Meddelanden Irån hembygdso iöreningar i flngermanland. Ångermanlands hembygdsförbund.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Meddelanden Irån hembygdso iöreningar i flngermanland. Ångermanlands hembygdsförbund."

Transkript

1 Meddelanden Irån hembygdso iöreningar i flngermanland. Ångermanlands hembygdsförbund. v. 1, ;0 d n h. å t Vid sammanträde den 10 juni 1938 beslöts uppdelning av länets hembygdsförbund på landskapsförbund, och samma dag konstituerade sig Angermanlands hembygdsförbund. Uppgjort förslag till stadgar genomgicks och antogs. Enligt dessa skall förbundets styrelse utgöras av 11 ledamöter samt 5 suppleanter, varjämte styrelsen äger att utse ett arbetsutskott för handhavande av de arbetsuppgifter, som styrelsen överlämnar åt detsamma. Vid sammanträdet updrogs åt styrelsen att gå i författning om utgivandet av förbundets hembygdsbok, som borde utkomma i slutet av året eller i hörjanav år Till ledamöter i förbundsstyrelsen för ett år valdes: Biskop Torsten Bohlin, ordförande, syssloman N. O. Edlund, Frånö, v. ordförande, folkskolinspektör Th. Hellman, sekreterare, konsul Nils Isakson, skattmästare, fil. mag. O.Carli, Själevad, folkskollärare E. Eriksson, Fjällsjö, fru Anna Fahlen, Sollefteå, fabrikör S. Jonsson, Junsele, kantor G. Lundberg, Näsåker, redaktör A. Rydberg, Härnösand, kantor Rob. Vestman, Bredbyn. Suppleanter blevo: Fru Sonja Lundström, Backe, handl. J. Nordlund, Nordingrå, komminister K. G. Nordborg, Kramfors, fabrikör P. Näsholm, Själevad, kantor G. Uhlin, Junsele. At styrelsens ordförande, vice ordförande, sekreterare och skattmästare uppdrogs att t. v. och till dess styrelsen i dess helhet sammanträtt fungera som arbetsutskott. Till ledamöter i redaktionskommitten utsågos herrar O. Carli, Th. Hellman, Bo :Rellman och N. Isakson med fil. kand. Bo Hellman som henibygdsbokens redaktör. Att döma av de inkomna bidragen synes denna första ångermanländska hembygdsbok kunna bli ett värdefullt stöd och ett samlande organ.a_- i

2 136 för hembygdsarbetet ute i våra bygder, och det är att hoppas, att hembygdsföreningarna göra sitt bästa för bokens spridning. Till föl1bundet äro f. n. 19 hembygdsföreningar inom landskapet anslutna: Föreningen för norrländsk hembygdsforskning, Härnösand. inorra Angermanlands fornminnesförening, Örnsköldsvik. Sollefteåortens och västra Angermanlands hembygdsförening, Sollefteå. Angermanlands hemslöjdsförening, Sollefteå. Anundsjö hembygdsförening, Bredbyn. Fjällsjö hembygdsförening, Backe. Guclmundrå hembygdsförening, FrånÖ. Junsele hembygdsförening, Junsele. Nordingrå hembygdsförening, Nordingrå. Nätra hembygdsförening, Köpmanholmen. Ramsele hembygdsförening, Ramsele. Resele hembygdsförening, Resele kyrkby. Sidensjö hembygdsförening, Sidensjö. Själevads hembygdsförening, Själevad. Skogs hembygdsförening, Skog. Säbrå hembygdsförening, Sä:brå. Torsåkers hembygdsförening, Prästmon. Ytterlännäs hembygdsförening, Fotsed. Adalslidens hembygds- och turistförening, Näsåker. Th. HelIman. Föreningen för norrländsk hembygdsforskning, Härnösand. Föreningens styrelse har under år 1938 utgjorts av följande ledamöter: Biskop Torsten Bohlin, ordförande, chefredaktör Ivar Österström, v. ordförande, folkskolinspektör Th. Hellman, sekreterare, bankkassör W. Hammarberg, skattmästare, konsul H. Ramström, konsul N. Isakson, jägmästare S. J. Cederberg. Suppleanter: lektor B. Thyresson, teckningslärare T. Hellström. Styrelse för föreningens kulturhistoriska museum ha varit: konsul N. Isakson, ordförande, folkskolinspektör Th. Hellman, sekreterare och intendent, arkitekt D. Frykholm, bankkassör W. Hammar,berg, bankdirektör B. Salen, lektor B. Thyresson. Föreningen har under året mottagit inbjudan från föreningen Brage i Vasa att deltaga i och medverka till största möjliga

3 ri anslutning från svensk sida i de midsommartiden 1939 i Vasa anordnade "Bottniska dagarna". Med tacksamhet har vår förening mottagit inbjudan till dessa dagar, som utgöra en fortsättning på de "Bottniska dagarna" i Härnösand 1937, och den har under höstens lopp även utarbetat ett preliminärt program för den svenska sidans medverkan. Bland nyförvärven till kulturhistoriska museet på Murberget märkes Viksjö gamla prästgård, som överlämnats som gåva av Stigsjö-Viksjö pastoratsstämma. Gården, uppförd 1767, är en dubbelkorsbyggnad med långfarstu, kök, kammare, sal, förmak och ämbetsrum, således den typiska rumsindelningen i de gamla prästgårdarna. Byggnaden har under året rivits och infraktats till Murberget, där den uppförd skall avse att ge en levande bild av våra gamla prästgårdshem. Ett annat byggnadsförvärv är den sundvallska trampmangeln från "Norrstan" i Härnösand, gåva av bankdirektör Hugo Huldt och landskanslist G. Olsson. Den torde vara uppförd under förra delen av ISOO-talet och med sin inredning, som förut är i museets ägo, är den den enda bevarade av ett flertal trampmanglar från det gamla Härnösand. Säkerligen lever minnet av denna mangel kvar hos många gamla härnösandsbor, som i sin ungdom trampat i dess snurrande storhjul. Av övriga förvärv och gåvor märkes framförallt en serie större porträtt i olja av det gamla Härnösands märkesmän såsom,bl. a. borgmästaren Erik Johan Westman ooh konrektor Jonas Adolf Westman. Jämte dessa målningar överlämnades till museet enligt testamente av den trofaste härnösandsvännen disponent Carl Afzelius ett flertal andra värdefulla föremål, en chiffoniär i mahogny från slutet av 1700-talet, signerad Hultsten, en samling slipade och etsade glas, ett album silhuetter av gamla härnösandsbor samt omfattande manuskript, behandlande Adalens skogs- och sågverksindustrier samt deras ledande män. Ett betydelsefullt förvärv är också ett sälnät av äldre typ. Till sist har museets skogs- och sågverkstekniska avdelning kompletterats med ett 50-tal verktyg och redskap. Antalet besökare på Murberget är i ständigt stigande. Föregående år uppgick besökssiffran till inemot , vari dock ingick skolbarnen,från ett hundratal skolor. Till den höga siffran har ock i väsentlig grad de under sommaren anordnade "ångermanländska sockendagarna" bidragit. Dessa dagar avse ej blott att skänka vidgad kännedom om vårt landskap och dess odling, de vilja även få socknarna med genom egna ideella "" =

4 138 insatser. Dagarna ha varit förlagda till söndagar med en ibland två socknar samtidigt. Programmet har upptagit predikan i Murbergskyrkan av församlingens pastor, föredrag om socknen och dess minnen, sång, musik, folkdanser, amatörteater m. m. Under sommaren ha följande socknar medverkat till dessa dagar: Nätra, Örnsköldsvik, Grundsunda, 'Stigsjö, Viksjö, Sidensjö, Säbrå, Gudmundrå och Sollefteå. Det är att hoppas att även till stundande sommar Murberget kan få påräkna fortsatt anslutning till dessa dagar, vilka enligt allmänt omdöme ha sin uppgift att fylla och livligt uppskattades. Th. Hellman. Norra Ångermanlands fornminnesförening. Under det gångna verksamhetsåret hava de tidigare planerade restaureringsarbetena till huvudsaklig del kommit till utförande, möjliggjorda genom av Örnsköldsviks stad härtill beviljade medel. Föreningen stannar i tacksamhetsskuld ej 'blott till Stadsfullmäktige, som visat detta storartade tillmötesgående, utan jämväl till de stadens funktionärer med vilka styrelsen haft att överlägga och med vilkas beredvilliga medverkan, arbetena kunnat ordnas med god anpassning till de föreliggande behoven och så att visningsverksamheten kunnat någorlunda oföl'hindrat fortgå. Allt sedan samlingarna ordnats på ett överskådligt och instruktivt sätt, har besöksfrekvensen visat en nämnvärd stegring, men. ett ytterligare ökat intresse från såväl allmänhetens som skolornas i orten sida är sannolikt att motse. Samlingarna hava under året genom gåvcor utökats med ett tjugutal nummer, som i den mån utrymmet medgivit, inrangerats bland utställningsföremålen. Genom läroverksadj. T. Michaneks avflyttning från orten har föreningen mistat en för dess verksamhet och syften synnerligen intresserad medlem. Hr Michanek har tillhört styrelsen och varit dess sekreterare. Föreningens styrelse har utgjorts av: Red. A. Andersson, ordf., adj. T. Michanek, v. ordf., konsul A. Noren, skattmäst., läroverksadj. N. Gavelius och grosshandlare G. Nordin, med U. Hellström som sekreterare. Uno Hellström.

5 - 139 Sollefteåortens och västra Ångermanlands hem bygdsförening. Föreningens strävan under året har i huvudsak inriktats på att vidmakthålla och utveckla föreningens museianläggning Adalsbyn. Några nyförvärv har ej gjorts, men rätt omfattande reparationer av byggnaderna ha vidtagits. Intresset för Adalsbyn har varit i stigande och besökarantalet har ökats. Atskilliga skolklasser ha :beretts tilhälle att kostnadsfritt besöka fornbyn och bese dess samlingar. Under året har föreningen ordnat en aftonunderhållning på Samrealskolan och en större friluftsfest i Stadsparken, med avslkt att väcka och vidmakthålla intresset för föreningens syften och verksamhet och stärka föreningens kassa. Lokalerna ha i båda fallen. kostnadsfritt ställts till föreningens förfogande för vilken välvilja föreningen tackar. Den ekonomiska behållningen av den förra festen blev kr. 174: 14 och av den senare, då behållningen delades mellan Turistföreningen och Hembygdsföreningen, kr. 2,600: -. Genom dessa inkomster har föreningens ekonomi blivit väsentligt förbättrad, så har en skuld på 2,000 kr. kunnat,betalas. Till styrelsens ordförande apotekare Roberg står föreningen i stor tacksamhetsskuld för den energi och kunnighet varmed han genomförde arrangemangen i Stadsparken. Föreningen har även i år gratis utdelat hembygdsboken "Angermanland-Medelpad" till sina medlemmar. KassabeåIlningen utgjorde vid årsskiftet kr. 1,286: 38 och föreningens tillgångar uppskattas till kr. 11,606: 35. Styrelsen har följande sammansättning: ordf. apotekare G. Roberg, v. ordf. redaktör K. Mäler, sekr. f. folkskoll. A. Granström, fru A. Fahlen, rektor G. Lindberg, adjunkt C. von Sydow, köpman P. Svenbrink,!Sollefteå, hrr A. Hansson, Långsele, L. Hagström, Tåsjö, E. A. Johansson, Helgum, J. O. Lalander, Resele, E. Eliasson, Edsele, fru K. Westberg, f. folk skall. A. Harlin, kontorist M. Andersson, köpman K. E. Hed vall, redaktör G. Johansson, Sollefteå, redaktör A. Rydberg, Härnösand, hemmansäg. J. Berglund, Rödsta, hemmansäg. A. Strindlund, Multrå, hrre. Tätting, Graninge, köpman V. Kristoffersson, Ramsele, hr P. Lidström, Häxmo, kyrkoherde D. Gip, Överlännäs, folkskoll. K. Grönkvist, Viksmon. A. Granström.

6 140 Anundsjö hembygdsförening. Anundsjö hembydsförening, som är Norra Angermanlands yngsta hembygdsförening, bildades den 2 maj Syftet med föreningens tillkomst var i första hand att söka rädda den s. k. Genbergska gammelgården i MyckeIgensjö från fullständigt förfall. Många av de byggnader, varav detta gårdskomplex utgöres, befinna sig i ett så gott som fallfärdigt skick och äro i Anundsjö hembygdsgård. största behov aven genomgripande renovering. Då emellertid Anundsjö hembygdsförening av ekonomiska skäl ej kunde företaga denna restaurering på ort och ställe, beslöts efter moget övervägande att frakta den förvärvade gammelgården till Bredbyn, där lämplig tomt å Prästbolet, tack vare kommunalfullmäktiges välvilliga inställning till föreningens syften, ställts till förfogande för en hembygdsgård. Tomten i fråga omfattar en areal av mer än två hektar. Sedan nämnda beslut fattades har emellertid Riksantikvariens ombud dr B. Berthelson, Stockholm, efter hemställan av folkskolinspektör T. Hellman, Härnösand, besökt Myckelgensjö~ gården fören preliminär undersökning av möjligheterna att få

7 141 densamma renoverad och för framtiden bevarad på dess nuvarande tomt i MyckeIgensjö. Här bör anmärkas att denna uppfattning även varit allmän inom hembygdsföreningen och gjorde sig starkt gällande, då 'beslutet om gårdens för.f1yttning fattades. Då dr B. vid sitt besök framhöll, att lotterimedel torde kunna erhållas för gammelgårdens inköp och restaurering, därest hembygdsföreningen avstode från sin plan om gårdens förflyttning, beslöt hembygdsföreningen vid sammanträde den 30 okt bifalla den gjorda hemställan. I Myckelgensjögårdens ställe har föreningen inköpt den s. k. Långselegården, som är helägen i Långsele by av Anundsjö socken. Gården, som är 'en typisk Anundsjögård. är enligt muntli~ tradition från byn minst 200 år gammal. iden är, som framgår av ovanstående bild, en rymlig tvåvåningsbyggnad. Nedre våningen innehåller storstuga, farstukammare, kök och instuga. IMotsvarande utrymmen finnas å övre våningen. Byggnaden är upnförd av grovt kärnvirke. och knanpast en enda stock torde behöva utbytas. Enligt könekontraktet äger föreningen dispositionsrätt över gården från den 1 maj Av övriga byggnader, som förvärvats, må nämnas ett häbhre. som hemmansägaren Jon Nilsson. Näs överlämnat såsom gåva. Vidare ha fyra hemmansägare i Norrflärke by, nämligen Olov Söderberg, Petrus Svensson, IsraelIsraelsson och Sven Persson skänkt en s. k. slåtterstuga, dat Även den är väl bibeållen och utgör en sista rest aven mindre vanlig typ av allmogebyggnader. Till hembygdsföreningen har dessutom som gåvor överlämnats c:a 400 kulturföremål från skilda enoker. Det märkligaste är en pilspets av röd skiffer, som överlämnats som gåva av tornaren N. K. Holmgren. Näs. Bredbyn och dennes tre söner. vilka tillsammans för' 12 år sedan hittade den under dikesgrävning vid den s. k. Åsbäcken å åkare Hallins ägor i Näsrors. Fynd. nlatsen är närmare bestämt belägen ungeär 200 m. från nämnda bäcks utlopp i Gensjöån. Spetsen låg på ett djup av 1 1/2 m. vid själva bäckkanten, 2-3 meter över Anundsjön. A v pekuniära understöd må främst nämnas en gåva från Mo & Domsjö A.-B. av kronor. Antalet medlemmar var vid utgången av Styrelsen i Anundsjö hembygdsärening utgöres av kantor R. Vestman, Bredbyn, ordf., kommunalordf. Salomon Västerbo, Västergensjö, v. ordf., trafikbiträdet Anton Östman, Anundsjö

8 l' 142 stn., sekr. fabrikör L. Håkansson, Näs, kassör, vandringsrättare Hj. Johansson, Näs, montör Otto Gulliksson, samt kyrkvärden J. N. Näslund, Mellansel med skräddaremästaren P. G. Uhlin, Bredbyn och handelsbiträdet Knut Svensson som suppleanter. R. Vestman. Fjällsjö hembygdsförening. Fjällsjö, en gammal jordbrukarebygd i västra Ångermanland med anor som sträcka sig många hundra år tillbaka i tiden, är jäm'förelsevis rik på minnen från svunna dar. Där som annorstädes har befolkningen dock, särskilt under förra delen av det pietetslösa 1800-talet, icke förstått att taga vara på det timliga arv fäderna lämnat i form av möbler, husgeråd, vävnader och dylikt utan mycket har fått förfaras. Några fanns det dock i bygden, som såg längre än andra och främst bland dessa 'stod framlidna fröken Hanna Eriksson, Backe, vilken har uträttat ett vackert pionjärarbete i hembygdsforskningens tjänst. Redan under sin livstid inredde hon ien gammal födorådsstuga, som var uppförd på hennes gård i Backe någonting, som kunde kallas för ett mindre hembygdsmuseum och där hon under årens lopp samlade ett hundratal gamla saker komna från olika byar i bygden. År 1928 tog hon initiativet till bildandet av Fjällsjö hembygdsförening och en interimstyrelse tillsattes, som bestod av följande personer: ordf. kantor Axel Ericsson, sekr. fröken Hanna Ericsson, kassör bokhåll. Ragnar Bagge samt som övriga ledamöter handl. B. NorIander, Edv. Björklund, fröken Anna Eriksson och iherr Karl Nilsson. Följande år dog emellertid fr. Ericsson och därmed trodde man, att tanken på en hembygdsgård skulle dö, men i sitt testamente hade hon till föreningen donerat ett jordområde på andra sidan Backesjön jämte den ovannämnda stugan med inventarier och samlingar. Hon förordade även att det nya stället skulle heta Nordansjö. På grund av ekonomiska svårigheter kunde emellertid interimstyrelsen ej göra något åt sakens förv'erkligande under ett flertal år. Men i juni 1934 utbröt eldsvåda i museibyggnaden, som dock ej tog någon egentlig skada, och då ansåg sig styrelsen böra förverkliga donators önskan och så antogos stadgar för föreningen den 11 juni 1934.

9 Styrelsen gick nu i författning om att flytta den skänkta byggnaden till Nordansjö, där den fick en utomordentligt lyckad plats på en kulle tjugofem meter från den idylliska Backesjön, meden synnerligen vacker utsikt. Arbetet med flyttningen och uppförandet av byggnaden på den nya platsen gick raskt och i aug stod huset under tak, men ännu återstod mycket att göra. För att få hembygdsgården så tilltalande som möjligt vidtalade styrelsen konstnären Ake Ahnlund från Norsjö, infödd,fjällsjöibo, att utföra restaureringsarbetet, vilket han också utfört mästerligt. Byggnaden innehåller två rum i nedre och två rum i övre våningen. Väggarna i förstugan äro beslagna med gamla breda bräder och målade i grå färgton med svart och grönt stänk samt en blomranka av vita rosor, gröna blad och röda slingor, allt efter gamla förebilder. Inne i kömet, som är stort och rymligt, fanns bakom flera lager gamla tapeter väggmålningar på papp, egentligen grön marmorering, som nu återställts likaså i kökskammaren. Dessa rum ha inretts som en gammal bondgård. I övre våningens sal ha väggar och montrer beklätts med juteväv. I detta rum, som egentligen avsetts som museum, har sammanförts en talrik samling av gamla föremål såsom husgerådssaker, spånadsverktyg, seldon, musikinstrument m. m. Ett av de mest unika föremålen torde vara ett par skidor, som äro 2 dm. breda och försedda med vidjebindslen. På hembygdsområdet finnes även ett häbbre från 1700-talet samt en trevlig fäbodstuga, som nedflyttats från Nymyrbodarna, och i år har föreningen fått en gammal torpstuga av hemmansäg. P. Ruden i Backe. För närvarande håller föreningen på att bygga väg till hembygdsgården. Mark därtill har upplåtits av Kramfors A.-B. som gåva, för vilken styrelsen är ytterst tacksam. Tack val'e den nya vägen kommer "Gål'den" säkerligen att hli mera känd och 'besökt. Genom dessa vittomfattande ai1beten har föreningen ådragit sig en skuld påc:a 2,000: - kr. Nuvarande styrelse består av följande personer: ordf. Axel Ericsson, kassör fru Sonja Lundström, sekr. hand!. E. Björklund, övriga ledamöter hemmansäg.erik Eriksson, Albin Sjödin, fröken Anna Eriksson och chaufför Karl Nilsson. Axel Ericsson. 143 a

10 Gudmundrå hembygdsförening. Gudmundrå hembygdsförening bildades Styrelsen består av följande personer: syssloman N. P. Edlund, ordf., komminister Gösta Nordborg, v. ordf. o. sekr., köpman John Vedin, kassör,!fru J enny Sahlberg, häradsdomal'e S. V. Näsström, folkskoll. P. E. Mellberg, f. stationsinspektor A. Kåhrström, landstingsman P. Nyman och fru Selma Melander. Styrelsen har inom sig ett arbetsutskott å fyra ledamöter. Föreningen har under sommaren 1938 låtit utgräva församlingens gamla kyrkoruin. Utgrävningsarbetet, som företagits under övereinseende av Riksantikvarieämbetets ombud, doktor B. Bertehlson, och direkt ledning av fil. kand. W. Holmqvist, har varit mycket givande ur hembygds..:kunskapssynpunkt. Till arbetskostnaderna har utgått statsbidrag med 6,000 kronor. Härjämtie har församlingen och kommunen lämnat viss hjälp. Arbetet med de framgrävda murpartiernas konservering och kyrkogåtdsområdets iordningställande pågår. Föreningen hoppas att under nästkommande sommar få den gamla kyrko- och kulturminnesplatsen inom församlingen så pass i ordning att där kan hållas en kyrklig "återinvigningsrest". N. P.. Edlund. Junsele hembygdsförening. Ett visst uppseende väckte hembygdsfesten i J unsele den 20 och 21 aug. förra året (1938), då Landshövding Wijkman gjorde föreningen den äran att närvara under söndagen. I sitt tal ville han erinra åhörarna om värdet i det kulturella arbetet, som en hembygdsförening al'betar för. Detta är inte endast för de nu levande äldre personerna utan mest för de yngre och det kommande släktet. Hembygdsgården skall vara kärnan för det unga släktet. De skola där känna sig hemma med alla sina ideella synpunkter. För alla hembygdsföreningar borde denna uppmaning till de unga vara huvudsaken: "Kom och känn Eder hemma". Detta inte endast i ord utan även i verkligheten. Låt dem komma, ge dem vägledning, men överlämna åt dem själva att förverkliga dessa. Då är målet vunnet. De komma att lära sig vörda förfädernas arbete genom de föremål, som finnas samlade. De kunna ej undgå att lägga märke till dessa, när de äro i hembygdsgården. Hava de på detta sätt kommit till insikt om betydelsen för hembygden, komma de också att

11 145 elsen )rdf., John Näs :åhrlder. samagits,ktor [vist, Till mor. jälp. och hopoch att 1 20 nan sitt ~tet, för och för sina nna :der ten. lem lma ;om ssa, mit att själva göra allt, vad de kunna, för att arbetet för en verklig hembygdsgård skall i sinom tid nå sin fullbordan. Detta är endast några mycket sammandragna synpunkter ur föredraget. Ett för föreningen mycket glädjande uttalande var, att Landshövdingen uttryckte sin förundran över, att föreningen kunnat åstadkomma en så storslagen anordning av gården med tillhörande.byggnader utan något kommunalt eller statligt bidrag. De medel föreningen förfogat över är ett lån på 2.000: kr. och nettobehållningen av trenne enkla hembygdsfester i medeltal utgörande 1.500: - kr. samt medlems- och besöksavgifterna, vilka från 'föreningens startande 1932 uppgått till 641: 70 kr. Tack vare dessa små medel och framför allt en del inom församlingen boende personers frivilliga och uppoffrande hjälp har dock iföreningen kunnat åstadkomma 'en hembygdsgård, vilken eni. kännares påstående lär vara ibland de förnämsta på landsbygden. Ännu återstår det dock oändligt mycket att göra, men därtill fordras helt naturligt pengar. Allt kan ju ej göras på en gång, men det finns en del till föreningen skänkta byggnader, som fordra att skyndsammast fraktas och uppbyggas innan de förfalla. Föreningens närmaste mål är att komma så långt med arbetet, att en invigning kan ske. När denna invigning av hembygdsgården sker, hoppas föreningen på besök av åtminstone styrelserna för hembygdsföreningarna iangermanland. Den nuvarande styrelsen består av: urmakarmästaren Erik Jonsson, ordf. och kassör, hemmansägaren S. O. Andersson, v. ordf., kantor Gunnar Ulin, sekr., hemmansägaren P. Selin, v. sekr. samt hemmansägaren Kristoffer Edlund. Föreningen har under det gångna året endast haft 12 ständiga och 28 årsmedlemmar. G. U. Nordingrå hembygdsförening. Nordingrå hembygdsförening, som bildades 1936, satte vid starten som sina närmaste mål dels, att förvärva en gammal bondegård samt inreda och möblera densamma i huvudsaklig överensstämmelse med vad som kunde anses varit brukligt vid tiden omkring förra sekelskiftet, dels att restaurera och konservera ruinen efter socknens medeltidskyrka. Dock var det, på grund av vissa omständigheter, inget av dessa två arbeten, som först kom till utförande, utan Barsta

12 1..._ 146 fiskarekapell. Kapellet hade genom Kulturhistoriska museets i Härnösand försorg, grundligt restaurerats och konserverats samt var i det närmaste färdigt men en del skulder voro tyvärr kvar. Dessa åtog sig hembygdsföreningen att likvidera. Med anledning härav anordnades, i samband med den av biskop Bohlin sommaven 1937, förrättade återinvigningen, en hembygdsfest vars nettobehållning, bara den, nära nog täckte skulderna. Festligheterna voro givetvis av relativt stora mått. r Nordingrå hembygdsgård. nen 14 augusti 1938 invigdes Fornminnesgården, även denna i.nvigning i samband med en större!hembygdsfest varvid folk från så gott som alla delar av landskapet kommit tillstädes. Föreningen hade lyckan att få fint väder och det hela resulterade ien vätt stor och ytterst välbehövlig 'förstärkning av kassan. Arbetet med kyrkoruinen har, under fil. kand. Bo Hellmans ledning, pågått i tvenne månader varefter detsamma avbrutits för att återupptagas kommande vår och är det föreningens ivrigaste :åstundan att få densamma klar för invigning sommaren Av fynd som redan nu gjorts i ruinen kan nämnas ett 350-tal gamla mynt. Givetvis har det som föreningen åstadkommit, kostat en massa pengar och om man undantar ett nödvändigt energiskt styrelsearbete, är nog hembygdsvårdsarbetet till stora delar en jakt efter den snöda mammon.

13 147.'i> ts rr ~d lp [1-1- "Det 'n.a~ nog också varit 'oåoe si och så ibland med soliditeten men tack vare föreningens fester och ett rätt så vidlyftigt tiggeri har det ordnat sig från fall till fall. Styrelsen 'består av följande personer: Herr John Nordlund, ordf. och korresp., herr N. E. Näslund, kassaman, fru Elna Sjödin, kyrkoh. P. GidIund, konstnär John Ekelund, herr Emil Nordenmark, herr Erik Sondell. E. S. a k s. ;- s :s ls l.5 n :t n Nordingrå hembygdsgård. Interiör: "[arstukammaren". Nätra hembygdsförening. Ar 1935 den 8 september bildades Nätra hembygdsförening. Före föreningens,bildande fanns inom kommunen en s. k. fornminneskommitte på 4 personer valda av Nätra kommuns fullmäktige. Denna kommittes huvuduppgift var att, för kommunens räkning, förvärva föremål som ansågs borde bevaras till studie och museiändamåi. Under årens lopp har kommitten lyckats förvärva en hel del intressanta saker, dessa finnas nu a

14 148 katalogförda och inhyrda i ett särskilt rum å fornhemmet i Örnsköldsvik. Nämnda kommitte har nu blivit entledigad och hembygdsföreningen har fått övertaga förvaltningen av kommunens samlingar. Vid hembygdsföreningens första sammanträde inkom förslag om att försöka få den gamla kyrkoruinen restaurerad. Föreningen satte sig i förbindelse med riksantikvarieämbetet och sommaren 1936 besökte antikvarien doktor B. Berthelsson den lilla skogsdungen där,för 130 år sedan Nätra medeltidskyrka jämnades med marken. Doktor Berthelssons besök avgjorde frågan, föreningen beslöt att under vinterns lopp söka mesta möjliga anslag, för att till kommande sommar kunna sätta igång med restaureringen. Under ledning av fil. kand. Bo Hellman påbörjades så arbetet sommaren 1937 och är nu i det närmaste slutfört. Murarna av det gamla templet har nu åter blivit synliga, en underbar stillhet och frid vilar över denna gamla plats. Kostnaderna för restaureringen blir omkring 4,500 kronor, anslag har lämnats av Riksantikvarieämbetet, Nätra kommun, fru Ingeborg Hedberg, och hembygdsföreningen. Hembygdsföreningen står även inför en annan stor uppgift nämligen iordningställandet aven hembygdsgård. Av Forss A...B. harröreningen fått en gammal 1700-talsgård som det är meningen att flytta till en i närheten av kyl'koruinen arrenderad plats. En hembygdsgård skall vara hela kommunens egendom, där skola minnen och föremål från vår gamla bygd förvaras och där skola vi kunna samlas till möten och fester. Hembygdsrörelsen haren stor uppght att fylla och därför får vi hoppas att alla hembygds- och naturälskande medborgare ansluter sig till rörelsen. Styrelsen består av följande personer: Fru Ingeborg Hedberg, ordf., hrr Conrad öberg, kassör, Emil lnäsström, vice ordf., Sven Vågberg, sekr., Hans Vestberg, Karl Hedberg och K. 1. Altin. Sven Vågberg. Ramsele hembygds- och turistförening. Under många år har en länge närd önskan varit att bilda en hembygdsförening inom Ramsele. 'Slutligen blev ett möte utlyst å Vikens pensionat i Hamsele den 20 mars 1938, där många intresserade hade infunnit sig. Vid detta möte utsågs l '" l- en J01 J01 att alh be~ Val go~ uts J01 för näl Ot1 gål gel I äre att bäl I ÖVI del åld I int rec ] hej lof kv vu an: ] 501 Ca La

15 149 en interimstyrelse,bestående av 6 ledamöter: K. J. Ulander, John 'Selander, Artur Hammarberg, K. Norberg, Herm. Johansson och fröken Gunvor Stenberg. Dessa fingo i uppdrag att utarbeta och inkomma med förslag till stadgar. Vid ett allmänt sammanträde, som hölls i kommunalhuset den l juni beslöts bildandet av Ramsele hembygds- och turistförening, varvid även de av interimstyreisen upprättade stadgarna antogos och styrelse tillsattes. Vid samma möte tillsattes ett arbetsutskott. Till ledamöter i detta utsågos:!herman Johansson, John ISelander, Edvin Eriksson. Som redan sagts har intresset,för hembygdsvården varit relativt stort. Som bevis härpå kan nämnas, att Svanö A.-B. redan 1935 genom skogsförvaltaren Otto Johansson överlämnat en i äldre stil väl bevarad mangårdsbyggnad i Björkvattnet. Denna byggnad ämnar föreningen uppföra å lämplig plats inom samhället. Inom Ramsele finns en mångfald väl bevarade föremål, som äro värda att tillvarataga. Som ett exempel härpå kan anföras, att en större silversamling, bestående av större och mindre bägare och ett 25-tal s. k. "friardosor" finnas i en mans ägo. Ramsele har varit moderförsamling till ett flertal socknar i övre Adalen, varför bygden har anor från 1200-talet, därom bär den gamla medeltidskyrkan vittnesbörd. Därjämte har stenåldersfynd påträffats i olika delar av kommunen. Då nu föreningen är i sitt vardande, vädjar styrelsen till alla intresserade inom bygden, att tillvarataga alla föremål och redskap, som kunna ha värde att bevara. H.J.. Resele hembygdsförening. Resele hembygdsförening har beslutat att söka förvärva till hembygdsgård lämplig byggnad, som skall jämte redan erhållen loftbyggnad och möjligen jämte en till inköp föreslagen skvaltkvarn uppföras å det s. k. Prästtinget invid gravfältet från vikingatiden. Därjämte har föreningen även beslutat att genom anslagstavlor upplysa om fornminnena inom socknen. Föreningens styrelse för består av följande personer: ordf. kyrkoherde Nils Arfors, v. ordf. kantor Petrus Carlsson, sekr. folkskoll. Artur Norien, kassör handl. J. O. Lalander, intendent hemmansägaren Werner Nord. Artur Norlen.

16 I 150 Sidensjö hembygdsförening. Föreningens arbete har under året varit inriktat på att färdigställa hembygdsgården. Medlemsantalet i föreningen är 65. Styrelsen består av följande personer: ordf. f. hemmansäg. J. Theiin, Näs, v. ordf. gårdsägaren Johan Strindlund, Prästbordet, kassör kamrer J. H. Forssen, sekr. hemmansäg. J. Andersson, Hämra, förvaltare A. Hörnström, A, hemmansäg. G.,Sandström, Drömme. Föreningens inkomster 1938 voro kr. 164: 33 och utgifter kr. 150: 95. De kontanta tillgångarna belöpte sig till cirka 7,100 kr. Johan Strindlund... Själevads hembygdsförening. Själevads hembygdsförening har fyllt 5 år, den bildades hösten 1933, och är ännu alltså ganska ung. De 5 årens verksamhet har mötts med intresse från sockenbornas sida, vilket bland annat visat sig i en medlemsnumerär på över 400. En viktig orsak till detta allmänna intresse är organisationen med byombud, vilka tillsammans med styrelsen bilda ett herrrbygdsråd, som sammankallas, när det gäller vidtagandet av viktigare åtgärder. Särskilt stor hjälp väntar styrelsen av dessa byombud, när föreningens hembygdsgård, sannolikt från 1800-talets början, skall uppföras på den tomt, som föreningen inköpt ej långt från Själevads kyrka. Till denna gård ha åtskilliga inventarier redan insamlats, men mycket återstår att göra. I linje med det herrrbygdsvårdande arbetet i övrigt ligger den restaurering av vägdistriktets gamla milstolpar, som föreningen utfört med ekonomiskt bidrag från vägstyreisen. För att stimulera herrrbygdsintresset bland medlemmarna lämnar föreningen till dessa årligen en liten skrift, "Själevad", innehållande korta uppsatser om Själevad förr och nu, föreningsmeddelanden m. m. Dessa små häften kunna en gång bliva en god komplettering till den hembygdsbok för Själevad, som många Själevadsbor vänta på, och som hembygdsföreningen också har på listan över sina arbetsupgifter. Föreningen har endast en gång framträtt med en stor hembygdsfest, vid Kronprinsens hesök i Själevad 1934, men varje år anordnas två hem:bygdsmöten i olika delar av socknen. Dessutom ha sällskapsresor pr buss ordnats de två senaste somrar-,.. I

17 151 na,ena gången till Anundsjö hembygdsförenings fest i Myckelgensjögården, andra gången till festspelen i Ramsele. Föreningens ekonomi bygger på medlemmarnas årsavgift, 1 kr., samt på anslag från kommunen. En god grundplåt lades genom behållningen vid den stora festen Styrelsemedlemmar äro hemmansägare P. Linnblom, ordf., häradsdomare N. O. Norgren, v. ordf., folkskollärare C. M. Söderberg, sekr., fabrikör R. Näsholm, kassör, fil. mag. O. Carli, materialförvaltare, arbetaren J. Hellgren samt handlanden A. Hörnell. o. Carli. Skogs hembygdsförening. Den 29 juni 1938 hade undertecknad sammankallat en del sockenbor för hildande aven hembygdsförening för Skogs socken. Tanken på att försöka få till stånd en dylik är rätt gammal, och framför andra har en gammal Skogsbo, fröken Emma Horneij, ivrat för den saken. En gammal gård i As by, Vigrenska gården, belägen överst i backen med den utomordentligt vackra utsikten över Storsjön, och nu den enda kvarvarande i socknen av gamla ångermanländska byggnadstypen, skulle i en snar framtid rivas för att lämna virke åt en ny gård. Fröken Horneij ingrep då och lovade att bekosta inköpet av manbyggnaden. Sedan har planen utvecklats så, att hela gårdsfastigheten och en väl tilltagen tomt skulle inköpas, och i det preliminära avtal om köp, som uppgjorts men ännu ej avslutats på grund av att lantmäteriförrättningen ej slutfört, skall köpet sålunda omfatta manbyggnad, loge och ladugård, häbbre och redskapsskjul samt tomt. Genom byn går gamla kustlandsvägen, som nu är avlyst för allmän trafik, och den och gården skola nu bli minnen från gången tid, hur allmogen levat och hur en gammal landsväg sett ut. Här ha vi en gårdslägenhet från slutet av 1700-talet i ganska orört skick. Till granngårdarna höra ävenledes gamla uthusbyggnader, och tillsammans med de av oss inköpta bildar det hela en ålderdomlig tidstrogen idyll från gången tid. Dessutom är läget centralt, endast c:a 500 m. från Skogs kyrka, och det är min tro, att vilken hembygdsförening som helst skulle avundas oss denna gård. Här är vår dröm att kunna få till stånd även en tidstypisk interiör, och hit ha vi tänkt förlägga ett bild- och porträttarkiv för socknen.

18 ~ Vårt svåraste bekymmer hittills har varitekonomieh. Vi ha ju fått en del gåvor, men då fastigheten är ganska hårt åtgången av tiden, behövs det medel till reparation och restaurering. Vi ha måst låna 2.000: - kr. till att betala gården med. Framdeles ha vi tänkt ställa till med hembygdsfester och skaffa ytterligare medel på privat väg.., Skogs hembygdsgård. Föreningens styrelse utgöres av fröken Emma 'Horneij, nämndeman G. Sylvin (v. ordf. och kassör), vägarbetaren W. Norman (materialförvaltare), hemmansäg. E. Bystedt, folkskoll. O. L. Sylvin, fabrikör M. Vallin, veterinär K. Dahlgren (ordf.). Medlemsantalet är c:a 50. K.D. Säbrå hembygdsförening. Säbrå hembygdsförening bildades den 29 november Föreningen har satt som sin mest angelägna uppgift att samla bidrag till kännedom om socknens historia. För detta ändamål har tillsatts ombud i byarna med uppgift att utfråga gamla personer och göra uppteckningar. Som närmaste mål sättes utgivandet aven kortfattad sockenbeskrivning.

19 Föreningens styrelse: ordf. folkskollärare Karl Fröberg, v. ordf. herr Karl Ekman, sekr. folkskollärare Ingemar Isaksson, kassör komminister E. Boij, hemmansäg. A. Wänglund, hemmansäg. H. Nydal, folkskollärarinnan H. Boman. Ytterlännäs hembygdsförening. Föreningen har under året utökat sina samlingar med ett 1:0 tal föremål jämte fotografier och handlingar i original och avskrift. Det 'förnämsta förvärvet är en smedja med full uppsättning av verktyg, en gåva aven f. d. Ytterlännäsbo, f. handlanden Victor Näsholm i Björsta. Smedjan kommer under kommande sommar att återuppföras på hembygdsgården i Forsed. Samlingarna av kulturföremål, över nummer, rymmas ej i byggnaderna på hembygdsgården utan måste förvaras i andra lokaler, där de ej kunna visas, varför nya utrymmen behövas. Restaureringen av socknens gamla kyrka har under året på'börjats, bekostad med gåvomedel av Graningeverkens A.-B. och anslag från församlingen. Nytt tak har lagts på och ny stenport och bogårdsmur ha återupförts på sina gamla platser. Invändiga arbeten skola utföras under sommaren Sten Berglund. Ådalslidens hembygds- och turistförening. Redogörelse för verksamheten inom Adalslidens hembygdsoch turistförening, Näsåker, åren 1937 och Föreningen bildades den 11 juni Initiativet till bildandet aven hembygdsförening hade gjorts redan i april 1928 i samband med en skolfest, anordnad av Näsåkers folkskolebarn, vars behållning kr. 121: 81 helt reserverades för iordningställandet av Pelle Molins stuga som hembygdsmuseum. Då stugan av flera orsaker icke då kunde förvärvas för detta ändamål kunde den interimstyreise, som då tillsattes, icke uträtta något. Föreningsverksamheten blev därför vilande till i juni Det tillkommer landshövding A. Wijkman äran att åter blåsa liv i föreningen, då han föres10g att Västernorrlands läns hembygdsförbunds sommarfest borde hållas i Näsåker den 22 aug För anordnandet av denna fest sammankallades intresse- a

20 154 rade till sammanträde, då föreningen på nytt beslöt upptaga sin verksamhet. Hembygdsfesten, som hade ett gott och omväxlande program, blev mycket lyckad. Tal höllos av landshövding Wijkman, riksdagsman I var Österström och förbundets sekr. dr Th. :ReUman. En större hembygdskör med 70-tal sångare från grannsocknarna under kantor G. Lundbergs ledning medverkade med ett flertal sångnummer. Nettobehållningen upgick till kr. 671: 47, varav till förbundet levererades kr. 77: 83. Föreningen hade sålunda fått en god stöt framåt, dels ekonomiskt dels även genom de inspirerande föredrag som höllos vid festen. Arbetet kunde nu börja med fart. För att säkerställa föreningen till nödiga inkomster för sin verksamhet blev det en hjärteangelägenhet att försöka arrendera den s. k. Prästnipan med därtill hörande område för föreningens räkning. Den tillsatta styrelsen förde med Adalslidens kyrkoråd förhandlingar härom och så uppsattes ett arrendekontrakt å 20 år med en årlig arrendeavgift å 400: - kr., vilket kontrakt även vann kyrkostämmans och stiftsnämndens enhälliga gillande och slutliga godkännande. Med förhoppning om de inkomster som den första midsommarfesten skulle komma att inbringa ville styrelsen ordna en annan angelägenhet, nämligen förvärva Pelle Molins stuga för att där ordna ett Pelle Molins museum. Intresserade för hembygdstanken kunde ej längre gå och se på, att denna stuga, där den populäre diktaren och konstnären levat och verkat under sin Näsåkersvistese, , skulle vanhelgas och vara en skamfläck för de årligen intresserade turisterna, vilka besöka Näsåker. Av ägaren P. Olssons sterbhus köptes stugan med tillhörande tomt för ett pris av 2.000: - kr., varav 1.000: kr. först skulle erläggas den 30 juni En grundlig renovering av stugan har utförts, vilken dragit en kostnad av omkring 2.000: - kr. Den kunde öppnas för besök den 22 juni i år i samband med hembygdsföreningens midsommarfest. I stugan finnas 100-tal dels köpta dels skänkta för,emål, möbler, husgeråd o. dyl. Det har ej lyckats föreningen att få tag på så många av Pelle Molins möbler eller föremål, som han använde under sin vistelse i stugan. De saker han använde voro ditlånade. Bland de föremål som äm av särskilt intresse är bl. a. den s. k. Pelle Molins sängen, som han lånat av dåvarande folkskolläraren Olof IStrömstedt och i vars botten han nedskrivit några originella strofer. Sängen är skänkt av P. Olssons sterbhus. En annan möbel är Pelle Molins "tjusarsoffa" skänkt av f. d.

Skördestrejk slut Lönen upp 300 kr

Skördestrejk slut Lönen upp 300 kr Jordägarna tvingas förhandla: Skördestrejk slut Lönen upp 300 kr KUNGSÄNGEN (augusti 1919). Folkskolläraren Oscar Sjölander i Kungsängen ledde den nyligen avslutade och framgångsrika strejken bland Upplands

Läs mer

32 år bland pingstvänner i Solna

32 år bland pingstvänner i Solna 32 år bland pingstvänner i Solna av Olle Eriksson En uppsats om utposter i Huvudsta och Hagalund det som i dag är Solna. Från 1914 till 1946. Första upplagan augusti 1994 Från den lilla stugan på Aspgatan

Läs mer

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 LBS historia Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 (första delen) 1941 bildades Ligna Båtsällskap och till 50-årsjubileet 1991 kommer i en serie artiklar i Medlemsnytt något av LBS historia

Läs mer

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1945 1949.

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1945 1949. Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1945 1949. Sammanställda av Anders Ring, Vislanda. Ur Smålandsposten N:o 1 Onsdagen den 3 Januari 1945. Förlovade Birger Johansson Magda Nilsson Blädinge.

Läs mer

SIMBASSANGEN I KUMLAS NYA IDROTTSANLAGGNING, KUMLAHALLEN. Foto : Kamera-Bilden N1LS. 40:e årgången

SIMBASSANGEN I KUMLAS NYA IDROTTSANLAGGNING, KUMLAHALLEN. Foto : Kamera-Bilden N1LS. 40:e årgången SIMBASSANGEN I KUMLAS NYA IDROTTSANLAGGNING, KUMLAHALLEN Foto : Kamera-Bilden N1LS 1969 40:e årgången ÖREBRO LÄNS LANTMÄNS CENTRALFÖRENING Filial i Kumla Telefoner: 701 77, 705 87 FODERMEDEL - GODSELMEDEL

Läs mer

Julens glädjebudskap för alla

Julens glädjebudskap för alla xf 29 KUMLA JULBLAD årg. Utgivare: Nils Helander 1 958 Julens glädjebudskap för alla Julbetraktelse för Kumla Julblad av pastor Lennart Olsson J ulens stora helg omsluter oss alla på ett särskilt sätt

Läs mer

1953? Bröderna Andersson bygger ut dubbelt Säljer till Japan

1953? Bröderna Andersson bygger ut dubbelt Säljer till Japan 1953? Bröderna Andersson bygger ut dubbelt Säljer till Japan Ett omfattande utbyggnadsarbete pågar för närvarande vid Bröderna Anderssons verkstäder i Rossön. När den nya fabrikslängan är färdig fram på

Läs mer

UTGIVARE: NILS HELANDER

UTGIVARE: NILS HELANDER UTGIVARE: NILS HELANDER Byggnadskreditiv beviljas Försäkringsbrev, inteckningar m. m. belånas Ti II mötesgående Efterhör villkor CJ {,il n n flulklapp I Carl Sundbergs, Värmeelement samt Immskydd för vindrutan

Läs mer

Karlstads Hembygdsblad

Karlstads Hembygdsblad 20-års jubileum 1993-2013 Karlstads Hembygdsblad ÅRGÅNG 20 NUMMER 1 Pris 20 kronor, utan kostnad för medlem FEBRUARI 2013 Så bildades vår förening Det här är en liten förklarande inledning till den nostalgitripp,

Läs mer

V å r a Ö a. Fastrarna, Dalslandarn och en tavla. Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 7 /2005

V å r a Ö a. Fastrarna, Dalslandarn och en tavla. Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 7 /2005 V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 7 /2005 25 kr Fastrarna, Dalslandarn och en tavla Av Siri Dahlberg Marum nr 5, Norrgården, kom att byta ägare flera gånger efter

Läs mer

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1960 1964.

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1960 1964. Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1960 1964. Sammanställda av Anders Ring, Vislanda. Ur Smålandsposten N:o 1 Lördagen den 2 Januari 1960. Förlovade Gunnar Karlsson Svea Svensson Blädinge.

Läs mer

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1940 1944.

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1940 1944. Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1940 1944. Sammanställda av Anders Ring, Ur Smålandsposten N:o 1 Onsdagen den 3 Januari 1940. Hälsingborg. FÖRLOVADE. Carl-Oskar Wessel Olga Samuelsson Ur

Läs mer

PATRULL. Skandinaviska Bonken, ku:--.._. f!n välkommen /u~dvtz AB. KUMLA SKOFABRIK. L I T H E L L SKumla, Hallsberg AFFÄRSHUSET. Eric Ericsson, Kumla

PATRULL. Skandinaviska Bonken, ku:--.._. f!n välkommen /u~dvtz AB. KUMLA SKOFABRIK. L I T H E L L SKumla, Hallsberg AFFÄRSHUSET. Eric Ericsson, Kumla f!n välkommen /u~dvtz fö r barn och äldre: Sparkassebok med hemsparbössa eller en premieobligation från Skandinaviska Bonken, ku:--.._ AFFÄRSHUSET Stenevägen 43 SPECERIER, DIV ERSE Tel. 703Y8, 70499 CHARKUTERI

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde för att bilda en idrottsförening i Sjövik.

Protokoll fört vid sammanträde för att bilda en idrottsförening i Sjövik. "DET VAR SÅ HÄR DET BÖRJADE I SJÖVIK". Ingen av de som var mest aktiva med bildandet av Sjöviks Idrottsförening lever fortfarande. Kanske kan den bakgrund som finns beskriven i början av denna studie ändå

Läs mer

Hänt på bögda... sidan 22

Hänt på bögda... sidan 22 Tidskrift för hembygdsarbete, natur- och kulturminnesvård utgiven av Västergötlands Hembygdsförbund Nr 4 Årgång 68 2013 Höslåtter i Horred 10 juli 2013. Årets Hembygdsförening sidan 5 Profilen - Åke Carksson

Läs mer

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1945 1949.

Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1945 1949. Tidningsnotiser m.m. hämtade ur Smålandsposten 1945 1949. Sammanställda av Anders Ring, Ur Smålandsposten N:o 1 Onsdagen den 3 Januari 1945. Förlovade Gösta Sällberg Vivan Hulthén Födelsedag. 50 år fyller

Läs mer

INVENTING BYGGER FABRII(

INVENTING BYGGER FABRII( FJÄLLBACKA BLADET Jun. 1962 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka Nummer 12 Hl NVENTNG BYGGER FABR( nflyttning september ~ nleder sa marbete med ASTRA På den tomt på Ödsmålslätten Sedan ett år tillbaka

Läs mer

Får FFF en större uppgift?

Får FFF en större uppgift? Juni 1961 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka Nummer 10 J{ommunreformen: Får FFF en större uppgift? När de nu~ar~nde kom~unerna o~ innebör~en härav.?et. beför knappt to ar sedan bldades, hover dock

Läs mer

Söderköpings stadsbibliotek 75 år

Söderköpings stadsbibliotek 75 år Söderköpings stadsbibliotek 75 år Den 27 juli 1914 avled lärarinnan och stadsfullmäktigeledamoten fröken Anna Lovisa (Annie) Nyström efter en längre tids sjukdom. Annie Nyström kallades i nekrologen vid

Läs mer

Text och research: Thorsten Andersson Layout och tryck: www.mzreklam.se

Text och research: Thorsten Andersson Layout och tryck: www.mzreklam.se 1 Text och research: Thorsten Andersson Layout och tryck: www.mzreklam.se 2 Omslag till SJVF:s jultidning Dopparedagen 1951. Målat av L. Brattström 1951. Originalet i färg. DOPPAREDAGEN var en jultidning

Läs mer

Bohusarvet. Tidskrift för Bohusläns Hembygdsförbund 2008:3. 200 år sedan slaget mellan de svenska och norska styrkorna vid Prestebakke kyrka.

Bohusarvet. Tidskrift för Bohusläns Hembygdsförbund 2008:3. 200 år sedan slaget mellan de svenska och norska styrkorna vid Prestebakke kyrka. Bohusarvet Tidskrift för Bohusläns Hembygdsförbund 2008:3 200 år sedan slaget mellan de svenska och norska styrkorna vid Prestebakke kyrka. Sidan 26 1 Främre omslag: Slaget vid Prestebakke. Foto: Ulf Hansson,

Läs mer

YXHUL TS STENHUGGERI AB:s KONTOR, HALLABROTTET. Arkitekt SAR Professor Helge Zimdal, Göteborg. 28:e årgången

YXHUL TS STENHUGGERI AB:s KONTOR, HALLABROTTET. Arkitekt SAR Professor Helge Zimdal, Göteborg. 28:e årgången YXHUL TS STENHUGGERI AB:s KONTOR, HALLABROTTET Arkitekt SAR Professor Helge Zimdal, Göteborg 1957 28:e årgången "HOCKEY" Grabbarnas smtszga SKO i BA VON eller softgrain Randsydd A B. L A S S E B U R E

Läs mer

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995.

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. 1762-05-31 1762 31 maj sockenstämma i Näs Sockenstuga underskrivet Anders Jöransson,

Läs mer

Lions Club Västerhaninge www.lionsvasterhaninge.se. Historieskrivning 1957 2007

Lions Club Västerhaninge www.lionsvasterhaninge.se. Historieskrivning 1957 2007 Lions Club Västerhaninge www.lionsvasterhaninge.se Historieskrivning 1957 2007 Lions Club Västerhaninge har månadsmöte i Tingshuset kl. 19.30 den andra fredagen i varje månad under tiden september-maj.

Läs mer

Sommaren 2011 fick vi ett nytt fint staket vid Mormorstäppan

Sommaren 2011 fick vi ett nytt fint staket vid Mormorstäppan Årg 21 Nr 3 2011 Medlemsblad för Torshälla hembygdsförening S:t Olofs Gille Foto: Bernt Pettersson Sommaren 2011 fick vi ett nytt fint staket vid Mormorstäppan 1 Åldermannen har ordet Jag vill som ålderman

Läs mer

POSTHUSET, KUMLA. ~_-~~--~Se~ju~bi~le:um:s:artikeln sid. 20-27. 27:e årgången

POSTHUSET, KUMLA. ~_-~~--~Se~ju~bi~le:um:s:artikeln sid. 20-27. 27:e årgången POSTHUSET, KUMLA ~_-~~--~Se~ju~bi~le:um:s:artikeln sid. 20-27 1956 27:e årgången BANKJE~ ar genom SIna stora resurser banken för alla slags bankaffärer. Å sparmedel lå'mnas högsta ränta. V år Dlåltid intaga

Läs mer

LEKMAN i KYRKAN. Svenska Kyrkans Lekmannaförbund. Gud är trofast skriv de orden över varje nyfödd dag

LEKMAN i KYRKAN. Svenska Kyrkans Lekmannaförbund. Gud är trofast skriv de orden över varje nyfödd dag LEKMAN i KYRKAN 1 2010 Svenska Kyrkans Lekmannaförbund Gud är trofast skriv de orden över varje nyfödd dag Ansvarig utgivare Anders Nordberg Nygårdsvägen 32 554 74 Jönköping cagnordberg@hotmail.com Redaktör

Läs mer

Krusenbergs byalag 1991-2001

Krusenbergs byalag 1991-2001 Krusenbergs byalag 1991-2001 Förord I en liten ideell förening som vår händer det trots allt rätt mycket under 10 år. Som sekreterare under alla år har jag nu två fullproppade pärmar med papper. Kopior

Läs mer

UTREDNING OCH YTTRANDE

UTREDNING OCH YTTRANDE UTREDNING OCH YTTRANDE I ÄRENDE ANGÅENDE IFRÅGASATT STADS FORM UNDER LANDS RÄTT FÖR VISSA DELAR AV, EVENTUELLT HELA HÖGBO SOCKEN SAMT ANGRÄNSANDE DELAR AV.OVANSJÖ SOCKEN I GÄVLE- BORGS LÄN ELLER ANNAN

Läs mer

:BETELFÖRSAMLINGEN.. MALMÖ 1885-1935

:BETELFÖRSAMLINGEN.. MALMÖ 1885-1935 :BETELFÖRSAMLINGEN.. MALMÖ 1885-1935 BETELFÖRSAMLINGEN MALMÖ MIN NE88'K'lUF'I utgiven med anledning av 'Betelförsamlingens femtioårsju()i.leum 'B I'BLlOFILU'P'PLAGA TRYCKT l 100 EXEMPLAR N:r 96 FOTOGRAFERINGARNA

Läs mer