Maskinteknologsektionen vid Luleå tekniska universitet Hemsida: Maskinteknologsektionen Policysamling Sida 1 av 24

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Maskinteknologsektionen vid Luleå tekniska universitet Hemsida: http://www.m-sektionen.se. Maskinteknologsektionen Policysamling Sida 1 av 24"

Transkript

1 vid Luleå tekniska universitet Maskinteknologsektionen Sida 1 av 24

2 Sida 2 av 24 Maskinteknologsektionens policysamling Policy för styrelsens uppgifter och åtaganden... 4 Inledning... 4 Allmänt... 4 Specifik arbetsbeskrivning för de olika arbetsområdena... 5 Policy för arbetsmarknadsutskottets uppgifter och åtaganden... 8 Arbetsmarknadsutskottets ordförande skall:... 8 Arbetsmarknadsutskottets ledamöter skall:... 8 Policy för utbildningsutskottets uppgifter och åtaganden... 9 Utbildningsutskottets ordförande skall:... 9 Programrådsrepresentanter skall:... 9 Programrepresentanter skall:... 9 Policy för utbildningsbevakningsstruktur Klassråd Utbildningsutskottsmöte (UU) Programrådsmöte Programutskottsmöte (PU) Kurswiki Policy för aktivitetsutskottet MAkts uppgifter och åtaganden Aktivitetsutskottets ordförande skall: Aktivitetsutskottets ledamöter skall: Policy för grafisk profil Syfte med grafisk profil Sektionens namn Sektionens logotyp Teckensnitt E-post och webb Språk Policy för Maskinteknologsektionens sektionsbil, Policy för Maskinteknologsektionens verktygslåda Policy för nyttjande av styrelsens förråd Policy för ansökan om subgruppsbidrag Bakgrund, Syfte Ansökan om bidrag Skrivandet av ansökningen... 24

3 vid Luleå tekniska universitet Maskinteknologsektionen Sida 3 av 24

4 Sida 4 av 24 Policy för styrelsens uppgifter och åtaganden Fastslagen vid styrelsemöte Inledning Sektionsstyrelsen består av: Ordförande Vice ordförande Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) Kassör Arbetsmarknadskontakt PR/Info Sekreterare Alumnansvarig Arbetsmiljökvalitetsansvarig Utlåningsansvarig Minst fem av posterna skall vara tillsatta, varav tre skall vara ordförande, kassör och UBS, för att de ska kunna bilda en styrelse. Styrelsen ansvarar för att tillsätta vakanta poster inom sektionen. Antingen genom att tillsätta en valberedning eller genom att själv agera valberedning. Allmänt Styrelsen skall: Bevaka medlemmarnas intresse Ansvara för sektionens verksamhet och ekonomi Verkställa av sektionsmötet fattade beslut Närvara vid sektionsmöten och styrelsemöten Hålla god kontakt med samtliga styrelsemedlemmar Arbeta för en god kontakt mellan medlemmar och sektionsstyrelse Samordna och delegera arbetsuppgifter Bereda ärenden för behandling på sektionsmöten Styrelsemedlemmar skall: Känna till stadgar och styrdokument som ligger till grund för sektionens arbete Känna till sektionens verksamhet i stort för att kunna hänvisa frågande till rätt person Känna till var man kan finna information Styrelsen ansvarar för att sektionens expedition är tillgänglig för medlemmarna på bestämda tider under läsperioden. Styrelsen skall tillhandahålla följande varor till försäljning: Spegater och mössmärken Diverse pins, tygmärken etc.

5 Sida 5 av 24 Specifik arbetsbeskrivning för de olika arbetsområdena Ordförande skall: Leda sektionens verksamhet Vara ytterst ansvarig för hela sektionens arbete Planera, samordna och utveckla Maskinteknologsektionens verksamhet Planera, kalla, skriva föredragningslista och genomföra sektionsmöten och styrelsemöten Teckna sektionens firma Vara insatt i sektionens ekonomi Representera sektionen utåt och föra dess talan Skapa god kontakt med medlemmar och styrelse Skapa god kontakt mellan sektion och institution Skapa god kontakt mellan sektionsstyrelsen och Kårstyrelsen Samarbeta med andra sektionsordföranden Vara sektionens representant i Teknologkårens ordföranderåd Vid verksamhetsårets slut skriva en verksamhetsberättelse Tillse att sektionens stadgar och styrdokument är aktuella Vara ansvarig för att stadgeändringar blir inskrivna Vice ordförande skall: Vara ordförandens ställföreträdare och vara ordförande behjälplig i sektionens arbete Kunna tänka sig att ta över efter ordförande när denne avgår Ansvara för information om sektionens verksamhet till Kårfullmäktige Fungera som samordnare av sektionens kårfullmäktigeledamöter Hjälpa de andra styrelseledamöterna vid behov. Eventuellt vara sektionens representant i Teknologkårens ordföranderåd Hålla god kontakt med subgruppsordföranden.

6 Sida 6 av 24 Utbildningsbevakningssamordnare, UBS skall: Har till uppgift att övervaka att utbildningsbevakningen sker på ett tillfredställande sätt vid de instanser som sektionen ansvarar för Tillsätta studenter till programråden Vara sektionens representant i Teknologkårens ubsråd Vara ordförande i sektionens utbildningsutskott Kassör skall: Vara ansvarig för sektionens ekonomi Teckna sektionens firma Sköta sektionens bokföring Hålla reda på hur mycket pengar som finns på postgiro/banken och i kassan på expen Betala räkningar, sätta in pengar, skriva fakturor och kräva in skulder Beställa märken, spegater etc. när det behövs och ansvara för expeditionens försäljningslistor. Vid räkenskapsårets slut inventera lagret och göra bokslut Upprätta ett förslag till en budget för nästkommande verksamhetsår. Avlägga ekonomisk rapport till Kanslichefen för Teknologkåren i slutet av varje läsperiod Vara sektionens representant i Teknologkårens kassörsråd Arbetsmarknadskontakt skall: Ta kontakt och upprätthålla kontakt med företag i näringslivet Informera studenter om möjligheten att komma i kontakt med företag Anordna företagsevent och andra arbetsmarknadsinriktade evenemang Tillmötesgå medlemmarnas idéer om aktiviteter tillsammans med företag Söka sponsring till olika arrangemang Eventuellt delta i LARV Vara sektionens representant i Teknologkårens arbetsmarknadsråd Vara ordförande i sektionens arbetsmarknadsutskott

7 Sida 7 av 24 PR/Info skall: Hålla god ordning på Maskinteknologsektionens anslagstavlor Ansvara för sektionens nyhetsbrev samt att information och kallelser från styrelsen når ut till medlemmar och övriga berörda Vara sektionens representant i Teknologkårens inforåd Marknadsföra sektionen mot medlemmarna Ansvara för sektionens hemsida Ansvara för sektionens affischer och trycksaker Sekreterare skall: Föra protokoll vid styrelsemöten och sektionsmöten Vara ansvarig för att protokoll anslås Vid behov avlasta övriga styrelsemedlemmar i dess arbete Alumnansvarig skall: Hålla god kontakt med sektionens alumner Skapa kontakt mellan alumner, studenter och näringsliv Anordna alumnföreläsningar Arbetsmiljökvalitetsansvarig skall: Vara ansvarig för studie- och arbetsmiljö Vara sektionens representant i studiemiljökommittén Utlåningsansvarig skall: Administrera utlåning av Maskinen samt verktygslådan Göra lättare reparationer och underhåll på Maskinen Hålla kontakt med XP-M Bistå med hjälp till de som lånar Maskinen

8 Sida 8 av 24 Policy för arbetsmarknadsutskottets uppgifter och åtaganden Fastslagen vid styrelsemöte Arbetsmarknadsutskottets ordförande skall: Leda utskottets arbete. Sitta med i Maskinteknologsektionens styrelse och föra utskottets talan uppåt i hierarkin på LTU. Informera utskottet om kommande händelser, ändringar mm. inom sektionen och LTU. Ansvara för att det hålls företagsrelaterade evenemang för studenter på Maskinteknologsektionen under studieåret. Se till att det hålls regelbundna möten, helst varje eller varannan vecka, inom utskottet och se till att arbetet fortskrider utan förhinder. Ansvara för att utskottets reglemente är uppdaterat och efterföljs Tillsätta ledamöter till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottets ledamöter skall: Närvara vid utskottets möten. Hjälpa utskottets ordförande och se till att arbetat fortskrider smidigt. Så långt som möjligt ta egna initiativ angående kontakt med företag i Maskinteknologsektionens intressen. Hålla sig underrättade om vad som händer på LTU Delta på flera företagsrelaterade evenemang för att därmed kunna utveckla och förbättra utskottets arbete.

9 Sida 9 av 24 Policy för utbildningsutskottets uppgifter och åtaganden Fastslagen vid styrelsemöte Utbildningsutskottets ordförande skall: Leda utskottets arbete. Sitta med i Maskinteknologsektionens styrelse och föra utskottets talan uppåt i hierarkin på LTU. Leda sektionens utbildningsutskottsmöten (UU) Leda sektionens programutskottsmöten (PU) Närvara vid institutionens programrådsmöten Ansvara för att utskottets reglemente är uppdaterat och efterföljs Tillsätta program- och programrådsrepresentanter Programrådsrepresentanter skall: Genomföra fyra klassråd och medverka vid samtliga av läsårets utbildningsutskottsmöten och programråd. Medföra ifylld klassrådsblankett till programråd samt uppdatera kurswiki med denna och tillkommen information från programråd. Till studenter tillhandahålla studentärende-blanketter och bifoga ifyllda sådana till sektionens utbildningsbevakningssamordnare Programrepresentanter skall: Under programråd föra anteckningar över bedömt viktiga punkter samt de beslut som tas. Medverka vid läsårets samtliga programutskott och vara utbildningsbevakningssamordnaren behjälplig i utbildningsfrågor.

10 Sida 10 av 24 Policy för utbildningsbevakningsstruktur Fastslagen vid styrelsemöte V.1 V.2 V.3 V.4 Klassråd UU möte Torsdag Torsdag Torsdag Programråd PU möte Tisdag Kurswiki Klassråd Tid: Vecka 1-2 varje läsperiod Ansvarig: Programråd Deltagare: Programråd och tillhörande klass Innehåll: Uppföljning av föregående möte, synpunkter på kurser från förgående läsperiod samt information från Maskinteknologsektionen. Utbildningsutskottsmöte (UU) Tid: Torsdag, mellan vecka 1-3 i början av varje läsperiod Ansvarig: Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) Deltagare: UBS, programråd samt medlemmar ur Maskinteknologsektionens styrelse Innehåll: Uppföljning av föregående möte, diskussion av viktiga ärenden som uppkommit vid klassråd, planering inför programråd samt information från UBS och Maskinteknologsektionen. Programrådsmöte Tid: Varje läsperiod, lämpligen innan vecka 4. Ansvarig: Utbildningsledare (UL) vid institution Deltagare: UL, programråd, personal från universitetet, extern representant minst en gång per år, UBS eller annan av sektionsstyrelsen utsedd representant. Innehåll: Uppföljning av föregående möte och beslut som togs, genomgång av kurser från föregående läsperiod med hjälp av underlag från klassråd och kursutvärderingar samt information från tidigare år. Frågor från UL rörande t.ex. utbildningsplaner, examen och verksamhetsuppdrag. Beslut på åtgärder som ska vidtas till nästa möte. Programutskottsmöte (PU) Tid: Tisdag, vecka 4 Lp 1 och Lp 3. Ansvarig: Utbildningsbevakningssamordnare Deltagare: UBS, programrepresentanter Innehåll: Uppföljning av föregående möte, viktiga punkter från programråd, diskussion av åtgärder och beslut av desamma samt övriga utbildningsrelaterade frågor.

11 Sida 11 av 24 Möte med HUL och UL Tid: Vecka 4-5 Lp 2 och Lp 4. Ansvarig: HUL och UBS. Deltagare: UBS, programrepresentanter, HUL, UL. Innehåll: UBS, programrepresentanterna, HUL och UL träffas och går då igenom bedömt viktiga frågor angående institutionens, utbildningarna och kursernas utveckling. Kurswiki Tid: Vecka 3-4 varje läsperiod Ansvarig: Programråd Innehåll: Uppladdning av klassrådsblankett samt anteckningar från programråd på kurswiki.

12 Sida 12 av 24 Policy för aktivitetsutskottet MAkts uppgifter och åtaganden Fastslagen vid styrelsemöte Aktivitetsutskottets ordförande skall: Leda utskottets arbete. Kontinuerligt rapportera till styrelsen om utskottets arbete. Rapportera till sektionsmötet om utskottets arbete. Informera utskottet om kommande händelser, ändringar mm. inom sektionen och LTU. Arbeta för att anordna aktiviteter för sektionens medlemmar. Ansvara för att utskottets reglemente är uppdaterat och efterföljs. Kalla till utskottets möten. Aktivitetsutskottets ledamöter skall: Närvara vid utskottets möten. Hjälpa utskottets ordförande och se till att arbetat fortskrider smidigt. Arbeta för att anrodna aktiviteter för sektionens medlemmar. Hålla sig underrättade om vad som händer på LTU

13 Sida 13 av 24 Policy för huset och husgruppen Fastslagen vid styrelsemöte 2012-XX-XX Ansvar En person i Maskinteknologsektionens styrelse är ytterst ansvarig för förvaltning, drift och uthyrning av huset. Minst en person ur Maskinteknologsektionens styrelse, varav en är den yttersta ansvariga, sitter alltid med i husgruppen. Dock så behöver inte någon av de/den vara ordförande för husgruppen. Husgruppen Husgruppen ansöker om pengar från Maskinteknologsektionens styrelse och externa parter. Husgruppen har tillgång till en kassa för mindre inköp. Beloppet i kassan beslutas av Maskinteknologsektionens styrelse, dock max 10000kr. Alla studenter på Luleå tekniska universitet kan söka till husgruppen, ordföranden ansvarar för rekryteringen Maskinteknologsektionens styrelse har befogenhet att avskeda personer ur husgruppen samt upplösa husgruppen helt om nödvändigt. Husgruppens medlemmar åläggs att arbeta minst 20 timmar/år var. Val av ordförande Ordförande väljs senast den 15 maj för kommande verksamhetsår av sektionsmötet. Valberedningen avger om möjligt fullständigt namnförslag avseende posten som ordförande för husgruppen till sektionsmötet. Inköp Husgruppen får göra enskilda inköp upp till ett belopp fastslaget av Maskinteknologsektionens styrelse, dock max 30000kr. Användning Alla ska ha möjlighet att hyra huset, men medlemmar och medlemmar i husgruppen bör främjas.

14 Sida 14 av 24 Policy för grafisk profil Fastslagen vid styrelsemöte Syfte med grafisk profil Syftet med en grafisk profil är att skapa en enhetlighet i de dokument som Maskinteknologsektionens medlemmar och utomstående personer kommer i kontakt med. En konsekvent använd grafisk profil bidrar till att stärka Maskinteknologsektionens varumärke. Sektionens namn Vårt namn, Maskinteknologsektionen, skall alltid skrivas med begynnande versal och bör ej förkortas. M-sektionen är en acceptabel förkortning i icke officiella sammanhang. Namnet Maskinsektionen är inte vedertaget. Sektionens logotyp Maskinteknologsektionens logotyp är skyddad av och definierad i sektionens reglementessamling. Logotypen bör återges i färg, men då detta inte är möjligt ska en variant i gråskala användas. Logotypen får inte ändras, skalas om oproportionellt, beskäras eller förvanskas på andra sätt. Undvik att förstora en given logotyp, då kvalitén på den försämras. För att synas ska logotypen ha gott om blankt utrymme omkring sig. Lämna alltid minst lika mycket utrymme som cirka 20 procent av logotypens höjd runt omkring. Hur stor en logotyp bör vara beror givetvis på sammanhanget, men på ett A4-papper bör inte logotypen vara mindre än cirka 2 cm för att undvika att den blir otydlig. Logotypen bör finnas med på alla papper och allt material som kommer från Maskinteknologsektionen centralt, samt i alla sammanhang där Maskinteknologsektionen anordnar arrangemang. Även i material som kommer från subgrupperna kan det vara önskvärt att inkludera Maskinteknologsektionens logotyp, för att tydligare visa att subgrupperna är delar av Maskinteknologsektionen. Personer som inte har förtroendeuppdrag inom Maskinteknologsektionen måste ha styrelsens tillstånd att använda vår logotyp. Teckensnitt Det teckensnitt som ska användas för löptext i Maskinteknologsektionens dokument heter Garamond (alternativt Garamond No. 8 som är fri att använda för icke-kommersiellt bruk). Typsnittet Garamond är uppkallat efter och inspirerat av den franske typografen Claude Garamond och hans verk i 1500-talets Paris. För brödtext, det vill säga löpande stycketext, används Garamond i 12 punkters storlek. Bildtexter sätts i Garamond kursiv, 12 punkter. Sidhuvuden och sidfötter sätts i Garamond, 10 punkter. Huvudrubriker sätts i Arial Black, 18 punkter. Underrubriker finns i två nivåer som båda sätts i Arial Black, 14 punkter samt 11 punkter. Undantag från dessa storlekar kan givetvis göras, men det här bör vara riktvärden för A4- dokument. Ska dokumenten skrivas ut i A5-format baserat på A4 kan textstorleken ökas med en till två punkter för att förbättra läsbarheten.

15 Sida 15 av 24 Huvudrubrik Underrubrik Underrubrik Brödtext Bildtext Sidhuvud Rubriknivå 1, Arial Black, 18 punkter Rubriknivå 2, Arial Black, 14 punkter Rubriknivå 3, Arial Black, 11 punkter Brödtext, Garamond, 12 punkter Bildtext, Garamond kursiv, 12 punkter Sidhuvud, Garamond, 10 punkter E-post och webb E-post är ett viktigt kommunikationsmedel, och Maskinteknologsektionens styrelse bör ha standardiserade e-postsignaturer enligt mallen nedan. Då det finns stöd hos programvaran bör man klistra in sin signatur med typsnittet Garamond. Namnet bör då stå i 12 punkters storlek, resten Mange Maskinare Jättefin titel Maskinteknologsektionens styrelse 20XX-20YY Mobil: xxxx-xx xx xx E-post: -- Maskinteknologsektionens hemsida finns på och adressen till den kan anges antingen med eller utan före. Språk Sträva efter att alltid ha korrekt språk och grammatik i alla officiella papper. Felstavningar kan irritera läsaren och försämra helhetsintrycket av vad du försöker förmedla. Undvik att använda krångliga ord eller förkortningar som till exempel LARV, TKL och UBS utan att förklara dem. Bara för att du vet vad det står för betyder inte det att den genomsnittlige mottagaren av informationen du försöker förmedla vet det.

16 Sida 16 av 24 Policy för Maskinteknologsektionens sektionsbil, Maskinen Fastslagen vid styrelsemöte Låneavtal och regler för sektionens bil, Maskinen, återfinns nedan.

17 Sida 17 av 24 Regler för utlåning av Maskinen (Maskinteknologsektionens sektionsbil) Genom att nyttja Maskinen förpliktigar jag mig att; Jag innehar giltigt B-körkort som gäller i Sverige. Den som framför Maskinen innehar ett giltigt körkort för att få framföra fordons ekipaget. Betala avgiften i förskott vid utkvittering av nyckel; 50kr/påbörjat dygn för Maskinteknologsektionens medlemmar, för icke medlem 100kr/påbörjat dygn (måndag-fredag) respektive 200kr/ påbörjat dygn (lördag-söndag). Framföra fordonet på ett trafiksäkert och regelmässigt korrekt sätt. Rapportera eventuella brister/skador vid återlämning av nyckeln. Betala eventuella böter och extra kostnader jag orsakat. Jag återlämnar Maskinen i det skick jag fick den, d.v.s. fulltankad och städad. Följs inte detta så debiteras kostnad för bensinen och för städning. Vid behov ta ur och ruska mattorna. Töm bilen på skräp, kom ihåg baksätet och bagageutrymmet. Vid behov dammsuga bilen. Tvätta rutor och lysen vid behov Lämna tillbaka bilen enligt avtalad tid. Görs inte detta debiteras en straffavgift på 200kr/påbörjat dygn. Jag är medveten om att maskinen endast är trafikförsäkrad och om jag skulle orsaka skador på bilen så kan ett maximalt belopp på 5000 kr tas ut för att ersätta maskinen eller för att reparera de skador som uppstått. Maskinteknologsektionens styrelse är de som tar det slutgiltiga beslutet om vilket belopp som anses lämpligt.

18 Sida 18 av 24 Låneavtal för Maskinteknologsektionens bil (Maskinen). Här med godkänner jag att: Jag har läst igenom, förstått och accepterar Maskinteknologsektionens Regler för utlåning av Maskinen Jag lämnar tillbaka Maskinen på dess parkeringsplats fulltankad samt med allt eventuellt skräp urplockat. Maskinen står på carportplats nummer i mittentaket på parkeringen vid höghusen på Professorsvägen. Jag lämnar tillbaka nyckeln på avtalad tid innan utlåningstiden gått ut. Underskrifr nyttjande part Namnförtydligande nyttjande part Telefon nummer man kan nå nyttjande part på under hyrestiden Dena som lånar manskinen har erlagt en avgift på Kr För att låna maskinen från kl : Till och med kl : Den som lånar Maskinen är medlem i Maskinteknologsektionen. Underskrift representant ur Maskinteknologsektionen Namnförtydligande representat ur Maskinteknologsektionen. Om problem eller frågor om maskinen uppkommer under tiden du lånar maskinen är du varmt välkommen att ringa Erik Sjödin eller den som ni lånat maskinen av så skall så skall vi försöka svara på frågorna eller hjälpa till med problemen så gott vi kan.

19 vid Luleå tekniska universitet Maskinteknologsektionen Sida 19 av 24

20 Sida 20 av 24 Policy för Maskinteknologsektionens verktygslåda Fastslagen vid styrelsemöte Låneavtal för sektionens verktygslåda återfinns nedan.

21 Sida 21 av 24 Låneavtal för Maskinteknologsektionens verktyg. Maskinteknologsektionen ansvarar ej för att personen som lånar verktygen inte skadar sig på dessa. Den som lånar verktygen av Maskinteknologsektionen skall använda dessa med sunt förnuft så att onormalt slitage eller personskador ej uppstår. Den som använder verktygen skall även meddela om denne orsakar skador på verktygen mer än vanligt slitage, samt om något är/går sönder eller av någon anledning ej går att bruka. Om verktyg sakdas eller tappas bort sall dessa ersättas. Den som lånar verktygen skall återlämna verktygen innan sista återlämnings tid, annars tas en avgift på 20 kr/dygn ut. Lånet kan maximalt sträcka sig över tre dygn. Underskrift nyttjande part Namnförtydligande nyttjande part Telefon nummer man kan nå nyttjande part på under lånetiden Verktygen skall återlämnas senast kl : Den som lånar verktygs lådan är medlem i Maskinteknologsektionen En summa på 20 kr har erlagts för utlåning Underskrift representant ur Maskinteknologsektionen Namnförtydligande representant ur Maskinteknologsektionen.

22 Sida 22 av 24 Om problem eller frågor om verktygen uppkommer under tiden du lånar dessa är du varmt välkommen att ringa Erik Sjödin eller någon annan i Maskinteknologsektionen så skall så skall vi försöka svara på frågorna eller hjälpa till med problemen så gott vi kan.

23 Sida 23 av 24 Policy för nyttjande av styrelsens förråd Fastslagen vid styrelsemöte Vid inställande av sina tillhörigheter i förrådet godkänner och förbinder sig berörd subgrupp till dessa förhållningsregler. Vid behov kan detta dokument komma att revideras varpå sittande styrelse är skyldig att informera berörda subgrupper så att dessa är införstådda i ändringarna och kan fatta beslut om fortsatt nyttjande. Styrelsen äger även rätten att återkalla sitt beslut om upplåtande av förrådsutrymmet i de fall reglerna inte efterföljs. Regler för nyttjande: Styrelsens förråd är endast en tillfällig lagringsplats för subgrupperna och får endast användas i väntan på tilldelning av ett eget förråd. Ansökan om ett eget förråd ska därför först vara inlämnad till fastighetsansvarig vid universitetet innan nyttjandet av förrådet kan påbörjas. För att undvika sammanblandning av subgruppernas och styrelsens tillhörigheter måste subgruppernas tillhörigheter kunna förvaras avskiljt. Detta kräver således att samtliga subgruppers tillhörigheter måste vara förpackade i väl uppmärkta, förslutbara lådor. Inga lösa föremål eller föremål i plastpåsar får förekomma. Öppna lådor varifrån saker lätt försvinner får heller ej förekomma. Som ansvarig för förrådet står sektionsstyrelsen. Således ansvarar styrelsen för allt innehåll som finns i förrådet, varpå subgrupperna ej får ställa in föremål av olämplig karaktär som kan skada eller orsaka problem för sektionen eller sektionsstyrelsen. Då förrådet ursprungligen är sektionsstyrelsens, tjänar det också som förvaringsplats och arkivplats av dokument och pärmar från tidigare år vars innehåll kan vara av känslig karaktär och därför inte bör spridas. Subgrupperna kommer således inte att erhålla egna nycklar till förrådet, utan måste för åtkomst kontakta någon av sittande styrelseledamöter. Förrådet måste hållas rent och välorganiserat, varför subgrupper som nyttjar förrådet vid behov förbinder sig att hjälpa sittande sektionsstyrelse vid en eventuell förrådsstädning.

24 Sida 24 av 24 Policy för ansökan om subgruppsbidrag Fastslagen vid styrelsemöte Bakgrund, Syfte Bakgrunden till denna mall är en strävan efter att standardisera samtliga officiella dokument som lämnar och cirkulerar inom sektionen. Dokument som härrör sektionens verksamhet och ekonomiska medel bör ses som extra viktiga, varför behovet av att hitta ett gemensamt utseende för dessa är särskilt stort. Denna mall utgör en del i denna samling standardiseringar och har som främsta syfte att förenkla arbetet för sektionens styrelse och subgrupper. Ansökan om bidrag Samtliga subgrupper kan årligen ansöka om ekonomiska bidrag från sektionen för sin verksamhet. Detta bidrag budgeteras årligen men kan komma att variera i storlek från år till år, då sektionens ekonomi sedan kårobligatoriets borttagande blivit osäkrare. Beviljandet av bidraget sköts av sittande sektionsstyrelse och handläggningstiden är minst två veckor. Ansökningen ska med andra ord ha inkommit till styrelsen senast två veckor innan bidraget behövs. Trots att sektionsstyrelsen beroende av ansökningens karaktär har möjlighet att bevilja utbetalande av bidrag från andra kostnadsställen, har subgrupperna i sin ansökan endast möjlighet att ansöka om bidrag från kostnadsstället subgruppsbidrag. Gentemot styrelsen är det berörd subgruppsordförande som ansvarar för ansökningen och bidragets förvaltande. Skrivandet av ansökningen I det fall subgruppen saknar en egen grafisk profil eller logotyp används sektionens. Ansökningen fylls i enligt mallens beskrivning. För att underlätta skrivandet och sedan beslutsfattandet är det rekommenderat att i största möjliga mån följa mallens uppställning och styckeindelning. Dock bör det beaktas att mallen är generell för samtliga subgrupper och ska kunna appliceras på samtliga ansökningar, varför det ibland kan vara nödvändigt att lägga till ytterligare bilagor eller underrubriker än de som omnämnts. Vid skrivandet ska naturligtvis saklighet och korrekt språk eftersträvas. Den ekonomiska redogörelsen utgör ansökningens viktigaste del. En ekonomisk budget för kommande verksamhetsår bör upprättas av samtliga subgrupper vid läsårets start och uppdateras vid behov under tidens gång. Vidare är det rekommenderat att en budget upprättas för varje större evenemang som anordnas samt att denna efteråt utvärderas och diskuteras igenom, för att på så sätt stärka planeringen av verksamheten och användandet av föreningens tillgångar.

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14

1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 3. GENERELLT... 6 4. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUMENT UNDER ÅRET... 9 5. EKONOMI... 14 POLICY Senast reviderad: 2013-12-16 1. POLICYNS GILTIGHET... 4 2. PULS... 4 2.1 OM SEKTIONSFÖRENINGEN... 4 2.2 STYRELSE OCH FÖRTROENDEVALDA... 4 2.3 ARBETSMILJÖ... 5 2.4 DIPLOMERAD GRÖN SEKTION... 5 3.

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Föredragningslista för sektionsmöte 1

Föredragningslista för sektionsmöte 1 vid Teknologkåren, LTU Föredragningslista, sektionsmöte 2 2011/2012 Sammanträdesdatum: 2011-12-07 Tid: 18.30 Plats: E632 Föredragningslista för sektionsmöte 1 Datum: 2011-12-07 Till: Sektionens medlemmar

Läs mer

Överlämningspärm Presidiet

Överlämningspärm Presidiet Överlämningspärm Presidiet Denna överlämningspärm är helt skriven ifrån scratch våren 2006 under stressade förhållanden, så den bör mest ses som ett utkast. Tveka inte att höra av er med alla frågor ni

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Ekonomisk policy. Maskinteknologsektionen. Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21. 1 av 12

Ekonomisk policy. Maskinteknologsektionen. Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21. 1 av 12 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Skriven: 2014-01-19 Senast uppdaterad: 2014-01-21 1 av 12 Innehåll Ekonomisk policy... 1 Maskinteknologsektionen... 1 Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

8 Instruktörer (instruktörer, instruktörsutbildningar, instruktörsmöten, faddrar)

8 Instruktörer (instruktörer, instruktörsutbildningar, instruktörsmöten, faddrar) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Organisation 3. Styrelsen 4 Arbetsgrupper beskrivning gemensamt 5 ÖFSK Event 6 Flyg (flygverksamhetsansvarig, tekniskt ansvarig, pilotschema) 7 Anläggning (stugfogde/anläggningsansvarig,

Läs mer

Styrelsen Styrelsen sköter klubbens administrativa och ekonomiska förvaltning under året.

Styrelsen Styrelsen sköter klubbens administrativa och ekonomiska förvaltning under året. Allmän information om UDK Tumlaren Uppsala Dykarklubb Tumlarens syfte UDK Tumlarens syfte är att genom utövande av sportdykning främja en god kamratanda. Klubben ska vara ett seriöst och ickekommersiellt

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Godkänd av M- Styret: 2014-11- 10 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Innehållsförteckning Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital och nollnivå... 4 Budget... 4 Äskning... 4 Kontanthantering...

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Reglemente -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/31 Innehållsförteckning 1. Reglemente för ekonomi

Läs mer

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128

ÄRENDEHANDBOKEN. Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun. Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 ÄRENDEHANDBOKEN Anvisningar för handläggning och dokumentation av ärenden i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2014-09-10 128 Malung-Sälens kommun Box 14, 782 21 Malung Tfn: 0280 181 00

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Dagordning FM1 / 2014

Dagordning FM1 / 2014 DAGORDNING FM1 / 2014 Kårhuset Lund, 3 februari 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress:

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer