Tab. N:o 195. Helsingfors stads kapitaltillgångar år 1901.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tab. N:o 195. Helsingfors stads kapitaltillgångar år 1901."

Transkript

1 i Tab. N:o 195. Helsingfors stads kapitaltillgångar år Saldo den 1 Januari Afgått Tillkommit Saldo den 31 December i år 1901 år i I. Byggnader och bebyggda fastigheter 7,852, , ,743,354 78! IL Jordlägenheter utom staden 880, ,000 III. Värdet af stadens utarrenderade jord 3,466, ,724 3,845, IV. Till försäljning disponibla tomter 2,491, , ,380, V. Icke förfallen löseskilling för försålda tomter och byggnader 1.537, , , ,093, VI. Vattenledningens kapitalvärde 3,089, , ,237, VII. Gasvärkets kapitalvärde 590, , , VIII. Inventarier 1,226, , ,258, Summa Smf 21,134, , ,172, ,036, i Källa: Drätselkontorets berättelse öfver stadens bokslut.

2 220* 221* Tab. N:o 196. Helsingfors stadskassas inkom- ster och utgifter åren 189S Inkomster: 103, , , , , , , , Stadens fasta egendom 222, , , , , , , , Inkomstgifvande rättigheter , , , , Diverse och inkomster utom 156, , , , Ersatt inkvartering 249, , , , , , , , , , , , Gasvärket 902, , ,176, ,188, ,000 l ) 1,438,630 3 ) 904, Summa 3,062, ,861, ,544, ,562, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,337 2, , , , , ,003, ,048, ,062, , , , , , ,383,919*) , , , , , , , , , , , , , , , ,172, ,240, ,247, ,339, ,724, ,771, , , , ,599, ,814, ,500 3,729, ,211, ,891, ,930, ,554, ,145, Utgifter: 467, , , , , , , , , , , , , , , , Brandvärket 83, , , , , , , , Sundhets- och sjukvården... 78, , , , Fattigvården 250, , , , , , , , Staden åliggande allmänna onera 260, , , , , , , , Saluhallen 8, , , , Stadens jordlägenheter 513, , Allmänna arbeten 778, ,187,818*; 84 1,074, ,271, , ,755 14, , Diverse o. utgifter utom budgeten 208, , , , Summa 3,420, ,891, ,339, ,163, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,526, ,514, ,561, ,025, , , , , , , , , , , ,251,536*) , ,447, ,719, ,802, ,156, ,457, ,018, l ) 1892 års obligationslån. 2 ) Ingå hamnbyggnadsarbeten. j*) Å 1892 års obligationslån byggnader m. m. Fmk 76, ) Däribland indragna fjärde serien af 1898 års 3y 2 % obligationslån Fmk 861,960: ; å lånen för inköp af Gumtäckt Fmk 500,000:, samt å lånet för Maria sjukhusets Fmk 994,000. Källa: Drätselkontorets berättelser öfver stadens bokslut.

3 222* Tab. N:o 197. Helsingfors stads consoliderade gäld åren O b l i g a t i o n s l å n Saldo Saldo den Amortering den 1 januari 31 december S v i om /o Chausséeobligationslånet af år ,000 60,000 3,6 Vattenledningslånet af år ,256,700 24,600 1,232,100 5 Nybyggnads- och regleringslånct af år ,022,000 49, ,000 4,5 Obligationslånet af år ,354,000 22,000 4,332,000 4,5 Obligationslånet af år ,962,500 19,500 2,943,000 3,5 Obligationslånet af år ,000,000 15,000 2,985,000 4 Summa år ,655, ,100 12,525, ,655,200»!899 10,760,100 _ 1898 _ 9,871, ,455, ,585,300 ' ,223, ,412, ,348, ,447,274 17» 1891 _ - - 5,027, ,870, ,130, ,192,408 58» ,234, ,285, ,318,369 64, ,363,064 66» ,377,462 85» ,391, ,055, ,339, Källa: Drätselkontorets berättelser öfver stadens bokslut.

4 223* Tab. JY:o 198. Helsingfors stads utgifter och inkomster år 1901, jämförda med fastställd stat. Utgifter. Anslag enligt stat Kostnad enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget I. Stadens skulder. A lånet för chausséerna, ränta amortering A vattenledningslånet af år 1876, ränta.... amortering eventuel kursförlust å utlottade i stadskassan inneliggande obligationer... A nybyggnads- och regleringslånet af år 1882, ränta amortering A obligationslånet af år 1892, ränta amortering provisioner och kursdifferenser A obligationslånet af år 1898, ränta amortering provisioner och kursdifferenser A obligationslånet af år 1900, ränta amortering provisioner och kursdifferenser Ränta m. m. å lån eller kassakreditiv 2,160 6,000 62,220 24, , , ,435 22, , ,500 1, ,000 15,000 1,000 60,000 2,160 6,000 62,220 24, ,887 49, ,435 22, ,687 19, ,000 15, , II. Stadens exnbetsvärk. Magistraten och Rådstufvurätten, aflöningar. renskrifning af protokoll i bemstälda mål samt åt aktörerna expenser 206,850 1,700 14, , , III. Kommunalförvaltningen. Stadsfullmäktiges kansli Drätselkammaren, aflöningar expenser... Drätsel kontoret, aflöningar arvode för debetsedlars kringbärande.. expenser Trafikkontoret, aflöningar arvode för erhållande af dagliga uppgifter från Tullkammaren hyra för magasin mätare arvoden expenser Hamnkontoret, aflöningar expenser Byggnadskortoret, aflöningar extra ingeniörs- och ritarebiträden... skogs vaktarebiträden och skogskultur.. material och handtlangaredagsvärken vid mätningar expenser 12,400 29,400 10,000 40, ,500 3,500 31, ,500 33, ,130 8,000 2,000 5,000 1,500 13,989 29,385 9,904 40^ ',557 30, ,617 31, ,129 7,382 1,338 5,467 1,994 1,162, , ,486 40

5 224* Anslag enligt stat Kostnad enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget 1,162, ,143,295 3, Trädgårdsnämnden Taxerings- och pröfningsnämnderna Förmyndarenämnden Näranden för arbetareangelägenheter Uppfostringsnämnden 7,000 4, ,000 4,621 1, , IV. Gatubelysningen. Gasbelysningen Petroleumbelysningen Elektrisk belysning 102,900 77, ^431 6,313 2, V. Brandvärket. Ailöningar och andra förmåner Brandstallet Eldning och belysning Redskap och inventarier Diverse Anslag åt frivilliga brandkåren 77,160 8,940 10,580 9,100 3,350 5,000 74,797 8,819 11,431 9,107 3,343 5, VI. Polisinrättningen. Ailöningar Polisvård å Forsby hemman Polisstallet Hyror, ved och lyse Diverse 339,460 1,470 6,800 23,000 40, ,126 1,354 7,398 22,369 39, VII. Sundhets- och sjukvården. Läkarepersonal Hälsovårdsnämnden Maria sjukhuset, icke epidemiska afdelningen epidemiska afdelningen ekonom ieafdelningen installation af elektrisk belysning... Kolerabaracker Poliklinisk ögonafdelning Sjukstuga i Sörnäs Barnpoliklinik i Bärghäll... Hälsopolisen Besigtningsbyrån Undersökningsstation för lifsmedel Desinfektionsinrättningen Köttkontrollstationen Obduktionshuset 40,640 6,400 29,650 19,750 80, , , ,500 15,200 6,660 5,900 2, ,059 7,223 31,924 21,217 82,461 8,750 1,930 9,804 2,500 16, ,448 5,900 2,045 7, , , , , ,132, ,106, , ,270 67

6 225* Fortsättning. Anslagenligt stat Kostnad enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget , VIII. Fattigvården. Fattigvårdsstyrelsen Fattiggården Arbetsinrättningen Dårvårdsanstalten, Understöd och kostnader för fattiga utom inrättningarna : för utackorderade fattiga sjukvård dårvård läkemedel direkta understöd Diverse 16,300 70,120 22,140 37,460 71,000 7,000 22,000 5,000 40,000 4, ^500 26,364 39,863 68, ^390 5,040 42,650 3,872 l ,224 2, , ,650 IX. Undervisningsväsendet. Navigationsskolan Handtvärksskolorna Handelsläro värken Uppfostringsanstalten för andesvaga barn... Folkskolorna, aflöningar hyror för skollokaler undervisningsmaterial material för handarbeten ny skol mö bel och reparation af gammal.. ved och vedhuggning belysning beklädnadshjälp åt fattiga elever, hemmahörande i staden renhållning annonser, blanketter, annat tryck och oförutsedda utgifter underhåll och reparationskostnader för skolornas gårdar och lokaler bidrag till pensionering af landets folkskolelärare personal Folkbibliotek och läsesalar Asvler för vanartade barn 3,600 80,722 10,000 4, , ,000 8,000 5, ,000 9,700 14,000 2,500 14,000 7,687 45,090 16, ,565 51,177 10,000 2, ,579 25,120 5,632 1,603 9,238 24,175 12,366 11,317 14,051 3,309 16,719 7, '834 1,238 3,175 1, , , , X. Staden åliggande allmänna onera. Skjutshållning Kronoutlagor.. Inkvarteringskostnader Inkvarteringsnämnden 3, ,541, , ,073 7, , ,459, , ,446 ^ 29

7 226* Anslag enligt stat Kostnad enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget 3,541, ,459, , , XI. Vattenledningen. Förvaltning och drift. Aflöningar , Driftkostnad för pumpvärket 6,000 9, , D:o för filtra 10,000 10, Aflåsning och kontroll af vattenmätare 6,800 7, Mätningar och undersökningar för utvidgningar 1,500 1,500 Brandförsäkringspremier 1,000 1, Arrende för skyddsområde vid Vanda å D:o för Broholmen i Gammelstaden Hyra för vattenledningskontorets lokal jämte städning och belysning 1,800 1, Expenser 2,500 2,500 _ Kostnader för distribuering och indrifning af debetsedlar och räkningar D:o för hästhoarnas skötsel 2,400 2, D:o för privata anslutningar och uppsättningar 25, , , Underhåll och remont. Remont och underhåll. af vattenledningens byggnader, hägnader, dammar, maskiner och rörnät , , Reparation och justering af vattenmätare... 3,000 3, Nybyggnad. Tillbyggnad af vattenborgen i Djurgården, en del af totalkostnaden, Fmk 147,000:.. 80,000 80,000 Utsträckning af rörnätet samt inköp af vatienmätare. Vattenledning under Gökens gränd från 0. Chaussén till adr. N:o 3 6,700 6,700 Vattenledning under Malmgatan och Lappbrinken från adr. N:o 24 till Lappviksgatan 6,100 6,100 Vattenledning under Alp gatan från Kristinagatan till adr. N:o 23 3,300 3,300 Vattenledning under V. Prest- och Castrénsgatorna till Kristinegatan 7,900 7,900 Inköp af vattenmätare 8,000 8, Diverse mindre arbeten. Vattenposter vid Magasinskajen 3,000 3, XII. Saluhallen 7,350 6, _ ,773, ,799, ,83o ,56867

8 227* Anslag enligt stat Kostnad enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget 3,773, ,799, , XIII. Stadens jordlägenheter. Gumtäckt, förvaltningskostnader m. m. M ej lans, utskylder m. m 6, , XIV. Allmänna arbeten. l:o. Byggnader och lägenheter. a) Remont ock underhåll. Snötransport m. m. från stadens gårdar... Ny inredning till köket i brandverkshuset... Inredning af stall för polisens behof i gården Nio 22 vid Aloxandersgatan Skjul i samma gård för undersökningsstationen för lifsmedel Diverse reparationer 4,300 2,210 3,300 2, ,085 2,193 5,518 38, ,218 9,999 b) Nybyggnader. Uppförande af ett öppet varuskjul å Skatuddskajen Uppförande af en pissoar å Sandvikstorget.. Uppförande af en vaktstuga för hamnbetjäningen å Sandviks molon Nytt folkskolehus å villan Vallgård Tillskottsanslag för uppförande af det nya tull- och packhuset å Skatudden 100,000 2, ,500 22,000 96,854 1, ,500 22, :o. Gator och allmänna platser, a) Remont och underhåll. Stensättning med La nubbsten i asfalt af stadens andel af Östra Henriksgatan emellan Norra Esplanad- och Alexandersgatorna l ) Stensättning med I:a nubbsten i asfalt af stadens andel af Brunnsgatan mellan Mikaelsoch Hagasundsgatorna Stensättning med I:a nubbsten i asfalt af stadens andel af Södra Esplanad gatan och Skilnadstorget utmed kvarteret N:o 50 i tredje stadsdelen.. Stensättning med La nubbsten i asfalt af stadens andel af Vestra Kanalkajen från Skatudds bron till Alexandersgatan ,000 19,000 18, ,656 13,115 15,790 5,450 4,254, ,272, , ) Utfördt enl. Stadsfullmäktiges boslut af 12 / i st. f. i budgeten upptaget anslag för stensättning med La nubbsten i asfalt af stadens andel af Unionsgatan invid Kaisaniemi park.

9 228* Anslag enligt stat Kostnad enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget 4,254,819 i 21 4,272,195 i ,636 ( ,259 l. 14 Stensättning med I:a nubbsten i asfalt af Salutorget från obelisken till Helenegatans östra gränslinie 25,400 25,324' 72 75: 28 Förarbeten för ombyggnad af Långa bron , ,000 Diverse reparationer 12,000 12,055: 21 55! 21 b) Nyanläggningar. Stensättning med fältsten af stadens andel af Kronbärgsgatan från Västra Hamn- till Ankargatan 4,950 4, Stensättning med fältsten af en 18 meterbred körbana å Myntkajen utmed kvarteren N:ris 187 & ,300 19, Stensättning af en del kajen vid tull- och packhuset å Skatudden 22,400 16, , Stensättning med fältsten af en 15 meter bred körbana å Dockstorget längs hamnbanan från Sandviks södra kaj till Sjömansgatan , Järnvägsspår å Skatudden 25,700 22, , Komplettering af fyllningsarbetena å Skatudden 30,000 29, Planering af Skatuddsgatans norra del mellan tomterna N:ris 5 och 7 vid Lotsgatan... 2,500 2, Planering af Malmgatan från adr. N:o 24 till Lappviksgatan , Planering af Lappbrinken 8,400 7, Planering af Gökgränden 3,900 5, , Planering af Alpgatan utmed tomterna N:ris 17, 19 och 21 15,000 11, , Planering af Castrénsgatan från Kristine- till Vestra Prestgatan 16,200 15, Planering af Vestra Prestgatan från 4:de linjen till Castrénsgatan 15,400 15, :o. Kanaler och afloppsdiken. a) Remont. och underhåll. Kompletteringsarbeten 3,00C I Ersättning med glacerade lerrör af träkanalen 2, _ under Hagnäs torg från Broholmsgatan till hufvudledningen under torget 3,90C > 3/73C >54 16S»46 Ersättning med glacerade lerrör af träkanalen under Kasärngatan från adr. N:o 21 till adr. N:o 25 1,80C > 1,60C >97 Omläggning af kanalen under Mikaelsgatan 19S >03 från adr. N:o 2 till Alexandersgatan... 2,00C ) 2, i 30 Omläggning af kanalen under Alexandersgatan från Mikaels- till Glogatan 4.30C > 4, t 42 Diverse underhåll 12,00( ) 16,35? ,35c i 34 4,692,96 ) 21 4,501, , ,779 l 4

10 229* Anslag enligt stat Kostnad enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget b) Nyanläggningar. Kanal under Malm gatan ocli Lappbrinken till Lappviksgatan Kanal under Alpgatan från adr. N:o 23 till Kristinegatan Kanal under Vestra Prest- och Castrénsgatorna till Kristinegatan Tillskottsanslag för kanalarbeten i ll:te och 12:te stadsdelarne 4: o. Vägar, 4,692, ,501,621 : ,431 : , ,600 5, , ,000 2, ,500 5, , ,100 12,100 " a) Remont och underhåll. Diverse reparationer 10,000 9, :o. Chausséer. a) Remont och underhåll. Diverse underhåll 15,000 16, , :o. Hamnar, a) Remont och underhåll. Nedfartsbroarna till isarna jemte stängsel vid kajerna Muddring i hamnarna Remont af ånggrabbens pråm Omläggning af planklocket å Magasinskajen. Remont af f. d. afstjälpningsbryggan vid Skatuddens norra strand Ombyggnad af en del af Södra Kaj armen invid visitationspaviljongen Diverse reparationer 2,000 5, , ,000 19, ,000 4, ,000 9, ,400 5, ,100 3, ,000 14, , :o. Planteringar, a) Remont och underhåll. Underhåll af planteringar och trädskolor.. Underhåll af hägnader b) Nyanläggningar. Observatoriibärgens planering Nedgången från Observatoriibärgen till Bergmansgatan 47,000 i , ,700 i 2, ,000 i _ 10, i IS»40 1 4,860,819 ' 21 4,680, ; 832[ ,637(79

11 230* Anslag enligt stat Kostnad enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing anslaget å Planeringsarbeten i Brunnsparken Planeringsarbeten i Kaisaniemi Nyanläggning af planteringen vid Gamla Kyrkan.... Två vattenposter å sportplanerna i Kaisaniemi och en springbrunn i svandammen Anordnande af kälkbanor 4,860, ,680, , , ,000 6, , ,000 5, ,000-3, ,300 7,300 1, :0. Renhållningsväsendet. Underhåll af afstjälpningsplatser och bryggor. Vakters aflöning Renhållning af latriner och pissoirer Renhållning af stadens allmänna platser och gatuandelar Bevattning af stadens centrala gator... Renhållning af Brunnsparkschausséerna... Renhållning af chausséerna Renhållning af vägar Rengöring af isarne Renhållning af båthamnar 2,800 2, ,200 4, ,000 15, , ,000 45, , ,000 13, , , _ ,000 19, , ,000 7, ,500 1, :o. Arbetsredskap. ~ Diverse inköp och remont 7,000-7, : o. Diverse. Underhåll af klappbryggor, vedmått, lyktstolpar m. m 6,000 10, , XV. Pensioner 10, , XVI. Diverse. För revision af stadens räkenskaper... Bränsle Belysning För stormvarningstelegram Brandstodsafgifter Anslag åt mantalsskrifvaren Anslag för byggnadsinspektör Arvode åt en elektrotekniker Arvode åt 2:ne fiskeritillsyningsmän För öfvervakande af virkesflottningen i stadens hamnområde För uppsikt öfver varuskjulet Utskrifning af vallängden jämte register därtill Anslag till juridiskt biträde åt obemedlade.. Anslag till Fängelseföreningens skyddsherbärge 4,100 4,100 10, ,000 5, , ,000 9, , ,000 3,0001 2,400 2,400 \ 1,500 1, i > 1, , , ,498 > ,055, ,882, , ,703 74

12 231* Anslag enligt stat Kostnad enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget 5,055, ,882, , Inventarier till särskilda stadens hus, remont och komplettering Telefonafgifter Anslag för isobservationer För kontroll öfver efterlefnad af förordningen angående hundskatten Signalering af middagstimmen Anslag för folkräkningen år 1900 Afkortning och restitution å uttaxerade medel och andra inkomster 6,500 4,500 1, ,000 30,000 4,917 4,091 1, ,632 40,905 2,632 10,905 För oförutsedda behof enligt stadsfullmäktiges bestämmande: III. Kommunalförvaltningen. Anslag för kassör vid hamnkontoret 1,000: - 1,000 V. Brandverket. Anslag till resestipendier åt brandmästarena G. Wasenius och O. Ekman 900: 900 Yl. Polisinrättningen. Polisstallet 1,500: Polisinrättningens diverse utgifter. 500: 1, VII. Sundhets- och sjukvården. Maria sjukhusets ekonomie af delning 9,000: Helsopolisen 500 Anslag för provisoriskt tyfuslasarett 8,500; IX. Undervisningsväsendet. Handtvärksskolorna 2,805: Anslag till resestipendier åt folkskolelärare för studium af gymnastik och lekkurser i utlandet 400: 9, , , XI. Vattenledningen. Driftkostnader för pumpverket... 3,000: Anslag för inköp af en källare å Broholmen i Gammelstaden : 3, ,110, ,948, ,675 02

13 232* Anslag enligt stat Kostnad enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget 5,110, ,948, , , XIV. Allmänna arbeten. Förarbeten för Långa brons ombyggnad 6,503:50 Anslag till kostnader för Tölö stadsdel 17,232:45 6, , XV. Pensioner. Anslag till gratifikation åt enkefru J. K. Melan... o 500: Anslag till pension åt folkskoleinspektorn V. Öbberg 1,500: 500 1,500 XVI. Diverse. Anslag till rese- ocb representationskostnader vid friherre A. Nordenskiölds begrafning 1,300:83 Anordnande af en enquete rörande arbetarebostadsförhållandena.. 2,500: Anslag för inköp af 100 exx. af Helsingfors stadsplan 300: Anslag för utförande af ordföranden för stadsfullmäktige L. Mechelins porträtt... ; 3,295: Anslag för inköp af vågar och handkärror till det nya varuskjulet. 6,000: 1, , ,295 6,000 Smf 67,736:78 50,000 17, Från föregående år balanserande konti. Pissoir invid Nya kyrkan Arbets- och fattiggården, tillbyggnad till sjukhuset 948 Saluhallens yttre och inro målning Utgifter i staten ej observerade. Utskylder till Helsinge kommun ,160, ,018, , , Saldo till , Summa 37nf 5,160, ,822, , ,315 61

14 233* Beräknad inkomst enligt stat Inkomst enligt böckerna Brist Öfverskott Inkomster. Disponibel behållning från föregående år. 120, , I. Räntor. A vattenledningslåneobligationer A chaussée-obligationer A tomtlösen A donationsfonder, hvilkas räntor tillfalla staden Diverse räntor Dividend å aktier 17,000 1,900 42, ,000 16,717 2,001 75,220 15,738 78,612 7, ,055 II. Tomtlösen. Försäljning af tomter och amortering af köpeskillingen för försålda tomter 25, , III. Stadens fasta egendom. a) 1läntor från donerade hemman.. 1,800 1, b) Stadens afhysta område. Arrenden för byggnader och tomter samt utarrenderade mindre platser inom stadens plan Arrende för jordlägenheter, villaområden och smärre platser utom stadens plan Arrenden från Brunnsparksområdet Hyra för försäljningsplatser å Salu- och Kasärn torgen Hyra för lokaler i gården N:o 3 vid Sofiegatan Hyra för lokaler i gården N:o 6 vid Bärgmansgatan Diverse hyror Hyra för bodar och diskar Hyra för stånd i Saluhallen. Simhusafgifter Fiske vattensaf gifter Hötägt och mulbetesafgifter Tillfälliga arrenden och planhyror 15, ,000 14,600 18,000 5,500 6,000 3,500 4,500 40, , , , , ,279 6,241 3,640 4,592 40,443 2,047 1, , , c) Stadens jordlägenheter. Grej us, arrende Gumtäckt, d:o Mejlans, d:o Reimars, d:o Mejlans, amortering å köpeskillingen för byggnader 2,400 27,000 6, , , ,347,962 3, ,

15 234* Beräknad inkomst enligt stat Inkomst enligt böckerna Brist Öfverskott 582, , IV. Tomtören 2,600 2,709 V. Inkomstgifvande rättigheter. Tolag för till Helsingfors destinerade varor.. Tolag för till Helsingfors sjöledes inkommande varor, destinerade till uppstad Trafikafgifter Mätningsafgifter Magasinshyra Hamnafgifter Broafgifter Ly ftkransaf gifter Ballastafgifter Yägningsafgifter Afgifter af utländingar för försäljning af matvaror vid mast Bilj ardafgifter Bouppteckningsprocenter, stadens andel.... Bouppteckningsprocenter, stadens fattiges andel Kollektmedel Diverse böter Arrende för Gammelstads kvarnen Börsprovision 240,000 9, ,000 1,500 2, ,000 9,000 1, ,000 3, ,000 8, , ,557 5, ,502 1,565 3, , i;ooo 149 2,810 4, , , ,442 3,032 34,497 24, VI. Diverse. Personel fattigafgift För sjukvård i Maria sjukhus Inkomst från desinfektionsinrättningen För desinfektion i hemmen Fattighjons arbeten Inkomst från arbetsinrättningen.tordafkastning från fattiggården Ersättning för underhåll af fattiga Elevers i folkskolan afgifter Elevers i folkskolan handarbeten Ersättning för i as3 r ler underhållna barn... Boklån Hundskatt.. Afgifter från klosetterna Bidrag till underhåll af Riddarhusskvären... Bidrag till underhåll af planteringarne kring Ständerhuset.... Bidrag till underhåll af planteringen kring Ateneum Bidrag till underhåll af planteringen vid Gamla kyrkan. 32,000 12, , , ,000 36,655 14,054 1, ,350 1,065 10, ,335 17,720 6, , ,636,128)10 2,374, ,927142

16 235* Beräknad inkomst enligt stat Inkomst enligt böckerna Brist Öfverskott 1,686, ,374, , Bidrag till gatubelysningen af Finlands Bank 275: af Ständerhuset 525: Vederlag för staden frångångna bötesandelar (inel. stadskamreraren och stadskassören tillhörande bötesandelar) Inkvarteringen ersättes enligt K. Förordningen af den 18 januari 1882 af Kronan, enligt tariff, med 800 6, , , , VII. Statsbidrag. Till folkskolorna Till Polisinrättningen Till gatubelysningen Till Brandvärket Tull- och källarfrihets ersättning Stadens andel af bränvinsskatten 165, , ,170 21, , , J70 21, , ,250 VIII. Vattenledningen. För vattenförsäjlning Hyror för vattenmätare V attenafgifter från hästhoarne Förhöjning för sentida inbetalning af vattenkonsumtionsafgifter Ersättning för värkstälda anslutningar m. m.. Arrendenden för vattenledningens jordområde. 378,000 22,000 1, , ,694 1, , IX. Belysningsvärket. Vinst af gasvärket 55,000 24, , X. Lån. Lån på längre återbetalningstid än två år för: Förarbeten i och för Långa brons ombyggnad, eventuelt Vattenledningens utsträckning Tillbyggnad till vattenborgen Folkskolehus å Vallgård, eventuelt 200,000 32,000 80, , , ,000 XI. Uttaxering. Det belopp, som ytterligare erfordrades och och skulle hos kommunens skattskyldige medlemmar uttaxeras, utgjorde 1,770, ,771, ,160,205 i 5,800, ,277 18

17 236* Beräknad Inkomst inkomst enligt Brist Öfverskott enligt stat böckerna Från föregående år balanserande anslags belopp, hvilka ej kommit till användning och inbesparats. 5,160, ,800, , , Alexandersgatans stensättning Stensättning af och spår å platsen för de gamla 1, , magasinerna vid Badhusgatan Planering af statsvärkets tomt vid Fredriksgatan , Undersökning af vattendjup- och grundförhållandena i norra och södra hamnen _ ! Saluhallar, ritningar och undersökning af platser i Sörnäs strandvägs järnvägsspår 11, Inkomster ej i staten observerade. Vanhäfd å Taipale Præskriberade kuponger Polismanskapets beklädnadsfond 7, , Summa Smf. 5,160, ,822, ,823 24

18 237* Sammandrag af Helsingfors stads utgifter och inkomster år H u f v u d t i t e 1 Enligt stat Enligt böckerna Utgifter. 1. Stadens skulder II. Stadens embetsverk III. Kommunalförvaltningen IV. Gatubelysningen V. Brandvärket VI. Polisinrättningen VII. Sundhets- och sjukvården VIII. Fattigvården IX. Undervisningsväsendet X. Staden åliggande allmänna onera XI. Vattenledningen XII. Saluhallen XIII. Stadens jordlägenheter XIV. Allmänna arbeten XV. Pensioner XVI. Diverse Utgifter ej observerade i staten Behållning till år 1902 Summa 727, , , , , , , , , , ,770 7,350 6,400 1,218,830 10, , ,160,205 Inkomster. Behållning från år 1900 I. Bäntor II. Tomtlösen III. Stadens fasta egendom IV. Tomtören V. Inkomstgifvande rättigheter VI. Diverse VII. Statsbidrag VIII. Vattenledningen IX. Gasvärket X. Lån. XI. Uttaxering Inkomster ej observerade i staten.. Summa 120, , ,828 2,600 1,007, , , ,975 55, ,500 1,770,287 5,160, Källa: Drätselkontorets berättelse öfver stadens bokslut.

19 238* Tab. N:o 199. Helsingfors stadskassas ställning den 31 December år Sinf 3mf Aktiva. Kassa Obligationer Aktier Byggnadsmaterial Vattenledningsmaterial,.. 418, , , ,419 Inkvarteringskostnader Statsbidrag till polisinrättningen. D:o till gatubelysningen Kollektmedel Börsprovision Olyftade bidrag. 46, , Drätselkammaren Trafik kontoret Hamnkontoret Uppfostringsnämnden Belysningsverket Brandverket Polisinrättningen Hälsovårdsnämnden Maria sjukhus Undersökningsstation för lifsmedel Fattigvården Folkskolorna Förskotter. 76 1,660 2, ,980 5,125 7,910 1, ,072 Rester. Arrendemedel Diverse Hundskatt Tillfälliga arrenden Kommunala utskylder Stadens jordlägenheters arrenden Personel fattigafgift Tolags- och trafikafgifter Vatten konsumtions afgifter Ersättning för verkstälda vattenledningsanslutningar m. m, 5,325 11, ,025 11,024 1,296 9, ,413 46,855 Diverse debitorer. Drätselkontorets expencer Underhåll af en poliklinisk ögonafdelning Barnpoliklinik i Berghäll Handtverksskolorna Renhållning af chausséerna i Brunnsparken Vattenledningens tullafgifter ,040 6,206 1,161 1,051 9, ,

20 239* 3mf. &mf 9, ,723,842 Vattenledningar i ll:te ooh 12:te stadsdelarne Vattenledningens utbyte af pumpverkets turbiner Uppförande af nytt stadshus Polisinrättningens dispositionsmedel Förskotterade lånemedel Gr. Jansson V. Montgomery Upptagande af fartygs vrak ur Silfversundet Helsingfors utskänknings- och utminuterings bolags vinstmedel 5, , ,059 1, Samma 2,360, Passiva. Förfallna obligationer och kuponger. Obligationer till 1876 års 5 / ö lån V / o Kuponger ,6 %»» % V,7 0 7,692 18, ,840 1, Olyftade arbetsanslag. Maria sjukhus, installation af elektrisk belysning Vattenledningens tillbyggnad till vattenborgen.. Nytt folkskolehus å Vallgård Nytt tull- och packhus å Skatudden Kanaler i ll:te och 12:te stadsdelarne Reningsförsök med vattenledningsvattnet Planeringar i ll:te och 12:te stadsdelarne Flemingsgatans planering Ny sjukpaviljong å Maria sjukhus 2,200 7, ,262 2,790 7,204 2,286 28,168 9, ,091 Olyftade diverse anslag. Undersökningsstationen för lifsmedel Vattenledningens kostnader för distribution af debetsedlar och räkningar. Anslag för isobservationer Anslag för anordnande af en enquete rörande arbetare förhållandena... Anslag åt tidskriften Vid hemmets härd" Sundhets- och sjukvårdens läkarepersonal Polikliniken Anslag för utarbetande af ny stadsplan o. Anslag för inköp af vågar och handkärror till varuskjulet å Skatudden. Anslag för inköp af en källare å Broholmen invid Grammelstaden Anslag för inköp af 100 ex. af Helsingfors stadsplan Helsingfors utskänknings- och utminuteringsbolags vinstmedel ,498 4, , , ,938 32

Tab. JS:o 101. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 1896, jemförda med åren 1888 1895.

Tab. JS:o 101. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 1896, jemförda med åren 1888 1895. 23* Tab. JS:o 0. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 896, jemförda med åren 888 895. Debet- Tolag sedel- afgift Trafikafgift Mätningsafgift

Läs mer

Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år 1893.

Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år 1893. Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år 1893. 97* Tolag Debetsedelafgift Trafikafgift Mätningsafgift Transitomagasinshyra Summa debiterade

Läs mer

125* Chausséer, arbeten beslutna för år 1893 29. utförda år 1892 ' 113. utvidgning af vestra chausséon och flyttning af spårvägen 23.

125* Chausséer, arbeten beslutna för år 1893 29. utförda år 1892 ' 113. utvidgning af vestra chausséon och flyttning af spårvägen 23. Sakregister. Afkortning ar, ökade för år 1893 52. Åfloppskanal, från skoltomten å Berghäll 128. tomt N:o 4 vid Skilnaden 128. tomt Nio 10 vid Nikolaigatan 23. under en del af Albertsgatan 22. Afloppskanaler,

Läs mer

Chausseer * 134. Chausséeobligationsfonden.. 74. Civila mål, statistik öfver * 57*,

Chausseer * 134. Chausséeobligationsfonden.. 74. Civila mål, statistik öfver * 57*, Sakregister. Sid, Adress till Hans Kejs. Majestät Nikolai II 118. Afgifterna för sjukvård uti kommunala sjukhuset 62. Avloppskanaler, statistik öfver 80*, 82*. Alarmering ar, brandkårens 179. Alexandersstatyn,

Läs mer

Fattigvårdsstyrelsen.

Fattigvårdsstyrelsen. 104 III. Fattigvårdsstyrelsen. Fattigvårdssty- j) en a f Fattigvårdsstyrelsen till Drätselkammaren afgifna redogörelsens medlemmar och tjen- reisen för dess verksamhet under år 1888 är, med uteslutande

Läs mer

SAKREGISTER FÖR ÅREN TILL HELSINGFORS 1915.

SAKREGISTER FÖR ÅREN TILL HELSINGFORS 1915. SAKREGISTER TILL HELSINGFORS TRYCKTA STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR FÖR ÅREN 1875 1914 HELSINGFORS 1915. A. Afbildningar af det Helsingfors som går" 06 : 19. Afgifter för idkande af näring, uppbärande af

Läs mer

Drätselkammaren. a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens fasta gods.

Drätselkammaren. a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens fasta gods. 106 II. Drätselkammaren. Enär de förnämsta af Drätselkammaren handlagda ärenden redan under föregående afdelning blifvit anförda, upptagas här endast följande: a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare:

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare: VÄSTRA TOLLSTAD 157. ALVASTRA KLOSTER SHM/KMK 16374, 16811, 17033, 17237, 17555, 18401, 18802, 19149, 19415, 19675, 20095, 20106, 20395, 20748, 21068, 21530, 21855, 22111, 22416, 22617, 22959, 22972, 23127,

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 223 X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af Bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för året är, med undantag af tvänne längre

Läs mer

Tab. N:o 1. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 1900.

Tab. N:o 1. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 1900. TABELLBILAGOR. Tab. N:o. Helsingfors stads ytinnehåll vid utgången af år 900. Gator och Försålda Disponibla allmänna tomter tomter platser Kvadratme Öfrig mark inom staden ter land Första stadsdelen 90,79,78

Läs mer

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID.

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 892 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. FEMTE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS, TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI, 894. INNEHÅLL. Årsberättelse. I. II. III.

Läs mer

Dagsverke. n i 10 tim arbete

Dagsverke. n i 10 tim arbete Värderingsinstrument öfver den kostnad, som erfodras till utflyttnings verkställande af nedannämnde delegares i Jernäs skifteslag byggnader m. m. ; författadt år 1908. Dagsverke n i 10 tim arbete Handtverks-

Läs mer

2) Om energigapet också ska produceras med solenergi eller vindkraft så blir det ytterligare 21 kwh per person och dygn.

2) Om energigapet också ska produceras med solenergi eller vindkraft så blir det ytterligare 21 kwh per person och dygn. Klimat 2U: Energi-lagring (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil. Gör det nu. ii ) Variation i energimängd: 1) Följande energikällor producerar elektricitet när vädret tillåter, inte när

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda

ÅRSBERÄTTELSE. 'tfårcg/ngfaeiem^ DEN 31 DECEMBER 1931 FÖR ÅRET SLUTANDE. TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda 'tfårcg/ngfaeiem^ ÅRSBERÄTTELSE FÖR ÅRET SLUTANDE DEN 31 DECEMBER 1931 TT ARMED TILLKÄNNAGIVES att ovannämnda *- -*- bolags ordinarie bolagsstämma avhålles i Helsingfors å Hotel Societetshuset onsdagen

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs.

X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. 173: X. Bestyrelsen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs. Den af bestyreisen för biblioteket och läsesalen i Sörnäs till Stadsfullmäktige afgifna berättelse för året är, med undantag af tvenne längre

Läs mer

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010

Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Stadgar för BRF Ateljéhuset 2010 Organisationsnummer 769619-1803. Antagna den 7 mars 2011, reviderade 28 november 2012. 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ateljéhuset 2010.

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Välten 9 Antagna den 27/3 2007 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Välten 9. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen.

Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. 187 IX. Styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen. Den af styrelsen för folkbiblioteket och läsesalen till Stadsfullmäktige afgifna berättelsen för år är, med undantag af längre fram intagna tabeller,

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN SAMLADE SKRIFTER AV OLOF VON DALIN UNDER REDAKTION AV BARBRO STÅHLE SJÖNELL OCH PETRA SÖDERLUND SJUNDE DELEN BREV, SKRIVELSER M.M. UTGIVNA AV INGEMAR CARLSSON, JAMES MASSENGALE OCH GUN CARLSSON UNIV.ERSITÄTSBiBUOTH

Läs mer

Klimat 2F: Värme, Kyla, Värmepumpar. (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil och staplarna. Gör det nu. ii Källa iii ) Värme och kyla

Klimat 2F: Värme, Kyla, Värmepumpar. (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil och staplarna. Gör det nu. ii Källa iii ) Värme och kyla Klimat 2F: Värme, Kyla, Värmepumpar (På 3 i minuter hinner du läsa det som står med fetstil och staplarna. Gör det nu. ii Källa iii ) Värme och kyla Av energideklarationen för mitt hus framgår att den

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1981:3 PENSIONERING P Utkom från trycket den 3 juni 1981 Kungörelse om ändring i kungörelsen (RFFS 1979:5)

Läs mer

Fonder med social inriktning

Fonder med social inriktning Fonder med social inriktning * Stiftelsen Sociala samfonden i Kristianstads kommun Utdelning till behövande eller till organisationer för verksamhet bland behövande i Kristianstads kommun. För att kunna

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö - antagna den 19 januari 2010. 1 Föreningens firma och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gröna Husen Lidingö. Organisationsnummer är

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LJUNGELDENS ÅRSSTÄMMA 2015-05-25

VÄLKOMNA TILL LJUNGELDENS ÅRSSTÄMMA 2015-05-25 VÄLKOMNA TILL LJUNGELDENS ÅRSSTÄMMA 2015-05-25 FASTIGHET OCH LÄGENHETER Antal lägenheter: 480 fördelade på ettor om 37,0 m 2 21 st tvåor om 67,5-69,5 m 2 33 st treor om 78,0-90,5 m 2 308 st fyror om 97,5-106,0

Läs mer

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening.

Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. l. Föreningens firma. Föreningens firma är Källö-Knippla Fiskehamnsförening, ekonomisk förening. 2. Föreningens ändamål. Föreningen, vars verksamhetsområde utgöres av Källö-Knippla i Öckerö kommun, har

Läs mer

ÅR 1894 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID.

ÅR 1894 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 894 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. SJUNDE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI 895. INNEHÅLL. Årsberättelse. I. Stadsfullmäktige

Läs mer

Drätselkammaren. <5 SO H o O. ^ i? B % ö 85. Köparen. Gata. belopp 3bif 10,508 12,363. dotter 2 ) 12,042 22.951.8 15,000 9,921,5 16,180,5

Drätselkammaren. <5 SO H o O. ^ i? B % ö 85. Köparen. Gata. belopp 3bif 10,508 12,363. dotter 2 ) 12,042 22.951.8 15,000 9,921,5 16,180,5 71 II. Drätselkammaren. Då de vigtigaste af Drätselkammaren handlagda ärenden redan blifvit omnämnda under föregående afdelning, torde blott följande här böra upptagas. a) Ärenden beträffande förvaltningen

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 1 Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter 7 Om inte annat särskilt anges redovisas alla

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bf Lövkojan upa

Årsredovisning. Bf Lövkojan upa Årsredovisning för Bf Lövkojan upa Räkenskapsåret 2007 Bf Lövkojan upa Styrelsen för Bf Lövkojan upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten

Läs mer

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder)

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Datum 2015-10-12 Ks/2014:175 044 Fonder/Stiftelser/Donationer Förslag till avveckling

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 1 av 5 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 Antagna 2011-05-17 Ändrade 2015-05-24 1 Föreningen namn Föreningens namn (firma) är Bostadsrättsföreningen Malmö Värnhem 13 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS NACKA RESULTATRÄKNING 2000-01-01 -- 2000-12-31.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS NACKA RESULTATRÄKNING 2000-01-01 -- 2000-12-31. RESULTATRÄKNING 2000-01-01 -- 2000-12-31. 4 INTÄKTER NOT 2000 1999 Årsavgifter 7 011 077 7 711 039 Hyror lägenheter 1 722 136 1 783 006 Hyror lokaler 1 066 215 1 056 679 Hyror parkeringsplatser 101 595

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vasaborgen

Årsredovisning. Brf Vasaborgen Årsredovisning för Brf Vasaborgen Räkenskapsåret 2008 Brf Vasaborgen 1(9) Styrelsen för Brf Vasaborgen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. SJETTE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS, TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI, 895. ti fororden till 889 och 800 års kommimalberättelser,

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Balansräkning 31.12.2009

Balansräkning 31.12.2009 FINLANDS SVENSKA METODISTKYRKA Balansräkning 31.12.2009 2009 2008 A K T I V A BESTÅENDE AKTIVA MATERIELLA TILLGÅNGAR JORD- OCH VATTENOMRÅDEN 1110 JUMIJÄRVI TOMT 647,52 647,52 1120 JUMIJÄRVI BYGGNADER 19

Läs mer

Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10)

Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Inlämnas i 1 ex till Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Datum Diarienummer Bidrag söks för standardhöjande

Läs mer

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda

MARCUS WALLENBERGS 70-ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab- och Scania-anställda MARCUS WALLENBERGS 70ÅRSPERSONALSTIFTELSE för Saab och Scaniaanställda Handlaggare Datum utgavs Sida CHLM Lars Magnusson, 013 18 22 92 20100101 6 1 (2) Fordelning Arende PRINCIPER OCH RIKTLINJER MARCUS

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan.

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN. Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MALMÖ MORKULLAN 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Malmö Morkullan. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Drätselkammaren. f 89. Köpeskillin- gens belopp. H o. Tomtens areal. Köparen. Gata. t? ö

Drätselkammaren. f 89. Köpeskillin- gens belopp. H o. Tomtens areal. Köparen. Gata. t? ö Stadsfullmäktige sammanträdde under året 21 gånger, hvarförutom Fullmäktige till förstärkt antal sammanträdde 5 gånger. Paragrafantalet i Fullmäktiges protokoll utgjorde 368 och antalet bref, som aflätos

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2011 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Tore Andersen Kassör - - 41 Ulf Linnarsson Sekreterare - - 36

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID.

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 89 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. FJERDE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS 894. TRYCKERI INNEHÅLL Årsberättelse. I. Stadsfullmäktige

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hästkastanjen Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB 1 Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014 TULLINGE TENNISKLUBB Verksamhetsberättelse 2014 1 Förord 2014 var ett år med hög aktivitetsnivå i klubben på alla områden. Dels stod klubben inför svåra ekonomiska problem, vilket ledde till ett flertal

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat

Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat I. Administration Medicinska föreningen i Göteborg Budgetförslag 09/10 Jämförelse mellan liggande och föreslagen budget Jämförelse bokslut och aktuellt resultat konto 3010 Kåravgifter 1127,1 1116,2 1080,0

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

Stiftelser att söka ur 2013

Stiftelser att söka ur 2013 Stiftelser att söka ur 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011.

Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011. Verksamhetsberättelse för Musserongångens samfällighetsförening för verksamhetsperiod och budgetår 2011. Uppdrag Ur stadgarna 1998 12 07 3 Samfällighetens ändamål är tillsyn, underhåll och skötsel av gemensamhetsanläggning

Läs mer

Stiftelser att söka 2013

Stiftelser att söka 2013 Stiftelser att söka 2013 Norrköpings kommun förvaltar många olika stiftelser som enskilda personer kan söka pengar ur. I år finns det 22 stiftelser att söka ifrån. Stiftelserna är indelade i två grupper:

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING/REDOGÖRELSE

ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING/REDOGÖRELSE Till gode män och förvaltare ANVISNINGAR FÖR ÅRSRÄKNING/SLUTRÄKNING/REDOGÖRELSE Årsräkning / Sluträkning Årsräkning / sluträkning syftar till kontroll av att huvudmannens tillgångar i skälig omfattning

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014

Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Årsredovisning för Mystängens SMF år 2014 Förvaltningsberättelse Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Bo Seger Ordförande Hus nr 21 Bo Hultgren Sekreterare Hus nr 20 Marie Hultgren Kassör Hus nr

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

Koncernredovisning helägda bolag, samriskbolag och intressebolag. 2011 Bengt Bengtsson

Koncernredovisning helägda bolag, samriskbolag och intressebolag. 2011 Bengt Bengtsson Koncernredovisning helägda bolag, samriskbolag och intressebolag 2011 Bengt Bengtsson Koncerner och intressebolag (ÅRL) Sammanslagning av flera företags redovisning Om ett företag äger aktier i något

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer