Kvartalsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport 2015-03-31"

Transkript

1

2 Stadsledningskontoret Ekonomiavdelningen 1(3) Landskrona stad Datum Handläggare Redovisningschef Jonas Lundqvist Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Kvartalsrapport Ärendebeskrivning T enlighet med tidigare beslut har ekonomisk och verksamhetsrnässig uppföljning skett per 31 / inom samtliga verksamheter i Landskrona stad. Med kvartalsbokslutet som bas har även en helårsprognos för 2015 framräknats för respektive nämnd, som sedan sammanställts till en gemensam resultaträkning för hela kommunen. Av kvartalsrapporten framgår dels den totala externa redovisningen i form av resultaträkning och balansräkning, dels den interna redovisningen i form av budgetavräkning per nämnd av både driftkostnader och investeringsutgifter. Föregående års utfall redovisas som jämförelse. I samband med kvartalsrapporten har äskanden om ombudgeteringar inkommit från nämnderna. Förslag till beslut Kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna kvartalsrapporten per 31 mars 2015 med tillhörande boksl utsprognos att ombudgetera 670 tkr från kommunstyrelsen till individ- och familjenämnden avseende anställningsprogrammet att avslå utbildningsnämndens framställan om tilläggsbudget för ett nytt lokalprojekt att tkr ombudgeteras från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden avseende demografikompensation. att 1644 tkr tilläggsbudgeteras till utbildningsnämnden avseende demografikompensation och att finansiering sker via minskning av rörelsekapitalet. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax skrona. se w\vw.land skrona.sc Bankgiro Postgiro ; rg.nr

3 2(3) att stadsledningskontorets ekonomiavdelning rar verkställa förändring av demografikompensation till utbildningsnämnden kvartalsvis. att teknik- och servicenämndens begäran om tilläggsbudget för bostadsanpassning hänskjuts till bokslutsberedningen Ärendeberedning I samband med kvartalsrapporten har äskanden om ombudgeteringar inkommit från nämnderna. lndivid- och familjenämnden Anställningsprogram för 2015 planeras, och det finns avsatt I mnkr hos Kommunstyrelsen 2015 och l mnkr i hos kommunstyrelsen i kommunstyrelsens budgetförslag för Individ- och familjeförvaltningen har beräknat att ett anställningsprogram för 2015 kan sysselsätta ca 60 individer i 12 månader, och kostar då netto 2 mnkr för 12 månader. Kalkylen bygger på en bruttokostnad om ca 20 mnkr, anställningsstöd på ca 14,7 mnkr och sänkning av försörjningsstöd på ca 3,3 mkr. För 2015 blir nettokostnaden 670 tkr, och för 2016 l 330 tkr. Individ- och familjenämnden har i sin kvartalsrapport gjort en framställan att det ombudgeteras 670 tkr från kommunstyrelsen till individ- och familjenämnden för 2015 samt att det ombudgeteras l 330 tkr från kommunstyrelsen till individ- och familjenämnden för Stadsledningskontoret föreslår att ombudgetering sker för 2015 i samband med denna kvartalsrapport och att när det avser budget 2016 beaktas i budgetförslaget. Utbildningsnämnden Under genomfördes ett lokalprojekt som komplettering till ordinarie underhåll för att genomföra anpassningar i lokalerna för att bättre motsvara dagens krav på pedagogik. Projektet härrörs från ett projekt i Järfålla kommun och genomfördes i samarbete mellan utbildningsförvaltningen och teknik- och services fastighetsavdelning. Utbildningsnämnden anser att de fortsatt finn s ett stort behov av att kunna genomföra justeringar i stadens lokaler. Utbildningsnämnden önskar därför att detta projekt kan förlängas under 2015 och äskar ett nytt anslag på 5 mnkr och att förändringarna som genomförs kan komplettera de utredningar som görs kring långsiktigt behov. Under 2014 var anslaget 5 mnkr och insatser har gjorts bland annat i Asmundtorp och Västervångskolan. Stadsledningskontoret anser att det i kommunstyrelsens budget förslag för 2016 har tagits hänsyn till ökat fastighetsunderhåll då där är avsatt 15 mnkr för 2016 och 15 mnkr för 2017 och föreslår därför ingen tilläggsbudget för ett nytt lokalprojekt. Teknik- och servicenäll1l1den Teknik- och servicenämnden har i ärendet TSN 25 tagit beslut om att begära tilläggsbudget med 500 tkr för för att utöka budgeten för bostadsanpassning. Bostadsanpassningsärendena har blivit mer komplexa och kostnadskrävande. Då antalet ärenden har varit oförändrade de tre sista åren har det varit svårt att få ihop budgeten för bostadsanpassning. Teknik- och servicenämnden anser att en utökning av

4 3(3) budgetutrymmet är en förutsättning för att kunna uppfylla gäll ande lagstiftning och att kunna tillgodose önskemål om kvarboende i hemmet. Stadsledningskontoret föreslår att då det är svårt att genomföra en prognos över kostnaderna för bostadsanpassning så bör ärendet istället hanteras i bokslutsberedningen i samband med bokslutet för Ko 1I/11Il/IIS tyre Is e 11 Kommunstyrelsen har ett budgeterat anslag på tkr för demografikompensation till utbi ldningsnämnden. I samband med kvartalsrapporten har en avstämning gjorts och prognosen är att utbildningsnämnden ska kompenseras med 4 mnkr. Stadsledningskontoret föreslår att utbildningsnämndens budget ökas med 4 mnkr och att avstämning kommer att ske i samband med de klmnande kvartalssluten och att stadsledningskontorets ekonomiavdelning då kan verkställa eventuella förändringar. STADSLEDNfNGSKNTRET Per-Mikael *I~ Svensson tf. Biträdande stadsdirektör ~~ Jonas Lundqvist tf. Ekonomichef

5 Land9<.rona stad Kvartalsrapport Landskrona stad

6 Finansiell analys Arets resultat Landskrona stad prognostiserar ett resultat för 2015 på 29,7 mnkr. Det prognostiseras med god budgetföljsamhet av nämnderna men skatteintäkterna och de generella statsbidragen bedöms bli 13,9 mnkr sämre än budget. AFA Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse beslutade 26 mars 2015 att återbetala premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL samt för Avgiftsbefrielseförsäkringen för år För Landskronas del prognostiseras detta att bli ca: 15 mnkr. Balanskravet Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans för kommuner och landsting. Underskott som uppkommit under enskilt räkenskapsår skall återställas inom de närmaste tre följande åren. Landskrona stads prognos uppfyller kommunallagens balanskrav och har inget underskott at1 täcka ftån föregående år. Landskrona stads prognostiserade resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 26,2 mnkr. Avstämning mot balanskravet mnkr Prognos 2015 Bokslut 2014 Arets resultat 29,7 28,8 Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar exklusive tomträtler -3,5-2,0 Balanskravsresultat 26,2 26,8 Resultatutjämningsreserv Den 28 november 2012 beslutade riksdagen om att komplettera befintlig lagstiftning om God ekonomisk hushållning med nya möjligheter att utifrån reglerna om balanskravet öppna upp för möjligheten att utjämna intäkter över tid genom att kommunen kan bygga upp en resultatuljämningsreserv (RUR) inom ramen för det egna kapitalet. Syftet är att kunna bygga upp en reserv under goda tider för at1 senare under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag. Kommunfullmäktige antog under 2013 riktlinjer för en resultatutjämningsreserv och beslöt att sätta av 45 mnkr ftån tidigare goda resultat. I riktlinjerna så möjliggörs en avsät1ning till resultatuljämningsreserven om det lägsta av resultatet före extraordinära poster och resultatet före balanskravsjusteringar överstiger 2 % av skatteintäkterna och statsbidragen. I bokslutet 2013 gjordes ytterligare en avsättning på 2,2 mnkr då det årets resultat möjliggjorde det. Landskrona stads resultat och balanskravsresultat för 2014 möjliggjorde inte någon ytterligare avsättning. Men eftersom resultatet understeg 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag beslutades om en minskning av resultatutjämningsreserven med 15, I mnkr. Resultatutjämningsreserven uppgår därför till 32, I mnkr. Ett resultat som motsvarar 2 % av skatteintäkterna och statsbidragen för 2015 uppgår till 43,4 mnkr. Det innebär att om prognoserna för balanskravsresultatet motsvarar utfallet vid årets slut så kommer stadsledningskonteret föreslå en sänkning av resultatutjämningsreserven med 17,2 mnkr så att det återstår 14,9 mnkr. Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

7 Jämförelsestörande poster Prognosen för 2015 innehåller en stor jämförelsestörande post. Det är återbetalning av AF A premier från 2014 som prognostiseras uppgå till 15 mnkr. Bokslutet 2014 innehöll flertalet negativa jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster mnkr Prognos 2015 Bokslut 2014 Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar Kapitaltäckningsgaranti Ventrafiken 3,5 15,8 - -5,8 Aterbetalning premier AFA 15,0 - Nedskrivning Gullstrandsskolan - -54,2 Nedskrivning kajer - -12,7 Aterbetalning miljöprocess - 32,8 Aktieägartillskott Landskronahem Summa jämförelsestörande poster - -2,5 18,5-26,6 Nettokostnadsutveckling Skatteintäkterna och de generella stasbidragen prognosiseras all öka med 3,5 % sedan förra året. Ökningen på 3,5 % kan ställas i relation till förändringen av verksamhetens nettokostnad som beräknas öka med 2,2 %. Landskrona stad, Kvartalsrapport l (46)

8 Budgetavvikelse Prognosen för Landskrona stads budgetavvikelse är + 5,7 mnkr. Nämnderna budgetavvikelse är + 21,8 mnkr medan de finansiella posterna beräknas ha en negativ budgetavvikelse på -1,61 mnkr. Detta beror på lägre skatteintäkter än budgeterat. Nettokostnader tkr Teknik- och service nämnd Teknik- och servicenämnd VA Utfall Budget Avvike/se Prognos Budget Budgetavvike/se U/bildningsnämnd rnsorgsnämnd Individ- och familjenämnd Kommunstyrelsen Stadsbyggnadsnämnd l Fritidsnämnd Kulturnämnd Miljönämnd Räddningsnämnd Kommunfullmäktige Valnämnd Överförmyndare Revision Summa nettokostnader Kommunstyrelsen frnans RESULTAT I U/bildningsnämndens budgel ingår ett ännu ej lilldelat ansfagjör demograjikompensation på 4 mnkr. Della är en uppskauning och avstämning av anslaget kommer att göras vid kommande uppjljningar. Utbildningsnämnden har ell avkastningskrav på all resultatet ska vara + 2 mnkr vid årsskiftet. Eli +/- resultat är då egemligen el! nega/ivi resultat på 2 mnkr. Driftbudget Utbildningsnämnden Utfallet för perioden är -225,2 mnkr vilket är i nivå med budget. Nämndens prognos är ett helårsutfall på -902,2 mnkr vilket med dagens budgetnivå är 4 mnkr över budget. Nämnden räknar med att detta överskridande motsvaras aven volymökning (rramförallt inom förskolan) utöver det som nämnden erhållit i demografikompensation i budget Enligt den befolkningsprognos som staden har upprättat har antalet invånare ökat med en effekt för utbildningsnämnden motsvarande ca 4 mnkr. Med denna preliminära kompensation räknar nämnden med ett utfall i nivå med budget. Nämnden har dock ett resultatkrav på 2,0 mnkr för att påbörja återbetalningen av nämndens negativa egna kapital 29,2 mnkr. Inräknat detta resultatkrav är nämndens prognostiserade kostnader 2,0 mnkr för höga. Nämnden har sedan övertagandet av gymnasieskolan från gymnasieförbundet 20 II brottats med stora underskott inom gymnasieverksamheten. Årets underskott för gymnasieverksamheten beräknas till 8 mnkr. Flera åtgärder är vidtagna och ytterligare åtgärder planeras. På kort sikt kommer nämnden att minska kostnaderna inom befintlig program struktur, elva tjänster berörs. Två program kommer att ha nollintag till hösten, d.v.s. inga nya elever på dessa program Landskrona stad, Kvartalsrapport l (46)

9 Långsiktiga åtgärder är att utreda fördelningen av elevpengen, och att utreda en ny framtida organisation av gymnasieverksamheten i staden. rganisationsutredningen syftar till att se över den totala programstrukturen, utbudet och organisationen. Utredningen ska rapporteras till nämnden ijuni Utmaningar utöver gymnasieskolan för nämnden att hantera är effekter av ökat antal barn och elever. Nämnden har i sin kvartalsrapport beslutat om att hemställa hos kommunstyrelsen att ta genomföra ytterligare ett lokal projekt motsvarande det som genomförts på 5 mnkr. Stadsledningskontoret föreslår att nämnden kompenseras i enlighet med demografimodellen med 4,0 mnkr. msorgsnämnden Utfallet för perioden är -146,6 mnkr vilket är 3,6 mnkr lägre än budget. Lägre kostnader inom hemvård och korttidsvård genererar ett överskott på 2,6 mnkr. Inom gemensam verksamhet finns ett överskott på 1,3 mnkr som förklaras av vakanta tjänster och ännu ej påbörjade projekt. Nämndens prognos är ett helårsutfall på -608,3 mnkr vilket är 2,0 mnkr lägre än budget. Detta är en mycket försiktig prognos jämfört med periodens utfall. Det är framförallt helårsprognosen för hemvården, som är beroende av det nya nivåsystemet, som nämnden bedömt försiktigt. Förutom övergången till nivåsystem i hemvården, som haft en positiv effekt på kostnaderna, pågår det flera andra processer för att förbättra effektivitet och kvalitet. Eftersom behovet av särskilt boende varit lägre än förväntat under en period kommer avvecklingen av Fäladsgården, inför flytten till det nya boendet Västerpark, att tidigareläggas, vilket i så fall medför lägre kostnader under senare delen av året. Stadsledningskontorets bedömning är att prognosen bör landa på en positiv helårsavvikelse på mellan 5-8 mnkr. Två stor förändringar som staden inte själv styr över kommer att påverka omsorgsnämnden framöver. Det finns ett förslag till nytt hemsjukvårdsavtal mellan Skånes kommuner och Region Skåne som beräknas träda i kraft I- I. Avtalet innebär att mer sjukvård kommer att utföras i den enskildes hem, framförallt för svårt sjuka äldre. Avtalet innebär en kvalitethöjning för den enskilde. Regionen ansvarar för läkare men kommunerna kommer att ta bemanna med sjuksköterskor. Enligt Region Skånes beräkningar kommer kostnaderna för Landskrona att öka med 3,5 mnkr. Den andra förändringen handlar om bemanning och biståndsbeslut i särskilt boende. Frågan har varit aktuell under en tid, och kommer au beslutas inom kort. Sveriges kommuner och landsting driver frågan för kommunernas räkning med bland annat finansieringsfrågan på dagordningen. Individ- och familjenämnden Utfall för perioden är tkr vilket är 2,7 mnkr över budget vilket beror på eftersläpningar i faktureringar till kunder. Prognos för helåret är tkr vilket är -I,5 mnkr över budget. Det finns flera obalanser i nämndens budget. Inom utredning beräknas ett underskott på 4 mnkr vilket beror på ökade kostnader för familjehem, jourfamiljehem och placeringar. [nom främjande verksamhet beräknas ett underskott som bland annat beror på att kostnaderna för anställningsprogrammet blivit något högre än budgeterat. Andra verksamhetsområden genererar överskott och balanserar delar av underskotten. Nämnden planerar för anställningsprogram 2015 som kommer att kunna sysselsätta 60 individer i 12 månader till en nettokostnad av 2 mnkr. Kalkylen bygger på en bruttokostnad på 20,0 mnkr, statlig finansiering (anställningsstöd) på 14,7 mnkr och minskade kostnader för försörjningsstöd på 3,3 mnkr. Av nettokostnaden beräknas 670 tkr till 2015 och resterande l 330 tkr till Dessa medel finns avsatta hos kommunstyrelsen och stadsledningskontoret föreslår att dessa medel ombudgeteras till individ- och familjenämnden för respektive år. Teknik- och servicenämnden Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

10 Utfallet för perioden är -18,7 mnkr vi lket är 746 tkr lägre än budget. Nämndens prognos är ett helårsutfall på --{)4, mnkr vilket är 1,7 mnkr högre än budget. Kostnaderna för bostadsanpassningsåtgärder förväntas överskrida budget med 500 tkr vilket beror på att Iler komplexa och dyra ärenden som en följd av att Iler personer bor kvar i sitt eget hem istället för att bo på särskilt boende. Tryckeriets intäkter har minskat efter fullmäktiges och nämndernas övergång från pappershandlingar till läsplattor vilket beräknas ge ett underskott på 1,2 mnkr. Nämnden skriver i sin kvartalsrapport att internserviceavdelningen där tryckeriet ingår kommer att avvecklas under året och övriga verksamheter kommer att övergå till andra avdelningar. Vatten- och avloppsverksamhetens kostnader hålls inom budget. Stadsbyggnadsnämnden Utfallet för perioden är 1,3 mnkr vilket är 2,3 mnkr lägre än budget. rsaken till den positiva avvikelsen är försäljning av anläggningstillgångar över budget och lägre personalkostnader, pga vakanser, jämfört med budget. Nämndens prognos är et1 helårsutfall på -4,7 mnkr vilket är i nivå med budget. Räddningsnämnden Utfallet för perioden är tkr vilket är i nivå med budget. Nämndens prognos är ett helårsutfall på I I tkr vilket även det är i nivå med budget. Framtida utmaningar av ekonomisk karaktär är att räddningsljänstf"örbundet Skåne nordväst har aviserat stora kostnadsökningar i samband med tecknande av nyt1 samverkansavtal. Diskussioner mellan parterna pågår. Kommunstyrelsen Utfallet för perioden är tkr vilket är 3,7 mnkr över budget. Avvikelsen beror på upp bokad semesterlöneskuld. Prognosen för helåret är I tkr vilket är 23,S mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på återbetalning av inbetalda A FA-premier på ca 15 mnkr och några budgetreglerande poster (budget som fördelas ut till nämnder). Miljönämnden Utfallet för perioden är -I 51 I tkr vilket är 603 tkr lägre än budget. rsaken till avvikelsen är att de nya tjänsterna som kommer att tillsättas och som finansieras av de höjda avgifterna ännu inte är tillsatta. Prognos för helåret är tkr vilket är i nivå med budget. Kulturnämnden Utfa llet för perioden är vilket är 655 tkr lägre än budget vilket beror på att vissa verksamheter är planerade att genomföras under vår och sommar. Prognos för helåret är vilket är 550 tkr över budget. rsaken till avvikelsen är kostnader för Fröfabriken, vilken inte är finansierad. Fritidsnämnden Utfa llet för perioden är tkr vi lket är 700 tkr mer än budgeterat, vilket förk laras dels med smärre felaktigheter i budgeteringen av tekniska art dels med några oplanerade fas tighetsunderhållåtgärder. Prognos för helåret är tkr vilket är i nivå med budget. Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

11 Investeringar Investeringarna uppgår till 22 mnkr under första kvartalet. Prognosen är att 229,5 mnkr av de budgeterade 234,8 kommer att förbrukas under Den ursprungliga budgeten för 2015 uppgick till 186,4. Sedan har 48,4 mnkr tilläggsbudgeterats som är investeringar som inte genomfördes 2014 som har överfårts till Teknik- och servicenämnd Teknik- och servicenämnd VA Prognosliserad tkr Utfall Prognos 2015 Budget 2015 budgetavikelse Utbildningsnämnd msorgsnämnd Individ- och familjenämnd Kommunstyrelsen Stadsbyggnadsnämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd Miljönämnd Räddningsnämnd Summa Landskrona stad, Kvartalsrapport l (46)

12 Exploatering En prognos över exploateringsbudgeten avviker inte från budgeten på totalen. Däremot förekommer några förändringar mellan åren. bjekt Borstahusen etapp 1 Ack utfall Prognos Progno Progno Prognos Prognos Prognos Totat prognos Inkomster Utgifter Borstahusen etapp 1 Summa Borstahusen etapp 2 Inkomster Utgifter Borstahusen etapp 2 Summa Borstahusen etapp 3 Inkomster Utgifter Borstahusen etapp 3 Summa Borstahusen etapp 4 Inkomster Utgifter Borstahusen etapp 4 Summa Borstahusen etapp 5 Inkomster Utgifter Borstahusen etapp 5 Summa Totalt Borstahusen Inkomster Utgifter Borstahusen totalt summa Jönsaplan Inkomster Utgifter Jönsaplan Summa Kloker Inkomster 6670 Utgifter Kloker Summa Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

13 bjekt Ack utfall Prognos Progno Progno Prognos Prognos Prognos Total s 2016 s prognos Kronan Inkomster Utgifter Kronan summa Uigerplatsen Inkomster Utgifter Lägerplatsen summa Weibullsholm SV Inkomster Utgifter Weibullsholm SV summa Vasterpark Inkomster Utgifter Västerpark summa Vastra Fc:iladen, kv Gurkan Inkomster Utgifter Västra Fäladen, kv Gurkan summa rja 1;9 Inkomster Utgifter Örja 1;9 summa Österleden, ny cirkulationsplats Inkomster Utgifter Österleden, ny cirkulationsplats summa stra Hatjarp Inkomster Utgifter Östra Häljarp summa Totalsumma Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

14 Soliditet Soliditeten är en mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats av egna medel. Landskrona stads soliditet för 20 I 4 var 8 1,0 %. Soliditeten fr beräknas uppgå till 82,5 %. Likviditet Likviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga betalningsberedskap, det vill säga förmågan att kunna betala de löpande utgifterna. Kassaflödet det vill säga förändringen av likvida medel, beräknas minska under året med 100 mnkr. Detta innebär att de likvida medlen uppgår till 21 mnkr vid bokslutet Den främsta anledningen till den försämrade likviditeten är stora investeringar under året samtidigt som resultatet på 29 mnkr inte möjliggör en självfinansiering av investeringarna. Borgensåtaganden och pensionsförpliktelser Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper Arsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att: Intäkter redovisas i den omfattning det är sannol ikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Jämfrelsestörande poster JämförelsesIörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen. Som jämförelsestörande post betraktas poster som sällan förekommer och uppgår till ett väsentligt belopp. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering som jämförelsestörande Intäkter Skatteintäkter Den preliminära slutavräkningen fr skatteintäkter baseras på SKL:s (Sveriges kommuner och Landsting) decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2. Övriga intäkter Investeringsbidrag, anslutningsavgifter tas upp som en förut betald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade det bokförda värdet. Avskrivningar Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Avskrivningstider Följande avskrivningstider tillämpas normalt i Landskrona stad: 50 år, 33 år, 20år, 15 år, I år, 5 Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

15 år och 3 år. En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den nämlast lägre avskrivningstiden. mprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar, teknikskiften, organisationsförändringar). Landskrona stad har infört komponentavskrivning från I- I för fastigheter. Framöver kommer arbetet att inledas för övriga verkssamheter. Komponentavskrivning innebär att olika delar aven anläggningstillgång skrivs av med olika avskrivningstider om nyttjandeperioden avviker väsentligt. Nedskrivningar Vid oförutsedda och kraftiga värdeminskningar ska engångsnedskrivningar ske med de belopp som kan anses erforderliga en ligt god redovisningssed. Värdeminskningen kan bero på exempelvis att användningen aven lokal ändrats eller upphört eller att anläggningens servicepotential minskat. Nedskrivningar redovisas bland avskrivningar Gränsdragning mellan kostnad och investering Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till kr och gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal. Finansiella tillgångar Landskrona stads kapitalförvaltning av medel avsedda för pensionsförpliktelser är klassificerad som omsättningstillgång. Förvaltningen regleras i av fullmäktige antagen placeringspolicy kf 180/2013. Anläggningstillgångar Investeringsbidrag, tas från och med 2010 upp som en förutbetald intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade det bokförda värdet. Dock redovisas projekt som har påbörjats före 20 I på samma sätt som tidigare. Anslutningsavgifter har sedan tidigare redovisats enligt rekommendation som gäl ler från 20 I. I anskaffningsvärdet för investeringar ingår lånekostnader. Pensioner Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RJPS07 (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld). Pensionsskulden är den framtida skuld som kommunen bar till arbetstagare ocb pensionstagare. Den samlade pensionsskulden, inklusive löneskatt, återfinns under rubrikerna avsättningar, kortfristiga skulder ocb ansvarsförbindelser. Under ansvarsförbindelse redovisas de pensioner som intjänats före Leasingavtal Landskrona stad redovisar samtliga leasingavtal som operationell leasing. Avtalen gällande leasing av fordon är på 36 månader. När finns det några avtal som kan betraktas som finansiell leasing. Ett arbete har inletts med att fånga upp dessa och att i 2015 års bokslut redovisa dessa som finansiell leasing. Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

16 Resultaträkning Kronor Not Budget Prognos Verksamhetens intäkter 1,8 115,0 97,2 518,0 520,0 501,0 Verksamhetens 2,8-629,0-576,0-2582,0-2569,7-2437,8 kostnader Avskrivningar -28,3-27,8-115,3-114,0-180,1 VERKSAMHETENS -542,3-506, ,3-2163,7-2116,9 NETIKSTNADER Skatteintäkter 3 373,6 358, , , ,5 Generella statsbidrag 4 167,2 167,0 679,9 670,8 670,8 och utjämning Finansiella intäkter 5 0,4 1,8 25,0 25,0 50,8 Finansiella kostnader 6-0,1-0,1-2,0-2,0-2,6 Resuttat före extra -1,2 21,0 28,0 29,7 28,6 ordinära poster Extraordinära intäkter - - Skatt - - ARETS RESULTAT 7-1,2 21,0 28,0 29,7 28,6 Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

17 Balansräkning Kronor TILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅi'\GAR Mark, byggnader och lekniska anläggningar I 198, ,4 Maskiner och inventarier 101,3 103,5 Summa materiella allläggningstillgållgar 1300,/ 1310,9 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Värdepapper och andelar 460,9 460,9 Långrrislig ullåning 12,8 13,5 Summajillansiella anläggningstillgå"gar 473,7 474,4 Summa anläggningstillgångar 1773,8 I 785,3 MSÄTTNINGSTILLGÅNGAR lager 4,4 4,1 Fordringar 203,8 202,4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 108,0 82,6 Placeringar 882,3 881,6 Likvida medel 47,4 121,2 Summa omsiuningstillgångar 1245,9 1291,9 SUMMA TILLGÅNGAR 3019,7 3071,2 EGET KAPITAL, A "SÄTTNINGAR CH SKULDER EGET KAPITAL I ngående eget kapital ,5 2460,7 varav avsalu i Resultatutjämningsreserv 47,2 47,2 Justering av eget kapital ÅTelS resultat -1,2 28,8 Summa eget kapital 2 488,3 2489,5 A VSÄ TTNINGAR Avsättning lill pensioner inkllöneskan 36,6 36,1 Övriga avsättningar, långfrist iga 19,2 19,5 Uppskjuten skatt - Summa 8vsliUningar 55,9 55,6 LÅNGFRISTIGA SKULDER Långfristiga lån 50,0 50,0 Övriga långfristiga skulder 35,9 39,9 Summa långfristiga skulder 85,9 89,9 KRTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder 86,S 103,2 Kortfristiga lån Övriga kortfristiga skulder 72, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 230,7 243,1 Summa kortfristiga skulder 389,6 442,3 SUMMA SKULDER CH EGET KAPITAL J ,3 Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

18 Kassaflödesanalys Kronor DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Arets resultat -1,2 28,8 Justering för av- och nedskrivningar 28,3 181,2 kning (+) I minskning (-) av avsättningar 0,3-117,4 Justering övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 0,0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 27,S 92,6 kning (-) I minskning (+) av placerade medel -0,7-44,4 kning (-) I minskning (+) av kortfristiga fordringar -26,7-77,7 kning (-) I minskning (+) av lager -0,3-0,1 kning (+) I minskning (-) av kortfristiga skulder -52,7 45,S Medel från den löpande verksamheten -53,0 15,9 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - - Förvärv av materiella anläggningstillgångar -22,0-142,2 Bidrag till förvärv av materiella anläggningstillgångar 4,6 - Försäljning av anläggningstillgångar - 0,7 kning av finansiella anläggningstillgångar - -2,0 Minskning av finansiella anläggningstillgångar - - Medel från investeringsverksamheten -17,4-143,5 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån - - Amortering av lån - - Minskning av övriga långfristiga skulder -4,0 2,6 kning av övriga långfristiga skulder - 1,3 Minskning långfristiga fordringar 0,7 - kning långfristiga fordringar - - Medel från finansieringsverksamheten -3,3 3,9 ARETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början 121,2 244,9 Förändring av årets kassaflöde -73,7-123,7 Likvida medel vid årets slut 47,4 121,2 Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

19 Noter Not 1 Verksamhetens intäkter mnkr Nämndrelaterade intäkter 422, ,8 Avgår interna poster mellan -307, ,8 nämnder Summa externa intäkter 115,0 501,0 Not 2 Verksamhetens kostnader mnkr Nämndrelaterade kostnader -964,4-3860,6 Avgår interna poster mellan 307,1 l 242,8 nämnder Avgår interna poster mellan - - bolag Avgår avskrivning 28,3 112,9 Avgår nedskrivningar 0,0 67,1 Summa externa kostnader -629,0-2437,8 Not 3 Skatteintäkter mnkr Kommunalskatt 373,6 l 430,8 Slutavräkning, definitiv 1,7-4,6 Slutavräkning, preliminär -1,7 0,3 Summa 373, ,5 kommunalskatteintäkter Not 4 Generella statsbidrag mnkr Inkomstutjämning 138,0 520,2 Kostnadsutjämning 11,7 54,2 Avgift LSS -0,1-0,2 Bidrag LSS - - Kommunal fastighetsavgift 16,3 65,6 Strukturbidrag 1,3 4,5 Införandebidrag - 16,6 Regleringsbidrag - 9,9 Summa generella statsbidrag 167,2 670,8 Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

20 Not 5 Finansiella intäkter mnkr Avkastning på placerade medel. 0,7 45,8 Ränta på likvida medel 0,1 3,4 Korrigering tidigare bokad ränta 0,4 Byggnadskreditivränta 0,0 0,1 Avgår interna poster mellan bolag Reavinst 1,5 finansiellaanläggningstillgångar Summa finansiella intäkter 0,4 50,8 Not 6 Finansiella kostnader mnkr Ränta på lån mm 0,1 2,6 Avgår interna poster mellan bolag Summa finansiella kostnader 0,1 2,6 Not 7 Arets resuttat mnkr Skatlefinansierad verksamhet 1,2 28,8 Extraordinära kostnader Extraordinära intäkter Summa årets resuttat 1,2 28,8 Not 8 Jämförelsestörande poster mnkr Nedskrivning Gullstrandsskolan 54,2 Nedskrivning Kajer 12,7 Aterbetalning miljöprocess 32,8 Aktieägartillskott 2,5 Landskronahem Reavinster vid försäljning av 2,0 15,8 anläggningstillgångar Kapitaltäckningsgaranti 5,8 Ventrafiken Summa jämförelsestörande 2,0 26,6 poster Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 200 Ramavtal och plankostnadsavtal Fittja centrum. 201 Redovisning av obesvarade medborgarförslag KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen 2014-09-26 Tid 2014-10-06, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 198 Kommunens delårsrapport 2 199

Läs mer

Delårsrapport Augusti 2014

Delårsrapport Augusti 2014 Delårsrapport Augusti 2014 inkl. prognos för helåret 2014-09-29 1 Inledning Delårsrapporten en beskrivning av viktiga händelser under periodens åtta månader, en redogörelse för mål och resultat utifrån

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2012. Rapporten redovisar resultat och balansposter

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2011

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Delårsrapport Januari - augusti 2011 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning

Läs mer

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00

kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012 Fotografierna är tagna i Valdemarsviks kommun. Valdemarsviks kommun, Sektor Service och Administration 615 80 Valdemarsvik kommun@valdemarsvik.se, tel. 0123-191 00 ÅRSREDOVISNING 2012

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Delårsbokslut 31 augusti 2014

Delårsbokslut 31 augusti 2014 Delårsbokslut 31 augusti 2014 Arvika kommun Innehållsförteckning Delårsbokslut... 3 Omvärldsanalys... 4 Viktiga händelser under perioden... 5 Personalanalys, Medarbetare och arbetssätt... 10 Finansiell

Läs mer

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Kommunstyrelsen ordförande har ordet... 3 Viktiga händelser under året... 4 Mål för

Läs mer

Delårsrapport januari april 2013

Delårsrapport januari april 2013 Delårsrapport januari april 2013 Ansvarig: Anders Björlin, ekonomichef, Västerviks kommun Layout: Phia Bergdahl, Västerviks kommun Fotograf: Anna Holmquist, bildarkivet.se Innehåll... 5 Organisation...

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

Delårsrapport 2015:1 - perioden januari-april - prognos för helåret

Delårsrapport 2015:1 - perioden januari-april - prognos för helåret Delårsrapport 2015:1 - perioden januari-april - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Nettokostnaderna för kommunens verksamheter uppgick till 1 570 miljoner under årets första fyra månader.

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Innehåll Förvaltningsberättelse Mål.3 Ekonomi......4 Medarbetare..8 Kommunens bolag..9 Driftredovisning.10 Investeringsredovisning.....12 Finansiell och verksamhetsmässig

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2009

Delårsrapport januari-juni 2009 Delårsrapport januari-juni 2009 KF 2009-09-28 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Ekonomiskt resultat Ekonomiska prognoser God ekonomisk hushållning Avstämning

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År".3 190,31. 113. " fe YIAO 11 45- ip

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År.3 190,31. 113.  fe YIAO 11 45- ip TIERPS KOMMUN Delårsrapport 2014 Jel LO \ 190,31. 113 År".3 " fe YIAO 11 45- ip Fem år i sammandrag 2010 2011 2012 2014 Nettokostnader (mnkr) 585,1 617,7 574,5 621,7 663,4 därav avskrivningar (mnkr) 29,2

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-augusti 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-augusti 2013 för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-augusti 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 5

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI

Kommunplan 2015-2017. Nybro kommun. Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI Kommunplan 2015-2017 Nybro kommun Förslag från C, M, Kd, Fp och SPI 1 Vi vill att hela Nybro kommun ska leva och vara en bra plats att bo och verka i. Vi vill bidra till ett demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet Budget 2010 Finanskrisens effekter påverkar oss alla. Därför brottas nu samtliga kommunledningar runt om i landet, oavsett partifärg, med hur man ska klara av att ge sina invånare en fortsatt bra service

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer