Meddelanden Irån hembygdso iöreningar i flngermanland. Ångermanlands hembygdsförbund.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meddelanden Irån hembygdso iöreningar i flngermanland. Ångermanlands hembygdsförbund."

Transkript

1 Meddelanden Irån hembygdso iöreningar i flngermanland. Ångermanlands hembygdsförbund. v. 1, ;0 d n h. å t Vid sammanträde den 10 juni 1938 beslöts uppdelning av länets hembygdsförbund på landskapsförbund, och samma dag konstituerade sig Angermanlands hembygdsförbund. Uppgjort förslag till stadgar genomgicks och antogs. Enligt dessa skall förbundets styrelse utgöras av 11 ledamöter samt 5 suppleanter, varjämte styrelsen äger att utse ett arbetsutskott för handhavande av de arbetsuppgifter, som styrelsen överlämnar åt detsamma. Vid sammanträdet updrogs åt styrelsen att gå i författning om utgivandet av förbundets hembygdsbok, som borde utkomma i slutet av året eller i hörjanav år Till ledamöter i förbundsstyrelsen för ett år valdes: Biskop Torsten Bohlin, ordförande, syssloman N. O. Edlund, Frånö, v. ordförande, folkskolinspektör Th. Hellman, sekreterare, konsul Nils Isakson, skattmästare, fil. mag. O.Carli, Själevad, folkskollärare E. Eriksson, Fjällsjö, fru Anna Fahlen, Sollefteå, fabrikör S. Jonsson, Junsele, kantor G. Lundberg, Näsåker, redaktör A. Rydberg, Härnösand, kantor Rob. Vestman, Bredbyn. Suppleanter blevo: Fru Sonja Lundström, Backe, handl. J. Nordlund, Nordingrå, komminister K. G. Nordborg, Kramfors, fabrikör P. Näsholm, Själevad, kantor G. Uhlin, Junsele. At styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare och skattmästare uppdrogs att t. v. och till dess styrelsen i dess helhet sammanträtt fungera som arbetsutskott. Till ledamöter i redaktionskommitten utsågos herrar O. Carli, Th. Hellman, Bo :Rellman och N. Isakson med fil. kand. Bo Hellman som henibygdsbokens redaktör. Att döma av de inkomna bidragen synes denna första ångermanländska hembygdsbok kunna bli ett värdefullt stöd och ett samlande organ.a_- i

2 136 för hembygdsarbetet ute i våra bygder, och det är att hoppas, att hembygdsföreningarna göra sitt bästa för bokens spridning. Till föl1bundet äro f. n. 19 hembygdsföreningar inom landskapet anslutna: Föreningen för norrländsk hembygdsforskning, Härnösand. inorra Angermanlands fornminnesförening, Örnsköldsvik. Sollefteåortens och västra Angermanlands hembygdsförening, Sollefteå. Angermanlands hemslöjdsförening, Sollefteå. Anundsjö hembygdsförening, Bredbyn. Fjällsjö hembygdsförening, Backe. Guclmundrå hembygdsförening, FrånÖ. Junsele hembygdsförening, Junsele. Nordingrå hembygdsförening, Nordingrå. Nätra hembygdsförening, Köpmanholmen. Ramsele hembygdsförening, Ramsele. Resele hembygdsförening, Resele kyrkby. Sidensjö hembygdsförening, Sidensjö. Själevads hembygdsförening, Själevad. Skogs hembygdsförening, Skog. Säbrå hembygdsförening, Sä:brå. Torsåkers hembygdsförening, Prästmon. Ytterlännäs hembygdsförening, Fotsed. Adalslidens hembygds- och turistförening, Näsåker. Th. HelIman. Föreningen för norrländsk hembygdsforskning, Härnösand. Föreningens styrelse har under år 1938 utgjorts av följande ledamöter: Biskop Torsten Bohlin, ordförande, chefredaktör Ivar Österström, v. ordförande, folkskolinspektör Th. Hellman, sekreterare, bankkassör W. Hammarberg, skattmästare, konsul H. Ramström, konsul N. Isakson, jägmästare S. J. Cederberg. Suppleanter: lektor B. Thyresson, teckningslärare T. Hellström. Styrelse för föreningens kulturhistoriska museum ha varit: konsul N. Isakson, ordförande, folkskolinspektör Th. Hellman, sekreterare och intendent, arkitekt D. Frykholm, bankkassör W. Hammar,berg, bankdirektör B. Salen, lektor B. Thyresson. Föreningen har under året mottagit inbjudan från föreningen Brage i Vasa att deltaga i och medverka till största möjliga

3 ri anslutning från svensk sida i de midsommartiden 1939 i Vasa anordnade "Bottniska dagarna". Med tacksamhet har vår förening mottagit inbjudan till dessa dagar, som utgöra en fortsättning på de "Bottniska dagarna" i Härnösand 1937, och den har under höstens lopp även utarbetat ett preliminärt program för den svenska sidans medverkan. Bland nyförvärven till kulturhistoriska museet på Murberget märkes Viksjö gamla prästgård, som överlämnats som gåva av Stigsjö-Viksjö pastoratsstämma. Gården, uppförd 1767, är en dubbelkorsbyggnad med långfarstu, kök, kammare, sal, förmak och ämbetsrum, således den typiska rumsindelningen i de gamla prästgårdarna. Byggnaden har under året rivits och infraktats till Murberget, där den uppförd skall avse att ge en levande bild av våra gamla prästgårdshem. Ett annat byggnadsförvärv är den sundvallska trampmangeln från "Norrstan" i Härnösand, gåva av bankdirektör Hugo Huldt och landskanslist G. Olsson. Den torde vara uppförd under förra delen av ISOO-talet och med sin inredning, som förut är i museets ägo, är den den enda bevarade av ett flertal trampmanglar från det gamla Härnösand. Säkerligen lever minnet av denna mangel kvar hos många gamla härnösandsbor, som i sin ungdom trampat i dess snurrande storhjul. Av övriga förvärv och gåvor märkes framförallt en serie större porträtt i olja av det gamla Härnösands märkesmän såsom,bl. a. borgmästaren Erik Johan Westman ooh konrektor Jonas Adolf Westman. Jämte dessa målningar överlämnades till museet enligt testamente av den trofaste härnösandsvännen disponent Carl Afzelius ett flertal andra värdefulla föremål, en chiffoniär i mahogny från slutet av 1700-talet, signerad Hultsten, en samling slipade och etsade glas, ett album silhuetter av gamla härnösandsbor samt omfattande manuskript, behandlande Adalens skogs- och sågverksindustrier samt deras ledande män. Ett betydelsefullt förvärv är också ett sälnät av äldre typ. Till sist har museets skogs- och sågverkstekniska avdelning kompletterats med ett 50-tal verktyg och redskap. Antalet besökare på Murberget är i ständigt stigande. Föregående år uppgick besökssiffran till inemot , vari dock ingick skolbarnen,från ett hundratal skolor. Till den höga siffran har ock i väsentlig grad de under sommaren anordnade "ångermanländska sockendagarna" bidragit. Dessa dagar avse ej blott att skänka vidgad kännedom om vårt landskap och dess odling, de vilja även få socknarna med genom egna ideella "" =

4 138 insatser. Dagarna ha varit förlagda till söndagar med en ibland två socknar samtidigt. Programmet har upptagit predikan i Murbergskyrkan av församlingens pastor, föredrag om socknen och dess minnen, sång, musik, folkdanser, amatörteater m. m. Under sommaren ha följande socknar medverkat till dessa dagar: Nätra, Örnsköldsvik, Grundsunda, 'Stigsjö, Viksjö, Sidensjö, Säbrå, Gudmundrå och Sollefteå. Det är att hoppas att även till stundande sommar Murberget kan få påräkna fortsatt anslutning till dessa dagar, vilka enligt allmänt omdöme ha sin uppgift att fylla och livligt uppskattades. Th. Hellman. Norra Ångermanlands fornminnesförening. Under det gångna verksamhetsåret hava de tidigare planerade restaureringsarbetena till huvudsaklig del kommit till utförande, möjliggjorda genom av Örnsköldsviks stad härtill beviljade medel. Föreningen stannar i tacksamhetsskuld ej 'blott till Stadsfullmäktige, som visat detta storartade tillmötesgående, utan jämväl till de stadens funktionärer med vilka styrelsen haft att överlägga och med vilkas beredvilliga medverkan, arbetena kunnat ordnas med god anpassning till de föreliggande behoven och så att visningsverksamheten kunnat någorlunda oföl'hindrat fortgå. Allt sedan samlingarna ordnats på ett överskådligt och instruktivt sätt, har besöksfrekvensen visat en nämnvärd stegring, men. ett ytterligare ökat intresse från såväl allmänhetens som skolornas i orten sida är sannolikt att motse. Samlingarna hava under året genom gåvcor utökats med ett tjugutal nummer, som i den mån utrymmet medgivit, inrangerats bland utställningsföremålen. Genom läroverksadj. T. Michaneks avflyttning från orten har föreningen mistat en för dess verksamhet och syften synnerligen intresserad medlem. Hr Michanek har tillhört styrelsen och varit dess sekreterare. Föreningens styrelse har utgjorts av: Red. A. Andersson, ordf., adj. T. Michanek, v. ordf., konsul A. Noren, skattmäst., läroverksadj. N. Gavelius och grosshandlare G. Nordin, med U. Hellström som sekreterare. Uno Hellström.

5 - 139 Sollefteåortens och västra Ångermanlands hem bygdsförening. Föreningens strävan under året har i huvudsak inriktats på att vidmakthålla och utveckla föreningens museianläggning Adalsbyn. Några nyförvärv har ej gjorts, men rätt omfattande reparationer av byggnaderna ha vidtagits. Intresset för Adalsbyn har varit i stigande och besökarantalet har ökats. Atskilliga skolklasser ha :beretts tilhälle att kostnadsfritt besöka fornbyn och bese dess samlingar. Under året har föreningen ordnat en aftonunderhållning på Samrealskolan och en större friluftsfest i Stadsparken, med avslkt att väcka och vidmakthålla intresset för föreningens syften och verksamhet och stärka föreningens kassa. Lokalerna ha i båda fallen. kostnadsfritt ställts till föreningens förfogande för vilken välvilja föreningen tackar. Den ekonomiska behållningen av den förra festen blev kr. 174: 14 och av den senare, då behållningen delades mellan Turistföreningen och Hembygdsföreningen, kr. 2,600: -. Genom dessa inkomster har föreningens ekonomi blivit väsentligt förbättrad, så har en skuld på 2,000 kr. kunnat,betalas. Till styrelsens ordförande apotekare Roberg står föreningen i stor tacksamhetsskuld för den energi och kunnighet varmed han genomförde arrangemangen i Stadsparken. Föreningen har även i år gratis utdelat hembygdsboken "Angermanland-Medelpad" till sina medlemmar. KassabeåIlningen utgjorde vid årsskiftet kr. 1,286: 38 och föreningens tillgångar uppskattas till kr. 11,606: 35. Styrelsen har följande sammansättning: ordf. apotekare G. Roberg, v. ordf. redaktör K. Mäler, sekr. f. folkskoll. A. Granström, fru A. Fahlen, rektor G. Lindberg, adjunkt C. von Sydow, köpman P. Svenbrink,!Sollefteå, hrr A. Hansson, Långsele, L. Hagström, Tåsjö, E. A. Johansson, Helgum, J. O. Lalander, Resele, E. Eliasson, Edsele, fru K. Westberg, f. folk skall. A. Harlin, kontorist M. Andersson, köpman K. E. Hed vall, redaktör G. Johansson, Sollefteå, redaktör A. Rydberg, Härnösand, hemmansäg. J. Berglund, Rödsta, hemmansäg. A. Strindlund, Multrå, hrre. Tätting, Graninge, köpman V. Kristoffersson, Ramsele, hr P. Lidström, Häxmo, kyrkoherde D. Gip, Överlännäs, folkskoll. K. Grönkvist, Viksmon. A. Granström.

6 140 Anundsjö hembygdsförening. Anundsjö hembydsförening, som är Norra Angermanlands yngsta hembygdsförening, bildades den 2 maj Syftet med föreningens tillkomst var i första hand att söka rädda den s. k. Genbergska gammelgården i MyckeIgensjö från fullständigt förfall. Många av de byggnader, varav detta gårdskomplex utgöres, befinna sig i ett så gott som fallfärdigt skick och äro i Anundsjö hembygdsgård. största behov aven genomgripande renovering. Då emellertid Anundsjö hembygdsförening av ekonomiska skäl ej kunde företaga denna restaurering på ort och ställe, beslöts efter moget övervägande att frakta den förvärvade gammelgården till Bredbyn, där lämplig tomt å Prästbolet, tack vare kommunalfullmäktiges välvilliga inställning till föreningens syften, ställts till förfogande för en hembygdsgård. Tomten i fråga omfattar en areal av mer än två hektar. Sedan nämnda beslut fattades har emellertid Riksantikvariens ombud dr B. Berthelson, Stockholm, efter hemställan av folkskolinspektör T. Hellman, Härnösand, besökt Myckelgensjö~ gården fören preliminär undersökning av möjligheterna att få

7 141 densamma renoverad och för framtiden bevarad på dess nuvarande tomt i MyckeIgensjö. Här bör anmärkas att denna uppfattning även varit allmän inom hembygdsföreningen och gjorde sig starkt gällande, då 'beslutet om gårdens för.f1yttning fattades. Då dr B. vid sitt besök framhöll, att lotterimedel torde kunna erhållas för gammelgårdens inköp och restaurering, därest hembygdsföreningen avstode från sin plan om gårdens förflyttning, beslöt hembygdsföreningen vid sammanträde den 30 okt bifalla den gjorda hemställan. I Myckelgensjögårdens ställe har föreningen inköpt den s. k. Långselegården, som är helägen i Långsele by av Anundsjö socken. Gården, som är 'en typisk Anundsjögård. är enligt muntli~ tradition från byn minst 200 år gammal. iden är, som framgår av ovanstående bild, en rymlig tvåvåningsbyggnad. Nedre våningen innehåller storstuga, farstukammare, kök och instuga. IMotsvarande utrymmen finnas å övre våningen. Byggnaden är upnförd av grovt kärnvirke. och knanpast en enda stock torde behöva utbytas. Enligt könekontraktet äger föreningen dispositionsrätt över gården från den 1 maj Av övriga byggnader, som förvärvats, må nämnas ett häbhre. som hemmansägaren Jon Nilsson. Näs överlämnat såsom gåva. Vidare ha fyra hemmansägare i Norrflärke by, nämligen Olov Söderberg, Petrus Svensson, IsraelIsraelsson och Sven Persson skänkt en s. k. slåtterstuga, dat Även den är väl bibeållen och utgör en sista rest aven mindre vanlig typ av allmogebyggnader. Till hembygdsföreningen har dessutom som gåvor överlämnats c:a 400 kulturföremål från skilda enoker. Det märkligaste är en pilspets av röd skiffer, som överlämnats som gåva av tornaren N. K. Holmgren. Näs. Bredbyn och dennes tre söner. vilka tillsammans för' 12 år sedan hittade den under dikesgrävning vid den s. k. Åsbäcken å åkare Hallins ägor i Näsrors. Fynd. nlatsen är närmare bestämt belägen ungeär 200 m. från nämnda bäcks utlopp i Gensjöån. Spetsen låg på ett djup av 1 1/2 m. vid själva bäckkanten, 2-3 meter över Anundsjön. A v pekuniära understöd må främst nämnas en gåva från Mo & Domsjö A.-B. av kronor. Antalet medlemmar var vid utgången av Styrelsen i Anundsjö hembygdsärening utgöres av kantor R. Vestman, Bredbyn, ordf., kommunalordf. Salomon Västerbo, Västergensjö, v. ordf., trafikbiträdet Anton Östman, Anundsjö

8 l' 142 stn., sekr. fabrikör L. Håkansson, Näs, kassör, vandringsrättare Hj. Johansson, Näs, montör Otto Gulliksson, samt kyrkvärden J. N. Näslund, Mellansel med skräddaremästaren P. G. Uhlin, Bredbyn och handelsbiträdet Knut Svensson som suppleanter. R. Vestman. Fjällsjö hembygdsförening. Fjällsjö, en gammal jordbrukarebygd i västra Ångermanland med anor som sträcka sig många hundra år tillbaka i tiden, är jäm'förelsevis rik på minnen från svunna dar. Där som annorstädes har befolkningen dock, särskilt under förra delen av det pietetslösa 1800-talet, icke förstått att taga vara på det timliga arv fäderna lämnat i form av möbler, husgeråd, vävnader och dylikt utan mycket har fått förfaras. Några fanns det dock i bygden, som såg längre än andra och främst bland dessa 'stod framlidna fröken Hanna Eriksson, Backe, vilken har uträttat ett vackert pionjärarbete i hembygdsforskningens tjänst. Redan under sin livstid inredde hon ien gammal födorådsstuga, som var uppförd på hennes gård i Backe någonting, som kunde kallas för ett mindre hembygdsmuseum och där hon under årens lopp samlade ett hundratal gamla saker komna från olika byar i bygden. År 1928 tog hon initiativet till bildandet av Fjällsjö hembygdsförening och en interimstyrelse tillsattes, som bestod av följande personer: ordf. kantor Axel Ericsson, sekr. fröken Hanna Ericsson, kassör bokhåll. Ragnar Bagge samt som övriga ledamöter handl. B. NorIander, Edv. Björklund, fröken Anna Eriksson och iherr Karl Nilsson. Följande år dog emellertid fr. Ericsson och därmed trodde man, att tanken på en hembygdsgård skulle dö, men i sitt testamente hade hon till föreningen donerat ett jordområde på andra sidan Backesjön jämte den ovannämnda stugan med inventarier och samlingar. Hon förordade även att det nya stället skulle heta Nordansjö. På grund av ekonomiska svårigheter kunde emellertid interimstyrelsen ej göra något åt sakens förv'erkligande under ett flertal år. Men i juni 1934 utbröt eldsvåda i museibyggnaden, som dock ej tog någon egentlig skada, och då ansåg sig styrelsen böra förverkliga donators önskan och så antogos stadgar för föreningen den 11 juni 1934.

9 Styrelsen gick nu i författning om att flytta den skänkta byggnaden till Nordansjö, där den fick en utomordentligt lyckad plats på en kulle tjugofem meter från den idylliska Backesjön, meden synnerligen vacker utsikt. Arbetet med flyttningen och uppförandet av byggnaden på den nya platsen gick raskt och i aug stod huset under tak, men ännu återstod mycket att göra. För att få hembygdsgården så tilltalande som möjligt vidtalade styrelsen konstnären Ake Ahnlund från Norsjö, infödd,fjällsjöibo, att utföra restaureringsarbetet, vilket han också utfört mästerligt. Byggnaden innehåller två rum i nedre och två rum i övre våningen. Väggarna i förstugan äro beslagna med gamla breda bräder och målade i grå färgton med svart och grönt stänk samt en blomranka av vita rosor, gröna blad och röda slingor, allt efter gamla förebilder. Inne i kömet, som är stort och rymligt, fanns bakom flera lager gamla tapeter väggmålningar på papp, egentligen grön marmorering, som nu återställts likaså i kökskammaren. Dessa rum ha inretts som en gammal bondgård. I övre våningens sal ha väggar och montrer beklätts med juteväv. I detta rum, som egentligen avsetts som museum, har sammanförts en talrik samling av gamla föremål såsom husgerådssaker, spånadsverktyg, seldon, musikinstrument m. m. Ett av de mest unika föremålen torde vara ett par skidor, som äro 2 dm. breda och försedda med vidjebindslen. På hembygdsområdet finnes även ett häbbre från 1700-talet samt en trevlig fäbodstuga, som nedflyttats från Nymyrbodarna, och i år har föreningen fått en gammal torpstuga av hemmansäg. P. Ruden i Backe. För närvarande håller föreningen på att bygga väg till hembygdsgården. Mark därtill har upplåtits av Kramfors A.-B. som gåva, för vilken styrelsen är ytterst tacksam. Tack val'e den nya vägen kommer "Gål'den" säkerligen att hli mera känd och 'besökt. Genom dessa vittomfattande ai1beten har föreningen ådragit sig en skuld påc:a 2,000: - kr. Nuvarande styrelse består av följande personer: ordf. Axel Ericsson, kassör fru Sonja Lundström, sekr. hand!. E. Björklund, övriga ledamöter hemmansäg.erik Eriksson, Albin Sjödin, fröken Anna Eriksson och chaufför Karl Nilsson. Axel Ericsson. 143 a

10 Gudmundrå hembygdsförening. Gudmundrå hembygdsförening bildades Styrelsen består av följande personer: syssloman N. P. Edlund, ordf., komminister Gösta Nordborg, v. ordf. o. sekr., köpman John Vedin, kassör,!fru J enny Sahlberg, häradsdomal'e S. V. Näsström, folkskoll. P. E. Mellberg, f. stationsinspektor A. Kåhrström, landstingsman P. Nyman och fru Selma Melander. Styrelsen har inom sig ett arbetsutskott å fyra ledamöter. Föreningen har under sommaren 1938 låtit utgräva församlingens gamla kyrkoruin. Utgrävningsarbetet, som företagits under övereinseende av Riksantikvarieämbetets ombud, doktor B. Bertehlson, och direkt ledning av fil. kand. W. Holmqvist, har varit mycket givande ur hembygds..:kunskapssynpunkt. Till arbetskostnaderna har utgått statsbidrag med 6,000 kronor. Härjämtie har församlingen och kommunen lämnat viss hjälp. Arbetet med de framgrävda murpartiernas konservering och kyrkogåtdsområdets iordningställande pågår. Föreningen hoppas att under nästkommande sommar få den gamla kyrko- och kulturminnesplatsen inom församlingen så pass i ordning att där kan hållas en kyrklig "återinvigningsrest". N. P.. Edlund. Junsele hembygdsförening. Ett visst uppseende väckte hembygdsfesten i J unsele den 20 och 21 aug. förra året (1938), då Landshövding Wijkman gjorde föreningen den äran att närvara under söndagen. I sitt tal ville han erinra åhörarna om värdet i det kulturella arbetet, som en hembygdsförening al'betar för. Detta är inte endast för de nu levande äldre personerna utan mest för de yngre och det kommande släktet. Hembygdsgården skall vara kärnan för det unga släktet. De skola där känna sig hemma med alla sina ideella synpunkter. För alla hembygdsföreningar borde denna uppmaning till de unga vara huvudsaken: "Kom och känn Eder hemma". Detta inte endast i ord utan även i verkligheten. Låt dem komma, ge dem vägledning, men överlämna åt dem själva att förverkliga dessa. Då är målet vunnet. De komma att lära sig vörda förfädernas arbete genom de föremål, som finnas samlade. De kunna ej undgå att lägga märke till dessa, när de äro i hembygdsgården. Hava de på detta sätt kommit till insikt om betydelsen för hembygden, komma de också att

11 145 elsen )rdf., John Näs :åhrlder. samagits,ktor [vist, Till mor. jälp. och hopoch att 1 20 nan sitt ~tet, för och för sina nna :der ten. lem lma ;om ssa, mit att själva göra allt, vad de kunna, för att arbetet för en verklig hembygdsgård skall i sinom tid nå sin fullbordan. Detta är endast några mycket sammandragna synpunkter ur föredraget. Ett för föreningen mycket glädjande uttalande var, att Landshövdingen uttryckte sin förundran över, att föreningen kunnat åstadkomma en så storslagen anordning av gården med tillhörande.byggnader utan något kommunalt eller statligt bidrag. De medel föreningen förfogat över är ett lån på 2.000: kr. och nettobehållningen av trenne enkla hembygdsfester i medeltal utgörande 1.500: - kr. samt medlems- och besöksavgifterna, vilka från 'föreningens startande 1932 uppgått till 641: 70 kr. Tack vare dessa små medel och framför allt en del inom församlingen boende personers frivilliga och uppoffrande hjälp har dock iföreningen kunnat åstadkomma 'en hembygdsgård, vilken eni. kännares påstående lär vara ibland de förnämsta på landsbygden. Ännu återstår det dock oändligt mycket att göra, men därtill fordras helt naturligt pengar. Allt kan ju ej göras på en gång, men det finns en del till föreningen skänkta byggnader, som fordra att skyndsammast fraktas och uppbyggas innan de förfalla. Föreningens närmaste mål är att komma så långt med arbetet, att en invigning kan ske. När denna invigning av hembygdsgården sker, hoppas föreningen på besök av åtminstone styrelserna för hembygdsföreningarna iangermanland. Den nuvarande styrelsen består av: urmakarmästaren Erik Jonsson, ordf. och kassör, hemmansägaren S. O. Andersson, v. ordf., kantor Gunnar Ulin, sekr., hemmansägaren P. Selin, v. sekr. samt hemmansägaren Kristoffer Edlund. Föreningen har under det gångna året endast haft 12 ständiga och 28 årsmedlemmar. G. U. Nordingrå hembygdsförening. Nordingrå hembygdsförening, som bildades 1936, satte vid starten som sina närmaste mål dels, att förvärva en gammal bondegård samt inreda och möblera densamma i huvudsaklig överensstämmelse med vad som kunde anses varit brukligt vid tiden omkring förra sekelskiftet, dels att restaurera och konservera ruinen efter socknens medeltidskyrka. Dock var det, på grund av vissa omständigheter, inget av dessa två arbeten, som först kom till utförande, utan Barsta

12 1..._ 146 fiskarekapell. Kapellet hade genom Kulturhistoriska museets i Härnösand försorg, grundligt restaurerats och konserverats samt var i det närmaste färdigt men en del skulder voro tyvärr kvar. Dessa åtog sig hembygdsföreningen att likvidera. Med anledning härav anordnades, i samband med den av biskop Bohlin sommaven 1937, förrättade återinvigningen, en hembygdsfest vars nettobehållning, bara den, nära nog täckte skulderna. Festligheterna voro givetvis av relativt stora mått. r Nordingrå hembygdsgård. nen 14 augusti 1938 invigdes Fornminnesgården, även denna i.nvigning i samband med en större!hembygdsfest varvid folk från så gott som alla delar av landskapet kommit tillstädes. Föreningen hade lyckan att få fint väder och det hela resulterade ien vätt stor och ytterst välbehövlig 'förstärkning av kassan. Arbetet med kyrkoruinen har, under fil. kand. Bo Hellmans ledning, pågått i tvenne månader varefter detsamma avbrutits för att återupptagas kommande vår och är det föreningens ivrigaste :åstundan att få densamma klar för invigning sommaren Av fynd som redan nu gjorts i ruinen kan nämnas ett 350-tal gamla mynt. Givetvis har det som föreningen åstadkommit, kostat en massa pengar och om man undantar ett nödvändigt energiskt styrelsearbete, är nog hembygdsvårdsarbetet till stora delar en jakt efter den snöda mammon.

13 147.'i> ts rr ~d lp [1-1- "Det 'n.a~ nog också varit 'oåoe si och så ibland med soliditeten men tack vare föreningens fester och ett rätt så vidlyftigt tiggeri har det ordnat sig från fall till fall. Styrelsen 'består av följande personer: Herr John Nordlund, ordf. och korresp., herr N. E. Näslund, kassaman, fru Elna Sjödin, kyrkoh. P. GidIund, konstnär John Ekelund, herr Emil Nordenmark, herr Erik Sondell. E. S. a k s. ;- s :s ls l.5 n :t n Nordingrå hembygdsgård. Interiör: "[arstukammaren". Nätra hembygdsförening. Ar 1935 den 8 september bildades Nätra hembygdsförening. Före föreningens,bildande fanns inom kommunen en s. k. fornminneskommitte på 4 personer valda av Nätra kommuns fullmäktige. Denna kommittes huvuduppgift var att, för kommunens räkning, förvärva föremål som ansågs borde bevaras till studie och museiändamåi. Under årens lopp har kommitten lyckats förvärva en hel del intressanta saker, dessa finnas nu a

14 148 katalogförda och inhyrda i ett särskilt rum å fornhemmet i Örnsköldsvik. Nämnda kommitte har nu blivit entledigad och hembygdsföreningen har fått övertaga förvaltningen av kommunens samlingar. Vid hembygdsföreningens första sammanträde inkom förslag om att försöka få den gamla kyrkoruinen restaurerad. Föreningen satte sig i förbindelse med riksantikvarieämbetet och sommaren 1936 besökte antikvarien doktor B. Berthelsson den lilla skogsdungen där,för 130 år sedan Nätra medeltidskyrka jämnades med marken. Doktor Berthelssons besök avgjorde frågan, föreningen beslöt att under vinterns lopp söka mesta möjliga anslag, för att till kommande sommar kunna sätta igång med restaureringen. Under ledning av fil. kand. Bo Hellman påbörjades så arbetet sommaren 1937 och är nu i det närmaste slutfört. Murarna av det gamla templet har nu åter blivit synliga, en underbar stillhet och frid vilar över denna gamla plats. Kostnaderna för restaureringen blir omkring 4,500 kronor, anslag har lämnats av Riksantikvarieämbetet, Nätra kommun, fru Ingeborg Hedberg, och hembygdsföreningen. Hembygdsföreningen står även inför en annan stor uppgift nämligen iordningställandet aven hembygdsgård. Av Forss A...B. harröreningen fått en gammal 1700-talsgård som det är meningen att flytta till en i närheten av kyl'koruinen arrenderad plats. En hembygdsgård skall vara hela kommunens egendom, där skola minnen och föremål från vår gamla bygd förvaras och där skola vi kunna samlas till möten och fester. Hembygdsrörelsen haren stor uppght att fylla och därför får vi hoppas att alla hembygds- och naturälskande medborgare ansluter sig till rörelsen. Styrelsen består av följande personer: Fru Ingeborg Hedberg, ordf., hrr Conrad öberg, kassör, Emil lnäsström, vice ordf., Sven Vågberg, sekr., Hans Vestberg, Karl Hedberg och K. 1. Altin. Sven Vågberg. Ramsele hembygds- och turistförening. Under många år har en länge närd önskan varit att bilda en hembygdsförening inom Ramsele. 'Slutligen blev ett möte utlyst å Vikens pensionat i Hamsele den 20 mars 1938, där många intresserade hade infunnit sig. Vid detta möte utsågs l '" l- en J01 J01 att alh be~ Val go~ uts J01 för näl Ot1 gål gel I äre att bäl I ÖVI del åld I int rec ] hej lof kv vu an: ] 501 Ca La

15 149 en interimstyrelse,bestående av 6 ledamöter: K. J. Ulander, John 'Selander, Artur Hammarberg, K. Norberg, Herm. Johansson och fröken Gunvor Stenberg. Dessa fingo i uppdrag att utarbeta och inkomma med förslag till stadgar. Vid ett allmänt sammanträde, som hölls i kommunalhuset den l juni beslöts bildandet av Ramsele hembygds- och turistförening, varvid även de av interimstyreisen upprättade stadgarna antogos och styrelse tillsattes. Vid samma möte tillsattes ett arbetsutskott. Till ledamöter i detta utsågos:!herman Johansson, John ISelander, Edvin Eriksson. Som redan sagts har intresset,för hembygdsvården varit relativt stort. Som bevis härpå kan nämnas, att Svanö A.-B. redan 1935 genom skogsförvaltaren Otto Johansson överlämnat en i äldre stil väl bevarad mangårdsbyggnad i Björkvattnet. Denna byggnad ämnar föreningen uppföra å lämplig plats inom samhället. Inom Ramsele finns en mångfald väl bevarade föremål, som äro värda att tillvarataga. Som ett exempel härpå kan anföras, att en större silversamling, bestående av större och mindre bägare och ett 25-tal s. k. "friardosor" finnas i en mans ägo. Ramsele har varit moderförsamling till ett flertal socknar i övre Adalen, varför bygden har anor från 1200-talet, därom bär den gamla medeltidskyrkan vittnesbörd. Därjämte har stenåldersfynd påträffats i olika delar av kommunen. Då nu föreningen är i sitt vardande, vädjar styrelsen till alla intresserade inom bygden, att tillvarataga alla föremål och redskap, som kunna ha värde att bevara. H.J.. Resele hembygdsförening. Resele hembygdsförening har beslutat att söka förvärva till hembygdsgård lämplig byggnad, som skall jämte redan erhållen loftbyggnad och möjligen jämte en till inköp föreslagen skvaltkvarn uppföras å det s. k. Prästtinget invid gravfältet från vikingatiden. Därjämte har föreningen även beslutat att genom anslagstavlor upplysa om fornminnena inom socknen. Föreningens styrelse för består av följande personer: ordf. kyrkoherde Nils Arfors, v. ordf. kantor Petrus Carlsson, sekr. folkskoll. Artur Norien, kassör handl. J. O. Lalander, intendent hemmansägaren Werner Nord. Artur Norlen.

16 I 150 Sidensjö hembygdsförening. Föreningens arbete har under året varit inriktat på att färdigställa hembygdsgården. Medlemsantalet i föreningen är 65. Styrelsen består av följande personer: ordf. f. hemmansäg. J. Theiin, Näs, v. ordf. gårdsägaren Johan Strindlund, Prästbordet, kassör kamrer J. H. Forssen, sekr. hemmansäg. J. Andersson, Hämra, förvaltare A. Hörnström, A, hemmansäg. G.,Sandström, Drömme. Föreningens inkomster 1938 voro kr. 164: 33 och utgifter kr. 150: 95. De kontanta tillgångarna belöpte sig till cirka 7,100 kr. Johan Strindlund... Själevads hembygdsförening. Själevads hembygdsförening har fyllt 5 år, den bildades hösten 1933, och är ännu alltså ganska ung. De 5 årens verksamhet har mötts med intresse från sockenbornas sida, vilket bland annat visat sig i en medlemsnumerär på över 400. En viktig orsak till detta allmänna intresse är organisationen med byombud, vilka tillsammans med styrelsen bilda ett herrrbygdsråd, som sammankallas, när det gäller vidtagandet av viktigare åtgärder. Särskilt stor hjälp väntar styrelsen av dessa byombud, när föreningens hembygdsgård, sannolikt från 1800-talets början, skall uppföras på den tomt, som föreningen inköpt ej långt från Själevads kyrka. Till denna gård ha åtskilliga inventarier redan insamlats, men mycket återstår att göra. I linje med det herrrbygdsvårdande arbetet i övrigt ligger den restaurering av vägdistriktets gamla milstolpar, som föreningen utfört med ekonomiskt bidrag från vägstyreisen. För att stimulera herrrbygdsintresset bland medlemmarna lämnar föreningen till dessa årligen en liten skrift, "Själevad", innehållande korta uppsatser om Själevad förr och nu, föreningsmeddelanden m. m. Dessa små häften kunna en gång bliva en god komplettering till den hembygdsbok för Själevad, som många Själevadsbor vänta på, och som hembygdsföreningen också har på listan över sina arbetsupgifter. Föreningen har endast en gång framträtt med en stor hembygdsfest, vid Kronprinsens hesök i Själevad 1934, men varje år anordnas två hem:bygdsmöten i olika delar av socknen. Dessutom ha sällskapsresor pr buss ordnats de två senaste somrar-,.. I

17 151 na,ena gången till Anundsjö hembygdsförenings fest i Myckelgensjögården, andra gången till festspelen i Ramsele. Föreningens ekonomi bygger på medlemmarnas årsavgift, 1 kr., samt på anslag från kommunen. En god grundplåt lades genom behållningen vid den stora festen Styrelsemedlemmar äro hemmansägare P. Linnblom, ordf., häradsdomare N. O. Norgren, v. ordf., folkskollärare C. M. Söderberg, sekr., fabrikör R. Näsholm, kassör, fil. mag. O. Carli, materialförvaltare, arbetaren J. Hellgren samt handlanden A. Hörnell. o. Carli. Skogs hembygdsförening. Den 29 juni 1938 hade undertecknad sammankallat en del sockenbor för hildande aven hembygdsförening för Skogs socken. Tanken på att försöka få till stånd en dylik är rätt gammal, och framför andra har en gammal Skogsbo, fröken Emma Horneij, ivrat för den saken. En gammal gård i As by, Vigrenska gården, belägen överst i backen med den utomordentligt vackra utsikten över Storsjön, och nu den enda kvarvarande i socknen av gamla ångermanländska byggnadstypen, skulle i en snar framtid rivas för att lämna virke åt en ny gård. Fröken Horneij ingrep då och lovade att bekosta inköpet av manbyggnaden. Sedan har planen utvecklats så, att hela gårdsfastigheten och en väl tilltagen tomt skulle inköpas, och i det preliminära avtal om köp, som uppgjorts men ännu ej avslutats på grund av att lantmäteriförrättningen ej slutfört, skall köpet sålunda omfatta manbyggnad, loge och ladugård, häbbre och redskapsskjul samt tomt. Genom byn går gamla kustlandsvägen, som nu är avlyst för allmän trafik, och den och gården skola nu bli minnen från gången tid, hur allmogen levat och hur en gammal landsväg sett ut. Här ha vi en gårdslägenhet från slutet av 1700-talet i ganska orört skick. Till granngårdarna höra ävenledes gamla uthusbyggnader, och tillsammans med de av oss inköpta bildar det hela en ålderdomlig tidstrogen idyll från gången tid. Dessutom är läget centralt, endast c:a 500 m. från Skogs kyrka, och det är min tro, att vilken hembygdsförening som helst skulle avundas oss denna gård. Här är vår dröm att kunna få till stånd även en tidstypisk interiör, och hit ha vi tänkt förlägga ett bild- och porträttarkiv för socknen.

18 ~ Vårt svåraste bekymmer hittills har varitekonomieh. Vi ha ju fått en del gåvor, men då fastigheten är ganska hårt åtgången av tiden, behövs det medel till reparation och restaurering. Vi ha måst låna 2.000: - kr. till att betala gården med. Framdeles ha vi tänkt ställa till med hembygdsfester och skaffa ytterligare medel på privat väg.., Skogs hembygdsgård. Föreningens styrelse utgöres av fröken Emma 'Horneij, nämndeman G. Sylvin (v. ordf. och kassör), vägarbetaren W. Norman (materialförvaltare), hemmansäg. E. Bystedt, folkskoll. O. L. Sylvin, fabrikör M. Vallin, veterinär K. Dahlgren (ordf.). Medlemsantalet är c:a 50. K.D. Säbrå hembygdsförening. Säbrå hembygdsförening bildades den 29 november Föreningen har satt som sin mest angelägna uppgift att samla bidrag till kännedom om socknens historia. För detta ändamål har tillsatts ombud i byarna med uppgift att utfråga gamla personer och göra uppteckningar. Som närmaste mål sättes utgivandet aven kortfattad sockenbeskrivning.

19 Föreningens styrelse: ordf. folkskollärare Karl Fröberg, v. ordf. herr Karl Ekman, sekr. folkskollärare Ingemar Isaksson, kassör komminister E. Boij, hemmansäg. A. Wänglund, hemmansäg. H. Nydal, folkskollärarinnan H. Boman. Ytterlännäs hembygdsförening. Föreningen har under året utökat sina samlingar med ett 1:0 tal föremål jämte fotografier och handlingar i original och avskrift. Det 'förnämsta förvärvet är en smedja med full uppsättning av verktyg, en gåva aven f. d. Ytterlännäsbo, f. handlanden Victor Näsholm i Björsta. Smedjan kommer under kommande sommar att återuppföras på hembygdsgården i Forsed. Samlingarna av kulturföremål, över nummer, rymmas ej i byggnaderna på hembygdsgården utan måste förvaras i andra lokaler, där de ej kunna visas, varför nya utrymmen behövas. Restaureringen av socknens gamla kyrka har under året på'börjats, bekostad med gåvomedel av Graningeverkens A.-B. och anslag från församlingen. Nytt tak har lagts på och ny stenport och bogårdsmur ha återupförts på sina gamla platser. Invändiga arbeten skola utföras under sommaren Sten Berglund. Ådalslidens hembygds- och turistförening. Redogörelse för verksamheten inom Adalslidens hembygdsoch turistförening, Näsåker, åren 1937 och Föreningen bildades den 11 juni Initiativet till bildandet aven hembygdsförening hade gjorts redan i april 1928 i samband med en skolfest, anordnad av Näsåkers folkskolebarn, vars behållning kr. 121: 81 helt reserverades för iordningställandet av Pelle Molins stuga som hembygdsmuseum. Då stugan av flera orsaker icke då kunde förvärvas för detta ändamål kunde den interimstyreise, som då tillsattes, icke uträtta något. Föreningsverksamheten blev därför vilande till i juni Det tillkommer landshövding A. Wijkman äran att åter blåsa liv i föreningen, då han föres10g att Västernorrlands läns hembygdsförbunds sommarfest borde hållas i Näsåker den 22 aug För anordnandet av denna fest sammankallades intresse- a

20 154 rade till sammanträde, då föreningen på nytt beslöt upptaga sin verksamhet. Hembygdsfesten, som hade ett gott och omväxlande program, blev mycket lyckad. Tal höllos av landshövding Wijkman, riksdagsman I var Österström och förbundets sekr. dr Th. :ReUman. En större hembygdskör med 70-tal sångare från grannsocknarna under kantor G. Lundbergs ledning medverkade med ett flertal sångnummer. Nettobehållningen upgick till kr. 671: 47, varav till förbundet levererades kr. 77: 83. Föreningen hade sålunda fått en god stöt framåt, dels ekonomiskt dels även genom de inspirerande föredrag som höllos vid festen. Arbetet kunde nu börja med fart. För att säkerställa föreningen till nödiga inkomster för sin verksamhet blev det en hjärteangelägenhet att försöka arrendera den s. k. Prästnipan med därtill hörande område för föreningens räkning. Den tillsatta styrelsen förde med Adalslidens kyrkoråd förhandlingar härom och så uppsattes ett arrendekontrakt å 20 år med en årlig arrendeavgift å 400: - kr., vilket kontrakt även vann kyrkostämmans och stiftsnämndens enhälliga gillande och slutliga godkännande. Med förhoppning om de inkomster som den första midsommarfesten skulle komma att inbringa ville styrelsen ordna en annan angelägenhet, nämligen förvärva Pelle Molins stuga för att där ordna ett Pelle Molins museum. Intresserade för hembygdstanken kunde ej längre gå och se på, att denna stuga, där den populäre diktaren och konstnären levat och verkat under sin Näsåkersvistese, , skulle vanhelgas och vara en skamfläck för de årligen intresserade turisterna, vilka besöka Näsåker. Av ägaren P. Olssons sterbhus köptes stugan med tillhörande tomt för ett pris av 2.000: - kr., varav 1.000: kr. först skulle erläggas den 30 juni En grundlig renovering av stugan har utförts, vilken dragit en kostnad av omkring 2.000: - kr. Den kunde öppnas för besök den 22 juni i år i samband med hembygdsföreningens midsommarfest. I stugan finnas 100-tal dels köpta dels skänkta för,emål, möbler, husgeråd o. dyl. Det har ej lyckats föreningen att få tag på så många av Pelle Molins möbler eller föremål, som han använde under sin vistelse i stugan. De saker han använde voro ditlånade. Bland de föremål som äm av särskilt intresse är bl. a. den s. k. Pelle Molins sängen, som han lånat av dåvarande folkskolläraren Olof IStrömstedt och i vars botten han nedskrivit några originella strofer. Sängen är skänkt av P. Olssons sterbhus. En annan möbel är Pelle Molins "tjusarsoffa" skänkt av f. d.

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

3 Till justeringsmän för protokollet valdes herrar Strömstedt och Pettersson.

3 Till justeringsmän för protokollet valdes herrar Strömstedt och Pettersson. www.brfymer.se www.brfymer.se www.brfymer.se ) Protokoll fört vid sammanträde med bostadsföreningen Ymer u.p.a. i Uppsala den 8 September 1924. 1 Sammanträdet öppnades kl. 8.15 e.m. av styrelseordf. Hr.

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Stadgar för Västernärkes hembygdsförening

Stadgar för Västernärkes hembygdsförening Stadgar för Västernärkes hembygdsförening Antagna 2002 och reviderade på årsmötet 26 mars 2011 1. Namn, verksamhetsområde och karaktär Föreningen heter Västernärkes Hembygdsförening, är medlem i Örebro

Läs mer

I ådalarna om gårdar, hus och människor, inbunden bok, 272 s.

I ådalarna om gårdar, hus och människor, inbunden bok, 272 s. Rapporter om intressanta kulturmiljöer Rapporter om intressanta kulturmiljöer i Sollefteå kommun finns att köpa på Sollefteå museum och berörda medborgarkontor eller går att beställa på telefon 0620-682980.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

Hannäs SockenFörening Stadgar

Hannäs SockenFörening Stadgar na är antagna på allmänt möte den 11 augusti 2002. Hannäs Sockenförening, HSF, är en ideell förening, som bildades år 2002, och föreningens säte är Hannäs, i Åtvidabergs kommun. Föreningens syfte är att

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

STADGAR. för. Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. Godkända av sällskapets årsmöte 9.4.2015 och registrerade i föreningsregistret 4.5.2015. STADGAR för Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.

Läs mer

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål

STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING. 1. Namn och ändamål STADGAR FÖR PÖLSEBO SMÅSTUGEFÖRENING 1. Namn och ändamål Föreningens namn är Pölsebo Småstugeförening. Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av egnahemsägare

Läs mer

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G

S T A D G AR. f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G S T A D G AR f ö r S Ö D R A S K R E A S T R A N D S S T U G Ä G A R F Ö R E N I N G E K O N O M I S K F Ö R E N I N G 1 Firma Föreningens firma är Södra Skrea Strands Stugägarförening ekonomisk förening.

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

Ur stämmoprotokoll och räkenskaper.

Ur stämmoprotokoll och räkenskaper. Ur stämmoprotokoll och räkenskaper. 1965.05.06 Bland övriga frågor, tog Reymond Skjulstad upp frågan om man inte genom eget arbete på vägen skulle kunna underhålla och förbättra den till en ringa kostnad.

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11

STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 STADGAR FÖR UPPLANDSTIFTELSEN, IDEELL FÖRENING ANTAGNA 2004-11-11 NAMN OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens namn är Upplandsstiftelsen. 2 Föreningen har till ändamål att inom Uppsala län vara ett för kommunerna och

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Inredningsmåleri i Vimmerby

Inredningsmåleri i Vimmerby Inredningsmåleri i Vimmerby Som så många andra städer har Vimmerby under seklernas lopp härjats av eldsvådor. Gammal träbebyggelse brann ner, ny byggdes upp. När den välborne stadsbon återigen fått tak

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

STADGAR för Ängsbacka Kursgård Ekonomisk Förening. 1 NAMN Föreningens firma är Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening.

STADGAR för Ängsbacka Kursgård Ekonomisk Förening. 1 NAMN Föreningens firma är Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening. STADGAR för Ängsbacka Kursgård Ekonomisk Förening 1 NAMN Föreningens firma är Ängsbacka Kursgård Ekonomisk förening. 2 STYRELSENS SÄTE Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstads kommun. 3 FÖRENINGENS

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå.

Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Sida 1 Ursprungligen fastställda: 1994-09-16 Senast reviderade: 2005-10-18 Stiftelseurkund för Stiftelsen Studenthälsan i Umeå. Styrelsen för den ideella föreningen Studenthälsan i Umeå har beslutat att

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm.

Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Stadgar för Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Föreningen bildades den 27 mars 1913 Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf är föreningens höge beskyddare 1 Föreningen, vars benämning är Föreningen

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom

F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom Bilaga B STADGAR l Namn Stiftelsens namn skall vara FFNS' STIFTELSE FöR FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING (F-Stiftelsen). 2 Ändamål F-Stiftelsens ändamål skall vara att genom dels de medel som erhålles

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF)

STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) - 1 - STADGAR FÖR JORDBRUKARE-UNGDOMENS FÖRBUND (JUF) 1. FIRMA Förbundets firma är Jordbrukare-Ungdomens Förbund (JUF). 2. SYFTE Förbundet, som är partipolitiskt och religiöst obundet, har som syfte att

Läs mer

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980.

STADGAR för Svedala Företagsgrupp ekonomisk förening. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Förslag på ändringar i stadgarna antagna 22 maj 1980. Ändringen är i kursiv stil under respektive paragraf Firma 1 Föreningens firma är Svedala företagsgrupp ekonomisk förening. Föreningens firma är Svedala

Läs mer

Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar STADGAR FÖR LOKALFÖRENINGAR NAMN

Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar STADGAR FÖR LOKALFÖRENINGAR NAMN Föreningen Göteborgs Koloniträdgårdar STADGAR FÖR LOKALFÖRENINGAR NAMN 1 Föreningen Gunnesby Koloniträdgårdar. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen i deras egenskap av kolonister

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

ST I SOLLENTUNA KOMMUN

ST I SOLLENTUNA KOMMUN ST I SOLLENTUNA KOMMUN Kommunled Håkan Wikman Tjänsteutlåtande 2012-05-24 Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0277 KS-1 Kommunstyrelsen Verksamhets- och revisionsberättelse för stiftelsen Lettströms Livräntefond för

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

* Genomföra biotopvård, restaurering av intressanta fauna- och floralokaler och liknande åtgärder.

* Genomföra biotopvård, restaurering av intressanta fauna- och floralokaler och liknande åtgärder. STADGAR 2006-03-24 1 (6) Stadgar för HOPAJOLA - ideell förening för naturskydd och naturvård i Örebro län. Benämning och ändamål 1 Föreningen benämns HOPAJOLA vilket är ett gammalt uttryck för den jord

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Stadgar för yygården Gårdsförening

Stadgar för yygården Gårdsförening Förslag till stadgar i förening utan andelar Stadgar för yygården Gårdsförening Senast reviderade på föreningsstämma xxxx-xx-xx och extra föreningsstämma xxxx-xx-xx 1. FÖRENINGENS NAMN yygårdens Gårdsförening

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR för VVS-Fabrikanternas Råd

STADGAR för VVS-Fabrikanternas Råd STADGAR för VVS-Fabrikanternas Råd 1 Ändamål VVS-Fabrikanternas Råd som är en branschförening för företag inom VVS- och VA-branschen har som ändamål att företräda och tillvarata medlemmarnas och branschens

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Gåvobrevet jämte testators önskemål beträffande fondens förvaltning med däri gjorda ändringar LO.m. 2009-10-02 GÅVOBREV Jag Ernst August Bång överlämnar härmed

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg

Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR POSK I Årsmötet äger rum Lördagen den 23 mars 2013 kl. 13.00 Glöstorpskyrkans samlingssal Tuve torg 1 A, 417 45 Göteborg Kaffe och smörgås till självkostnadspris serveras kl.

Läs mer

Styrelsen 2003-06-10 1 (10)

Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Styrelsen 2003-06-10 1 (10) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal tisdagen den 10 juni 2003 kl 14.30-16.25 Beslutande Monica Ingvarson, ordf Roger Svensson, 1:e v ordf Bengt Wihlstrand, 2:e v ordf Åke

Läs mer

Stadgar för Montessoriförskolan i Lund Ekonomisk förening

Stadgar för Montessoriförskolan i Lund Ekonomisk förening 1 Firma 2 Säte 3 Ändamål Föreningens namn är Montessoriförskolan Rosa Tornet i Lund. Föreningens säte är i Lund. Föreningen har till ändamål att driva föräldrakooperativ förskola enligt Montessoripedagogiken

Läs mer

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005.

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005. Närvarande aktieägare: Se bilagda förteckning. 1 Stämman öppnades av Stefan Persson. Advokat Sven

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening Styrelse Ordförande Lars Elmqvist Kassör Ingvar Bengtsson

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad

Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Jämtland. Medelpad Datum 2010-12-10 Dnr 322-906-2011 Avdelning Förvaltningsavdelningen Enhet Kulturvårdsstöd Författare Thorgunn Snædal Rapport från granskning och uppmålning av runstenar i Jämtland och Medelpad 2010. Den

Läs mer

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande PROTOKOLL 120213 FÖRSAMLINGSRÅDET 13.2.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON,

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer