MAD, SAD or BAD? Nedslag i svensk rättspsykiatrisk forskning - en festskrift till Anders Forsmans 70-årsdag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MAD, SAD or BAD? Nedslag i svensk rättspsykiatrisk forskning - en festskrift till Anders Forsmans 70-årsdag"

Transkript

1 MAD, SAD or BAD? Nedslag i svensk rättspsykiatrisk forskning - en festskrift till Anders Forsmans 70-årsdag Redigerad av: Henrik Anckarsäter Thomas Nilsson Susanna Radovic

2

3 Anders Forsman

4

5 MAD, SAD or BAD? Nedslag i svensk rättspsykiatrisk forskning - en festskrift till Anders Forsmans 70-årsdag Redigerad av: Henrik Anckarsäter Thomas Nilsson Susanna Radovic Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Göteborgs Universitet 2014

6 Philosophical Communications. Web Series 60 (2014) Omslag Pia Moberg issn isbn Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Centrum för etik, juridik och mental hälsa Copyright 2014 Författarna med undantag av tidigare publicerade arbeten Tryckt i Göteborg, av Kompendiet 2014

7 Innehåll Förord...1 HENRIK ANCKARSÄTER Tabula gratulatoria...5 Är kriminalitet en sjukdom?...9 SUSANNA RADOVIC Våldsbrott i samhället MÄRTA WALLINIUS Introduktion till tvillingforskning och vad kan den lära oss om ADHD och antisocialt beteende SEBASTIAN LUNDSTRÖM ADHD, autismspektrumstörning (ASD), temperament och karaktär NÓRA KEREKES Risk- och farlighetsbedömningar THOMAS NILSSON The Scale of Evil interjudge reliability and associations with predictor variables EVA LINDSTRÖM, MIKAEL OLAUSSON, BENGT PERSSON, EVA TUNINGER AND STEN LEVANDER Sjuk eller frisk i rättspsykiatrisk mening Vad säger lagen? MARIANNE KRISTIANSSON, PETER ANDINÉ Mentally disordered offenders CHRISTINA LUND Child Sexual Abuse Crimes, Victims, Offender Characteristics and Recidivism ANITA CARLSTEDT Religion inom kriminalvård ANNA-KARI SJÖDIN Vad är rättspsykiatri? En filosofisk betraktelse CHRISTIAN MUNTHE Forensic psychiatric cybernetics in a hypermodern time HENRIK ANCKARSÄTER

8

9 Förord Käre Anders, När Du den 6 mars 2014 fyller 70 år är det som en av två nestorer i svensk rättspsykiatri (den andre är förstås professor Sten Levander, som medverkar i denna festskrift). Ni har båda arbetat inom svensk psykiatri sedan 1960-talet och sett de enorma förändringar psykiatrin och rättspsykiatrin har genomgått under det senaste halvseklet. Du var redan specialist, disputerad och docent när Du var 34 år gammal. Då hade Du också hunnit studera teknisk fysik på Chalmers och arbeta med dåtidens frontlinjemetoder som gas och vätskekromatografi, masspektrometri och massfragmentografi. Ämnet för Din avhandling var hur läkemedlet Haldol omsätts i kroppen och hur olika människor svarar på det. Denna forskning lade grunden till en lång process där doserna av antipsykotiska läkemedel kommit att minskas radikalt, vilket lett till stora vinster i livskvalitet för stora patientgrupper med psykossjukdomar. För att distriktsindela Göteborgs psykiatri utvecklade Du en modell för empirisk resursfördelning. När HIV epidemin nådde Sverige i mitten på 80-talet engagerade Du Dig snabbt och gjorde banbrytande studier på de neurobiologiska och psykiatriska effekterna av HIV/Aids. Bland annat visade Du att redan primärinfektionen ledde till dramatiskt minskade nivåer av tryptofan och serotonin i centrala nervsystemet. Samtidigt var många av dessa patienter inte deprimerade trots sin svåra sjukdom och utsatta sociala situation. På så sätt kunde Du fördjupa förståelsen av det depressiva sjukdomstillståndet som någonting mycket mer komplext än den serotoninbristsjukdom man ofta talade om på den tiden. När Lillhagens sjukhus organiserades om 1992 hade Du varit klinikchef för universitetskliniken i fyra år och såg Dig om efter ett nytt arbete. Eftersom Du tidigare hade omfattande erfarenhet av vård av dömda patienter kom Du till 1

10 Rättspsykiatriska Avdelningen i Göteborg som då låg under det helt nybildade Rättsmedicinalverket. Där blev Du chefsöverläkare och professor, och såg från denna tid nästan alla massmedialt uppmärksammade utredningsfall i Västsverige liksom oräkneliga andra. Jag vet att Din förståelse för patienterna, Din empati och Ditt engagemang betydde oerhört mycket för många människor i en mycket utsatt situation. Jag vet också att många av dessa patienter och deras anhöriga har fortsatt att hålla kontakt med Dig under åren, och att Du fortsatt hjälpa många av dem både som läkare och medmänniska, alltid pro bono. I Ditt uppdrag ingick att bygga upp en rättspsykiatrisk forskningsverksamhet i Göteborg. Du och jag träffades först när jag som vilsen underläkare 1995 kontaktade Dig för att höra om möjligheterna att bedriva forskning. Det blev början på ett fantastiskt samarbete som fortfarande pågår. Vi startade på kort tid flera stora kliniska studier och etablerade nationella och internationella samarbeten. Få handledare har som Du engagerat Dig i datainsamling och handledning av den kliniska processen. Vi träffade 170 patienter tillsammans och Du tog Dig alltid tid att för varje fall diskutera diagnostik och bedömningar, inte sällan under flera timmar. Den utbildning detta gav har lagt grunden för allt mitt senare kliniska arbete. Du ordnade också så att vi fick administrativt och tekniskt stöd av Agneta Brimse, Monika Montell och Stefan Axelsson, tre personer med unik kompetens som Du samlat kring Dig och som gjorde all senare utveckling möjlig. Tack vare Din entusiasm kom jag själv och många med mig att intressera oss för biokemiska analyser av ryggmärgsvätskan och olika neurobiologiska undersökningsmetoder. Du kunde inte bara prata med patienter utan var också en mästare på att utföra lumbalpunktioner, tolka röntgenbilder och spegla ögonbottnar. De studier Du initierade, The Gothenburg Forensic Neuropsychiatry Project och The Gothenburg Sexual Abuse Studies, har lett till mer än 25 internationella publikationer och tre doktorsavhandlingar. Detta låg i sin tur till grund för det stora forskningssamarbete som vi etablerat i Sydvästsverige och som idag är en tvärvetenskaplig centrumbildning (Centre for Ethics, Law and Mental Health, CELAM) vid Göteborgs universitet. Din tvärvetenskapliga bredd från teoretisk fysik och teknik till filosofi lade också grunden för den tvärvetenskapliga inriktning vårt arbete har idag. Under senare år har Du generöst delat med Dig av Dina erfarenheter till yngre forskare och varit en central inspiratör för oss alla i gruppen. Din kliniska och vetenskapliga erfarenhet har varit ovärderlig för oss alla som bidragit till denna festskrift. Du har också länge varit en central person i Socialstyrelsens rättsliga råd och som vetenskapligt råd i svåra rättspsykiatriska bedömningsärenden. Som pensionär har Du till och med återgått till att vara 2

11 vanlig doktor och varit lika uppskattad som alltid i den rollen. Ditt och mitt samarbete var förstås mest intensivt under mina utbildningsår, och sedan arbetade vi på olika håll tills vi åter började arbeta i samma korridor i Lillhagsparken. Det var på många sätt en ny upplevelse, när vi båda hade samlat ihop våra erfarenheter och tillsammans skrev flera texter där vi förhöll oss kritiskt till vår egen specialitet. Du har alltid skapat en miljö med högt i tak för olika åsikter och personligheter, och uppmuntrat kreativt tänkande och inkluderande arbetsprocesser. När idén till denna festskrift först kom att diskuteras i vår grupp ville alla medverka genom att bidra med texter eller hjälpa till med arbetet på andra sätt. Bidrag har också kommit från ledande svenska experter utanför vårt eget nätverk. Festskriften rymmer nedslag i den svenska rättspsykiatriska forskningen från senare år. Vi har inkluderat populärvetenskapliga texter, översiktsartiklar, bland annat från avhandlingar som Du handlett, och vetenskapliga artiklar, och det är min förhoppning att textsamlingen skall ge Dig glädje men också bli en läst och diskuterad bok i svensk rättspsykiatri. Vår ambition kommer att vara att sprida boken inom de relevanta verksamheterna i Sverige och i Norden samt göra bidragen tillgängliga på internet. Så, än en gång, varmaste gratulationer på Din 70-årsdag och till Ditt livsverk i psykiatri och rättspsykiatri! Din vän, tidigare doktorand, ST-läkare och numera kollega, Henrik Anckarsäter 3

12 4

13 Tabula gratulatoria Henrik Anckarsäter Rolf Anckarsäter Peter Andiné Anette Andreasson Stefan Axelsson Vanna Beckman Tova Bennet Eva Billstedt Sirpa Bohlin Sara Bromander Arvid Carlsson Anita Carlstedt Fredrik Dahlin Alessio degl Innocenti Carl-Gustav Eriksson Örjan Falk Danilo Garcia Christopher Gillberg Björn Hofvander Åse Holl Agneta Holmäng Charlotte Jakobsson Nóra Kerekes Marianne Kristiansson Tomas Larson Sten Levander Eva Lindström Christina Lund Lena Lundholm Sebastian Lundström Monika Montell Christian Munthe Agneta Nilsson Thomas Nilsson Mikael Olausson Git Olofsson Bengt Persson Susanna Radovic Maria Råstam Carina Scharin Anna-Kari Sjödin Ola Ståhlberg Olof Svensson Maria Sörman Eva Tuninger Märta Wallinius Caroline Wass Erna Zelmin-Ekenhem Henrik Zetterberg Övriga forskare och studenter inom CELAM. 5

14 6

15 Om boken Denna festskrift innehåller bidrag från nationella experter i rättspsykiatri som professorerna Marianne Kristiansson och Sten Levander, filosofiprofessorn Christian Munthe och en rad forskare från vår egen centrumbildning, Centre for Ethics, Law and Mental Health (CELAM) vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet och från forskargruppen i Malmö vid Lunds universitet. Flera av kapitlen är populärvetenskapliga framställningar om centrala rättspsykiatriska frågor som ursprungligen togs fram för ett bokprojekt tillsammans med journalisten och hedersdoktorn Vanna Beckman. För dessa texter var Vanna en mycket uppskattad medredaktör. Här finns introducerande texter till några av rättspsykiatrins filosofiska problem (Susanna Radovic), dess förhållande till kriminalitet i samhället (Märta Wallinius), beteendegenetik (Sebastian Lundström), neurobiologi (Nóra Kerekes) och farlighetsbedömningar (Thomas Nilsson). Peter Andiné och Marianne Kristianssons bidrag är ett omtryck av en central text för svensk rättspsykiatri som ursprungligen publicerades i Läkartidningen. Från två av Anders doktorander, Christina Lund och Anita Carlstedt, har vi fått introduktioner till ramberättelser som Anders handlett och som återtrycks här. Sten Levander och medarbetare har bidragit med en originalartikel. Anna- Kari Sjödin har skrivit en text om forskningsmöjligheterna för gränslandet mellan religion och kriminalvård. Slutligen har Christian Munthe och jag själv lagt till översiktsartiklar om vad rättspsykiatri egentligen är, hur fokus kan riktas in för framtiden och hur specialiteten kan avgränsa sin expertis i förhållande till de höga förväntningarna från samhället och etablera etisk praxis. Bakom texterna från vår grupp finns i nästan alla fall insatser från Agneta Brimse, som lämnade oss plötsligt mitt i sitt arbete hösten Amanda Hicks bidrog med mycket värdefull språkrättning av min egen text under Stefan Axelsson har formaterat och hållit samman bokprojektet. Henrik Anckarsäter 7

16 8

17 Är kriminalitet en sjukdom? SUSANNA RADOVIC Frågan om huruvida kriminellt beteende främst är att beteckna som tecken på en psykisk störning eller om det är något en frisk person fritt väljer har diskuterats under mer än hundra år. När man läser om det senaste vansinnesdådet på tidningarnas löpsedlar utbrister många han måste vara sjuk i huvudet men vad menar man egentligen med ett sådant uttalande? Kanske att det är så extremt att begå ett våldsbrott att det bör klassificeras som vansinnigt i meningen kraftigt avvikande från det normala? Eller så tänker man kanske att endast någon som har en form av genomgripande psykisk störning skulle vara kapabel att göra något riktigt hemskt? Ytterligare en faktor som kan spela in när man fäller ett sådant yttrande är en önskan att distansera sig själv från grymma handlingar. Genom att föreställa sig att de som begår hemska illdåd är sjuka har man tilldelat dem en särskild grupptillhörighet. De utgör en speciell avskiljbar grupp, en grupp som definieras genom psykiatriska diagnoser och dit vi andra inte hör. Antagandet att det finns en koppling mellan psykisk störning och våldsbrott är grunden för att rättspsykiatri är en medicinsk specialitet. Populationsbaserade registerstudier som används för att undersöka om specifika faktorer som exempelvis psykisk störning är kopplade till risken för att någonsin dömas för ett våldsbrott antyder att psykisk störning är en faktor som tillsammans med drogmissbruk och sociala faktorer är kopplade till våld. 1 Dock är fortfarande distribution och riskfaktorer för våldsbrott i en befolkning under längre perioder oklart. Forskning visar att våld oftare förekommer bland personer med psykisk sjukdom, som schizofreni och bipolär sjukdom, jämfört med kontrollpersoner 2 och en svensk studie visar att personer med psykisk 1 Se t ex Hodgins m.fl., 1996; Fazel m.fl., 2009; Elbogen & Johnson, 2009; Fazel m.fl., Se t ex Swanson m.fl., 1990; Arseneault m.fl., 2000; Elbogen & Johnson,

18 ohälsa stod för cirka 5 % av alla våldsbrott under åren Denna ökade risk verkar dock till stor del kunna tillskrivas samtidigt missbruk. 4 Individer med missbruksrelaterade sjukdomar stod för cirka 25 % av alla våldsbrott i Sverige under perioden Så trots att det finns en koppling mellan psykisk störning och brott är den alltså svag och det är viktigt att komma ihåg att den övervägande majoriteten av psykiskt störda människor aldrig begår några brott överhuvudtaget, vilket innebär att psykisk störning inte i sig ger någon förutsägelse om vem som kommer begå brott. Vad som däremot är påtagligt är att en betydande del av dem som döms för våldsbrott i vuxen ålder har haft ett utagerande aggressivt beteende som kunnat iakttas redan i barndomen. 6 Är då ett vanemässigt utagerande aggressivt beteende att betrakta som en psykisk störning? I en mening är svaret ett enkelt ja. Dessa beteendemönster utgör kriterier för diagnoser som används inom psykiatrin. Samtidigt har forskare riktat kritik mot att man skapar psykiatriska diagnoser utifrån normbrytande beteenden. 7 Frågan om upprepad våldsbrottslighet är att betrakta som en psykisk störning är viktig ur många aspekter. Om de personer som begår upprepade våldsbrott är psykiskt störda, innebär det att de inte är ansvariga för sina handlingar? Väljer människor att bli brottslingar eller kan de inte hjälpa det? Svaren på dessa frågor är också centrala för diskussionen om brottsförebyggande verksamhet. Om en stor del av dem som döms för våldsbrott har en psykisk störning som debuterat i barndomen, har vi då möjlighet att tidigt förutse vem som kommer bli kriminell och vad skall vi då göra för de personerna? Är kriminalitet en sjukdom? En del psykiska störningar är mer eller mindre uteslutande definierade i termer av normbrytande och olagliga beteenden. Det innebär att det inte ens är teoretiskt möjligt att ha en sådan störning utan att begå upprepade normbrytande handlingar. Samtliga kriterier för uppförandestörning innebär i en eller annan mening att man bryter mot någon av samhällets normer. Antisocial personlighetsstörning respektive psykopati är också diagnoser som är mer eller mindre definierade i termer av normbrytande beteenden och de innefattar inte enbart vad vi betraktar som olagliga handlingar utan även 3 Fazel & Grann, Swanson m.fl., 1990; Steadman m.fl., 1998; Fazel m.fl., 2009; Elbogen & Johnson, 2009; Fazel m.fl., Grann & Fazel, Moffit & Caspi, Se t ex Charland, 2006; Sadler,

19 mycket av det som allmänt anses vara omoraliskt. Människor med diagnosen psykopati beskrivs t ex även som lögnaktiga, manipulativa och ohederliga. Vissa forskare menar att de personlighetsstörningar som främst uttrycks genom normbrytande beteenden inte är att betrakta som psykiska störningar i egentlig mening utan att man har uppfunnit en diagnos för människor som beter sig omoraliskt på en regelbunden basis. Andra menar tvärtom att det normbrytande beteendet just är symptom på en psykisk störning. En viktig skillnad mellan dessa två synsätt är att det förra innebär att dessa personer själva har valt att inte fästa någon särskild vikt vid moraliska överväganden, medan sjukdomssynen innebär att de inte kan hjälpa att de begår upprepade moraliska övertramp eftersom störningen inskränker deras handlingsfrihet. På ena ytterkanten i den här debatten hittar vi psykiatern Tomaz Szasz 8 som hävdar att inget av det som vi kallar psykiska störningar, är några sjukdomar i egentlig mening. En mindre extrem position innebär att några psykiska störningar, som t ex uppförandestörning och anti-social personlighetsstörning är att betrakta som moraliska bristtillstånd och inte som sjukdomstillstånd, men att det också finns äkta psykiatriska sjukdomstillstånd (till exempel psykoser med förvirring och förändrad verklighetsuppfattning). Filosofer som Lois Charland och John Z. Sadler företräder en sådan position. 9 Charland hävdar att till exempel antisocial personlighetsstörning är av moralisk snarare än patologisk natur, medan andra personlighetsstörningar är att betrakta som patologiska i genuin mening. Charlands och Sadlers tanke är att psykiatrin har skapat diagnoser som passar på människor som har en stark benägenhet att bryta mot moraliska regler. Idén att upprepat brottsligt beteende är tecken på en psykisk störning (eller utgör en psykisk störning) har funnits åtminstone sedan 1800-talet. Isaac Ray, en amerikansk läkare beskrev vad han kallade partiell moralisk mani. 10 Denna störning berör, enligt honom, uteslutande de affektiva förmågorna hos den drabbade personen, medan intellektet i övrigt är opåverkat. En oemotståndlig benägenhet att stjäla, en oemotståndlig benägenhet att ljuga, erotisk mani, mördargalenskap och en sjuklig benägenhet att anlägga bränder var alla exempel på moraliska manier enligt Ray. Idag finns diagnoser som patologisk shopping eller spelmani som också bygger på normbrytande beteendemönster, men det är omtvistat huruvida detta är egentliga störningar (i en sjukdomsliknande mening), dåliga vanor eller en kombination av 8 Szasz, Charland, 2006; Sadler, Ray, 1861, s

20 olyckliga förutsättningar och livsval. Tanken att orsaken till normbrytande beteende inte står att finna i våra fria val utan är djupt förankrat i vår biologiska konstitution är inte alls utdöd. Förra året (2013) publicerades en uppmärksammad bok av psykologen Adrian Raine där han framför att antisocialt beteende till huvudsak kan förklaras genom genetiska och neurobiologiska faktorer. 11 Är brottslingar ansvariga för sina handlingar? Isaac Ray menade att eftersom benägenheten att stjäla, ljuga eller mörda är tecken på en sjukdom så är det fel att straffa dessa personer för deras gärningar. En samtida läkare, John P. Gray påpekade att denna syn på kriminellt beteende visserligen speglar en humanistisk människosyn eftersom den medför att samhällets uppgift blir att bota brottslingar och inte straffa dem, men menade samtidigt att denna praktik i slutändan kommer få negativa konsekvenser. Gray hävdade att om det straffrättsliga systemet skulle byggas på en sådan idé skulle våldsbrottsligheten i samhället successivt öka eftersom den som begår brott i princip alltid kan skylla på att han är sjuk och därmed slippa straff. 12 Det som Ray och Gray här talar om rör grundläggande frågor om straffets funktion och synen på människans handlingsansvar. En rättsfilosofisk tanke som återfinns i de allra flesta lagtexter, från de judiska lagarna i Gamla Testamentet till modern lagstiftning är att endast den som är ansvarig för sina handlingar skall straffas för dem och endast den som handlar frivilligt och med kunskap om vad hon gör är ansvarig. Den som är psykiskt störd är inte ansvarig för sina handlingar eftersom hon saknar kontroll över vad hon gör och då bör vi inte heller klandra eller straffa henne. Det svenska straffrättsliga systemet sedan Brottsbalken infördes 1965 bygger emellertid på en annan syn på mänskligt handlande och straffets funktion. Den svenske rättspsykiatern Olof Kinberg som var verksam i början av 1900-talet argumenterade med eftertryck för att ett straffrättsligt system som bygger på att psykiskt sjuka är i mindre utsträckning ansvariga för sina handlingar än de som är friska, är inte förenligt med modern vetenskap. 13 Ett vetenskapligt förhållningssätt till världen innebär enligt Kinberg att man avvisar tron på en icke-fysisk själ och även en fri vilja. Alla mänskliga handlingar kan förklaras genom att peka ut tillräckliga orsaker. Detta, menade Kinberg, innebar i förlängningen att vi inte kan skilja mellan dem som är ansvariga och de som inte är det. Däremot kan vi 11 Raine, Gray, 1858, s Kinberg, 1914,

21 anpassa straffen så att de i så stor utsträckning som möjligt rehabiliterar människor från kriminellt beteende. En person som begått en brottslig handling på grund av en psykisk störning bör få psykiatrisk vård, medan en brottsling som inte har en sådan störning istället bör få fängelse. Straffets funktion blir, istället för att vedergälla onda handlingar, att skydda samhället mot farliga individer och förhindra att dessa individer begår nya brott. 14 Det svenska systemet som inte skiljer mellan tillräkneliga ansvariga individer och otillräkneliga är i stort sett världsunikt, men under de senaste åren har Kinbergs tankar dykt upp igen i internationell juridisk och rättspsykiatrisk debatt. 15 Sjukdom och ansvar En vanlig inställning till sjukdomar i allmänhet är att den som är sjuk inte själv kan rå för det. En sjukdom är något man drabbas av och inte något man själv väljer. Nu är ju i och för sig den här synen på sjukdomar inte heller oomtvistad. Det finns t ex många som argumenterar för att man visst kan klandra individen för att hon drabbas av vissa sjukdomar. En person som insjuknar i diabetes typ 2 har delvis sig själv att skylla om det kan påvisas att hon har vräkt i sig socker hela livet. En person som drabbas av lungcancer och har rökt i större delen av sitt liv, kan också enligt många i någon utsträckning klandras för att hon blivit sjuk. Till andra sjukdomar har vi en annan inställning. Ingen tycker att ett barn som drabbas av cancer får skylla sig själv. I vilken utsträckning vi klandrar personer för deras sjukdomar beror delvis på vad vi vet om sjukdomens orsaker. Innan någon kände till sambandet mellan lungcancer och rökning var det ingen som ansåg att den som fick lungcancer fick skylla sig själv för att hon rökte. Hon hade ju ingen kunskap om att rökning kunde få de konsekvenserna. Kopplingen mellan ett visst beteende eller livsstil och en sjukdom måste alltså vara känd, för att någon kan förväntas undvika denna sjukdom. Orsaken till de tidiga beteendestörningar och personlighetsstörningar hos vuxna som har diskuterats här är ännu okänd. Vi vet inte hur den bakomliggande etiologin ser ut och vi vet inte vad det är som gör att vissa personer drabbas och andra inte, men vi vet att risken skiljer sig åt mellan olika barn beroende på bland annat ärftliga och medfödda faktorer. Kanske skall man aldrig tala om psykiska problem eller beteendeavvikelser i termer av att någon får skylla sig själv. 14 Se Qvarsell, 1993 för en bra översikt av den svenska rättsutvecklingen inom området. 15 Se t ex Cashmore,

22 Kan man klandra den som är sjuk för vilka konsekvenser hennes sjukdom får för andra? Även om vi inte anser att den som är förkyld har sig själv att skylla så tycker vi kanske att hon ska tänka på andra och hålla sig hemma eller i alla fall hålla för munnen när hon hostar. Kan man resonera på samma vis med kriminalitet? Även om det visar sig att den som begår våldsbrott gör det för att han eller hon har en störning som hon inte kan rå över, så kan man hävda att hon eller han bör undvika att hamna i situationer där denna störning kan komma till uttryck genom våld. Det förutsätter givetvis att den drabbade vet att hon är drabbad och hur hon kan undvika att hamna i situationer som leder till våld. Den som sedan barndomen upprepade gånger har brukat våld mot andra människor kan på relativt goda grunder dra slutsatsen att han eller hon är benägen att fortsätta göra det, och kan därmed upprätta en strategi för att förhindra att så sker. Men en komplicerande faktor är att vissa av de aktuella störningarna kännetecknas av svårigheter att just upprätta sådana strategier. Bristande impulskontroll och svårigheter att skaffa sig överblick och upprätta långsiktiga planer kännetecknar flera av de aktuella störningarna, vilket medför att det kanske inte är rimligt att kräva sådana förebyggande strategier just av dem. Hur ska samhället omhänderta kriminella? Om vi antar (vilket ju inte alls är självklart som vi har sett) att upprepade våldsbrott är ett symtom på en sjukdom (som inte är självförvållad) så ligger det nära till hands att anse att personen som begår dessa brott inte kan rå för att hon gör det. Det är inte mer rimligt att klandra någon för detta än det är att klandra en person för att hon inte kan springa när hon har brutit benet eller för att hon inte kan föreläsa när hon tappat rösten. Gör vi i så fall fel när vi sätter brottslingar i fängelse? Ska unga män som har haft problem med utåtagerande och destruktivt våld sedan barndomen inte alls straffas, eller kanske få ett kortare straff än exempelvis en äldre man som tar till våld för första gången i sitt liv? Enligt det nuvarande svenska systemet får den som har begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning inte sättas i fängelse. I en eventuell framtida straffrättslig modell som nyligen föreslagits av en statlig utredning kommer den som bedöms som inte ansvarig för sina brottsliga handlingar bli fri från straff. 16 De störningar som diagnosticeras utifrån 16 SOU 2012:17 14

23 normbrytande beteenden klassificeras dock sällan ensamt som en allvarlig psykisk störning i lagens mening, och det är osannolikt att de som blir straffriförklarade i en framtida modell är den grupp individer som har beskrivits här. Enligt den framtida modellen kan endast den som på grund av en allvarlig psykisk störning saknar förmåga att inse vad han gjort eller förmåga att anpassa sitt handlande efter en sådan kunskap, bli friad på grund av otillräknelighet. Här tänker lagstiftarna sig i första hand att det är personer med psykossjukdomar som ska komma i fråga. Hur ska samhället hantera den psykiatriska kunskapen i brottsförebyggande syfte? Hittills har vi diskuterat hur det är och hur det eventuellt kommer se ut; en annan fråga är: hur bör det vara? Om upprepad våldskriminalitet är att betrakta som en sjukdom, hur borde samhället hantera denna grupp? Som vi har sett så inbegriper svaret på denna fråga inte bara ett ställningstagande till huruvida upprepad våldsbrottslighet är att betrakta som en sjukdom, utan även val av syn på handlingsansvar och straffinstitutionernas funktion. Man skulle kunna gå så långt som att säga att frågan om vilken typ av omhändertagande som bäst förebygger de brott som den här gruppen står för kan besvaras alldeles oavsett om det är rätt eller fel att klandra en person som begår upprepade våldsbrott och har gjort det sedan tidig ungdom. Hur ska samhället agera mot bakgrund av vetskapen om att sannolikt över hälften av dem som döms för våldsbrott har ett utagerade aggressivt beteende som kan iakttas redan i barndomen? Huruvida man ska straffa eller behandla den här gruppen diskuterade vi alldeles nyss. En närbesläktad fråga är: hur ska vi förebygga att barn med utagerande aggressivt beteende blir kriminella i vuxen ålder, och: bör vi göra det? Eftersom trotssyndrom, uppförandestörning och ADHD kan betraktas som förstadier till en benägenhet att begå upprepade våldsbrott i vuxen ålder - hur ska vi förhålla oss till denna kunskap? Vad ska samhället göra med den? Det kan tyckas självklart att man bör försöka behandla barn med dessa problem, då de medför betydande svårigheter för de individer som har dem och för deras anhöriga. Saken kommer dock i ett annat ljus om man behandlar i uttalat syfte att förebygga framtida våldskriminalitet. Att från samhälleligt håll särskilt uppmärksamma vissa psykiatriska problem som associerade med våldskriminalitet medför flera moraliska problem. En del av dem uppkommer oavsett om barnen själva (eller deras föräldrar) har sökt psykiatrisk hjälp, och andra först om något slags styrt hälsoprogram letat upp personer med de aktuella problemen för att behandla dem. Adrian Raine, som vi nämnde tidigare, förespråkar just sådana styrda folkhälsoprogram och tidiga 15

24 interventioner för denna grupp. Han framför, den för många extrema idén, att ett rimligt tillvägagångssätt skulle vara att screena alla ungdomar för beteendestörningar såväl som avvikelser i hjärnans pannlob och sätta in behandling och i vissa fall internering för vissa av dessa individer. Värdet av ett sådant program där man letar efter individer med särskilda psykiska problem bör ställas mot värdet av autonomi d v s individens rätt att själv bestämma över sig själv och sitt liv. Att screena alla barn vid en viss ålder, antingen de och deras föräldrar vill det eller ej, skulle innebära ett mycket kraftigt intrång i den personliga autonomin (för att inte tala om vad internering skulle innebära). För att det skall kunna anses vara en rimlig insats från en moralisk synvinkel, bör värdet av den kunskap som en sådan tvångsscreening skulle innebära väga tyngre än rätten till självbestämmande. Det övergripande syftet med ett sådant program skulle vid sidan av att verka mot psykisk ohälsa vara samhällsskydd, det vill säga att skydda medborgarna mot att falla offer för våldsbrott. En viktig fråga blir då med vilken säkerhet man kan förutsäga att individer med dessa barnneuropsykiatriska problem verkligen kommer att bli kriminella i vuxen ålder? Givet att en av de starkaste prediktiva riskfaktorerna för att begå våldsbrott är en historia av våldsbeteenden, innebär det att barn som uppvisar ett utagerande aggressivt beteende med relativt hög sannolikhet fortsätter göra det? Bedömningar av risker är gjorda på gruppnivå. Inför varje ny individ vi har framför oss kan vi alltså inte med säkerhet säga om han eller hon kommer följa det mönstret. Det är ju även så att majoriteten av de barn som uppvisar ett utagerande aggressivt beteende inte kommer begå brott som vuxen. Slutsatsen förefaller bli att ju säkrare man är på kopplingen mellan utåtagerande aggressivitet i barndomen och vanekriminalitet i vuxen ålder, desto mer motiverat skulle det vara med ett screening-program för alla barn. Men fortfarande måste vinsten av ett eventuellt samhällsskydd vägas mot andra negativa effekter av ett sådant program. En baksida med en sådan strategi är att det skulle innebära ett intrång i den personliga autonomin. Det problemet kunde man lösa genom att låta det vara frivilligt att delta i psykologiska tester i syfte att upptäcka psykiatriska problem, men inte heller denna lösning är komplikationsfri. Det finns faktiskt en risk att man skapar problem som inte hade uppstått annars. Som vi vet kommer majoriteten av alla barn med uppförandestörning, ADHD, eller andra störningar inte att bli våldsbrottslingar i vuxen ålder utan leva sina liv utan kontakt med rättsväsendet och kriminalvården. Om man från samhälleligt håll inför tester för dessa störningar för att förebygga framtida brott, kommer en misstanke att sprida sig bland befolkningen om att kopplingen mellan vissa psykiatriska problem och utagerande aggressivitet i vuxen ålder är mycket starkare än vad 16

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - omfattning, hälsokonsekvenser och prevention.

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - omfattning, hälsokonsekvenser och prevention. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - omfattning, hälsokonsekvenser och prevention. En kunskapsöversikt genomförd på uppdrag av Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté. 2004 Gunnel Hensing, docent

Läs mer

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor

Blånader och silverhår. Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Blånader och silverhår Utbildningsmaterial om våld mot äldre kvinnor Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER En kunskapsöversikt MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER 1 2 En kunskapsöversikt MÄNS VÅLD MOT KVINNOR I NÄRA RELATIONER 3 Sveriges Kommuner och Landsting 2006 FORMGIVNING OCH ILLUSTRATIONER forsbergvonessen

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige - en omfångsundersökning

Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige - en omfångsundersökning Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige - en omfångsundersökning Eva Lundgren, Gun Heimer, Jenny Westerstrand, Anne-Marie Kalliokoski Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige en omfångsundersökning

Läs mer

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten

En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten En studie av hur professionella inom BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten Med stöd av Europeiska kommissionen Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder

Läs mer

Kriminell utveckling tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser. BRÅ-rapport 2001:15

Kriminell utveckling tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser. BRÅ-rapport 2001:15 Kriminell utveckling tidiga riskfaktorer och förebyggande insatser BRÅ-rapport 2001:15 BRÅ centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för att brottsligheten

Läs mer

Riskbedömningar inom psykiatrin Kan våld i samhället förutsägas?

Riskbedömningar inom psykiatrin Kan våld i samhället förutsägas? Riskbedömningar inom psykiatrin Kan våld i samhället förutsägas? En systematisk litteraturöversikt November 2005 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment

Läs mer

Från snack. till verkstad. Förebyggande utvecklingsarbete med ungdomar

Från snack. till verkstad. Förebyggande utvecklingsarbete med ungdomar Från snack till verkstad Förebyggande utvecklingsarbete med ungdomar Från snack till verkstad Förebyggande utvecklingsarbete med ungdomar 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas

Läs mer

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR?

ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? PROJEKT WITHIN 2014 1 ÄR VI NÖJDA MED DET HÄR? Vad beror det på att så många ungdomar mår psykiskt dåligt? Att de självmedicinerar genom att använda droger? Vad beror det på att

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

Det diffusa tvånget. Patienters upplevelser av öppen tvångsvård

Det diffusa tvånget. Patienters upplevelser av öppen tvångsvård Det diffusa tvånget Patienters upplevelser av öppen tvångsvård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Kvinnors dödliga våld mot män i partnerrelationer

Kvinnors dödliga våld mot män i partnerrelationer Kvinnors dödliga våld mot män i partnerrelationer Christina Katihalidou Handledare: Jenny Yourstone Psykologexamensarbete 2007 STOCKHOLMS UNIVERSITET PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN 2 KVINNORS DÖDLIGA VÅLD

Läs mer

KUNSKAPSÖVERSIKT. På tal om mobbning och det som görs

KUNSKAPSÖVERSIKT. På tal om mobbning och det som görs KUNSKAPSÖVERSIKT På tal om mobbning och det som görs På tal om mobbning och det som görs Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 Stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08-690 95 50, e-post: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

Attityder och bemötande mot funktionshindrade.

Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Beteckning: Institutionen för vårdvetenskap och sociologi. Attityder och bemötande mot funktionshindrade. Tanja Sjöstrand Juni 2008 Examensarbete 10 p Social omsorg HK 97 Anders Hydén Sammanfattning Studien

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN

ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Att fråga om våldsutsatthet som en del i anamnesen 1 ATT FRÅGA OM VÅLDSUTSATTHET SOM EN DEL AV ANAMNESEN Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala

Läs mer

Pappan & föräldraskapet Pappamanualen.se

Pappan & föräldraskapet Pappamanualen.se 1 Pappan & föräldraskapet (PoF 2012.10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Prolog 34 Förord 5 Pappor blir också gravida 67 Pappor och barnet 89 Föräldrarollen 1011 Relationen 1214 Separationen 1415 Den frånvarande pappan

Läs mer

Barnet i den sociala barnavården

Barnet i den sociala barnavården Barnet i den sociala barnavården Gunvor Andersson Karin Aronsson Sven Hessle Anna Hollander Tommy Lundström Centrum för utvärdering av socialt arbete Liber Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i

Läs mer

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa Förord Detta är redovisningen av vårt uppdrag att kartlägga hur unga med självupplevd

Läs mer

Våldsamt lika och olika. En skrift om våld i samkönade parrelationer

Våldsamt lika och olika. En skrift om våld i samkönade parrelationer Våldsamt lika och olika En skrift om våld i samkönade parrelationer Våldsamt lika och olika En skrift om våld i samkönade parrelationer Första upplagan 2008. Populärvetenskaplig bearbetning: Maria Jacobson

Läs mer

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17

Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet RAPPORT 2005:17 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten minskar och

Läs mer

Blir det bättre med behandling?

Blir det bättre med behandling? Blir det bättre med behandling? Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 8 9 april 2003 Blir det bättre med behandling? En konferens i Göteborg 8 9 april 2003

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen

När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i familjen När mamma blir slagen Att hjälpa barn som levt med våld i familjen Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

K R I M I N O L O G I S K A I N S T I T U T I O N E N S A V H A N D L I N G S S E R I E Mått på brott. Självdeklaration som metod att mäta

K R I M I N O L O G I S K A I N S T I T U T I O N E N S A V H A N D L I N G S S E R I E Mått på brott. Självdeklaration som metod att mäta K R I M I N O L O G I S K A I N S T I T U T I O N E N S A V H A N D L I N G S S E R I E Mått på brott. Självdeklaration som metod att mäta brottslighet Nr. 29 Mått på brott Självdeklaration som metod

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Vad är god forskningssed?

Vad är god forskningssed? VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Bengt Gustafsson, Göran Hermerén, Bo Petersson RAPPORT 2005 1 Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer