ett år som alla andra!? Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun. A v kommunalrådet Sven-Ove Ceders/rana

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1982 - ett år som alla andra!? Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun. A v kommunalrådet Sven-Ove Ceders/rana"

Transkript

1

2 Kumla bibliotek Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA lel Månd-fred 12-20, lörd 11-14, sond FIlialer; HALLABROTIET Tallängens skola, lel Tisd 10-14, ensd och torsd 10-14, KUMLABV (BARNBIBLIOTEK) Kjellingatan 20. lels8 198 M{).nd 12-16, onsd och forsd 10-12, KVARNTORP Se särskild information! SANNAHED Gentrumhuset, tel Månd 17-20, \isd och fred ABYTORP Posthuset, tel Månd och tisd 18-20, fred BIBLIOTEKEN HALLER STANGT: långfredagen, påskafton, påskdagen, annandag påsk, 1 maj. Kristi himmelfärdsdag. pingstafton, pingstdagen och annandag pingst. Skärtorsdagen den 8 april stänger huvudbiblioleket kl och filialen j Hällabroltet kl Fredagen den 30 april stänger huvudbibliolekel kl Onsdagen den 19 maj stänger huvudbiblioteket kl och filialen i HällabroIlet kl Turlista för bokbussen finns på annan plats. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare: Kommunalrådet Sven Ove Cederstrand Redaktör: Kanslichef Stig Alund Posfadress: Box 17, 692 Ot KUMLA 2 SAGOSTUNDER Sagostunderna börjar vecka 3 och hålles på följande dagar och tider: Kumla, huvudbioliolekel onsdagar kl Kumlaby barnbibliotek torsdagar kl Sannahed. bibi filialen tisdagar kl Abytorp, bibi filialen fredagar kl Hörsts blåbandslokal torsdagar kl Ekeby barnstuga varannan måndag kl Kvarntorp bibi filialen torsdagar klls.30 Barn mellan 3-5 år är välkomna till sagostunderna, som varar 30 min. Satutuokiot suomeksl Kumlaby Kirjastossa lauantai klo Satuluokiot on tarkoitenu lapsihe 3-5 vouliaille. Besöksadress: Stadshuset, Kumla torg Telefon: (växel) Nästa nr utkommer månadsskiftet maj! juni 1982 \ ett år som alla andra!? A v kommunalrådet Sven-Ove Ceders/rana I all tysthet firades vid årsskiftet ett jubileum i Kumla. Då var det nämligen exakt 40 år sedan Kumla blev stad. Den tilldragelsen firades med stor pompa och ståt på Kumla torg nyårsafton Men även nyårsafton 1981 var Kumlaborna samlade på Torgel. Anledningen var dock inte jubilect. I stället gällde saken Polen. Det polska folkets öde har gripit nästan alla människor mycket hårt. Därför beslöt samtliga politiska partier i kommunen, kyrkorna och hjälporganisationerna att manifcstera sin solidaritet med polackerna. Under nyårsaftonens förmiddag gjordes en bössinsamling. På kvällen möttes åtskilliga Kumlabor på Torget för att della i ett möte och därefter ml'lrschera med facklor till Kumla kyrka där en förbön för Polen och fortsatt penninginsamling anordnades. Det här arrangemanget - som för övrigt inbringade kr till Polens barn - är typiskt för Kumla. När det verkligen gäller ställer alla organisationer upp som en person och gör gemensam sak aven fråga. Vi kan vara glada över att ha det här samarbetsklimatet i vår kommun. Inget tyder heller på att vi i framtiden skulle få det sämre i del här avseendet. Att 1982 skulle bli ett år som i någon större grad avviker från tidigare år har jag heller ingen anledning att befara. Året kommer naturligtvis att i tämligen stor utsträckning präglas av de allmänna valen den 19 september. Redan från maj månad och fram till valdagen kommcr en intensiv valkampanj att föras av samliga politiska partier. Vi kommer att få veta vad olika partier vill genomföra under den kommande treårsperioden och vi kommer au matas med trycksaker i våra brevlådor. Det finns dock frågor som fördunklar den ljusa bilden av vår kommun. Vi har hittills varit tämligen förskonde från allvarligare kriser på arbetsmarknaden. Vi har i dag den lägsta arbetslöshelen i Örebro län. Trots detta är antalet arbetslösa så många som 275 personer. Redan inom ett år kan vi till följd av friställningar vid Ytong och Supra ha länets högsta arbetslöshet, mer än dubbelt så många som i dag. Det är knappast troligt att befintliga företag i kommunen eller omkringliggande kommuner kan suga upp så många arbetslösa. Vi måste därför få hit ersättningsindustrier. Den uppgiften blir en av våra viktigaste under de närmaste åren. Om vi inte går i land med detta kan kommunen riskera en befolkningsminskning på grund av att människor måste söka sig arbeten på andra arier. De senaste tio åren har vi haft en årlig befolkningsökning - senaste årsskiftet bodde personer i Kumla- vilket ger en extra stadga i den kommunala planeringen. En annan sida som vi ser allvarligt på är läget på bosladsmarknaden. Vi har i dag ganska stor efterfrågan på bostäder. Samtidigt har vi inom kommunen ett relativt stort antal tomma lägenheter. Hur går då denna ekvation ihop? 3

3 Jo, naturligtvis är det ekonomiska faktorer som Styr detta. Trots relativt generösa bostadsbidrag har många människor i dag inte råd att nytta in i en nybyggd lägenhet eller villa. Hyrorna! kostnaderna är alltför höga. Det är många faktorer som påverkar kostnaderna. En viktig orsak är det onormalt höga ränteläge vi har i landet i dag. På senare tid har man också börjat skjuta in sig på vissa statliga bestämmelser som fördyrar byggandet, t ex generella krav på handikapptillgänglighet,energinormer m m. Enligt byggentreprenörerna skulle kostnaderna för bostadsbyggandet kunna minska betydligt om dessa normer tillämpades med större flexibilitet. Man önskar således få göra fler undantag från normema än vad som i dag är möjligt. För kommunens vidkommande avser vi att fortsätta bostadsbyggandet som planerat, först med de ea 60 lägenheterna i kvarteret Sparven (öster om Fylsta skola mellan Villagatan och Kvamgatan) och därefter med den Stadshuset - ett öppet hus alldeles speciellt lördagen den 6 mars 1962 klockan då DU kommuninvånare hälsas VÄLKOMMEN fortsatta utbyggnaden av Kumlaby. Vilket av områdena i Kumlaby vi först kommer att bygga är dock ännu ej slutligen bestämt. Dagen innan jag skriver dctta har rcgcringen presenterat statsverkspropositionen. Den innehåller bland annat ett sparpaket på sammanlagt 13 miljar der kronor. Vi kan idag inte bedöma i vilken omfattning detta kommer atl drabba kommunen. Vi måste dock vara beredda på obehagliga överraskningar. Verkningarna av regeringens senaste sparpaket visar sig sannolikt inte förrän år D Kommunens kontaktmän i näringslivsfrågor Kanslichef Stig Ålund, tel Fastighetschef Arne Gustafsson, tel Planeringssekreterare Hans Göran Johansson, lel att besiktjga" vårt till- och ombyggda Stadshus Personal kommer att finnas på plats för att ge information och svara på frågor. ledande politiker finns med för alt umgås och samtala om kommunens väl och ve. l kafeterian serveras nybryggt kaffe med dopp. TAG CHANSEN - JUST DU ÄR VÄLKOMMEN, l Meningsfulla beredskapsarbeten A l' arbetsledare AlfLundh Under en följd av år har Kumla kommun anslagit pengar för s k T l-arbeten. Sedan år 1977 har ett arbetslag ständigt varit igång. Arbetslaget har bestått av 7-8 personer. Från och med hösten 1981 har verksamheten utökats så alt två bercdskapslag om vardera 7-8 personer är i arbete. Namnet T l kommer av den beteckning som ArbelsmarknadsverkCIS cirkulär för bidragsbestämmelser till arbeten för s k svårplacerad arbetskraft har. Enligt dessa bestiimmelser kan arbetsgivare få bidrag för anställning av arbetskraft, som saknar yrkesutbildning och/eller väntar på plats för sådan utbildning. Invandrare, som ännu ej genomgått svenskundervisning. och därmed saknar förutsänningar för fast arbete. tillhör också denna grupp. liksom vissa socialt handikappade. På senare år har gruppen svårplacerad ar betskraft tenderat att öka. Arbetskraften fört l arbeten anvisas av arbetsförmedlingen Anställningsvillkoren är desamma som för övriga beredskapsarbeten. Syftet med anställningen är att ge den anställde arbetslivserfarenhet och dänned förbereda för annan ordinaric anställning. Anställningar i T l-arbeteär således i princip tidsbegränsade. En viktig sak för kommunen att tänka på. när man startar et! nytt arbetslag, är att skaffa fram meningsfulla arbetsuppgifter. Arbetet skall inte inkräkta på ordinarie anställdas arbetsuppgifter. I Kumla har detta gått bra. främst tack vare en konstruktivt samarbete mellan arbetsförmedlingen. dc fackliga organisationerna och kommunens förvaltningar. Hittills har arbetslagen utfört arbetsuppgifter åt i stort sen alla kommunens förvaltningar. Några exempel på arbetsuppgiftcr: Kommunen förfogar över cirka 150 hektar skog. som kontinuerligt måste röjas och gallras. Stakctuppsättning utmed järnvägarna är också en viktig uppgift. Hittills har arbetslagen satt upp cirka m staket. Mindre förrådsbyggnader, cykelparkeringar med lak samt tilläggsisolering av kommunala byggnader har också utförts av beredskapslaget. Vissa saneringshus har man rivit. Kumlasjöns moiiansslinga har anlagts genom T l-arbeten. Träflisen till molionsspåren i kommunen har T l arbetarna själva framställt. Detsamma gäller den nis som är utlagd i kommunens planteringar. För kommunens vidkommande har T l-arbetslagen varit till stot nytta. Meningsfulla arbeten har utförts samtidigt som ett antal personer skaffat sig arbetslivserfarenhet och haft arbete. D Radio Kumla Godmorron Kumla med Kumlanytt varje tisdag och torsdag kl Vi hörs på 94,3 MHz 5

4 Vad kan kommunen göra för sysselsättningen A v kq"sjlchf Stig Älund Krisen på arbc=tsmarknaclen gor sig alltmer påmmd ä'en rör Kumla kommun_ Vi har under många år vant forskonade från den höga arbetsl het som m "gol andra kommuner l landet drabbats av. Men mycket t)dcr nu pä an aven Kumla gar en dyster framtid till möles med tanke på sysselsättningen för kommunens invånare. Om alla illavarslande tecken går i uppfyllelse det närmaste året kommer vi snart att ha en arbetslöshet som lom överstiger de svån utsatta bergslagskommuncma. Avskedandena vid Ytong (JOO personer) och SupTas ned läggning (100 personer) är de hårdaste slagen mol vår stabila arbetsmarknad. I dag är drygt 2 % av arbetskraften I Kumla kommun utan arbete. inom etl åt kan slrtran vara över 5 %. Vad kan då kommunen göra för au mildra effekterna av de nedskarnmgar som '"Issa företag tvingas genomfara? Några underverk i S)"SSelsättmngshanseende kan kommunen naturligtvis Inte åstadkomma. Våra möjligheter alt påverka tillgången på arbetstillfällen ar starkt begränsade. Kommunallagen är mycket restriktiv i det avseendet. Au ge direkta ekonomiska bidrag till företag som har svårt är inte tillåtet för kommunen. Au upplåta mark. all hyra ut lokaler oeh atl bistå företagen vid kontakter med statliga myndigheter:ir dock till!ltna tatgärder. Den tilltagande krisen på arbetsmarknaden har medfört all kommunen SCII det som nödvändigt att mer aktivt än ti- digare engagera sig Inaringslivsfrågor. Således har kommunstyrelsen beslutat au en tjänstemannagrupp bestående a, kanslichef Stig lund. fastighetschef Ame Gustafsson och planeringssekreterare Hans Goran Johansson i fortsänningen skall svara för de löpande kontaktema med företag och arbetsmarknadsmyndigheter. Gruppen skall på alla tänkbara områden ta initialiv som syftar till alt öka syssetsältningen för kommunens invfmarc. Självklart är de företag vi redan har inom k?mmuncll den viktigaste byggstenen I det här arbetct. I de träffar vi genom åren haft med företagsledare i Kumla har det visat sig all kontakterna mellan företagen är tämligen sällsynta_ En del företagare har t o ro efterlyst kommunens med'crkan i au stimulera kontakt och mfonnation mellan Kumlaforetag. Ett smant utbyggt kontaktnät skulle p1 sikt kunna medfö. ra kosmadsbesparingar. Genom samn)1tjande a, vissa funktioner. t ex telefonvä.'tel. transponfordon och dataterminaler. skulle en del f retag kanske kunna spara a' sevarda summor. Under våren 1982 kommer vi au besöka ett stort antal Kumlaföretag i syfte all orientera oss om på vilka områden kommunen kan sträeka en hjälpande hand för att lösa problem. Det finns exempel på företagare som varit skeptiska till en sådan här "inblandning" från myndigheters sida. Men eftersom vi gör det här i en positiv anda - i syfte alt skapa bättre konlakter mellan kommu- nen och företagen och all hjälpa till där vi kan - tror vi att vi kommer an mötas av ett intresse från företagarnas och de fackliga organisationernas sida. En annan viktig del i vån arbete blir au -sälja Kumla. Med dci menar vi alt det är n<kh'ändigt att företagare och bll\'ande företagare ute l landet får en positiv syn på kommunen och gärna etablerar sig här. Vi har mte sänkilt många unika turistattraktioner att locka med. aturen härskjljerslgintesärskilt mycket från andra mellaos\ienska kommuner. Men det finns andra förde lar med Kumla som vi gärna vill utnyttja. Vån centrala lage i landet, tillgången på industrilokaler och centralt belägcn industrimark, bra utbyggd kommersiell och offentlig service samt låg kommunalskatt är n, gr" s1'ldana exempel. Även i del här arbetet är vi beroende aven positiv oeh aktiv medverkan från företagen inom kommunen. Vi tror alt det har ganskn stor effekt om företagsledare och fackliga funktionärer vid kontakter med kollegor runt om I landet framhåller f rdelarna med Kumla som industriort Till frågan om, ad Kumla kommun kan göra rör sysselsättmngen hör naturligtvis vad,; som största arbetsgiya- Datum att minnas re i kommunen kan vidta för åtgärder. Även i detta avseende är våra möjligheterstarkt begränsade-avekonomiska skäl. Kommunerna är som bekant hårt utsatta for neddragningar på olika områden. På en rad omriden har slatsbidragen minskat eller helt enkeh tagits bon. Vi måste då antingen finansiera de drabbade verksamheterna med skattemedel eller skära ner på, crksamheterna. Det år möjligt anstaten måste fortsat ta all strama åt för kommunerna några år framöver. Det kommer därfor inte att finnas särskilt mycket utrymme för nya tjänster i den kommunala verk samhetcn års budget har vi dock anslagit mer pengar än något tidigare år för att temporärt kunna bidra [iii ah ge människor i kommunen arbete. Vi har i dag ca 30 personer i s k bercdskapsurbete hos kommunen. Men om man järnrör den siffran med att det i dag är ca 275 personer utan arbete och inom CII år kanske mer än det dubbla - förstår man att kommunen ensam inte kan göra särskilt m)cket för au ge folk arbete. Alla m te autså p1 siu säu bidra till au nya arbetsullrajlen skapas för Kumlaborna. O 7 mars Frysaggregatet Yld konstfrysta isbanan ildrottsparken stänges av får säsongen 30 april skall ansökan om Iokalbidrag avseende lokalhyra IÖI'" 1981 vara inlämnad tilllritidskontoret. Bidragsberättigad är ungdomsorganisation, som redovisat sam. mankomsterlör lokalt akllvltetsbidrag under Ansökningsblanketter utsändes till samtliga bldragsberånigade organisationer. 3maj skall ansökan om verksamhetsbidrag för år 1983 vara Inlämnad. Ansökan ställes till Kumla kommun, Kommunstyrelsen, Box 17, Kumla 1. Ansökningsblankett erhålles på lritidskontoret och biblioteket. 7

5 Kommunaliserad sotning i Kumla A I' skorstensfejarmästare Kjell Larsson Hälsovårdsnämnden inspekterar djurhållningen Kumla kommun har (dn I januari 1981 övertagit driften av sotningen inom kommunen och kan nu se tillbaka på dci gångna året och konstatera att övergången till kommunal drift harvaril tillfredsställande ur nera synpunkter. När det gäller själva sotningsarbetct har rutinerna inte ändrats i någon större omfauning. Vi rörsöker efter bästa förmåga efterleva den brandlagstih ning, som gäller för Kumla kommun och hela landet i övrigt. Under 1981 har vi tack vare en kunnig och ansvarsfun personal kunnal klara SOtningstufema på en bra sätt. Vi har haft en del förfrågningar om solningslurerna, varför jagskall lämna några uppgifter om dessa. En oljeeldad värmepanna skall solas tre gånger per år. En köksspis skall också sotas tre gånger per år. En värmcpanna. som eldas enbart med ved eller annat fast bränsle som nis, halm cller liknande, skall sotas tio gånger per år. lokaleidstäder som kaminer och kakelugnar skall sotas en gång per år om de används som huvudsaklig värmekälla. Imkanal i kök. mcd eller utan spisnäkt. skall rensas en gång vartannat år. För våra arbctsuppgiftcr skall vi erhålla betalning enligt en av kommunfullmäktige antagen sotningstaxa. som till sitt innehåll är likvärdig i landets samtliga kommuner och som rekommenderats av kommunförbundet. Detta betyder att sotning aven villapanna kostar cirka 50 kronor pergång med cn årskostnad, omkring 150 kronor. När spisfläkten sotas blir årskostnaden 200 kronor. Sotningsavgiften består av två moment. en fast avgift och en objektsav. gift. Den fasta avgiften utgår med samma belopp för samtliga småhus inom kommunen och är beräknad på den tidsåtgång vi har för all förnytta oss från våra arbetslokaler till aktuellt om råde samt förnyttningen mellan fastig heterna. Genom en fullständig utredning av förflyttningarna har man kommit (ram till en tidsåtgång. som är ge nomsnittlig för hela kommunen. Denna tidsåtgång och sotningstaxans timpris bestämmer således den fasta avgiften (inställelseavgiften). För Kumlas del betyder dena, att den fasta avgiften är 13:95 kronor per fastighet och gång enligt 1980 års kostnadsläge. Objektskostnadema är tidsstudcrade av kommunförbundet och utgår med samma belopp över hela landet. En en kel värmepanna kostad 35:35 kronor per gång och en panna med dubbla eldstäder 40:45 kronor. Det har förekommit all man ifrågasatt om en kommunaliserad sotning kan vara lika effektiv som den vilken utförs på entrcprenad och om intc kostnaderna skulle bli högre vid kommunal drift. För Kumlas del kan jagsäga att så inte är fallet. Våra avgifter tir på samma nivå, som vid privat drift, trots att vårt kostnadsläge är högre genom bl a högre sociala kostnader. Volym och kvalite på vår personals arbetsinsatser är Under hösten fick alla djurägare med fler än 10 djur besök av personal, som inspekterade gödselstäder och urinbrunnar i Kumla kommun. Den undersökningen kommer nu under vintern och vårcn att följas upp med kontroll av stallar och ladugårdar för att se. att djuren har det rent och bra. Hälsovårdsnämnden kommer i första hand att besöka lantbruk med djurhåuning. ridstallar. hundkennlar och uppfödarc av grisar. kalvar. höns eller andra djur. Agare av enstaka hund eller kall kommer bara atl besökas om särskild anledning finns. Djurägare är enligt djurskyddslagen skyldig att låta hälsovårdsnämndens personal tina på djur. stallar, redskap, foder ocb liknande. som är avscli för djuren. Arbetct kommer an genomföras un der kontorstid av hälsovårdskontorets ordinarie personal Peter Eriksson och Staffan Äkeby. För ytfcrligare information eller om överenskommelse om tid för besöket behöves göras. ring hälsovårdskontoret tel eller D helt jämförbar med övriga sotningsdistrikt. Avslutningsvis vill jag nämna att sot ningstaxa och brandordning finns tillgängliga på Stadshuset och brandsta- Lagen om djursk)'dd LSFS 1979:20 I DeIlIUl lag avscr våj"d och behandhng Il' husdjur ocb av andra djur som h:1l1as I fångenskap. 2 Djur skall behandlas al och sk}'ddas mol lidande. IJ t room. Hilsovårdsnämnden I or ten har att Ö'lo'lII ullsyn o.. er djurens \ård oeb behandling. För sådanl indamiu skall namnden utse en eol Ier VId beho flera tillsynsmän l.an55trel5en sk..a1l vaka öer alt hlll Ovånbnämnder och lill5ynsmån $31111 d1slnku-ochstads\'etennarer fullgöra sma åligganden... 2 mom Hälso,;årdsnamnden kan. meddela föreläggande eller forbud som behövs för all bestämmelserna (i lagen) sk.all efterleovas. 15 Densomhardjurisinvlrdarskyldig all låta halsorlrdsniimnden el ler någon dess ledamot eller sup- pleant om nämnden utser. tillsy mngsmlln. varom i t411 mom förmales.. _.. besiktiga djuret samt slall eller annat fö...aringsrum. födoämnen. redskapoch per sedlar som liro avsedda för djuret. Poli5myndlghelen meddelar erfor derlig handräckning för d)'lik be 5iklnmg. lianen. Önskas ytterligare upplysningar kan dcssa erhållas på telefon Denna telefon är kopplad till telefonsvarare som gör all kontakt alltid kan nås med oss. D 9

6 Dags att deklarera Av kommu/lsekrelerare T/mge Arvidsson Så är det åter dags alt summera in komster. ulgirter. rämor ffi ffi för del gångna årel. Du har förmodligen redan fåt! deklarationsblankencr och broschyren Dags att deklarera, som inne håller upplysningar om nertalet regler. som gäller för en normal inkomstdeklaration. Vi vill ändå peka på några viktiga punkter. samtidigt som vi kompletterar med lokal information. Vem är deklarationsskyldig? Självdeklaration skall lämnas av den, som varit OOsan i Sverige under hela 1981 och tjänat 6000 kronor eller mer. För makar gäller gränsen kronor rör deras sammanlagda inkomster. varit bos..1lt i Sverige endasl en del av året och haft en inkomst på 100 kronor eller mer. betalat sjömansskall under 1981 och haft inkomst i land (I ex sjukpenning ellerbankräntor) med sammanlagt 100 kronor eller mer. själv eller tillsammans med make och/eller barn under 18 år har skat tcpliktig förmögcnhet på mer än kronor den 31 dccember (Skattcpliktig förmögenhet är t ex pengar på bank eller kontantcr, aktier, obligationer, fastighet, ford ringar, bil, båt och smycken.) själv eller tillsammans mcd make eller någon annan äger fastighet, t ex radhus eller fritidshus. fått anmaning att lämna självdeklaration. Självdeklaration skall ävcn lämnas av den, som under år 1981 haft folkpension. dvs ålderspension. förtidspension/sjukbidrag. änkepension eller hustrutillägg. Samtliga pensionärer får även kompletterande folder med särskilda deklarationsupplysningar för pensionarer. Den som känner sig osaker på hur man deklarerar, kan erhålla sakkunnig hjälp. Örebro läns sparbank, Kumla. Hagendalsvägen 8. Föreningsbanken. Köpmangatan 26 och Skandinaviska Enskilda banken. Hagendalsvägen 12. har liksom tidigare år deklarationsby råer för allmänheten. Vid samtliga byråer uttages avgift. som varierar med tidåtgång och dekjarationens omfauning (antal bilagor ctc). Deklarationsbyråerna håller öppet under tiden 25 januari-15 fcbruari För sin planering kräver bankerna. att tidbestäilning göres några dagar innan deklarationen önskas utförd. Örebro läns sparbanks, Kumla, deklarationsbyrå Tidbeslällning göres på lelefon måndag och torsdag klockan samt tisdag. onsdag och fredag Föreningsbankens dcklaralionsbyrå Deklarationsbyrån håller öppet måndag-fredag mellan klockan och Måndag och torsdag även kloc- kan Samma tider gäller för tidbeställning på telcfon Skandinaviska Enskilda bankens deklarationsbyrå TidbestäUning göres i bankens växel. telefon måndag och torsdag klockan tisdag. ons dag och fredag klockan De. som anlitar någon av deklarationsbyråerna, skall ta med följande handlingar: 1 Den med posten erbållna förtryckta deklarationsblanketten års preliminära debetsedel. 3 Slutlig skattsedel för inkomståret 1980 (skansedeln som kom med posten vid slutet av år 1981). 4 Kontrolluppgifter avsecnde lön. arvoden och övriga ersäuningar undcr år Konrrolluppgih på utbetald sjukpenning. föräldrapenning etc under år Bankböcker med införd ränta för år 1981 samt evemuella kontoutdragperden 31 december 1981 och evenruella sparbevis vid deltagande i skattesparande eller skattefondsparande. 7 Kvitton på erlagda prcmier för livförsäkring, olycksfallsförsäkring. förarplatsförsäkring och avgift till arbetslöshetskassa. S Kvitto på ränteutgifter för lån (även ränta. som betalas enligt avbetalni ngskontrakt). 9 Kvitton eller andra bevis på utbetalda periodiska understöd under år Fastighets- och villaägare skull dessutom ta med uppgift om senast meddelade taxeringsvärde på fastigheten. II Övriga handlingar och amcckning4 ar. som kan ha betydelse för deklarationen. För alt underlätta arbetet för dcn. som ulför deklarationen. är det en fördel, om du tar med en kopia av förra årets självdeklaration. Lokala skattemyndigheten och länsstyrelsen besvarar även Erågoromskat tcr och deklaration. Boende i Kumla tillhör lokala skattemyndigheten i Hallsberg. Tolkhjälp till invandrare Invandrare. som på grund avspråksvårighetcr anser sig ha problem med sin deklaration, kan erhålla särskilt stöd i form av tolkhjälp. Invandrare, som behöver sådan hjälp för upprättande av deklaration. kan vända sig till studieförbundet Vuxenskolans invandrarbyrå, Stationsgatan 22. Kumla. tel Invandrarbyrån baröppet torsdagar och samt fredagar Kostnaden för tolkservice betalas av Kumla kommun. I Kumla kommun kan deklarationer lämnas i brevlådan intiu Stadshusets entre dygnet runt fram till och med den 15 februari 1982 klockan Kommunen vidarebefordrar sedan dek1ara tionerna till lokala skattemyndighetcn i Hallsberg. Slutligen - kom ihåg, att deklarationen ska lämnas senast måndagen den 15 februari 1982 klockan Lämnar du deklarationen för sent. kan du drabbas av förseningsavgift på mellan 100 och 300 kronor, vilken som rcgcl förs på slutskattsedeln. Vässa pennorna och kör igång. Lycka till! D 10 11

7 Du loe S,d,,- usets epl t d III I I o.1

8 Stadshuset plan för plan PLAN 2 PLAN 1 PO 1I S TEKNISKA VERKEN KOMMUNKANSLI KOMMUNKAN S U z «>- «'" <Il Cl.«'" '"Cl,«'" >-- o z o L...J o SAMMA NT RA OESRUM CAFETERIA z «>- «'" <Il Cl.«'" '" Cl,«'" >-- TORGET, ENTRE Ombyggnaden och nybyggnaden av Stadshuset år nu klar. På de närmaste fyra sidorna presenteras lokalerna översiktligt. 14 TORGET Före ombyggnaden innehöll stadshuset 95 kontorsarbetsplatser medan antalet anställda i huset var ca 110. Efter om- och tillbyggnaden finns ca 155 kontorsarbetsplatser och ca 140 anställda. Kostnaden för om- och tillbyggnaden kommer att uppgå till ca 14 miljoner kr, varav ca kr utgör inredning. 15

9 z. <:( «1l:J V1 o e::: "'C_l.n_ sus har e O vm meds' I. -, TIOR" rr1in'i\'fi'u I: I

10 Kulturnämndens vårprogram UTSTÄLLNINGAR Utställningshallen. Kuml:! bibliotek 23 januari-jl febmari LoUa Lindwall utställer textil konst 13 februari-4 "UllS Falkenbergs konslnärsgrupp utställer oljemålningar. akvareller. keramik. stengods. mosaik. skulptur, grafik och textil konst mars Keramik rrån Anderna mars Fllri)arnll En utställning från Riksu\ställningar som skildrar natur. folk och kultur i Nordens mest okända och minsta land. 27 mars-22 april Anglavaki och barnarbete Skulpturer i keramik av BittI' AlHng som bl a beskriver barnarbetet på en tändsticksfabrik i Örebro under förra seklet och även lar upp förskolebarnens situation idag. 24 april-l3 maj Skogsnliskol1ektivet En utställning från Folograficemrum om el! ar betskollektiv i norra Ångermanland. Kollektivet är mer eller mindre självförsörjande på giftfritt sko- och jordbruk. 17maj-6juni Livet och det En utställning från Riksutställningar med dikter och bilder av författaren Ingrid Sjöstrand och konstnären Kerstin Abram-Nilsson. 18 MUSIK Söndag 7 februari kl Johanneskyrkan Örebro kammarorkester, regionmusiken Solist: Kerstin Jansson Programmets höjdpunkt blir Georg Gershwins berömda storverk "Rhapsody in blue". vidare ingår musik av Stavinskij och Beethoven SÖ"dllg 28 mars ki17,()() Vandringskyrkan. HällabrOllet Barn- och familjekonsert med slagverkaren Rolf Bjelm. som demonstrerar alla instrumenten han har med sig -tillsammans vägande över el! tolloch låter uilgdomarna tillsammans med honom pröva hur det känns all spel;! i "världens största slagverksensemble.. Söndag 28 mars kl Husaren, Kumla Folkets hus Pulle Wickmans knrtetl ger jazzkonsen av både välkänt och mindre van ligt slag. allt dock försett med Wiekmans touch och improvisatoriska utvikelser. Fredag 16 april Metodistkyrkan. Kumla Kammarkonsert med Anlla Wallin. blockflöjt och Inger KulIgreIl. cembalo. Programmet innehåller musik från fle ra sekler. TEATER Barn- och famiijeföresliljningar, arrangerade av kulturuämndenlkumla teaterförening Söndag 7jebman' kl Kumla teater Den unge Lars i Wexiö skola för åldrarna från 13 år. Friteatern från Sundbyberg har gell sig in i en upptäcksfärd i Staffan Göthes text som skapats i samarbete med en grupp högsladieclever. Sondllg 2/ februari kl Kvarnkällaren, Kumla Folkets hus Alladins lumpa för aldrarna 7-9 iir. Modellteaterll i Kortedala kommer åter till Kumla och spelar äkta modellteater med kulisser från l800-talet och till levande musik på arabiska musikinstrument! Sondag 7 mars kl Kumla teater I skuggan aven näsa från 7 år En rolig och burlesk familjeföreställning med MIMenscmblen, full av mim, akrobatik. dans och slapstick, Söndag 21 mars kl/6.00 Husaren. Kumla Folkets hus En liten introduktion i Dramalek för yngre barn med föräldrar under ledning av två dramapedagoger. För att pejla intresset \"ore det önskvärt all intresserade snarast ringer till kulturnämndens kansli för information. Söndag 4 april kl Husaren, Kumla Folkets hus Donjuan från 10 år. Modcllteatem från Eskilstuna presenterardenna nya föreställnillg Om den spanske medelt;dshjälten Don Juans utveckling från pojke till man. en romantisk skräckhistoria. Dessutom planeras en barn- och familjeföreställning i Hardemo Q/lsdagen dell3 mars med Berils teatervärld för åldrarna 4-8 år Vu:ro:enteater på Kumla teater (abonnemangsföreställningar) I arrangemang av Kumla teaterförening Fredag /2 februari kl Sista förestiillningen med Friteatern. En berättelse om två, snart medelålders skådeartister som kämpal länge tillsammans och nu står vid ett vägskäl. Drömmen hägrar fortfarande om feta kontrakt, berömmelse. men där finns också verklighetens strapatser, tvivel och leda, :lllt skildrat med mycket akrobatik och gammal cirkusdisciplin. Fredag 5 mars kl 19.00; Kabaret med Musikteatern Oktober, Södertälje. Siinger. sketcher. monologer. musik och överraskningar - en rolig underhållning som kan omspiinna vilken form och genre som helst. Fredag 26 mars kl Den itusågade damen med Örebroensemblen. Delln;! pjäs, av den unge svenske dramatikern Staffall Göthe. vill säga att kunskaper skall kunna förenas med en lust att upptäcka och uppleva, vii kel i pjäsen spelas fram i en teaterform fylld av komik, tragik och musik. Dessutom planeras en abonnemallgsförestähnillg på en fredag kring månadskiftet februarimars med pjäsen Natlportiern - l1ughle av EugenI' O'NeiIJ med skådespelarna PerOscarsson och Tor [scda!. Du vet väl om att KUMLAN även kan erhållas som TALTIDNING? Du känner väl till att varje synskadad har rätt till denna service? För närvarande utnyttjar endast 44 kommuninvånare denna rätt. Det finns säkert fler, som skulle ha glädje av kommunal information i form av intalad kassett. För beställning av KUMLAN som TALTIDNING kan Du kontakta kommunkansliei, tel , Sigbrit Hägghult eller Örebro läns AVcentral, tel , Per Wahlström 19

Kumlan tio år. Kumla bibliotek. Av kommunalrådet Nils Nyström

Kumlan tio år. Kumla bibliotek. Av kommunalrådet Nils Nyström Kumla bibliotek Kumlan tio år Av kommunalrådet Nils Nyström Öppeltider HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA (tel 709 80 VJl, efter våxelns stängning direktte! 709 86) Måndag-fredag kl 12-20.

Läs mer

Inte bara sjukvård. Även friskvård. Kumla bibliotek HUVUDBIBLIOTEK OCH FILIALER

Inte bara sjukvård. Även friskvård. Kumla bibliotek HUVUDBIBLIOTEK OCH FILIALER Kumla bibliotek Inte bara sjukvård. Även friskvård A v konjmul1alnldet Sven-Ove Cederstrand Öppettider: IIUVUDBI8L10TEK Folkets hlls, Skolvägen 12. KUMLA te! 709 RO 'IX, efter 'IX 51ängn 709 86 Månd-fred

Läs mer

Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare:

Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare: Kumla bibliotek Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA lel88190 Månd-fred 12-20 lärd 11-14, sönd 16-18 Filialer: HÄLLABROTIET Tallängens skola, tel 72413 lisd 10-14 onsdoch torsd 10-14,

Läs mer

Att vara eller icke vara

Att vara eller icke vara Att vara eller icke vara Inför deklarationen "Dags att deklarera" ger alla upplysningar som behövs för en vanlig inkomst deklaratioo. Informationen kommer i brevlådan till- sammans med deklarationsblanketten.

Läs mer

Kumla fortsätter att öka

Kumla fortsätter att öka KUMLA BBLOTEK Skolvägen 1 Tel. 709 80 Ger kostnadsfri service vardagar: 1-. lördagar: 11-1 söndagar: 1-18 _ 0 000 böcker till utlån _ förmedling av ilteratur för torskningsändamäl från andra bibliotek

Läs mer

Arv och miljö Kumla bibliotek

Arv och miljö Kumla bibliotek Arv och miljö Kumla bibliotek Av kommunalråd Sven Ove Cederstrand Öppettider: HUVUDBIBLlOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, Kumla 19168190 Månd-fred 12-20 lord 11-14, sond 16-18 Filialer HALLABROTTET Tallängens

Läs mer

Kommunen och näringslivet. Om snön som föll. I ar. Nu är det sommarlov. Men skolan börjar den 22 augusti. Av kommunalrådet Ni/s Nyström

Kommunen och näringslivet. Om snön som föll. I ar. Nu är det sommarlov. Men skolan börjar den 22 augusti. Av kommunalrådet Ni/s Nyström Om snön som föll I ar Kommunen och näringslivet Av kommunalrådet Ni/s Nyström En lilcn röd brevlåda och en lagat slaket är vad som "j denna ljuva sommartid" påmin ner om den snö som föll i början av årel.

Läs mer

... Kommunen och barnomsorgen. Kumla bibliotek. All kommuna/,ddel Sven-Ove Cede'5trand

... Kommunen och barnomsorgen. Kumla bibliotek. All kommuna/,ddel Sven-Ove Cede'5trand Kumla bibliotek Kommunen och barnomsorgen All kommuna/,ddel Sven-Ove Cede'5trand Öppenider: HUVUDBTBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, Km.-1LA tel 709 80 Vl(. dter ~ Slängn 709 86 ~Und-fred 12-20. lörd

Läs mer

Omprövning och förnyelse

Omprövning och förnyelse bibliotek Omprövning och förnyelse A v komm/lflalrådcl 5ven-01'e CederSlrand Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus. Skolvägen 12. lel88190 Månd-Ired 12-20 lord 11-14, sönd 16-18 Filialer HÄLLABROnET Tallängens

Läs mer

Money m~kes the world go around

Money m~kes the world go around Kumla bibliotek Money m~kes the world go around A v kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA lel88190 Månd~fred12-20 lörd 11-14, $Önd 16-18 Filialer:

Läs mer

Kumla en blomstrande kommun sid 4. Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10. Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17

Kumla en blomstrande kommun sid 4. Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10. Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 39 Nr 2/2007 Kumla en blomstrande kommun sid 4 Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10 Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17 När väl hjulen rullar går

Läs mer

Vad. Ett år går så fort. gor en hemkonsulent? A v kommunalrådet Nils Nyström

Vad. Ett år går så fort. gor en hemkonsulent? A v kommunalrådet Nils Nyström Vad "" gor en hemkonsulent? Ett år går så fort. A v hemkonsulenten Barbro Nerz. A v kommunalrådet Nils Nyström en frågan möter man då och då i arbetet som hemkonsulent. Verksamheten har faktiskt funnits

Läs mer

Låg skatt - bra service. Kumla bibliotek

Låg skatt - bra service. Kumla bibliotek Kumla bibliotek Låg skatt - bra service Av kommunalrddet Nils Nyström Öppettider HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA (tel 709 80 vx. efter växelns stängning direkltel 709 86 Måndag-fredag kl

Läs mer

KUMLA BIBLIOTEK. Kumla fortsätter att öka. Då får man låna

KUMLA BIBLIOTEK. Kumla fortsätter att öka. Då får man låna Då får man låna Kumla fortsätter att öka Av kommunalrådet Nils Nyström Det går inte - och då får man låna! Det är en regel som vi fick lära oss i skolan när vi räknade de fyra enkla räknesätten. Men det

Läs mer

Invigning av föreningsmässan 20 maj med fanfar och utdelning av idrottsplaketter se sid 25

Invigning av föreningsmässan 20 maj med fanfar och utdelning av idrottsplaketter se sid 25 INFORMATIONSBLAD FÖR KUMLA KOMMUN ÅRGÅNG 32 NR 2/2000 Invigning av föreningsmässan 20 maj med fanfar och utdelning av idrottsplaketter se sid 25 1 Välkommen till Kumla bibliotek! VI HAR MYCKET ATT ERBJUDA

Läs mer

Skall skatten höjas? Kumla bibliotek

Skall skatten höjas? Kumla bibliotek Skall skatten höjas? Kumla bibliotek Av kommunalrådet Nils Nyström HUVUDBIBLIOTEK Folkets [lus Skolvägen 12. KUMlA. tel O19171f') 80 Öppet: l juni-31 aug månd-fred 14-20. /ordag söndag Jliingl Fr o ffi

Läs mer

Plan för ett nytt centrum

Plan för ett nytt centrum Nykvarns kommuntidning Nr 5-04 Plan för ett nytt centrum FÖRSTA SPADTAGET PÅ GYMNASTIKSALEN EN BUDGET I BALANS DAGVERKSAMHET PÅ SOLHÖJDEN MÖT DEN NYE KOMMUNCHEFEN TUTAN DECEMBER 2004 Julmarknad på Taxinge

Läs mer

Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5

Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 37 Nr 4/2005 Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5 Ungdomscafét Café & Le är invigt sid 7 Vinterväghållning sid 10-11 Skogstorpsskolans dans- och rytmikrum.

Läs mer

KommunNytt Mars 2009

KommunNytt Mars 2009 KommunNytt Mars 2009 Ung i Kil upp till 15.000 kr för din idé sid 8 Trygghetslarm trygghet i vardagen sid 10-11 Fårfesten 2009 Pubikrekord sid 12 KommunNytt Kils kommuns informationstidning Innehåll Ledare

Läs mer

Vattnets väg. Vattnets väg. Kommunens bokslut sid 6-8. Kumla vårdcentral byggs om sid 10-11. Kommunens bokslut sid 6-8

Vattnets väg. Vattnets väg. Kommunens bokslut sid 6-8. Kumla vårdcentral byggs om sid 10-11. Kommunens bokslut sid 6-8 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 35 Nr 2/2003 Vattnets väg sid 14-17 Vattnets väg sid 14-17 Kommunens bokslut sid 6-8 Kumla vårdcentral byggs om sid 10-11 Kommunens bokslut sid 6-8 Kumla vårdcentral

Läs mer

Ett skepp kommer lastat...

Ett skepp kommer lastat... 6 0kt 2008 Medlemstidning för Svenska Kommunalarbetareförbundet avdelning Väst Ett skepp kommer lastat......med uppsökare från Ko m m u n a l Sid 15-17 Jeanette fick 17 000 Sid 7 H e l t i d s l ö f t

Läs mer

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4

Nr 8 december 2003 www.forshaga.se. seklingnatta 2003 s. 4 Nr 8 december 2003 www.forshaga.se seklingnatta 2003 s. 4 Öppet hus på dagcenter s. 2 Julklappsutdelning s. 6 Budget 2004 s. 7 Grossbolsgatan, ett viktigt projekt under mark s. 14-15 Stipendiater och Sm-vinnare

Läs mer

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Välkommen Välkommen Alla tryck och andra rättigheter är skyddade Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Namn enl. bokstavsordning Anahid Khachadorian Anna Lytsy

Läs mer

Nya småhus i Kumla sid 4-6

Nya småhus i Kumla sid 4-6 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 38 Nr 1/2006 Nya småhus i Kumla sid 4-6 Digital-tv-övergången sid 10 Mångkulturell marknad i Kumla sid 21 Nu börjar det närma sig... Våren står på lut och vi kan

Läs mer

Dina lokala politiker. sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011

Dina lokala politiker. sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011 Dina lokala politiker sid 8-12 KOMMUNBLAD NR 1 MARS 2011 Kommunalrådet har ordet Beskedet att LKAB avsätter pengar för samhällsomvandlingen i Malmfälten var efterlängtat. En grundplåt på tre miljarder

Läs mer

/st. www.axums.se SNART ÄR DET DAGS! www.meca.se HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN TEL: 0303-74 99 55 ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

/st. www.axums.se SNART ÄR DET DAGS! www.meca.se HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN TEL: 0303-74 99 55 ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13) Öppet 9-20 alla dagar! Lödöse 0520-66 00 10 ICA Certifierade takläggare Ansvarsförsäkrade Lingonsylt 1,5kg Gäller t.o.m. söndag 20/3 mot kupong /st Välkommen till PwC Tillsammans förverkligar vi dina visioner

Läs mer

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se Handboken Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se INNEHÅLL 1. Fas 3 och Kompetenta anordnare 3 2. Goda exempel 3 Helt fantastiskt!

Läs mer

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp

Roligast att spela match. Tidiga insatser i skolan hjälper många barn. Sid 15. Sid 10 11. Boxare med bakgrund. Ungdomsrådet under lupp Årgång 44, nr 1, vecka 9 --- 13, 2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Boxare med bakgrund Foto: Göran Lager sid 5 Ungdomsrådet under lupp Foto: sid 4 Biskopen kom på besök

Läs mer

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Fler elever behöriga till gymnasiet Intelligent skola byggs i Klagshamn Stadsdelen har fått ett demensteam Minnesmärke kan bli restaurang Nr 1 April 2006 Stadsdelstidningen

Läs mer