Tab. N:o 195. Helsingfors stads kapitaltillgångar år 1901.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tab. N:o 195. Helsingfors stads kapitaltillgångar år 1901."

Transkript

1 i Tab. N:o 195. Helsingfors stads kapitaltillgångar år Saldo den 1 Januari Afgått Tillkommit Saldo den 31 December i år 1901 år i I. Byggnader och bebyggda fastigheter 7,852, , ,743,354 78! IL Jordlägenheter utom staden 880, ,000 III. Värdet af stadens utarrenderade jord 3,466, ,724 3,845, IV. Till försäljning disponibla tomter 2,491, , ,380, V. Icke förfallen löseskilling för försålda tomter och byggnader 1.537, , , ,093, VI. Vattenledningens kapitalvärde 3,089, , ,237, VII. Gasvärkets kapitalvärde 590, , , VIII. Inventarier 1,226, , ,258, Summa Smf 21,134, , ,172, ,036, i Källa: Drätselkontorets berättelse öfver stadens bokslut.

2 220* 221* Tab. N:o 196. Helsingfors stadskassas inkom- ster och utgifter åren 189S Inkomster: 103, , , , , , , , Stadens fasta egendom 222, , , , , , , , Inkomstgifvande rättigheter , , , , Diverse och inkomster utom 156, , , , Ersatt inkvartering 249, , , , , , , , , , , , Gasvärket 902, , ,176, ,188, ,000 l ) 1,438,630 3 ) 904, Summa 3,062, ,861, ,544, ,562, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,337 2, , , , , ,003, ,048, ,062, , , , , , ,383,919*) , , , , , , , , , , , , , , , ,172, ,240, ,247, ,339, ,724, ,771, , , , ,599, ,814, ,500 3,729, ,211, ,891, ,930, ,554, ,145, Utgifter: 467, , , , , , , , , , , , , , , , Brandvärket 83, , , , , , , , Sundhets- och sjukvården... 78, , , , Fattigvården 250, , , , , , , , Staden åliggande allmänna onera 260, , , , , , , , Saluhallen 8, , , , Stadens jordlägenheter 513, , Allmänna arbeten 778, ,187,818*; 84 1,074, ,271, , ,755 14, , Diverse o. utgifter utom budgeten 208, , , , Summa 3,420, ,891, ,339, ,163, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,526, ,514, ,561, ,025, , , , , , , , , , , ,251,536*) , ,447, ,719, ,802, ,156, ,457, ,018, l ) 1892 års obligationslån. 2 ) Ingå hamnbyggnadsarbeten. j*) Å 1892 års obligationslån byggnader m. m. Fmk 76, ) Däribland indragna fjärde serien af 1898 års 3y 2 % obligationslån Fmk 861,960: ; å lånen för inköp af Gumtäckt Fmk 500,000:, samt å lånet för Maria sjukhusets Fmk 994,000. Källa: Drätselkontorets berättelser öfver stadens bokslut.

3 222* Tab. N:o 197. Helsingfors stads consoliderade gäld åren O b l i g a t i o n s l å n Saldo Saldo den Amortering den 1 januari 31 december S v i om /o Chausséeobligationslånet af år ,000 60,000 3,6 Vattenledningslånet af år ,256,700 24,600 1,232,100 5 Nybyggnads- och regleringslånct af år ,022,000 49, ,000 4,5 Obligationslånet af år ,354,000 22,000 4,332,000 4,5 Obligationslånet af år ,962,500 19,500 2,943,000 3,5 Obligationslånet af år ,000,000 15,000 2,985,000 4 Summa år ,655, ,100 12,525, ,655,200»!899 10,760,100 _ 1898 _ 9,871, ,455, ,585,300 ' ,223, ,412, ,348, ,447,274 17» 1891 _ - - 5,027, ,870, ,130, ,192,408 58» ,234, ,285, ,318,369 64, ,363,064 66» ,377,462 85» ,391, ,055, ,339, Källa: Drätselkontorets berättelser öfver stadens bokslut.

4 223* Tab. JY:o 198. Helsingfors stads utgifter och inkomster år 1901, jämförda med fastställd stat. Utgifter. Anslag enligt stat Kostnad enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget I. Stadens skulder. A lånet för chausséerna, ränta amortering A vattenledningslånet af år 1876, ränta.... amortering eventuel kursförlust å utlottade i stadskassan inneliggande obligationer... A nybyggnads- och regleringslånet af år 1882, ränta amortering A obligationslånet af år 1892, ränta amortering provisioner och kursdifferenser A obligationslånet af år 1898, ränta amortering provisioner och kursdifferenser A obligationslånet af år 1900, ränta amortering provisioner och kursdifferenser Ränta m. m. å lån eller kassakreditiv 2,160 6,000 62,220 24, , , ,435 22, , ,500 1, ,000 15,000 1,000 60,000 2,160 6,000 62,220 24, ,887 49, ,435 22, ,687 19, ,000 15, , II. Stadens exnbetsvärk. Magistraten och Rådstufvurätten, aflöningar. renskrifning af protokoll i bemstälda mål samt åt aktörerna expenser 206,850 1,700 14, , , III. Kommunalförvaltningen. Stadsfullmäktiges kansli Drätselkammaren, aflöningar expenser... Drätsel kontoret, aflöningar arvode för debetsedlars kringbärande.. expenser Trafikkontoret, aflöningar arvode för erhållande af dagliga uppgifter från Tullkammaren hyra för magasin mätare arvoden expenser Hamnkontoret, aflöningar expenser Byggnadskortoret, aflöningar extra ingeniörs- och ritarebiträden... skogs vaktarebiträden och skogskultur.. material och handtlangaredagsvärken vid mätningar expenser 12,400 29,400 10,000 40, ,500 3,500 31, ,500 33, ,130 8,000 2,000 5,000 1,500 13,989 29,385 9,904 40^ ',557 30, ,617 31, ,129 7,382 1,338 5,467 1,994 1,162, , ,486 40

5 224* Anslag enligt stat Kostnad enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget 1,162, ,143,295 3, Trädgårdsnämnden Taxerings- och pröfningsnämnderna Förmyndarenämnden Näranden för arbetareangelägenheter Uppfostringsnämnden 7,000 4, ,000 4,621 1, , IV. Gatubelysningen. Gasbelysningen Petroleumbelysningen Elektrisk belysning 102,900 77, ^431 6,313 2, V. Brandvärket. Ailöningar och andra förmåner Brandstallet Eldning och belysning Redskap och inventarier Diverse Anslag åt frivilliga brandkåren 77,160 8,940 10,580 9,100 3,350 5,000 74,797 8,819 11,431 9,107 3,343 5, VI. Polisinrättningen. Ailöningar Polisvård å Forsby hemman Polisstallet Hyror, ved och lyse Diverse 339,460 1,470 6,800 23,000 40, ,126 1,354 7,398 22,369 39, VII. Sundhets- och sjukvården. Läkarepersonal Hälsovårdsnämnden Maria sjukhuset, icke epidemiska afdelningen epidemiska afdelningen ekonom ieafdelningen installation af elektrisk belysning... Kolerabaracker Poliklinisk ögonafdelning Sjukstuga i Sörnäs Barnpoliklinik i Bärghäll... Hälsopolisen Besigtningsbyrån Undersökningsstation för lifsmedel Desinfektionsinrättningen Köttkontrollstationen Obduktionshuset 40,640 6,400 29,650 19,750 80, , , ,500 15,200 6,660 5,900 2, ,059 7,223 31,924 21,217 82,461 8,750 1,930 9,804 2,500 16, ,448 5,900 2,045 7, , , , , ,132, ,106, , ,270 67

6 225* Fortsättning. Anslagenligt stat Kostnad enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget , VIII. Fattigvården. Fattigvårdsstyrelsen Fattiggården Arbetsinrättningen Dårvårdsanstalten, Understöd och kostnader för fattiga utom inrättningarna : för utackorderade fattiga sjukvård dårvård läkemedel direkta understöd Diverse 16,300 70,120 22,140 37,460 71,000 7,000 22,000 5,000 40,000 4, ^500 26,364 39,863 68, ^390 5,040 42,650 3,872 l ,224 2, , ,650 IX. Undervisningsväsendet. Navigationsskolan Handtvärksskolorna Handelsläro värken Uppfostringsanstalten för andesvaga barn... Folkskolorna, aflöningar hyror för skollokaler undervisningsmaterial material för handarbeten ny skol mö bel och reparation af gammal.. ved och vedhuggning belysning beklädnadshjälp åt fattiga elever, hemmahörande i staden renhållning annonser, blanketter, annat tryck och oförutsedda utgifter underhåll och reparationskostnader för skolornas gårdar och lokaler bidrag till pensionering af landets folkskolelärare personal Folkbibliotek och läsesalar Asvler för vanartade barn 3,600 80,722 10,000 4, , ,000 8,000 5, ,000 9,700 14,000 2,500 14,000 7,687 45,090 16, ,565 51,177 10,000 2, ,579 25,120 5,632 1,603 9,238 24,175 12,366 11,317 14,051 3,309 16,719 7, '834 1,238 3,175 1, , , , X. Staden åliggande allmänna onera. Skjutshållning Kronoutlagor.. Inkvarteringskostnader Inkvarteringsnämnden 3, ,541, , ,073 7, , ,459, , ,446 ^ 29

7 226* Anslag enligt stat Kostnad enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget 3,541, ,459, , , XI. Vattenledningen. Förvaltning och drift. Aflöningar , Driftkostnad för pumpvärket 6,000 9, , D:o för filtra 10,000 10, Aflåsning och kontroll af vattenmätare 6,800 7, Mätningar och undersökningar för utvidgningar 1,500 1,500 Brandförsäkringspremier 1,000 1, Arrende för skyddsområde vid Vanda å D:o för Broholmen i Gammelstaden Hyra för vattenledningskontorets lokal jämte städning och belysning 1,800 1, Expenser 2,500 2,500 _ Kostnader för distribuering och indrifning af debetsedlar och räkningar D:o för hästhoarnas skötsel 2,400 2, D:o för privata anslutningar och uppsättningar 25, , , Underhåll och remont. Remont och underhåll. af vattenledningens byggnader, hägnader, dammar, maskiner och rörnät , , Reparation och justering af vattenmätare... 3,000 3, Nybyggnad. Tillbyggnad af vattenborgen i Djurgården, en del af totalkostnaden, Fmk 147,000:.. 80,000 80,000 Utsträckning af rörnätet samt inköp af vatienmätare. Vattenledning under Gökens gränd från 0. Chaussén till adr. N:o 3 6,700 6,700 Vattenledning under Malmgatan och Lappbrinken från adr. N:o 24 till Lappviksgatan 6,100 6,100 Vattenledning under Alp gatan från Kristinagatan till adr. N:o 23 3,300 3,300 Vattenledning under V. Prest- och Castrénsgatorna till Kristinegatan 7,900 7,900 Inköp af vattenmätare 8,000 8, Diverse mindre arbeten. Vattenposter vid Magasinskajen 3,000 3, XII. Saluhallen 7,350 6, _ ,773, ,799, ,83o ,56867

8 227* Anslag enligt stat Kostnad enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget 3,773, ,799, , XIII. Stadens jordlägenheter. Gumtäckt, förvaltningskostnader m. m. M ej lans, utskylder m. m 6, , XIV. Allmänna arbeten. l:o. Byggnader och lägenheter. a) Remont ock underhåll. Snötransport m. m. från stadens gårdar... Ny inredning till köket i brandverkshuset... Inredning af stall för polisens behof i gården Nio 22 vid Aloxandersgatan Skjul i samma gård för undersökningsstationen för lifsmedel Diverse reparationer 4,300 2,210 3,300 2, ,085 2,193 5,518 38, ,218 9,999 b) Nybyggnader. Uppförande af ett öppet varuskjul å Skatuddskajen Uppförande af en pissoar å Sandvikstorget.. Uppförande af en vaktstuga för hamnbetjäningen å Sandviks molon Nytt folkskolehus å villan Vallgård Tillskottsanslag för uppförande af det nya tull- och packhuset å Skatudden 100,000 2, ,500 22,000 96,854 1, ,500 22, :o. Gator och allmänna platser, a) Remont och underhåll. Stensättning med La nubbsten i asfalt af stadens andel af Östra Henriksgatan emellan Norra Esplanad- och Alexandersgatorna l ) Stensättning med I:a nubbsten i asfalt af stadens andel af Brunnsgatan mellan Mikaelsoch Hagasundsgatorna Stensättning med I:a nubbsten i asfalt af stadens andel af Södra Esplanad gatan och Skilnadstorget utmed kvarteret N:o 50 i tredje stadsdelen.. Stensättning med La nubbsten i asfalt af stadens andel af Vestra Kanalkajen från Skatudds bron till Alexandersgatan ,000 19,000 18, ,656 13,115 15,790 5,450 4,254, ,272, , ) Utfördt enl. Stadsfullmäktiges boslut af 12 / i st. f. i budgeten upptaget anslag för stensättning med La nubbsten i asfalt af stadens andel af Unionsgatan invid Kaisaniemi park.

9 228* Anslag enligt stat Kostnad enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget 4,254,819 i 21 4,272,195 i ,636 ( ,259 l. 14 Stensättning med I:a nubbsten i asfalt af Salutorget från obelisken till Helenegatans östra gränslinie 25,400 25,324' 72 75: 28 Förarbeten för ombyggnad af Långa bron , ,000 Diverse reparationer 12,000 12,055: 21 55! 21 b) Nyanläggningar. Stensättning med fältsten af stadens andel af Kronbärgsgatan från Västra Hamn- till Ankargatan 4,950 4, Stensättning med fältsten af en 18 meterbred körbana å Myntkajen utmed kvarteren N:ris 187 & ,300 19, Stensättning af en del kajen vid tull- och packhuset å Skatudden 22,400 16, , Stensättning med fältsten af en 15 meter bred körbana å Dockstorget längs hamnbanan från Sandviks södra kaj till Sjömansgatan , Järnvägsspår å Skatudden 25,700 22, , Komplettering af fyllningsarbetena å Skatudden 30,000 29, Planering af Skatuddsgatans norra del mellan tomterna N:ris 5 och 7 vid Lotsgatan... 2,500 2, Planering af Malmgatan från adr. N:o 24 till Lappviksgatan , Planering af Lappbrinken 8,400 7, Planering af Gökgränden 3,900 5, , Planering af Alpgatan utmed tomterna N:ris 17, 19 och 21 15,000 11, , Planering af Castrénsgatan från Kristine- till Vestra Prestgatan 16,200 15, Planering af Vestra Prestgatan från 4:de linjen till Castrénsgatan 15,400 15, :o. Kanaler och afloppsdiken. a) Remont. och underhåll. Kompletteringsarbeten 3,00C I Ersättning med glacerade lerrör af träkanalen 2, _ under Hagnäs torg från Broholmsgatan till hufvudledningen under torget 3,90C > 3/73C >54 16S»46 Ersättning med glacerade lerrör af träkanalen under Kasärngatan från adr. N:o 21 till adr. N:o 25 1,80C > 1,60C >97 Omläggning af kanalen under Mikaelsgatan 19S >03 från adr. N:o 2 till Alexandersgatan... 2,00C ) 2, i 30 Omläggning af kanalen under Alexandersgatan från Mikaels- till Glogatan 4.30C > 4, t 42 Diverse underhåll 12,00( ) 16,35? ,35c i 34 4,692,96 ) 21 4,501, , ,779 l 4

10 229* Anslag enligt stat Kostnad enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget b) Nyanläggningar. Kanal under Malm gatan ocli Lappbrinken till Lappviksgatan Kanal under Alpgatan från adr. N:o 23 till Kristinegatan Kanal under Vestra Prest- och Castrénsgatorna till Kristinegatan Tillskottsanslag för kanalarbeten i ll:te och 12:te stadsdelarne 4: o. Vägar, 4,692, ,501,621 : ,431 : , ,600 5, , ,000 2, ,500 5, , ,100 12,100 " a) Remont och underhåll. Diverse reparationer 10,000 9, :o. Chausséer. a) Remont och underhåll. Diverse underhåll 15,000 16, , :o. Hamnar, a) Remont och underhåll. Nedfartsbroarna till isarna jemte stängsel vid kajerna Muddring i hamnarna Remont af ånggrabbens pråm Omläggning af planklocket å Magasinskajen. Remont af f. d. afstjälpningsbryggan vid Skatuddens norra strand Ombyggnad af en del af Södra Kaj armen invid visitationspaviljongen Diverse reparationer 2,000 5, , ,000 19, ,000 4, ,000 9, ,400 5, ,100 3, ,000 14, , :o. Planteringar, a) Remont och underhåll. Underhåll af planteringar och trädskolor.. Underhåll af hägnader b) Nyanläggningar. Observatoriibärgens planering Nedgången från Observatoriibärgen till Bergmansgatan 47,000 i , ,700 i 2, ,000 i _ 10, i IS»40 1 4,860,819 ' 21 4,680, ; 832[ ,637(79

11 230* Anslag enligt stat Kostnad enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing anslaget å Planeringsarbeten i Brunnsparken Planeringsarbeten i Kaisaniemi Nyanläggning af planteringen vid Gamla Kyrkan.... Två vattenposter å sportplanerna i Kaisaniemi och en springbrunn i svandammen Anordnande af kälkbanor 4,860, ,680, , , ,000 6, , ,000 5, ,000-3, ,300 7,300 1, :0. Renhållningsväsendet. Underhåll af afstjälpningsplatser och bryggor. Vakters aflöning Renhållning af latriner och pissoirer Renhållning af stadens allmänna platser och gatuandelar Bevattning af stadens centrala gator... Renhållning af Brunnsparkschausséerna... Renhållning af chausséerna Renhållning af vägar Rengöring af isarne Renhållning af båthamnar 2,800 2, ,200 4, ,000 15, , ,000 45, , ,000 13, , , _ ,000 19, , ,000 7, ,500 1, :o. Arbetsredskap. ~ Diverse inköp och remont 7,000-7, : o. Diverse. Underhåll af klappbryggor, vedmått, lyktstolpar m. m 6,000 10, , XV. Pensioner 10, , XVI. Diverse. För revision af stadens räkenskaper... Bränsle Belysning För stormvarningstelegram Brandstodsafgifter Anslag åt mantalsskrifvaren Anslag för byggnadsinspektör Arvode åt en elektrotekniker Arvode åt 2:ne fiskeritillsyningsmän För öfvervakande af virkesflottningen i stadens hamnområde För uppsikt öfver varuskjulet Utskrifning af vallängden jämte register därtill Anslag till juridiskt biträde åt obemedlade.. Anslag till Fängelseföreningens skyddsherbärge 4,100 4,100 10, ,000 5, , ,000 9, , ,000 3,0001 2,400 2,400 \ 1,500 1, i > 1, , , ,498 > ,055, ,882, , ,703 74

12 231* Anslag enligt stat Kostnad enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget 5,055, ,882, , Inventarier till särskilda stadens hus, remont och komplettering Telefonafgifter Anslag för isobservationer För kontroll öfver efterlefnad af förordningen angående hundskatten Signalering af middagstimmen Anslag för folkräkningen år 1900 Afkortning och restitution å uttaxerade medel och andra inkomster 6,500 4,500 1, ,000 30,000 4,917 4,091 1, ,632 40,905 2,632 10,905 För oförutsedda behof enligt stadsfullmäktiges bestämmande: III. Kommunalförvaltningen. Anslag för kassör vid hamnkontoret 1,000: - 1,000 V. Brandverket. Anslag till resestipendier åt brandmästarena G. Wasenius och O. Ekman 900: 900 Yl. Polisinrättningen. Polisstallet 1,500: Polisinrättningens diverse utgifter. 500: 1, VII. Sundhets- och sjukvården. Maria sjukhusets ekonomie af delning 9,000: Helsopolisen 500 Anslag för provisoriskt tyfuslasarett 8,500; IX. Undervisningsväsendet. Handtvärksskolorna 2,805: Anslag till resestipendier åt folkskolelärare för studium af gymnastik och lekkurser i utlandet 400: 9, , , XI. Vattenledningen. Driftkostnader för pumpverket... 3,000: Anslag för inköp af en källare å Broholmen i Gammelstaden : 3, ,110, ,948, ,675 02

13 232* Anslag enligt stat Kostnad enligt böckerna Anslaget öfverskridet Besparing å anslaget 5,110, ,948, , , XIV. Allmänna arbeten. Förarbeten för Långa brons ombyggnad 6,503:50 Anslag till kostnader för Tölö stadsdel 17,232:45 6, , XV. Pensioner. Anslag till gratifikation åt enkefru J. K. Melan... o 500: Anslag till pension åt folkskoleinspektorn V. Öbberg 1,500: 500 1,500 XVI. Diverse. Anslag till rese- ocb representationskostnader vid friherre A. Nordenskiölds begrafning 1,300:83 Anordnande af en enquete rörande arbetarebostadsförhållandena.. 2,500: Anslag för inköp af 100 exx. af Helsingfors stadsplan 300: Anslag för utförande af ordföranden för stadsfullmäktige L. Mechelins porträtt... ; 3,295: Anslag för inköp af vågar och handkärror till det nya varuskjulet. 6,000: 1, , ,295 6,000 Smf 67,736:78 50,000 17, Från föregående år balanserande konti. Pissoir invid Nya kyrkan Arbets- och fattiggården, tillbyggnad till sjukhuset 948 Saluhallens yttre och inro målning Utgifter i staten ej observerade. Utskylder till Helsinge kommun ,160, ,018, , , Saldo till , Summa 37nf 5,160, ,822, , ,315 61

14 233* Beräknad inkomst enligt stat Inkomst enligt böckerna Brist Öfverskott Inkomster. Disponibel behållning från föregående år. 120, , I. Räntor. A vattenledningslåneobligationer A chaussée-obligationer A tomtlösen A donationsfonder, hvilkas räntor tillfalla staden Diverse räntor Dividend å aktier 17,000 1,900 42, ,000 16,717 2,001 75,220 15,738 78,612 7, ,055 II. Tomtlösen. Försäljning af tomter och amortering af köpeskillingen för försålda tomter 25, , III. Stadens fasta egendom. a) 1läntor från donerade hemman.. 1,800 1, b) Stadens afhysta område. Arrenden för byggnader och tomter samt utarrenderade mindre platser inom stadens plan Arrende för jordlägenheter, villaområden och smärre platser utom stadens plan Arrenden från Brunnsparksområdet Hyra för försäljningsplatser å Salu- och Kasärn torgen Hyra för lokaler i gården N:o 3 vid Sofiegatan Hyra för lokaler i gården N:o 6 vid Bärgmansgatan Diverse hyror Hyra för bodar och diskar Hyra för stånd i Saluhallen. Simhusafgifter Fiske vattensaf gifter Hötägt och mulbetesafgifter Tillfälliga arrenden och planhyror 15, ,000 14,600 18,000 5,500 6,000 3,500 4,500 40, , , , , ,279 6,241 3,640 4,592 40,443 2,047 1, , , c) Stadens jordlägenheter. Grej us, arrende Gumtäckt, d:o Mejlans, d:o Reimars, d:o Mejlans, amortering å köpeskillingen för byggnader 2,400 27,000 6, , , ,347,962 3, ,

15 234* Beräknad inkomst enligt stat Inkomst enligt böckerna Brist Öfverskott 582, , IV. Tomtören 2,600 2,709 V. Inkomstgifvande rättigheter. Tolag för till Helsingfors destinerade varor.. Tolag för till Helsingfors sjöledes inkommande varor, destinerade till uppstad Trafikafgifter Mätningsafgifter Magasinshyra Hamnafgifter Broafgifter Ly ftkransaf gifter Ballastafgifter Yägningsafgifter Afgifter af utländingar för försäljning af matvaror vid mast Bilj ardafgifter Bouppteckningsprocenter, stadens andel.... Bouppteckningsprocenter, stadens fattiges andel Kollektmedel Diverse böter Arrende för Gammelstads kvarnen Börsprovision 240,000 9, ,000 1,500 2, ,000 9,000 1, ,000 3, ,000 8, , ,557 5, ,502 1,565 3, , i;ooo 149 2,810 4, , , ,442 3,032 34,497 24, VI. Diverse. Personel fattigafgift För sjukvård i Maria sjukhus Inkomst från desinfektionsinrättningen För desinfektion i hemmen Fattighjons arbeten Inkomst från arbetsinrättningen.tordafkastning från fattiggården Ersättning för underhåll af fattiga Elevers i folkskolan afgifter Elevers i folkskolan handarbeten Ersättning för i as3 r ler underhållna barn... Boklån Hundskatt.. Afgifter från klosetterna Bidrag till underhåll af Riddarhusskvären... Bidrag till underhåll af planteringarne kring Ständerhuset.... Bidrag till underhåll af planteringen kring Ateneum Bidrag till underhåll af planteringen vid Gamla kyrkan. 32,000 12, , , ,000 36,655 14,054 1, ,350 1,065 10, ,335 17,720 6, , ,636,128)10 2,374, ,927142

16 235* Beräknad inkomst enligt stat Inkomst enligt böckerna Brist Öfverskott 1,686, ,374, , Bidrag till gatubelysningen af Finlands Bank 275: af Ständerhuset 525: Vederlag för staden frångångna bötesandelar (inel. stadskamreraren och stadskassören tillhörande bötesandelar) Inkvarteringen ersättes enligt K. Förordningen af den 18 januari 1882 af Kronan, enligt tariff, med 800 6, , , , VII. Statsbidrag. Till folkskolorna Till Polisinrättningen Till gatubelysningen Till Brandvärket Tull- och källarfrihets ersättning Stadens andel af bränvinsskatten 165, , ,170 21, , , J70 21, , ,250 VIII. Vattenledningen. För vattenförsäjlning Hyror för vattenmätare V attenafgifter från hästhoarne Förhöjning för sentida inbetalning af vattenkonsumtionsafgifter Ersättning för värkstälda anslutningar m. m.. Arrendenden för vattenledningens jordområde. 378,000 22,000 1, , ,694 1, , IX. Belysningsvärket. Vinst af gasvärket 55,000 24, , X. Lån. Lån på längre återbetalningstid än två år för: Förarbeten i och för Långa brons ombyggnad, eventuelt Vattenledningens utsträckning Tillbyggnad till vattenborgen Folkskolehus å Vallgård, eventuelt 200,000 32,000 80, , , ,000 XI. Uttaxering. Det belopp, som ytterligare erfordrades och och skulle hos kommunens skattskyldige medlemmar uttaxeras, utgjorde 1,770, ,771, ,160,205 i 5,800, ,277 18

17 236* Beräknad Inkomst inkomst enligt Brist Öfverskott enligt stat böckerna Från föregående år balanserande anslags belopp, hvilka ej kommit till användning och inbesparats. 5,160, ,800, , , Alexandersgatans stensättning Stensättning af och spår å platsen för de gamla 1, , magasinerna vid Badhusgatan Planering af statsvärkets tomt vid Fredriksgatan , Undersökning af vattendjup- och grundförhållandena i norra och södra hamnen _ ! Saluhallar, ritningar och undersökning af platser i Sörnäs strandvägs järnvägsspår 11, Inkomster ej i staten observerade. Vanhäfd å Taipale Præskriberade kuponger Polismanskapets beklädnadsfond 7, , Summa Smf. 5,160, ,822, ,823 24

18 237* Sammandrag af Helsingfors stads utgifter och inkomster år H u f v u d t i t e 1 Enligt stat Enligt böckerna Utgifter. 1. Stadens skulder II. Stadens embetsverk III. Kommunalförvaltningen IV. Gatubelysningen V. Brandvärket VI. Polisinrättningen VII. Sundhets- och sjukvården VIII. Fattigvården IX. Undervisningsväsendet X. Staden åliggande allmänna onera XI. Vattenledningen XII. Saluhallen XIII. Stadens jordlägenheter XIV. Allmänna arbeten XV. Pensioner XVI. Diverse Utgifter ej observerade i staten Behållning till år 1902 Summa 727, , , , , , , , , , ,770 7,350 6,400 1,218,830 10, , ,160,205 Inkomster. Behållning från år 1900 I. Bäntor II. Tomtlösen III. Stadens fasta egendom IV. Tomtören V. Inkomstgifvande rättigheter VI. Diverse VII. Statsbidrag VIII. Vattenledningen IX. Gasvärket X. Lån. XI. Uttaxering Inkomster ej observerade i staten.. Summa 120, , ,828 2,600 1,007, , , ,975 55, ,500 1,770,287 5,160, Källa: Drätselkontorets berättelse öfver stadens bokslut.

19 238* Tab. N:o 199. Helsingfors stadskassas ställning den 31 December år Sinf 3mf Aktiva. Kassa Obligationer Aktier Byggnadsmaterial Vattenledningsmaterial,.. 418, , , ,419 Inkvarteringskostnader Statsbidrag till polisinrättningen. D:o till gatubelysningen Kollektmedel Börsprovision Olyftade bidrag. 46, , Drätselkammaren Trafik kontoret Hamnkontoret Uppfostringsnämnden Belysningsverket Brandverket Polisinrättningen Hälsovårdsnämnden Maria sjukhus Undersökningsstation för lifsmedel Fattigvården Folkskolorna Förskotter. 76 1,660 2, ,980 5,125 7,910 1, ,072 Rester. Arrendemedel Diverse Hundskatt Tillfälliga arrenden Kommunala utskylder Stadens jordlägenheters arrenden Personel fattigafgift Tolags- och trafikafgifter Vatten konsumtions afgifter Ersättning för verkstälda vattenledningsanslutningar m. m, 5,325 11, ,025 11,024 1,296 9, ,413 46,855 Diverse debitorer. Drätselkontorets expencer Underhåll af en poliklinisk ögonafdelning Barnpoliklinik i Berghäll Handtverksskolorna Renhållning af chausséerna i Brunnsparken Vattenledningens tullafgifter ,040 6,206 1,161 1,051 9, ,

Tab. JS:o 101. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 1896, jemförda med åren 1888 1895.

Tab. JS:o 101. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 1896, jemförda med åren 1888 1895. 23* Tab. JS:o 0. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade och uppburna afgifter under år 896, jemförda med åren 888 895. Debet- Tolag sedel- afgift Trafikafgift Mätningsafgift

Läs mer

Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år 1893.

Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år 1893. Tab. Æo 84. Uppgift öfver de i Helsingfors å stadens trafikkontor uppdebiterade ooh uppburna afgifter under år 1893. 97* Tolag Debetsedelafgift Trafikafgift Mätningsafgift Transitomagasinshyra Summa debiterade

Läs mer

Chausseer * 134. Chausséeobligationsfonden.. 74. Civila mål, statistik öfver * 57*,

Chausseer * 134. Chausséeobligationsfonden.. 74. Civila mål, statistik öfver * 57*, Sakregister. Sid, Adress till Hans Kejs. Majestät Nikolai II 118. Afgifterna för sjukvård uti kommunala sjukhuset 62. Avloppskanaler, statistik öfver 80*, 82*. Alarmering ar, brandkårens 179. Alexandersstatyn,

Läs mer

SAKREGISTER FÖR ÅREN TILL HELSINGFORS 1915.

SAKREGISTER FÖR ÅREN TILL HELSINGFORS 1915. SAKREGISTER TILL HELSINGFORS TRYCKTA STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR FÖR ÅREN 1875 1914 HELSINGFORS 1915. A. Afbildningar af det Helsingfors som går" 06 : 19. Afgifter för idkande af näring, uppbärande af

Läs mer

Drätselkammaren. a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens fasta gods.

Drätselkammaren. a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens fasta gods. 106 II. Drätselkammaren. Enär de förnämsta af Drätselkammaren handlagda ärenden redan under föregående afdelning blifvit anförda, upptagas här endast följande: a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens

Läs mer

Drätselkammaren. <5 SO H o O. ^ i? B % ö 85. Köparen. Gata. belopp 3bif 10,508 12,363. dotter 2 ) 12,042 22.951.8 15,000 9,921,5 16,180,5

Drätselkammaren. <5 SO H o O. ^ i? B % ö 85. Köparen. Gata. belopp 3bif 10,508 12,363. dotter 2 ) 12,042 22.951.8 15,000 9,921,5 16,180,5 71 II. Drätselkammaren. Då de vigtigaste af Drätselkammaren handlagda ärenden redan blifvit omnämnda under föregående afdelning, torde blott följande här böra upptagas. a) Ärenden beträffande förvaltningen

Läs mer

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE

BERÄTTELSE ÅR 1893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 893 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID. SJETTE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS, TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS TRYCKERI, 895. ti fororden till 889 och 800 års kommimalberättelser,

Läs mer

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID,

JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID, BERÄTTELSE ANGÅENDE ÅR 895 JEMTE STATISTISKA UPPGIFTER FÖR SAMMA OCH FÖREGÅENDE TID, ÅTTONDE ÅRGÅNGEN. HELSINGFORS TIDNINGS- & TRYCKERI-AKTIEBOLAGETS 896. TRYCKERI INNEHÅLL. Årsberättelse. I. II. III.

Läs mer

Helsingfors StaflsfnlMffige 1886.

Helsingfors StaflsfnlMffige 1886. N:o 1. Helsingfors StaflsfnlMffige 1886. Förteckning öfver hos Stadsfullmäktige diariiförda, den 31 December 1885, oafgjorda ärenden. Tiden, då ärendet inkom. Ärendets beskaffenhet. På hvad ärendet beror.

Läs mer

1895. I. Stadsfullmäktige. P^f de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden anföres följande:

1895. I. Stadsfullmäktige. P^f de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden anföres följande: 1895. I. Stadsfullmäktige. P^f de under ifrågavarande redogörelseår af Stadsfullmäktige handlagda ärenden anföres följande: a) Ärenden beträffande förvaltningen af stadens fasta gods. Stadsfullmäktige

Läs mer

Protokoll december 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 december 1913.

Protokoll december 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 december 1913. Protokoll december 1913 Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 15 december 1913. Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thurfjell, Wallin, Burman, Brändström,

Läs mer

Protokoll augusti 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 29 augusti 1913.

Protokoll augusti 1913. Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 29 augusti 1913. Protokoll augusti 1913 Protokoll, hållet hos Stadsfullmäktige i Luleå den 29 augusti 1913. Närvarande: Herrar Ordföranden och vice Ordföranden samt Herrar Flemström, Thurfjell, Brändström, Aurén, Lindquist,

Läs mer

Protokoll januari 1909. Protokoll, förddt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 2 januari 1909.

Protokoll januari 1909. Protokoll, förddt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 2 januari 1909. Protokoll januari 1909 Protokoll, förddt vid sammanträde med Fattigvårdsstyrelsen i Luleå den 2 januari 1909. Närvarande: Herrar Nordin, Thurfjell, Holmgren, Nordström, Lidgren, Palm, Pastor Hansson, Fru

Läs mer

Protokoll januari 1913. Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913.

Protokoll januari 1913. Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913. Protokoll januari 1913 Protokoll, fördt vid sammanträde med drätselkammaren i Luleå den 2 januari 1913. Närvarande: Herrar Bennet, Brändström, Danielsson, Edström, Fernlund, Gustafsson, Ljungberg och Sandström.

Läs mer

Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899

Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899 Westerlövsta kommunalnämnds protokoll 1892-1899 1 2 Förteckning å ledamöter i Kommunalnämnden Valde i kommunalstämma den 27 Dec 1890 E. Johansson i Arnebo A. G Andersson i Horrsta L. J Åhlén i Åhl Erik.

Läs mer

762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk-

762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk- P- -p 762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, T1 Q. Fo l k s k O l e l a r a r n es p e n s i o n s- Drottning Hedvig Elisabeth Charlotta 1810) inrättning. (Se sid. 694.) kr. 479,354:

Läs mer

Protokoll april 1914

Protokoll april 1914 Protokoll april 1914 Protokoll, fördt vid sammanträde med hälsovårdsnämnden i Luleå den 1 april 1914. Närvarande: Herrar Fagerlin, Rosengren, Hellstén och Lindgren. 1. Protokollet för den 6 februari föredrogs

Läs mer

UTREDNING OCH YTTRANDE

UTREDNING OCH YTTRANDE UTREDNING OCH YTTRANDE I ÄRENDE ANGÅENDE IFRÅGASATT STADS FORM UNDER LANDS RÄTT FÖR VISSA DELAR AV, EVENTUELLT HELA HÖGBO SOCKEN SAMT ANGRÄNSANDE DELAR AV.OVANSJÖ SOCKEN I GÄVLE- BORGS LÄN ELLER ANNAN

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste!

Stormäktigste, Allernådigste Kejsare och Storfurste! 1907. Landtd. ST. Prop. N:o 22. Finlands Landtdags u n - derdånigasvar å Hans Kejserliga Majestäts nådiga proposition angående anvisande af medel till de bekof, för hvilkas bestridande de ordinarie statsinkomsterna

Läs mer

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år

Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år Stadsfullmäktiges i Mölndal Protokoll och Handlingar för år 1953 C. IL Holmqvists Boktryckeri AB, Göteborg, 1954. H =,, Handlingar. Aum.: P = Stadsfullmaktiges Protokoll. år 1953 Mölndals Stadsfullmäktiges

Läs mer

Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren

Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren DRÄTSEL = FINANSFÖRVALTNING Reglemente för drätselkammaren finns i stadsstyrelsen A 1: 1 Drätselkammaren utsågs av stadsfullmäktige. 7

Läs mer

Fonder för pensioner och understöd ät civila ämbets- och tjänstemän och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn.

Fonder för pensioner och understöd ät civila ämbets- och tjänstemän och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn. 777-4782j G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. verksamhet den 1 januari 1896. samt pens.-kassa, vara en central- [47 781 Förbundets uppgift lir att vid sidan punkt för svensk a idkare

Läs mer

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951

BJÖRNLUNDA KOMMUN 1863 1951 Sammanträdesdatum 1911 01 28 1 Förlust av mångårig och aktad ledamot som med döden avgått 2 Justering av föregående protokoll 3 Rotelfördelning 4 Emottagande av debetsedlarna 5 Blankett för betalning av

Läs mer

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande, lärares samt deras änkors och barns pensionering.

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande, lärares samt deras änkors och barns pensionering. [4733~4734] G. Fromma stiftelsers pensionskassors m. fl. fonder. VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande, lärares samt deras änkors och barns pensionering. [4733] Kg!. Vitterhets-,

Läs mer

/ // -../ O J г ^ c \ k' H -VA. si?,? l a.. IS) ko 1 r< У l (V ( < i l O SL (Г t. <УУ!p, / f /, ) i Ji ( I / ( J (c

/ // -../ O J г ^ c \ k' H -VA. si?,? l a.. IS) ko 1 r< У l (V ( < i l O SL (Г t. <УУ!p, / f /, ) i Ji ( I / ( J (c h У -VA t si?,? l a.. IS) ko 1 r< У l (V ( < i l O SL (Г t / // -../ O J г ^ \ k' H

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING TILL. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. T) LOTS- OCH FYRINRÄTTNINGEN SAMT LIFRÄDDNINGS- ANSTALTERNA Å RIKETS KUSTER. XXXVI.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK. T) LOTS- OCH FYRINRÄTTNINGEN SAMT LIFRÄDDNINGS- ANSTALTERNA Å RIKETS KUSTER. XXXVI. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. T, Lots- och fyrinrättningen samt lifräddningsanstalterna å rikets kuster. Lotsstyrelsens underdåniga berättelse för år Stockholm : Centraltryckeriet,

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. T) LOTS- OCH FYRINRÄTTNINGEN SAMT LIFRÄDDNINGS- ANSTALTERNA Å RIKETS KUSTER. XIV.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. T) LOTS- OCH FYRINRÄTTNINGEN SAMT LIFRÄDDNINGS- ANSTALTERNA Å RIKETS KUSTER. XIV. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. T, Lots- och fyrinrättningen samt lifräddningsanstalterna å rikets kuster. Lotsstyrelsens underdåniga berättelse för år Stockholm : Centraltryckeriet,

Läs mer