Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet i kommunhuset, kl Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Övriga deltagare Henrik Kellgren, vatten-och renhållningschef Pål Albing, teknisk chef Sara Lindberg, ekonom 82 Kristin Kinander, ekonom 82 Elizabeth Devlin, planarkitekt Susanne Ohlsson, nämndsekreterare Utses att justera Maria Johansson Arnström (S) Justeringens tid 15/8 kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande Susanne Ohlsson Åke Morin (KV) Maria Johansson Arnström (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommuhuset, Hyltebruk Susanne Ohlsson

2 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 80 Godkännande av dagordning och val av justerare 80 Godkännande av dagordning och val av justerare 2 81 Meddelande och information Uppföljning och redovisning 2011 ekonomi 5 83 WEPA-inriktning 6 84 Remiss, handikappolitiskt program 7 85 Samordnad fastighetsförvaltning 8 86 Vattenskyddsområden 9 87 Huvudmannaskap för vägföreningar Hastighetsreglering till 30-, 40- och 60km/h i tätbebyggt område Motion till kommunfullmäktige i Hylte ang. parkeringsplatser Örnahallen - Örnaskolan (2011 KS0074) Motion: Vägfinansiering till permanentboende i kommunen. (2011 KS0106) Remiss till SBN Motion: Gång- och cykelväg samt markerat övergångsställe på Bolmenvägen i Unnaryd (2011 KS0099) Remiss till SBN Motionssvar: Inventering av toaletter i anslutning till offentliga lokaler (2010 KS0113) Val av ytterligare två representanter till styrgrupp för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Miljökonsekvensbeskrivning Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Översiktsplan/tematiskt tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Olovligt bygge Höghult 1: Återkallande av bygglovsansökan, begäran om pengar tillbaka. Nittebo 1: Förhandsbesked servicebyggnader Vallnäs camping Ovårdad tomt miljö Beslut om delegeringsrätt till ny handläggare på miljöenheten 26

3 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 101 Övrigt 27 Arbetsutskottets beslut Ärendelistan har varit utsänd och arbetsutskottet beslutar att arbeta efter denna. Maria Johansson Arnström (S) justerar protokollet tillsammans med ordförande Åke Morin (KV).

4 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 81 Meddelande och information 2011 Dnr 2011 SBN0004 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 43 Mål- och resursplan ( ) Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 45 Mobila reservkraftverk ( ) Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 47 Ny plan- och byggtaxa ( ) Beslut Länsstyrelsen Tränshult 1:5 Mail om erbjudande från Emmaus Björkå kring klädboxar Fråga från Öppet Forum kring lekpark för barn i Hylte kommun Samverkansprotokoll från Miljöenheten Broschyr från Avfall Sverige Arbetsutskottets beslut Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen. Arbetsutskottet ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att inför nämndens möte undersöka möjligheter och eventuella problem kring Emmaus Björkås erbjudande om klädboxar. Kontoret får också i uppdrag att se över återvinningsplatser i kommunen utifrån avfallsplanen och komma med förslag på platser. Arbetsutskottet föreslår till samhällsbyggnadsnämnden att ge uppdrag till samhällsbyggnadskontoret att se över möjligheter för en lekpark och vilka resurser som finns för detta. Beslut skickas till: Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadskontoret

5 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 82 Uppföljning och redovisning ekonomi Dnr 2011 SBN0002 Nämnder och styrelser i Hylte kommun skall inlämna och presentera budgetutfallsprognos efter tre, sex och nio månaders utfall. Samhällsbyggnadsnämnden har valt att dessutom ta fram en prognos för de mellanliggande månaderna. Delårsbokslutet har räkenskapsperiod till Samhällsbyggnadsnämndens nettobudget på kr omfattar budget för affärs- och resultatenheten, plan- och byggenheten, miljöenheten samt nämndverksamheten. Prognostiserad avvikelse mot budget efter sex månaders utfall är kr. Tjänsteskrivelse (Kristin Kinander) Delårsbokslutdokument för Samhällsbyggnadskontoret, där prognos efter sex månaders utfall ingår för drift samt investeringar Samhällsbyggnadsnämnden godkänner delårsbokslutet och prognosen efter sex månader 2011.

6 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 83 WEPA-inriktining Dnr 2011 SBN0197 Vi har fått analysen av West Sweden på de 14 inriktningar som lämnades till West Sweden den maj. Kommunstyrelsen vill att varje nämnd svarar på bifogad enkät och skickar dem så att de är kommunstyrelsen tillhanda senast 16 september. De kommer då att välja ut fem stycken inriktningar som kommunen ska gå vidare med. De inriktningar som i första hand berör samhällsbyggnadsnämndens verksamhet är inriktning 4a Energieffektivisering genom Intelligent Energy Europe II SAVE där man öppnat för stöd till hållbara investeringar. Stödet är uppdelat i två delar, dels en som erbjuder lån till investeringen och dels en som erbjuder tekniskt stöd i själva planeringen och förberedelsen av investeringen. Inriktning 4b Energieffektivisering genom Rurener syftar till att skapa ett nätverk för mindre landsbygdskommuner som är intresserade av att bli mer hållbara ur ett energiperspektiv. Hyltes vänort Lihula i Estland har uttryckt intresse att samarbeta med Hylte kring dessa frågor. Inriktning 8. Marknadsföring av attraktivt boende i Torup och andra LIS-områden genom Leonardo da Vinci Praktik och utbyten innebär att man låter ett antal anställda i kommunen genomföra praktik hos andra organisationer i Europa. För att skapa boende som en attraktion samt lyfter miljöprestation och lyfter fram den kultur som präglat området kan en förslagen detaljplan till Torups prästgård ingå under rubriken. Detaljplanen kan lyfta kvalitet av boende med tanke på miljö och kultur samt utveckla prästgården till ett attraktivt boendealternativ. Området kan öka hållbarhetsprestation med ökad kollektivtrafik och serviceunderlag, detaljplanen kan verka mot sådana mål. Detaljplanen kan även använda information som samlats i strandskyddsplanen för att fortsätta att utveckla Torup som en destination med attraktivt boende. Inom Interreg IVB Östersjön Urbact II finns en prioritering som syftar till att förbättra samarbetet mellan städer och den intilliggande landsbygden i frågor om infrastruktur. Ett sådant projekt skulle antagligen behöva deltagande från både Region Halland och Halmstad för att kunna bli godkänt. Projektet kan fokusera på hur man skapar attraktiva och sammanhållna regioner genom samverkan mellan kommuner av olika storlek i en region. Syftet kan vara att skapa en plan för att expandera och locka till nyinflyttning, bland annat genom att tillhandahålla attraktiv boendemiljö i kombination med goda pendlingsmöjligheter. Tjänsteskrivelse (Bitte Rosén Nilsson) Nästa steg i WEPA-processen Arbetsutskottet lämnar inget förslag till beslut.

7 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 84 Remiss, handikappolitiskt program Dnr 2011 SBN , , beslutade kommunstyrelsen att samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med representanter från övriga nämnder och det kommunala handikapprådet utarbetar ett reviderat förslag till ett handikappolitiskt program. Det handikappolitiska programmet är nu utarbetat och går nu till samtliga nämnder för remissyttrande. Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom det handikappolitiska programmet. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kommunens gator och vägar och utformningen påverkar tillgängligheten. Det är viktigt att det handikappolitiska programmet kopplas till kommunens mål och resursplan. Åtgärder för en ökad och bibehållen tillgänglighet bör ingå som en naturlig del i mål- och resursplanen för samhällsbyggnadsnämnden. Tjänsteskrivelse (Henrik Kellgren) Ett Hylte för alla Handikappolitiskt program Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom det handikappolitiska programmet.

8 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 85 Samordnad fastighetsförvaltning Dnr 2011 SBN0127 Samhällsbyggnadskontoret tillsammans med Stiftelsen Hyltebostäder fick i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden , 67 att utarbeta ett förslag till avseende samordnadfastighetsförvaltning. Utredningen är nu klar och kommer fram till att den mest ekonomiskt fördelaktiga vägen att gå är att en gemensam organisation av fastighetsförvaltning byggs upp i Stiftelsen Hyltebostäder. Tjänsteskrivelse (Lars Johansson/Oskar Åhrén) Utredning Samordnad fastighetsförvaltning mellan Hylte kommun och Stiftelsen Hyltebostäder. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår fullmäktige att besluta att en gemensam organisation av fastighetsförvaltning byggs upp i Stiftelsen Hyltebostäder.

9 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 86 Vattenskyddsområden Dnr 2010 SBN0388 Förslaget till uppdatering av skyddsområden och föreskrifter för vattentäkter i Hylte kommun har varit ute på samrådsremiss. En sammanställning av inkomna remissvar tillsammans med kommunens ställningstaganden har gjorts. Ett justerat förslag till föreskrifter för Björnaryds, Torups och Unnaryds vattentäkter samt för en potentiell reservvattentäkt i Nyebro Övregård föreslås nu ställas ut under perioden till Kommunen förelägger via kungörelseannonsering markägare och andra intressenter att yttra sig över förslaget. Samhällsbyggnadsnämnden föreslås bjuda in till öppet hus kl , då politiker och ansvariga tjänstemän finns tillgängliga för diskussion och svarar på frågor kring föreskrifterna. Tjänsteskrivelse (Lars Johansson/Bitte Rosén Nilsson) Samrådsredogörelse. Justerat förslag till föreskrifter för Björnaryds vattentäkt samt ny karta. Justerat förslag till föreskrifter för Torups vattentäkt samt ny karta. Justerat förslag till föreskrifter för Unnaryds vattentäkt samt ny karta. Justerat förslag till föreskrifter för reservvattentäkt i Nyebro Övregård samt ny karta. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om kungörelsedelgivning om föreläggande att yttra sig över förslaget till uppdaterade skyddsföreskrifter till Björnaryds, Torups och Unnaryds vattentäkter samt till en reservvattentäkt i Nyebro Övregård. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att arrangera ett öppet hus kl då politiker och ansvariga tjänstemän finns tillgängliga för diskussion och svarar på frågor.

10 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 87 Huvudmannaskap för vägföreningar Dnr 2011 SBN0209 Samhällsbyggnadsnämnden överlämnade en utredning om huvudmannaskapet för vägföreningar i kommunens tätorter till kommunstyrelsen. Utredningen redovisade konsekvenserna av två olika alternativ för det fortsatta väghållningsansvaret. Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt kompletterande uppgifter i ärendet. Kommunens kostnader vid kommunalt huvudmannaskap (alt 1) Kommunalt huvudmannaskap innebär både detaljplanearbete och lantmäteriförrättningar och en skyldighet för kommunen att lösa in mark om så krävs. Det är svårt att uppskatta kostnaden för genomförandet men den kan komma att uppgå till tre miljoner kronor. Drift och underhållskostnaderna blir samma som idag eftersom kommunen redan sköter allt underhåll. Statsbidragets storlek om vägföreningarna består (alt 2) Statsbidraget till vägföreningarna i tätorterna uppgick 2010 till omkring kronor. Hela budgeten för gator och vägar är omkring 5,8 miljoner kronor per år. Även om kommunen väljer detta alternativ krävs en modernisering av vägföreningarna genom en ny lantmäteriförrättning. Kostnaden för denna uppskattas också till omkring tre miljoner kronor men denna kostnad skall betalas av de deltagande fastigheterna omkring kronor per fastighet. Tjänsteskrivelse (Lars Johansson) KSAU 87/2008 SBN 84/2009 Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar i tjänsteskrivelse redovisad kompletterande information till kommunstyrelsens arbetsutskott.

11 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 88 Hastighetsreglering till 30-, 40- och 60km/h i tätbebyggt område. Dnr 2010 SBN0446 Unnaryds socialdemokratiska förening har i en skrivelse uppmanat kommunen att kontakta Trafikverket och påtala problem med de nya hastighetsgränserna på länsväg 870 mellan Hyltebruk och Unnaryd. Problemet uppstår vid infarten till Unnaryd där den nya hastighetsgränsen är 80 km/tim fram till Åges Metallgjuteri AB. Föreningen hänvisar till att sträckan innehåller gång- och cykelväg till och från arbetsplatser samt utfart till återvinningsstation. Skrivelsen har av kommunstyrelsen vidarebefordrats till samhällsbyggnadsnämnden för synpunkter. Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat ett förslag till förändrad hastighetsreglering i Unnaryd. Detta innebär att hastigheten sänks från 50km/h till 40km/h inom tättbebyggt område i Unnaryd. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att förslaget skall skickas på remiss till Unnaryds samhällsförening. Samhällsföreningen har svarat på remissen och ställer sig positiv till samhällsbyggnadsnämndens förslag. Tjänsteskrivelse (Henrik Kellgren) Skrivelse från Unnaryds samhällsförening Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 28 ( ) Karta på väg 870, infart i Unnaryd Lokala trafikföreskriften Karta Unnaryd Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa förslaget om att sänka hastigheten från 50km/h till 40km/h inom tätbebyggt område i Unnaryd.

12 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 89 Motion till kommunfullmäktige i Hylte ang. parkeringsplatser Örnahallen - Örnaskolan (2011 KS0074) Dnr 2011 SBN0106 Margareta Andersson (C) har lämnat in en motion till fullmäktige. I motionen föreslås att det skapas fler parkeringsplatser kring Örnahallen och att frågan utredas av samhällsbyggnadsnämnden. Örnaskolans ombyggnad har medfört att parkeringsplatser har flyttats. På bifogad karta är parkeringsplatser markerat med gult, sammanlagt 64 parkeringsplatser varav två är handikapparkeringsplatser som ska nyttjas av skolan. Skyltar kan sättas upp med tilläggstavlor endast för skolans personal och besökare till skolan, under vissa tider. Parkeringsplatserna kan efter dessa tider nyttjas av besökare till Örnahallen m.fl. Det finns även 29 parkeringsplatser vid bussangöringen mellan Örnahallen och Örnatorget. Dessa är tänkt att nyttjas av Örnahallens besökare. Skylt kan sättas upp med tilläggstavla endast tre timmars parkering tillåten. Vid behov kan även Örnatorget nyttjas. I skolan studerar cirka 760 elever, och personalen är 85 personer. I simhallen är personalen 10 personer och har i genomsnitt 177 besökande per dag. Möjlighet till fler parkeringsplatser finns, ansökan om bygglov krävs. Kostnaden för 10 stycken nya parkeringsplatser (315 kvm) blir ca kr. Tjänsteskrivelse (Anita Zukanovic) Motion Margareta Andersson (C) Statistik besök 2011 Karta Illustrationsplan Foto Örnaskolan Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Med hänvisning till föreliggande utredning i ärendet skall motionen anses vara besvarad. Arbetsutskottets beslut Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadskontoret.

13 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 90 Motion: Vägfinansiering till permanentboende i kommunen. (2011 KS0106) Remiss till SBN Dnr 2011 SBN0163 Motionens målsättning är att försöka erbjuda samma villkor oavsett var permanentboendet är beläget i kommunen. Befintlig bidragsstruktur för vägsamfälligheter och enskilda vägar täcker i dag en stor del av vägkostnaderna, men vid exempelvis investeringar räcker inte alltid bidragen: Vägsamfälligheter Vägbidrag betalas ut till de vägar som är öppna för allmän trafik och är då berättigade till statligt driftbidrag. Bidrag betalas dock inte ut till vägar där permanent boende inte förekommer eller till vägar som kommunen sköter. I början av varje år skickas en blankett ut av kommunen till vägsamfälligheterna. Bidraget betalas ut när den signerade blanketten inkommit till kommunen. Bidrag till vägsamfälligheter utbetalas med en procentsats av Trafikverkets beräknade driftskostnad och av fullmäktige avsatta medel för vägbidrag. För år 2011 uppgår procentsatsen till 13% av Trafikverkets beräknade driftkostnad. I Trafikverkets beräknade driftkostnad ingår också vinterväghållning. Övriga väghållare Bidrag till enskilda vägar inom kommunen betalas ut till väghållare om vägen utgör in- eller utfart från boningshus. Boendet vid vägen skall vara stadigvarande och vägen ska vara den normala förbindelsen till allmän väg. Bidrag utgår med 60% av kostnaden för grusning och sladdning av vägar vars väglängd överstiger 200 meter. Bidrag utgår inte för eget arbete eller till landsting, församlingar, pastorat eller liknande. I bidrag ingår inte vinterväghållning. År 2010 betalades bidrag ut till 37 enskilda vägar. 5 ansökningar avslogs eftersom det inte fanns täckning i budgeten. Hylte kommun har ingen särskild drift bidrag för mera insatser på enskilda vägar. Men vägsamfällighet (gäller ej enskilda vägar) har möjlighet att få finansierings hjälp från Trafikverket om man ska breda vägen, bygga en bro, eller något liknande arbete. (70% eller 40% beroende på vägens kat.) Förslag är att: i speciella fall kan kommunen betala ut bidrag till vägsamfälligheter och enskilda vägars investeringar. Kommunen budgeterar årligen en summa till driftbidragen men normalt inte till investeringar. Ansökan om investeringsbidrag måste ske skriftligen i god tid så att de hinner behandlas politiskt och sedan tas upp i budget. Procent kan baseras på trafikverkets extra bidrag eller på bedömning av insatser som kommer att utförs på vägen.

14 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) Tjänsteskrivelse (Anita Zukanovic) Motion Bo Eriksson (C) Exemplar: Trafikverket och kommunens bidrag, trafikverkets beslut upprustning särskild drift Transaktioner 2010 Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Med hänvisning till föreliggande utredning i ärendet skall motionen anses vara besvarad. Arbetsutskottets beslut Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadskontoret.

15 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 91 Motion: Gång- och cykelväg samt markerat övergångsställe på Bolmenvägen i Unnaryd (2011 KS0099) Remiss till SBN Dnr 2011 SBN0161 Wiveca Norèn (SPI) har lämnat in en motion angående gång- och cykelväg samt markerat övergångställe på Bolmenvägen i Unnaryd. I motion förslås att: - anlägga farthinder på Bolmenvägens östra ut- och infart, mot Odensjö - anlägga gång- och cykelväg utmed Bolmenvägen från Österlånggatan mot 50- skyltarna - uppföra markerat övergångsställe vid Konsum upp mot kyrkan (Öster om Norra vägen). Att anlägga farthinder och övergångställe (på en Trafikverkets väg) är en bedömningsfråga från Trafikverket (man kan skriftligt ansöka till Trafikverket). Trafikverket försöker undvika farthinder och övergångställe på sina vägar. De har tagit bort många från sina vägar på sista tiden. Enligt Trafikverket ger dessa bara falsk säkerhet. För att uppföra markerat övergångställe behövs det 3000 fordon som kör sträckan och det ska vara 300 gående dessa är regler från Trafikverket. Väg, nr 870, tillhör Trafikverket. Trafikverket prioriterar mellan de vägsträckor runt om i Halland som kan behöva cykelväg (utifrån kriterier som trafikflöde, olycksrisk, skolvägar etc.). Trafikverket har i dagsläget inte med sträckan som ett objekt i den regionala planen avseende smärre trafiksäkerhetsåtgärder. Då det nu har öppnats för (i regionala planen) att dela kostnaderna 50/50 mellan Trafikverket och kommunen, kan detta vara en möjlighet. Det beror då på hur kommunen vill prioritera sina GC-sträckor (gå och cykla-sträckor) inom kommunen och hur Trafikverket prioriterar enligt ovan. Kostnadsbedömning: 1,3 milj. (Kostnaden för gång- och cykel väg). Tjänsteskrivelse (Anita Zukanovic) Motion Wiveca Norén Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut Med hänvisning till föreliggande utredning i ärendet skall motionen anses vara besvarad. Ärendet återremitteras till samhällsbyggnadskontoret

16 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 92 Motionssvar: Inventering av toaletter i anslutning till offentliga lokaler (2010 KS0113) Dnr 2010 SBN0274 Kommunstyrelsen har , 68, beslutat att återremittera samhällsbyggnadsnämndens motionssvar 50/11. Motionären vill; att kommunen omgående genomför en inventering av handikapptoaletter i offentliga lokaler och att man vidtar åtgärder för att avhjälpa eventuella brister samt att tillse så att alla, såväl kommunala som privatägda, offentliga lokaler i Hylte kommun blir tillgängliga för alla samhällsmedborgare. Tjänsteskrivelse (Lars Johansson/Stefan Nylén) Motion Gunnel Johansson (S) KF 32/10, motionen tas emot och överlämnas till kommunstyrelsen. KSAU 92/10, uppdragshandling upprättas. SBN:s AU 110/10, besvarar motionen. SBN 119/10, SBN:s beslut skickas till KS KSAU 213/10, ärendet återremitteras till SBN. SBN:s AU 36/11, besvarar motionen på nytt. SBN 50/11, SBN:s beslut skickas till KS. KSAU 90/11, beslutar enligt SBN:s förslag. KS 68/11, beslutar att återremittera ärendet till SBN Information om enkelt avhjälpta hinder, framtaget i november 2010 Saken Samhällets krav när det gäller tillgänglighet i byggnader och på allmänna platser regleras i PBL (Plan- och bygglagen) 8:2 och 8:12. I Boverkets författningssamling BFS 2011:13 finns Boverkets föreskrifter och allmänna råd om enkelt avhjälpta hinder. Boverket har dessutom givit ut tillämpningsföreskrifter och inspirationsmaterial av vilka kan nämnas bygg ikapp handikapp och enkelt avhjälpt - så här kan det gå till. Samhällsbyggnadskontoret har, med hjälp av konsult, påbörjat en inventering av enkelt avhjälpta hinder. Denna inventering är en första studie av tillgänglighetsproblematiken. En fördjupning av studien kan vara att i detalj inventera vilka brister det finns på de offentliga toaletterna. Samhällsbyggnadskontoret avser använda del av de medel som finns avsatta i mål- och resursplanen för att fortsätta att inventera bristerna i tillgängligheten i offentliga lokaler inom kommunen.

17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) En ombyggnad av toaletter i kommunala byggnader kan ske i den takt som medel ställs till förfogande. Beträffande toaletter som finns i privat ägda fastigheter torde ombyggnad av dessa inte omfattas av begreppet enkelt avhjälpta hinder. Frågan får lösas i samband med ombyggnader då kravet på tillgänglighet borde kunna resas eller genom övertalning av enskilda fastighetsägare. Motionens första att- sats avseende inventering skall anses besvarad. Motionens andra att- sats avseende åtgärder mot brister skall avslås.

18 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 93 Val av ytterligare två representanter till styrgrupp för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Dnr 2011 SBN0223 Strandskyddsplanens styr-och referensgrupp är en grupp av tjänstemän och politiker som sedan 2010 har arbetat med att ta strandskyddsplanen framåt. Samråd har genomförts för strandskyddsplanen och, om samhällsbyggnadsnämnden godkänner, är planen färdig att gå ut på utställning. Styr- och referensgruppen behöver utökas med två nya representanter från samhällsbyggnadsnämnden för att komplettera gruppen. Tjänsteskrivelse (Elizabeth Devlin) Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse två nya representanter i strandskyddsplanens styr- och referensgrupp.

19 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 94 Miljökonsekvensbeskrivning Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) Dnr 2011 SBN0222 För att underlätta framtida bygglovsarbete i de utpekade LIS-områdena har det gjorts en sammanställning av den flora och fauna som hittats vid tidigare inventeringar. Dessa uppgifter har kompletterats med en översiktlig beskrivning av naturen inom områdena baserat på fältbesiktning. Vidare har ornitologisk expertis konsulterats angående fågellivet, varvid ett område föreslås utgå ur planen och 2 områden justeras. En uppdatering av de värden som registrerats samt en bedömning av hur byggnationen bör utformas med hänsyn till detta bör göras i bygglovs eller detaljplaneskedet. Tre av de föreslagna LIS-områdena ligger i områden vars grundvatten nyttjas som dricksvatten. Bestämmelserna för vattenskyddsområden måste följas inom dessa områden och ny bebyggelse bör inte etableras i den primära zonen för ett vattenskyddsområde. Det är vår bedömning att det går att visa fortsatt hänsyn till de utpekade naturvärdena i Löjenäs även vid en framtida försiktig exploatering av området. Tjänsteskrivelse (Bitte Rosén Nilsson) Miljökonsekvensbeskrivning Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att hela område 18 Almesjö och den södra delen av område 13 Jällunden tas bort från planen då de bedöms vara oförenliga med en ambition att skydda fiskgjusens häckningsområden. Även området söder om sågverket i område 12 Yaberg bör undantas från bebyggelse på grund av dess botaniska värden och med hänsyn till fiskgjuse. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att de riktlinjer som anges i miljökonsekvensbeskrivningen tas i beaktande vid fortsatt handläggning av ärenden i LIS-områden. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att det görs en uppdatering av de värden som registrerats samt en bedömning av hur byggnationen bör utformas med hänsyn till detta bör göras i bygglovs eller detaljplaneskedet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att delområde Bosgård i LIS-område 3 Torup tas bort från planen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att LIS-område Löjenäs lyfts tillbaka i planen.

20 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 95 Översiktsplan/tematiskt tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Dnr 2010 SBN0035 Sedan 2010 har samhällsbyggnadskontoret arbetat med ett tematiskt tillägg till översiktsplan, landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Förslaget har varit föremål för samråd, som pågått under våren 2011, yttranden och ändringar är presenterade i samrådsredogörelsen över planen. Samhällsbyggnadskontoret har nu arbetat fram planen och dessa handlingar är färdiga för att ställas ut för allmänheten. Tjänsteskrivelse (Elizabeth Devlin) Koncepthandling - Strandskyddsplan, Utställning Dnr OP 2009/0153 Samrådsredogörelse Miljökonsekvensbeskrivning Samhällsbyggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelse och förslagna förändringar. Nämnden beslutar också om att låta ställa ut planen.

21 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 96 Olovligt bygge Höghult 1:8 Dnr 2011 SBN0148 Fastighet: Höghult 1:8 Samhällsbyggnadskontoret har gjorts uppmärksam på att en trädkoja är under uppförande på rubricerad fastighet. Fastighetsägaren har givits möjlighet till förklaring av det skedda och har inlämnat en skrivelse till Samhällsbyggnadskontoret. Saken På fastigheten Höghult 1:8 har uppförts en trädkoja om cirka 30 m 2, kojan är till sin storlek bygglovpliktig och är dessutom förlagd inom strandskyddsområde. Varken bygglov eller strandskyddsdispens är sökt. Ägarna till fastigheten har för avsikt att på fastigheten uppföra ett bostadshus där man stadigvarande avser att bosätta sig. Under tiden man planerat sitt framtida boende har familjen besökt platsen och låtit sina barn bygga en koja. Fantasin har flödat och resultatet finns nu att beskåda på fastigheten. Den fortsatta handläggningen av ärendet bör delas in i tre ärenden, ett ärende som avser det olovliga uppförandet av kojan, ett ärende där strandskyddsdispens beviljas och ett ärende där bygglov beviljas för kojan. Tjänsteskrivelse (Lars Johansson/Stefan Nylén) Skrivelse från fastighetsägaren som förklarar det skedda. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att påföra fastighetsägaren en byggnadsavgift som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt taxa skulle tagits ut om lov hade beviljats vid den aktuella tidpunkten. Övriga upplysningar Sökanden uppmanas att ansöka om strandskyddsdispens och bygglov för uppförandet av kojan. Avgift Byggnadsavgiften i detta fall är 4 ggr 3000 kronor, vilket blir kronor. Avgift betalas mot faktura sänds separat. Avgift ska betalas även om beslutet överklagas.

22 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott (27) 97 Återkallande av bygglovsansökan, begäran om pengar tillbaka. Nittebo 1:210 Dnr 2011 SBN0190 Sökanden vill att kommunen inte tar ut bygglovs- och bygganmälansavgift för ansökan som inte kommer att utnyttjas. Sökanden lämnade in en ansökan om att få uppföra en komplementbyggnad på sin fastighet, Nittebo 1:210. Ansökan, som avsåg både bygglov och bygganmälan, registrerades hos Samhällsbyggnadskontoret den 6 april Den 18 april fattades beslut om bygglov på delegation, enligt gällande delegationsordning. Den 30 april skickas räkning från kommunen på de sökta åtgärderna varvid bygglov och bygganmälan debiteras sökanden. Den totala avgiften blir kronor varav kronor avser bygglovhanteringen och kronor avser bygganmälan Den 23 maj skriver sökanden ett mail till samhällsbyggnadskontoret och begär nedsättning av avgiften eftersom sökanden inte tänker utnyttja den sökta åtgärden. Sökanden har muntligen fått besked om att bygglovavgiften inte kan ändras på eftersom arbetet redan är utfört men att avgiften för bygganmälan kan tas bort eftersom detta arbete inte utförts ännu. Den 8 juni skriver sökanden ett nytt mail där han önskar att kostnaden för bygglovgranskningen utgår eftersom han ej tänker utnyttja det beviljade lovet. Sökanden anför att de som söker bygglov borde få någon form av förhandsinformation om vilken kostnad som kommer att tas ut för de sökta åtgärderna. Tjänsteskrivelse (Stefan Nylén) Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ta ut bygglovavgift enligt gällande taxa samt att avstå från att ta ut avgiften för bygganmälan eftersom arbetet för denna avgift ej utförts. Bygglovet gäller under två år från det beslut fattades, detta beslut kan ej återkallas.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) Sammanträdesdatum s. 1 (28) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Måndagen den 31 mars 2008, kl. 14.00-19.00 Beslutande Anders Berngarn (m) ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar 2010-02-01 Paragrafer 40 Kommunstyrelsens ärendelista 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009 42 Finansrapport december 2009 43 Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Vallentuna 2010-06-23. Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 123 124 omedelbar justering 125-152 Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden 2010-06-22 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 22 juni 2010 kl. 19.00 19.50 Elwe Nilsson (M) ordförande Ove

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (73) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.00 Beslutande Peter Roslund (s) ordf Johnny Åström (ns) Lars-Olof Pettersson (s) Christer Lindström (s) tj ers Rune

Läs mer

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15.

%ad 4// Vansbro kommun. Kommunstyrelsen Protokoll 2014-09-16. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15. Tid och plats Vansbrorummet, tisdagen den 16 september 2014 kl. 08.30-16.15 ande Karl Björklund, M Nall Lasse Andersson, S ej 219-221 Per-Anders Westhed, C ej 219 Torsten Larsson, KD ej 2 19-220 Anders

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer