KALLELSE. till medlemsmöte för Delfins SommarhemsFörening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. till medlemsmöte för Delfins SommarhemsFörening"

Transkript

1 KALLELSE till medlemsmöte för Delfins SommarhemsFörening Tid: klockan Plats: Möteslokal Västerträffen Fiskebäck Observera att inga generella fullmakter accepteras utan de skall vara utställda på detta möte. Kallade till mötet: Medlemmar i Delfins Sommarhemsförening Dagordning 1. Mötets öppnande. Anteckningar 2. Parentation 3. Val av ordförande för stämman. 4. Val av sekreterare för stämman. 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 6. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar. 7. Fastställande av dagordning. 8. Fråga om kallelse behörigen skett. 9. Nya medlemmar. 10. Rapporter från styrelsen 11. Budget för Fastställande av medlemsavgift Förslag 0 kronor. 13. Val av valberedning. Uppdrag Namn Avgår Ledamot 1 Ulf Broberg 2013 Ledamot 2 Karin Eriksson 2014 Ledamot 1 är sammankallande 16

2 Dagordning 14. Av styrelsen hänskjutna frågor Anteckningar 15. I stadgeenlig ordning inkomna förslag från medlemmarna. 16. Övriga frågor 17. Avtackningar 18. Fastställande av tid och plats för årsstämma Förslag klockan 11:00 i Förögården. 19. Meddelande om att stämmoprotokollet hålls tillgängligt i styrelserummet, på hemsidan samt i nästkommande Föröblad 20. Mötets avslutande. 17

3 KALLELSE till föreningsstämma för Delfins SamfällighetsFörening Tid: klockan Plats: Möteslokal Västerträffen Fiskebäck Observera att inga generella fullmakter accepteras utan de skall vara utställda på detta möte. Kallade till mötet: Fastighetsägarna till fastigheterna Stora Förö 1:1 1:102 Dagordning 1. Mötets öppnande. Anteckningar 2. Val av ordförande för stämman. 3. Val av sekreterare för stämman. 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare. 5. Fastställande av röstlängd. 6. Fastställande av dagordning. 7. Fråga om kallelse behörigen skett. 8. Information om nya medlemmar. 9. Rapporter. a) Kassör b) Arbetschefer c) Vägchef d) Skogschef e) Räddningschef f) Vattenkommitté g) Trafikkommitté h) Badbryggan i) Styrelsen 10. Fastställande av övriga avgifter 2014 Förslag Arbetsplikt 200 kr/h Ersättning för arbetad tid 100 kr/h Hyra båtplats Stenbryggan plats kr, plats kr Bastu enstaka bad 0:-, årskort 0:- årskort för familj 0:-, Dusch enstaka 0:-, årskort 0:- Förögården Medlem: Vardag utom fredag dag 0:- kväll 0:- Fredag och helger dag 0:- kväll 0:- 18

4 Dagordning Medlems Företag / arbetsplats Vardag utom fredag dag 500:- kväll 500:- Fredag och helger dag 1000:- kväll 1000:- Affären Ingen avgift & DSF står för el Paviljongen Ingen avgift & DSF står för el Musikrummet 200:- / natt 1000:- / vecka och max uthyrning en vecka i taget Traktor 125:- / timme till traktorföraren Betongblandare 0:- / dag Byggställning 0:- / dag All uthyrning sker enligt styrelsens regler som kan ändras under året om missbruk sker. Generellt gäller att man bokar och att man självklart visar hänsyn till varandra. Anteckningar 11. Beslut om ny traktor. 12. Budget för Budget för arbetstimmar 14. Fastställande av medlemsavgift 2014 Förslag 6000 kronor. 15. Debiteringslängd för Val av valberedning. Uppdrag Namn Avgår Ledamot 1 Ulf Broberg 2013 Ledamot 2 Karin Ericsson 2014 Ledamot 1 är sammankallande 17. Av styrelsen hänskjutna frågor: 18. I stadgeenlig ordning inkomna förslag från medlemmarna. a) Förslag om att återinföra avgift för bastun 19. Övriga frågor 20. Fastställande av tid och plats för årsstämma Förslag klockan 11:00 i Förögården. 21. Meddelande om att stämmoprotokollet hålls tillgängligt i styrelserummet, på hemsidan samt i nästkommande Föröblad 22. Mötets avslutande. 19

5 20

6 Styrelsens svar på motion om återinförande av avgifter till Bastun. Styrelsen uppskattar välviljan i motionen och ser gärna att man lägger extra tid i form av arbetstimmar på de saker på ön som ligger en varmt om hjärtat. Dock ser styrelsen stora administrativa vinster med att behålla det system som påbörjades under året. Det har fallit väl ut på alla plan och man har sett många exempel på att det dessutom ökat föröandan genom att vi hjäps åt utan på ett sätt som värmer i själen. Vi har många saker tillsammans och som vi utnyttjar i olika hög grad. Somliga gör av med mer vatten, andra trivs på Paviljongen, vissa utnyttjar affären mycket, någon har trevliga sammankomster i Förögården sommar som vinter, ytterligare någon jobbar mycket och utnyttjar traktorerna. Allt sammantaget gör att det inte blir så stor skillnad i det långa loppet. Därför vill vi inte skilja på olika funktioner och tjänster därför att allt skall naturligtvis hanteras lika och om allt skulle delas upp så att varje krona skulle fördelas ut så hade byråkratin varit otrolig. Därför tackar vi ännu en gång från styrelsen för det generösa erbjudandet att betala men vill ändå avslå motionen för att undvika onödig administration. 21

7 Några kommentarer till den föreslagna budgeten 2014 Prognosen för 2013 visar att vi kommer att få ett beräknat överskott på 207 kkr. Det kan till stor del förklaras med att en del budgeterade projekt inte blev utförda, samt på att flera projekt som budgeterades för att kunna lejas bort utfördes av föreningens medlemmar på arbetstimmar. En av de större investeringarna som finns i budgeten för 2014 är att byta till en traktor/maskin, som den vi lånade i samband med vägarbetet under den gångna sommaren. Vi har sedan tidigare balanserade vinstmedel på 166 kkr och en underhållsfond på 380 kkr, som tillsammans med årets överskott innebär att föreningen vid årsskiftet har ett beräknat kapital på 804 kkr. Styrelsen har ingen önskan att bygga upp ett större kapital än att vi har säkrat likviditeten med någon marginal. Vi föreslår därför att vi för 2014 budgeterar ett underskott som vi finansierar ur underhållsfonden. De senaste åren har vi inte förbrukat alla budgeterade medel och det är möjligt att det blir så även Vi budgeterar för att kunna lägga ut en del uppgifter på entreprenörer. Kan vi göra dem på arbetstimmar, minskar utgifterna. Oavsett om mötet beslutar att köpa maskinen eller inte planerar vi för ett underskott nästa år. Utbyte av traktor På årsstämman beslutades det att vi skulle försöka låna en liten midjestyrd traktor och ta fram en offert så att vi kan besluta om ett eventuellt inköp av densamma. Många av oss har sett den gröna midjestyrda maskinen som lånades under ett par veckor i somras, den syns även på andra ställen i Föröbladet. Maskinen var smidig och tog sig fram på alla vägar på ön. Den var enkel att köra och var till stor nytta under de veckor vi hade den. Den klarar det mesta som den stora traktorn används till och allt som den lilla kan. Säkerheten upplevdes som bättre än både stora och lilla traktorn. Maskinen var av modell Avant 635 och den hade lite problem att lyfta storsäckar med grus och därför rekommenderas en maskin som är ett nummer större och den heter Avant 640. Maskinen får plats i affärsgrunden. Avants maskiner är beskrivna på Vi har ett bud på att byta ut den stora traktorn med tillbehör mot en mellanskillnad på: kr. Utgiften finns med i budgeten men vi måste överväga om förbättringen jämfört med den stora traktorn som trots allt kompletterar den lilla traktorn bra är värt priset. I budet ingår: 1 st Avant 640 motor Kubota 4cyl Diesel 37hk med skyddsbåge. Utrustad med: Antislipventil, frihjulskoppling, sidovikt 180 kg, bakvikt med drag, tipputtag, planerskopa 130 cm, pallgafflar och flistugg CH 150 HD med hydraulisk inmatning Beachvolleyboll. Det har röjts väster om fotbollsplanen, avsikten är att skapa en plan för att spela volleyboll. Planen behöver ganska mycket sand och därför finns det avsatt kr för detta i den föreslagna budgeten. 22

8 Delfins samfällighetsförening Stora Förö Resultaträkning tkr Prognos 2013 Budget 2014 INTÄKTER 1 Medlemsavgifter Not 1 2 Båtplatsavgifter Uthyrning musikrum Uthyrning Förögården 5 5 Not 2 4 Traktorhyra 0 0 Not 3 5 Bastu 0 0 Not 4 6 Arbetsplikt Övriga intäkter 8 6 Not 5 S.a intäkter KOSTNADER LÖPANDE DRIFT 8 Styrelse Not 6 9 Allmänna platser & funktioner Bryggor Byggnader Not 7 12 Maskiner & fordon Not 8 13 Skog Vägar Vatten Not 9 16 Räddningsverksamhet Föröbladet & hemsida Medlemsfrämjande åtgärder Renhållning S:a kostnader Resultat efter avdragna driftskostnader PROJEKT / INVESTERING (se bilaga) 20 Buffert 0-50 Not Allmänna platser & funktioner 0-80 Not Bryggor Not Byggnader Not Maskiner & fordon Not Skog Vägar Not Vatten & avlopp 0-3 Not Räddningsverksamhet 0-5 Not Medlemsfrämjande åtgärder Renhållning 0 0 S:a projekt/investeringar Räntekostnader 0 0 Avskrivningar 0 0 Avsättning underhållsfond Ianspråktagande underhållsfond ÅRETS RESULTAT

9 Not 1 Medlemsavgift 6000 Summa 690 Not 2 Not 3 Not 4 Noteringar till budget Styrelsen föreslår att endast företag betalar Styrelsen föreslår att endast förarna betalas Styrelsen föreslår att endast bokning sker Not 5 Vintervatten 2 Vinterel affär 2 Vatten, bryggor 2 Summa 6 Not 6 Ekonomiadministration -15 Försäkring -20 Bank -4 Kostnadsersättning -10 Styrelse -16 Summa -65 Not 7 El -43 Telefon -2 Underhåll -25 Summa -70 Not 8 Försäkring -3 Bränsle -3 Reparationer -15 Reservdelar -4 Summa -25 Not 9 Vattenkostnad -70 Reparationer -15 Summa -85 Not 10 Advokatkostnader -50 Not 11 Volleybollplan -30 Gunga till lekplatsen -15 Avställningsplats bakom affären 0 Bord till Förögården -20 Bestick och husgeråd Förögården -10 Hemsida, uppstart -5 Summa -80 Not 12 Offert renovering Storabryggan -20 Räddningsstege Storabryggan -15 Provisorisk rep Storabryggan -5 Reparation badbryggan -30 Summa -70 Not 13 Trädäck med ramp på baksidan Förögård -35 Hängrännor Förögården -10 Renovering väntskjul -10 Räcke och trappa Paviljong -70 Skärmtak dörrar affären -6 Kyldiskar affären -25 Summa -156 Not 14 Tippkärra till traktorn 0 Mellanskillnad till ny traktor med tillbehör -400 Renovering/service av traktor o vagnar -20 Summa -420 Not 15 Ullas backe -50 Måsvägen -70 Summa -120 Not 16 Dusch badviken -3 Urinseparerande toaletter till festplatsen 0 Summa -3 Not 17 Lås till brandboden -5 Brandsirén som hörs över hela ön 0 Summa -5 24

10 Budget för arbetstimmar Benämning Ansvarsområde Antal timmar för ansvarig Budget att disponera Styrelse Skötsel av föreningarna Revisorer Tillsatta av stämman 20 0 Valberedning Ta fram kandidater till fasta uppdrag 10 0 Arbetschef (ingår i Styrelsen) Leda och fördela arbeten på ön Vägchef (ingår i Styrelsen) Leda och fördela vägarbeten på ön Skogschef Leda och fördela skogsarbeten på ön Vattenchef Leda och fördela vattensarbeten på ön Räddningschef Trafikchef Badplatschef Leda och fördela räddningssarbetet på ön samt ansvara för eldning och släckningsarbete vid brännet Leda och fördela arbetet mot Styrsöbolaget för ön Leda och fördela arbetet ned anknytning till badplatser på ön samt underhåll av badbryggan Maskinchef Ansvara för föreningens maskiner Lokaluthyrningschef Ansvara för föreningens lokaler Renhållningschef Ansvara för tömning av föreningens papperskorgar, gemensamma toaletter samt containrar Ekonomisk rådgivare Göra bokslut och stödja föreningens styrelse 10 0 Informationschef Leda och fördela arbetet med öns flaggor, anslagstavlor och Information 10 0 Nöjeschef Anordna fester och aktiviteter 10 0 Summa Totalsumma: 114*10=

11 Fullmakt Delfins Sommarhemsförening Fullmakt för att representera, husnr vid Delfins Sommarhemsförenings medlemsmöte Ort Signatur: Namnförtydligande Namnförtydligande Observera att inga generella fullmakter accepteras utan de skall vara utställda på detta möte. Delfins Samfällighetsförening Fullmakt för att representera, husnr vid Delfins Samfällighetsförenings föreningsstämma Ort Signatur: Namnförtydligande Namnförtydligande Observera att inga generella fullmakter accepteras utan de skall vara utställda på detta möte. 26

medlemsmöte för Delfins SommarhemsFörening

medlemsmöte för Delfins SommarhemsFörening Protokoll till medlemsmöte för Delfins SommarhemsFörening ) Tid: 2011-11-26 klockan 11.00 Plats: Stora möteslokalen Frölunda Kulturhus Observera att inga generella fullmakter accepteras utan de skall vara

Läs mer

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings ordinarie stämma 2010-03-14, klockan 15.00 i samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012.

KALLELSE. Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (1) KALLELSE Medlemmarna i Ouvertyrens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma 2012. Tid: Söndagen den 25 mars 2011, kl. 12.00 14.00 (OBS! Sommartid)

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011.

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011. PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA FÖR KRITKLIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, TORSDAG 27 OKT 2011. Närvarande: 23 medlemmar enligt följande: Kritvägen: 2 Bolling 4 Cederberg 6 Rosenius 8 Fond Limé

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Ekonomiska föreningen Pionjären

Ekonomiska föreningen Pionjären Ekonomiska föreningen Pionjären Kallelse till ordinarie föreningsstämma Måndagen 26/3 2012 Kl: 19:00 i Matsalen Skyttorpsskolan (Blåa skolan) Styrelsen OBS! Styrelsen uppmanar medlemmarna att deltaga i

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014

Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Svinninge Vägförening SvVF 2015 Bilaga 1 Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Svinninge Vägförening (SvVF) 2014 Styrelsen för Svinninge Vägförening lämnar här ekonomisk redovisning för

Läs mer

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Årsbokslut 2010 Bilaga 1 Erikslunds Femte Samfällighetsförening Intäkter 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Medlemsavgifter och övriga bidrag 269 153 348 096 316505 312986 303954 597204 1) Kabel/*Tv-avgifter

Läs mer

Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida www.visingelund.se

Bilagor: Nedanstående material för stämman anslås på föreningens hemsida www.visingelund.se sida 1/18 Årsstämma 17 november 2011 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste den närvarande ha med en fullmakt från den andre

Läs mer

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas.

KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. KALLELSE Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. Även propositioner

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

2013-09-01 KALLELSE till extra förenings stämma i Ekonomiska Föreningen Pionjären

2013-09-01 KALLELSE till extra förenings stämma i Ekonomiska Föreningen Pionjären 2013-09-01 KALLELSE till extra förenings stämma i Ekonomiska Föreningen Pionjären Till samtliga medlemmar i Ekonomiska föreningen Pionjären Tid och Plats: onsdag 2:a okt 2013 klockan 19:00, vid bouleplanen.

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014. Lund 2015-04-21 Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 KALLELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Läs mer

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag!

Välkommen till årsstämman med SBSF, söndag 3 juli, kl 13, på dansbanan (och du som är med i VNSF, kommer väl till deras årsstämma kl 12 samma dag! 1 Södra Bryggans Samfällighetsförening (SBSF), Vättersö, 6 juni 2005 Hej Vättersö- och Aspöbor, Framför oss ligger en kall juni månad och en het augusti - enligt vissa spåmän. Vi vet bara en sak säkert:

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2010

Protokoll för årsmöte 2010 1 Protokoll för årsmöte 2010 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 9 mars 2010 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: representerade för 39 fastigheter Fullmakter: 3 st 1. Mötets öppnande Kerstin Lönnberg hälsade

Läs mer

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm kallas härmed Till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm kallas härmed Till ordinarie föreningsstämma ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisningen är upprättad av T&T Förvaltnings AB Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm kallas härmed Till ordinarie föreningsstämma Tid: Tisdagen den 11 maj 2010

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

SkuruSunDEtS BÅtSällSkap ÅrgÅng 38 FEBruari 2015 nr 1 B E-post sbs.styrelse@gmail.com Hemsida www.skurusundetsbatsallskap.se

SkuruSunDEtS BÅtSällSkap ÅrgÅng 38 FEBruari 2015 nr 1 B E-post sbs.styrelse@gmail.com Hemsida www.skurusundetsbatsallskap.se Sjöfartsverket tillstånd nr 50-01331 SkuruSunDEtS BÅtSällSkap ÅrgÅng 38 FEBruari 2015 nr 1 B E-post sbs.styrelse@gmail.com Hemsida www.skurusundetsbatsallskap.se Vaktlistan Årets vaktlista ligger nu i

Läs mer

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma

Hermelinens Samfällighetsförening. Ordinarie föreningsstämma Hermelinens Samfällighetsförening Ordinarie föreningsstämma 2005 Hermelinens Samfällighetsförening Org nr: 716412-3593 Kallelse Hermelinens samfällighetsförening kallar härmed delägarna till ordinarie

Läs mer

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen.

På mötet kommer vi att rösta om vi ska måla eller byta fönster baserat på det underlag som bifogas i kallelsen. Malmö 2009-12-01 Till medlemmarna i Brf. Krabban Härmed kommer kallelsen till extra föreningsstämma den 8:e december. Det som mötet huvudsakligen kretsar kring är huruvida vi ska byta eller måla om/reparera

Läs mer