Tidigare genomförda eller pågående testcyklistprojekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tidigare genomförda eller pågående testcyklistprojekt"

Transkript

1 Bilaga 1 Tidigare genomförda eller pågående testcyklistprojekt Provacykel - Ett delprojekt för MM-åtgärder under ombyggnationen av E18 Hjulsta-Kista...1 Testcyklisterna, GR & HUV...2 Testcyklister Mölndal och Halmstad...3 Vintercyklistprojekt i Halmstad och Mölndal...4 Vintercyklist Gävleborgs län...5 Rescoachning - Ett projekt för ändrade resvanor, Göteborgs Stad...6 Elcyklist Halmstad (2015)...8 ELMOS-Elcyklar, Växjö kommun Elcykelkortet Projektet Gör din hälsa och naturen till vinnare, Gävleborg Hälsotramparna, Halmstad kommun Provacykel - Ett delprojekt för MM-åtgärder under ombyggnationen av E18 Hjulsta-Kista Genomförare av projektet: Trafikverket och Cykelkonsulterna Syfte: Pilotprojekt 1 som en del av MM-åtgärder under vägombyggnad med syftet att minska biltrafiken under ombyggnaden av E18 Hjulsta-Kista. Genomförandetid: maj månad Resvaneundersökning av alla anställda Man vände sig till anställda på företag i Kista: o Målgrupp 1: Bilister som kunde tänka sig börja cykla och o Målgrupp 2: Redan befintliga cyklister (rekrytera testcyklister -> prisutlottning) Anmälningssida dit deltagarna hittade främst genom utdelat Provacykel-kort i infodisk på resp. företag, länk via intranät eller via tips från kollega 100 hybridcyklar och platser fanns att tillgå i projektet. Cyklarna finansierades via det upphandlade konsultföretaget (Cykelkonsulterna). Cykelkonsulterna ägde de cyklar som inte köptes av testresenärerna efter projektet. Kostnader: okänt Utlämning av cyklar ihop med justering av dem. Bra med flera uthämtningstillfällen som deltagarna bokar in sig till. Samarbete med cykelhandlare som löpande servade cyklarna Utvärdering/uppföljning via webbenkät: o RVU innan (se ovan) o under testtiden fyllde deltagarna i en gång per vecka o utvärdering i september God effekt av projektet: o Regelbunden cykelpendling innan var 5 % och efter 31 %. o Andelen bilresor innan var 58 % och efter 43 % (motsvarar 30 färre bilar).

2 61 av 100 köpte sin testcykel efter projektet. Ytterligare ca 20 köptes av de deltagande företagen 1. Bra för att locka testcyklister: o Möjligheten att undvika bilköer o Att kunna testa cykelpendling utan att behöva köpa en egen cykel. Att finnas på plats och beskriva projektet samt få personal som redan cyklade att tipsa sina arbetskollegor om kampanjen skapade troligen ett förtroende bland testresenärerna. Likheter/samma möjligheter: en MM-åtgärd i byggskedet, möjligheten att gå via företagen som kanal. Samma målgrupp. Trafikverket skulle kanske kunna vara en projektägare i kommande projekt. Möjligheten att cykel blir bästa framkomlighetsmedlet (framför bil och kollektivtrafik). Använda speciell webbsida för anmälan som även skulle kunna användas för inrapportering av vägstatus, tider olika sträckor osv. Gör uppföljning efter projekttiden. Troliga olikheter: att en aktör troligtvis inte går in och köper in ett visst antal cyklar Testcyklisterna, GR & HUV Genomförare av projektet: GR och HUV, men deltagande kommunerna Halmstad, Alingsås, Mölndal, Ale, Lidköping, Lilla Edet och Öckerö. Genomförandetid: 6 månader, april-oktober Syfte: att visa upp och inspirera olika målgrupper via goda exempel av cykel som transportmedel med vinster som bättre hälsa, ekonomi och ett snabbt och effektivt transportmedel. Stort fokus på spridning av resultaten till befolkningen i kommunerna. Målgrupp: vanebilister 37 deltagare i 7 olika kommuner, allt från pensionärer till småbarnsföräldrar. Rekrytering skedde genom att kommunerna marknadsförde projektet utifrån en gemensamt framtagen mall. Kostnad för cyklar + andra kostnader för viktiga komponenter: o Varje kommun fick kr av projektet (ca kr/deltagare) för att leasa cyklar. Vissa kommuner gick in med mer pengar. Finansiering: Energimyndigheten, Västsvenska paketet, Naturskyddsföreningen, EUkommissionens kampanj Do the Right Mix samt de deltagande kommunerna. Deltagarna kunde köpa sin cykel efter projekttiden. Olika cyklar och tillbehör att välja bland kan motverka de hindrande faktorerna, t ex: o Elcykel: motvind och backar, långa sträckor, minskat behov av ombyte och dusch o Lastcykel: få med sig arbetsutrustning, handla mat på hemvägen, skjutsa barn o Vikcykel: för flexibel resa med flera transportmedel över långa distanser. Cykelhandlare (via offert) för leasing av de flesta modellerna. Projektet köpte in de resterande modellerna. De flesta kunde leverantören köpa tillbaka om Testcyklisten inte ville köpa loss den (avtal skrevs) Projektet betalade cirka hälften av cyklarnas värde vid leasingen. Viktig lärdom gällande cykelanskaffning och leasingmodell: Det var svårt att hitta cykelhandlare som ville ställa upp på en leasingmodell (fr a för vissa av cykeltyperna). Detta var en modell handlarna inte hade någon erfarenhet av innan. Rädsla fanns för att de skulle stå med massa cyklar efter projektets slut, även kring krångliga avtal, hantering av garanti med mera. De var heller inte vana vid att inte ha direktrelationen till kunden, utan via projektledningen. De handlare som valde att hoppa på tåget mötte dock inga större svårigheter. Ungefär hälften av cyklarna såldes och resten hade de fått en intäkt på och fick tillbaka i gott skick att sälja begagnade. Modellen gav ett bra ekonomiskt resultat och mindre krångel än vad cykelhandlarna troligtvis trodde. Projektledningen lade också mycket tid och kraft för att underlätta för cykelhandlarna och för att ha en bra relation med dem och bygga upp förtroende. 2 Cykelexpert som hjälp för att välja cykel var en av projektets framgångsfaktorer 1 Tomas Grönkvist, Cykelkonsulterna, samtal Rickard Waern, HUV, mejl

3 Cykelcoach för stöd och peppning för att uppnå goda långtidseffekter (tveksam nytta) Kommuntjänstemän samordnade arbetet med hjälp av projektledningen Utvärdering via RVU och hälsoundersökning: o webbaserad resvaneundersökning i samband med intresseanmälningen o Hälsoundersökning 1 o Hälsoundersökning 2 i slutet av testperioden o Webbaserad resedagbok som deltagarna fyllde i varannan vecka o webbaserad resvaneundersökning efter via enkät och djupintervjuer Nyhetsbrev varannan vecka till alla deltagare; bl a påminnelse om att fylla i resedagboken. Startmöten hölls i de respektive kommunerna Spridning bl. a genom följejournalister i varje kommun, lokala arrangemang, broschyr och film med goda exempel från projektet Avtal där deltagarna bl. a åtog sig att ersätta bilresor med cykel åtminstone 3 dagar i veckan Egen webbsida: där deltagarna har kunnat följa och stötta varandra Effekter: o 80 % av deltagarna ersatte minst 50 % av sina vardagsbilresor med cykel. o Varje Testcyklist ersatte ca 136 bilresor med cykel under projektettiden, främst en arbetsresa. Totalt ersattes 4899 bilresor med cykel. o Ingen mätning har kunnat göras som visar långtidseffekten o I genomsnitt kr i sparade bensinkostnader o Bättre hälsa o 80 % ansåg sig ha påverkat sin omgivning med sitt cyklande Bra för att locka testcyklister: o smidigheten i att komma från dörr till dörr o hälsoeffekterna är motiverande Framgångsfaktorer o Att få möjlighet att testcykla o Att projektet sänkt trösklarna genom att erbjuda stöd att hitta rätt behovsanpassad cykel (cykelexperten viktig) o Krav på motprestation, t ex rapportering (som fungerade bra), som sätter lite press och krav på deltagarna är ofta en fördel. De flesta tycker att det är rimligt, och många uppskattar att bli pådrivna. Likheter/samma möjligheter: extern projektledning med lokala koordinatorer. Leasing som möjlig cykelanförskaffning. Använda speciell webbsida för deltagarna som även skulle kunna användas för inrapportering av vägstatus, tider olika sträckor osv. Bra lärdomar från detta projekt: gällande kontakt med cykelhandlare, arbetsresor ersattes främst med cykel, hälsan är en viktig motivation att bli testcyklist, bra med expertstöd vid val av cykel (vid inköp/leasingmodell), fördel att kräva motprestation (ok att rapportera in vägstatus mm troligtvis), avtal skrevs Troliga olikheter: Privatpersoner som målgrupp och inte bara arbetsresor. Dyrt per deltagare - fokus på spridningseffekter istället för att få med så många testcyklister som möjligt i projektet. Nytt projekt: ej nödvändigt att använda hälsoundersökning många upplevde ändå en förbättrad hälsa. Gör uppföljning efter projekttiden. Testcyklister Mölndal och Halmstad Genomförare: Mölndals stad och Halmstad kommun. Nedan presenteras exempel från Mölndal. Genomförandetid: maj-oktober 2015 (1 period) (mars-november i Halmstad (3 perioder)) Syfte: att inspirera och belysa fördelarna med cykel för vardagsresor - till förskolan, affären eller sommarutflykten. Målgrupp: 10 föräldrar med barn mellan 1-5 år, som idag främst använder bil Genomförande: o baseras på 2014 års upplaga av Testcyklister, se ovan projekt

4 o Deltagare får testa en el-lådcykel eller en cykelkärra under sex månader. Cykelkärran monteras på deltagarnas egna cyklar som ska vara i gott skick. Deltagarna får välja vilken kärra de helst vill testa, men förstahandsvalet kan inte garanteras då antalet är begränsat. o minst 3 dagar i veckan mellan maj-oktober 2015 Motkrav: o delta i startmöte i början av maj o delta i avslutningsmöte i oktober/november o fylla i en enkel rapport varje månad Kostnad: okänd Vintercyklistprojekt i Halmstad och Mölndal Genomförare: Halmstad kommun (vintrarna ) och Mölndals stad 3 som genomfört projektet på liknande sätt. Har genomförts under flera år Syfte: locka fler kommuninvånare som vanligtvis brukar åka bil vintertid till att cykla + få in synpunkter på vinterväghållning. Halmstad fokus på trafiksäkerhetsaspekten och sedan sparat koldioxidutsläpp. Målsättning om att minst 50 % av deltagarna fortsätter att cykla vintern efter. Målgrupp: personer som vanligtvis inte cyklar vintertid. Halmstad 70 personer/år. Deltagarna åtog sig att: o cykelpendla minst tre gånger i veckan under tre vintermånader (i Halmstad var kravet att deltagarna skulle cykla minst tre km minst tre dagar i veckan december till och med februari, alltså 9 km/vecka) o att fylla i en webbenkät i slutet av varje månad o att fylla i en rapport när projektet avslutas Utvärdering: o SUMO-utvärdering o Uppföljningsenkät efter avslutad period o Enkät efter ytterligare ett år för att mäta permanent effekt o Resdagbok för att mäta systemeffekt Genomförande Halmstad: o Erbjudande: deltagarna får värdebevis hos upphandlad cykelhandlare på dubbdäck inkl. montering (och senare avmontering), cykelbelysning och reflexväst. o Startträff: cykelklubben där, pratat vintercykling med tips och råd Kostnad/deltagare: Dubbdäck (inkl. montering) , Reflexvästar 3 500, Belysning 2 500, CK Bure 2 500, Lokal + fika 2 500, HP , Lokaltidningen 2 500, Hstd7dagar Totalt: deltagare kr/70= 950 kr Finansieringsmodell: Cykelhandlare är upphandlad av kommunen som står för alla kostnader. Cyklisterna använder sina egna cyklar och förses med vintercyklistmaterial. Effekt/resultat vid uppföljning ett år efter i Halmstad: o 2012/2013: 41/70 svarade 88 % cyklade <1-2 dgr/v varav 68 % <3-7 dgr/v o 2013/2014: 41/68 svarade 88 % cyklade <1-2 dgr/v varav 54 % <3-7 dgr/v Framgångsfaktorer Halmstad: o Byggt upp ett koncept som fungerar o Planeringen behöver börja vår/sommar o Effektivt med gemensam upphandling o Gemensam plattform- hemsida, blogg, facebook-sida o Gemensamma mallar och rapportering o Gemensamt marknadsföringsmaterial- möjligt för den egna kommunen att anpassa o Nytta i att göra det gemensamt: genomslaget i media, mängden totalt och att det sker samtidigt 3 https://www.molndal.se/medborgare/trafikochresor/cykling/vintercyklisten.4.1cf f8c6fecb20.html

5 Likheter/samma möjligheter: Nytta med att göra projekten gemensamt effektivt. De har samlat in info från deltagarna kring vinterväghållning via webbenkät. Upphandlat cykelhandlare dit deltagare går med värdebevis. Skulle kunna vara en del av en typ av testcyklistprojekt för att behålla cyklister över vintern. Målsättning om att hälften av deltagarna ska cykla även nästa vinter. Troliga olikheter: privatpersoner som målgrupp, ej via arbetsgivare. Egen cykel som vinterrustas. Vintercyklist Gävleborgs län Genomförare: Regionalt mobilitetskontor i Gävleborg 4 (projektägare) samordnar projektet. Tio kommuner med var sin kontaktperson/lokal projektledare har genomfört projektet (bl a Borlänge kommun, Falu kommun) Projektägare tog fram grundmaterial, hemsida, handlade upp däck (inkl ett däckbyte), reflexvästar, sadelskydd, fingervantar, dator och uppföljningsmaterial för de deltagande kommunerna att avropa 5. Landstinget och Länsstyrelsen var med som organisationer Har genomförts under flera år Syfte: öka andelen cyklister som cyklar året runt och ställa bilen hemma. Avsikten är att de förändrade resvanorna ska bli bestående. Målsättning 2010/2011 om att minst 80 procent av deltagarna ska fortsätta vintercykla nästa säsong. Målgrupp: vanebilister. 2010/2011 deltog 200 personer från Borlänge respektive Falun i fyra månader. Utvärdering: o Under och efter projekttiden redovisade deltagarna cyklad sträcka via ett web-formulär o Omfattande webenkät efter projektslut o 2011 planerades ett utskick kommande vintersäsong för att se hur många som cyklade även då Genomförande: o Påkostad marknadsföring o I samband med anmälan på hemsidan presenterades ett antal villkor för att bli antagen som vintercyklist, bl a Deltagarna förband sig att cykla minst tre gånger i veckan till och från arbetet Att använda cykelhjälm vid all cykling under projekttiden (upplevdes som positivt av deltagarna) o Via en cykeldator eller via en app registrerades alla cyklade sträckor o I samband med startmöte fick deltagarna fram och bakdäck monterade, cykeldator, sadelskydd och reflexväst o De undertecknade även ett avtal där de gick med på några villkor. o För att upprätthålla kontakten med deltagarna under projektet användes en blogg (vintercyklisten.blogg.se), mail och SMS. En grupp på Facebook för kommunikation med deltagare i projektet. o På bloggen visualiserades Borlänge- och Falucyklisternas resultat efter varje månadsrapportering i form av en sträcka på en världskarta som en inspiration för att uppmuntra deltagarna Gåvor/erbjudande till deltagarna: o Dubbdäck o Reflexväst o Cykeldator/App 4 Hållbara transporter, det sedan tidigare etablerade nätverket i länet, Hållbart resande, där bland andra kommunerna, Region Gävleborg, Landstinget och Länsstyrelsen ingår drivs vidare genom Regionalt Mobilitetskontor Gävleborg. Inom nätverket sprids erfarenheter och information och man genomför eller samordnar gemensamma aktiviteter såsom trafikantveckan och vintercyklisten. https://www.energimyndigheten.se/global/press/pressmeddelanden/dnr% %20bilaga%202%20statusrapport% pdf 5 Christine Sisell, Gävleborgs mobilitetskontor, , genom Lisa Ström, mejl

6 o Sadelskydd o Smartphone vantar Effekt/resultat: o Totalt har 410 personer deltagit i Vintercyklisten Gävleborg under de fem åren. o Deltagarna har under de fyra första åren sparat 24 ton koldioxid och cyklat cirka mil. Total energibesparing av åtgärden är kwh under de tre vintrar som mobilitetskontoret drivit kampanjen. De första 4 åren ersattes km bilresor av de 273 deltagarna (445 km i snitt per deltagare) 6 o I Borlänge kommun cyklade Vintercyklisterna i genomsnitt 327 km per person under projekttiden o I Falu kommun cyklade Vintercyklisterna i genomsnitt 373 km per deltagare. o Totalt 84 procent av deltagarna angav att deras hälsa påverkats positivt eller mycket positivt under projektet. o 76 procent svarade att de kommer att använda cykelhjälm både sommar- och vintertid. Motivation/drivkrafter för deltagande: o Att utmana sig själv o Hälsoskäl Total kostnad: kr (kampanj: kr, upptaktsmöte: kr, utrustning vintercyklister: kr, övrigt: 1307 kr). Kostnad per cyklist (material): 804 kr. 200 deltagare kr/200 deltagare = kr. Arbetstid ingår inte i projektkostnad och användes huvudsakligen till projektplanering, projektledning, upptaktsmöte, informationsinsatser (blogg och hemsida), kampanjutformning, och utvärdering/rapportering. Tidsåtgången för hela projektet uppskattas till cirka 800 timmar fördelat på två personer. o Kostnad/deltagare: Utrustning ca 1200 kr. Kommunen har själv fått välja antal deltagare utifrån sin egen budget. 7 o Budget för kontoret: marknadsföringsmaterial, enkätsystem och arbetstid. Kommunerna står för materialet och tid för att hålla start- och avslutningsmöten, lokal och fika till cyklisterna. 8 Framgångsfaktorer: o att pröva en ny vana under längre tid o de positiva hälsoeffekterna var sannolikt den största nyttan med Vintercyklisten o effekterna av marknadsföringen, när det gäller ambitionen att höja statusen för cykel, är sannolikt begränsad o deltagarna själva är betydelsefulla inspiratörer och normskapare Likheter/samma möjligheter: Nytta med att göra projekten gemensamt effektivt. De har använt sig av en app istället för en speciell cykeldator. Samma syfte att få fler året-runt-cyklister. Vanebilister som målgrupp. Avtal tecknades. Hälsoskäl ett starkt motiv för deltagande utnyttja det. Skulle kunna vara en del av en typ av testcyklistprojekt för att behålla cyklister över vintern. Kravet på användande av cykelhjälm upplevdes som positivt av deltagarna. Troliga olikheter: privatpersoner som målgrupp, ej via arbetsgivare. Egen cykel som vinterrustas. Rescoachning - Ett projekt för ändrade resvanor, Göteborgs Stad Genomförare av projektet: Göteborgs Stad Trafikkontoret, Lundby Mobility Center Genomförandetid: augusti februari 2007 Syfte: förändra beteenden och minska bilåkandet Målgrupp: bilister som använde sin bil 5 7 dagar i veckan 6 Slutrapport_regionalt_mobilitetskontor_i_Gaevleborg.pdf Christine Sisell, Gävleborgs mobilitetskontor, , genom Lisa Ström, mejl Christine Sisell, Gävleborgs mobilitetskontor, , genom Lisa Ström, mejl

7 Rekrytering av målgrupp: alla bilister i Lundby fick erbjudande om att vara med. 68 personer deltog aktivt i projektet. Utvärdering: o Enkät före och efter projektet o Hälsoundersökningar före och efter projektet o Resdagböcker under projektets gång o Intervjuer Organisation: o En coach hjälpte deltagarna att sätta upp egna mål och att hålla motivationen uppe. Vissa coachades individuellt och de andra i grupp. o En samordnare och en projektledare för praktiska frågor och för uppmuntran deltagarna Avtal skrevs mellan deltagare och Trafikkontoret/Lundby Mobility Centre, där deltagaren åtog sig att ställa bilen och vid minst tre tillfällen per vecka gå, cykla eller åka kollektivt istället. Gåvor/erbjudande till deltagarna: o på Kick-off-träffen fick alla deltagare fick varsin stegräknare, en T-shirt och kort för resor med kollektivtrafiken. o föreläsningar om kost, rörelse och personlig motivation o hjälp att hitta resvägar i kollektivtrafiken o att komma iväg till cykelreparatören o utlottning av cykelprylar, gångstavar och kollektivtrafikkort vid stormöte i december samt vid avslutningsmötet. o Cykelkväll i början av projektet hos en lokal cykelhandlare med tips om cykelutrustning och rabatterbjudande. Den planerade efter avslutat projekt ställdes in p g av lågt intresse. o Efter avslutat projekt (i april) erbjöds deltagarna en guidad cykeltur i Lundbyområdet i samband med en efterträff. Deltagarna delade in sig i tre undergrupper utifrån vilken människotyp de ansåg sig vara ( utmana mig, sätt press på mig eller bekväm och lat, varav den sistnämnda behövde mer stöd och coachning och där fler än hälften sedan hoppade av. Men de av dessa som fullföljde såg man störst resvaneförändringar hos.) Motiv för deltagande var bl a för stort bilberoende och behov av hjälp att komma igång och röra på sig mer (man såg kopplingen dålig kondition och mycket stillasittande i bil) Effekt/resultat: betydligt minskad bilkörning. Istället cyklar eller går deltagarna, eller åker kollektivt. o bil till arbetet varje dag: innan 25 st, efter 2. o cykel eller promenad till jobbet minst två dagar per vecka: innan 18 st, efter 49. o Flera deltagare hade börjat missionera för andra i sin omgivning. Denna positiva spinoff effekt ska inte underskattas i ett lokalt sammanhang, t ex en enskild arbetsplats. o Långtidseffekt: Deltagarna återkontaktades tre år efter projektet (av cykelcoachen). En stor del av deltagarna hade fortsatt med sina nya vanor och tog sig till jobbet utan bil minst tre dagar i veckan. Framgångsfaktorer/rekommendationer: o Indelning i olika coaching-grupper var bra o Engagerade organisatörer o Föreläsningarna och hälsoundersökningarna var uppskattade och bör finnas med i någon form i ett framtida projekt o Resdagboken uppfattades av många som bra och som en sporre Likheter/samma möjligheter: Trafikkontoret Göteborg stad som en möjlig projektägare. Deltagare som använde egna cyklar. Bra med resdagbok på något sätt. Avtal skrevs. Utnyttja hälsodrivkraften. Olika insatser för de med hög motivation och de som ser sig som mer bekväma och lata? Eller skippa den sista gruppen helt pga. högre arbetsinsats? Utnyttja missionskraften på arbetsplatsen. Erbjuda föreläsningar till deltagarna om t ex hälsa, även för att lära ut om hur bl a Göteborgs stad arbetar med cyklister och koppla till byggområden. Belysa vikten av att få in info från cyklister om hur det är att cykla för att följa upp att det fungerar som det ska.

8 Troliga olikheter: Privatpersoner som målgrupp. Inte bara cykling, utan även gång och kollektivtrafik. Kostnadsintensivt. Liten grupp. Hälsoundersökning många får via sina arbetsgivare. Elcyklist Halmstad (2015) Genomförare av projektet: Halmstad kommun Genomförandetid: mars-november 2015, Tre stycken tremånadersperioder Syfte: få fler att cykla istället för att ta bilen för att minska trängsel, utsläpp och buller från trafiken. Målgrupp: 3*100 vanebilister för olika typer av resor Motkrav: Elcyklisterna åtar sig att cykla minst tre km minst tre dagar i veckan under en tremånadersperiod. Målet ett år efter avslutat projekt är att minst 50 % av elcyklisterna har fortsatt att cykla minst tre km minst tre dagar i veckan under sommarhalvåret. Utvärdering: o Avläsning av trippmätare/cykeldator vid utlämning och inlämning av resp. cykel o Avslutningsenkät efter avslutad period o Uppföljande enkät efter ett år i november 2016 o SUMO (system för utvärdering av mobilitetsprojekt) Coachning/hälsobloggande via en hemsida samt en sluten Facebook-grupp för respektive deltagarperiod Priser den som cyklat mest per period + utlottning Kostnad: Budget totalt (ej arbetstid): ca kr (elcyklar: kr, skyltar på cyklarna: kr, Marknadsföring: kr, priser/uppmuntran: kr, coaching/bloggskrivande: kr) kr/300 deltagare = 835 kr Finansiering: Avdelningen Hållbart resande på Samhällsbyggnadskontoret, Halmstad kommun förmedlar (och betalar) ett lån av respektive cykel mellan cykeltillverkaren och deltagarna. Efter respektive testperiod kan deltagarna köpa cykeln till rabatterat pris. Avtalet mellan Hållbart resande och cykeltillverkaren/cykelhandlaren är på ett år. Mellan perioderna ska cyklarna servas. Cykeltillverkaren/cykelhandlaren får byta ut cyklarna efter period 1 och 2 till likvärdiga cyklar, t ex p.g.a. att de gamla säljs till elcyklisterna efter respektive period. Avtal för resp. period mellan cykelhandlare och deltagare. Där framgår bl a att elcyklisten är personligt ansvarig för cykeln och dess tillbehör. Eventuella skador (som inte innefattas av garantin) eller stöld står elcyklisten själv för (genom försäkring och eventuella självrisker). Utköpserbjudande framgår där hela summan kan betalas alternativt att avbetalning kan göras. Likheter/samma möjligheter: En kommun skulle kunna vara projektägare för testcyklistprojekt. Någon extern part som kan gå in och finansiera ett cykellån? Möjligt med avtal mellan cykelhandlare och deltagare där det framgår köpmöjlighet inkl. avbetalningsmöjlighet efter testperiod? Är utlottning av priser till nytta? Användande av slutna Facebookgrupper för kommunikation? Vad ger coachningen här? Bra att använda cykeldator för info om sträckor? Ha skyltar på cyklarna för att föra ut ett budskap och/eller där cykelhandlare kan marknadsföra sig? Troliga olikheter: Ej bara arbetsresor och anställda som målgrupp. Svårt att få tag på lika förmånligt avtal med elcykelhandlare. Ingen resvaneundersökning innan för att få fram minskat antal bilresor efter projektet.

9 ELMOS 9 -Elcyklar, Växjö kommun Genomförare: Växjö kommun, inom ett EU-projekt för introduktion av olika elfordon Genomförandetid: 2012 till september 2014, 16 testperioder på 3-4 veckor fr.o.m. slutet av mars 2013 till sista juni Syfte: att erbjuda ett nytt och alternativt färdmedel till och från jobbet, i tjänsten och på fritiden (som fortsättning på en kollektivtrafikresa) Målgrupp: 445 anställda hos 24 olika arbetsgivare. Både vardagsbilpendlare till de som aldrig bilpendlade. 25 % av dessa cyklade redan dagligen till arbetet, 40 % sällan/aldrig. Av låntagarna var 63 % kvinnor och 37 % män. En majoritet av låntagarna var i åldern år. 11 Genomsnittligt avstånd till arbetet för deltagarna var 6,5 km. Utvärdering via enkät: o Enkät före o Enkät skickades dagen efter återlämnande av elcykeln o Enkät skickades 2 månader efter återlämnandet av cykeln Tillvägagångssätt: o Kostnadsfritt lån av elcyklar till privatpersoner via deras arbetsgivare o 30 elcyklar införskaffades till projektet o Utlåning 3-4 veckor till respektive låntagare. o Boende utanför Växjö tätort erbjöds även gratis kollektivtrafikresor till och från arbetet. På detta vis kunde projektet erbjuda en mer komplett och hållbar resekedja. Effekt/resultat: o Pendling ensam i bil 5-7 dagar/vecka innan: 25 %, under perioden: 3% o I snitt uppskattade respektive deltagare att de ersatt knappt 26 km bilkörning till och från jobbet med elcykel under testperioden (tillsammans km). o Projektet gav ett ökat intresse för cykling och elcyklar o Växjö kommun byggde bland annat ett (el-)cykelgarage med koppling till kollektivtrafiken 12 och tog fram en strategi för elmobilitet. o 2 månader efter testperioden hade ca 8 % av deltagarna köpt en egen elcykel. Alla dessa använde den till jobbet minst en dag/vecka och 42 % 5-7 dagar/vecka. o Ytterligare 9 % angav att de skulle köpa en elcykel inom snar framtid. o 20 % av alla deltagare angav att de ändrat sina resvanor efter lånet av elcykel. 13 Motiv till deltagande var främst som alternativ till att bilpendla och därefter som alternativ till vanlig cykel. Bra att få testa elcykel under en längre period om man vill få till en förändring av människors val av färdmedel Likheter/samma möjligheter: Man nådde målgruppen via arbetsgivare, fokus på arbetsresor. Skulle Göteborgs stad kunna köpa in elcyklar och låna ut under testperiod och sedan ha cyklarna för användning i sin egen organisation? Enkät före, direkt efter och efter en tid. Kan hända att det kan bli inom ett EU-projekt också-medfinansiering? Möjligheten att kombinera testcyklistperioden med ett provåkarkort för kollektivtrafiken? Gbg stad bygga säkra elcykelgarage vid pendelparkering + arbetsgivarna? Troliga olikheter: att inte kunna köpa sin cykel, troligtvis en testperiod på 3 veckor i kortaste laget? Att kommunen köpte in istället för att leasa cyklar. 9 ELMOS (Electric mobility in smaller cities) är ett EU-projekt inom Södra Östersjöprogrammet som avslutades i september Tanken med EU-projektet ELMOS är att introducera elbilar, elcyklar och andra elfordon som fortsättning på en kollektivtrafikresa. Utöver Växjö kommun medverkade även Karlskrona kommun och Energikontor Sydost. Länstrafiken Kronoberg har medverkat som associerade partner. Ytterligare tre andra städer i Polen och Tyskland medverkade

10 Elcykelkortet 14 Genomförare: Sust (Sustainable Innovation i Sverige AB) - ett nationellt centrum för energieffektivisering och hållbarhet med syfte att bidra till utvecklingen av svenskt näringsliv på området. Sust ägs av Föreningen för Energieffektivisering (Effekt). 15 Samarbetspartners: Projektet är ett samarbete mellan KTH, Folksam, Riksbyggen, JM, Sportson, KGK Motor, ZET Electric, EcoRide, Vattenfall och Trafikutredningsbyrån. Stöd från Energimyndigheten och med Vattenfall som energipartner. Genomförandetid: slutet av 2012 till mitten av Syfte: att minska utsläpp och trängsel i rusningstrafiken i framförallt storstadsregionerna Stockholm och Göteborg men även i övriga landet. Målgrupp: allmänheten Utvärdering/uppföljning: insamlad cykeldata från alla testpersoner sammanställs och utvärderas utifrån faktorer som utsläpp och trängsel. De samlade elcykelmilen laddas upp på startsidan. Tillvägagångssätt: o I projektet ingår elcyklar och 100 elmopeder/elskotrar som utvärderas ur aspekterna minskade koldioxidutsläpp, fossil bränsleförbrukning och hur mycket trängseln i infartstrafiken på sikt kan påverkas. o Testpersoner laddar ner appen Elcykelkortet som anonymt mäter de dagliga cykelsträckorna. Med appen ser man även var man cyklat och hur mycket CO2 man sparat jämfört med om man hade åkt bil. Appen skickar cykeldatan till projektet, som Elcykelkortet är en del av, för utvärdering och kunskapsinsamling. Självklart sker datainsamlingen anonymt i enlighet med personuppgiftslagen. o På hemsidan listas exempel på olika elcyklar och butiker kopplade till Elcykelkortet. Butiker hjälper deltagaren att välja mellan flera slags elcyklar eller att få sin befintliga cykel ombyggd till en elcykel. o Elcykeltävling o I butik får du även råd om elcykling, skötsel, utrustning och säkerhet. Fråga om det är något du undrar över. Kostnad/deltagare: okänd Finansieringsmöjlighet: deltagarna köper själva sina elcyklar eller ombyggnadskit Framgångsfaktorer: ej specificerade Likheter/samma möjligheter: användande av cykelapp, samarbete med cykelhandlare, Troliga olikheter: privatpersoner som målgrupp Projektet Gör din hälsa och naturen till vinnare, Gävleborg 16 Genomförare: samarbete mellan Frisk i Landstinget (mål: halvera sjukfrånvaron inom Landstinget Gävleborg) och X-MaTs, Miljöanpassat Transportsystem i Gävleborg (uppdrag: minska utsläpp av koldioxid från resor och transporter i länet). Genomförandetid: maj-oktober 2006, 6 månader. Syfte: förbättrad hälsa och minskade koldioxidutsläpp. Målgrupp: 100 anställda bilpendlare. Ålder, kön och bostadsort styrde urvalet. Utvärdering/uppföljning: 14 Elcykelkortet.se 15 Företaget driver stora demonstrationsprojekt, uppmuntrar innovationer och nyföretagande, bedriver informationsspridning och kunskapsutveckling. Sust finansierar sin verksamhet dels genom serviceavgifter från medlemmarna i Effekt, dels genom finansiering från projektdeltagarna och även genom projektbidrag från Energimyndigheten, Vinnova, EU och andra liknande finansiärer. 16 X-MaTs Miljöanpassat Transportsystem i Gävleborg , Slutrapport_Gör din hälsa och naturem till vinnare.pdf

11 o Konditionstest på sex orter samt hälsoenkät före och efter projektet o Inrapportering av data via hemsida (cykeldator användes t ex) Tillvägagångssätt: o Rekrytering via Landstinget Gävleborgs personaltidning o 100 deltagare valdes ut av dem som anmält intresse. o De anställda som redan gick och cyklade fick delta i en utlottning som uppmuntran o Anmälan via en särskild upplagd hemsida. o Samarbetsavtal där deltagare förband sig att gå eller cykla minst tre dagar i veckan under sex månader samt att projektet fick ta del av sjukfrånvaro. o Deltagarna försågs med Cykla och gå-paket ; regnställ, pedometer eller cykeldator och cykelhjälm till dem som cyklar. o Vissa deltagare anmälde att de kunde vara kontaktpersoner utspridda över hela länet under projektet. Dessa delade ut ovanstående material till de andra deltagarna. o Inrapportering av bl a mätarställning varannan månad, antal gånger de gått, cyklat, åkt kollektivt eller bil inom perioden. o Utlottning av badlakan och ståltermosar vid varje inrapportering för att motivera deltagarna att rapportera in. o Vid projektavslutning hölls prisutdelning och resultat presenterades i personaltidningen. De som presterat bäst fick biobiljetter som pris. Gåvor/erbjudande till cykeldeltagarna som de fick behålla om de deltog under de sex månader avtalet gällde: o Konditionstest före och efter projektet o cykelhjälm, cykelmätare och regnställ ( cykelpaket ) Effekt/resultat: o Totalt gick och cyklade deltagarna mil under projekttiden o 40 % av deltagarna hade förbättrat sin syreupptagningsförmåga. o 88 % uppgav att de upplevde en förbättrad hälsa efter projektet Kostnad/deltagare: Material: kr, Konditionstest: kr, Personalkostnad: kr. Totalt: kr. Kostnad per deltagare: kr/100 deltagare = kr obs! Inkluderar personalkostnad, annars kr/deltagare Finansieringsmodell: Hade inga egna cyklar utan försåg endast cyklisterna med extramaterial och konditionstest. Framgångsfaktorer o Anmälan, webbformulär och inrapportering via intranätet var smidigt för datahantering. o Information till deltagarna skedde främst via e-post och material via landstingets interna posthantering. o Regelbunden inrapportering med utlottning var motiverande o Avtalet var motiverande o Cykelhjälm är ett måste då vi uppmanar människor att ge sig ut i trafiken. Under projekttiden inträffade två cykelolyckor. De klarade sig bra tack vare hjälm. o Cykeldator inspirerade, dock bra att gardera sig om de strular och samarbeta med tillgänglig återförsäljare. Likheter/samma möjligheter: Man nådde målgruppen via arbetsgivaren, fokus på arbetsresor. Lång testperiod, deltagarna fick cykelhjälm, cykeldator och regnställ. Avtal skrevs. Kan det vara intressant att hålla utlottningar för att motivera? Materialkostnad var 700 kr/deltagare. Samordnare med lokala kontaktpersoner jämför projektägare med företagskontaktpersoner. Användande av webbformulär och intranät. Troliga olikheter: hälsa och koldioxidutsläpp som syfte istället för minskad biltrafik. Provcykel var ej en del, utan användande av egen cykel + cykeldator. Anställda med samma arbetsgivare, men på sex olika orter.

12 Hälsotramparna, Halmstad kommun 17 Genomförare: Halmstad kommun Genomförandetid: 7 månader: april till och med oktober 2012 samt 2013 Syfte: att få fler Halmstadbor att välja cykel till jobbet Målgrupp: vanebilister Utvärdering/uppföljning: enkät efter samt efter 1 år Tillvägagångssätt: o Hälsoundersökning före och efter o Deltagarna åtar sig att cykla 80 % av sina arbetsresor och att fylla i en rapport varje månad Gåvor/erbjudande till cykeldeltagarna o Regnställ, cykelhjälm och cykeldator Effekt/resultat: o efter 1 år för båda kampanjåren var att ca 65 % cyklade fortfarande minst hälften av resorna till arbetet o Efter kampanjen 2012 hade 60 % av deltagarna förbättrat sin kondition och över hälften minskat sina midjemått Kostnad/deltagare 2012: cykeldator: 100 kr/st, regnkläder 460 kr/st, hjälmar 150 kr/st. Tre inspirationskvällar: kr. Hälsoundersökning före och efter: kr (projektet betalade inget för de kommunanställda). Totalt för Hållbart resande ca kr ( / 60 deltagare = ca kr obs! kr/deltagare om de kommunanställda hade tillkommit i Hälsoundersökningen) Finansiering: Halmstad kommun, Samhällsbyggnadskontoret, avd. Hållbart resande Framgångsfaktorer: hela paketet Likheter/samma möjligheter: Man nådde målgruppen via arbetsgivaren, fokus på arbetsresor. Lång testperiod Troliga olikheter: Provcykel var ej en del, utan användande av egen cykel + cykeldator, regnställ och cykelhjälm Figur 1 Bild från Hälsotramparna folder, Halmstad kommun 17 Sören Lundh, Halmstad kommun, intervju

13

testcyklisterna om att byta från bil till cykel

testcyklisterna om att byta från bil till cykel testcyklisterna om att byta från bil till cykel Trampa igång Innehåll 3 Om projektet Testcyklisterna 4 Resultat och erfarenheter av att ställa om från bil till cykel 5 En väg till bättre hälsa 6 Det behövs

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Östersunds kommuns elcykelsatsning

Östersunds kommuns elcykelsatsning Projektrapport: Östersunds kommuns elcykelsatsning Projektperiod: 2009-2011 Sammanfattning Genom ett samarbete med Trafikverket Region Mitt har en satsning på elcyklar i Östersunds kommunförvaltning genomförts.

Läs mer

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen 1 Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen Resultat och effekter under perioden 2012-2014 Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46 46 38 65 25 info@trivector.se 2 1.

Läs mer

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal.

Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. Hur kan privata och offentliga arbetsgivare samarbeta för fler hållbara resor? Lärdomar från 10 års samarbete om hållbara resvanor i Mölndal. BILD 2015-01-16 Uppdrag: 257482, Utvärderingsstudie Livsstilar

Läs mer

Goda exempel på. Mobility Management. från regionerna i SustraMM

Goda exempel på. Mobility Management. från regionerna i SustraMM på Mobility Management från regionerna i SustraMM SustraMM Partner Utgiven av: Technical University of Dresden, Chair of Transport Ecology Hettnerstr.1, 01069 Dresden Telefon: +49 351 46 33 65 66 I samarbete

Läs mer

Cykelåren i Mölndal 2013-2014 Cykelbokslut

Cykelåren i Mölndal 2013-2014 Cykelbokslut Cykelåren i Mölndal 2013-2014 Cykelbokslut molndal.se DET GÅR SNABBT ATT CYKLA! JAG SLIPPER TRÄNGSEL OCH BILKÖER! TACK FÖR ATT DU CYKLAR! Antagen av tekniska nämnden 30 mars 2015 Inledning Vision Mölndal

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation

Publikation 2008:148. Resepolicy. inspiration, fakta och exempel. Idéskrift för dig och din organisation Publikation 2008:148 Resepolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation 1 Innehåll: Sidan Handledning för dig 3 Vad är en resepolicy? 4 Att ta fram en policy är en process

Läs mer

KomKomKom. Kommuners Kommunikation om Klimatsmarta Kommunikationslösningar. Gröna Bilister Mars 2013 WWW.GRONABILISTER.SE

KomKomKom. Kommuners Kommunikation om Klimatsmarta Kommunikationslösningar. Gröna Bilister Mars 2013 WWW.GRONABILISTER.SE KomKomKom Kommuners Kommunikation om Klimatsmarta Kommunikationslösningar Gröna Bilister Mars 2013 Kommunicera mer om hållbara kommunikationer, kommuner! 2012 års Trafikantvecka hade aktiviteter i 116

Läs mer

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman

RAPPORT. Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping. 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman RAPPORT Resvaneundersökning med åtgärdsförslag i Nyköping 2012-11-26 Interngranskning 2012-11-19 / Haide Backman http://ams.se.wspgroup.com/projects/10169811/document/allmän analys och utredning/7_leverans/rapport_rvu

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Vägen till en grön resplan.

Vägen till en grön resplan. Vägen till en grön resplan. Detta är den kompletta verktygslådan för företag och organisationer som vill effektivisera sin personals resande, både vad gäller arbetspendling och tjänsteresor. En hjälp på

Läs mer

Framåt med el. fakta, råd & goda exempel för allt, från strategiskt arbete & infrastruktur till kampanjer riktade till allmänheten

Framåt med el. fakta, råd & goda exempel för allt, från strategiskt arbete & infrastruktur till kampanjer riktade till allmänheten Framåt med el HANDBOK OM ELMOBILITET FÖR KOMMUNER fakta, råd & goda exempel för allt, från strategiskt arbete & infrastruktur till kampanjer riktade till allmänheten Innehåll INLEDNING Om handboken Läsanvisning

Läs mer

Rese- och mötespolicy

Rese- och mötespolicy Publikation 2008:148 Rese- och mötespolicy inspiration, fakta och exempel Idéskrift för dig och din organisation Foto Mikael Ullén 1 Foto Birger Lallo/Bildarkivet.se Innehåll: Sidan Verktyg för dig 3 Vad

Läs mer

Slutrapport Hållbara familjer i Gävle 2008-2009

Slutrapport Hållbara familjer i Gävle 2008-2009 Slutrapport Hållbara familjer i Gävle 2008-2009 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Resultat...4 Medverkande familjer totalt barn och vuxna...4 Uppdelning områden...4 Resor...4 Energi...4 Återvinning...4

Läs mer

RAPPORT. Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén. Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Analys & Strategi 2010-06-22

RAPPORT. Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén. Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Analys & Strategi 2010-06-22 RAPPORT Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén 2010-06-22 Analys & Strategi Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Slutrapport nummer 2003: 1 Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 5 Metod... 5 Förväntat resultat...

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Individuell marknadsföring av kollektivtrafik

Individuell marknadsföring av kollektivtrafik Bulletin 229 Individuell marknadsföring av kollektivtrafik en metodstudie Helene Jotoft 2005 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Individuell marknadsföring av kollektivtrafik

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

recept för hållbara resor

recept för hållbara resor Klokbok recept för hållbara resor klokbok recept för hållbara resor 1 lästips bilåkning Gröna Bilister www.gronabilister.se Energimyndigheten www.energimyndigheten.se Tidsstyrda motorvärmare sparar energi.

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Initiering av fler bilpooler i hela Skåne

Initiering av fler bilpooler i hela Skåne Initiering av fler bilpooler i hela Skåne Slutrapport från projekt SA 80B 2003:20317 och 2004:20728 hos Vägverket samt projekt nr 381 hos Region Skåne Anna-Maj Hermansson Wandt Jan 2006 Gröna Bilister

Läs mer

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag

Miljöeffektiva transporter och resor. - en handbok för företag Miljöeffektiva transporter och resor - en handbok för företag Denna handbok är framtagen av Gatukontoret Malmö stad Sedan 2001 har Gatukontoret, Malmö stad, arbetat aktivt med beteendepåverkan för att

Läs mer

1. Har du blivit intervjuad av bussvärd tidigare eller medverkat i resvaneundersökningen per telefon? Ja (Om ja, avsluta intervjun) Nej

1. Har du blivit intervjuad av bussvärd tidigare eller medverkat i resvaneundersökningen per telefon? Ja (Om ja, avsluta intervjun) Nej Bilaga 1 Intervjufrågor till bussresenärer i Avesta-trafiken, maj 2013 Undersökningen genomförs av Avesta kommun (tel: 64 50 00) Kontaktperson: Sofie Norberg (e-mail: sofie.norberg@avesta.se) Resultatet

Läs mer

Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010

Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010 Länsstyrelsen i Stockholms Län Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010 STOCKHOLM November 2010 Sweco Eurofutures AB Peter Sandén Kajsa Forsberg Markus Burman 1 (24)

Läs mer

Rapport 2011:27. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2011. Näringslivsenheten

Rapport 2011:27. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2011. Näringslivsenheten Rapport 2011:27 Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2011 Näringslivsenheten Foto: Janne Eriksson. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, november 2011. ISSN: 1654-7691

Läs mer