REGLER OCH RUTINER i den nya gemensamma Meliorjournalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGLER OCH RUTINER i den nya gemensamma Meliorjournalen"

Transkript

1 REGLER OCH RUTINER i den nya gemensamma Meliorjournalen Uppdaterad (En del regler och rutiner har ändrats efter projekttiden. Se Meliors hemsida för länk till gällande sjukhusövergripande rutiner) Meliors hemsida Införande av läkemedelsmodulen i slutenvård

2 BEHÖRIGHET TILL DEN NYA DATABASEN (MAJOURNAL) 4 ROLLER (FENIX) UMAS JOURNAL 4 BEHÖRIGHET TILL QLIKVIEWAPPLIKATIONEN KOPPLAD TILL NY DATABAS 5 VÅRDTILLFÄLLESREGISTRERING 5 VÅRDTILLFÄLLE ÖPPENVÅRD: 5 VÅRDTILLFÄLLE SLUTENVÅRD: 5 TVÅNGSVÅRD ENLIGT LPT/LRV INOM SOMATIKEN 6 ÅTERLÄSNING, EXEMPEL 6 NAMNSTANDARD 7 MALLAR 7 PRINCIP FÖR SPECIALMALLAR 7 MALLAR 7 SJUKHUSGEMENSAMMA MALLAR OCH SÖKORD 7 PATIENTFAKTA 7 LÄKEMEDELSÖVERKÄNSLIGHET / VMI / VAI / 0-HLR 8 VÅRDRELATERAD INFEKTION 8 LIVSSTILSINDIKATORER 9 AKTUELLA ORDINATIONER, LÄKEMEDELSKNAPP PÅ JOURNALMAPP 10 LÄKEMEDELSORDINATION OLIKA BEGREPP 10 KVALITETSINDIKATORER 11 MÄTVÄRDEN 11 STRECKKODSETIKETTER MED TILL OP 11 OP-BERÄTTELSE 11 KONSULT 11 INTERNREMISSEN 12 2

3 LAB: 13 RÖNTGEN 14 AKTIVITET 14 MELIORHANTERING 14 KORRESPONDENS/INTYG (SE BIL 4) 15 SCANNING (SE BIL 5) 15 EXTERNA PROGRAM 15 DIGITAL DIKTERING GEMENSAM GRUND FÖR PRIORITERING AV DIKTAT 16 LOGGNINGSRUTIN 16 PAL PATIENTANSVARIG LÄKARE 16 AKUTKLINIKEN 17 VÄRDAVDELNING 17 HEMKLINIK 17 MELIORSUPPORT 18 BILAGOR 19 BIL 1 MALL FÖR BEDÖMNING AV SPECIALMALL 20 BIL 2 VARNINGS-, OBSERVANDA- OCH LÄKEMEDELSREGISTRERINGAR INOM REGION SKÅNE 21 BIL 3 SKAPA PINKOD TILL E-RECEPT 26 BIL 4 KORRESPONDENS OCH INTYG 30 BIL 5 SCANNING AKTIVITETER 33 BIL 6 VARNINGSMÄRKNING LÄKEMEDELSÖVERKÄNSLIGHET I MELIOR. 35 3

4 Behörighet till den nya databasen (MAJOURNAL) Enligt beslut i styrgruppen för Fenix , skall behörigheterna i den gemensamma databasen se ut enligt nedan: Befogenhet att läsa journalinformation bygger alltid på att det finns en vårdrelation till patienten. Åtkomsten till journalinformation i den gemensamma Meliordatabasen, sker via inloggning i olika roller. Det beslöts att information från Psykiatrin och Infektionsklinikens HIV mottagning kommer att skyddas med separata rollinloggningar. Det kommer även att finnas en roll som benämns Urakut. Rollen Urakut innebär omedelbar tillgång till all journalinformation. För den gemensamma databasen kommer alla läkare att möjliggöras tillgång till all journalinformation i Melior via rollerna. Rollen Urakut tilldelas endast läkare och används när patientens tillstånd inte medger den tidsfördröjning det innebär att logga in och ut ur de olika rollerna Övrig personal kommer att tilldelas en eller flera roller efter behov. Behovet avgörs av verksamhetschefen på den klinik där personalen är anställd. Roller (Fenix) UMAS Journal Roll Rättighet Förvald roll Allmän Inf och Allmän Tillgång till icke sekretessbelagda avdelningar. Tillgång till icke sekretessbelagda avdelningar. Tillgång till sekretessbelagda vårdtillfällen på Inf klin. Personal som inte har utökad rättighet Anställda inom Infklin. Övriga enligt verksamhetschefs beslut. Psyk och Allmän CSH och Allmän Urakut Tillgång till icke sekretessbelagda avdelningar. Tillgång till sekretessbelagda avdelningar inom Psyk klin. Tillgång till icke sekretessbelagda avdelningar. Tillgång till sekretessbelagda avdelningar inom Centrum för sexuell hälsa kliniken. Tillgång till samtliga avdelningar i databasen. Tilldelas endast läkare Anställda inom psykiatrin. Övriga enligt verksamhetschefs beslut. Anställda inom Centrum för sexuell hälsa. Övriga enligt verksamhetschefs beslut. (Aktiveras när verksamheten har Melior) Ingen 4

5 Kommentar Läkarkandidater o övriga studerande Roll: Allmän Anmälan till MeliorUMAS, efter verksamhetschefs godkännande, om annan roll behövs. Studerande som vikarierar som Läkare Samma rättighet som Läkare Arkivpersonal centralarkiv. Tilldelas Allmän roll för att scanna. Kan inte scanna på sekretessbelagd avd. Uppföljning av vilken journalinformation anställda vid UMAS/Lasarettet Trelleborg tagit del av, sker enligt den loggningsrutin som är beskriven separat. Behörighet till QlikViewapplikationen kopplad till ny databas Eftersom arbetet inom UMAS/Lasarettet Trelleborg i hög grad utförs över klinikgränserna, finns ett behov av tillgång till data utanför den egna kliniken för verksamhetsuppföljning. Enligt beslut i styrgruppen för Fenix, gäller att verksamhetschef beslutar vem som skall ha behörighet till QlikView. QlikView kommer framöver inte att delas upp i behörighetsområden efter klinikindelning. Vårdtillfällesregistrering Styrgruppen beslutade följande regel för registrering av Vårdtillfälle i Melior: Vårdtillfälle öppenvård: Ett vårdtillfälle per mottagning och kalenderår skall registreras i Melior. Fördelen med ett vårdtillfälle per år är att man får en sammanhängande journalinformation för hela året Vårdtillfälle slutenvård: OBS! Fr om gäller inte denna rutin. Se i stället sjukhusövergripande rutin för vårdtillfälleshantering Den nya rutinen finns här (För inneliggande patient som byter klinik, avslutar avlämnande klinik vårdtillfället och mottagande klinik öppnar ett nytt vårdtillfälle. 5

6 Inga undantag skall göras gällande Akutkliniken och IVA. Fördelen med detta sätt att registrera är att det via journalmappen går att utläsa var patienten haft slutenvårdstillfällen. Epikris Vid styrgruppsmöte beslutades att funktionen automatgenererad epikris behålls. I de fall en epikris inte skall skrivas, exempelvis då patientens vårdtillfälle inte är slut i egentlig mening, tas epikrisen bort från skrivkorgen.) Tvångsvård enligt LPT/LRV inom somatiken På nedanstående länk hittas information om hur man dokumenterar patienter som tvångsvårdas i Melior och PASIS. vångsvårdas.pdf Återläsning, exempel Listruta Vad visas Vilka pers kat Basant Patientfakta, Inskrivningar, Epikriser/slutanteckningar, Sammanfattning Ssk, Op-berättelser VMI och VAI. Dagant Öppenvård/ Kontakter Övrigt Daganteckning slutenvård för läkare och ssk. Övriga pers kat dagant både för sluten- och öppenvård Visar öppenvårdskontakter Läkare och Ssk. För övriga pers kat visas kontakter för både öppenvård och slutenvård Visar de anteckningar som är gemensamma för samtliga pers kat, t e x Telefonant. Andra exempel: Undersökningar, Konsulter, Konferenser, Standardvårdplaner, Checklista social planering m.m. Gemensam för samtliga pers kat. Anteckningar visas direkt hos samtliga pers kat Varje pers kat har sin egen listruta. Gemensam för Läk och Ssk Dessa anteckningar visas direkt hos Läk och Ssk. Övriga pers kat har egen listruta Kontakter Varje pers kat har sin egen listruta 6

7 Namnstandard För att underlätta återläsning har de olika anteckningstyperna grupperats, t e x börjar samtliga mottagningsanteckning med Mott och alla konferenser med Konf osv. Detta gör att det är lättare att hitta de olika anteckningarna i Filterfunktionen samt vid val av anteckning under Ny anteckning. Förteckning över avdelningsnamn med förklaring till förkortningarna kommer att finnas under länkar i Melior. Här kan Du läsa förteckningen av de Nya Avdelningsnamnen Mallar Princip för specialmallar Enligt beslut av styrgruppen för projekt Fenix, , gäller att specialmallar får användas, men antalet skall minimeras. Vid behov av specialmall, fyller kliniken i den mall för bedömningsgrund, som tagits fram under projekttiden (bilaga 1). Mallar Grundmall/Arbetsmall En grundmall består av ett antal termer. Av grundmallen kan konstrueras en eller flera arbetsmallar. Exempel: Inskrivningsmallen ser olika ut för olika kliniker men termerna är hämtade från samma grundmall. Mallar kan vara sjukhusgemensamma, klinikgemensamma eller gemensamma för personalkategori. Kommentarer till Anteckningstyper/mallar: Huvud och underaktivitet Huvud och underaktiviteter innebär att Huvudaktiviteten håller ihop en eller fler underaktiviteter, som t e x Röntgenremissen. Exempel på andra huvudaktiviteter är Inskrivning där läkarens och sjuksköterskans inskrivning visas tillsammans oberoende av när den skapats. Ett annat exempel är In- och utfarter. Modellen återkommer i ett par olika anteckningstyper. Sjukhusgemensamma mallar och sökord Patientfakta Patientfakta innehåller uppgifter om patienten såsom hemsituation, uppgifter om närstående etc. Patientfakta läses via översikt och används av alla personalkategorier. Om faktan inte 7

8 överensstämmer tas ny anteckning upp och komplettering/ändring sker. Mellan vårdtillfällen kopieras det senast skrivna på de termer som finns i patientfakta. Under pågående slutenvårdstillfälle kan ändringar göras i en och samma patientfakta. Läkemedelsöverkänslighet / VMI / VAI / 0-HLR Regiongemensamt sätt att dokumentera: = Viktig medicinsk information / 0-HLR = Viktig administrativ information = Läkemedelsöverkänslighet Se rutindokument (bil 2) Dokumentation om ställningstagande/beslut om vårdbegränsning/ej HLR (Hjärt-lungräddning) Rutindokument angående Vårdbegränsning Vårdrelaterad infektion För att underlätta uppföljningen av sjukhusrelaterade infektioner, har chefsläkarna inom Region Skåne beslutat att sjukhusrelaterade infektioner skall registreras i epikrisen/slutanteckning enligt följande sökord: Vårdrelaterad infektion mim Nej OBL Val öppnar upp fler sökord Typ av infektion Enval CVK-infektion Gastroenterit Pneumoni Sepsis Sårinfektion UVI Annat OBL Medfört förlängd vårdtid Enval Nej OBL 8

9 Livsstilsindikatorer Styrgruppen för projekt Fenix har beslutat att registrering av livsstilsindikatorer skall ske i Patientfakta, vilket innebär att uppgiften kopieras och vid behov kan uppdateras i samband med inskrivning. Registreringen kan göras av både läkare och sjuksköterskor. Uppdatering skall göras minst en gång per år, i samband med patientbesök Tobak Alkohol Röker Slutat röka >1 månad Aldrig rökt Ej angivet Inget riskbruk > 9 standard glas/v kvinnor > 14 standard glas/v män Ej angivet Kommentar: Termerna i högra kolumnen ger möjlighet att ytterligare specificera om så önskas. Kommentar: Förklaring till standardglas skall falla ut när dessa termer väljs < 10 cig/dag > 10 cig/dag Exponerad för tobaksrök Ej exponerad för tobaksrök Exponerad rök 0-4v ålder Exponerad rök 8mån ålder Exponerad rök >8mån ålder Snusar (ny ruta) Slutat snusa >1 månad (Ett standardglas = 4cl sprit Eller 8cl starkvin Eller 15cl vin Eller 33cl starköl Eller 50cl folköl) Fysisk aktivitet, 1 2 ggr/v, 3 5 ggr/v, > 5 ggr/v Nej Ej angivet Kommentar: Förklaring faller ut (Fysisk aktivitet motsvarande 30 min rask promenad) 9

10 Aktuella ordinationer, Läkemedelsknapp på journalmapp OBS! Den elektroniska läkemedelsmodulen införs under hösten Då tillkommer knappen Läkemedel på journalmappen. I samband med starten av den nya databasen kommer Läkemedelsknappen på journalmappen att försvinna. Knappen är avsedd att användas för inneliggande patienter. Förskrivaren ska använda sig av knappen när han/hon ska skriva e-recept. När förskrivaren öppnar Aktuella ordinationer kommer läkemedelslistan att vara tom, inga läkemedel förs över från de gamla databaserna. När förskrivaren ska skicka sitt första erecept från den nya databasen måste han/hon lägga upp sig som användare i e-recept. Nedan en länk till en film som visar hur man lägger upp sig som användare i e-recept. Hur man skapar pinkod i erecept Se annars bilaga 3 Läkemedelsordination olika begrepp Enligt beslut i vårdrådet , skall nedanstående begrepp användas för dokumentation av patientens läkemedel i inskrivningsanteckning, mottagningsanteckning och i epikris. Sökord Mallar Beskrivning av sökordet Aktuell medicinering Inskrivning De läkemedel Mottagning patienter har vid Läkemedelsordination Inskrivning Mottagning Epikris Läkemedelsberättelse Epikris Recept Åtgärd inskrivning/besök. De läkemedel som ordineras vid intagning/mottagning och utskrivning Beskriver förändringar under vårdtillfället och är avsedd att vara till hjälp för uppföljande läkare. Kommentar Ska endast finnas i grundmall som reservrutin om e- recept inte fungerar. Innehåller annan ordination än läkemedelsordination 10

11 Kvalitetsindikatorer Sjukhusövergripande modell är framtagen för registrering av dessa indikatorer: Fallrisk vårdplan Tryckskada/sår vårdplan Undernäring vårdplan (termerna längd, vikt, BMI och energibehov ligger i alla Inskrivning Sskmallar) Bedömning av ovanstående indikatorer görs i inskrivningsanteckningen för sjuksköterskor. Åtgärder förs därefter i särskild anteckning. Mätvärden Mätvärden hittar man i menyraden under Läkemedel/Mätvärden. Använder man ex. termen vikt i en mall i journalen så uppdateras mätvärdeslistan automatiskt. Det man skriver i fritextfältet visas i kolumnen kommentar. Längd och vikttermerna länkas också ut till Aktuella ordinationer. I aktuella ordinationer räknas BMI och kroppsyta ut automatiskt. Det går att skriva in mätvärden direkt i listan. Det går att filtrera ex om man vill titta på alla värden för BMI så kan man få dessa listade för sig själv. Streckkodsetiketter med till op Enligt beslut i vårdrådet , skall det för patienter som skall opereras medfölja ett ark med streckkodsetiketter till op. Etiketterna används bland annat för scanning till C-bågen vid röntgen på op. OP-berättelse Enligt beslut i vårdrådet, , skall operationsberättelsen föras i Melior förutom för Ortopedspecialiteten, där operationsberättelsen tillsvidare skall föras i OrtReg Konsult Konsultläkare journalföring slutenvård Enligt beslut i vårdrådet och i styrgruppen gäller följande rutin för journalföring av konsultanteckning: Dokumentationen från konsultbesök på inneliggande patient, skall föras under det pågående Meliorvårdtillfället. 11

12 Vid konsultbesök som medför en mer omfattande dokumentation kan konsultläkare välja att diktera en begränsad del av konsultanteckningen, innehållande sammanfattning, bedömning och åtgärd, i den remitterande klinikens vårdtillfälle. Den mer omfattande dokumentationen kan då föras i ett öppenvårdstillfälle på konsulterande klinik Remisshantering konsult Remittenten skriver konsultremiss i Melior. Pappersutskrift skickas till mottagande klinik. Mottagaren scannar in remissen efter remissbedömning alternativt skriver i anteckning Remissbedömning. Mottagaren av remissen använder papperskopian som arbetsmaterial. Remissen besvaras i en anteckning. Denna skrivs ut och skickas tillbaka till remittenten tillsammans med remissen. Därefter scannas remiss och svar in på det vårdtillfälle där remissen skrevs. Detta för att underlätta återläsningen. Internremissen Enligt beslut i styrgruppen får de kliniker som i de gamla databaserna använde sig av internremissen i Melior, fortsätta att använda den inom sin klinik. Eftersom funktionen i Melior inte är ett fullgott remisshanteringsverktyg, kommer internremissen inte att breddinföras i den nya databasen. Internremissen får aldrig skickas direkt till en användare utan skall skickas till respektive kliniks inkorg De som använder internremissen är: Öronkliniken Nedanstående remisser används inom Öronkliniken Allergi standard Foniatri Rhino standard Balans Sömn Tryckkammare Specialmätning Pol op anmälan Medicinen (Gastro, Hema, Inf, Kard, Koag, Lung, Med och Reuma) Nedanstående remisser används inom Medicinen Gastro konsult Hema konsult Inf konsult Kard konsult Koag konsult Lung konsult Med konsult Reuma konsult Kärlklin Nedanstående remisser används inom Kärlklin Kärl lab Avd 10 12

13 Neuropsyk Nedanstående remisser används inom Neuropsyk Arbetsterapeut konsult Psykolog konsult Sjukgymnast konsult Team konsult Psykiatrin Nedanstående remisser används inom Psykiatrin Allmänpsyk konsult BCM konsult Psykosklin konsult Psyk Tbg konsult RPK konsult Lab: Knappen Labord försvinner från journalmappen. När Avdelningsbundna analyser alternativt Externa analyser skrivs in så använd knappen Nytt på lablistan för detta. Lablistor Lablistorna är gemensamma i den nya databasen. Utöver de gemensamma lablistorna har varje klinik erbjudits att ha en egen lablista. Flikarna Avd och Ext definieras klinikvis. För att användaren skall veta vad som återfinns i lablistan och för att antalet lablistor skall minimeras, skall lablistan endast användas för laboratorieanalyser, enligt beslut i styrgruppen Labsvar från USiL Labsvar från USiL skall återfinnas på Meliors restlista enligt beslut i vårdrådet Signeringskorgar för labsvar Labsvar som ej signerats kommer enligt beslut i vårdrådet , att lyftas ut ur signeringskorgen efter tolv veckor. Labsvaren kan därefter signeras via patientens journal alternativt via listan inkomna labsvar. Tillgång till historiska labsvar: 13

14 För att läsa labsvar äldre än måste man gå via domänknappen för att läsa dessa i gammal databas. Labsvar från och med och fram till driftstart kommer att överföras till den nya databasen och återfinns på en avd som heter LAB. Vårdtillfället har ett datum som motsvarar datum på äldsta labsvaret för aktuell patient. Dessa svar kommer att vara signerade av fiktiv läkare benämnd Labhistorik. EDI korg Dessa kommer att finnas liksom tidigare med samma funktion och med samma indelning som tidigare. En del kommer dock att namnas om eftersom dessa annars inte stämmer med de nya avdelningsnamnen. Röntgen Se ny sjukhusövergripande rutin ang läkemedelsinformation mellan rtg och avdelningar Generella rutiner. Aktivitet Akut Externa undersökningar Icke akut Patient uteblir Remisser Reservrutin Samordning Svar Meliorhantering Skriv och sänd remiss. Kontakta akutröntgen för att få en tid när remiss kommit fram (status 5 i Melior). Skrives och skickas sedan manuellt. Svaren får sedan scannas in under Röntgen scan Patienten kallas från avdelning/hemmet av röntgenavdelningen. Om patienten uteblir eller avbokar undersökning så återsänds remissen med kommentar inom några dagar. Om undersökning skall avbokas, kontakta röntgen som sedan skickar ett svar om att undersökningen är avbokad. Efter man fått svaret från Röntgen kontaktas SA som får ta bort remissen i listan Bevakning utgående remisser. Skrivs i E-remiss modulen och skickas elektroniskt. Skrivs eller dikteras av läkaren. Signeras sedan av dikterande läkare. En remiss per undersökning. Vid eftergranskning av bilder används undersökningen Demonstration. Välj ej akut undersökning på en Demonstrations remiss. Skriv i så fall det i textmassan. Anamnestexten kan kopieras mellan flera remisser. Om Melior inte fungerar så skall remisser skrivas i KundRad. Svaren skall sedan scannas in. Kontakta även SA. Om flera undersökningar skall samordnas, skriv detta på samtliga remisser under termen önskad undersökning. Kommer till patientjournalen i Melior, Ej sign. remissvar, Bevakning utgående remiss samt läkarens 14

15 signeringskorg. Svar på remisser skrivna i gamla databaser kommer fortsättningsvis att hamna i dessa. Varje klinik kommer att få en lista på remisser skickade från de gamla databaserna för att kunna bevaka dessa. Korrespondens/intyg (se bil 4) Brevmallar: Var observant på att du står på rätt avdelning, så att avsändaradressen blir korrekt. För engelska brevmallar gäller att du själv måste skriva in din avsändaradress i brevet. Klinikspecifika brevmallar har klinikprefix. Blanketter Blanketter hämtas via knappen länkar. Exempel på blanketter är Försäkringskassan och Socialstyrelsens blanketter. Klinikspecifika blanketter kan läggas in efter önskemål. Scanning (se bil 5) Autosignering av scannat material Det är möjligt att välja automatsignering av scanningaktiviteter. Om man under ansvarig vårdgivare väljer Autoscan sker en automatisk signering. Väljs namngiven ansvarig vårdgivare kommer inte automatsignering att ske PAD-svar kommer av patientsäkerhetsskäl inte vara möjligt att autosignera. Om man väljer autoscan på aktivitet som ej autosigneras, PAD/Cytologisvar scan, kommer aktiviteten att ligga kvar osignerad i autoscans signeringskorg. Detta innebär en risk för att svaret förblir osignerat. Inscanning av inkommande remiss För de avdelningar/kliniker som skannar inkommande remisser innan ett vårdtillfälle skapats, skall det enligt beslut i vårdrådet , skapas ett öppenvårdstilfälle på aktuell mottagning/avdelning, dit det inskannade kan kopplas. Detta gäller under förutsättning att öppenvårdstillfälle under kalenderåret inte redan finns. Blodgruppering: Scannad blodgruppering är giltig. Om scannad blodgruppering finns, behöver inte dubblett beställas. Externa program Program-knappen på menyraden ändrar namn till Externa program. 15

16 Princip för namnsättning av externa program: Namnen på externa program baseras på innehåll samt lokalisation. Exempel: Klin mikrobiologi ändras till Mikrobiologi (UMAS) Är programmet regionalt så står det inget efter namnet, tex: EKG och Röntgen/Klin fys. I dessa program återfinns information från hela Region Skåne Externa länkar Enligt beslut i styrgruppen , skall direkta länkar i den nya gemensamma databasen förmedla information som godkänts av Vårdrådet för UMAS/LasarettetTrelleborg. Länkning till klinikernas hemsidor får tillgodose behovet av övriga länkar. Digital diktering gemensam grund för prioritering av diktat Enligt beslut i styrgruppen skall en gemensam innebörd av prioritering av MedSpeechdiktat gälla: Prioriteringsgrad hög = inom ett dygn Prioriteringsgrad mellan = inom en vecka Prioriteringsgrad låg = inom två veckor Prioriteringen skall ses som en maxgräns för utskriftstid. Loggningsrutin Enligt beslut i styrgruppen skall 100 slumpvis utvalda anställda, per månad, på UMAS / Lasarettet Trelleborg kontrolleras avseende vilken journalinformation de tagit del av. Riktade kontroller skall utföras exempelvis när vi vårdar personer som är vida kända i samhället, eller när verksamhetschefer speciellt begär detta. Informationen tas fram av VIS och överlämnas till respektive verksamhetschef för bedömning. Om verksamhetschefen inte rapporterar någon avvikelse, anses loggningskontrollen vara utan anmärkning. PAL Patientansvarig läkare Förklaring av begrepp: Kliniken/Avdelningen som patienten tillhör pga. sin sjukdom men där patienten inte får plats fysiskt pga. platsbrist kallas Hemklinik/Hemavdelning. Kliniken där patienten är inlagd fysiskt men egentligen inte borde vårdas med tanke på sin sjukdom kallas Värdklinik/Värdavdelning. PAL=PatientAnsvarigLäkare. Läkare på hemkliniken som är medicinskt ansvarig för patienten. 16

17 Akutkliniken Akutkliniken öppnar ett vårdtillfälle i Melior och registrerar i PASiS. PAL-Blankett 1 (befintlig) från Akuten/AVA skickas till hemkliniken med uppgift om faxdatum, hemavdelning, patientens namn och personnummer och på vilken avdelning patienten kommer att vara inlagd. Värdavdelning Rapport erhålles från akuten via telefon. Mottagande sjuksköterska flyttar patienten i Melior. Sjuksköterskan som påbörjar inskrivningsanteckningen, noterar under termen Hemklinik vilken klinik patienten egentligen tillhör. Vid beställning av laboratorieprover, röntgenundersökningar etc. skall hemklinikens kundkod användas. I mallarna för röntgen-/internremisser väljs under termen Betalande enhet hemkliniken. Avdelningssekreteraren på värdavdelningen ansvarar att skriva ut diktaten via Medspeech alt. diktafon som PAL-ansvarige läkare har dikterat. Den utskrivande läkaren har ansvar för att informera hemkliniken om utskrivning, eventuellt återbesök, undersökningar etc. (görs på blanketten Besöksanteckningar ) När patienten skrivs ut, flyttar värdklinikens sjuksköterska vårdtillfället till Hemklinikens PALavdelning och avslutar vårdtillfället där. Värdavdelningens sekreterare ansvarar för att epikris skrivs ut i Melior och att denne skickas till berörda. Hon ansvarar också att skicka över eventuella dokument till hemkliniken. Pal-Blankett 2 (befintlig), från värdavdelning, faxas dagligen till hemkliniken med uppgifter om samtliga patienter som befinner sig fysiskt på värdavdelningen. PASiS-registrering för inskrivning och utskrivning görs av värdavdelningen. Hemklinik Information från akutkliniken via PAL-blankett 1 (Akuten/AVA) som faxas till hemkliniken. PAL-ansvarig läkare gör en sammanställning av sina patienter och var de befinner sig. Patienten söks i arkivsökningen via personnummer. Vid egen dokumentation, röntgenremisser, receptskrivning har läkaren värdavdelningens journalvagn aktiv. Eventuellt återbesök ordnas av hemkliniken. Hemkliniken diagnosregistrerar i PASiS. OBS! Det är viktigt att listan på PAL-patienter uppdateras och är aktuell, så att PAL-läkaren inte missar sina patienter, som nu inte ligger i hemklinikens journalvagn. Det är också viktigt att Värdkliniken anger hemklinikens kundkod vid debitering av utförda tjänster. Sjuksköterskan måste överföra journalen från värdavdelningen till hemkliniken, för att inte fel klinik skall anges på journalmappen för detta vårdtillfälle. 17

18 Meliorsupport Meliorsupporten är öppen helgfria vardagar mellan Supportärenden för UMAS mailas in till via Din Melior-SA person. För Trelleborg gäller dagtid att support ges via telefon , Elsie Johansson eller telefon alternativt , Benny Dahlqvist (Psykiatrin). Utanför kontorstid, dvs , samt helger, finns jour på ITT, telefonnummer ITT svarar för de tekniska områden ex. server och nätproblem. ITT-servicedesk kan inte hjälpa till med bortglömda lösenord. Innan man ringer ITT-jouren på tel.nr ska man ha gått igenom checklistan nedan. 1. Stäng alla program. Stäng Windows. Stäng datorn med strömbrytaren när Windows är avslutat. Är datorn hängd så att inget går att göra så stäng direkt med strömbrytaren. Starta datorn igen och starta Melior och logga in. 2. Om inte detta fungerar gå till en annan dator och prova att logga in i Melior. 3. Om användaren fortfarande ej kommer åt Melior, be en kollega att logga in i Melior. Om detta fungerar anger troligtvis den första användaren fel lösenord. Kontrollera om du använder små eller stora bokstäver eller siffror (CapsLock o NumLock). 4. Om kollegan ej heller kommer åt Melior så kontakta din SA. 5. På helger samt vardagar kan du ringa ITT:s beredskap, tfn

19 Bilagor Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Mall för bedömning av specialmall Varnings-, observanda och läkemedelsregistreringar inom Region Skåne Skapa pinkod till E-recept Korrespondens och intyg Scanning aktiviteter Varningsmärkning Läkemedelsöverkänslighet i Melior. 19

20 Bil 1 Mall för bedömning av specialmall Mall Datum Allmänna uppgifter Namn på verksamhet som önskar mallen? Verksamhetschefens namn Resursperson Kommentar Kommentar Kommentar Beskrivning av mallen/behovet Frågor Nej Kommentar Finns det en Standard mall som fyller behovet? Behövs mallen ur patientsäkerhetssynpunkt? Förbättras översiktligheten för den egna verksamheten? Försämras översiktligheten för den egna verksamheten? Tror du översiktligheten för övriga verksamheter påverkas negativt? Tror du översiktligheten för övriga verksamheter påverkas positivt? Innebär mallen en effektivisering? Innebär mallen dubbelregistrering? Behövs mallen för statistikuttag? Behövs mallen för kvalitetsregistren? Behövs mallen för forskning? Övrigt Kommentar 20

21 Bil 2 Varnings-, observanda- och läkemedelsregistreringar inom Region Skåne Information/bakgrund Chefsläkarna inom Region Skåne har beslutat om ett gemensamt dokumentationsförfarande beträffande varnings-, observanda- och läkemedelsregistreringar i Melior 1.5. = Viktig medicinsk information (VMI) = Viktig administrativ information (VAI) = Läkemedelsöverkänslighet All varningsregistrering ska ske i någon av dessa tre anteckningstyper. Ändring av befintlig text ska alltid göras i den anteckning som redan är skapad. Aktiviteten ska registreras på det vdt som är aktuellt vid tidpunkten för varningsmärkningen. (Inom psykiatrin har man rutiner för dokumentation när det gäller tvångsvård, d v s sökord länkade från vanliga aktiviteter till blå ringen. Dessa rutiner gäller fortfarande, och berörda verksamheter kommer att informeras specifikt om detta.) Tänk på: Det ska endast finnas en aktivitet (anteckning) per varning (VAI/VMI) och patient. Att registreringen endast syns i den databas som man dokumenterat i, använda domän för att se om det finns registrering i någon annan databas. Rutiner för dokumentation Om Viktig medicinsk info eller Viktig administrativ info saknas, skapas ny anteckning och relevanta sökord fylls i. Dessa anteckningstyper hämtas vid första registreringstillfället under: Ny anteckning -VAI Viktig adm info -VMI Viktig medicinsk info 21

22 Nedan syns mallen för VAI Viktig admin info samt de val som finns under varje sökord. I grundmallen finns även sökordet Licenspreparat. Vid valet JA, tänds symbolen för Observanda -VAI Viktig adm info kommer att synas i översta listrutan (Basant). Nedan syns mallen för VMI Viktig medicinsk info samt exempel på de val som finns under varje sökorden. I grundmallen finns även sökorden Implantat, Läkemedelsbiverkan, Låg medicintolerans, Övrig medicinsk info. Vid valet JA, tänds symbolen för Varning VMI Viktig medicinsk info kommer att synas i översta listrutan (Basant). 22

23 Ändring av befintlig information Endast aktuell information ska vara länkad till varningsknapparna. Om information blir inaktuell ska ändring ske i det aktuella sökordet. Återfinna redan skapade varnings- och observanda anteckningar kan ske på olika sätt. Se olika alternativ nedan. Ta fram aktuell anteckning, detta kan göras på olika sätt: 1. Öppna upp befintliga symboler på patientens journalmapp. Vid dubbelklick öppnas anteckningen. 2. Öppna upp Filter. Markera aktivitet som ska ändras. Det kan inträffa att en patient tidigare har haft registrerad VMI/VAI där ändring har skett vilket har inneburit att symbolerna för VMI/VAI har blivit borttagna. Kontrollera därför alltid, via Filter, om pat tidigare har haft VMI/VAI registrering. Dubbelklicka på de sökord där förändringen ska ske (detta gäller inte Övr administrativ info, Forskningspatient samt Övrig medicinsk info). Ändra till det val som ska ändras t ex JA till Nej/Ändrad information skriv ev en förklaring i textfältet under Tryck OK. Under Historik knapp kan man återläsa det som Tidigare dokumenterat samt när förändringen har skett. OBS! Undantag gäller för ändring av befintlig information under sökord: Övr administrativ info Forskningspatient Övr medicinsk info. 23

Allmänt 1. Läsa journal 14

Allmänt 1. Läsa journal 14 Innehållsförteckning Allmänt 1 Beskrivning av funktioner...1 Starta programmet...2 Inloggning...2 Inloggning via smart-card...2 Inloggning via Windows autentisering...2 Hjälpfunktion...3 Allmänt om Melior

Läs mer

SIEview ersätter MIA för att läsa Region Skånes Melior journaler

SIEview ersätter MIA för att läsa Region Skånes Melior journaler SIEview är en webbapplikation som visar upp information från Melior-databaser i hela regionen. SIEview består av två delar SIEview-översikt och Patientjournal SIEview - patientöversikt nås via knappen

Läs mer

Korrespondens och intyg HighEdit

Korrespondens och intyg HighEdit Korrespondens och intyg HighEdit Läsa dokument Funktionen för att läsa och skriva mallbaserade brev och intyg finns under fliken Korr/Intyg. 1 Ta fram patientens journalmapp. 2 Välj fliken Korr/Intyg.

Läs mer

COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län

COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län Utformad av BAL och samverkansgruppen i Kalmar län Godkänd av Styrgruppen 2011-09-26 Reviderad 2014-10-20 Upplaga 2 COSMIC LINK Lathund för slutenvården i Kalmar län Ett Link-ärende öppnar du genom att

Läs mer

SIEview. Version 1.1. Användarmanual

SIEview. Version 1.1. Användarmanual SIEview Version 1.1 Användarmanual 2 (29) Innehållsförteckning 1 Generell introduktion SIEview... 3 1.1 Söknivåer... 4 1.2 Spärrad folder... 4 2 Patientöversikten... 5 2.1 Patientuppgifter... 6 2.2 Vårdkontakter...

Läs mer

Scanning. Läsa inscannat dokument

Scanning. Läsa inscannat dokument Scanning Läsa inscannat dokument Med hjälp av scanning lagras dokument i journalen. För att läsa dokument hämtas de upp via listrutorna till vänster i modulen Scanning. 1 Ta fram patientens journalmapp.

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

Begränsad behandling, vårdrutinavsteg Ställningstagande till

Begränsad behandling, vårdrutinavsteg Ställningstagande till Godkänt den: 2016-03-21 Ansvarig: Gäller för: Barbro Nordström Landstinget i Uppsala län Begränsad behandling, vårdrutinavsteg Ställningstagande till Rutinen gäller för patienter över 18 års ålder. Innehåll

Läs mer

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b www.meddix.se Innehållsförteckning 1 Inloggning...3 2 Huvudbild

Läs mer

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning 1 (5) RÅD Signering, bekräftelse, låsning 2 (5) Innehåll 1 Inledning...4 2 Signering...4 2.1 Undantag från signering...5 3 Bekräftelse...5 4 Låsning...5 3 (5) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum

Läs mer

Melior 218 Inloggningsbilden har ändrat utseende.

Melior 218 Inloggningsbilden har ändrat utseende. Nyheter Melior 218 Melior 218 Inloggningsbilden har ändrat utseende. Inloggning med lösenord fungerar som vanligt. Melior är förberett för inloggning med SITHS-kort Melior 218 Grund/Grund/Dok.modulen Ändrat

Läs mer

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus

SVP. Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus När? Var? SVP Hur? Varför? r? Riktlinjer för Samordnad vårdplanering i Hallands län vid in- och utskrivning från sjukhus Gäller fr o m: 2006-12-01 Ersätter: 2005-09-01 Blanketterna reviderade juni 2007

Läs mer

Journalmall för psykiatrikursen

Journalmall för psykiatrikursen Journalmall för psykiatrikursen Obligatoriska rubriker (enligt Melior) i kursiv stil. Dessa rubriker samt övriga som bör kommenteras vid varje samtal är markerade med *. Övriga rubriker används när så

Läs mer

Situation Cosmic Rutiner utanför Cosmic. Kommentar. Signerat läkemedel på fel patient. Ssk

Situation Cosmic Rutiner utanför Cosmic. Kommentar. Signerat läkemedel på fel patient. Ssk Dokumentnamn: emedelshantering i, MT-kliniken Utfärdande PE: Hjärt- och medicincentrum (HMC) Utfärdande enhet: MT-kliniken (Mag-tarmmedicinska kliniken) Framtagen av: (Namn, titel) Rikard Svernlöv, överläkare

Läs mer

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (10)

Författare Avd Telefon Datum Version Sid Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS (10) Helena Håkansson, Lotta Sjökvist FS 2017-03-03 1.0 1 (10) Link Slutenvård psykiatri Samordnad vårdplanering i Cosmic Link är det verktyg som ger möjlighet för slutenvård, primärvård, här ersatt med psykiatrisk

Läs mer

Regional riktlinje för överföring av vuxen patient mellan sjukhus

Regional riktlinje för överföring av vuxen patient mellan sjukhus Regional riktlinje för överföring av vuxen patient mellan sjukhus Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjen

Läs mer

Riktlinje över remissrutiner inom Region Östergötland

Riktlinje över remissrutiner inom Region Östergötland Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 2 2014-11-10 2015-11-10 Uppdaterat dokument Martin Magnusson, utvecklingsschef Bo Orlenius,vårddirektör, objektägare

Läs mer

Skånegemensamma rutiner för läkemedelsmodulen i PMO

Skånegemensamma rutiner för läkemedelsmodulen i PMO Skånegemensamma rutiner för läkemedelsmodulen i PMO 2017-02-13 PMO:s läkemedelsmodul ska användas för all dokumentation av ordination och administrering av läkemedel. Aktuell medicinering Ordination görs

Läs mer

Utskrifter från Melior

Utskrifter från Melior 2015-11-18 10844 1 (11) Sammanfattning Rutinen beskriver utskrifter från Meliors olika moduler; journal, korrespondens, läkemedel och lab. Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Förutsättningar... 1

Läs mer

Manual Att registrera utförd åtgärd. Förändringar i Vodok fr o m 17 maj stockholm.se

Manual Att registrera utförd åtgärd. Förändringar i Vodok fr o m 17 maj stockholm.se Att registrera utförd åtgärd Förändringar i Vodok fr o m 17 maj 2016 stockholm.se Sammanfattning I arbetet med att utveckla hälso- och sjukvårdsdokumentationen har vi i utvärderingen av dokumentationssystemet

Läs mer

Taligenkänning. - Anteckna direkt in i journalen med rösten. Anders Eidergard & Hanna Nilsson-Levin

Taligenkänning. - Anteckna direkt in i journalen med rösten. Anders Eidergard & Hanna Nilsson-Levin Taligenkänning - Anteckna direkt in i journalen med rösten Anders Eidergard & Hanna Nilsson-Levin Anders Eidergard Projektledare Lean-specialist anders.eidergard@lxi.se Hanna Nilsson-Levin Medicinsk Sekreterare

Läs mer

Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting

Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting Om Remisshantering inom Stockholms läns landsting Regelverket för remisshantering Definitionen av en remiss är, enligt SOSFs 2004:11, ett dokument angående en patient som innehåller en beställning av en

Läs mer

Dokumentation av inkommande journalhandlingar i pappersform

Dokumentation av inkommande journalhandlingar i pappersform Utfärdande enhet: Dokumentnamn: Sid nr: 1/5 pappersform på Universitetssjukhuset i pappersform Alla journalhandlingar som inkommer med post och/eller fax läggs av utsedd administratör med post- och telefonansvar,

Läs mer

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation RIKTLINJE

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen. RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation RIKTLINJE RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Jonsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 2014-05-09 Gäller

Läs mer

NYHETER, RÄTTNINGAR OCH FEL I COSMIC R8.0

NYHETER, RÄTTNINGAR OCH FEL I COSMIC R8.0 Sidan 1 NYHETER, RÄTTNINGAR OCH FEL I COSMIC R8.0 NYHETER Allmänt Hjälpfunktion Hjälp om COSMIC kan fortfarande nås med kortkommandot F1. Här kan man även hitta länk till LULs instruktionsfilmer. Uppdateringar

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer

LOK Nätverk för Sveriges Läkemedelskommittéer 1 Patientens samlade läkemedelslista ansvar och riktlinjer för hantering i öppen vård. -LOK:s rekommendationer om hur en samlad läkemedelslista bör hanteras- Detta dokument innehåller LOK:s (nätverket

Läs mer

Läsa journal. Inloggning (starta programmet)

Läsa journal. Inloggning (starta programmet) Läsa journal Inloggning (starta programmet) Om s.k. smartcard" används sker inloggning automatiskt när kortet sätts i kortläsaren och applikationen startas. I annat fall anger man själv sitt användarid

Läs mer

Ansvarig: FO Meddix i Halland Senast uppdaterad: Sida 1

Ansvarig: FO Meddix i Halland Senast uppdaterad: Sida 1 Ansvarig: FO Meddix i Halland Senast uppdaterad: 2012-11-16 Sida 1 Ändringsförteckning Version Datum Ändring Ändrat av 1.0 Annika Wallentin 1.1 2012-06-27 Uppdatering med aktuella skärmbilder 1.2 2012-11-16

Läs mer

Dikterare Version via Melior

Dikterare Version via Melior Dikterare Version 3.7.3 via Melior Logga in i Melior. Öppna journalen på den patient som du ska diktera på. Öppna MedSpeech via Externa program i menyraden, välj Nytt Diktat. MedSpeech startar och dikteringsfönstret

Läs mer

Riktlinjer vid remisshantering inom Primärvård ÖLL

Riktlinjer vid remisshantering inom Primärvård ÖLL Version nr Diarie nr År/löp nr 2 09OLL3397 Sidan 1 av 11 Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet Reviderat datum Riktlinjer vid remisshantering Primärvård 091201 Upprättad av (befattning,

Läs mer

Riktlinje över remissrutiner inom LiÖ

Riktlinje över remissrutiner inom LiÖ över remissrutiner inom LiÖ Inledning Med remiss avses handling om patient som utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar. Remiss omfattar således även remisser till olika laboratorium

Läs mer

Anvisning/förslag till grund för verksamhetsanpassade avbrottsrutiner för COSMIC primärvård Landstinget Uppsala Län

Anvisning/förslag till grund för verksamhetsanpassade avbrottsrutiner för COSMIC primärvård Landstinget Uppsala Län Anvisning/förslag till grund för verksamhetsanpassade avbrottsrutiner för COSMIC primärvård Landstinget Uppsala Län SYFTE 3 OMFATTNING 3 ANSVAR FÖR AVBROTTSRUTINER 3 LÄSKOPIA AV COSMIC 3 AVBROTTSSKÅP 4

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse

Rutin för läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse Rutin för läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse Syfte och omfattning Syftet är minskade läkemedelsrelaterade problem med mål att samtliga patienter ska få en väl avpassad läkemedelsbehandling. Alla

Läs mer

Dikterare PMO Version 3.3.4

Dikterare PMO Version 3.3.4 Dikterare PMO Version 3.3.4 Inloggning i MedSpeech via PMO Logga in i PMO med SITHS-kort och PIN-kod. Klicka OK. Sök fram patientens journal via knappen Öppna journal/sök patient. Fyll I personnummer,

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Flödesbeskrivning Meddix SVP. Öppen psykiatrisk tvångsvård. Öppen rättspsykiatrisk vård

Flödesbeskrivning Meddix SVP. Öppen psykiatrisk tvångsvård. Öppen rättspsykiatrisk vård Flödesbeskrivning Meddix SVP Öppen psykiatrisk tvångsvård och Öppen rättspsykiatrisk vård 2011-01-13 Ewa Lundström Sida 2/23 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Huvudsida...5 3 Administration...6 3.1

Läs mer

Trygg hemgång Halland 2014

Trygg hemgång Halland 2014 Trygg hemgång Halland 2014 Tillämpningsområde: Hallands sjukhus, Vårdval Halland, Kommunerna Halland Bakgrund och syfte Utskrivnings- och uppföljningskedjan Trygg hemgång i korthet Identifiering av patienter

Läs mer

COSMIC Messenger Lathund för kommun och landsting i Kalmar län

COSMIC Messenger Lathund för kommun och landsting i Kalmar län Utformad av arbetsgruppen för hemsjukvård Godkänd av Informationsöverföringsgruppen 2015-11-30 Revideras årligen eller vid behov Upplaga 1 COSMIC Messenger Lathund för kommun och landsting i Kalmar län

Läs mer

Effektivare vårdadministration Kvinnokliniken

Effektivare vårdadministration Kvinnokliniken Effektivare vårdadministration Kvinnokliniken Detta är vår verklighet Kvinnoklinikens vid CSK upptagningsområde inbegriper nordöstra Skåne. Uppdraget och verksamheten syftar till att befrämja en god hälsa

Läs mer

Manual för dokumentation av Enkel och Fördjupad läkemedelsgenomgång samt Läkemedelsberättelse i Cosmic

Manual för dokumentation av Enkel och Fördjupad läkemedelsgenomgång samt Läkemedelsberättelse i Cosmic Manual för dokumentation av Enkel och Fördjupad läkemedelsgenomgång samt Läkemedelsberättelse i Cosmic Dokumenthistorik Datum Ändring Handläggare 131021 Tillägg filter och nytt rubriksökord. Emma Halme

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Hemsjukvård... 2 Inskrivning hemsjukvård patient som vistas på sjukhus... 3 Inskrivning hemsjukvård patient

Läs mer

1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering

1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering 1. SAMORDNAD VÅRDPLANERING SVPL-IT påverkar inte regelverket för Samordnad Vårdplanering 2. SVPL-IT Inloggning Öppna och logga in på din dator som vanligt. Stoppa in ditt SITHS - kort i kortläsaren Gå

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Riktlinje för dokumentation i patientjournalen Riktlinjer för hälso- och sjukvård Riktlinje för dokumentation i patientjournalen RIKTLINJER 1 Riktlinje för dokumentation i patientjournalen Ersätter Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation i

Läs mer

Manual - Administration

Manual - Administration Manual - Administration Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1

Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Funktionsbeskrivning 2015-07-10 Version 3.1 1 Vad är WebCare WebCare är ett IT-stöd för informationsöverföring och samordnad vårdplanering mellan slutenvård, kommun och primärvård inom Stockholms län.

Läs mer

10. SCANNING/INFOGA DOKUMENT ANVÄNDARHANDBOK HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSJOURNAL I PROCAPITA+

10. SCANNING/INFOGA DOKUMENT ANVÄNDARHANDBOK HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSJOURNAL I PROCAPITA+ 10. SCANNING/INFOGA DOKUMENT ANVÄNDARHANDBOK HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSJOURNAL I PROCAPITA+ 1 Innehåll Inledning.. sida 3 Regler Scanning/Arkivera i pappersjournal. sida 4 Regelverk för benämning av dokument

Läs mer

Rubrik Gäller för Gäller fr.o.m. Allmänna patientuppgifter, manual Region Skåne

Rubrik Gäller för Gäller fr.o.m. Allmänna patientuppgifter, manual Region Skåne Rubrik Gäller för Gäller fr.o.m. Allmänna patientuppgifter, manual Region Skåne 2016-04-05 Utfärdad av Fastställd av Version. Förvaltningsgrupp Melior Styrgrupp journaldokumentation 1 SUS, Sund, Kryh och

Läs mer

Dikterare Melior Version 3.3.4

Dikterare Melior Version 3.3.4 Dikterare Melior Version 3.3.4 Logga in i Melior. Öppna journalen på den patient som du ska diktera på. Öppna MedSpeech via Externa program i menyraden, välj Nytt Diktat, v g se ovan. MedSpeech startar

Läs mer

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26

Lathund för Kommun. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg Version 2 2012-02-26 KLARA SVPL Lathund för Kommun sid Bakgrund och beskrivning Inkomna meddelanden d Kvittera meddelande 5 Administrativt meddelande 6 Inkomna meddelanden Felsänt meddelande 7 Byt medverkande part 8 Lägga

Läs mer

Policydokument - TakeCare Diarienummer: Dokumentnamn: Journalmallsnamn rev

Policydokument - TakeCare Diarienummer: Dokumentnamn: Journalmallsnamn rev POLICYDOKUMENT 1(6) Godkänd datum: Reviderad: 2005-07-20 Godkänd av: Andrea Widén,Chefläkare Gemensam struktur på journalmallsnamn Bakgrund till Policyn: Likadant uppbyggda journalmallar på alla enheter

Läs mer

Rutin för remisshantering God klinisk praxis

Rutin för remisshantering God klinisk praxis Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Rutin Landstinget i Värmland 2.0 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Stabschef Hälso- och sjukvårdsstaben Hälso- och sjukvårdschef

Läs mer

Manual för Psykiatri mott, ssk, skötare

Manual för Psykiatri mott, ssk, skötare Manual för Psykiatri mott, ssk, skötare Mallen är avsedd för sjuksköterskor och skötare, i första hand psykiatrisk öppenvård inom BUP, VUP och RP. Vid nybesök används mallen Psykiatri mott, nybesök! Grundmall

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för digital journalinformation

Bevarande- och gallringsplan för digital journalinformation Sidan 1 av 6 Landstingsarkivet Föreskrift nr. 13 LA 2015-0109 Version 2 evarande- och gallringsplan för digital journalinformation Omfattning och avgränsning Detta är en bevarande- och gallringsplan för

Läs mer

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago.

Lumbago - Förord. Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Lumbago - Förord Välkommen till Journalprogrammet Lumbago. Vår förhoppning är att du ska få mer tid över för dina patienter och att du ska ha nytta av alla de effektiva funktioner som Lumbago erbjuder.

Läs mer

ALTERNATIV VID VAL/START AV FUNKTIONER I MELIOR

ALTERNATIV VID VAL/START AV FUNKTIONER I MELIOR ALTERNATIV VID VAL/START AV FUNKTIONER I MELIOR Generellt i programmet fungerar Windows-standard när det gäller att bläddra, öppna och stänga fönster ALT + understruken bokstav trycka TAB tills dess önskad

Läs mer

PMO-guide primärvården

PMO-guide primärvården Vaccination Registreringar på andra enheter visas när du klickar på. Detta måste göras varje gång du öppnar journalen. För mer information se guiden Huset. Registrera vaccination i Svevac Enligt ackrediteringsvillkoren

Läs mer

Nyheter Melior 218sp1

Nyheter Melior 218sp1 Nyheter Melior 218sp1 Planerat datum för uppgradering: Nyheter Melior Läkemedel Förändrat gränssnitt i sätt in dialogen Rimlighetskontroll < 18 år Läkemedelsetiketter Ta bort hel ordinationsmall Nytt fält

Läs mer

Frågor och svar angående Pascal- nytt verktyg för dosordination

Frågor och svar angående Pascal- nytt verktyg för dosordination Frågor och svar angående Pascal- nytt verktyg för dosordination Nedan kan du ta del av svaren på många av de frågor som ställts under utbildningen avseende användandet av Pascal. Dokumentet uppdateras

Läs mer

Dikterare Version via PMO

Dikterare Version via PMO Dikterare Version 3.7.3 via PMO Logga in i PMO. Sök fram patientens journal via knappen Öppna journal/sök patient. För att diktera på patienten klicka på Innehåll i menyraden, välj sedan Integrerade program

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG Kvalitetssäkra patientjournalen Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om

Läs mer

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Manual Smittskydd Värmland 5 6. Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m.

Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Manual Smittskydd Värmland 5 6. Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Manual 5 6 Svevac Lathund Innehåll Kontakt... 1 Logga in... 2 Byte av lösenord... 2 SÖK-funktion... 2 Ny person... 3 Regler vid uppdatering vid person-, samordnings- och reservnummer... 3 Samtycke... 3

Läs mer

Öppna textdelen av journalen via knappen Journal/Daganteckning.

Öppna textdelen av journalen via knappen Journal/Daganteckning. Journaltext Öppna textdelen av journalen via knappen Journal/. All journaltext från graviditet, förlossning och eftervård samlas här i kronologisk ordning. Här finns också funktioner för att producera

Läs mer

Lärandemål: NEURO-STROKE-enheten, våningsplan 4 Under placeringen ska varje student följa handläggning av en patient och aktivt medverka i vården.

Lärandemål: NEURO-STROKE-enheten, våningsplan 4 Under placeringen ska varje student följa handläggning av en patient och aktivt medverka i vården. AVDELNING NEUROLOGI Lärandemål: Studenten ska kunna: - Sammanfatta och presentera den neurologiskt sjuke patient för vårdlaget på rond. - Under handledning diktera remiss och daganteckning, epikris och

Läs mer

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014 Manual för BPSD-registret Version 7 / juni 2014 Logga in Logga in till registret överst till höger på hemsidan. (Observera att du hittar testdatabasen längre ner på hemsidan) Fyll i ditt personliga användarnamn

Läs mer

SVEA Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt

SVEA Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt FÖRSTÄRKT MOTTAGANDE Arbetssätt för att säkerställa adekvat informationsöverföring och uppföljning i primärvården efter ett slutenvårdstillfälle SVEA Sammanhållen vård genom enhetliga arbetssätt www.vardgivarguiden.se/sammanhallenvard

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen

Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen - Beskrivning av modellen

Läs mer

Dokumentera i journal

Dokumentera i journal Dokumentera i journal Skriva anteckning Alla behöriga vårdgivare kan dokumentera. Informationen är knuten till patienten och varje kategori dokumenterar fakta i "sin del" av journalen. Sökord och anteckningar

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Lathund för BHV i PMO. version 1.2

Lathund för BHV i PMO. version 1.2 Lathund för BHV i PMO version 1.2 Innehåll Logga in... 3 Mitt arbete... 3 Öppna journal... 4 Sök barn... 4 Registrera ett barn... 5 Sök efter barn som redan är registrerade i PMO... 5 Välj journaltyp...

Läs mer

SOSFS 2000:1 (M) 3 kap. 7. Följande ordinationstyper finns: Ordinationstyper

SOSFS 2000:1 (M) 3 kap. 7. Följande ordinationstyper finns: Ordinationstyper 9 10 2.ORDINATION Socialstyrelsen har i sin tillsynsverksamhet i ett flertal sammanhang kunnat konstatera, att det vid tillämpningen av reglerna för ordination och övrig läkemedelshantering förekommit

Läs mer

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior

Sekreterare och Plussekreterare Version via Melior Sekreterare och Plussekreterare Version 3.7.3 via Melior Logga in i Melior. Öppna MedSpeech via Externa program i menyraden, välj Utskrift diktatlista, v.g. se nedan. MedSpeech startar och du får upp en

Läs mer

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för sjuksköterska i. slutenvården

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för sjuksköterska i. slutenvården SVPL-IT Region Skåne Övningsmaterial för sjuksköterska i slutenvården Eva Alfredsson Marcus Johansson 2011-08-18 Version 1.4 SV ssk 1(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Inledning, Förutsättningar, Anvisningar...2

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor

Lathund. Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster. Rollen rektor Information 2014-12-03 1 (14) Lathund Skolverkets behörighetssystem för e-tjänster Rollen rektor Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

informationsöverföring Fastställd av Fastställd datum Omprövas Ansvarig för omprövning

informationsöverföring Fastställd av Fastställd datum Omprövas Ansvarig för omprövning Användarmanual Utarbetad för förvaltning Utgåva Giltig fr.o.m. Ersätter Diarienummer Vård och omsorg 1 2014-03-17 Ämne/område Ansvarig för framtagande Granskad av Kommunikation och MAS/MAR/SAS informationsöverföring

Läs mer

God remisshantering. för läkare och patient. Åsa Wramdemark ST-läkare. Primärvården Södra Bohuslän. FoU-arbete 2010

God remisshantering. för läkare och patient. Åsa Wramdemark ST-läkare. Primärvården Södra Bohuslän. FoU-arbete 2010 God remisshantering för läkare och patient ST-läkare Primärvården Södra Bohuslän FoU-arbete 2010 Handledare: Mille Milacovic, Mölnlycke VC God remisshantering för läkare och patient Inledning En patient

Läs mer

Anvisning för e-tjänsten Journal via nätet

Anvisning för e-tjänsten Journal via nätet 1 (8) Anvisning för e-tjänsten Journalen Version 1.5 Beslutande: Ansvarig: Handläggare: Chefläkare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Chefläkare, vårdgivare Birgitta Cornelius, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Äldrevågen en rutin med flyt. Rutin för inläggning direkt på akutgeriatrisk vårdplats.

Äldrevågen en rutin med flyt. Rutin för inläggning direkt på akutgeriatrisk vårdplats. 2014-12-02 4 1(7) Äldrevågen en rutin med flyt. Rutin för inläggning direkt på akutgeriatrisk vårdplats. Definition direktinläggning Inläggning på akutgeriatrisk vårdplats av multisjuk äldre patient i

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster 1 (20) Lathund Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster Sida 1/20 2 (20) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Inloggning... 4 2.1 Logga in...

Läs mer

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000

Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund. Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Manual KundRad Webb Datum: 2009-04-14 Skapad av: Catharina Wramfors BFC Tekniksektionen Lund Vid problem med KundRad kontakta RSIT tel: 077-67 30 000 Innehåll: Inloggning och Ansökan om access. (användarkonto)

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Personec Inköp och Faktura

Personec Inköp och Faktura 2007-05-03 1 (12) Personec Inköp och Faktura Handbok för: Mottagnings- och beslutsattestanter 2007-05-03 2 (12) Innehållsförteckning Meddelande via e-post (Groupwise) Sidan 3 Inloggning Sidan 3 Brevlådan

Läs mer

Versionsnyheter PMO 6.1 Release

Versionsnyheter PMO 6.1 Release Versionsnyheter PMO 6.1 Release 2015-09-04 Förändring sker i följande moduler 1 Anteckning 2 Att göra 3 Checklista 4 Internpost 5 Lab 6 Löpande journal 7 Patientdata 8 Signera 9 Tidbok 10 Vaccination 11

Läs mer

Introduktion - Svevac

Introduktion - Svevac Introduktion - Svevac Inloggning Det finns två olika versioner av Svevac. Den ena är den skarpa versionen (här kallad Svevac) där alla vaccinationsenheter anslutna till Svevac registrerar, och den andra

Läs mer

Mallen är avsedd att användas av psykolog inom VUP, BUP och RP. Används då mallarna Psykolog utredn eller Psykoterapi inte uppfattas som relevanta.

Mallen är avsedd att användas av psykolog inom VUP, BUP och RP. Används då mallarna Psykolog utredn eller Psykoterapi inte uppfattas som relevanta. Manual för Psykiatri, psykolog Mallen är avsedd att användas av psykolog inom VUP, BUP och RP. Används då mallarna Psykolog utredn eller Psykoterapi inte uppfattas som relevanta. Grundmall Psykiatri, psykolog

Läs mer

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för utbildare. i öppenvården

SVPL-IT. Region Skåne. Övningsmaterial. för utbildare. i öppenvården SVPL-IT Region Skåne Övningsmaterial för utbildare i öppenvården Eva Alfredsson Marcus Johansson 2011-08-17 Version 1.2 Utb ÖV 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Övningsuppgift 1 Samordnad vårdplanering...3

Läs mer

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring SOCIALFÖRVALTNINGEN RIKTLINJE Annika Nilsson, annika.nilsson@kil.se 2016-06-28 Beslutad av SN 84 2016-08-31 Sammanhållen journalföring Via nationella e-tjänster, t.ex. NPÖ, Pascal eller Svevac Gäller för

Läs mer

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN INSTRUKTION Sid: 1 (16) GENOMFÖRANDEWEBB -16 Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 1 2014-11-25 Chef utföraravdelningen Instruktion Genomförandewebb Godkänd

Läs mer

Riskanalyser. Införandet och användandet av Läkemedelsmodulen I Melior

Riskanalyser. Införandet och användandet av Läkemedelsmodulen I Melior 090130 er Införandet och användandet av Läkemedelsmodulen I Melior 1 Uppdragsgivare Chefläkarna Ingrid Mattiasson och Peter Jerntorp. 1.1 Projekttid 080815-081231 1.2 Återföringsdatum 081217 2 Uppdrag

Läs mer

Koncernkontoret Förnyelsekontoret/PMO

Koncernkontoret Förnyelsekontoret/PMO Koncernkontoret Förnyelsekontoret/PMO Författare: Ylva Ljunggren 0707-937055 Ylva.ljunggren@se.fujitsu.com Datum: 2012-03-06 Dnr: Version: Arbetsmaterial Inför BP3 Projektägare: Karin Christensson Projektbeställare:

Läs mer

Regelverk för skanning av patientinformation i PMO

Regelverk för skanning av patientinformation i PMO Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Dokumentslag: Styrande Datum: 2017-05-10 Dokumenttyp: Instruktion Version:1.2 Regelverk för skanning av patientinformation i PMO INOM

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin

Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Hälso- och sjukvårdsinsats hos patient i ordinärt boende - rutin Bakgrund Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för alla patienter som bor permanent i särskilda boendeformer eller vistas tillfälligt

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post:

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post: UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare Procapita VoO Användarnamn. Support Telefon: 248450 E-post: dsoit-support@nykoping.se 1 Mina sidor... 3 Kom ihåg... 4 Nya Meddelanden... 5 Läsa, skriva och skicka meddelanden...

Läs mer

Förbered/Registrera ny dospatient

Förbered/Registrera ny dospatient Förbered/Registrera ny dospatient Hämta ny dospatient för att förbereda Användare utan personlig förskrivarkod (t.ex. sjuksköterska, sekreterare, AT-läkare) kan förbereda uppgifter inför registrering av

Läs mer