Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning org nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning org nr 802007-0028"

Transkript

1 1(5) Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning org nr Styrelsen för Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning får härmed avge årsredovisning för stiftelsens verksamhet under räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning av verksamheten Stiftelsen bildades 1948 med ändamål att främja rättsvetenskaplig forskning bedriven av svenska medborgare i överensstämmelse med västerländska rättsprinciper samt även stödja juridisk undervisning. Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ledamöter Advokaten Claes Beyer, ordförande Justiterådet Johan Munck, vice ordförande Advokaten Lars Bentelius Justitierådet Gertrud Lennander Advokaten Claes Peyron Advokaten Sven Unger Professor Peter Westberg Suppleanter Professor Michael Bogdan Hovrättspresidenten Lärs-Göran Engström Advokaten Leif Ljungholm Justitierådet Göran Regner Advokaten Bertil Södermark Stiftelsen har främjat sitt ändamål under räkenskapsåret genom att bevilja anslag till ett belopp av l kronor enligt följande: Vid sammanträde den 19 april 2004 RolfDotevaU KatakKMalla Per Anders Lindgren/Leif Gäverth Staffan Myrdal Fredrik Andersson Sacharias Votinius Christian Dahlmaun ChristofFer Wong Gabriella Sebardt Åsa Persson JanDarpö Petter Asp MonaAldestam Kenneth Nordback Stockholm Institute for Scandinavian Law Advokatklubben liuslund summa kr kr kr kr kr kr Vid sammanträdet 15 november 2004 Berard Johann Mulder Daniel Stattin Marcus Gläder Eva Edwardsson Svante O Johansson Stefan Lindskog Bertil Bengtsson Stiftelsen Juridiska Biblioteket Kristina Ståhl Maria Hilling Jesper Barenfeld^/ kr 6000kr kr kr kr

2 2(5} Sanna Wolk Jan Kellgren Kristina Ståhl Juridiska Föreningen i Lund summa Utdelade anslag utgjorde sålunda tillhopa kr kr kr kr l kr För de senaste fem åren har anslag beviljats och löpande avkastning erhållits enligt följande: ar antal anslag beviljade anslag löpande avkastning Förmögenhet Bokfört eget kapital Skillnad mellan marknadsvärde och bokfört värde på värdepapper (efter nedskrivning) Eget kapital uppskattat till marknadsvärde O (tkr) 52811, ,4 Förhållanden viktiga for bedömningen av resultat och ställning Genom den allmänna nedgången på aktiemarknaderna skedde en nedskrivning av det bokförda värdet i stiftelsens värdepappersportfölj år Värdet har skrivits upp under de två senaste räkenskapsåren. Nedskrivning Uppskrivning Uppskrivning 2004 l Redovisning av åretsj-esultatdisposition Styrelsen har beslutat att de till förfogande stående disponibla medlen i stiftelsen: Disponibla medel vid årets början Återförda, ej utnyttjade anslag Jämte årets resultat Disponeras enligt följande: Uppskrivning av aktier och andelar Till bundet eget kapital avsätts Beslutade anslag I ny räkning balanseras l l I Stiftelsens resultat och ställning i övrigt för de två senaste räkenskapsåren framgår av följande resultat- och balansräkningar, bokslutskommentarer med redovisningsprinciper och tillhörande noter. RESULTATRÄKNING Stiftelsens intäkter Utdelning på aktier och andelar Ränteintäkter, netto Kapitalvinster, netto Uppskrivning, aktier och andelar Summa intäkter^ Not l l

3 3(5) Stiftelsens kostnader Förvaltningsarvoden ,2 Övriga externa kostnader l Årets resultat ,8 BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR (tkr) Anläggningstillgångar Finasiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Summa anläggningstillgångar ,7 Omsättningstillgångar Förutbetalda kostnader och upplupna intakter Tillgodohavande på depåkonton Summa omsättningstillgångar ,8 Summa tillgångar ,5 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3 Stiftelsekapital ,2 Övrigt bundet eget kapital ,6 Fritt eget kapital Summa eget kapital ,4 Kortfristiga slödder Övriga skulder ,1 Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder , l Summa eget kapital och skulder ,5 Ställda panter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER Redovisningsprinciper Stiftelsen följer årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer. Tillgångar, avsättningar och skulder har i övrigt värderats till anskaffningsvärden. Not 1: Övriga externa kostnader 2004 Resekostnader Arvode advokatsamfundet m fl Revisionsarvode Sociala kostnader Övriga kostnader^/

4 4(5) Not 2: Aktier och andelar antal anskaffningsvärde marknadsvärde ler AssaAbloy, B AstraZeneca Atlas Copco, A AtlasCopco,-B Cardo Carnegie Medical Carnegie Småbolagsfond Carnegie Worldwide class 5B Electrolux, B Eniro Ericsson, B Föreningssparbanken Gambro, A Hennes & Mauritz, B Holmen, B Investor, B JM Bygg Nordea Ratos, B Sandvik SCA, A SCA, B Scania SEB, A SEB Sverige Småbolagsfond Securitas, B SHB,A Skandia Skånska, B SKF, B Stora Enso, R Syngenta Tele2, B Teliasonera Tietoenator Volvo, B ' , Andelar Carnegie kort svensk räntefond SBAB,nrll8 SEB Obligationsfond SEB Obligationsfond flexibel SEB Penningsmarknadsfond SEB Stiftelsefond Utland SEB Teknologifond Sv statens obl lån , , , , , Summa aktier och andelar Nedskrivning år 2002, aktier och andelar Uppskrivning år 2003, aktier och andelar Uppskrivning år 2004, aktier och andelar Totalt värdepappersinnehav / I ' _

5 5(5) Värdepapperens marknadsvärde uppgick den 31 december 2003 till kronor. Stiftelsens värdepappersportfölj har förvaltats av SEB Institutionell Förvaltning och Carnegie Kapitalförvaltning. Not 3: Eget kapital Ursprungligt stiftelsekapital från år , kronor, redovisas under egen rubrik. Övrigt bundet eget kapital Belopp vid årets ingång Redovisat årsresultat Omföring av kapitalvinster till bundet eget kapital Kapitalisering av löpande avkastning Beslutade anslag Återfört, ej utnyttjade anslag Uppskrivning, aktier och andelar l Belopp vid årets utgång Fritt eget kapital l l Stockholm den 4 april 2005 Claes Beyer Ordförande Gertrud Lennander Claes Peyron Sven Unger Vår revisionsberättelse har lämna Ben^t Ljungqvist Göran Carlsson

6 Revisionsberättelse Till Styrelsen for Emil Heijnes Stiftelse Org.nr Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Emil Heijnes Stiftelse för år Det är styrelsen som har ansvaret for räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfort revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna, I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefylla uppskattningar som styrelsen gjort när denne upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om styrelseledamoten på annat sätt handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Den 18 maj 2005 Göran Carlsson Auktoriserad revisor

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond

Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Årsredovisning för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond Räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Hammarlunds donationsfond 1(5) Styrelsen för Stiftelsen Hammarlunds donationsfond får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 2013 01 01-2013 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Atiktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31

ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 BRF Majtalaren 7 c/o Söderlund Bostadsförvaltning AB Box 27067 10251 Stockholm Org.nr. 716416-7541 ÅRSREDOVISNING FÖrvaltnings berä ttelse Räkenskapsår: 2008-01-01-2008-12-31 Styrelsen får härmed avge

Läs mer

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009

för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. 769615-4298 ÅR 2009 ÅRsRED0vIsNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSTIBBLE Org. nr. ÅR 2009 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSRED0vISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultatrakningar

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 20140101-2014 1231

Årsredovisning. Räkenskapsåret 20140101-2014 1231 Årsredovisning för Södra Avdelningen av Sveriges Ädvokatsamfund 846001-6499 Räkenskapsåret 20140101-2014 1231 Ärsredovisningen är sammanställd av Tommy Nilsson, FöretagsEkonomema Auktoriserad redovisningskonsult

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN

RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN RESULTATANDELSSTIFTELSEN KÄRVEN ÅRSREDOVISNING 2009 Styrelsen för Resultatandelsstiftelsen Kärven får med följande förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning avge redovisning för tiden 1 januari

Läs mer

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse 2005 Årsredovisning Styrelsen för Föreningen Skogen, organisationsnummer, avger härmed förvaltningsberättelse för föreningens verksamhet under 2005 samt ekonomisk redovisning. Förvaltningsberättelse Styrelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN

ÅRSREDOVISNING 2009 RAMLÖSAGÅRDEN ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening RAMLÖSAGÅRDEN i Helsingborg Ramlösagården i Helsingborg 1(12) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 2011 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 Förvaltningsberättelse för 2011 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 2011. Styrelsen har efter

Läs mer

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning för Brf Gotthard Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2009. HSB Bostadsrättsförening. VÄTTEN i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2009 HSB Bostadsrättsförening VÄTTEN i Helsingborg Vätten i Helsingborg 1(14) Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Vätten i Helsingborg, org.nr, får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Slottsgläntan Årsredovisning Bostadsrättsfören Slottsgläntan ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål -' 'l Föreningen

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Allén Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer