ett år som alla andra!? Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun. A v kommunalrådet Sven-Ove Ceders/rana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1982 - ett år som alla andra!? Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun. A v kommunalrådet Sven-Ove Ceders/rana"

Transkript

1

2 Kumla bibliotek Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA lel Månd-fred 12-20, lörd 11-14, sond FIlialer; HALLABROTIET Tallängens skola, lel Tisd 10-14, ensd och torsd 10-14, KUMLABV (BARNBIBLIOTEK) Kjellingatan 20. lels8 198 M{).nd 12-16, onsd och forsd 10-12, KVARNTORP Se särskild information! SANNAHED Gentrumhuset, tel Månd 17-20, \isd och fred ABYTORP Posthuset, tel Månd och tisd 18-20, fred BIBLIOTEKEN HALLER STANGT: långfredagen, påskafton, påskdagen, annandag påsk, 1 maj. Kristi himmelfärdsdag. pingstafton, pingstdagen och annandag pingst. Skärtorsdagen den 8 april stänger huvudbiblioleket kl och filialen j Hällabroltet kl Fredagen den 30 april stänger huvudbibliolekel kl Onsdagen den 19 maj stänger huvudbiblioteket kl och filialen i HällabroIlet kl Turlista för bokbussen finns på annan plats. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare: Kommunalrådet Sven Ove Cederstrand Redaktör: Kanslichef Stig Alund Posfadress: Box 17, 692 Ot KUMLA 2 SAGOSTUNDER Sagostunderna börjar vecka 3 och hålles på följande dagar och tider: Kumla, huvudbioliolekel onsdagar kl Kumlaby barnbibliotek torsdagar kl Sannahed. bibi filialen tisdagar kl Abytorp, bibi filialen fredagar kl Hörsts blåbandslokal torsdagar kl Ekeby barnstuga varannan måndag kl Kvarntorp bibi filialen torsdagar klls.30 Barn mellan 3-5 år är välkomna till sagostunderna, som varar 30 min. Satutuokiot suomeksl Kumlaby Kirjastossa lauantai klo Satuluokiot on tarkoitenu lapsihe 3-5 vouliaille. Besöksadress: Stadshuset, Kumla torg Telefon: (växel) Nästa nr utkommer månadsskiftet maj! juni 1982 \ ett år som alla andra!? A v kommunalrådet Sven-Ove Ceders/rana I all tysthet firades vid årsskiftet ett jubileum i Kumla. Då var det nämligen exakt 40 år sedan Kumla blev stad. Den tilldragelsen firades med stor pompa och ståt på Kumla torg nyårsafton Men även nyårsafton 1981 var Kumlaborna samlade på Torgel. Anledningen var dock inte jubilect. I stället gällde saken Polen. Det polska folkets öde har gripit nästan alla människor mycket hårt. Därför beslöt samtliga politiska partier i kommunen, kyrkorna och hjälporganisationerna att manifcstera sin solidaritet med polackerna. Under nyårsaftonens förmiddag gjordes en bössinsamling. På kvällen möttes åtskilliga Kumlabor på Torget för att della i ett möte och därefter ml'lrschera med facklor till Kumla kyrka där en förbön för Polen och fortsatt penninginsamling anordnades. Det här arrangemanget - som för övrigt inbringade kr till Polens barn - är typiskt för Kumla. När det verkligen gäller ställer alla organisationer upp som en person och gör gemensam sak aven fråga. Vi kan vara glada över att ha det här samarbetsklimatet i vår kommun. Inget tyder heller på att vi i framtiden skulle få det sämre i del här avseendet. Att 1982 skulle bli ett år som i någon större grad avviker från tidigare år har jag heller ingen anledning att befara. Året kommer naturligtvis att i tämligen stor utsträckning präglas av de allmänna valen den 19 september. Redan från maj månad och fram till valdagen kommcr en intensiv valkampanj att föras av samliga politiska partier. Vi kommer att få veta vad olika partier vill genomföra under den kommande treårsperioden och vi kommer au matas med trycksaker i våra brevlådor. Det finns dock frågor som fördunklar den ljusa bilden av vår kommun. Vi har hittills varit tämligen förskonde från allvarligare kriser på arbetsmarknaden. Vi har i dag den lägsta arbetslöshelen i Örebro län. Trots detta är antalet arbetslösa så många som 275 personer. Redan inom ett år kan vi till följd av friställningar vid Ytong och Supra ha länets högsta arbetslöshet, mer än dubbelt så många som i dag. Det är knappast troligt att befintliga företag i kommunen eller omkringliggande kommuner kan suga upp så många arbetslösa. Vi måste därför få hit ersättningsindustrier. Den uppgiften blir en av våra viktigaste under de närmaste åren. Om vi inte går i land med detta kan kommunen riskera en befolkningsminskning på grund av att människor måste söka sig arbeten på andra arier. De senaste tio åren har vi haft en årlig befolkningsökning - senaste årsskiftet bodde personer i Kumla- vilket ger en extra stadga i den kommunala planeringen. En annan sida som vi ser allvarligt på är läget på bosladsmarknaden. Vi har i dag ganska stor efterfrågan på bostäder. Samtidigt har vi inom kommunen ett relativt stort antal tomma lägenheter. Hur går då denna ekvation ihop? 3

3 Jo, naturligtvis är det ekonomiska faktorer som Styr detta. Trots relativt generösa bostadsbidrag har många människor i dag inte råd att nytta in i en nybyggd lägenhet eller villa. Hyrorna! kostnaderna är alltför höga. Det är många faktorer som påverkar kostnaderna. En viktig orsak är det onormalt höga ränteläge vi har i landet i dag. På senare tid har man också börjat skjuta in sig på vissa statliga bestämmelser som fördyrar byggandet, t ex generella krav på handikapptillgänglighet,energinormer m m. Enligt byggentreprenörerna skulle kostnaderna för bostadsbyggandet kunna minska betydligt om dessa normer tillämpades med större flexibilitet. Man önskar således få göra fler undantag från normema än vad som i dag är möjligt. För kommunens vidkommande avser vi att fortsätta bostadsbyggandet som planerat, först med de ea 60 lägenheterna i kvarteret Sparven (öster om Fylsta skola mellan Villagatan och Kvamgatan) och därefter med den Stadshuset - ett öppet hus alldeles speciellt lördagen den 6 mars 1962 klockan då DU kommuninvånare hälsas VÄLKOMMEN fortsatta utbyggnaden av Kumlaby. Vilket av områdena i Kumlaby vi först kommer att bygga är dock ännu ej slutligen bestämt. Dagen innan jag skriver dctta har rcgcringen presenterat statsverkspropositionen. Den innehåller bland annat ett sparpaket på sammanlagt 13 miljar der kronor. Vi kan idag inte bedöma i vilken omfattning detta kommer atl drabba kommunen. Vi måste dock vara beredda på obehagliga överraskningar. Verkningarna av regeringens senaste sparpaket visar sig sannolikt inte förrän år D Kommunens kontaktmän i näringslivsfrågor Kanslichef Stig Ålund, tel Fastighetschef Arne Gustafsson, tel Planeringssekreterare Hans Göran Johansson, lel att besiktjga" vårt till- och ombyggda Stadshus Personal kommer att finnas på plats för att ge information och svara på frågor. ledande politiker finns med för alt umgås och samtala om kommunens väl och ve. l kafeterian serveras nybryggt kaffe med dopp. TAG CHANSEN - JUST DU ÄR VÄLKOMMEN, l Meningsfulla beredskapsarbeten A l' arbetsledare AlfLundh Under en följd av år har Kumla kommun anslagit pengar för s k T l-arbeten. Sedan år 1977 har ett arbetslag ständigt varit igång. Arbetslaget har bestått av 7-8 personer. Från och med hösten 1981 har verksamheten utökats så alt två bercdskapslag om vardera 7-8 personer är i arbete. Namnet T l kommer av den beteckning som ArbelsmarknadsverkCIS cirkulär för bidragsbestämmelser till arbeten för s k svårplacerad arbetskraft har. Enligt dessa bestiimmelser kan arbetsgivare få bidrag för anställning av arbetskraft, som saknar yrkesutbildning och/eller väntar på plats för sådan utbildning. Invandrare, som ännu ej genomgått svenskundervisning. och därmed saknar förutsänningar för fast arbete. tillhör också denna grupp. liksom vissa socialt handikappade. På senare år har gruppen svårplacerad ar betskraft tenderat att öka. Arbetskraften fört l arbeten anvisas av arbetsförmedlingen Anställningsvillkoren är desamma som för övriga beredskapsarbeten. Syftet med anställningen är att ge den anställde arbetslivserfarenhet och dänned förbereda för annan ordinaric anställning. Anställningar i T l-arbeteär således i princip tidsbegränsade. En viktig sak för kommunen att tänka på. när man startar et! nytt arbetslag, är att skaffa fram meningsfulla arbetsuppgifter. Arbetet skall inte inkräkta på ordinarie anställdas arbetsuppgifter. I Kumla har detta gått bra. främst tack vare en konstruktivt samarbete mellan arbetsförmedlingen. dc fackliga organisationerna och kommunens förvaltningar. Hittills har arbetslagen utfört arbetsuppgifter åt i stort sen alla kommunens förvaltningar. Några exempel på arbetsuppgiftcr: Kommunen förfogar över cirka 150 hektar skog. som kontinuerligt måste röjas och gallras. Stakctuppsättning utmed järnvägarna är också en viktig uppgift. Hittills har arbetslagen satt upp cirka m staket. Mindre förrådsbyggnader, cykelparkeringar med lak samt tilläggsisolering av kommunala byggnader har också utförts av beredskapslaget. Vissa saneringshus har man rivit. Kumlasjöns moiiansslinga har anlagts genom T l-arbeten. Träflisen till molionsspåren i kommunen har T l arbetarna själva framställt. Detsamma gäller den nis som är utlagd i kommunens planteringar. För kommunens vidkommande har T l-arbetslagen varit till stot nytta. Meningsfulla arbeten har utförts samtidigt som ett antal personer skaffat sig arbetslivserfarenhet och haft arbete. D Radio Kumla Godmorron Kumla med Kumlanytt varje tisdag och torsdag kl Vi hörs på 94,3 MHz 5

4 Vad kan kommunen göra för sysselsättningen A v kq"sjlchf Stig Älund Krisen på arbc=tsmarknaclen gor sig alltmer påmmd ä'en rör Kumla kommun_ Vi har under många år vant forskonade från den höga arbetsl het som m "gol andra kommuner l landet drabbats av. Men mycket t)dcr nu pä an aven Kumla gar en dyster framtid till möles med tanke på sysselsättningen för kommunens invånare. Om alla illavarslande tecken går i uppfyllelse det närmaste året kommer vi snart att ha en arbetslöshet som lom överstiger de svån utsatta bergslagskommuncma. Avskedandena vid Ytong (JOO personer) och SupTas ned läggning (100 personer) är de hårdaste slagen mol vår stabila arbetsmarknad. I dag är drygt 2 % av arbetskraften I Kumla kommun utan arbete. inom etl åt kan slrtran vara över 5 %. Vad kan då kommunen göra för au mildra effekterna av de nedskarnmgar som '"Issa företag tvingas genomfara? Några underverk i S)"SSelsättmngshanseende kan kommunen naturligtvis Inte åstadkomma. Våra möjligheter alt påverka tillgången på arbetstillfällen ar starkt begränsade. Kommunallagen är mycket restriktiv i det avseendet. Au ge direkta ekonomiska bidrag till företag som har svårt är inte tillåtet för kommunen. Au upplåta mark. all hyra ut lokaler oeh atl bistå företagen vid kontakter med statliga myndigheter:ir dock till!ltna tatgärder. Den tilltagande krisen på arbetsmarknaden har medfört all kommunen SCII det som nödvändigt att mer aktivt än ti- digare engagera sig Inaringslivsfrågor. Således har kommunstyrelsen beslutat au en tjänstemannagrupp bestående a, kanslichef Stig lund. fastighetschef Ame Gustafsson och planeringssekreterare Hans Goran Johansson i fortsänningen skall svara för de löpande kontaktema med företag och arbetsmarknadsmyndigheter. Gruppen skall på alla tänkbara områden ta initialiv som syftar till alt öka syssetsältningen för kommunens invfmarc. Självklart är de företag vi redan har inom k?mmuncll den viktigaste byggstenen I det här arbetct. I de träffar vi genom åren haft med företagsledare i Kumla har det visat sig all kontakterna mellan företagen är tämligen sällsynta_ En del företagare har t o ro efterlyst kommunens med'crkan i au stimulera kontakt och mfonnation mellan Kumlaforetag. Ett smant utbyggt kontaktnät skulle p1 sikt kunna medfö. ra kosmadsbesparingar. Genom samn)1tjande a, vissa funktioner. t ex telefonvä.'tel. transponfordon och dataterminaler. skulle en del f retag kanske kunna spara a' sevarda summor. Under våren 1982 kommer vi au besöka ett stort antal Kumlaföretag i syfte all orientera oss om på vilka områden kommunen kan sträeka en hjälpande hand för att lösa problem. Det finns exempel på företagare som varit skeptiska till en sådan här "inblandning" från myndigheters sida. Men eftersom vi gör det här i en positiv anda - i syfte alt skapa bättre konlakter mellan kommu- nen och företagen och all hjälpa till där vi kan - tror vi att vi kommer an mötas av ett intresse från företagarnas och de fackliga organisationernas sida. En annan viktig del i vån arbete blir au -sälja Kumla. Med dci menar vi alt det är n<kh'ändigt att företagare och bll\'ande företagare ute l landet får en positiv syn på kommunen och gärna etablerar sig här. Vi har mte sänkilt många unika turistattraktioner att locka med. aturen härskjljerslgintesärskilt mycket från andra mellaos\ienska kommuner. Men det finns andra förde lar med Kumla som vi gärna vill utnyttja. Vån centrala lage i landet, tillgången på industrilokaler och centralt belägcn industrimark, bra utbyggd kommersiell och offentlig service samt låg kommunalskatt är n, gr" s1'ldana exempel. Även i del här arbetet är vi beroende aven positiv oeh aktiv medverkan från företagen inom kommunen. Vi tror alt det har ganskn stor effekt om företagsledare och fackliga funktionärer vid kontakter med kollegor runt om I landet framhåller f rdelarna med Kumla som industriort Till frågan om, ad Kumla kommun kan göra rör sysselsättmngen hör naturligtvis vad,; som största arbetsgiya- Datum att minnas re i kommunen kan vidta för åtgärder. Även i detta avseende är våra möjligheterstarkt begränsade-avekonomiska skäl. Kommunerna är som bekant hårt utsatta for neddragningar på olika områden. På en rad omriden har slatsbidragen minskat eller helt enkeh tagits bon. Vi måste då antingen finansiera de drabbade verksamheterna med skattemedel eller skära ner på, crksamheterna. Det år möjligt anstaten måste fortsat ta all strama åt för kommunerna några år framöver. Det kommer därfor inte att finnas särskilt mycket utrymme för nya tjänster i den kommunala verk samhetcn års budget har vi dock anslagit mer pengar än något tidigare år för att temporärt kunna bidra [iii ah ge människor i kommunen arbete. Vi har i dag ca 30 personer i s k bercdskapsurbete hos kommunen. Men om man järnrör den siffran med att det i dag är ca 275 personer utan arbete och inom CII år kanske mer än det dubbla - förstår man att kommunen ensam inte kan göra särskilt m)cket för au ge folk arbete. Alla m te autså p1 siu säu bidra till au nya arbetsullrajlen skapas för Kumlaborna. O 7 mars Frysaggregatet Yld konstfrysta isbanan ildrottsparken stänges av får säsongen 30 april skall ansökan om Iokalbidrag avseende lokalhyra IÖI'" 1981 vara inlämnad tilllritidskontoret. Bidragsberättigad är ungdomsorganisation, som redovisat sam. mankomsterlör lokalt akllvltetsbidrag under Ansökningsblanketter utsändes till samtliga bldragsberånigade organisationer. 3maj skall ansökan om verksamhetsbidrag för år 1983 vara Inlämnad. Ansökan ställes till Kumla kommun, Kommunstyrelsen, Box 17, Kumla 1. Ansökningsblankett erhålles på lritidskontoret och biblioteket. 7

5 Kommunaliserad sotning i Kumla A I' skorstensfejarmästare Kjell Larsson Hälsovårdsnämnden inspekterar djurhållningen Kumla kommun har (dn I januari 1981 övertagit driften av sotningen inom kommunen och kan nu se tillbaka på dci gångna året och konstatera att övergången till kommunal drift harvaril tillfredsställande ur nera synpunkter. När det gäller själva sotningsarbetct har rutinerna inte ändrats i någon större omfauning. Vi rörsöker efter bästa förmåga efterleva den brandlagstih ning, som gäller för Kumla kommun och hela landet i övrigt. Under 1981 har vi tack vare en kunnig och ansvarsfun personal kunnal klara SOtningstufema på en bra sätt. Vi har haft en del förfrågningar om solningslurerna, varför jagskall lämna några uppgifter om dessa. En oljeeldad värmepanna skall solas tre gånger per år. En köksspis skall också sotas tre gånger per år. En värmcpanna. som eldas enbart med ved eller annat fast bränsle som nis, halm cller liknande, skall sotas tio gånger per år. lokaleidstäder som kaminer och kakelugnar skall sotas en gång per år om de används som huvudsaklig värmekälla. Imkanal i kök. mcd eller utan spisnäkt. skall rensas en gång vartannat år. För våra arbctsuppgiftcr skall vi erhålla betalning enligt en av kommunfullmäktige antagen sotningstaxa. som till sitt innehåll är likvärdig i landets samtliga kommuner och som rekommenderats av kommunförbundet. Detta betyder att sotning aven villapanna kostar cirka 50 kronor pergång med cn årskostnad, omkring 150 kronor. När spisfläkten sotas blir årskostnaden 200 kronor. Sotningsavgiften består av två moment. en fast avgift och en objektsav. gift. Den fasta avgiften utgår med samma belopp för samtliga småhus inom kommunen och är beräknad på den tidsåtgång vi har för all förnytta oss från våra arbetslokaler till aktuellt om råde samt förnyttningen mellan fastig heterna. Genom en fullständig utredning av förflyttningarna har man kommit (ram till en tidsåtgång. som är ge nomsnittlig för hela kommunen. Denna tidsåtgång och sotningstaxans timpris bestämmer således den fasta avgiften (inställelseavgiften). För Kumlas del betyder dena, att den fasta avgiften är 13:95 kronor per fastighet och gång enligt 1980 års kostnadsläge. Objektskostnadema är tidsstudcrade av kommunförbundet och utgår med samma belopp över hela landet. En en kel värmepanna kostad 35:35 kronor per gång och en panna med dubbla eldstäder 40:45 kronor. Det har förekommit all man ifrågasatt om en kommunaliserad sotning kan vara lika effektiv som den vilken utförs på entrcprenad och om intc kostnaderna skulle bli högre vid kommunal drift. För Kumlas del kan jagsäga att så inte är fallet. Våra avgifter tir på samma nivå, som vid privat drift, trots att vårt kostnadsläge är högre genom bl a högre sociala kostnader. Volym och kvalite på vår personals arbetsinsatser är Under hösten fick alla djurägare med fler än 10 djur besök av personal, som inspekterade gödselstäder och urinbrunnar i Kumla kommun. Den undersökningen kommer nu under vintern och vårcn att följas upp med kontroll av stallar och ladugårdar för att se. att djuren har det rent och bra. Hälsovårdsnämnden kommer i första hand att besöka lantbruk med djurhåuning. ridstallar. hundkennlar och uppfödarc av grisar. kalvar. höns eller andra djur. Agare av enstaka hund eller kall kommer bara atl besökas om särskild anledning finns. Djurägare är enligt djurskyddslagen skyldig att låta hälsovårdsnämndens personal tina på djur. stallar, redskap, foder ocb liknande. som är avscli för djuren. Arbetct kommer an genomföras un der kontorstid av hälsovårdskontorets ordinarie personal Peter Eriksson och Staffan Äkeby. För ytfcrligare information eller om överenskommelse om tid för besöket behöves göras. ring hälsovårdskontoret tel eller D helt jämförbar med övriga sotningsdistrikt. Avslutningsvis vill jag nämna att sot ningstaxa och brandordning finns tillgängliga på Stadshuset och brandsta- Lagen om djursk)'dd LSFS 1979:20 I DeIlIUl lag avscr våj"d och behandhng Il' husdjur ocb av andra djur som h:1l1as I fångenskap. 2 Djur skall behandlas al och sk}'ddas mol lidande. IJ t room. Hilsovårdsnämnden I or ten har att Ö'lo'lII ullsyn o.. er djurens \ård oeb behandling. För sådanl indamiu skall namnden utse en eol Ier VId beho flera tillsynsmän l.an55trel5en sk..a1l vaka öer alt hlll Ovånbnämnder och lill5ynsmån $31111 d1slnku-ochstads\'etennarer fullgöra sma åligganden... 2 mom Hälso,;årdsnamnden kan. meddela föreläggande eller forbud som behövs för all bestämmelserna (i lagen) sk.all efterleovas. 15 Densomhardjurisinvlrdarskyldig all låta halsorlrdsniimnden el ler någon dess ledamot eller sup- pleant om nämnden utser. tillsy mngsmlln. varom i t411 mom förmales.. _.. besiktiga djuret samt slall eller annat fö...aringsrum. födoämnen. redskapoch per sedlar som liro avsedda för djuret. Poli5myndlghelen meddelar erfor derlig handräckning för d)'lik be 5iklnmg. lianen. Önskas ytterligare upplysningar kan dcssa erhållas på telefon Denna telefon är kopplad till telefonsvarare som gör all kontakt alltid kan nås med oss. D 9

6 Dags att deklarera Av kommu/lsekrelerare T/mge Arvidsson Så är det åter dags alt summera in komster. ulgirter. rämor ffi ffi för del gångna årel. Du har förmodligen redan fåt! deklarationsblankencr och broschyren Dags att deklarera, som inne håller upplysningar om nertalet regler. som gäller för en normal inkomstdeklaration. Vi vill ändå peka på några viktiga punkter. samtidigt som vi kompletterar med lokal information. Vem är deklarationsskyldig? Självdeklaration skall lämnas av den, som varit OOsan i Sverige under hela 1981 och tjänat 6000 kronor eller mer. För makar gäller gränsen kronor rör deras sammanlagda inkomster. varit bos..1lt i Sverige endasl en del av året och haft en inkomst på 100 kronor eller mer. betalat sjömansskall under 1981 och haft inkomst i land (I ex sjukpenning ellerbankräntor) med sammanlagt 100 kronor eller mer. själv eller tillsammans med make och/eller barn under 18 år har skat tcpliktig förmögcnhet på mer än kronor den 31 dccember (Skattcpliktig förmögenhet är t ex pengar på bank eller kontantcr, aktier, obligationer, fastighet, ford ringar, bil, båt och smycken.) själv eller tillsammans mcd make eller någon annan äger fastighet, t ex radhus eller fritidshus. fått anmaning att lämna självdeklaration. Självdeklaration skall ävcn lämnas av den, som under år 1981 haft folkpension. dvs ålderspension. förtidspension/sjukbidrag. änkepension eller hustrutillägg. Samtliga pensionärer får även kompletterande folder med särskilda deklarationsupplysningar för pensionarer. Den som känner sig osaker på hur man deklarerar, kan erhålla sakkunnig hjälp. Örebro läns sparbank, Kumla. Hagendalsvägen 8. Föreningsbanken. Köpmangatan 26 och Skandinaviska Enskilda banken. Hagendalsvägen 12. har liksom tidigare år deklarationsby råer för allmänheten. Vid samtliga byråer uttages avgift. som varierar med tidåtgång och dekjarationens omfauning (antal bilagor ctc). Deklarationsbyråerna håller öppet under tiden 25 januari-15 fcbruari För sin planering kräver bankerna. att tidbestäilning göres några dagar innan deklarationen önskas utförd. Örebro läns sparbanks, Kumla, deklarationsbyrå Tidbeslällning göres på lelefon måndag och torsdag klockan samt tisdag. onsdag och fredag Föreningsbankens dcklaralionsbyrå Deklarationsbyrån håller öppet måndag-fredag mellan klockan och Måndag och torsdag även kloc- kan Samma tider gäller för tidbeställning på telcfon Skandinaviska Enskilda bankens deklarationsbyrå TidbestäUning göres i bankens växel. telefon måndag och torsdag klockan tisdag. ons dag och fredag klockan De. som anlitar någon av deklarationsbyråerna, skall ta med följande handlingar: 1 Den med posten erbållna förtryckta deklarationsblanketten års preliminära debetsedel. 3 Slutlig skattsedel för inkomståret 1980 (skansedeln som kom med posten vid slutet av år 1981). 4 Kontrolluppgifter avsecnde lön. arvoden och övriga ersäuningar undcr år Konrrolluppgih på utbetald sjukpenning. föräldrapenning etc under år Bankböcker med införd ränta för år 1981 samt evemuella kontoutdragperden 31 december 1981 och evenruella sparbevis vid deltagande i skattesparande eller skattefondsparande. 7 Kvitton på erlagda prcmier för livförsäkring, olycksfallsförsäkring. förarplatsförsäkring och avgift till arbetslöshetskassa. S Kvitto på ränteutgifter för lån (även ränta. som betalas enligt avbetalni ngskontrakt). 9 Kvitton eller andra bevis på utbetalda periodiska understöd under år Fastighets- och villaägare skull dessutom ta med uppgift om senast meddelade taxeringsvärde på fastigheten. II Övriga handlingar och amcckning4 ar. som kan ha betydelse för deklarationen. För alt underlätta arbetet för dcn. som ulför deklarationen. är det en fördel, om du tar med en kopia av förra årets självdeklaration. Lokala skattemyndigheten och länsstyrelsen besvarar även Erågoromskat tcr och deklaration. Boende i Kumla tillhör lokala skattemyndigheten i Hallsberg. Tolkhjälp till invandrare Invandrare. som på grund avspråksvårighetcr anser sig ha problem med sin deklaration, kan erhålla särskilt stöd i form av tolkhjälp. Invandrare, som behöver sådan hjälp för upprättande av deklaration. kan vända sig till studieförbundet Vuxenskolans invandrarbyrå, Stationsgatan 22. Kumla. tel Invandrarbyrån baröppet torsdagar och samt fredagar Kostnaden för tolkservice betalas av Kumla kommun. I Kumla kommun kan deklarationer lämnas i brevlådan intiu Stadshusets entre dygnet runt fram till och med den 15 februari 1982 klockan Kommunen vidarebefordrar sedan dek1ara tionerna till lokala skattemyndighetcn i Hallsberg. Slutligen - kom ihåg, att deklarationen ska lämnas senast måndagen den 15 februari 1982 klockan Lämnar du deklarationen för sent. kan du drabbas av förseningsavgift på mellan 100 och 300 kronor, vilken som rcgcl förs på slutskattsedeln. Vässa pennorna och kör igång. Lycka till! D 10 11

7 Du loe S,d,,- usets epl t d III I I o.1

8 Stadshuset plan för plan PLAN 2 PLAN 1 PO 1I S TEKNISKA VERKEN KOMMUNKANSLI KOMMUNKAN S U z «>- «'" <Il Cl.«'" '"Cl,«'" >-- o z o L...J o SAMMA NT RA OESRUM CAFETERIA z «>- «'" <Il Cl.«'" '" Cl,«'" >-- TORGET, ENTRE Ombyggnaden och nybyggnaden av Stadshuset år nu klar. På de närmaste fyra sidorna presenteras lokalerna översiktligt. 14 TORGET Före ombyggnaden innehöll stadshuset 95 kontorsarbetsplatser medan antalet anställda i huset var ca 110. Efter om- och tillbyggnaden finns ca 155 kontorsarbetsplatser och ca 140 anställda. Kostnaden för om- och tillbyggnaden kommer att uppgå till ca 14 miljoner kr, varav ca kr utgör inredning. 15

9 z. <:( «1l:J V1 o e::: "'C_l.n_ sus har e O vm meds' I. -, TIOR" rr1in'i\'fi'u I: I

10 Kulturnämndens vårprogram UTSTÄLLNINGAR Utställningshallen. Kuml:! bibliotek 23 januari-jl febmari LoUa Lindwall utställer textil konst 13 februari-4 "UllS Falkenbergs konslnärsgrupp utställer oljemålningar. akvareller. keramik. stengods. mosaik. skulptur, grafik och textil konst mars Keramik rrån Anderna mars Fllri)arnll En utställning från Riksu\ställningar som skildrar natur. folk och kultur i Nordens mest okända och minsta land. 27 mars-22 april Anglavaki och barnarbete Skulpturer i keramik av BittI' AlHng som bl a beskriver barnarbetet på en tändsticksfabrik i Örebro under förra seklet och även lar upp förskolebarnens situation idag. 24 april-l3 maj Skogsnliskol1ektivet En utställning från Folograficemrum om el! ar betskollektiv i norra Ångermanland. Kollektivet är mer eller mindre självförsörjande på giftfritt sko- och jordbruk. 17maj-6juni Livet och det En utställning från Riksutställningar med dikter och bilder av författaren Ingrid Sjöstrand och konstnären Kerstin Abram-Nilsson. 18 MUSIK Söndag 7 februari kl Johanneskyrkan Örebro kammarorkester, regionmusiken Solist: Kerstin Jansson Programmets höjdpunkt blir Georg Gershwins berömda storverk "Rhapsody in blue". vidare ingår musik av Stavinskij och Beethoven SÖ"dllg 28 mars ki17,()() Vandringskyrkan. HällabrOllet Barn- och familjekonsert med slagverkaren Rolf Bjelm. som demonstrerar alla instrumenten han har med sig -tillsammans vägande över el! tolloch låter uilgdomarna tillsammans med honom pröva hur det känns all spel;! i "världens största slagverksensemble.. Söndag 28 mars kl Husaren, Kumla Folkets hus Pulle Wickmans knrtetl ger jazzkonsen av både välkänt och mindre van ligt slag. allt dock försett med Wiekmans touch och improvisatoriska utvikelser. Fredag 16 april Metodistkyrkan. Kumla Kammarkonsert med Anlla Wallin. blockflöjt och Inger KulIgreIl. cembalo. Programmet innehåller musik från fle ra sekler. TEATER Barn- och famiijeföresliljningar, arrangerade av kulturuämndenlkumla teaterförening Söndag 7jebman' kl Kumla teater Den unge Lars i Wexiö skola för åldrarna från 13 år. Friteatern från Sundbyberg har gell sig in i en upptäcksfärd i Staffan Göthes text som skapats i samarbete med en grupp högsladieclever. Sondllg 2/ februari kl Kvarnkällaren, Kumla Folkets hus Alladins lumpa för aldrarna 7-9 iir. Modellteaterll i Kortedala kommer åter till Kumla och spelar äkta modellteater med kulisser från l800-talet och till levande musik på arabiska musikinstrument! Sondag 7 mars kl Kumla teater I skuggan aven näsa från 7 år En rolig och burlesk familjeföreställning med MIMenscmblen, full av mim, akrobatik. dans och slapstick, Söndag 21 mars kl/6.00 Husaren. Kumla Folkets hus En liten introduktion i Dramalek för yngre barn med föräldrar under ledning av två dramapedagoger. För att pejla intresset \"ore det önskvärt all intresserade snarast ringer till kulturnämndens kansli för information. Söndag 4 april kl Husaren, Kumla Folkets hus Donjuan från 10 år. Modcllteatem från Eskilstuna presenterardenna nya föreställnillg Om den spanske medelt;dshjälten Don Juans utveckling från pojke till man. en romantisk skräckhistoria. Dessutom planeras en barn- och familjeföreställning i Hardemo Q/lsdagen dell3 mars med Berils teatervärld för åldrarna 4-8 år Vu:ro:enteater på Kumla teater (abonnemangsföreställningar) I arrangemang av Kumla teaterförening Fredag /2 februari kl Sista förestiillningen med Friteatern. En berättelse om två, snart medelålders skådeartister som kämpal länge tillsammans och nu står vid ett vägskäl. Drömmen hägrar fortfarande om feta kontrakt, berömmelse. men där finns också verklighetens strapatser, tvivel och leda, :lllt skildrat med mycket akrobatik och gammal cirkusdisciplin. Fredag 5 mars kl 19.00; Kabaret med Musikteatern Oktober, Södertälje. Siinger. sketcher. monologer. musik och överraskningar - en rolig underhållning som kan omspiinna vilken form och genre som helst. Fredag 26 mars kl Den itusågade damen med Örebroensemblen. Delln;! pjäs, av den unge svenske dramatikern Staffall Göthe. vill säga att kunskaper skall kunna förenas med en lust att upptäcka och uppleva, vii kel i pjäsen spelas fram i en teaterform fylld av komik, tragik och musik. Dessutom planeras en abonnemallgsförestähnillg på en fredag kring månadskiftet februarimars med pjäsen Natlportiern - l1ughle av EugenI' O'NeiIJ med skådespelarna PerOscarsson och Tor [scda!. Du vet väl om att KUMLAN även kan erhållas som TALTIDNING? Du känner väl till att varje synskadad har rätt till denna service? För närvarande utnyttjar endast 44 kommuninvånare denna rätt. Det finns säkert fler, som skulle ha glädje av kommunal information i form av intalad kassett. För beställning av KUMLAN som TALTIDNING kan Du kontakta kommunkansliei, tel , Sigbrit Hägghult eller Örebro läns AVcentral, tel , Per Wahlström 19

11 I 15 _J3, 26/3. 16/- I I 10 6/5 ICI OiClC st U 21

12 Din sexåring är välkommen till förskolan Vi har reserverat en plats i deltidsgrupp för Din sexåring höstterminen Ett erbjudande kommer att skickas ut till samtliga sexåringar i kommunen under mars månad. Erbjudandet skickas ej till de som re dan har en förskoleplats i daghem. Förskolan (deltidsgrupp och daghem) vill ge barn möjlighet till samvaro med andra barn och i samarbete med hemmet hjälpa dem utveckla sin personlighet. Del finns ett mindre antal platser även för barn yngre än sex år, som behöver börja förskolan tidigare. I Kumla kommun finns deltidsgrupper på följande adresser: ROSEN, von Rosensteins väg 4 NORRGÅRDEN, Wilengatan Ytterligare information om verksam heten vid ovanstående förskolor lämoas av barnomsorgsass Inger Pettersson tel kl FYLSTA, Skolvägen 20 HAGA. Hagagatan 10 Ytterligare information om verksam heten vid ovanstående förskolor lämnas av barnomsorgsass Ingegerd Nilsson tel kl EKORREN. Carlens väg l EKEBY, Ekebygatan 14 SANNAHED, Barnstugan Ytterligare information om verksamhelen vid ovanstående förskolor lämnas av barnomsorgsass Marianne Eriksson tels8 350 kl Välkomna tul förskolan! Barnomsorgsavdelningen Vanja Björsso" Baroomsorgsinspekt&- Kontaktmän och kontaktfamiljer sökes Uppgifterna som kontaktperson år mycket varierande. Det kan t ex innebära att stödja och hjälpa ensamstående. familjer, ungdomar med tonårsproblem och missbrukare. Du som är intresserad och vill göra en samhällsinsats kontaktasolvig Paulsson, socialkontoret, Box 17, Kumla 1. Tel Fritidskontoret informerar Vintersportlovet februari KUMLA Kumlahallen BADMINTON Måndag. onsdag och fredag kl Medtag rackeloch bollar TENNIS tisdag och fredag kl Medtag racket och bollar BORDTf.1''JIro'lS måndag-fredag kl to.oo Medlag racket och bollar LUfTGEVÄRSSKYTTE Ilsdag och fredag k jxl Instruktörer friln Kumla Skylleförening SPORTDVKNTNG måndag och torsdag kl Utrustning finns att Una Inslruktörer från Kumladykarna BOWUNG mindag-fredag ki13.00-is.00 A\gift: 2:50 per sene Instruktörer [dn SK Merci OVRIGT VI SAMLAR FRt)tÄRKEN Fnmarksklubbenslokal Solhemsgatan t8 lisdag kl Film. fnmärksbingo. fnmärksauklion och annal kkl Arrangör: Kumla Fnmflrksklubb PONNYRIDNING Hagaby ridskola m:tndag och torsdag kl Arrangör: Hagaby Ridskola SPORTLOVSTRIAl. ÖRSTA KULLE Lördag 20 februan 1982 kiio.cxl-is.oo Åldrar: För 2S0 cc trialmotorcykel 16 åroch körkor1. För 7S cc ltialmotorcykel IS år eller 12 är och målsmans skriftliga intyg. Hjälm finns atlläna. Arrangör: Örebro MHF-distrikt och Kumla MHF-ungdom. ÖPPET HUS JOHANNESKYRKAN måndag-fredag kl frän 7 år Bordtennis. spel. e\ film. fika m m. Arrangör: SMU Johanneskyrkan Jo'RITlDSGÅ.RDEN 1'olALMEN oppen måndag-fredag friln ki13.jo Kortfilmer visas tisdag och onsdag kl Bordtennis, biljard. s.'illskapsspc1. hobby. serve Ting m m. SPORTLOVSDANS FRITIDSGÅRDEN MALMEN fredag kl Entre KVARTERSGÅRDEN FVLSTA SKOLA Öppen: måndag-onsdag kl Kortfilmer V\SllS tisdag kl Bordtenms. biljard, Ilskapsspel, hobb) m m. folkets HUS BIO måndagen den 22 februari och torsdagen den 25 februari Båda dagarna kiis.oo EnlTt SIMHALLEN, KUMI.AHALLEN Gratis bad för all skolungdom tisdag. onsdag och fredag kl Handduk. och svamp är dock avgiftsbelagd. 23

13 Gruppkorsband ISBANA, ldrottsparken, KUMI.A Allmän ilr.:ning under sportlovs\ eclr.:an mindag-fredag Ir.:l (> 45 (kl Ulan Ir.:lubba) lördag kl Ulan klubba söndag kl med klubba BYGGET. ÅSBRO Rasl5tugan öpprn dagligen under sportlmis\ee kan meuan Itl Uppmärkla skidspår. El.WUSSPAREN 1 VIlIskogen och DJupadalsparkcn bjuder p:. väl preparerade skidspår. ÄBYTORP GYMNASTIKSAl.EN STENESKOLA måndag och torsdag kl Bordtennis. innebandy. \'ol1e}'ooll m m. Kortfilmer \'Isas I gymnlciuksakn lor.ldag kl HÄLLABROTTET FRITIDSGÅRDEN TALLÄNGENS SKOLA Öppen måndag-lorsdag kl Kortfilmer visas onsdag kl Bordlenms. bilj3td. sji11skapsspel. hobby mm. SANNAHED KVARTERSGÅRDEN. CE.VfRUl'.IHUSET Öppen måndag-torsdag kl Kortfilmer visas onsdag kl Bordtennis. siillskapsspel m m. KVARNTORP KVARTERSGÅRnt:N Öppen måndag-lor!;dag kl Kortfilmer \"Isas måndag kl Bordtcnnis. sällskapsspel m m. EKEBY KVARTERSGARDE."i. KARNSfUGAN Öppen måndag-torsdag kl Kortfilmer visas mndng kl Bordtennis, sällskaplx'lm m. HARDEMO IfARDEMO SKOLA Kortfilmer \"\S3S torsdag kl RESOR ONSDAG de.. 2J februari 1982 Sktdrcsa till Kllsllcrgen. För de som VIII Aka längdakmng ocll pulka går buss 1111 Ånnaboda och för de som vill åka utför går buss hll Storstenshöjdcn. FREDAGEN den 26 rebruari 1982 Skidresa till StoTSlcnsMjden. Avresa båda dagarna från JärnvägsSlallonen. KlIrnia kl 09.30, återresa kl Pris; 20 kronor. Medlag matsäek samt pengar för e.'cnlllelll IIftkort. Föranmälan göres ull fnudskontorel tel senll"il fredagen den 19 februan kl Ledare medföljer Friskvårdscentralen i Kumla Adress: DjupadaJsbadet Vi erbjuder Att. 1 Medicinsk rådgivning (med läkare) samt kost- och motionsråd inkl tesl Alt. 2 Medicinsk rådgivning (med sköterska) samt kost- och motionsrid inkl test Alt. 3 Endast konditionstest Öppen onsdagar Beställ tid på tel

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande

Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande 2006 Sommar- och extrajobb Information till skolungdom och studerande Arbetsgivaren måste enligt lag dra skatt från din lön. Skatteavdraget kan bli för stort för dig som bara jobbar extra. Jämka så blir

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Samarbetspartners Navets Fritidsgård Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Visit Värnamo Gummifabriken Träffpunkt Vråen Tekniska Kontoret Sörsjö Ridskola Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo

Läs mer

SPORTLOVS PROGRAM. 5 OS-tävlingar. LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an. ...där alla kan bli vinnare!! (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Sälen

SPORTLOVS PROGRAM. 5 OS-tävlingar. LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an. ...där alla kan bli vinnare!! (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Sälen Sälen SPORTLOVS PROGRAM LINDESBERG 2014 för dig i 4-9:an (men i vissa fall även andra åldersgrupper) Skridskor Biljard för tjejer ACTIC Hockey utan skridskor? 5 OS-tävlingar Curling Bowling Skytte Pulkarace

Läs mer

Kommunbladet oktober 2014

Kommunbladet oktober 2014 Kommunbladet oktober 2014 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nr 7. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under oktober månad? Ring växeln, telefon 0918-140 00 eller Sofie

Läs mer

för Filofax A av Joakim Hertze

för Filofax A av Joakim Hertze Året för Filofax A av Joakim Hertze oktober december vecka denna vecka. måndag. tisdag. onsdag december januari Nyårsafton torsdag. Nyårsdagen fredag lördag söndag januari vecka denna vecka måndag tisdag.

Läs mer

Höstlovs Program 2015

Höstlovs Program 2015 Höstlovs Program 2015 Aktiviteter, evenemang och tips för unga Planering inför höstlovet 2015 Inför höstlovet har Laholms kommun tillsammans med andra aktörer i kommunen och regionen samlat material som

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

aktiviteter på MFK 18 22 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

aktiviteter på MFK 18 22 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 22 augusti aktiviteter på MFK 18 22 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Sommarfritids Sommarfritids 15.00 Tvspelsturnering (Peter) 14.00 Biljardturnering (Abbe) 14.45 Film

Läs mer

Anne-Marie Mårtensson Kommunalpensionärerna, ersättare. Onslunda Pensionärsförening, ersättare. Brösarps pensionärsförening

Anne-Marie Mårtensson Kommunalpensionärerna, ersättare. Onslunda Pensionärsförening, ersättare. Brösarps pensionärsförening Rådsprotokoll 1 Närvarande: Åke Ranteg Ulf Persson Kjell Fröjd Gun Hedar Ordförande (m) Ledamot (c) Brösarps pensionärsförening Tranås pensionärsförening Tage Andersson SPF Klubb 67 Agne Persson Kommunalpensionärerna

Läs mer

UNGDOMSGÅRDEN TRYCKERIET Pingstkyrkans egen fritidsgård. Kom för att fika, spela spel och umgås!

UNGDOMSGÅRDEN TRYCKERIET Pingstkyrkans egen fritidsgård. Kom för att fika, spela spel och umgås! 2016 LÖRDAG 20 FEBRUARI UNGDOMSGÅRDEN TRYCKERIET Pingstkyrkans egen fritidsgård. Kom för att fika, spela spel och umgås! Dag: 20 feb Tid: kl. 19.00-24.00 Plats: Pingstkyrkan, Stationsg. 6 Ålder: 12-20

Läs mer

Sommarläger i Åsbro för dig som slutar årskurs 6 Träffa nya vänner, paddla kanot, teambuilding, mys vid lägerelden och mycket mer!

Sommarläger i Åsbro för dig som slutar årskurs 6 Träffa nya vänner, paddla kanot, teambuilding, mys vid lägerelden och mycket mer! 2014 RESOR Resa till Skara sommarland Dagsresa till Skara sommarland för sol, bad och äventyr Dag: 12 augusti Tid: 09.00-19.00 (avresa från Kumla busstation, kom i god tid) Ålder: 13 år och äldre, yngre

Läs mer

Centrala byggnadskommittén (CBK) 1971-1982 Register över serierna

Centrala byggnadskommittén (CBK) 1971-1982 Register över serierna (CBK) 1971-1982 Register över serierna A1 F1A F1B F1C F1D Protokoll Byggnadshandlingar för servicehus och ålderdomshem Byggnadshandlingar för skolor Byggnadshandlingar för barnstugor och förskolor Byggnadshandlingar,

Läs mer

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås

KARLSLUNDS MÖTESPLATS. MÅNADSPROGRAM December Västerås stad Västerås MÅNADSPROGRAM December 2017 KARLSLUNDS MÖTESPLATS MÅNADSPROGRAM December 2017 Västerås stad 721 87 Västerås 021-39 00 00 www.vasteras.se Aktiviteter december 2017 Varje vecka: Måndag: Tisdag: 13.30 Sittande

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

Torsås. kommun. Sportlov februari. Program

Torsås. kommun. Sportlov februari. Program Torsås kommun Sportlov 2014 17 23 februari Program Måndagen den 17/2 Innebandy för alla i Torsås sporthall kl. 10.00 12.00. Samling kl. 10.00. Innebandyklubbor finns att låna. Arr: Skol-IF Innefotboll

Läs mer

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25

onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-12-15 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 15 december 1993, kl 17.00-17.25 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

PROVA-PÅ SKATE, KICKBIKE, INLINES, BMX Ta med egen utrustning. #JIDDRAHEM Vi gör egna program i appen Jiddr och bjuder på fika.

PROVA-PÅ SKATE, KICKBIKE, INLINES, BMX Ta med egen utrustning. #JIDDRAHEM Vi gör egna program i appen Jiddr och bjuder på fika. 2015 SÖNDAG 25 OKTOBER NKF NIGHTSESH Nerikes Kickbikeförening arrangerar en kickbikenatt. Åkning, film, musik, häng m.m. Dag: 25-26 okt Tid: kl. 20.00-09.00 Plats: Aktivitetshuset Ålder: 12-19 år Max antal

Läs mer

HÖSTLOVSBIO PÅ PARK BIO, VARA

HÖSTLOVSBIO PÅ PARK BIO, VARA HÖSTLOVSBIO PÅ PARK BIO, VARA LYCKAN, KÄRLEKEN OCH MENINGEN MED LIVET Fred 29/10 19.30 Lörd 30/10 19.30 Sönd 31/10 19.00 Onsd 3/11 19.30 Barntillåten. Biljettpris 75 kr THE LAST AIRBENDER IN 3D Fred 5/11

Läs mer

VÅRGÅRDA BIBLIOTEKS HÖSTEN 2015. Omslagsfoto: (CC0 1.0)

VÅRGÅRDA BIBLIOTEKS HÖSTEN 2015. Omslagsfoto: (CC0 1.0) VÅRGÅRDA BIBLIOTEKS HÖSTEN 2015 Omslagsfoto: (CC0 1.0) Sista tisdagen i varje månad, kl.16.00-17.00, med start 25/8: Bokklubb Bokklubb för dig som är 9-12 år. Vi pratar om böcker vi läst/lyssnat på och

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung

Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung V O L T 4 4 S a k Ö c H Ve Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung Höstlov i stallet Kom och borsta och rykta på Nyckelbys hästar! 28-30 oktober 15.00 samlas vi fo r att pyssla

Läs mer

Katerina Janouch. Foto: Peter Knutsson. Kulturlördag 15 november. Kumla kultur

Katerina Janouch. Foto: Peter Knutsson. Kulturlördag 15 november. Kumla kultur Katerina Janouch. Foto: Peter Knutsson. Kulturlördag 15 november. Kumla kultur Program November december 2014 November Lördag 1 november kl. 18.00 Opera-Live från Metropolitan, New York Carmen Bizet Biljettpris:

Läs mer

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015

Påsklov 2015. Påsklov. Hörby 30 mars-6 april 2015 Påsklov 2015 Hörby 30 mars-6 april 2015 Bada och lek på Lågedammsbadet Vi kommer ha vår populära leksak, bläckfisken, i vattnet måndag-torsdag 11.00-15.00 (ingen motionssimning denna tid). Skärtorsdag

Läs mer

Afasiverksamheten i Stockholm

Afasiverksamheten i Stockholm Text och siffror Talstöd Afasiverksamheten i Stockholm Materialet Talstöd Text och siffror finns att ladda ner på www.afasicirklar.se och får användas fritt. Mer information: SV Stockholm tfn: 08-679 03

Läs mer

Regler för Misterhults förskola 2012/2013

Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Regler för Misterhults förskola 2012/2013 Hur kan du skaffa kunskap om Ditt/Dina barns vardag? Varje år har förskolan ett öppet hus då man kan se sina barn arbeta. Utvecklingssamtal hålls tillsammans med

Läs mer

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun

Burlövs kommun. Bild: Jimmy Wallin. Februarilovet. Burlövs kommun Burlövs kommun Bild: Jimmy Wallin Februarilovet Burlövs kommun 2014 MÅNDAG 17 FEBRUARI Snusk och annat förbjudet med Dan Höjer Det är nog svårt att tänka sig en mer passande än författaren Dan Höjer när

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

Förskoleklass Bubblan

Förskoleklass Bubblan Sida 1 av 5 Skarpnäcks skola Förskoleklass Bubblan Bulleribock telenr: 0761291067 Bubblan telenr: 0761294382 Öppning och stängningsfritids telenr: 50815626 Veckobrev 30 mars 2012 för vecka 14, 16 och 17

Läs mer

Kommunbladet december Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna. Ansök om bygdemedel

Kommunbladet december Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna. Ansök om bygdemedel Kommunbladet december 2016 Det här är en lättläst sammanfattning av information från Norsjö kommun. Kommunväxeln har ändrade öppet-tider under julhelgerna Fredag 23 december, fredag 30 december och torsdag

Läs mer

S P O R T L O V E T 2 0 1 0

S P O R T L O V E T 2 0 1 0 S P O R T L O V E T 2 0 1 0 Var så god här är vårt lovprogram för 2010 Som du ser så finns det en hel del av trevliga aktiviteter, som våra föreningar, företag och även vissa kommunala nämnder bjuder på

Läs mer

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT)

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) SKV 323 utgåva 1 Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) Denna information vänder sig till ägare av småhus ägare av lantbruksenhet med småhus Du kan få skattereduktion om

Läs mer

SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA i mån av bra snötillgång:

SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA i mån av bra snötillgång: SPORTLOVSPROGRAM 2015 SKIDSTUGAN I VANSBRO: Skidspår alternativt från 2 km till 10 km, elljusspår 2,5 km. Grillplats med slogbod. VAIK SKIDOR för upplysning telefonsvarare 0281-713 01 SKIDSPÅR i DALA-JÄRNA

Läs mer

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu!

Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Samhällsinformation till alla hushåll i Hammarland Genom premiärvisningen onsdagen den 4.6.2014 kl. 18.00-21.00 är tomterna på Öra strand nu till salu! Prospekt kan hämtas från kommunkansliet. Det kan

Läs mer

Sportlov. Hörby februari 2016

Sportlov. Hörby februari 2016 Sportlov 2016 2016 Hörby 22-26 februari 2016 Skapa och pyssla: Sportlov på museet Sporta inomhus på museet. Hos oss kan du sporta med andra redskap; sax, penna, garn, färger och mycket annat. Du gör utsmyckningar

Läs mer

Kultur- och fritid februari (vecka 8)

Kultur- och fritid februari (vecka 8) Kultur- och fritid 20-26 februari (vecka 8) 2017 Färgelanda fritidsgård Välkommen till Fritidsgården, vi har öppet under sportlovsveckan som vanligt! Öppettiderna är: Måndag 13.30-16.30 årskurs 4-6 17.00-19.00

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

PROGRAM HÖSTEN Foto Sia Magnusson

PROGRAM HÖSTEN Foto Sia Magnusson PROGRAM HÖSTEN 2015 Foto Sia Magnusson Göteborg i augusti 2015 Hjärtligt välkomna tillbaka efter sommaruppehållet! Hoppas att ni alla kunnat njuta av sommaren. Vi hoppas också att ni har möjlighet att

Läs mer

aktiviteter på MMK 19 23 januari LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

aktiviteter på MMK 19 23 januari LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG aktiviteter på MMK 19 23 januari LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Äventyrsklubben 14.30 16.00 Dansklubben 15.00 Film Frukt 16.00 16.00 16.00 16.00 UTE på skolgården SAL 3 Ute-lek Ute-lek

Läs mer

Välkommen till Hjo. En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun

Välkommen till Hjo. En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun Välkommen till Hjo En guide för dig som är nyanländ i Hjo kommun Att börja med Som ny i Sverige finns det några saker som är viktiga att börja med, dessa är: Folkbokföring Fullständigt personnummer ID-kort

Läs mer

aktiviteter på MFK 8 12 Juni

aktiviteter på MFK 8 12 Juni aktiviteter på MFK 8 12 Juni LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Hemvist Biljardcupen (Abbe) Avslutningsbiljard mot personal Skolavslutning Öppet för de som har anmält sig Öppet för de som har anmält

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

April Månadsprogram för mötesplats Sommarro

April Månadsprogram för mötesplats Sommarro Pris: 15kr April Månadsprogram för mötesplats Sommarro Foto: Gith Hanzon Onsdagen den 1 april kl 11-15 är du välkommen till Pulken i Yngsjö för att se på Tranorna. Denna eftermiddag hälsas äldre och rullstolsburna

Läs mer

Varje dag. 09.00-16.00 Skidskola för alla inriktningar. Bokas i Sportservice

Varje dag. 09.00-16.00 Skidskola för alla inriktningar. Bokas i Sportservice PÅSKPROGRAM 2015 Varje dag 07.00-20.00 Badavdelningen är öppen. Simma till lugn musik, från 16 år. Alla dagar kl. 07:00-09:00 & 18:30-20:00. 07.00-10.00 Frukostbuffén står uppdukad i kopparsalen 08.45-16.30

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler

Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Nr 114, oktober 2013 Assyriska Föreningen i Södertälje inviger sina lokaler Assyriska föreningen i Södertälje inbjuder alla till invigningen av nya Assyriska Kulturhuset. Invigningen firas med ett fullspäckat

Läs mer

onsdagen den 17 november 1993, kl 17.00-17.45

onsdagen den 17 november 1993, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1993-11-17 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Stadshuset, Storrummet onsdagen den 17 november 1993, kl 17.00-17.45 Sven-Ove Cederstrand,

Läs mer

Arrangörer. Fråga mer:

Arrangörer. Fråga mer: 18 april 24 april 2016 Arrangörer ABF Barkhyttans byalag Entré Ungdom Folkets Hus Föreningen Nya Vävstugan Hofors Bibliotek Hofors Finska Förening Hofors Hembygdsförening Hofors kommun Hofors Konstintresse

Läs mer

Sportlovs- program 2013 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290

Sportlovs- program 2013 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Sportlovs- Nöjeshuset ******************************** program 2013 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Drop in alla dagar Kl. 12:00 17:00 Tel. 0471-125 55 www.nojeshuset.nu Bowling

Läs mer

Sportlovsaktiviteter 2017

Sportlovsaktiviteter 2017 Sportlovsaktiviteter 2017 Öppen sporthall: Äntligen lite ledighet igen! I år är vi glada att kunna presentera ett sportlovsprogram med mycket roligt att hitta på. Hoppas du hittar något som passar och

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Sportlovsprogram 17-23 februari 2014

Sportlovsprogram 17-23 februari 2014 Sportlovsprogram 17-23 februari 2014 Framtagen av Bromölla kommun Turism & Fritid i samarbete med Kultur & Bibliotek Med reservation för ev. ändringar och tryckfel Måndag 17/2 Måndag 17/2 NYMÖLLA FRITDSGÅRD

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren

Studenthäfte. För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Studenthäfte För dig som är student och söker försörjningsstöd vid Umeå Kommun under sommaren Information till Studerande som söker försörjningsstöd under sommaren Du som inte har din sysselsättning och

Läs mer

Aktiviteter på mmk 9 13 Mars LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Aktiviteter på mmk 9 13 Mars LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter på mmk 9 13 Mars LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Hemvist Äventyrsklubben Frågesport Film Sal 3 Sal 2 14.40 Fotboll 15.30 Fortet 3-4 16.20 Dubbeldriva 3:or 15.35 Volleyboll 16.30 Badminton

Läs mer

Vilka tycker du är de bästa valen?

Vilka tycker du är de bästa valen? Vilka tycker du är de bästa valen? På vår webbplats www.respect4me.org kan du titta på berättelserna om våra liv och de situationer vi råkar ut för. Varje berättelse börjar på samma sätt med en kort film,

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT. 3-7 mars

MARIA KLUBBNYTT. 3-7 mars Här ser vi Isabellas fina målning inspirerad av figurerna i Dumma mej (filmen). Denna tidning är en bildspecial med många av de roliga saker vi gjorde under lovet. 3-7 mars MARIA KLUBBNYTT aktiviteter

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun

Aktiviteter i Eslövs kommun Aktiviteter i Eslövs kommun höst och vinter 2013 Öppet för alla! AKTIVITETER I ESLÖV Aktivitetshuset Karidal Karidal är en mötesplats för kommunens invånare där alla är lika välkomna. Här finns möjlighet

Läs mer

SPORTLOV! För ett aktivt sportlov för barn och ungdomar!

SPORTLOV! För ett aktivt sportlov för barn och ungdomar! snämnden SPORTLOV! Aktiviteter i samarbete mellan Älmhults föreningar och Kultur- och Fritidsnämnden För ett aktivt sportlov för barn och ungdomar! Postadress Box 500, 343 23 Älmhult Besöksadress Stortorget

Läs mer

Fest i AKC. AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte. Nr 115, november 2013. Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter,

Fest i AKC. AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte. Nr 115, november 2013. Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter, Nr 115, november 2013 AKC kallar sina medlemmar till ett extra medlemsmöte Kära medlemmar i Assyrien Kulturcenter, Ni har tidigare fått information om att AKC:s hyresavtal har sagts upp av vår hyresvärd

Läs mer

näringsliv en förutsättning för Kumla bibliotek en stark kommunal ekonomi KUMLAN lnlormalionsblad för Kumla kommun

näringsliv en förutsättning för Kumla bibliotek en stark kommunal ekonomi KUMLAN lnlormalionsblad för Kumla kommun Kumla bibliotek Oppetlider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus. Skolvagen 12. KUMLA lel88190 Månd - fred 12-20 Iörd 11-14, sönd 16-18 Fllialer HALLABROTTET Tallängens skola. lel 724 13 TlSdl0-14 onsd och tofsd

Läs mer

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem.

NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS. !Vi bjuder på fika och informerar om vårt möte och vem som kommer att bo hos vem. av 5 1 NYHETSBREV YOUTH WITHOUT BORDERS Vårt första nyhetsbrev Jag hoppas att ni alla vet vid detta laget vad era ungdomar håller på med här i skolan efter lektionstid. Annars är det kanske tid att ni

Läs mer

Vinterveckan 28 februari - 9 mars

Vinterveckan 28 februari - 9 mars Vinterveckan 28 februari - 9 mars Vinterveckan börjar med Lycksele vårmarknad och avslutas helgen efter med att Lycksele IF arrangerar JSM på längdskidor. Vinterveckan ska vara årligen återkommande och

Läs mer

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd)

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) Alla som bor i Sverige och inte kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt att söka försörjningsstöd. Det betalas ut av kommunens socialförvaltning.

Läs mer

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Några viktiga gränser

Bostadsbidrag. barnfamiljer. Vilka barnfamiljer kan få bostadsbidrag? Några viktiga gränser Bostadsbidrag barnfamiljer Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror på dina inkomster, dina boende kostnader, bostadens storlek och hur många barn du har. Du söker

Läs mer

Badet har öppet för personer med funktionsnedsättning. Medföljare får också bada. Badkort för sommaren kostar inget. Badet öppnar lördagen den 3 juni

Badet har öppet för personer med funktionsnedsättning. Medföljare får också bada. Badkort för sommaren kostar inget. Badet öppnar lördagen den 3 juni Badet har öppet för personer med funktionsnedsättning. Medföljare får också bada. Badkort för sommaren kostar inget. Badet öppnar lördagen den 3 juni Stora Sköndalsbadet har en handikappanpassad 25-metersbassäng.

Läs mer

Sportlovsprogram. Skridskoåkning. Sportdag. Träning. Fotboll. Lovbio. Sagostund

Sportlovsprogram. Skridskoåkning. Sportdag. Träning. Fotboll. Lovbio. Sagostund Sportlovsprogram Skridskoåkning Sportdag Träning Fotboll Lovbio Sagostund Sportlovsprogrammet 2017 I sportlovsprogrammet publiceras Fritid- och Kulturs verksamheter i samarbete med förenings- och näringsliv.

Läs mer

Allaktivitetshuset. Kungshällan

Allaktivitetshuset. Kungshällan Allaktivitetshuset Kungshällan Programblad för 1 September 31 Januari 2014 2015 1 Kungshällan Lilla Torg 1 243 30 Höör Mötesplatsen för ALLA seniorer Här finns det möjlighet att träffas och umgås, ta en

Läs mer

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Program Hösten 2017 Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Sagostunder Att läsa och lyssna tillsammans är toppen! På våra sagostunder läser vi både ur de allra senaste bilderböckerna och

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2

Finjasjöns strand vid Skyrup. Nära naturen vid ås & sjö. www.matterodsbyalag.se. Byabladet 2014 Nr 2 Finjasjöns strand vid Skyrup Nära naturen vid ås & sjö www.matterodsbyalag.se Byabladet 2014 Nr 2 Aktiviteter 2014 12 maj Trivselkväll vid Agdas stuga kl 18,00. Vårstädning av stugan och i trädgården.

Läs mer

Skurups kommun För dig som är ny i Sverige

Skurups kommun För dig som är ny i Sverige Skurups kommun För dig som är ny i Sverige Innehållsförteckning Skurups kommun... 3 Arbetsförmedling, Migrationsverket... 4 Utbildning i svenska... 5 Skola... 6 Förskola... 7 Fritidshem... 7 Fritidsgårdar...

Läs mer

Äntligen är det sportlov! Det finns massor av roliga aktiviteter att välja bland under hela veckan - även om det inte är snö. En del av aktiviteterna

Äntligen är det sportlov! Det finns massor av roliga aktiviteter att välja bland under hela veckan - även om det inte är snö. En del av aktiviteterna a k c e 8 V Sportlovsprogrammet 2013 Äntligen är det sportlov! Det finns massor av roliga aktiviteter att välja bland under hela veckan - även om det inte är snö. En del av aktiviteterna kräver föranmälan

Läs mer

Sportlov. Hörby 16-20 februari 2015

Sportlov. Hörby 16-20 februari 2015 Sportlov 2015 2015 Hörby 16-20 februari 2015 Skapa på museet och se den fantastiska utställningen Undrien Kom till Undrien, hälsa på i Trottoarien! Se den fantastiska utställningen och låt fantasin flöda

Läs mer

Välkommen till AKC Årsmöte

Välkommen till AKC Årsmöte Nr 127, mars 2015 Välkommen till AKC Årsmöte Datum: söndag den 15 mars 2015 Tid: 14:00 Plats: Föreningens lokaler I och med detta meddelas följande: 1- Kallelse, dagordning, verksamhetsrapport * Du kallas

Läs mer

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom

KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom KULTURVECKA 13-19 APRIL DAG FÖR DAG Hela veckan Plats: Galleri Boken Öppet måndag fredag 10-18 Arrangör: Entré Ungdom UNGA KONSTNÄRER En konstutställning av och med barn och unga från vårens konstkurser

Läs mer

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014

Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 Så här fyller du i blanketten: Inkomstförfrågan för beräkning av avgift år 2014 För att kunna räkna ut din avgift för 2014 behövs aktuella uppgifter om dina inkomster och boendekostnader. Vi ber dig därför

Läs mer

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5

6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6. SVENSKA OCH BILD ÅK 5 6.1. Elevenkät, Svenska i skolan Vad tycker du? Sätt kryss i de rutor som stämmer med vad du tycker. Hur viktigt är det att (mycket viktigt, ganska viktigt, inte särskilt viktigt,

Läs mer

Medborgardialog Sjöbo bibliotek

Medborgardialog Sjöbo bibliotek Medborgardialog Sjöbo bibliotek 1 Hur gammal är du? Namn Antal % Yngre än 15 11 13,8 16-20 4 5 21-30 4 5 31-40 9 11,2 41-50 11 13,8 51-60 18 22,5 61-70 13 16,2 71-80 7 8,8 Äldre än 80 3 3,8 Total 80 100

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Studieprogram 2015/2016. För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning NYHETER

Studieprogram 2015/2016. För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning NYHETER NYHETER Enkel matlagning, Rytmik och Så funkar sex NYHETER Hälsokörkort och Träslöjd Studieprogram 2015/2016 För dig som har en funktionsnedsättning och för dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning

Läs mer

MMK-NYTT 13-17 september. Den här veckan kan man anmäla sig till Premier League på MMK!

MMK-NYTT 13-17 september. Den här veckan kan man anmäla sig till Premier League på MMK! MMK-NYTT 13-17 september Den här veckan kan man anmäla sig till Premier League på MMK! LOKAL Köket/Aktiviteter MÅNDAG Lär dig spela Blockus AKTIVITETER PÅ MMK 13 17 SEPTEMBER TISDAG ONSDAG TORSDAG Bakning

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

BIBLIOTEKET BJUDER NY PÅ NÄTET HÖGLÄSNING TRÄDGÅRDSKVÄLL FÖRFATTARAFTON. och mycket annat

BIBLIOTEKET BJUDER NY PÅ NÄTET HÖGLÄSNING TRÄDGÅRDSKVÄLL FÖRFATTARAFTON. och mycket annat BIBLIOTEKET BJUDER TRÄDGÅRDSKVÄLL FÖRFATTARAFTON NY PÅ NÄTET HÖGLÄSNING och mycket annat 24 SEPT (lör) kl. 18:30-20:00 Poesicafé (Laholms kulturnatt) Stadsbiblioteket.Ta tillfället i akt och läs upp dina

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Sportlovsprogram. Skridskoåkning. Sportdag. Träning. Fotboll. Lovbio. Sagostund

Sportlovsprogram. Skridskoåkning. Sportdag. Träning. Fotboll. Lovbio. Sagostund Sportlovsprogram Skridskoåkning Sportdag Träning Fotboll Lovbio Sagostund Sportlovsprogrammet 2017 I sportlovsprogrammet publiceras Fritid- och Kulturs verksamheter i samarbete med förenings- och näringsliv.

Läs mer

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986.

BIDRAGSNORMER. FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. BIDRAGSNORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE att gälla fr. o m 1984-01-01. Reviderad enligt kommunfullmäktiges beslut december 1986. Reviderad att gälla fr.o.m. 1991 Reviderad att gälla fr.o.m. 1993

Läs mer

aktiviteter på MMK 24 28 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

aktiviteter på MMK 24 28 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG aktiviteter på MMK 24 28 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Bordshockey Pingisturnering Frågesport (Jonas) Biljardturnering Bak (Oscar) Film Frukt 16.00 16.00 16.00 16.00 UTE

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

Sportlov! Läsa böcker, spela spel, bowla, frågesport, rida, lata sig, åka skridskor, pyssla, sova, modellflyg, slalom, mysa, simma

Sportlov! Läsa böcker, spela spel, bowla, frågesport, rida, lata sig, åka skridskor, pyssla, sova, modellflyg, slalom, mysa, simma Sportlov! Läsa böcker, spela spel, bowla, frågesport, rida, lata sig, åka skridskor, pyssla, sova, modellflyg, slalom, mysa, simma Fagersta kommun 2014 Innehåll Bowlinghallen...2 Backhoppning...2 Biblioteket...2

Läs mer

Bya Nytt. Vintern 2012/2013. Ansvarig utgivare:

Bya Nytt. Vintern 2012/2013. Ansvarig utgivare: Bya Nytt Vintern 2012/2013 Ansvarig utgivare: Ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamöter: Suppleanter: styrelse för 2012 består av: Robert Edskär Lars Högstomm Iris Berg Roland Berg Markus Brander Simon

Läs mer

FRITIDSPROGRAM November 2012

FRITIDSPROGRAM November 2012 FRITIDSPROGRAM November 2012 Teater Mimulus Eldshow Kulturnatten 21/9 i Museiparken 1 FRITIDSAKTIVITETER FÖR DIG SOM BOR I KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUN Karlstads Kommuns Fritidsverksamhet (LSS) För personer

Läs mer

Aktiviteter på MFK MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. Oneball (Istvan) Ringar & lianer Sofia

Aktiviteter på MFK MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. Oneball (Istvan) Ringar & lianer Sofia Aktiviteter på MFK Hemvist Sal 3 MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Frågesport (Istvan) Teater 15.45 (Linnéa) 14.40 Satsbräda 15.30 Trampett 3:or 16.20 Pricken Pingisturnering (Babis) Teater 15.30 (Linnéa)

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer