Kvartalsrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvartalsrapport 2015-03-31"

Transkript

1

2 Stadsledningskontoret Ekonomiavdelningen 1(3) Landskrona stad Datum Handläggare Redovisningschef Jonas Lundqvist Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Kvartalsrapport Ärendebeskrivning T enlighet med tidigare beslut har ekonomisk och verksamhetsrnässig uppföljning skett per 31 / inom samtliga verksamheter i Landskrona stad. Med kvartalsbokslutet som bas har även en helårsprognos för 2015 framräknats för respektive nämnd, som sedan sammanställts till en gemensam resultaträkning för hela kommunen. Av kvartalsrapporten framgår dels den totala externa redovisningen i form av resultaträkning och balansräkning, dels den interna redovisningen i form av budgetavräkning per nämnd av både driftkostnader och investeringsutgifter. Föregående års utfall redovisas som jämförelse. I samband med kvartalsrapporten har äskanden om ombudgeteringar inkommit från nämnderna. Förslag till beslut Kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna kvartalsrapporten per 31 mars 2015 med tillhörande boksl utsprognos att ombudgetera 670 tkr från kommunstyrelsen till individ- och familjenämnden avseende anställningsprogrammet att avslå utbildningsnämndens framställan om tilläggsbudget för ett nytt lokalprojekt att tkr ombudgeteras från kommunstyrelsen till utbildningsnämnden avseende demografikompensation. att 1644 tkr tilläggsbudgeteras till utbildningsnämnden avseende demografikompensation och att finansiering sker via minskning av rörelsekapitalet. Landskrona stad Stadshuset Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn Fax skrona. se w\vw.land skrona.sc Bankgiro Postgiro ; rg.nr

3 2(3) att stadsledningskontorets ekonomiavdelning rar verkställa förändring av demografikompensation till utbildningsnämnden kvartalsvis. att teknik- och servicenämndens begäran om tilläggsbudget för bostadsanpassning hänskjuts till bokslutsberedningen Ärendeberedning I samband med kvartalsrapporten har äskanden om ombudgeteringar inkommit från nämnderna. lndivid- och familjenämnden Anställningsprogram för 2015 planeras, och det finns avsatt I mnkr hos Kommunstyrelsen 2015 och l mnkr i hos kommunstyrelsen i kommunstyrelsens budgetförslag för Individ- och familjeförvaltningen har beräknat att ett anställningsprogram för 2015 kan sysselsätta ca 60 individer i 12 månader, och kostar då netto 2 mnkr för 12 månader. Kalkylen bygger på en bruttokostnad om ca 20 mnkr, anställningsstöd på ca 14,7 mnkr och sänkning av försörjningsstöd på ca 3,3 mkr. För 2015 blir nettokostnaden 670 tkr, och för 2016 l 330 tkr. Individ- och familjenämnden har i sin kvartalsrapport gjort en framställan att det ombudgeteras 670 tkr från kommunstyrelsen till individ- och familjenämnden för 2015 samt att det ombudgeteras l 330 tkr från kommunstyrelsen till individ- och familjenämnden för Stadsledningskontoret föreslår att ombudgetering sker för 2015 i samband med denna kvartalsrapport och att när det avser budget 2016 beaktas i budgetförslaget. Utbildningsnämnden Under genomfördes ett lokalprojekt som komplettering till ordinarie underhåll för att genomföra anpassningar i lokalerna för att bättre motsvara dagens krav på pedagogik. Projektet härrörs från ett projekt i Järfålla kommun och genomfördes i samarbete mellan utbildningsförvaltningen och teknik- och services fastighetsavdelning. Utbildningsnämnden anser att de fortsatt finn s ett stort behov av att kunna genomföra justeringar i stadens lokaler. Utbildningsnämnden önskar därför att detta projekt kan förlängas under 2015 och äskar ett nytt anslag på 5 mnkr och att förändringarna som genomförs kan komplettera de utredningar som görs kring långsiktigt behov. Under 2014 var anslaget 5 mnkr och insatser har gjorts bland annat i Asmundtorp och Västervångskolan. Stadsledningskontoret anser att det i kommunstyrelsens budget förslag för 2016 har tagits hänsyn till ökat fastighetsunderhåll då där är avsatt 15 mnkr för 2016 och 15 mnkr för 2017 och föreslår därför ingen tilläggsbudget för ett nytt lokalprojekt. Teknik- och servicenäll1l1den Teknik- och servicenämnden har i ärendet TSN 25 tagit beslut om att begära tilläggsbudget med 500 tkr för för att utöka budgeten för bostadsanpassning. Bostadsanpassningsärendena har blivit mer komplexa och kostnadskrävande. Då antalet ärenden har varit oförändrade de tre sista åren har det varit svårt att få ihop budgeten för bostadsanpassning. Teknik- och servicenämnden anser att en utökning av

4 3(3) budgetutrymmet är en förutsättning för att kunna uppfylla gäll ande lagstiftning och att kunna tillgodose önskemål om kvarboende i hemmet. Stadsledningskontoret föreslår att då det är svårt att genomföra en prognos över kostnaderna för bostadsanpassning så bör ärendet istället hanteras i bokslutsberedningen i samband med bokslutet för Ko 1I/11Il/IIS tyre Is e 11 Kommunstyrelsen har ett budgeterat anslag på tkr för demografikompensation till utbi ldningsnämnden. I samband med kvartalsrapporten har en avstämning gjorts och prognosen är att utbildningsnämnden ska kompenseras med 4 mnkr. Stadsledningskontoret föreslår att utbildningsnämndens budget ökas med 4 mnkr och att avstämning kommer att ske i samband med de klmnande kvartalssluten och att stadsledningskontorets ekonomiavdelning då kan verkställa eventuella förändringar. STADSLEDNfNGSKNTRET Per-Mikael *I~ Svensson tf. Biträdande stadsdirektör ~~ Jonas Lundqvist tf. Ekonomichef

5 Land9<.rona stad Kvartalsrapport Landskrona stad

6 Finansiell analys Arets resultat Landskrona stad prognostiserar ett resultat för 2015 på 29,7 mnkr. Det prognostiseras med god budgetföljsamhet av nämnderna men skatteintäkterna och de generella statsbidragen bedöms bli 13,9 mnkr sämre än budget. AFA Sjukförsäkringsaktiebolags styrelse beslutade 26 mars 2015 att återbetala premier för den kollektivavtalade sjukförsäkringen AGS-KL samt för Avgiftsbefrielseförsäkringen för år För Landskronas del prognostiseras detta att bli ca: 15 mnkr. Balanskravet Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans för kommuner och landsting. Underskott som uppkommit under enskilt räkenskapsår skall återställas inom de närmaste tre följande åren. Landskrona stads prognos uppfyller kommunallagens balanskrav och har inget underskott at1 täcka ftån föregående år. Landskrona stads prognostiserade resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 26,2 mnkr. Avstämning mot balanskravet mnkr Prognos 2015 Bokslut 2014 Arets resultat 29,7 28,8 Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar exklusive tomträtler -3,5-2,0 Balanskravsresultat 26,2 26,8 Resultatutjämningsreserv Den 28 november 2012 beslutade riksdagen om att komplettera befintlig lagstiftning om God ekonomisk hushållning med nya möjligheter att utifrån reglerna om balanskravet öppna upp för möjligheten att utjämna intäkter över tid genom att kommunen kan bygga upp en resultatuljämningsreserv (RUR) inom ramen för det egna kapitalet. Syftet är att kunna bygga upp en reserv under goda tider för at1 senare under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när skatteunderlagsutvecklingen är svag. Kommunfullmäktige antog under 2013 riktlinjer för en resultatutjämningsreserv och beslöt att sätta av 45 mnkr ftån tidigare goda resultat. I riktlinjerna så möjliggörs en avsät1ning till resultatuljämningsreserven om det lägsta av resultatet före extraordinära poster och resultatet före balanskravsjusteringar överstiger 2 % av skatteintäkterna och statsbidragen. I bokslutet 2013 gjordes ytterligare en avsättning på 2,2 mnkr då det årets resultat möjliggjorde det. Landskrona stads resultat och balanskravsresultat för 2014 möjliggjorde inte någon ytterligare avsättning. Men eftersom resultatet understeg 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag beslutades om en minskning av resultatutjämningsreserven med 15, I mnkr. Resultatutjämningsreserven uppgår därför till 32, I mnkr. Ett resultat som motsvarar 2 % av skatteintäkterna och statsbidragen för 2015 uppgår till 43,4 mnkr. Det innebär att om prognoserna för balanskravsresultatet motsvarar utfallet vid årets slut så kommer stadsledningskonteret föreslå en sänkning av resultatutjämningsreserven med 17,2 mnkr så att det återstår 14,9 mnkr. Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

7 Jämförelsestörande poster Prognosen för 2015 innehåller en stor jämförelsestörande post. Det är återbetalning av AF A premier från 2014 som prognostiseras uppgå till 15 mnkr. Bokslutet 2014 innehöll flertalet negativa jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster mnkr Prognos 2015 Bokslut 2014 Reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar Kapitaltäckningsgaranti Ventrafiken 3,5 15,8 - -5,8 Aterbetalning premier AFA 15,0 - Nedskrivning Gullstrandsskolan - -54,2 Nedskrivning kajer - -12,7 Aterbetalning miljöprocess - 32,8 Aktieägartillskott Landskronahem Summa jämförelsestörande poster - -2,5 18,5-26,6 Nettokostnadsutveckling Skatteintäkterna och de generella stasbidragen prognosiseras all öka med 3,5 % sedan förra året. Ökningen på 3,5 % kan ställas i relation till förändringen av verksamhetens nettokostnad som beräknas öka med 2,2 %. Landskrona stad, Kvartalsrapport l (46)

8 Budgetavvikelse Prognosen för Landskrona stads budgetavvikelse är + 5,7 mnkr. Nämnderna budgetavvikelse är + 21,8 mnkr medan de finansiella posterna beräknas ha en negativ budgetavvikelse på -1,61 mnkr. Detta beror på lägre skatteintäkter än budgeterat. Nettokostnader tkr Teknik- och service nämnd Teknik- och servicenämnd VA Utfall Budget Avvike/se Prognos Budget Budgetavvike/se U/bildningsnämnd rnsorgsnämnd Individ- och familjenämnd Kommunstyrelsen Stadsbyggnadsnämnd l Fritidsnämnd Kulturnämnd Miljönämnd Räddningsnämnd Kommunfullmäktige Valnämnd Överförmyndare Revision Summa nettokostnader Kommunstyrelsen frnans RESULTAT I U/bildningsnämndens budgel ingår ett ännu ej lilldelat ansfagjör demograjikompensation på 4 mnkr. Della är en uppskauning och avstämning av anslaget kommer att göras vid kommande uppjljningar. Utbildningsnämnden har ell avkastningskrav på all resultatet ska vara + 2 mnkr vid årsskiftet. Eli +/- resultat är då egemligen el! nega/ivi resultat på 2 mnkr. Driftbudget Utbildningsnämnden Utfallet för perioden är -225,2 mnkr vilket är i nivå med budget. Nämndens prognos är ett helårsutfall på -902,2 mnkr vilket med dagens budgetnivå är 4 mnkr över budget. Nämnden räknar med att detta överskridande motsvaras aven volymökning (rramförallt inom förskolan) utöver det som nämnden erhållit i demografikompensation i budget Enligt den befolkningsprognos som staden har upprättat har antalet invånare ökat med en effekt för utbildningsnämnden motsvarande ca 4 mnkr. Med denna preliminära kompensation räknar nämnden med ett utfall i nivå med budget. Nämnden har dock ett resultatkrav på 2,0 mnkr för att påbörja återbetalningen av nämndens negativa egna kapital 29,2 mnkr. Inräknat detta resultatkrav är nämndens prognostiserade kostnader 2,0 mnkr för höga. Nämnden har sedan övertagandet av gymnasieskolan från gymnasieförbundet 20 II brottats med stora underskott inom gymnasieverksamheten. Årets underskott för gymnasieverksamheten beräknas till 8 mnkr. Flera åtgärder är vidtagna och ytterligare åtgärder planeras. På kort sikt kommer nämnden att minska kostnaderna inom befintlig program struktur, elva tjänster berörs. Två program kommer att ha nollintag till hösten, d.v.s. inga nya elever på dessa program Landskrona stad, Kvartalsrapport l (46)

9 Långsiktiga åtgärder är att utreda fördelningen av elevpengen, och att utreda en ny framtida organisation av gymnasieverksamheten i staden. rganisationsutredningen syftar till att se över den totala programstrukturen, utbudet och organisationen. Utredningen ska rapporteras till nämnden ijuni Utmaningar utöver gymnasieskolan för nämnden att hantera är effekter av ökat antal barn och elever. Nämnden har i sin kvartalsrapport beslutat om att hemställa hos kommunstyrelsen att ta genomföra ytterligare ett lokal projekt motsvarande det som genomförts på 5 mnkr. Stadsledningskontoret föreslår att nämnden kompenseras i enlighet med demografimodellen med 4,0 mnkr. msorgsnämnden Utfallet för perioden är -146,6 mnkr vilket är 3,6 mnkr lägre än budget. Lägre kostnader inom hemvård och korttidsvård genererar ett överskott på 2,6 mnkr. Inom gemensam verksamhet finns ett överskott på 1,3 mnkr som förklaras av vakanta tjänster och ännu ej påbörjade projekt. Nämndens prognos är ett helårsutfall på -608,3 mnkr vilket är 2,0 mnkr lägre än budget. Detta är en mycket försiktig prognos jämfört med periodens utfall. Det är framförallt helårsprognosen för hemvården, som är beroende av det nya nivåsystemet, som nämnden bedömt försiktigt. Förutom övergången till nivåsystem i hemvården, som haft en positiv effekt på kostnaderna, pågår det flera andra processer för att förbättra effektivitet och kvalitet. Eftersom behovet av särskilt boende varit lägre än förväntat under en period kommer avvecklingen av Fäladsgården, inför flytten till det nya boendet Västerpark, att tidigareläggas, vilket i så fall medför lägre kostnader under senare delen av året. Stadsledningskontorets bedömning är att prognosen bör landa på en positiv helårsavvikelse på mellan 5-8 mnkr. Två stor förändringar som staden inte själv styr över kommer att påverka omsorgsnämnden framöver. Det finns ett förslag till nytt hemsjukvårdsavtal mellan Skånes kommuner och Region Skåne som beräknas träda i kraft I- I. Avtalet innebär att mer sjukvård kommer att utföras i den enskildes hem, framförallt för svårt sjuka äldre. Avtalet innebär en kvalitethöjning för den enskilde. Regionen ansvarar för läkare men kommunerna kommer att ta bemanna med sjuksköterskor. Enligt Region Skånes beräkningar kommer kostnaderna för Landskrona att öka med 3,5 mnkr. Den andra förändringen handlar om bemanning och biståndsbeslut i särskilt boende. Frågan har varit aktuell under en tid, och kommer au beslutas inom kort. Sveriges kommuner och landsting driver frågan för kommunernas räkning med bland annat finansieringsfrågan på dagordningen. Individ- och familjenämnden Utfall för perioden är tkr vilket är 2,7 mnkr över budget vilket beror på eftersläpningar i faktureringar till kunder. Prognos för helåret är tkr vilket är -I,5 mnkr över budget. Det finns flera obalanser i nämndens budget. Inom utredning beräknas ett underskott på 4 mnkr vilket beror på ökade kostnader för familjehem, jourfamiljehem och placeringar. [nom främjande verksamhet beräknas ett underskott som bland annat beror på att kostnaderna för anställningsprogrammet blivit något högre än budgeterat. Andra verksamhetsområden genererar överskott och balanserar delar av underskotten. Nämnden planerar för anställningsprogram 2015 som kommer att kunna sysselsätta 60 individer i 12 månader till en nettokostnad av 2 mnkr. Kalkylen bygger på en bruttokostnad på 20,0 mnkr, statlig finansiering (anställningsstöd) på 14,7 mnkr och minskade kostnader för försörjningsstöd på 3,3 mnkr. Av nettokostnaden beräknas 670 tkr till 2015 och resterande l 330 tkr till Dessa medel finns avsatta hos kommunstyrelsen och stadsledningskontoret föreslår att dessa medel ombudgeteras till individ- och familjenämnden för respektive år. Teknik- och servicenämnden Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

10 Utfallet för perioden är -18,7 mnkr vi lket är 746 tkr lägre än budget. Nämndens prognos är ett helårsutfall på --{)4, mnkr vilket är 1,7 mnkr högre än budget. Kostnaderna för bostadsanpassningsåtgärder förväntas överskrida budget med 500 tkr vilket beror på att Iler komplexa och dyra ärenden som en följd av att Iler personer bor kvar i sitt eget hem istället för att bo på särskilt boende. Tryckeriets intäkter har minskat efter fullmäktiges och nämndernas övergång från pappershandlingar till läsplattor vilket beräknas ge ett underskott på 1,2 mnkr. Nämnden skriver i sin kvartalsrapport att internserviceavdelningen där tryckeriet ingår kommer att avvecklas under året och övriga verksamheter kommer att övergå till andra avdelningar. Vatten- och avloppsverksamhetens kostnader hålls inom budget. Stadsbyggnadsnämnden Utfallet för perioden är 1,3 mnkr vilket är 2,3 mnkr lägre än budget. rsaken till den positiva avvikelsen är försäljning av anläggningstillgångar över budget och lägre personalkostnader, pga vakanser, jämfört med budget. Nämndens prognos är et1 helårsutfall på -4,7 mnkr vilket är i nivå med budget. Räddningsnämnden Utfallet för perioden är tkr vilket är i nivå med budget. Nämndens prognos är ett helårsutfall på I I tkr vilket även det är i nivå med budget. Framtida utmaningar av ekonomisk karaktär är att räddningsljänstf"örbundet Skåne nordväst har aviserat stora kostnadsökningar i samband med tecknande av nyt1 samverkansavtal. Diskussioner mellan parterna pågår. Kommunstyrelsen Utfallet för perioden är tkr vilket är 3,7 mnkr över budget. Avvikelsen beror på upp bokad semesterlöneskuld. Prognosen för helåret är I tkr vilket är 23,S mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på återbetalning av inbetalda A FA-premier på ca 15 mnkr och några budgetreglerande poster (budget som fördelas ut till nämnder). Miljönämnden Utfallet för perioden är -I 51 I tkr vilket är 603 tkr lägre än budget. rsaken till avvikelsen är att de nya tjänsterna som kommer att tillsättas och som finansieras av de höjda avgifterna ännu inte är tillsatta. Prognos för helåret är tkr vilket är i nivå med budget. Kulturnämnden Utfa llet för perioden är vilket är 655 tkr lägre än budget vilket beror på att vissa verksamheter är planerade att genomföras under vår och sommar. Prognos för helåret är vilket är 550 tkr över budget. rsaken till avvikelsen är kostnader för Fröfabriken, vilken inte är finansierad. Fritidsnämnden Utfa llet för perioden är tkr vi lket är 700 tkr mer än budgeterat, vilket förk laras dels med smärre felaktigheter i budgeteringen av tekniska art dels med några oplanerade fas tighetsunderhållåtgärder. Prognos för helåret är tkr vilket är i nivå med budget. Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

11 Investeringar Investeringarna uppgår till 22 mnkr under första kvartalet. Prognosen är att 229,5 mnkr av de budgeterade 234,8 kommer att förbrukas under Den ursprungliga budgeten för 2015 uppgick till 186,4. Sedan har 48,4 mnkr tilläggsbudgeterats som är investeringar som inte genomfördes 2014 som har överfårts till Teknik- och servicenämnd Teknik- och servicenämnd VA Prognosliserad tkr Utfall Prognos 2015 Budget 2015 budgetavikelse Utbildningsnämnd msorgsnämnd Individ- och familjenämnd Kommunstyrelsen Stadsbyggnadsnämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd Miljönämnd Räddningsnämnd Summa Landskrona stad, Kvartalsrapport l (46)

12 Exploatering En prognos över exploateringsbudgeten avviker inte från budgeten på totalen. Däremot förekommer några förändringar mellan åren. bjekt Borstahusen etapp 1 Ack utfall Prognos Progno Progno Prognos Prognos Prognos Totat prognos Inkomster Utgifter Borstahusen etapp 1 Summa Borstahusen etapp 2 Inkomster Utgifter Borstahusen etapp 2 Summa Borstahusen etapp 3 Inkomster Utgifter Borstahusen etapp 3 Summa Borstahusen etapp 4 Inkomster Utgifter Borstahusen etapp 4 Summa Borstahusen etapp 5 Inkomster Utgifter Borstahusen etapp 5 Summa Totalt Borstahusen Inkomster Utgifter Borstahusen totalt summa Jönsaplan Inkomster Utgifter Jönsaplan Summa Kloker Inkomster 6670 Utgifter Kloker Summa Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

13 bjekt Ack utfall Prognos Progno Progno Prognos Prognos Prognos Total s 2016 s prognos Kronan Inkomster Utgifter Kronan summa Uigerplatsen Inkomster Utgifter Lägerplatsen summa Weibullsholm SV Inkomster Utgifter Weibullsholm SV summa Vasterpark Inkomster Utgifter Västerpark summa Vastra Fc:iladen, kv Gurkan Inkomster Utgifter Västra Fäladen, kv Gurkan summa rja 1;9 Inkomster Utgifter Örja 1;9 summa Österleden, ny cirkulationsplats Inkomster Utgifter Österleden, ny cirkulationsplats summa stra Hatjarp Inkomster Utgifter Östra Häljarp summa Totalsumma Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

14 Soliditet Soliditeten är en mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme och visar hur stor del av kommunens tillgångar som finansierats av egna medel. Landskrona stads soliditet för 20 I 4 var 8 1,0 %. Soliditeten fr beräknas uppgå till 82,5 %. Likviditet Likviditeten ger besked om kommunens kortsiktiga betalningsberedskap, det vill säga förmågan att kunna betala de löpande utgifterna. Kassaflödet det vill säga förändringen av likvida medel, beräknas minska under året med 100 mnkr. Detta innebär att de likvida medlen uppgår till 21 mnkr vid bokslutet Den främsta anledningen till den försämrade likviditeten är stora investeringar under året samtidigt som resultatet på 29 mnkr inte möjliggör en självfinansiering av investeringarna. Borgensåtaganden och pensionsförpliktelser Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper Arsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bland annat innebär att: Intäkter redovisas i den omfattning det är sannol ikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Jämfrelsestörande poster JämförelsesIörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i resultaträkningen. Som jämförelsestörande post betraktas poster som sällan förekommer och uppgår till ett väsentligt belopp. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar samt kostnader och intäkter för tomtförsäljning i samband med markexploatering som jämförelsestörande Intäkter Skatteintäkter Den preliminära slutavräkningen fr skatteintäkter baseras på SKL:s (Sveriges kommuner och Landsting) decemberprognos i enlighet med rekommendation RKR 4.2. Övriga intäkter Investeringsbidrag, anslutningsavgifter tas upp som en förut betald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade det bokförda värdet. Avskrivningar Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark och pågående arbeten görs emellertid inga avskrivningar. Avskrivningstider Följande avskrivningstider tillämpas normalt i Landskrona stad: 50 år, 33 år, 20år, 15 år, I år, 5 Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

15 år och 3 år. En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Tillgångstypen skrivs sedan av på den nämlast lägre avskrivningstiden. mprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar, teknikskiften, organisationsförändringar). Landskrona stad har infört komponentavskrivning från I- I för fastigheter. Framöver kommer arbetet att inledas för övriga verkssamheter. Komponentavskrivning innebär att olika delar aven anläggningstillgång skrivs av med olika avskrivningstider om nyttjandeperioden avviker väsentligt. Nedskrivningar Vid oförutsedda och kraftiga värdeminskningar ska engångsnedskrivningar ske med de belopp som kan anses erforderliga en ligt god redovisningssed. Värdeminskningen kan bero på exempelvis att användningen aven lokal ändrats eller upphört eller att anläggningens servicepotential minskat. Nedskrivningar redovisas bland avskrivningar Gränsdragning mellan kostnad och investering Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till kr och gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal. Finansiella tillgångar Landskrona stads kapitalförvaltning av medel avsedda för pensionsförpliktelser är klassificerad som omsättningstillgång. Förvaltningen regleras i av fullmäktige antagen placeringspolicy kf 180/2013. Anläggningstillgångar Investeringsbidrag, tas från och med 2010 upp som en förutbetald intäkt och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades dessa så att de reducerade det bokförda värdet. Dock redovisas projekt som har påbörjats före 20 I på samma sätt som tidigare. Anslutningsavgifter har sedan tidigare redovisats enligt rekommendation som gäl ler från 20 I. I anskaffningsvärdet för investeringar ingår lånekostnader. Pensioner Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RJPS07 (Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld). Pensionsskulden är den framtida skuld som kommunen bar till arbetstagare ocb pensionstagare. Den samlade pensionsskulden, inklusive löneskatt, återfinns under rubrikerna avsättningar, kortfristiga skulder ocb ansvarsförbindelser. Under ansvarsförbindelse redovisas de pensioner som intjänats före Leasingavtal Landskrona stad redovisar samtliga leasingavtal som operationell leasing. Avtalen gällande leasing av fordon är på 36 månader. När finns det några avtal som kan betraktas som finansiell leasing. Ett arbete har inletts med att fånga upp dessa och att i 2015 års bokslut redovisa dessa som finansiell leasing. Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

16 Resultaträkning Kronor Not Budget Prognos Verksamhetens intäkter 1,8 115,0 97,2 518,0 520,0 501,0 Verksamhetens 2,8-629,0-576,0-2582,0-2569,7-2437,8 kostnader Avskrivningar -28,3-27,8-115,3-114,0-180,1 VERKSAMHETENS -542,3-506, ,3-2163,7-2116,9 NETIKSTNADER Skatteintäkter 3 373,6 358, , , ,5 Generella statsbidrag 4 167,2 167,0 679,9 670,8 670,8 och utjämning Finansiella intäkter 5 0,4 1,8 25,0 25,0 50,8 Finansiella kostnader 6-0,1-0,1-2,0-2,0-2,6 Resuttat före extra -1,2 21,0 28,0 29,7 28,6 ordinära poster Extraordinära intäkter - - Skatt - - ARETS RESULTAT 7-1,2 21,0 28,0 29,7 28,6 Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

17 Balansräkning Kronor TILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅi'\GAR Mark, byggnader och lekniska anläggningar I 198, ,4 Maskiner och inventarier 101,3 103,5 Summa materiella allläggningstillgållgar 1300,/ 1310,9 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Värdepapper och andelar 460,9 460,9 Långrrislig ullåning 12,8 13,5 Summajillansiella anläggningstillgå"gar 473,7 474,4 Summa anläggningstillgångar 1773,8 I 785,3 MSÄTTNINGSTILLGÅNGAR lager 4,4 4,1 Fordringar 203,8 202,4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 108,0 82,6 Placeringar 882,3 881,6 Likvida medel 47,4 121,2 Summa omsiuningstillgångar 1245,9 1291,9 SUMMA TILLGÅNGAR 3019,7 3071,2 EGET KAPITAL, A "SÄTTNINGAR CH SKULDER EGET KAPITAL I ngående eget kapital ,5 2460,7 varav avsalu i Resultatutjämningsreserv 47,2 47,2 Justering av eget kapital ÅTelS resultat -1,2 28,8 Summa eget kapital 2 488,3 2489,5 A VSÄ TTNINGAR Avsättning lill pensioner inkllöneskan 36,6 36,1 Övriga avsättningar, långfrist iga 19,2 19,5 Uppskjuten skatt - Summa 8vsliUningar 55,9 55,6 LÅNGFRISTIGA SKULDER Långfristiga lån 50,0 50,0 Övriga långfristiga skulder 35,9 39,9 Summa långfristiga skulder 85,9 89,9 KRTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder 86,S 103,2 Kortfristiga lån Övriga kortfristiga skulder 72, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 230,7 243,1 Summa kortfristiga skulder 389,6 442,3 SUMMA SKULDER CH EGET KAPITAL J ,3 Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

18 Kassaflödesanalys Kronor DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Arets resultat -1,2 28,8 Justering för av- och nedskrivningar 28,3 181,2 kning (+) I minskning (-) av avsättningar 0,3-117,4 Justering övriga ej likviditetspåverkande poster 0,0 0,0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 27,S 92,6 kning (-) I minskning (+) av placerade medel -0,7-44,4 kning (-) I minskning (+) av kortfristiga fordringar -26,7-77,7 kning (-) I minskning (+) av lager -0,3-0,1 kning (+) I minskning (-) av kortfristiga skulder -52,7 45,S Medel från den löpande verksamheten -53,0 15,9 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - - Förvärv av materiella anläggningstillgångar -22,0-142,2 Bidrag till förvärv av materiella anläggningstillgångar 4,6 - Försäljning av anläggningstillgångar - 0,7 kning av finansiella anläggningstillgångar - -2,0 Minskning av finansiella anläggningstillgångar - - Medel från investeringsverksamheten -17,4-143,5 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån - - Amortering av lån - - Minskning av övriga långfristiga skulder -4,0 2,6 kning av övriga långfristiga skulder - 1,3 Minskning långfristiga fordringar 0,7 - kning långfristiga fordringar - - Medel från finansieringsverksamheten -3,3 3,9 ARETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början 121,2 244,9 Förändring av årets kassaflöde -73,7-123,7 Likvida medel vid årets slut 47,4 121,2 Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

19 Noter Not 1 Verksamhetens intäkter mnkr Nämndrelaterade intäkter 422, ,8 Avgår interna poster mellan -307, ,8 nämnder Summa externa intäkter 115,0 501,0 Not 2 Verksamhetens kostnader mnkr Nämndrelaterade kostnader -964,4-3860,6 Avgår interna poster mellan 307,1 l 242,8 nämnder Avgår interna poster mellan - - bolag Avgår avskrivning 28,3 112,9 Avgår nedskrivningar 0,0 67,1 Summa externa kostnader -629,0-2437,8 Not 3 Skatteintäkter mnkr Kommunalskatt 373,6 l 430,8 Slutavräkning, definitiv 1,7-4,6 Slutavräkning, preliminär -1,7 0,3 Summa 373, ,5 kommunalskatteintäkter Not 4 Generella statsbidrag mnkr Inkomstutjämning 138,0 520,2 Kostnadsutjämning 11,7 54,2 Avgift LSS -0,1-0,2 Bidrag LSS - - Kommunal fastighetsavgift 16,3 65,6 Strukturbidrag 1,3 4,5 Införandebidrag - 16,6 Regleringsbidrag - 9,9 Summa generella statsbidrag 167,2 670,8 Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

20 Not 5 Finansiella intäkter mnkr Avkastning på placerade medel. 0,7 45,8 Ränta på likvida medel 0,1 3,4 Korrigering tidigare bokad ränta 0,4 Byggnadskreditivränta 0,0 0,1 Avgår interna poster mellan bolag Reavinst 1,5 finansiellaanläggningstillgångar Summa finansiella intäkter 0,4 50,8 Not 6 Finansiella kostnader mnkr Ränta på lån mm 0,1 2,6 Avgår interna poster mellan bolag Summa finansiella kostnader 0,1 2,6 Not 7 Arets resuttat mnkr Skatlefinansierad verksamhet 1,2 28,8 Extraordinära kostnader Extraordinära intäkter Summa årets resuttat 1,2 28,8 Not 8 Jämförelsestörande poster mnkr Nedskrivning Gullstrandsskolan 54,2 Nedskrivning Kajer 12,7 Aterbetalning miljöprocess 32,8 Aktieägartillskott 2,5 Landskronahem Reavinster vid försäljning av 2,0 15,8 anläggningstillgångar Kapitaltäckningsgaranti 5,8 Ventrafiken Summa jämförelsestörande 2,0 26,6 poster Landskrona stad, Kvartalsrapport (46)

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter

Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter 2015-03-05 1 (13) Ekonomiska tabeller, redovisningsprinciper och noter Resultaträkning POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Delårsrapport 2006. januari - augusti

Delårsrapport 2006. januari - augusti Delårsrapport 2006 januari - augusti VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 31 augusti 2006 Periodens resultat + 135 Mkr Prognostiserat helårsresultat + 99 Mkr Realisationsvinst vid försäljning av Centrumfastigheterna

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer