Arsredovisning. Bostadsrättsfören i n gen Husspindeln nr 1. . Arsavgifterna planeias vara oförändrade närmaste året.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arsredovisning. Bostadsrättsfören i n gen Husspindeln nr 1. . Arsavgifterna planeias vara oförändrade närmaste året."

Transkript

1 o Arsredovisning Brf Husspindeln nr 1 Bostadsrättsfören i n gen Husspindeln nr 1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 3r decembe r 214. Fö rva ltn i n gsbe rätte lse Verksa m heten Allmänt om verksamheten Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 21 och 244. Större underhåll kommer att ske de närmaste åren. ' Medel reseryeras årligen till det planerade underhållet. o För att se avsättningens storlek, se Föreningen fondnoten. har i dagsläget inga lån.. Arsavgifterna planeias vara oförändrade närmaste året. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att låsa om i förvaltningsberättelsen som följer. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttlanderátt och utan tidsbegränsnin Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades 26_2_1 4hos Bolagsveiket. Föreningen är ett s'k privatbostadsföretag (en äkta bostadsrättsförening). Det innebär att föreningens intäkter i huvudsak kommer i form av årsavgifter. Styrrelsen Johannes Gustafsson Harri Pöppönen Emma Sjöberg Malin Larsson MikaelLidbaum Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Mikael Lidbaum, Harri pöppönen ocñ Emma Sjöbeig. Styrelsen har under året avhållit 9 protokollförda sammanträden. Sida I av 14 1

2 Revisor Thorbjörn Högberg Ordinarie Extern Aktiebolaget Höfding Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls j Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastigh Förvärv Kommun Husspindeln Stockholm Fastigheten är upplåten med tomtrått. Tomträttsavtalet skrivs om 216. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad via Bostadsrätternas medlemsförsäkring Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen. Byggnadens uppvärmnin g är fjärrvärme. Byggnadsår och yrtor Fastigheten bebyggdes och består av 1 flerbostadshus. Fastighetens värdeår är Byggnadens totalyta är enligt taxeringsbeskedet 645 m2, varav 615 m2 utgör lägenhetsyta och 3 m2 utgör lokalyta. lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 'l 2 lägenheter med bostadsrätt samt I lokal med hyresrätt. Lägenhetsfördeln ing: rok il 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Verksamhet i lokalerna Garage Garage Fönåd Yta 1 m2 1 m2 15 mz töptid tills vidare tills vidare tills vidare Gym Cykelrum Byggnadens tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 21 och sträcker sig fram lll 244. Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Sida 2 av 14 l\

3 716419_9676 Planerat underhåll Målning av fönsterram Putsning och lagning av fasad och balkonger Målning av trapphus Slipning av trappor Byte av fjärrvärmecentral AV värmeledningar AV År ar, utvändigt under huset Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Leverantö SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB 5BC Sveriqes Bostadsr ättscentrum AB Föreningens ekonomi KASSAFLODE - 1 JANUARI - 31 DECEMBER KASSA VID ÄRETS BÖRJAN PENGAR IN Rörelsens lntåkter Finansiella lntäkter Minskning Korta Fordringar ökning av korta skulder PENGAR UT Rörelsens kostnader exkl avskrivningar Minskning av korta skulder KASSA UD ÄRETS SIUT Anns FöRÄNDRING AV KAssAN I kassan ingår föreningens klientmedel Sida 3 av t4 lq

4 716419_9676 Fördelnin g av intäkter och kostnader Övriga Hyror intðkter 6% Avskrivnrngar 12o/o Reparationer 5% Periodiskt underhåll 6Vo Övrig drift 39% T xebundna kostnader 34% Ärsavgifter 88% Fast ghetsavgift 4% Skatter och avgifter Fastighetsavgiften för hyreshus är kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. iokater beskaúas ú-i;;; il av lokalernas taxeringsvärde. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Händelser under året Fordringarna som ställdes av Nordea under ersattes av styre av att föreningens ekonomiska förvaltare inte hade uppgifter óm Kontrakt har skrivits med Scanova för hyrning av utrymmen i fasti ng. Fordringarna ställdes på grund lägenhet var pantförskriven. bär årliga intäkter på 6 kr till föreningen. Radonmätning gjordes under början av året. Barnvagnsrummet har gjorts om till ett förråd och hyrs ut tillsvidare från och med första augusti. Detta innebår årliga intäkter med 6 kr till föreningen. Anticimex våtrumsbesiktning utfördes under september. Stamspolning och statuskontroll av avloppsrören gjordes under oktober. statuskontrollen visade att det inte fanns något fflil;:ottnåll för avloppsnätet under huset. Deîplanerade underhåtlersom skuile ske under året Àar därmed skjutits Händelser efter å et Medlemsinformation Medlemslägenheter: 1 2 st Overlåtelser under året; 3 st Beviljade andrahandsuthyrningar: 1 st örjan av 2'l 5. r samband med detta kommer fasaden putsas och måras ;'#Jn:i:ï#?:ïiÏff :iit1iiiil#;ffi :,åilnî"î?t;'; att göras under Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare Sida 4 av 14 1\

5 Flerårsöversikt bostadsrättsyta Hyr or / m2 hyresrättsyta Elkostnad/m2 totalyta Värmekostnad/m2 totalyta Vatten kostnad/m2 totalyta Kapitalkostnader/m2 totalyta Soliditet (%) Resultat efter finansiella poster (tkr) Nettoomsättninq (tkr) 't Ytuppgifter enligt taxeringsbesked. 615 m2 bostäder och 3 m2 lokaler Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat ansamlad förlust före reservering till fond för yttre underhåll reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar summa ansamlad förlust Styrelsen föreslår följande disposition : att i ny räkning överförs Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter Sida 5 av 14 l\

6 Resu ltaträ kn ing 1 JANUARI - 3,I DECEMBER nörels lrurärr R Arsavgifter och hyror rörelseintäkter nön lserosrnader Fastighetskostnader Driftkostnader Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Avskrivningar RÖREtsEREsuITAT Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Not 6 Not t 't FINANSIEt[A POSTER Rånteintäkter Ån rs REsurrAT ïhägg Tttr RESULTATnÄrM rlc Reservering till fond för yttre underhåll lanspråkstagande av fond för yttre underhåll Än rs ReSULTAT EFTER FONDFÖRÄN DRING f Sida 6 av 14

7 716419_9676 Balansräknin I r ucäwc n nru låcc l rue sn ltcärv cen _31 MATE R I E u..a tlr lâccl uvcsnucä cen Byggnader och mark Maskiner och inventarier SUMMA nruräecrultcsl LlcÅucnR o lvr s rrul c sl ucätcnn Not 8 Not KORTFRISTIGA FORDRINGAR Skattefordringar SBC Klientmedet i SHB Övriga fordringar Förutbetalda kostnader KASSA OCH BANK Not SBC klientmedel i SHB SUMMA OMSÄTTNINGSTILIGÅNGAR SUMMA TIIIGÂNGAR r, Sida 7 av t4

8 716419_9676 Balansräkn ing EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAT Bundet eget kapital lnbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Notl1 Not Ansamlad förtust Ansamlad förlust Arets resultat Æ, SUMMA EGET KAPITAT KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Förutbetalda ifter och Not SUMMA EGET KAPITAT OCH SKUTDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar som säkerheter för skulder till kreditinstitut Ansvarsförbindelser 2 inga JI, 2 inga Sida 8 av 14

9 716419_9676 Noter med red ovtsntngsprinci per och boksl utskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Arsredovisningen har upprättats enligt Ärsredovisningsragen och Bokföringsnämndens alrmånna råd. Ärsredovisningen upprättades för första gången i enlighet med BFNAR 2oe9:1,virket kan innebära en bristande jämförbarhet metan räkenskapsåret o.,áãtitlrrãst föregående räkenskapsåret. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Föreningens fond för wtre underhåll redovisas i enlighet med Bokföringsnämn.dens ailmänna råd (BFNAR 23:4) och 3:i:i#ili#1,1ru;g :ä:;äilñ Iu '".r,",.'",u " r'. ilamti a rastighetsunderhåil i lntåktsredovisning sker i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR23;3, intäkter). Arsavgifter och hyror aviseras irörskott men redovr-sas; ;n;;;;'åä a"riãäiäiö;';r'åî;lbpsaret redovisas som intäkt. Tillgångar och skurder har värderats ti, anskaffningsvården om inte annat anges. lltfllul,nnul på antäggningsriilgånsar entist ptan I n tjandepãriod F tëil aiskriíninlar;ii;i:t:i;';åäi:ì,i,r'#'jr:rnslisa anskaffninssvärder och beråknad nader 145 â '145 àr Fordringar har efter individueil värdering upptagits tiil beropp varmed de beräknas infr a. NotJ ÅRsevcrrr R och HyRoR Ärsavgifter Hyror lokaler Hyror garage moms Hyror parkering Hyror garage Hyror förråd ' Not 2 qy!tc4 RRELSETNTÄKruR Kabel-TV intäkter Öresutjämning Ovriga intäkter x Sida 9 av 14

10 Not 3 FASTIGHETSKOSTNADER Fast ghetskostnader Snörojning/sandning Myndighetstillsyn Gemensamma utrymmen Förbrukningsmateriel Reparationer Fastighet förbättrin gar Tvättstuga Lås Fönster Periodiskt underhåll Stamb e Tak TOTALT FASTIG H ETSKOSTNADER sr ars;q Not 4 DRIFIKosTNADER Taxebundna kostnader EI Värme Vatten Sophåi mtning/ren Övriga driftkostnader Försäkring Tomträttsavgäld Kabel-W Q Fasti ghetsskatukommunal avgift f5 29 TOTAIT DRIFTKOSTNADER fl", Sida 1 av 14

11 Not 5 OVRIGA FÖRVALININGS- & RÖRELSEKoSTNADER Kreditupplysning Tele och datakommunikation Juridiska åtgärder Hyresförluster Revisionsarvode extern revisor Föreningskostnader Förvaltningsarvode Administration Konsultarvode Bostadsrätterna Ek För Not 6 PERSONALKOSTNADER Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd. Föliande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor 5ociala kostnader Not 7 AVSKRTVNTNGAR Byggnad Maskiner 5 5 JL Sida 11 av 14

12 Not 8 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaff nin gsvä den Vid årets Utgående anskaffn ingsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Arets avskrivnin gar enligt plan Utgående avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Taxeringsvärde Taxerin gsvärde byggnad mark Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder Lokaler Fastigheten är upplåten med tomträtt Not 9 MASKINER OCH INVENTARTER zo Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Utran gerinf örsäljnin g Utgående anskaffn ingsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Arets avskrivnlngar enligt plan Utra n gerin glförsäljn i n g Utgående ack. avskrivningar enligt plan Redovisat restvärde vid årets slut Not 1 FÖRUTBETALDA KOSTNADER Försäkring Kabel-TV Stokholm mark Sida 12 av 14

13 Notfl EGETKAPITAL Belopp vid årets utgång Bundet eget kapital lnbetalda insatser s Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll S:a bundet eget kapital Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång 6 s Ansamlad förlust Ansamlad förlust Ärets resultat S:a ansamlad förlust s S:a eget kapital :1, Not 12 FoND FÖR YTIRE UNDERHALL Vid årets början Reservering enligt stadgar Reservering enligt stäm mobeslut lanspråktagande enligt stadgar þ$plllegeqd-e enl i gt stäm mobesl ut Vid årets slut Sida 13 av 14

14 716419_9676 Not 13 UPPLUPNA KoSTNADER E Värme Extern revisor Arvoden Sociala avgifter { s 22 2s Styrelsens underskrifter JoHANNESHOVden Z9l 21s Iedamot Filip lngvar Gustafsson Harri Henrik Daniel pöppönen Ledamot Min revisionsberättelse har lämnats den g,4 215 Sida 14 av 14

15 REVISIONSBERATTELSE Ior BosrADSnÄrrsröRENINGEN HUSSpII\DELN NR 1 Organisationsnummer 7 I Jag har granskat årsredovisningen och bokftiringen samt styrelsens ftirvaltning i Brf Husspindeln nr 1 for åtr Det är styrelsen som har ansvaret frir räkenskapshandlingarna och ftirvaltningen och ftir att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och ftirvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utftirts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomftirt revisionen ftir att med hög men inte absolut säkerhet fìirsäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen ftir belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag ftir mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och ftirhållanden i ftireningen ftir att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot ftireningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller stadgarna. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund ftlr mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av ftireningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är fürenlig med årsredovisningens öwiga delar. Jag tillstyrker att ftireningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt fìirslaget i ñrvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfr ihet ftir räkenskapsåret. Stockholm den 8 april2l5 T I(L Thorbiörn t{ao,

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014. Hemfrid. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen Hemfrid Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Briljanthöjden. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Briljanthöjden

Läs mer

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 ERIKSBERGSPARKEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen ERIKSBERGSPARKEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NORRSKENET. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NORRSKENET Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LINNÉPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LINNÉPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Vilan 1820. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Vilan 1820 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 MINNET NR 7. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen MINNET NR 7

Läs mer

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LANTGÅRDEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LANTGÅRDEN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen

Årsredovisning 2014 SJÄTTE BOHUS UPA. Bostadsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsföreningen SJÄTTE BOHUS UPA

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Viking Karl Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Viking Karl Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Lerlåset. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Lerlåset Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka HSB Bostadsrättsföreningen Skogshöjden i Nacka Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 JÄRNÅLDERN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen JÄRNÅLDERN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 INLAND 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen INLAND 2 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 VIPEMÖLLAN 3, LUND. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VIPEMÖLLAN 3, LUND. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VIPEMÖLLAN 3,

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse.

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse. 76961 5-1 3 Årsredovisning Bosta ds rättsfören i n ge n G uldborgen S relsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 3i december 21. Förva ltn i n gsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014 PONTUS W 4. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 PONTUS W 4. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen PONTUS W 4 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILJAN 35. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILJAN 35 Årsredovisning

Läs mer

1 ~ ::~ ~ ~13. Jj.j -4, ~2.~ el.-. L--. 1 - -~ -. -.. ~, (0

1 ~ ::~ ~ ~13. Jj.j -4, ~2.~ el.-. L--. 1 - -~ -. -.. ~, (0 OJ -. -4, D 0 0~ 0 0~ QJ it D >0 ~13 m 0 Ln z z 0 -h - 7 *.1 Il -. -.. / ::~ ~ fl L--. t ~ Jj.j ~~ ~2.~.7 el.-. 1 ~ / 1 - -~ 4-4 kf 1. Ln 0< ~, (0 -. Ln r Ln fl fl c 3 Årsredovisning Bostadsrättsföreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Nacka Hus nr 2 i Ekängen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Nacka Hus nr 2 i Ekängen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Kvarnskogen ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kvarnskogen Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kvarnskogen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2014 FEMKAMPSGATAN 7-9 I GÖTEBORG. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 FEMKAMPSGATAN 7-9 I GÖTEBORG. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen FEMKAMPSGATAN

Läs mer

Årsredovisning. Berghällen 10. Verksamheten. Bosta dsrättsf ören in gen. . lnga större underhåll är planerade de närmaste åren.

Årsredovisning. Berghällen 10. Verksamheten. Bosta dsrättsf ören in gen. . lnga större underhåll är planerade de närmaste åren. Brf Berghållen '1 76966-534 Årsredovisning Bosta dsrättsf ören in gen Berghällen 1 Styrelsen får hårmed avge årsredovisning för råkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Förva ltn i n gsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SÖDERHUS. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SÖDERHUS Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan Årsredovisning Bostadsrättsfören Slottsgläntan ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål -' 'l Föreningen

Läs mer

Årsredovisning 2014. Brödkaveln. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Brödkaveln. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Brödkaveln som

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN

Läs mer