Tidigare genomförda eller pågående testcyklistprojekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tidigare genomförda eller pågående testcyklistprojekt"

Transkript

1 Bilaga 1 Tidigare genomförda eller pågående testcyklistprojekt Provacykel - Ett delprojekt för MM-åtgärder under ombyggnationen av E18 Hjulsta-Kista...1 Testcyklisterna, GR & HUV...2 Testcyklister Mölndal och Halmstad...3 Vintercyklistprojekt i Halmstad och Mölndal...4 Vintercyklist Gävleborgs län...5 Rescoachning - Ett projekt för ändrade resvanor, Göteborgs Stad...6 Elcyklist Halmstad (2015)...8 ELMOS-Elcyklar, Växjö kommun Elcykelkortet Projektet Gör din hälsa och naturen till vinnare, Gävleborg Hälsotramparna, Halmstad kommun Provacykel - Ett delprojekt för MM-åtgärder under ombyggnationen av E18 Hjulsta-Kista Genomförare av projektet: Trafikverket och Cykelkonsulterna Syfte: Pilotprojekt 1 som en del av MM-åtgärder under vägombyggnad med syftet att minska biltrafiken under ombyggnaden av E18 Hjulsta-Kista. Genomförandetid: maj månad Resvaneundersökning av alla anställda Man vände sig till anställda på företag i Kista: o Målgrupp 1: Bilister som kunde tänka sig börja cykla och o Målgrupp 2: Redan befintliga cyklister (rekrytera testcyklister -> prisutlottning) Anmälningssida dit deltagarna hittade främst genom utdelat Provacykel-kort i infodisk på resp. företag, länk via intranät eller via tips från kollega 100 hybridcyklar och platser fanns att tillgå i projektet. Cyklarna finansierades via det upphandlade konsultföretaget (Cykelkonsulterna). Cykelkonsulterna ägde de cyklar som inte köptes av testresenärerna efter projektet. Kostnader: okänt Utlämning av cyklar ihop med justering av dem. Bra med flera uthämtningstillfällen som deltagarna bokar in sig till. Samarbete med cykelhandlare som löpande servade cyklarna Utvärdering/uppföljning via webbenkät: o RVU innan (se ovan) o under testtiden fyllde deltagarna i en gång per vecka o utvärdering i september God effekt av projektet: o Regelbunden cykelpendling innan var 5 % och efter 31 %. o Andelen bilresor innan var 58 % och efter 43 % (motsvarar 30 färre bilar).

2 61 av 100 köpte sin testcykel efter projektet. Ytterligare ca 20 köptes av de deltagande företagen 1. Bra för att locka testcyklister: o Möjligheten att undvika bilköer o Att kunna testa cykelpendling utan att behöva köpa en egen cykel. Att finnas på plats och beskriva projektet samt få personal som redan cyklade att tipsa sina arbetskollegor om kampanjen skapade troligen ett förtroende bland testresenärerna. Likheter/samma möjligheter: en MM-åtgärd i byggskedet, möjligheten att gå via företagen som kanal. Samma målgrupp. Trafikverket skulle kanske kunna vara en projektägare i kommande projekt. Möjligheten att cykel blir bästa framkomlighetsmedlet (framför bil och kollektivtrafik). Använda speciell webbsida för anmälan som även skulle kunna användas för inrapportering av vägstatus, tider olika sträckor osv. Gör uppföljning efter projekttiden. Troliga olikheter: att en aktör troligtvis inte går in och köper in ett visst antal cyklar Testcyklisterna, GR & HUV Genomförare av projektet: GR och HUV, men deltagande kommunerna Halmstad, Alingsås, Mölndal, Ale, Lidköping, Lilla Edet och Öckerö. Genomförandetid: 6 månader, april-oktober Syfte: att visa upp och inspirera olika målgrupper via goda exempel av cykel som transportmedel med vinster som bättre hälsa, ekonomi och ett snabbt och effektivt transportmedel. Stort fokus på spridning av resultaten till befolkningen i kommunerna. Målgrupp: vanebilister 37 deltagare i 7 olika kommuner, allt från pensionärer till småbarnsföräldrar. Rekrytering skedde genom att kommunerna marknadsförde projektet utifrån en gemensamt framtagen mall. Kostnad för cyklar + andra kostnader för viktiga komponenter: o Varje kommun fick kr av projektet (ca kr/deltagare) för att leasa cyklar. Vissa kommuner gick in med mer pengar. Finansiering: Energimyndigheten, Västsvenska paketet, Naturskyddsföreningen, EUkommissionens kampanj Do the Right Mix samt de deltagande kommunerna. Deltagarna kunde köpa sin cykel efter projekttiden. Olika cyklar och tillbehör att välja bland kan motverka de hindrande faktorerna, t ex: o Elcykel: motvind och backar, långa sträckor, minskat behov av ombyte och dusch o Lastcykel: få med sig arbetsutrustning, handla mat på hemvägen, skjutsa barn o Vikcykel: för flexibel resa med flera transportmedel över långa distanser. Cykelhandlare (via offert) för leasing av de flesta modellerna. Projektet köpte in de resterande modellerna. De flesta kunde leverantören köpa tillbaka om Testcyklisten inte ville köpa loss den (avtal skrevs) Projektet betalade cirka hälften av cyklarnas värde vid leasingen. Viktig lärdom gällande cykelanskaffning och leasingmodell: Det var svårt att hitta cykelhandlare som ville ställa upp på en leasingmodell (fr a för vissa av cykeltyperna). Detta var en modell handlarna inte hade någon erfarenhet av innan. Rädsla fanns för att de skulle stå med massa cyklar efter projektets slut, även kring krångliga avtal, hantering av garanti med mera. De var heller inte vana vid att inte ha direktrelationen till kunden, utan via projektledningen. De handlare som valde att hoppa på tåget mötte dock inga större svårigheter. Ungefär hälften av cyklarna såldes och resten hade de fått en intäkt på och fick tillbaka i gott skick att sälja begagnade. Modellen gav ett bra ekonomiskt resultat och mindre krångel än vad cykelhandlarna troligtvis trodde. Projektledningen lade också mycket tid och kraft för att underlätta för cykelhandlarna och för att ha en bra relation med dem och bygga upp förtroende. 2 Cykelexpert som hjälp för att välja cykel var en av projektets framgångsfaktorer 1 Tomas Grönkvist, Cykelkonsulterna, samtal Rickard Waern, HUV, mejl

3 Cykelcoach för stöd och peppning för att uppnå goda långtidseffekter (tveksam nytta) Kommuntjänstemän samordnade arbetet med hjälp av projektledningen Utvärdering via RVU och hälsoundersökning: o webbaserad resvaneundersökning i samband med intresseanmälningen o Hälsoundersökning 1 o Hälsoundersökning 2 i slutet av testperioden o Webbaserad resedagbok som deltagarna fyllde i varannan vecka o webbaserad resvaneundersökning efter via enkät och djupintervjuer Nyhetsbrev varannan vecka till alla deltagare; bl a påminnelse om att fylla i resedagboken. Startmöten hölls i de respektive kommunerna Spridning bl. a genom följejournalister i varje kommun, lokala arrangemang, broschyr och film med goda exempel från projektet Avtal där deltagarna bl. a åtog sig att ersätta bilresor med cykel åtminstone 3 dagar i veckan Egen webbsida: där deltagarna har kunnat följa och stötta varandra Effekter: o 80 % av deltagarna ersatte minst 50 % av sina vardagsbilresor med cykel. o Varje Testcyklist ersatte ca 136 bilresor med cykel under projektettiden, främst en arbetsresa. Totalt ersattes 4899 bilresor med cykel. o Ingen mätning har kunnat göras som visar långtidseffekten o I genomsnitt kr i sparade bensinkostnader o Bättre hälsa o 80 % ansåg sig ha påverkat sin omgivning med sitt cyklande Bra för att locka testcyklister: o smidigheten i att komma från dörr till dörr o hälsoeffekterna är motiverande Framgångsfaktorer o Att få möjlighet att testcykla o Att projektet sänkt trösklarna genom att erbjuda stöd att hitta rätt behovsanpassad cykel (cykelexperten viktig) o Krav på motprestation, t ex rapportering (som fungerade bra), som sätter lite press och krav på deltagarna är ofta en fördel. De flesta tycker att det är rimligt, och många uppskattar att bli pådrivna. Likheter/samma möjligheter: extern projektledning med lokala koordinatorer. Leasing som möjlig cykelanförskaffning. Använda speciell webbsida för deltagarna som även skulle kunna användas för inrapportering av vägstatus, tider olika sträckor osv. Bra lärdomar från detta projekt: gällande kontakt med cykelhandlare, arbetsresor ersattes främst med cykel, hälsan är en viktig motivation att bli testcyklist, bra med expertstöd vid val av cykel (vid inköp/leasingmodell), fördel att kräva motprestation (ok att rapportera in vägstatus mm troligtvis), avtal skrevs Troliga olikheter: Privatpersoner som målgrupp och inte bara arbetsresor. Dyrt per deltagare - fokus på spridningseffekter istället för att få med så många testcyklister som möjligt i projektet. Nytt projekt: ej nödvändigt att använda hälsoundersökning många upplevde ändå en förbättrad hälsa. Gör uppföljning efter projekttiden. Testcyklister Mölndal och Halmstad Genomförare: Mölndals stad och Halmstad kommun. Nedan presenteras exempel från Mölndal. Genomförandetid: maj-oktober 2015 (1 period) (mars-november i Halmstad (3 perioder)) Syfte: att inspirera och belysa fördelarna med cykel för vardagsresor - till förskolan, affären eller sommarutflykten. Målgrupp: 10 föräldrar med barn mellan 1-5 år, som idag främst använder bil Genomförande: o baseras på 2014 års upplaga av Testcyklister, se ovan projekt

4 o Deltagare får testa en el-lådcykel eller en cykelkärra under sex månader. Cykelkärran monteras på deltagarnas egna cyklar som ska vara i gott skick. Deltagarna får välja vilken kärra de helst vill testa, men förstahandsvalet kan inte garanteras då antalet är begränsat. o minst 3 dagar i veckan mellan maj-oktober 2015 Motkrav: o delta i startmöte i början av maj o delta i avslutningsmöte i oktober/november o fylla i en enkel rapport varje månad Kostnad: okänd Vintercyklistprojekt i Halmstad och Mölndal Genomförare: Halmstad kommun (vintrarna ) och Mölndals stad 3 som genomfört projektet på liknande sätt. Har genomförts under flera år Syfte: locka fler kommuninvånare som vanligtvis brukar åka bil vintertid till att cykla + få in synpunkter på vinterväghållning. Halmstad fokus på trafiksäkerhetsaspekten och sedan sparat koldioxidutsläpp. Målsättning om att minst 50 % av deltagarna fortsätter att cykla vintern efter. Målgrupp: personer som vanligtvis inte cyklar vintertid. Halmstad 70 personer/år. Deltagarna åtog sig att: o cykelpendla minst tre gånger i veckan under tre vintermånader (i Halmstad var kravet att deltagarna skulle cykla minst tre km minst tre dagar i veckan december till och med februari, alltså 9 km/vecka) o att fylla i en webbenkät i slutet av varje månad o att fylla i en rapport när projektet avslutas Utvärdering: o SUMO-utvärdering o Uppföljningsenkät efter avslutad period o Enkät efter ytterligare ett år för att mäta permanent effekt o Resdagbok för att mäta systemeffekt Genomförande Halmstad: o Erbjudande: deltagarna får värdebevis hos upphandlad cykelhandlare på dubbdäck inkl. montering (och senare avmontering), cykelbelysning och reflexväst. o Startträff: cykelklubben där, pratat vintercykling med tips och råd Kostnad/deltagare: Dubbdäck (inkl. montering) , Reflexvästar 3 500, Belysning 2 500, CK Bure 2 500, Lokal + fika 2 500, HP , Lokaltidningen 2 500, Hstd7dagar Totalt: deltagare kr/70= 950 kr Finansieringsmodell: Cykelhandlare är upphandlad av kommunen som står för alla kostnader. Cyklisterna använder sina egna cyklar och förses med vintercyklistmaterial. Effekt/resultat vid uppföljning ett år efter i Halmstad: o 2012/2013: 41/70 svarade 88 % cyklade <1-2 dgr/v varav 68 % <3-7 dgr/v o 2013/2014: 41/68 svarade 88 % cyklade <1-2 dgr/v varav 54 % <3-7 dgr/v Framgångsfaktorer Halmstad: o Byggt upp ett koncept som fungerar o Planeringen behöver börja vår/sommar o Effektivt med gemensam upphandling o Gemensam plattform- hemsida, blogg, facebook-sida o Gemensamma mallar och rapportering o Gemensamt marknadsföringsmaterial- möjligt för den egna kommunen att anpassa o Nytta i att göra det gemensamt: genomslaget i media, mängden totalt och att det sker samtidigt 3 https://www.molndal.se/medborgare/trafikochresor/cykling/vintercyklisten.4.1cf f8c6fecb20.html

5 Likheter/samma möjligheter: Nytta med att göra projekten gemensamt effektivt. De har samlat in info från deltagarna kring vinterväghållning via webbenkät. Upphandlat cykelhandlare dit deltagare går med värdebevis. Skulle kunna vara en del av en typ av testcyklistprojekt för att behålla cyklister över vintern. Målsättning om att hälften av deltagarna ska cykla även nästa vinter. Troliga olikheter: privatpersoner som målgrupp, ej via arbetsgivare. Egen cykel som vinterrustas. Vintercyklist Gävleborgs län Genomförare: Regionalt mobilitetskontor i Gävleborg 4 (projektägare) samordnar projektet. Tio kommuner med var sin kontaktperson/lokal projektledare har genomfört projektet (bl a Borlänge kommun, Falu kommun) Projektägare tog fram grundmaterial, hemsida, handlade upp däck (inkl ett däckbyte), reflexvästar, sadelskydd, fingervantar, dator och uppföljningsmaterial för de deltagande kommunerna att avropa 5. Landstinget och Länsstyrelsen var med som organisationer Har genomförts under flera år Syfte: öka andelen cyklister som cyklar året runt och ställa bilen hemma. Avsikten är att de förändrade resvanorna ska bli bestående. Målsättning 2010/2011 om att minst 80 procent av deltagarna ska fortsätta vintercykla nästa säsong. Målgrupp: vanebilister. 2010/2011 deltog 200 personer från Borlänge respektive Falun i fyra månader. Utvärdering: o Under och efter projekttiden redovisade deltagarna cyklad sträcka via ett web-formulär o Omfattande webenkät efter projektslut o 2011 planerades ett utskick kommande vintersäsong för att se hur många som cyklade även då Genomförande: o Påkostad marknadsföring o I samband med anmälan på hemsidan presenterades ett antal villkor för att bli antagen som vintercyklist, bl a Deltagarna förband sig att cykla minst tre gånger i veckan till och från arbetet Att använda cykelhjälm vid all cykling under projekttiden (upplevdes som positivt av deltagarna) o Via en cykeldator eller via en app registrerades alla cyklade sträckor o I samband med startmöte fick deltagarna fram och bakdäck monterade, cykeldator, sadelskydd och reflexväst o De undertecknade även ett avtal där de gick med på några villkor. o För att upprätthålla kontakten med deltagarna under projektet användes en blogg (vintercyklisten.blogg.se), mail och SMS. En grupp på Facebook för kommunikation med deltagare i projektet. o På bloggen visualiserades Borlänge- och Falucyklisternas resultat efter varje månadsrapportering i form av en sträcka på en världskarta som en inspiration för att uppmuntra deltagarna Gåvor/erbjudande till deltagarna: o Dubbdäck o Reflexväst o Cykeldator/App 4 Hållbara transporter, det sedan tidigare etablerade nätverket i länet, Hållbart resande, där bland andra kommunerna, Region Gävleborg, Landstinget och Länsstyrelsen ingår drivs vidare genom Regionalt Mobilitetskontor Gävleborg. Inom nätverket sprids erfarenheter och information och man genomför eller samordnar gemensamma aktiviteter såsom trafikantveckan och vintercyklisten. https://www.energimyndigheten.se/global/press/pressmeddelanden/dnr% %20bilaga%202%20statusrapport% pdf 5 Christine Sisell, Gävleborgs mobilitetskontor, , genom Lisa Ström, mejl

6 o Sadelskydd o Smartphone vantar Effekt/resultat: o Totalt har 410 personer deltagit i Vintercyklisten Gävleborg under de fem åren. o Deltagarna har under de fyra första åren sparat 24 ton koldioxid och cyklat cirka mil. Total energibesparing av åtgärden är kwh under de tre vintrar som mobilitetskontoret drivit kampanjen. De första 4 åren ersattes km bilresor av de 273 deltagarna (445 km i snitt per deltagare) 6 o I Borlänge kommun cyklade Vintercyklisterna i genomsnitt 327 km per person under projekttiden o I Falu kommun cyklade Vintercyklisterna i genomsnitt 373 km per deltagare. o Totalt 84 procent av deltagarna angav att deras hälsa påverkats positivt eller mycket positivt under projektet. o 76 procent svarade att de kommer att använda cykelhjälm både sommar- och vintertid. Motivation/drivkrafter för deltagande: o Att utmana sig själv o Hälsoskäl Total kostnad: kr (kampanj: kr, upptaktsmöte: kr, utrustning vintercyklister: kr, övrigt: 1307 kr). Kostnad per cyklist (material): 804 kr. 200 deltagare kr/200 deltagare = kr. Arbetstid ingår inte i projektkostnad och användes huvudsakligen till projektplanering, projektledning, upptaktsmöte, informationsinsatser (blogg och hemsida), kampanjutformning, och utvärdering/rapportering. Tidsåtgången för hela projektet uppskattas till cirka 800 timmar fördelat på två personer. o Kostnad/deltagare: Utrustning ca 1200 kr. Kommunen har själv fått välja antal deltagare utifrån sin egen budget. 7 o Budget för kontoret: marknadsföringsmaterial, enkätsystem och arbetstid. Kommunerna står för materialet och tid för att hålla start- och avslutningsmöten, lokal och fika till cyklisterna. 8 Framgångsfaktorer: o att pröva en ny vana under längre tid o de positiva hälsoeffekterna var sannolikt den största nyttan med Vintercyklisten o effekterna av marknadsföringen, när det gäller ambitionen att höja statusen för cykel, är sannolikt begränsad o deltagarna själva är betydelsefulla inspiratörer och normskapare Likheter/samma möjligheter: Nytta med att göra projekten gemensamt effektivt. De har använt sig av en app istället för en speciell cykeldator. Samma syfte att få fler året-runt-cyklister. Vanebilister som målgrupp. Avtal tecknades. Hälsoskäl ett starkt motiv för deltagande utnyttja det. Skulle kunna vara en del av en typ av testcyklistprojekt för att behålla cyklister över vintern. Kravet på användande av cykelhjälm upplevdes som positivt av deltagarna. Troliga olikheter: privatpersoner som målgrupp, ej via arbetsgivare. Egen cykel som vinterrustas. Rescoachning - Ett projekt för ändrade resvanor, Göteborgs Stad Genomförare av projektet: Göteborgs Stad Trafikkontoret, Lundby Mobility Center Genomförandetid: augusti februari 2007 Syfte: förändra beteenden och minska bilåkandet Målgrupp: bilister som använde sin bil 5 7 dagar i veckan 6 Slutrapport_regionalt_mobilitetskontor_i_Gaevleborg.pdf Christine Sisell, Gävleborgs mobilitetskontor, , genom Lisa Ström, mejl Christine Sisell, Gävleborgs mobilitetskontor, , genom Lisa Ström, mejl

7 Rekrytering av målgrupp: alla bilister i Lundby fick erbjudande om att vara med. 68 personer deltog aktivt i projektet. Utvärdering: o Enkät före och efter projektet o Hälsoundersökningar före och efter projektet o Resdagböcker under projektets gång o Intervjuer Organisation: o En coach hjälpte deltagarna att sätta upp egna mål och att hålla motivationen uppe. Vissa coachades individuellt och de andra i grupp. o En samordnare och en projektledare för praktiska frågor och för uppmuntran deltagarna Avtal skrevs mellan deltagare och Trafikkontoret/Lundby Mobility Centre, där deltagaren åtog sig att ställa bilen och vid minst tre tillfällen per vecka gå, cykla eller åka kollektivt istället. Gåvor/erbjudande till deltagarna: o på Kick-off-träffen fick alla deltagare fick varsin stegräknare, en T-shirt och kort för resor med kollektivtrafiken. o föreläsningar om kost, rörelse och personlig motivation o hjälp att hitta resvägar i kollektivtrafiken o att komma iväg till cykelreparatören o utlottning av cykelprylar, gångstavar och kollektivtrafikkort vid stormöte i december samt vid avslutningsmötet. o Cykelkväll i början av projektet hos en lokal cykelhandlare med tips om cykelutrustning och rabatterbjudande. Den planerade efter avslutat projekt ställdes in p g av lågt intresse. o Efter avslutat projekt (i april) erbjöds deltagarna en guidad cykeltur i Lundbyområdet i samband med en efterträff. Deltagarna delade in sig i tre undergrupper utifrån vilken människotyp de ansåg sig vara ( utmana mig, sätt press på mig eller bekväm och lat, varav den sistnämnda behövde mer stöd och coachning och där fler än hälften sedan hoppade av. Men de av dessa som fullföljde såg man störst resvaneförändringar hos.) Motiv för deltagande var bl a för stort bilberoende och behov av hjälp att komma igång och röra på sig mer (man såg kopplingen dålig kondition och mycket stillasittande i bil) Effekt/resultat: betydligt minskad bilkörning. Istället cyklar eller går deltagarna, eller åker kollektivt. o bil till arbetet varje dag: innan 25 st, efter 2. o cykel eller promenad till jobbet minst två dagar per vecka: innan 18 st, efter 49. o Flera deltagare hade börjat missionera för andra i sin omgivning. Denna positiva spinoff effekt ska inte underskattas i ett lokalt sammanhang, t ex en enskild arbetsplats. o Långtidseffekt: Deltagarna återkontaktades tre år efter projektet (av cykelcoachen). En stor del av deltagarna hade fortsatt med sina nya vanor och tog sig till jobbet utan bil minst tre dagar i veckan. Framgångsfaktorer/rekommendationer: o Indelning i olika coaching-grupper var bra o Engagerade organisatörer o Föreläsningarna och hälsoundersökningarna var uppskattade och bör finnas med i någon form i ett framtida projekt o Resdagboken uppfattades av många som bra och som en sporre Likheter/samma möjligheter: Trafikkontoret Göteborg stad som en möjlig projektägare. Deltagare som använde egna cyklar. Bra med resdagbok på något sätt. Avtal skrevs. Utnyttja hälsodrivkraften. Olika insatser för de med hög motivation och de som ser sig som mer bekväma och lata? Eller skippa den sista gruppen helt pga. högre arbetsinsats? Utnyttja missionskraften på arbetsplatsen. Erbjuda föreläsningar till deltagarna om t ex hälsa, även för att lära ut om hur bl a Göteborgs stad arbetar med cyklister och koppla till byggområden. Belysa vikten av att få in info från cyklister om hur det är att cykla för att följa upp att det fungerar som det ska.

8 Troliga olikheter: Privatpersoner som målgrupp. Inte bara cykling, utan även gång och kollektivtrafik. Kostnadsintensivt. Liten grupp. Hälsoundersökning många får via sina arbetsgivare. Elcyklist Halmstad (2015) Genomförare av projektet: Halmstad kommun Genomförandetid: mars-november 2015, Tre stycken tremånadersperioder Syfte: få fler att cykla istället för att ta bilen för att minska trängsel, utsläpp och buller från trafiken. Målgrupp: 3*100 vanebilister för olika typer av resor Motkrav: Elcyklisterna åtar sig att cykla minst tre km minst tre dagar i veckan under en tremånadersperiod. Målet ett år efter avslutat projekt är att minst 50 % av elcyklisterna har fortsatt att cykla minst tre km minst tre dagar i veckan under sommarhalvåret. Utvärdering: o Avläsning av trippmätare/cykeldator vid utlämning och inlämning av resp. cykel o Avslutningsenkät efter avslutad period o Uppföljande enkät efter ett år i november 2016 o SUMO (system för utvärdering av mobilitetsprojekt) Coachning/hälsobloggande via en hemsida samt en sluten Facebook-grupp för respektive deltagarperiod Priser den som cyklat mest per period + utlottning Kostnad: Budget totalt (ej arbetstid): ca kr (elcyklar: kr, skyltar på cyklarna: kr, Marknadsföring: kr, priser/uppmuntran: kr, coaching/bloggskrivande: kr) kr/300 deltagare = 835 kr Finansiering: Avdelningen Hållbart resande på Samhällsbyggnadskontoret, Halmstad kommun förmedlar (och betalar) ett lån av respektive cykel mellan cykeltillverkaren och deltagarna. Efter respektive testperiod kan deltagarna köpa cykeln till rabatterat pris. Avtalet mellan Hållbart resande och cykeltillverkaren/cykelhandlaren är på ett år. Mellan perioderna ska cyklarna servas. Cykeltillverkaren/cykelhandlaren får byta ut cyklarna efter period 1 och 2 till likvärdiga cyklar, t ex p.g.a. att de gamla säljs till elcyklisterna efter respektive period. Avtal för resp. period mellan cykelhandlare och deltagare. Där framgår bl a att elcyklisten är personligt ansvarig för cykeln och dess tillbehör. Eventuella skador (som inte innefattas av garantin) eller stöld står elcyklisten själv för (genom försäkring och eventuella självrisker). Utköpserbjudande framgår där hela summan kan betalas alternativt att avbetalning kan göras. Likheter/samma möjligheter: En kommun skulle kunna vara projektägare för testcyklistprojekt. Någon extern part som kan gå in och finansiera ett cykellån? Möjligt med avtal mellan cykelhandlare och deltagare där det framgår köpmöjlighet inkl. avbetalningsmöjlighet efter testperiod? Är utlottning av priser till nytta? Användande av slutna Facebookgrupper för kommunikation? Vad ger coachningen här? Bra att använda cykeldator för info om sträckor? Ha skyltar på cyklarna för att föra ut ett budskap och/eller där cykelhandlare kan marknadsföra sig? Troliga olikheter: Ej bara arbetsresor och anställda som målgrupp. Svårt att få tag på lika förmånligt avtal med elcykelhandlare. Ingen resvaneundersökning innan för att få fram minskat antal bilresor efter projektet.

9 ELMOS 9 -Elcyklar, Växjö kommun Genomförare: Växjö kommun, inom ett EU-projekt för introduktion av olika elfordon Genomförandetid: 2012 till september 2014, 16 testperioder på 3-4 veckor fr.o.m. slutet av mars 2013 till sista juni Syfte: att erbjuda ett nytt och alternativt färdmedel till och från jobbet, i tjänsten och på fritiden (som fortsättning på en kollektivtrafikresa) Målgrupp: 445 anställda hos 24 olika arbetsgivare. Både vardagsbilpendlare till de som aldrig bilpendlade. 25 % av dessa cyklade redan dagligen till arbetet, 40 % sällan/aldrig. Av låntagarna var 63 % kvinnor och 37 % män. En majoritet av låntagarna var i åldern år. 11 Genomsnittligt avstånd till arbetet för deltagarna var 6,5 km. Utvärdering via enkät: o Enkät före o Enkät skickades dagen efter återlämnande av elcykeln o Enkät skickades 2 månader efter återlämnandet av cykeln Tillvägagångssätt: o Kostnadsfritt lån av elcyklar till privatpersoner via deras arbetsgivare o 30 elcyklar införskaffades till projektet o Utlåning 3-4 veckor till respektive låntagare. o Boende utanför Växjö tätort erbjöds även gratis kollektivtrafikresor till och från arbetet. På detta vis kunde projektet erbjuda en mer komplett och hållbar resekedja. Effekt/resultat: o Pendling ensam i bil 5-7 dagar/vecka innan: 25 %, under perioden: 3% o I snitt uppskattade respektive deltagare att de ersatt knappt 26 km bilkörning till och från jobbet med elcykel under testperioden (tillsammans km). o Projektet gav ett ökat intresse för cykling och elcyklar o Växjö kommun byggde bland annat ett (el-)cykelgarage med koppling till kollektivtrafiken 12 och tog fram en strategi för elmobilitet. o 2 månader efter testperioden hade ca 8 % av deltagarna köpt en egen elcykel. Alla dessa använde den till jobbet minst en dag/vecka och 42 % 5-7 dagar/vecka. o Ytterligare 9 % angav att de skulle köpa en elcykel inom snar framtid. o 20 % av alla deltagare angav att de ändrat sina resvanor efter lånet av elcykel. 13 Motiv till deltagande var främst som alternativ till att bilpendla och därefter som alternativ till vanlig cykel. Bra att få testa elcykel under en längre period om man vill få till en förändring av människors val av färdmedel Likheter/samma möjligheter: Man nådde målgruppen via arbetsgivare, fokus på arbetsresor. Skulle Göteborgs stad kunna köpa in elcyklar och låna ut under testperiod och sedan ha cyklarna för användning i sin egen organisation? Enkät före, direkt efter och efter en tid. Kan hända att det kan bli inom ett EU-projekt också-medfinansiering? Möjligheten att kombinera testcyklistperioden med ett provåkarkort för kollektivtrafiken? Gbg stad bygga säkra elcykelgarage vid pendelparkering + arbetsgivarna? Troliga olikheter: att inte kunna köpa sin cykel, troligtvis en testperiod på 3 veckor i kortaste laget? Att kommunen köpte in istället för att leasa cyklar. 9 ELMOS (Electric mobility in smaller cities) är ett EU-projekt inom Södra Östersjöprogrammet som avslutades i september Tanken med EU-projektet ELMOS är att introducera elbilar, elcyklar och andra elfordon som fortsättning på en kollektivtrafikresa. Utöver Växjö kommun medverkade även Karlskrona kommun och Energikontor Sydost. Länstrafiken Kronoberg har medverkat som associerade partner. Ytterligare tre andra städer i Polen och Tyskland medverkade

10 Elcykelkortet 14 Genomförare: Sust (Sustainable Innovation i Sverige AB) - ett nationellt centrum för energieffektivisering och hållbarhet med syfte att bidra till utvecklingen av svenskt näringsliv på området. Sust ägs av Föreningen för Energieffektivisering (Effekt). 15 Samarbetspartners: Projektet är ett samarbete mellan KTH, Folksam, Riksbyggen, JM, Sportson, KGK Motor, ZET Electric, EcoRide, Vattenfall och Trafikutredningsbyrån. Stöd från Energimyndigheten och med Vattenfall som energipartner. Genomförandetid: slutet av 2012 till mitten av Syfte: att minska utsläpp och trängsel i rusningstrafiken i framförallt storstadsregionerna Stockholm och Göteborg men även i övriga landet. Målgrupp: allmänheten Utvärdering/uppföljning: insamlad cykeldata från alla testpersoner sammanställs och utvärderas utifrån faktorer som utsläpp och trängsel. De samlade elcykelmilen laddas upp på startsidan. Tillvägagångssätt: o I projektet ingår elcyklar och 100 elmopeder/elskotrar som utvärderas ur aspekterna minskade koldioxidutsläpp, fossil bränsleförbrukning och hur mycket trängseln i infartstrafiken på sikt kan påverkas. o Testpersoner laddar ner appen Elcykelkortet som anonymt mäter de dagliga cykelsträckorna. Med appen ser man även var man cyklat och hur mycket CO2 man sparat jämfört med om man hade åkt bil. Appen skickar cykeldatan till projektet, som Elcykelkortet är en del av, för utvärdering och kunskapsinsamling. Självklart sker datainsamlingen anonymt i enlighet med personuppgiftslagen. o På hemsidan listas exempel på olika elcyklar och butiker kopplade till Elcykelkortet. Butiker hjälper deltagaren att välja mellan flera slags elcyklar eller att få sin befintliga cykel ombyggd till en elcykel. o Elcykeltävling o I butik får du även råd om elcykling, skötsel, utrustning och säkerhet. Fråga om det är något du undrar över. Kostnad/deltagare: okänd Finansieringsmöjlighet: deltagarna köper själva sina elcyklar eller ombyggnadskit Framgångsfaktorer: ej specificerade Likheter/samma möjligheter: användande av cykelapp, samarbete med cykelhandlare, Troliga olikheter: privatpersoner som målgrupp Projektet Gör din hälsa och naturen till vinnare, Gävleborg 16 Genomförare: samarbete mellan Frisk i Landstinget (mål: halvera sjukfrånvaron inom Landstinget Gävleborg) och X-MaTs, Miljöanpassat Transportsystem i Gävleborg (uppdrag: minska utsläpp av koldioxid från resor och transporter i länet). Genomförandetid: maj-oktober 2006, 6 månader. Syfte: förbättrad hälsa och minskade koldioxidutsläpp. Målgrupp: 100 anställda bilpendlare. Ålder, kön och bostadsort styrde urvalet. Utvärdering/uppföljning: 14 Elcykelkortet.se 15 Företaget driver stora demonstrationsprojekt, uppmuntrar innovationer och nyföretagande, bedriver informationsspridning och kunskapsutveckling. Sust finansierar sin verksamhet dels genom serviceavgifter från medlemmarna i Effekt, dels genom finansiering från projektdeltagarna och även genom projektbidrag från Energimyndigheten, Vinnova, EU och andra liknande finansiärer. 16 X-MaTs Miljöanpassat Transportsystem i Gävleborg , Slutrapport_Gör din hälsa och naturem till vinnare.pdf

11 o Konditionstest på sex orter samt hälsoenkät före och efter projektet o Inrapportering av data via hemsida (cykeldator användes t ex) Tillvägagångssätt: o Rekrytering via Landstinget Gävleborgs personaltidning o 100 deltagare valdes ut av dem som anmält intresse. o De anställda som redan gick och cyklade fick delta i en utlottning som uppmuntran o Anmälan via en särskild upplagd hemsida. o Samarbetsavtal där deltagare förband sig att gå eller cykla minst tre dagar i veckan under sex månader samt att projektet fick ta del av sjukfrånvaro. o Deltagarna försågs med Cykla och gå-paket ; regnställ, pedometer eller cykeldator och cykelhjälm till dem som cyklar. o Vissa deltagare anmälde att de kunde vara kontaktpersoner utspridda över hela länet under projektet. Dessa delade ut ovanstående material till de andra deltagarna. o Inrapportering av bl a mätarställning varannan månad, antal gånger de gått, cyklat, åkt kollektivt eller bil inom perioden. o Utlottning av badlakan och ståltermosar vid varje inrapportering för att motivera deltagarna att rapportera in. o Vid projektavslutning hölls prisutdelning och resultat presenterades i personaltidningen. De som presterat bäst fick biobiljetter som pris. Gåvor/erbjudande till cykeldeltagarna som de fick behålla om de deltog under de sex månader avtalet gällde: o Konditionstest före och efter projektet o cykelhjälm, cykelmätare och regnställ ( cykelpaket ) Effekt/resultat: o Totalt gick och cyklade deltagarna mil under projekttiden o 40 % av deltagarna hade förbättrat sin syreupptagningsförmåga. o 88 % uppgav att de upplevde en förbättrad hälsa efter projektet Kostnad/deltagare: Material: kr, Konditionstest: kr, Personalkostnad: kr. Totalt: kr. Kostnad per deltagare: kr/100 deltagare = kr obs! Inkluderar personalkostnad, annars kr/deltagare Finansieringsmodell: Hade inga egna cyklar utan försåg endast cyklisterna med extramaterial och konditionstest. Framgångsfaktorer o Anmälan, webbformulär och inrapportering via intranätet var smidigt för datahantering. o Information till deltagarna skedde främst via e-post och material via landstingets interna posthantering. o Regelbunden inrapportering med utlottning var motiverande o Avtalet var motiverande o Cykelhjälm är ett måste då vi uppmanar människor att ge sig ut i trafiken. Under projekttiden inträffade två cykelolyckor. De klarade sig bra tack vare hjälm. o Cykeldator inspirerade, dock bra att gardera sig om de strular och samarbeta med tillgänglig återförsäljare. Likheter/samma möjligheter: Man nådde målgruppen via arbetsgivaren, fokus på arbetsresor. Lång testperiod, deltagarna fick cykelhjälm, cykeldator och regnställ. Avtal skrevs. Kan det vara intressant att hålla utlottningar för att motivera? Materialkostnad var 700 kr/deltagare. Samordnare med lokala kontaktpersoner jämför projektägare med företagskontaktpersoner. Användande av webbformulär och intranät. Troliga olikheter: hälsa och koldioxidutsläpp som syfte istället för minskad biltrafik. Provcykel var ej en del, utan användande av egen cykel + cykeldator. Anställda med samma arbetsgivare, men på sex olika orter.

12 Hälsotramparna, Halmstad kommun 17 Genomförare: Halmstad kommun Genomförandetid: 7 månader: april till och med oktober 2012 samt 2013 Syfte: att få fler Halmstadbor att välja cykel till jobbet Målgrupp: vanebilister Utvärdering/uppföljning: enkät efter samt efter 1 år Tillvägagångssätt: o Hälsoundersökning före och efter o Deltagarna åtar sig att cykla 80 % av sina arbetsresor och att fylla i en rapport varje månad Gåvor/erbjudande till cykeldeltagarna o Regnställ, cykelhjälm och cykeldator Effekt/resultat: o efter 1 år för båda kampanjåren var att ca 65 % cyklade fortfarande minst hälften av resorna till arbetet o Efter kampanjen 2012 hade 60 % av deltagarna förbättrat sin kondition och över hälften minskat sina midjemått Kostnad/deltagare 2012: cykeldator: 100 kr/st, regnkläder 460 kr/st, hjälmar 150 kr/st. Tre inspirationskvällar: kr. Hälsoundersökning före och efter: kr (projektet betalade inget för de kommunanställda). Totalt för Hållbart resande ca kr ( / 60 deltagare = ca kr obs! kr/deltagare om de kommunanställda hade tillkommit i Hälsoundersökningen) Finansiering: Halmstad kommun, Samhällsbyggnadskontoret, avd. Hållbart resande Framgångsfaktorer: hela paketet Likheter/samma möjligheter: Man nådde målgruppen via arbetsgivaren, fokus på arbetsresor. Lång testperiod Troliga olikheter: Provcykel var ej en del, utan användande av egen cykel + cykeldator, regnställ och cykelhjälm Figur 1 Bild från Hälsotramparna folder, Halmstad kommun 17 Sören Lundh, Halmstad kommun, intervju

13

testcyklisterna om att byta från bil till cykel

testcyklisterna om att byta från bil till cykel testcyklisterna om att byta från bil till cykel Trampa igång Innehåll 3 Om projektet Testcyklisterna 4 Resultat och erfarenheter av att ställa om från bil till cykel 5 En väg till bättre hälsa 6 Det behövs

Läs mer

Gör din hälsa och naturen till vinnare

Gör din hälsa och naturen till vinnare Slutrapport Gör din hälsa och naturen till vinnare Gör din hälsa och naturen till vinnare! X-MaTs Miljöanpassat Transportsystem i Gävleborg 2005-2007 www.x-mats.nu Bodil Dürebrandt Christoffer Westerberg

Läs mer

Dialog med bilister ger nya vägvanor

Dialog med bilister ger nya vägvanor Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Nyhetsbrev april 2014 Har du nyheter, tips och goda exempel i arbetet för ett mer hållbart resande? Kontakta Lisa Ström, 031 335 53 12 Dialog med bilister

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

Vilka är Be Green Umeå?

Vilka är Be Green Umeå? Vilka är Be Green Umeå? 1 oktober - 2010-31 mars -2015 Trafikverket, Umeåregionen, Region Västerbotten, Umeå Airport, Umeå Energi, UPAB, Umeva, Bostaden AB, UBC Bakgrund Umeå har dålig luft, många kör

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

Vintercyklisten 2 Projekt för hållbart resande 2010/2011

Vintercyklisten 2 Projekt för hållbart resande 2010/2011 Hållbar utveckling Vintercyklisten 2 Projekt för hållbart resande 2010/2011 Slutrapport 1 INLEDNING... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte... 5 1.3 Projektmål... 5 1.4 Övergripande mål för hållbar utveckling...

Läs mer

En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser

En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser En hälso- och miljöaktivitet för arbetsplatser Cykelutmaningen är en rolig lagtävling som uppmuntrar fler att använda arbetsrelaterade resor till regelbunden vardagsmotion, och samtidigt göra en insats

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

Ny anställning nya vägvanor- en dialog med nyanställda Ett projekt inom ramen för Nya vägvanor, Västsvenska paketet

Ny anställning nya vägvanor- en dialog med nyanställda Ett projekt inom ramen för Nya vägvanor, Västsvenska paketet Ny anställning nya vägvanor- en dialog med nyanställda Ett projekt inom ramen för Nya vägvanor, Västsvenska paketet 2014-06-26 Göteborgsregionens kommunalförbund GR Lisa Ström Målgruppen för rapporten

Läs mer

MAXSUMO. Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011. Av: Ida Lundström

MAXSUMO. Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011. Av: Ida Lundström MAXSUMO Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011 Av: Ida Lundström Övergripande syfte Aktiviteten går ut på att få vanebilister att bryta sin vana (köra bil) och istället ta buss till och från arbetet.

Läs mer

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin!

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin! Cykelutmaningen är ett verktyg för er som vill uppnå era miljöoch friskvårdsmål. En rolig lagtävling där deltagarna samlar poäng till laget genom att gå, cykla och åka kollektivt till och från jobbet.

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Den roliga motionsoch miljöaktiviteten! Alla kan vara med! Det är aldrig för sent att anmäla sig! Startgåva till de 10 000 först anmälda!

Den roliga motionsoch miljöaktiviteten! Alla kan vara med! Det är aldrig för sent att anmäla sig! Startgåva till de 10 000 först anmälda! Den roliga motionsoch miljöaktiviteten! Alla kan vara med! Det är aldrig för sent att anmäla sig! Startgåva till de 10 000 först anmälda! Fyra fristående tävlingsperioder! En avgift för hela året! VGR

Läs mer

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö AKTIVITETENS NAMN Namn på aktiviteten/projektet: Trafik och klimatdag 22/9 KONTAKTPERSON Ansvarig kontaktperson Pär Wallin; Lennart Lundberg Organisationstillhörighet

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Faurecia Exhaust Systems i Torsås April 2007 och maj 2008 Växjö 30 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Testcyklisterna - Slutrapport

Testcyklisterna - Slutrapport Testcyklisterna - Slutrapport Rickard Waern Göteborg 1/30/2015 INNEHÅLL Sammanfattning... 2 Projektmotivering... 3 Syften, mål och måluppfyllnad... 5 Syfte... 5 Aktivitetsmål... 6 Beteendemål... 8 Effektmål...

Läs mer

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1

Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015. Page 1 Testresenär Avslutningsmöte Vår 2015 Page 1 Testresenär vår 2015 Page 2 Syfte Att introducera bussen för bilister Att få fler att prova åka buss Att få fler att pendla med buss Att få synpunkter från ovana

Läs mer

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström

Cykelsatsningen i Gävle. Helena Werre Marie Wallström Cykelsatsningen i Gävle Helena Werre Marie Wallström Utgångspunkter Nationella och regionala mål Transportpolitiska mål Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Koncept för elcykelpooler för VGR

Koncept för elcykelpooler för VGR Koncept för elcykelpooler för VGR Projektbeskrivning Pilotprojektet CykelDelaren syftar till att etablera en cykelpool med elcyklar för allmänheten i de deltagande kommunerna i Västra Götaland. Regionen

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer!

KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! vardag KLIMAT INGEN KAN GÖRA ALLT MEN ALLA KAN GÖRA NÅGOT! Transporterna släpper ut allt mer! Vi reser idag mer och mer och ofta längre och längre. Redan för 40 år sedan var vägtrafiken det dominerande

Läs mer

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun

Cykeltrafik i Östersund. Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Cykeltrafik i Östersund Anne Sörensson & Maria Olsson Grön Trafik, Östersunds kommun Östersund är en vinterstad Målsättning om att vara fossilbränslefri och energieffektiv 2030 Sjätte bästa kommun i Cykelfrämjandets

Läs mer

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret SOLLENTUNA KOAAMUN Kommunledningskontoret Eva Carlsson Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 4 Diariekod: 146 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Larissa Karimson (MP) om att alla offentliganstäilda i Sollentuna

Läs mer

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011

Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 Resvaneundersökning kommunanställda hösten 2011 I det följande kommer du att få frågor kring dels de resor du gör i tjänsten och dels kring dina resor till

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet?

Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet? Enkät 2 Testresenär Namn: Vad har du för sysselsättningsgrad? 100 % 75 % 50 % 25 % Annat Uppskatta hur många dagar i månaden du normalt pendlar till arbetet? 20-22 dagar/månad 16-19 dagar/månad 12-15 dagar/månad

Läs mer

Vintertramparna 2010/2011

Vintertramparna 2010/2011 Projektrapport av Grön Trafik: Vintertramparna 2010/2011 Projektperiod: 2010-12-01 2011-04-30 Sammanfattning Vintertramparna genomfördes mellan 1 december 2010 till 31 april 2011och har utgjort en del

Läs mer

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet?

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? A R B E T S G I V A R T I P S Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? Vad vinner arbetsgivaren på att verka för att fler anställda cyklar till och från arbetsplatsen?

Läs mer

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne

Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Gif Nike F-02/03 (Lomma) delad förstaplats Klimatmatchen Sverige 2014 och vinnare Skåne Utvärdering av Klimatmatchen 2014 i Skåne Martin Lundgren, Skåneidrotten Bakgrund Idrotten är Sveriges största folkrörelse

Läs mer

PÅ RÄTT VÄG I SÖLVESBORG, TRAFIKANTVECKA 2012 I SÖLVESBORGS KOMMUN

PÅ RÄTT VÄG I SÖLVESBORG, TRAFIKANTVECKA 2012 I SÖLVESBORGS KOMMUN PÅ RÄTT VÄG I SÖLVESBORG, TRAFIKANTVECKA 2012 I SÖLVESBORGS KOMMUN Ansvariga: Helen Gårner, miljösamordnare Lars Ivarsson, energi och klimatrådgivare Ann-Charlott Andersson, verksamhetsutvecklare Milos

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Energikontor Sydost April 2007 maj 2008 Växjö 13 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor

Läs mer

Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda

Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda Ärende: KS2012/818 Antagen av förvaltningsledningen 2012-04-16 ADRESS TELEFON Nämndhuset 442 81 Kungälv 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Resultat, Sammanfattning/Slutsatser IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-02-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46

Läs mer

CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02

CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02 CYKELBESIKTNING 2010 Hållbart resande i Umeåregionen / VIVA arbete unga NTF Västerbotten / Umeå turistbyrå / Öppen gemenskap 2010-10-02 Sammanfattning Projektet Hållbart resande i Umeåregionen arbetar

Läs mer

Hållbara familjer i Gävle

Hållbara familjer i Gävle 2008-08-21 Sid 1 (6) Projektbeskrivning Hållbara familjer i Gävle Ö V E R G R I P A N D E P L A N E R I N G Kommunledningskontoret, 801 84 Gävle, Sverige Besöksadress Drottningg 22 Tfn 026-17 80 00 (vx),

Läs mer

TESTCYKLISTPROJEKT SOM EN DEL AV MOBILITY MANAGEMENT I BYGGSKEDET

TESTCYKLISTPROJEKT SOM EN DEL AV MOBILITY MANAGEMENT I BYGGSKEDET RAPPORT TESTCYKLISTPROJEKT SOM EN DEL AV MOBILITY MANAGEMENT I BYGGSKEDET FÖRSTUDIE MED E45 I GÖTEBORG SOM FALL 2015-07-01 Uppdrag 261098, Förstudie av testcyklistprojekt Titel på rapport: Testcyklistprojekt

Läs mer

Vintertramparna 2010/2011

Vintertramparna 2010/2011 Projektrapport: Vintertramparna 2010/2011 Projektperiod: 2010-12-01 2011-04-30 Rapportförfattare: Grön Trafik Sammanfattning Vintertramparna genomfördes mellan 1 december 2010 till 31 april 2011och har

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från IKEA Kalmar April 2007 och maj 2008 Växjö juni 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning. Anställdas resor till och

Läs mer

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar

Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Bilaga 3 Fördjupade åtgärdsbeskrivningar Planering Cykelbanor behöver utrymme och planeras väl efter framtagen standard och därför är det viktigt att det i tidigt skede i planprocessen finns trafikkompetens.

Läs mer

PARKERINGSKÖP Köpa parkering i stället för att bygga i egen regi Parkeringslösning till en lägre kostnad Samlade anläggningar inga fasta platser ökat samnyttjande Umeå har arbetat med parkeringsköp sedan

Läs mer

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911)

ENERGIKONTOR SYDOSTS NYHETSBREV OM EUROPEISKA TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) TRAFIKANTVECKAN, NR 7-2008 (080911) Ett 40-tal aktiviteter under trafikantveckan Cirka 40 aktiviteter med koppling till hållbart resande kommer att genomföras i regionen under Europeiska trafikantveckan.

Läs mer

Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken

Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken Potential och möjligheter att få fler att gå, cykla och åka kollektivt i Ludvika och Smedjebacken September

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen 1 Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen Resultat och effekter under perioden 2012-2014 Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46 46 38 65 25 info@trivector.se 2 1.

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Fem anledningar att cykla

Fem anledningar att cykla Cykla i Piteå Fem anledningar att cykla 1. Cykla för tiden Du slipper lägga flera timmar i veckan på gymmet/annan träning Du slipper lägga tid på att åka och tanka Du slipper serva bilen lika ofta Du slipper

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Ny anställning Kommentarer per kommun

Ny anställning Kommentarer per kommun Ny anställning Kommentarer per kommun Ale kommun Ha lånecyklar för kortare sträckor. Bättre kollektivtrafik mellan Lerum o Ale Att arbetsgivaren betalar en del av kostnaden för kollektivtrafiken. Subventionera

Läs mer

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Frågor för framtagande av ny medlemsutvecklingsstrategi: A. MEDLEMMAR I LRF Vad gör en medlem nöjd? - Medlemsrabatter

Läs mer

TRAFFIC AB RAPPORT 2012:38 VERSION 1.0. DinKoll. utvärdering av testresenärsprojekt och prova-på-kort för nyinflyttade

TRAFFIC AB RAPPORT 2012:38 VERSION 1.0. DinKoll. utvärdering av testresenärsprojekt och prova-på-kort för nyinflyttade TRAFFIC AB RAPPORT 2012:38 VERSION 1.0 DinKoll utvärdering av testresenärsprojekt och prova-på-kort för nyinflyttade Dokumentinformation Titel: DinKoll - utvärdering av testresenärsprojekt och prova-på-kort

Läs mer

Stockholms hyrcyklar vad har hänt på 5 år?

Stockholms hyrcyklar vad har hänt på 5 år? Stockholms hyrcyklar vad har hänt på 5 år? Trafiknät Stockholm KTH 2011-12-19 1 EU-projektet OBIS Optimering av lånecykelsystem i europeiska städer Tre år, t.o.m. augusti 2011 51 system i 10 länder, varav

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:25

Regeringens proposition 2012/13:25 CYKEL Vad säger propen och vad gör Trafikverket? Anna Wildt-Persson Trafikverket Region Syd Regeringens proposition 2012/13:25 Regeringens bedömning: Åtgärder för ökad och säker cykeltrafik har potential

Läs mer

Uppföljningsrapport 2012 för Hållbara transporter ryggraden i den hållbara staden, Jönköpings kommun

Uppföljningsrapport 2012 för Hållbara transporter ryggraden i den hållbara staden, Jönköpings kommun Uppföljningsrapport 2012 för Hållbara transporter ryggraden i den hållbara staden, Jönköpings kommun Projektbeskrivning Trafikanalysutredningar I Stadsbyggnadsvisionens övergripande och strategiska arbete

Läs mer

Testresenär elbilspool i Norrliden, Kalmar

Testresenär elbilspool i Norrliden, Kalmar Testresenär elbilspool i Norrliden, Kalmar Fokusområde nr 4: Alternativ till egen bil Projektledare: Johan Raustorp Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra Sjögatan 17 392 32 Kalmar Tel 0470-76 55

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Slutrapport. Trampa för livet 2004

Slutrapport. Trampa för livet 2004 Slutrapport Trampa för livet 2004 Allmän beskrivning av projektet Syftet med projektet är: Att Trampa för livet blir Kungsörs kommuns fortsättning och förstärkning av den landsomfattande kampanjen Sätt

Läs mer

Reseberättelse ifrån studieresa till Offenbach, Frankfurt och Stuttgart inom projekt ELMOS den 24-25 april 2012.

Reseberättelse ifrån studieresa till Offenbach, Frankfurt och Stuttgart inom projekt ELMOS den 24-25 april 2012. Offenbach E-mobil är ett delprojekt inom elmobility i Frankfurtregionen och finansieras av statliga medel i syfte att införa mer elmobility. Det nationella målet är bl. a att det ska finnas 1 000 000 elbilar

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

Boendeparkering i Hejdegården

Boendeparkering i Hejdegården Boendeparkering i Hejdegården I Linköping värdesätter vi en grön och skön stad. Från den första oktober 2015 införs boendeparkering i Hejdegården. Boendeparkeringen förenklar parkeringen i området och

Läs mer

Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola

Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola Korta bilresor och deras miljöeffekter - Potential att använda cykel av Annika Nilsson, Lunds Tekniska Högskola Problem och syfte Resandet har ökat och med det koldioxidutsläppet som bidrar till växthuseffekten.

Läs mer

Pimpade resekort lockar unga till bussen

Pimpade resekort lockar unga till bussen Pimpade resekort lockar unga till bussen Ge kollektivtrafiken i Blekinge lite mer färg och form. I projektet Res klokt har unga fått visa hur resan med tåg och buss också kan bli en designupplevelse. Årets

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun MBN/-0044 Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun VERKSAMHETSPLAN FÖR Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Aktiviteter... 4 Telefonrådgivning... 4 Kvalitativa,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Bilpool för tjänstebilar

Bilpool för tjänstebilar 1(5) Kommunstyrelsen 2014-05-26 Bilpool för tjänstebilar Ärendet Kommunens tjänstebilar (bilar som används i tjänsten) hanteras av respektive förvaltning. Endast ett fordon klarar de miljökrav som är beslutade

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer

Klimatidoler - som inspiration till handling

Klimatidoler - som inspiration till handling Klimatidoler - som inspiration till handling Syftet med Klimatidolerna - Att skapa framtidsbilder för Växjö, Europas grönaste stad - Att låta Växjöprofiler testa på framtidens gröna varor och tjänster

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting

Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Energieffektivisering av transporter för kommuner och landsting Program 10.00 Effektivisera resor och transporter- översikt och fördjupning 11.10 Strängnäs kommun 11.45 Lunch 12.30 Hur styra via resepolicy?

Läs mer

Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM

Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM Planeten ska med! Hållbar mobilitet, SWEPOMM Kort om Riksbyggen Bygger fastigheter med bostadsrätt Skapar bostadsrättsföreningar Förvaltar fastigheterna åt bostadsrättsföreningarna Antal anställda ca 2

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Samverkan för en bättre miljö -

Samverkan för en bättre miljö - Samverkan för en bättre miljö - Utvärdering av Halmstads kommuns Klimatinvesteringsprogram (KLIMP) 2007-2011 ÅTGÄRD INFO 1. KLIMATSMARTA RESOR GENOM INSATSER AV KOMMUNENS MOBILITETSKONTOR Halmstad den

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola

Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola Miljöeffekter av externa affärsetableringar Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik Lunds Tekniska Högskola Syftet med detta projekt har varit att belysa effekterna på miljön av externa affärsetableringar

Läs mer