SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Verksamhetsåret 2012"

Transkript

1 Verksamhetsåret 2012

2 SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2012 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Balansräkning Resultaträkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2012 och budgetförslag 2013 Stadgar Medlemsförteckning Skötsel kvartersgårdar Arbetsbeskrivning för tillsynsman Riktlinjer för parkering inom Skogsbyn Underhållsplan Fondering På omslaget Karta över området 2

3 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER Den av årsmötet valda nya styrelsen konstituerade sig Ordinarie ledamöter: Tomas Adebäck gul nyval* ordförande Rolf Lönnberg röd nyval* kassör Anette Jansson gul vald 2011 sekreterare Lennart Signahl grå nyval* ledamot Karin Alberts-Nordgren röd vald 2011 ledamot Christer Berg blå nyval* ledamot Suppleanter och tillsynsmän: Ulrika Andersson röd nyval tillsynsman/suppleant Kjell Lindblom grå omval tillsynsman/suppleant Lars Casseland blå nyval tillsynsman/suppleant Jan Lidback gul nyval tillsynsman/suppleant Revisorer Peter Blomdahl gul omval Magnus Elmquist grå omval Revisorssuppleanter Allan Unestrand** gul omval Jan Ericsson grå omval Valberedning Mårten Norgren grå omval sammankallande Per Persson röd nyval Marie Thurfors blå omval Camilla Ström gul omval * 2 år gäller vid nyval av ordinarie ledamöter. ** Allan Unestrand avled beklagligtvis under hösten, ny revisorssuppleant väljs vid årsmötet

4 2. ARBETSFORMER Styrelsen har haft 13 protokollförda sammanträden under 2012: 16 januari, 30 januari, 13 februari, 27 februari, 19 mars (årsmöte), 16 april, 14 maj, 18 juni, 20 augusti, 17 september, 15 oktober, 12 november och 10 december. 3. EKONOMI Uttaxering med 6,000 kr per delägare, uppdelat vid 4 tillfällen, har skett under året. Betalning ska ske utan skriftlig uppmaning från styrelsen senast den 27:e februari, 27:e maj, 27:e augusti respektive 27:e november. Detta system har överlag fungerat bra även om en del påminnelser behöver skickas ut vid varje betalningstillfälle. Några fastighetsägare får enligt egen begäran ett inbetalningskort inför varje betalningstillfälle. Intäkterna som redovisats under året omfattar, förutom den normala uttaxeringen, en eluttaxering för de som önskat ha möjlighet till extra uttag av el i sitt garage, t.ex. kupévärmare, motorvärmare, frys eller uppvärmning av förrådsdelen. Den största delen av årets utgifter har varit planerade löpande kostnader där trädfällning, upprustning av kvartersgårdarna, el, kabel-tv och snöröjning utgör de största posterna. Den från 2011 uppskjutna trädfällningen utfördes under februari Upprustningen av kvartersgårdarna inleddes med byte av undertaksskivor på städdagen i oktober. Knappt hälften av budgeterad kostnad för Planerade reparationer och underhåll utnyttjades. Elkostnaden ligger väl under budget, om man utöver de 11 redovisade avgifterna 2012 även räknar in avgiften för november Totalt redovisades 13 avgifter under 2011 (se not 3). Årskostnaden för vatten är enligt budget, trots en läckande toalett i röda området. Den redovisade kostnaden gäller tre kvartal. Fakturan för kv. 4/2012 var försenad från kommunen, betalning går via autogiro och drogs i januari VAkostnaden är normalt till mer än 90 % en fast kostnad för dagvatten (se not 4). Kostnaderna för kabel-tv ligger årsvis på samma nivå som budgeterat, men den redovisade kostnaden gäller fem kvartal (se not 5). Snöröjningskostnaderna var avsevärt lägre än föregående år. För att i fortsättningen få löpande kostnader bokförda mer rättvisande per kalenderår har autogirots betalningsdag för elkostnaden tidigarelagts, från tidigt i månaden till den 28:e i månaden innan. Årets resultat innan avsättningar är högt över budget. Vi avsätter, förutom de kr som budgeterades, ytterligare kr till vår förnyelsefond för underhåll av våra gemensamma anläggningar (se not 1). Resultat efter avsättning blir 4163 kr (se not 2). Styrelsen kommer att fortsätta med att försöka att hålla våra gemensamma kostnader låga, och ha marginaler för ökade kostnader på t.ex. el och snöröjning. 4. MEDLEMMAR Alla medlemmar i samfälligheten finns upptagna i medlemsförteckningen i slutet av denna årsbok. Under verksamhetsåret har två fastigheter bytt ägare. 4

5 5. HÄNDELSER OCH AKTIVITETER 5.1 Arbetsdagarna Vårens arbetsdag genomfördes den 5 maj och höstens den 20 oktober. Arbetsdagar 2013 blir lördag 27 april och lördag 19 okt. 5.2 Övriga underhållsarbeten, aktiviteter m.m. Trädfällning har genomförts under våren. Upprustningsåtgärder för kvartersgårdarna har påbörjats genom byte av undertaksplattor i alla kvartersgårdarna, målning av väggar har gjorts i ett par gårdar. Styrelsen har regelbunden kontakt med ComHem för att säkerställa god bildkvalitet för kabel TV. Kontakter har tagits med ComHem, Telia och Centralradio-Service gällande konceptförslag på en eventuell framtida installation av fiberkabel till fastigheterna. Föreningens hemsida är uppdaterad. Styrelsen har via sitt infoblad vid två tillfällen informerat alla boende i vårt område om sådant som hänt under den gångna perioden. Reparation av ett antal garageportar har utförts. Styrelsen bevakar regelbundet den samfällda elförbrukningen. Överlag är den påverkbara förbrukningen i balans med el-uttaxeringen. Samfällighetens påverkbara el-förbrukning har under år 2012 ökat med 31 %. Läs mer i bilaga Elutredning. De informationsmail som styrelsen får från Polisen angående grannsamverkan vidarebefordras till de medlemmar som anmält sig till detta. 5.3 Ansvarsområden inom styrelsen Styrelsens ambition är att skapa en god boendemiljö där både gammal som ung ska trivas och komma bra överens. Med samlade krafter ska boendes idéer och synpunkter behandlas på ett professionellt sätt. Det finns ett antal områden - uppgifter som styrelsen har ett ansvar för. Dessa är: Snöröjning och sandning, som innevarande år har skötts av AB C. Malms Trädgårdsanläggningar. Informera om Polisens Grannsamverkansprojekt. Information har mottagits från polisen under året och vidarebefordras via mail till de som anmält sin mailadress till styrelsen. Se till att lekplatserna har rätt funktion, såsom att de är hela att det finns sand i sandlådorna osv. Efterfölja att samfällighetens mark och byggnader används för vad de är avsedda för samt att de hålls i ett bra skick. 5

6 Representera samfällighetens medlemmar i kontakt med myndigheter, företag och andra samfällighetsföreningar, då uppgiften rör samfällighetens intressen. Säkerställa att föreningens byggnader och anläggningar är rätt försäkrade. Se till att det gemensamma kabel-tv nätet har rätt funktion och rätt basutbud samt följa upp att den leverantör föreningen valt att köpa tjänsten av uppfyller vad som avtalats. 5.4 Följande ansvarsområden vilar på medlem Avtal om sophämtning. Avtal om post och tidningsdistribution. Skötsel av vår gemensamt ägda samfällda mark och byggnader. Efterleva och respektera samfällighetens gemensamma direktiv och regler. Järfälla Tomas Adebäck Anette Jansson Rolf Lönnberg Ordförande Sekreterare/Ledamot Kassör/Ledamot Karin Alberts-Nordgren Lennart Signahl Christer Berg Ledamot Ledamot Ledamot 6

7 BALANSRÄKNING Tillgångar Checkräkningskonto SEB , , ,61 Företagskonto SEB , , ,10 Sparkonto Marginalen , , ,03 Fordran medlemsavgifter 0,00 0, ,00 Summa , , ,74 Skulder och eget kapital Förnyelsefond (Not 1) , , ,72 Eget kapital (Not 2) , , ,02 Övrigt kortfristig skuld 2 000,00 Summa , , ,74 Not 1 Förnyelsefond Avsättning enligt budget ,00 Uttag under ,00 Nettoavsättning enligt budget ,00 Avsättning utöver budget ,00 Nettoavsättning till förnyelsefond ,00 Ingående balans ,72 Nettoavsättning under ,00 Utgående balans ,72 Not 2 Eget kapital Ingående balans ,02 Årets resultat 4 163,00 Utgående balans ,02 7

8 RESULTATRÄKNING Intäkter Medlemsavgift , , ,00 Eluttaxering , , ,00 Övriga intäkter 178,00 Summa intäkter , , ,00 Kostnader El (Not 3) , , ,00 Vatten (Not 4) , , ,00 Kvartersgårdar lokaltillbehör 2 209, , ,00 Snöröjning , , ,00 Löpande reparationer & underhåll 8 983, , ,31 Arbetsdagar , , ,10 Planerade reparationer & underhåll ,00 0, ,00 Kabel-TV /Internet (Not 5) , , ,00 Styrelsekostnader 7 254, , ,40 Kontorsmaterial och hemsida 1 551, , ,00 Trycksaker 3 251, , ,00 Bankkostnad/Kansli 2 700, , ,00 Porto/Postbox 0,00 60,00 0,00 Försäkringar 4 903, , ,00 Övrigt 0,00 95,00 0,00 Summa kostnader , , ,81 Resultat före finansiella poster , , ,19 Ränteintäkter (Not 6) 3 236, , ,81 Resultat efter finansiella poster , , ,00 Bokslutsdispositioner Nettoavsättning till förnyelsefond (Not 7) , , ,00 Redovisat årsresultat 966, , ,00 Noter, se nästa sida 8

9 Not 3 El Kostnaden gäller för 11 månader, förbrukning december 2011 t.o.m. oktober (Förbrukning för november 2011 bokfördes i december 2011, blev då för 13 månader 2011) Not 4 Vatten Kostnaden gäller för tre kvartal. Fakturan för kv. 4/2012 var försenad från kommunen, går via autogiro och drogs i januari Verklig årskostnad är enligt budget, trots att en läckande toalett i röda området förbrukade 35 kbm innan det upptäcktes. Not 5 Kabel-TV / Internet Kostnaden gäller för fem kvartal, kv. 1/2012 t.o.m. kv. 1/2013, och ska betalas månaden innan. (Kostnaden för kv. 1/2012 betalades i januari 2012.) Verklig årskostnad är enligt budget. Not 6 Ränteintäkter Merparten av förnyelsefonden är placerad på 1 mån. bundet sparkonto till bra ränta. Under 2012 var räntan 3,05%. Not 7 Förnyelsefond Uttag ur förnyelsefond har inte gjorts under Bruttoavsättning enligt budget ,00 Uttag under ,00 Nettoavsättning enligt budget ,00 Avsättning utöver budget ,00 Total nettoavsättning till förnyelsefond ,

10 NY VERSION KOMMER 10

11 BUDGETFÖRSLAG 2013 Budget 2011 Utfall 2011 Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Intäkter Medlemsavgift Eluttaxering Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader El Vatten Kvartersgårdar Snöröjning Löpande reparationer & underhåll Arbetsdagar Planerade reparationer & underhåll Kabel-TV /Internet Styrelsekostnader Kontorsmaterial och hemsida Trycksaker Bankkostnad/Kansli Porto Försäkringar Övrigt Summa kostnader Resultat före finansiella poster Ränteintäkter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Uttag ur förnyelsefond Avsättning till förnyelsefond Nettoavsättning Redovisat årsresultat

12 STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1 973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. 1 FIRMA Föreningens firma är SKOGSBYNS Samfällighetsförening. 2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut (dnr AB3: ). 3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN 4 MEDLEM Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål. Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under 2. 5 STYRELSE, Säte, sammansättning 6 STYRELSE, Val För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Järfälla kommun. Styrelsen skall bestå av minst fem och högst åtta ledamöter och fyra suppleanter. Minst en ledamot och en suppleant skall väljas från varje kvartersdel. En av dessa skall tillika vara Tillsynsman för denna. Styrelsen utses vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. Hälften av ledamöterna väljs vid jämnt årtal och andra hälften vid udda årtal. Stämman utser ordförande på ett år bland styrelsens ledamöter. Övriga befattningar utser styrelsen inom sig. Vid valet av ledamöter år 2010 väljs halva styrelsen på ett år och andra halvan på två år. 7 STYRELSE, Kallelse till sammanträde, föredragningslista Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgifter om förekommande ärenden, skall tillställas ledamöterna minst åtta dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamotens ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt. 8 STYRELSE, Beslutförhet, protokoll Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsen beslut gäller mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden. Utan att ha angivits i kallelsen får ärenden avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. 12

13 Den som deltagit i avgörandet av ärende äger framföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet. 9 STYRELSE, Förvaltning 10 REVISION Styrelsen skall: 1. Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar. 2. Föra redovisning över föreningens räkenskaper. 3. Föra förteckning över delägande fastigheter, dess andelstal och ägare. 4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi. 5. Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelade på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje sådan gren. 6. I övrigt fullgöres vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter. För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och två suppleanter. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma. 11 RÄKENSKAPSPERIOD Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari 31 december. 12 FÖRENINGSSTÄMMA Ordinarie stämma skall årligen hållas före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmar tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutande räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid. 13 KALLELSE TILL STÄMMAN Kallelse till stämman skall utfärdas av styrelsen och ske genom skriftlig kallelse till varje delägarfastighet. Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i 12 angivna handlingar finns tillgängliga. Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom skriftligt meddelande till varje delägarfastighet. 13

14 14 MOTIONER Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad. 15 DAGORDNING VID ORDINARIE STÄMMA Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas: 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av två justeringsmän 3. Styrelsen och revisorernas berättelser 4. Ansvarsfrihet för styrelsen 5. Framställning från styrelsen eller motioner från medlemmarna 6. Ersättning till styrelsen och revisorerna 7. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 8. Val av styrelse och styrelseordförande 9. Val av revisorer 10. Fråga om val av valberedningen 11. Övriga frågor 12. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt 16 DISPOSITION AV AVKASTNING Fördelning av överskott skall ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten. 17 STÄMMOBESLUT Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. I fråga om omröstning m.m. gäller 48, 49, 51, och lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m.m. som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det. Varje delägare äger en röst. 18 PROTOKOLLSJUSTERING TILLGÄNGLIGHÅLLANDE Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna. 19 REPARATIONSFOND Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas en summa uppgående till minst två stycken prisbasbelopp. 14

15 ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV SKOGSBYNS KVARTERSGÅRDAR 1. Villkor Den som vill reservera kvartersgården för något ändamål ska alltid boka den på gårdens bokningslista, med sitt husnummer. Man bör också göra en bokning för att säkert kunna använda t.ex. pingisbordet en viss tid. Annars gäller i princip att ingen kan neka någon annan att samtidigt utnyttja gården. Bordtennis är det enda tillåtna bollspelet i kvartersgårdarna. 2. Bokning Anteckna dag och tid inkludera eventuell förberedelsetid tid för städning, samt ansvarig vuxen person på boknings-listan. Om bokningslista saknas kan man skriva på en lapp som sätts upp på gårdens anslagstavla. Detta gäller också lån av möbler för större arrangemang i kvartersgård, eller egen bostad, som får ske också mellan gårdarna, men kontrollera så att gården ni lånar från inte är bokad. Då måste kontakt tas med den som bokat! 3. Avbokning Kom ihåg att stryka din bokning så snart du vet att du inte kommer att utnyttja gården som planerat. Det finns kanske någon annan som vill använda gården vid denna tidpunkt. 4. Skador mm Så fort det blir några skador på kvartersgården, dess inredning eller andra gemensamma saker, ska detta genast anmälas till kvarterets Tillsynsman eller någon annan i styrelsen. Den som bokat gården är medveten om att man har det fulla ansvaret för eventuellt uppkomna skador och för att inget kommer bort m.m. Dessutom ansvaret för att inte grannarnas nattro störs av arrangemanget. 5. Städning Gården ska alltid lämnas ren och prydlig efter allt användande. Efter bokat kvällsarrangemang ska gården vara städad senast förmiddagen efter tillställningen. Kom ihåg att ställa ned värmeelementen, så att vi inte slösar med energi i gården. Föräldrar till barn, som använder gården ansvarar för att dessa regler efterföljs. 6. Till sist Använd kvartersgården så ofta du vill och kan. Men kom ihåg att du också äger gården. Vårda den därför som din enskilda egendom. 15

16 ARBETSBESKRIVNING FÖR TILLSYNSMAN 1. Leda arbetet på städdagarna Förbereda städdagen och notera behov av underhåll. Ta upp gemensamma frågor på städdagen och förmedla information från styrelsen. Leda och fördela arbetsuppgifter, även organisera kaffe och tilltugg vid lunchavbrottet. 2. Delta i styrelsens arbete Närvara vid styrelsens sammanträden eller på annat sätt hålla sig informerad om styrelsens arbete. 3. Sköta löpande underhåll Årligen informera husgruppens boende om kvarterets gemensamma rutiner såsom skötsel av husgruppens utemiljö och kvartersgård. Årligen anslå kvartersgårdens bokningslista i kvartersgården. Årligen uppdatera egna kvartersgårdens inventarieförteckning. Organisera byte av trasiga lampor på garage- och gångvägsbelysning inom husgruppen. Se till så att samfälld ägd gräsklippare, röjsåg och häcksax fungerar, har bensin och rätt nivå av olja. Byta trasiga säkringar i kvartersgårdens elskåp. 4. Organisera tillfälliga arbetsinsatser Samla folk och organisera arbetsinsatser om behov uppkommer mellan arbetsdagarna. 5. Göra inköp till kvartersgården Köpa in diskmedel, rengöringsmedel, toalettpapper mm. efter anmälan från den som använt gården senast eller för tillfället har ansvaret för städningen av kvartersgården. 6. Bevaka behovet av sandning Följa upp behovet av sandning på gångvägar och parkeringsplatser i den egna husgruppen och om så behövs anmäla behovet till de ledamöter i styrelsen som ansvarar för beställning av sandning från entreprenören. 7. Frilägga brandposter Tillse att de hälls tillgängliga under året, t.ex. genom att friläggas från snö och is. 8. Inventera individuell elförbrukning i garage Tillfråga alla boende i den egna husgruppen en gång om året om de har debiterbar elförbrukning i garagen och lämna över resultaten till kassören. 9. Informera nyinflyttade husägare Hälsa nyinflyttade husägare välkomna och informera dem om hur samfälligheten fungerar. Överlämna senaste versionen av styrelsens välkomstblad till nyinflyttade Informera sig om vem/vilka hos den nye medlemmen som ska stå med i medlemsförteckningen. Utväxla föreningens elavtal. 10. Utföra överrenskomna uppdrag Utföra uppdrag som husgruppen gemensamt beslutat ska skötas av Tillsynsman t.ex. inköp av julgran om traditionen så bjuder. 11. Informera efterträdande tillsynsman I samband med att ny Tillsynsman tillträder sin tjänst är det den föregående Tillsynsmannens plikt att informera om vad som gäller. Efter formell överlämning, övergår arbetsuppgifterna till den nya Tillsynsmannen. 16

17 PARKERINGSREGLER INOM SAMFÄLLIGHETEN SKOGSBYN Regler för fordonsparkering inom Skogsbyns samfällighetsförening Samfällighetsföreningens parkeringsplatser är avsedda för trafikförsäkrade FORDON i trafikdugligt skick, ägda av eller upplåtna för boende i föreningen. Parkering får endast ske inom markerade platser. Parkering framför hushållens entréer är inte tillåten, annat än för i- och urlastning. Alla fastigheter i föreningen förfogar över en egen garageplats. Ingen av föreningens P- platser är knuten till någon specifik fastighet - undantaget de som kan parkera intill den egna garageporten utan att hindra andra från att parkera. P-platserna får disponeras av de boende fritt efter tillgång. Inget fordon får stå i mer än 1 vecka i sträck på samma plats. Om längre parkeringsperiod önskas, vid semester eller liknande, skall kvarterets Tillsynsman informeras. Lämpligen lämnas då fordonets nyckel till Tillsynsmannen, så att det kan flyttas vid eventuell snöröjning, städning etc. Skulle föreningens samtliga P- platser vara upptagna får gästparkeringens P-platser användas, dock maximalt 24 timmar i sträck. Kommentarer Fri väg skall finnas för räddningsfordon. Personbilar bör placeras i garagen. Med det antal P-platser som står till buds inom föreningen kan P-platser för långtidsparkering inte tillhandahållas. Den som har sådant behov, får lösa det på annat sätt. Vid längre bortavaro kan parkering tillåtas i längre tid än en vecka enl. ovan. Gästparkeringen är avsedd för besökandes bilar under max 24 timmar och i undantagsfall för de boendes bilar. Vänligen informera era besökare om att i första hand parkera på gästparkeringen! Några garage har exklusiva parkeringsmöjligheter för innehavarna framför sina respektive garageportar. Föreningen motsätter sig inte sådan parkering förutsatt att ingen annan hindras i sin bilkörning. El-anslutning till bil sker helt på garageinnehavarens/kabelinnehavarens ansvar. 17

18 UNDERHÅLLSPLAN Föreningen har ett ansvar för att våra underhålla våra anläggningar, både ett löpande och planerat underhåll. För det planerade underhållet avsätts medel till en underhållsfond. För att kunna planera större åtgärder samt fonderingens storlek upprättas en underhållsplan som sträcker sig 10 år fram i tiden. Planen ses över och revideras årligen. kkr Yttre miljö Kvartersgårdar Asfaltering Garage Belysning Garageportar Kabel-TV nät VA-underhåll SUMMA YTTRE MILJÖ Med yttre miljön avses allt som är mellan våra huslängor dvs.: Gångvägar och trafikmiljö, t.ex. skyltning och farthinder (inte asfaltering). Komplettering och föryngring av buskar, träd och gräsmattor. Underhåll skogsområden, t.ex. gallring. Lekredskap, upprustning och ökad säkerhet. Övrig utrustning, t.ex. parkbänkar, staket och belysning. KVARTERSGÅRDAR Åtgärder varierar i varje byggnad. Exempel på åtgärder: Ommålning/byte ytskikt väggar, snickerier och gipstak. Byte innerdörrar. Byte golv. Reparationer elinstallationer. Byte varmvattenberedare. Byte blandare. Byte element. Byte spis. Renovering köksinredning. ASFALTERING Asfaltering av skadade eller slitna ytor. GARAGE Byte av vindskivor och vattplåtar. Större reparationer av mellanväggar. Ev. lagningar av betongplatta. Byte av vissa elinstallationer. Den fuktiga miljön har påverkat livslängden. Förstärkning av elinstallationer för framtida behov av laddning av elbilar. BELYSNING Byte av armaturer till energisnålare teknik, exempelvis LED. De kvicksilverlampor vi använder idag kommer att förbjudas på marknaden

19 GARAGEPORTAR Byte av garageportar. KABEL-TV NÄT Föreningen äger de kablar och fördelare som finns i området fram till och med respektive uttag. Kablar och fördelare som går sönder byts efter behov av föreningen. VA-UNDERHÅLL Budgeterad post för hela perioden. VA-nätet åtgärdas då behov av reparationer uppstår. Kontroll av ventiler och rensning av brunnar utförs löpande på arbetsdagarna. Om ett antal år kan det dock komma att krävas en större genomgång av rören. FONDERING Kostnaderna för underhåll och reparationer beräknas uppgå till 1.85 miljoner under de närmaste 10 åren. Åtgärdernas fördelning över tiden är en avvägning mellan kalkylerat behov och föreningens nivå i underhållsfonden. Underhållsplanen tar inte hänsyn till kostnadsutvecklingen över perioden. Med en kostnadsökning på ca 3 % per år blir den totala summan ca 2 miljoner under perioden. Det genomsnittliga behovet av avsättning är därmed kr per år. Våra stadgar ställer krav på en avsättning på minst 2 prisbasbelopp/år till underhållsfond vilket är långt under det faktiska behovet. Syftet med fonderingen är att undvika lån eller extra utdebiteringar. För att minska behovet av ökade avgifter är det viktigt att vi alla hjälps åt att vårda och underhålla våra gemensamma anläggningar. Det förutsätter även ekonomisk återhållsamhet, att de löpande kostnaderna inte stiger och att inte några "oväntade" större utgifter inträffar. En tydlig ekonomisk fördelning mellan löpande och periodiskt underhåll är viktig i budgetarbetet. Styrelsen bedömer att planen ger en realistisk bild av underhållsbehovet för att upprätthålla en godtagbar standard av anläggningarna. Att kontinuerligt utreda behovet och åtgärderna samt att följa en långsiktigt finansierad underhållsplan är en av styrelsens viktigaste uppgifter nu och framöver. 19

20 Postadress till Skogsbyns Samfällighetsförening Skogsbyns Samfällighetsförening Gitarrvägen Järfälla (Lådan står utanför Blå kvartersgård) Mailadress Hemsida Vårt bankgiro Viktiga datum Inbetalning av samfällighetsavgiften ska vara föreningen tillhanda: 27 februari 27 maj 27 augusti 27 november Tänk på att avier inte delas ut (förutom för el-debiteringen i maj). Ange Husnummer och Namn vid betalning. 20

21

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsåret 2010 2-2 - SKOGSBYNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Verksamhetsåret 2010 Innehåll: Styrelsens verksamhetsberättelse för 2010 Resultaträkning Balansräkning Revisionsberättelse Budgetuppföljning 2010

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening

STADGAR. Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Stadgar Kallaxskärgårdens samfällighetsförening sid 1 av 7 STADGAR Organisationsnummer 716416-0645 Kallaxskärgårdens samfällighetsförening Ingress Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen

Läs mer

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening.

Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. Stadgar Ingaröstrands samfällighetsförening. 1996-09-27 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla

Läs mer

Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen.

Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen. Stadgar 1 Stadgar Avskrift från original som finns tillgängligt hos styrelsen. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Nedre, Centrala och Övre Byåkersbackens Samfällighetsföreningar.

1 FIRMA Föreningens firma är Nedre, Centrala och Övre Byåkersbackens Samfällighetsföreningar. Stadgar STADGAR för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den man inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Dnr 22/91. Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun.

FASTIGHETSBILDNINGSMYNDIGHETEN Dnr 22/91. Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun. 1992-08-24 Persgärde Anläggningsförättning berörande Annestorp GA:10 i Mölndals kommun. Anläggningsbeslut Med upphävande av anläggningsbeslut enligt lagen om gemensamma anläggningar (LGA) registrerat 1969

Läs mer

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN STADGAR för gemenskapsanläggningen Österåker Skånsta ga:9, antagna vid föreningens årsmöte den 21 oktober 1998, reviderade vid föreningens årsmöte den 20 oktober 2010 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

STADGAR. 1 FIRMA Föreningens firma är Envikens samfällighetsförening

STADGAR. 1 FIRMA Föreningens firma är Envikens samfällighetsförening STADGAR Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltning skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar

Läs mer

-GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN- 3 Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämds om dess ändamål.

-GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN- 3 Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämds om dess ändamål. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. (Att

Läs mer

Föreningens firma är Hammarkrokens Samfällighetsförening.

Föreningens firma är Hammarkrokens Samfällighetsförening. Hammarkrokens Samfällighetsförening STADGAR Ärende 1 Firma Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977.

Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977. I "J Svenstorps, Perstorps och STADGAR Sammanträdesdatum 990709 Dessa stadgar ersatter stadgarna som togs vid den ursprungliga förrattningen den 12 augusti 1977. Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29

STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29 STADGAR Antagna på föreningsstämma 2011-03-29 Sida 1 (8) Sammanträdesledare Sven Johansson Ärende Stadgar för: Klädesholmens vägförening. enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

Föreningens firma är Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighetsförening.

Föreningens firma är Perstorps, Svenstorps och Varans samfällighetsförening. STADGAR Perstorps, Svenstorps och Varans Sammanträdesdatum 1977-11-07 Stadgar för, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Föreningens firma är FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Föreningen förvaltar Fredön GA:2-3

Föreningens firma är FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING. Föreningen förvaltar Fredön GA:2-3 Sida 1 (10) Aktbilaga ST STADGAR Sammanträdesdatum 2010-04-07 Sammanträdesledare Tommy Göthe Ärende Stadgar för FREDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening.

STADGAR Sammanträdesdatum. Föreningens firma är Nordanbygärde samfällighetsförening. 1. 2. 3. 4. 5. STADGAR Sammanträdesdatum Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber.

Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. Stadgar för ekonomiska föreningen Håanabben VA och Fiber. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Ekonomiska Föreningen Håanabben VA och Fiber. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Åsnens fiskevårdsområdesförening

Åsnens fiskevårdsområdesförening Stadgar för Åsnens fiskevårdsområdesförening Namn 1 Föreningens namn är Åsnens fiskevårdsområdesförening. Omfattning 2 Föreningen förvaltar fisket i Åsnens fiskevårdsområde i Skatelövs och Västra Torsås

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Samfällighetsföreningen fisktärnan

Samfällighetsföreningen fisktärnan Samfällighetsföreningen fisktärnan Introduktion Detta är ett dokument som innehåller information om vår förening och ger en vägledning över vad ni som medlemmar bör känna till. Historik Fisktärnans samfällighetsförening

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Kallelse till ordinarie årsmöte i Skogsbyns Samfällighetsförening

Kallelse till ordinarie årsmöte i Skogsbyns Samfällighetsförening Kallelse till ordinarie årsmöte i Skogsbyns Samfällighetsförening Tidpunkt: Måndagen den 14 mars 2011 kl. 19.00 Plats: Grå kvartersgård Förslag till dagordning: 1. Årsmötets öppnande och behöriga utlysande.

Läs mer

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog REGLEMENTE för Gällivare allmänningsskog ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1 ÄGANDERÄTT... 2 2 DELÄGARFASTIGHET OCH DESS FÖRETRÄDARE... 2 3 FÖRVALTNING... 2 4 VÅRD AV ALLMÄNNINGSSKOGEN... 2 5 AVYTTRING AV MARK...

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

STADGAR för Destination Åsnen

STADGAR för Destination Åsnen STADGAR för Destination Åsnen 1 Föreningens firma är Destination Åsnen, ideell förening 2 Föreningen skall verka för utveckling av besöksnäringen i Åsnenområdet och för att området ska vara en attraktiv

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING S T A D G A R FÖR ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ÄNDAMÅL 1 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via kabel distribuera TV-program till medlemmarna att erbjuda

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening

Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Hattmakare Förening 1 Definition Med Hattmakare avses i dessa stadgar tillverkare av herrhattar, med användande av traditionsbundna arbetsmetoder och arbetsredskap.

Läs mer

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN Antagna av Handelskammarföreningen - den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Sidan 1 av 7 PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Klevbergets samfällighetsföreningar nr 1 och 2, torsdagen den 25

Läs mer

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun.

Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Stadgar för SkottaNet Ekonomisk förening Namn 1 Föreningens firma är SkottaNet ekonomisk förening. Säte 2 Föreningens styrelse har sitt säte i Kungälvs kommun. Ändamål 3 Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Bilagor till årsmöte 2013

Bilagor till årsmöte 2013 Verksamhetsberättelse för år 2012, Grimsta samfällighetsförening Styrelsen har under 2012 bestått av följande ledamöter. Monica Jacobsson Sten (74) ordförande Björn Lindquist (63) sekreterare Ola Granqvist

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Stadgar STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Syfte Idrott är fysisk aktivitet och

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 1 (5) 1 Firma Föreningen firma är Rödmyrans förskola ekonomisk förening 2 Ändamål m m Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer