Bi bliotekshogskolan. Specialarbete 1978 :rask

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bi bliotekshogskolan. Specialarbete 1978 :rask"

Transkript

1 Bi bliotekshogskolan Specialarbete 1978 :rask

2 Förord Vad ar navigation? Navigationens historia och lexikon Nybörjarböcker för amatörer Fortsättningsböcker för amatörer Seglings- och hannbeskrivningar För yrkesnavigatörer Sjijkort, fyrlistor m,m. Tabellsamlingar m,m, Navigationsutrustning Tidskrif ter Register

3 Denna urvalsbibliogrefi tar förhoppningavis med allt am htnr skrivitis om navigation till sjöss p8 svenska efter Det som skrivits tidigare torde vara så föråldrat att det saknar intresse. Undantag utgör böcker om navigationens historia, dir aldre bocker torde innehalla mycket av intrease, De f8 nya böcker i detta ämne som ar med i bibliografin kan kanske tjtina som en inkörsport för den intresserade. Vid urvalet av litteratur har begreppet navigation tagits i vid bet ydelee, Även h jalpmedel vid navigation, sasom nautiska tabeller, sjökortspublikationer, fyrlistor etc,, ar av stort intresse för den navigationsintresserade, och publikationer av denna typ som tar upp svenska f örhållanden behandlas i bibliograf in, Nar det galler litteratur p8 främmande språk Sr det framförallt de viktigaste standardverken för yrkesnavigatörer som finne med. Urvalet av dessa har skett efter rekmendationer av navigationslarare vid sjöbef?3lsskolan i Giiteborg, Framst Hr det dansk, norsk, engelsk och amerikansk litteratur, Denna litteratur finns ock& i regel tillg~nglig i specialbokhandeln i Sverige, Vid arbetet har faljande hokbesthd utnyttjats: Lunds universitetsbibliotek, Lunds stadsbibliotek, biblioteken vid sjöbefe3lsskolorna i Malmö och GBteborg, Stavfeldts Nautiaka AB i Göteborg (specialbokhandel för nautisk litteratur), Annotationerna ar tillkomna ibland med hjälp av förord och omslagstexter men framförallt kännedom am boken, Eftersom många böcker inte torde vara tillgänglige p8 mindre folkbibliotek har annotationerna oftast gjorts utförliga för att underlatta urvalet för den navigationsintresserade 18ntiagaren och för bibliotekeisim i referensarbetet, Vad som menas med navigation kan slas upp i ett flertal verk, och &ng% av de i bi bliograf in f örtecknade böckerna ger definitioner av begreppet, Har har valts f örklaringen enligt Bonniers lexikon (19651, band 10, spalt : lvjavigation, navigering (av lat, naviqre, segla), tekniken att föra en farkost fran ett stalle till ett annat, Till sjöss innebar navigation konsten att nar am helst under resan kunna best%mna fartygets position samt ett finna lamplig, saker vag for fartyget till destinationshamen, Navigation indelas av alder i terrester och tsstronamisk navigation; numera tillkomner, am delar av terrester navigation, radionavigering och tröghetsnavigering, Terrester nei~i~wtion innebar att fartygets lage bestam8 direkt med ledning av kanda märken p8 jorden, t,ex, fyrar eller land eller genom lodning, Harvfd ar de viktigaste hjalpmedlen kompass, sjökort, logg, pejlskiva, lod och seglingsbeskrivningar. Viktigast vid terrester navigation ar kompassen och sjökortet, P4 det senare kan men avläsa

4 vilken kurs som leder fran ett stalle till ett annat; med kompassen atyrs fartyget efter denna kurs, Under resan kan läget nar som helst bestamnas genom pejling, genom konstruktion i sjökortet av styrd kurs och loggad fart eller genom trigonometrisk rakning, sek. bestickräkning. Astronomisk naviqation har till andadl att på öppna havet utröna fartygets lage (latitud och longitud) genom astronomiska ohservationer, Främst anvanda sextanten, med vilken en himlakropps höjd över sjöhorisonten mäts. Astronomisk navigation komr endast till anvandning ute på varldshaven, I kustfarvatten och randhav dominerar numera de olika metoderna för radionaviqerinq helt; de används aven i stor utsträckning på världshaven och har fördelen att vara helt oberoende av siktförhallandena, En ytterst avancerad navigationsmetod till sjöss, hittills troligen endast använd på kärnenergidrivna ubåtar, är trö~hetsnaviqerinq." Till detta bör tilläggas att radionavigering idag framst används av yrkessjöfarten och endast av ett fåtal fritidsskeppare. Utrustningen är dyr och de flesta amatörer anvander traditionella metoder,

5 NAVIGATIONENS HICTORIA OCH LEXIHON Nar det galler navigationens historia upptar bibliografin endast ett begränsat urval av nyare litteratur, som kan tjäna som en inkörsport för den intresserade, 1. Haasum, Sibylla: Vikingatidens segling och navigation : akademisk avhandling, - Stockholm : Esselte Studium, s. : ill. - (Scandinavian university books. Theses and papers in North-European archaeology ; 4) För den som ar intresserad av navigationens historia finns har ett intressant kapitel om vikingatidens navigation - hur man bestämde kurs utan kompass och hur man tog hjälp av alika naturfenomen m,m, Trots att det är en akademisk avhandling ar texten lättläst, 2, Hoqben, Bernard: Finna kursen : våra hjälpmedel vid navigation. - Stockholm : RabBn & Sjögren, 1966, - 93 s, : illm 0rig:s titel: Science and the navigator, En historisk översikt över navigationskonsten och dess hjälpmedel från äldsta tider till våra dagars rymdfärder, Underhallande, något kåserande stil och mycket intressant innehall, 31, Mahlén, Carl Emil: Nautisk ordbok / red, av Magnus K:son Lindberg, - Stockholm : Norstedt, s, : ill. Upptar alla slags sjötermer och sjöuttryck, mycket från de stora esgelfartygens tid men ocksa från nutiden dar bl,a, moderna nautiska hjalpmedel och navigationsuttryck beskrives. Detta samt återgivning av de internationella sjövägsreglerna, utprickningssystemet och flaggoch signalreglerna gör att man har praktiak nytta av boken, men framförallt ar den av kultur- och sjöhistoriskt intresse. Författaren vill ocksa bevara och förklara gamla sjötermer från segelepokens tid av vilka dnga används av sjäfolk idag utan att man har klart för sig deras ursprung. Illustrerad med fina teckningar. ~áutiskt bildlexikon / huvudredaktör: Bengt Kihlberg. - Géiteborg : Tre tryckare, s. : ill detaljerade illustrationer och korta texter som visar alla vasentliga detaljer, då det galler fartyg och sjöfart, Hapitelrubrikerna ar: Skrovet, Riggen, Segel, Maskin, Fiske, Segelsport, Bestyckning samt Navigation och Manöver, Navigationskapitlet inleds liksom de andra av en översikt, Översikten behandlar navigationens historia från forntiden till nutiden med alla dess tekniska hjälpmedel. Efter denna inledning följer detaljerade skisser över olika slags lod (iiven ekolod), loggar, kompasser, ho jdmätningainstrument, pe jlinstrument (aven radiopejling), Decca Navigator m.f l. system, fyrar m,m. Detal jerna är utmärkta med siffror och bokstaver och ges en kort beskrivning. Utförligt index.

6 5 S.löfartena historia : baserad p8 undervattensarkeologi / redigerad av George F, Bass. - Malmö : Rernces, 1974, s, : ill, 0rig:s titel: A history of seafaring based on underwater archaeology. Skildrar sjöfartshistoria från 5000 f,hr, till slutet av 1800-talet e, Kr, Olika historiska perioder behandlas i angränsande kapitel och inom dessa finns utförliga avsnitt över navigationen under respektive period. Innehållet ar mycket intressant och avsnitten ar latta att hitta med hjälp av ett register, 8. Améen, ake: Om skiirgårdsnavigering, - Ny uppl, - Stockholm : Rabén 8 Sjögren, s, : ill,, kart., tab, P& ett lattlist satt får man har många goda råd hur man skall klara av sk?4rg&rdsnavigering med både motorbåt och segelbåt, Många instruktiva kartskisser underlittar förståelsen, Ur innehållet marks: inbördes navf gering mellan olika båtar, sjökort, farleder, utprickning, den fria navigeringen, motorbåtsnavigering, instrumentnavigering, mörkernavigering, navigering i tjocka, navigering i naturhamar, Ett sakregister finns i slutet av boken, I * ArneP1, Nils: Med kompass och sjökort : förarintyget / av Nils Arnell 7 och Sven Ekstrand, - Stockholm : Liber, 1968, a, : 5.11, - (Hlubb- serien) Författarna har i ständigt nya upplagor givit ut den llklassiskall läroboken 'Tiavigation", (Se nr 8) Här ges i princip sem kunskaper i elementär navigation men i betydligt nedbantat skick jämfört med den förra boken, Endast det man behöver veta för att klara förarintyget.tas med, Många illustrationer, exempel och frågor gör boken lätt att förstå och tillagna sig på egen hand. 8, Arnell, Nils: Navigation / av Nils Arnell och Sven Ekstrand, - 14, uppl. - Stockholm : Liber Laromedel, 1975, s, : ill. En "klassiker" som nu utkcmmft i sin fjortonde upplaga, Här ges gedigen kunskap i allt man behöver veta för förarintyg eller skepparexamen, Förutom vanlig navigeringskunskap om hur man använder kompass och sjökort etc, redogörs ingående för de lagar och förordningar som galler till sjöss* Pedagogisk uppställning med repetionsfrqgor m,m, underlattar studiet av boken, som kan ske p6 egen hand, men lämpligast sker vid någon av de kurser som brukar anordnas i navigation,

7 9, Benqtsson, Reine: Skepparexamen 8 förarintyg / Reine Bengtsson och Carl-Otto Schander uppl, - Stockholm : Esselte Studium, Akademikerförlaget, s. : ill, Lättillgänglig basinformation som leder fram till skepparexamen, Den som bara vill ha förarintyg kan läsa boken i begränsad omfattning, Bildmaterialet är mycket instruktivt och framställningen klar, varför innehållet mycket val kan inhämtas på egen hand, men boken saknar repetionsfrågor och övningsuppgifter och är val närmast skriven med tanke på studiecirklar, h tski lliga räkneexempel med svar finns dock, Blewitt, Mary: Astronomisk navigation för havskappseglare. - Halmstad : Spektra. 1975, s, : ill,. tab. ' orig: s titel: Celestial navigation for yachtsmen, Den som vill lära sig navigera med hjälp av sol, måne och stjamor far har lära sig allt om den astronomiska navigationens teori och praktik, I den första delen, teoridelen, ges elementa om himlakropparna, förklaras timvinkeln, den astronomiska grundtriangeln m.fl, begrepp, Den andra delen, praktikdelen, redog8r för nautikalalmanackor och raknetabeller; hur man tar soih5 jder, rn8nhö jder, planethöjder, rneridianhöjder och stjärnhöjder, Vidare förklaras sextantens funktion och olike slags hjalptabeller gås igenom, I en bilagedel finns h jalptabeller, vilket g6r det möjligt att själv läsa bokens exempel. Framstallningen ar lattfattlig och kräver inga större matematikkunskaper. Författaren sager i f2-irordet att itdenna bok ar skriven för nybörjare och jag har furutsatt att min läsare är lika okunnig och förvirrad som jag var när jag började, Men när man nu bara behöver kunna addera och subtrahera och bara känna till det absolut elementäraste om geometri, så är jag säker p8 att läsaren inte skall finna ämnet alltför svartn, 11, Blomgren, Axel C.: Handbok i enklare navigation jämte reglerna för undvikande av ombordläggning samt utdrag ur lagar och författningar, som berara handelssjöfart och havsfiske, - 4, uppl, - Lund : Gleerup, 1960, SO : i lle Boken har utformats for dem som via självstudium eller under larares ledning vill tillägna sig kunskaper för behörighetsbevis för nagon av de lägre befalsgraderna, Till grund fbr det i boken medtagna lärarstoffet ligger fordringarna för fiskeskepparexamen. Man får lära sig 1asa.sjökort; vilka fyrar som finns; farledens utprickning; hur man anvander kompassen, loggen, lodet och sextanten; pejling (aven radiopejling); bestickföring och mycket annat, Vidare finns ett kapitel om "reglerna för undvikande av ombordlaggning mernew, dvs olika signaler till sjöse, styrnings- och seglingsregler etc. I slutet av boken finns ett kapitel med utdrag ur lagar och förordningar som berar sjöfarten, ht ekilliga rakneexernpel med svar underlat tar studierna, men boken har en ganska borr och paragrafmassig framstallning och Eir nog ingenting för den som vill studera på egen hand, trots att det saga a8 i förordet, Med andra ord - en typisk lärobok som kan ha sitt varde! vid lararledd undervisning.

8 12. Breide, Henrik : Båtagarskolans övningsuppgifter till förarintyg och skepparexamen / Henrik Breide och Sten Ramberg, - 4, omarbetade uppl, - Stockholm : Medbargarskolan, 1974, s, Blandade övningsuppgifter för förarintyg och skepparexamen med b1.a. sjökortsarbete sjötrafikföreskrifter, radiopejlingar och deviationsbestämningar. atskilliga bilagor av olika slag för att underlätta inlärandet, t.ex, sammanställning av skeppsljus m,m, och frågor p8 skepparkuraens författningskunskap med hänvisning till berörda paragrafer, Till samtliga övningsuppgifter finns svar. 13. Båten som hobby, - 3, uppl, - Stockholm : Forum, s, : 5.11, - s~ar-~ur-serien Innehåller blma, ett relativt omfattande kapitel om grundläggande navigation, Klart och koncist beskrivs sjakort, kompass, logg, sjömärken, ortlin jer, pejling, sjövägsregler m.m, Innehållet är dock otillräckligt för den som önskar avligga förarintyg, Duhs, Bernt: Navigera vid kust och i skärgård, Förarintyg, - Malrriö : Hermods, s. : illa Bilaga, (Studiehandledning), , - (9) s, En Hermodskurs som leder fram till förarintyg, Innehallet är uppdelat i tv8 studfeenheter, I den farsta får man lara sig trafikreglerna till sjöss, Med hjälp av utmärkta färgillustrationer får man veta allt om skeppsljus, signalfigurer, Ifudsignaler, styrnings- och seglingsregler m,m. T studieenhet två far man lära sig lasa sjökort, ta ut distanser samt snqe en punkts läge i kortet, Vidare hur man navigerar efter fyrar och med hjalp av kompass, navigation i oprickade farvatten och i mirker och dimma, sjörätdningsväsendet, vaderkunskap och mycket annat, Illustrationerna är även har utmarkta och liksom i första studieenheten kommer efter varje kapitel ett antal ~jalvförhörsfrågor med svar, vilket underlattar självstudierna, En studiehandledning medföljer som bilaga, 15, Ekstrand, Sven: Navigation, - 5. reviderade uppl, - Stockholm : Brevskolan, s. : ill. En kurs i navigation som leder fram till förarintyget. Pedagogiskt genomtänkt uppetgllning; utmärkta illustrationer; mängder av repetionsfrågor, exempel och övningsuppgifter. Lämplig för studier på egen hand. 16. Ellski, ~arl: Hörkort till sjöss, - 2. reviderade uppl. - stockholm : 'Rabén8 Sjögren, 1965, s, : ill. Ktirkort till sjöss - det :r detsamma som förarintyg och har står allt man behöver veta om navigation för att få detta intyg. Lättlast framstallning och repetionsfrågor med sver efter varje kapitel g6r boken lämplig för självstudier. Tyvarr ar avsnittet om skeppsljus och signalfigurer ej i färg, vilket gör det något trakigt att studera,

9 17. Enby, Erik: Navigation under ansvar, - 7, uppl. - Göteborg : Nautiska Brevskolan, 1975, s. : ill, Grundläggande kunskaper i navigation enligt fordringarna för förarintyg och skepparexamen, Originell och mycket pedagogisk uppställning, Efter varje kapitel följer ett stort antal repetionsfrågor och i slutet av boken finns övningsuppgifter med svar, vilket gör boken mysket lämplig för självstudium Gomer, Claus: Navigering av fritidsbåtar, - Stockholm : Prisma, 1971, -, 159 s, : ill. Tämligen kortfattade nybörjarkunskaper med tanke på förarintyget, Frågor (med svar) som kan förekomna vid förhör för förarintyget, Litet, praktiskt f ormat, men innehållet v81 begränsat jämfört med andra ny börjarböcker, 19 Gustafson, Torbjörn: Båtteori. - Landskrona : Cima, 1963, - 32 s, : ill, P4 titelbladet star att boken ar en samanfattad instruktion för båtförarebevis, men innehållet är i tunnaste laget för den som vill ha grundl5ggande kunskaper i navigation, För den som vill veta absolut minimum för att framföra en båt, kan denna lilla skrift dock ha sitt varde, På 32 sidor hinner författaren behandla väjningsregler, mistsignaler, skeppsljus, sjömarken, sjökort, kompass, avdrift, distans, fart, bäring och riktning, nödsignaler och sjöräddning, Allt mycket kortfattat, 20, Håborq, Oscar: Lärobok i navigation, Del I, / Oscar ~dborg och Nils J, Nilsson, - 10, omarbetade uppl, - Stockholm : Bergvalls, 1966, s, : ill,, kart, Nybörjarkunskaper enligt fordringarna för förarintyg, I en andra del (se nr 36) kan man komplettera sina kunskaper i och för skepparexamen, Klar och lättillgänglig framställning, många och åskgdliga illustrationer, övningsproblem och repetionsfrågor med svar, sakregister m,m, gör boken lämplig far självstudium, Förutom navigation tas aven upp en del sjömanskap såsom knopar och annat, 21, Inomskärs med b& : handledning i navigation med s jötraf ikföreskrifter / sammanställd av Hans Aspenberg och Nils Osterman. - Stockholm : Liber, s, : ill., kart, Den i särklass bast illustrerade nybörjarboken och dessutom lättillgangligt och pedagogiskt uppställd. Innehållet, som delvis ar ett sartryck ur flottans handbok Orlogsboken, räcker mer än val för fararintyget och omfattar grundbegreppen inom navigation, sjötrafikföreskrifter och internationella sjövägsregler,

10 22, Janhem, Ake: Båtnavigering : grundlaggande fakta om hur man orienterar till sjöss. - Stockholm : Bonniers, 1961, - 95 s. : ill, - (Sesamböckerna) En handbok i litet behändigt format som tar upp grundläggande skargårdsoch utomskarsnavigation inklusive kortfattade beskrivningar av astronomisk navigation och radionavigation, Mycket koncentrerad framstallning och instruktiva illustrationer,.'. 23 Junker, Bengt: Till sjöss : handbok i navigation, segling och sjömanskap / utarbetad av Bengt Junker och Raoul Neveling. - R,, omarbetade uppl, - Stockholm : Scoutförlaget, 1965, s, : ill, En komplett handbok som riktar sig framförallt till seglaren, men också motorbåtsföraren har mycket att hamta, Navigationskapitlen tar upp grundläggande navigation som mer än väl räcker till för förarintyg; latitud och longitud, sjökortet, utprickning, fyrar, kompassen och dess missvisning, kurssattning, distans, fart, tid, lod och logg, pejling, navigering i skargård och utomskärs, sjövägsregler, skeppsljus. Efter varje avsnitt fljljer fragor och övningsuppgifter (med svar) och i slutet en examensuppgift och slutförhör, vilket gör boken lämplig rtir s f älvstudier, Förutom navigation finns det atskilligt om segling och sjömanskap:båtbyggnad, rigg och segel, båt- och fartygstyper, seglingsteori, knopar m,m, Bilderna är många och utmärkta och stilen l3ttsdst. Sakregister langst bak, 24 e N~qm, Ove: Batskolan / Ove Nygren och Claes Cederschiöld, - Stockholm : Rabh Sjögren, 1965, s. : ill, - (Tema-serien) En artikelserie i Stockholmstidningen vintern 'l965 sammanställd i bokform. Lättlast och koncist far man massor av tips nar det gäller elementar navigation: sjökortet, utprickning, fyrar-, kompassen och kursuttagning, enslinjer, missvisning, pejling, sjövagsreglerna, lanternor, v8 jningsregler, Man får ocksa veta om f laggsignaler, olika förbud, hur man köper båt, vad man gör när en man fallit överbord, fartöjning, vädret, kommunikationsradio, säkerhetsutrustning, långfärdsplanering, sjöräddning och mycket annat, htskilliga skisser och färgbilage med utprickning, va jningsregler och skeppsljus. 25. Rosander, Torsten: Rätt kurs på sjön / Torsten Rosander och Bengt Ohreliua, - 4,, omarbetade uppl, - Stockholm : Sveriges Radio, 1970, n I0 bl* + 5 bil* : i lle En mycket koncentrerad, men instruktiv kurs som för fram till förarintyg, Många och goda illustratianer. I bilagor medföljer undervisningssjökort, kort A med beteckningar och förkortningar i sjökort, samnanstrllning av sjfitrafikfareskrifter m,m. Han studeras p; egen hand, men kanske bäst under radiolarares ledning.

11 26, Rydhalm, Yngve: Navigering i skargård och kustvatten. - Stockholm : Forum, 1971, s. : ill. - (blar-ver-hur-serien) Enklare navigation med tonvikt på det praktiska utförandet, Valdisponerad uppställning i angränsande avsnitt under olika rubriker och mariga belysande bilder Ratt och vett på sjon / utgiven av ~jösäkerhetsr8det, - Stockholm : Sjösakerhetsrådet, 1970, - 11, (I) s, : ill. En liten broschyr som innehiller det viktigaste en båtförare bör kunn~, men kunskaperna räcker inte p: langt när till för förarintyget. Lättläst och illustrerat ges kortfattad information om sjötermer, trafikregler till sjöss, skeppsljus, sjömärken och utprickning, vadret, I mån av tillgång kan broschyren gratis rekvireras från Cjösakerhetsrådet, 28, Wiqenius, Lars: Sjövett : lärobok för sjalvstudier och kurser : sammanstalld i överensstämmelse med kunskapsfordringarna för prövning till erhållande av förarintyg för segel- och motorbåtar enligt Hungl, Sjöfartsstyrelsen~ kungörelse av den 21 mars 1961, - Gateborg : Västra Sverige, s, : ill. Gedigen men pedagogiskt något "tråkigtt ny bör jarhok, Förutom navigation en del sjömanskap såsom knopar och sjötermer, Ett slutkapitel med f ragor och exempel inklusive svar, Bilagor med sakregister, s jövagsreglerna, sjötrafikförordninen, morsealfabetet, signalflaggorna, nerdisk utprickning, förhörsanvisning för förarintyg, 0r1oqsboken : handbok för örlogaajömän. - Stockholm : Liber, s, : ill., kart, Handbok för flottan som innehåller mycket av rent marint intresse men ock& ett vii1 illustrerat och lättillgängligt kapitel om elementär navigation, Detta avsnitt finns dack aven tryckt i uinomskars med båtn (se nr 211, Blewitt,Mary: Utomsk~rsnavigering, - Halmstad : Spektra, 1974, s, : i l10 0rig:s titel: Navigation for yachtsmen, Kappseglare och långf ardsseglare som redan har grundläggande kunskaper i navigation f8r har många praktiska råd, Det gäller utrustning och hjalpmedel för navigation; hur man planerar och valjer vag; hur olika slags vind psverkar kursen; kompassens olika felkällor; ortlinjer genom kompassbaring, astronomisk observation (kortfattat), radiopejling, ekolod, consol; strategi för segling i oliks slags väder och vind; att segla utomlands ( inklusive oceansegling).

12 Boken, som främst är avsedd för seglare, avslutas med en bilaga, där man får en utförlig instruktion i hur man sjalv utför kompassdeviering genom rundsvangning och kompensering, Stilen är lättläst och personlig och med lite förkunskaper är innehållet mycket lättillgängligt, 31. Breide, Henrik: Astronomisk navigation och tidvatten : en handledning med övningsexempel. - Uppsala : Medborgarskolan, 1972, s, : ill, Större delen av boken upptas av astronomisk navigation och en mindre del av tidvatten, För bagge avdelningarna ges dels en schematisk framställning av teorin bakom beräkningarna och dels presenteras de oftast förekommande beräkningarna. Som allmän navigatorisk bakgrund förutsättes kunskaper motsvarande minst skepparexamen, m ag ra djupare matematiska kunskaper kravs ej men förståelsen av astronomisk navigation underlättas av viss insikt i sfarisk trigonometri, Detta ar dock inget krav, De mest elementära grunderna förklaras. Boken har mängder med instruktiva exempel och med viss ansträngning torde den kunna studeras p8 egen hand av den'som har förkunskaperna. 32, Gotter, Charles H,: The complete nautical astronomer. - London : Hollis & Carter, 1969, s. : ill, För den som är specialintresserad av astronomisk navigation, De astronomiska grunderna beskrives liksom teorien för nautisk astronomi, Man får veta om sextanten, nautikalalmanackan och andra hjälpmedel samt far utförliga anvisningar för hur man i praktiken utför astronomisk navigation, ~llsh, 1 Hitta till sjöss. - Stockholm : Rabh B Sjögren, 1965, - 99 s, : ill, 'Slitta till sjöss" kompletterar författarens tidigare utgivna bok "Hörkort till sjöss" (se nr 16) och ger p8 ett populart och lättfattligt satt många tips om kust- och skärgårdsnavigering. Författaren har gått in för att ta upp praktiska problem, som kan bli aktuella för fritidsskepparen, och ger lösningar baserade på mångårig personlig erfarenhet. Ingen direkt grundbok i navigation, men en utmärkt påbyggnad för den som har nybörjarboken bakom sig. 34, Grill, Claes: Navigera! Lathund ombord. - 2, uppl, - Stockholm : Proprius förlag, 1972, - 95 s. : ill, I Plirordet skriver författaren: "Det har Hr inte en bok för nybörjare, Om den hade varit det skulle den ha blivit mycket langre. Ett av fritidsnavigatörens problem ar ju att han har större delen av 8ret på sig att glömma bort de kunskaper han förvärvade eller friskade upp under förra båtsäsongen, Den här boken ar darför tänkt som en uppslagsbok i miniatyr för dem som nästan glömt vad det stod i l~roböckerna,~~

13 Lättläst och koncentrerat får har hade seglare och motorbåtsförare med förarintyget bekom sig en kortfattad repetionskure i bl,a, sjökort och.bestickföring; uträkning av distans, fart och tid; sjövägsregler och signaler; vader och vind; knopar, sakerhetsutrustning, signalflaggor, Ett sakregister underlättar bokens användning som uppslagsbok, 35, Haqstedt, Bertil: Anvisningar och hjälpmedel för deltagare i navigationstävlingar för motorbåtar / utgiven av Saltsjöns B6tförbund. - Ctockholn : utg,, 1971, - 36 s, : ill, Ur inledningen : "Den vanligaste tävlingsf ormen inom va-a skärgårdsområden ar orienteringstävlingen, dar det galler att med så konstant hastighet som möjligt köra en given vag (bana) från start till &l genom ett skargardsavsni tt, Meningen är att man i konkurrens med övriga deltagare skall uppöva och visa sin kunnighet att navigera i skärgården samt under tävlingen köra med den anmälda hastigheten, De båtägare som under några år ägnat sig åt sådana här navigationstävlingar finner snart hur nödvändigt det är att vara mycket noggrann vid banmätning och tidsberakning, Detta förtar många gånger trevnaden f själva skärg8rdsnavigeringen. Dessa anvisningar skall emellertid lämna rad och medel hur man med tabeller, diagram, matskalor 0.d. kan underlatta banmatandet och spara tid utan att noggrannheten blir namvart eftersattew 36, %borg, Oscar: Lärobok i navigation, Del II för skepparexamen omarbetade uppl, - Stockholm : Bergvalls, 1963, s, : ill,, kart,, tab. Denna andra del av "Lärobok i navigationv utgör ett komplement till den första delen beskriven ovan (se nr 201, Med den första delen som grund får man i den andra delen de kompletteringar som fordras för skepparexamen, Man f%r veta om rodrets och propellerns verkan, fflrfattningskunskap för sjöfolk, sjöräddning och livraddning, sjötermer, sjökort i Gauss' projektion jämte kort beskrivning av projektionsmetoden, 1960 Wrs jav vägs regler^ Ett utförligt kapitel tar upp olika typer av frggor med svar inför skepparexamen, Repetionsfrågor med svar efter varje kapitel, såsom i första delen, saknas i regel. Framstallningen ar mindre pedagogisk #n i första delen och illustrationsmaterialet något sämre, men innehållet torde gå att inhamta p8 egen hand, både när det gäller yrkessjamannen och den avancerade nö jesba tföraren, 37 Janhem, hke: Ratt och fel i sjölivet : en praktisk radgivare för båtfolk, - Stockholm : Bonniers, 1964, s, : ill, - (Uggleböckerna) En praktisk rgdgivare i de lagar och förordningar som gäller på sjön och som ar av speciellt intresse för fritidsskeppare, Det är väjningsregler, lanternsföring, sjötrafikförordningen, redaransvar, f6rsakringar, 88kerhetsföreskrifter, förarkompetena, rätt att ta hamn,

14 Sjalva lagtexterna har undvikits, men hänvisningar till berörda lsgparagrafer har gjorts, så att den intresserade själv kan sla upp dem, Tonvikten ligger på den praktiska tillämpningen av lagfrågor som är aktuella för båtfolket. 38 R~dholrn, Yngve: Läsa sjökort. - 2., aktualiserade uppl, - Stockholm : Bonniers, s, : ill., kart. - (Sesamböckerna) Den som vill tränga ner i skargårdskortets komplicerade information far har en detaljerad genomgzng. Med hjälp av sjökortsdetaljer och teckningar får man veta hur man tolkar sjskortets olika angivelser och mycket annat såsom olika slag av sjökort, sjökortens numrering, katalog över sjökort, båtsportkort och båtsportleder, skrivbordsnavigering. Hortfattad redogörelse över sjökortens framställning med sjömatning, ritningsarbete, tryckning, rättelsearbete etc, Olika publikationer med anknytning till sjökort gås igenom, En utmärkt påbyggnad i sjökortskannedom för den som har nybörjarkursen i navigation bakom sig, 39. Sammanstallnin~ av sjötrafikföreskrifter m,m, för fritidsbatar / utgiven av Kungl. Sjöfartsstyrelsen, - Stockholm : Kungl, Sjöfartsstyrelsen, 1962, - 58 S, En sammanst~llning av de viktigeste paragraferna för fritidsskepparen nar det gäller sjötrafikförordning, internationella sjev~gsregler och särskilda bestämmelser för sjötrafiken, Upptar också fordringarna för förarintyg och skepparexamen, sjöräddningens organisation och rekommmdationer för fritidsbåtars säkerhetautrustning, Något inaktuell med tanke på att 1972 års sjövtigsregle5 tillkommit. 40. Sjötrafikföreskrifter m,m. / utgiven av Sjöfartsverket. - 7, uppl. - Stockholm : utg,, 1976, - 99 s, En aktuell sammanställning över viktiga regler och lagar till sjöss, "Bör alltid finnas ombordft står det p8 omslaget, Inneh%ller med senaste andringar sjötrafikförordning; internationella sjövägsregler; ~Jötrafikkungörelse; sarskilda sjötrafikföreskrifter för Stockholms och Göteborgs skärgårdar m.m, ; f ordringarna för f örarintyg, skepparexamen och fartygsmekanikerexamen; Sjöräddningens organisation och arbetssatt med praktiska anvisningar för den enskilde; Sjöfartsverkets rekommendationer för fritidsbåtars säkerhetsutrustning m,m,; viktiga utdrag ur sjölagen; Sjöfartsverkets försäljningsombud, Ett tamligen utförligt register gör boken lätt att använda för den som inte ar van vid lagtexter. 41, Stora batboken : ett verk om fritid till ajöss / redigerad av Tom Selander. - Stockholm : Rabh 8 Sjögren, s, : ill, Tar upp det mesta om fritidsbåtar: nautiska termer, båttyper, batvard, utrustning, båtköp, navigation, vader, seglingsteknik och motorbåtsfarder, båtsport m.m.

15 Navigationskapitlet bhjar med ett avsnitt om terrest navigation där den erfarne navigationslararen Raoul Neveling med exempel htmtade ur sina loggböcker beskriver hur han praktiskt gått tillväga i olika navigeringssituationer, I dimna och storm, tidvatten och ström vid de mest skiftande kuster skildrar han sina personliga erfarenheter pi ett medryckande satt, Kapitlet avslutas med en kortfattad beskrivning av celest (=astronomisk) navigation som kan vara lämplig som en första introduktion, men ej ger tillräcklige kunskaper för att själv behärska konsten. Streiffert, Bo: Salta boken : tips till hands för segel- och motorbåtsskeppare, - Göteborg : Wezäta, 1966, -?B s, : ill- På omslaget står att boken kan tjäna som elementär lärobok i navigation för nybörjaren och som lathund för den mera erfarne, Som nybörjarbok ar den tveksam eftersom den är alltför koncentrerad, men för den som har grundläggande navigationskunskaper kan den vara en bra repetionskurs och uppslagsbok i båten, Alla sidor ar plastade med tanke på detta, Innehåll: sjökortet, utprickning, enklare navigation, s jövagsreglerna, manövertips, knopar, nödsituationer, SEGLINGS- OCH HAMUBECKRIVN INGAR 43, Aden, le: Seglarhamnar på Ostkusten : (Skagsham - Kråkelund) / 6ke och Sven A, Hansson. - Stockholm : Svenska Kryssarklubben, s, : ill,, kart, Sjökort för sjökort och från norr till söder beskrivs här alla småbåtshamar p8 Norrlandskusten, i Upplands skärgård, Stockholms skärgård, Södermanlands skärgård, Östergötlands. skärgård och Smålands skargård, Oversiktskartor, kartskisser och fokografier över hamnarna, Beskrivning över inseglingsförhållanden, förtöjnings- och ankringsmö jligheter, proviantering och ibland sevardheter och komunikationer. Positionsangivelse för varje hamn, Namnregister saknas, Duhs, Bernt: Våra fritidshamnar / Bernt Duhs och Tom Selander. - Z,, omarbetade och utfikade uppl. - Stockholm : Rabén R Sjögren, 1975, s. : kart, Kortf at tad beskrivning av sveneka hamnar lämpliga för sdbatar, Samtliga hamnar beskrivs, Från svensk-finska gränsen i norr till svensk-norska gränsen i väster, Även hamnarna p21 hand och i sjöarna Vanern, Vattern, Mälaren och Hjalmaren ar med, För varje hamn anges sjökort och position, hamnförhållanden, angöringsinstruktion, förnödenhets- och servicemöjligheter, sevardheter, Många kartskisser, Utförligt register,

16 45. Haztelius, Haj: Kattegatt - Skagerack : hamnar och leder på danska, norska och svenska kusten, - Stockholm : Bonniers, s. : ill,, kart, Den som seglar eller åker motorbåt på vattnen mellan Jylland, svenska västkusten och norska Sirlandet får här massor av detaljerad information, I översiktliga f arvattensbeskrivningar över respektive hau f år man generella upplysningar och tabeller med vattenståndsvariationer, distanser och radiofyrar. Därefter har kuststräckorna delats in i väl avgränsade avsnitt, som börjar med en allmän redogörelse över seglingsoch navigationsförhållanden längs kustetrackan och därefter följer beskrivningar över hamnarna i geografisk ordningsföljd. Dessa hamnbeskrivningar tar i tabellform upp vilka servicemöjligheter som finns, ger anvssningar om insegling och förtöjning, komunikationer, berättar om olika sevärdheter för båtturisten, I regel finns kartskiss över hamnen. Ett omfattande register gör boken användbar som uppslagsbok ombord och vid planering och för amatörer Sr den en utmärkt motsvarighet till officiella seglingsbeskrivningar av typen Svensk Lots, 46 Hartelius, Kaj: Tistlarna - Strömstad : leder och hamnar i Göteborgs och Bohusläns skargardar / Kaj Hartelius och Yngve Rydholm, - 5, uppl, - Stockholm : Bonniers, 1978, s, : ill,, kart, En farvattensbeskrivning fran Tistlarnas fyr sydväst om Göteborg upp till Strömstad och Kosteröarna i norr, Den börjar med nagra översiktliga kapitel om hur det er att segla eller åka motorbåt i Bohuslän med naturhamar, väder och vind, tidvatten och ström samt ett kapitel om fiske i Bohuslän, Därefter följer en genamgång av skärgården i form av en 1öpande kommentar till sjökortet, Farvatten och leder beskrivs noggrannt, Man berättar om naturhamnar och båthamnar, möjligheter att finna förnödenheter och vad som kan vara av kulturhistoriskt intresse på vägen, Stilen är Sattläst berättande och boken kan läsas som en ren reseskildring, men kan också vara en uppslagsbok med hjälp av det register över skärgårdsnamn som finns langst bak, Boken är illustrerad med mängder av fotografier och kartskisser, 47, Havs-Finlands fritidshamar, Meri-Suomen venesatamat / redaktör Aarre Kaisla, - Helsingfors : Finlands Turistförbund, 1971, s, : ill,, kart, Svensk och finsk parallelltext, Kortfattad information om gasthamnar, bransleförsörjning, Hvernattningshamnar, affärer, upptagning och sjösättning av båtar, sjöräddningsstationer, ajiiibevakningsstationer osv i Finska viken, i Ckärgårdshavet, på Aland, i Bottniska viken och Bottenhavet, Oversiktskartor och hamnregister,

17 48, Heimburq, Wolf Dietrich von: Rund Schweden : ein Filhrer fur Sportschiffer. - Bielefeld : Delius, Hlasing 8 Co, 1974, - S74 s, : kart. En utförlig och grundlig tysk reseguide för seglare och motorbåtsförare, I ett inledningskapitel ges allmänna informationer om svenska navfgationsförhållanden, Kanske inte så nödvändigt för den svenske lasaren som $art sig navigation på svenskt vis, Därefter följer emellertid en mycket instruktiv seglingsbeskrivning från Strömstad på västkusten till Stockholm på ostkusten, Öarna Gotland och Öland glöms ej bort, ej heller Göta kanal, Mälaren och Södertälje kanal, För varje sträcka ges detaljerade anvisningar för navigationen och varenda hamn, stor som liten, beskriva noggrannt, Över de flesta hamnarna finns kartskiss och navigationen vid inseglingen, tillgång till b8 tplatser, servicemöjligheter etc beskrivs utförligt. Göta kanalfararen får ocksa manga tips och den som seglar i svenska farvatten och kan lite tyska har har en utmärkt uppslagsbok att medföra ombord, Ett omfattande register gör boken lätt att använda vid Lex. planering av långfärd, 49 Janhem, Ake: Arholma - Landsort : leder och hamnar i Stockholms skärgård. - 7, bearbetade uppl, - Stockholm : Bonniers, 1973, s, : iii., kart, I inledande kapitel behandlas skärgårdens geografi, kartmaterial, utprf ckning, kommunikationer, friluftsområden, väder och vindar, f icke och strandrätt, Därefter följer sjökort för sjökort en farvattensbeskrivning som tar upp leder och oprickade vatten med tips om hamnar, förnödenhetsmöjligheter, natur- och friluftsreservat, kommunikationer och sevärdheter i historisk belysning, Mariga fotografier och kartskisser, Flytande, lätt kåserande stil gör boken tf l1 htressant lasning för den skärgårdsintresserade, förutom att den ar en utmärkt uppslagsbok i båten för navigatören, Utförligt ortnamsregister. 50, Janhem, bke: Landsort Jungfrun : leder och hamnar i ostkustens skärgard, - 5., bearbetade uppl, - Stockholm : Bonniers, 1976, s, : ill,, kart, En fortsättning på flirfattsrens farvattensbeskrivning ''Arholma - LandsortH, Har beskrivs farvattnen utmed Södermanlands, Östergötlands och Smålands kuster från Landsorts fyr i norr till 81; Jungfrun i söder, Boken är uppbyggd på samna sätt som ffarholma - Landsorttf och ger i princip samna information (se ovan nr 491, 51 Janhern, bke: Nya båtleder / fike Janhem, Stig Sandelin m,fl, - Stockholm : Specialtidninqsförlaget, 1974, - 71 s, : ill,, kart, - (Båtnytt, Handbok ; 4) Uppläggningen och innehallet i f8rdbeskrivningarna Hr sam som i W8ra basta båtleder" (se nr 52) och liksom i denna har materialet tidigare vari t publicerat i tidningen 88 tnytt, Nu beskrivs Stockhulms utskar-

18 gårdar, hand, Dalslands kanal, flinda kanal, Strömsholms kanal, Bornholm samt sex koncentrerat beskrivna fardleder från Grebbestad på Bohuslanskusten till Ulvöarna i norr, Därtill komner beskrivningar av 25 populära sommarhamnar med möjligheter till proviant, färskvatten, sevärdheter, kommunikationer, inseglingsförhållanden etc, 52 m Janhem, Ake: Våra bista båtleder / Ake Janhem, Lars H, Linden och Stig Candelin, - Stockholm : Specialtidningsfdrlaget, s, : illa, kart, - (Elåtnytt, Handbok ; 3) En artikelserie, tidigare publicerad i tidningen Båtnytt, som skildrar 12 fardleder genom kanaler och skärgårdar. Lederna ar ett axplock från hela Sverige - från Hunnebostrand i väster till Luleå i norr, Färdbeskrivningarna sker i form av resereportage med tips om navigation, hamar, bränsle- och provianteringsmöjligheter, sevärdheter m,m, Hartskisser och många vackra foton samt som bihang förteckning över vilka sjökort som lämpligen bör studeras tillsammans med fardbeskrivningarna, I bihanget finns också kartor och kortfattade beskrivningar av fortsättningen på vissa av färdlederna, 53 * Percv, Harriet: Aland : en bok för seglare och andra turister / Harriet och Gösta Percy, - Stockholm : Bonniers, 1964, s, : ill., kart, En seglingsbeskrivning i första hand lämpad för båtfolket, men &en med massor av tips för turister till lands, I inledande kapitel redogörs för de speciella seglingsvillkor som gäller för hand, om sjökort och farleder (med förteckning över beteckningar i Tincka sjökort samt fyrlista), om hands natur och dess växt- och djurvarld, Efter dessa inledningskapi te1 följer en beskrivning av bland socken f ör socken med början viisterifrån och med utgångspunkt i vattenvägarna, Med en personlig och kaserande stil ges information om seglingsförhållanden, hamnar (med hamnskisser) och allt av intresse för en turist, Det är kulturhistoria, fornlämningar, kyrkor, djurvärld, bebyggelse och mycket annat, Framställningen är illustrerad med fotografier, Roken avslutas med några kapitel om blands historia, dess sprakföxhallande, näringsliv, folktyper, livsstil m,m, Allra sist komner en koncentrerad sammanställning Över var man kan finna servicemöjligheter som affärer, apotek, bankkontor, lotsstationer, läkare, sjöräddningsstationer etc, Ortnamnsregister gör att boken kan användas som löpande handbok vid f arden,

19 54, Svensk Lots, - Stockholm : Sjöfartsverket. Del A: AllmSnna upplysningar, s, : ill,, kart,, tab, Del I: Svenska kusten vid Skagerack, Kattegatt, hesund och södra Östersjön s. : ill,, kart. Del i1 :. Svenska Östers jökusten Torhamsuddto - Simpnäsklubb, Gotland s, : ill,, kart. Del III: Svenska kusten vid filands hav, Oottenhavet, BotBenviken, , s. : ill., kart, Del IV: Segelbara inlandsfarvatten s, : ill,, kart, Del H:l: Svenska hamnar, , s, : kart. Del H:2: Svenska hamnar, , s, : kart. Svensk Lots som är den officiella svenska seglingsbeskrivningen utges av SJÖfartsverket och utkommer för närvarande med sex delar, Nya upplagor utkommer med olika ars mellanrum och årligen utges ett tillägg till varje del med samtliga ändringar efter bokens tryckning. Den allmänna delen, del A, innehåller upplysningar av allmän karaktär som inte har direkt anknytning till visst kustavsnitt, Man får information om ~Jak~rt, klimat och vaderlek, vindar, siktförhållanden, vattenstand, strömförhållanden, isförhållanden, geomagnetiska uppgifter, sjasäkerhetsanordningar som fyrar och sjömarken, utprickning i Sovjet och qrannlanderna, lotsväsendet, sjöräddningsväsendet, sjöfartsradio m,m. Delarna I-IV innehåller ledkartor som visar lotsledernas djup; uppgifter för genomsegling av större vatten; kustbeskrivning med uppgifter om inseglingsfärhållanden, ankarplatser, fartföreskrif ter, far jor, grund, utprickning, vattenstånd, kännemärken, strömförhållanden, lotshjalp, skisser eller fotografier över hur kusten ser ut i naturen från en viss biring; geomagnetiska uppgifter som kompasskontrollinjer och devieringsbanor, Utförligt register till varje del, I del H, slutligen, finns i alfabetisk ordning samtliga svenska hamnar beskrivna med uppgifter om djupgående, ka jplataer, kommunikationer, myndigheter, sjöräddning, farnödenheter, slipar, vattenstånd, Hartskisser över vissa av hamnarna, 55. Admiralty manual of navigation, - London : Her Majesty's Stationary Of f ice. vol, I: 1970, , : ill-, kart, vol, 2: 1977, s. :, ill,, kart., Den brittiska marinens officiella navigationshandbok som utkommer i kontinuerligt reviderade upplagor. Y tterliqare två volymer finns, men de upptar för marinen speciella problem och är inte tillgängliga för allmänheten. Första delen upptar terrester navigation inklusive radarnavigation, De teoretiska grunderna gas iqenom, alla slags nautiske hjälpmedel beskrivs noggrannt, den praktiska navigationen under olika slags f örhållanden q5s igenom med mängder av exempel. Framställningen är klar och lättillganglig och utmärkt illustrerad, tab.

20 Den andra delen upptar astronomisk navigation och meteorologi. Som appendix finns en sammanfattning av elementär trigonometri och utdrag ur nautikalalmanackan 1971 med erforderliga tabeller, Den astronomiska navigationen gås igenom med hjälp av rymdgeometriska skisser och många exempel på beräkningar, Meteorologiavsnittet -3r b1.a. illustrerat med åtskilliga fotografier av olika vaderf enomen och molntyper, För bagge volymerna galler att de är ovanligt lättillgängliga för att vara fackböcker för yrkesbefäl och amatörer med lite förkunskaper inom respektive typ av navigation kan ha utbyte av innehållet Ahrne, Gustaf: Radar ombord : av Kungl, Sjöfartsstyrelsen godkand läro- bok, - 2, uppl, 3, tro - Göteborg : Nautic, 1966, s, : illm En lärobok för sjöbefäl avsedd att tacka fordringarna för radarcertifikat, Framställningen är lämpad för självstudier med åtskilliga övningsexempel. Praktiska erfarenheter av radar måste dock komplettera det teoretiska innehallet, 57. Bollinq, Gert: Lärobok i navigation / utarbetad av Gert Bolling och Torsten Holm ; omarbetad av Carl-Eric Edberg, - 3,, omarbetade: uppl. - Härnösand : Hernodia, (560) 9, : ill. En lärobok för marinena undervisningsanstanstalter och sjbbefälsskolorna, Första upplagan utkom 1956 och grundade sig p3 tidigare läroböcker för sjöbefäl, Huvuddelarna ar terrester navigation, astronomisk navigation, kompasslära, nautisk meteorologi och oceenografi samt fartygets navigering, Sistnämnda del utgör en sammanfattning av den praktiska till$mpningen, Boken finns aven som särtryck utgivet 1970 på utbildningsförlaget. I detta särtryck finns ej kapitlen om nautisk meteorologi och oceanografi med, Boken är avsedd för yrkesnavigatörer och ger gedigna kunskaper i a ll slaga navigation med många exempel p8 beräkningar. Matematiska f0rku;iskaper krävs och detta tillsammans med bokens paragrafmassiga uppställning gör den föga lämplig för självstudium, 58 Bwditch, Iqathaniel: American practical navigato'r : an epitome of navigation / originally by Nathaniel Bnwditch, - Washington, DOC, : Defense Mapping Agency Hydroqraphic Center, Vol. 1: 1977 edition, 1386 s, : ill,, kart,, tab, Vol. 2: 1975 edition s, : ill,, tab, Detta amerikanska standardverk, ursprungligen utgivet 1802 av legendariske Nathaniel Bwditch ( ),utges kontinuerlf gt i ständigt aktualiserade utg8vor. Amerikanska marinen svarade fur utgivningen , varefter Defense Mapping Agency Hydrographic Center Övertog ansvaret,

Sjötrafikföreskrifter m.m.

Sjötrafikföreskrifter m.m. Sjötrafikföreskrifter m.m. Internationella sjövägsreglerna Sjötrafikförordningen och sjötrafikkungörelsen. Utprickning och sjövägmärken. Utmärkning av fiskeredskap. Utbildningskrav för förarintyg och kustskepparintyg,

Läs mer

Lathund för rapportskrivning

Lathund för rapportskrivning Lathund för rapportskrivning Magnus Merkel, Ulrika Andersson, Malin Lundquist och Britta Önnegren Linköpings universitet Linköping 2006-01-20 Omslagsbild: Lat hund. Källa: Ulrika Andersson. Sammanfattning

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport Version 2.9, maj -03 Att skriva en rapport Sammanställd av Maria Björklund och Ulf Paulsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT...1 2 EN AKADEMISK RAPPORT...2 2.1 KRAV PÅ ETT AKADEMISKT ARBETE...

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

ATT SKRIVA BRA RAPPORTER

ATT SKRIVA BRA RAPPORTER HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för ekonomi och teknik 2006-08-28 Gunnar Weber ATT SKRIVA BRA RAPPORTER Gunnar Weber Att tänka på inledningsvis 1 Vem skall läsa rapporten och varför? 1 Hur lyckas jag med

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Bygg själv Eder båt.

Bygg själv Eder båt. Bygg själv Eder båt. Handbok i enklare båtbyggeri Praktisk hjälpreda vid byggandet av allmogebåtar och enklare farkoster, försedd med originalteckningar och illustrationer. av JOHN SVENSSON fd skeppstimmerman

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

Matematik utan bundenhet till läromedel

Matematik utan bundenhet till läromedel Maria Thunholm och Annika Bergehed Matematik utan bundenhet till läromedel Ett förändrat arbetssätt i matematik på Folkparksskolan Rapport till Gudrun Malmers stiftelse INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND 2

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Om utvärdering och dess kvalitetshöjande roll i undervisningen av elever med annat modersmål än svenska

Om utvärdering och dess kvalitetshöjande roll i undervisningen av elever med annat modersmål än svenska Om utvärdering och dess kvalitetshöjande roll i undervisningen av elever med annat modersmål än svenska Det svenska skolsystemet har allt sedan Sverige på 1960-talet blev ett invandringsland på olika sätt

Läs mer

KAN KONJUNKTURLÄGET FÖRBÄTTRAS MED HJÄLP AV EN SKRIVHANDLEDNING?

KAN KONJUNKTURLÄGET FÖRBÄTTRAS MED HJÄLP AV EN SKRIVHANDLEDNING? STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Språkkonsultlinjen KAN KONJUNKTURLÄGET FÖRBÄTTRAS MED HJÄLP AV EN SKRIVHANDLEDNING? en studie av Konjunkturinstitutets interna skrivhandledning Sara

Läs mer

Lärdomäner. om utbildning vid behov

Lärdomäner. om utbildning vid behov TRITA-NA-D9908 CID-50, KTH, Stockholm, Sweden 1999 Lärdomäner om utbildning vid behov Mats B. Andersson Mats B. Andersson Lärdomäner om utbildning vid behov Report number: TRITA-NA-D9908, CID-50 ISSN number:

Läs mer

EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION

EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION EN TOLKNING AV MÅLEN MED DEN SVENSKA GYMNASIEMATEMATIKEN OCH TOLKNINGENS KONSEKVENSER FÖR UPPGIFTSKONSTRUKTION Torulf Palm Ewa Bergqvist Ingela Eriksson Timo Hellström Carl-Magnus Häggström Pm nr 199,

Läs mer

Laborativ matematikundervisning vad vet vi?

Laborativ matematikundervisning vad vet vi? Laborativ matematikundervisning vad vet vi? Elisabeth Rystedt & Lena Trygg A good vehicle, however, does not guarantee the right destination Liping Ma Typografi: Åsa Dahlberg, NCM Göteborgs universitet

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

Om undervisning på engelska

Om undervisning på engelska Rapport 2010:15 R Om undervisning på engelska några bidrag från en konferens www.hsv.se Rapport 2010:15 R Om undervisning på engelska några bidrag från en konferens Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman. Skolspråk och lärande

Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman. Skolspråk och lärande Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman Skolspråk och lärande Guider och handböcker 2013:5 Anna Slotte-Lüttge & Liselott Forsman Skolspråk och lärande Utbildningsstyrelsen och författarna Guider och handböcker

Läs mer

Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning Årgång 132 2011. Svenska Litteratursällskapet. I distribution: Swedish Science Press

Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning Årgång 132 2011. Svenska Litteratursällskapet. I distribution: Swedish Science Press Samlaren Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning Årgång 132 2011 I distribution: Swedish Science Press Svenska Litteratursällskapet REDAKTIONSKOMMITTÉ: Göteborg: Stina Hansson, Lisbeth Larsson

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Att skriva en god rapport

Att skriva en god rapport Institutionen för Teknik och samhälle Att skriva en god rapport Hjälp och stöd för examensarbeten, rapporter och inlämningsuppgifter 2011 Version 2 April 2011 Teknik och samhälle Framtagen av Koglin, Adell

Läs mer

Läran och förbunden och kyrkans historia

Läran och förbunden och kyrkans historia Läran och förbunden och kyrkans historia S E M I N A R I E T LÄRARENS HANDLEDNING Läran och förbunden och kyrkans historia Lärarens handledning Utarbetad av Kyrkans utbildningsverksamhet Utgiven av Jesu

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Klarspråkstestet: rapporter Kommentarer och exempel

Klarspråkstestet: rapporter Kommentarer och exempel Klarspråkstestet: rapporter Kommentarer och exempel Innehåll Målgrupp och syfte...4 Skriv ut målgrupp och syfte i rapporten...4 Innehållet... 5 Att välja innehåll... 5 Dispositionen...6 Välj en ändamålsenlig

Läs mer

Fysik utan dragningskraft

Fysik utan dragningskraft Kvalitetsgranskning Rapport 2010:8 Fysik utan dragningskraft En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i grundskolan Skolinspektionens rapport 2010:8 Diarienummer 40-2009:1000 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer