Kommunstyrelsen. Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid: Prubbasalen, klockan 08:30-16:45 Beslutande: Ersättare: Charlotte Nordström (M), ordförande Dan Åberg (M) Sven-Olof Ask (M) Elisabeth Stålarm (M) Gunilla Druve Jansson (C) Karl-Gustav Bynke (FP) Leif Brohede (KD) Fredrik Nordström (S) Håkan Ehn (S) Laila Skantz (S) Ulla Hellberg (S) Michael Karlsson (S) Magnus Gunnarsson (MP) Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S)

2 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (58) Övriga närvarande: Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Linda Mattila, kommunsekreterare Sören Andersson, ekonomichef, Kjell-Ove Karlsson, personalchef, Agnetha Johansson-Ståhlman, kvalitetscontroller, Jan Andersson, budgetekonom, Hanna Wallgren, kommunikatör, Göran Gustafsson, förvaltningschef service och teknik, Malin Tell, kommunutvecklare, Sven-Olof Östberg, trafiksamordnare, 27 Louise Albansson Brohede, kommunutvecklare, 28, 29, 44 Lena Bjugård Bränfeldt, förvaltningschef omsorgen 47 Marie Wennerholm, turistchef, Ulf Lindén, projektledare, Anna Sundbom, näringslivschef, Michael Leijon, projektledare, 40 Gunnemar Olsson, vd Projekt Koordinering, 40 Stefan Svensson, fastighetschef, 40 Ulla-Stina Millton, förvaltningschef barn- och utbildning, 40 Solveig Oscarsson, rektor, 40 Tina Karling Hellsvik, förvaltningschef samhällsbyggnad, 40

3 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (58) Justering : Fredrik Nordström Plats och tid: Kommunledningskontoret den 20 mars 2013 Justerade paragrafer: Underskrifter Sekreterare: Linda Mattila Ordförande: Charlotte Nordström : Fredrik Nordström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: : Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Linda Mattila

4 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (58) Innehållsförteckning Ks 23 Val av protokollsjusterare... 6 Ks 24 Godkännande av dagordning... 7 Ks 25 Kommundirektören informerar... 8 Ks 26 Information från Skaraborgs kommunalförbund... 9 Ks 27 Dnr KS Remiss gällande årlig avstämning av Regionala trafikförsörjningsprogram. Förslag på inriktning för Västtrafik Ks 28 Dnr KS Feriepraktik sommaren Ks 29 Dnr KS Ny organisation för arbetsgruppen Ung i Skara Ks 30 Dnr KS Ansökningar om arrangemang sommaren Ks 31 Dnr KS Anhållan om medfinansiering av musikfestivalen Valle Baroque.. 18 Ks 32 Dnr KS Försäljning av fastighet Skara Jupiter1, Skolgatan 1, Bladhska huset och Skolgatan 3, Båtsmanshuset Ks 33 Dnr KS Fortsatt utredning av fastighet Skara Iris 1, Trädgårdsgatan 4 - Djäknestallet Ks 34 Dnr KS Remiss angående West Swedens framtida organisation och inriktning26 Ks 35 Dnr KS Övergripande projektorganisation för kommunens insatser i Varnhem.29 Ks 36 Dnr KS Information om Hornborgaområdet/Trandansen och Varnhem Ks 37 Dnr KS Grön omsorg, rehabilitering och pedagogik Ks 38 Dnr KS Skara i matlandet Sverige Ks 39 Dnr KS MEGA årsredovisning 2012 och framtida uppdrag Ks 40 Dnr KS Projektering ny 7-9 skola Ks 41 Dnr KS Omfördelning av investeringsmedel för 2013 för utförarstyrelsen... 37

5 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (58) Ks 42 Dnr KS Ansökan om medel till vuxenutbildningen Ks 43 Dnr KS Ekonomisk månadsrapport från kommunstyrelsen Ks 44 Dnr KS s verksamhetsrapport Ks 45 Dnr KS Årsredovisning för Skara kommun Ks 46 Dnr KS Personalbokslut för Skara kommun Ks 47 Dnr Information från omsorgsnämnden Ks 48 Dnr KS Skara Energi AB, inlösen lån och kommunal borgen Ks 49 Dnr KS Internkontroll 2012 Skara kommun, nämnder och styrelser Ks 50 Dnr KS Remissvar av Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämning för kommuner och landsting Ks 51 Dnr KS Medfinansiering av gång- och cykelväg mellan Nyboholm och Simmabo (etapp1) Ks 52 Dnr KS Detaljplan för Bernstorp Östra, Skara kommun, Västra Götalands län51 Ks 53 Dnr KS G kort ipad Ks 54 Dnr KS Remittering av motion om trafiksäkerhet för våra barn cykelhjälmar och reflexer till barnen i första klass Ks 55 Dnr KS Remittering av motion om spridning av rötslam på åkermark i Skara kommun 54 Ks 56 Dnr KS Utvärdering av Skara Götene gemensamma utförarstyrelse för service och teknik Ks 57 Dnr KS Remiss angående strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland Ks 58 Redovisning av delegationsbeslut Ks 59 Redovisning av meddelanden... 58

6 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (58) Ks 23 Val av protokollsjusterare s beslut beslutar att välja Fredrik Nordström som justerare av protokollet för dagens sammanträde.

7 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (58) Ks 24 Godkännande av dagordning s beslut beslutar att godkänna dagens föredragningslista. Ärende 15, Information om verksamheten på Green Tech Park, utgår.

8 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (58) Ks 25 Kommundirektören informerar Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid informerar kommunstyrelsens ledamöter om aktuella frågor inom kommunstyrelsen och kommunledningskontorets verksamhetsområde. Presentation av nya medarbetare på kommunledningskontoret, budgetekonom Jan Andersson och kommunikatör Hanna Wallgren.

9 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (58) Ks 26 Information från Skaraborgs kommunalförbund s ordförande Charlotte Nordström informerar kommunstyrelsens ledamöter om aktuella ärenden från Skaraborgs kommunalförbunds senaste styrelsesammanträde den 8 mars Ämnen som behandlades var bland annat: - Arbetsformer 2013 inom Turismsamarbetet. - Utvärdering av förbundets politiska organisation. - Omdisponering av medel för åtgärder på Stråk 5 med anledning av behov vid Husebykorset på RV49. Beslutsunderlag Protokoll från Skaraborgs kommunalförbunds styrelsesammanträde

10 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (58) Ks 27 Dnr KS Remiss gällande årlig avstämning av Regionala trafikförsörjningsprogram. Förslag på inriktning för Västtrafik s beslut beslutar att godkänna förslag till yttrande angående 2012 års uppföljning av trafikförsörjningsprogram och förslag till inriktning för Västtrafiks uppdrag beslutar om följande tillägg under Ingen kommentar, sista stycket sidan tre i Sven-Olof Östbergs förslag till yttrande gällande remiss regionala trafikförsörjningsprogram: Det är av stor vikt vid de kommande upphandlingarna att nya bussar är klimatsmarta och drivs på förnyelsebar energi för att kunna nå uppställda miljömål. Sammanfattning av ärendet Enligt de beslutade samverkansformerna med kommunerna ska trafikförsörjningsprogrammets strategiska inriktning tas fram i samråd med kommunerna. Därefter ska en avstämning av programmet ske årligen, genom en remiss till kommunerna, till dess att programmet revideras. Trafikförsörjningsprogrammet revideras vart fjärde år. Trafikförsörjningsprogrammet fastställdes av Västra Götalandsregionen i september I år blir därmed första gången en uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet och inriktning för de närmsta åren remitteras till kommunerna. 1 Uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet 2012 Det regionala trafikförsörjningsprogrammets övergripande mål och fyra första delmål fastställdes efter samråd i bl.a. kollektivtrafikråden, av regionfullmäktige den 18 september Programmet har således precis börjat gälla. En första upp-följning av indikatorer och mål har nu genomförts. För flera av indikatorerna blir 2012 basåret. Vissa indikatorer är också av sådan karaktär att de följs upp vart fjärde år pga att förändringar är trögrörliga, eller att mätningarna är

11 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (58) Ks 27, forts. kostsamma. Det innebär att det finns indikatorer där vi inte ännu kan uttala oss om riktningen. 2- Förslag till inriktning för Västtrafik Förslag till inriktning utgår från det regionala trafikförsörjningsprogrammet och utgör grund för Västtrafiks åtgärdsplanering, som påbörjas parallellt med denna remiss. Inriktningen planeras lyftas för beslut den 18 april i kollektivtrafiknämnden, för att möjliggöra för Västtrafiks planering av trafikförändringar. Inriktningen utgör också grunden för kollektivtrafiknämndens formella uppdrag till Västtrafik. Kollektivtrafiknämnden beslutar om ekonomisk ram och uppdrag till Västtrafik i september. Inriktningen och det kommande uppdraget är tvåårigt, men beslutas årligen. Det här är ett steg i syfte att skapa bättre kontinuitet i planeringen. Förslag till yttrande Uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet Uppföljningen ska i första hand ses som en nulägesbeskrivning, och som syftar till att utgöra grunden för jämförelser i kommande uppföljningar. Huvuddelen av indikatorerna visar en förhållandevis god måluppfyllelse. Undantaget är delmål 2 som indikerar varning. I övrigt inga kommentarer på uppföljningen. Förslag till Inriktning Västtrafiks uppdrag åren Nödvändiga åtgärder (N) Övergripande, för samtliga delmål gäller att samverkan mellan kollektivtrafikens parter, inklusive kommuner, trafikverk, trafikföretag osv. behöver fortsätta och vidareutvecklas för att målen ska nås. Kommentar: Konkreta åtgärder för att förbättra samverkan mellan parterna bör arbetas fram I första hand ska åtgärder i trafikutbudet genomföras där det råder akut kapacitetsbrist, samt trimningsåtgärder som leder till ett bättre resursutnyttjande. Kommentar: Vad får det för konsekvenser i landsbygdstrafik. Trimningsåtgärder kan innebära att vi får ett drifttänk. Kollektivtrafiken måste vara enkel att förstå och att använda. Enkelhet, kontinuitet och hög regularitet måste prioriteras.

12 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (58) Ks 27, forts. Tågtrafikens kapacitet och komfort byggs ut successivt. I första hand genom införande av nya tåg, som redan är beställda. Kommentar: Det är också viktigt att även tågtrafiken blir enkel använda. Idag köper Västtrafik platser på regionala och interregionala tåg (tex SJ). Då gäller inte t.ex. kontoladdning. Resenärer bryr sig inte om vilka som kör tågen Dessutom är det viktigt att byten och bytestider elimineras eller minimeras i så stor utsträckning som möjligt. Det innebär snabba och enkla förbindelser som på sikt genererar fler resenärer Nytt trafiksystem i och med trängselskattens införande behöver sätta sig. De närmsta åren krävs att Västtrafik noga följer resandemönster och parerar och justerar utbudet Kommentar: Det är bra att följa upp resandeutveckling men det får inte ske på bekostnad av enkelhet, snabbhet och regularitet. Utarbeta underlag inför beslut om trafikplikt Ingen kommentar Åtgärder för att säkerställa leveranskvalitet och störningsinformation. Kommentar: Vilka konkreta åtgärder är det som avses? Information och s.k. realtidssystem har branschen talat om de senaste 20 åren. Men det är fortfarande väldigt vanligt att resenärer vid förseningar och inställda turer är helt oinformerade om vad som händer. Här krävs verkligen krafttag. Fortsatt test och utveckling av anropsstyrd trafik inom pågående projekt. Kommentar: Bra att utveckla anropsstyrd trafik. Måste också bli både enklare och tryggare för resenären. Begreppsförvirringen är stor. Flextrafik, Närtrafik, m.m. År 2014 och 2015 prioriteras fortsatt systematiskt arbete att stegvis fasa ut fossila drivmedel, och säkerställa att detta sker på ett rimligt kostnadseffektivt sätt, i enlighet med miljö- och klimatstrategin. Stora steg tas i och med att många upphandlingar görs med trafikstart Ingen kommentar Utöver de nödvändiga åtgärder som beskrivs i förslaget poängteras följande:

13 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (58) Ks 27, forts. Upplevelse och besöksindustrin är en viktig tillväxtnäring i Skaraborg. Kollektivtrafiken till och från våra stora besöksmål bör därför utvecklas och förbättras i linje med Målbilden för Kollektivtrafiken i Skaraborg. Bättre samordning mellan särskild och allmän kollektivtrafik. Det är viktigt att uppdraget till Västtrafik tydliggörs på ett helt annat sätt än tidigare. Förutsättningar måste skapas för att möjliggöra resor i reguljär kollektivtrafik för våra funktionsnedsatta medborgare. När det gäller samordning av skolskjuts så måste Västtrafik blir mer flexibla när det gäller tidtabeller om det ska fungera. Information i form av tryckta tidtabeller bör återinföras Beslutsunderlag Trafiksamordnare Sven-Olof Östbergs tjänsteskrivelse Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland Förslag till inriktning för Västtrafiks uppdrag års uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet Förslag till beslut på sammanträdet Gunilla Druve Jansson (C), tilläggsyrkande: beslutar om följande tillägg under Ingen kommentar, sista stycket sidan tre i Sven-Olof Östbergs förslag till yttrande gällande remiss regionala trafikförsörjningsprogram: Det är av stor vikt vid de kommande upphandlingarna att nya bussar är klimatsmarta och drivs på förnyelsebar energi för att kunna nå uppställda miljömål. Paragrafen ska skickas till Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid Kommunutvecklare Malin Tell Trafiksamordnare Sven-Olof Östberg

14 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (58) Ks 28 Dnr KS Feriepraktik sommaren 2013 s beslut beslutar att kr omfördelas från Ung i Skara till omsorgsnämnden i syfte att bekosta feriepraktikplatser sommaren Sammanfattning av ärendet Sommaren 2013 kan Arbetsmarknadsenheten erbjuda 97 elever feriepraktik i åk 9 och åk 1 på gymnasiet. Feriepraktiken ges under tre veckor för varje elev, och med en timlön 51 kr. Feriepraktikplatserna handhas av Arbetsmarknadsenheten inom Omsorgsförvaltningen. Omsorgsnämnden har beslutat att äska medel om kr från kommunstyrelsen via Ung i Skara för att kunna erbjuda ytterligare 45 ungdomar feriepraktik. Detta skulle ge möjlighet för totalt 142 elever att få en feriepraktikplats under sommaren Enligt barn- och utbildningsförvaltningen kommer 213 elever att avsluta sitt nionde skolår i juni elever som är skrivna i Skara kommer att avsluta sitt första skolår på gymnasiet i juni Totalt har 433 elever möjlighet att ansöka om en feriepraktikplats till sommaren i år. Beslutsunderlag Kommunutvecklare Louise Albansson Brohedes tjänsteskrivelse Omsorgsnämndens beslut den 22 januari 2013, 7 Paragrafen ska skickas till Kommunutvecklare Louise Albansson Brohede Omsorgsnämnden

15 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (58) Ks 29 Dnr KS Ny organisation för arbetsgruppen Ung i Skara s beslut beslutar att kommundirektören får i uppdrag att presentera ny form till samverkansråd i ungdomsfrågor och därmed avsluta Ung i Skara. Sammanfattning av ärendet Arbetsgruppen Ung i Skara har tagit fram ett förslag till ny organisation. Den en redogörelse av ett nytt arbetssätt som syftar till att stärka möjligheterna till att stötta ungdomar i Skara kommun. Nuvarande arbetsgrupp ska bli en styrgrupp med mandat att arbeta med övergripande ungdomsfrågor i kommunen. Organisationens uppdrag Styrgruppens uppdrag är att arbeta övergripande och strategiskt med ungdomsfrågor i Skara kommuns verksamhet. Gruppen verkställer genom att ge samordnaren uppdrag om vad som ska genomföras. Styrgruppen kan adjungera in tjänstemän för att få löpande information om olika ungdomsfrågor. Deltagare i styrgruppen ska vara: Nämndsordförande för kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden samt förvaltningschefer för kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen. Gruppen ska därutöver ha en sammankallande tjänstemannafunktion, en samordnare. Barn- och utbildningsförvaltningen ska utse samordnare. Dennes roll är att sammankalla gruppen, vara sekreterare vid dess möten samt handlägga ungdomsansökningar. Samordnaren ska även samla tjänstemän för att verkställa uppdrag från styrgruppen. Organisationsplacering Ung i Skara ska organisatoriskt kvarstå som en arbetsgrupp under folkhälsorådet. Detta då det är en tvärsektoriell grupp som spänner över flera verksamhetsområden. Gruppen ska dock ha en tydlig koppling till Ungdomens hus, som ska vara navet i kommunen för ungdomsfrågor och aktiviteter.

16 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (58) Ks 29, forts. Ekonomiska förutsättningar kr per år finns budgeterade till Ung i Skara, dessa ligger inom ramen för kommunstyrelsens budget. Ungefär kr ska varje år gå till feriepraktikplatser. Arbetsmarknadsenheten verkställer årligen arbetet med feriepraktikplatser. Övriga medel står styrgruppen fritt att disponera till uppdrag som kommer ungdomar till del. Ung i Skara-pengen, som riktar sig till ungdomar år kommer att kvarstå. Ansökningarna ska administrativt handläggas av samordnaren. Dessa medel ska dock inte läggas till ramen för Ungdomens hus. Tidsperspektiv Denna verksamhetsbeskrivning bör efter överenskommelse i Ung i Skara, Folkhälsorådet och barn- och utbildningsförvaltningen gälla i sin helhet från och med våren Arbetet med att ta fram nya uppdrag och kriterier för kommer att ske under Beslutsunderlag Kommunutvecklare Louise Albansson Brohedes tjänsteskrivelse den 8 januari 2013 Kommunutvecklare Louise Albanssons tjänsteskrivelse den 16 juli 2010 s beslut den 24 november 2010, 235 Paragrafen ska skickas till Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid Kommunutvecklare Louise Albansson Brohede

17 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (58) Ks 30 Dnr KS Ansökningar om arrangemang sommaren 2013 s beslut beslutar att tillstyrka ansökan gällande Skarakvällar 2013 samt att avslå ansökningarna från Sweden Rockabilly Festival och Sommarland Car Show. Reservation Fredrik Nordström (S), Håkan Ehn (S), Laila Skantz (S), Ulla Hellberg (S), Michael Karlsson (S) och Magnus Gunnarsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Michael Karlssons (S) förslag. Sammanfattning av ärendet Det har kommit in tre ansökningar om bidrag för arrangemang sommaren 2013; Skarakvällar 2012, Sweden Rockabilly Festival och Sommarland Car Show. Beslutsunderlag Kommunikationschef Kajsa Ekedahls tjänsteskrivelse den 21 februari 2013 med tillhörande tre bilagor. Stöd till arrangemang, anvisningar för hantering av förfrågningar till Skara kommun Förslag till beslut på sammanträdet Michael Karlsson (S): Michael Karlsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen antar ett partnererbjudande för kronor till Sweden Rockabilly Festival eftersom arrangemanget stärker besöksnäringen och turismen i kommunen. Paragrafen ska skickas till Helena Nyman, kontaktperson Skarakvällar 2013 Göran S Johansson, kontaktperson Sommarland Car Show Sweden Rockabilly Festival AB

18 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (58) Ks 31 Dnr KS Anhållan om medfinansiering av musikfestivalen Valle Baroque s beslut ställer sig positiva till att kultur- och fritidsnämnden medfinansierar musikfestivalen Valle Baroque. Sammanfattning av ärendet För andra året i rad planeras nu en större musikfestival i Vallebygden med barocktema. Festivalen ska äga mm augusti med konserter, ensembler från hela Europa, öppna repetitioner, utställningar, kurser och workshops. Om kommunen medfinansierar kommer Västra Götalandsregionens kultursekretariat att medfinansiera med ytterligare kr. En festival av det här slaget ger möjlighet för Skara kommun att utvecklas som mötesplats för kulturella upplevelser. Arrangörer och andra aktörer är Göteborg Baroque, Västra Götalandsregionen, Vallevägen, Falköpings kommun, Falbygdens mat & kultur, Studieförbundet Sensus och Skara stift. Bland annat kommer Göteborgsoperan till Tomtens kalkbrott för en fyrverkeriföreställning. Under våren 2013 har Skara kommun via förvaltnings chef och kultursekreterare även träffat Västra Götalandsregionens företrädare vid Kultursekretariatet för att för att diskutera möjliga aktiviteter knutna till Valle Baroque och undersöka möjligheter för en regional medfinansiering. Detta kommer att bli möjligt under förutsättning att Skara kommun medfinansierar. Kultur- och fritidsnämnden är positiv till fler evenemang i Skara sommartid som ett led i att stärka varumärket Skara för invånare och besökare. Ett sådant stort arrangemang som Valle Baroque behöver drivas professionellt och med tillräckliga resurser. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämndens beslut den 21 februari 2013, 12 Utkast till programtablå Valle Baroque 2013 Paragrafen ska skickas till Kultur- och fritidsnämnden

19 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (58) Ks 32 Dnr KS Försäljning av fastighet Skara Jupiter1, Skolgatan 1, Bladhska huset och Skolgatan 3, Båtsmanshuset s beslut beslutar att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att sälja fastighet Skara Jupiter 1, Skolgatan 1 - Bladhska huset och Skolgatan 3 Båtsmanshuset. Reservation Fredrik Nordström (S), Håkan Ehn (S), Laila Skantz (S), Ulla Hellberg (S), Michael Karlsson (S) och Magnus Gunnarsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Nordströms (S) förslag. Sammanfattning av ärendet beslutade den 22 juni 2011, Ks 198, att utse en parlamentarisk grupp med uppdrag att ta fram konkreta förslag till vad Djäkneskolan ska användas till. Under hösten 2011 formerades en politisk styrgrupp med ett utökat uppdrag att hantera kommunens samlade lokalförsörjningsbehov. Uppdraget har varit att ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan som speglar nuläget men också ger en bedömning och ett förslag på hur kommunens totala lokalbehov ska tillgodoses på ett kostnadseffektivt sätt. Utredningen etappindelades. I etapp ett ingick de mest centralt belägna fastigheterna. Det omfattade bland annat Fastighet Skara Jupiter 1, Skolgatan 1 Bladhska huset och Skolgatan 3 Båtsmanshuset och Fastighet Skara Iris 1, Trädgårdsgatan 4 Djäknestallet. fattade beslut den 30 maj 2012, Ks 100 om att samtal skulle inledas med de intressenter som idag nyttjar Bladhska huset, Båtsmanshuset och Djäknestallet. En nulägesrapport kring dessa tre fastigheter har sammanställts. Sammanställningen innefattar också synpunkter från de intressenter som idag

20 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (58) Ks 32, forts. nyttjar fastigheterna samt några olika framtidsscenarion. Efter det att nulägesrapporten sammanställts har utredningen kring eftersatt underhåll i kommunens fastigheter redovisats. Utredningen visar på ett eftersatt underhåll utvändigt på kr för Båtsmanshuset. Bladhska huset ingick inte i utredningen. Utifrån den utredningen, administrativa påslag och avkastningskrav har förvaltningen Service och Teknik gjort ytterligare en hyresuppskattning för Bladhska huset, Båtsmanshuset och Djäknestallet. Utifrån förvaltningens antagande blir skillnaden mellan uttagen hyreskostnad och uppskattad ca kr/år för Bladhska huset och Båtsmanshuset. Idag finns inga hyresintäkter från Båtsmanshuset. Bladhska huset och Båtsmanshuset har en hög administrativ kostnad i förhållande till sin nyttjandegrad. Det är viktigt att påpeka att det redovisas olika areor för husen i de olika rapporterna. Orsaken till detta är att man under årens lopp utgått från olika areabegrepp över vad som kan räknas in som bruksarea. Under hösten 2012 har allmänheten haft möjlighet att anmäla sitt intresse för ett eventuellt förvärv av fastigheterna eller en utveckling av verksamhetsidéer i fastigheterna. De som har visat intresse för Båtsmanshuset är intresserade av att användningen blir som den är idag. Intressenterna för Bladhska huset har några olika verksamhetsidéer som inte skiljer sig så mycket från dagens verksamhet mer än att nyttjandegraden utökas. Om det blir en och samma köpare till både Båtsmanshuset och Bladhska huset krävs ingen avstyckning och en förrättning kan göras omgående. Om det blir två olika köpare krävs en avstyckning. Kostnaden för en avstyckning ligger på ca kr och väntetiden på avstyckningsförrättningen är i dagsläget åtta till tio månader. Ett köpeavtal skrivs nu och när sedan förrättningen är klar skrivs köpebrevet. Bedömning Utifrån det uppkomna läget av tagna inriktningsbeslut och för att kunna möta framtida utmaningar så är det av stor vikt att skapa ett kostnadseffektivt lokalutnyttjande med långsiktiga lösningar och yteffektiva lokaler så att så mycket som möjligt av kommunens resurser går till kärnverksamheterna. Kommunen är inte alltid den optimala ägaren utan många gånger kan en privat ägare vara en bättre och effektivare förvaltare som skapar mer aktivitet i fastigheterna. Både Bladhska huset och Båtsmanshuset är belägna inom en detaljplan som är märkt med Q vilket innebär att såväl gårdsmiljön som byggnaderna är skyddade genom utökad bygglovsplikt. PBL reglerar byggnadernas användande och underhåll. De ligger också inom ett område med

21 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (58) Ks 32, forts. riksintresse för kulturmiljövården och där kulturlagret är skyddat. Detta innebär att kommunen har ett stort inflytande över fastigheterna även om de övergår till privat ägo. En översyn behöver också göras vad gäller lokaler som hyrs av föreningar. Hit hör frågor som lokaleffektivisering och rättviseaspekter. Vad gäller föreningarna i Båtsmanshuset och Bladhska huset står kommunen för hyreskostnaderna. Om fastigheterna inte säljs krävs en hyresreglering. Relationsritningar behöver upprättas för att klargöra bruksareorna. Det krävs också att någon form av pott för kulturhus som ej ingår i kärnverksamheterna upprättas. Fastigheterna kommer att konkurrera med övrigt eftersatt underhåll. Beslutsunderlag Kommunutvecklare Malin Tells tjänsteskrivelse den 1 mars Nulägesrapport Bladhska huset Nulägesrapport Båtsmanshuset Sammanställning allmänhetens intresse att förvärva fastigheterna Förvaltningen för Service och Teknik, fastighetschefen Stefans Svenssons hyresuppskattningar s beslut den 22 juni 2011, KS 198 s beslut den 30 maj 2012, Ks 100 Förslag till beslut på sammanträdet Fredrik Nordström (S) yrkar: Socialdemokraterna ifrågasätter försäljningen av ovan nämnda fastigheter då syftet enbart verkar vara av ekonomisk karaktär och ett sätt att undandra sig ansvaret för underhåll, hyresbortfall och ansvar för att fylla fastigheterna med verksamhet. I förslaget till Fördjupad Översiktsplan finns på sidan 25 ett ställningstagande kring området kulturmiljö. Där slås fast att Kommunen ska verka för att vårda, underhålla och utveckla sammanhållna och karaktärsskapande miljöer från olika tidsperioder. Nu är inte den fördjupade översiktsplanen beslutad men intentionerna i handlingens ställningstagande har passerat en omfattande politisk process.

22 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (58) Ks 32, forts. Det är av beslutsunderlagen svårt att utröna vilken princip och vilket syfte som utförsäljningen avser att fylla utöver den ekonomiska aspekten. Med anledning av ovanstående yrkar Socialdemokraterna: Att uppdrar åt kommundirektören att återkomma med förslag på hur verksamheten kan levandegöras i fastigheterna, till gagn för såväl föreningen som för allmänheten. Att uppdrar åt kommundirektören att återkomma med förslag på fortsatt hantering av hyror, bidrag och underhåll i en kommande översyn av hyresprinciper och lokalbidrag. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Charlotte Nordströms förslag. Paragrafen ska skickas till Samhällsbyggnadsnämnden Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid Kommunutvecklare Malin Tell

23 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (58) Ks 33 Dnr KS Fortsatt utredning av fastighet Skara Iris 1, Trädgårdsgatan 4 - Djäknestallet s beslut beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ytterligare undersöka och redovisa de intresseanmälningar som inkommit vad gäller Fastighet Skara Iris 1, Trädgårdsgatan 4 Djäknestallet, i syfte att levandegöra verksamhet i fastigheten till gagn för allmänheten och på ett för kommunen kostnadseffektivt sätt. Sammanfattning av ärendet beslutade den 22 juni 2011, Ks 198, att utse en parlamentarisk grupp med uppdrag att ta fram konkreta förslag till vad Djäkneskolan ska användas till. Under hösten 2011 formerades en politisk styrgrupp med ett utökat uppdrag att hantera kommunens samlade lokalförsörjningsbehov. Uppdraget har varit att ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan som speglar nuläget men också ger en bedömning och ett förslag på hur kommunens totala lokalbehov ska tillgodoses på ett kostnadseffektivt sätt. Utredningen etappindelades. I etapp ett ingick de mest centralt belägna fastigheterna. Det omfattade bland annat Fastighet Skara Jupiter 1, Skolgatan 1 Bladhska huset och Skolgatan 3 Båtsmanshuset och Fastighet Skara Iris 1, Trädgårdsgatan 4 Djäknestallet. fattade beslut den 30 maj 2012, Ks 100 om att samtal skulle inledas med de intressenter som idag nyttjar Bladhska huset, Båtsmanshuset och Djäknestallet. En nulägesrapport kring dessa tre fastigheter har sammanställts. Sammanställningen innefattar också synpunkter från de intressenter som idag nyttjar fastigheterna samt några olika framtidsscenarion. Efter det att nulägesrapporten sammanställts har utredningen kring eftersatt underhåll i kommunens fastigheter redovisats. Utredningen visar på ett eftersatt underhåll utvändigt på kr för Djäknestallet. Utifrån den utredningen, administrativa påslag och avkastningskrav har förvaltningen för Service och

24 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (58) Ks 33, forts. Teknik gjort ytterligare en hyresuppskattning för Bladhska huset, Båtsmanshuset och Djäknestallet. Utifrån förvaltningens antagande blir skillnaden mellan uttagen hyreskostnad och en uppskattad hyreskostnad ca kr/år för Djäknestallet. Idag finns en liten kostnadstäckning på ca 7000 kr/år vad gäller Djäknestallet. Det är pilgrimsverksamheten som totalt betalar ca 6000 kr/sommar och Vanja Nones Håkansson som betalar 800 kr/år. Ingen övrig kostnadstäckning finns. Djäknestallet har en hög administrativ kostnad i förhållande till sin nyttjandegrad. Det är viktigt att påpeka att det redovisas olika areor för husen i de olika rapporterna. Orsaken till detta är att man under årens lopp utgått från olika areabegrepp över vad som kan räknas in som bruksarea. Under hösten 2012 har allmänheten haft möjlighet att anmäla sitt intresse för ett eventuellt förvärv av fastigheterna eller en utveckling av verksamhetsidéer i fastigheterna. Intressenter för Djäknestallet har redovisat två olika användningsområden. Två intressenter kan tänka sig att driva antikvariat. En av intressenterna för Djäknestallet vill göra ett hantverkshus av Djäknestallet. Intressenten visar på en bra användning där byggnadens värden inte går förlorade utan till och med enligt förslaget förstärks. Även kulturstråket stärks. Intressenten är också öppen för att Djäkneföreningen och pilgrimsverksamheten skulle kunna inrymmas i huset, eventuellt också ett litet antikvariat. Pilgrimsverksamheten ser över möjligheten att eventuellt bedriva verksamheten på en annan plats än i Djäknestallet. Orsaken till det är två, dels osäkerheten kring Djäknestallets framtid och dels för att pilgrimerna har svårt att hitta till Djäknestallet från Domkyrkan. Vid en eventuell försäljning av fastigheten krävs en avstyckning och en ny detaljplan. Djäknestallet ligger inom Bibliotekets detaljplan och den uppger allmänt ändamål. En ny detaljplan för Djäknestallet skulle innefatta ett Q vilket innebär att byggnaden då blir skyddad genom utökad bygglovplikt. PBL reglerar byggnadens användande och underhåll. Djäknestallet ligger redan idag inom ett område med riksintresse för kulturmiljövården och där kulturlagret är skyddat. Kostnaden för att ta fram en ny detaljplan ligger på ca kr. Avstyckningen kostar ca kr Bedömning Utifrån det uppkomna läget av tagna inriktningsbeslut och för att kunna möta framtida utmaningar så är det av stor vikt att skapa ett kostnadseffektivt lokalutnyttjande med långsiktiga lösningar och yteffektiva lokaler så att så mycket som möjligt av kommunens resurser går till kärnverksamheterna.

Kommunstyrelsen. Rådhussalen, Rådhuset kl 08:30-12:12 ajournering för fika kl 09:27-09:55 samt inför beslut 11:38-11:53

Kommunstyrelsen. Rådhussalen, Rådhuset kl 08:30-12:12 ajournering för fika kl 09:27-09:55 samt inför beslut 11:38-11:53 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Kommunstyrelsen Plats och tid: Beslutande: Rådhussalen, Rådhuset kl 08:30-12:12 ajournering för fika kl 09:27-09:55 samt inför beslut 11:38-11:53 Charlotte Nordström (M), ordförande

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer