Meddelanden Irån hembygdso iöreningar i flngermanland. Ångermanlands hembygdsförbund.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meddelanden Irån hembygdso iöreningar i flngermanland. Ångermanlands hembygdsförbund."

Transkript

1 Meddelanden Irån hembygdso iöreningar i flngermanland. Ångermanlands hembygdsförbund. v. 1, ;0 d n h. å t Vid sammanträde den 10 juni 1938 beslöts uppdelning av länets hembygdsförbund på landskapsförbund, och samma dag konstituerade sig Angermanlands hembygdsförbund. Uppgjort förslag till stadgar genomgicks och antogs. Enligt dessa skall förbundets styrelse utgöras av 11 ledamöter samt 5 suppleanter, varjämte styrelsen äger att utse ett arbetsutskott för handhavande av de arbetsuppgifter, som styrelsen överlämnar åt detsamma. Vid sammanträdet updrogs åt styrelsen att gå i författning om utgivandet av förbundets hembygdsbok, som borde utkomma i slutet av året eller i hörjanav år Till ledamöter i förbundsstyrelsen för ett år valdes: Biskop Torsten Bohlin, ordförande, syssloman N. O. Edlund, Frånö, v. ordförande, folkskolinspektör Th. Hellman, sekreterare, konsul Nils Isakson, skattmästare, fil. mag. O.Carli, Själevad, folkskollärare E. Eriksson, Fjällsjö, fru Anna Fahlen, Sollefteå, fabrikör S. Jonsson, Junsele, kantor G. Lundberg, Näsåker, redaktör A. Rydberg, Härnösand, kantor Rob. Vestman, Bredbyn. Suppleanter blevo: Fru Sonja Lundström, Backe, handl. J. Nordlund, Nordingrå, komminister K. G. Nordborg, Kramfors, fabrikör P. Näsholm, Själevad, kantor G. Uhlin, Junsele. At styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare och skattmästare uppdrogs att t. v. och till dess styrelsen i dess helhet sammanträtt fungera som arbetsutskott. Till ledamöter i redaktionskommitten utsågos herrar O. Carli, Th. Hellman, Bo :Rellman och N. Isakson med fil. kand. Bo Hellman som henibygdsbokens redaktör. Att döma av de inkomna bidragen synes denna första ångermanländska hembygdsbok kunna bli ett värdefullt stöd och ett samlande organ.a_- i

2 136 för hembygdsarbetet ute i våra bygder, och det är att hoppas, att hembygdsföreningarna göra sitt bästa för bokens spridning. Till föl1bundet äro f. n. 19 hembygdsföreningar inom landskapet anslutna: Föreningen för norrländsk hembygdsforskning, Härnösand. inorra Angermanlands fornminnesförening, Örnsköldsvik. Sollefteåortens och västra Angermanlands hembygdsförening, Sollefteå. Angermanlands hemslöjdsförening, Sollefteå. Anundsjö hembygdsförening, Bredbyn. Fjällsjö hembygdsförening, Backe. Guclmundrå hembygdsförening, FrånÖ. Junsele hembygdsförening, Junsele. Nordingrå hembygdsförening, Nordingrå. Nätra hembygdsförening, Köpmanholmen. Ramsele hembygdsförening, Ramsele. Resele hembygdsförening, Resele kyrkby. Sidensjö hembygdsförening, Sidensjö. Själevads hembygdsförening, Själevad. Skogs hembygdsförening, Skog. Säbrå hembygdsförening, Sä:brå. Torsåkers hembygdsförening, Prästmon. Ytterlännäs hembygdsförening, Fotsed. Adalslidens hembygds- och turistförening, Näsåker. Th. HelIman. Föreningen för norrländsk hembygdsforskning, Härnösand. Föreningens styrelse har under år 1938 utgjorts av följande ledamöter: Biskop Torsten Bohlin, ordförande, chefredaktör Ivar Österström, v. ordförande, folkskolinspektör Th. Hellman, sekreterare, bankkassör W. Hammarberg, skattmästare, konsul H. Ramström, konsul N. Isakson, jägmästare S. J. Cederberg. Suppleanter: lektor B. Thyresson, teckningslärare T. Hellström. Styrelse för föreningens kulturhistoriska museum ha varit: konsul N. Isakson, ordförande, folkskolinspektör Th. Hellman, sekreterare och intendent, arkitekt D. Frykholm, bankkassör W. Hammar,berg, bankdirektör B. Salen, lektor B. Thyresson. Föreningen har under året mottagit inbjudan från föreningen Brage i Vasa att deltaga i och medverka till största möjliga

3 ri anslutning från svensk sida i de midsommartiden 1939 i Vasa anordnade "Bottniska dagarna". Med tacksamhet har vår förening mottagit inbjudan till dessa dagar, som utgöra en fortsättning på de "Bottniska dagarna" i Härnösand 1937, och den har under höstens lopp även utarbetat ett preliminärt program för den svenska sidans medverkan. Bland nyförvärven till kulturhistoriska museet på Murberget märkes Viksjö gamla prästgård, som överlämnats som gåva av Stigsjö-Viksjö pastoratsstämma. Gården, uppförd 1767, är en dubbelkorsbyggnad med långfarstu, kök, kammare, sal, förmak och ämbetsrum, således den typiska rumsindelningen i de gamla prästgårdarna. Byggnaden har under året rivits och infraktats till Murberget, där den uppförd skall avse att ge en levande bild av våra gamla prästgårdshem. Ett annat byggnadsförvärv är den sundvallska trampmangeln från "Norrstan" i Härnösand, gåva av bankdirektör Hugo Huldt och landskanslist G. Olsson. Den torde vara uppförd under förra delen av ISOO-talet och med sin inredning, som förut är i museets ägo, är den den enda bevarade av ett flertal trampmanglar från det gamla Härnösand. Säkerligen lever minnet av denna mangel kvar hos många gamla härnösandsbor, som i sin ungdom trampat i dess snurrande storhjul. Av övriga förvärv och gåvor märkes framförallt en serie större porträtt i olja av det gamla Härnösands märkesmän såsom,bl. a. borgmästaren Erik Johan Westman ooh konrektor Jonas Adolf Westman. Jämte dessa målningar överlämnades till museet enligt testamente av den trofaste härnösandsvännen disponent Carl Afzelius ett flertal andra värdefulla föremål, en chiffoniär i mahogny från slutet av 1700-talet, signerad Hultsten, en samling slipade och etsade glas, ett album silhuetter av gamla härnösandsbor samt omfattande manuskript, behandlande Adalens skogs- och sågverksindustrier samt deras ledande män. Ett betydelsefullt förvärv är också ett sälnät av äldre typ. Till sist har museets skogs- och sågverkstekniska avdelning kompletterats med ett 50-tal verktyg och redskap. Antalet besökare på Murberget är i ständigt stigande. Föregående år uppgick besökssiffran till inemot , vari dock ingick skolbarnen,från ett hundratal skolor. Till den höga siffran har ock i väsentlig grad de under sommaren anordnade "ångermanländska sockendagarna" bidragit. Dessa dagar avse ej blott att skänka vidgad kännedom om vårt landskap och dess odling, de vilja även få socknarna med genom egna ideella "" =

4 138 insatser. Dagarna ha varit förlagda till söndagar med en ibland två socknar samtidigt. Programmet har upptagit predikan i Murbergskyrkan av församlingens pastor, föredrag om socknen och dess minnen, sång, musik, folkdanser, amatörteater m. m. Under sommaren ha följande socknar medverkat till dessa dagar: Nätra, Örnsköldsvik, Grundsunda, 'Stigsjö, Viksjö, Sidensjö, Säbrå, Gudmundrå och Sollefteå. Det är att hoppas att även till stundande sommar Murberget kan få påräkna fortsatt anslutning till dessa dagar, vilka enligt allmänt omdöme ha sin uppgift att fylla och livligt uppskattades. Th. Hellman. Norra Ångermanlands fornminnesförening. Under det gångna verksamhetsåret hava de tidigare planerade restaureringsarbetena till huvudsaklig del kommit till utförande, möjliggjorda genom av Örnsköldsviks stad härtill beviljade medel. Föreningen stannar i tacksamhetsskuld ej 'blott till Stadsfullmäktige, som visat detta storartade tillmötesgående, utan jämväl till de stadens funktionärer med vilka styrelsen haft att överlägga och med vilkas beredvilliga medverkan, arbetena kunnat ordnas med god anpassning till de föreliggande behoven och så att visningsverksamheten kunnat någorlunda oföl'hindrat fortgå. Allt sedan samlingarna ordnats på ett överskådligt och instruktivt sätt, har besöksfrekvensen visat en nämnvärd stegring, men. ett ytterligare ökat intresse från såväl allmänhetens som skolornas i orten sida är sannolikt att motse. Samlingarna hava under året genom gåvcor utökats med ett tjugutal nummer, som i den mån utrymmet medgivit, inrangerats bland utställningsföremålen. Genom läroverksadj. T. Michaneks avflyttning från orten har föreningen mistat en för dess verksamhet och syften synnerligen intresserad medlem. Hr Michanek har tillhört styrelsen och varit dess sekreterare. Föreningens styrelse har utgjorts av: Red. A. Andersson, ordf., adj. T. Michanek, v. ordf., konsul A. Noren, skattmäst., läroverksadj. N. Gavelius och grosshandlare G. Nordin, med U. Hellström som sekreterare. Uno Hellström.

5 - 139 Sollefteåortens och västra Ångermanlands hem bygdsförening. Föreningens strävan under året har i huvudsak inriktats på att vidmakthålla och utveckla föreningens museianläggning Adalsbyn. Några nyförvärv har ej gjorts, men rätt omfattande reparationer av byggnaderna ha vidtagits. Intresset för Adalsbyn har varit i stigande och besökarantalet har ökats. Atskilliga skolklasser ha :beretts tilhälle att kostnadsfritt besöka fornbyn och bese dess samlingar. Under året har föreningen ordnat en aftonunderhållning på Samrealskolan och en större friluftsfest i Stadsparken, med avslkt att väcka och vidmakthålla intresset för föreningens syften och verksamhet och stärka föreningens kassa. Lokalerna ha i båda fallen. kostnadsfritt ställts till föreningens förfogande för vilken välvilja föreningen tackar. Den ekonomiska behållningen av den förra festen blev kr. 174: 14 och av den senare, då behållningen delades mellan Turistföreningen och Hembygdsföreningen, kr. 2,600: -. Genom dessa inkomster har föreningens ekonomi blivit väsentligt förbättrad, så har en skuld på 2,000 kr. kunnat,betalas. Till styrelsens ordförande apotekare Roberg står föreningen i stor tacksamhetsskuld för den energi och kunnighet varmed han genomförde arrangemangen i Stadsparken. Föreningen har även i år gratis utdelat hembygdsboken "Angermanland-Medelpad" till sina medlemmar. KassabeåIlningen utgjorde vid årsskiftet kr. 1,286: 38 och föreningens tillgångar uppskattas till kr. 11,606: 35. Styrelsen har följande sammansättning: ordf. apotekare G. Roberg, v. ordf. redaktör K. Mäler, sekr. f. folkskoll. A. Granström, fru A. Fahlen, rektor G. Lindberg, adjunkt C. von Sydow, köpman P. Svenbrink,!Sollefteå, hrr A. Hansson, Långsele, L. Hagström, Tåsjö, E. A. Johansson, Helgum, J. O. Lalander, Resele, E. Eliasson, Edsele, fru K. Westberg, f. folk skall. A. Harlin, kontorist M. Andersson, köpman K. E. Hed vall, redaktör G. Johansson, Sollefteå, redaktör A. Rydberg, Härnösand, hemmansäg. J. Berglund, Rödsta, hemmansäg. A. Strindlund, Multrå, hrre. Tätting, Graninge, köpman V. Kristoffersson, Ramsele, hr P. Lidström, Häxmo, kyrkoherde D. Gip, Överlännäs, folkskoll. K. Grönkvist, Viksmon. A. Granström.

6 140 Anundsjö hembygdsförening. Anundsjö hembydsförening, som är Norra Angermanlands yngsta hembygdsförening, bildades den 2 maj Syftet med föreningens tillkomst var i första hand att söka rädda den s. k. Genbergska gammelgården i MyckeIgensjö från fullständigt förfall. Många av de byggnader, varav detta gårdskomplex utgöres, befinna sig i ett så gott som fallfärdigt skick och äro i Anundsjö hembygdsgård. största behov aven genomgripande renovering. Då emellertid Anundsjö hembygdsförening av ekonomiska skäl ej kunde företaga denna restaurering på ort och ställe, beslöts efter moget övervägande att frakta den förvärvade gammelgården till Bredbyn, där lämplig tomt å Prästbolet, tack vare kommunalfullmäktiges välvilliga inställning till föreningens syften, ställts till förfogande för en hembygdsgård. Tomten i fråga omfattar en areal av mer än två hektar. Sedan nämnda beslut fattades har emellertid Riksantikvariens ombud dr B. Berthelson, Stockholm, efter hemställan av folkskolinspektör T. Hellman, Härnösand, besökt Myckelgensjö~ gården fören preliminär undersökning av möjligheterna att få

7 141 densamma renoverad och för framtiden bevarad på dess nuvarande tomt i MyckeIgensjö. Här bör anmärkas att denna uppfattning även varit allmän inom hembygdsföreningen och gjorde sig starkt gällande, då 'beslutet om gårdens för.f1yttning fattades. Då dr B. vid sitt besök framhöll, att lotterimedel torde kunna erhållas för gammelgårdens inköp och restaurering, därest hembygdsföreningen avstode från sin plan om gårdens förflyttning, beslöt hembygdsföreningen vid sammanträde den 30 okt bifalla den gjorda hemställan. I Myckelgensjögårdens ställe har föreningen inköpt den s. k. Långselegården, som är helägen i Långsele by av Anundsjö socken. Gården, som är 'en typisk Anundsjögård. är enligt muntli~ tradition från byn minst 200 år gammal. iden är, som framgår av ovanstående bild, en rymlig tvåvåningsbyggnad. Nedre våningen innehåller storstuga, farstukammare, kök och instuga. IMotsvarande utrymmen finnas å övre våningen. Byggnaden är upnförd av grovt kärnvirke. och knanpast en enda stock torde behöva utbytas. Enligt könekontraktet äger föreningen dispositionsrätt över gården från den 1 maj Av övriga byggnader, som förvärvats, må nämnas ett häbhre. som hemmansägaren Jon Nilsson. Näs överlämnat såsom gåva. Vidare ha fyra hemmansägare i Norrflärke by, nämligen Olov Söderberg, Petrus Svensson, IsraelIsraelsson och Sven Persson skänkt en s. k. slåtterstuga, dat Även den är väl bibeållen och utgör en sista rest aven mindre vanlig typ av allmogebyggnader. Till hembygdsföreningen har dessutom som gåvor överlämnats c:a 400 kulturföremål från skilda enoker. Det märkligaste är en pilspets av röd skiffer, som överlämnats som gåva av tornaren N. K. Holmgren. Näs. Bredbyn och dennes tre söner. vilka tillsammans för' 12 år sedan hittade den under dikesgrävning vid den s. k. Åsbäcken å åkare Hallins ägor i Näsrors. Fynd. nlatsen är närmare bestämt belägen ungeär 200 m. från nämnda bäcks utlopp i Gensjöån. Spetsen låg på ett djup av 1 1/2 m. vid själva bäckkanten, 2-3 meter över Anundsjön. A v pekuniära understöd må främst nämnas en gåva från Mo & Domsjö A.-B. av kronor. Antalet medlemmar var vid utgången av Styrelsen i Anundsjö hembygdsärening utgöres av kantor R. Vestman, Bredbyn, ordf., kommunalordf. Salomon Västerbo, Västergensjö, v. ordf., trafikbiträdet Anton Östman, Anundsjö

8 l' 142 stn., sekr. fabrikör L. Håkansson, Näs, kassör, vandringsrättare Hj. Johansson, Näs, montör Otto Gulliksson, samt kyrkvärden J. N. Näslund, Mellansel med skräddaremästaren P. G. Uhlin, Bredbyn och handelsbiträdet Knut Svensson som suppleanter. R. Vestman. Fjällsjö hembygdsförening. Fjällsjö, en gammal jordbrukarebygd i västra Ångermanland med anor som sträcka sig många hundra år tillbaka i tiden, är jäm'förelsevis rik på minnen från svunna dar. Där som annorstädes har befolkningen dock, särskilt under förra delen av det pietetslösa 1800-talet, icke förstått att taga vara på det timliga arv fäderna lämnat i form av möbler, husgeråd, vävnader och dylikt utan mycket har fått förfaras. Några fanns det dock i bygden, som såg längre än andra och främst bland dessa 'stod framlidna fröken Hanna Eriksson, Backe, vilken har uträttat ett vackert pionjärarbete i hembygdsforskningens tjänst. Redan under sin livstid inredde hon ien gammal födorådsstuga, som var uppförd på hennes gård i Backe någonting, som kunde kallas för ett mindre hembygdsmuseum och där hon under årens lopp samlade ett hundratal gamla saker komna från olika byar i bygden. År 1928 tog hon initiativet till bildandet av Fjällsjö hembygdsförening och en interimstyrelse tillsattes, som bestod av följande personer: ordf. kantor Axel Ericsson, sekr. fröken Hanna Ericsson, kassör bokhåll. Ragnar Bagge samt som övriga ledamöter handl. B. NorIander, Edv. Björklund, fröken Anna Eriksson och iherr Karl Nilsson. Följande år dog emellertid fr. Ericsson och därmed trodde man, att tanken på en hembygdsgård skulle dö, men i sitt testamente hade hon till föreningen donerat ett jordområde på andra sidan Backesjön jämte den ovannämnda stugan med inventarier och samlingar. Hon förordade även att det nya stället skulle heta Nordansjö. På grund av ekonomiska svårigheter kunde emellertid interimstyrelsen ej göra något åt sakens förv'erkligande under ett flertal år. Men i juni 1934 utbröt eldsvåda i museibyggnaden, som dock ej tog någon egentlig skada, och då ansåg sig styrelsen böra förverkliga donators önskan och så antogos stadgar för föreningen den 11 juni 1934.

9 Styrelsen gick nu i författning om att flytta den skänkta byggnaden till Nordansjö, där den fick en utomordentligt lyckad plats på en kulle tjugofem meter från den idylliska Backesjön, meden synnerligen vacker utsikt. Arbetet med flyttningen och uppförandet av byggnaden på den nya platsen gick raskt och i aug stod huset under tak, men ännu återstod mycket att göra. För att få hembygdsgården så tilltalande som möjligt vidtalade styrelsen konstnären Ake Ahnlund från Norsjö, infödd,fjällsjöibo, att utföra restaureringsarbetet, vilket han också utfört mästerligt. Byggnaden innehåller två rum i nedre och två rum i övre våningen. Väggarna i förstugan äro beslagna med gamla breda bräder och målade i grå färgton med svart och grönt stänk samt en blomranka av vita rosor, gröna blad och röda slingor, allt efter gamla förebilder. Inne i kömet, som är stort och rymligt, fanns bakom flera lager gamla tapeter väggmålningar på papp, egentligen grön marmorering, som nu återställts likaså i kökskammaren. Dessa rum ha inretts som en gammal bondgård. I övre våningens sal ha väggar och montrer beklätts med juteväv. I detta rum, som egentligen avsetts som museum, har sammanförts en talrik samling av gamla föremål såsom husgerådssaker, spånadsverktyg, seldon, musikinstrument m. m. Ett av de mest unika föremålen torde vara ett par skidor, som äro 2 dm. breda och försedda med vidjebindslen. På hembygdsområdet finnes även ett häbbre från 1700-talet samt en trevlig fäbodstuga, som nedflyttats från Nymyrbodarna, och i år har föreningen fått en gammal torpstuga av hemmansäg. P. Ruden i Backe. För närvarande håller föreningen på att bygga väg till hembygdsgården. Mark därtill har upplåtits av Kramfors A.-B. som gåva, för vilken styrelsen är ytterst tacksam. Tack val'e den nya vägen kommer "Gål'den" säkerligen att hli mera känd och 'besökt. Genom dessa vittomfattande ai1beten har föreningen ådragit sig en skuld påc:a 2,000: - kr. Nuvarande styrelse består av följande personer: ordf. Axel Ericsson, kassör fru Sonja Lundström, sekr. hand!. E. Björklund, övriga ledamöter hemmansäg.erik Eriksson, Albin Sjödin, fröken Anna Eriksson och chaufför Karl Nilsson. Axel Ericsson. 143 a

10 Gudmundrå hembygdsförening. Gudmundrå hembygdsförening bildades Styrelsen består av följande personer: syssloman N. P. Edlund, ordf., komminister Gösta Nordborg, v. ordf. o. sekr., köpman John Vedin, kassör,!fru J enny Sahlberg, häradsdomal'e S. V. Näsström, folkskoll. P. E. Mellberg, f. stationsinspektor A. Kåhrström, landstingsman P. Nyman och fru Selma Melander. Styrelsen har inom sig ett arbetsutskott å fyra ledamöter. Föreningen har under sommaren 1938 låtit utgräva församlingens gamla kyrkoruin. Utgrävningsarbetet, som företagits under övereinseende av Riksantikvarieämbetets ombud, doktor B. Bertehlson, och direkt ledning av fil. kand. W. Holmqvist, har varit mycket givande ur hembygds..:kunskapssynpunkt. Till arbetskostnaderna har utgått statsbidrag med 6,000 kronor. Härjämtie har församlingen och kommunen lämnat viss hjälp. Arbetet med de framgrävda murpartiernas konservering och kyrkogåtdsområdets iordningställande pågår. Föreningen hoppas att under nästkommande sommar få den gamla kyrko- och kulturminnesplatsen inom församlingen så pass i ordning att där kan hållas en kyrklig "återinvigningsrest". N. P.. Edlund. Junsele hembygdsförening. Ett visst uppseende väckte hembygdsfesten i J unsele den 20 och 21 aug. förra året (1938), då Landshövding Wijkman gjorde föreningen den äran att närvara under söndagen. I sitt tal ville han erinra åhörarna om värdet i det kulturella arbetet, som en hembygdsförening al'betar för. Detta är inte endast för de nu levande äldre personerna utan mest för de yngre och det kommande släktet. Hembygdsgården skall vara kärnan för det unga släktet. De skola där känna sig hemma med alla sina ideella synpunkter. För alla hembygdsföreningar borde denna uppmaning till de unga vara huvudsaken: "Kom och känn Eder hemma". Detta inte endast i ord utan även i verkligheten. Låt dem komma, ge dem vägledning, men överlämna åt dem själva att förverkliga dessa. Då är målet vunnet. De komma att lära sig vörda förfädernas arbete genom de föremål, som finnas samlade. De kunna ej undgå att lägga märke till dessa, när de äro i hembygdsgården. Hava de på detta sätt kommit till insikt om betydelsen för hembygden, komma de också att

11 145 elsen )rdf., John Näs :åhrlder. samagits,ktor [vist, Till mor. jälp. och hopoch att 1 20 nan sitt ~tet, för och för sina nna :der ten. lem lma ;om ssa, mit att själva göra allt, vad de kunna, för att arbetet för en verklig hembygdsgård skall i sinom tid nå sin fullbordan. Detta är endast några mycket sammandragna synpunkter ur föredraget. Ett för föreningen mycket glädjande uttalande var, att Landshövdingen uttryckte sin förundran över, att föreningen kunnat åstadkomma en så storslagen anordning av gården med tillhörande.byggnader utan något kommunalt eller statligt bidrag. De medel föreningen förfogat över är ett lån på 2.000: kr. och nettobehållningen av trenne enkla hembygdsfester i medeltal utgörande 1.500: - kr. samt medlems- och besöksavgifterna, vilka från 'föreningens startande 1932 uppgått till 641: 70 kr. Tack vare dessa små medel och framför allt en del inom församlingen boende personers frivilliga och uppoffrande hjälp har dock iföreningen kunnat åstadkomma 'en hembygdsgård, vilken eni. kännares påstående lär vara ibland de förnämsta på landsbygden. Ännu återstår det dock oändligt mycket att göra, men därtill fordras helt naturligt pengar. Allt kan ju ej göras på en gång, men det finns en del till föreningen skänkta byggnader, som fordra att skyndsammast fraktas och uppbyggas innan de förfalla. Föreningens närmaste mål är att komma så långt med arbetet, att en invigning kan ske. När denna invigning av hembygdsgården sker, hoppas föreningen på besök av åtminstone styrelserna för hembygdsföreningarna iangermanland. Den nuvarande styrelsen består av: urmakarmästaren Erik Jonsson, ordf. och kassör, hemmansägaren S. O. Andersson, v. ordf., kantor Gunnar Ulin, sekr., hemmansägaren P. Selin, v. sekr. samt hemmansägaren Kristoffer Edlund. Föreningen har under det gångna året endast haft 12 ständiga och 28 årsmedlemmar. G. U. Nordingrå hembygdsförening. Nordingrå hembygdsförening, som bildades 1936, satte vid starten som sina närmaste mål dels, att förvärva en gammal bondegård samt inreda och möblera densamma i huvudsaklig överensstämmelse med vad som kunde anses varit brukligt vid tiden omkring förra sekelskiftet, dels att restaurera och konservera ruinen efter socknens medeltidskyrka. Dock var det, på grund av vissa omständigheter, inget av dessa två arbeten, som först kom till utförande, utan Barsta

12 1..._ 146 fiskarekapell. Kapellet hade genom Kulturhistoriska museets i Härnösand försorg, grundligt restaurerats och konserverats samt var i det närmaste färdigt men en del skulder voro tyvärr kvar. Dessa åtog sig hembygdsföreningen att likvidera. Med anledning härav anordnades, i samband med den av biskop Bohlin sommaven 1937, förrättade återinvigningen, en hembygdsfest vars nettobehållning, bara den, nära nog täckte skulderna. Festligheterna voro givetvis av relativt stora mått. r Nordingrå hembygdsgård. nen 14 augusti 1938 invigdes Fornminnesgården, även denna i.nvigning i samband med en större!hembygdsfest varvid folk från så gott som alla delar av landskapet kommit tillstädes. Föreningen hade lyckan att få fint väder och det hela resulterade ien vätt stor och ytterst välbehövlig 'förstärkning av kassan. Arbetet med kyrkoruinen har, under fil. kand. Bo Hellmans ledning, pågått i tvenne månader varefter detsamma avbrutits för att återupptagas kommande vår och är det föreningens ivrigaste :åstundan att få densamma klar för invigning sommaren Av fynd som redan nu gjorts i ruinen kan nämnas ett 350-tal gamla mynt. Givetvis har det som föreningen åstadkommit, kostat en massa pengar och om man undantar ett nödvändigt energiskt styrelsearbete, är nog hembygdsvårdsarbetet till stora delar en jakt efter den snöda mammon.

13 147.'i> ts rr ~d lp [1-1- "Det 'n.a~ nog också varit 'oåoe si och så ibland med soliditeten men tack vare föreningens fester och ett rätt så vidlyftigt tiggeri har det ordnat sig från fall till fall. Styrelsen 'består av följande personer: Herr John Nordlund, ordf. och korresp., herr N. E. Näslund, kassaman, fru Elna Sjödin, kyrkoh. P. GidIund, konstnär John Ekelund, herr Emil Nordenmark, herr Erik Sondell. E. S. a k s. ;- s :s ls l.5 n :t n Nordingrå hembygdsgård. Interiör: "[arstukammaren". Nätra hembygdsförening. Ar 1935 den 8 september bildades Nätra hembygdsförening. Före föreningens,bildande fanns inom kommunen en s. k. fornminneskommitte på 4 personer valda av Nätra kommuns fullmäktige. Denna kommittes huvuduppgift var att, för kommunens räkning, förvärva föremål som ansågs borde bevaras till studie och museiändamåi. Under årens lopp har kommitten lyckats förvärva en hel del intressanta saker, dessa finnas nu a

14 148 katalogförda och inhyrda i ett särskilt rum å fornhemmet i Örnsköldsvik. Nämnda kommitte har nu blivit entledigad och hembygdsföreningen har fått övertaga förvaltningen av kommunens samlingar. Vid hembygdsföreningens första sammanträde inkom förslag om att försöka få den gamla kyrkoruinen restaurerad. Föreningen satte sig i förbindelse med riksantikvarieämbetet och sommaren 1936 besökte antikvarien doktor B. Berthelsson den lilla skogsdungen där,för 130 år sedan Nätra medeltidskyrka jämnades med marken. Doktor Berthelssons besök avgjorde frågan, föreningen beslöt att under vinterns lopp söka mesta möjliga anslag, för att till kommande sommar kunna sätta igång med restaureringen. Under ledning av fil. kand. Bo Hellman påbörjades så arbetet sommaren 1937 och är nu i det närmaste slutfört. Murarna av det gamla templet har nu åter blivit synliga, en underbar stillhet och frid vilar över denna gamla plats. Kostnaderna för restaureringen blir omkring 4,500 kronor, anslag har lämnats av Riksantikvarieämbetet, Nätra kommun, fru Ingeborg Hedberg, och hembygdsföreningen. Hembygdsföreningen står även inför en annan stor uppgift nämligen iordningställandet aven hembygdsgård. Av Forss A...B. harröreningen fått en gammal 1700-talsgård som det är meningen att flytta till en i närheten av kyl'koruinen arrenderad plats. En hembygdsgård skall vara hela kommunens egendom, där skola minnen och föremål från vår gamla bygd förvaras och där skola vi kunna samlas till möten och fester. Hembygdsrörelsen haren stor uppght att fylla och därför får vi hoppas att alla hembygds- och naturälskande medborgare ansluter sig till rörelsen. Styrelsen består av följande personer: Fru Ingeborg Hedberg, ordf., hrr Conrad öberg, kassör, Emil lnäsström, vice ordf., Sven Vågberg, sekr., Hans Vestberg, Karl Hedberg och K. 1. Altin. Sven Vågberg. Ramsele hembygds- och turistförening. Under många år har en länge närd önskan varit att bilda en hembygdsförening inom Ramsele. 'Slutligen blev ett möte utlyst å Vikens pensionat i Hamsele den 20 mars 1938, där många intresserade hade infunnit sig. Vid detta möte utsågs l '" l- en J01 J01 att alh be~ Val go~ uts J01 för näl Ot1 gål gel I äre att bäl I ÖVI del åld I int rec ] hej lof kv vu an: ] 501 Ca La

15 149 en interimstyrelse,bestående av 6 ledamöter: K. J. Ulander, John 'Selander, Artur Hammarberg, K. Norberg, Herm. Johansson och fröken Gunvor Stenberg. Dessa fingo i uppdrag att utarbeta och inkomma med förslag till stadgar. Vid ett allmänt sammanträde, som hölls i kommunalhuset den l juni beslöts bildandet av Ramsele hembygds- och turistförening, varvid även de av interimstyreisen upprättade stadgarna antogos och styrelse tillsattes. Vid samma möte tillsattes ett arbetsutskott. Till ledamöter i detta utsågos:!herman Johansson, John ISelander, Edvin Eriksson. Som redan sagts har intresset,för hembygdsvården varit relativt stort. Som bevis härpå kan nämnas, att Svanö A.-B. redan 1935 genom skogsförvaltaren Otto Johansson överlämnat en i äldre stil väl bevarad mangårdsbyggnad i Björkvattnet. Denna byggnad ämnar föreningen uppföra å lämplig plats inom samhället. Inom Ramsele finns en mångfald väl bevarade föremål, som äro värda att tillvarataga. Som ett exempel härpå kan anföras, att en större silversamling, bestående av större och mindre bägare och ett 25-tal s. k. "friardosor" finnas i en mans ägo. Ramsele har varit moderförsamling till ett flertal socknar i övre Adalen, varför bygden har anor från 1200-talet, därom bär den gamla medeltidskyrkan vittnesbörd. Därjämte har stenåldersfynd påträffats i olika delar av kommunen. Då nu föreningen är i sitt vardande, vädjar styrelsen till alla intresserade inom bygden, att tillvarataga alla föremål och redskap, som kunna ha värde att bevara. H.J.. Resele hembygdsförening. Resele hembygdsförening har beslutat att söka förvärva till hembygdsgård lämplig byggnad, som skall jämte redan erhållen loftbyggnad och möjligen jämte en till inköp föreslagen skvaltkvarn uppföras å det s. k. Prästtinget invid gravfältet från vikingatiden. Därjämte har föreningen även beslutat att genom anslagstavlor upplysa om fornminnena inom socknen. Föreningens styrelse för består av följande personer: ordf. kyrkoherde Nils Arfors, v. ordf. kantor Petrus Carlsson, sekr. folkskoll. Artur Norien, kassör handl. J. O. Lalander, intendent hemmansägaren Werner Nord. Artur Norlen.

16 I 150 Sidensjö hembygdsförening. Föreningens arbete har under året varit inriktat på att färdigställa hembygdsgården. Medlemsantalet i föreningen är 65. Styrelsen består av följande personer: ordf. f. hemmansäg. J. Theiin, Näs, v. ordf. gårdsägaren Johan Strindlund, Prästbordet, kassör kamrer J. H. Forssen, sekr. hemmansäg. J. Andersson, Hämra, förvaltare A. Hörnström, A, hemmansäg. G.,Sandström, Drömme. Föreningens inkomster 1938 voro kr. 164: 33 och utgifter kr. 150: 95. De kontanta tillgångarna belöpte sig till cirka 7,100 kr. Johan Strindlund... Själevads hembygdsförening. Själevads hembygdsförening har fyllt 5 år, den bildades hösten 1933, och är ännu alltså ganska ung. De 5 årens verksamhet har mötts med intresse från sockenbornas sida, vilket bland annat visat sig i en medlemsnumerär på över 400. En viktig orsak till detta allmänna intresse är organisationen med byombud, vilka tillsammans med styrelsen bilda ett herrrbygdsråd, som sammankallas, när det gäller vidtagandet av viktigare åtgärder. Särskilt stor hjälp väntar styrelsen av dessa byombud, när föreningens hembygdsgård, sannolikt från 1800-talets början, skall uppföras på den tomt, som föreningen inköpt ej långt från Själevads kyrka. Till denna gård ha åtskilliga inventarier redan insamlats, men mycket återstår att göra. I linje med det herrrbygdsvårdande arbetet i övrigt ligger den restaurering av vägdistriktets gamla milstolpar, som föreningen utfört med ekonomiskt bidrag från vägstyreisen. För att stimulera herrrbygdsintresset bland medlemmarna lämnar föreningen till dessa årligen en liten skrift, "Själevad", innehållande korta uppsatser om Själevad förr och nu, föreningsmeddelanden m. m. Dessa små häften kunna en gång bliva en god komplettering till den hembygdsbok för Själevad, som många Själevadsbor vänta på, och som hembygdsföreningen också har på listan över sina arbetsupgifter. Föreningen har endast en gång framträtt med en stor hembygdsfest, vid Kronprinsens hesök i Själevad 1934, men varje år anordnas två hem:bygdsmöten i olika delar av socknen. Dessutom ha sällskapsresor pr buss ordnats de två senaste somrar-,.. I

17 151 na,ena gången till Anundsjö hembygdsförenings fest i Myckelgensjögården, andra gången till festspelen i Ramsele. Föreningens ekonomi bygger på medlemmarnas årsavgift, 1 kr., samt på anslag från kommunen. En god grundplåt lades genom behållningen vid den stora festen Styrelsemedlemmar äro hemmansägare P. Linnblom, ordf., häradsdomare N. O. Norgren, v. ordf., folkskollärare C. M. Söderberg, sekr., fabrikör R. Näsholm, kassör, fil. mag. O. Carli, materialförvaltare, arbetaren J. Hellgren samt handlanden A. Hörnell. o. Carli. Skogs hembygdsförening. Den 29 juni 1938 hade undertecknad sammankallat en del sockenbor för hildande aven hembygdsförening för Skogs socken. Tanken på att försöka få till stånd en dylik är rätt gammal, och framför andra har en gammal Skogsbo, fröken Emma Horneij, ivrat för den saken. En gammal gård i As by, Vigrenska gården, belägen överst i backen med den utomordentligt vackra utsikten över Storsjön, och nu den enda kvarvarande i socknen av gamla ångermanländska byggnadstypen, skulle i en snar framtid rivas för att lämna virke åt en ny gård. Fröken Horneij ingrep då och lovade att bekosta inköpet av manbyggnaden. Sedan har planen utvecklats så, att hela gårdsfastigheten och en väl tilltagen tomt skulle inköpas, och i det preliminära avtal om köp, som uppgjorts men ännu ej avslutats på grund av att lantmäteriförrättningen ej slutfört, skall köpet sålunda omfatta manbyggnad, loge och ladugård, häbbre och redskapsskjul samt tomt. Genom byn går gamla kustlandsvägen, som nu är avlyst för allmän trafik, och den och gården skola nu bli minnen från gången tid, hur allmogen levat och hur en gammal landsväg sett ut. Här ha vi en gårdslägenhet från slutet av 1700-talet i ganska orört skick. Till granngårdarna höra ävenledes gamla uthusbyggnader, och tillsammans med de av oss inköpta bildar det hela en ålderdomlig tidstrogen idyll från gången tid. Dessutom är läget centralt, endast c:a 500 m. från Skogs kyrka, och det är min tro, att vilken hembygdsförening som helst skulle avundas oss denna gård. Här är vår dröm att kunna få till stånd även en tidstypisk interiör, och hit ha vi tänkt förlägga ett bild- och porträttarkiv för socknen.

18 ~ Vårt svåraste bekymmer hittills har varitekonomieh. Vi ha ju fått en del gåvor, men då fastigheten är ganska hårt åtgången av tiden, behövs det medel till reparation och restaurering. Vi ha måst låna 2.000: - kr. till att betala gården med. Framdeles ha vi tänkt ställa till med hembygdsfester och skaffa ytterligare medel på privat väg.., Skogs hembygdsgård. Föreningens styrelse utgöres av fröken Emma 'Horneij, nämndeman G. Sylvin (v. ordf. och kassör), vägarbetaren W. Norman (materialförvaltare), hemmansäg. E. Bystedt, folkskoll. O. L. Sylvin, fabrikör M. Vallin, veterinär K. Dahlgren (ordf.). Medlemsantalet är c:a 50. K.D. Säbrå hembygdsförening. Säbrå hembygdsförening bildades den 29 november Föreningen har satt som sin mest angelägna uppgift att samla bidrag till kännedom om socknens historia. För detta ändamål har tillsatts ombud i byarna med uppgift att utfråga gamla personer och göra uppteckningar. Som närmaste mål sättes utgivandet aven kortfattad sockenbeskrivning.

19 Föreningens styrelse: ordf. folkskollärare Karl Fröberg, v. ordf. herr Karl Ekman, sekr. folkskollärare Ingemar Isaksson, kassör komminister E. Boij, hemmansäg. A. Wänglund, hemmansäg. H. Nydal, folkskollärarinnan H. Boman. Ytterlännäs hembygdsförening. Föreningen har under året utökat sina samlingar med ett 1:0 tal föremål jämte fotografier och handlingar i original och avskrift. Det 'förnämsta förvärvet är en smedja med full uppsättning av verktyg, en gåva aven f. d. Ytterlännäsbo, f. handlanden Victor Näsholm i Björsta. Smedjan kommer under kommande sommar att återuppföras på hembygdsgården i Forsed. Samlingarna av kulturföremål, över nummer, rymmas ej i byggnaderna på hembygdsgården utan måste förvaras i andra lokaler, där de ej kunna visas, varför nya utrymmen behövas. Restaureringen av socknens gamla kyrka har under året på'börjats, bekostad med gåvomedel av Graningeverkens A.-B. och anslag från församlingen. Nytt tak har lagts på och ny stenport och bogårdsmur ha återupförts på sina gamla platser. Invändiga arbeten skola utföras under sommaren Sten Berglund. Ådalslidens hembygds- och turistförening. Redogörelse för verksamheten inom Adalslidens hembygdsoch turistförening, Näsåker, åren 1937 och Föreningen bildades den 11 juni Initiativet till bildandet aven hembygdsförening hade gjorts redan i april 1928 i samband med en skolfest, anordnad av Näsåkers folkskolebarn, vars behållning kr. 121: 81 helt reserverades för iordningställandet av Pelle Molins stuga som hembygdsmuseum. Då stugan av flera orsaker icke då kunde förvärvas för detta ändamål kunde den interimstyreise, som då tillsattes, icke uträtta något. Föreningsverksamheten blev därför vilande till i juni Det tillkommer landshövding A. Wijkman äran att åter blåsa liv i föreningen, då han föres10g att Västernorrlands läns hembygdsförbunds sommarfest borde hållas i Näsåker den 22 aug För anordnandet av denna fest sammankallades intresse- a

20 154 rade till sammanträde, då föreningen på nytt beslöt upptaga sin verksamhet. Hembygdsfesten, som hade ett gott och omväxlande program, blev mycket lyckad. Tal höllos av landshövding Wijkman, riksdagsman I var Österström och förbundets sekr. dr Th. :ReUman. En större hembygdskör med 70-tal sångare från grannsocknarna under kantor G. Lundbergs ledning medverkade med ett flertal sångnummer. Nettobehållningen upgick till kr. 671: 47, varav till förbundet levererades kr. 77: 83. Föreningen hade sålunda fått en god stöt framåt, dels ekonomiskt dels även genom de inspirerande föredrag som höllos vid festen. Arbetet kunde nu börja med fart. För att säkerställa föreningen till nödiga inkomster för sin verksamhet blev det en hjärteangelägenhet att försöka arrendera den s. k. Prästnipan med därtill hörande område för föreningens räkning. Den tillsatta styrelsen förde med Adalslidens kyrkoråd förhandlingar härom och så uppsattes ett arrendekontrakt å 20 år med en årlig arrendeavgift å 400: - kr., vilket kontrakt även vann kyrkostämmans och stiftsnämndens enhälliga gillande och slutliga godkännande. Med förhoppning om de inkomster som den första midsommarfesten skulle komma att inbringa ville styrelsen ordna en annan angelägenhet, nämligen förvärva Pelle Molins stuga för att där ordna ett Pelle Molins museum. Intresserade för hembygdstanken kunde ej längre gå och se på, att denna stuga, där den populäre diktaren och konstnären levat och verkat under sin Näsåkersvistese, , skulle vanhelgas och vara en skamfläck för de årligen intresserade turisterna, vilka besöka Näsåker. Av ägaren P. Olssons sterbhus köptes stugan med tillhörande tomt för ett pris av 2.000: - kr., varav 1.000: kr. först skulle erläggas den 30 juni En grundlig renovering av stugan har utförts, vilken dragit en kostnad av omkring 2.000: - kr. Den kunde öppnas för besök den 22 juni i år i samband med hembygdsföreningens midsommarfest. I stugan finnas 100-tal dels köpta dels skänkta för,emål, möbler, husgeråd o. dyl. Det har ej lyckats föreningen att få tag på så många av Pelle Molins möbler eller föremål, som han använde under sin vistelse i stugan. De saker han använde voro ditlånade. Bland de föremål som äm av särskilt intresse är bl. a. den s. k. Pelle Molins sängen, som han lånat av dåvarande folkskolläraren Olof IStrömstedt och i vars botten han nedskrivit några originella strofer. Sängen är skänkt av P. Olssons sterbhus. En annan möbel är Pelle Molins "tjusarsoffa" skänkt av f. d.

GERDA BERGLUND, Själevad

GERDA BERGLUND, Själevad IN MEMORIAM GERDA BERGLUND, Själevad Gerda Berglunds yrke var småskollärarinnans. Efter examen i Härnösand 1924 och en kortare tjänstgöring i Gidböle i Grundsunda kom hon till Själevad, först till skolan

Läs mer

Vasa Svenska Kvinnoklubb.

Vasa Svenska Kvinnoklubb. Stadgar för Vasa Svenska Kvinnoklubb. S i. Vasa Svenska Kvinnoklubb utgör en filial av Finlands Svenska Kvinnoförbund, som har sin centralstyrelse i Helsingfors. 2. Föreningens ändamål är att förena svenska

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum

Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 1979-05-17 Ersätter: Gäller fr o m: Stadgar för Stiftelsen Värmlands Museum Godkända av kommunfullmäktige den 17

Läs mer

3 Till justeringsmän för protokollet valdes herrar Strömstedt och Pettersson.

3 Till justeringsmän för protokollet valdes herrar Strömstedt och Pettersson. www.brfymer.se www.brfymer.se www.brfymer.se ) Protokoll fört vid sammanträde med bostadsföreningen Ymer u.p.a. i Uppsala den 8 September 1924. 1 Sammanträdet öppnades kl. 8.15 e.m. av styrelseordf. Hr.

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner

Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner Jämförelse nya och gamla stadgar i föreningen Garpens vänner NYA 1 Namn och verksamhetsområde Föreningens namn skall vara Garpens Vänner, förkortat GV. Garpens vänner har till uppgift att förvalta och

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring

l. FIRMA. Föreningens firma är Bergshamra Bygdegårdsförening. Ingen ändring Förslag till ändring av stadgar för Bergshamra Bygdegårdsförening Att behandlas vid årsmötet 2012. Styrelsens förslag till ändring av nuvarande stadgar föranleds främst av det faktum att Bygdegården numera

Läs mer

STADGAR. Sverges Folkskollärarförbund.

STADGAR. Sverges Folkskollärarförbund. STADGAR för Sverges Folkskollärarförbund. Antagna å kongressen i Stockholm den 4 5 januari 1920 med ändringar å kongressen i Örebro den 2 4 aug. 1920. Ändamål. 1. Sverges Folkskollärarförbund strävar att

Läs mer

Nykterhetslogen 4012 ungdomens lycka i Wallkärra.

Nykterhetslogen 4012 ungdomens lycka i Wallkärra. Nykterhetslogen 4012 ungdomens lycka i Wallkärra. I årsskriften 1993 finns en artikel om nykterhetsföreningen i Vallkärra. Efter mycket letande har vi nu lyckats spåra förenigsprotokoll och medlemsförteckningar

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Måndagen den 17 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Måndagen den 17 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå Västernorrlands Försvarsutbildningsförening Ordinarie Årsstämma Måndagen den 17 februari 2014 Kl. 19.00 Hotell Appelbergs Storgatan 51, Sollefteå KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR VÄSTERNORRLANDS

Läs mer

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Onsdagen den 22 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå

Västernorrlands Försvarsutbildningsförening. Ordinarie Årsstämma. Onsdagen den 22 februari Kl Hotell Appelbergs. Storgatan 51, Sollefteå Västernorrlands Försvarsutbildningsförening Ordinarie Årsstämma Onsdagen den 22 februari 2012 Kl. 19.00 Hotell Appelbergs Storgatan 51, Sollefteå KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR VÄSTERNORRLANDS

Läs mer

Stadgar för Västernärkes hembygdsförening

Stadgar för Västernärkes hembygdsförening Stadgar för Västernärkes hembygdsförening Antagna 2002 och reviderade på årsmötet 26 mars 2011 1. Namn, verksamhetsområde och karaktär Föreningen heter Västernärkes Hembygdsförening, är medlem i Örebro

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

I ådalarna om gårdar, hus och människor, inbunden bok, 272 s.

I ådalarna om gårdar, hus och människor, inbunden bok, 272 s. Rapporter om intressanta kulturmiljöer Rapporter om intressanta kulturmiljöer i Sollefteå kommun finns att köpa på Sollefteå museum och berörda medborgarkontor eller går att beställa på telefon 0620-682980.

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING

STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING STADGAR FÖR STORA SAND FASTIGHETSÄGAREFÖRENING Antagna vid ordinarie föreningsmöte den 16 mars 1970. Ändrade vid ordinarie föreningsmöte den 9 december 1999. Nuvarande lydelse beslutad för andra gången

Läs mer

STADGAR. för. Ändamål.

STADGAR. för. Ändamål. STADGAR för Läroverkslärarnes Riksförbund. Ändamål. ' 1- Läroverkslärarnes Riksförbund, som skall utgöra ett föreningsband mellan lärarne vid de allmänna läroverken oeh vid statens seminarier, har till

Läs mer

Stadgar för Ulvö Kapellag

Stadgar för Ulvö Kapellag Stadgar för Ulvö Kapellag Sid 2 / 6 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsidé 3 2. Medlemskap 3 3. Årsavgift 4 4. Verksamhetsår 4 5. Styrelsens sammansättning 4 6. Ekonomisk redovisning 5 7. Årsmöte 5 8.

Läs mer

AVTAL OM BILDANDE AV STIFTELSEN LÄNSMUSEÉT I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN

AVTAL OM BILDANDE AV STIFTELSEN LÄNSMUSEÉT I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN Blad 1 AVTAL OM BILDANDE AV STIFTELSEN LÄNSMUSEÉT I GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN Godkänt av Uddevalla kommunfullmäktige den 22 juni 1976, 227 och av Göteborgs och Bohus läns landsting den 8 april 1976, 20 Mellan

Läs mer

STADGAR för Ångermanlands hemslöjdsförening

STADGAR för Ångermanlands hemslöjdsförening Normalstadgar (Ideell förening, läns) Antagna riks 2013-05-25. (Tidigare normalstadgar antogs 1987-05-20) Antagna Ångermanland 2014-04-05 (Tidigare stadgar 1998-01-21) STADGAR för Ångermanlands hemslöjdsförening

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

Stadgar för xxgårdens Gårdsförening

Stadgar för xxgårdens Gårdsförening Förslag till stadgar i förening med andelar. Stadgar för xxgårdens Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma zzzz-zz-zz. 1. FÖRENINGENS NAMN xxgårdens Gårdsförening

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Hannäs SockenFörening Stadgar

Hannäs SockenFörening Stadgar na är antagna på allmänt möte den 11 augusti 2002. Hannäs Sockenförening, HSF, är en ideell förening, som bildades år 2002, och föreningens säte är Hannäs, i Åtvidabergs kommun. Föreningens syfte är att

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett)

Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett) Starttlista Vårbyfläkten knattar 2009 Knattar -6 år 500 m, K (ej stafett) 2009-02-28 Startnr Namn Klubbnamn Starttid 1 Love Wagman Sollefteå SK 11.00.00 2 Isak Karlsson Anundsjö IF 11.00.30 3 Johan Söderholm

Läs mer

KATARINA SKOLGILLE 8 maj 2014

KATARINA SKOLGILLE 8 maj 2014 ÅRSMÖTESPROTOKOLL KATARINA SKOLGILLE 8 maj 2014 Lokal: Sjölins Ek gymnasium, Mäster Mikaels gata 10 Stockholm. 1/ Åldermannen, Göran Wendin, öppnade Katarina Skolgilles 84:e årsmöte och hälsade alla årsmötesdeltagare

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige

STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige STADGAR för Brandskyddsföreningen Sverige I Föreningens uppgift 1 Brandskyddsföreningen Sverige, som är en ideell förening, ska verka för ett säkrare Sverige, med särskild inriktning på brandskydd. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda 2002-09-14. 1 Ändamål Föreningens ändamål är: att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan nuvarande och förutvarande

Läs mer

Malmö Kommunanställdas Konstförening. Stadgar

Malmö Kommunanställdas Konstförening. Stadgar Malmö Kommunanställdas Konstförening Stadgar Antagna 2015-02-12 1. Konstföreningens namn är Malmö Kommunanställdas Konstförening (MKK) med säte i Malmö. 2. Konstföreningens syfte och verksamhet Föreningen

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND

NORMALSTADGAR FÖR FÖRENING INOM SPF, SVERIGES PENSIONÄRSFÖRBUND 1 Namn Föreningens namn är SPF Malmabygden inom SPF Sörmlandsdistrikt av SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Föreningens organisationsnummer är 818 501-1478 Föreningen är ideell samt partipolitiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte )

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte ) STADGAR för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte 2009-09-08) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hönö Öråd. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter STADGAR för Ideell förening med årsavgifter 1 NAMN Föreningens namn är Grängsbo Bygdegårdsförening 1 2 ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Ytterhogdals- Överhogdals- och Ängersjö Församling.

Ytterhogdals- Överhogdals- och Ängersjö Församling. Ytterhogdals- Överhogdals- och Ängersjö Församling. Bakgrund/historik GRÄNSTRAKTER Under flera perioder har Jämtland och Härjedalen tillhört Norge/Danmark. Det innebär att Ytterhogdal- Överhogdals- och

Läs mer

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm

STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm 1 (5) STADGAR för Militärsällskapet i Stockholm Stadgarna antogs vid ordinarie allmänt sammanträde den 26 april 2016 1 Militärsällskapets ändamål Militärsällskapet i Stockholm skall främja stärkt försvarsvilja,

Läs mer

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R

NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R NORMALSTADGAR FÖR UNGDOMSFÖRENING S T A D G A R för... Försvarsutbildningsungdomsförening Föreningen bildad den..... Stadgarna antagna vid.. Försvarsutbildningsungdomsförenings stämma och godkända av...

Läs mer

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f.

STADGAR FÖR. FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR FÖR FINLANDS KAPPLÖPNINGSSÄLLSKAP 11 r. f. STADGAR för Finlands Kapplöpningssällskap" r. f. (Godkända å konstituerande möte 3%! 1930.) Register N:o 17669 i. Föreningens fullständiga namn är på

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Katedralskolans Alumniförening

Katedralskolans Alumniförening Katedralskolans Alumniförening Uppsala Högre Allmänna Läroverks Alumniförening Stadgar Katedralskolan är Uppsalas äldsta kända utbildningsinstitution-och en av Sveriges äldsta med rötter i 1200-talets

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-11-07 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdag den 7 november kl. 19.30 20.20 Ledamöter enligt bilaga 313 Tjänstgörande ers enligt bilaga 313 Ersättare enligt bilaga

Läs mer

Anten-Gräfsnäs Järnväg

Anten-Gräfsnäs Järnväg 1 Museiföreningen Anten-Gräfsnäs Järnväg Stadgar Ändrade stadgar beslutade 1:a gång på föreningsstämma 2013-03-23 och en andra gång vid föreningsstämma 2014-03-29. AGJ 2 1. Föreningens syfte Museiföreningen

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund

Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Stadgar för Luleå stifts norra kyrkosångsförbund Antagna av stämman 091024 1 NAMN Luleå stifts norra kyrkosångsförbund (LUNK) är en sammanslutning av kyrkokörer och andra körer samt instrumentalgrupper,

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007

Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 Stadgar Godkända av årsmötet 5.5.2007 Registrerade 5.11.2007 STADGAR FÖR NATUR OCH MILJÖ R.F. 1 Namn och hemort Föreningens namn är Natur och Miljö r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Ur stämmoprotokoll och räkenskaper.

Ur stämmoprotokoll och räkenskaper. Ur stämmoprotokoll och räkenskaper. 1965.05.06 Bland övriga frågor, tog Reymond Skjulstad upp frågan om man inte genom eget arbete på vägen skulle kunna underhålla och förbättra den till en ringa kostnad.

Läs mer

BYALAGSNYTT VALLENS ALAG

BYALAGSNYTT VALLENS ALAG BYALAGSNYTT FEBRUARI 2005 VALLENS BYALA ALAG JUNSELE ÅRSMÖTE 2005 SÖNDAG DEN 13/2 KLOCKAN 15:00 PÅ VALLENCIA Där ska vi som vanligt behandla de frågor som hör ett årsmöte till såsom val av styrelse, kommittéer,

Läs mer

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom Bilaga B STADGAR l Namn Stiftelsens namn skall vara FFNS' STIFTELSE FöR FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING (F-Stiftelsen). 2 Ändamål F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom dels de medel som erhålles

Läs mer

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012

Svenska Russavelsföreningen. Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 Svenska Russavelsföreningen Svenska Russavelsföreningens stadgar, ändrade vid årsmöte 2011 och 2012 1 Namn. 2 Säte 3 Ändamål. 4 Lokalförening 5 Medlemskap Föreningens namn är "Svenska Russavelsföreningen"

Läs mer

Domsagohistorik Härnösands tingsrätt

Domsagohistorik Härnösands tingsrätt Domsagohistorik Härnösands tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Härnösands tingsrätt Tings-

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Kyrkorna i Håbo ett medeltida arv

Kyrkorna i Håbo ett medeltida arv De första kyrkorna som byggdes när kristendomen infördes var små träkyrkor. Under 1100- och 1200-talen ersattes de i många fall av stenkyrkor efter kontinetalt mönster. Ofta byggdes de i närheten av de

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

STADGAR för Mälarens Båtförbund

STADGAR för Mälarens Båtförbund STADGAR för Mälarens Båtförbund Fastställda vid Båtdagen 2008-03-29 Fastställda vid Båtdagen 2016-03-09 1 STADGAR FÖR MÄLARENS BÅTFÖRBUND 1. Namn Mälarens Båtförbund, bildat 1951 är ett regionalt båtförbund

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Antagna på ordinarie årsmöte den 27 mars 2004 ändring den 29 mars Ändrade den 30 mars 2016 Stadgar För Mossängens Sommarstad Koloniförening

Antagna på ordinarie årsmöte den 27 mars 2004 ändring den 29 mars Ändrade den 30 mars 2016 Stadgar För Mossängens Sommarstad Koloniförening Stadgar För Mossängens Sommarstad Koloniförening Antagna på ordinarie årsmöte den 27 mars 2004 ändring den 29 mars 2008. Ändrade den 30 mars 2016 Stadgar För Mossängens Sommarstad Koloniförening Namn och

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 1. KLUBBENS NAMN Ungdomsklubbens namn är Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb 2. MÅLGRUPP Ungdomsklubben är en

Läs mer

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA

Graningerundan OFFICIELL STARTLISTA 2015-01-17 Graningerundan tid H 10 Intervallstart klassisk stil 1.5 KM 1 11:00:00 2 11:00:30 3 PETTERSSON Linus 11:01:00 4 OLSSON Viking 11:01:30 5 TINGELÖF Axel 11:02:00 6 ELIASSON Charlie 11:02:30 7

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Vänersborgs Motorbåtsklubb

Stadgar för Vänersborgs Motorbåtsklubb Avskrift av stadgar 2006-01-06 Mats Anderson 90.02.12 Stadgar för Vänersborgs Motorbåtsklubb Antagna: Årsmötet 1990.02.12 samt Reviderade: Ersätter stadgar antagna 1955. 1. Namn Vänersborgs motorbåtsklubb,

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem

Protokoll fört vid Årsmöte den 11 april 2012 med Oskars Hembygdsförening kl 18.00 i Oskars församlingshem Ärende 1. Mötets öppnande. Frågan om mötet utlysning. Mötet öppnades. Mötet hade utlysts enligt stadgarna. Dagordningen delades ut till deltagarna. 2. Val av ordförande för mötet. Till ordförande för mötet

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

STYRELSEMÖTE. Olof Berglund hälsade välkommen till det första styrelsemötet med den nya styrelsen och förklarade mötet öppnat.

STYRELSEMÖTE. Olof Berglund hälsade välkommen till det första styrelsemötet med den nya styrelsen och förklarade mötet öppnat. 2012-03-29 Sida 1 av 5 STYRELSEMÖTE Tid: 2012-03-29 Plats: Marinstugan Närvarande: Olof Berglund, Lars Danielson, Lars Ellebring, Christer Heilborn, Sören Strand, Klas Berg, Lennart Söderberg, Robert Värild.

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Mötet öppnades kl 11 o 30 f. m. av Ordförande O. W. Anderson

Mötet öppnades kl 11 o 30 f. m. av Ordförande O. W. Anderson Protokoll fördt vid Avdl 33 möte den 13-1 1918 Mötet öppnades kl 11 o 30 f. m. av Ordförande O. W. Anderson 1 2 Föregående mötes protokoll upplästes o godkändes. 3 En skrivelse från Avdl 14 Striberg föredrogs

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: )

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: ) Orgnr: 717904-4727 Sida 1 (6) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Mindre museer. Grimeton. Gödestad. Hunnestad. Kungsäter. Lindberga

Mindre museer. Grimeton. Gödestad. Hunnestad. Kungsäter. Lindberga Mindre museer Grimeton Bäckaslätt skola Ligger vid Grimetons kyrka längs vägen mot Mjöavad. Är en gammal skola från 1870-talet med äldre skolinventarier samt diverse samlingar från bygden. För visning

Läs mer

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne.

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Det Det finns finns också också mer mer att att se se hos hos andra andra hembygdsföreningar hembygdsföreningar i i Skåne. Skåne. Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Broby

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Närheten till stan har medfört, att allt fler av de icke jordägande röbäcksborna sökt sig till Umeå för sin utkomst.

Närheten till stan har medfört, att allt fler av de icke jordägande röbäcksborna sökt sig till Umeå för sin utkomst. Så var det Förr Omkring 500 e Kr hade de inre delarna av Röbäcksslätten och sandåsen, där de äldre delarna av byn nu ligger torrlagts och det blev möjligt för människor att bosätta sig där. Stenåldersfynd

Läs mer