Förteckning öfver tomt- och vil/aegare. Hyresgäster utmärkas med" framför namnet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förteckning öfver tomt- och vil/aegare. Hyresgäster utmärkas med" framför namnet."

Transkript

1 507 Djursholms villastads Förteckning öfver tomt- och vil/aegare. Hyresgäster utmärkas med" framför namnet. adressförteckning. [Här nedan. anförda telefonmumme«,.,å?!iil riks- som. allmänna, afse alla Djursbolm«eeetetatio«, som sålunda 'Vid telefonering fönt bör anro pas.] Namn inom () beteckna tomt- eller h,.seaare i D.iurs7tolms villastad, som icke bo derutiides (t allmänhet emedan deras villor, då kalendern Zä.qges i press, ä,;bnu äro under byggnad): -I o ffi e :5- (J)ll: ~ I-W (Abrahamson & Andersson), qv. Idun, Loke- Bruun, H., Grosshandl., qv. Bylgia, Göta- ~ ~ vägen. vägen; allm. tel. 8. ffi ~ Almquist, Vikt.. v. Häradsh., qv, Balders- Byggnadsnämndens kontor, Slottet. (!) ::E bage, Sveavägen; allm. tel. 45. (!) o (Andersson, Hjalm., lngeniör), qv. Balders- (Bäcklin, J. E., Kanslisekr.), qv. Valhall, >- ~ hage, Sveavägen. Sveavägen. o:: ~ _ V., Verkmästare, qv Bylgia,Bylgiavägen. *Bäckstadi, Carl, Arrendator, v. Slotts fly- ro (Ankarstrand & Hallström, Byggmäst.), qv. geln; allm. tel. 14. «Bylgia, Götavägen. Cadov ius, Julia, Fru, och o:: Arebn, G., Ingenier, qv. Elivågor, Strand- - John, Am.rnuens, qv. Ysäter, Strandvä- g vägen; alim. tel. 33. gen; allm. tel. 46. ~t::'i "Baker, Sarah, Fru, qv. Folkvang,Sveavägen. Cassel).Gust, Fil dr, qv. Brisingamen, v "Becker, Wilb., Grossh., qv. ö. Slottsflygeln; Gerrnaniavägen * allm. tel. 1. (- Aug., Grosshandl.), qv..urd, Norevägen. Beck-Friis, L. R.. Assessor, t. f. Revisions- - Gunnar, E.. Ingeniör, Docent, qv. Ausekr., qv. Brisingamen, Germaniavä- dumbla, Skandia vägen..6 gen;-nllm. tel Celion, Hj., Ingeniör, qv. Lidskjalf, Slotts- o:: Beckman, Albertina, Fru, qv. Baldersbage, parken; allm. tel. In. UJ Auravägen. "Dahlgren, Anna, Fröken,qv.Ysäter, Skandia- Z _ Ernst, Direktör, qv. Folkvang, Svea- vägen; rikstel. 7. ~ <Ii vägen; allm. tel. 15. *- Lotten, Fröken, U tg. af Dagny, och -I ~ (_ Hedvig. Fri.keruj qv. Vanadis. Götavägen. *- Ulla. Fru.. ii UJ _ Hilda, Fröken, qv. Baldershage, Aura- Dahlin, J. E., Amiralitetsråd, qv. Balders- ~ vägen. hage. Sveavägen; allm. tel. 43. ~ UJ Benedicks', Emma, Asyl för ålderstigna frun- oo-., Fröken, Slottet, UJ ~ timmer, qv. Svitbiod; allm. tel. 10. Dahlström, Selma, Fröken, o:: o Bengtson, N. J., Byggmäst., qv. Folkvang, *- Thekla. Fröken, och UJ ~ Valevägen; allm. tel. 24. *- Emil, Grosshandl.. qv, Bylgia, Götavä- (!) ll: Berger, Sölve, Kanslisekr., qv. Ysäter, Fram- gen; all.n. tel. 22. ~. näsvägen ; allm. tel. 16. Deutgen. Feodor, Grosshandl., qv. Lidskjalf, o:: "Bergman, Aug., Revisor, qv. Bylgia, Göta- Slottsparken; allm. tel. 52. ro vägen. Djursholms Aktiebolag. Kontor i Slottet «Bergstrand. C. E., Professor, qv. Ysäter, n. b.; Verkst, dir.: E. Beckman (se et:: Ysätervägen; allrn. tel. 28. Agrikul- ofvarn: Kamrer: J. Enequist (senedan). turkemist och frökontrollant. (Egnell, Emil, Grosshandl.), qv.ysäter, Skan- ft::'l "Beskow, Nathanael, Pastor, qv, Bylgia, diaväg-n. V~ Götavägen ; rikstel. 7. Ekmans. Maria. Barnhem, qv. Svitbiod, Svi- (Bolinder, J., lngeniör), <iv.gandvik och qv. tbiodsvägen: allm. tel. 55. Breidablik, Strandvägen. Enblom, R. S., Arkitekt, qv. dinslund, (Borgström, J. A., Redaktör), qv. Folkvang. Auravägen. Sveavägen. *Enequist, John, Kamrer, Slottet; allm. Bratt, G., Disponent, qv. Folkvang, Sveaväg. tel. 25; rikstel. 6. Broman, Carl, Grosshandl., qv. ldun, Stock- Falkman, Henr., Grossbandl., qv. Breidaholmsv.; allrn. tel. 23. blik. Strandvägen: allm, tel. 19. Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.. 32 b

2 508 Djursholms villastad. Forsberg, 'I'herese, Fru, qv. Ysäter, Strand- Kjellberg, Nils, Ingeniör, qv. Ysäter, Skanvägen; allm. tel. 7. diavägen. (Forssman, C., Tandläkare), qv.ysäter,strand- af Klercker, John, Docent, qv. Breidablik, vägen. Auravägen; allm, tel. 42. Forsström, Edw.. Artist, qv, Ysäter, Strand- Kommunalstämmans ordf., S.Berger(seofvan). vägen; allm. tel. 46. "af Kull berg, S., Enkefru, qv. Breidablik, (F ram ckel, G. D., Fru), qv. Bylgia, Loke- Strandvägen. vägen. v. Koch, Helge. Docent, qv. Ysäter, Strandvon Friesen, J., Fru, Slottet. vägen; allm. tel. 48. ~ - Gerda, Fröken, Föreståndarinna för läro- "Laurent, Edv., Praktis, läkare, Slottet; -; verket, Slottet; allm. tel allrn. tel. 35; mottagn.-tid 8-9 f. m. Frölander. Th., Bankdirektör,qv. Bylgia, (Laurents, J., Arkitekt), qv. Valhall,din- ;U Strandvägen; allm. tel. 21. vägen. Gagge, S. A., Bankdirektör, qv. Baldershage, Leffler,.. Leopold, Grosshandl., qv, Gefion, m Sveavägen. (sbyvägen) ; rikstel. 11. ;U Georgii, Herman, Kassör, qv. Gefion; allm. Lilljekvist, Fr., Aorkitekt, qv. Gandvik, ~ tel. 31. Samsö, Strandv.; allm. tel. 34. A! G> Gottfriedsen, E., Agent, qv. Gauthiod, Svea- *Läffier, Fritz, Professor, qv. Midgård, Aura- ~ rn vägen. vägen. o *Grandinson, Alf, Banktjensteman, qv. dins- (Malmström, C. G., f. d. Riksarkivarie), qv. in lund, Stockholmsvägen. Breid,lblik, Auravägen. ~ oj - Alfr., f. d. Byråchef, qv. dinslund, Matthiesen, J. C., Protokollssekret., qv. Bri-. Stockholmsväg.; allm, tel. 17. singamen, Slottsvägen; allm. tel. 6. lj *- Valdem., Ingeniör, qv. dinslund, Stock- Mittag-Leffl.er, G., Professor, qv. Midgård, ~ r= holmsvägen. Stoekhohns- & Auravägen; allm, tel. ~ ~ Granlund. A.. Byråchef, Lotsstyrelsen, qv. 9; rikstel z Folkvang, Sveavägen; rikstel. 15. Nehrman, Hj.. Kammarråd, qv. Lidskjalf, rn Grill, B., Kontorschef, qv. Ysäter, Ysäter- Germaniavägen : allrn, tel. 58. vägen; all m. tel. 44. Nordström, J A., Arkitekt. qv. Breidablik, f2 Gumpert. M,'rris, Grossbandl.j qv.audumbla, Strandvägen; allm. tel. 39. Thulevägen ; allm. tel. 40. Nyren, J. A., Direktör, qv. Folkvang, Vale- * Gunnarson. P., Rektor vid Djursholms läro- vägen; allm. tel. 48. verk, qv. Ysäter, Skandiavägen. Nyström. N. T.. Handlande, qv. Gandvik, ~I"\ Glinther. E. A., Kommerseråd, qv. Jotun- Stockholmsvägen: allm. tel. 3. '-:J 4 heirn, Slottsvägen; allm. tel. 66. Alfr., Statybildhuggare, qv. Ysäter, ej Göthe, Georg, Fil. dr, Amanuens, qv. dins- Skandiavägen: allm, tel. 47. ;U lund, Auravägen : allm. tel. 60. "v, tter, Erik, Frih., Assessor, qv. Folk- Hallberg, J., Kamrer, qv. Folkvang, Göta- vang, Sveavägen; allm, tel m vägen. Palme, S., Direktör, qv. Baldershage, Strand- A! AJ Heilborn, tto, Generalkonsul, qv. Lidskjalf, vägen; allm, tel. 4. rn -< Germaniavägeu : rikstel. 8. Pendleton, Marcy, Artist, qv. Audumbla, Tule- ~ ~ (Hemming, A., Jur. dr), qv. Gauthiod, Svea- vägen; allm. tel ;: m vägen. (Pettersson, Const., Disponent', qv. Brisinm *Hirsch, J., Redaktör, qv. Lidskjalf, Lid- garnen, Germaniavägen. ; in. skjalfsvägen; allm. tel "Phragmön, E., Professor, Slottet; rn -; Hultin, V. K., Grosshandl., qv. Ysater, Ysa- tel. 29. allm, ~ (J) ter vägen ; allm. tel. 49. Plutat, A., Assuransdirektör, qv. Bylgia, ~r Högstedt, John, Bokhållare, qv. Brisinga- Lokevägen: rikstel. 9. men, Slottsvägen. Poststationen, Slottet. ~ Jansson, J. A., Murare, qv. Idun, Loke- (Pripp, Ida, Enkefru), qv. Ysäter, Strand- ;U vägcn. vägen. Johansson, J" Grosshandl., qv. Lidskjalf, *Rahm, C.., Ingeniör, Verkst. dir. vid r Slottsparken; allm. tel Djursholms elektriska belysningsak- (Jonsson, C.,'Disponent), qv.folkvang, Göta- tie b., qv, Midgård, Auravägen. vägen. (Kalling, C.., grefve, v. Häradsh.), qv. Rehbinder, H.. Kommerseråd, qv. Gandvik, Strandvägen; allm. tel Bylgia. Strandvägen. Kjellberg, Elisabeth, Fröken, Utg. af Läs- *Rolander, Wilhelmina, Götavägen. Enkefru, qv. Bylgia, ning för Hemmet, qv. Bylgia, Göta- Ryberg, Anders, Grosshandl. qv. Breidavägen ; alllu. tel buk, Auravägen ; allm. tel. 51. Brand och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

3 Sahlin, C. Y.:, f. d. Professor, qv. Audumbla, Svedel:~~,st~il~~, Enkefru, qv, Folkvang, Tulevagen. Sveavägen; rikstel. 2. Samuelsson, Edv., Speditör, qv. Lidskjalf, Svärdström, C. J., Handlande. qv. Jotun- Slottsparken. heirn, Germaniavägen ; allm. tel. 18. Sandberg, Ch., Fröken, qv. Folkvang, Svea- 'I'egner, J. B., Protokollssekreterare, qv. Bri- allm. tel. 50. singamen,germaniavägen ;allm. tel.ll, o vägen; Djursholms villastad. 509 Rydberg, Susen, Fru, qv, Midgård, Svea- Stockholm-Rimbo aktiebolag, qv. Gandvägen; rikstel. 3. vik, Stockholmsvägen. Sahlin, M. R., Byråchef, qv. Audumbla, "Strandberg, W., Källa~~ästare, qv. Gand- Tulevägen; rikstel. 14. v:k, Stockholmsvagen; allm. tel. 12, (Schiött, Th., Blomsterfabrikant), qv. Lid- Telefonstation, riks- o. allm., Slottet; Teleskjalf, Slottsparken. \ grarninlemningsställe, Slottet. Före- *Schmidt, Alb., Grosshandl., qv. Ysäter, ståndare: John Enequist (se ofvan). Strandvägen; allm. tel. 30. Thegerström, R., Artist, qv. Brisingamen, (Schnell, Carl, Grosshandl.), qv. Brisinga- Slottsvägen: al!m. tel. 26. men} Stockhqlmsvägen.. *Thegerström, R., Grosshandl., qv. Vågaskär, (Schubert, Robert, fverste), qv. Vanaheim, Strandvägen; allm. tel. 38. Sveavägen. *Themptander, Charl., Fröken, qv. Breidav. Segebaden, G., Andre stadsingeniör, qv. blik, Strandvägen. Bylgia, Götavägen ; allm. tel. 5. *- Ebba, Fröken.qv. Breidablik,Strandviigen. Segerström, Hj., Mäklarebokh., qv. Bylgia, Tisell, Mae., Notarie, qv. Lidskjalf.Tulevägen, Lokevägen; allm. tel. 67. *Toren, Gabriel, Kapten, qv. Svithiod, Simonson, Carl, N., Grossh., qv. Brisinga- Sveavägen; allm. tel. 41. men, Slottsvägen. *Törnbohm, Harald, Notarie i Riksb., Slotts- *Siökrona, A., Ingeniör, qv. Elivågor, Strand- flygeln; allm. tel \ vägen. "Törsleff, W. S., Agent, qv. Baldershage, *- C. A., Stationsskrifvare, qv. Elivågor, Sveavägen; allm. tel. 37. Strandvägen, Uggla, Adolfine, Enkefru, qv. Baldershage, - C. A., fverste, qv. Elivågor, Strand- Sveavägen; allm. tel. 68. vägen; allm. tel Albert, Major, qv. Lidskjalf, Lidskjalfs- Sjögren, J.., Grosshandl., qv, Brisingamen. vägen; rikstel. 10. Germaniavägen. Wahrolin, Caroline, Fröken, qv. Balders- Skandia, Brand- och Lifförsäkringsagent, J. hage. Auravägen; allm. tel. 32. Enequist (se ofvan). Ved- och kolhandel, John Enequist (seofvan.) Sonden, P., Fil. dr, Amanuens, qv, Balders- Whitlock, Anna, Fröken, qv. Gauthiod, hage, Auravägen ; allm. tel. 32. Sveavägen; allm. tel. - Claes, Ingeniör, qv. Ysäter, Skandia- Wicksell, Knut, Fil. dr, qv. Jotnnheim, vägen; allm. tel. 56. _ Germaniavägen. *Stenberg, Elis, Bokhållare, Slottet.. Akerman, Henrik, Minister, qv. Elivågor, - S. A.. Grosshandl., qv, Elivågor, Strand-.. Strandvägen; allm. tel. 13. vägen. man, Emil, Postkontrollör, qv. Balders- *- Sven, Grosshandl., Slottet. hage, Auravägen. Inspektor: Djursholms Läroverk. f. Envoyen Henrik Åkerman. Föreståndarinna: Fröken Gerda v. Friesen. Rektor: Pastor P. Gunnarson. Se annonsen å vidstående kartong. I ty) -1 J -< G> G> I11 rn 8;0 ;<::- ;<::rn z (f) ~1J ;0- &;~.- rn zrn r *~ -1 ;o J ;0;0 111-< AG> ~G> ;<::rn 111;0 ~ili (f) ~r G> rn, r Brand- och Lifförsäkrings-Aktiebolaget SVEA. 13 Drottninggatan.

4 ,32' c \... 23eqagIigafte Sommar~ od1 Vinterqem I IljuttS~llIntS.,l~.,l~!liIIarJa~~ Qt(efttrifft fpår\.uäg från,gfoffiqoim ('ReElle ~umiegårelen).. på min. till.3toearoägen-i9iur.5]jolm. ~juguett tåg bagifgen i fj\.uarbera rifttllillgen. J'fötttiifflillt läne meb bätlill tttfillt ötlucr S2ifla od) -Stom ~\}ättan....,.:~f: od) lilltrj'foll. mluc61an~e promeneber. -, ;', ~leftrij'fliel~~uiuq af tjiiiaftabcnsi rndqur unber ben mörln årsitibe,n. ~lleu \tjllttelllcdlliull. ~IlDl)ll~. ;!luättillriithtiltll. ~tt j'ärjliibt bolag tifl~anba~åuer eleftrij'ft lin~ tör bch)sining inombtt~. / '\ lltmädtta ~pggl1ab~platf et meö tväbgåvd~!ovb ocq padtväb jäijaz till oima pris efter j1oric"r, / träelbegefafion. ocq läge. 1.?ittUls gjor~a förfä!jningat öfwerftiga HlIl)llUDratrettiotufen fr. :l1iiärmare uppjlir>ningar Iernnas (äfttjen pr felefon) å ~iurbfjolmb' ~ftiebolllgb ~outor i :niur~~olm5 Slott eller ]JiJ1Jolagef.5roerRj1ällanbe, bireluör, ]Jr. 6;rult l8edmllll. - llörfrågningar från Ianöserten 1Jefroara.5 meb omgåenbe.. I. '" '! 13iUor förfiiljaij. äfroen genont JaRfie1Jolagef "<S:gnn.~em" (fe näjta fiba). 'l!;lg:1l ressnde bör försumma att btsöka det llafttrshö1t;<'l Ijur sho lm..~e~agiigafte Sommar~ od1 Vinterqem I.

5 512 - ~el1agiigafte Sommar~ od? Vinterl1em! ijfljur S" lms i5e omfltien6e anllll~ f/illa s lad.. "EGN1\ HEM." Aktieblaget EGNA HEM förmedlar anskaffande af villor i Djursholms villastad på följande vilkor: Köparen eger sjelf välja tomt och bestämma öf'ver byggnadsritningen; hvilken uppgöres af någon af bolagets arkitekter. Vid. köpekontraktat- undertecknande erlägges kontant 10.'Ya af köpesumman.' äfriga 90 o-{ få innestå silsom å lånogifvarens sida ouppsägbart lån mot aflemnande af första inteckning samt en af köparen i lifl'örsäkring;saktiebolaget Thule tagen Iifföraäkring å lånesumman, hvilken ej får understiga 10,000 eller ölverstiga 30,000 krallar. Räntan å lånet beräknas till 4 1 / 2,;. m försäkringstagaren uppnår den i (örsäkringsaflalet bestämda åldern, blir således hans uillaeqendoni då genom det försäkrade kapitalets utfallande skuldfri. Aflider han deeeforinnnn; vore det ock dagen efter fö1'säk1'ingms tagande, lemnar han eqendomen åt sina efterlefcande, äfven i detta fall fullständigt skuldfri. Villaegaren är, derest han så skulle önska, berättigad att när som helst efter sex månaders uppsägning inbetala större eller mindre del af skulden, dock alltid i jemna tusental kronor. Önskar villaegaren att försälja- egendomen och den nye köparen tager en Iiflörsäkring i samma bolag, tillgodoräknas dervid den förra försäkringens återköpsvärde.. Enligt aftalet med bolaget 'I'hule fär tomtvärdet vid belåningen icke beräknas högre än till 10 öre för kvadratfot. Önskar köparen välja en dyrbarare tomt, står detta honom fritt mot inbetalning af skilnaden i tomtpris. Upplysningar af Djursholms Aktiebolag. Sc omstående annons. --# Djursholms Läroverk ~- för gossar' och flickor, sexklassigt, motsvarande statens. Inspektor: f. Envoven Henrik Åkerman. Föreståndarinna: Gerda von Friesen. Rektor: P. Gunnarsson. Flere villaegare mottaga inackorderingar. Skolans lokal i Slottets förnämsta våning. ~n ny "bok om ~jursholm" och om dess egare, om slottet och dess historia, rikt illustrerad, utkommer Februari! ijfljui1 S Tf 1111 S fillas tad. i5e ornftåenbe annutur. ~el1agiigafte Sommar~ od? Vinterl1em!

Djursholms villastads. a~ressfö'lectning.\

Djursholms villastads. a~ressfö'lectning.\ Djursholms villastads. a~ressfö'lectning.\ 'Uppgifte~a {"ån Djursholms Åktiebolags kontor. För postförsändelser till Djursholm är viktigt att ange riktig poststation, enär eljest returnering och försening'uppstår.

Läs mer

Uppgiftet'na fl ån Djursholms LJktiebolags kontor.

Uppgiftet'na fl ån Djursholms LJktiebolags kontor. DJursholms villastads Uppgiftet'na fl ån Djursholms LJktiebolags kontor. 947 adressförteckning. Vid telefonering till de i Djurslwlm boende bör»djurshlllm» först anropas, och för de i Danderyd boende»danderyd».

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2.

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2. Avskrift. År 1942 den 7 februari förrättades arvskifte i boet efter änkomannen Anders Vilhelm Karlsson från Bredgård Egna-Hem nr 48 l Ekeby socken, vilken avlidet den 6 april 1939, och därvid så som dödsbodelägare

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM

VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM VÄGLEDNING FÖR RESANDE TILL STOCKHOLM RESEJ TELEGRAMADRESS. EU ROPEISKA UTAN ATT FÖRSÄKRA EDERT RES- GODS I SVERIGES ENDA SPECIAL- BOLAG INOM BRANCHEN. EUROPEISKA VARU- och RESGODSFÖRSÄKR.-A.B. FÖRSÄKRING

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Stellan Kramer Cup 2006 Klass A-klassen Rond 3 Spelform Blandat Datum 2006-08-09 Antal pristagare Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning CUT 1 P Lindberg/O Lindberg 23,5 20-19.0-21.5

Läs mer

TEXT MATS WICKMAN. Nedan. Mynttorget, vy från kanalen, 1870-tal. Ur Skandias arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. FÖRETAGSHISTORIA / 01 / 15

TEXT MATS WICKMAN. Nedan. Mynttorget, vy från kanalen, 1870-tal. Ur Skandias arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. FÖRETAGSHISTORIA / 01 / 15 BRANDKONTORET BRANDKONTORET. Skandinaviens äldsta verksamma försäkringsbolag har specialiserat sig på brandförsäkringar. Här kan fastighetsägare i Stockholm till och med teckna försäkringar för all framtid.

Läs mer

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. Gåvobrevet. jämte. testators önskemål beträffande fondens förvaltning Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne Gåvobrevet jämte testators önskemål beträffande fondens förvaltning med däri gjorda ändringar LO.m. 2009-10-02 GÅVOBREV Jag Ernst August Bång överlämnar härmed

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse för Kåktorps Fastighetsägareförening. Verksamhetsåret 2010 Det gångna året har präglats av höga kostnader för underhåll. En sträng vinter har inneburit stigande kostnader för snöröjning.

Läs mer

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö

Knutsbrevet 2009:2. Sankt Knuts gille i Malmö Knutsbrevet 2009:2 Sankt Knuts gille i Malmö Mellanårssammankomst Den nionde maj samlades ett trettiotal bröder och systrar vid foten av Turning Torso för att under guidning av malmöarkitekten Tyke Tykesson

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt STOCKHOLMS STADSMUSEUM 458 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fastighet- 8 (7 d Motors 7 Stadsdelsödra Hamarbuhamnen Adress Hamarbyvagen 13-19 Fas tighetsäg Stockholms k omn, Företag/verks/anst/

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 februari 2004 T 823-00 KLAGANDE Handelsbanken Finans Aktiebolag Ombud: bolagsjuristen IB MOTPART SkandiaBanken Aktiebolag Ombud: jur.

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

Ordförande under åren

Ordförande under åren Växjö GK 1959-2009 Styrelser och kommittéer Ordförande under åren 1960-1963 Ordf. Erik Lewold 1964-1968 Ordf. Torwald Göthe 1969-1974 Ordf. Åke Gadler 1975-1986 Ordf. Tore Claesson 1987-1990 Ordf. Sören

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Imatra Aktie-Bolag. "Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts

Imatra Aktie-Bolag. Reglemente för. Hans Kejserliga Majestäts Hans Kejserliga Majestäts resolution i anledning af Handlanderne Woldemar och Wilhelm Hackmans jemte öfrige delegares uti Imatra Aktie' Bolag underdåniga ansökning om stadfästelse ;1 följande, för detsamma

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

e 1 s e för Arbetsåret 1961

e 1 s e för Arbetsåret 1961 A r s b e r ä t e 1 s e B l e k i n g e för B o w l i g f ö r b u n d Arbetsåret 1961 1962 Blekinge bowlirigförbunds styrelseberättelse för arbetsåret 1961-1962 Styrelsen för Blekinge bowlingförbund får

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^

NOTIS- OCH ANNONSBLAD '^ I ^ 1915 DECEMBER N:r 12. NOTIS- OCH ANNONSBLAD '"^ DTGIFVET af NORRLANDS SKOGSVÅRDSFÖRBUND ^: Uj ^ Red. och ansvarig utgifvare: Jägmästare A. HOLMGREN, Östersund, Tel. 302. Tjänster och förordnanden.

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Foto omkring 1900, Maria Lindblom.

Foto omkring 1900, Maria Lindblom. Foto omkring 1890. Järnvägsgatan eller som den kallades före år 1900, Stationsgatan. Till vänster ser man det gamla stationshuset. Stationshuset var klart i samband med järnvägens öppnande den 1 september

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

"Byggfeber" i Nässjö flera projekt på gång

Byggfeber i Nässjö flera projekt på gång JOBBANNONSER Avtalssäljare sökes till Ömangruppen Rekrytering via EnPartner Säljare och Underhållstekniker Foto: FREDRIK SANDBERG / TT "Byggfeber" i Nässjö flera projekt på gång 17 nov 2014 14:00 Nässjö.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 november 2003 T 402-02 KLAGANDE Tylömarks Förvaltning Aktiebolag, 556477-5178, Box 14048, 167 14 BROMMA Ombud: jur. kand. G-BG MOTPART

Läs mer

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad.

Hälsade advokaten Dick Lundqvist stämmodeltagarna välkomna och förklarade stämman öppnad. Protokoll 1/2004 fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Eniro AB (publ), 556588-0936, den 31 mars 2004, kl. 17.00 18.45 i Näringslivets Hus, Stockholm. 1 Öppnande av stämman Hälsade advokaten

Läs mer

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Resultaträkning 2009-05-01-2010-04-30 2008-05-01-2009-04-30 Intäkter Fakturering medlemmar 28 539 567 556 Övriga intäkter 11 582 9 930 Summa intäkter

Läs mer

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rotenäs Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rotenäs, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Resande till eller från USA.

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 28 januari 2004 T 4320-02 KLAGANDE 1. Hemiur Aktiebolag, 556480-2980, Rostvändaregatan 4, 791 72 FALUN 2. Rotunda Konsult Aktiebolag, 556315-1090,

Läs mer

Registreringsbevis. Exempelbolaget AB. Utfärdat av UC allabolag AB 2014-03-27 kl. 17:44 Orgnr: 556000-8899. Juridiskt namn:

Registreringsbevis. Exempelbolaget AB. Utfärdat av UC allabolag AB 2014-03-27 kl. 17:44 Orgnr: 556000-8899. Juridiskt namn: Juridiskt namn: Exempelbolaget AB Organisationsnummer: 556730-7367 Bolagsform: Aktiebolag Bildat datum: 1917-01-16 Registreringsdatum: 1917-02-11 F-Skatt: Registrerad Registreringsdatum: 1994-01-11 Moms:

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 1 Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08 Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 Kortet är taget ca 1950 tal 2 Fastighetens historik Karl Gustav

Läs mer

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899

Alfr. Hagerbonn. Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 Alfr. Hagerbonn Alfr. Hagerbonn, Malmö, tillverkar de bästa isoleringsmassor... Malmö 1899 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

Dagsverke. n i 10 tim arbete

Dagsverke. n i 10 tim arbete Värderingsinstrument öfver den kostnad, som erfodras till utflyttnings verkställande af nedannämnde delegares i Jernäs skifteslag byggnader m. m. ; författadt år 1908. Dagsverke n i 10 tim arbete Handtverks-

Läs mer

Hastveda 2015-08-20. Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna. Faststallande av intaktsram enligt ellagen

Hastveda 2015-08-20. Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna. Faststallande av intaktsram enligt ellagen ~~~- ~'' ELN~T AB Hastveda 2015-08-20 Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Ank. 2~~5 '08~ ~ 7 Till forvaltningsratten ilinkoping D~Dnr OVERKLAGANDE Klagande:

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN

SAMLADE SKRIFTER OLOF VON DALIN SAMLADE SKRIFTER AV OLOF VON DALIN UNDER REDAKTION AV BARBRO STÅHLE SJÖNELL OCH PETRA SÖDERLUND SJUNDE DELEN BREV, SKRIVELSER M.M. UTGIVNA AV INGEMAR CARLSSON, JAMES MASSENGALE OCH GUN CARLSSON UNIV.ERSITÄTSBiBUOTH

Läs mer

Resten av de insamlade medlen kr 6.57 beslöt Avd. att anslå till hjelp till festen

Resten av de insamlade medlen kr 6.57 beslöt Avd. att anslå till hjelp till festen Protokoll fört vid Avd no 33 s ordn möte Söndagen den 14 Jan 1917..1 Mötet öppnades kl 11 f. m. av Ordf O, W. Andersson..2 Föregående mötes prot föredrogs o godkändes.3 Den bordlagda frågan, om ersättning

Läs mer

KF 276 26 NOV 2012. Nr 276. Ansökan om förlängning av kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KSN-2012-0792

KF 276 26 NOV 2012. Nr 276. Ansökan om förlängning av kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KSN-2012-0792 KF 276 26 NOV 2012 Nr 276. Ansökan om förlängning av kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KSN-2012-0792 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medge

Läs mer

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll BUS Vårmöte 2013 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 8 maj 2014 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman öppnades

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-10- 21 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress

Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Klubb Klubbadress Klubbens e-postadress Faktureringsadress Degerfors OK c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors tore.martinsson@gmail.com Degerfors OK, c/o Lars Broström, Götvägen 22, 69332 Degerfors

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Företagsutveckling på gång på energiområdet

Företagsutveckling på gång på energiområdet Företagsutveckling på gång på energiområdet Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund LRF Företagsutveckling LRFs Vision VI FÅR LANDET ATT VÄXA så att de gröna näringarna 2010 intar en tätposition i Sverige vad

Läs mer

VD/STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2012:1 Giltigt från 2012-08-01

VD/STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA. Särskilt försäkringsvillkor VVD 2012:1 Giltigt från 2012-08-01 VD/STYRELSEANSVAR REN FÖRMÖGENHETSSKADA Särskilt försäkringsvillkor Särskilt försäkringsvillkor Dessa bestämmelser ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Indelning och numrering har gjorts

Läs mer

BESLUT 2011-07-01 Stockholm

BESLUT 2011-07-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0601 060106 BESLUT 2011-07-01 Stockholm Ärende nr F 1061-10 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Arrendenämndens i Västerås beslut 2010-01-15 i ärendena 109-09, 110-09, 111-09, 112-09, 113-09, 114-09,

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

2014 1 (8) Historik. Ing-Marie Nilsson

2014 1 (8) Historik. Ing-Marie Nilsson Örnsköldsviks SeniorUniversitet 2014 1 (8) Innehållsförteckning Starten... 2 Interimsstyrelse... 2 Programförklaring... 3 Stadgar... 3 Den första styrelsen... 3 Ordförandeklubba... 4 Programråd... 4 Namn

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde

REKOMMENDATION. Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde 2015-06-10 REKOMMENDATION Informationsgivning i samband med flytt av pensionsförsäkrings värde Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Inledning

Läs mer

Gymnasierepresentanter. Frånvarande Ida Nilsson* Felix Nordström* Linus Piggott* Johanna Persson* Frånvarande Kristina Miklja* Gabriel Dahlgren

Gymnasierepresentanter. Frånvarande Ida Nilsson* Felix Nordström* Linus Piggott* Johanna Persson* Frånvarande Kristina Miklja* Gabriel Dahlgren 2015-05-26 1 (9) Tid och plats Tisdag den 26 maj, Brogårdaskolan Närvarande Gymnasierepresentanter Frånvarande Ida Nilsson* Felix Nordström* Linus Piggott* Johanna Persson* Närvarande Varagårdsskolan Isabella

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-01-29 BESLUT Rottneros AB Att. Verkställande direktören Carl-Johan Jonsson Box 144 826 23 Söderhamn FI Dnr 14-11365 Delgivning nr 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 juni 2004 T 4018-01 KLAGANDE Svenska Handelsbanken AB, 502007-7862, Box 1002, 901 20 UMEÅ Ombud: advokaten PH MOTPART If Skadeförsäkring

Läs mer

Borås Stad. Revisorer - Bolagsstämma 2015-2018 150319 REVISORER, BORÅS ENERGI & MILJÖ AB 150401-190331 REVISORER, BORÅS ELNÄT AB 150401-190331

Borås Stad. Revisorer - Bolagsstämma 2015-2018 150319 REVISORER, BORÅS ENERGI & MILJÖ AB 150401-190331 REVISORER, BORÅS ELNÄT AB 150401-190331 ida 1 er - Bolagsstämma 2015-2018 150319 REVIORER, BORÅ ENERGI & MILJÖ AB lekmannarevisor Kliche Ingwer Preijde Boris M ssuppleant REVIORER, BORÅ ELNÄT AB lekmannarevisor Nilsson Jan G M Gustafsson Thomas

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

Fonder med social inriktning

Fonder med social inriktning Fonder med social inriktning * Stiftelsen Sociala samfonden i Kristianstads kommun Utdelning till behövande eller till organisationer för verksamhet bland behövande i Kristianstads kommun. För att kunna

Läs mer

inbjudan till berlingdagen 15 maj 2012 på kungl. biblioteket i humlegården i stockholm

inbjudan till berlingdagen 15 maj 2012 på kungl. biblioteket i humlegården i stockholm inbjudan till berlingdagen 15 maj 2012 på kungl. biblioteket i humlegården i stockholm Berlingpriset Priset instiftades av geith och karl-erik forsberg på Karl- Eriks 75-årsdag 1989. Namnet Berlingpriset

Läs mer

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars

Nyhetsbrev # 1. 2013. Stockholm Sverige 20 Mars Nyhetsbrev # 1. 2013 Stockholm Sverige 20 Mars Kära medlemmar, månadsgivare och samarbetspartners! Nytt år, nya utmaningar och möjligheter! Vi är glada att ni vill fortsätta att stödja och följa oss i

Läs mer

Elis Johansson Bertil Wallberg Folke Gustavsson. Folke Gustavsson Valdemar Magnusson Folke Gustavsson

Elis Johansson Bertil Wallberg Folke Gustavsson. Folke Gustavsson Valdemar Magnusson Folke Gustavsson 1931 Ernst Rosenberg Seel Johansson Klubben bildas 15 mars 1931 En fotboll och fotbollströjor inköps En hoppställning, en diskus, ett spjut och en kula inköps Inköp av ett dussin bandyklubbor Årsfest Årsavgiften

Läs mer

1922 MÖLNDALS MK 2010

1922 MÖLNDALS MK 2010 Tryckt på papper från: Årgång 37 Nr. 2 / Mars 2010 1922 MÖLNDALS MK 2010 Dan Liljendahl, vinnare i 2010 års KM i folkrace. Här på Torslandabanan. Innehåll i detta nummer: OBS!!! Nytt telefonnummer till

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige 25 mars 2002

Protokoll Kommunfullmäktige 25 mars 2002 Protokoll Kommunfullmäktige 25 mars 2002 Kf 20 Dnr KS01/587 261 Motion om att skapa förutsättningar för ett nytt koloniområde i Arvika, Phebe Östman (fp) Phebe Östman föreslår i motion att kommunen skapar

Läs mer

Föreningen Stiftelser i Samverkan 1 Årsmöte 2015 röstlängd

Föreningen Stiftelser i Samverkan 1 Årsmöte 2015 röstlängd Föreningen Stiftelser i Samverkan 1 Årsmöte 2015 röstlängd Henriette Ahlzén Stiftelsen Ruth och Richard Julins Minnesfond vid Sophiahemmet Ann-Kristin Andersson Sune o Charlotta Hays Stiftelse Karin Axelsson

Läs mer

Basaren i Arffursten palats 24-25 januari 1901, Stockholm (A)

Basaren i Arffursten palats 24-25 januari 1901, Stockholm (A) Basaren i Arffursten palats 24-25 januari 1901, Stockholm (A) 1901 74 Brefkort stämplat med både basaren i Arffurstens palats och H.K.H. Kronprinssesans julmarknad november 1903. Bild: edtguz. 75 1901.indd

Läs mer

Att tänka på vid köp av lagerbolag. Råd och regler

Att tänka på vid köp av lagerbolag. Råd och regler Att tänka på vid köp av lagerbolag Råd och regler Allmänna regler för aktiebolag Aktiebolag ska ha ett aktiekapital på minst 100.000 kr. Styrelsen för ett aktiebolag ska bestå av minst en styrelseledamot

Läs mer

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006

Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Protokoll Kommunstyrelsen den 16 januari Ks 3 Dnr KS05/537 141 Ung företagsamhet Värmland, ansökan om verksamhetsbidrag för år 2006 Ung företagsamhet är en ideell organisation som jobbar med ett utbildningskoncept

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 7-9 AUGUSTI 2009 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior samt

Läs mer

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)

Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU) Förteckning över konsulter certifierade i Beteendeanalytisk organisationsutveckling (BAOU)....................................................................................... Kursledare och handledare

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

STYRELSEMÖTE. Protokoll

STYRELSEMÖTE. Protokoll 2014-04-24 Sida 1 av 5 STYRELSEMÖTE Protokoll Tid: 2014-04-24 kl 1730 Plats: Marinstugan Närvarande: Olof Berglund, Lars Ellebring, Christer Heilborn, Klas Berg, Lars Danielson, Sören Strand, Robert Värild,

Läs mer

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus

Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören TJÄNSTEUTLÅTANDE 2003-12-10 Landstingsstyrelsen Överlåtelseavtal mellan Stockholms läns landsting och Huddinge Universitetssjukhus AB ÄRENDET Landstingsfullmäktige

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 20 juni 2007 T 1839-04 KLAGANDE Handelsbanken Finans Aktiebolag, 556053-0841 106 35 Stockholm Ombud: Advokat MJ MOTPART HS Ombud: Jur

Läs mer

II. IV. Stordriftsfördelar. Ifylles av examinator GALLRINGSFÖRHÖR 12.6.1998. Uppgift 1 (10 poäng)

II. IV. Stordriftsfördelar. Ifylles av examinator GALLRINGSFÖRHÖR 12.6.1998. Uppgift 1 (10 poäng) Uppgift 1: poäng Uppgift 1 (10 poäng) a) Vilka av följande värdepapper köps och säljs på penningmarknaden? (rätt eller fel) (5 p) Rätt Fel statsobligationer [ ] [ ] aktier [ ] [ ] kommuncertifikat [ ]

Läs mer

1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr 556184-8564) Tid: Måndagen den 7 maj 2009, kl 14:00 16:25

1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr 556184-8564) Tid: Måndagen den 7 maj 2009, kl 14:00 16:25 1 (8) BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr 556184-8564) Tid: Måndagen den 7 maj 2009, kl 14:00 16:25 Plats: Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje Närvarande:

Läs mer

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring

Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Beskrivning av Carnegie Pension & Försäkring Allmänt Carnegie Pension & Försäkring är en enhet inom Carnegie Investment Bank AB (publ) ( Carnegie ). Vi verkar på den svenska pensionsmarknaden med målsättningen

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2013-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande Styret Ordf. Magnus Norberg Sekr. Nellie-Kim Millbourn Mattias Spelmans Ida Pettersson Sebastian Levin Stefan Karlsson Emma

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 februari 2006 T 1447-02 KLAGANDE Förvaltning AB Spinetten Ombud: Advokat AM MOTPART MJ Ombud: Advokat OK SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Läs mer