Förteckning öfver tomt- och vil/aegare. Hyresgäster utmärkas med" framför namnet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning öfver tomt- och vil/aegare. Hyresgäster utmärkas med" framför namnet."

Transkript

1 507 Djursholms villastads Förteckning öfver tomt- och vil/aegare. Hyresgäster utmärkas med" framför namnet. adressförteckning. [Här nedan. anförda telefonmumme«,.,å?!iil riks- som. allmänna, afse alla Djursbolm«eeetetatio«, som sålunda 'Vid telefonering fönt bör anro pas.] Namn inom () beteckna tomt- eller h,.seaare i D.iurs7tolms villastad, som icke bo derutiides (t allmänhet emedan deras villor, då kalendern Zä.qges i press, ä,;bnu äro under byggnad): -I o ffi e :5- (J)ll: ~ I-W (Abrahamson & Andersson), qv. Idun, Loke- Bruun, H., Grosshandl., qv. Bylgia, Göta- ~ ~ vägen. vägen; allm. tel. 8. ffi ~ Almquist, Vikt.. v. Häradsh., qv, Balders- Byggnadsnämndens kontor, Slottet. (!) ::E bage, Sveavägen; allm. tel. 45. (!) o (Andersson, Hjalm., lngeniör), qv. Balders- (Bäcklin, J. E., Kanslisekr.), qv. Valhall, >- ~ hage, Sveavägen. Sveavägen. o:: ~ _ V., Verkmästare, qv Bylgia,Bylgiavägen. *Bäckstadi, Carl, Arrendator, v. Slotts fly- ro (Ankarstrand & Hallström, Byggmäst.), qv. geln; allm. tel. 14. «Bylgia, Götavägen. Cadov ius, Julia, Fru, och o:: Arebn, G., Ingenier, qv. Elivågor, Strand- - John, Am.rnuens, qv. Ysäter, Strandvä- g vägen; alim. tel. 33. gen; allm. tel. 46. ~t::'i "Baker, Sarah, Fru, qv. Folkvang,Sveavägen. Cassel).Gust, Fil dr, qv. Brisingamen, v "Becker, Wilb., Grossh., qv. ö. Slottsflygeln; Gerrnaniavägen * allm. tel. 1. (- Aug., Grosshandl.), qv..urd, Norevägen. Beck-Friis, L. R.. Assessor, t. f. Revisions- - Gunnar, E.. Ingeniör, Docent, qv. Ausekr., qv. Brisingamen, Germaniavä- dumbla, Skandia vägen..6 gen;-nllm. tel Celion, Hj., Ingeniör, qv. Lidskjalf, Slotts- o:: Beckman, Albertina, Fru, qv. Baldersbage, parken; allm. tel. In. UJ Auravägen. "Dahlgren, Anna, Fröken,qv.Ysäter, Skandia- Z _ Ernst, Direktör, qv. Folkvang, Svea- vägen; rikstel. 7. ~ <Ii vägen; allm. tel. 15. *- Lotten, Fröken, U tg. af Dagny, och -I ~ (_ Hedvig. Fri.keruj qv. Vanadis. Götavägen. *- Ulla. Fru.. ii UJ _ Hilda, Fröken, qv. Baldershage, Aura- Dahlin, J. E., Amiralitetsråd, qv. Balders- ~ vägen. hage. Sveavägen; allm. tel. 43. ~ UJ Benedicks', Emma, Asyl för ålderstigna frun- oo-., Fröken, Slottet, UJ ~ timmer, qv. Svitbiod; allm. tel. 10. Dahlström, Selma, Fröken, o:: o Bengtson, N. J., Byggmäst., qv. Folkvang, *- Thekla. Fröken, och UJ ~ Valevägen; allm. tel. 24. *- Emil, Grosshandl.. qv, Bylgia, Götavä- (!) ll: Berger, Sölve, Kanslisekr., qv. Ysäter, Fram- gen; all.n. tel. 22. ~. näsvägen ; allm. tel. 16. Deutgen. Feodor, Grosshandl., qv. Lidskjalf, o:: "Bergman, Aug., Revisor, qv. Bylgia, Göta- Slottsparken; allm. tel. 52. ro vägen. Djursholms Aktiebolag. Kontor i Slottet «Bergstrand. C. E., Professor, qv. Ysäter, n. b.; Verkst, dir.: E. Beckman (se et:: Ysätervägen; allrn. tel. 28. Agrikul- ofvarn: Kamrer: J. Enequist (senedan). turkemist och frökontrollant. (Egnell, Emil, Grosshandl.), qv.ysäter, Skan- ft::'l "Beskow, Nathanael, Pastor, qv, Bylgia, diaväg-n. V~ Götavägen ; rikstel. 7. Ekmans. Maria. Barnhem, qv. Svitbiod, Svi- (Bolinder, J., lngeniör), <iv.gandvik och qv. tbiodsvägen: allm. tel. 55. Breidablik, Strandvägen. Enblom, R. S., Arkitekt, qv. dinslund, (Borgström, J. A., Redaktör), qv. Folkvang. Auravägen. Sveavägen. *Enequist, John, Kamrer, Slottet; allm. Bratt, G., Disponent, qv. Folkvang, Sveaväg. tel. 25; rikstel. 6. Broman, Carl, Grosshandl., qv. ldun, Stock- Falkman, Henr., Grossbandl., qv. Breidaholmsv.; allrn. tel. 23. blik. Strandvägen: allm, tel. 19. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. 32 b

2 508 Djursholms villastad. Forsberg, 'I'herese, Fru, qv. Ysäter, Strand- Kjellberg, Nils, Ingeniör, qv. Ysäter, Skanvägen; allm. tel. 7. diavägen. (Forssman, C., Tandläkare), qv.ysäter,strand- af Klercker, John, Docent, qv. Breidablik, vägen. Auravägen; allm, tel. 42. Forsström, Edw.. Artist, qv, Ysäter, Strand- Kommunalstämmans ordf., S.Berger(seofvan). vägen; allm. tel. 46. "af Kull berg, S., Enkefru, qv. Breidablik, (F ram ckel, G. D., Fru), qv. Bylgia, Loke- Strandvägen. vägen. v. Koch, Helge. Docent, qv. Ysäter, Strandvon Friesen, J., Fru, Slottet. vägen; allm. tel. 48. ~ - Gerda, Fröken, Föreståndarinna för läro- "Laurent, Edv., Praktis, läkare, Slottet; -; verket, Slottet; allm. tel allrn. tel. 35; mottagn.-tid 8-9 f. m. Frölander. Th., Bankdirektör,qv. Bylgia, (Laurents, J., Arkitekt), qv. Valhall,din- ;U Strandvägen; allm. tel. 21. vägen. Gagge, S. A., Bankdirektör, qv. Baldershage, Leffler,.. Leopold, Grosshandl., qv, Gefion, m Sveavägen. (sbyvägen) ; rikstel. 11. ;U Georgii, Herman, Kassör, qv. Gefion; allm. Lilljekvist, Fr., Aorkitekt, qv. Gandvik, ~ tel. 31. Samsö, Strandv.; allm. tel. 34. A! G> Gottfriedsen, E., Agent, qv. Gauthiod, Svea- *Läffier, Fritz, Professor, qv. Midgård, Aura- ~ rn vägen. vägen. o *Grandinson, Alf, Banktjensteman, qv. dins- (Malmström, C. G., f. d. Riksarkivarie), qv. in lund, Stockholmsvägen. Breid,lblik, Auravägen. ~ oj - Alfr., f. d. Byråchef, qv. dinslund, Matthiesen, J. C., Protokollssekret., qv. Bri-. Stockholmsväg.; allm, tel. 17. singamen, Slottsvägen; allm. tel. 6. lj *- Valdem., Ingeniör, qv. dinslund, Stock- Mittag-Leffl.er, G., Professor, qv. Midgård, ~ r= holmsvägen. Stoekhohns- & Auravägen; allm, tel. ~ ~ Granlund. A.. Byråchef, Lotsstyrelsen, qv. 9; rikstel z Folkvang, Sveavägen; rikstel. 15. Nehrman, Hj.. Kammarråd, qv. Lidskjalf, rn Grill, B., Kontorschef, qv. Ysäter, Ysäter- Germaniavägen : allrn, tel. 58. vägen; all m. tel. 44. Nordström, J A., Arkitekt. qv. Breidablik, f2 Gumpert. M,'rris, Grossbandl.j qv.audumbla, Strandvägen; allm. tel. 39. Thulevägen ; allm. tel. 40. Nyren, J. A., Direktör, qv. Folkvang, Vale- * Gunnarson. P., Rektor vid Djursholms läro- vägen; allm. tel. 48. verk, qv. Ysäter, Skandiavägen. Nyström. N. T.. Handlande, qv. Gandvik, ~I"\ Glinther. E. A., Kommerseråd, qv. Jotun- Stockholmsvägen: allm. tel. 3. '-:J 4 heirn, Slottsvägen; allm. tel. 66. Alfr., Statybildhuggare, qv. Ysäter, ej Göthe, Georg, Fil. dr, Amanuens, qv. dins- Skandiavägen: allm, tel. 47. ;U lund, Auravägen : allm. tel. 60. "v, tter, Erik, Frih., Assessor, qv. Folk- Hallberg, J., Kamrer, qv. Folkvang, Göta- vang, Sveavägen; allm, tel m vägen. Palme, S., Direktör, qv. Baldershage, Strand- A! AJ Heilborn, tto, Generalkonsul, qv. Lidskjalf, vägen; allm, tel. 4. rn -< Germaniavägeu : rikstel. 8. Pendleton, Marcy, Artist, qv. Audumbla, Tule- ~ ~ (Hemming, A., Jur. dr), qv. Gauthiod, Svea- vägen; allm. tel ;: m vägen. (Pettersson, Const., Disponent', qv. Brisinm *Hirsch, J., Redaktör, qv. Lidskjalf, Lid- garnen, Germaniavägen. ; in. skjalfsvägen; allm. tel "Phragmön, E., Professor, Slottet; rn -; Hultin, V. K., Grosshandl., qv. Ysater, Ysa- tel. 29. allm, ~ (J) ter vägen ; allm. tel. 49. Plutat, A., Assuransdirektör, qv. Bylgia, ~r Högstedt, John, Bokhållare, qv. Brisinga- Lokevägen: rikstel. 9. men, Slottsvägen. Poststationen, Slottet. ~ Jansson, J. A., Murare, qv. Idun, Loke- (Pripp, Ida, Enkefru), qv. Ysäter, Strand- ;U vägcn. vägen. Johansson, J" Grosshandl., qv. Lidskjalf, *Rahm, C.., Ingeniör, Verkst. dir. vid r Slottsparken; allm. tel Djursholms elektriska belysningsak- (Jonsson, C.,'Disponent), qv.folkvang, Göta- tie b., qv, Midgård, Auravägen. vägen. (Kalling, C.., grefve, v. Häradsh.), qv. Rehbinder, H.. Kommerseråd, qv. Gandvik, Strandvägen; allm. tel Bylgia. Strandvägen. Kjellberg, Elisabeth, Fröken, Utg. af Läs- *Rolander, Wilhelmina, Götavägen. Enkefru, qv. Bylgia, ning för Hemmet, qv. Bylgia, Göta- Ryberg, Anders, Grosshandl. qv. Breidavägen ; alllu. tel buk, Auravägen ; allm. tel. 51. Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 Sahlin, C. Y.:, f. d. Professor, qv. Audumbla, Svedel:~~,st~il~~, Enkefru, qv, Folkvang, Tulevagen. Sveavägen; rikstel. 2. Samuelsson, Edv., Speditör, qv. Lidskjalf, Svärdström, C. J., Handlande. qv. Jotun- Slottsparken. heirn, Germaniavägen ; allm. tel. 18. Sandberg, Ch., Fröken, qv. Folkvang, Svea- 'I'egner, J. B., Protokollssekreterare, qv. Bri- allm. tel. 50. singamen,germaniavägen ;allm. tel.ll, o vägen; Djursholms villastad. 509 Rydberg, Susen, Fru, qv, Midgård, Svea- Stockholm-Rimbo aktiebolag, qv. Gandvägen; rikstel. 3. vik, Stockholmsvägen. Sahlin, M. R., Byråchef, qv. Audumbla, "Strandberg, W., Källa~~ästare, qv. Gand- Tulevägen; rikstel. 14. v:k, Stockholmsvagen; allm. tel. 12, (Schiött, Th., Blomsterfabrikant), qv. Lid- Telefonstation, riks- o. allm., Slottet; Teleskjalf, Slottsparken. \ grarninlemningsställe, Slottet. Före- *Schmidt, Alb., Grosshandl., qv. Ysäter, ståndare: John Enequist (se ofvan). Strandvägen; allm. tel. 30. Thegerström, R., Artist, qv. Brisingamen, (Schnell, Carl, Grosshandl.), qv. Brisinga- Slottsvägen: al!m. tel. 26. men} Stockhqlmsvägen.. *Thegerström, R., Grosshandl., qv. Vågaskär, (Schubert, Robert, fverste), qv. Vanaheim, Strandvägen; allm. tel. 38. Sveavägen. *Themptander, Charl., Fröken, qv. Breidav. Segebaden, G., Andre stadsingeniör, qv. blik, Strandvägen. Bylgia, Götavägen ; allm. tel. 5. *- Ebba, Fröken.qv. Breidablik,Strandviigen. Segerström, Hj., Mäklarebokh., qv. Bylgia, Tisell, Mae., Notarie, qv. Lidskjalf.Tulevägen, Lokevägen; allm. tel. 67. *Toren, Gabriel, Kapten, qv. Svithiod, Simonson, Carl, N., Grossh., qv. Brisinga- Sveavägen; allm. tel. 41. men, Slottsvägen. *Törnbohm, Harald, Notarie i Riksb., Slotts- *Siökrona, A., Ingeniör, qv. Elivågor, Strand- flygeln; allm. tel \ vägen. "Törsleff, W. S., Agent, qv. Baldershage, *- C. A., Stationsskrifvare, qv. Elivågor, Sveavägen; allm. tel. 37. Strandvägen, Uggla, Adolfine, Enkefru, qv. Baldershage, - C. A., fverste, qv. Elivågor, Strand- Sveavägen; allm. tel. 68. vägen; allm. tel Albert, Major, qv. Lidskjalf, Lidskjalfs- Sjögren, J.., Grosshandl., qv, Brisingamen. vägen; rikstel. 10. Germaniavägen. Wahrolin, Caroline, Fröken, qv. Balders- Skandia, Brand- och Lifförsäkringsagent, J. hage. Auravägen; allm. tel. 32. Enequist (se ofvan). Ved- och kolhandel, John Enequist (seofvan.) Sonden, P., Fil. dr, Amanuens, qv, Balders- Whitlock, Anna, Fröken, qv. Gauthiod, hage, Auravägen ; allm. tel. 32. Sveavägen; allm. tel. - Claes, Ingeniör, qv. Ysäter, Skandia- Wicksell, Knut, Fil. dr, qv. Jotnnheim, vägen; allm. tel. 56. _ Germaniavägen. *Stenberg, Elis, Bokhållare, Slottet.. Akerman, Henrik, Minister, qv. Elivågor, - S. A.. Grosshandl., qv, Elivågor, Strand-.. Strandvägen; allm. tel. 13. vägen. man, Emil, Postkontrollör, qv. Balders- *- Sven, Grosshandl., Slottet. hage, Auravägen. Inspektor: Djursholms Läroverk. f. Envoyen Henrik Åkerman. Föreståndarinna: Fröken Gerda v. Friesen. Rektor: Pastor P. Gunnarson. Se annonsen å vidstående kartong. I ty) -1 J -< G> G> I11 rn 8;0 ;<::- ;<::rn z (f) ~1J ;0- &;~.- rn zrn r *~ -1 ;o J ;0;0 111-< AG> ~G> ;<::rn 111;0 ~ili (f) ~r G> rn, r Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 ,32' c \... 23eqagIigafte Sommar~ od1 Vinterqem I IljuttS~llIntS.,l~.,l~!liIIarJa~~ Qt(efttrifft fpår\.uäg från,gfoffiqoim ('ReElle ~umiegårelen).. på min. till.3toearoägen-i9iur.5]jolm. ~juguett tåg bagifgen i fj\.uarbera rifttllillgen. J'fötttiifflillt läne meb bätlill tttfillt ötlucr S2ifla od) -Stom ~\}ättan....,.:~f: od) lilltrj'foll. mluc61an~e promeneber. -, ;', ~leftrij'fliel~~uiuq af tjiiiaftabcnsi rndqur unber ben mörln årsitibe,n. ~lleu \tjllttelllcdlliull. ~IlDl)ll~. ;!luättillriithtiltll. ~tt j'ärjliibt bolag tifl~anba~åuer eleftrij'ft lin~ tör bch)sining inombtt~. / '\ lltmädtta ~pggl1ab~platf et meö tväbgåvd~!ovb ocq padtväb jäijaz till oima pris efter j1oric"r, / träelbegefafion. ocq läge. 1.?ittUls gjor~a förfä!jningat öfwerftiga HlIl)llUDratrettiotufen fr. :l1iiärmare uppjlir>ningar Iernnas (äfttjen pr felefon) å ~iurbfjolmb' ~ftiebolllgb ~outor i :niur~~olm5 Slott eller ]JiJ1Jolagef.5roerRj1ällanbe, bireluör, ]Jr. 6;rult l8edmllll. - llörfrågningar från Ianöserten 1Jefroara.5 meb omgåenbe.. I. '" '! 13iUor förfiiljaij. äfroen genont JaRfie1Jolagef "<S:gnn.~em" (fe näjta fiba). 'l!;lg:1l ressnde bör försumma att btsöka det llafttrshö1t;<'l Ijur sho lm..~e~agiigafte Sommar~ od1 Vinterqem I.

5 512 - ~el1agiigafte Sommar~ od? Vinterl1em! ijfljur S" lms i5e omfltien6e anllll~ f/illa s lad.. "EGN1\ HEM." Aktieblaget EGNA HEM förmedlar anskaffande af villor i Djursholms villastad på följande vilkor: Köparen eger sjelf välja tomt och bestämma öf'ver byggnadsritningen; hvilken uppgöres af någon af bolagets arkitekter. Vid. köpekontraktat- undertecknande erlägges kontant 10.'Ya af köpesumman.' äfriga 90 o-{ få innestå silsom å lånogifvarens sida ouppsägbart lån mot aflemnande af första inteckning samt en af köparen i lifl'örsäkring;saktiebolaget Thule tagen Iifföraäkring å lånesumman, hvilken ej får understiga 10,000 eller ölverstiga 30,000 krallar. Räntan å lånet beräknas till 4 1 / 2,;. m försäkringstagaren uppnår den i (örsäkringsaflalet bestämda åldern, blir således hans uillaeqendoni då genom det försäkrade kapitalets utfallande skuldfri. Aflider han deeeforinnnn; vore det ock dagen efter fö1'säk1'ingms tagande, lemnar han eqendomen åt sina efterlefcande, äfven i detta fall fullständigt skuldfri. Villaegaren är, derest han så skulle önska, berättigad att när som helst efter sex månaders uppsägning inbetala större eller mindre del af skulden, dock alltid i jemna tusental kronor. Önskar villaegaren att försälja- egendomen och den nye köparen tager en Iiflörsäkring i samma bolag, tillgodoräknas dervid den förra försäkringens återköpsvärde.. Enligt aftalet med bolaget 'I'hule fär tomtvärdet vid belåningen icke beräknas högre än till 10 öre för kvadratfot. Önskar köparen välja en dyrbarare tomt, står detta honom fritt mot inbetalning af skilnaden i tomtpris. Upplysningar af Djursholms Aktiebolag. Sc omstående annons. --# Djursholms Läroverk ~- för gossar' och flickor, sexklassigt, motsvarande statens. Inspektor: f. Envoven Henrik Åkerman. Föreståndarinna: Gerda von Friesen. Rektor: P. Gunnarsson. Flere villaegare mottaga inackorderingar. Skolans lokal i Slottets förnämsta våning. ~n ny "bok om ~jursholm" och om dess egare, om slottet och dess historia, rikt illustrerad, utkommer Februari! ijfljui1 S Tf 1111 S fillas tad. i5e ornftåenbe annutur. ~el1agiigafte Sommar~ od? Vinterl1em!

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler.

a o a orse s sj u s o ers e em. ställa sig till efterrättelse de för ordningenderinom (Kammakaregatan 66; r. t. 192; a. t. 8186.) faststäida regler. Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. [1645-1651J Konsultationstid: månd, och torsd. 11-12. ningsdagen ej räknas, såvida ej den sjuke stannar Besökstid: månd. och torsd. 11-1. qvar å

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar-

- 33- Clöm icke bort. Bot. mot ömma fötter och kartnaglar- att bot erhålles för ömma händer och fötter m. m. (vid Centralstationen}. Se OBS. - 33- Clöm icke bort Ny adress. fötter och kyla med värk i hufvud, Östra Jernvägsgatan 10 vidare här under. Bot mot ömma

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr,

11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, 11943-1955] Penninginrättn. Sjuk- o. Begr.vkassor. Sjelfhjelpskassa. Välgörenhetsinr, Icke inregistrerade sjuk- och begraf. [1947] Svenska teaterförbundet. ningskassors styrelser. Spar-, sjuk-, ~nderstöd~-

Läs mer

Söndagsskolklockan -Tamm.

Söndagsskolklockan -Tamm. Tabacos, Aktieb., se Aktieb. Tabacos och annons å kartans konvolut o. sid. 30. Taberman.C. G.R.,Bokh.,s. Katarina Bang. 9. - C. A., Ingenjör, 8. Katarina Bang. 9. Söndagsskolklockan -Tamm. 611 Söndagsskolklockans

Läs mer

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12...

26 Assistans eller Pantlånekontor-Backman. Assistans- eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... 26 Assistans eller PantlånekontorBackman. Assistans eller Pantlånekontor, Birger Jarls Aven, Sophie L., idkar matvaruhandel, n. torg 12... Regeringsgatan 32 o. Ll. Sturegat. 5. Assmundsson, V., Amanuens

Läs mer

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C.

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C. 1. Religiösa (kristliga). [35.71~35 9J D. Föreningar och sällskap. 1. Religiösa (krislliga). [3571-3(14) 2. Till hjälp åt barn och värnlösa,..... [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-36!16}

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

8. För kår- eller yrkesintressen.

8. För kår- eller yrkesintressen. 8. För kår- eller yrkesintressen. [4051-4078J 8) För kär- eller yrkesintressen. Allmänna Svenska läkareföreningen, se Ekonomiska och nationella samman- [3947]. slutningar. Svenska läkaresällskapet, se

Läs mer

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.)

5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) [2700] C. Öfriga allmänna inrättningar. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. (Jämte bankirflrmor och amorteringsfonder.) Kommissarier: Frykman, G. K.; Lindquist, S. E.; Ferlin,

Läs mer

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter;

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter; D. Föreningar och sällskap. [40 161 Fareningen Naturläkevännerna, bild. jan. i40 321 Stoekholms aumanna singförening. 1920, adr.: A. E. Boberg, Box 198, Sthlm 1. (Stiftad den 5 mars 1862). Ordf.: Sachse,

Läs mer

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182.

226 Söderlund-TaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. -- J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. 226 SöderlundTaIen. Söderlund,A.G.,Byggm.,LLÖstermalmsg.13. Söderström,F.,Enkefru, n. Kl. n. Kyrkog. 10. J., Byggmästare, s. Hornsgatan 182. &K:i,Engroslag.afkortavaror,L.Nyg..18. C. A., Grosshandl., Norra

Läs mer

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling.

9:de Roten. Egendomar inom Östermalms församling. 984 Nya N. Gatans namn. 1 Surbrunnsgatan 2 Roslagsgatan 3» 4» 6» 7» 8 Frejgatan 9{Birg:r Jarls gata 10» 11» l{ros~agsgatan Frejgatan 2» 31» \Birger Jarls gata 4 Roslagsgatan 5 Birger Jarls gata 6 7'» 8

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

KALENDER - AFDELNING.

KALENDER - AFDELNING. III. KALENDER - AFDELNING..._.---+++--- 18 Parad- dagar. Jan., April, Juli o. Okt. Vattenafg. betalas. Jan. 1. Nyårsdagen. Febr. Utskylderna till Kronan betalasfr. o. m.» 21. Kon~ngens födelsedag. * ~.

Läs mer

Fonder för pensioner och understöd ät civila ämbets- och tjänstemän och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn.

Fonder för pensioner och understöd ät civila ämbets- och tjänstemän och därmed jämförliga personer samt deras änkor och barn. 777-4782j G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. verksamhet den 1 januari 1896. samt pens.-kassa, vara en central- [47 781 Förbundets uppgift lir att vid sidan punkt för svensk a idkare

Läs mer

Brand- och Lift"'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter.

Brand- och Lift'öraäkrlngs-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan. 5. Penninginrättningar. a) Bankinrättningar och kreditanstalter. 5. Penninginrättningar. a) Banker och kreditanstalter. [2693-2700],. Iläst I Hufvudredare Fartygsnarnu Slag Ton Befälhafvareua namn I krafter Westeriund, A. J. Amanda S 37 Westeriund, A. J. Wicander,Hj.

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande, lärares samt deras änkors och barns pensionering.

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande, lärares samt deras änkors och barns pensionering. [4733~4734] G. Fromma stiftelsers pensionskassors m. fl. fonder. VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande, lärares samt deras änkors och barns pensionering. [4733] Kg!. Vitterhets-,

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n.

tro Wästfelt, C. G., Assessor i Svea Hofrätt, Zamore, O. C., Körsnär; firma: H. Zamo.re, n. 332 Yärnepligtens Yänner-Zeland. Värnepligtens Vänner; exp.: n. Arsenalsg. 2 A. Zacco, M. C.. Enkefru, ö.linnegatan 10. Värnepligtige, Kompaniområdesbefälhafvar- - Hj., f. d. Landtbrukare, n. Uplandsg.

Läs mer

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering.

VI. Fonder för vetenskaplig forsknings samt undervisnings befrämjande lärares samt deras änkors och barns pensionering. " G. Fromma stiftelsers, pensionskassors m. fl. fonder. [4726-4734J donationer 1918 kr. 310,825;96,un- 1864)kr.1,lS0,004: 16. Särsk. direk-16,944: 81; sångkörsfonden kr. 74:-;, derstöd och grattaler. Särsk.

Läs mer

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C.

Namnregister. Lafrenz, John M., Agentur, import, Malmtorgsg. - Maria, Fru, Uplandsg. 8, C. ~ Namnregister. L. Labor, Firma, Export 0. Import, Regeringsge 5, C.; tlf 10 52. Telegramadr.: t la boratoru. Laboratoriernas Kemikalielager, N~brog. 35, O.; tlf 75340. La Cit6, Sybehörs o. kortvamaffir,

Läs mer

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar.

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar. [2201]..~ C. Öfriga allmänna inrättnin~r...c. Öfriga allmänna 'inrättningar. 1. Bildningsanstalte r: Högskolor och fackskolor, Allmänna Iäroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet

Läs mer

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg.

& Co,inneh. Nino Lin-[ tlf Vasa 1903. Nils Wallmar, Trävaru-I _, Maria, Folkskollär:a,1YIosebacketorg- 8 JII, agentur, Drottningg. _lotto, l 670 Liljevalclis konsthalle Liud. Liljev alchs konsthallr, Djurgårdsvägen 60 Il Llilti::J Li!i!!il~ (Stora vägen 3), O.Dj.; tlf 72775; Norr].~'_. 2815.! _t Arvid, Bnnktjänstem. (Skand. Krcd.

Läs mer

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B.

F/NSPONGS METALLVERKS A.-B. 115 A-~. Å Abelius, q;ustaf~" Ing. Styr~ansg. 23JIt O.D;.; a. t. Osterm. 47 82.. Aaby.Ericsson, A. W., Med. kand., Bergsg. Abelmann...,K., Lagerbokh., Bondeg. 8,,Sö. 19, C. Abelsted,.I!'erd.,Bokh., Hagag.

Läs mer

~- Georg Ru ~eb~r~. ~

~- Georg Ru ~eb~r~. ~ ~- Georg Ru ~eb~r~. ~ HERNÖSAND. Köpmangatan N:o 1 Köpmangatan N:o 1. Största och bäst välsorterade lager på platsen af: Svarta och KuuJrta J S k i n n va ro r Klädningstyger Ga'1'neringsartiklar och Sy'beh/Jr.

Läs mer

762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk-

762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, m. m.; inträde afgiftsfritt mot borgen å 1013 kr., som i nöclfall användas som sjuk- P- -p 762 Fromma stiftelser, stipendiefonder, pensioi~sanstalter, T1 Q. Fo l k s k O l e l a r a r n es p e n s i o n s- Drottning Hedvig Elisabeth Charlotta 1810) inrättning. (Se sid. 694.) kr. 479,354:

Läs mer

Revisionsberättelse för 1895.

Revisionsberättelse för 1895. 99 Kredz"t: Revisionsberättelse för 1895. Undertecknade, som mottagit uppdrag att granska ~verg~s llmänna folkskollärareförenings räkenskaper och förvaltnmg for ~r 1895, H\, efter verkställd granslming

Läs mer