Bi bliotekshogskolan. Specialarbete 1978 :rask

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bi bliotekshogskolan. Specialarbete 1978 :rask"

Transkript

1 Bi bliotekshogskolan Specialarbete 1978 :rask

2 Förord Vad ar navigation? Navigationens historia och lexikon Nybörjarböcker för amatörer Fortsättningsböcker för amatörer Seglings- och hannbeskrivningar För yrkesnavigatörer Sjijkort, fyrlistor m,m. Tabellsamlingar m,m, Navigationsutrustning Tidskrif ter Register

3 Denna urvalsbibliogrefi tar förhoppningavis med allt am htnr skrivitis om navigation till sjöss p8 svenska efter Det som skrivits tidigare torde vara så föråldrat att det saknar intresse. Undantag utgör böcker om navigationens historia, dir aldre bocker torde innehalla mycket av intrease, De f8 nya böcker i detta ämne som ar med i bibliografin kan kanske tjtina som en inkörsport för den intresserade. Vid urvalet av litteratur har begreppet navigation tagits i vid bet ydelee, Även h jalpmedel vid navigation, sasom nautiska tabeller, sjökortspublikationer, fyrlistor etc,, ar av stort intresse för den navigationsintresserade, och publikationer av denna typ som tar upp svenska f örhållanden behandlas i bibliograf in, Nar det galler litteratur p8 främmande språk Sr det framförallt de viktigaste standardverken för yrkesnavigatörer som finne med. Urvalet av dessa har skett efter rekmendationer av navigationslarare vid sjöbef?3lsskolan i Giiteborg, Framst Hr det dansk, norsk, engelsk och amerikansk litteratur, Denna litteratur finns ock& i regel tillg~nglig i specialbokhandeln i Sverige, Vid arbetet har faljande hokbesthd utnyttjats: Lunds universitetsbibliotek, Lunds stadsbibliotek, biblioteken vid sjöbefe3lsskolorna i Malmö och GBteborg, Stavfeldts Nautiaka AB i Göteborg (specialbokhandel för nautisk litteratur), Annotationerna ar tillkomna ibland med hjälp av förord och omslagstexter men framförallt kännedom am boken, Eftersom många böcker inte torde vara tillgänglige p8 mindre folkbibliotek har annotationerna oftast gjorts utförliga för att underlatta urvalet för den navigationsintresserade 18ntiagaren och för bibliotekeisim i referensarbetet, Vad som menas med navigation kan slas upp i ett flertal verk, och &ng% av de i bi bliograf in f örtecknade böckerna ger definitioner av begreppet, Har har valts f örklaringen enligt Bonniers lexikon (19651, band 10, spalt : lvjavigation, navigering (av lat, naviqre, segla), tekniken att föra en farkost fran ett stalle till ett annat, Till sjöss innebar navigation konsten att nar am helst under resan kunna best%mna fartygets position samt ett finna lamplig, saker vag for fartyget till destinationshamen, Navigation indelas av alder i terrester och tsstronamisk navigation; numera tillkomner, am delar av terrester navigation, radionavigering och tröghetsnavigering, Terrester nei~i~wtion innebar att fartygets lage bestam8 direkt med ledning av kanda märken p8 jorden, t,ex, fyrar eller land eller genom lodning, Harvfd ar de viktigaste hjalpmedlen kompass, sjökort, logg, pejlskiva, lod och seglingsbeskrivningar. Viktigast vid terrester navigation ar kompassen och sjökortet, P4 det senare kan men avläsa

4 vilken kurs som leder fran ett stalle till ett annat; med kompassen atyrs fartyget efter denna kurs, Under resan kan läget nar som helst bestamnas genom pejling, genom konstruktion i sjökortet av styrd kurs och loggad fart eller genom trigonometrisk rakning, sek. bestickräkning. Astronomisk naviqation har till andadl att på öppna havet utröna fartygets lage (latitud och longitud) genom astronomiska ohservationer, Främst anvanda sextanten, med vilken en himlakropps höjd över sjöhorisonten mäts. Astronomisk navigation komr endast till anvandning ute på varldshaven, I kustfarvatten och randhav dominerar numera de olika metoderna för radionaviqerinq helt; de används aven i stor utsträckning på världshaven och har fördelen att vara helt oberoende av siktförhallandena, En ytterst avancerad navigationsmetod till sjöss, hittills troligen endast använd på kärnenergidrivna ubåtar, är trö~hetsnaviqerinq." Till detta bör tilläggas att radionavigering idag framst används av yrkessjöfarten och endast av ett fåtal fritidsskeppare. Utrustningen är dyr och de flesta amatörer anvander traditionella metoder,

5 NAVIGATIONENS HICTORIA OCH LEXIHON Nar det galler navigationens historia upptar bibliografin endast ett begränsat urval av nyare litteratur, som kan tjäna som en inkörsport för den intresserade, 1. Haasum, Sibylla: Vikingatidens segling och navigation : akademisk avhandling, - Stockholm : Esselte Studium, s. : ill. - (Scandinavian university books. Theses and papers in North-European archaeology ; 4) För den som ar intresserad av navigationens historia finns har ett intressant kapitel om vikingatidens navigation - hur man bestämde kurs utan kompass och hur man tog hjälp av alika naturfenomen m,m, Trots att det är en akademisk avhandling ar texten lättläst, 2, Hoqben, Bernard: Finna kursen : våra hjälpmedel vid navigation. - Stockholm : RabBn & Sjögren, 1966, - 93 s, : illm 0rig:s titel: Science and the navigator, En historisk översikt över navigationskonsten och dess hjälpmedel från äldsta tider till våra dagars rymdfärder, Underhallande, något kåserande stil och mycket intressant innehall, 31, Mahlén, Carl Emil: Nautisk ordbok / red, av Magnus K:son Lindberg, - Stockholm : Norstedt, s, : ill. Upptar alla slags sjötermer och sjöuttryck, mycket från de stora esgelfartygens tid men ocksa från nutiden dar bl,a, moderna nautiska hjalpmedel och navigationsuttryck beskrives. Detta samt återgivning av de internationella sjövägsreglerna, utprickningssystemet och flaggoch signalreglerna gör att man har praktiak nytta av boken, men framförallt ar den av kultur- och sjöhistoriskt intresse. Författaren vill ocksa bevara och förklara gamla sjötermer från segelepokens tid av vilka dnga används av sjäfolk idag utan att man har klart för sig deras ursprung. Illustrerad med fina teckningar. ~áutiskt bildlexikon / huvudredaktör: Bengt Kihlberg. - Géiteborg : Tre tryckare, s. : ill detaljerade illustrationer och korta texter som visar alla vasentliga detaljer, då det galler fartyg och sjöfart, Hapitelrubrikerna ar: Skrovet, Riggen, Segel, Maskin, Fiske, Segelsport, Bestyckning samt Navigation och Manöver, Navigationskapitlet inleds liksom de andra av en översikt, Översikten behandlar navigationens historia från forntiden till nutiden med alla dess tekniska hjälpmedel. Efter denna inledning följer detaljerade skisser över olika slags lod (iiven ekolod), loggar, kompasser, ho jdmätningainstrument, pe jlinstrument (aven radiopejling), Decca Navigator m.f l. system, fyrar m,m. Detal jerna är utmärkta med siffror och bokstaver och ges en kort beskrivning. Utförligt index.

6 5 S.löfartena historia : baserad p8 undervattensarkeologi / redigerad av George F, Bass. - Malmö : Rernces, 1974, s, : ill, 0rig:s titel: A history of seafaring based on underwater archaeology. Skildrar sjöfartshistoria från 5000 f,hr, till slutet av 1800-talet e, Kr, Olika historiska perioder behandlas i angränsande kapitel och inom dessa finns utförliga avsnitt över navigationen under respektive period. Innehållet ar mycket intressant och avsnitten ar latta att hitta med hjälp av ett register, 8. Améen, ake: Om skiirgårdsnavigering, - Ny uppl, - Stockholm : Rabén 8 Sjögren, s, : ill,, kart., tab, P& ett lattlist satt får man har många goda råd hur man skall klara av sk?4rg&rdsnavigering med både motorbåt och segelbåt, Många instruktiva kartskisser underlittar förståelsen, Ur innehållet marks: inbördes navf gering mellan olika båtar, sjökort, farleder, utprickning, den fria navigeringen, motorbåtsnavigering, instrumentnavigering, mörkernavigering, navigering i tjocka, navigering i naturhamar, Ett sakregister finns i slutet av boken, I * ArneP1, Nils: Med kompass och sjökort : förarintyget / av Nils Arnell 7 och Sven Ekstrand, - Stockholm : Liber, 1968, a, : 5.11, - (Hlubb- serien) Författarna har i ständigt nya upplagor givit ut den llklassiskall läroboken 'Tiavigation", (Se nr 8) Här ges i princip sem kunskaper i elementär navigation men i betydligt nedbantat skick jämfört med den förra boken, Endast det man behöver veta för att klara förarintyget.tas med, Många illustrationer, exempel och frågor gör boken lätt att förstå och tillagna sig på egen hand. 8, Arnell, Nils: Navigation / av Nils Arnell och Sven Ekstrand, - 14, uppl. - Stockholm : Liber Laromedel, 1975, s, : ill. En "klassiker" som nu utkcmmft i sin fjortonde upplaga, Här ges gedigen kunskap i allt man behöver veta för förarintyg eller skepparexamen, Förutom vanlig navigeringskunskap om hur man använder kompass och sjökort etc, redogörs ingående för de lagar och förordningar som galler till sjöss* Pedagogisk uppställning med repetionsfrqgor m,m, underlattar studiet av boken, som kan ske p6 egen hand, men lämpligast sker vid någon av de kurser som brukar anordnas i navigation,

7 9, Benqtsson, Reine: Skepparexamen 8 förarintyg / Reine Bengtsson och Carl-Otto Schander uppl, - Stockholm : Esselte Studium, Akademikerförlaget, s. : ill, Lättillgänglig basinformation som leder fram till skepparexamen, Den som bara vill ha förarintyg kan läsa boken i begränsad omfattning, Bildmaterialet är mycket instruktivt och framställningen klar, varför innehållet mycket val kan inhämtas på egen hand, men boken saknar repetionsfrågor och övningsuppgifter och är val närmast skriven med tanke på studiecirklar, h tski lliga räkneexempel med svar finns dock, Blewitt, Mary: Astronomisk navigation för havskappseglare. - Halmstad : Spektra. 1975, s, : ill,. tab. ' orig: s titel: Celestial navigation for yachtsmen, Den som vill lära sig navigera med hjälp av sol, måne och stjamor far har lära sig allt om den astronomiska navigationens teori och praktik, I den första delen, teoridelen, ges elementa om himlakropparna, förklaras timvinkeln, den astronomiska grundtriangeln m.fl, begrepp, Den andra delen, praktikdelen, redog8r för nautikalalmanackor och raknetabeller; hur man tar soih5 jder, rn8nhö jder, planethöjder, rneridianhöjder och stjärnhöjder, Vidare förklaras sextantens funktion och olike slags hjalptabeller gås igenom, I en bilagedel finns h jalptabeller, vilket g6r det möjligt att själv läsa bokens exempel. Framstallningen ar lattfattlig och kräver inga större matematikkunskaper. Författaren sager i f2-irordet att itdenna bok ar skriven för nybörjare och jag har furutsatt att min läsare är lika okunnig och förvirrad som jag var när jag började, Men när man nu bara behöver kunna addera och subtrahera och bara känna till det absolut elementäraste om geometri, så är jag säker p8 att läsaren inte skall finna ämnet alltför svartn, 11, Blomgren, Axel C.: Handbok i enklare navigation jämte reglerna för undvikande av ombordläggning samt utdrag ur lagar och författningar, som berara handelssjöfart och havsfiske, - 4, uppl, - Lund : Gleerup, 1960, SO : i lle Boken har utformats for dem som via självstudium eller under larares ledning vill tillägna sig kunskaper för behörighetsbevis för nagon av de lägre befalsgraderna, Till grund fbr det i boken medtagna lärarstoffet ligger fordringarna för fiskeskepparexamen. Man får lära sig 1asa.sjökort; vilka fyrar som finns; farledens utprickning; hur man anvander kompassen, loggen, lodet och sextanten; pejling (aven radiopejling); bestickföring och mycket annat, Vidare finns ett kapitel om "reglerna för undvikande av ombordlaggning mernew, dvs olika signaler till sjöse, styrnings- och seglingsregler etc. I slutet av boken finns ett kapitel med utdrag ur lagar och förordningar som berar sjöfarten, ht ekilliga rakneexernpel med svar underlat tar studierna, men boken har en ganska borr och paragrafmassig framstallning och Eir nog ingenting för den som vill studera på egen hand, trots att det saga a8 i förordet, Med andra ord - en typisk lärobok som kan ha sitt varde! vid lararledd undervisning.

8 12. Breide, Henrik : Båtagarskolans övningsuppgifter till förarintyg och skepparexamen / Henrik Breide och Sten Ramberg, - 4, omarbetade uppl, - Stockholm : Medbargarskolan, 1974, s, Blandade övningsuppgifter för förarintyg och skepparexamen med b1.a. sjökortsarbete sjötrafikföreskrifter, radiopejlingar och deviationsbestämningar. atskilliga bilagor av olika slag för att underlätta inlärandet, t.ex, sammanställning av skeppsljus m,m, och frågor p8 skepparkuraens författningskunskap med hänvisning till berörda paragrafer, Till samtliga övningsuppgifter finns svar. 13. Båten som hobby, - 3, uppl, - Stockholm : Forum, s, : 5.11, - s~ar-~ur-serien Innehåller blma, ett relativt omfattande kapitel om grundläggande navigation, Klart och koncist beskrivs sjakort, kompass, logg, sjömärken, ortlin jer, pejling, sjövägsregler m.m, Innehållet är dock otillräckligt för den som önskar avligga förarintyg, Duhs, Bernt: Navigera vid kust och i skärgård, Förarintyg, - Malrriö : Hermods, s. : illa Bilaga, (Studiehandledning), , - (9) s, En Hermodskurs som leder fram till förarintyg, Innehallet är uppdelat i tv8 studfeenheter, I den farsta får man lara sig trafikreglerna till sjöss, Med hjälp av utmärkta färgillustrationer får man veta allt om skeppsljus, signalfigurer, Ifudsignaler, styrnings- och seglingsregler m,m. T studieenhet två far man lära sig lasa sjökort, ta ut distanser samt snqe en punkts läge i kortet, Vidare hur man navigerar efter fyrar och med hjalp av kompass, navigation i oprickade farvatten och i mirker och dimma, sjörätdningsväsendet, vaderkunskap och mycket annat, Illustrationerna är även har utmarkta och liksom i första studieenheten kommer efter varje kapitel ett antal ~jalvförhörsfrågor med svar, vilket underlattar självstudierna, En studiehandledning medföljer som bilaga, 15, Ekstrand, Sven: Navigation, - 5. reviderade uppl, - Stockholm : Brevskolan, s. : ill. En kurs i navigation som leder fram till förarintyget. Pedagogiskt genomtänkt uppetgllning; utmärkta illustrationer; mängder av repetionsfrågor, exempel och övningsuppgifter. Lämplig för studier på egen hand. 16. Ellski, ~arl: Hörkort till sjöss, - 2. reviderade uppl. - stockholm : 'Rabén8 Sjögren, 1965, s, : ill. Ktirkort till sjöss - det :r detsamma som förarintyg och har står allt man behöver veta om navigation för att få detta intyg. Lättlast framstallning och repetionsfrågor med sver efter varje kapitel g6r boken lämplig för självstudier. Tyvarr ar avsnittet om skeppsljus och signalfigurer ej i färg, vilket gör det något trakigt att studera,

9 17. Enby, Erik: Navigation under ansvar, - 7, uppl. - Göteborg : Nautiska Brevskolan, 1975, s. : ill, Grundläggande kunskaper i navigation enligt fordringarna för förarintyg och skepparexamen, Originell och mycket pedagogisk uppställning, Efter varje kapitel följer ett stort antal repetionsfrågor och i slutet av boken finns övningsuppgifter med svar, vilket gör boken mysket lämplig för självstudium Gomer, Claus: Navigering av fritidsbåtar, - Stockholm : Prisma, 1971, -, 159 s, : ill. Tämligen kortfattade nybörjarkunskaper med tanke på förarintyget, Frågor (med svar) som kan förekomna vid förhör för förarintyget, Litet, praktiskt f ormat, men innehållet v81 begränsat jämfört med andra ny börjarböcker, 19 Gustafson, Torbjörn: Båtteori. - Landskrona : Cima, 1963, - 32 s, : ill, P4 titelbladet star att boken ar en samanfattad instruktion för båtförarebevis, men innehållet är i tunnaste laget för den som vill ha grundl5ggande kunskaper i navigation, För den som vill veta absolut minimum för att framföra en båt, kan denna lilla skrift dock ha sitt varde, På 32 sidor hinner författaren behandla väjningsregler, mistsignaler, skeppsljus, sjömarken, sjökort, kompass, avdrift, distans, fart, bäring och riktning, nödsignaler och sjöräddning, Allt mycket kortfattat, 20, Håborq, Oscar: Lärobok i navigation, Del I, / Oscar ~dborg och Nils J, Nilsson, - 10, omarbetade uppl, - Stockholm : Bergvalls, 1966, s, : ill,, kart, Nybörjarkunskaper enligt fordringarna för förarintyg, I en andra del (se nr 36) kan man komplettera sina kunskaper i och för skepparexamen, Klar och lättillgänglig framställning, många och åskgdliga illustrationer, övningsproblem och repetionsfrågor med svar, sakregister m,m, gör boken lämplig far självstudium, Förutom navigation tas aven upp en del sjömanskap såsom knopar och annat, 21, Inomskärs med b& : handledning i navigation med s jötraf ikföreskrifter / sammanställd av Hans Aspenberg och Nils Osterman. - Stockholm : Liber, s, : ill., kart, Den i särklass bast illustrerade nybörjarboken och dessutom lättillgangligt och pedagogiskt uppställd. Innehållet, som delvis ar ett sartryck ur flottans handbok Orlogsboken, räcker mer än val för fararintyget och omfattar grundbegreppen inom navigation, sjötrafikföreskrifter och internationella sjövägsregler,

10 22, Janhem, Ake: Båtnavigering : grundlaggande fakta om hur man orienterar till sjöss. - Stockholm : Bonniers, 1961, - 95 s. : ill, - (Sesamböckerna) En handbok i litet behändigt format som tar upp grundläggande skargårdsoch utomskarsnavigation inklusive kortfattade beskrivningar av astronomisk navigation och radionavigation, Mycket koncentrerad framstallning och instruktiva illustrationer,.'. 23 Junker, Bengt: Till sjöss : handbok i navigation, segling och sjömanskap / utarbetad av Bengt Junker och Raoul Neveling. - R,, omarbetade uppl, - Stockholm : Scoutförlaget, 1965, s, : ill, En komplett handbok som riktar sig framförallt till seglaren, men också motorbåtsföraren har mycket att hamta, Navigationskapitlen tar upp grundläggande navigation som mer än väl räcker till för förarintyg; latitud och longitud, sjökortet, utprickning, fyrar, kompassen och dess missvisning, kurssattning, distans, fart, tid, lod och logg, pejling, navigering i skargård och utomskärs, sjövägsregler, skeppsljus. Efter varje avsnitt fljljer fragor och övningsuppgifter (med svar) och i slutet en examensuppgift och slutförhör, vilket gör boken lämplig rtir s f älvstudier, Förutom navigation finns det atskilligt om segling och sjömanskap:båtbyggnad, rigg och segel, båt- och fartygstyper, seglingsteori, knopar m,m, Bilderna är många och utmärkta och stilen l3ttsdst. Sakregister langst bak, 24 e N~qm, Ove: Batskolan / Ove Nygren och Claes Cederschiöld, - Stockholm : Rabh Sjögren, 1965, s. : ill, - (Tema-serien) En artikelserie i Stockholmstidningen vintern 'l965 sammanställd i bokform. Lättlast och koncist far man massor av tips nar det gäller elementar navigation: sjökortet, utprickning, fyrar-, kompassen och kursuttagning, enslinjer, missvisning, pejling, sjövagsreglerna, lanternor, v8 jningsregler, Man får ocksa veta om f laggsignaler, olika förbud, hur man köper båt, vad man gör när en man fallit överbord, fartöjning, vädret, kommunikationsradio, säkerhetsutrustning, långfärdsplanering, sjöräddning och mycket annat, htskilliga skisser och färgbilage med utprickning, va jningsregler och skeppsljus. 25. Rosander, Torsten: Rätt kurs på sjön / Torsten Rosander och Bengt Ohreliua, - 4,, omarbetade uppl, - Stockholm : Sveriges Radio, 1970, n I0 bl* + 5 bil* : i lle En mycket koncentrerad, men instruktiv kurs som för fram till förarintyg, Många och goda illustratianer. I bilagor medföljer undervisningssjökort, kort A med beteckningar och förkortningar i sjökort, samnanstrllning av sjfitrafikfareskrifter m,m. Han studeras p; egen hand, men kanske bäst under radiolarares ledning.

11 26, Rydhalm, Yngve: Navigering i skargård och kustvatten. - Stockholm : Forum, 1971, s. : ill. - (blar-ver-hur-serien) Enklare navigation med tonvikt på det praktiska utförandet, Valdisponerad uppställning i angränsande avsnitt under olika rubriker och mariga belysande bilder Ratt och vett på sjon / utgiven av ~jösäkerhetsr8det, - Stockholm : Sjösakerhetsrådet, 1970, - 11, (I) s, : ill. En liten broschyr som innehiller det viktigaste en båtförare bör kunn~, men kunskaperna räcker inte p: langt när till för förarintyget. Lättläst och illustrerat ges kortfattad information om sjötermer, trafikregler till sjöss, skeppsljus, sjömärken och utprickning, vadret, I mån av tillgång kan broschyren gratis rekvireras från Cjösakerhetsrådet, 28, Wiqenius, Lars: Sjövett : lärobok för sjalvstudier och kurser : sammanstalld i överensstämmelse med kunskapsfordringarna för prövning till erhållande av förarintyg för segel- och motorbåtar enligt Hungl, Sjöfartsstyrelsen~ kungörelse av den 21 mars 1961, - Gateborg : Västra Sverige, s, : ill. Gedigen men pedagogiskt något "tråkigtt ny bör jarhok, Förutom navigation en del sjömanskap såsom knopar och sjötermer, Ett slutkapitel med f ragor och exempel inklusive svar, Bilagor med sakregister, s jövagsreglerna, sjötrafikförordninen, morsealfabetet, signalflaggorna, nerdisk utprickning, förhörsanvisning för förarintyg, 0r1oqsboken : handbok för örlogaajömän. - Stockholm : Liber, s, : ill., kart, Handbok för flottan som innehåller mycket av rent marint intresse men ock& ett vii1 illustrerat och lättillgängligt kapitel om elementär navigation, Detta avsnitt finns dack aven tryckt i uinomskars med båtn (se nr 211, Blewitt,Mary: Utomsk~rsnavigering, - Halmstad : Spektra, 1974, s, : i l10 0rig:s titel: Navigation for yachtsmen, Kappseglare och långf ardsseglare som redan har grundläggande kunskaper i navigation f8r har många praktiska råd, Det gäller utrustning och hjalpmedel för navigation; hur man planerar och valjer vag; hur olika slags vind psverkar kursen; kompassens olika felkällor; ortlinjer genom kompassbaring, astronomisk observation (kortfattat), radiopejling, ekolod, consol; strategi för segling i oliks slags väder och vind; att segla utomlands ( inklusive oceansegling).

12 Boken, som främst är avsedd för seglare, avslutas med en bilaga, där man får en utförlig instruktion i hur man sjalv utför kompassdeviering genom rundsvangning och kompensering, Stilen är lättläst och personlig och med lite förkunskaper är innehållet mycket lättillgängligt, 31. Breide, Henrik: Astronomisk navigation och tidvatten : en handledning med övningsexempel. - Uppsala : Medborgarskolan, 1972, s, : ill, Större delen av boken upptas av astronomisk navigation och en mindre del av tidvatten, För bagge avdelningarna ges dels en schematisk framställning av teorin bakom beräkningarna och dels presenteras de oftast förekommande beräkningarna. Som allmän navigatorisk bakgrund förutsättes kunskaper motsvarande minst skepparexamen, m ag ra djupare matematiska kunskaper kravs ej men förståelsen av astronomisk navigation underlättas av viss insikt i sfarisk trigonometri, Detta ar dock inget krav, De mest elementära grunderna förklaras. Boken har mängder med instruktiva exempel och med viss ansträngning torde den kunna studeras p8 egen hand av den'som har förkunskaperna. 32, Gotter, Charles H,: The complete nautical astronomer. - London : Hollis & Carter, 1969, s. : ill, För den som är specialintresserad av astronomisk navigation, De astronomiska grunderna beskrives liksom teorien för nautisk astronomi, Man får veta om sextanten, nautikalalmanackan och andra hjälpmedel samt far utförliga anvisningar för hur man i praktiken utför astronomisk navigation, ~llsh, 1 Hitta till sjöss. - Stockholm : Rabh B Sjögren, 1965, - 99 s, : ill, 'Slitta till sjöss" kompletterar författarens tidigare utgivna bok "Hörkort till sjöss" (se nr 16) och ger p8 ett populart och lättfattligt satt många tips om kust- och skärgårdsnavigering. Författaren har gått in för att ta upp praktiska problem, som kan bli aktuella för fritidsskepparen, och ger lösningar baserade på mångårig personlig erfarenhet. Ingen direkt grundbok i navigation, men en utmärkt påbyggnad för den som har nybörjarboken bakom sig. 34, Grill, Claes: Navigera! Lathund ombord. - 2, uppl, - Stockholm : Proprius förlag, 1972, - 95 s. : ill, I Plirordet skriver författaren: "Det har Hr inte en bok för nybörjare, Om den hade varit det skulle den ha blivit mycket langre. Ett av fritidsnavigatörens problem ar ju att han har större delen av 8ret på sig att glömma bort de kunskaper han förvärvade eller friskade upp under förra båtsäsongen, Den här boken ar darför tänkt som en uppslagsbok i miniatyr för dem som nästan glömt vad det stod i l~roböckerna,~~

13 Lättläst och koncentrerat får har hade seglare och motorbåtsförare med förarintyget bekom sig en kortfattad repetionskure i bl,a, sjökort och.bestickföring; uträkning av distans, fart och tid; sjövägsregler och signaler; vader och vind; knopar, sakerhetsutrustning, signalflaggor, Ett sakregister underlättar bokens användning som uppslagsbok, 35, Haqstedt, Bertil: Anvisningar och hjälpmedel för deltagare i navigationstävlingar för motorbåtar / utgiven av Saltsjöns B6tförbund. - Ctockholn : utg,, 1971, - 36 s, : ill, Ur inledningen : "Den vanligaste tävlingsf ormen inom va-a skärgårdsområden ar orienteringstävlingen, dar det galler att med så konstant hastighet som möjligt köra en given vag (bana) från start till &l genom ett skargardsavsni tt, Meningen är att man i konkurrens med övriga deltagare skall uppöva och visa sin kunnighet att navigera i skärgården samt under tävlingen köra med den anmälda hastigheten, De båtägare som under några år ägnat sig åt sådana här navigationstävlingar finner snart hur nödvändigt det är att vara mycket noggrann vid banmätning och tidsberakning, Detta förtar många gånger trevnaden f själva skärg8rdsnavigeringen. Dessa anvisningar skall emellertid lämna rad och medel hur man med tabeller, diagram, matskalor 0.d. kan underlatta banmatandet och spara tid utan att noggrannheten blir namvart eftersattew 36, %borg, Oscar: Lärobok i navigation, Del II för skepparexamen omarbetade uppl, - Stockholm : Bergvalls, 1963, s, : ill,, kart,, tab. Denna andra del av "Lärobok i navigationv utgör ett komplement till den första delen beskriven ovan (se nr 201, Med den första delen som grund får man i den andra delen de kompletteringar som fordras för skepparexamen, Man f%r veta om rodrets och propellerns verkan, fflrfattningskunskap för sjöfolk, sjöräddning och livraddning, sjötermer, sjökort i Gauss' projektion jämte kort beskrivning av projektionsmetoden, 1960 Wrs jav vägs regler^ Ett utförligt kapitel tar upp olika typer av frggor med svar inför skepparexamen, Repetionsfrågor med svar efter varje kapitel, såsom i första delen, saknas i regel. Framstallningen ar mindre pedagogisk #n i första delen och illustrationsmaterialet något sämre, men innehållet torde gå att inhamta p8 egen hand, både när det gäller yrkessjamannen och den avancerade nö jesba tföraren, 37 Janhem, hke: Ratt och fel i sjölivet : en praktisk radgivare för båtfolk, - Stockholm : Bonniers, 1964, s, : ill, - (Uggleböckerna) En praktisk rgdgivare i de lagar och förordningar som gäller på sjön och som ar av speciellt intresse för fritidsskeppare, Det är väjningsregler, lanternsföring, sjötrafikförordningen, redaransvar, f6rsakringar, 88kerhetsföreskrifter, förarkompetena, rätt att ta hamn,

14 Sjalva lagtexterna har undvikits, men hänvisningar till berörda lsgparagrafer har gjorts, så att den intresserade själv kan sla upp dem, Tonvikten ligger på den praktiska tillämpningen av lagfrågor som är aktuella för båtfolket. 38 R~dholrn, Yngve: Läsa sjökort. - 2., aktualiserade uppl, - Stockholm : Bonniers, s, : ill., kart. - (Sesamböckerna) Den som vill tränga ner i skargårdskortets komplicerade information far har en detaljerad genomgzng. Med hjälp av sjökortsdetaljer och teckningar får man veta hur man tolkar sjskortets olika angivelser och mycket annat såsom olika slag av sjökort, sjökortens numrering, katalog över sjökort, båtsportkort och båtsportleder, skrivbordsnavigering. Hortfattad redogörelse över sjökortens framställning med sjömatning, ritningsarbete, tryckning, rättelsearbete etc, Olika publikationer med anknytning till sjökort gås igenom, En utmärkt påbyggnad i sjökortskannedom för den som har nybörjarkursen i navigation bakom sig, 39. Sammanstallnin~ av sjötrafikföreskrifter m,m, för fritidsbatar / utgiven av Kungl. Sjöfartsstyrelsen, - Stockholm : Kungl, Sjöfartsstyrelsen, 1962, - 58 S, En sammanst~llning av de viktigeste paragraferna för fritidsskepparen nar det gäller sjötrafikförordning, internationella sjev~gsregler och särskilda bestämmelser för sjötrafiken, Upptar också fordringarna för förarintyg och skepparexamen, sjöräddningens organisation och rekommmdationer för fritidsbåtars säkerhetautrustning, Något inaktuell med tanke på att 1972 års sjövtigsregle5 tillkommit. 40. Sjötrafikföreskrifter m,m. / utgiven av Sjöfartsverket. - 7, uppl. - Stockholm : utg,, 1976, - 99 s, En aktuell sammanställning över viktiga regler och lagar till sjöss, "Bör alltid finnas ombordft står det p8 omslaget, Inneh%ller med senaste andringar sjötrafikförordning; internationella sjövägsregler; ~Jötrafikkungörelse; sarskilda sjötrafikföreskrifter för Stockholms och Göteborgs skärgårdar m.m, ; f ordringarna för f örarintyg, skepparexamen och fartygsmekanikerexamen; Sjöräddningens organisation och arbetssatt med praktiska anvisningar för den enskilde; Sjöfartsverkets rekommendationer för fritidsbåtars säkerhetsutrustning m,m,; viktiga utdrag ur sjölagen; Sjöfartsverkets försäljningsombud, Ett tamligen utförligt register gör boken lätt att använda för den som inte ar van vid lagtexter. 41, Stora batboken : ett verk om fritid till ajöss / redigerad av Tom Selander. - Stockholm : Rabh 8 Sjögren, s, : ill, Tar upp det mesta om fritidsbåtar: nautiska termer, båttyper, batvard, utrustning, båtköp, navigation, vader, seglingsteknik och motorbåtsfarder, båtsport m.m.

15 Navigationskapitlet bhjar med ett avsnitt om terrest navigation där den erfarne navigationslararen Raoul Neveling med exempel htmtade ur sina loggböcker beskriver hur han praktiskt gått tillväga i olika navigeringssituationer, I dimna och storm, tidvatten och ström vid de mest skiftande kuster skildrar han sina personliga erfarenheter pi ett medryckande satt, Kapitlet avslutas med en kortfattad beskrivning av celest (=astronomisk) navigation som kan vara lämplig som en första introduktion, men ej ger tillräcklige kunskaper för att själv behärska konsten. Streiffert, Bo: Salta boken : tips till hands för segel- och motorbåtsskeppare, - Göteborg : Wezäta, 1966, -?B s, : ill- På omslaget står att boken kan tjäna som elementär lärobok i navigation för nybörjaren och som lathund för den mera erfarne, Som nybörjarbok ar den tveksam eftersom den är alltför koncentrerad, men för den som har grundläggande navigationskunskaper kan den vara en bra repetionskurs och uppslagsbok i båten, Alla sidor ar plastade med tanke på detta, Innehåll: sjökortet, utprickning, enklare navigation, s jövagsreglerna, manövertips, knopar, nödsituationer, SEGLINGS- OCH HAMUBECKRIVN INGAR 43, Aden, le: Seglarhamnar på Ostkusten : (Skagsham - Kråkelund) / 6ke och Sven A, Hansson. - Stockholm : Svenska Kryssarklubben, s, : ill,, kart, Sjökort för sjökort och från norr till söder beskrivs här alla småbåtshamar p8 Norrlandskusten, i Upplands skärgård, Stockholms skärgård, Södermanlands skärgård, Östergötlands. skärgård och Smålands skargård, Oversiktskartor, kartskisser och fokografier över hamnarna, Beskrivning över inseglingsförhållanden, förtöjnings- och ankringsmö jligheter, proviantering och ibland sevardheter och komunikationer. Positionsangivelse för varje hamn, Namnregister saknas, Duhs, Bernt: Våra fritidshamnar / Bernt Duhs och Tom Selander. - Z,, omarbetade och utfikade uppl. - Stockholm : Rabén R Sjögren, 1975, s. : kart, Kortf at tad beskrivning av sveneka hamnar lämpliga för sdbatar, Samtliga hamnar beskrivs, Från svensk-finska gränsen i norr till svensk-norska gränsen i väster, Även hamnarna p21 hand och i sjöarna Vanern, Vattern, Mälaren och Hjalmaren ar med, För varje hamn anges sjökort och position, hamnförhållanden, angöringsinstruktion, förnödenhets- och servicemöjligheter, sevardheter, Många kartskisser, Utförligt register,

16 45. Haztelius, Haj: Kattegatt - Skagerack : hamnar och leder på danska, norska och svenska kusten, - Stockholm : Bonniers, s. : ill,, kart, Den som seglar eller åker motorbåt på vattnen mellan Jylland, svenska västkusten och norska Sirlandet får här massor av detaljerad information, I översiktliga f arvattensbeskrivningar över respektive hau f år man generella upplysningar och tabeller med vattenståndsvariationer, distanser och radiofyrar. Därefter har kuststräckorna delats in i väl avgränsade avsnitt, som börjar med en allmän redogörelse över seglingsoch navigationsförhållanden längs kustetrackan och därefter följer beskrivningar över hamnarna i geografisk ordningsföljd. Dessa hamnbeskrivningar tar i tabellform upp vilka servicemöjligheter som finns, ger anvssningar om insegling och förtöjning, komunikationer, berättar om olika sevärdheter för båtturisten, I regel finns kartskiss över hamnen. Ett omfattande register gör boken användbar som uppslagsbok ombord och vid planering och för amatörer Sr den en utmärkt motsvarighet till officiella seglingsbeskrivningar av typen Svensk Lots, 46 Hartelius, Kaj: Tistlarna - Strömstad : leder och hamnar i Göteborgs och Bohusläns skargardar / Kaj Hartelius och Yngve Rydholm, - 5, uppl, - Stockholm : Bonniers, 1978, s, : ill,, kart, En farvattensbeskrivning fran Tistlarnas fyr sydväst om Göteborg upp till Strömstad och Kosteröarna i norr, Den börjar med nagra översiktliga kapitel om hur det er att segla eller åka motorbåt i Bohuslän med naturhamar, väder och vind, tidvatten och ström samt ett kapitel om fiske i Bohuslän, Därefter följer en genamgång av skärgården i form av en 1öpande kommentar till sjökortet, Farvatten och leder beskrivs noggrannt, Man berättar om naturhamnar och båthamnar, möjligheter att finna förnödenheter och vad som kan vara av kulturhistoriskt intresse på vägen, Stilen är Sattläst berättande och boken kan läsas som en ren reseskildring, men kan också vara en uppslagsbok med hjälp av det register över skärgårdsnamn som finns langst bak, Boken är illustrerad med mängder av fotografier och kartskisser, 47, Havs-Finlands fritidshamar, Meri-Suomen venesatamat / redaktör Aarre Kaisla, - Helsingfors : Finlands Turistförbund, 1971, s, : ill,, kart, Svensk och finsk parallelltext, Kortfattad information om gasthamnar, bransleförsörjning, Hvernattningshamnar, affärer, upptagning och sjösättning av båtar, sjöräddningsstationer, ajiiibevakningsstationer osv i Finska viken, i Ckärgårdshavet, på Aland, i Bottniska viken och Bottenhavet, Oversiktskartor och hamnregister,

17 48, Heimburq, Wolf Dietrich von: Rund Schweden : ein Filhrer fur Sportschiffer. - Bielefeld : Delius, Hlasing 8 Co, 1974, - S74 s, : kart. En utförlig och grundlig tysk reseguide för seglare och motorbåtsförare, I ett inledningskapitel ges allmänna informationer om svenska navfgationsförhållanden, Kanske inte så nödvändigt för den svenske lasaren som $art sig navigation på svenskt vis, Därefter följer emellertid en mycket instruktiv seglingsbeskrivning från Strömstad på västkusten till Stockholm på ostkusten, Öarna Gotland och Öland glöms ej bort, ej heller Göta kanal, Mälaren och Södertälje kanal, För varje sträcka ges detaljerade anvisningar för navigationen och varenda hamn, stor som liten, beskriva noggrannt, Över de flesta hamnarna finns kartskiss och navigationen vid inseglingen, tillgång till b8 tplatser, servicemöjligheter etc beskrivs utförligt. Göta kanalfararen får ocksa manga tips och den som seglar i svenska farvatten och kan lite tyska har har en utmärkt uppslagsbok att medföra ombord, Ett omfattande register gör boken lätt att använda vid Lex. planering av långfärd, 49 Janhem, Ake: Arholma - Landsort : leder och hamnar i Stockholms skärgård. - 7, bearbetade uppl, - Stockholm : Bonniers, 1973, s, : iii., kart, I inledande kapitel behandlas skärgårdens geografi, kartmaterial, utprf ckning, kommunikationer, friluftsområden, väder och vindar, f icke och strandrätt, Därefter följer sjökort för sjökort en farvattensbeskrivning som tar upp leder och oprickade vatten med tips om hamnar, förnödenhetsmöjligheter, natur- och friluftsreservat, kommunikationer och sevärdheter i historisk belysning, Mariga fotografier och kartskisser, Flytande, lätt kåserande stil gör boken tf l1 htressant lasning för den skärgårdsintresserade, förutom att den ar en utmärkt uppslagsbok i båten för navigatören, Utförligt ortnamsregister. 50, Janhem, bke: Landsort Jungfrun : leder och hamnar i ostkustens skärgard, - 5., bearbetade uppl, - Stockholm : Bonniers, 1976, s, : ill,, kart, En fortsättning på flirfattsrens farvattensbeskrivning ''Arholma - LandsortH, Har beskrivs farvattnen utmed Södermanlands, Östergötlands och Smålands kuster från Landsorts fyr i norr till 81; Jungfrun i söder, Boken är uppbyggd på samna sätt som ffarholma - Landsorttf och ger i princip samna information (se ovan nr 491, 51 Janhern, bke: Nya båtleder / fike Janhem, Stig Sandelin m,fl, - Stockholm : Specialtidninqsförlaget, 1974, - 71 s, : ill,, kart, - (Båtnytt, Handbok ; 4) Uppläggningen och innehallet i f8rdbeskrivningarna Hr sam som i W8ra basta båtleder" (se nr 52) och liksom i denna har materialet tidigare vari t publicerat i tidningen 88 tnytt, Nu beskrivs Stockhulms utskar-

18 gårdar, hand, Dalslands kanal, flinda kanal, Strömsholms kanal, Bornholm samt sex koncentrerat beskrivna fardleder från Grebbestad på Bohuslanskusten till Ulvöarna i norr, Därtill komner beskrivningar av 25 populära sommarhamnar med möjligheter till proviant, färskvatten, sevärdheter, kommunikationer, inseglingsförhållanden etc, 52 m Janhem, Ake: Våra bista båtleder / Ake Janhem, Lars H, Linden och Stig Candelin, - Stockholm : Specialtidningsfdrlaget, s, : illa, kart, - (Elåtnytt, Handbok ; 3) En artikelserie, tidigare publicerad i tidningen Båtnytt, som skildrar 12 fardleder genom kanaler och skärgårdar. Lederna ar ett axplock från hela Sverige - från Hunnebostrand i väster till Luleå i norr, Färdbeskrivningarna sker i form av resereportage med tips om navigation, hamar, bränsle- och provianteringsmöjligheter, sevärdheter m,m, Hartskisser och många vackra foton samt som bihang förteckning över vilka sjökort som lämpligen bör studeras tillsammans med fardbeskrivningarna, I bihanget finns också kartor och kortfattade beskrivningar av fortsättningen på vissa av färdlederna, 53 * Percv, Harriet: Aland : en bok för seglare och andra turister / Harriet och Gösta Percy, - Stockholm : Bonniers, 1964, s, : ill., kart, En seglingsbeskrivning i första hand lämpad för båtfolket, men &en med massor av tips för turister till lands, I inledande kapitel redogörs för de speciella seglingsvillkor som gäller för hand, om sjökort och farleder (med förteckning över beteckningar i Tincka sjökort samt fyrlista), om hands natur och dess växt- och djurvarld, Efter dessa inledningskapi te1 följer en beskrivning av bland socken f ör socken med början viisterifrån och med utgångspunkt i vattenvägarna, Med en personlig och kaserande stil ges information om seglingsförhållanden, hamnar (med hamnskisser) och allt av intresse för en turist, Det är kulturhistoria, fornlämningar, kyrkor, djurvärld, bebyggelse och mycket annat, Framställningen är illustrerad med fotografier, Roken avslutas med några kapitel om blands historia, dess sprakföxhallande, näringsliv, folktyper, livsstil m,m, Allra sist komner en koncentrerad sammanställning Över var man kan finna servicemöjligheter som affärer, apotek, bankkontor, lotsstationer, läkare, sjöräddningsstationer etc, Ortnamnsregister gör att boken kan användas som löpande handbok vid f arden,

19 54, Svensk Lots, - Stockholm : Sjöfartsverket. Del A: AllmSnna upplysningar, s, : ill,, kart,, tab, Del I: Svenska kusten vid Skagerack, Kattegatt, hesund och södra Östersjön s. : ill,, kart. Del i1 :. Svenska Östers jökusten Torhamsuddto - Simpnäsklubb, Gotland s, : ill,, kart. Del III: Svenska kusten vid filands hav, Oottenhavet, BotBenviken, , s. : ill., kart, Del IV: Segelbara inlandsfarvatten s, : ill,, kart, Del H:l: Svenska hamnar, , s, : kart. Del H:2: Svenska hamnar, , s, : kart. Svensk Lots som är den officiella svenska seglingsbeskrivningen utges av SJÖfartsverket och utkommer för närvarande med sex delar, Nya upplagor utkommer med olika ars mellanrum och årligen utges ett tillägg till varje del med samtliga ändringar efter bokens tryckning. Den allmänna delen, del A, innehåller upplysningar av allmän karaktär som inte har direkt anknytning till visst kustavsnitt, Man får information om ~Jak~rt, klimat och vaderlek, vindar, siktförhållanden, vattenstand, strömförhållanden, isförhållanden, geomagnetiska uppgifter, sjasäkerhetsanordningar som fyrar och sjömarken, utprickning i Sovjet och qrannlanderna, lotsväsendet, sjöräddningsväsendet, sjöfartsradio m,m. Delarna I-IV innehåller ledkartor som visar lotsledernas djup; uppgifter för genomsegling av större vatten; kustbeskrivning med uppgifter om inseglingsfärhållanden, ankarplatser, fartföreskrif ter, far jor, grund, utprickning, vattenstånd, kännemärken, strömförhållanden, lotshjalp, skisser eller fotografier över hur kusten ser ut i naturen från en viss biring; geomagnetiska uppgifter som kompasskontrollinjer och devieringsbanor, Utförligt register till varje del, I del H, slutligen, finns i alfabetisk ordning samtliga svenska hamnar beskrivna med uppgifter om djupgående, ka jplataer, kommunikationer, myndigheter, sjöräddning, farnödenheter, slipar, vattenstånd, Hartskisser över vissa av hamnarna, 55. Admiralty manual of navigation, - London : Her Majesty's Stationary Of f ice. vol, I: 1970, , : ill-, kart, vol, 2: 1977, s. :, ill,, kart., Den brittiska marinens officiella navigationshandbok som utkommer i kontinuerligt reviderade upplagor. Y tterliqare två volymer finns, men de upptar för marinen speciella problem och är inte tillgängliga för allmänheten. Första delen upptar terrester navigation inklusive radarnavigation, De teoretiska grunderna gas iqenom, alla slags nautiske hjälpmedel beskrivs noggrannt, den praktiska navigationen under olika slags f örhållanden q5s igenom med mängder av exempel. Framställningen är klar och lättillganglig och utmärkt illustrerad, tab.

20 Den andra delen upptar astronomisk navigation och meteorologi. Som appendix finns en sammanfattning av elementär trigonometri och utdrag ur nautikalalmanackan 1971 med erforderliga tabeller, Den astronomiska navigationen gås igenom med hjälp av rymdgeometriska skisser och många exempel på beräkningar, Meteorologiavsnittet -3r b1.a. illustrerat med åtskilliga fotografier av olika vaderf enomen och molntyper, För bagge volymerna galler att de är ovanligt lättillgängliga för att vara fackböcker för yrkesbefäl och amatörer med lite förkunskaper inom respektive typ av navigation kan ha utbyte av innehållet Ahrne, Gustaf: Radar ombord : av Kungl, Sjöfartsstyrelsen godkand läro- bok, - 2, uppl, 3, tro - Göteborg : Nautic, 1966, s, : illm En lärobok för sjöbefäl avsedd att tacka fordringarna för radarcertifikat, Framställningen är lämpad för självstudier med åtskilliga övningsexempel. Praktiska erfarenheter av radar måste dock komplettera det teoretiska innehallet, 57. Bollinq, Gert: Lärobok i navigation / utarbetad av Gert Bolling och Torsten Holm ; omarbetad av Carl-Eric Edberg, - 3,, omarbetade: uppl. - Härnösand : Hernodia, (560) 9, : ill. En lärobok för marinena undervisningsanstanstalter och sjbbefälsskolorna, Första upplagan utkom 1956 och grundade sig p3 tidigare läroböcker för sjöbefäl, Huvuddelarna ar terrester navigation, astronomisk navigation, kompasslära, nautisk meteorologi och oceenografi samt fartygets navigering, Sistnämnda del utgör en sammanfattning av den praktiska till$mpningen, Boken finns aven som särtryck utgivet 1970 på utbildningsförlaget. I detta särtryck finns ej kapitlen om nautisk meteorologi och oceanografi med, Boken är avsedd för yrkesnavigatörer och ger gedigna kunskaper i a ll slaga navigation med många exempel p8 beräkningar. Matematiska f0rku;iskaper krävs och detta tillsammans med bokens paragrafmassiga uppställning gör den föga lämplig för självstudium, 58 Bwditch, Iqathaniel: American practical navigato'r : an epitome of navigation / originally by Nathaniel Bnwditch, - Washington, DOC, : Defense Mapping Agency Hydroqraphic Center, Vol. 1: 1977 edition, 1386 s, : ill,, kart,, tab, Vol. 2: 1975 edition s, : ill,, tab, Detta amerikanska standardverk, ursprungligen utgivet 1802 av legendariske Nathaniel Bwditch ( ),utges kontinuerlf gt i ständigt aktualiserade utg8vor. Amerikanska marinen svarade fur utgivningen , varefter Defense Mapping Agency Hydrographic Center Övertog ansvaret,

Förarintyg - allmänt och krav

Förarintyg - allmänt och krav Förarintyg - allmänt och krav Allmänt om förarintyg för fritidsbåt Förarintyg för fritidsbåtar är ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha teoretiska kunskaper om sjövägsregler, navigation,

Läs mer

Navigering och sjömanskap

Navigering och sjömanskap Navigering och sjömanskap Jonas Ekblad Börje Wallin Övningsuppgifter för Västkusten Dessa övningsuppgifter är avsedda att ersätta de uppgifter med motsvarande nummer som finns i övningsboken till Navigering

Läs mer

Motala Segelsällskap arrangerar Navigationsutbildning 2010. Förarbevis- kustskeppare- utsjöskeppare - VHF - Kanalintyg

Motala Segelsällskap arrangerar Navigationsutbildning 2010. Förarbevis- kustskeppare- utsjöskeppare - VHF - Kanalintyg 1 Motala Segelsällskap arrangerar Navigationsutbildning 2010. Förarbevis- kustskeppare- utsjöskeppare - VHF - Kanalintyg Utbildning: Förarbevis startar Tid : Tisdagen den 12 januari kl. 18.00 Plats: Motala,

Läs mer

Sjöskolan. www.studieframjandet.se/jamtland Östersund 063-51 78 55 Svenstavik 0687-106 60 Strömsund 0670-108 30

Sjöskolan. www.studieframjandet.se/jamtland Östersund 063-51 78 55 Svenstavik 0687-106 60 Strömsund 0670-108 30 Sjöskolan www.studieframjandet.se/jamtland Östersund 063-51 78 55 Svenstavik 0687-106 60 Strömsund 0670-108 30 Navigation och förarbevis Studiefrämjandet har lång erfarenhet av att hålla kurser inom navigation

Läs mer

Svenska sjökort, pappers- och elektroniska, beteckningar och förkortningar i korten. Detta var Svenska sjökort, mm samt Utmärkningssystemet, mm

Svenska sjökort, pappers- och elektroniska, beteckningar och förkortningar i korten. Detta var Svenska sjökort, mm samt Utmärkningssystemet, mm Förarintyg för fritidsbåt Avsnitt och ordning Förarintyg för fritidsbåt Avsnitt och ordning De internationella sjövägsreglerna Sjötrafikförordningen (SFS 1986:300) Sjölagen Publikationer Svenska sjökort,

Läs mer

Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á 3h per tillfälle.

Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á 3h per tillfälle. Kursplan: Kustskeppare Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á per tillfälle. Kustskeppare: K1-K7 Lektion BÅT PRAKTIK utgör en praktisk lektion

Läs mer

Undervisningen i ämnet båtkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet båtkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: BÅTKUNSKAP Ämnet båtkunskap behandlar sjövägsregler och navigation för att framföra båtar eller skepp inomskärs och i kustnära vatten. Det behandlar även sjövett, sjösäkerhet och båtlivets inverkan på

Läs mer

Övningsprov för Förarintyg

Övningsprov för Förarintyg 1 Övningsprov för Förarintyg Förarintygsprovet fem delar ska kunna klaras på 1 timma och 30 minuter. Det krävs 60 % av poängen på varje del för ett godkänt resultat Sjökortsuppgifterna är på sjökoren 616

Läs mer

Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á 3h (45 min) per tillfälle.

Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á 3h (45 min) per tillfälle. Kursplan: Förarintyg Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á (45 min) per tillfälle. Förarintyg: F1-F7. Till kursen behövs nedanstående kurslitteratur

Läs mer

Examinationen i säkerhet kommer vara praktiska övningar där alla olika moment behandlas.

Examinationen i säkerhet kommer vara praktiska övningar där alla olika moment behandlas. Kurs: Säkerhet Kurslängd: 8 h Säkerhetsdelen syftar till att ge eleven en förståelse för säkerhetsarbete i lägerverksamhet och på sjön. Kursen omfattar genomgång av sjösäkerhetsutrustning, och utrustning

Läs mer

Jure Interaktiv. För erhållande av Kustskepparintyg gäller nedan angivna förutsättningar och kunskapsfordringar.

Jure Interaktiv. För erhållande av Kustskepparintyg gäller nedan angivna förutsättningar och kunskapsfordringar. Kustskepparintyg Kustskepparintyg krävs för att få framföra en större fritidsbåt, dvs en båt större än 12 x 4 meter. För att få ta kustskepparintyg må först ha avlagt prov för förarintyg, och du måste

Läs mer

Kunskapsfordringar Förarintyg och Kustskepparintyg

Kunskapsfordringar Förarintyg och Kustskepparintyg Kunskapsfordringar Förarintyg och Kustskepparintyg Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) Förarintyg och Kustskepparintyg Nämnden för båtlivsutbildning, NFB, har det administrativa ansvaret för utbildning

Läs mer

Kustskepparintyg - allmänt och krav

Kustskepparintyg - allmänt och krav Kustskepparintyg - allmänt och krav Allmänt om Kustskepparintyg Kustskepparintyg är ett intyg om att innehavaren vid prövning visat sig ha sådana teoretiska kunskaper om sjövägsregler, navigation, båtlivskunskap

Läs mer

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG

SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG SJÖRÄDDNINGSCENTRALEN MRCC GÖTEBORG - Sweden Rescue, lyssnar på kanal 16... Först en definition: Sjöräddningscentralen förkortas MRCC. Det betyder Maritime Rescue Co-ordination Centre. Sweden Rescue är

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 584 2016-02-04 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

9 NAVIGATIONSUTRUSTNING

9 NAVIGATIONSUTRUSTNING 9 NAVIGATIONSUTRUSTNING 9.1 Kompass Kompassen skall vara fast monterad och balansupphängd. Kompassen skall vara devierad. Deviationstabell skall finnas. Extra kompass bör finnas. SXK Västkustkretsen, Tekniska

Läs mer

Namn: Gast (grundmärke) Gast-behörigheten får delas ut av ansvarig avdelningsledare. Krav Praktiska färdigheter

Namn: Gast (grundmärke) Gast-behörigheten får delas ut av ansvarig avdelningsledare. Krav Praktiska färdigheter Gast (grundmärke) Gast-behörigheten får delas ut av ansvarig avdelningsledare. Kunna simma 200 meter. Kunna kliva i och ur en optimistjolle. Kunna sätta, skota och bärga segel i en optimistjolle. Kunna

Läs mer

Examen i skärgårdsnavigation Modellösningar

Examen i skärgårdsnavigation Modellösningar Examen i skärgårdsnavigation 24.04.2015 Modellösningar Den i examen använda motorbåten är 13 m lång, dess djupgående är 1,0m och höjd 4,0 m. Till båtens utrustning hör en huvudkompass (deviationstabellen

Läs mer

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 492 2014-05-01. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 492 2014-05-01 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Välkomna A Astronomisk navigation B Elteknik C Modernt navigationsstöd D Göstas information E Inte att förglömma SSRS sparbössa

Välkomna A Astronomisk navigation B Elteknik C Modernt navigationsstöd D Göstas information E Inte att förglömma SSRS sparbössa Dagordning Välkomna A B Elteknik C Modernt navigationsstöd D Göstas information E Inte att förglömma SSRS sparbössa Översikt A 1 Inledning 2 Hur gjorde vikingarna? 3 Solen, månen och övriga planeter 4

Läs mer

Ufs. Nr 531 2015-01-29. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se

Ufs. Nr 531 2015-01-29. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. www.sjofartsverket.se Ufs Nr 531 2015-01-29 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Sjötrafikförordning (1986:300)

Sjötrafikförordning (1986:300) Särskilda trafikförfattningar m.m./sjötrafikbestämmelser 1 Allm. anm. Sveriges sjöterritorium, se [1751] o.f. 1 kap. Allmänt [2301] Med fartyg avses i denna förordning varje farkost som används eller kan

Läs mer

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget

Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teori utbildning för segel- och motorsegel flyg i Uppsala Flygklubb Förstasidan av teori boken Du flyger från segelflyget Teoretisk utbildning för segelflygcertifikat: För att ta ett certifikat måste man

Läs mer

Professionella navigationsystem med vektoriserade sjökort

Professionella navigationsystem med vektoriserade sjökort Professionella navigationsystem med vektoriserade sjökort Har du saknat ett bra navigationssystem för sjön? Transas, som bl.a. utvecklar navigationssystem och vektoriserade sjökort för yrkessjöfarten,

Läs mer

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter,

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter, Indexering av ett antal facktidskrifter inom ämnet arbetsterapiaför arbetsterapiverksamheten vid Regionsjukhuset i Linkopinq Tidskriften Arbetsterapeuten är det fackliga organet för Förbundet Sveriges

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 557 2015-07-30 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

c) kan slå och rätt använda överhandsknop i åtta, nyckstek, skotstek, pålstek, dubbelt halvslag och dubbelt halvslag om egen part (F2),

c) kan slå och rätt använda överhandsknop i åtta, nyckstek, skotstek, pålstek, dubbelt halvslag och dubbelt halvslag om egen part (F2), Besättningsman Bilaga 1 sid 1 Behörighetsbevis för besättningsman får beviljas den som a) kan simma 200 m (F2), b) kan hantera mindre båt (F2), c) kan slå och rätt använda överhandsknop i åtta, nyckstek,

Läs mer

FÖRARINTYG och KUSTSKEPPARE - Kursplaner -

FÖRARINTYG och KUSTSKEPPARE - Kursplaner - FÖRARINTYG och KUSTSKEPPARE - Kursplaner - 1 Kursplanering för Förarintyg och Kustskeppare Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Respektive kurs är planerad i 7 lektioner á 2,5

Läs mer

Tentamen i Terrester Navigation LNC Chalmers Institutionen för sjöfart och marinteknik sidan 1 (1 )

Tentamen i Terrester Navigation LNC Chalmers Institutionen för sjöfart och marinteknik sidan 1 (1 ) Chalmers Institutionen för sjöfart och marinteknik sidan 1 (1 ) Sjökortsarbete övningssjökort SE 61 Vid lösning av navigationsuppgifter skall missvisning tas fram på vedertaget sätt och användas om inte

Läs mer

SJÖFARTSFYREN Fyrens utveckling och framtid ur ett Gotländskt perspektiv Magnus Götherström Historia B HT99 Komvux, Visby Handledare: Sven-Erik Welin

SJÖFARTSFYREN Fyrens utveckling och framtid ur ett Gotländskt perspektiv Magnus Götherström Historia B HT99 Komvux, Visby Handledare: Sven-Erik Welin SJÖFARTSFYREN Fyrens utveckling och framtid ur ett Gotländskt perspektiv Magnus Götherström Historia B HT99 Komvux, Visby Handledare: Sven-Erik Welin INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 2 2 PROBLEMFORMULERING...

Läs mer

Teoriutbildning för segel- och motorsegelflyg hos Segelflygarna Uppsala Flygklubb

Teoriutbildning för segel- och motorsegelflyg hos Segelflygarna Uppsala Flygklubb Teoriutbildning för segel- och motorsegelflyg hos För att ta ett certifikat måste man genomföra: Teoretisk utbildning Praktisk flygutbildning ca 60 starter och 15 timmars flygtid för segelflyg ca 102 starter

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SCOUTER SJÖINFORMATION 2014

FINLANDS SVENSKA SCOUTER SJÖINFORMATION 2014 FINLANDS SVENSKA SCOUTER SJÖINFORMATION 2014 SJÖINFORMATION 2014 2/16 Innehåll: Innehåll:... 3 Båtförarkursens praktikdel Anvisningar, råd och tips... 4 Skärgårdsskepparkursens praktikdel Anvisningar,

Läs mer

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation Modellösningar

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation Modellösningar Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 25.04.2014 Modellösningar Examen görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad med bland annat huvudkompass, fast

Läs mer

Studieplan Navigering & sjömanskap

Studieplan Navigering & sjömanskap Studieplan Navigering & sjömanskap Förarintygsnivån Inledning Grundboken Navigering och Sjömanskap omfattar det som behövs för Förarintyg och Kustskepparintyg. I en förarintygskurs kan man hoppa över de

Läs mer

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

Undervisningen i ämnet däckstjänst ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet däckstjänst ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: DÄCKSTJÄNST Ämnet däckstjänst handlar om fartygs säkra framförande. I detta ingår kunskaper i navigation och sjömanskap. Ämnet behandlar den teknik och de metoder som används för drift och underhåll inom

Läs mer

Nationalekonomins grunder SNS Förlag

Nationalekonomins grunder SNS Förlag b j ö r n e l s ä s s e r Nationalekonomins grunder SNS Förlag Nationalekonomi - inlaga.indd 3 11-06-17 16.49.14 SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08 507 025 00 Fax: 08 507 025 25 info@sns.se

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

Implementeras via TSFS 2009:44

Implementeras via TSFS 2009:44 Sjövägsregler för FBVIII Navigering och sjömanskap Sid 139-152 Ansvar Utkik Säker fart Risk för kollision Åtgärd för att undvika kollision Fartyg som ska hålla undan Fartyg som skall hålla kurs och fart

Läs mer

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation Exempellösningar

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation Exempellösningar Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 19.4.2013 Exempellösningar Examen görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad med bland annat huvudkompass, fast

Läs mer

Examen I skärgårdsnavigation 11.12.2015 modellösningar

Examen I skärgårdsnavigation 11.12.2015 modellösningar Examen I skärgårdsnavigation 11.12.2015 modellösningar Den i examen använda motorbåten är 13 m lång, dess djupgående är 1,2 m och höjd 3,4 m. Till båtens utrustning hör en huvudkompass (deviationstabell

Läs mer

Prov tentamen tidvatten & oceanografi dec 2003 LNC 040 CHALMERS LINDHOLMEN LNC 050 Sjöfartshögskolan

Prov tentamen tidvatten & oceanografi dec 2003 LNC 040 CHALMERS LINDHOLMEN LNC 050 Sjöfartshögskolan OBS Läs först igenom alla frågorna innan Du börjar lösa dem, det ger Dig möjlighet att ställa frågor till besökande lärare om Du upptäckt eventuella felaktigheter eller om något är oklart. Sjökortsarbete

Läs mer

Vad anser du om Svenska Kryssarklubbens årsbok?

Vad anser du om Svenska Kryssarklubbens årsbok? Vad anser du om Svenska Kryssarklubbens årsbok? Svenska Kryssarklubben har varje år sedan 1923 givit ut en Årsbok. Årsboken har förändrats i innehåll och utseende sedan starten och har innehållit bland

Läs mer

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Examen i skärgårdsnavigation

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Examen i skärgårdsnavigation 1 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Examen i skärgårdsnavigation 13.12.2013 Den i examen använda motorbåten är 13 m lång, dess djupgående är 1,2 m och höjd 3,4 m. Till båtens utrustning

Läs mer

Storcirkelnavigering

Storcirkelnavigering ÖPPET HAV KUSTNÄRA INOMSKÄRS Storcirkelnavigering Storcirkeln. En rak kurslinje mellan A och B i vanliga sjökort* - loxodromkursen - är, frånsett specialfall, inte den kortaste vägen. Söks den måste istället

Läs mer

Mälardalens högskola

Mälardalens högskola Teknisk rapportskrivning - en kortfattad handledning (Version 1.2) Mälardalens högskola Institutionen för datateknik (IDt) Thomas Larsson 10 september 1998 Västerås Sammanfattning En mycket viktig del

Läs mer

Finlands Navigationsförbund Suomen Navigaatioliitto Modellösningar till examen i kustnavigation

Finlands Navigationsförbund Suomen Navigaatioliitto Modellösningar till examen i kustnavigation Finlands Navigationsförbund Suomen Navigaatioliitto Modellösningar till examen i kustnavigation 9.12.2016 Examen görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad med bland annat huvudkompass,

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

UPPTÄCK NORDEN SVERIGE Geografi & Historia

UPPTÄCK NORDEN SVERIGE Geografi & Historia UPPTÄCK NORDEN SVERIGE Geografi & Historia OM SERIEN Filmserien Upptäck Norden är en filmserie som handlar om just Norden och dess länder. t med filmerna är att ge en faktagrund för att kunna resonera

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Birgittaskolan Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Vänern;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Vänern; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjötrafiken på Vänern; beslutade den 3 mars 2010. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 2 kap. 1 sjötrafikförordningen (1986:300) och

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport

Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Att skriva en ekonomisk, humanistisk eller samhällsvetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin & årtal Handledare: namn Abstract/Sammanfattning Du skall skriva

Läs mer

EUROPAS HUVUDSTÄDER KÖPENHAMN

EUROPAS HUVUDSTÄDER KÖPENHAMN EUROPAS HUVUDSTÄDER KÖPENHAMN OM SERIEN Filmserien Europas huvudstäder är en filmserie som handlar om just huvudstäderna i Europa och dess betydelse för sitt land och Europa. t med filmerna är att ge en

Läs mer

Blackebergs Sjöscoutkår Kårstyrelsen/Warfvskomittén 2004-02-02

Blackebergs Sjöscoutkår Kårstyrelsen/Warfvskomittén 2004-02-02 Behörigheter och krav för certifikat och seglingsledare Gemensamma krav: Kunna simma 200 meter. Aktivt delta i warfvsarbetet. Kunskap om kårens säkerhetsregler och warfvsrutiner. Kännedom om SSFs säkerhetsregler.

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 592 2016-03-31 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen KUSTSTRÄCKANS STÖRSTA OCH MEST AKTIVA BÅTKLUBB BOTTENHAV V SKRETSEN Vi är en lokal krets inom Svenska Kryssarklubben. i gör skärgården mer tillgänglig. Vi placerar

Läs mer

Långörens arkiv. Böcker och skrifter

Långörens arkiv. Böcker och skrifter Långörens arkiv Böcker och skrifter Andersson, Knut Minnen från Ungskär Blekinge läns Hushållningssällskaps Tidskrift, Nr 1 1981 Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 1981 Anglert, Marit Glimtar ur Ytteröns

Läs mer

HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN 1(2) Institutionen för humaniora 1997-12-17 Dnr 97:215

HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN 1(2) Institutionen för humaniora 1997-12-17 Dnr 97:215 HÖGSKOLAN I VÄXJÖ KURSPLAN 1(2) Institutionen för humaniora 1997-12-17 Dnr 97:215 Kursplan för MÄNNISKAN I ETT FÖRÄNDERLIGT SAMHÄLLE II, historia, 5 poäng. HIA132 1 Fastställande, giltighet, inplacering

Läs mer

Professionella navigationsystem med vektoriserade sjökort

Professionella navigationsystem med vektoriserade sjökort Professionella navigationsystem med vektoriserade sjökort Har du saknat ett bra navigationssystem för sjön? Transas, som bl.a. utvecklar navigationssystem och vektoriserade sjökort för yrkessjöfarten,

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Allmänna krav på utformningen och användandet av inlämningsuppgifter i kurser som ges av Brandteknik

Allmänna krav på utformningen och användandet av inlämningsuppgifter i kurser som ges av Brandteknik Administrativ rutin 1 2004-01-29 rev Dnr 99046II/hf Brandteknik Allmänna krav på utformningen och användandet av inlämningsuppgifter i kurser som ges av Brandteknik Syfte med inlämningsuppgifter Inom utbildningen

Läs mer

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre

Upwind beating med Celeste. foto Max Alm-Norell. Färöarna. foto Bengt Tarre search 18 Med lust att upptacka Bengt Tarre har seglat sedan barnsben och alltid lockats av långa distanser och nya platser. Längtan efter äventyr och öppna hav resulterade så småningom i några längre

Läs mer

Dufour 45 Performence

Dufour 45 Performence 3-2009 157 Dufour 45 Performence Detta är en relativt ny yacht från det franska varvet Dufour vid Atlantkusten. Den har en rymlig och ljus interiör med många praktiska detaljer. I grundpriset ingår t ex

Läs mer

ANVISNING FÖR SJÖMÄTNING

ANVISNING FÖR SJÖMÄTNING ANVISNING SJÖMÄTNING 2011-04-20 1 (5) Framtagen av: Fastställd av: Version: 2011-04-20 Bengt Holmstrand Tillhör: Dokumenttyp: Anvisning ANVISNING FÖR SJÖMÄTNING Följande information och anvisningar avser

Läs mer

Kursplan. Sociology, General Course , tills vidare. Kursen ges som fristående enstaka kurs. Målet för kursen är att ge de studerande

Kursplan. Sociology, General Course , tills vidare. Kursen ges som fristående enstaka kurs. Målet för kursen är att ge de studerande Kursplan Kurskod SOA501 Dnr 2000-13D Beslutsdatum 2000-08-18 Engelsk benämning Ämne Sociology, General Course Sociologi Nivå 1-10 Kursplanen gäller från Inplacering i utbildningssystemet Förkunskaper Syfte

Läs mer

Vektoriella storheter är storheter med både värde och riktning. t.ex. hastighet och kraft

Vektoriella storheter är storheter med både värde och riktning. t.ex. hastighet och kraft Skalära och vektoriella storheter Vektoriella storheter är storheter med både värde och riktning. t.ex. hastighet och kraft Skalära storheter är storheter med enbart värde. t.ex. tid och temperatur Skalära

Läs mer

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 09.12.2011, lösningar

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 09.12.2011, lösningar Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 09.12.2011, lösningar Examensresan görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad med bland annat huvudkompass, fast

Läs mer

Dövas tvåspråkighet, 7,5 hp LISD02

Dövas tvåspråkighet, 7,5 hp LISD02 Dövas tvåspråkighet, 7,5 hp LISD02 Kursbeskrivning VT 2017 2 (5) Beslut Denna kursbeskrivning är beslutad av styrelsen vid institutionen för lingvistik 2016-12-13. Undervisande lärare Krister Schönström

Läs mer

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 11.12.2015 lösningar

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 11.12.2015 lösningar Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund Examen i kustnavigation 11.12.2015 lösningar Examen görs med en 12 m lång sjövärdig motorbåt, som är utrustad med bland annat huvudkompass, fast monterad

Läs mer

Seglingsförordning Skanör-Falsterbo Sjöscoutkår

Seglingsförordning Skanör-Falsterbo Sjöscoutkår Kap.1 Allmänna bestämmelser Seglingsförordning 1 För behörighet att vara befälhavare på kåren tillhörig eller av kåren disponerad segel- eller motorbåt fordras att inneha, av kårstyrelsen utfärdat, segel-

Läs mer

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund

Ökända grund. Vinnare i tävlingen ökända grund Vinnare i tävlingen ökända grund Niklas Hammarkvist, Sjöfartsverket. Lars-Göran Nyström, Transportstyrelsen. Mats Tengnér, Stockholmradio. 2014-02-20 En sammanställning av vinnarna i tävlingen ökända grund.

Läs mer

En bilaga om livet på sjön. Ett boende på. Ren botten utan gift. Bra tipspåappar SJÖLIV. Norrköping årets båtkommun2012.

En bilaga om livet på sjön. Ett boende på. Ren botten utan gift. Bra tipspåappar SJÖLIV. Norrköping årets båtkommun2012. En bilaga om livet på sjön SJÖLIV Ett boende på Ren botten utan gift Bra tipspåappar Norrköping årets båtkommun2012 SJÖLIV besöker båtmässan En klubb med iseglen Med en segelbåt är resan lika mycket ett

Läs mer

Litteraturförteckning/Källförteckning

Litteraturförteckning/Källförteckning Litteraturförteckning/Källförteckning Ditt skriftliga arbete måste innehålla en förteckning över alla källor du hänvisar eller citerar till i den löpande texten. En litteraturförteckning kan se ut på olika

Läs mer

SPAK01, spanska, kandidatkurs

SPAK01, spanska, kandidatkurs Språk- och litteraturcentrum Spanska SPAK01, spanska, kandidatkurs Studiebeskrivning Fastställd 2007-09-10 av lärarkollegium 3 att gälla fr.o.m. höstterminen 2007 Introduktion SPAK01, 61-90 högskolepoäng,

Läs mer

Beslut Förbud mot sjötrafik m.m. sommartid inom vattenområde vid Varamobaden i Motala

Beslut Förbud mot sjötrafik m.m. sommartid inom vattenområde vid Varamobaden i Motala 1 LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Rättsenheten Beslut 2012-06-20 Wc -06-2 sid 1 (3) 258-4559-12 Motala kornmun Bildnings förcaltningen 591 86 Motala?012-06- 2 5 Ärende nr. H^ndl nr. Uppdrag nr. Förbud mot sjötrafik

Läs mer

finlandssvenska och svenska kemiklassrum

finlandssvenska och svenska kemiklassrum Textanvändning ndning i finlandssvenska och svenska kemiklassrum NNMF Mars 2010 Kristina Danielsson Institutionen för nordiska språk och Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk

Läs mer

Kursprogram våren 2010 Langbeck.se

Kursprogram våren 2010 Langbeck.se Kursprogram våren 2010 Langbeck.se Motorbåtsutbildningar Langbeck.se har sitt ursprung i Sportbåtsskolan som drivs av Sportbåtsklubben, en av landets största racerbåtsklubbar. Sportbåtsskolan har under

Läs mer

Omtentamen Meteorologi 2006-01-09 sidan 1 ( 6 ) Chalmers Institutionen för Sjöfart och Marin Teknik

Omtentamen Meteorologi 2006-01-09 sidan 1 ( 6 ) Chalmers Institutionen för Sjöfart och Marin Teknik Omtentamen Meteorologi 2006-01-09 sidan 1 ( 6 ) 1. Svara kort men också fullständigt innebörden/betydelsen av följande ord/benämningar och hur de används/betyder inom meteorologin och till sjöss. a Isobar

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

Den 1 januari 2007 övergick ISBN, International Standard Book Number, från att vara ett 10-siffrigt till att bli ett 13-siffrigt system.

Den 1 januari 2007 övergick ISBN, International Standard Book Number, från att vara ett 10-siffrigt till att bli ett 13-siffrigt system. ISBN Den 1 januari 2007 övergick ISBN, International Standard Book Number, från att vara ett 10-siffrigt till att bli ett 13-siffrigt system. Svenska ISBN-centralen informerar International Standard Book

Läs mer

HÄNDELSER I GÖTEBORGS SKÄRGÅRD SAMMANSTÄLLNING

HÄNDELSER I GÖTEBORGS SKÄRGÅRD SAMMANSTÄLLNING HÄNDELSER I GÖTEBORGS SKÄRGÅRD 1985-2000 SAMMANSTÄLLNING 2001-06-13 HÄNDELSER I GÖTEBORGS SKÄRGÅRD 1985-2000 Sammanställning av till Sjöfartsinspektionen inrapporterade händelser under tidsperioden 1 januari

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Pedagogiskt Forum Skatt - PFS

Pedagogiskt Forum Skatt - PFS Pedagogiskt Forum Skatt - PFS Advokatfirman Forssén AB Skatterätt i allmänhet 001Grön. IMPAKT studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt. Utgiven 2015-04-22, 135 sidor. Notera:

Läs mer

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp)

KN - Seminarium. Konkreta krav. Kort om kursen. Grov tidtabell HT Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) Konkreta krav KN - Seminarium HT 2007 " Ämnesbeskrivning (ca 150-250 ord) + litteraturlista " Uppsats (ca 20 sidor) " Opposition (2-3 sidor) Kurskod: 6511 Ämnesstudier, 3 sv (5 sp) " Presentation av uppsatsen

Läs mer

GEOGRAFENS TESTAMENTE NORDEN

GEOGRAFENS TESTAMENTE NORDEN GEOGRAFENS TESTAMENTE NORDEN LÄRARHANDLEDNING Producent: Henrik Ahnborg Pedagog: David Örbring Inledning Geografens testamente Norden är en programserie med utgångspunkt i ämnet geografi. Serien är en

Läs mer

Checklista för bedömning av läromedel

Checklista för bedömning av läromedel Checklista för bedömning av läromedel Vissa kriterier är viktigare än andra beroende på elevens specifika förutsättningar. Sätt ett kryss när du kan svara med ett ja. Komplettera med egna anteckningar.

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 524 2014-12-11 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs/BALTICO 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef

Läs mer

Kursplan. Sociologi, allmän kurs, 1-20 poäng. Sociology, General Course , tills vidare. Kursen ges som fristående kurs.

Kursplan. Sociologi, allmän kurs, 1-20 poäng. Sociology, General Course , tills vidare. Kursen ges som fristående kurs. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod SOA511 Dnr 2000-13D Beslutsdatum 2000-08-18 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Sociologi, allmän kurs, 1-20 poäng Sociology, General Course Sociologi

Läs mer

Svenska lantbruksmöten 1844-1970

Svenska lantbruksmöten 1844-1970 Svenska lantbruksmöten 1844-1970 Databasens innehåll Databasen Svenska lantbruksmöten och lantbruksutställningar 1844-1970 syftar till att bibliografiskt redovisa den omfattande tryckutgivning som skett

Läs mer

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket.

Ufs. Nr Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket. Ufs Nr 580 2016-01-07 Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket Redaktion Sjöfartsverket Ufs 601 78 NORRKÖPING tel: 0771 630 605 e-post: ufs@sjofartsverket.se Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik

Läs mer

Kursplan. Introduktion till översättning. Introduction to translation. Nordiska språk, engelska, franska, tyska

Kursplan. Introduktion till översättning. Introduction to translation. Nordiska språk, engelska, franska, tyska Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod HUX 140 Dnr 04:81D Beslutsdatum 2004-08-16 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämnen Introduktion till översättning Introduction to translation

Läs mer

BÅTBEFÄLHAVAREBEVISEN 1. FORDRINGAR

BÅTBEFÄLHAVAREBEVISEN 1. FORDRINGAR Lidingö-Breviks Sjöscoutkår Seglingsbestämmelser Reviderade 2002-05-30. Dessa bestämmelser gäller som komplement till kårens Säkerhetsbestämmelser för land- och sjöaktiviteter. BÅTBEFÄLHAVAREBEVISEN 1.

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Matematisk statistik

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Matematisk statistik Studieplan för utbildning på forskarnivå Matematisk statistik English title: Mathematical statistics TNMAST00 Fastställd av teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden (forskarutbildningsnämnden) 2014-05-14

Läs mer

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar

Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Övergripande om det svenska genomförandet av inre vattenvägar Föreskrifter om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart direktiv 2006/87/EG och zonindelning Erik Eklund Stf Sjö- och Luftfartsdirektör Europas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal; SFS 2002:643 Utkom från trycket den 2 juli 2002 utfärdad den 19 juni 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

RORSMANSMÄRKET. Anvisningar för prövning. för Rorsmansmärket

RORSMANSMÄRKET. Anvisningar för prövning. för Rorsmansmärket RORSMANSMÄRKET Anvisningar för prövning för Rorsmansmärket RORSMANSMÄRKET Rorsmansmärket är ett praktiskt prov för fritidsbåtförare. Provet avläggs företrädesvis i den egna båten inför en av Svenska Båtunionen

Läs mer

Kursbeskrivning. Översättning inom näringsliv och förvaltning, 7,5 hp. Översättning kandidatkurs, GN, 30 hp (TTA440)

Kursbeskrivning. Översättning inom näringsliv och förvaltning, 7,5 hp. Översättning kandidatkurs, GN, 30 hp (TTA440) Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Översättning inom näringsliv och förvaltning, 7,5 hp Översättning kandidatkurs, GN, 30 hp (TTA440) Gäller fr.o.m. vt 2016. Innehåll och förväntade studieresultat

Läs mer