Kvartalsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport 2015-03-31"

Transkript

1

2 Stadsledningskontoret Ekonomiavdelningen 1(3) Landskrona stad Datum Handläggare Redovisningschef Jonas Lundqvist Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Kvartalsrapport Ärendebeskrivning T enlighet med tidigare beslut har ekonomisk och verksamhetsrnässig uppföljning skett per 31 / inom samtliga verksamheter i Landskrona stad. Med kvartalsbokslutet som bas har även en helårsprognos för 2015 framräknats för respektive nämnd, som sedan sammanställts till en gemensam resultaträkning för hela kommunen. Av kvartalsrapporten framgår dels den totala externa redovisningen i form av resultaträkning och balansräkning, dels den interna redovisningen i form av budgetavräkning per nämnd av både driftkostnader och investeringsutgifter. Föregående års utfall redovisas som jämförelse. I samband med kvartalsrapporten har äskanden om ombudgeteringar inkommit från nämnderna. Förslag till beslut Kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna kvartalsrapporten per 31 mars 2015 med tillhörande boksl utsprognos att ombudgetera 670 tkr från kommunstyrelsen till individ- och familjenämnden avseende anställningsprogrammet att avslå utbildningsnämndens framställan om tilläggsbudget för ett nytt lokalprojekt att tkr ombudgeteras från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden avseende demografikompensation. att 1644 tkr tilläggsbudgeteras till utbildningsnämnden avseende demografikompensation och att finansiering sker via minskning av rörelsekapitalet. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax skrona. se w\vw.land skrona.sc Bankgiro Postgiro ; rg.nr

3 2(3) att stadsledningskontorets ekonomiavdelning rar verkställa förändring av demografikompensation till utbildningsnämnden kvartalsvis. att teknik- och servicenämndens begäran om tilläggsbudget för bostadsanpassning hänskjuts till bokslutsberedningen Ärendeberedning I samband med kvartalsrapporten har äskanden om ombudgeteringar inkommit från nämnderna. lndivid- och familjenämnden Anställningsprogram för 2015 planeras, och det finns avsatt I mnkr hos Kommunstyrelsen 2015 och l mnkr i hos kommunstyrelsen i kommunstyrelsens budgetförslag för Individ- och familjeförvaltningen har beräknat att ett anställningsprogram för 2015 kan sysselsätta ca 60 individer i 12 månader, och kostar då netto 2 mnkr för 12 månader. Kalkylen bygger på en bruttokostnad om ca 20 mnkr, anställningsstöd på ca 14,7 mnkr och sänkning av försörjningsstöd på ca 3,3 mkr. För 2015 blir nettokostnaden 670 tkr, och för 2016 l 330 tkr. Individ- och familjenämnden har i sin kvartalsrapport gjort en framställan att det ombudgeteras 670 tkr från kommunstyrelsen till individ- och familjenämnden för 2015 samt att det ombudgeteras l 330 tkr från kommunstyrelsen till individ- och familjenämnden för Stadsledningskontoret föreslår att ombudgetering sker för 2015 i samband med denna kvartalsrapport och att när det avser budget 2016 beaktas i budgetförslaget. Utbildningsnämnden Under genomfördes ett lokalprojekt som komplettering till ordinarie underhåll för att genomföra anpassningar i lokalerna för att bättre motsvara dagens krav på pedagogik. Projektet härrörs från ett projekt i Järfålla kommun och genomfördes i samarbete mellan utbildningsförvaltningen och teknik- och services fastighetsavdelning. Utbildningsnämnden anser att de fortsatt finn s ett stort behov av att kunna genomföra justeringar i stadens lokaler. Utbildningsnämnden önskar därför att detta projekt kan förlängas under 2015 och äskar ett nytt anslag på 5 mnkr och att förändringarna som genomförs kan komplettera de utredningar som görs kring långsiktigt behov. Under 2014 var anslaget 5 mnkr och insatser har gjorts bland annat i Asmundtorp och Västervångskolan. Stadsledningskontoret anser att det i kommunstyrelsens budget förslag för 2016 har tagits hänsyn till ökat fastighetsunderhåll då där är avsatt 15 mnkr för 2016 och 15 mnkr för 2017 och föreslår därför ingen tilläggsbudget för ett nytt lokalprojekt. Teknik- och servicenäll1l1den Teknik- och servicenämnden har i ärendet TSN 25 tagit beslut om att begära tilläggsbudget med 500 tkr för för att utöka budgeten för bostadsanpassning. Bostadsanpassningsärendena har blivit mer komplexa och kostnadskrävande. Då antalet ärenden har varit oförändrade de tre sista åren har det varit svårt att få ihop budgeten för bostadsanpassning. Teknik- och servicenämnden anser att en utökning av

4 3(3) budgetutrymmet är en förutsättning för att kunna uppfylla gäll ande lagstiftning och att kunna tillgodose önskemål om kvarboende i hemmet. Stadsledningskontoret föreslår att då det är svårt att genomföra en prognos över kostnaderna för bostadsanpassning så bör ärendet istället hanteras i bokslutsberedningen i samband med bokslutet för Ko 1I/11Il/IIS tyre Is e 11 Kommunstyrelsen har ett budgeterat anslag på tkr för demografikompensation till utbi ldningsnämnden. I samband med kvartalsrapporten har en avstämning gjorts och prognosen är att utbildningsnämnden ska kompenseras med 4 mnkr. Stadsledningskontoret föreslår att utbildningsnämndens budget ökas med 4 mnkr och att avstämning kommer att ske i samband med de klmnande kvartalssluten och att stadsledningskontorets ekonomiavdelning då kan verkställa eventuella förändringar. STADSLEDNfNGSKNTRET Per-Mikael *I~ Svensson tf. Biträdande stadsdirektör ~~ Jonas Lundqvist tf. Ekonomichef

5 Land9<.rona stad Kvartalsrapport Landskrona stad

6 Finansiell analys Arets resultat Landskrona stad prognostiserar ett resultat för 2015 på 29,7 mnkr. Det prognostiseras med god budgetföljsamhet av nämnderna men skatteintäkterna och de generella statsbidragen bedöms bli 13,9 mnkr sämre än budget. AFA Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse beslutade 26 mars 2015 att återbetala premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL samt för Avgiftsbefrielseförsäkringen för år För Landskronas del prognostiseras detta att bli ca: 15 mnkr. Balanskravet Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans för kommuner och landsting. Underskott som uppkommit under enskilt räkenskapsår skall återställas inom de närmaste tre följande åren. Landskrona stads prognos uppfyller kommunallagens balanskrav och har inget underskott at1 täcka ftån föregående år. Landskrona stads prognostiserade resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 26,2 mnkr. Avstämning mot balanskravet mnkr Prognos 2015 Bokslut 2014 Arets resultat 29,7 28,8 Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar exklusive tomträtler -3,5-2,0 Balanskravsresultat 26,2 26,8 Resultatutjämningsreserv Den 28 november 2012 beslutade riksdagen om att komplettera befintlig lagstiftning om God ekonomisk hushållning med nya möjligheter att utifrån reglerna om balanskravet öppna upp för möjligheten att utjämna intäkter över tid genom att kommunen kan bygga upp en resultatuljämningsreserv (RUR) inom ramen för det egna kapitalet. Syftet är att kunna bygga upp en reserv under goda tider för at1 senare under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag. Kommunfullmäktige antog under 2013 riktlinjer för en resultatutjämningsreserv och beslöt att sätta av 45 mnkr ftån tidigare goda resultat. I riktlinjerna så möjliggörs en avsät1ning till resultatuljämningsreserven om det lägsta av resultatet före extraordinära poster och resultatet före balanskravsjusteringar överstiger 2 % av skatteintäkterna och statsbidragen. I bokslutet 2013 gjordes ytterligare en avsättning på 2,2 mnkr då det årets resultat möjliggjorde det. Landskrona stads resultat och balanskravsresultat för 2014 möjliggjorde inte någon ytterligare avsättning. Men eftersom resultatet understeg 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag beslutades om en minskning av resultatutjämningsreserven med 15, I mnkr. Resultatutjämningsreserven uppgår därför till 32, I mnkr. Ett resultat som motsvarar 2 % av skatteintäkterna och statsbidragen för 2015 uppgår till 43,4 mnkr. Det innebär att om prognoserna för balanskravsresultatet motsvarar utfallet vid årets slut så kommer stadsledningskonteret föreslå en sänkning av resultatutjämningsreserven med 17,2 mnkr så att det återstår 14,9 mnkr. Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

7 Jämförelsestörande poster Prognosen för 2015 innehåller en stor jämförelsestörande post. Det är återbetalning av AF A premier från 2014 som prognostiseras uppgå till 15 mnkr. Bokslutet 2014 innehöll flertalet negativa jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster mnkr Prognos 2015 Bokslut 2014 Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar Kapitaltäckningsgaranti Ventrafiken 3,5 15,8 - -5,8 Aterbetalning premier AFA 15,0 - Nedskrivning Gullstrandsskolan - -54,2 Nedskrivning kajer - -12,7 Aterbetalning miljöprocess - 32,8 Aktieägartillskott Landskronahem Summa jämförelsestörande poster - -2,5 18,5-26,6 Nettokostnadsutveckling Skatteintäkterna och de generella stasbidragen prognosiseras all öka med 3,5 % sedan förra året. Ökningen på 3,5 % kan ställas i relation till förändringen av verksamhetens nettokostnad som beräknas öka med 2,2 %. Landskrona stad, Kvartalsrapport l (46)

8 Budgetavvikelse Prognosen för Landskrona stads budgetavvikelse är + 5,7 mnkr. Nämnderna budgetavvikelse är + 21,8 mnkr medan de finansiella posterna beräknas ha en negativ budgetavvikelse på -1,61 mnkr. Detta beror på lägre skatteintäkter än budgeterat. Nettokostnader tkr Teknik- och service nämnd Teknik- och servicenämnd VA Utfall Budget Avvike/se Prognos Budget Budgetavvike/se U/bildningsnämnd rnsorgsnämnd Individ- och familjenämnd Kommunstyrelsen Stadsbyggnadsnämnd l Fritidsnämnd Kulturnämnd Miljönämnd Räddningsnämnd Kommunfullmäktige Valnämnd Överförmyndare Revision Summa nettokostnader Kommunstyrelsen frnans RESULTAT I U/bildningsnämndens budgel ingår ett ännu ej lilldelat ansfagjör demograjikompensation på 4 mnkr. Della är en uppskauning och avstämning av anslaget kommer att göras vid kommande uppjljningar. Utbildningsnämnden har ell avkastningskrav på all resultatet ska vara + 2 mnkr vid årsskiftet. Eli +/- resultat är då egemligen el! nega/ivi resultat på 2 mnkr. Driftbudget Utbildningsnämnden Utfallet för perioden är -225,2 mnkr vilket är i nivå med budget. Nämndens prognos är ett helårsutfall på -902,2 mnkr vilket med dagens budgetnivå är 4 mnkr över budget. Nämnden räknar med att detta överskridande motsvaras aven volymökning (rramförallt inom förskolan) utöver det som nämnden erhållit i demografikompensation i budget Enligt den befolkningsprognos som staden har upprättat har antalet invånare ökat med en effekt för utbildningsnämnden motsvarande ca 4 mnkr. Med denna preliminära kompensation räknar nämnden med ett utfall i nivå med budget. Nämnden har dock ett resultatkrav på 2,0 mnkr för att påbörja återbetalningen av nämndens negativa egna kapital 29,2 mnkr. Inräknat detta resultatkrav är nämndens prognostiserade kostnader 2,0 mnkr för höga. Nämnden har sedan övertagandet av gymnasieskolan från gymnasieförbundet 20 II brottats med stora underskott inom gymnasieverksamheten. Årets underskott för gymnasieverksamheten beräknas till 8 mnkr. Flera åtgärder är vidtagna och ytterligare åtgärder planeras. På kort sikt kommer nämnden att minska kostnaderna inom befintlig program struktur, elva tjänster berörs. Två program kommer att ha nollintag till hösten, d.v.s. inga nya elever på dessa program Landskrona stad, Kvartalsrapport l (46)

9 Långsiktiga åtgärder är att utreda fördelningen av elevpengen, och att utreda en ny framtida organisation av gymnasieverksamheten i staden. rganisationsutredningen syftar till att se över den totala programstrukturen, utbudet och organisationen. Utredningen ska rapporteras till nämnden ijuni Utmaningar utöver gymnasieskolan för nämnden att hantera är effekter av ökat antal barn och elever. Nämnden har i sin kvartalsrapport beslutat om att hemställa hos kommunstyrelsen att ta genomföra ytterligare ett lokal projekt motsvarande det som genomförts på 5 mnkr. Stadsledningskontoret föreslår att nämnden kompenseras i enlighet med demografimodellen med 4,0 mnkr. msorgsnämnden Utfallet för perioden är -146,6 mnkr vilket är 3,6 mnkr lägre än budget. Lägre kostnader inom hemvård och korttidsvård genererar ett överskott på 2,6 mnkr. Inom gemensam verksamhet finns ett överskott på 1,3 mnkr som förklaras av vakanta tjänster och ännu ej påbörjade projekt. Nämndens prognos är ett helårsutfall på -608,3 mnkr vilket är 2,0 mnkr lägre än budget. Detta är en mycket försiktig prognos jämfört med periodens utfall. Det är framförallt helårsprognosen för hemvården, som är beroende av det nya nivåsystemet, som nämnden bedömt försiktigt. Förutom övergången till nivåsystem i hemvården, som haft en positiv effekt på kostnaderna, pågår det flera andra processer för att förbättra effektivitet och kvalitet. Eftersom behovet av särskilt boende varit lägre än förväntat under en period kommer avvecklingen av Fäladsgården, inför flytten till det nya boendet Västerpark, att tidigareläggas, vilket i så fall medför lägre kostnader under senare delen av året. Stadsledningskontorets bedömning är att prognosen bör landa på en positiv helårsavvikelse på mellan 5-8 mnkr. Två stor förändringar som staden inte själv styr över kommer att påverka omsorgsnämnden framöver. Det finns ett förslag till nytt hemsjukvårdsavtal mellan Skånes kommuner och Region Skåne som beräknas träda i kraft I- I. Avtalet innebär att mer sjukvård kommer att utföras i den enskildes hem, framförallt för svårt sjuka äldre. Avtalet innebär en kvalitethöjning för den enskilde. Regionen ansvarar för läkare men kommunerna kommer att ta bemanna med sjuksköterskor. Enligt Region Skånes beräkningar kommer kostnaderna för Landskrona att öka med 3,5 mnkr. Den andra förändringen handlar om bemanning och biståndsbeslut i särskilt boende. Frågan har varit aktuell under en tid, och kommer au beslutas inom kort. Sveriges kommuner och landsting driver frågan för kommunernas räkning med bland annat finansieringsfrågan på dagordningen. Individ- och familjenämnden Utfall för perioden är tkr vilket är 2,7 mnkr över budget vilket beror på eftersläpningar i faktureringar till kunder. Prognos för helåret är tkr vilket är -I,5 mnkr över budget. Det finns flera obalanser i nämndens budget. Inom utredning beräknas ett underskott på 4 mnkr vilket beror på ökade kostnader för familjehem, jourfamiljehem och placeringar. [nom främjande verksamhet beräknas ett underskott som bland annat beror på att kostnaderna för anställningsprogrammet blivit något högre än budgeterat. Andra verksamhetsområden genererar överskott och balanserar delar av underskotten. Nämnden planerar för anställningsprogram 2015 som kommer att kunna sysselsätta 60 individer i 12 månader till en nettokostnad av 2 mnkr. Kalkylen bygger på en bruttokostnad på 20,0 mnkr, statlig finansiering (anställningsstöd) på 14,7 mnkr och minskade kostnader för försörjningsstöd på 3,3 mnkr. Av nettokostnaden beräknas 670 tkr till 2015 och resterande l 330 tkr till Dessa medel finns avsatta hos kommunstyrelsen och stadsledningskontoret föreslår att dessa medel ombudgeteras till individ- och familjenämnden för respektive år. Teknik- och servicenämnden Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

10 Utfallet för perioden är -18,7 mnkr vi lket är 746 tkr lägre än budget. Nämndens prognos är ett helårsutfall på --{)4, mnkr vilket är 1,7 mnkr högre än budget. Kostnaderna för bostadsanpassningsåtgärder förväntas överskrida budget med 500 tkr vilket beror på att Iler komplexa och dyra ärenden som en följd av att Iler personer bor kvar i sitt eget hem istället för att bo på särskilt boende. Tryckeriets intäkter har minskat efter fullmäktiges och nämndernas övergång från pappershandlingar till läsplattor vilket beräknas ge ett underskott på 1,2 mnkr. Nämnden skriver i sin kvartalsrapport att internserviceavdelningen där tryckeriet ingår kommer att avvecklas under året och övriga verksamheter kommer att övergå till andra avdelningar. Vatten- och avloppsverksamhetens kostnader hålls inom budget. Stadsbyggnadsnämnden Utfallet för perioden är 1,3 mnkr vilket är 2,3 mnkr lägre än budget. rsaken till den positiva avvikelsen är försäljning av anläggningstillgångar över budget och lägre personalkostnader, pga vakanser, jämfört med budget. Nämndens prognos är et1 helårsutfall på -4,7 mnkr vilket är i nivå med budget. Räddningsnämnden Utfallet för perioden är tkr vilket är i nivå med budget. Nämndens prognos är ett helårsutfall på I I tkr vilket även det är i nivå med budget. Framtida utmaningar av ekonomisk karaktär är att räddningsljänstf"örbundet Skåne nordväst har aviserat stora kostnadsökningar i samband med tecknande av nyt1 samverkansavtal. Diskussioner mellan parterna pågår. Kommunstyrelsen Utfallet för perioden är tkr vilket är 3,7 mnkr över budget. Avvikelsen beror på upp bokad semesterlöneskuld. Prognosen för helåret är I tkr vilket är 23,S mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på återbetalning av inbetalda A FA-premier på ca 15 mnkr och några budgetreglerande poster (budget som fördelas ut till nämnder). Miljönämnden Utfallet för perioden är -I 51 I tkr vilket är 603 tkr lägre än budget. rsaken till avvikelsen är att de nya tjänsterna som kommer att tillsättas och som finansieras av de höjda avgifterna ännu inte är tillsatta. Prognos för helåret är tkr vilket är i nivå med budget. Kulturnämnden Utfa llet för perioden är vilket är 655 tkr lägre än budget vilket beror på att vissa verksamheter är planerade att genomföras under vår och sommar. Prognos för helåret är vilket är 550 tkr över budget. rsaken till avvikelsen är kostnader för Fröfabriken, vilken inte är finansierad. Fritidsnämnden Utfa llet för perioden är tkr vi lket är 700 tkr mer än budgeterat, vilket förk laras dels med smärre felaktigheter i budgeteringen av tekniska art dels med några oplanerade fas tighetsunderhållåtgärder. Prognos för helåret är tkr vilket är i nivå med budget. Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

11 Investeringar Investeringarna uppgår till 22 mnkr under första kvartalet. Prognosen är att 229,5 mnkr av de budgeterade 234,8 kommer att förbrukas under Den ursprungliga budgeten för 2015 uppgick till 186,4. Sedan har 48,4 mnkr tilläggsbudgeterats som är investeringar som inte genomfördes 2014 som har överfårts till Teknik- och servicenämnd Teknik- och servicenämnd VA Prognosliserad tkr Utfall Prognos 2015 Budget 2015 budgetavikelse Utbildningsnämnd msorgsnämnd Individ- och familjenämnd Kommunstyrelsen Stadsbyggnadsnämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd Miljönämnd Räddningsnämnd Summa Landskrona stad, Kvartalsrapport l (46)

12 Exploatering En prognos över exploateringsbudgeten avviker inte från budgeten på totalen. Däremot förekommer några förändringar mellan åren. bjekt Borstahusen etapp 1 Ack utfall Prognos Progno Progno Prognos Prognos Prognos Totat prognos Inkomster Utgifter Borstahusen etapp 1 Summa Borstahusen etapp 2 Inkomster Utgifter Borstahusen etapp 2 Summa Borstahusen etapp 3 Inkomster Utgifter Borstahusen etapp 3 Summa Borstahusen etapp 4 Inkomster Utgifter Borstahusen etapp 4 Summa Borstahusen etapp 5 Inkomster Utgifter Borstahusen etapp 5 Summa Totalt Borstahusen Inkomster Utgifter Borstahusen totalt summa Jönsaplan Inkomster Utgifter Jönsaplan Summa Kloker Inkomster 6670 Utgifter Kloker Summa Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

13 bjekt Ack utfall Prognos Progno Progno Prognos Prognos Prognos Total s 2016 s prognos Kronan Inkomster Utgifter Kronan summa Uigerplatsen Inkomster Utgifter Lägerplatsen summa Weibullsholm SV Inkomster Utgifter Weibullsholm SV summa Vasterpark Inkomster Utgifter Västerpark summa Vastra Fc:iladen, kv Gurkan Inkomster Utgifter Västra Fäladen, kv Gurkan summa rja 1;9 Inkomster Utgifter Örja 1;9 summa Österleden, ny cirkulationsplats Inkomster Utgifter Österleden, ny cirkulationsplats summa stra Hatjarp Inkomster Utgifter Östra Häljarp summa Totalsumma Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

14 Soliditet Soliditeten är en mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats av egna medel. Landskrona stads soliditet för 20 I 4 var 8 1,0 %. Soliditeten fr beräknas uppgå till 82,5 %. Likviditet Likviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga betalningsberedskap, det vill säga förmågan att kunna betala de löpande utgifterna. Kassaflödet det vill säga förändringen av likvida medel, beräknas minska under året med 100 mnkr. Detta innebär att de likvida medlen uppgår till 21 mnkr vid bokslutet Den främsta anledningen till den försämrade likviditeten är stora investeringar under året samtidigt som resultatet på 29 mnkr inte möjliggör en självfinansiering av investeringarna. Borgensåtaganden och pensionsförpliktelser Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper Arsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att: Intäkter redovisas i den omfattning det är sannol ikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Jämfrelsestörande poster JämförelsesIörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen. Som jämförelsestörande post betraktas poster som sällan förekommer och uppgår till ett väsentligt belopp. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering som jämförelsestörande Intäkter Skatteintäkter Den preliminära slutavräkningen fr skatteintäkter baseras på SKL:s (Sveriges kommuner och Landsting) decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2. Övriga intäkter Investeringsbidrag, anslutningsavgifter tas upp som en förut betald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade det bokförda värdet. Avskrivningar Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Avskrivningstider Följande avskrivningstider tillämpas normalt i Landskrona stad: 50 år, 33 år, 20år, 15 år, I år, 5 Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

15 år och 3 år. En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den nämlast lägre avskrivningstiden. mprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar, teknikskiften, organisationsförändringar). Landskrona stad har infört komponentavskrivning från I- I för fastigheter. Framöver kommer arbetet att inledas för övriga verkssamheter. Komponentavskrivning innebär att olika delar aven anläggningstillgång skrivs av med olika avskrivningstider om nyttjandeperioden avviker väsentligt. Nedskrivningar Vid oförutsedda och kraftiga värdeminskningar ska engångsnedskrivningar ske med de belopp som kan anses erforderliga en ligt god redovisningssed. Värdeminskningen kan bero på exempelvis att användningen aven lokal ändrats eller upphört eller att anläggningens servicepotential minskat. Nedskrivningar redovisas bland avskrivningar Gränsdragning mellan kostnad och investering Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till kr och gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal. Finansiella tillgångar Landskrona stads kapitalförvaltning av medel avsedda för pensionsförpliktelser är klassificerad som omsättningstillgång. Förvaltningen regleras i av fullmäktige antagen placeringspolicy kf 180/2013. Anläggningstillgångar Investeringsbidrag, tas från och med 2010 upp som en förutbetald intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade det bokförda värdet. Dock redovisas projekt som har påbörjats före 20 I på samma sätt som tidigare. Anslutningsavgifter har sedan tidigare redovisats enligt rekommendation som gäl ler från 20 I. I anskaffningsvärdet för investeringar ingår lånekostnader. Pensioner Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RJPS07 (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld). Pensionsskulden är den framtida skuld som kommunen bar till arbetstagare ocb pensionstagare. Den samlade pensionsskulden, inklusive löneskatt, återfinns under rubrikerna avsättningar, kortfristiga skulder ocb ansvarsförbindelser. Under ansvarsförbindelse redovisas de pensioner som intjänats före Leasingavtal Landskrona stad redovisar samtliga leasingavtal som operationell leasing. Avtalen gällande leasing av fordon är på 36 månader. När finns det några avtal som kan betraktas som finansiell leasing. Ett arbete har inletts med att fånga upp dessa och att i 2015 års bokslut redovisa dessa som finansiell leasing. Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

16 Resultaträkning Kronor Not Budget Prognos Verksamhetens intäkter 1,8 115,0 97,2 518,0 520,0 501,0 Verksamhetens 2,8-629,0-576,0-2582,0-2569,7-2437,8 kostnader Avskrivningar -28,3-27,8-115,3-114,0-180,1 VERKSAMHETENS -542,3-506, ,3-2163,7-2116,9 NETIKSTNADER Skatteintäkter 3 373,6 358, , , ,5 Generella statsbidrag 4 167,2 167,0 679,9 670,8 670,8 och utjämning Finansiella intäkter 5 0,4 1,8 25,0 25,0 50,8 Finansiella kostnader 6-0,1-0,1-2,0-2,0-2,6 Resuttat före extra -1,2 21,0 28,0 29,7 28,6 ordinära poster Extraordinära intäkter - - Skatt - - ARETS RESULTAT 7-1,2 21,0 28,0 29,7 28,6 Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

17 Balansräkning Kronor TILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅi'\GAR Mark, byggnader och lekniska anläggningar I 198, ,4 Maskiner och inventarier 101,3 103,5 Summa materiella allläggningstillgållgar 1300,/ 1310,9 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Värdepapper och andelar 460,9 460,9 Långrrislig ullåning 12,8 13,5 Summajillansiella anläggningstillgå"gar 473,7 474,4 Summa anläggningstillgångar 1773,8 I 785,3 MSÄTTNINGSTILLGÅNGAR lager 4,4 4,1 Fordringar 203,8 202,4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 108,0 82,6 Placeringar 882,3 881,6 Likvida medel 47,4 121,2 Summa omsiuningstillgångar 1245,9 1291,9 SUMMA TILLGÅNGAR 3019,7 3071,2 EGET KAPITAL, A "SÄTTNINGAR CH SKULDER EGET KAPITAL I ngående eget kapital ,5 2460,7 varav avsalu i Resultatutjämningsreserv 47,2 47,2 Justering av eget kapital ÅTelS resultat -1,2 28,8 Summa eget kapital 2 488,3 2489,5 A VSÄ TTNINGAR Avsättning lill pensioner inkllöneskan 36,6 36,1 Övriga avsättningar, långfrist iga 19,2 19,5 Uppskjuten skatt - Summa 8vsliUningar 55,9 55,6 LÅNGFRISTIGA SKULDER Långfristiga lån 50,0 50,0 Övriga långfristiga skulder 35,9 39,9 Summa långfristiga skulder 85,9 89,9 KRTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder 86,S 103,2 Kortfristiga lån Övriga kortfristiga skulder 72, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 230,7 243,1 Summa kortfristiga skulder 389,6 442,3 SUMMA SKULDER CH EGET KAPITAL J ,3 Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

18 Kassaflödesanalys Kronor DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Arets resultat -1,2 28,8 Justering för av- och nedskrivningar 28,3 181,2 kning (+) I minskning (-) av avsättningar 0,3-117,4 Justering övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 0,0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 27,S 92,6 kning (-) I minskning (+) av placerade medel -0,7-44,4 kning (-) I minskning (+) av kortfristiga fordringar -26,7-77,7 kning (-) I minskning (+) av lager -0,3-0,1 kning (+) I minskning (-) av kortfristiga skulder -52,7 45,S Medel från den löpande verksamheten -53,0 15,9 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - - Förvärv av materiella anläggningstillgångar -22,0-142,2 Bidrag till förvärv av materiella anläggningstillgångar 4,6 - Försäljning av anläggningstillgångar - 0,7 kning av finansiella anläggningstillgångar - -2,0 Minskning av finansiella anläggningstillgångar - - Medel från investeringsverksamheten -17,4-143,5 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån - - Amortering av lån - - Minskning av övriga långfristiga skulder -4,0 2,6 kning av övriga långfristiga skulder - 1,3 Minskning långfristiga fordringar 0,7 - kning långfristiga fordringar - - Medel från finansieringsverksamheten -3,3 3,9 ARETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början 121,2 244,9 Förändring av årets kassaflöde -73,7-123,7 Likvida medel vid årets slut 47,4 121,2 Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

19 Noter Not 1 Verksamhetens intäkter mnkr Nämndrelaterade intäkter 422, ,8 Avgår interna poster mellan -307, ,8 nämnder Summa externa intäkter 115,0 501,0 Not 2 Verksamhetens kostnader mnkr Nämndrelaterade kostnader -964,4-3860,6 Avgår interna poster mellan 307,1 l 242,8 nämnder Avgår interna poster mellan - - bolag Avgår avskrivning 28,3 112,9 Avgår nedskrivningar 0,0 67,1 Summa externa kostnader -629,0-2437,8 Not 3 Skatteintäkter mnkr Kommunalskatt 373,6 l 430,8 Slutavräkning, definitiv 1,7-4,6 Slutavräkning, preliminär -1,7 0,3 Summa 373, ,5 kommunalskatteintäkter Not 4 Generella statsbidrag mnkr Inkomstutjämning 138,0 520,2 Kostnadsutjämning 11,7 54,2 Avgift LSS -0,1-0,2 Bidrag LSS - - Kommunal fastighetsavgift 16,3 65,6 Strukturbidrag 1,3 4,5 Införandebidrag - 16,6 Regleringsbidrag - 9,9 Summa generella statsbidrag 167,2 670,8 Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

20 Not 5 Finansiella intäkter mnkr Avkastning på placerade medel. 0,7 45,8 Ränta på likvida medel 0,1 3,4 Korrigering tidigare bokad ränta 0,4 Byggnadskreditivränta 0,0 0,1 Avgår interna poster mellan bolag Reavinst 1,5 finansiellaanläggningstillgångar Summa finansiella intäkter 0,4 50,8 Not 6 Finansiella kostnader mnkr Ränta på lån mm 0,1 2,6 Avgår interna poster mellan bolag Summa finansiella kostnader 0,1 2,6 Not 7 Arets resuttat mnkr Skatlefinansierad verksamhet 1,2 28,8 Extraordinära kostnader Extraordinära intäkter Summa årets resuttat 1,2 28,8 Not 8 Jämförelsestörande poster mnkr Nedskrivning Gullstrandsskolan 54,2 Nedskrivning Kajer 12,7 Aterbetalning miljöprocess 32,8 Aktieägartillskott 2,5 Landskronahem Reavinster vid försäljning av 2,0 15,8 anläggningstillgångar Kapitaltäckningsgaranti 5,8 Ventrafiken Summa jämförelsestörande 2,0 26,6 poster Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31

Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 Landskrona Stad Rapport från granskning av delårsrapport per 2013-08-31 2013-10-08 Thomas Hallberg och Daniel Lantz Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Landskrona Stad gjort

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor

Simrishamns kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31. 16 oktober 2014. Certifierad kommunal yrkesrevisor Simrishamns kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 16 oktober 2014 Lennart Öhrström Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Malin Holm Paulcén Auktoriserad revisor

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Preliminärt bokslut 2012

Preliminärt bokslut 2012 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2012 3 Preliminärt bokslut 2012 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 6 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 8 Resultaträkning

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni

Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni Gymnasieantagna i Jämtland (exkl Strömsund) per den 30 juni 1200 1062 1000 933 929 1018 Jämtlands Gymnasium 800 Friskolor 600 400 253 267 198 177 200 215 196 176 191 0 2012 2013 2014 2015 Övriga kommunala

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR)

Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv (RUR) VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-04 DNR KS 2013.392 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Syfte med granskningen

Syfte med granskningen Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer