Bi bliotekshogskolan. Specialarbete 1978 :rask

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bi bliotekshogskolan. Specialarbete 1978 :rask"

Transkript

1 Bi bliotekshogskolan Specialarbete 1978 :rask

2 Förord Vad ar navigation? Navigationens historia och lexikon Nybörjarböcker för amatörer Fortsättningsböcker för amatörer Seglings- och hannbeskrivningar För yrkesnavigatörer Sjijkort, fyrlistor m,m. Tabellsamlingar m,m, Navigationsutrustning Tidskrif ter Register

3 Denna urvalsbibliogrefi tar förhoppningavis med allt am htnr skrivitis om navigation till sjöss p8 svenska efter Det som skrivits tidigare torde vara så föråldrat att det saknar intresse. Undantag utgör böcker om navigationens historia, dir aldre bocker torde innehalla mycket av intrease, De f8 nya böcker i detta ämne som ar med i bibliografin kan kanske tjtina som en inkörsport för den intresserade. Vid urvalet av litteratur har begreppet navigation tagits i vid bet ydelee, Även h jalpmedel vid navigation, sasom nautiska tabeller, sjökortspublikationer, fyrlistor etc,, ar av stort intresse för den navigationsintresserade, och publikationer av denna typ som tar upp svenska f örhållanden behandlas i bibliograf in, Nar det galler litteratur p8 främmande språk Sr det framförallt de viktigaste standardverken för yrkesnavigatörer som finne med. Urvalet av dessa har skett efter rekmendationer av navigationslarare vid sjöbef?3lsskolan i Giiteborg, Framst Hr det dansk, norsk, engelsk och amerikansk litteratur, Denna litteratur finns ock& i regel tillg~nglig i specialbokhandeln i Sverige, Vid arbetet har faljande hokbesthd utnyttjats: Lunds universitetsbibliotek, Lunds stadsbibliotek, biblioteken vid sjöbefe3lsskolorna i Malmö och GBteborg, Stavfeldts Nautiaka AB i Göteborg (specialbokhandel för nautisk litteratur), Annotationerna ar tillkomna ibland med hjälp av förord och omslagstexter men framförallt kännedom am boken, Eftersom många böcker inte torde vara tillgänglige p8 mindre folkbibliotek har annotationerna oftast gjorts utförliga för att underlatta urvalet för den navigationsintresserade 18ntiagaren och för bibliotekeisim i referensarbetet, Vad som menas med navigation kan slas upp i ett flertal verk, och &ng% av de i bi bliograf in f örtecknade böckerna ger definitioner av begreppet, Har har valts f örklaringen enligt Bonniers lexikon (19651, band 10, spalt : lvjavigation, navigering (av lat, naviqre, segla), tekniken att föra en farkost fran ett stalle till ett annat, Till sjöss innebar navigation konsten att nar am helst under resan kunna best%mna fartygets position samt ett finna lamplig, saker vag for fartyget till destinationshamen, Navigation indelas av alder i terrester och tsstronamisk navigation; numera tillkomner, am delar av terrester navigation, radionavigering och tröghetsnavigering, Terrester nei~i~wtion innebar att fartygets lage bestam8 direkt med ledning av kanda märken p8 jorden, t,ex, fyrar eller land eller genom lodning, Harvfd ar de viktigaste hjalpmedlen kompass, sjökort, logg, pejlskiva, lod och seglingsbeskrivningar. Viktigast vid terrester navigation ar kompassen och sjökortet, P4 det senare kan men avläsa

4 vilken kurs som leder fran ett stalle till ett annat; med kompassen atyrs fartyget efter denna kurs, Under resan kan läget nar som helst bestamnas genom pejling, genom konstruktion i sjökortet av styrd kurs och loggad fart eller genom trigonometrisk rakning, sek. bestickräkning. Astronomisk naviqation har till andadl att på öppna havet utröna fartygets lage (latitud och longitud) genom astronomiska ohservationer, Främst anvanda sextanten, med vilken en himlakropps höjd över sjöhorisonten mäts. Astronomisk navigation komr endast till anvandning ute på varldshaven, I kustfarvatten och randhav dominerar numera de olika metoderna för radionaviqerinq helt; de används aven i stor utsträckning på världshaven och har fördelen att vara helt oberoende av siktförhallandena, En ytterst avancerad navigationsmetod till sjöss, hittills troligen endast använd på kärnenergidrivna ubåtar, är trö~hetsnaviqerinq." Till detta bör tilläggas att radionavigering idag framst används av yrkessjöfarten och endast av ett fåtal fritidsskeppare. Utrustningen är dyr och de flesta amatörer anvander traditionella metoder,

5 NAVIGATIONENS HICTORIA OCH LEXIHON Nar det galler navigationens historia upptar bibliografin endast ett begränsat urval av nyare litteratur, som kan tjäna som en inkörsport för den intresserade, 1. Haasum, Sibylla: Vikingatidens segling och navigation : akademisk avhandling, - Stockholm : Esselte Studium, s. : ill. - (Scandinavian university books. Theses and papers in North-European archaeology ; 4) För den som ar intresserad av navigationens historia finns har ett intressant kapitel om vikingatidens navigation - hur man bestämde kurs utan kompass och hur man tog hjälp av alika naturfenomen m,m, Trots att det är en akademisk avhandling ar texten lättläst, 2, Hoqben, Bernard: Finna kursen : våra hjälpmedel vid navigation. - Stockholm : RabBn & Sjögren, 1966, - 93 s, : illm 0rig:s titel: Science and the navigator, En historisk översikt över navigationskonsten och dess hjälpmedel från äldsta tider till våra dagars rymdfärder, Underhallande, något kåserande stil och mycket intressant innehall, 31, Mahlén, Carl Emil: Nautisk ordbok / red, av Magnus K:son Lindberg, - Stockholm : Norstedt, s, : ill. Upptar alla slags sjötermer och sjöuttryck, mycket från de stora esgelfartygens tid men ocksa från nutiden dar bl,a, moderna nautiska hjalpmedel och navigationsuttryck beskrives. Detta samt återgivning av de internationella sjövägsreglerna, utprickningssystemet och flaggoch signalreglerna gör att man har praktiak nytta av boken, men framförallt ar den av kultur- och sjöhistoriskt intresse. Författaren vill ocksa bevara och förklara gamla sjötermer från segelepokens tid av vilka dnga används av sjäfolk idag utan att man har klart för sig deras ursprung. Illustrerad med fina teckningar. ~áutiskt bildlexikon / huvudredaktör: Bengt Kihlberg. - Géiteborg : Tre tryckare, s. : ill detaljerade illustrationer och korta texter som visar alla vasentliga detaljer, då det galler fartyg och sjöfart, Hapitelrubrikerna ar: Skrovet, Riggen, Segel, Maskin, Fiske, Segelsport, Bestyckning samt Navigation och Manöver, Navigationskapitlet inleds liksom de andra av en översikt, Översikten behandlar navigationens historia från forntiden till nutiden med alla dess tekniska hjälpmedel. Efter denna inledning följer detaljerade skisser över olika slags lod (iiven ekolod), loggar, kompasser, ho jdmätningainstrument, pe jlinstrument (aven radiopejling), Decca Navigator m.f l. system, fyrar m,m. Detal jerna är utmärkta med siffror och bokstaver och ges en kort beskrivning. Utförligt index.

6 5 S.löfartena historia : baserad p8 undervattensarkeologi / redigerad av George F, Bass. - Malmö : Rernces, 1974, s, : ill, 0rig:s titel: A history of seafaring based on underwater archaeology. Skildrar sjöfartshistoria från 5000 f,hr, till slutet av 1800-talet e, Kr, Olika historiska perioder behandlas i angränsande kapitel och inom dessa finns utförliga avsnitt över navigationen under respektive period. Innehållet ar mycket intressant och avsnitten ar latta att hitta med hjälp av ett register, 8. Améen, ake: Om skiirgårdsnavigering, - Ny uppl, - Stockholm : Rabén 8 Sjögren, s, : ill,, kart., tab, P& ett lattlist satt får man har många goda råd hur man skall klara av sk?4rg&rdsnavigering med både motorbåt och segelbåt, Många instruktiva kartskisser underlittar förståelsen, Ur innehållet marks: inbördes navf gering mellan olika båtar, sjökort, farleder, utprickning, den fria navigeringen, motorbåtsnavigering, instrumentnavigering, mörkernavigering, navigering i tjocka, navigering i naturhamar, Ett sakregister finns i slutet av boken, I * ArneP1, Nils: Med kompass och sjökort : förarintyget / av Nils Arnell 7 och Sven Ekstrand, - Stockholm : Liber, 1968, a, : 5.11, - (Hlubb- serien) Författarna har i ständigt nya upplagor givit ut den llklassiskall läroboken 'Tiavigation", (Se nr 8) Här ges i princip sem kunskaper i elementär navigation men i betydligt nedbantat skick jämfört med den förra boken, Endast det man behöver veta för att klara förarintyget.tas med, Många illustrationer, exempel och frågor gör boken lätt att förstå och tillagna sig på egen hand. 8, Arnell, Nils: Navigation / av Nils Arnell och Sven Ekstrand, - 14, uppl. - Stockholm : Liber Laromedel, 1975, s, : ill. En "klassiker" som nu utkcmmft i sin fjortonde upplaga, Här ges gedigen kunskap i allt man behöver veta för förarintyg eller skepparexamen, Förutom vanlig navigeringskunskap om hur man använder kompass och sjökort etc, redogörs ingående för de lagar och förordningar som galler till sjöss* Pedagogisk uppställning med repetionsfrqgor m,m, underlattar studiet av boken, som kan ske p6 egen hand, men lämpligast sker vid någon av de kurser som brukar anordnas i navigation,

7 9, Benqtsson, Reine: Skepparexamen 8 förarintyg / Reine Bengtsson och Carl-Otto Schander uppl, - Stockholm : Esselte Studium, Akademikerförlaget, s. : ill, Lättillgänglig basinformation som leder fram till skepparexamen, Den som bara vill ha förarintyg kan läsa boken i begränsad omfattning, Bildmaterialet är mycket instruktivt och framställningen klar, varför innehållet mycket val kan inhämtas på egen hand, men boken saknar repetionsfrågor och övningsuppgifter och är val närmast skriven med tanke på studiecirklar, h tski lliga räkneexempel med svar finns dock, Blewitt, Mary: Astronomisk navigation för havskappseglare. - Halmstad : Spektra. 1975, s, : ill,. tab. ' orig: s titel: Celestial navigation for yachtsmen, Den som vill lära sig navigera med hjälp av sol, måne och stjamor far har lära sig allt om den astronomiska navigationens teori och praktik, I den första delen, teoridelen, ges elementa om himlakropparna, förklaras timvinkeln, den astronomiska grundtriangeln m.fl, begrepp, Den andra delen, praktikdelen, redog8r för nautikalalmanackor och raknetabeller; hur man tar soih5 jder, rn8nhö jder, planethöjder, rneridianhöjder och stjärnhöjder, Vidare förklaras sextantens funktion och olike slags hjalptabeller gås igenom, I en bilagedel finns h jalptabeller, vilket g6r det möjligt att själv läsa bokens exempel. Framstallningen ar lattfattlig och kräver inga större matematikkunskaper. Författaren sager i f2-irordet att itdenna bok ar skriven för nybörjare och jag har furutsatt att min läsare är lika okunnig och förvirrad som jag var när jag började, Men när man nu bara behöver kunna addera och subtrahera och bara känna till det absolut elementäraste om geometri, så är jag säker p8 att läsaren inte skall finna ämnet alltför svartn, 11, Blomgren, Axel C.: Handbok i enklare navigation jämte reglerna för undvikande av ombordläggning samt utdrag ur lagar och författningar, som berara handelssjöfart och havsfiske, - 4, uppl, - Lund : Gleerup, 1960, SO : i lle Boken har utformats for dem som via självstudium eller under larares ledning vill tillägna sig kunskaper för behörighetsbevis för nagon av de lägre befalsgraderna, Till grund fbr det i boken medtagna lärarstoffet ligger fordringarna för fiskeskepparexamen. Man får lära sig 1asa.sjökort; vilka fyrar som finns; farledens utprickning; hur man anvander kompassen, loggen, lodet och sextanten; pejling (aven radiopejling); bestickföring och mycket annat, Vidare finns ett kapitel om "reglerna för undvikande av ombordlaggning mernew, dvs olika signaler till sjöse, styrnings- och seglingsregler etc. I slutet av boken finns ett kapitel med utdrag ur lagar och förordningar som berar sjöfarten, ht ekilliga rakneexernpel med svar underlat tar studierna, men boken har en ganska borr och paragrafmassig framstallning och Eir nog ingenting för den som vill studera på egen hand, trots att det saga a8 i förordet, Med andra ord - en typisk lärobok som kan ha sitt varde! vid lararledd undervisning.

8 12. Breide, Henrik : Båtagarskolans övningsuppgifter till förarintyg och skepparexamen / Henrik Breide och Sten Ramberg, - 4, omarbetade uppl, - Stockholm : Medbargarskolan, 1974, s, Blandade övningsuppgifter för förarintyg och skepparexamen med b1.a. sjökortsarbete sjötrafikföreskrifter, radiopejlingar och deviationsbestämningar. atskilliga bilagor av olika slag för att underlätta inlärandet, t.ex, sammanställning av skeppsljus m,m, och frågor p8 skepparkuraens författningskunskap med hänvisning till berörda paragrafer, Till samtliga övningsuppgifter finns svar. 13. Båten som hobby, - 3, uppl, - Stockholm : Forum, s, : 5.11, - s~ar-~ur-serien Innehåller blma, ett relativt omfattande kapitel om grundläggande navigation, Klart och koncist beskrivs sjakort, kompass, logg, sjömärken, ortlin jer, pejling, sjövägsregler m.m, Innehållet är dock otillräckligt för den som önskar avligga förarintyg, Duhs, Bernt: Navigera vid kust och i skärgård, Förarintyg, - Malrriö : Hermods, s. : illa Bilaga, (Studiehandledning), , - (9) s, En Hermodskurs som leder fram till förarintyg, Innehallet är uppdelat i tv8 studfeenheter, I den farsta får man lara sig trafikreglerna till sjöss, Med hjälp av utmärkta färgillustrationer får man veta allt om skeppsljus, signalfigurer, Ifudsignaler, styrnings- och seglingsregler m,m. T studieenhet två far man lära sig lasa sjökort, ta ut distanser samt snqe en punkts läge i kortet, Vidare hur man navigerar efter fyrar och med hjalp av kompass, navigation i oprickade farvatten och i mirker och dimma, sjörätdningsväsendet, vaderkunskap och mycket annat, Illustrationerna är även har utmarkta och liksom i första studieenheten kommer efter varje kapitel ett antal ~jalvförhörsfrågor med svar, vilket underlattar självstudierna, En studiehandledning medföljer som bilaga, 15, Ekstrand, Sven: Navigation, - 5. reviderade uppl, - Stockholm : Brevskolan, s. : ill. En kurs i navigation som leder fram till förarintyget. Pedagogiskt genomtänkt uppetgllning; utmärkta illustrationer; mängder av repetionsfrågor, exempel och övningsuppgifter. Lämplig för studier på egen hand. 16. Ellski, ~arl: Hörkort till sjöss, - 2. reviderade uppl. - stockholm : 'Rabén8 Sjögren, 1965, s, : ill. Ktirkort till sjöss - det :r detsamma som förarintyg och har står allt man behöver veta om navigation för att få detta intyg. Lättlast framstallning och repetionsfrågor med sver efter varje kapitel g6r boken lämplig för självstudier. Tyvarr ar avsnittet om skeppsljus och signalfigurer ej i färg, vilket gör det något trakigt att studera,

9 17. Enby, Erik: Navigation under ansvar, - 7, uppl. - Göteborg : Nautiska Brevskolan, 1975, s. : ill, Grundläggande kunskaper i navigation enligt fordringarna för förarintyg och skepparexamen, Originell och mycket pedagogisk uppställning, Efter varje kapitel följer ett stort antal repetionsfrågor och i slutet av boken finns övningsuppgifter med svar, vilket gör boken mysket lämplig för självstudium Gomer, Claus: Navigering av fritidsbåtar, - Stockholm : Prisma, 1971, -, 159 s, : ill. Tämligen kortfattade nybörjarkunskaper med tanke på förarintyget, Frågor (med svar) som kan förekomna vid förhör för förarintyget, Litet, praktiskt f ormat, men innehållet v81 begränsat jämfört med andra ny börjarböcker, 19 Gustafson, Torbjörn: Båtteori. - Landskrona : Cima, 1963, - 32 s, : ill, P4 titelbladet star att boken ar en samanfattad instruktion för båtförarebevis, men innehållet är i tunnaste laget för den som vill ha grundl5ggande kunskaper i navigation, För den som vill veta absolut minimum för att framföra en båt, kan denna lilla skrift dock ha sitt varde, På 32 sidor hinner författaren behandla väjningsregler, mistsignaler, skeppsljus, sjömarken, sjökort, kompass, avdrift, distans, fart, bäring och riktning, nödsignaler och sjöräddning, Allt mycket kortfattat, 20, Håborq, Oscar: Lärobok i navigation, Del I, / Oscar ~dborg och Nils J, Nilsson, - 10, omarbetade uppl, - Stockholm : Bergvalls, 1966, s, : ill,, kart, Nybörjarkunskaper enligt fordringarna för förarintyg, I en andra del (se nr 36) kan man komplettera sina kunskaper i och för skepparexamen, Klar och lättillgänglig framställning, många och åskgdliga illustrationer, övningsproblem och repetionsfrågor med svar, sakregister m,m, gör boken lämplig far självstudium, Förutom navigation tas aven upp en del sjömanskap såsom knopar och annat, 21, Inomskärs med b& : handledning i navigation med s jötraf ikföreskrifter / sammanställd av Hans Aspenberg och Nils Osterman. - Stockholm : Liber, s, : ill., kart, Den i särklass bast illustrerade nybörjarboken och dessutom lättillgangligt och pedagogiskt uppställd. Innehållet, som delvis ar ett sartryck ur flottans handbok Orlogsboken, räcker mer än val för fararintyget och omfattar grundbegreppen inom navigation, sjötrafikföreskrifter och internationella sjövägsregler,

10 22, Janhem, Ake: Båtnavigering : grundlaggande fakta om hur man orienterar till sjöss. - Stockholm : Bonniers, 1961, - 95 s. : ill, - (Sesamböckerna) En handbok i litet behändigt format som tar upp grundläggande skargårdsoch utomskarsnavigation inklusive kortfattade beskrivningar av astronomisk navigation och radionavigation, Mycket koncentrerad framstallning och instruktiva illustrationer,.'. 23 Junker, Bengt: Till sjöss : handbok i navigation, segling och sjömanskap / utarbetad av Bengt Junker och Raoul Neveling. - R,, omarbetade uppl, - Stockholm : Scoutförlaget, 1965, s, : ill, En komplett handbok som riktar sig framförallt till seglaren, men också motorbåtsföraren har mycket att hamta, Navigationskapitlen tar upp grundläggande navigation som mer än väl räcker till för förarintyg; latitud och longitud, sjökortet, utprickning, fyrar, kompassen och dess missvisning, kurssattning, distans, fart, tid, lod och logg, pejling, navigering i skargård och utomskärs, sjövägsregler, skeppsljus. Efter varje avsnitt fljljer fragor och övningsuppgifter (med svar) och i slutet en examensuppgift och slutförhör, vilket gör boken lämplig rtir s f älvstudier, Förutom navigation finns det atskilligt om segling och sjömanskap:båtbyggnad, rigg och segel, båt- och fartygstyper, seglingsteori, knopar m,m, Bilderna är många och utmärkta och stilen l3ttsdst. Sakregister langst bak, 24 e N~qm, Ove: Batskolan / Ove Nygren och Claes Cederschiöld, - Stockholm : Rabh Sjögren, 1965, s. : ill, - (Tema-serien) En artikelserie i Stockholmstidningen vintern 'l965 sammanställd i bokform. Lättlast och koncist far man massor av tips nar det gäller elementar navigation: sjökortet, utprickning, fyrar-, kompassen och kursuttagning, enslinjer, missvisning, pejling, sjövagsreglerna, lanternor, v8 jningsregler, Man får ocksa veta om f laggsignaler, olika förbud, hur man köper båt, vad man gör när en man fallit överbord, fartöjning, vädret, kommunikationsradio, säkerhetsutrustning, långfärdsplanering, sjöräddning och mycket annat, htskilliga skisser och färgbilage med utprickning, va jningsregler och skeppsljus. 25. Rosander, Torsten: Rätt kurs på sjön / Torsten Rosander och Bengt Ohreliua, - 4,, omarbetade uppl, - Stockholm : Sveriges Radio, 1970, n I0 bl* + 5 bil* : i lle En mycket koncentrerad, men instruktiv kurs som för fram till förarintyg, Många och goda illustratianer. I bilagor medföljer undervisningssjökort, kort A med beteckningar och förkortningar i sjökort, samnanstrllning av sjfitrafikfareskrifter m,m. Han studeras p; egen hand, men kanske bäst under radiolarares ledning.

11 26, Rydhalm, Yngve: Navigering i skargård och kustvatten. - Stockholm : Forum, 1971, s. : ill. - (blar-ver-hur-serien) Enklare navigation med tonvikt på det praktiska utförandet, Valdisponerad uppställning i angränsande avsnitt under olika rubriker och mariga belysande bilder Ratt och vett på sjon / utgiven av ~jösäkerhetsr8det, - Stockholm : Sjösakerhetsrådet, 1970, - 11, (I) s, : ill. En liten broschyr som innehiller det viktigaste en båtförare bör kunn~, men kunskaperna räcker inte p: langt när till för förarintyget. Lättläst och illustrerat ges kortfattad information om sjötermer, trafikregler till sjöss, skeppsljus, sjömärken och utprickning, vadret, I mån av tillgång kan broschyren gratis rekvireras från Cjösakerhetsrådet, 28, Wiqenius, Lars: Sjövett : lärobok för sjalvstudier och kurser : sammanstalld i överensstämmelse med kunskapsfordringarna för prövning till erhållande av förarintyg för segel- och motorbåtar enligt Hungl, Sjöfartsstyrelsen~ kungörelse av den 21 mars 1961, - Gateborg : Västra Sverige, s, : ill. Gedigen men pedagogiskt något "tråkigtt ny bör jarhok, Förutom navigation en del sjömanskap såsom knopar och sjötermer, Ett slutkapitel med f ragor och exempel inklusive svar, Bilagor med sakregister, s jövagsreglerna, sjötrafikförordninen, morsealfabetet, signalflaggorna, nerdisk utprickning, förhörsanvisning för förarintyg, 0r1oqsboken : handbok för örlogaajömän. - Stockholm : Liber, s, : ill., kart, Handbok för flottan som innehåller mycket av rent marint intresse men ock& ett vii1 illustrerat och lättillgängligt kapitel om elementär navigation, Detta avsnitt finns dack aven tryckt i uinomskars med båtn (se nr 211, Blewitt,Mary: Utomsk~rsnavigering, - Halmstad : Spektra, 1974, s, : i l10 0rig:s titel: Navigation for yachtsmen, Kappseglare och långf ardsseglare som redan har grundläggande kunskaper i navigation f8r har många praktiska råd, Det gäller utrustning och hjalpmedel för navigation; hur man planerar och valjer vag; hur olika slags vind psverkar kursen; kompassens olika felkällor; ortlinjer genom kompassbaring, astronomisk observation (kortfattat), radiopejling, ekolod, consol; strategi för segling i oliks slags väder och vind; att segla utomlands ( inklusive oceansegling).

12 Boken, som främst är avsedd för seglare, avslutas med en bilaga, där man får en utförlig instruktion i hur man sjalv utför kompassdeviering genom rundsvangning och kompensering, Stilen är lättläst och personlig och med lite förkunskaper är innehållet mycket lättillgängligt, 31. Breide, Henrik: Astronomisk navigation och tidvatten : en handledning med övningsexempel. - Uppsala : Medborgarskolan, 1972, s, : ill, Större delen av boken upptas av astronomisk navigation och en mindre del av tidvatten, För bagge avdelningarna ges dels en schematisk framställning av teorin bakom beräkningarna och dels presenteras de oftast förekommande beräkningarna. Som allmän navigatorisk bakgrund förutsättes kunskaper motsvarande minst skepparexamen, m ag ra djupare matematiska kunskaper kravs ej men förståelsen av astronomisk navigation underlättas av viss insikt i sfarisk trigonometri, Detta ar dock inget krav, De mest elementära grunderna förklaras. Boken har mängder med instruktiva exempel och med viss ansträngning torde den kunna studeras p8 egen hand av den'som har förkunskaperna. 32, Gotter, Charles H,: The complete nautical astronomer. - London : Hollis & Carter, 1969, s. : ill, För den som är specialintresserad av astronomisk navigation, De astronomiska grunderna beskrives liksom teorien för nautisk astronomi, Man får veta om sextanten, nautikalalmanackan och andra hjälpmedel samt far utförliga anvisningar för hur man i praktiken utför astronomisk navigation, ~llsh, 1 Hitta till sjöss. - Stockholm : Rabh B Sjögren, 1965, - 99 s, : ill, 'Slitta till sjöss" kompletterar författarens tidigare utgivna bok "Hörkort till sjöss" (se nr 16) och ger p8 ett populart och lättfattligt satt många tips om kust- och skärgårdsnavigering. Författaren har gått in för att ta upp praktiska problem, som kan bli aktuella för fritidsskepparen, och ger lösningar baserade på mångårig personlig erfarenhet. Ingen direkt grundbok i navigation, men en utmärkt påbyggnad för den som har nybörjarboken bakom sig. 34, Grill, Claes: Navigera! Lathund ombord. - 2, uppl, - Stockholm : Proprius förlag, 1972, - 95 s. : ill, I Plirordet skriver författaren: "Det har Hr inte en bok för nybörjare, Om den hade varit det skulle den ha blivit mycket langre. Ett av fritidsnavigatörens problem ar ju att han har större delen av 8ret på sig att glömma bort de kunskaper han förvärvade eller friskade upp under förra båtsäsongen, Den här boken ar darför tänkt som en uppslagsbok i miniatyr för dem som nästan glömt vad det stod i l~roböckerna,~~

13 Lättläst och koncentrerat får har hade seglare och motorbåtsförare med förarintyget bekom sig en kortfattad repetionskure i bl,a, sjökort och.bestickföring; uträkning av distans, fart och tid; sjövägsregler och signaler; vader och vind; knopar, sakerhetsutrustning, signalflaggor, Ett sakregister underlättar bokens användning som uppslagsbok, 35, Haqstedt, Bertil: Anvisningar och hjälpmedel för deltagare i navigationstävlingar för motorbåtar / utgiven av Saltsjöns B6tförbund. - Ctockholn : utg,, 1971, - 36 s, : ill, Ur inledningen : "Den vanligaste tävlingsf ormen inom va-a skärgårdsområden ar orienteringstävlingen, dar det galler att med så konstant hastighet som möjligt köra en given vag (bana) från start till &l genom ett skargardsavsni tt, Meningen är att man i konkurrens med övriga deltagare skall uppöva och visa sin kunnighet att navigera i skärgården samt under tävlingen köra med den anmälda hastigheten, De båtägare som under några år ägnat sig åt sådana här navigationstävlingar finner snart hur nödvändigt det är att vara mycket noggrann vid banmätning och tidsberakning, Detta förtar många gånger trevnaden f själva skärg8rdsnavigeringen. Dessa anvisningar skall emellertid lämna rad och medel hur man med tabeller, diagram, matskalor 0.d. kan underlatta banmatandet och spara tid utan att noggrannheten blir namvart eftersattew 36, %borg, Oscar: Lärobok i navigation, Del II för skepparexamen omarbetade uppl, - Stockholm : Bergvalls, 1963, s, : ill,, kart,, tab. Denna andra del av "Lärobok i navigationv utgör ett komplement till den första delen beskriven ovan (se nr 201, Med den första delen som grund får man i den andra delen de kompletteringar som fordras för skepparexamen, Man f%r veta om rodrets och propellerns verkan, fflrfattningskunskap för sjöfolk, sjöräddning och livraddning, sjötermer, sjökort i Gauss' projektion jämte kort beskrivning av projektionsmetoden, 1960 Wrs jav vägs regler^ Ett utförligt kapitel tar upp olika typer av frggor med svar inför skepparexamen, Repetionsfrågor med svar efter varje kapitel, såsom i första delen, saknas i regel. Framstallningen ar mindre pedagogisk #n i första delen och illustrationsmaterialet något sämre, men innehållet torde gå att inhamta p8 egen hand, både när det gäller yrkessjamannen och den avancerade nö jesba tföraren, 37 Janhem, hke: Ratt och fel i sjölivet : en praktisk radgivare för båtfolk, - Stockholm : Bonniers, 1964, s, : ill, - (Uggleböckerna) En praktisk rgdgivare i de lagar och förordningar som gäller på sjön och som ar av speciellt intresse för fritidsskeppare, Det är väjningsregler, lanternsföring, sjötrafikförordningen, redaransvar, f6rsakringar, 88kerhetsföreskrifter, förarkompetena, rätt att ta hamn,

14 Sjalva lagtexterna har undvikits, men hänvisningar till berörda lsgparagrafer har gjorts, så att den intresserade själv kan sla upp dem, Tonvikten ligger på den praktiska tillämpningen av lagfrågor som är aktuella för båtfolket. 38 R~dholrn, Yngve: Läsa sjökort. - 2., aktualiserade uppl, - Stockholm : Bonniers, s, : ill., kart. - (Sesamböckerna) Den som vill tränga ner i skargårdskortets komplicerade information far har en detaljerad genomgzng. Med hjälp av sjökortsdetaljer och teckningar får man veta hur man tolkar sjskortets olika angivelser och mycket annat såsom olika slag av sjökort, sjökortens numrering, katalog över sjökort, båtsportkort och båtsportleder, skrivbordsnavigering. Hortfattad redogörelse över sjökortens framställning med sjömatning, ritningsarbete, tryckning, rättelsearbete etc, Olika publikationer med anknytning till sjökort gås igenom, En utmärkt påbyggnad i sjökortskannedom för den som har nybörjarkursen i navigation bakom sig, 39. Sammanstallnin~ av sjötrafikföreskrifter m,m, för fritidsbatar / utgiven av Kungl. Sjöfartsstyrelsen, - Stockholm : Kungl, Sjöfartsstyrelsen, 1962, - 58 S, En sammanst~llning av de viktigeste paragraferna för fritidsskepparen nar det gäller sjötrafikförordning, internationella sjev~gsregler och särskilda bestämmelser för sjötrafiken, Upptar också fordringarna för förarintyg och skepparexamen, sjöräddningens organisation och rekommmdationer för fritidsbåtars säkerhetautrustning, Något inaktuell med tanke på att 1972 års sjövtigsregle5 tillkommit. 40. Sjötrafikföreskrifter m,m. / utgiven av Sjöfartsverket. - 7, uppl. - Stockholm : utg,, 1976, - 99 s, En aktuell sammanställning över viktiga regler och lagar till sjöss, "Bör alltid finnas ombordft står det p8 omslaget, Inneh%ller med senaste andringar sjötrafikförordning; internationella sjövägsregler; ~Jötrafikkungörelse; sarskilda sjötrafikföreskrifter för Stockholms och Göteborgs skärgårdar m.m, ; f ordringarna för f örarintyg, skepparexamen och fartygsmekanikerexamen; Sjöräddningens organisation och arbetssatt med praktiska anvisningar för den enskilde; Sjöfartsverkets rekommendationer för fritidsbåtars säkerhetsutrustning m,m,; viktiga utdrag ur sjölagen; Sjöfartsverkets försäljningsombud, Ett tamligen utförligt register gör boken lätt att använda för den som inte ar van vid lagtexter. 41, Stora batboken : ett verk om fritid till ajöss / redigerad av Tom Selander. - Stockholm : Rabh 8 Sjögren, s, : ill, Tar upp det mesta om fritidsbåtar: nautiska termer, båttyper, batvard, utrustning, båtköp, navigation, vader, seglingsteknik och motorbåtsfarder, båtsport m.m.

15 Navigationskapitlet bhjar med ett avsnitt om terrest navigation där den erfarne navigationslararen Raoul Neveling med exempel htmtade ur sina loggböcker beskriver hur han praktiskt gått tillväga i olika navigeringssituationer, I dimna och storm, tidvatten och ström vid de mest skiftande kuster skildrar han sina personliga erfarenheter pi ett medryckande satt, Kapitlet avslutas med en kortfattad beskrivning av celest (=astronomisk) navigation som kan vara lämplig som en första introduktion, men ej ger tillräcklige kunskaper för att själv behärska konsten. Streiffert, Bo: Salta boken : tips till hands för segel- och motorbåtsskeppare, - Göteborg : Wezäta, 1966, -?B s, : ill- På omslaget står att boken kan tjäna som elementär lärobok i navigation för nybörjaren och som lathund för den mera erfarne, Som nybörjarbok ar den tveksam eftersom den är alltför koncentrerad, men för den som har grundläggande navigationskunskaper kan den vara en bra repetionskurs och uppslagsbok i båten, Alla sidor ar plastade med tanke på detta, Innehåll: sjökortet, utprickning, enklare navigation, s jövagsreglerna, manövertips, knopar, nödsituationer, SEGLINGS- OCH HAMUBECKRIVN INGAR 43, Aden, le: Seglarhamnar på Ostkusten : (Skagsham - Kråkelund) / 6ke och Sven A, Hansson. - Stockholm : Svenska Kryssarklubben, s, : ill,, kart, Sjökort för sjökort och från norr till söder beskrivs här alla småbåtshamar p8 Norrlandskusten, i Upplands skärgård, Stockholms skärgård, Södermanlands skärgård, Östergötlands. skärgård och Smålands skargård, Oversiktskartor, kartskisser och fokografier över hamnarna, Beskrivning över inseglingsförhållanden, förtöjnings- och ankringsmö jligheter, proviantering och ibland sevardheter och komunikationer. Positionsangivelse för varje hamn, Namnregister saknas, Duhs, Bernt: Våra fritidshamnar / Bernt Duhs och Tom Selander. - Z,, omarbetade och utfikade uppl. - Stockholm : Rabén R Sjögren, 1975, s. : kart, Kortf at tad beskrivning av sveneka hamnar lämpliga för sdbatar, Samtliga hamnar beskrivs, Från svensk-finska gränsen i norr till svensk-norska gränsen i väster, Även hamnarna p21 hand och i sjöarna Vanern, Vattern, Mälaren och Hjalmaren ar med, För varje hamn anges sjökort och position, hamnförhållanden, angöringsinstruktion, förnödenhets- och servicemöjligheter, sevardheter, Många kartskisser, Utförligt register,

16 45. Haztelius, Haj: Kattegatt - Skagerack : hamnar och leder på danska, norska och svenska kusten, - Stockholm : Bonniers, s. : ill,, kart, Den som seglar eller åker motorbåt på vattnen mellan Jylland, svenska västkusten och norska Sirlandet får här massor av detaljerad information, I översiktliga f arvattensbeskrivningar över respektive hau f år man generella upplysningar och tabeller med vattenståndsvariationer, distanser och radiofyrar. Därefter har kuststräckorna delats in i väl avgränsade avsnitt, som börjar med en allmän redogörelse över seglingsoch navigationsförhållanden längs kustetrackan och därefter följer beskrivningar över hamnarna i geografisk ordningsföljd. Dessa hamnbeskrivningar tar i tabellform upp vilka servicemöjligheter som finns, ger anvssningar om insegling och förtöjning, komunikationer, berättar om olika sevärdheter för båtturisten, I regel finns kartskiss över hamnen. Ett omfattande register gör boken användbar som uppslagsbok ombord och vid planering och för amatörer Sr den en utmärkt motsvarighet till officiella seglingsbeskrivningar av typen Svensk Lots, 46 Hartelius, Kaj: Tistlarna - Strömstad : leder och hamnar i Göteborgs och Bohusläns skargardar / Kaj Hartelius och Yngve Rydholm, - 5, uppl, - Stockholm : Bonniers, 1978, s, : ill,, kart, En farvattensbeskrivning fran Tistlarnas fyr sydväst om Göteborg upp till Strömstad och Kosteröarna i norr, Den börjar med nagra översiktliga kapitel om hur det er att segla eller åka motorbåt i Bohuslän med naturhamar, väder och vind, tidvatten och ström samt ett kapitel om fiske i Bohuslän, Därefter följer en genamgång av skärgården i form av en 1öpande kommentar till sjökortet, Farvatten och leder beskrivs noggrannt, Man berättar om naturhamnar och båthamnar, möjligheter att finna förnödenheter och vad som kan vara av kulturhistoriskt intresse på vägen, Stilen är Sattläst berättande och boken kan läsas som en ren reseskildring, men kan också vara en uppslagsbok med hjälp av det register över skärgårdsnamn som finns langst bak, Boken är illustrerad med mängder av fotografier och kartskisser, 47, Havs-Finlands fritidshamar, Meri-Suomen venesatamat / redaktör Aarre Kaisla, - Helsingfors : Finlands Turistförbund, 1971, s, : ill,, kart, Svensk och finsk parallelltext, Kortfattad information om gasthamnar, bransleförsörjning, Hvernattningshamnar, affärer, upptagning och sjösättning av båtar, sjöräddningsstationer, ajiiibevakningsstationer osv i Finska viken, i Ckärgårdshavet, på Aland, i Bottniska viken och Bottenhavet, Oversiktskartor och hamnregister,

17 48, Heimburq, Wolf Dietrich von: Rund Schweden : ein Filhrer fur Sportschiffer. - Bielefeld : Delius, Hlasing 8 Co, 1974, - S74 s, : kart. En utförlig och grundlig tysk reseguide för seglare och motorbåtsförare, I ett inledningskapitel ges allmänna informationer om svenska navfgationsförhållanden, Kanske inte så nödvändigt för den svenske lasaren som $art sig navigation på svenskt vis, Därefter följer emellertid en mycket instruktiv seglingsbeskrivning från Strömstad på västkusten till Stockholm på ostkusten, Öarna Gotland och Öland glöms ej bort, ej heller Göta kanal, Mälaren och Södertälje kanal, För varje sträcka ges detaljerade anvisningar för navigationen och varenda hamn, stor som liten, beskriva noggrannt, Över de flesta hamnarna finns kartskiss och navigationen vid inseglingen, tillgång till b8 tplatser, servicemöjligheter etc beskrivs utförligt. Göta kanalfararen får ocksa manga tips och den som seglar i svenska farvatten och kan lite tyska har har en utmärkt uppslagsbok att medföra ombord, Ett omfattande register gör boken lätt att använda vid Lex. planering av långfärd, 49 Janhem, Ake: Arholma - Landsort : leder och hamnar i Stockholms skärgård. - 7, bearbetade uppl, - Stockholm : Bonniers, 1973, s, : iii., kart, I inledande kapitel behandlas skärgårdens geografi, kartmaterial, utprf ckning, kommunikationer, friluftsområden, väder och vindar, f icke och strandrätt, Därefter följer sjökort för sjökort en farvattensbeskrivning som tar upp leder och oprickade vatten med tips om hamnar, förnödenhetsmöjligheter, natur- och friluftsreservat, kommunikationer och sevärdheter i historisk belysning, Mariga fotografier och kartskisser, Flytande, lätt kåserande stil gör boken tf l1 htressant lasning för den skärgårdsintresserade, förutom att den ar en utmärkt uppslagsbok i båten för navigatören, Utförligt ortnamsregister. 50, Janhem, bke: Landsort Jungfrun : leder och hamnar i ostkustens skärgard, - 5., bearbetade uppl, - Stockholm : Bonniers, 1976, s, : ill,, kart, En fortsättning på flirfattsrens farvattensbeskrivning ''Arholma - LandsortH, Har beskrivs farvattnen utmed Södermanlands, Östergötlands och Smålands kuster från Landsorts fyr i norr till 81; Jungfrun i söder, Boken är uppbyggd på samna sätt som ffarholma - Landsorttf och ger i princip samna information (se ovan nr 491, 51 Janhern, bke: Nya båtleder / fike Janhem, Stig Sandelin m,fl, - Stockholm : Specialtidninqsförlaget, 1974, - 71 s, : ill,, kart, - (Båtnytt, Handbok ; 4) Uppläggningen och innehallet i f8rdbeskrivningarna Hr sam som i W8ra basta båtleder" (se nr 52) och liksom i denna har materialet tidigare vari t publicerat i tidningen 88 tnytt, Nu beskrivs Stockhulms utskar-

18 gårdar, hand, Dalslands kanal, flinda kanal, Strömsholms kanal, Bornholm samt sex koncentrerat beskrivna fardleder från Grebbestad på Bohuslanskusten till Ulvöarna i norr, Därtill komner beskrivningar av 25 populära sommarhamnar med möjligheter till proviant, färskvatten, sevärdheter, kommunikationer, inseglingsförhållanden etc, 52 m Janhem, Ake: Våra bista båtleder / Ake Janhem, Lars H, Linden och Stig Candelin, - Stockholm : Specialtidningsfdrlaget, s, : illa, kart, - (Elåtnytt, Handbok ; 3) En artikelserie, tidigare publicerad i tidningen Båtnytt, som skildrar 12 fardleder genom kanaler och skärgårdar. Lederna ar ett axplock från hela Sverige - från Hunnebostrand i väster till Luleå i norr, Färdbeskrivningarna sker i form av resereportage med tips om navigation, hamar, bränsle- och provianteringsmöjligheter, sevärdheter m,m, Hartskisser och många vackra foton samt som bihang förteckning över vilka sjökort som lämpligen bör studeras tillsammans med fardbeskrivningarna, I bihanget finns också kartor och kortfattade beskrivningar av fortsättningen på vissa av färdlederna, 53 * Percv, Harriet: Aland : en bok för seglare och andra turister / Harriet och Gösta Percy, - Stockholm : Bonniers, 1964, s, : ill., kart, En seglingsbeskrivning i första hand lämpad för båtfolket, men &en med massor av tips för turister till lands, I inledande kapitel redogörs för de speciella seglingsvillkor som gäller för hand, om sjökort och farleder (med förteckning över beteckningar i Tincka sjökort samt fyrlista), om hands natur och dess växt- och djurvarld, Efter dessa inledningskapi te1 följer en beskrivning av bland socken f ör socken med början viisterifrån och med utgångspunkt i vattenvägarna, Med en personlig och kaserande stil ges information om seglingsförhållanden, hamnar (med hamnskisser) och allt av intresse för en turist, Det är kulturhistoria, fornlämningar, kyrkor, djurvärld, bebyggelse och mycket annat, Framställningen är illustrerad med fotografier, Roken avslutas med några kapitel om blands historia, dess sprakföxhallande, näringsliv, folktyper, livsstil m,m, Allra sist komner en koncentrerad sammanställning Över var man kan finna servicemöjligheter som affärer, apotek, bankkontor, lotsstationer, läkare, sjöräddningsstationer etc, Ortnamnsregister gör att boken kan användas som löpande handbok vid f arden,

19 54, Svensk Lots, - Stockholm : Sjöfartsverket. Del A: AllmSnna upplysningar, s, : ill,, kart,, tab, Del I: Svenska kusten vid Skagerack, Kattegatt, hesund och södra Östersjön s. : ill,, kart. Del i1 :. Svenska Östers jökusten Torhamsuddto - Simpnäsklubb, Gotland s, : ill,, kart. Del III: Svenska kusten vid filands hav, Oottenhavet, BotBenviken, , s. : ill., kart, Del IV: Segelbara inlandsfarvatten s, : ill,, kart, Del H:l: Svenska hamnar, , s, : kart. Del H:2: Svenska hamnar, , s, : kart. Svensk Lots som är den officiella svenska seglingsbeskrivningen utges av SJÖfartsverket och utkommer för närvarande med sex delar, Nya upplagor utkommer med olika ars mellanrum och årligen utges ett tillägg till varje del med samtliga ändringar efter bokens tryckning. Den allmänna delen, del A, innehåller upplysningar av allmän karaktär som inte har direkt anknytning till visst kustavsnitt, Man får information om ~Jak~rt, klimat och vaderlek, vindar, siktförhållanden, vattenstand, strömförhållanden, isförhållanden, geomagnetiska uppgifter, sjasäkerhetsanordningar som fyrar och sjömarken, utprickning i Sovjet och qrannlanderna, lotsväsendet, sjöräddningsväsendet, sjöfartsradio m,m. Delarna I-IV innehåller ledkartor som visar lotsledernas djup; uppgifter för genomsegling av större vatten; kustbeskrivning med uppgifter om inseglingsfärhållanden, ankarplatser, fartföreskrif ter, far jor, grund, utprickning, vattenstånd, kännemärken, strömförhållanden, lotshjalp, skisser eller fotografier över hur kusten ser ut i naturen från en viss biring; geomagnetiska uppgifter som kompasskontrollinjer och devieringsbanor, Utförligt register till varje del, I del H, slutligen, finns i alfabetisk ordning samtliga svenska hamnar beskrivna med uppgifter om djupgående, ka jplataer, kommunikationer, myndigheter, sjöräddning, farnödenheter, slipar, vattenstånd, Hartskisser över vissa av hamnarna, 55. Admiralty manual of navigation, - London : Her Majesty's Stationary Of f ice. vol, I: 1970, , : ill-, kart, vol, 2: 1977, s. :, ill,, kart., Den brittiska marinens officiella navigationshandbok som utkommer i kontinuerligt reviderade upplagor. Y tterliqare två volymer finns, men de upptar för marinen speciella problem och är inte tillgängliga för allmänheten. Första delen upptar terrester navigation inklusive radarnavigation, De teoretiska grunderna gas iqenom, alla slags nautiske hjälpmedel beskrivs noggrannt, den praktiska navigationen under olika slags f örhållanden q5s igenom med mängder av exempel. Framställningen är klar och lättillganglig och utmärkt illustrerad, tab.

20 Den andra delen upptar astronomisk navigation och meteorologi. Som appendix finns en sammanfattning av elementär trigonometri och utdrag ur nautikalalmanackan 1971 med erforderliga tabeller, Den astronomiska navigationen gås igenom med hjälp av rymdgeometriska skisser och många exempel på beräkningar, Meteorologiavsnittet -3r b1.a. illustrerat med åtskilliga fotografier av olika vaderf enomen och molntyper, För bagge volymerna galler att de är ovanligt lättillgängliga för att vara fackböcker för yrkesbefäl och amatörer med lite förkunskaper inom respektive typ av navigation kan ha utbyte av innehållet Ahrne, Gustaf: Radar ombord : av Kungl, Sjöfartsstyrelsen godkand läro- bok, - 2, uppl, 3, tro - Göteborg : Nautic, 1966, s, : illm En lärobok för sjöbefäl avsedd att tacka fordringarna för radarcertifikat, Framställningen är lämpad för självstudier med åtskilliga övningsexempel. Praktiska erfarenheter av radar måste dock komplettera det teoretiska innehallet, 57. Bollinq, Gert: Lärobok i navigation / utarbetad av Gert Bolling och Torsten Holm ; omarbetad av Carl-Eric Edberg, - 3,, omarbetade: uppl. - Härnösand : Hernodia, (560) 9, : ill. En lärobok för marinena undervisningsanstanstalter och sjbbefälsskolorna, Första upplagan utkom 1956 och grundade sig p3 tidigare läroböcker för sjöbefäl, Huvuddelarna ar terrester navigation, astronomisk navigation, kompasslära, nautisk meteorologi och oceenografi samt fartygets navigering, Sistnämnda del utgör en sammanfattning av den praktiska till$mpningen, Boken finns aven som särtryck utgivet 1970 på utbildningsförlaget. I detta särtryck finns ej kapitlen om nautisk meteorologi och oceanografi med, Boken är avsedd för yrkesnavigatörer och ger gedigna kunskaper i a ll slaga navigation med många exempel p8 beräkningar. Matematiska f0rku;iskaper krävs och detta tillsammans med bokens paragrafmassiga uppställning gör den föga lämplig för självstudium, 58 Bwditch, Iqathaniel: American practical navigato'r : an epitome of navigation / originally by Nathaniel Bnwditch, - Washington, DOC, : Defense Mapping Agency Hydroqraphic Center, Vol. 1: 1977 edition, 1386 s, : ill,, kart,, tab, Vol. 2: 1975 edition s, : ill,, tab, Detta amerikanska standardverk, ursprungligen utgivet 1802 av legendariske Nathaniel Bwditch ( ),utges kontinuerlf gt i ständigt aktualiserade utg8vor. Amerikanska marinen svarade fur utgivningen , varefter Defense Mapping Agency Hydrographic Center Övertog ansvaret,

Förarintyg - allmänt och krav

Förarintyg - allmänt och krav Förarintyg - allmänt och krav Allmänt om förarintyg för fritidsbåt Förarintyg för fritidsbåtar är ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha teoretiska kunskaper om sjövägsregler, navigation,

Läs mer

Sjöskolan. www.studieframjandet.se/jamtland Östersund 063-51 78 55 Svenstavik 0687-106 60 Strömsund 0670-108 30

Sjöskolan. www.studieframjandet.se/jamtland Östersund 063-51 78 55 Svenstavik 0687-106 60 Strömsund 0670-108 30 Sjöskolan www.studieframjandet.se/jamtland Östersund 063-51 78 55 Svenstavik 0687-106 60 Strömsund 0670-108 30 Navigation och förarbevis Studiefrämjandet har lång erfarenhet av att hålla kurser inom navigation

Läs mer

Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á 3h per tillfälle.

Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á 3h per tillfälle. Kursplan: Kustskeppare Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á per tillfälle. Kustskeppare: K1-K7 Lektion BÅT PRAKTIK utgör en praktisk lektion

Läs mer

Undervisningen i ämnet båtkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet båtkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: BÅTKUNSKAP Ämnet båtkunskap behandlar sjövägsregler och navigation för att framföra båtar eller skepp inomskärs och i kustnära vatten. Det behandlar även sjövett, sjösäkerhet och båtlivets inverkan på

Läs mer

Kunskapsfordringar Förarintyg och Kustskepparintyg

Kunskapsfordringar Förarintyg och Kustskepparintyg Kunskapsfordringar Förarintyg och Kustskepparintyg Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) Förarintyg och Kustskepparintyg Nämnden för båtlivsutbildning, NFB, har det administrativa ansvaret för utbildning

Läs mer

Examinationen i säkerhet kommer vara praktiska övningar där alla olika moment behandlas.

Examinationen i säkerhet kommer vara praktiska övningar där alla olika moment behandlas. Kurs: Säkerhet Kurslängd: 8 h Säkerhetsdelen syftar till att ge eleven en förståelse för säkerhetsarbete i lägerverksamhet och på sjön. Kursen omfattar genomgång av sjösäkerhetsutrustning, och utrustning

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teori utbildning för segel- och motorsegel flyg i Uppsala Flygklubb Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teoretisk utbildning för segelflygcertifikat: För att ta ett certifikat måste man

Läs mer

till en säker båtsommar

till en säker båtsommar uide till en säker båtsommar Rätt navigationshjälpmedel Bli en säkrare fritidsskeppare Samsas i farleden rapporten bilaga från sjöfartsverket sommaren 2014 välkommen Sjörapporten vänder sig till Sjöfartsverkets

Läs mer

Kursprogram våren 2010 Langbeck.se

Kursprogram våren 2010 Langbeck.se Kursprogram våren 2010 Langbeck.se Motorbåtsutbildningar Langbeck.se har sitt ursprung i Sportbåtsskolan som drivs av Sportbåtsklubben, en av landets största racerbåtsklubbar. Sportbåtsskolan har under

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund Vinnare i tävlingen ökända grund Niklas Hammarkvist, Sjöfartsverket. Lars-Göran Nyström, Transportstyrelsen. Mats Tengnér, Stockholmradio. 2014-02-20 En sammanställning av vinnarna i tävlingen ökända grund.

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Ufs. Nr 497 2014-06-05. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 497 2014-06-05. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 497 2014-06-05 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Datorer som sjökortsplottrar

Datorer som sjökortsplottrar Datorer som sjökortsplottrar Vi i tekniska kommittén testade år 1999 bärbara datorer och sjökortsprogram och ställde då i Västpricken Nr1 2000, frågan som rubrik "Har datorn gått ombord för att bli en

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Välkommen till försäkringsbolaget med hjärtat i sjöfarten. på båtägarens sida sedan 1938.

Välkommen till försäkringsbolaget med hjärtat i sjöfarten. på båtägarens sida sedan 1938. Välkommen till försäkringsbolaget med hjärtat i sjöfarten. på båtägarens sida sedan 1938. Hos oss FÅr du alltid snabb hjälp och du behöver aldrig oroa dig över en massa om och men. Som Nordens ledande

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Blackebergs Sjöscoutkår Kårstyrelsen/Warfvskomittén 2004-02-02

Blackebergs Sjöscoutkår Kårstyrelsen/Warfvskomittén 2004-02-02 Behörigheter och krav för certifikat och seglingsledare Gemensamma krav: Kunna simma 200 meter. Aktivt delta i warfvsarbetet. Kunskap om kårens säkerhetsregler och warfvsrutiner. Kännedom om SSFs säkerhetsregler.

Läs mer

Nyhet. Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg?

Nyhet. Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg? Nyhet 2007 Vad betraktas som affärsmässig sjötrafik? Blir din båt ett handelsfartyg? Ny definition av handelssjöfart När det gäller regler om behörighet och bemanning definieras idag handelsfartyg som

Läs mer

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen KUSTSTRÄCKANS STÖRSTA OCH MEST AKTIVA BÅTKLUBB BOTTENHAV V SKRETSEN Vi är en lokal krets inom Svenska Kryssarklubben. i gör skärgården mer tillgänglig. Vi placerar

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2007:12 Sjöfartsverkets föreskrifter om bemanning Innehåll 1 kap. Allmänna bestämmelser...3 Definitioner och förkortningar...4 Bestämmelser om utbildningar och

Läs mer

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 09.12.2011, lösningar

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 09.12.2011, lösningar Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 09.12.2011, lösningar Examensresan görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad med bland annat huvudkompass, fast

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Föreskrifter om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart direktiv 2006/87/EG och zonindelning Erik Eklund Stf Sjö- och Luftfartsdirektör Europas

Läs mer

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

Principerna för redovisning och tillämpning av leddjupgåendet

Principerna för redovisning och tillämpning av leddjupgåendet ANVISNING 1(7) Rättsgrund Sjötrafiklagen (463/1996), 26, 2 mom. sådant det lyder ändrat i lagen om ändring av sjötrafiklagen 1294/2009 Ersätter Sättet att redovisa leddjupgåendet Sjöfartsverkets informationsblad

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Körkort på sjön. 1. Tycker du att det ska införas körkort på sjön? 0% 25% 50% 75% 100%

Körkort på sjön. 1. Tycker du att det ska införas körkort på sjön? 0% 25% 50% 75% 100% På grund av flera allvarliga båtolyckor och incidenter har kraven på körkort på sjön debatterats under våren och sommaren. Regeringen ska under hösten utreda frågan om körkort på sjön. Frågor som säkert

Läs mer

BÅTBEFÄLHAVAREBEVISEN 1. FORDRINGAR

BÅTBEFÄLHAVAREBEVISEN 1. FORDRINGAR Lidingö-Breviks Sjöscoutkår Seglingsbestämmelser Reviderade 2002-05-30. Dessa bestämmelser gäller som komplement till kårens Säkerhetsbestämmelser för land- och sjöaktiviteter. BÅTBEFÄLHAVAREBEVISEN 1.

Läs mer

PROGRAM VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING. 23 augusti operan göteborg. www.volvocars.se/citysailing

PROGRAM VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING. 23 augusti operan göteborg. www.volvocars.se/citysailing VÄLKOMMEN TILL VOLVO CITY SAILING PROGRAM 23 augusti operan göteborg www.volvocars.se/citysailing I samarbete med Svenska Seglarförbundet och Sjöräddningssällskapet Välkommen till Operan 23 augusti för

Läs mer

Stiftelsen. Svenska Kryssarklubbens Seglarskola. Seglingsprogram 2010

Stiftelsen. Svenska Kryssarklubbens Seglarskola. Seglingsprogram 2010 Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola Seglingsprogram 2010 Segla! Än har du möjlighet att uppleva livet ombord i ett traditionellt segelfartyg. Du får uppleva den ofantliga kraften och känslan

Läs mer

E-navigatörens 10 budord

E-navigatörens 10 budord Om navigering med GPS och elektroniska sjökort E-navigatörens 10 budord Foto: Nina Nordström Att navigera med elektroniska sjökort och GPS är både lätt och svårt men det finns en del fallgropar som vi

Läs mer

Seglingsprogram 2014 Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola

Seglingsprogram 2014 Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola Seglingsprogram 2014 Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola www.sxkseglarskola.se Segla med oss! Än har du möjlighet att uppleva livet ombord i ett traditionellt segelfartyg. Du får uppleva den

Läs mer

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011

Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket. Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Genomförande av ITS Handlingsplan Sjöfartsverket Myndighetsmöte Arlanda Sky City 28 mars 2011 Moderna och säkra sjövägar Service dygnet runt Framtidens sjöfart Marin ITS Tillämpningar för: e-navigation,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX

VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX VÄLKOMMEN TILL CVL/SÄRVUX (Centrum för Vuxnas Lärande, f.d. Komvux) vänder sig till Dig som är över 20 år och som saknar, behöver förbättra eller komplettera Din utbildning. Särvux är en del av CVL som

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

Skrivguide. Tillhör:

Skrivguide. Tillhör: Skrivguide Tillhör: Inledning Den här skrivguiden är till för att vägleda dig när du gör skriftliga arbeten här på Sven Eriksonsgymnasiet. Vilket ämne du än skriver om är alltid målet att du ska utöka

Läs mer

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter.

Användarmanual. 88 SEA för iphone. OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Användarmanual 88 SEA för iphone OBSERVERA! 88 SEA för iphone och 88 SEA HD för ipad är två separata produkter. Välkommen! Grattis och välkommen till världen kring 88 SEA. 88 SEA är en komplett sjökortsnavigator

Läs mer

Marin Inredning & Presenter 2-17 LIGHTHOUSE INTERIÖR. Inredning för Lantliv Gods & Gårdar 18-23

Marin Inredning & Presenter 2-17 LIGHTHOUSE INTERIÖR. Inredning för Lantliv Gods & Gårdar 18-23 Marin Inredning & Presenter 2-17 LIGHTHOUSE INTERIÖR 2015 Inredning för Lantliv Gods & Gårdar 18-23 1225C 1242 5835 9027 5833 1214C 1228 6606 5826 5756 9095 9092 1182 5817 2. 5810 5812 5811 5813 Detta

Läs mer

Tankar och funderingar För och nackdelar Teknik. av och med. Thomas Lundgren Datorseglare. Lars Fjelddahl Långfärdsseglare

Tankar och funderingar För och nackdelar Teknik. av och med. Thomas Lundgren Datorseglare. Lars Fjelddahl Långfärdsseglare DATOR OMBORD BÅTMÄSSAN 2006 Tankar och funderingar För och nackdelar Teknik av och med Thomas Lundgren Datorseglare Lars Lars Fjelddahl Långfärdsseglare Thomas Båtmässan 2006 - Dator Ombord 1 VILKA BÅTAR

Läs mer

Bojen Nr 2 2012 Utgiven 2012-08-01 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad

Bojen Nr 2 2012 Utgiven 2012-08-01 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Sommarfest 2012 Årets sommarfest kom av sig totalt, trots att flertalet båtar letat sig ut till klubbholmen redan på fredagskvällen. På lördagsförmiddagen fick vi flytta på oss p.g.a. SMHI utlovade ogynnsamma

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

SJÖPROGRAM. Alla ledare ska uppmuntras att jobba med och ta de märken som ingår i kårens märkessystem Märkena ska sys på scoutskjortan!

SJÖPROGRAM. Alla ledare ska uppmuntras att jobba med och ta de märken som ingår i kårens märkessystem Märkena ska sys på scoutskjortan! SJÖPROGRAM Sjöscoutledare För att Värmdö Sjöscoutkår skall kunna förmedla verklig sjöscouting är det en absolut förutsättning ett krav! att kårens ledare besitter tillräcklig kompetens, såväl teoretiskt

Läs mer

Att styra efter kompassen

Att styra efter kompassen Att styra efter kompassen Om du tittar på båtens kompass kan du se ett styrstreck. Ser du styrstrecket på er kompass? Svänger du med båten så snurrar skivan med de olika gradtalen, siffrorna, på kompassen.

Läs mer

TIISKERI Båtar för sjöfolk

TIISKERI Båtar för sjöfolk TIISKERI Båtar för sjöfolk Svensk representant Sjöbjörn i smoking Tiiskeri är byggd för tuffa tag utan att för den skull vara råbarkad. Mycket möda har lagts ned på att skapa en vacker miljö inombords

Läs mer

Bojen Nr 2 2014 Utgiven 2014-07-03 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund

Bojen Nr 2 2014 Utgiven 2014-07-03 Stegeborgs båtklubbs medlemsblad Ansluten till Östergötlands båtförbund Utvärdering ny utmärkning av farled Under sommaren kommer Sjöfartsverket att prova ut en ny utmärkningsmetod i vår farled utanför Stegeborgs båthamn som leder från Arkösund till Mem. Bakgrunden till projektet

Läs mer

på Bohusläns sockertopp

på Bohusläns sockertopp på Bohusläns sockertopp Martin Fahlén Jimmy Stigh Hans Årebäck 2 Innehåll Förord... 3 Karta över Älgön-Brattön... 4 Linné kryssar nära... 6 Målaren ställer en fråga... 10 Bortom armlängds avstånd... 14

Läs mer

Ange källor! Med fotnoter. 2. Hur anger man i löpande text sina källor? 1. Varför skall man ange källor? (Oxfordmodellen)

Ange källor! Med fotnoter. 2. Hur anger man i löpande text sina källor? 1. Varför skall man ange källor? (Oxfordmodellen) Ange källor! Hjälpreda från biblioteket på Sundstagymnasiet i Karlstad. Reviderad maj 2010 Med fotnoter (Oxfordmodellen) 1. Varför skall man ange källor? Du skall ange dina källor för att ditt arbete skall

Läs mer

Fritidsbåtskurser våren 2009

Fritidsbåtskurser våren 2009 Fritidsbåtskurser våren 2009 Langbeck Racing HB Vi lär dig nyttja din båt Langbeck Racing HB har sitt ursprung i Sportbåtsskolan som drivs av Sportbåtsklubben, en av landets största racerbåtsklubbar.

Läs mer

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn

Gymnasiearbete Datum. Uppsatsens rubrik. Ev. underrubrik. Ditt namn, klass Handledarens namn Gymnasiearbete Datum Uppsatsens rubrik Ev. underrubrik Ditt namn, klass Handledarens namn Sammanfattning En uppsats har en kort, inledande sammanfattning av hela arbetet. Den kommer inledningsvis men skrivs

Läs mer

FRÖODLING Anders Skarlind 25 sep 2006

FRÖODLING Anders Skarlind 25 sep 2006 FRÖODLING FRÖODLING Författare: Anders Skarlind Johnny Andreasson Peter Erlandsson Paul Teepen Redaktörer: Anders Skarlind Johnny Andreasson Utgiven av Anders Skarlind Fröodling finns tillgänglig på Fröodling.se

Läs mer

Den nordiska Folkbåten

Den nordiska Folkbåten Den nordiska Folkbåten Foton: Berth Höjer Kappsegling Den Nordiska Folkbåten är idag en av Europas mest aktiva kölbåtsklasser när det gäller kappsegling Folkbåten har blivit en klassiker som de senaste

Läs mer

VAD BÖR MAN TÄNKA PÅ?? Man behöver följande komponenter för ett komplett system: Dator

VAD BÖR MAN TÄNKA PÅ?? Man behöver följande komponenter för ett komplett system: Dator Har du funderat på att skaffa en PC instället för plotter för presentation av sjökort? De främsta fördelarna är: Extremt snabbt att arbeta med Mer detaljerade sjökort Möjlighet att använda olika program

Läs mer

1. Sjökortet 6163 Sida 7 35

1. Sjökortet 6163 Sida 7 35 Sjökrtssymbler Att söka latitud ch lngitud Att lägga ut latitud ch lngitud 1. Sjökrtet 6163 Sida 7 35 1. Du befinner dig på psitin 59 04,6 N, 18 16,8 E (krt 6163). Din resa börjar med att gå österut mellan

Läs mer

ME Aktiviteter i Marstrand 2015

ME Aktiviteter i Marstrand 2015 ME Aktiviteter i Marstrand 2015 MUSIC QUIZ Hur ser er Musik kunskap ut? Häng med på vårt Quiz som garanterat kommer se till att det blir fart! Här gäller det att både ha bra kännedom från dåtid till nutid,

Läs mer

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar

Att skriva uppsats. Uppsatsens delar Att skriva uppsats Det finns många olika sätt att skriva uppsats på. I den här handledningen beskrivs en modell som, i lite olika varianter, är vanlig i språkvetenskapliga uppsatser. Uppsatsens delar Du

Läs mer

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896.

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. 170 Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. kapitel 14. mälarens båtklubbar a ö 171 14. MÄLARENS BÅTKLUBBAR A Ö Detta kapitel är en sammanställning av fakta avseende

Läs mer

Seglingsprogram 2015 Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola

Seglingsprogram 2015 Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola Seglingsprogram 2015 Stiftelsen Svenska Kryssarklubbens Seglarskola www.sxkseglarskola.se Segla med oss! Än har du möjlighet att uppleva livet ombord i ett traditionellt segelfartyg. Du får uppleva den

Läs mer

Rätt till litteratur och information LL allt viktigare för många. Johanna von Rutenberg LL-Center/FDUV

Rätt till litteratur och information LL allt viktigare för många. Johanna von Rutenberg LL-Center/FDUV Rätt till litteratur och information LL allt viktigare för många Johanna von Rutenberg LL-Center/FDUV Vad är LL? Standardspråk Standardspråk är den språkform som är gemensam för olika ålders- och yrkesgrupper,

Läs mer

Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30

Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30 4 Rapport S 1998:03 S-05/97 Rapporten färdigställd 1998-12-30 Fartyg: M/S Holmön Fartygstyp: Torrlastfartyg Nationalitet: Svenskt Ägare: B&N Sea Partner AB, Box 102, 471 22 Skärhamn Tidpunkt för händelsen:

Läs mer

ATT LÄRA SIG GÖRA SLÄKTBOK ENLIGT DISGEN OCH WORD MED HJÄLP AV SKÄRMBILDER AV EN SLÄKTBOK

ATT LÄRA SIG GÖRA SLÄKTBOK ENLIGT DISGEN OCH WORD MED HJÄLP AV SKÄRMBILDER AV EN SLÄKTBOK ATT LÄRA SIG GÖRA SLÄKTBOK ENLIGT DISGEN OCH WORD MED HJÄLP AV SKÄRMBILDER AV EN SLÄKTBOK Av Ingrid Gottfries maj 2007 Boken är Frälsehemmanet nr 41 i skånska Vomb med upproret 1773 som bakgrund. En släktoch

Läs mer

Ansökan om kulturhistorisk märkning av fartyg samt traditionsfartygsklassning

Ansökan om kulturhistorisk märkning av fartyg samt traditionsfartygsklassning en del av Statens maritima museer Ansökan om kulturhistorisk märkning av Ansökan avser Kulturhistorisk märkning Traditionsfartygsklassning Upplysningar se sidan 7 Uppgifter om fartyget Fartygets namn Registerbeteckning

Läs mer

MARIN EL OCH ELEKTRONIK

MARIN EL OCH ELEKTRONIK MARIN EL OCH ELEKTRONIK Ämnet marin el och elektronik behandlar den elektronik, de elektriska installationer och elektriska system som förekommer i fritidsbåtar. Ämnet behandlar även materiallära samt

Läs mer

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen?

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen? S V E R I G E S F Ö R FAT TA R F Ö R B U N D I N F O R M E R A R O M U P P H OV S R ÄT T E N i Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Upphovsrättslagen ger upphovsmän ensamrätt att förfoga över sitt verk

Läs mer

4-1 Tid och tidmätning Namn: Några viktiga tidpunkter. Inledning. I vilka enheter mäter vi tid? Sortförvandlingar

4-1 Tid och tidmätning Namn: Några viktiga tidpunkter. Inledning. I vilka enheter mäter vi tid? Sortförvandlingar 4-1 Tid och tidmätning Namn: Inledning Vad är tid? Har du någon aning? Ett enkelt svar är att det är någonting man måste passa om man har avtalat ett möte, men det rymmer ju inte hela sanningen. Tid tycks

Läs mer

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk 22.3.1999 Verksamheten 1998 Allmänt om projektet Det gångna året var det första år då projektets verksamhet hade stabiliserats och omfattade alla arbetsskeden

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

SJÖPROGRAM. Sjöprogram Saltsjöbadens Sjöscoutkår. Kunskap A+E LEDARE MINIOR JUNIOR PATRULL SENIOR ROVER. Minior

SJÖPROGRAM. Sjöprogram Saltsjöbadens Sjöscoutkår. Kunskap A+E LEDARE MINIOR JUNIOR PATRULL SENIOR ROVER. Minior Sjöprogram Saltsjöbadens Sjöscoutkår Kunskap SJÖPROGRAM B A D C A+E LEDARE MINIOR JUNIOR PATRULL SENIOR ROVER Minior Miniorscoutgrenens program bör präglas av mycket lek, men ändå med tydlig sjöinriktning.

Läs mer

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store.

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store. Installation av Sjökort för MarineNavigator via nedladdning Denna instruktion är för nedladdning av sjökort/kartor till Androidappen MarineNavigator (som kan köpas på Google Play Store, priset på appen

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 490 2014-04-17. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 490 2014-04-17 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning

SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning KURSPLAN AUKTORISATIONSUTBILDNING STEG 2 EXTERN REDOVISNING MOTSVARANDE 10 HP SYFTE Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper inom området extern redovisning LÄRANDEMÅL efter genomgången kurs ska följande

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

Rent Skrov - Rent Hav - Rent Samvete

Rent Skrov - Rent Hav - Rent Samvete 1 Problemet med marin påväxt En obehandlad yta som sänks i havsvatten kommer redan efter några minuter att drabbas av marin påväxt. Påväxt ökar farkostens friktion i vattnet. Ökad friktion leder till ökad

Läs mer

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Välj båtförsäkring med omsorg Vi vet vad som krävs HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Robert Rostedt Dags att lära gammal hund sitta Så fort det ges tillfälle till lite ledighet beger jag mig

Läs mer

Teknisk rapportskrivning

Teknisk rapportskrivning Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning Thomas Larsson Institutionen för datateknik (IDt) Mälardalens högskola 5 oktober 1999 Västerås Skicka gärna synpunkter och kommentarer till thomas.larsson@mdh.se

Läs mer

Navigation, geometri, körteknik och tips

Navigation, geometri, körteknik och tips Navigation, geometri, körteknik och tips Navigationsdelen i handboken handlar i första hand om navigeringens grundkunskaper. För att lära Dig navigera ordentligt krävs att Du går en riktig utbildning.

Läs mer

Läromedelsförteckning HT 14 Elsa Brändströms skola/komvux 140609. Kurs Författare Läromedel BIOLOGI

Läromedelsförteckning HT 14 Elsa Brändströms skola/komvux 140609. Kurs Författare Läromedel BIOLOGI Läromedelsförteckning HT 14 Elsa Brändströms skola/komvux 140609 Kurs Författare Läromedel BIOLOGI Biologi, Basårskursen, grundläggande komvux Fabricius, Holm och Nystrand SPEKTRUM BIOLOGI Lightbok, ISBN

Läs mer

Qvinna Ombord Handbok

Qvinna Ombord Handbok Qvinna Ombord Handbok Tips och underlag för utvecklingen av verksamheten Reviderad vid s möte på Malma Kvarn 2014-10-18 (rev 3) Utgiven 2015-01-17/MHa Sid: 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KORT OM QVINNA OMBORDNÄMNDEN

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

Inledning. Här kan du välja om guiden ska visas på svenska eller engelska.

Inledning. Här kan du välja om guiden ska visas på svenska eller engelska. Inledning ALLMÄNT: De här frågorna har förvalda svar, som emellertid kan ändras utifrån vad som gäller i den aktuella situationen De förvalda svaren är satta för kontroll av ett normalt fartyg som ska

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening Goda råd till köpare av översättningar Sveriges Facköversättarförening Vår värld blir allt mer internationell. Nationsgränser utgör numera inga större hinder för kommunikation men språket kan göra det.

Läs mer

FINNA RATT Juristens källmaterial och arbetsmetoder

FINNA RATT Juristens källmaterial och arbetsmetoder UlfBernitz Lars Heuman Madeleine LeijonhufVud Peter Seipel Wiweka Warnling-Nerep Anders Victorin Hans-Heinrich Vogel FINNA RATT Juristens källmaterial och arbetsmetoder o Attonde upplagan Norstedts Juridik

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

2. Båtars säkerhet Kårstyrelsen (KS) har ansvaret för att kårens båtar och ev. inlånade eller inhyrda båtar är i sjövärdigt skick (redaransvar).

2. Båtars säkerhet Kårstyrelsen (KS) har ansvaret för att kårens båtar och ev. inlånade eller inhyrda båtar är i sjövärdigt skick (redaransvar). Säkerhetsbestämmelser för sjöverksamhet 2015 Säkerhetsregler för sjöverksamhet inom Sjöscoutkåren S:t Göran. Ursprungligen antagna av kårstämman 2004. Ändrad 2007-09- 06 i avsnittet Personlig säkerhet

Läs mer

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03

0. ALLMÄNT INNEHÅLL. Bilaga 1.Referensförteckning över angivna referenser i Verksamhetsåtagande. Handbok KRAVDOK Verksamhetsåtagande 1996-04-03 FLYG 075/96 Sida 1 (7) 0. ALLMÄNT INNEHÅLL 0. ALLMÄNT...2 0.1 OMFATTNING, INNEHÅLL...3 0.2 SYFTE...5 0.3 TILLÄMPNING, GILTIGHET...5 0.4 REFERENSER, STANDARDER...6 0.5 DEFINITIONER, FÖRKORTNINGAR...7 Bilaga

Läs mer

RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL

RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL RÄTTEN TILL LÄRARES UPPHOVSRÄTTSLIGT SKYDDADE UNDERVISNINGSMATERIAL I svensk rätt har den som skapat en upphovsrättsligt skyddad prestation upphovsrätten till den. Detta är huvudregeln enligt 1 kap 1 lagen

Läs mer

Marinel och elektronik

Marinel och elektronik Marinel och elektronik Ämnesplan: Marinel och elektronik Kurser: Båtel 1-2, Marinelektronik 1-2, Motorelektronik 1-2, Marinel och elektronik Ämnets syfte Undervisningen i ämnet marinel och elektronik ska

Läs mer

Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk SPAK-jordbruk

Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk SPAK-jordbruk Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk SPAK-jordbruk Resultat från ett utvecklingsprojekt inom LEKS, länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning Mars 2015 (version 1) Kurser i sparsam

Läs mer

Att utveckla läromedel

Att utveckla läromedel Att utveckla läromedel för elever med rörelsehinder Att utveckla läromedel för elever med rörelsehinder Tillgänglighet Varje läromedel har en viss grad av tillgänglighet. För elever med rörelsehinder är

Läs mer

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser

Sjöräddningen i Sverige. Administration Insatsledning Mobila resurser Sjöräddningen i Sverige Administration Insatsledning Mobila resurser Administration Organization and Management Sjöräddningsorganisationen i Sverige Sjöfart och Samhälle Sjöräddnings- och Beredskapsenheten

Läs mer

Marinor och småbåtshamnar på Västkusten en kartläggning av båtägare

Marinor och småbåtshamnar på Västkusten en kartläggning av båtägare Marinor och småbåtshamnar på Västkusten en kartläggning av båtägare TURISMENS UTREDNINGSINSTITUT Mässans gata 10, 412 51 Göteborg, Sweden Ph. +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001 Bakgrund År 2002 genomförde

Läs mer