TID - AIKA KL. - KLO 16:30-18:15 Houtskär områdeskontor, Näsbyvägen 214, Houtskär

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TID - AIKA 12.06.2014 KL. - KLO 16:30-18:15 Houtskär områdeskontor, Näsbyvägen 214, 21670 Houtskär"

Transkript

1 5/ Social- och hälsovårdsnämnden TID - AIKA KL. - KLO 16:30-18:15 PLATS - PAIKKA Houtskär områdeskontor, Näsbyvägen 214, Houtskär 57 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan Verksamheten vid seniorrådgivningen Seniorum Val av socialarbetare till familjeenheten Danaarv efter Benita Viola Wiik Social- och hälsovårdsministeriets begäran om utlåtande om förslaget till socialvårdslag och vissa lagar som har samband med den Klientavgifter för hemsjukhusvård Ekonomirapport 1-4/2014 för social- och hälsovårdsavdelningen Anmälningsärenden Aktuella frågor 105 Det justerade protokollet med anvisning om rättelseyrkande och besvärsanvisning hålls offentligt framlagt i original i stadshuset i Pargas Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä alkuperäisenä kaupungintalolla Paraisilla Ordförande/Puheenjohtaja: Merja Fredriksson

2 5/ Social- och hälsovårdsnämnden TID - AIKA KL. - KLO 16:30-18:15 PLATS - PAIKKA Houtskär områdeskontor, Näsbyvägen 214, Houtskär NÄRVARANDE LEDAMÖTER - LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Fredriksson Merja ordförande Engström Eskil viceordförande Ekström Kurt medlem Granqvist Conny medlem Hongisto Tuija medlem Luoma Mikaela medlem Oivo Helen medlem Söderholm Timo medlem Tengström Johanna medlem Björklund Denina suppleant kl. 16:30-18:00 Järvinen Markku suppleant ÖVRIGA NÄRVARANDE - MUUT LÄSNÄ OLLEET Järvinen Hanna sst:s representant Sundqvist Paula tf. social- och hälsovårdsdirektör Taxell-Ahlbäck Nina protokollförare Sirén Gun äldreomsorgschef Ulriksson Heidi socialsekreterare/soc.service FRÅNVARANDE - POISSAOLLEET Koskinen Regina medlem Lindstedt Kim medlem UNDERSKRIFTER ALLEKIRJOITUKSET Merja Fredriksson Ordförande/Puheenjohtaja Nina Taxell-Ahlbäck Sekreterare/Sihteeri BEHANDLADE ÄRENDEN KÄSITELLYT ASIAT PROTOKOLLET JUSTERAT Pargas/ PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU Parainen Tuija Hongisto Mikaela Luoma PROTOKOLLET HAR VARIT Pargas/Parainen FRAMLAGT PÖYTÄKIRJA ON OLLUT Intygar/Todistaa: Ann-Cristine Lind blom NÄHTÄVÄNÄ Kanslist/Kanslisti

3 5/ Social- och hälsovårdsnämnden Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet Social- och hälsovårdsnämnden 57 Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

4 5/ Social- och hälsovårdsnämnden Val av protokolljusterare Social- och hälsovårdsnämnden 58 Till protokolljusterare valdes Tuija Hongisto och Mikaela Luoma.

5 5/ Social- och hälsovårdsnämnden Godkännande av föredragningslistan Social- och hälsovårdsnämnden 59 Föredragningslistan och extra ärendet 11 på (S) - listan godkändes.

6 5/ Social- och hälsovårdsnämnden Verksamheten vid seniorrådgivningen Seniorum 3825/ /2012 Social- och hälsovårdsnämnden 60 Beredare Äldreomsorgschef Gun Sirén, tfn Föredragande Tf. social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist, tfn Enligt äldreomsorgslagens 12 skall rådgivning och vägledning till äldre och deras anhöriga ordnas av kommunen, i frågor som gäller åldrande, hälsa och sociala tjänster. Enligt kvalitetsrekommendationerna kan detta t.ex. ordnas som lågtröskeltjänster vid rådgivningscentraler. Meningen är att man även skall få information om motionsmöjligheter, fritidsaktiviteteter, olika organisationers verksamhet, alternativa boendeformer, hjälpmedel m.m. I rådgivningscentralernas verksamhet ingår även att göra bedömning av funktionsförmågan och hälsotillståndet samt servicehandledning. Servicen, som är förebyggande verksamhet, bör vara lättillgänglig för att den skall fylla funktionen som lågtröskelverksamhet. Verksamheten på Seniorum startade den , ca 6 månader innan verksamheten blev lagstadgad. Seniorum är beläget i Kalkstrands fastighet i centrum av Pargas. I närheten finns post, taxistation, busshållplats, butik, restauranger, bank, tvätteri och gym, alltså lättillgängligt för äldre och deras anhöriga då de sköter andra ärenden. Seniorum har öppet 3 förmiddagar i veckan för kunder som utan tidsbeställning vill titta in och be om råd eller få information. Då finns socialhandledaren på plats. Därutöver har hon telefonrådgivning, ordnar informationstillfällen (om servicelinjen, apotekets verksamhet, hälsosam kost, hjälpmedel, intressebevakning m.m.), besöker föreningar för att informera om verksamheten, koordinerar olika former av gruppverksamhet samt användningen av utrymmena. Många seniorer har också visat intresse för att lära sig hantera en dator, vilket är möjligt på Seniorum. Socialhandledaren har även skött en del av de förebyggande hembesöken till 80- åringarna och bistått hemserviceledarna i deras arbete. Av socialhandledarens arbetstid finansieras 50 % av Kasteprojektet för åren och den tiden bör användas för utveckling av äldreomsorgen enligt projektplanen. För tillfället är utarbetandet av en kundenkät aktuellt. Utvecklingsarbetet görs i nära samarbete med äldreomsorgens förmän. Minneskoordinatorn är också stationerad på Seniorum. Hon har förutom telefonrådgivning och kundmottagningen mycket hembesök. De flesta kontakter leder till hembesök för vidareutredning av situationen i hemmet. Gruppverksamhet har ordnats för personer med nedsatt minnefunktion och deras anhöriga i form av bl.a. "Aktiv i vardagen", "Matklubb" samt rehabiliteringskurs i samarbete med Muistiliitto. Minneskoordinatorn ansvarar därutöver för dagverksamheterna Solgläntan och Seniorstugan och har även besökt skärgården vid hembesök, då hon startat upp gruppverksamhet på enhet samt då hon informerat personal och äldre i skärgården. Ett omfattande

7 5/ Social- och hälsovårdsnämnden nätverksarbete är en viktig del av arbetet. Den största utmaningen har varit att få tiden att räcka till. Ergoterapeuten, socialarbetaren, närståendevårdens socialhandledare, alla delade vakanser med hälsovård eller socialservice, samt hemsjukvårdens sjukskötare/hälsovårdare försöker lösgöra sig från sitt ordinarie arbete för att några gånger i månaden ha regelbunden mottagning på Seniorum. För tillfället är det aktuellt att utveckla rådgivningsverksamheten i skärgårdens servicehus genom att anlita sakkunniga som informerar på plats och ställe men också genom att använda sig av den s.k. Virtukanalen. Verksamheten söker ännu sin form. Ett aktivt samarbete med föreningarna i staden kring den planerade Vänpoolen är också ett tyngdpunktsområde inom rådgivningsverksamheten. Olika former av frivilliginsatser behövs inom äldreomsorgen samtidigt som relativt unga pensionärer söker nya utmaningar efter pensioneringen. Utbud och efterfrågan bör kunna nå varandra i en större vänpool. Om Seniorums verksamhet informeras i NYTT och PK. Ytterligare information ges på mötet. Förslag Beslut Social- och hälsovårdsnämnden tar del av informationen. Förslaget godkändes.

8 5/ Social- och hälsovårdsnämnden Val av socialarbetare till familjeenheten Social- och hälsovårdsnämnden 61 Beredare Socialsekreterare/vik. enhetschef för familjeenheten Heidi Ulriksson, tfn Föredragande Tf. social-och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist, tfn Två ordinarie socialarbetartjänster inom familjeenheten har varit lediganslagna i Åbo Underrättelser och Turun Sanomat Annonsen har också funnits på stadens hemsida samt i KuntaRekry. Behörighetsvillkor för socialarbetare är stadgat i lagen om behörighetsvillkor för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005). Behörighetsvillkor för uppgifterna som socialarbetare är högre högskoleexamen (pol.mag.), i vilken ingår eller utöver vilken fullgjorts huvudämnesstudier i socialt arbete eller universitetsstudier i socialt arbete motsvarande huvudämne. Dessutom fordras goda skriftliga och muntliga kunskaper i de båda inhemska språken. Förutom det reparerande barnskyddet ingår det i tjänsterna också förebyggande barnskydd och socialjourens bakjour. Inom utsatt tid, har det inkommit 4 ansökningar. Ia Karvinen, Pia Isaksson, Raina Blomqvist samt Henrika Lindholm. Samtliga sökande intervjuades. Av de sökande uppfyllde Ia Karvinen de formella behörighetsvillkoren. Till tjänsten som socialarbetare kan en obehörig väljas för högst ett år, varefter tjänsten måste lediganslås på nytt. Bilaga Förslag Förteckning över sökande Förslag ges på mötet. Tf. social- och hälsovårdsdirektör gjorde följande förslag på mötet: Social- och hälsovårdsnämnden beslutar att lediganförklara de två socialarbetartjänsterna på nytt eftersom det kom in endast fyra ansökningar inom utsatt tid och endast en av sökandena uppfyller behörighetsvillkoren för tjänsterna. Beslut Förslaget godkändes.

9 5/ Stadsstyrelsen Social- och hälsovårdsnämnden Danaarv efter Benita Viola Wiik 3939/ /2012 Stadsstyrelsen Beredare Stadsjurist Monica Avellan, tfn Föredragande Stadsdirektör Folke Öhman, tfn Bilaga 9 Statskontorets beslut Pargas stad har anhållit om danaarv efter Benita Viola Wiik. Boets nettotillgångar är ca som bankdeposition och lägenheten Furutorp i Nagu centrum på Klockarstigen ( ), värderad till Enligt Statskontorets beslut har åt två av Benita Wiiks kusiner överlåtits var med anledning av att de har stått arvlåtaren nära. Bankdepositionen och lägenheten Furutorp överlåts till Pargas stad för att användas till ansökta ändamål, dvs. till byggande av servicehus vid Nagu sportplan och förverkligande av gruppboende och/eller serviceboende i Nagu kommunområde i närheten av Grannas servicehus, i första hand i redan befintliga byggnader. Nagu sportplan saknar dusch och toaletter, och därför är det nödvändigt att bygga sådana, som betjänar både friidrottsplanen och fotbollsplanen. Förslag Stadsstyrelsen beslutar överlåta till servicetjänsters fastighetsenhet för byggande av en servicebyggnad vid Nagu sportplan. Planeringen ska ske i samråd med kulturenheten. Stadsstyrelsen beslutar överlåta ca och lägenheten Furutorp 12:1 i Nagu Prästgården ( ) till social- och hälsovårdsavdelningens äldreomsorgsenhet. Lägenheten kan säljas eller på annat sätt utnyttjas för förverkligande av gruppboende/intensifierat serviceboende i Nagu centrum. Beslut Delgivning Förslaget godkändes. Fritidssekreterare Christer Grunér, fastighetschef Seppo Pihl, äldreomsorgschef Gun Sirén, stadsgeodet Susanna Lönnberg Social- och hälsovårdsnämnden 62 Beredare Tf. social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist, tfn Föredragande Tf. social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist, tfn Stadsstyrelsen beslöt överlåta lägenheten Furutorp 12:1 i Nagu till social- och hälsovårdsavdelningens äldreomsorgsenhet. Eftersom lägenheten varken lämpar

10 5/ Stadsstyrelsen Social- och hälsovårdsnämnden sig för gruppboende eller intensifierat serviceboende inom äldreomsorgen, är det bästa alternativet med tanke på äldreomsorgens verksamhet att sälja fastigheten och använda intäkterna från försäljningen till gruppboende eller intensifierat serviceboende. Förslag Beslut Social- och hälsovårdsnämnden beslutar att lägenheten Furutorp 12:1 som överlåtits till social- och hälsovårdsavdelningens äldreomsorgsenhet ska sättas till försäljning. Förslaget godkändes. Delgivning Miljönämnden

11 5/ Social- och hälsovårdsnämnden Social- och hälsovårdsministeriets begäran om utlåtande om förslaget till socialvårdslag och vissa lagar som har samband med den 1352/03.00/2014 Social- och hälsovårdsnämnden 63 Beredare Tf. social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist, tfn Föredragande Tf. social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist, tfn Förslag Social- och hälsovårdsnämnden avger följande utlåtande till stadsstyrelsen om utkastet till regeringens proposition med förslag till socialvårdslag och vissa lagar som har samband med den: Avsikten är att den reformerade socialvårdslagen ska träda i kraft den 1 januari Verkställandet av lagförslaget skulle förutsätta utbildning av anställda inom socialvården och barnskyddet och en omorganisering av arbetet. Om lagen träder i kraft, kommer det även att inverka på nästa års budget. Social- och hälsovårdsnämnden anser att tidsfristen för lagens ikraftträdande är för snäv med tanke på att kunna anpassa ekonomin och verksamheten till nödvändiga omstruktureringar och att orientera personalen. Reformen av servicestrukturen för social- och hälsovården är fortfarande under beredning. Social- och hälsovårdsnämnden anser att socialvårdslagen ska kopplas till beredningen av lagen om ordnandet av social- och hälsovården och därför ska ikraftträdandet av socialvårdslagen senareläggas. I förslaget konstateras att den största kostnadsökningen till följd av reformen beror på ökningen av personalen. Behovet av personal ökar särskilt i och med ökningen av den service som stöder familjerna samt ökningen av social rehabilitering som ingår i ungdomsgarantin. Statsandelen för dessa kostnader skulle vara minst 50 %. Om reformens kostnadsneutrala åtgärder konstateras att den besparing som erhålls genom att ändra uppgiftsstrukturen ska användas för att förbättra personaldimensioneringen. Reformen leder till omedelbara besparingar som allokeras till nödvändiga ersättande åtgärder som är en förutsättning för besparingarna. Sådana åtgärder är bedömning av servicebehovet, som skulle ersätta skyldigheten att göra upp en serviceplan, breddning av behörighetsvillkoren och ersättande av brådskande placeringar med andra åtgärder. Besparingen som uppstår i och med reformen skulle delvis kunna användas för att ordna ersättande åtgärder. Social- och hälsovårdsnämnden anser att kommunerna inte ska åläggas sådana skyldigheter som orsakar dem extra kostnader om de inte samtidigt erhåller

12 5/ Social- och hälsovårdsnämnden finansiering som motsvarar kostnaderna. Social- och hälsovårdsnämnden ser positivt på att tyngdpunkten inom socialvården flyttas från reparerande åtgärder till förebyggande arbete och tidigt stöd. I utkastet till lagförslag presenteras tre alternativa modeller för hur lagstiftningen ska reformeras och remissinstanserna ombeds att framföra sin syn på dem. Enligt den första regleringsmodellen ska en ny socialvårdslag stiftas och lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (klientlagen) bevaras. I den andra regleringsmodellen ska socialvårdslagen och klientlagen sammanslås. I den tredje regleringsmodellen ska bestämmelserna om bemötande i klientlagen flyttas till den nya socialvårdslagen och bestämmelserna om datasekretess till lagen om klienthandlingar i socialvården. Social- och hälsovårdsnämnden anser att alternativ tre är bra ur hanterbarhetens synvinkel. Förslaget kompletteras på mötet. Kompletterande material Beslut Begäran om utlåtande Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till socialvårdslag och vissa lagar som har samband med den Föredragande gjorde följande tillägg till förslaget: Social- och hälsovårdsnämnden anser att hälso- och sjukvårdslagen, lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården och socialvårdslagen skall utgöra en enhetlig helhet. Social- och hälsovårdsnämnden beslöt godkänna föredragandes kompletterade förslag. Delgivning Stadsstyrelsen

13 5/ Social- och hälsovårdsnämnden Klientavgifter för hemsjukhusvård 1253/ /2014, 1403/ /2014 Social- och hälsovårdsnämnden 64 Beredare Överläkare Katariina Korhonen, tfn Föredragande Tf. social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist, tfn Ett hemsjukhus erbjuder kortvarig vård på sjukhusnivå i klientens hem eller i ett serviceboende. Hemsjukhusvård är sjukhusvård som organiseras av hälsovårdscentralen och som ges varje dag främst morgon- och kvällstid. Avdelningsläkaren utreder separat för varje klient om hemsjukhusvården passar klienten. Klienten ska klara av sina dagliga aktiviteter självständigt, med hjälp av närstående eller stödtjänster. Hemsjukhusvården är frivillig för klienten och bygger alltid på klientens och anhörigs samtycke. Som klient lämpar sig en person som vill få vård hemma och som inte har missbruksproblem eller inte är en ensamboende demenssjuk person. Klienten ska ha en fastställd diagnos, undersökningarna ska vara utförda och klienten ska vara i tillräckligt gott skick. En skälig avgift för tjänsten kan tas ut av klienten. Det stadgas inget om avgiftens storlek i klientavgiftslagen eller -förordningen. Avgiften omfattas inte av avgiftstaket. Klientavgiften för besök av sjukskötare kunde vara 9,30, för besök av läkare 14,70 och för två eller flera besök per dygn 16,10. Ingen avgift tas ut om klienten får regelbunden hemvård, är inskriven i institutionsvård eller bor i ett serviceboende med heldygnsomsorg för äldre. Ingen avgift tas ut av krigsinvalider med en invaliditetsgrad på minst 20 %. Klientavgiften täcker: - Besök som personalen inom hemsjukhusvården gör under vårdtiden - Mediciner som behövs för den akuta sjukdom som lett till hemsjukhusvård. Om medicineringen blir långvarig eller permanent får patienten recept för medicinen och svarar därefter själv för medicinkostnaderna. - Sådana vitamin-, vätske- och näringspreparat som ordineras under hemsjukhusvården och som ges intravenöst eller som injektioner. - Nödvändiga sjukvårdsartiklar under vårdtiden - Laboratorie- och röntgenundersökningar som ordineras av hemsjukhusets läkare - Vid behov transport av avliden för medicinsk obduktion Förslag Social- och hälsovårdsnämnden beslutar godkänna klientavgifterna för hemsjukhusvård enligt följande: besök av sjukskötare 9,30, besök av läkare 14,70, två eller flera besök per dygn 16,10. Ingen avgift tas ut om klienten får regelbunden hemvård, är inskriven i institutionsvård eller bor i ett serviceboende med heldygnsomsorg för äldre. Ingen avgift tas ut av krigsinvalider med en invaliditetsgrad på minst 20 %. Avgifterna träder i kraft

14 5/ Social- och hälsovårdsnämnden Beslut Förslaget godkändes. Beslutet justerades omedelbart. Delgivning Hälsovården

15 5/ Social- och hälsovårdsnämnden Ekonomirapport 1-4/2014 för social- och hälsovårdsavdelningen 1368/ /2014 Social- och hälsovårdsnämnden 65 Beredare Tf. social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist, tfn Föredragande Tf. social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist, tfn En ekonomisk rapport över perioden januari-april 2014 har uppgjorts för enheterna social- och hälsovårdsförvaltning, socialservice, familjetjänster, äldreomsorg, hälsovård och specialsjukvård. Rapporten omfattar en analys av budgetutfallet per 30.4 samt en prognos för Vidare analyseras hur de strategiska målsättningarna har uppnåtts per nämnda datum. Förändringar i årsverken och prestationer har endast i undantagsfall noterats. Kompletterande material Enhetsvisa rapporter över ekonomin 1-4/2014 Förslag Social- och hälsovårdsnämnden tar del av den ekonomiska rapporten 1-4/2014 för enheterna social- och hälsovårdsförvaltning, socialservice, familjetjänster, äldreomsorg, hälsovård och specialsjukvård. Beslut Förslaget godkändes. Delgivning Stadsstyrelsen

16 5/ Social- och hälsovårdsnämnden Anmälningsärenden Social- och hälsovårdsnämnden 66 Beredare Tf. social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist, tfn Föredragande Tf. social- och hälsovårdsdirektör Paula Sundqvist, tfn Förslag Social- och hälsovårdsnämnden antecknar att den tagit del av följande ärenden: 1) Besök på privata serviceboenden, med vilka staden har köptjänstavtal. Bilaga. 2) Tf. social- och hälsovårdsdirektörens upphandlingsbeslut , nr 41: Köp av privat anstaltsvård för dementa, Lilla Ro-Hemmet Ab. Pargas stad köper ytterligare en anstaltsvårdsplats från Lilla Ro-Hemmet fr.o.m Avtalets giltighetstid är ) Regionförvaltningsverket, Sydvästra Finland: Anmälan , LSAVI/201/ /2014: Anmälan om adressändring av en producent av privata hälso- och sjukvårdstjänster, Ab Alex-Fysio Oy. Serviceproducentens nya postadress är Klapparbergsvägen 8, Pargas. 4) Regionförvaltningsverket, Sydvästra Finland: Anmälan , LSAVI/1576/ /2014: Nedläggning av privata socialvårdstjänster. Regionförvaltningsverket har mottagit en anmälan om att en privat producent av socialvårdstjänster ska lägga ned sin verksamhetsenhet inom socialvården. Verksamhetsenheten: Kuntouttava pienryhmäkoti Pikkumetsä, Rödjevägen 22, Pargas, nedläggningsdatumet ) Regionförvaltningsverket, Sydvästra Finland: Brev , LSAVI/268/ /2014: I och med att verksamheten i verksamhetsenheten upphör finns inga grunder för tillsynsåtgärder. Tillsynsärendet avslutas på grund av att verksamheten läggs ned. 6) Kösituationen inom äldreomsorgen maj Bilaga. 7) Tf. social- och hälsovårdsdirektörens tjänsteinnehavarbeslut Bilaga. Beslut Förslaget godkändes.

17 5/ Social- och hälsovårdsnämnden Aktuella frågor Social- och hälsovårdsnämnden 67 1) Social- och hälsovårdsnämnden bekantade sig med verksamheten i Iniö och Houtskär, kl Äldreomsorgsledare Kerstin Savolainen informerade om verksamheten på Aftonro. På hälsogården i Iniö berättade sjukskötare Nina Grandell och läkare Nina Alopaeus om hälsovården i skärgården. På Houtskär besökte nämnden hälsohuset och Fridhem, där äldreomsorgsledare Annika Brunnsberg presenterade verksamheten. 2) Ordförande Merja Fredriksson redogjorde för arbetet inom arbetsgruppen för organisering av hälsovården i skärgården. Beslut Antecknas att social- och hälsovårdsnämnden tagit del av ovanstående ärenden.

18 5/ PARGAS STAD Datum för sammanträdet 106 Social- och hälsovårdsnämnden ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BE SVÄRSANVISNING BESVÄRSFÖRBUD och vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 i kommunallagen rättelseyrkan de inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet: Paragrafer: 57-63, Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 1 mom. i kommunalla gen kan framställas över beslutet: Paragrafer: Enligt 5 1 mom. i förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut: Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ett rättelseyrkande kan fram s tällas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kom munmedlemmar. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress: Social- och hälsovårdsnämnden, Strandvägen 28, Pargas, Paragrafer: 64 Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av bes lutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett brev därom blivit sänt eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt intyg om delfående av beslutet. Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet ska undertecknas av den som framställer det. BESVÄR I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom skriftliga besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rät tel seyrkan de kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anled ning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kom mun medlem. Besvär kan anföras på den grund att beslutet har kommit till i fel ordning, den beslutsfattande myndig heten har överskridit sina befogenheter eller att beslutet annars strider mot lag. Besvärstid 30 dagar. Besvärsmyndighet, adress och postadress: Åbo förvaltningsdomstol, PB 32, Lasarettsgatan 2-4, Åbo, Kommunalbesvär, paragrafer: Förvaltningsbesvär, paragrafer: Annan besvärsmyndighet, adress och postadress Paragrafer Besvärstid Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet / dagen då beslutet anslagits. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något an nat påvisas, ha fått del av beslutet sju da gar efter att brevet avsändes eller vid den tidpunkt som framgår av mot tagningsbeviset eller som har antecknats i ett sär skilt delgivningsintyg. De som saken gäller anses ha fått del av beslut som gäller godkännandet av en plan eller en bygg nad sordning när beslutet har lagts fram offentligt. BESVÄRSSKRIFT I besvärsskriften ska uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras. Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som förfat tat besvärsskriften undertecknar den, ska också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden ska räknas. Rättegångsavgift: Med stöd av 3 i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen. INLÄMNANDE AV BESVÄRSHANDLINGARNA Besvärshandlingarna ska lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan besvärshandlingarna läm nas till besvärsmyndigheten den första vardagen därefter. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs. DELGIVNING AV BESLUT: Protokollet har lagts fram offentligt / Beslut har delgetts sakägaren med post / 2014 / har lämnats till sakäga ren / Mottagarens underskrift

19 5/ Beslut har anslagits / Utdragets riktighet bestyrks Delgivare

20 5/ Kokouspäivämäärä 107 Sosiaali- ja terveyslautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT ja kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös kos kee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 57-63, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: Hallintolainkäyttölain 5 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamal la: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jä sen. Valitusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, Parainen, Pykälät: 64 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök sestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedok sisaanti todistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekir joitettava. VALITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomai nen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Valitusaika on 30 päivää. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Turun hallinto-oikeus, PL 32, Sairashuoneenkatu 2-4, Turku, Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Muu valitusvi ranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista / julkipanopäivästä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tie don, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantito distukseen merkittynä aikana. Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asian osaisten tietoon silloin, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäville. VALITUSKIRJA Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Oikeudenkäyntimaksu: Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on py häpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviran omaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin väli tyksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viras ton aukioloajan päättymistä. PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO: Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi / Päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle postitse / 2014 /

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487. 255 Val av protokolljusterare 488 15/2013 485 Stadsstyrelsen TID - AIKA 04.11.2013 kl./klo 15:00-18:15 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Styrhytten 254 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 487 255 Val av protokolljusterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120. 51 Val av protokolljusterare 121 4/2015 117 Stadsfullmäktige TID - AIKA 16.06.2015 kl./klo 17:00-19:55 PLATS - PAIKKA Pargas stadshus, Bryggan 50 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 120 51 Val av protokolljusterare 121

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 16:30 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråer i Vasa, Närpes Videokonferens Närvarande/beslutande X Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström X Carola Lithén, viceordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Serviceguide för synskadade 2011

Serviceguide för synskadade 2011 Asiakkaana Serviceguide för synskadade 2011 Serviceguide för synskadade 2011 Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. Synskadades Centralförbund r.f. Serviceguide för synskadade 2011 Det finska originalets

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 12-22 11.02.2014 1 Sammanträdestid: 19.45-21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Torbjörn Engman,ordförande Åke Sundman, viceordf. Agneta Enqvist Satu

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2013. Sammanträdesdatum 18.3.2013. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 7/2013 1 Tid: 14.10.2013 kl. 19:30-20:25 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 78 Konstituering av sammanträdet 4 79 Den andra ekonomiska delårsrapporten 2013 per 31.8.2013

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Gillestugan, Nedervetil

Gillestugan, Nedervetil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2012 10/233 Sammanträdestid Måndagen den 4 juni 2012, kl. 18.00 20.10 Sammanträdesplats Gillestugan, Nedervetil Beslutande: Ersättare: Lindgren, Hans-Erik Byggmästar, Liane

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22-37 14.03.2013 1 Sammanträdestid: 18.30-20.15 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu Numminen Ingmar Engblom

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:30 12.10 Sammanträdesplats: Rest. Attila, Yliopistonkatu 38, Tammerfors Anmärkning: Sammanträdet ajournerades kl. 9.35 och återupptogs kl. 10.00. Närvarande/beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 116 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 282. 117 Godkännande av föredragningslistan 283

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA. 116 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 282. 117 Godkännande av föredragningslistan 283 6/2015 278 Miljönämnden TID - AIKA 12.08.2015 kl./klo 14:30-16:45 PLATS - PAIKKA Iniö, Snäckan 116 Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet 282 117 Godkännande av föredragningslistan 283 118

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 11/2010 1 Sammanträdestid Måndagen den 27.9.2010, kl.18.00-19.25 Sammanträdeslokal Kommunkansliet i Björby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Marika

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.10.2014

Sammanträdesdatum 9.10.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5/2014 5/75 Sammanträdestid Torsdag 9 oktober 2014 kl. 19.00-20.35 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer