Kommunstyrelsen. Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen. Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid: Prubbasalen, klockan 08:30-16:45 Beslutande: Ersättare: Charlotte Nordström (M), ordförande Dan Åberg (M) Sven-Olof Ask (M) Elisabeth Stålarm (M) Gunilla Druve Jansson (C) Karl-Gustav Bynke (FP) Leif Brohede (KD) Fredrik Nordström (S) Håkan Ehn (S) Laila Skantz (S) Ulla Hellberg (S) Michael Karlsson (S) Magnus Gunnarsson (MP) Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S)

2 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (58) Övriga närvarande: Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Linda Mattila, kommunsekreterare Sören Andersson, ekonomichef, Kjell-Ove Karlsson, personalchef, Agnetha Johansson-Ståhlman, kvalitetscontroller, Jan Andersson, budgetekonom, Hanna Wallgren, kommunikatör, Göran Gustafsson, förvaltningschef service och teknik, Malin Tell, kommunutvecklare, Sven-Olof Östberg, trafiksamordnare, 27 Louise Albansson Brohede, kommunutvecklare, 28, 29, 44 Lena Bjugård Bränfeldt, förvaltningschef omsorgen 47 Marie Wennerholm, turistchef, Ulf Lindén, projektledare, Anna Sundbom, näringslivschef, Michael Leijon, projektledare, 40 Gunnemar Olsson, vd Projekt Koordinering, 40 Stefan Svensson, fastighetschef, 40 Ulla-Stina Millton, förvaltningschef barn- och utbildning, 40 Solveig Oscarsson, rektor, 40 Tina Karling Hellsvik, förvaltningschef samhällsbyggnad, 40

3 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (58) Justering : Fredrik Nordström Plats och tid: Kommunledningskontoret den 20 mars 2013 Justerade paragrafer: Underskrifter Sekreterare: Linda Mattila Ordförande: Charlotte Nordström : Fredrik Nordström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: : Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ned: Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Linda Mattila

4 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (58) Innehållsförteckning Ks 23 Val av protokollsjusterare... 6 Ks 24 Godkännande av dagordning... 7 Ks 25 Kommundirektören informerar... 8 Ks 26 Information från Skaraborgs kommunalförbund... 9 Ks 27 Dnr KS Remiss gällande årlig avstämning av Regionala trafikförsörjningsprogram. Förslag på inriktning för Västtrafik Ks 28 Dnr KS Feriepraktik sommaren Ks 29 Dnr KS Ny organisation för arbetsgruppen Ung i Skara Ks 30 Dnr KS Ansökningar om arrangemang sommaren Ks 31 Dnr KS Anhållan om medfinansiering av musikfestivalen Valle Baroque.. 18 Ks 32 Dnr KS Försäljning av fastighet Skara Jupiter1, Skolgatan 1, Bladhska huset och Skolgatan 3, Båtsmanshuset Ks 33 Dnr KS Fortsatt utredning av fastighet Skara Iris 1, Trädgårdsgatan 4 - Djäknestallet Ks 34 Dnr KS Remiss angående West Swedens framtida organisation och inriktning26 Ks 35 Dnr KS Övergripande projektorganisation för kommunens insatser i Varnhem.29 Ks 36 Dnr KS Information om Hornborgaområdet/Trandansen och Varnhem Ks 37 Dnr KS Grön omsorg, rehabilitering och pedagogik Ks 38 Dnr KS Skara i matlandet Sverige Ks 39 Dnr KS MEGA årsredovisning 2012 och framtida uppdrag Ks 40 Dnr KS Projektering ny 7-9 skola Ks 41 Dnr KS Omfördelning av investeringsmedel för 2013 för utförarstyrelsen... 37

5 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (58) Ks 42 Dnr KS Ansökan om medel till vuxenutbildningen Ks 43 Dnr KS Ekonomisk månadsrapport från kommunstyrelsen Ks 44 Dnr KS s verksamhetsrapport Ks 45 Dnr KS Årsredovisning för Skara kommun Ks 46 Dnr KS Personalbokslut för Skara kommun Ks 47 Dnr Information från omsorgsnämnden Ks 48 Dnr KS Skara Energi AB, inlösen lån och kommunal borgen Ks 49 Dnr KS Internkontroll 2012 Skara kommun, nämnder och styrelser Ks 50 Dnr KS Remissvar av Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämning för kommuner och landsting Ks 51 Dnr KS Medfinansiering av gång- och cykelväg mellan Nyboholm och Simmabo (etapp1) Ks 52 Dnr KS Detaljplan för Bernstorp Östra, Skara kommun, Västra Götalands län51 Ks 53 Dnr KS G kort ipad Ks 54 Dnr KS Remittering av motion om trafiksäkerhet för våra barn cykelhjälmar och reflexer till barnen i första klass Ks 55 Dnr KS Remittering av motion om spridning av rötslam på åkermark i Skara kommun 54 Ks 56 Dnr KS Utvärdering av Skara Götene gemensamma utförarstyrelse för service och teknik Ks 57 Dnr KS Remiss angående strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland Ks 58 Redovisning av delegationsbeslut Ks 59 Redovisning av meddelanden... 58

6 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (58) Ks 23 Val av protokollsjusterare s beslut beslutar att välja Fredrik Nordström som justerare av protokollet för dagens sammanträde.

7 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (58) Ks 24 Godkännande av dagordning s beslut beslutar att godkänna dagens föredragningslista. Ärende 15, Information om verksamheten på Green Tech Park, utgår.

8 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (58) Ks 25 Kommundirektören informerar Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid informerar kommunstyrelsens ledamöter om aktuella frågor inom kommunstyrelsen och kommunledningskontorets verksamhetsområde. Presentation av nya medarbetare på kommunledningskontoret, budgetekonom Jan Andersson och kommunikatör Hanna Wallgren.

9 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (58) Ks 26 Information från Skaraborgs kommunalförbund s ordförande Charlotte Nordström informerar kommunstyrelsens ledamöter om aktuella ärenden från Skaraborgs kommunalförbunds senaste styrelsesammanträde den 8 mars Ämnen som behandlades var bland annat: - Arbetsformer 2013 inom Turismsamarbetet. - Utvärdering av förbundets politiska organisation. - Omdisponering av medel för åtgärder på Stråk 5 med anledning av behov vid Husebykorset på RV49. Beslutsunderlag Protokoll från Skaraborgs kommunalförbunds styrelsesammanträde

10 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (58) Ks 27 Dnr KS Remiss gällande årlig avstämning av Regionala trafikförsörjningsprogram. Förslag på inriktning för Västtrafik s beslut beslutar att godkänna förslag till yttrande angående 2012 års uppföljning av trafikförsörjningsprogram och förslag till inriktning för Västtrafiks uppdrag beslutar om följande tillägg under Ingen kommentar, sista stycket sidan tre i Sven-Olof Östbergs förslag till yttrande gällande remiss regionala trafikförsörjningsprogram: Det är av stor vikt vid de kommande upphandlingarna att nya bussar är klimatsmarta och drivs på förnyelsebar energi för att kunna nå uppställda miljömål. Sammanfattning av ärendet Enligt de beslutade samverkansformerna med kommunerna ska trafikförsörjningsprogrammets strategiska inriktning tas fram i samråd med kommunerna. Därefter ska en avstämning av programmet ske årligen, genom en remiss till kommunerna, till dess att programmet revideras. Trafikförsörjningsprogrammet revideras vart fjärde år. Trafikförsörjningsprogrammet fastställdes av Västra Götalandsregionen i september I år blir därmed första gången en uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet och inriktning för de närmsta åren remitteras till kommunerna. 1 Uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet 2012 Det regionala trafikförsörjningsprogrammets övergripande mål och fyra första delmål fastställdes efter samråd i bl.a. kollektivtrafikråden, av regionfullmäktige den 18 september Programmet har således precis börjat gälla. En första upp-följning av indikatorer och mål har nu genomförts. För flera av indikatorerna blir 2012 basåret. Vissa indikatorer är också av sådan karaktär att de följs upp vart fjärde år pga att förändringar är trögrörliga, eller att mätningarna är

11 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (58) Ks 27, forts. kostsamma. Det innebär att det finns indikatorer där vi inte ännu kan uttala oss om riktningen. 2- Förslag till inriktning för Västtrafik Förslag till inriktning utgår från det regionala trafikförsörjningsprogrammet och utgör grund för Västtrafiks åtgärdsplanering, som påbörjas parallellt med denna remiss. Inriktningen planeras lyftas för beslut den 18 april i kollektivtrafiknämnden, för att möjliggöra för Västtrafiks planering av trafikförändringar. Inriktningen utgör också grunden för kollektivtrafiknämndens formella uppdrag till Västtrafik. Kollektivtrafiknämnden beslutar om ekonomisk ram och uppdrag till Västtrafik i september. Inriktningen och det kommande uppdraget är tvåårigt, men beslutas årligen. Det här är ett steg i syfte att skapa bättre kontinuitet i planeringen. Förslag till yttrande Uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet Uppföljningen ska i första hand ses som en nulägesbeskrivning, och som syftar till att utgöra grunden för jämförelser i kommande uppföljningar. Huvuddelen av indikatorerna visar en förhållandevis god måluppfyllelse. Undantaget är delmål 2 som indikerar varning. I övrigt inga kommentarer på uppföljningen. Förslag till Inriktning Västtrafiks uppdrag åren Nödvändiga åtgärder (N) Övergripande, för samtliga delmål gäller att samverkan mellan kollektivtrafikens parter, inklusive kommuner, trafikverk, trafikföretag osv. behöver fortsätta och vidareutvecklas för att målen ska nås. Kommentar: Konkreta åtgärder för att förbättra samverkan mellan parterna bör arbetas fram I första hand ska åtgärder i trafikutbudet genomföras där det råder akut kapacitetsbrist, samt trimningsåtgärder som leder till ett bättre resursutnyttjande. Kommentar: Vad får det för konsekvenser i landsbygdstrafik. Trimningsåtgärder kan innebära att vi får ett drifttänk. Kollektivtrafiken måste vara enkel att förstå och att använda. Enkelhet, kontinuitet och hög regularitet måste prioriteras.

12 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (58) Ks 27, forts. Tågtrafikens kapacitet och komfort byggs ut successivt. I första hand genom införande av nya tåg, som redan är beställda. Kommentar: Det är också viktigt att även tågtrafiken blir enkel använda. Idag köper Västtrafik platser på regionala och interregionala tåg (tex SJ). Då gäller inte t.ex. kontoladdning. Resenärer bryr sig inte om vilka som kör tågen Dessutom är det viktigt att byten och bytestider elimineras eller minimeras i så stor utsträckning som möjligt. Det innebär snabba och enkla förbindelser som på sikt genererar fler resenärer Nytt trafiksystem i och med trängselskattens införande behöver sätta sig. De närmsta åren krävs att Västtrafik noga följer resandemönster och parerar och justerar utbudet Kommentar: Det är bra att följa upp resandeutveckling men det får inte ske på bekostnad av enkelhet, snabbhet och regularitet. Utarbeta underlag inför beslut om trafikplikt Ingen kommentar Åtgärder för att säkerställa leveranskvalitet och störningsinformation. Kommentar: Vilka konkreta åtgärder är det som avses? Information och s.k. realtidssystem har branschen talat om de senaste 20 åren. Men det är fortfarande väldigt vanligt att resenärer vid förseningar och inställda turer är helt oinformerade om vad som händer. Här krävs verkligen krafttag. Fortsatt test och utveckling av anropsstyrd trafik inom pågående projekt. Kommentar: Bra att utveckla anropsstyrd trafik. Måste också bli både enklare och tryggare för resenären. Begreppsförvirringen är stor. Flextrafik, Närtrafik, m.m. År 2014 och 2015 prioriteras fortsatt systematiskt arbete att stegvis fasa ut fossila drivmedel, och säkerställa att detta sker på ett rimligt kostnadseffektivt sätt, i enlighet med miljö- och klimatstrategin. Stora steg tas i och med att många upphandlingar görs med trafikstart Ingen kommentar Utöver de nödvändiga åtgärder som beskrivs i förslaget poängteras följande:

13 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (58) Ks 27, forts. Upplevelse och besöksindustrin är en viktig tillväxtnäring i Skaraborg. Kollektivtrafiken till och från våra stora besöksmål bör därför utvecklas och förbättras i linje med Målbilden för Kollektivtrafiken i Skaraborg. Bättre samordning mellan särskild och allmän kollektivtrafik. Det är viktigt att uppdraget till Västtrafik tydliggörs på ett helt annat sätt än tidigare. Förutsättningar måste skapas för att möjliggöra resor i reguljär kollektivtrafik för våra funktionsnedsatta medborgare. När det gäller samordning av skolskjuts så måste Västtrafik blir mer flexibla när det gäller tidtabeller om det ska fungera. Information i form av tryckta tidtabeller bör återinföras Beslutsunderlag Trafiksamordnare Sven-Olof Östbergs tjänsteskrivelse Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götaland Förslag till inriktning för Västtrafiks uppdrag års uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet Förslag till beslut på sammanträdet Gunilla Druve Jansson (C), tilläggsyrkande: beslutar om följande tillägg under Ingen kommentar, sista stycket sidan tre i Sven-Olof Östbergs förslag till yttrande gällande remiss regionala trafikförsörjningsprogram: Det är av stor vikt vid de kommande upphandlingarna att nya bussar är klimatsmarta och drivs på förnyelsebar energi för att kunna nå uppställda miljömål. Paragrafen ska skickas till Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid Kommunutvecklare Malin Tell Trafiksamordnare Sven-Olof Östberg

14 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (58) Ks 28 Dnr KS Feriepraktik sommaren 2013 s beslut beslutar att kr omfördelas från Ung i Skara till omsorgsnämnden i syfte att bekosta feriepraktikplatser sommaren Sammanfattning av ärendet Sommaren 2013 kan Arbetsmarknadsenheten erbjuda 97 elever feriepraktik i åk 9 och åk 1 på gymnasiet. Feriepraktiken ges under tre veckor för varje elev, och med en timlön 51 kr. Feriepraktikplatserna handhas av Arbetsmarknadsenheten inom Omsorgsförvaltningen. Omsorgsnämnden har beslutat att äska medel om kr från kommunstyrelsen via Ung i Skara för att kunna erbjuda ytterligare 45 ungdomar feriepraktik. Detta skulle ge möjlighet för totalt 142 elever att få en feriepraktikplats under sommaren Enligt barn- och utbildningsförvaltningen kommer 213 elever att avsluta sitt nionde skolår i juni elever som är skrivna i Skara kommer att avsluta sitt första skolår på gymnasiet i juni Totalt har 433 elever möjlighet att ansöka om en feriepraktikplats till sommaren i år. Beslutsunderlag Kommunutvecklare Louise Albansson Brohedes tjänsteskrivelse Omsorgsnämndens beslut den 22 januari 2013, 7 Paragrafen ska skickas till Kommunutvecklare Louise Albansson Brohede Omsorgsnämnden

15 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (58) Ks 29 Dnr KS Ny organisation för arbetsgruppen Ung i Skara s beslut beslutar att kommundirektören får i uppdrag att presentera ny form till samverkansråd i ungdomsfrågor och därmed avsluta Ung i Skara. Sammanfattning av ärendet Arbetsgruppen Ung i Skara har tagit fram ett förslag till ny organisation. Den en redogörelse av ett nytt arbetssätt som syftar till att stärka möjligheterna till att stötta ungdomar i Skara kommun. Nuvarande arbetsgrupp ska bli en styrgrupp med mandat att arbeta med övergripande ungdomsfrågor i kommunen. Organisationens uppdrag Styrgruppens uppdrag är att arbeta övergripande och strategiskt med ungdomsfrågor i Skara kommuns verksamhet. Gruppen verkställer genom att ge samordnaren uppdrag om vad som ska genomföras. Styrgruppen kan adjungera in tjänstemän för att få löpande information om olika ungdomsfrågor. Deltagare i styrgruppen ska vara: Nämndsordförande för kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden samt förvaltningschefer för kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen. Gruppen ska därutöver ha en sammankallande tjänstemannafunktion, en samordnare. Barn- och utbildningsförvaltningen ska utse samordnare. Dennes roll är att sammankalla gruppen, vara sekreterare vid dess möten samt handlägga ungdomsansökningar. Samordnaren ska även samla tjänstemän för att verkställa uppdrag från styrgruppen. Organisationsplacering Ung i Skara ska organisatoriskt kvarstå som en arbetsgrupp under folkhälsorådet. Detta då det är en tvärsektoriell grupp som spänner över flera verksamhetsområden. Gruppen ska dock ha en tydlig koppling till Ungdomens hus, som ska vara navet i kommunen för ungdomsfrågor och aktiviteter.

16 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (58) Ks 29, forts. Ekonomiska förutsättningar kr per år finns budgeterade till Ung i Skara, dessa ligger inom ramen för kommunstyrelsens budget. Ungefär kr ska varje år gå till feriepraktikplatser. Arbetsmarknadsenheten verkställer årligen arbetet med feriepraktikplatser. Övriga medel står styrgruppen fritt att disponera till uppdrag som kommer ungdomar till del. Ung i Skara-pengen, som riktar sig till ungdomar år kommer att kvarstå. Ansökningarna ska administrativt handläggas av samordnaren. Dessa medel ska dock inte läggas till ramen för Ungdomens hus. Tidsperspektiv Denna verksamhetsbeskrivning bör efter överenskommelse i Ung i Skara, Folkhälsorådet och barn- och utbildningsförvaltningen gälla i sin helhet från och med våren Arbetet med att ta fram nya uppdrag och kriterier för kommer att ske under Beslutsunderlag Kommunutvecklare Louise Albansson Brohedes tjänsteskrivelse den 8 januari 2013 Kommunutvecklare Louise Albanssons tjänsteskrivelse den 16 juli 2010 s beslut den 24 november 2010, 235 Paragrafen ska skickas till Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid Kommunutvecklare Louise Albansson Brohede

17 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (58) Ks 30 Dnr KS Ansökningar om arrangemang sommaren 2013 s beslut beslutar att tillstyrka ansökan gällande Skarakvällar 2013 samt att avslå ansökningarna från Sweden Rockabilly Festival och Sommarland Car Show. Reservation Fredrik Nordström (S), Håkan Ehn (S), Laila Skantz (S), Ulla Hellberg (S), Michael Karlsson (S) och Magnus Gunnarsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Michael Karlssons (S) förslag. Sammanfattning av ärendet Det har kommit in tre ansökningar om bidrag för arrangemang sommaren 2013; Skarakvällar 2012, Sweden Rockabilly Festival och Sommarland Car Show. Beslutsunderlag Kommunikationschef Kajsa Ekedahls tjänsteskrivelse den 21 februari 2013 med tillhörande tre bilagor. Stöd till arrangemang, anvisningar för hantering av förfrågningar till Skara kommun Förslag till beslut på sammanträdet Michael Karlsson (S): Michael Karlsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen antar ett partnererbjudande för kronor till Sweden Rockabilly Festival eftersom arrangemanget stärker besöksnäringen och turismen i kommunen. Paragrafen ska skickas till Helena Nyman, kontaktperson Skarakvällar 2013 Göran S Johansson, kontaktperson Sommarland Car Show Sweden Rockabilly Festival AB

18 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (58) Ks 31 Dnr KS Anhållan om medfinansiering av musikfestivalen Valle Baroque s beslut ställer sig positiva till att kultur- och fritidsnämnden medfinansierar musikfestivalen Valle Baroque. Sammanfattning av ärendet För andra året i rad planeras nu en större musikfestival i Vallebygden med barocktema. Festivalen ska äga mm augusti med konserter, ensembler från hela Europa, öppna repetitioner, utställningar, kurser och workshops. Om kommunen medfinansierar kommer Västra Götalandsregionens kultursekretariat att medfinansiera med ytterligare kr. En festival av det här slaget ger möjlighet för Skara kommun att utvecklas som mötesplats för kulturella upplevelser. Arrangörer och andra aktörer är Göteborg Baroque, Västra Götalandsregionen, Vallevägen, Falköpings kommun, Falbygdens mat & kultur, Studieförbundet Sensus och Skara stift. Bland annat kommer Göteborgsoperan till Tomtens kalkbrott för en fyrverkeriföreställning. Under våren 2013 har Skara kommun via förvaltnings chef och kultursekreterare även träffat Västra Götalandsregionens företrädare vid Kultursekretariatet för att för att diskutera möjliga aktiviteter knutna till Valle Baroque och undersöka möjligheter för en regional medfinansiering. Detta kommer att bli möjligt under förutsättning att Skara kommun medfinansierar. Kultur- och fritidsnämnden är positiv till fler evenemang i Skara sommartid som ett led i att stärka varumärket Skara för invånare och besökare. Ett sådant stort arrangemang som Valle Baroque behöver drivas professionellt och med tillräckliga resurser. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämndens beslut den 21 februari 2013, 12 Utkast till programtablå Valle Baroque 2013 Paragrafen ska skickas till Kultur- och fritidsnämnden

19 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (58) Ks 32 Dnr KS Försäljning av fastighet Skara Jupiter1, Skolgatan 1, Bladhska huset och Skolgatan 3, Båtsmanshuset s beslut beslutar att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att sälja fastighet Skara Jupiter 1, Skolgatan 1 - Bladhska huset och Skolgatan 3 Båtsmanshuset. Reservation Fredrik Nordström (S), Håkan Ehn (S), Laila Skantz (S), Ulla Hellberg (S), Michael Karlsson (S) och Magnus Gunnarsson (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Nordströms (S) förslag. Sammanfattning av ärendet beslutade den 22 juni 2011, Ks 198, att utse en parlamentarisk grupp med uppdrag att ta fram konkreta förslag till vad Djäkneskolan ska användas till. Under hösten 2011 formerades en politisk styrgrupp med ett utökat uppdrag att hantera kommunens samlade lokalförsörjningsbehov. Uppdraget har varit att ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan som speglar nuläget men också ger en bedömning och ett förslag på hur kommunens totala lokalbehov ska tillgodoses på ett kostnadseffektivt sätt. Utredningen etappindelades. I etapp ett ingick de mest centralt belägna fastigheterna. Det omfattade bland annat Fastighet Skara Jupiter 1, Skolgatan 1 Bladhska huset och Skolgatan 3 Båtsmanshuset och Fastighet Skara Iris 1, Trädgårdsgatan 4 Djäknestallet. fattade beslut den 30 maj 2012, Ks 100 om att samtal skulle inledas med de intressenter som idag nyttjar Bladhska huset, Båtsmanshuset och Djäknestallet. En nulägesrapport kring dessa tre fastigheter har sammanställts. Sammanställningen innefattar också synpunkter från de intressenter som idag

20 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (58) Ks 32, forts. nyttjar fastigheterna samt några olika framtidsscenarion. Efter det att nulägesrapporten sammanställts har utredningen kring eftersatt underhåll i kommunens fastigheter redovisats. Utredningen visar på ett eftersatt underhåll utvändigt på kr för Båtsmanshuset. Bladhska huset ingick inte i utredningen. Utifrån den utredningen, administrativa påslag och avkastningskrav har förvaltningen Service och Teknik gjort ytterligare en hyresuppskattning för Bladhska huset, Båtsmanshuset och Djäknestallet. Utifrån förvaltningens antagande blir skillnaden mellan uttagen hyreskostnad och uppskattad ca kr/år för Bladhska huset och Båtsmanshuset. Idag finns inga hyresintäkter från Båtsmanshuset. Bladhska huset och Båtsmanshuset har en hög administrativ kostnad i förhållande till sin nyttjandegrad. Det är viktigt att påpeka att det redovisas olika areor för husen i de olika rapporterna. Orsaken till detta är att man under årens lopp utgått från olika areabegrepp över vad som kan räknas in som bruksarea. Under hösten 2012 har allmänheten haft möjlighet att anmäla sitt intresse för ett eventuellt förvärv av fastigheterna eller en utveckling av verksamhetsidéer i fastigheterna. De som har visat intresse för Båtsmanshuset är intresserade av att användningen blir som den är idag. Intressenterna för Bladhska huset har några olika verksamhetsidéer som inte skiljer sig så mycket från dagens verksamhet mer än att nyttjandegraden utökas. Om det blir en och samma köpare till både Båtsmanshuset och Bladhska huset krävs ingen avstyckning och en förrättning kan göras omgående. Om det blir två olika köpare krävs en avstyckning. Kostnaden för en avstyckning ligger på ca kr och väntetiden på avstyckningsförrättningen är i dagsläget åtta till tio månader. Ett köpeavtal skrivs nu och när sedan förrättningen är klar skrivs köpebrevet. Bedömning Utifrån det uppkomna läget av tagna inriktningsbeslut och för att kunna möta framtida utmaningar så är det av stor vikt att skapa ett kostnadseffektivt lokalutnyttjande med långsiktiga lösningar och yteffektiva lokaler så att så mycket som möjligt av kommunens resurser går till kärnverksamheterna. Kommunen är inte alltid den optimala ägaren utan många gånger kan en privat ägare vara en bättre och effektivare förvaltare som skapar mer aktivitet i fastigheterna. Både Bladhska huset och Båtsmanshuset är belägna inom en detaljplan som är märkt med Q vilket innebär att såväl gårdsmiljön som byggnaderna är skyddade genom utökad bygglovsplikt. PBL reglerar byggnadernas användande och underhåll. De ligger också inom ett område med

21 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (58) Ks 32, forts. riksintresse för kulturmiljövården och där kulturlagret är skyddat. Detta innebär att kommunen har ett stort inflytande över fastigheterna även om de övergår till privat ägo. En översyn behöver också göras vad gäller lokaler som hyrs av föreningar. Hit hör frågor som lokaleffektivisering och rättviseaspekter. Vad gäller föreningarna i Båtsmanshuset och Bladhska huset står kommunen för hyreskostnaderna. Om fastigheterna inte säljs krävs en hyresreglering. Relationsritningar behöver upprättas för att klargöra bruksareorna. Det krävs också att någon form av pott för kulturhus som ej ingår i kärnverksamheterna upprättas. Fastigheterna kommer att konkurrera med övrigt eftersatt underhåll. Beslutsunderlag Kommunutvecklare Malin Tells tjänsteskrivelse den 1 mars Nulägesrapport Bladhska huset Nulägesrapport Båtsmanshuset Sammanställning allmänhetens intresse att förvärva fastigheterna Förvaltningen för Service och Teknik, fastighetschefen Stefans Svenssons hyresuppskattningar s beslut den 22 juni 2011, KS 198 s beslut den 30 maj 2012, Ks 100 Förslag till beslut på sammanträdet Fredrik Nordström (S) yrkar: Socialdemokraterna ifrågasätter försäljningen av ovan nämnda fastigheter då syftet enbart verkar vara av ekonomisk karaktär och ett sätt att undandra sig ansvaret för underhåll, hyresbortfall och ansvar för att fylla fastigheterna med verksamhet. I förslaget till Fördjupad Översiktsplan finns på sidan 25 ett ställningstagande kring området kulturmiljö. Där slås fast att Kommunen ska verka för att vårda, underhålla och utveckla sammanhållna och karaktärsskapande miljöer från olika tidsperioder. Nu är inte den fördjupade översiktsplanen beslutad men intentionerna i handlingens ställningstagande har passerat en omfattande politisk process.

22 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (58) Ks 32, forts. Det är av beslutsunderlagen svårt att utröna vilken princip och vilket syfte som utförsäljningen avser att fylla utöver den ekonomiska aspekten. Med anledning av ovanstående yrkar Socialdemokraterna: Att uppdrar åt kommundirektören att återkomma med förslag på hur verksamheten kan levandegöras i fastigheterna, till gagn för såväl föreningen som för allmänheten. Att uppdrar åt kommundirektören att återkomma med förslag på fortsatt hantering av hyror, bidrag och underhåll i en kommande översyn av hyresprinciper och lokalbidrag. Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Charlotte Nordströms förslag. Paragrafen ska skickas till Samhällsbyggnadsnämnden Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid Kommunutvecklare Malin Tell

23 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (58) Ks 33 Dnr KS Fortsatt utredning av fastighet Skara Iris 1, Trädgårdsgatan 4 - Djäknestallet s beslut beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att ytterligare undersöka och redovisa de intresseanmälningar som inkommit vad gäller Fastighet Skara Iris 1, Trädgårdsgatan 4 Djäknestallet, i syfte att levandegöra verksamhet i fastigheten till gagn för allmänheten och på ett för kommunen kostnadseffektivt sätt. Sammanfattning av ärendet beslutade den 22 juni 2011, Ks 198, att utse en parlamentarisk grupp med uppdrag att ta fram konkreta förslag till vad Djäkneskolan ska användas till. Under hösten 2011 formerades en politisk styrgrupp med ett utökat uppdrag att hantera kommunens samlade lokalförsörjningsbehov. Uppdraget har varit att ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan som speglar nuläget men också ger en bedömning och ett förslag på hur kommunens totala lokalbehov ska tillgodoses på ett kostnadseffektivt sätt. Utredningen etappindelades. I etapp ett ingick de mest centralt belägna fastigheterna. Det omfattade bland annat Fastighet Skara Jupiter 1, Skolgatan 1 Bladhska huset och Skolgatan 3 Båtsmanshuset och Fastighet Skara Iris 1, Trädgårdsgatan 4 Djäknestallet. fattade beslut den 30 maj 2012, Ks 100 om att samtal skulle inledas med de intressenter som idag nyttjar Bladhska huset, Båtsmanshuset och Djäknestallet. En nulägesrapport kring dessa tre fastigheter har sammanställts. Sammanställningen innefattar också synpunkter från de intressenter som idag nyttjar fastigheterna samt några olika framtidsscenarion. Efter det att nulägesrapporten sammanställts har utredningen kring eftersatt underhåll i kommunens fastigheter redovisats. Utredningen visar på ett eftersatt underhåll utvändigt på kr för Djäknestallet. Utifrån den utredningen, administrativa påslag och avkastningskrav har förvaltningen för Service och

24 SKARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (58) Ks 33, forts. Teknik gjort ytterligare en hyresuppskattning för Bladhska huset, Båtsmanshuset och Djäknestallet. Utifrån förvaltningens antagande blir skillnaden mellan uttagen hyreskostnad och en uppskattad hyreskostnad ca kr/år för Djäknestallet. Idag finns en liten kostnadstäckning på ca 7000 kr/år vad gäller Djäknestallet. Det är pilgrimsverksamheten som totalt betalar ca 6000 kr/sommar och Vanja Nones Håkansson som betalar 800 kr/år. Ingen övrig kostnadstäckning finns. Djäknestallet har en hög administrativ kostnad i förhållande till sin nyttjandegrad. Det är viktigt att påpeka att det redovisas olika areor för husen i de olika rapporterna. Orsaken till detta är att man under årens lopp utgått från olika areabegrepp över vad som kan räknas in som bruksarea. Under hösten 2012 har allmänheten haft möjlighet att anmäla sitt intresse för ett eventuellt förvärv av fastigheterna eller en utveckling av verksamhetsidéer i fastigheterna. Intressenter för Djäknestallet har redovisat två olika användningsområden. Två intressenter kan tänka sig att driva antikvariat. En av intressenterna för Djäknestallet vill göra ett hantverkshus av Djäknestallet. Intressenten visar på en bra användning där byggnadens värden inte går förlorade utan till och med enligt förslaget förstärks. Även kulturstråket stärks. Intressenten är också öppen för att Djäkneföreningen och pilgrimsverksamheten skulle kunna inrymmas i huset, eventuellt också ett litet antikvariat. Pilgrimsverksamheten ser över möjligheten att eventuellt bedriva verksamheten på en annan plats än i Djäknestallet. Orsaken till det är två, dels osäkerheten kring Djäknestallets framtid och dels för att pilgrimerna har svårt att hitta till Djäknestallet från Domkyrkan. Vid en eventuell försäljning av fastigheten krävs en avstyckning och en ny detaljplan. Djäknestallet ligger inom Bibliotekets detaljplan och den uppger allmänt ändamål. En ny detaljplan för Djäknestallet skulle innefatta ett Q vilket innebär att byggnaden då blir skyddad genom utökad bygglovplikt. PBL reglerar byggnadens användande och underhåll. Djäknestallet ligger redan idag inom ett område med riksintresse för kulturmiljövården och där kulturlagret är skyddat. Kostnaden för att ta fram en ny detaljplan ligger på ca kr. Avstyckningen kostar ca kr Bedömning Utifrån det uppkomna läget av tagna inriktningsbeslut och för att kunna möta framtida utmaningar så är det av stor vikt att skapa ett kostnadseffektivt lokalutnyttjande med långsiktiga lösningar och yteffektiva lokaler så att så mycket som möjligt av kommunens resurser går till kärnverksamheterna.

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Kommunstyrelsen. Rådhussalen, Rådhuset kl 08:30-12:12 ajournering för fika kl 09:27-09:55 samt inför beslut 11:38-11:53

Kommunstyrelsen. Rådhussalen, Rådhuset kl 08:30-12:12 ajournering för fika kl 09:27-09:55 samt inför beslut 11:38-11:53 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Kommunstyrelsen Plats och tid: Beslutande: Rådhussalen, Rådhuset kl 08:30-12:12 ajournering för fika kl 09:27-09:55 samt inför beslut 11:38-11:53 Charlotte Nordström (M), ordförande

Läs mer

Lilla Rådhussalen, Rådhuset Måndag den 5 maj Kl. 13:00-14:15 Rast kl. 13:45-14:00

Lilla Rådhussalen, Rådhuset Måndag den 5 maj Kl. 13:00-14:15 Rast kl. 13:45-14:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Kommunstyrelsen Serviceutskottet Plats och tid: Lilla Rådhussalen, Rådhuset Måndag den 5 maj Kl. 13:00-14:15 Rast kl. 13:45-14:00 Beslutande: Jessica Bredenberg (S), ordförande

Läs mer

Camilla Skogh (S) Sebastian Clausson (S) Per-Åke Pettersson (S) Martin Johansson (V), 32-49 Patrik Ragnar (M)

Camilla Skogh (S) Sebastian Clausson (S) Per-Åke Pettersson (S) Martin Johansson (V), 32-49 Patrik Ragnar (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, klockan 08:30 Beslutande: Fredrik Nordström (S), ordförande Håkan Ehn (S) Ulla Hellberg (S) Michael Karlsson (S) Laila Skantz (S) Magnus

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Rådhussalen, Rådhuset. Onsdagen den 12 november 2014 Kl. 08:30-11:30

Rådhussalen, Rådhuset. Onsdagen den 12 november 2014 Kl. 08:30-11:30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset Onsdagen den 12 november 2014 Kl. 08:30-11:30 Beslutande: Fredrik Nordström (S) ordförande Håkan Ehn (S) Ulla Helleberg (S) Laila Skantz

Läs mer

KALLELSE. Datum Kommunstyrelsen. kl. 08:30-16:00 (observera att tid är avsatt för ajournering inför beslut) Lunch 12:00-13:00

KALLELSE. Datum Kommunstyrelsen. kl. 08:30-16:00 (observera att tid är avsatt för ajournering inför beslut) Lunch 12:00-13:00 KALLELSE 1(7) Kommunstyrelsen KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Nämnd: Kommunstyrelsen Plats: Onsdagen den 6 april 2016 Rådhussalen, Rådhuset Tid: kl. 08:30-16:00 (observera att tid är avsatt för ajournering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 1 Plats och tid Tibro kommun, sammanträdesrum Bonaren kl 14:00-15:15 Beslutande Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg

Läs mer

Lilla Rådhussalen, Rådhuset Fredagen den 7 november Kl. 08:00-09:15

Lilla Rådhussalen, Rådhuset Fredagen den 7 november Kl. 08:00-09:15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Kommunstyrelsen Serviceutskottet Plats och tid: Lilla Rådhussalen, Rådhuset Fredagen den 7 november Kl. 08:00-09:15 Beslutande: Övriga närvarande: Jessica Bredenberg (S), ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 10.45 12.25 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Jessica Bredenberg (S) Kristina Adolfsson (S) Peter Holm

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:40 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid: Jula hotell kl. 12.50-13.50, 14.00-14.35 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(6) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-16.55. Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll 1(3) Plats och tid Djäkneskolan, kl. 08:30-21:45 Ajournering: Innan p.9 20:10-20:20 och under p. 10 21:30-21:35 Beslutande Ledamöter Se bifogat närvaroprotokoll Övriga närvarande Justerare Ulrika Strandroth

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2016.46 Datum: 2016-03-03 Miljöplanerare Annika Friberg E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S)

omsorgskontoret, Skara Thomas Gustafsson (M) Anette Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid: Tisdagen den 17 juni 2014 kl 13.00--16.00 omsorgskontoret, Skara Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Michael Karlsson (S), ordförande Margareta Wing Andersson

Läs mer

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11.

Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh (MP) Salima Fahad (V) Kommunkontoret, tisdag 13 januari, kl 11. - KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 11.00 Beslutande Torbjörn Ivarsson (LP), ordförande Pär Jansson (C) Carola Eriksson (S) Joel Lindh

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren kl. 08:15-12:00 Beslutande Claes Jägevall (FP) Rolf Eriksson (S) Ann-Britt Danielsson (M) Stefan Larsson (KD) Anne-Marie Wahlström (S) Övriga deltagande Christina

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2013-11-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragrafer 86-94 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland med utblick till samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland med utblick till samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer Remiss till kollektivtrafikråden: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 2017-2020 med utblick till 2035 - samt avstämning av kollektivtrafikens samverkansformer Hösten 2012 fastställde

Läs mer

Kommunstyrelsen. Se närvarolista

Kommunstyrelsen. Se närvarolista 1(10) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 13.00-14.43 Beslutande Se närvarolista Övriga närvarande Monica Högberg, kommunchef Ann-Charlott Karlsson, kommunsekreterare Miamaria Runnqvist,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden 1(18) Plats och tid Konferensrummet Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 13.00-16:30 Beslutande Ledamöter Michael Karlsson (S) ordförande Anna Helgesson (S) vice ordförande Markus Hagberg (M) andra vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan 13.30-17.20 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl 13.30-17.00 108-115

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2015-08-25 Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset, plan 3, Hamnen klockan 08:30-12:10 ande Miguel Odhner (S) Ordförande Anders Holmensköld (M) Vice ordförande Ulrika Winblad (S) Jan Tollesson (FP) Gun-Marie Daun (KD)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl

Förvaltningskontoret, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck(fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Kulturnämnden 2009-10-27 INNEHÅLL

Kulturnämnden 2009-10-27 INNEHÅLL INNEHÅLL 90. Ekonomisk rapport per 2009-09-30 91. Uppföljning av intern kontrollplan 2009 92. Kulturstipendium 93. S-gruppens förslag att äska medel från kommunfullmäktige 94. Ansökan om bidrag från Musikföreningen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Bengt Sävhammar (KD) Per Svensson (S)

Bengt Sävhammar (KD) Per Svensson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Harven kl. 8.30-9.30, 9.50-11.05 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13

Peter Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare Albin Frandsen, samhällsplanerare 13 2014-05-20 Sida 1-6 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2014-05-20, kl. 08:15-11:15. ande Bengt-Åke Rehn (S) Malin Höglund (M) Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) 10 Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Plats och tid IS/IT-enheten, Mora, kl. 09.00-11.05 Beslutande Bengt-Åke Rehn (S), ordförande, Mora Marie Olsson (S), Orsa Nils-Åke Norman (M), ersättare för Kjell Tenn, (C),

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

Ledamöter Åsa Karlsson (S) Götene kommun Susanne Andersson (C) Götene Kommun Håkan Ehn (S), Skara kommun Leif Brohede (KD), Skara kommun

Ledamöter Åsa Karlsson (S) Götene kommun Susanne Andersson (C) Götene Kommun Håkan Ehn (S), Skara kommun Leif Brohede (KD), Skara kommun 1(8) Plats och tid Presidierummet, Centrumhuset Götene 12 oktober 2015 klockan 10.00-11.30 Beslutande Ledamöter Åsa Karlsson (S) Götene kommun Susanne Andersson (C) Götene Kommun Håkan Ehn (S), Skara kommun

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-09-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl. 19.00-20.30 Beslutande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Harven. Lena Skogh

ANSLAG/BEVIS. Harven. Lena Skogh SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Utförarstyrelsen Plats och tid: Brandstationen i Götene kl. 8.30-9.30, 9.50-12.05 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

Utses att justera: Pontus Wessman (MP) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Kommunkontoret, Kisa. Paragrafer: 170-180

Utses att justera: Pontus Wessman (MP) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Kommunkontoret, Kisa. Paragrafer: 170-180 Kommunstyrelsen 2013-10-14 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-10-14 klockan 13.00 17.30 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Malin Svensson (M) Roger Rydström (S) Ing-Britt Andersson (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, 13.00-15.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Plats och tid ande Sammanträdesrum Bonaren, Tibro kommun Kl 14.00-16.00 Claes Jägevall Rolf Eriksson Kjell Sjölund Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson (ers) Övriga deltagande Staffan Löfving, kommunrevisor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-10 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50 Utses att justera

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT

PROTOKOLL KS BUDGETUTSKOTT 2015-02-16 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Ulf Molin (C), vice ordförande Anita Söderlind (M) Anders Ståhl (M) Lennart Nilsson (S) Fredrik

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.15-15.40 Beslutande: Sebastian Clausson (S), ordförande Gunnar Sporrong (MP) Kristina Adolfsson (S) Sven Gustafsson

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer