ett år som alla andra!? Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun. A v kommunalrådet Sven-Ove Ceders/rana

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1982 - ett år som alla andra!? Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun. A v kommunalrådet Sven-Ove Ceders/rana"

Transkript

1

2 Kumla bibliotek Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA lel Månd-fred 12-20, lörd 11-14, sond FIlialer; HALLABROTIET Tallängens skola, lel Tisd 10-14, ensd och torsd 10-14, KUMLABV (BARNBIBLIOTEK) Kjellingatan 20. lels8 198 M{).nd 12-16, onsd och forsd 10-12, KVARNTORP Se särskild information! SANNAHED Gentrumhuset, tel Månd 17-20, \isd och fred ABYTORP Posthuset, tel Månd och tisd 18-20, fred BIBLIOTEKEN HALLER STANGT: långfredagen, påskafton, påskdagen, annandag påsk, 1 maj. Kristi himmelfärdsdag. pingstafton, pingstdagen och annandag pingst. Skärtorsdagen den 8 april stänger huvudbiblioleket kl och filialen j Hällabroltet kl Fredagen den 30 april stänger huvudbibliolekel kl Onsdagen den 19 maj stänger huvudbiblioteket kl och filialen i HällabroIlet kl Turlista för bokbussen finns på annan plats. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare: Kommunalrådet Sven Ove Cederstrand Redaktör: Kanslichef Stig Alund Posfadress: Box 17, 692 Ot KUMLA 2 SAGOSTUNDER Sagostunderna börjar vecka 3 och hålles på följande dagar och tider: Kumla, huvudbioliolekel onsdagar kl Kumlaby barnbibliotek torsdagar kl Sannahed. bibi filialen tisdagar kl Abytorp, bibi filialen fredagar kl Hörsts blåbandslokal torsdagar kl Ekeby barnstuga varannan måndag kl Kvarntorp bibi filialen torsdagar klls.30 Barn mellan 3-5 år är välkomna till sagostunderna, som varar 30 min. Satutuokiot suomeksl Kumlaby Kirjastossa lauantai klo Satuluokiot on tarkoitenu lapsihe 3-5 vouliaille. Besöksadress: Stadshuset, Kumla torg Telefon: (växel) Nästa nr utkommer månadsskiftet maj! juni 1982 \ ett år som alla andra!? A v kommunalrådet Sven-Ove Ceders/rana I all tysthet firades vid årsskiftet ett jubileum i Kumla. Då var det nämligen exakt 40 år sedan Kumla blev stad. Den tilldragelsen firades med stor pompa och ståt på Kumla torg nyårsafton Men även nyårsafton 1981 var Kumlaborna samlade på Torgel. Anledningen var dock inte jubilect. I stället gällde saken Polen. Det polska folkets öde har gripit nästan alla människor mycket hårt. Därför beslöt samtliga politiska partier i kommunen, kyrkorna och hjälporganisationerna att manifcstera sin solidaritet med polackerna. Under nyårsaftonens förmiddag gjordes en bössinsamling. På kvällen möttes åtskilliga Kumlabor på Torget för att della i ett möte och därefter ml'lrschera med facklor till Kumla kyrka där en förbön för Polen och fortsatt penninginsamling anordnades. Det här arrangemanget - som för övrigt inbringade kr till Polens barn - är typiskt för Kumla. När det verkligen gäller ställer alla organisationer upp som en person och gör gemensam sak aven fråga. Vi kan vara glada över att ha det här samarbetsklimatet i vår kommun. Inget tyder heller på att vi i framtiden skulle få det sämre i del här avseendet. Att 1982 skulle bli ett år som i någon större grad avviker från tidigare år har jag heller ingen anledning att befara. Året kommer naturligtvis att i tämligen stor utsträckning präglas av de allmänna valen den 19 september. Redan från maj månad och fram till valdagen kommcr en intensiv valkampanj att föras av samliga politiska partier. Vi kommer att få veta vad olika partier vill genomföra under den kommande treårsperioden och vi kommer au matas med trycksaker i våra brevlådor. Det finns dock frågor som fördunklar den ljusa bilden av vår kommun. Vi har hittills varit tämligen förskonde från allvarligare kriser på arbetsmarknaden. Vi har i dag den lägsta arbetslöshelen i Örebro län. Trots detta är antalet arbetslösa så många som 275 personer. Redan inom ett år kan vi till följd av friställningar vid Ytong och Supra ha länets högsta arbetslöshet, mer än dubbelt så många som i dag. Det är knappast troligt att befintliga företag i kommunen eller omkringliggande kommuner kan suga upp så många arbetslösa. Vi måste därför få hit ersättningsindustrier. Den uppgiften blir en av våra viktigaste under de närmaste åren. Om vi inte går i land med detta kan kommunen riskera en befolkningsminskning på grund av att människor måste söka sig arbeten på andra arier. De senaste tio åren har vi haft en årlig befolkningsökning - senaste årsskiftet bodde personer i Kumla- vilket ger en extra stadga i den kommunala planeringen. En annan sida som vi ser allvarligt på är läget på bosladsmarknaden. Vi har i dag ganska stor efterfrågan på bostäder. Samtidigt har vi inom kommunen ett relativt stort antal tomma lägenheter. Hur går då denna ekvation ihop? 3

3 Jo, naturligtvis är det ekonomiska faktorer som Styr detta. Trots relativt generösa bostadsbidrag har många människor i dag inte råd att nytta in i en nybyggd lägenhet eller villa. Hyrorna! kostnaderna är alltför höga. Det är många faktorer som påverkar kostnaderna. En viktig orsak är det onormalt höga ränteläge vi har i landet i dag. På senare tid har man också börjat skjuta in sig på vissa statliga bestämmelser som fördyrar byggandet, t ex generella krav på handikapptillgänglighet,energinormer m m. Enligt byggentreprenörerna skulle kostnaderna för bostadsbyggandet kunna minska betydligt om dessa normer tillämpades med större flexibilitet. Man önskar således få göra fler undantag från normema än vad som i dag är möjligt. För kommunens vidkommande avser vi att fortsätta bostadsbyggandet som planerat, först med de ea 60 lägenheterna i kvarteret Sparven (öster om Fylsta skola mellan Villagatan och Kvamgatan) och därefter med den Stadshuset - ett öppet hus alldeles speciellt lördagen den 6 mars 1962 klockan då DU kommuninvånare hälsas VÄLKOMMEN fortsatta utbyggnaden av Kumlaby. Vilket av områdena i Kumlaby vi först kommer att bygga är dock ännu ej slutligen bestämt. Dagen innan jag skriver dctta har rcgcringen presenterat statsverkspropositionen. Den innehåller bland annat ett sparpaket på sammanlagt 13 miljar der kronor. Vi kan idag inte bedöma i vilken omfattning detta kommer atl drabba kommunen. Vi måste dock vara beredda på obehagliga överraskningar. Verkningarna av regeringens senaste sparpaket visar sig sannolikt inte förrän år D Kommunens kontaktmän i näringslivsfrågor Kanslichef Stig Ålund, tel Fastighetschef Arne Gustafsson, tel Planeringssekreterare Hans Göran Johansson, lel att besiktjga" vårt till- och ombyggda Stadshus Personal kommer att finnas på plats för att ge information och svara på frågor. ledande politiker finns med för alt umgås och samtala om kommunens väl och ve. l kafeterian serveras nybryggt kaffe med dopp. TAG CHANSEN - JUST DU ÄR VÄLKOMMEN, l Meningsfulla beredskapsarbeten A l' arbetsledare AlfLundh Under en följd av år har Kumla kommun anslagit pengar för s k T l-arbeten. Sedan år 1977 har ett arbetslag ständigt varit igång. Arbetslaget har bestått av 7-8 personer. Från och med hösten 1981 har verksamheten utökats så alt två bercdskapslag om vardera 7-8 personer är i arbete. Namnet T l kommer av den beteckning som ArbelsmarknadsverkCIS cirkulär för bidragsbestämmelser till arbeten för s k svårplacerad arbetskraft har. Enligt dessa bestiimmelser kan arbetsgivare få bidrag för anställning av arbetskraft, som saknar yrkesutbildning och/eller väntar på plats för sådan utbildning. Invandrare, som ännu ej genomgått svenskundervisning. och därmed saknar förutsänningar för fast arbete. tillhör också denna grupp. liksom vissa socialt handikappade. På senare år har gruppen svårplacerad ar betskraft tenderat att öka. Arbetskraften fört l arbeten anvisas av arbetsförmedlingen Anställningsvillkoren är desamma som för övriga beredskapsarbeten. Syftet med anställningen är att ge den anställde arbetslivserfarenhet och dänned förbereda för annan ordinaric anställning. Anställningar i T l-arbeteär således i princip tidsbegränsade. En viktig sak för kommunen att tänka på. när man startar et! nytt arbetslag, är att skaffa fram meningsfulla arbetsuppgifter. Arbetet skall inte inkräkta på ordinarie anställdas arbetsuppgifter. I Kumla har detta gått bra. främst tack vare en konstruktivt samarbete mellan arbetsförmedlingen. dc fackliga organisationerna och kommunens förvaltningar. Hittills har arbetslagen utfört arbetsuppgifter åt i stort sen alla kommunens förvaltningar. Några exempel på arbetsuppgiftcr: Kommunen förfogar över cirka 150 hektar skog. som kontinuerligt måste röjas och gallras. Stakctuppsättning utmed järnvägarna är också en viktig uppgift. Hittills har arbetslagen satt upp cirka m staket. Mindre förrådsbyggnader, cykelparkeringar med lak samt tilläggsisolering av kommunala byggnader har också utförts av beredskapslaget. Vissa saneringshus har man rivit. Kumlasjöns moiiansslinga har anlagts genom T l-arbeten. Träflisen till molionsspåren i kommunen har T l arbetarna själva framställt. Detsamma gäller den nis som är utlagd i kommunens planteringar. För kommunens vidkommande har T l-arbetslagen varit till stot nytta. Meningsfulla arbeten har utförts samtidigt som ett antal personer skaffat sig arbetslivserfarenhet och haft arbete. D Radio Kumla Godmorron Kumla med Kumlanytt varje tisdag och torsdag kl Vi hörs på 94,3 MHz 5

4 Vad kan kommunen göra för sysselsättningen A v kq"sjlchf Stig Älund Krisen på arbc=tsmarknaclen gor sig alltmer påmmd ä'en rör Kumla kommun_ Vi har under många år vant forskonade från den höga arbetsl het som m "gol andra kommuner l landet drabbats av. Men mycket t)dcr nu pä an aven Kumla gar en dyster framtid till möles med tanke på sysselsättningen för kommunens invånare. Om alla illavarslande tecken går i uppfyllelse det närmaste året kommer vi snart att ha en arbetslöshet som lom överstiger de svån utsatta bergslagskommuncma. Avskedandena vid Ytong (JOO personer) och SupTas ned läggning (100 personer) är de hårdaste slagen mol vår stabila arbetsmarknad. I dag är drygt 2 % av arbetskraften I Kumla kommun utan arbete. inom etl åt kan slrtran vara över 5 %. Vad kan då kommunen göra för au mildra effekterna av de nedskarnmgar som '"Issa företag tvingas genomfara? Några underverk i S)"SSelsättmngshanseende kan kommunen naturligtvis Inte åstadkomma. Våra möjligheter alt påverka tillgången på arbetstillfällen ar starkt begränsade. Kommunallagen är mycket restriktiv i det avseendet. Au ge direkta ekonomiska bidrag till företag som har svårt är inte tillåtet för kommunen. Au upplåta mark. all hyra ut lokaler oeh atl bistå företagen vid kontakter med statliga myndigheter:ir dock till!ltna tatgärder. Den tilltagande krisen på arbetsmarknaden har medfört all kommunen SCII det som nödvändigt att mer aktivt än ti- digare engagera sig Inaringslivsfrågor. Således har kommunstyrelsen beslutat au en tjänstemannagrupp bestående a, kanslichef Stig lund. fastighetschef Ame Gustafsson och planeringssekreterare Hans Goran Johansson i fortsänningen skall svara för de löpande kontaktema med företag och arbetsmarknadsmyndigheter. Gruppen skall på alla tänkbara områden ta initialiv som syftar till alt öka syssetsältningen för kommunens invfmarc. Självklart är de företag vi redan har inom k?mmuncll den viktigaste byggstenen I det här arbetct. I de träffar vi genom åren haft med företagsledare i Kumla har det visat sig all kontakterna mellan företagen är tämligen sällsynta_ En del företagare har t o ro efterlyst kommunens med'crkan i au stimulera kontakt och mfonnation mellan Kumlaforetag. Ett smant utbyggt kontaktnät skulle p1 sikt kunna medfö. ra kosmadsbesparingar. Genom samn)1tjande a, vissa funktioner. t ex telefonvä.'tel. transponfordon och dataterminaler. skulle en del f retag kanske kunna spara a' sevarda summor. Under våren 1982 kommer vi au besöka ett stort antal Kumlaföretag i syfte all orientera oss om på vilka områden kommunen kan sträeka en hjälpande hand för att lösa problem. Det finns exempel på företagare som varit skeptiska till en sådan här "inblandning" från myndigheters sida. Men eftersom vi gör det här i en positiv anda - i syfte alt skapa bättre konlakter mellan kommu- nen och företagen och all hjälpa till där vi kan - tror vi att vi kommer an mötas av ett intresse från företagarnas och de fackliga organisationernas sida. En annan viktig del i vån arbete blir au -sälja Kumla. Med dci menar vi alt det är n<kh'ändigt att företagare och bll\'ande företagare ute l landet får en positiv syn på kommunen och gärna etablerar sig här. Vi har mte sänkilt många unika turistattraktioner att locka med. aturen härskjljerslgintesärskilt mycket från andra mellaos\ienska kommuner. Men det finns andra förde lar med Kumla som vi gärna vill utnyttja. Vån centrala lage i landet, tillgången på industrilokaler och centralt belägcn industrimark, bra utbyggd kommersiell och offentlig service samt låg kommunalskatt är n, gr" s1'ldana exempel. Även i del här arbetet är vi beroende aven positiv oeh aktiv medverkan från företagen inom kommunen. Vi tror alt det har ganskn stor effekt om företagsledare och fackliga funktionärer vid kontakter med kollegor runt om I landet framhåller f rdelarna med Kumla som industriort Till frågan om, ad Kumla kommun kan göra rör sysselsättmngen hör naturligtvis vad,; som största arbetsgiya- Datum att minnas re i kommunen kan vidta för åtgärder. Även i detta avseende är våra möjligheterstarkt begränsade-avekonomiska skäl. Kommunerna är som bekant hårt utsatta for neddragningar på olika områden. På en rad omriden har slatsbidragen minskat eller helt enkeh tagits bon. Vi måste då antingen finansiera de drabbade verksamheterna med skattemedel eller skära ner på, crksamheterna. Det år möjligt anstaten måste fortsat ta all strama åt för kommunerna några år framöver. Det kommer därfor inte att finnas särskilt mycket utrymme för nya tjänster i den kommunala verk samhetcn års budget har vi dock anslagit mer pengar än något tidigare år för att temporärt kunna bidra [iii ah ge människor i kommunen arbete. Vi har i dag ca 30 personer i s k bercdskapsurbete hos kommunen. Men om man järnrör den siffran med att det i dag är ca 275 personer utan arbete och inom CII år kanske mer än det dubbla - förstår man att kommunen ensam inte kan göra särskilt m)cket för au ge folk arbete. Alla m te autså p1 siu säu bidra till au nya arbetsullrajlen skapas för Kumlaborna. O 7 mars Frysaggregatet Yld konstfrysta isbanan ildrottsparken stänges av får säsongen 30 april skall ansökan om Iokalbidrag avseende lokalhyra IÖI'" 1981 vara inlämnad tilllritidskontoret. Bidragsberättigad är ungdomsorganisation, som redovisat sam. mankomsterlör lokalt akllvltetsbidrag under Ansökningsblanketter utsändes till samtliga bldragsberånigade organisationer. 3maj skall ansökan om verksamhetsbidrag för år 1983 vara Inlämnad. Ansökan ställes till Kumla kommun, Kommunstyrelsen, Box 17, Kumla 1. Ansökningsblankett erhålles på lritidskontoret och biblioteket. 7

5 Kommunaliserad sotning i Kumla A I' skorstensfejarmästare Kjell Larsson Hälsovårdsnämnden inspekterar djurhållningen Kumla kommun har (dn I januari 1981 övertagit driften av sotningen inom kommunen och kan nu se tillbaka på dci gångna året och konstatera att övergången till kommunal drift harvaril tillfredsställande ur nera synpunkter. När det gäller själva sotningsarbetct har rutinerna inte ändrats i någon större omfauning. Vi rörsöker efter bästa förmåga efterleva den brandlagstih ning, som gäller för Kumla kommun och hela landet i övrigt. Under 1981 har vi tack vare en kunnig och ansvarsfun personal kunnal klara SOtningstufema på en bra sätt. Vi har haft en del förfrågningar om solningslurerna, varför jagskall lämna några uppgifter om dessa. En oljeeldad värmepanna skall solas tre gånger per år. En köksspis skall också sotas tre gånger per år. En värmcpanna. som eldas enbart med ved eller annat fast bränsle som nis, halm cller liknande, skall sotas tio gånger per år. lokaleidstäder som kaminer och kakelugnar skall sotas en gång per år om de används som huvudsaklig värmekälla. Imkanal i kök. mcd eller utan spisnäkt. skall rensas en gång vartannat år. För våra arbctsuppgiftcr skall vi erhålla betalning enligt en av kommunfullmäktige antagen sotningstaxa. som till sitt innehåll är likvärdig i landets samtliga kommuner och som rekommenderats av kommunförbundet. Detta betyder att sotning aven villapanna kostar cirka 50 kronor pergång med cn årskostnad, omkring 150 kronor. När spisfläkten sotas blir årskostnaden 200 kronor. Sotningsavgiften består av två moment. en fast avgift och en objektsav. gift. Den fasta avgiften utgår med samma belopp för samtliga småhus inom kommunen och är beräknad på den tidsåtgång vi har för all förnytta oss från våra arbetslokaler till aktuellt om råde samt förnyttningen mellan fastig heterna. Genom en fullständig utredning av förflyttningarna har man kommit (ram till en tidsåtgång. som är ge nomsnittlig för hela kommunen. Denna tidsåtgång och sotningstaxans timpris bestämmer således den fasta avgiften (inställelseavgiften). För Kumlas del betyder dena, att den fasta avgiften är 13:95 kronor per fastighet och gång enligt 1980 års kostnadsläge. Objektskostnadema är tidsstudcrade av kommunförbundet och utgår med samma belopp över hela landet. En en kel värmepanna kostad 35:35 kronor per gång och en panna med dubbla eldstäder 40:45 kronor. Det har förekommit all man ifrågasatt om en kommunaliserad sotning kan vara lika effektiv som den vilken utförs på entrcprenad och om intc kostnaderna skulle bli högre vid kommunal drift. För Kumlas del kan jagsäga att så inte är fallet. Våra avgifter tir på samma nivå, som vid privat drift, trots att vårt kostnadsläge är högre genom bl a högre sociala kostnader. Volym och kvalite på vår personals arbetsinsatser är Under hösten fick alla djurägare med fler än 10 djur besök av personal, som inspekterade gödselstäder och urinbrunnar i Kumla kommun. Den undersökningen kommer nu under vintern och vårcn att följas upp med kontroll av stallar och ladugårdar för att se. att djuren har det rent och bra. Hälsovårdsnämnden kommer i första hand att besöka lantbruk med djurhåuning. ridstallar. hundkennlar och uppfödarc av grisar. kalvar. höns eller andra djur. Agare av enstaka hund eller kall kommer bara atl besökas om särskild anledning finns. Djurägare är enligt djurskyddslagen skyldig att låta hälsovårdsnämndens personal tina på djur. stallar, redskap, foder ocb liknande. som är avscli för djuren. Arbetct kommer an genomföras un der kontorstid av hälsovårdskontorets ordinarie personal Peter Eriksson och Staffan Äkeby. För ytfcrligare information eller om överenskommelse om tid för besöket behöves göras. ring hälsovårdskontoret tel eller D helt jämförbar med övriga sotningsdistrikt. Avslutningsvis vill jag nämna att sot ningstaxa och brandordning finns tillgängliga på Stadshuset och brandsta- Lagen om djursk)'dd LSFS 1979:20 I DeIlIUl lag avscr våj"d och behandhng Il' husdjur ocb av andra djur som h:1l1as I fångenskap. 2 Djur skall behandlas al och sk}'ddas mol lidande. IJ t room. Hilsovårdsnämnden I or ten har att Ö'lo'lII ullsyn o.. er djurens \ård oeb behandling. För sådanl indamiu skall namnden utse en eol Ier VId beho flera tillsynsmän l.an55trel5en sk..a1l vaka öer alt hlll Ovånbnämnder och lill5ynsmån $31111 d1slnku-ochstads\'etennarer fullgöra sma åligganden... 2 mom Hälso,;årdsnamnden kan. meddela föreläggande eller forbud som behövs för all bestämmelserna (i lagen) sk.all efterleovas. 15 Densomhardjurisinvlrdarskyldig all låta halsorlrdsniimnden el ler någon dess ledamot eller sup- pleant om nämnden utser. tillsy mngsmlln. varom i t411 mom förmales.. _.. besiktiga djuret samt slall eller annat fö...aringsrum. födoämnen. redskapoch per sedlar som liro avsedda för djuret. Poli5myndlghelen meddelar erfor derlig handräckning för d)'lik be 5iklnmg. lianen. Önskas ytterligare upplysningar kan dcssa erhållas på telefon Denna telefon är kopplad till telefonsvarare som gör all kontakt alltid kan nås med oss. D 9

6 Dags att deklarera Av kommu/lsekrelerare T/mge Arvidsson Så är det åter dags alt summera in komster. ulgirter. rämor ffi ffi för del gångna årel. Du har förmodligen redan fåt! deklarationsblankencr och broschyren Dags att deklarera, som inne håller upplysningar om nertalet regler. som gäller för en normal inkomstdeklaration. Vi vill ändå peka på några viktiga punkter. samtidigt som vi kompletterar med lokal information. Vem är deklarationsskyldig? Självdeklaration skall lämnas av den, som varit OOsan i Sverige under hela 1981 och tjänat 6000 kronor eller mer. För makar gäller gränsen kronor rör deras sammanlagda inkomster. varit bos..1lt i Sverige endasl en del av året och haft en inkomst på 100 kronor eller mer. betalat sjömansskall under 1981 och haft inkomst i land (I ex sjukpenning ellerbankräntor) med sammanlagt 100 kronor eller mer. själv eller tillsammans med make och/eller barn under 18 år har skat tcpliktig förmögcnhet på mer än kronor den 31 dccember (Skattcpliktig förmögenhet är t ex pengar på bank eller kontantcr, aktier, obligationer, fastighet, ford ringar, bil, båt och smycken.) själv eller tillsammans mcd make eller någon annan äger fastighet, t ex radhus eller fritidshus. fått anmaning att lämna självdeklaration. Självdeklaration skall ävcn lämnas av den, som under år 1981 haft folkpension. dvs ålderspension. förtidspension/sjukbidrag. änkepension eller hustrutillägg. Samtliga pensionärer får även kompletterande folder med särskilda deklarationsupplysningar för pensionarer. Den som känner sig osaker på hur man deklarerar, kan erhålla sakkunnig hjälp. Örebro läns sparbank, Kumla. Hagendalsvägen 8. Föreningsbanken. Köpmangatan 26 och Skandinaviska Enskilda banken. Hagendalsvägen 12. har liksom tidigare år deklarationsby råer för allmänheten. Vid samtliga byråer uttages avgift. som varierar med tidåtgång och dekjarationens omfauning (antal bilagor ctc). Deklarationsbyråerna håller öppet under tiden 25 januari-15 fcbruari För sin planering kräver bankerna. att tidbestäilning göres några dagar innan deklarationen önskas utförd. Örebro läns sparbanks, Kumla, deklarationsbyrå Tidbeslällning göres på lelefon måndag och torsdag klockan samt tisdag. onsdag och fredag Föreningsbankens dcklaralionsbyrå Deklarationsbyrån håller öppet måndag-fredag mellan klockan och Måndag och torsdag även kloc- kan Samma tider gäller för tidbeställning på telcfon Skandinaviska Enskilda bankens deklarationsbyrå TidbestäUning göres i bankens växel. telefon måndag och torsdag klockan tisdag. ons dag och fredag klockan De. som anlitar någon av deklarationsbyråerna, skall ta med följande handlingar: 1 Den med posten erbållna förtryckta deklarationsblanketten års preliminära debetsedel. 3 Slutlig skattsedel för inkomståret 1980 (skansedeln som kom med posten vid slutet av år 1981). 4 Kontrolluppgifter avsecnde lön. arvoden och övriga ersäuningar undcr år Konrrolluppgih på utbetald sjukpenning. föräldrapenning etc under år Bankböcker med införd ränta för år 1981 samt evemuella kontoutdragperden 31 december 1981 och evenruella sparbevis vid deltagande i skattesparande eller skattefondsparande. 7 Kvitton på erlagda prcmier för livförsäkring, olycksfallsförsäkring. förarplatsförsäkring och avgift till arbetslöshetskassa. S Kvitto på ränteutgifter för lån (även ränta. som betalas enligt avbetalni ngskontrakt). 9 Kvitton eller andra bevis på utbetalda periodiska understöd under år Fastighets- och villaägare skull dessutom ta med uppgift om senast meddelade taxeringsvärde på fastigheten. II Övriga handlingar och amcckning4 ar. som kan ha betydelse för deklarationen. För alt underlätta arbetet för dcn. som ulför deklarationen. är det en fördel, om du tar med en kopia av förra årets självdeklaration. Lokala skattemyndigheten och länsstyrelsen besvarar även Erågoromskat tcr och deklaration. Boende i Kumla tillhör lokala skattemyndigheten i Hallsberg. Tolkhjälp till invandrare Invandrare. som på grund avspråksvårighetcr anser sig ha problem med sin deklaration, kan erhålla särskilt stöd i form av tolkhjälp. Invandrare, som behöver sådan hjälp för upprättande av deklaration. kan vända sig till studieförbundet Vuxenskolans invandrarbyrå, Stationsgatan 22. Kumla. tel Invandrarbyrån baröppet torsdagar och samt fredagar Kostnaden för tolkservice betalas av Kumla kommun. I Kumla kommun kan deklarationer lämnas i brevlådan intiu Stadshusets entre dygnet runt fram till och med den 15 februari 1982 klockan Kommunen vidarebefordrar sedan dek1ara tionerna till lokala skattemyndighetcn i Hallsberg. Slutligen - kom ihåg, att deklarationen ska lämnas senast måndagen den 15 februari 1982 klockan Lämnar du deklarationen för sent. kan du drabbas av förseningsavgift på mellan 100 och 300 kronor, vilken som rcgcl förs på slutskattsedeln. Vässa pennorna och kör igång. Lycka till! D 10 11

7 Du loe S,d,,- usets epl t d III I I o.1

8 Stadshuset plan för plan PLAN 2 PLAN 1 PO 1I S TEKNISKA VERKEN KOMMUNKANSLI KOMMUNKAN S U z «>- «'" <Il Cl.«'" '"Cl,«'" >-- o z o L...J o SAMMA NT RA OESRUM CAFETERIA z «>- «'" <Il Cl.«'" '" Cl,«'" >-- TORGET, ENTRE Ombyggnaden och nybyggnaden av Stadshuset år nu klar. På de närmaste fyra sidorna presenteras lokalerna översiktligt. 14 TORGET Före ombyggnaden innehöll stadshuset 95 kontorsarbetsplatser medan antalet anställda i huset var ca 110. Efter om- och tillbyggnaden finns ca 155 kontorsarbetsplatser och ca 140 anställda. Kostnaden för om- och tillbyggnaden kommer att uppgå till ca 14 miljoner kr, varav ca kr utgör inredning. 15

9 z. <:( «1l:J V1 o e::: "'C_l.n_ sus har e O vm meds' I. -, TIOR" rr1in'i\'fi'u I: I

10 Kulturnämndens vårprogram UTSTÄLLNINGAR Utställningshallen. Kuml:! bibliotek 23 januari-jl febmari LoUa Lindwall utställer textil konst 13 februari-4 "UllS Falkenbergs konslnärsgrupp utställer oljemålningar. akvareller. keramik. stengods. mosaik. skulptur, grafik och textil konst mars Keramik rrån Anderna mars Fllri)arnll En utställning från Riksu\ställningar som skildrar natur. folk och kultur i Nordens mest okända och minsta land. 27 mars-22 april Anglavaki och barnarbete Skulpturer i keramik av BittI' AlHng som bl a beskriver barnarbetet på en tändsticksfabrik i Örebro under förra seklet och även lar upp förskolebarnens situation idag. 24 april-l3 maj Skogsnliskol1ektivet En utställning från Folograficemrum om el! ar betskollektiv i norra Ångermanland. Kollektivet är mer eller mindre självförsörjande på giftfritt sko- och jordbruk. 17maj-6juni Livet och det En utställning från Riksutställningar med dikter och bilder av författaren Ingrid Sjöstrand och konstnären Kerstin Abram-Nilsson. 18 MUSIK Söndag 7 februari kl Johanneskyrkan Örebro kammarorkester, regionmusiken Solist: Kerstin Jansson Programmets höjdpunkt blir Georg Gershwins berömda storverk "Rhapsody in blue". vidare ingår musik av Stavinskij och Beethoven SÖ"dllg 28 mars ki17,()() Vandringskyrkan. HällabrOllet Barn- och familjekonsert med slagverkaren Rolf Bjelm. som demonstrerar alla instrumenten han har med sig -tillsammans vägande över el! tolloch låter uilgdomarna tillsammans med honom pröva hur det känns all spel;! i "världens största slagverksensemble.. Söndag 28 mars kl Husaren, Kumla Folkets hus Pulle Wickmans knrtetl ger jazzkonsen av både välkänt och mindre van ligt slag. allt dock försett med Wiekmans touch och improvisatoriska utvikelser. Fredag 16 april Metodistkyrkan. Kumla Kammarkonsert med Anlla Wallin. blockflöjt och Inger KulIgreIl. cembalo. Programmet innehåller musik från fle ra sekler. TEATER Barn- och famiijeföresliljningar, arrangerade av kulturuämndenlkumla teaterförening Söndag 7jebman' kl Kumla teater Den unge Lars i Wexiö skola för åldrarna från 13 år. Friteatern från Sundbyberg har gell sig in i en upptäcksfärd i Staffan Göthes text som skapats i samarbete med en grupp högsladieclever. Sondllg 2/ februari kl Kvarnkällaren, Kumla Folkets hus Alladins lumpa för aldrarna 7-9 iir. Modellteaterll i Kortedala kommer åter till Kumla och spelar äkta modellteater med kulisser från l800-talet och till levande musik på arabiska musikinstrument! Sondag 7 mars kl Kumla teater I skuggan aven näsa från 7 år En rolig och burlesk familjeföreställning med MIMenscmblen, full av mim, akrobatik. dans och slapstick, Söndag 21 mars kl/6.00 Husaren. Kumla Folkets hus En liten introduktion i Dramalek för yngre barn med föräldrar under ledning av två dramapedagoger. För att pejla intresset \"ore det önskvärt all intresserade snarast ringer till kulturnämndens kansli för information. Söndag 4 april kl Husaren, Kumla Folkets hus Donjuan från 10 år. Modcllteatem från Eskilstuna presenterardenna nya föreställnillg Om den spanske medelt;dshjälten Don Juans utveckling från pojke till man. en romantisk skräckhistoria. Dessutom planeras en barn- och familjeföreställning i Hardemo Q/lsdagen dell3 mars med Berils teatervärld för åldrarna 4-8 år Vu:ro:enteater på Kumla teater (abonnemangsföreställningar) I arrangemang av Kumla teaterförening Fredag /2 februari kl Sista förestiillningen med Friteatern. En berättelse om två, snart medelålders skådeartister som kämpal länge tillsammans och nu står vid ett vägskäl. Drömmen hägrar fortfarande om feta kontrakt, berömmelse. men där finns också verklighetens strapatser, tvivel och leda, :lllt skildrat med mycket akrobatik och gammal cirkusdisciplin. Fredag 5 mars kl 19.00; Kabaret med Musikteatern Oktober, Södertälje. Siinger. sketcher. monologer. musik och överraskningar - en rolig underhållning som kan omspiinna vilken form och genre som helst. Fredag 26 mars kl Den itusågade damen med Örebroensemblen. Delln;! pjäs, av den unge svenske dramatikern Staffall Göthe. vill säga att kunskaper skall kunna förenas med en lust att upptäcka och uppleva, vii kel i pjäsen spelas fram i en teaterform fylld av komik, tragik och musik. Dessutom planeras en abonnemallgsförestähnillg på en fredag kring månadskiftet februarimars med pjäsen Natlportiern - l1ughle av EugenI' O'NeiIJ med skådespelarna PerOscarsson och Tor [scda!. Du vet väl om att KUMLAN även kan erhållas som TALTIDNING? Du känner väl till att varje synskadad har rätt till denna service? För närvarande utnyttjar endast 44 kommuninvånare denna rätt. Det finns säkert fler, som skulle ha glädje av kommunal information i form av intalad kassett. För beställning av KUMLAN som TALTIDNING kan Du kontakta kommunkansliei, tel , Sigbrit Hägghult eller Örebro läns AVcentral, tel , Per Wahlström 19

11 I 15 _J3, 26/3. 16/- I I 10 6/5 ICI OiClC st U 21

12 Din sexåring är välkommen till förskolan Vi har reserverat en plats i deltidsgrupp för Din sexåring höstterminen Ett erbjudande kommer att skickas ut till samtliga sexåringar i kommunen under mars månad. Erbjudandet skickas ej till de som re dan har en förskoleplats i daghem. Förskolan (deltidsgrupp och daghem) vill ge barn möjlighet till samvaro med andra barn och i samarbete med hemmet hjälpa dem utveckla sin personlighet. Del finns ett mindre antal platser även för barn yngre än sex år, som behöver börja förskolan tidigare. I Kumla kommun finns deltidsgrupper på följande adresser: ROSEN, von Rosensteins väg 4 NORRGÅRDEN, Wilengatan Ytterligare information om verksam heten vid ovanstående förskolor lämoas av barnomsorgsass Inger Pettersson tel kl FYLSTA, Skolvägen 20 HAGA. Hagagatan 10 Ytterligare information om verksam heten vid ovanstående förskolor lämnas av barnomsorgsass Ingegerd Nilsson tel kl EKORREN. Carlens väg l EKEBY, Ekebygatan 14 SANNAHED, Barnstugan Ytterligare information om verksamhelen vid ovanstående förskolor lämnas av barnomsorgsass Marianne Eriksson tels8 350 kl Välkomna tul förskolan! Barnomsorgsavdelningen Vanja Björsso" Baroomsorgsinspekt&- Kontaktmän och kontaktfamiljer sökes Uppgifterna som kontaktperson år mycket varierande. Det kan t ex innebära att stödja och hjälpa ensamstående. familjer, ungdomar med tonårsproblem och missbrukare. Du som är intresserad och vill göra en samhällsinsats kontaktasolvig Paulsson, socialkontoret, Box 17, Kumla 1. Tel Fritidskontoret informerar Vintersportlovet februari KUMLA Kumlahallen BADMINTON Måndag. onsdag och fredag kl Medtag rackeloch bollar TENNIS tisdag och fredag kl Medtag racket och bollar BORDTf.1''JIro'lS måndag-fredag kl to.oo Medlag racket och bollar LUfTGEVÄRSSKYTTE Ilsdag och fredag k jxl Instruktörer friln Kumla Skylleförening SPORTDVKNTNG måndag och torsdag kl Utrustning finns att Una Inslruktörer från Kumladykarna BOWUNG mindag-fredag ki13.00-is.00 A\gift: 2:50 per sene Instruktörer [dn SK Merci OVRIGT VI SAMLAR FRt)tÄRKEN Fnmarksklubbenslokal Solhemsgatan t8 lisdag kl Film. fnmärksbingo. fnmärksauklion och annal kkl Arrangör: Kumla Fnmflrksklubb PONNYRIDNING Hagaby ridskola m:tndag och torsdag kl Arrangör: Hagaby Ridskola SPORTLOVSTRIAl. ÖRSTA KULLE Lördag 20 februan 1982 kiio.cxl-is.oo Åldrar: För 2S0 cc trialmotorcykel 16 åroch körkor1. För 7S cc ltialmotorcykel IS år eller 12 är och målsmans skriftliga intyg. Hjälm finns atlläna. Arrangör: Örebro MHF-distrikt och Kumla MHF-ungdom. ÖPPET HUS JOHANNESKYRKAN måndag-fredag kl frän 7 år Bordtennis. spel. e\ film. fika m m. Arrangör: SMU Johanneskyrkan Jo'RITlDSGÅ.RDEN 1'olALMEN oppen måndag-fredag friln ki13.jo Kortfilmer visas tisdag och onsdag kl Bordtennis, biljard. s.'illskapsspc1. hobby. serve Ting m m. SPORTLOVSDANS FRITIDSGÅRDEN MALMEN fredag kl Entre KVARTERSGÅRDEN FVLSTA SKOLA Öppen: måndag-onsdag kl Kortfilmer V\SllS tisdag kl Bordtenms. biljard, Ilskapsspel, hobb) m m. folkets HUS BIO måndagen den 22 februari och torsdagen den 25 februari Båda dagarna kiis.oo EnlTt SIMHALLEN, KUMI.AHALLEN Gratis bad för all skolungdom tisdag. onsdag och fredag kl Handduk. och svamp är dock avgiftsbelagd. 23

13 Gruppkorsband ISBANA, ldrottsparken, KUMI.A Allmän ilr.:ning under sportlovs\ eclr.:an mindag-fredag Ir.:l (> 45 (kl Ulan Ir.:lubba) lördag kl Ulan klubba söndag kl med klubba BYGGET. ÅSBRO Rasl5tugan öpprn dagligen under sportlmis\ee kan meuan Itl Uppmärkla skidspår. El.WUSSPAREN 1 VIlIskogen och DJupadalsparkcn bjuder p:. väl preparerade skidspår. ÄBYTORP GYMNASTIKSAl.EN STENESKOLA måndag och torsdag kl Bordtennis. innebandy. \'ol1e}'ooll m m. Kortfilmer \'Isas I gymnlciuksakn lor.ldag kl HÄLLABROTTET FRITIDSGÅRDEN TALLÄNGENS SKOLA Öppen måndag-lorsdag kl Kortfilmer visas onsdag kl Bordlenms. bilj3td. sji11skapsspel. hobby mm. SANNAHED KVARTERSGÅRDEN. CE.VfRUl'.IHUSET Öppen måndag-torsdag kl Kortfilmer visas onsdag kl Bordtennis. siillskapsspel m m. KVARNTORP KVARTERSGÅRnt:N Öppen måndag-lor!;dag kl Kortfilmer \"Isas måndag kl Bordtcnnis. sällskapsspel m m. EKEBY KVARTERSGARDE."i. KARNSfUGAN Öppen måndag-torsdag kl Kortfilmer visas mndng kl Bordtennis, sällskaplx'lm m. HARDEMO IfARDEMO SKOLA Kortfilmer \"\S3S torsdag kl RESOR ONSDAG de.. 2J februari 1982 Sktdrcsa till Kllsllcrgen. För de som VIII Aka längdakmng ocll pulka går buss 1111 Ånnaboda och för de som vill åka utför går buss hll Storstenshöjdcn. FREDAGEN den 26 rebruari 1982 Skidresa till StoTSlcnsMjden. Avresa båda dagarna från JärnvägsSlallonen. KlIrnia kl 09.30, återresa kl Pris; 20 kronor. Medlag matsäek samt pengar för e.'cnlllelll IIftkort. Föranmälan göres ull fnudskontorel tel senll"il fredagen den 19 februan kl Ledare medföljer Friskvårdscentralen i Kumla Adress: DjupadaJsbadet Vi erbjuder Att. 1 Medicinsk rådgivning (med läkare) samt kost- och motionsråd inkl tesl Alt. 2 Medicinsk rådgivning (med sköterska) samt kost- och motionsrid inkl test Alt. 3 Endast konditionstest Öppen onsdagar Beställ tid på tel

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

Sommarläger i Åsbro för dig som slutar årskurs 6 Träffa nya vänner, paddla kanot, teambuilding, mys vid lägerelden och mycket mer!

Sommarläger i Åsbro för dig som slutar årskurs 6 Träffa nya vänner, paddla kanot, teambuilding, mys vid lägerelden och mycket mer! 2014 RESOR Resa till Skara sommarland Dagsresa till Skara sommarland för sol, bad och äventyr Dag: 12 augusti Tid: 09.00-19.00 (avresa från Kumla busstation, kom i god tid) Ålder: 13 år och äldre, yngre

Läs mer

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Samarbetspartners Navets Fritidsgård Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Visit Värnamo Gummifabriken Träffpunkt Vråen Tekniska Kontoret Sörsjö Ridskola Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo

Läs mer

PROVA-PÅ SKATE, KICKBIKE, INLINES, BMX Ta med egen utrustning. #JIDDRAHEM Vi gör egna program i appen Jiddr och bjuder på fika.

PROVA-PÅ SKATE, KICKBIKE, INLINES, BMX Ta med egen utrustning. #JIDDRAHEM Vi gör egna program i appen Jiddr och bjuder på fika. 2015 SÖNDAG 25 OKTOBER NKF NIGHTSESH Nerikes Kickbikeförening arrangerar en kickbikenatt. Åkning, film, musik, häng m.m. Dag: 25-26 okt Tid: kl. 20.00-09.00 Plats: Aktivitetshuset Ålder: 12-19 år Max antal

Läs mer

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2006 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Skatteavdraget kan bli för stort för dig som bara jobbar extra. Jämka så blir

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Afasiverksamheten i Stockholm

Afasiverksamheten i Stockholm Text och siffror Talstöd Afasiverksamheten i Stockholm Materialet Talstöd Text och siffror finns att ladda ner på www.afasicirklar.se och får användas fritt. Mer information: SV Stockholm tfn: 08-679 03

Läs mer

SPORTLOVS PROGRAM. 5 OS-tävlingar. LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an. ...där alla kan bli vinnare!! (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Sälen

SPORTLOVS PROGRAM. 5 OS-tävlingar. LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an. ...där alla kan bli vinnare!! (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Sälen Sälen SPORTLOVS PROGRAM LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Skridskor Biljard för tjejer ACTIC Hockey utan skridskor? 5 OS-tävlingar Curling Bowling Skytte Pulkarace

Läs mer

näringsliv en förutsättning för Kumla bibliotek en stark kommunal ekonomi KUMLAN lnlormalionsblad för Kumla kommun

näringsliv en förutsättning för Kumla bibliotek en stark kommunal ekonomi KUMLAN lnlormalionsblad för Kumla kommun Kumla bibliotek Oppetlider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus. Skolvagen 12. KUMLA lel88190 Månd - fred 12-20 Iörd 11-14, sönd 16-18 Fllialer HALLABROTTET Tallängens skola. lel 724 13 TlSdl0-14 onsd och tofsd

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

S P O R T L O V E T 2 0 1 0

S P O R T L O V E T 2 0 1 0 S P O R T L O V E T 2 0 1 0 Var så god här är vårt lovprogram för 2010 Som du ser så finns det en hel del av trevliga aktiviteter, som våra föreningar, företag och även vissa kommunala nämnder bjuder på

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

HÖSTLOVSBIO PÅ PARK BIO, VARA

HÖSTLOVSBIO PÅ PARK BIO, VARA HÖSTLOVSBIO PÅ PARK BIO, VARA LYCKAN, KÄRLEKEN OCH MENINGEN MED LIVET Fred 29/10 19.30 Lörd 30/10 19.30 Sönd 31/10 19.00 Onsd 3/11 19.30 Barntillåten. Biljettpris 75 kr THE LAST AIRBENDER IN 3D Fred 5/11

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun Burlövs kommun Bild: Jimmy Wallin Februarilovet Burlövs kommun 2014 MÅNDAG 17 FEBRUARI Snusk och annat förbjudet med Dan Höjer Det är nog svårt att tänka sig en mer passande än författaren Dan Höjer när

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015 Påsklov 2015 Hörby 30 mars-6 april 2015 Bada och lek på Lågedammsbadet Vi kommer ha vår populära leksak, bläckfisken, i vattnet måndag-torsdag 11.00-15.00 (ingen motionssimning denna tid). Skärtorsdag

Läs mer

SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA i mån av bra snötillgång:

SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA i mån av bra snötillgång: SPORTLOVSPROGRAM 2015 SKIDSTUGAN I VANSBRO: Skidspår alternativt från 2 km till 10 km, elljusspår 2,5 km. Grillplats med slogbod. VAIK SKIDOR för upplysning telefonsvarare 0281-713 01 SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

VECKA 8. Sjöbo kommun

VECKA 8. Sjöbo kommun VECKA 8 Sjöbo kommun Sportlovsprogrammet 2015 Äntligen är det sportlov! Det finns massor av roliga aktiviteter att välja bland under hela veckan - även om det inte är snö. En del av aktiviteterna kräver

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT)

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) SKV 323 utgåva 1 Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) Denna information vänder sig till ägare av småhus ägare av lantbruksenhet med småhus Du kan få skattereduktion om

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

April Månadsprogram för mötesplats Sommarro

April Månadsprogram för mötesplats Sommarro Pris: 15kr April Månadsprogram för mötesplats Sommarro Foto: Gith Hanzon Onsdagen den 1 april kl 11-15 är du välkommen till Pulken i Yngsjö för att se på Tranorna. Denna eftermiddag hälsas äldre och rullstolsburna

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2015

SPORTLOVSPROGRAM 2015 SPORTLOVSPROGRAM 2015 HEJ! Nu är det dags för sportlov på södra Öland! Hoppas du har sett fram mot det och hinner göra mycket kul under lovet. I sportlovsprogrammet hittar du vad som händer på biblioteken

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V48 Vecka 48 201411 29-30 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Hej och välkommen till årets kulturlov!

Hej och välkommen till årets kulturlov! 23/10-1/11 2015 Hej och välkommen till årets kulturlov! Här har vi sammanställt lite av vad som erbjuds under vecka 44 Ha ett härligt och aktivt lov! /kultur-och fritidsförvaltningen Bokfika Torsdag 29/10

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

SPORTLOV. www.upplands-bro.se

SPORTLOV. www.upplands-bro.se SPORTLOV 2015 www.upplands-bro.se SPORTLOV PÅ KONSTSKOLAN CIRKUSSKOLA! VECKOPROGRAM: Måndag 23/2 kl 13.00 15.00 Smyckesverkstad: kom och gör ditt eget macraméarmband. Material finns på plats. Tisdag 24/2

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom UNGA KONSTNÄRER En konstutställning av och med barn och unga från vårens konstkurser

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

aktiviteter på MFK 18 22 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

aktiviteter på MFK 18 22 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 22 augusti aktiviteter på MFK 18 22 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Sommarfritids Sommarfritids 15.00 Tvspelsturnering (Peter) 14.00 Biljardturnering (Abbe) 14.45 Film

Läs mer

Välkommen till Sportlovet 2014

Välkommen till Sportlovet 2014 Sportlov i Järfälla Välkommen till Sportlovet 2014 Järfälla kommun arrangerar sedan många år tillbaka sportlovsaktiviteter för kommunens barn och ungdomar. Aktiviteterna sker i samarbete med fritidsgårdarna,

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 www.mjolby.se I det här häftet finns information om saker att göra på fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Regler för Misterhults förskola 2012/2013

Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Hur kan du skaffa kunskap om Ditt/Dina barns vardag? Varje år har förskolan ett öppet hus då man kan se sina barn arbeta. Utvecklingssamtal hålls tillsammans med

Läs mer

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska.

Kommunbladet nummer 1, januari 2014. Ny internet-tjänst på skolorna. Ny skol-lag. Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Kommunbladet nummer 1, januari 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Ny internet-tjänst på skolorna Skolorna i Norsjö kommun kommer att börja använda en ny internet-tjänst, där föräldrar,

Läs mer

VINTERLOV 2015 VECKA 8

VINTERLOV 2015 VECKA 8 VINTERLOV 2015 VECKA 8 Bowling Motala bowlinghall Öppettider Måndag 16/2 15.00-18.00 Tisdag 17/2 10.00-17.00 Onsdag 18/2 13.00-17.00 Torsdag 19/2 10.00-16.00 Fredag 20/2 12.00-17.00 Pris: 100:- /bana och

Läs mer

Studieprogram höst & vår 2014/2015

Studieprogram höst & vår 2014/2015 Studieprogram höst & vår 2014/2015 För dig som har en funktionsnedsättning Viktigt att veta för dig som går i en studiecirkel Vill du anmäla dig till en studiecirkel så kan du fylla i och skicka in blanketten

Läs mer

www.hallsberg.se/hostlov

www.hallsberg.se/hostlov Hä n d h e ö r 2 s 7 p ih t o l å all kt o sb - 2 ve er gs nov t k 2 om 01 mu 4 n Äntligen höstlov! Ingen skola, inga läxor. Vad ska du hitta på då? Under lovet erbjuder vi dig massor av olika aktiviteter

Läs mer

Sportlovsprogram 2015

Sportlovsprogram 2015 Sportlovsprogram 2015 Lördag 14 februari Lilla Lospåret Hurtigtorpet Lördag kl. 11.00 Hällefors skidklubb. För mer information och anmälan se hemsidan. Hellefors E-sports Club har SPORTLOVSLAN lördag -

Läs mer

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Nr 114, oktober 2013 Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Assyriska föreningen i Södertälje inbjuder alla till invigningen av nya Assyriska Kulturhuset. Invigningen firas med ett fullspäckat

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun

Ekonomiskt bistånd. i Lessebo kommun Ekonomiskt bistånd i Lessebo kommun Rätten till bistånd Rätten till bistånd (stöd) regleras i 4 kap, 1, Socialtjänstlagen (SoL). Rättigheten förutsätter dock att man inte själv kan tillgodose sina behov

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V19 Vecka 19 201505 09-10 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

KUL I LOV 2012 20-24 februari

KUL I LOV 2012 20-24 februari KUL I LOV 20-24 februari KUL I LOV KÖP KUL I LOV KORT 30 KRONOR För att deltaga i det här häftets aktiviteter måste du köpa ett KUL I LOVKORT för 30 kronor. Korten kommer att säljas på följande ställen

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan

Askim-Frölunda-Högsbos Tema: Göteborg i våra hjärtan Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning april-maj Askim-Frölunda-Högsbos Träffpunkter Tema: Göteborg i våra hjärtan Altplatsen Kustträffen Vill du få programbladet skickat hem med posten eller med e-post,

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel

Aktiviteter. April-Maj-Juni 2014 VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN. April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo. Onsdag 2 april Kl.13.00-15.00 Tema: Påskpyssel VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN Aktiviteter Sätt guldkant på tillvarondin eller någon annans April-Maj-Juni 2014 April V.14 Tisdag 1 april Kl.13.00-14.00 Bingo Se sista sidan för mer som händer VARJE VECKA Onsdag

Läs mer

Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung

Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung V O L T 4 4 S a k Ö c H Ve Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung Höstlov i stallet Kom och borsta och rykta på Nyckelbys hästar! 28-30 oktober 15.00 samlas vi fo r att pyssla

Läs mer

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6.1. Elevenkät, Svenska i skolan Vad tycker du? Sätt kryss i de rutor som stämmer med vad du tycker. Hur viktigt är det att (mycket viktigt, ganska viktigt, inte särskilt viktigt,

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

SPORTLOVS PROGRAM. LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an. (men i vissa fall även andra åldersgrupper) MÄSTARE

SPORTLOVS PROGRAM. LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an. (men i vissa fall även andra åldersgrupper) MÄSTARE SPORTLOVS PROGRAM Pulkarace Parkour Curling LINDESBERG 2015 för dig i 4-9:an (men i vissa fall även andra åldersgrupper) ACTIC Dans Skridskor Bowling Fotbollsturnering MÄSTARE Skytte Mästartröja Bollspel

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU:2011:52)

Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU:2011:52) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2011-10-14 KN2011/166 A2011/2785/A YTTRANDE Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU:2011:52) Konstnärsnämnden har till uppgift att besluta

Läs mer

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 För att kunna räkna ut din avgift för 2014 behövs aktuella uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Vi ber dig därför

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter!

Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Nytt år - ny styrelse och nya aktiviteter! Kallelse till medlemsmöte i KLIPPAN för att välja styrelse (bifogas) Vårprogram för Träffpunkten i Täby (bifogas) Ny styrelse i FUB i Södra Roslagen Ordförande:

Läs mer

Höstlov i Bjuvs kommun

Höstlov i Bjuvs kommun Höstlov i Bjuvs kommun Innehållsförteckning Aktivitet sidnummer Höstlovsbiblioteket 4 Hälsocentralens gym 6 Bowling 7 Prova på golf 8 Prova på scoutlivet 9 Tipspromenad vid Mölledammarna 10 Skollovsbad

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se

Information från. Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD. www.askersund.se Information från Askersunds kommun Socialförvaltningen FÖRSÖRJNINGSSTÖD www.askersund.se Försörjningsstöd vad är det? Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

SVENSKA HUNDKLUBBEN. Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013

SVENSKA HUNDKLUBBEN. Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013 SVENSKA HUNDKLUBBEN Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013 Närvarande : Ordf. Tommy Holmertz, ledamöterna Zaima Erlandsson och Per Ola Andersson, ersättarna Agneta Gilstig Forshell

Läs mer

INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu

INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu INBJUDAN TILL Samojedernas vintersamling 2016 Vid Ore camping i Furudal http://www.sphksamojedfurudal.n.nu Världens största vintersamling för Samojedhundar och deras ägare. Nordiska mästerskapen i drag

Läs mer

Nämnd, förvaltning: Handläggare: Datum: Räddningstjänsten Christer Holmström. Förändrad lagstiftning rengöring av fasta förbränningsanordningar

Nämnd, förvaltning: Handläggare: Datum: Räddningstjänsten Christer Holmström. Förändrad lagstiftning rengöring av fasta förbränningsanordningar Nämnd, förvaltning: Handläggare: Datum: Räddningstjänsten Christer Holmström Förändrad lagstiftning rengöring av fasta förbränningsanordningar Den 1 januari 2004 trädde Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1981:3 PENSIONERING P Utkom från trycket den 3 juni 1981 Kungörelse om ändring i kungörelsen (RFFS 1979:5)

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL FÖRENINGAR I MORA KOMMUN 1 Kommunalt bidrag utgår till lokalavdelning i kommunen, ansluten till riksorganisation som erhåller statsbidrag till ungdomsorganisationer

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

.. Annu ett år med ökning. Barnstugorna i Kumla kommun. Av kommunalrådet Nils Nyström. l 5

.. Annu ett år med ökning. Barnstugorna i Kumla kommun. Av kommunalrådet Nils Nyström. l 5 Barnstugorna i Kumla kommun Under de senaste åren har barnstugorna i kommunen byggts ut mycket snabbt och detta arbete pågår. För att ge en överblick över läget just nu. har socialbyrån gjort en sammanstall

Läs mer

Texter från filmen Prata Pengar

Texter från filmen Prata Pengar Texter från filmen Prata Pengar 1.1 Boendeformer - Inledning - Vad gör du för något? - Jag letar efter en lägenhet. - Jaha, har du hittat någon? - Ja, den här, titta. Den lägenheten vill jag ha. Den ligger

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015 Höstlov 2015 Hörby 26 oktober 1 november 2015 Prova på karate med Hörby Karateklubb Kom och prova karate med oss på Älvdalsskolan. 7-12 år tisdag 27/10 och torsdag 29/10 18.00-19.00. 13 år och uppåt tisdag

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING MUSIK LIVE & ONLINE ON/OFF I LJUSDAL BRÄDSPEL & KINECT LÄSA PÅ OLIKA SÄTT TISDAG 12 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING För alla som vill prova på handarbete. Du som redan kan, kom

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

Att vara eller icke vara

Att vara eller icke vara Att vara eller icke vara Inför deklarationen "Dags att deklarera" ger alla upplysningar som behövs för en vanlig inkomst deklaratioo. Informationen kommer i brevlådan till- sammans med deklarationsblanketten.

Läs mer