå omval sammankallande Per Persson röd nyval Marie Thurfors blå omval Camilla Ström gul omval * 2 år gäller vid nyval av ordinarie ledamöter. ** Allan Unestrand avled beklagligtvis under hösten, ny revisorssuppleant väljs vid årsmötet

4 2. ARBETSFORMER Styrelsen har haft 13 protokollförda sammanträden under 2012: 16 januari, 30 januari, 13 februari, 27 februari, 19 mars (årsmöte), 16 april, 14 maj, 18 juni, 20 augusti, 17 september, 15 oktober, 12 november och 10 december. 3. EKONOMI Uttaxering med 6,000 kr per delägare, uppdelat vid 4 tillfällen, har skett under året. Betalning ska ske utan skriftlig uppmaning från styrelsen senast den 27:e februari, 27:e maj, 27:e augusti respektive 27:e november. Detta system har överlag fungerat bra även om en del påminnelser behöver skickas ut vid varje betalningstillfälle. Några fastighetsägare får enligt egen begäran ett inbetalningskort inför varje betalningstillfälle. Intäkterna som redovisats under året omfattar, förutom den normala uttaxeringen, en eluttaxering för de som önskat ha möjlighet till extra uttag av el i sitt garage, t.ex. kupévärmare, motorvärmare, frys eller uppvärmning av förrådsdelen. Den största delen av årets utgifter har varit planerade löpande kostnader där trädfällning, upprustning av kvartersgårdarna, el, kabel-tv och snöröjning utgör de största posterna. Den från 2011 uppskjutna trädfällningen utfördes under februari Upprustningen av kvartersgårdarna inleddes med byte av undertaksskivor på städdagen i oktober. Knappt hälften av budgeterad kostnad för Planerade reparationer och underhåll utnyttjades. Elkostnaden ligger väl under budget, om man utöver de 11 redovisade avgifterna 2012 även räknar in avgiften för november Totalt redovisades 13 avgifter under 2011 (se not 3). Årskostnaden för vatten är enligt budget, trots en läckande toalett i röda området. Den redovisade kostnaden gäller tre kvartal. Fakturan för kv. 4/2012 var försenad från kommunen, betalning går via autogiro och drogs i januari VAkostnaden är normalt till mer än 90 % en fast kostnad för dagvatten (se not 4). Kostnaderna för kabel-tv ligger årsvis på samma nivå som budgeterat, men den redovisade kostnaden gäller fem kvartal (se not 5). Snöröjningskostnaderna var avsevärt lägre än föregående år. För att i fortsättningen få löpande kostnader bokförda mer rättvisande per kalenderår har autogirots betalningsdag för elkostnaden tidigarelagts, från tidigt i månaden till den 28:e i månaden innan. Årets resultat innan avsättningar är högt över budget. Vi avsätter, förutom de kr som budgeterades, ytterligare kr till vår förnyelsefond för underhåll av våra gemensamma anläggningar (se not 1). Resultat efter avsättning blir 4163 kr (se not 2). Styrelsen kommer att fortsätta med att försöka att hålla våra gemensamma kostnader låga, och ha marginaler för ökade kostnader på t.ex. el och snöröjning. 4. MEDLEMMAR Alla medlemmar i samfälligheten finns upptagna i medlemsförteckningen i slutet av denna årsbok. Under verksamhetsåret har två fastigheter bytt ägare. 4

5 5. HÄNDELSER OCH AKTIVITETER 5.1 Arbetsdagarna Vårens arbetsdag genomfördes den 5 maj och höstens den 20 oktober. Arbetsdagar 2013 blir lördag 27 april och lördag 19 okt. 5.2 Övriga underhållsarbeten, aktiviteter m.m. Trädfällning har genomförts under våren. Upprustningsåtgärder för kvartersgårdarna har påbörjats genom byte av undertaksplattor i alla kvartersgårdarna, målning av väggar har gjorts i ett par gårdar. Styrelsen har regelbunden kontakt med ComHem för att säkerställa god bildkvalitet för kabel TV. Kontakter har tagits med ComHem, Telia och Centralradio-Service gällande konceptförslag på en eventuell framtida installation av fiberkabel till fastigheterna. Föreningens hemsida är uppdaterad. Styrelsen har via sitt infoblad vid två tillfällen informerat alla boende i vårt område om sådant som hänt under den gångna perioden. Reparation av ett antal garageportar har utförts. Styrelsen bevakar regelbundet den samfällda elförbrukningen. Överlag är den påverkbara förbrukningen i balans med el-uttaxeringen. Samfällighetens påverkbara el-förbrukning har under år 2012 ökat med 31 %. Läs mer i bilaga Elutredning. De informationsmail som styrelsen får från Polisen angående grannsamverkan vidarebefordras till de medlemmar som anmält sig till detta. 5.3 Ansvarsområden inom styrelsen Styrelsens ambition är att skapa en god boendemiljö där både gammal som ung ska trivas och komma bra överens. Med samlade krafter ska boendes idéer och synpunkter behandlas på ett professionellt sätt. Det finns ett antal områden - uppgifter som styrelsen har ett ansvar för. Dessa är: Snöröjning och sandning, som innevarande år har skötts av AB C. Malms Trädgårdsanläggningar. Informera om Polisens Grannsamverkansprojekt. Information har mottagits från polisen under året och vidarebefordras via mail till de som anmält sin mailadress till styrelsen. Se till att lekplatserna har rätt funktion, såsom att de är hela att det finns sand i sandlådorna osv. Efterfölja att samfällighetens mark och byggnader används för vad de är avsedda för samt att de hålls i ett bra skick. 5

6 Representera samfällighetens medlemmar i kontakt med myndigheter, företag och andra samfällighetsföreningar, då uppgiften rör samfällighetens intressen. Säkerställa att föreningens byggnader och anläggningar är rätt försäkrade. Se till att det gemensamma kabel-tv nätet har rätt funktion och rätt basutbud samt följa upp att den leverantör föreningen valt att köpa tjänsten av uppfyller vad som avtalats. 5.4 Följande ansvarsområden vilar på medlem Avtal om sophämtning. Avtal om post och tidningsdistribution. Skötsel av vår gemensamt ägda samfällda mark och byggnader. Efterleva och respektera samfällighetens gemensamma direktiv och regler. Järfälla Tomas Adebäck Anette Jansson Rolf Lönnberg Ordförande Sekreterare/Ledamot Kassör/Ledamot Karin Alberts-Nordgren Lennart Signahl Christer Berg Ledamot Ledamot Ledamot 6

7 BALANSRÄKNING Tillgångar Checkräkningskonto SEB , , ,61 Företagskonto SEB , , ,10 Sparkonto Marginalen , , ,03 Fordran medlemsavgifter 0,00 0, ,00 Summa , , ,74 Skulder och eget kapital Förnyelsefond (Not 1) , , ,72 Eget kapital (Not 2) , , ,02 Övrigt kortfristig skuld 2 000,00 Summa , , ,74 Not 1 Förnyelsefond Avsättning enligt budget ,00 Uttag under ,00 Nettoavsättning enligt budget ,00 Avsättning utöver budget ,00 Nettoavsättning till förnyelsefond ,00 Ingående balans ,72 Nettoavsättning under ,00 Utgående balans ,72 Not 2 Eget kapital Ingående balans ,02 Årets resultat 4 163,00 Utgående balans ,02 7

8 RESULTATRÄKNING Intäkter Medlemsavgift , , ,00 Eluttaxering , , ,00 Övriga intäkter 178,00 Summa intäkter , , ,00 Kostnader El (Not 3) , , ,00 Vatten (Not 4) , , ,00 Kvartersgårdar lokaltillbehör 2 209, , ,00 Snöröjning , , ,00 Löpande reparationer & underhåll 8 983, , ,31 Arbetsdagar , , ,10 Planerade reparationer & underhåll ,00 0, ,00 Kabel-TV /Internet (Not 5) , , ,00 Styrelsekostnader 7 254, , ,40 Kontorsmaterial och hemsida 1 551, , ,00 Trycksaker 3 251, , ,00 Bankkostnad/Kansli 2 700, , ,00 Porto/Postbox 0,00 60,00 0,00 Försäkringar 4 903, , ,00 Övrigt 0,00 95,00 0,00 Summa kostnader , , ,81 Resultat före finansiella poster , , ,19 Ränteintäkter (Not 6) 3 236, , ,81 Resultat efter finansiella poster , , ,00 Bokslutsdispositioner Nettoavsättning till förnyelsefond (Not 7) , , ,00 Redovisat årsresultat 966, , ,00 Noter, se nästa sida 8

9 Not 3 El Kostnaden gäller för 11 månader, förbrukning december 2011 t.o.m. oktober (Förbrukning för november 2011 bokfördes i december 2011, blev då för 13 månader 2011) Not 4 Vatten Kostnaden gäller för tre kvartal. Fakturan för kv. 4/2012 var försenad från kommunen, går via autogiro och drogs i januari Verklig årskostnad är enligt budget, trots att en läckande toalett i röda området förbrukade 35 kbm innan det upptäcktes. Not 5 Kabel-TV / Internet Kostnaden gäller för fem kvartal, kv. 1/2012 t.o.m. kv. 1/2013, och ska betalas månaden innan. (Kostnaden för kv. 1/2012 betalades i januari 2012.) Verklig årskostnad är enligt budget. Not 6 Ränteintäkter Merparten av förnyelsefonden är placerad på 1 mån. bundet sparkonto till bra ränta. Under 2012 var räntan 3,05%. Not 7 Förnyelsefond Uttag ur förnyelsefond har inte gjorts under Bruttoavsättning enligt budget ,00 Uttag under ,00 Nettoavsättning enligt budget ,00 Avsättning utöver budget ,00 Total nettoavsättning till förnyelsefond ,

10 NY VERSION KOMMER 10

11 BUDGETFÖRSLAG 2013 Budget 2011 Utfall 2011 Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Intäkter Medlemsavgift Eluttaxering Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader El Vatten Kvartersgårdar Snöröjning Löpande reparationer & underhåll Arbetsdagar Planerade reparationer & underhåll Kabel-TV /Internet Styrelsekostnader Kontorsmaterial och hemsida Trycksaker Bankkostnad/Kansli Porto Försäkringar Övrigt Summa kostnader Resultat före finansiella poster Ränteintäkter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Uttag ur förnyelsefond Avsättning till förnyelsefond Nettoavsättning Redovisat årsresultat

12 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1 973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. 1 FIRMA Föreningens firma är SKOGSBYNS Samfällighetsförening. 2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut (dnr AB3: ). 3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN 4 MEDLEM Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål. Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under 2. 5 STYRELSE, Säte, sammansättning 6 STYRELSE, Val För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Järfälla kommun. Styrelsen skall bestå av minst fem och högst åtta ledamöter och fyra suppleanter. Minst en ledamot och en suppleant skall väljas från varje kvartersdel. En av dessa skall tillika vara Tillsynsman för denna. Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. Hälften av ledamöterna väljs vid jämnt årtal och andra hälften vid udda årtal. Stämman utser ordförande på ett år bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig. Vid valet av ledamöter år 2010 väljs halva styrelsen på ett år och andra halvan på två år. 7 STYRELSE, Kallelse till sammanträde, föredragningslista Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgifter om förekommande ärenden, skall tillställas ledamöterna minst åtta dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt. 8 STYRELSE, Beslutförhet, protokoll Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsen beslut gäller mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden. Utan att ha angivits i kallelsen får ärenden avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. 12

13 Den som deltagit i avgörandet av ärende äger framföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet. 9 STYRELSE, Förvaltning 10 REVISION Styrelsen skall: 1. Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar. 2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper. 3. Föra förteckning över delägande fastigheter, dess andelstal och ägare. 4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi. 5. Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelade på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje sådan gren. 6. I övrigt fullgöres vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter. För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och två suppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma. 11 RÄKENSKAPSPERIOD Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari 31 december. 12 FÖRENINGSSTÄMMA Ordinarie stämma skall årligen hållas före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmar tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutande räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid. 13 KALLELSE TILL STÄMMAN Kallelse till stämman skall utfärdas av styrelsen och ske genom skriftlig kallelse till varje delägarfastighet. Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i 12 angivna handlingar finns tillgängliga. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom skriftligt meddelande till varje delägarfastighet. 13

14 14 MOTIONER Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad. 15 DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas: 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av två justeringsmän 3. Styrelsen och revisorernas berättelser 4. Ansvarsfrihet för styrelsen 5. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna 6. Ersättning till styrelsen och revisorerna 7. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 8. Val av styrelse och styrelseordförande 9. Val av revisorer 10. Fråga om val av valberedningen 11. Övriga frågor 12. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 16 DISPOSITION AV AVKASTNING Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten. 17 STÄMMOBESLUT Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. I fråga om omröstning m.m. gäller 48, 49, 51, och lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m.m. som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det. Varje delägare äger en röst. 18 PROTOKOLLSJUSTERING TILLGÄNGLIGHÅLLANDE Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna. 19 REPARATIONSFOND Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas en summa uppgående till minst två stycken prisbasbelopp. 14

15 ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV SKOGSBYNS KVARTERSGÅRDAR 1. Villkor Den som vill reservera kvartersgården för något ändamål ska alltid boka den på gårdens bokningslista, med sitt husnummer. Man bör också göra en bokning för att säkert kunna använda t.ex. pingisbordet en viss tid. Annars gäller i princip att ingen kan neka någon annan att samtidigt utnyttja gården. Bordtennis är det enda tillåtna bollspelet i kvartersgårdarna. 2. Bokning Anteckna dag och tid inkludera eventuell förberedelsetid tid för städning, samt ansvarig vuxen person på boknings-listan. Om bokningslista saknas kan man skriva på en lapp som sätts upp på gårdens anslagstavla. Detta gäller också lån av möbler för större arrangemang i kvartersgård, eller egen bostad, som får ske också mellan gårdarna, men kontrollera så att gården ni lånar från inte är bokad. Då måste kontakt tas med den som bokat! 3. Avbokning Kom ihåg att stryka din bokning så snart du vet att du inte kommer att utnyttja gården som planerat. Det finns kanske någon annan som vill använda gården vid denna tidpunkt. 4. Skador mm Så fort det blir några skador på kvartersgården, dess inredning eller andra gemensamma saker, ska detta genast anmälas till kvarterets Tillsynsman eller någon annan i styrelsen. Den som bokat gården är medveten om att man har det fulla ansvaret för eventuellt uppkomna skador och för att inget kommer bort m.m. Dessutom ansvaret för att inte grannarnas nattro störs av arrangemanget. 5. Städning Gården ska alltid lämnas ren och prydlig efter allt användande. Efter bokat kvällsarrangemang ska gården vara städad senast förmiddagen efter tillställningen. Kom ihåg att ställa ned värmeelementen, så att vi inte slösar med energi i gården. Föräldrar till barn, som använder gården ansvarar för att dessa regler efterföljs. 6. Till sist Använd kvartersgården så ofta du vill och kan. Men kom ihåg att du också äger gården. Vårda den därför som din enskilda egendom. 15

16 ARBETSBESKRIVNING FÖR TILLSYNSMAN 1. Leda arbetet på städdagarna Förbereda städdagen och notera behov av underhåll. Ta upp gemensamma frågor på städdagen och förmedla information från styrelsen. Leda och fördela arbetsuppgifter, även organisera kaffe och tilltugg vid lunchavbrottet. 2. Delta i styrelsens arbete Närvara vid styrelsens sammanträden eller på annat sätt hålla sig informerad om styrelsens arbete. 3. Sköta löpande underhåll Årligen informera husgruppens boende om kvarterets gemensamma rutiner såsom skötsel av husgruppens utemiljö och kvartersgård. Årligen anslå kvartersgårdens bokningslista i kvartersgården. Årligen uppdatera egna kvartersgårdens inventarieförteckning. Organisera byte av trasiga lampor på garage- och gångvägsbelysning inom husgruppen. Se till så att samfälld ägd gräsklippare, röjsåg och häcksax fungerar, har bensin och rätt nivå av olja. Byta trasiga säkringar i kvartersgårdens elskåp. 4. Organisera tillfälliga arbetsinsatser Samla folk och organisera arbetsinsatser om behov uppkommer mellan arbetsdagarna. 5. Göra inköp till kvartersgården Köpa in diskmedel, rengöringsmedel, toalettpapper mm. efter anmälan från den som använt gården senast eller för tillfället har ansvaret för städningen av kvartersgården. 6. Bevaka behovet av sandning Följa upp behovet av sandning på gångvägar och parkeringsplatser i den egna husgruppen och om så behövs anmäla behovet till de ledamöter i styrelsen som ansvarar för beställning av sandning från entreprenören. 7. Frilägga brandposter Tillse att de hälls tillgängliga under året, t.ex. genom att friläggas från snö och is. 8. Inventera individuell elförbrukning i garage Tillfråga alla boende i den egna husgruppen en gång om året om de har debiterbar elförbrukning i garagen och lämna över resultaten till kassören. 9. Informera nyinflyttade husägare Hälsa nyinflyttade husägare välkomna och informera dem om hur samfälligheten fungerar. Överlämna senaste versionen av styrelsens välkomstblad till nyinflyttade Informera sig om vem/vilka hos den nye medlemmen som ska stå med i medlemsförteckningen. Utväxla föreningens elavtal. 10. Utföra överrenskomna uppdrag Utföra uppdrag som husgruppen gemensamt beslutat ska skötas av Tillsynsman t.ex. inköp av julgran om traditionen så bjuder. 11. Informera efterträdande tillsynsman I samband med att ny Tillsynsman tillträder sin tjänst är det den föregående Tillsynsmannens plikt att informera om vad som gäller. Efter formell överlämning, övergår arbetsuppgifterna till den nya Tillsynsmannen. 16

17 PARKERINGSREGLER INOM SAMFÄLLIGHETEN SKOGSBYN Regler för fordonsparkering inom Skogsbyns samfällighetsförening Samfällighetsföreningens parkeringsplatser är avsedda för trafikförsäkrade FORDON i trafikdugligt skick, ägda av eller upplåtna för boende i föreningen. Parkering får endast ske inom markerade platser. Parkering framför hushållens entréer är inte tillåten, annat än för i- och urlastning. Alla fastigheter i föreningen förfogar över en egen garageplats. Ingen av föreningens P- platser är knuten till någon specifik fastighet - undantaget de som kan parkera intill den egna garageporten utan att hindra andra från att parkera. P-platserna får disponeras av de boende fritt efter tillgång. Inget fordon får stå i mer än 1 vecka i sträck på samma plats. Om längre parkeringsperiod önskas, vid semester eller liknande, skall kvarterets Tillsynsman informeras. Lämpligen lämnas då fordonets nyckel till Tillsynsmannen, så att det kan flyttas vid eventuell snöröjning, städning etc. Skulle föreningens samtliga P- platser vara upptagna får gästparkeringens P-platser användas, dock maximalt 24 timmar i sträck. Kommentarer Fri väg skall finnas för räddningsfordon. Personbilar bör placeras i garagen. Med det antal P-platser som står till buds inom föreningen kan P-platser för långtidsparkering inte tillhandahållas. Den som har sådant behov, får lösa det på annat sätt. Vid längre bortavaro kan parkering tillåtas i längre tid än en vecka enl. ovan. Gästparkeringen är avsedd för besökandes bilar under max 24 timmar och i undantagsfall för de boendes bilar. Vänligen informera era besökare om att i första hand parkera på gästparkeringen! Några garage har exklusiva parkeringsmöjligheter för innehavarna framför sina respektive garageportar. Föreningen motsätter sig inte sådan parkering förutsatt att ingen annan hindras i sin bilkörning. El-anslutning till bil sker helt på garageinnehavarens/kabelinnehavarens ansvar. 17

18 UNDERHÅLLSPLAN Föreningen har ett ansvar för att våra underhålla våra anläggningar, både ett löpande och planerat underhåll. För det planerade underhållet avsätts medel till en underhållsfond. För att kunna planera större åtgärder samt fonderingens storlek upprättas en underhållsplan som sträcker sig 10 år fram i tiden. Planen ses över och revideras årligen. kkr Yttre miljö Kvartersgårdar Asfaltering Garage Belysning Garageportar Kabel-TV nät VA-underhåll SUMMA YTTRE MILJÖ Med yttre miljön avses allt som är mellan våra huslängor dvs.: Gångvägar och trafikmiljö, t.ex. skyltning och farthinder (inte asfaltering). Komplettering och föryngring av buskar, träd och gräsmattor. Underhåll skogsområden, t.ex. gallring. Lekredskap, upprustning och ökad säkerhet. Övrig utrustning, t.ex. parkbänkar, staket och belysning. KVARTERSGÅRDAR Åtgärder varierar i varje byggnad. Exempel på åtgärder: Ommålning/byte ytskikt väggar, snickerier och gipstak. Byte innerdörrar. Byte golv. Reparationer elinstallationer. Byte varmvattenberedare. Byte blandare. Byte element. Byte spis. Renovering köksinredning. ASFALTERING Asfaltering av skadade eller slitna ytor. GARAGE Byte av vindskivor och vattplåtar. Större reparationer av mellanväggar. Ev. lagningar av betongplatta. Byte av vissa elinstallationer. Den fuktiga miljön har påverkat livslängden. Förstärkning av elinstallationer för framtida behov av laddning av elbilar. BELYSNING Byte av armaturer till energisnålare teknik, exempelvis LED. De kvicksilverlampor vi använder idag kommer att förbjudas på marknaden

19 GARAGEPORTAR Byte av garageportar. KABEL-TV NÄT Föreningen äger de kablar och fördelare som finns i området fram till och med respektive uttag. Kablar och fördelare som går sönder byts efter behov av föreningen. VA-UNDERHÅLL Budgeterad post för hela perioden. VA-nätet åtgärdas då behov av reparationer uppstår. Kontroll av ventiler och rensning av brunnar utförs löpande på arbetsdagarna. Om ett antal år kan det dock komma att krävas en större genomgång av rören. FONDERING Kostnaderna för underhåll och reparationer beräknas uppgå till 1.85 miljoner under de närmaste 10 åren. Åtgärdernas fördelning över tiden är en avvägning mellan kalkylerat behov och föreningens nivå i underhållsfonden. Underhållsplanen tar inte hänsyn till kostnadsutvecklingen över perioden. Med en kostnadsökning på ca 3 % per år blir den totala summan ca 2 miljoner under perioden. Det genomsnittliga behovet av avsättning är därmed kr per år. Våra stadgar ställer krav på en avsättning på minst 2 prisbasbelopp/år till underhållsfond vilket är långt under det faktiska behovet. Syftet med fonderingen är att undvika lån eller extra utdebiteringar. För att minska behovet av ökade avgifter är det viktigt att vi alla hjälps åt att vårda och underhålla våra gemensamma anläggningar. Det förutsätter även ekonomisk återhållsamhet, att de löpande kostnaderna inte stiger och att inte några "oväntade" större utgifter inträffar. En tydlig ekonomisk fördelning mellan löpande och periodiskt underhåll är viktig i budgetarbetet. Styrelsen bedömer att planen ger en realistisk bild av underhållsbehovet för att upprätthålla en godtagbar standard av anläggningarna. Att kontinuerligt utreda behovet och åtgärderna samt att följa en långsiktigt finansierad underhållsplan är en av styrelsens viktigaste uppgifter nu och framöver. 19

20 Postadress till Skogsbyns Samfällighetsförening Skogsbyns Samfällighetsförening Gitarrvägen Järfälla (Lådan står utanför Blå kvartersgård) Mailadress Hemsida Vårt bankgiro Viktiga datum Inbetalning av samfällighetsavgiften ska vara föreningen tillhanda: 27 februari 27 maj 27 augusti 27 november Tänk på att avier inte delas ut (förutom för el-debiteringen i maj). Ange Husnummer och Namn vid betalning. 20

21

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening STADGAR Kesudalens samfällighetsförening Ärende Stadgar för Kesudalens samfällighetsförening enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i

Läs mer

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Föreningens firma är GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar för GÅSHAGA STRANDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, org nr 717904-2846, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: )

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: ) Orgnr: 717904-4727 Sida 1 (6) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( )

NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ( ) STADGAR FÖR NORSVIKENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (716418-8448) Anm: Stadgarna är ursprungligen registrerade 85 04 01. Vissa har därefter ändrats genom beslut av årsstämma. Den aktuella texten framgår nedan.

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer )

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer ) Stadgar för Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer 717913-8271) enligt lagen om förvaltning av samfälligheter SFL (1973:1150) Förrättning den 14 december 2011 Antagna den 7 juni 2014 Sida

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Stadgar. Gislövs Vägförening

Stadgar. Gislövs Vägförening Stadgar Gislövs Vägförening STADGAR Sammanträdesdatum 2001-07-31 Sammanträdesledare Orvar Espert Ärende Kommun: l Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse, säte, sammansättning

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningarna nr 2 och nr 3 tillkomna genom anläggningsbeslut (Dnr FABR 96474). Vättersö ga :12, ga :13 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, org.nr.717904-1798, bildad enligt lagen (1973:1 150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening.

Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) FIRMA Föreningens firma är Ropnäs samfällighetsförening. Organisationsnummer 716417-2293 Ropnäs Samfällighetsförening STADGAR 1 (5) Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser skall

Läs mer

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-07-16 Sammanträdesledare: Anders Brunberg Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HELSINGBORG Organisationsnummer 716406-6610 STADGAR FÖR BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (antagna på ordinarie stämma den 30 mars 2008) Följer SFL 1 FIRMA Föreningens

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsåret 2010 2-2 - SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2010 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010 Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2010

Läs mer

NOCKEN STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna

NOCKEN STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna STADGAR för Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna FIRMA 1 ÄNDAMÅL 2 Föreningens firma är Samfällighetsföreningen Nocken i Sollentuna. Föreningens ändamål är att förvalta den samfällighet (Norrviken

Läs mer

GNEJSENS. Carlshem, Umeå kommun STADGAR. ANTAGNA med ANDRING ,514 och 815

GNEJSENS. Carlshem, Umeå kommun STADGAR. ANTAGNA med ANDRING ,514 och 815 GNEJSENS Carlshem, Umeå kommun STADGAR ANTAGNA 1975-03-1 3 med ANDRING 1998-04-28 512,514 och 815 Gnejsens samfällighetsförening - bildades 1975-03-13 - registrerades 1975-10-17 - har organisationsnummer

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Dessa stadgar är senast ändrade 2014-04-08. 1 Samfällighetsföreningen Samfällighetsföreningen är bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Verksamhetsåret 2011

Verksamhetsåret 2011 Verksamhetsåret 2011 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2011 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2011 och

Läs mer

Grunderna för förvaltningen Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

Grunderna för förvaltningen Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål. Stadgar för Norra Havsängens Samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

STADGAR FÖR STORA HAMMARBOSÄTERS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STADGAR FÖR STORA HAMMARBOSÄTERS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1(7) STADGAR FÖR STORA HAMMARBOSÄTERS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (LFS). Lagens bestämmelser om förvaltning

Läs mer

Stadgar för Särö Vägförening Fastställda vid ordinarie stämma 2007 Utgåva

Stadgar för Särö Vägförening Fastställda vid ordinarie stämma 2007 Utgåva Stadgar för Särö Vägförening Fastställda vid ordinarie stämma 2007 Utgåva 2007-03-27 1 FIRMA Föreningens firma är Särö Vägförening, (org. nr 849400-6144). 2 FÖRVALTNING Länsstyrelsen har genom resolution

Läs mer

2 Föreningen förvaltar. Anläggningssamfällighet tillkommen genom Samfälligheter anläggningsbeslut 2000-11-17 (Dnr H 99672).

2 Föreningen förvaltar. Anläggningssamfällighet tillkommen genom Samfälligheter anläggningsbeslut 2000-11-17 (Dnr H 99672). Styrelsens förslag till STADGAR för Stora Frö Samfällighetsförening Dessa stadgar har antagits föreningsstämma den 26 oktober 2002. Enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser

Läs mer

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Stadgar Kallaxskärgårdens samfällighetsförening sid 1 av 7 STADGAR Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Ingress Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen

Läs mer

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts som dess ändamål.

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts som dess ändamål. STADGAR För Seraljens Samfällighetsförening bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning ska gälla i den mån ej annat framgår av dessa stadgar. 1 Föreningens

Läs mer

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestäms om dess ändamål.

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestäms om dess ändamål. Sida 1 (6) STADGAR 2005-09-27 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat

Läs mer

Föreningens firma är Alsjöns Samfällighetsförening. För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Lerums Kommun.

Föreningens firma är Alsjöns Samfällighetsförening. För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Lerums Kommun. REGISTRERINGSBEVIS STADGAR Org nr 71 79 02-4356 Datum 1998-04-15 Lantmäterimyndigheten i Västra Götalands län har denna dag verkställt registrering av Alsjöns Samfällighetsförening (med ändring enligt

Läs mer

Föreningens firma är Rutsbergs Samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Rutsberg ga:l och Rutsberg ga:2.

Föreningens firma är Rutsbergs Samfällighetsförening. Föreningen förvaltar Rutsberg ga:l och Rutsberg ga:2. STADGAR Sammanträdesdatum 2012-10-03 Sammanträdesledare Linn Collin Sida 1 (8) Aktbilaga ST1 Ärende Stadgar för RUTSBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Läs mer

LINDHAGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar inklusive ändringar och tillägg tom dec 2002

LINDHAGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar inklusive ändringar och tillägg tom dec 2002 1 För samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. (Att i vissa

Läs mer

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening.

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. 1996-09-27 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla

Läs mer

Älvnäs vägförening Stadgar faststäl da 2003 Reviderade 2011

Älvnäs vägförening Stadgar faststäl da 2003 Reviderade 2011 Älvnäs vägförening Stadgar fastställda 2003 Reviderade 2011 2011-02-16 sid 1(4) Stadgar för Älvnäs vägförening Antagna vid ordinarie årsmöte 2002-03-12 samt vid extramöte 2002-08-28. Stadgar reviderade

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 1 MOLLÖSUNDS 2016-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2016 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen.

Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen. Stadgar 1 Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om

Läs mer

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening.

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1 NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. OMFATTNING 2 Föreningen förvaltar fisket i Munksjön-Rocksjöns

Läs mer

Stadgar för Rönnby Byalag Samfällighetsförening

Stadgar för Rönnby Byalag Samfällighetsförening Stadgar för Rönnby Byalag Samfällighetsförening Detta är en avskrift av gällande stadgar förvarade på Lantmäteriet, Västerås Västerås 2011-05-12 (Revision 2, ersätter revision 1 från 2009-12-08) Stadgarna

Läs mer

Stadgar Organisationsnummer: 884400-4195. Reglemente. För vården och förvaltningen av Åsens Samfällighetsförening

Stadgar Organisationsnummer: 884400-4195. Reglemente. För vården och förvaltningen av Åsens Samfällighetsförening Reglemente För vården och förvaltningen av Åsens Samfällighetsförening Fastställd 15 maj 2008 1 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Nedre, Centrala och Övre Byåkersbackens Samfällighetsföreningar.

1 FIRMA Föreningens firma är Nedre, Centrala och Övre Byåkersbackens Samfällighetsföreningar. Stadgar STADGAR för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den man inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum

STADGAR Sammanträdesdatum STADGAR Sammanträdesdatum 2006-05-21 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Dessa stadgar har SvVF Årsstämma 2015 förelagts årsstämman 2014 och 2015 och blivit antagna 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Dnr 22/91. Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun.

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Dnr 22/91. Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun. 1992-08-24 Persgärde Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun. Anläggningsbeslut Med upphävande av anläggningsbeslut enligt lagen om gemensamma anläggningar (LGA) registrerat 1969

Läs mer

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17.

Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. STADGAR för Grinnekullens Samfällighetsförening Förslag att besluta om vid extra föreningsstämma 2016-01-28 och ordinarie föreningsstämma 2016-03-17. Stadgar för Grinnekullens Samfällighetsförening enligt

Läs mer

STADGAR FÖR VÄRMDÖVIKS VÄGFÖRENING

STADGAR FÖR VÄRMDÖVIKS VÄGFÖRENING 1 STADGAR FÖR VÄRMDÖVIKS VÄGFÖRENING Lantmäterimyndigheten Stockholms län 2002-01-20 registrerade i protokoll 2001-05-10 intagna beslut om ändring av stadgar för Värmdöviks vägförening Stadgar för Värmdöviks

Läs mer

Stadgar (Sammanträdesdatum )

Stadgar (Sammanträdesdatum ) Stadgar (Sammanträdesdatum 1981-06-18) Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte

Läs mer

Stadgar för Eken 2 Samfällighetsförening (avskrift)

Stadgar för Eken 2 Samfällighetsförening (avskrift) Stadgar för Eken 2 Samfällighetsförening (avskrift) Sammanträdesdatum 1985-11-27 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

FASALTS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÖRKELLJUNGA

FASALTS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÖRKELLJUNGA STADGAR FÖRORD INGRESS Dessa stadgar är en innehållsmässigt identisk men layoutmässigt förändrad version av de vid föreningens stämmor 1998 och 1999 antagna stadgar. Förändringarna är gjorda för att stadgarna

Läs mer

Stadgar för Rickeby Samfällighetsfören ing

Stadgar för Rickeby Samfällighetsfören ing 2008 03 27 ~ ~ hr~ul om m~ndr~no r~cc~or (c~n~~r~vna ord. fleciofl) ~ö Rickeby,// ;.j~, f~) //é7.~jv,a~ ~~- 717903 3910 ~ / Li~jestrand 2007-11-26 Stadgar för Rickeby Samfällighetsfören ing Stadgar för

Läs mer

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN STADGAR för gemenskapsanläggningen Österåker Skånsta ga:9, antagna vid föreningens årsmöte den 21 oktober 1998, reviderade vid föreningens årsmöte den 20 oktober 2010 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

STADGAR. 1 FIRMA Föreningens firma är Envikens samfällighetsförening

STADGAR. 1 FIRMA Föreningens firma är Envikens samfällighetsförening STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar

Läs mer

VIDJA VÄGFÖRENING STADGAR 1 (5) - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g

VIDJA VÄGFÖRENING STADGAR 1 (5) - s a m f ä l l i g h e t s f ö r e n i n g VIDJA VÄGFÖRENING STADGAR 1 (5) Stadgar för Vidja Vägförening Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall

Läs mer

Tyresö Centrums Samfällighetsförening Organisationsnummer STADGAR 716418-5501 2013-04-25

Tyresö Centrums Samfällighetsförening Organisationsnummer STADGAR 716418-5501 2013-04-25 1 Tyresö Centrums Samfällighetsförening Organisationsnummer STADGAR 716418-5501 2013-04-25 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser

Läs mer

STADGAR. Sammanträdesdatum

STADGAR. Sammanträdesdatum 1(8 STADGAR Sammanträdesdatum 2007-06-01 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämdes om deras ändamål.

Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämdes om deras ändamål. Stadgar Sammanträdesdatum 1979-05-14 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmer om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat

Läs mer

-GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN- 3 Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämds om dess ändamål.

-GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN- 3 Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämds om dess ändamål. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. (Att

Läs mer

Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977.

Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977. I "J Svenstorps, Perstorps och STADGAR Sammanträdesdatum 990709 Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977. Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum 2011-11-19

Stadgar. Sammanträdesdatum 2011-11-19 Stadgar Sammanträdesdatum 2011-11-19 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning af samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN Samfälligheten(erna) skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess(deras) ändamål.

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN Samfälligheten(erna) skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess(deras) ändamål. Stadgar för Sjöfruns samfällighetsförening (Org.nr. 717904-0253) Antagna 2000-04-26. Reviderade 2003-10-19. Reviderade 2004-03-14. Reviderade 2005-03-20. Reviderade 2007-03-11. Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

STADGAR Björkhagen Skepparkrokens vägförening

STADGAR Björkhagen Skepparkrokens vägförening Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. 1 Firma

Läs mer

Föreningens firma är Östra Laxsjöns samfällighetsförening.

Föreningens firma är Östra Laxsjöns samfällighetsförening. 1.(5) FÖRSLAG STADGAR Stadgar för Östra Laxsjöns samfällighetsförening antagna vid årsstämma 2015-06-28 (gäller efter godkännande av Lantmäteriet). enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum reviderade

STADGAR Sammanträdesdatum reviderade STADGAR Sammanträdesdatum 1991-10-01 reviderade 2012-11-25 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall

Läs mer

Stadgar, sammanträdesdatum

Stadgar, sammanträdesdatum Stadgar, sammanträdesdatum 1983.06.01. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte

Läs mer

Föreningens firma är Hammarkrokens Samfällighetsförening.

Föreningens firma är Hammarkrokens Samfällighetsförening. Hammarkrokens Samfällighetsförening STADGAR Ärende 1 Firma Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

Föreningens firma är Engelsfors samfällighetsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Engelsfors samfällighetsförening med organisationsnummer Sida 1 (11) Aktbilaga ST STADGAR Sammanträdesdatum 2010-07- 11 Sammanträdesledare Jan Andersson Ärende Stadgar för Engelsfors samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Eneby-Enlunda Vägsamfällighetsförening

Eneby-Enlunda Vägsamfällighetsförening Sida 1 av 8 Sammanträdesdatum 2012-03-28 STADGAR Sammanträdesledare Joachim Lindberg Ärende Stadgar för Eneby-Enlunda Vägsamfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar följande samfällighet: Anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1974-12-17 (dnr AB2 132/73).

2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar följande samfällighet: Anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1974-12-17 (dnr AB2 132/73). Söra Södra Samfällighetsförening Stadgar (inkluderande de ändringar som gjorts enligt stämmobeslut 1976, 1977, 1995, 2004 och 2005) för samfällighetsföreningen, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning

Läs mer

Förslag till nya stadgar 2012

Förslag till nya stadgar 2012 Förslag till nya stadgar 2012 För beslut om godkännande på extra föreningsmöte tisdagen 18/9 2012 grundat på Lantmäteriets normalstadgar för samfälligheter och av REV rekommenderade justeringar Väsentliga

Läs mer

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar följande samfällighet; Rotebro GA:2 och GA:2

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar följande samfällighet; Rotebro GA:2 och GA:2 2007-06-25 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagen bestämmer om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Ängsfjärdens samfällighetsförening, org.nr STADGAR

Ängsfjärdens samfällighetsförening, org.nr STADGAR Ängsfjärdens samfällighetsförening, org.nr 716401-6896 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Stadgar för 101Net Käglinge Samfällighetsförening

Stadgar för 101Net Käglinge Samfällighetsförening Stadgar för 101Net Käglinge Samfällighetsförening Stadgar för 101net Käglinge Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Stadgar. 1 FIRMA Föreningens firma är Olsgårdens samfällighetsförening

Stadgar. 1 FIRMA Föreningens firma är Olsgårdens samfällighetsförening Stadgar 1988-03- 21 Stadgar för samfällighetsförening. bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inget annat framgår av

Läs mer

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN Samfälligheterna skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål. Den 15 mars 1991 beviljade länsstyrelsen i Norrbottens län registrering av föreningen. Stadgeändring 13, 15 vid extra årsmöte den 16 februari 1993 registrerat 29 juni 1993. Stadgeändring 6, 14 vid föreningsstämma

Läs mer

Stadgar Medlem Medlem i föreningen är ägare till fastighet, som har del i samfällighet upptagen under 2.

Stadgar Medlem Medlem i föreningen är ägare till fastighet, som har del i samfällighet upptagen under 2. Stadgar 1980-10-24 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Stadgar Kvarteret Gårdvarens Samfällighetsförening. Stadgar

Stadgar Kvarteret Gårdvarens Samfällighetsförening. Stadgar Stadgar Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150) Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29

STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29 STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29 Sida 1 (8) Sammanträdesledare Sven Johansson Ärende Stadgar för: Klädesholmens vägförening. enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar Älgö ga:3 i Nacka kommun, bestående av en enskild väg samt en till vägen anslutande brygga.

2 Samfälligheter Föreningen förvaltar Älgö ga:3 i Nacka kommun, bestående av en enskild väg samt en till vägen anslutande brygga. 1 STADGAR Sammanträdesdatum 2016 03 14 Sammanträdesledare --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stadgar för Gåsöområdets

Läs mer

Nedan följer de paragrafer, med föreslagen ordalydelse som stadgeändringarna avser. Ändringarna är gjorda för att vara i enlighet med föreningslagen.

Nedan följer de paragrafer, med föreslagen ordalydelse som stadgeändringarna avser. Ändringarna är gjorda för att vara i enlighet med föreningslagen. FÖRSLAG PÅ STADGEÄNDRINGAR Nedan följer de paragrafer, med föreslagen ordalydelse som stadgeändringarna avser. Ändringarna är gjorda för att vara i enlighet med föreningslagen. 5 Styrelse säte, sammansättning

Läs mer

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål STADGAR Sammanträdesdatum 1989-05-08 1 FIRMA Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

STADGAR. 2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar Södernäs GA:1, GA:4 och GA:5.

STADGAR. 2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar Södernäs GA:1, GA:4 och GA:5. Södernäs Vägförening P.L. Södernäs 139 50 VÄRMDÖ Org.nr 717904 4875 STADGAR Senaste ändringsdatum: 2003 09 30 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål. 1 STADGAR Sammanträdesdatum 1974-10-04 och 2009-01-23 Sammanträdesledare Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 Styrelse säte, sammansättning 6 Styrelse val 7 Styrelse

Läs mer

SJÖVADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SJÖVADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING SJÖVADS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR (150621) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter 1, SFL. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

HÖJDALTS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÖRKELLJUNGA STADGAR

HÖJDALTS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÖRKELLJUNGA STADGAR STADGAR FÖRORD INGRESS Dessa stadgar är en innehållsmässigt identisk men layoutmässigt förändrad version av de vid föreningens bildande antagna stadgarna. Förändringarna är gjorda för att stadgarna ska

Läs mer

Föreningens firma är Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighetsförening.

Föreningens firma är Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighetsförening. STADGAR Perstorps, Svenstorps och Varans Sammanträdesdatum 1977-11-07 Stadgar för, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

Stadgar för Lerviks samfällighetsförening

Stadgar för Lerviks samfällighetsförening förslag (längst bak i förslaget redovisas de viktigaste ändringarna) Stadgar för Lerviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma den 25 april 2009 och reviderade vid årsmöte 2014-05-03.

Läs mer

Stadgar för Åby älvs nedre fiskevårdsområdesförening

Stadgar för Åby älvs nedre fiskevårdsområdesförening Stadgar för Åby älvs nedre fiskevårdsområdesförening Namn 1 Föreningens namn är Åby älvs nedre fiskevårdsområdesförening. Omfattning 2 Föreningen förvaltar fisket i Åby älvs nedre fiskevårdsområde i Byske

Läs mer

LÄN. Föreningens firma är Åsa samfällighetsförening. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningar Åsa ga:6

LÄN. Föreningens firma är Åsa samfällighetsförening. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningar Åsa ga:6 L A N T M Ä T E R I M Y N D I G H E T E N LÄN Sida1 STADGAR Sammanträdesdatum Sammanträdesledare Ärende Stadgar för Åsa samfällighetsförening, enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Föreningens firma är Målsryds Vägförening.

Föreningens firma är Målsryds Vägförening. STADGAR Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om

Läs mer

Föreningens firma är Täljö vägförening

Föreningens firma är Täljö vägförening 1 Stadgar för Täljö vägförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Stadgarna godkända

Läs mer

LINDHAGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

LINDHAGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING LINDHAGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Stadgar inklusive ändringar och tillägg tom dec 2008 För samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om

Läs mer