Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet i kommunhuset, kl Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Övriga deltagare Henrik Kellgren, vatten-och renhållningschef Pål Albing, teknisk chef Sara Lindberg, ekonom 82 Kristin Kinander, ekonom 82 Elizabeth Devlin, planarkitekt Susanne Ohlsson, nämndsekreterare Utses att justera Maria Johansson Arnström (S) Justeringens tid 15/8 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Susanne Ohlsson Åke Morin (KV) Maria Johansson Arnström (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommuhuset, Hyltebruk Susanne Ohlsson

2 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 80 Godkännande av dagordning och val av justerare 80 Godkännande av dagordning och val av justerare 2 81 Meddelande och information Uppföljning och redovisning 2011 ekonomi 5 83 WEPA-inriktning 6 84 Remiss, handikappolitiskt program 7 85 Samordnad fastighetsförvaltning 8 86 Vattenskyddsområden 9 87 Huvudmannaskap för vägföreningar Hastighetsreglering till 30-, 40- och 60km/h i tätbebyggt område Motion till kommunfullmäktige i Hylte ang. parkeringsplatser Örnahallen - Örnaskolan (2011 KS0074) Motion: Vägfinansiering till permanentboende i kommunen. (2011 KS0106) Remiss till SBN Motion: Gång- och cykelväg samt markerat övergångsställe på Bolmenvägen i Unnaryd (2011 KS0099) Remiss till SBN Motionssvar: Inventering av toaletter i anslutning till offentliga lokaler (2010 KS0113) Val av ytterligare två representanter till styrgrupp för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Miljökonsekvensbeskrivning Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Översiktsplan/tematiskt tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Olovligt bygge Höghult 1: Återkallande av bygglovsansökan, begäran om pengar tillbaka. Nittebo 1: Förhandsbesked servicebyggnader Vallnäs camping Ovårdad tomt miljö Beslut om delegeringsrätt till ny handläggare på miljöenheten 26

3 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 101 Övrigt 27 Arbetsutskottets beslut Ärendelistan har varit utsänd och arbetsutskottet beslutar att arbeta efter denna. Maria Johansson Arnström (S) justerar protokollet tillsammans med ordförande Åke Morin (KV).

4 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 81 Meddelande och information 2011 Dnr 2011 SBN0004 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 43 Mål- och resursplan ( ) Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 45 Mobila reservkraftverk ( ) Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 47 Ny plan- och byggtaxa ( ) Beslut Länsstyrelsen Tränshult 1:5 Mail om erbjudande från Emmaus Björkå kring klädboxar Fråga från Öppet Forum kring lekpark för barn i Hylte kommun Samverkansprotokoll från Miljöenheten Broschyr från Avfall Sverige Arbetsutskottets beslut Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. Arbetsutskottet ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att inför nämndens möte undersöka möjligheter och eventuella problem kring Emmaus Björkås erbjudande om klädboxar. Kontoret får också i uppdrag att se över återvinningsplatser i kommunen utifrån avfallsplanen och komma med förslag på platser. Arbetsutskottet föreslår till samhällsbyggnadsnämnden att ge uppdrag till samhällsbyggnadskontoret att se över möjligheter för en lekpark och vilka resurser som finns för detta. Beslut skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret

5 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 82 Uppföljning och redovisning ekonomi Dnr 2011 SBN0002 Nämnder och styrelser i Hylte kommun skall inlämna och presentera budgetutfallsprognos efter tre, sex och nio månaders utfall. Samhällsbyggnadsnämnden har valt att dessutom ta fram en prognos för de mellanliggande månaderna. Delårsbokslutet har räkenskapsperiod till Samhällsbyggnadsnämndens nettobudget på kr omfattar budget för affärs- och resultatenheten, plan- och byggenheten, miljöenheten samt nämndverksamheten. Prognostiserad avvikelse mot budget efter sex månaders utfall är kr. Tjänsteskrivelse (Kristin Kinander) Delårsbokslutdokument för Samhällsbyggnadskontoret, där prognos efter sex månaders utfall ingår för drift samt investeringar Samhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsbokslutet och prognosen efter sex månader 2011.

6 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 83 WEPA-inriktining Dnr 2011 SBN0197 Vi har fått analysen av West Sweden på de 14 inriktningar som lämnades till West Sweden den maj. Kommunstyrelsen vill att varje nämnd svarar på bifogad enkät och skickar dem så att de är kommunstyrelsen tillhanda senast 16 september. De kommer då att välja ut fem stycken inriktningar som kommunen ska gå vidare med. De inriktningar som i första hand berör samhällsbyggnadsnämndens verksamhet är inriktning 4a Energieffektivisering genom Intelligent Energy Europe II SAVE där man öppnat för stöd till hållbara investeringar. Stödet är uppdelat i två delar, dels en som erbjuder lån till investeringen och dels en som erbjuder tekniskt stöd i själva planeringen och förberedelsen av investeringen. Inriktning 4b Energieffektivisering genom Rurener syftar till att skapa ett nätverk för mindre landsbygdskommuner som är intresserade av att bli mer hållbara ur ett energiperspektiv. Hyltes vänort Lihula i Estland har uttryckt intresse att samarbeta med Hylte kring dessa frågor. Inriktning 8. Marknadsföring av attraktivt boende i Torup och andra LIS-områden genom Leonardo da Vinci Praktik och utbyten innebär att man låter ett antal anställda i kommunen genomföra praktik hos andra organisationer i Europa. För att skapa boende som en attraktion samt lyfter miljöprestation och lyfter fram den kultur som präglat området kan en förslagen detaljplan till Torups prästgård ingå under rubriken. Detaljplanen kan lyfta kvalitet av boende med tanke på miljö och kultur samt utveckla prästgården till ett attraktivt boendealternativ. Området kan öka hållbarhetsprestation med ökad kollektivtrafik och serviceunderlag, detaljplanen kan verka mot sådana mål. Detaljplanen kan även använda information som samlats i strandskyddsplanen för att fortsätta att utveckla Torup som en destination med attraktivt boende. Inom Interreg IVB Östersjön Urbact II finns en prioritering som syftar till att förbättra samarbetet mellan städer och den intilliggande landsbygden i frågor om infrastruktur. Ett sådant projekt skulle antagligen behöva deltagande från både Region Halland och Halmstad för att kunna bli godkänt. Projektet kan fokusera på hur man skapar attraktiva och sammanhållna regioner genom samverkan mellan kommuner av olika storlek i en region. Syftet kan vara att skapa en plan för att expandera och locka till nyinflyttning, bland annat genom att tillhandahålla attraktiv boendemiljö i kombination med goda pendlingsmöjligheter. Tjänsteskrivelse (Bitte Rosén Nilsson) Nästa steg i WEPA-processen Arbetsutskottet lämnar inget förslag till beslut.

7 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 84 Remiss, handikappolitiskt program Dnr 2011 SBN , , beslutade kommunstyrelsen att samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med representanter från övriga nämnder och det kommunala handikapprådet utarbetar ett reviderat förslag till ett handikappolitiskt program. Det handikappolitiska programmet är nu utarbetat och går nu till samtliga nämnder för remissyttrande. Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom det handikappolitiska programmet. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens gator och vägar och utformningen påverkar tillgängligheten. Det är viktigt att det handikappolitiska programmet kopplas till kommunens mål och resursplan. Åtgärder för en ökad och bibehållen tillgänglighet bör ingå som en naturlig del i mål- och resursplanen för samhällsbyggnadsnämnden. Tjänsteskrivelse (Henrik Kellgren) Ett Hylte för alla Handikappolitiskt program Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom det handikappolitiska programmet.

8 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 85 Samordnad fastighetsförvaltning Dnr 2011 SBN0127 Samhällsbyggnadskontoret tillsammans med Stiftelsen Hyltebostäder fick i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden , 67 att utarbeta ett förslag till avseende samordnadfastighetsförvaltning. Utredningen är nu klar och kommer fram till att den mest ekonomiskt fördelaktiga vägen att gå är att en gemensam organisation av fastighetsförvaltning byggs upp i Stiftelsen Hyltebostäder. Tjänsteskrivelse (Lars Johansson/Oskar Åhrén) Utredning Samordnad fastighetsförvaltning mellan Hylte kommun och Stiftelsen Hyltebostäder. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår fullmäktige att besluta att en gemensam organisation av fastighetsförvaltning byggs upp i Stiftelsen Hyltebostäder.

9 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 86 Vattenskyddsområden Dnr 2010 SBN0388 Förslaget till uppdatering av skyddsområden och föreskrifter för vattentäkter i Hylte kommun har varit ute på samrådsremiss. En sammanställning av inkomna remissvar tillsammans med kommunens ställningstaganden har gjorts. Ett justerat förslag till föreskrifter för Björnaryds, Torups och Unnaryds vattentäkter samt för en potentiell reservvattentäkt i Nyebro Övregård föreslås nu ställas ut under perioden till Kommunen förelägger via kungörelseannonsering markägare och andra intressenter att yttra sig över förslaget. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås bjuda in till öppet hus kl , då politiker och ansvariga tjänstemän finns tillgängliga för diskussion och svarar på frågor kring föreskrifterna. Tjänsteskrivelse (Lars Johansson/Bitte Rosén Nilsson) Samrådsredogörelse. Justerat förslag till föreskrifter för Björnaryds vattentäkt samt ny karta. Justerat förslag till föreskrifter för Torups vattentäkt samt ny karta. Justerat förslag till föreskrifter för Unnaryds vattentäkt samt ny karta. Justerat förslag till föreskrifter för reservvattentäkt i Nyebro Övregård samt ny karta. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om kungörelsedelgivning om föreläggande att yttra sig över förslaget till uppdaterade skyddsföreskrifter till Björnaryds, Torups och Unnaryds vattentäkter samt till en reservvattentäkt i Nyebro Övregård. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att arrangera ett öppet hus kl då politiker och ansvariga tjänstemän finns tillgängliga för diskussion och svarar på frågor.

10 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 87 Huvudmannaskap för vägföreningar Dnr 2011 SBN0209 Samhällsbyggnadsnämnden överlämnade en utredning om huvudmannaskapet för vägföreningar i kommunens tätorter till kommunstyrelsen. Utredningen redovisade konsekvenserna av två olika alternativ för det fortsatta väghållningsansvaret. Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt kompletterande uppgifter i ärendet. Kommunens kostnader vid kommunalt huvudmannaskap (alt 1) Kommunalt huvudmannaskap innebär både detaljplanearbete och lantmäteriförrättningar och en skyldighet för kommunen att lösa in mark om så krävs. Det är svårt att uppskatta kostnaden för genomförandet men den kan komma att uppgå till tre miljoner kronor. Drift och underhållskostnaderna blir samma som idag eftersom kommunen redan sköter allt underhåll. Statsbidragets storlek om vägföreningarna består (alt 2) Statsbidraget till vägföreningarna i tätorterna uppgick 2010 till omkring kronor. Hela budgeten för gator och vägar är omkring 5,8 miljoner kronor per år. Även om kommunen väljer detta alternativ krävs en modernisering av vägföreningarna genom en ny lantmäteriförrättning. Kostnaden för denna uppskattas också till omkring tre miljoner kronor men denna kostnad skall betalas av de deltagande fastigheterna omkring kronor per fastighet. Tjänsteskrivelse (Lars Johansson) KSAU 87/2008 SBN 84/2009 Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar i tjänsteskrivelse redovisad kompletterande information till kommunstyrelsens arbetsutskott.

11 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 88 Hastighetsreglering till 30-, 40- och 60km/h i tätbebyggt område. Dnr 2010 SBN0446 Unnaryds socialdemokratiska förening har i en skrivelse uppmanat kommunen att kontakta Trafikverket och påtala problem med de nya hastighetsgränserna på länsväg 870 mellan Hyltebruk och Unnaryd. Problemet uppstår vid infarten till Unnaryd där den nya hastighetsgränsen är 80 km/tim fram till Åges Metallgjuteri AB. Föreningen hänvisar till att sträckan innehåller gång- och cykelväg till och från arbetsplatser samt utfart till återvinningsstation. Skrivelsen har av kommunstyrelsen vidarebefordrats till samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter. Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat ett förslag till förändrad hastighetsreglering i Unnaryd. Detta innebär att hastigheten sänks från 50km/h till 40km/h inom tättbebyggt område i Unnaryd. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att förslaget skall skickas på remiss till Unnaryds samhällsförening. Samhällsföreningen har svarat på remissen och ställer sig positiv till samhällsbyggnadsnämndens förslag. Tjänsteskrivelse (Henrik Kellgren) Skrivelse från Unnaryds samhällsförening Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 28 ( ) Karta på väg 870, infart i Unnaryd Lokala trafikföreskriften Karta Unnaryd Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa förslaget om att sänka hastigheten från 50km/h till 40km/h inom tätbebyggt område i Unnaryd.

12 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 89 Motion till kommunfullmäktige i Hylte ang. parkeringsplatser Örnahallen - Örnaskolan (2011 KS0074) Dnr 2011 SBN0106 Margareta Andersson (C) har lämnat in en motion till fullmäktige. I motionen föreslås att det skapas fler parkeringsplatser kring Örnahallen och att frågan utredas av samhällsbyggnadsnämnden. Örnaskolans ombyggnad har medfört att parkeringsplatser har flyttats. På bifogad karta är parkeringsplatser markerat med gult, sammanlagt 64 parkeringsplatser varav två är handikapparkeringsplatser som ska nyttjas av skolan. Skyltar kan sättas upp med tilläggstavlor endast för skolans personal och besökare till skolan, under vissa tider. Parkeringsplatserna kan efter dessa tider nyttjas av besökare till Örnahallen m.fl. Det finns även 29 parkeringsplatser vid bussangöringen mellan Örnahallen och Örnatorget. Dessa är tänkt att nyttjas av Örnahallens besökare. Skylt kan sättas upp med tilläggstavla endast tre timmars parkering tillåten. Vid behov kan även Örnatorget nyttjas. I skolan studerar cirka 760 elever, och personalen är 85 personer. I simhallen är personalen 10 personer och har i genomsnitt 177 besökande per dag. Möjlighet till fler parkeringsplatser finns, ansökan om bygglov krävs. Kostnaden för 10 stycken nya parkeringsplatser (315 kvm) blir ca kr. Tjänsteskrivelse (Anita Zukanovic) Motion Margareta Andersson (C) Statistik besök 2011 Karta Illustrationsplan Foto Örnaskolan Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Med hänvisning till föreliggande utredning i ärendet skall motionen anses vara besvarad. Arbetsutskottets beslut Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadskontoret.

13 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 90 Motion: Vägfinansiering till permanentboende i kommunen. (2011 KS0106) Remiss till SBN Dnr 2011 SBN0163 Motionens målsättning är att försöka erbjuda samma villkor oavsett var permanentboendet är beläget i kommunen. Befintlig bidragsstruktur för vägsamfälligheter och enskilda vägar täcker i dag en stor del av vägkostnaderna, men vid exempelvis investeringar räcker inte alltid bidragen: Vägsamfälligheter Vägbidrag betalas ut till de vägar som är öppna för allmän trafik och är då berättigade till statligt driftbidrag. Bidrag betalas dock inte ut till vägar där permanent boende inte förekommer eller till vägar som kommunen sköter. I början av varje år skickas en blankett ut av kommunen till vägsamfälligheterna. Bidraget betalas ut när den signerade blanketten inkommit till kommunen. Bidrag till vägsamfälligheter utbetalas med en procentsats av Trafikverkets beräknade driftskostnad och av fullmäktige avsatta medel för vägbidrag. För år 2011 uppgår procentsatsen till 13% av Trafikverkets beräknade driftkostnad. I Trafikverkets beräknade driftkostnad ingår också vinterväghållning. Övriga väghållare Bidrag till enskilda vägar inom kommunen betalas ut till väghållare om vägen utgör in- eller utfart från boningshus. Boendet vid vägen skall vara stadigvarande och vägen ska vara den normala förbindelsen till allmän väg. Bidrag utgår med 60% av kostnaden för grusning och sladdning av vägar vars väglängd överstiger 200 meter. Bidrag utgår inte för eget arbete eller till landsting, församlingar, pastorat eller liknande. I bidrag ingår inte vinterväghållning. År 2010 betalades bidrag ut till 37 enskilda vägar. 5 ansökningar avslogs eftersom det inte fanns täckning i budgeten. Hylte kommun har ingen särskild drift bidrag för mera insatser på enskilda vägar. Men vägsamfällighet (gäller ej enskilda vägar) har möjlighet att få finansierings hjälp från Trafikverket om man ska breda vägen, bygga en bro, eller något liknande arbete. (70% eller 40% beroende på vägens kat.) Förslag är att: i speciella fall kan kommunen betala ut bidrag till vägsamfälligheter och enskilda vägars investeringar. Kommunen budgeterar årligen en summa till driftbidragen men normalt inte till investeringar. Ansökan om investeringsbidrag måste ske skriftligen i god tid så att de hinner behandlas politiskt och sedan tas upp i budget. Procent kan baseras på trafikverkets extra bidrag eller på bedömning av insatser som kommer att utförs på vägen.

14 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) Tjänsteskrivelse (Anita Zukanovic) Motion Bo Eriksson (C) Exemplar: Trafikverket och kommunens bidrag, trafikverkets beslut upprustning särskild drift Transaktioner 2010 Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Med hänvisning till föreliggande utredning i ärendet skall motionen anses vara besvarad. Arbetsutskottets beslut Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadskontoret.

15 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 91 Motion: Gång- och cykelväg samt markerat övergångsställe på Bolmenvägen i Unnaryd (2011 KS0099) Remiss till SBN Dnr 2011 SBN0161 Wiveca Norèn (SPI) har lämnat in en motion angående gång- och cykelväg samt markerat övergångställe på Bolmenvägen i Unnaryd. I motion förslås att: - anlägga farthinder på Bolmenvägens östra ut- och infart, mot Odensjö - anlägga gång- och cykelväg utmed Bolmenvägen från Österlånggatan mot 50- skyltarna - uppföra markerat övergångsställe vid Konsum upp mot kyrkan (Öster om Norra vägen). Att anlägga farthinder och övergångställe (på en Trafikverkets väg) är en bedömningsfråga från Trafikverket (man kan skriftligt ansöka till Trafikverket). Trafikverket försöker undvika farthinder och övergångställe på sina vägar. De har tagit bort många från sina vägar på sista tiden. Enligt Trafikverket ger dessa bara falsk säkerhet. För att uppföra markerat övergångställe behövs det 3000 fordon som kör sträckan och det ska vara 300 gående dessa är regler från Trafikverket. Väg, nr 870, tillhör Trafikverket. Trafikverket prioriterar mellan de vägsträckor runt om i Halland som kan behöva cykelväg (utifrån kriterier som trafikflöde, olycksrisk, skolvägar etc.). Trafikverket har i dagsläget inte med sträckan som ett objekt i den regionala planen avseende smärre trafiksäkerhetsåtgärder. Då det nu har öppnats för (i regionala planen) att dela kostnaderna 50/50 mellan Trafikverket och kommunen, kan detta vara en möjlighet. Det beror då på hur kommunen vill prioritera sina GC-sträckor (gå och cykla-sträckor) inom kommunen och hur Trafikverket prioriterar enligt ovan. Kostnadsbedömning: 1,3 milj. (Kostnaden för gång- och cykel väg). Tjänsteskrivelse (Anita Zukanovic) Motion Wiveca Norén Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Med hänvisning till föreliggande utredning i ärendet skall motionen anses vara besvarad. Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadskontoret

16 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 92 Motionssvar: Inventering av toaletter i anslutning till offentliga lokaler (2010 KS0113) Dnr 2010 SBN0274 Kommunstyrelsen har , 68, beslutat att återremittera samhällsbyggnadsnämndens motionssvar 50/11. Motionären vill; att kommunen omgående genomför en inventering av handikapptoaletter i offentliga lokaler och att man vidtar åtgärder för att avhjälpa eventuella brister samt att tillse så att alla, såväl kommunala som privatägda, offentliga lokaler i Hylte kommun blir tillgängliga för alla samhällsmedborgare. Tjänsteskrivelse (Lars Johansson/Stefan Nylén) Motion Gunnel Johansson (S) KF 32/10, motionen tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen. KSAU 92/10, uppdragshandling upprättas. SBN:s AU 110/10, besvarar motionen. SBN 119/10, SBN:s beslut skickas till KS KSAU 213/10, ärendet återremitteras till SBN. SBN:s AU 36/11, besvarar motionen på nytt. SBN 50/11, SBN:s beslut skickas till KS. KSAU 90/11, beslutar enligt SBN:s förslag. KS 68/11, beslutar att återremittera ärendet till SBN Information om enkelt avhjälpta hinder, framtaget i november 2010 Saken Samhällets krav när det gäller tillgänglighet i byggnader och på allmänna platser regleras i PBL (Plan- och bygglagen) 8:2 och 8:12. I Boverkets författningssamling BFS 2011:13 finns Boverkets föreskrifter och allmänna råd om enkelt avhjälpta hinder. Boverket har dessutom givit ut tillämpningsföreskrifter och inspirationsmaterial av vilka kan nämnas bygg ikapp handikapp och enkelt avhjälpt - så här kan det gå till. Samhällsbyggnadskontoret har, med hjälp av konsult, påbörjat en inventering av enkelt avhjälpta hinder. Denna inventering är en första studie av tillgänglighetsproblematiken. En fördjupning av studien kan vara att i detalj inventera vilka brister det finns på de offentliga toaletterna. Samhällsbyggnadskontoret avser använda del av de medel som finns avsatta i mål- och resursplanen för att fortsätta att inventera bristerna i tillgängligheten i offentliga lokaler inom kommunen.

17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) En ombyggnad av toaletter i kommunala byggnader kan ske i den takt som medel ställs till förfogande. Beträffande toaletter som finns i privat ägda fastigheter torde ombyggnad av dessa inte omfattas av begreppet enkelt avhjälpta hinder. Frågan får lösas i samband med ombyggnader då kravet på tillgänglighet borde kunna resas eller genom övertalning av enskilda fastighetsägare. Motionens första att- sats avseende inventering skall anses besvarad. Motionens andra att- sats avseende åtgärder mot brister skall avslås.

18 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 93 Val av ytterligare två representanter till styrgrupp för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Dnr 2011 SBN0223 Strandskyddsplanens styr-och referensgrupp är en grupp av tjänstemän och politiker som sedan 2010 har arbetat med att ta strandskyddsplanen framåt. Samråd har genomförts för strandskyddsplanen och, om samhällsbyggnadsnämnden godkänner, är planen färdig att gå ut på utställning. Styr- och referensgruppen behöver utökas med två nya representanter från samhällsbyggnadsnämnden för att komplettera gruppen. Tjänsteskrivelse (Elizabeth Devlin) Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse två nya representanter i strandskyddsplanens styr- och referensgrupp.

19 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 94 Miljökonsekvensbeskrivning Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) Dnr 2011 SBN0222 För att underlätta framtida bygglovsarbete i de utpekade LIS-områdena har det gjorts en sammanställning av den flora och fauna som hittats vid tidigare inventeringar. Dessa uppgifter har kompletterats med en översiktlig beskrivning av naturen inom områdena baserat på fältbesiktning. Vidare har ornitologisk expertis konsulterats angående fågellivet, varvid ett område föreslås utgå ur planen och 2 områden justeras. En uppdatering av de värden som registrerats samt en bedömning av hur byggnationen bör utformas med hänsyn till detta bör göras i bygglovs eller detaljplaneskedet. Tre av de föreslagna LIS-områdena ligger i områden vars grundvatten nyttjas som dricksvatten. Bestämmelserna för vattenskyddsområden måste följas inom dessa områden och ny bebyggelse bör inte etableras i den primära zonen för ett vattenskyddsområde. Det är vår bedömning att det går att visa fortsatt hänsyn till de utpekade naturvärdena i Löjenäs även vid en framtida försiktig exploatering av området. Tjänsteskrivelse (Bitte Rosén Nilsson) Miljökonsekvensbeskrivning Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att hela område 18 Almesjö och den södra delen av område 13 Jällunden tas bort från planen då de bedöms vara oförenliga med en ambition att skydda fiskgjusens häckningsområden. Även området söder om sågverket i område 12 Yaberg bör undantas från bebyggelse på grund av dess botaniska värden och med hänsyn till fiskgjuse. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att de riktlinjer som anges i miljökonsekvensbeskrivningen tas i beaktande vid fortsatt handläggning av ärenden i LIS-områden. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att det görs en uppdatering av de värden som registrerats samt en bedömning av hur byggnationen bör utformas med hänsyn till detta bör göras i bygglovs eller detaljplaneskedet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att delområde Bosgård i LIS-område 3 Torup tas bort från planen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att LIS-område Löjenäs lyfts tillbaka i planen.

20 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 95 Översiktsplan/tematiskt tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Dnr 2010 SBN0035 Sedan 2010 har samhällsbyggnadskontoret arbetat med ett tematiskt tillägg till översiktsplan, landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Förslaget har varit föremål för samråd, som pågått under våren 2011, yttranden och ändringar är presenterade i samrådsredogörelsen över planen. Samhällsbyggnadskontoret har nu arbetat fram planen och dessa handlingar är färdiga för att ställas ut för allmänheten. Tjänsteskrivelse (Elizabeth Devlin) Koncepthandling - Strandskyddsplan, Utställning Dnr OP 2009/0153 Samrådsredogörelse Miljökonsekvensbeskrivning Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelse och förslagna förändringar. Nämnden beslutar också om att låta ställa ut planen.

21 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 96 Olovligt bygge Höghult 1:8 Dnr 2011 SBN0148 Fastighet: Höghult 1:8 Samhällsbyggnadskontoret har gjorts uppmärksam på att en trädkoja är under uppförande på rubricerad fastighet. Fastighetsägaren har givits möjlighet till förklaring av det skedda och har inlämnat en skrivelse till Samhällsbyggnadskontoret. Saken På fastigheten Höghult 1:8 har uppförts en trädkoja om cirka 30 m 2, kojan är till sin storlek bygglovpliktig och är dessutom förlagd inom strandskyddsområde. Varken bygglov eller strandskyddsdispens är sökt. Ägarna till fastigheten har för avsikt att på fastigheten uppföra ett bostadshus där man stadigvarande avser att bosätta sig. Under tiden man planerat sitt framtida boende har familjen besökt platsen och låtit sina barn bygga en koja. Fantasin har flödat och resultatet finns nu att beskåda på fastigheten. Den fortsatta handläggningen av ärendet bör delas in i tre ärenden, ett ärende som avser det olovliga uppförandet av kojan, ett ärende där strandskyddsdispens beviljas och ett ärende där bygglov beviljas för kojan. Tjänsteskrivelse (Lars Johansson/Stefan Nylén) Skrivelse från fastighetsägaren som förklarar det skedda. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att påföra fastighetsägaren en byggnadsavgift som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt taxa skulle tagits ut om lov hade beviljats vid den aktuella tidpunkten. Övriga upplysningar Sökanden uppmanas att ansöka om strandskyddsdispens och bygglov för uppförandet av kojan. Avgift Byggnadsavgiften i detta fall är 4 ggr 3000 kronor, vilket blir kronor. Avgift betalas mot faktura sänds separat. Avgift ska betalas även om beslutet överklagas.

22 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 97 Återkallande av bygglovsansökan, begäran om pengar tillbaka. Nittebo 1:210 Dnr 2011 SBN0190 Sökanden vill att kommunen inte tar ut bygglovs- och bygganmälansavgift för ansökan som inte kommer att utnyttjas. Sökanden lämnade in en ansökan om att få uppföra en komplementbyggnad på sin fastighet, Nittebo 1:210. Ansökan, som avsåg både bygglov och bygganmälan, registrerades hos Samhällsbyggnadskontoret den 6 april Den 18 april fattades beslut om bygglov på delegation, enligt gällande delegationsordning. Den 30 april skickas räkning från kommunen på de sökta åtgärderna varvid bygglov och bygganmälan debiteras sökanden. Den totala avgiften blir kronor varav kronor avser bygglovhanteringen och kronor avser bygganmälan Den 23 maj skriver sökanden ett mail till samhällsbyggnadskontoret och begär nedsättning av avgiften eftersom sökanden inte tänker utnyttja den sökta åtgärden. Sökanden har muntligen fått besked om att bygglovavgiften inte kan ändras på eftersom arbetet redan är utfört men att avgiften för bygganmälan kan tas bort eftersom detta arbete inte utförts ännu. Den 8 juni skriver sökanden ett nytt mail där han önskar att kostnaden för bygglovgranskningen utgår eftersom han ej tänker utnyttja det beviljade lovet. Sökanden anför att de som söker bygglov borde få någon form av förhandsinformation om vilken kostnad som kommer att tas ut för de sökta åtgärderna. Tjänsteskrivelse (Stefan Nylén) Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ta ut bygglovavgift enligt gällande taxa samt att avstå från att ta ut avgiften för bygganmälan eftersom arbetet för denna avgift ej utförts. Bygglovet gäller under två år från det beslut fattades, detta beslut kan ej återkallas.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS

Åke Morin (KV) ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2010-06-21 1 (9) Plats och tid Centrumhuset i Hyltebruk kl. 15.30-17.30 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bengt-Åke Torhall (FP) tjänstgörande ersättare. Maria Johansson Arnström (S)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bengt-Åke Torhall (FP) tjänstgörande ersättare. Maria Johansson Arnström (S) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2014-02-25 1 (16) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets sammanträdesrum, kl. 08:00-09:30 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström

Läs mer

Malin Thydén-Kärrman (S) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Johan Elgemark (C)

Malin Thydén-Kärrman (S) ordförande Bengt-Åke Torhall (FP) Johan Elgemark (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2015-08-04 1 (10) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl 08.00-10.15 Beslutande Övriga deltagare Malin Thydén-Kärrman (S) ordförande Bengt-Åke Torhall

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2014-11-11 1 (10)

Samhällsbyggnadsnämnden 2014-11-11 1 (10) Samhällsbyggnadsnämnden 2014-11-11 1 (10) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Kl. 08:00-09:30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Patrik Nilsson (S) Maria Johansson Arnström (S) Carl Larsson

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare Gunilla Magnusson (KV) Gunilla Magnusson (KV) Ann-Kristin Petersson (S) Tillsynsnämnden 2015-04-22 1 (7) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagare Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Nils Ahlgren (FP) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-11-27 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:45 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson

Läs mer

Pål Albing, teknisk chef, 28-42 Josefine Gunnarsson, ekonom, 28-32 Oskar Åhrén, sekreterare, 28-42. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 100-103

Pål Albing, teknisk chef, 28-42 Josefine Gunnarsson, ekonom, 28-32 Oskar Åhrén, sekreterare, 28-42. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 100-103 Samhällsbyggnadsnämnden 20100916 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Hyltebruk kl. 9.00 12.10 Beslutande Anders Bertilsson () 1:e vice ordf. Åke Morin (KV) 2:e vice ordf. Ronny Löfqvist (S) Bo Eriksson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2014-08-05 1 (15)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2014-08-05 1 (15) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2014-08-05 1 (15) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-10:00 Beslutande Åke Morin (KV) Bo Eriksson (C) Övriga deltagare Carolina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Våge Eriksson, FUB ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Våge Eriksson, FUB ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret Kommunala Handikapprådet 2013-03-04 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset, Hyltebruk kl. 16.15-18.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Åke Morin (KV) ordförande,

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11)

Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Kommunala Handikapprådet 2015-06-08 1 (11) Plats och tid Hörsalen i Centrumhuset Hyltebruk, kl. 16.00 17.30 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Politiker Wiveca Norén (SPI) ordförande,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-16 1 (17)

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-16 1 (17) Samhällsbyggnadsnämnden 2013-04-16 1 (17) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk. Kl. 08:00-10:25 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Patrik Nilsson (S) Maria Johansson Arnström (S) Elisabeth

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00

Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 14 oktober 2008 kl. 17.00 Myndighetsnämnden för teknik och miljö arbetsutskott Myndighetsnämnden för teknik och miljö Plats och tid för sammanträdet Arbetsutskottet Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-12-09 269 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll 1 (17) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors, kl 13:00-14:10 Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk kl 08.30-11.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V)

Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Servicenämndens 2009-01-30 1. ( 12 ) Plats och tid: Centralförrådet Industrigatan kl 13.00-14.00 Beslutande: Marianne Högberg (S), ordförande Lenny Karlsson (M) Mauri Sukuvaara (V) Övriga deltagande: Jörgen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-06-13

Kommunstyrelsen 2012-06-13 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-05-13, kl 1730-1930 Beslutande Kurt Wennberg, S Åke Johdet, S Anne Niska, S Johny Lantto, S Laila Mäki, S Maria Alldén,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Ray Alexén (KV) tjg.ers. Roger Andersson (S) tjg.ers. Roger Andersson (S) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret

Ray Alexén (KV) tjg.ers. Roger Andersson (S) tjg.ers. Roger Andersson (S) ANSLAG/BEVIS. Kommunledningskontoret Samhällsbyggnadsnämnden 2014-08-19 1 (23) Plats och tid Hörsalen, Centrumhuset i Hyltebruk kl.08:00-11:00 Beslutande Åke Morin (KV) Elisabeth Falkhaven (MP) Bengt-Åke Torhall (FP) Patrik Nilsson (S) Carl

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-16 1 (15) Carl Larsson (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 61-74 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-16 1 (15) Carl Larsson (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 61-74 ANSLAG/BEVIS Samhällsbyggnadsnämnden 2015-06-16 1 (15) Plats och tid Gästgivaregården i Torup, kl. 08.00-12.30 Beslutande Malin Thydén-Kärrman (S) ordförande Johan Elgemark (C) Bengt-Åke Torhall (FP) Carl Larsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 87 Den 2015-06-22 Kommunfullmäktige 2015-06-22 8 Kommunstyrelsen 2015-05-12 15 Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-28 9 Kf 87 Ks

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) vice ordförande Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) vice ordförande Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2013-03-26 1 (13) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl: 8.00-10.45 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS

Tommy Edenholm ANSLAG/BEVIS Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-01-15 1 (11) Plats och tid Beslutande Hörsalen Kl. 15.00-15.55 Gunnel Johansson (S) ordförande Wiveca Norén (SPI) Tommy Edenholm (KV) Övriga deltagare Cecilia Harley,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskottet 2009-08-14 1-14 Plats och tid Samhällsbyggnadskansliet, Norrtull kl 08.00-12.45 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 13:00 ande Anders Svensson, M Magnus Gabrielsson, S Gunilla Schollin Borg, MP Övriga deltagande Jens Karlsson, avdelningschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-08-24 1-17 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 14.00-15.55 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Jan Hagelbrand (C) Ulla-Britt

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Henrik Erlingson (c) ordförande Ahova Lood (s) Kjell Wåxnäs (m) Bruno Granath (c) Ingemar Andersson (s) Johan Edenholm (kv) Nicklas Erlandsson (fp)

Henrik Erlingson (c) ordförande Ahova Lood (s) Kjell Wåxnäs (m) Bruno Granath (c) Ingemar Andersson (s) Johan Edenholm (kv) Nicklas Erlandsson (fp) Arbets- och näringslivsnämnden 2010-09-21 1 (8) Plats och tid Nissaströms kursgård 15.00-17.00 Beslutande Henrik Erlingson (c) ordförande Ahova Lood (s) Kjell Wåxnäs (m) Bruno Granath (c) Ingemar Andersson

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-08-17 - Kommunhuset klockan 13.00-15.00 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Kjell Wåxnäs (M) tjänstgörande ersättare Micael Arnström (S)

Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Kjell Wåxnäs (M) tjänstgörande ersättare Micael Arnström (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-14 1 (17) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8.30 9.30 Beslutande Lennart Ohlsson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm (KV) Kjell

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 1(17) 2011-10-21 nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, Kommunhuset Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Christer Mars (M) (ordföranden) Synnöve

Läs mer