REGLER OCH RUTINER i den nya gemensamma Meliorjournalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGLER OCH RUTINER i den nya gemensamma Meliorjournalen"

Transkript

1 REGLER OCH RUTINER i den nya gemensamma Meliorjournalen Uppdaterad (En del regler och rutiner har ändrats efter projekttiden. Se Meliors hemsida för länk till gällande sjukhusövergripande rutiner) Meliors hemsida Införande av läkemedelsmodulen i slutenvård

2 BEHÖRIGHET TILL DEN NYA DATABASEN (MAJOURNAL) 4 ROLLER (FENIX) UMAS JOURNAL 4 BEHÖRIGHET TILL QLIKVIEWAPPLIKATIONEN KOPPLAD TILL NY DATABAS 5 VÅRDTILLFÄLLESREGISTRERING 5 VÅRDTILLFÄLLE ÖPPENVÅRD: 5 VÅRDTILLFÄLLE SLUTENVÅRD: 5 TVÅNGSVÅRD ENLIGT LPT/LRV INOM SOMATIKEN 6 ÅTERLÄSNING, EXEMPEL 6 NAMNSTANDARD 7 MALLAR 7 PRINCIP FÖR SPECIALMALLAR 7 MALLAR 7 SJUKHUSGEMENSAMMA MALLAR OCH SÖKORD 7 PATIENTFAKTA 7 LÄKEMEDELSÖVERKÄNSLIGHET / VMI / VAI / 0-HLR 8 VÅRDRELATERAD INFEKTION 8 LIVSSTILSINDIKATORER 9 AKTUELLA ORDINATIONER, LÄKEMEDELSKNAPP PÅ JOURNALMAPP 10 LÄKEMEDELSORDINATION OLIKA BEGREPP 10 KVALITETSINDIKATORER 11 MÄTVÄRDEN 11 STRECKKODSETIKETTER MED TILL OP 11 OP-BERÄTTELSE 11 KONSULT 11 INTERNREMISSEN 12 2

3 LAB: 13 RÖNTGEN 14 AKTIVITET 14 MELIORHANTERING 14 KORRESPONDENS/INTYG (SE BIL 4) 15 SCANNING (SE BIL 5) 15 EXTERNA PROGRAM 15 DIGITAL DIKTERING GEMENSAM GRUND FÖR PRIORITERING AV DIKTAT 16 LOGGNINGSRUTIN 16 PAL PATIENTANSVARIG LÄKARE 16 AKUTKLINIKEN 17 VÄRDAVDELNING 17 HEMKLINIK 17 MELIORSUPPORT 18 BILAGOR 19 BIL 1 MALL FÖR BEDÖMNING AV SPECIALMALL 20 BIL 2 VARNINGS-, OBSERVANDA- OCH LÄKEMEDELSREGISTRERINGAR INOM REGION SKÅNE 21 BIL 3 SKAPA PINKOD TILL E-RECEPT 26 BIL 4 KORRESPONDENS OCH INTYG 30 BIL 5 SCANNING AKTIVITETER 33 BIL 6 VARNINGSMÄRKNING LÄKEMEDELSÖVERKÄNSLIGHET I MELIOR. 35 3

4 Behörighet till den nya databasen (MAJOURNAL) Enligt beslut i styrgruppen för Fenix , skall behörigheterna i den gemensamma databasen se ut enligt nedan: Befogenhet att läsa journalinformation bygger alltid på att det finns en vårdrelation till patienten. Åtkomsten till journalinformation i den gemensamma Meliordatabasen, sker via inloggning i olika roller. Det beslöts att information från Psykiatrin och Infektionsklinikens HIV mottagning kommer att skyddas med separata rollinloggningar. Det kommer även att finnas en roll som benämns Urakut. Rollen Urakut innebär omedelbar tillgång till all journalinformation. För den gemensamma databasen kommer alla läkare att möjliggöras tillgång till all journalinformation i Melior via rollerna. Rollen Urakut tilldelas endast läkare och används när patientens tillstånd inte medger den tidsfördröjning det innebär att logga in och ut ur de olika rollerna Övrig personal kommer att tilldelas en eller flera roller efter behov. Behovet avgörs av verksamhetschefen på den klinik där personalen är anställd. Roller (Fenix) UMAS Journal Roll Rättighet Förvald roll Allmän Inf och Allmän Tillgång till icke sekretessbelagda avdelningar. Tillgång till icke sekretessbelagda avdelningar. Tillgång till sekretessbelagda vårdtillfällen på Inf klin. Personal som inte har utökad rättighet Anställda inom Infklin. Övriga enligt verksamhetschefs beslut. Psyk och Allmän CSH och Allmän Urakut Tillgång till icke sekretessbelagda avdelningar. Tillgång till sekretessbelagda avdelningar inom Psyk klin. Tillgång till icke sekretessbelagda avdelningar. Tillgång till sekretessbelagda avdelningar inom Centrum för sexuell hälsa kliniken. Tillgång till samtliga avdelningar i databasen. Tilldelas endast läkare Anställda inom psykiatrin. Övriga enligt verksamhetschefs beslut. Anställda inom Centrum för sexuell hälsa. Övriga enligt verksamhetschefs beslut. (Aktiveras när verksamheten har Melior) Ingen 4

5 Kommentar Läkarkandidater o övriga studerande Roll: Allmän Anmälan till MeliorUMAS, efter verksamhetschefs godkännande, om annan roll behövs. Studerande som vikarierar som Läkare Samma rättighet som Läkare Arkivpersonal centralarkiv. Tilldelas Allmän roll för att scanna. Kan inte scanna på sekretessbelagd avd. Uppföljning av vilken journalinformation anställda vid UMAS/Lasarettet Trelleborg tagit del av, sker enligt den loggningsrutin som är beskriven separat. Behörighet till QlikViewapplikationen kopplad till ny databas Eftersom arbetet inom UMAS/Lasarettet Trelleborg i hög grad utförs över klinikgränserna, finns ett behov av tillgång till data utanför den egna kliniken för verksamhetsuppföljning. Enligt beslut i styrgruppen för Fenix, gäller att verksamhetschef beslutar vem som skall ha behörighet till QlikView. QlikView kommer framöver inte att delas upp i behörighetsområden efter klinikindelning. Vårdtillfällesregistrering Styrgruppen beslutade följande regel för registrering av Vårdtillfälle i Melior: Vårdtillfälle öppenvård: Ett vårdtillfälle per mottagning och kalenderår skall registreras i Melior. Fördelen med ett vårdtillfälle per år är att man får en sammanhängande journalinformation för hela året Vårdtillfälle slutenvård: OBS! Fr om gäller inte denna rutin. Se i stället sjukhusövergripande rutin för vårdtillfälleshantering Den nya rutinen finns här (För inneliggande patient som byter klinik, avslutar avlämnande klinik vårdtillfället och mottagande klinik öppnar ett nytt vårdtillfälle. 5

6 Inga undantag skall göras gällande Akutkliniken och IVA. Fördelen med detta sätt att registrera är att det via journalmappen går att utläsa var patienten haft slutenvårdstillfällen. Epikris Vid styrgruppsmöte beslutades att funktionen automatgenererad epikris behålls. I de fall en epikris inte skall skrivas, exempelvis då patientens vårdtillfälle inte är slut i egentlig mening, tas epikrisen bort från skrivkorgen.) Tvångsvård enligt LPT/LRV inom somatiken På nedanstående länk hittas information om hur man dokumenterar patienter som tvångsvårdas i Melior och PASIS. vångsvårdas.pdf Återläsning, exempel Listruta Vad visas Vilka pers kat Basant Patientfakta, Inskrivningar, Epikriser/slutanteckningar, Sammanfattning Ssk, Op-berättelser VMI och VAI. Dagant Öppenvård/ Kontakter Övrigt Daganteckning slutenvård för läkare och ssk. Övriga pers kat dagant både för sluten- och öppenvård Visar öppenvårdskontakter Läkare och Ssk. För övriga pers kat visas kontakter för både öppenvård och slutenvård Visar de anteckningar som är gemensamma för samtliga pers kat, t e x Telefonant. Andra exempel: Undersökningar, Konsulter, Konferenser, Standardvårdplaner, Checklista social planering m.m. Gemensam för samtliga pers kat. Anteckningar visas direkt hos samtliga pers kat Varje pers kat har sin egen listruta. Gemensam för Läk och Ssk Dessa anteckningar visas direkt hos Läk och Ssk. Övriga pers kat har egen listruta Kontakter Varje pers kat har sin egen listruta 6

7 Namnstandard För att underlätta återläsning har de olika anteckningstyperna grupperats, t e x börjar samtliga mottagningsanteckning med Mott och alla konferenser med Konf osv. Detta gör att det är lättare att hitta de olika anteckningarna i Filterfunktionen samt vid val av anteckning under Ny anteckning. Förteckning över avdelningsnamn med förklaring till förkortningarna kommer att finnas under länkar i Melior. Här kan Du läsa förteckningen av de Nya Avdelningsnamnen Mallar Princip för specialmallar Enligt beslut av styrgruppen för projekt Fenix, , gäller att specialmallar får användas, men antalet skall minimeras. Vid behov av specialmall, fyller kliniken i den mall för bedömningsgrund, som tagits fram under projekttiden (bilaga 1). Mallar Grundmall/Arbetsmall En grundmall består av ett antal termer. Av grundmallen kan konstrueras en eller flera arbetsmallar. Exempel: Inskrivningsmallen ser olika ut för olika kliniker men termerna är hämtade från samma grundmall. Mallar kan vara sjukhusgemensamma, klinikgemensamma eller gemensamma för personalkategori. Kommentarer till Anteckningstyper/mallar: Huvud och underaktivitet Huvud och underaktiviteter innebär att Huvudaktiviteten håller ihop en eller fler underaktiviteter, som t e x Röntgenremissen. Exempel på andra huvudaktiviteter är Inskrivning där läkarens och sjuksköterskans inskrivning visas tillsammans oberoende av när den skapats. Ett annat exempel är In- och utfarter. Modellen återkommer i ett par olika anteckningstyper. Sjukhusgemensamma mallar och sökord Patientfakta Patientfakta innehåller uppgifter om patienten såsom hemsituation, uppgifter om närstående etc. Patientfakta läses via översikt och används av alla personalkategorier. Om faktan inte 7

8 överensstämmer tas ny anteckning upp och komplettering/ändring sker. Mellan vårdtillfällen kopieras det senast skrivna på de termer som finns i patientfakta. Under pågående slutenvårdstillfälle kan ändringar göras i en och samma patientfakta. Läkemedelsöverkänslighet / VMI / VAI / 0-HLR Regiongemensamt sätt att dokumentera: = Viktig medicinsk information / 0-HLR = Viktig administrativ information = Läkemedelsöverkänslighet Se rutindokument (bil 2) Dokumentation om ställningstagande/beslut om vårdbegränsning/ej HLR (Hjärt-lungräddning) Rutindokument angående Vårdbegränsning Vårdrelaterad infektion För att underlätta uppföljningen av sjukhusrelaterade infektioner, har chefsläkarna inom Region Skåne beslutat att sjukhusrelaterade infektioner skall registreras i epikrisen/slutanteckning enligt följande sökord: Vårdrelaterad infektion mim Nej OBL Val öppnar upp fler sökord Typ av infektion Enval CVK-infektion Gastroenterit Pneumoni Sepsis Sårinfektion UVI Annat OBL Medfört förlängd vårdtid Enval Nej OBL 8

9 Livsstilsindikatorer Styrgruppen för projekt Fenix har beslutat att registrering av livsstilsindikatorer skall ske i Patientfakta, vilket innebär att uppgiften kopieras och vid behov kan uppdateras i samband med inskrivning. Registreringen kan göras av både läkare och sjuksköterskor. Uppdatering skall göras minst en gång per år, i samband med patientbesök Tobak Alkohol Röker Slutat röka >1 månad Aldrig rökt Ej angivet Inget riskbruk > 9 standard glas/v kvinnor > 14 standard glas/v män Ej angivet Kommentar: Termerna i högra kolumnen ger möjlighet att ytterligare specificera om så önskas. Kommentar: Förklaring till standardglas skall falla ut när dessa termer väljs < 10 cig/dag > 10 cig/dag Exponerad för tobaksrök Ej exponerad för tobaksrök Exponerad rök 0-4v ålder Exponerad rök 8mån ålder Exponerad rök >8mån ålder Snusar (ny ruta) Slutat snusa >1 månad (Ett standardglas = 4cl sprit Eller 8cl starkvin Eller 15cl vin Eller 33cl starköl Eller 50cl folköl) Fysisk aktivitet, 1 2 ggr/v, 3 5 ggr/v, > 5 ggr/v Nej Ej angivet Kommentar: Förklaring faller ut (Fysisk aktivitet motsvarande 30 min rask promenad) 9

10 Aktuella ordinationer, Läkemedelsknapp på journalmapp OBS! Den elektroniska läkemedelsmodulen införs under hösten Då tillkommer knappen Läkemedel på journalmappen. I samband med starten av den nya databasen kommer Läkemedelsknappen på journalmappen att försvinna. Knappen är avsedd att användas för inneliggande patienter. Förskrivaren ska använda sig av knappen när han/hon ska skriva e-recept. När förskrivaren öppnar Aktuella ordinationer kommer läkemedelslistan att vara tom, inga läkemedel förs över från de gamla databaserna. När förskrivaren ska skicka sitt första erecept från den nya databasen måste han/hon lägga upp sig som användare i e-recept. Nedan en länk till en film som visar hur man lägger upp sig som användare i e-recept. Hur man skapar pinkod i erecept Se annars bilaga 3 Läkemedelsordination olika begrepp Enligt beslut i vårdrådet , skall nedanstående begrepp användas för dokumentation av patientens läkemedel i inskrivningsanteckning, mottagningsanteckning och i epikris. Sökord Mallar Beskrivning av sökordet Aktuell medicinering Inskrivning De läkemedel Mottagning patienter har vid Läkemedelsordination Inskrivning Mottagning Epikris Läkemedelsberättelse Epikris Recept Åtgärd inskrivning/besök. De läkemedel som ordineras vid intagning/mottagning och utskrivning Beskriver förändringar under vårdtillfället och är avsedd att vara till hjälp för uppföljande läkare. Kommentar Ska endast finnas i grundmall som reservrutin om e- recept inte fungerar. Innehåller annan ordination än läkemedelsordination 10

11 Kvalitetsindikatorer Sjukhusövergripande modell är framtagen för registrering av dessa indikatorer: Fallrisk vårdplan Tryckskada/sår vårdplan Undernäring vårdplan (termerna längd, vikt, BMI och energibehov ligger i alla Inskrivning Sskmallar) Bedömning av ovanstående indikatorer görs i inskrivningsanteckningen för sjuksköterskor. Åtgärder förs därefter i särskild anteckning. Mätvärden Mätvärden hittar man i menyraden under Läkemedel/Mätvärden. Använder man ex. termen vikt i en mall i journalen så uppdateras mätvärdeslistan automatiskt. Det man skriver i fritextfältet visas i kolumnen kommentar. Längd och vikttermerna länkas också ut till Aktuella ordinationer. I aktuella ordinationer räknas BMI och kroppsyta ut automatiskt. Det går att skriva in mätvärden direkt i listan. Det går att filtrera ex om man vill titta på alla värden för BMI så kan man få dessa listade för sig själv. Streckkodsetiketter med till op Enligt beslut i vårdrådet , skall det för patienter som skall opereras medfölja ett ark med streckkodsetiketter till op. Etiketterna används bland annat för scanning till C-bågen vid röntgen på op. OP-berättelse Enligt beslut i vårdrådet, , skall operationsberättelsen föras i Melior förutom för Ortopedspecialiteten, där operationsberättelsen tillsvidare skall föras i OrtReg Konsult Konsultläkare journalföring slutenvård Enligt beslut i vårdrådet och i styrgruppen gäller följande rutin för journalföring av konsultanteckning: Dokumentationen från konsultbesök på inneliggande patient, skall föras under det pågående Meliorvårdtillfället. 11

12 Vid konsultbesök som medför en mer omfattande dokumentation kan konsultläkare välja att diktera en begränsad del av konsultanteckningen, innehållande sammanfattning, bedömning och åtgärd, i den remitterande klinikens vårdtillfälle. Den mer omfattande dokumentationen kan då föras i ett öppenvårdstillfälle på konsulterande klinik Remisshantering konsult Remittenten skriver konsultremiss i Melior. Pappersutskrift skickas till mottagande klinik. Mottagaren scannar in remissen efter remissbedömning alternativt skriver i anteckning Remissbedömning. Mottagaren av remissen använder papperskopian som arbetsmaterial. Remissen besvaras i en anteckning. Denna skrivs ut och skickas tillbaka till remittenten tillsammans med remissen. Därefter scannas remiss och svar in på det vårdtillfälle där remissen skrevs. Detta för att underlätta återläsningen. Internremissen Enligt beslut i styrgruppen får de kliniker som i de gamla databaserna använde sig av internremissen i Melior, fortsätta att använda den inom sin klinik. Eftersom funktionen i Melior inte är ett fullgott remisshanteringsverktyg, kommer internremissen inte att breddinföras i den nya databasen. Internremissen får aldrig skickas direkt till en användare utan skall skickas till respektive kliniks inkorg De som använder internremissen är: Öronkliniken Nedanstående remisser används inom Öronkliniken Allergi standard Foniatri Rhino standard Balans Sömn Tryckkammare Specialmätning Pol op anmälan Medicinen (Gastro, Hema, Inf, Kard, Koag, Lung, Med och Reuma) Nedanstående remisser används inom Medicinen Gastro konsult Hema konsult Inf konsult Kard konsult Koag konsult Lung konsult Med konsult Reuma konsult Kärlklin Nedanstående remisser används inom Kärlklin Kärl lab Avd 10 12

13 Neuropsyk Nedanstående remisser används inom Neuropsyk Arbetsterapeut konsult Psykolog konsult Sjukgymnast konsult Team konsult Psykiatrin Nedanstående remisser används inom Psykiatrin Allmänpsyk konsult BCM konsult Psykosklin konsult Psyk Tbg konsult RPK konsult Lab: Knappen Labord försvinner från journalmappen. När Avdelningsbundna analyser alternativt Externa analyser skrivs in så använd knappen Nytt på lablistan för detta. Lablistor Lablistorna är gemensamma i den nya databasen. Utöver de gemensamma lablistorna har varje klinik erbjudits att ha en egen lablista. Flikarna Avd och Ext definieras klinikvis. För att användaren skall veta vad som återfinns i lablistan och för att antalet lablistor skall minimeras, skall lablistan endast användas för laboratorieanalyser, enligt beslut i styrgruppen Labsvar från USiL Labsvar från USiL skall återfinnas på Meliors restlista enligt beslut i vårdrådet Signeringskorgar för labsvar Labsvar som ej signerats kommer enligt beslut i vårdrådet , att lyftas ut ur signeringskorgen efter tolv veckor. Labsvaren kan därefter signeras via patientens journal alternativt via listan inkomna labsvar. Tillgång till historiska labsvar: 13

14 För att läsa labsvar äldre än måste man gå via domänknappen för att läsa dessa i gammal databas. Labsvar från och med och fram till driftstart kommer att överföras till den nya databasen och återfinns på en avd som heter LAB. Vårdtillfället har ett datum som motsvarar datum på äldsta labsvaret för aktuell patient. Dessa svar kommer att vara signerade av fiktiv läkare benämnd Labhistorik. EDI korg Dessa kommer att finnas liksom tidigare med samma funktion och med samma indelning som tidigare. En del kommer dock att namnas om eftersom dessa annars inte stämmer med de nya avdelningsnamnen. Röntgen Se ny sjukhusövergripande rutin ang läkemedelsinformation mellan rtg och avdelningar Generella rutiner. Aktivitet Akut Externa undersökningar Icke akut Patient uteblir Remisser Reservrutin Samordning Svar Meliorhantering Skriv och sänd remiss. Kontakta akutröntgen för att få en tid när remiss kommit fram (status 5 i Melior). Skrives och skickas sedan manuellt. Svaren får sedan scannas in under Röntgen scan Patienten kallas från avdelning/hemmet av röntgenavdelningen. Om patienten uteblir eller avbokar undersökning så återsänds remissen med kommentar inom några dagar. Om undersökning skall avbokas, kontakta röntgen som sedan skickar ett svar om att undersökningen är avbokad. Efter man fått svaret från Röntgen kontaktas SA som får ta bort remissen i listan Bevakning utgående remisser. Skrivs i E-remiss modulen och skickas elektroniskt. Skrivs eller dikteras av läkaren. Signeras sedan av dikterande läkare. En remiss per undersökning. Vid eftergranskning av bilder används undersökningen Demonstration. Välj ej akut undersökning på en Demonstrations remiss. Skriv i så fall det i textmassan. Anamnestexten kan kopieras mellan flera remisser. Om Melior inte fungerar så skall remisser skrivas i KundRad. Svaren skall sedan scannas in. Kontakta även SA. Om flera undersökningar skall samordnas, skriv detta på samtliga remisser under termen önskad undersökning. Kommer till patientjournalen i Melior, Ej sign. remissvar, Bevakning utgående remiss samt läkarens 14

15 signeringskorg. Svar på remisser skrivna i gamla databaser kommer fortsättningsvis att hamna i dessa. Varje klinik kommer att få en lista på remisser skickade från de gamla databaserna för att kunna bevaka dessa. Korrespondens/intyg (se bil 4) Brevmallar: Var observant på att du står på rätt avdelning, så att avsändaradressen blir korrekt. För engelska brevmallar gäller att du själv måste skriva in din avsändaradress i brevet. Klinikspecifika brevmallar har klinikprefix. Blanketter Blanketter hämtas via knappen länkar. Exempel på blanketter är Försäkringskassan och Socialstyrelsens blanketter. Klinikspecifika blanketter kan läggas in efter önskemål. Scanning (se bil 5) Autosignering av scannat material Det är möjligt att välja automatsignering av scanningaktiviteter. Om man under ansvarig vårdgivare väljer Autoscan sker en automatisk signering. Väljs namngiven ansvarig vårdgivare kommer inte automatsignering att ske PAD-svar kommer av patientsäkerhetsskäl inte vara möjligt att autosignera. Om man väljer autoscan på aktivitet som ej autosigneras, PAD/Cytologisvar scan, kommer aktiviteten att ligga kvar osignerad i autoscans signeringskorg. Detta innebär en risk för att svaret förblir osignerat. Inscanning av inkommande remiss För de avdelningar/kliniker som skannar inkommande remisser innan ett vårdtillfälle skapats, skall det enligt beslut i vårdrådet , skapas ett öppenvårdstilfälle på aktuell mottagning/avdelning, dit det inskannade kan kopplas. Detta gäller under förutsättning att öppenvårdstillfälle under kalenderåret inte redan finns. Blodgruppering: Scannad blodgruppering är giltig. Om scannad blodgruppering finns, behöver inte dubblett beställas. Externa program Program-knappen på menyraden ändrar namn till Externa program. 15

16 Princip för namnsättning av externa program: Namnen på externa program baseras på innehåll samt lokalisation. Exempel: Klin mikrobiologi ändras till Mikrobiologi (UMAS) Är programmet regionalt så står det inget efter namnet, tex: EKG och Röntgen/Klin fys. I dessa program återfinns information från hela Region Skåne Externa länkar Enligt beslut i styrgruppen , skall direkta länkar i den nya gemensamma databasen förmedla information som godkänts av Vårdrådet för UMAS/LasarettetTrelleborg. Länkning till klinikernas hemsidor får tillgodose behovet av övriga länkar. Digital diktering gemensam grund för prioritering av diktat Enligt beslut i styrgruppen skall en gemensam innebörd av prioritering av MedSpeechdiktat gälla: Prioriteringsgrad hög = inom ett dygn Prioriteringsgrad mellan = inom en vecka Prioriteringsgrad låg = inom två veckor Prioriteringen skall ses som en maxgräns för utskriftstid. Loggningsrutin Enligt beslut i styrgruppen skall 100 slumpvis utvalda anställda, per månad, på UMAS / Lasarettet Trelleborg kontrolleras avseende vilken journalinformation de tagit del av. Riktade kontroller skall utföras exempelvis när vi vårdar personer som är vida kända i samhället, eller när verksamhetschefer speciellt begär detta. Informationen tas fram av VIS och överlämnas till respektive verksamhetschef för bedömning. Om verksamhetschefen inte rapporterar någon avvikelse, anses loggningskontrollen vara utan anmärkning. PAL Patientansvarig läkare Förklaring av begrepp: Kliniken/Avdelningen som patienten tillhör pga. sin sjukdom men där patienten inte får plats fysiskt pga. platsbrist kallas Hemklinik/Hemavdelning. Kliniken där patienten är inlagd fysiskt men egentligen inte borde vårdas med tanke på sin sjukdom kallas Värdklinik/Värdavdelning. PAL=PatientAnsvarigLäkare. Läkare på hemkliniken som är medicinskt ansvarig för patienten. 16

17 Akutkliniken Akutkliniken öppnar ett vårdtillfälle i Melior och registrerar i PASiS. PAL-Blankett 1 (befintlig) från Akuten/AVA skickas till hemkliniken med uppgift om faxdatum, hemavdelning, patientens namn och personnummer och på vilken avdelning patienten kommer att vara inlagd. Värdavdelning Rapport erhålles från akuten via telefon. Mottagande sjuksköterska flyttar patienten i Melior. Sjuksköterskan som påbörjar inskrivningsanteckningen, noterar under termen Hemklinik vilken klinik patienten egentligen tillhör. Vid beställning av laboratorieprover, röntgenundersökningar etc. skall hemklinikens kundkod användas. I mallarna för röntgen-/internremisser väljs under termen Betalande enhet hemkliniken. Avdelningssekreteraren på värdavdelningen ansvarar att skriva ut diktaten via Medspeech alt. diktafon som PAL-ansvarige läkare har dikterat. Den utskrivande läkaren har ansvar för att informera hemkliniken om utskrivning, eventuellt återbesök, undersökningar etc. (görs på blanketten Besöksanteckningar ) När patienten skrivs ut, flyttar värdklinikens sjuksköterska vårdtillfället till Hemklinikens PALavdelning och avslutar vårdtillfället där. Värdavdelningens sekreterare ansvarar för att epikris skrivs ut i Melior och att denne skickas till berörda. Hon ansvarar också att skicka över eventuella dokument till hemkliniken. Pal-Blankett 2 (befintlig), från värdavdelning, faxas dagligen till hemkliniken med uppgifter om samtliga patienter som befinner sig fysiskt på värdavdelningen. PASiS-registrering för inskrivning och utskrivning görs av värdavdelningen. Hemklinik Information från akutkliniken via PAL-blankett 1 (Akuten/AVA) som faxas till hemkliniken. PAL-ansvarig läkare gör en sammanställning av sina patienter och var de befinner sig. Patienten söks i arkivsökningen via personnummer. Vid egen dokumentation, röntgenremisser, receptskrivning har läkaren värdavdelningens journalvagn aktiv. Eventuellt återbesök ordnas av hemkliniken. Hemkliniken diagnosregistrerar i PASiS. OBS! Det är viktigt att listan på PAL-patienter uppdateras och är aktuell, så att PAL-läkaren inte missar sina patienter, som nu inte ligger i hemklinikens journalvagn. Det är också viktigt att Värdkliniken anger hemklinikens kundkod vid debitering av utförda tjänster. Sjuksköterskan måste överföra journalen från värdavdelningen till hemkliniken, för att inte fel klinik skall anges på journalmappen för detta vårdtillfälle. 17

18 Meliorsupport Meliorsupporten är öppen helgfria vardagar mellan Supportärenden för UMAS mailas in till via Din Melior-SA person. För Trelleborg gäller dagtid att support ges via telefon , Elsie Johansson eller telefon alternativt , Benny Dahlqvist (Psykiatrin). Utanför kontorstid, dvs , samt helger, finns jour på ITT, telefonnummer ITT svarar för de tekniska områden ex. server och nätproblem. ITT-servicedesk kan inte hjälpa till med bortglömda lösenord. Innan man ringer ITT-jouren på tel.nr ska man ha gått igenom checklistan nedan. 1. Stäng alla program. Stäng Windows. Stäng datorn med strömbrytaren när Windows är avslutat. Är datorn hängd så att inget går att göra så stäng direkt med strömbrytaren. Starta datorn igen och starta Melior och logga in. 2. Om inte detta fungerar gå till en annan dator och prova att logga in i Melior. 3. Om användaren fortfarande ej kommer åt Melior, be en kollega att logga in i Melior. Om detta fungerar anger troligtvis den första användaren fel lösenord. Kontrollera om du använder små eller stora bokstäver eller siffror (CapsLock o NumLock). 4. Om kollegan ej heller kommer åt Melior så kontakta din SA. 5. På helger samt vardagar kan du ringa ITT:s beredskap, tfn

19 Bilagor Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Mall för bedömning av specialmall Varnings-, observanda och läkemedelsregistreringar inom Region Skåne Skapa pinkod till E-recept Korrespondens och intyg Scanning aktiviteter Varningsmärkning Läkemedelsöverkänslighet i Melior. 19

20 Bil 1 Mall för bedömning av specialmall Mall Datum Allmänna uppgifter Namn på verksamhet som önskar mallen? Verksamhetschefens namn Resursperson Kommentar Kommentar Kommentar Beskrivning av mallen/behovet Frågor Nej Kommentar Finns det en Standard mall som fyller behovet? Behövs mallen ur patientsäkerhetssynpunkt? Förbättras översiktligheten för den egna verksamheten? Försämras översiktligheten för den egna verksamheten? Tror du översiktligheten för övriga verksamheter påverkas negativt? Tror du översiktligheten för övriga verksamheter påverkas positivt? Innebär mallen en effektivisering? Innebär mallen dubbelregistrering? Behövs mallen för statistikuttag? Behövs mallen för kvalitetsregistren? Behövs mallen för forskning? Övrigt Kommentar 20

21 Bil 2 Varnings-, observanda- och läkemedelsregistreringar inom Region Skåne Information/bakgrund Chefsläkarna inom Region Skåne har beslutat om ett gemensamt dokumentationsförfarande beträffande varnings-, observanda- och läkemedelsregistreringar i Melior 1.5. = Viktig medicinsk information (VMI) = Viktig administrativ information (VAI) = Läkemedelsöverkänslighet All varningsregistrering ska ske i någon av dessa tre anteckningstyper. Ändring av befintlig text ska alltid göras i den anteckning som redan är skapad. Aktiviteten ska registreras på det vdt som är aktuellt vid tidpunkten för varningsmärkningen. (Inom psykiatrin har man rutiner för dokumentation när det gäller tvångsvård, d v s sökord länkade från vanliga aktiviteter till blå ringen. Dessa rutiner gäller fortfarande, och berörda verksamheter kommer att informeras specifikt om detta.) Tänk på: Det ska endast finnas en aktivitet (anteckning) per varning (VAI/VMI) och patient. Att registreringen endast syns i den databas som man dokumenterat i, använda domän för att se om det finns registrering i någon annan databas. Rutiner för dokumentation Om Viktig medicinsk info eller Viktig administrativ info saknas, skapas ny anteckning och relevanta sökord fylls i. Dessa anteckningstyper hämtas vid första registreringstillfället under: Ny anteckning -VAI Viktig adm info -VMI Viktig medicinsk info 21

22 Nedan syns mallen för VAI Viktig admin info samt de val som finns under varje sökord. I grundmallen finns även sökordet Licenspreparat. Vid valet JA, tänds symbolen för Observanda -VAI Viktig adm info kommer att synas i översta listrutan (Basant). Nedan syns mallen för VMI Viktig medicinsk info samt exempel på de val som finns under varje sökorden. I grundmallen finns även sökorden Implantat, Läkemedelsbiverkan, Låg medicintolerans, Övrig medicinsk info. Vid valet JA, tänds symbolen för Varning VMI Viktig medicinsk info kommer att synas i översta listrutan (Basant). 22

23 Ändring av befintlig information Endast aktuell information ska vara länkad till varningsknapparna. Om information blir inaktuell ska ändring ske i det aktuella sökordet. Återfinna redan skapade varnings- och observanda anteckningar kan ske på olika sätt. Se olika alternativ nedan. Ta fram aktuell anteckning, detta kan göras på olika sätt: 1. Öppna upp befintliga symboler på patientens journalmapp. Vid dubbelklick öppnas anteckningen. 2. Öppna upp Filter. Markera aktivitet som ska ändras. Det kan inträffa att en patient tidigare har haft registrerad VMI/VAI där ändring har skett vilket har inneburit att symbolerna för VMI/VAI har blivit borttagna. Kontrollera därför alltid, via Filter, om pat tidigare har haft VMI/VAI registrering. Dubbelklicka på de sökord där förändringen ska ske (detta gäller inte Övr administrativ info, Forskningspatient samt Övrig medicinsk info). Ändra till det val som ska ändras t ex JA till Nej/Ändrad information skriv ev en förklaring i textfältet under Tryck OK. Under Historik knapp kan man återläsa det som Tidigare dokumenterat samt när förändringen har skett. OBS! Undantag gäller för ändring av befintlig information under sökord: Övr administrativ info Forskningspatient Övr medicinsk info. 23

Allmänt 1. Läsa journal 14

Allmänt 1. Läsa journal 14 Innehållsförteckning Allmänt 1 Beskrivning av funktioner...1 Starta programmet...2 Inloggning...2 Inloggning via smart-card...2 Inloggning via Windows autentisering...2 Hjälpfunktion...3 Allmänt om Melior

Läs mer

SIEview ersätter MIA för att läsa Region Skånes Melior journaler

SIEview ersätter MIA för att läsa Region Skånes Melior journaler SIEview är en webbapplikation som visar upp information från Melior-databaser i hela regionen. SIEview består av två delar SIEview-översikt och Patientjournal SIEview - patientöversikt nås via knappen

Läs mer

SIEview. Version 1.1. Användarmanual

SIEview. Version 1.1. Användarmanual SIEview Version 1.1 Användarmanual 2 (29) Innehållsförteckning 1 Generell introduktion SIEview... 3 1.1 Söknivåer... 4 1.2 Spärrad folder... 4 2 Patientöversikten... 5 2.1 Patientuppgifter... 6 2.2 Vårdkontakter...

Läs mer

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b

Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b Användarhandbok och rutiner för användare av Meddix IT-stöd för Samordnad vårdplanering i Varbergs kommun och Halland Version 2010-02-25b www.meddix.se Innehållsförteckning 1 Inloggning...3 2 Huvudbild

Läs mer

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning

1 (5) 7 oktober 2010. RÅD Signering, bekräftelse, låsning 1 (5) RÅD Signering, bekräftelse, låsning 2 (5) Innehåll 1 Inledning...4 2 Signering...4 2.1 Undantag från signering...5 3 Bekräftelse...5 4 Låsning...5 3 (5) Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum

Läs mer

Riktlinje över remissrutiner inom Region Östergötland

Riktlinje över remissrutiner inom Region Östergötland Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum ) 2 2014-11-10 2015-11-10 Uppdaterat dokument Martin Magnusson, utvecklingsschef Bo Orlenius,vårddirektör, objektägare

Läs mer

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun

Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun 2015-02-18 Rutin för användande av Cambio Cosmic Link i Växjö kommun Vad är Link? Link är ett verktyg/system för att förenkla den samordnade vårdplaneringen mellan slutenvården, kommunen och primärvården.

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för digital journalinformation

Bevarande- och gallringsplan för digital journalinformation Sidan 1 av 6 Landstingsarkivet Föreskrift nr. 13 LA 2015-0109 Version 2 evarande- och gallringsplan för digital journalinformation Omfattning och avgränsning Detta är en bevarande- och gallringsplan för

Läs mer

Riktlinje över remissrutiner inom LiÖ

Riktlinje över remissrutiner inom LiÖ över remissrutiner inom LiÖ Inledning Med remiss avses handling om patient som utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar. Remiss omfattar således även remisser till olika laboratorium

Läs mer

10. SCANNING/INFOGA DOKUMENT ANVÄNDARHANDBOK HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSJOURNAL I PROCAPITA+

10. SCANNING/INFOGA DOKUMENT ANVÄNDARHANDBOK HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSJOURNAL I PROCAPITA+ 10. SCANNING/INFOGA DOKUMENT ANVÄNDARHANDBOK HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSJOURNAL I PROCAPITA+ 1 Innehåll Inledning.. sida 3 Regler Scanning/Arkivera i pappersjournal. sida 4 Regelverk för benämning av dokument

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Riskanalyser. Införandet och användandet av Läkemedelsmodulen I Melior

Riskanalyser. Införandet och användandet av Läkemedelsmodulen I Melior 090130 er Införandet och användandet av Läkemedelsmodulen I Melior 1 Uppdragsgivare Chefläkarna Ingrid Mattiasson och Peter Jerntorp. 1.1 Projekttid 080815-081231 1.2 Återföringsdatum 081217 2 Uppdrag

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Dokumentera i journal

Dokumentera i journal Dokumentera i journal Skriva anteckning Alla behöriga vårdgivare kan dokumentera. Informationen är knuten till patienten och varje kategori dokumenterar fakta i "sin del" av journalen. Sökord och anteckningar

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen

Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen - Beskrivning av modellen

Läs mer

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014 Manual för BPSD-registret Version 7 / juni 2014 Logga in Logga in till registret överst till höger på hemsidan. (Observera att du hittar testdatabasen längre ner på hemsidan) Fyll i ditt personliga användarnamn

Läs mer

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE Vellinge juni-10 Gunilla Andersson INLOGGNING Dubbelklicka på ikonen Logga in med användarnamn och lösenord, för att komma in i Centralen. Till vänster i fönstret finns Navigeringslistorna.

Läs mer

Weblogin Innehåll Startsida Språkinställning Efter inloggningen Ändra egna data - Personuppgifter Ändra egna data - Inställningar Ändra egna data - Ange lösenordsfråga Ändra lösenord Lösenordet har ändrats

Läs mer

Alfa e-recept: Ny anva ndare

Alfa e-recept: Ny anva ndare Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny användare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster

Lathund. Beställa tandvårdsintyg i Tandvårdsfönster 1 (9) Lathund Sida 1/9 2 (9) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Logga in i... 4 3 Beställ tandvårdsintyg... 6 4. Makulera tandvårdsintyg... 8 5. Visa tandvårdsintyg... 9 Sida 2/9 3 (9) 1 Allmänt Dokumentet

Läs mer

Inledning... 3. F-skattsedel... 3. Remissen... 3. Nya ikoner... 3. Utskrift av journalanteckningar... 4. Anamnes... 5

Inledning... 3. F-skattsedel... 3. Remissen... 3. Nya ikoner... 3. Utskrift av journalanteckningar... 4. Anamnes... 5 Inledning... 3 Innehåll... 3 F-skattsedel... 3 Remissen... 3 Streckkodläsare... 3 Indikator på FK-perioden... 3 Nya ikoner... 3 Utskrift av journalanteckningar... 4 Tidsmemo, utan patientkoppling... 4

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG Kvalitetssäkra patientjournalen Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om

Läs mer

Av kardiologer... För kardiologer... Systemutveckling & systemintegration. xcense www.excense.com

Av kardiologer... För kardiologer... Systemutveckling & systemintegration. xcense www.excense.com Av kardiologer... För kardiologer... Systemutveckling & systemintegration www.e.com Hjärtjournalen - Översikt Hjärtjournalen är en specialiserad applikation för journalföring inom kardiologi. Applikationen

Läs mer

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats 2013-01-25 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Ändra ordning på kolumner Urval Spara egna kolumnval Excelformat av urval Välja antal barn som visas i urvalet Sök Snabbsök Söka med filter

Läs mer

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd MIG riktlinjer för alla avdelningar Centrallasarettet, Växjö samt Länssjukhuset Ljungby. Ansvarig: Pär Lindgren, Anestesikliniken Kerstin Cesar, MIG-ALERT ansvarig 2010-05-19 1 Tidig identifiering av livshotande

Läs mer

2 PATIENTADMINISTRATION

2 PATIENTADMINISTRATION Odontologiska fakulteten Klinisk bettfysiologi/orofaciala smärtenheten 2 PATIENTADMINISTRATION INNEHÅLL 2.1 Remissrutiner internt... 3 Inkommande interna (elektroniska) remisser... 3 Klinisk bettfysiologi...

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Modell Västerbotten. Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad. Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20)

Modell Västerbotten. Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad. Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20) Modell Västerbotten Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20) Samverkansgruppen för Läkemedelsgenomgångar i Västerbotten med representanter från landsting och kommuner

Läs mer

Registrera ny dospatient

Registrera ny dospatient Registrera ny dospatient Att börja ge en patient dosordinationer 1. Registrering av ny dospatient För att en patient ska kunna få dosordinationer, ska du registrera patienten som dospatient. Först skriver

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Superanvändarträff 2011-09-15 Minnesanteckningar

Superanvändarträff 2011-09-15 Minnesanteckningar Superanvändarträff 2011-09-15 Minnesanteckningar Närvarande: Berit Lindell, Marie Winesh, Gunilla Augustsson, Maria Skön, Iris Lang, Gunilla Höglind, Lena Larsson, Inga-Lill Wikström, Gulli Lissledal,

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Reviderad: 2007-02-16 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Axelledsprotes. Region Skåne. Patientinformation. Axelledsprotes

Axelledsprotes. Region Skåne. Patientinformation. Axelledsprotes Axelledsprotes Patientinformation Region Skåne Axelledsprotes 1 Denna broschyr är framtagen av Ortopediska kliniken, Skånes universitetssjukhus 2 Axelledsprotes Innehåll Inledning... 4 Före operationen...

Läs mer

ProReNata Journal. Snabbstart

ProReNata Journal. Snabbstart Snabbstart sida 1 av 8 ProReNata Journal Snabbstart Välkommen till ProReNata Journal! Vi har lagt ner stor möda på att det här systemet ska bli ett tillförlitligt och enkelt verktyg som hjälper dig i din

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Psykiatrisk Öppenvård Örebro läns landsting

Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Psykiatrisk Öppenvård Örebro läns landsting Upprättad datum 2009-08-31 Revideras senast 2010-12-31 Manual och rutiner för vårdplanering och informationsöverföring i MEDDIX för Psykiatrisk Öppenvård Örebro läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund

Läs mer

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014

Frågor och svar angående. rapportering av vårdkontakter 2014 Frågor och svar angående rapportering av vårdkontakter 2014 (Tolkningsdokument till Regelverk för rapportering av vårdkontakter i Stockholms läns landsting 2014) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123

Läs mer

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA

Instruktion Genomförandewebb TRESERVA VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN INSTRUKTION Sid: 1 (16) GENOMFÖRANDEWEBB -16 Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 1 2014-11-25 Chef utföraravdelningen Instruktion Genomförandewebb Godkänd

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

LabPortalen 2.14 1 (26) Användarmanual version 2.14 LP-1000

LabPortalen 2.14 1 (26) Användarmanual version 2.14 LP-1000 1 (26) Innehåll Inloggning med SITHS-kort... 4 Förenklad inloggning... 5 Inkommande... 6 Filtrering under Inkommande... 6 Sökfunktionalitet under Inkommande... 7 Utgående... 7 Filtrering under Utgående...

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning av enkät till läkare, sjuksköterskor och läkarsekreterare

Bilaga 1 Redovisning av enkät till läkare, sjuksköterskor och läkarsekreterare Bilaga 1 Redovisning av enkät till läkare, sjuksköterskor och läkarsekreterare Bakgrund Som en del av granskningen genomfördes en enkätundersökning om hur systemet VAS används och hur användarna upplever

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Förbered/Registrera ny dospatient

Förbered/Registrera ny dospatient Förbered/Registrera ny dospatient Hämta ny dospatient för att förbereda Användare utan personlig förskrivarkod (t.ex. sjuksköterska, sekreterare, AT-läkare) kan förbereda uppgifter inför registrering av

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Allmänt. Beskrivning av funktioner

Allmänt. Beskrivning av funktioner Allmänt Beskrivning av funktioner När kommandon beskrivs i manualtexten anges t ex Välj Avbryt. Det är därefter upp till användaren att välja på vilket sätt man vill aktivera funktionen. Tangentbordsknappar

Läs mer

2014-04-01 Ansvarig: Åsa Magnusson Områdeschef Beroendecentrum Malmö. Information Regional Avd för opiatberonde

2014-04-01 Ansvarig: Åsa Magnusson Områdeschef Beroendecentrum Malmö. Information Regional Avd för opiatberonde 2014-04-01 Ansvarig: Åsa Magnusson Områdeschef Beroendecentrum Malmö Information Regional Avd för opiatberonde Inledning 3 Uppdrag 3 Inför inläggning 3 På avdelningen 4 Riktlinjer för behandling av heroinabstinens

Läs mer

Att gå från delar till en helhet genom att äga en process

Att gå från delar till en helhet genom att äga en process Att gå från delar till en helhet genom att äga en process Anette Johansson Avdelningschef Sekretariatet Verksamhetsområde 2 Länssjukhuset i Halmstad 1 Verksamhetsområde 2 2009 omorganiserades Länssjukhuset

Läs mer

INCA användarhandbok för inrapportör. Version 3.2

INCA användarhandbok för inrapportör. Version 3.2 INCA användarhandbok för inrapportör Version 3.2 VERSIONSHANTERING Version/Datum Författare Beskrivning av förändring 1.0/2008-05-20 Vania Godoy, RCC Stockholm/Gotland Första version 2.0/2013-01-30 Vania

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar

Läkemedelsgenomgångar Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Läkemedelsgenomgångar enligt Blekingemodellen - Beskrivning av modellen

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun.

Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. 2008-08-15 1 (6) Reviderad 2010-04-21 Riktlinjer för informationshantering och journalföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Järfälla kommun. Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Revisionsrapport Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Landstinget Gävleborg Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Mars 2014 Mars 2014 Landstinget Gävleborg Uppföljning av

Läs mer

Vad är egentligen ett IT-system? 2009-05-07 Sandra Sjöåker

Vad är egentligen ett IT-system? 2009-05-07 Sandra Sjöåker Vad är egentligen ett IT-system? 2009-05-07 Sandra Sjöåker Sandra Sjöåker, produktkoordinator Jobbat som läkarsekreterare Diverseutbildad i IT, HCI, psykologi m m Anställd hos journalsystemstillverkare

Läs mer

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan Lathund SSK 6.9.. Gå till www.kontrollera.se/login. Skriv in användarnamn/e-post. Skriv in lösenord 4. Logga in Startsidan Lägg till ny användare Klicka på Skapa användare Skriv in: E-post: Det användarnamn

Läs mer

Sidan Administrera vårdenhet... 2 Skapa patient som ska behandlas med NOAK... 4 Nya eller uppdaterade sidor för NOAK stödet... 7

Sidan Administrera vårdenhet... 2 Skapa patient som ska behandlas med NOAK... 4 Nya eller uppdaterade sidor för NOAK stödet... 7 Innehåll Sidan Administrera vårdenhet... 2 Skapa patient som ska behandlas med NOAK... 4 Nya eller uppdaterade sidor för NOAK stödet... 7 Startsidan... 8 Lista kreatininuppföljningar att hantera... 8 Lista

Läs mer

Treserva. Genomförandewebben. Alla funktioner i Genomförande Webben. 2015-09-25 Omvårdnadspersonal 1.0.2. Senast reviderad: Manual för: Version:

Treserva. Genomförandewebben. Alla funktioner i Genomförande Webben. 2015-09-25 Omvårdnadspersonal 1.0.2. Senast reviderad: Manual för: Version: Genomförandewebben Alla funktioner i Genomförande Webben Treserva Omsorgskontoret Manual nr: 35 Senast reviderad: Manual för: Version: 2015-09-25 Omvårdnadspersonal 1.0.2 Sida 2 av 25 Innehåll Mitt skrivbord...

Läs mer

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning

Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Beställning av Tandvårdsintyg, T99Wi Handledning Innehåll Allmänt om tandvårdsintyg och T99-reformen...2 Systemstart...2 Beställning av nytt tandvårdsintyg...5 Sök patient...6 Exempel...6 Områdeskod...8

Läs mer

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011

MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 MAS Bjurholm Flik 4.2. Verksamhetschef HC Bjurholm Jan 2011 AVVIKELSEHANTERING En del i kvalitetssystemet i hälso- och sjukvård (se Handbok för hälso- och sjukvårdspersonal www.vårdhandboken.se) handlar

Läs mer

Samordnad Individuell Plan

Samordnad Individuell Plan Så här fungerar det när en Samordnad individuell plan ska genomföras. Samordnad Individuell Plan En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten

Läs mer

ETT fönster mot informationen visionen tar form

ETT fönster mot informationen visionen tar form Det pågår 2006 ETT fönster mot informationen visionen tar form IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice PÅ GÅNG UNDER 2006 Patientnyttan

Läs mer

Nyttoaspekter på de nationella resurserna och projekten

Nyttoaspekter på de nationella resurserna och projekten Nyttoaspekter på de nationella resurserna och projekten Carina Zetterberg Överläkare Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Örebro CeHis, AL, NT, NF, TIS, V-TIM, VIFO, NF, VI-SAM, HÄP.. .. Och Snomed vad

Läs mer

Att analysera värderingar bakom inforamtionssäkerhet. Fil. Dr. Ella Kolkowska ella.kolkowska@oru.se

Att analysera värderingar bakom inforamtionssäkerhet. Fil. Dr. Ella Kolkowska ella.kolkowska@oru.se Att analysera värderingar bakom inforamtionssäkerhet Fil. Dr. Ella Kolkowska ella.kolkowska@oru.se Agenda 1. Bakgrund varför studera värderingar? 2. Hur VBC-method 3. Hur kan resultatet från analyser användas

Läs mer

Leta först fram patienten i journalarkivet eller på beläggningslistan. Markera journalen och klicka på MHV 2.

Leta först fram patienten i journalarkivet eller på beläggningslistan. Markera journalen och klicka på MHV 2. MHV 2 Inmatningsbilderna för pol-anteckning och barnmorskekontroll är numera identiska men de uppgifter som bokförs skiljer sig åt en del, därför olika handbokskapitel. Registrera alla barnmorskekontroller

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16

Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16 Vårdgivares anslutning till NPÖ Introduktion för Verksamhetschefer och Införandeansvariga 2014-04-16 Innehåll Inledning Introduktion till NPÖ Vad ser jag i NPÖ? Vad krävs för att använda NPÖ? Hur startar

Läs mer

Akuta larm på Akademiska sjukhuset

Akuta larm på Akademiska sjukhuset 2011-11-22 senast ändrad 2015-06-24 Akuta larm på Akademiska sjukhuset - en översikt av larmsystemet för akuta larm 1. ÖVERSIKT LARMKATEGORIER OCH LARMTYPER... 2 SCHEMATISK ÖVERSIKT... 2 2. LARMKATEGORIER...

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart - Nätanmälan. Den är skriven för att kunna användas av alla installatörer. Manualen kan användas

Läs mer

Journalia AB. utvecklar system för specialistsjukvård. Användarmanual för AK-kontroll

Journalia AB. utvecklar system för specialistsjukvård. Användarmanual för AK-kontroll Användarmanual för AK-kontroll AK-kontrollen ger en överblick och kontroll över dagens arbete. Härifrån skickas E-breven till posten, SMS-brev och e-mail, fax via internet till de patienter som har det

Läs mer

Personec Inköp och Faktura

Personec Inköp och Faktura 2007-05-03 1 (12) Personec Inköp och Faktura Handbok för: Mottagnings- och beslutsattestanter 2007-05-03 2 (12) Innehållsförteckning Meddelande via e-post (Groupwise) Sidan 3 Inloggning Sidan 3 Brevlådan

Läs mer

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Steg 1 Välj produkter... 2 Steg 2 Kontering och leveransinformation...

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-10-23 Sida 2/48 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Övergång till Lifecare Utförare...4 1.2 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote

Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote Vid frågor kring IBX Quote kontakta IBX Support. Email: support@ibxgroup.com Telefon: +46 8 5534 6000 Innehåll Handledning hantera förfrågan och

Läs mer

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen Handbok vårdplan Innehållsförteckning: 1. sök vårdplan.sid. 1 2. skapa vårdplan och lägg till sökord..sid. 2 3. redigera anteckningar i vårdplan..sid. 4 4. ta bort/avsluta sökord och anteckning i vårdplansdelen

Läs mer

Infektionsverktyget - användarhandledning

Infektionsverktyget - användarhandledning Infektionsverktyget - användarhandledning Registrering av orsak till antibiotikaordination Syfte: Att minska antalet vårdrelaterade infektioner och följa upp antibiotikaanvändning. Följ: Rekommendationer

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

LÄKEMEDELSBERÄTTELSER - vad ska det vara bra för? Christina Sjöberg Överläkare Geriatrik Mölndal

LÄKEMEDELSBERÄTTELSER - vad ska det vara bra för? Christina Sjöberg Överläkare Geriatrik Mölndal LÄKEMEDELSBERÄTTELSER - vad ska det vara bra för? Christina Sjöberg Överläkare Geriatrik Mölndal Adminstrativ pålaga? Gör de någon nytta? Hur gör man det på smidigaste sätt? Läkemedelsberättelser gör nytta!

Läs mer

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2

KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus. Skapad för SAMSA av Lena Arvidsson & Marie Steffenburg Wennberg 2015-08-13 Version 2 KLARA SVPL Lathund för Rehabilitering Sjukhus 1 Innehåll Bakgrund och beskrivning 3 Grafisk ärendeöversikten 4 Sök ärende 5 Registrera kontakter 6 Kallelse och underlag till vårdplanering 7 Samordnad plan

Läs mer

Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk

Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk Manual 3 Att arbeta i två journaler Läsa, skriva, skriva ut och ta ut statisitk stockholm.se Sammanfattning Den 26 januari 2015 gick Stockholm stad över till dokumentation i den nya Hälso- och sjukvårdsjournalen

Läs mer

WWW.SERVICECONNECTION.NU

WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection Snabbguide del 2 Återrapportering, underhåll och sökning WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection - Förstasidan Förstasidan På första sidan finns en status sammanställning av aktuella

Läs mer

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra.

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Platon Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Grundbild Grundbild är den flik som syns när du startar ett nytt eller öppnar ett befintligt ärende. Här återfinns information

Läs mer

uppgifter Närvarorapportering via mobiltelefon 3 via webben 5 Klarmärkning av närvarorappportering 6 Statistik 7 Teckenförklaring 8

uppgifter Närvarorapportering via mobiltelefon 3 via webben 5 Klarmärkning av närvarorappportering 6 Statistik 7 Teckenförklaring 8 Lathund Länk via www.linkoping.se/foreningskalender eller http://aktlin.argentum.se/login.aspx Föreningsledarens uppgifter Innehåll Sid Logga in 2 Byta lösenord, glömt lösenord, spärrad inloggning 2 Registrera

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

Elektronisk närvarolista

Elektronisk närvarolista Elektronisk närvarolista Elektroniska Närvarolistan, är en applikation där ledarna har sin egen inloggning och sköter hela närvaroregistreringen via sin webbläsare i datorn eller via sin smartphone. Du

Läs mer

Instruktioner för att installera och använda SpeedFeed. 1. Installation direkt på din dator.

Instruktioner för att installera och använda SpeedFeed. 1. Installation direkt på din dator. Instruktioner för att installera och använda SpeedFeed Installera skrivaren Installationen fungerar för Windows, använder du MAC, kontakta vår support för separat instruktion, ring på 031-780 06 00 alternativt

Läs mer

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Lite bra att veta.. 1 Beskrivning av avdelningen Avdelning 12-25 har 33 vårdplatser och därtill tillkommer 3 vårdplatser på

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013

Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013 Klinisk mikrobiologi och vårdhygiens kundundersökning 2013 Tack till alla som svarat på kundenkäten från Klinisk mikrobiologi och vårdhygien (KMB) 2013. KMB har genom detta fått värdefulla synpunkter och

Läs mer

Diatel Telefonpassning

Diatel Telefonpassning Diatel Telefonpassning Manual för kundwebben DiaTel Diagonal Telefonpassning Box 55157 504 04 Borås, Sweden Tel. 033-700 71 00 Fax. 033-700 71 01 E-post. info@diatel.se Innehållsförteckning Vyer Inloggning

Läs mer

Lathund för rapporter och statistik i Synergi

Lathund för rapporter och statistik i Synergi Lathund för rapporter och statistik i Synergi Sid1 (28) Inledning 3 Fliken sökning 4 Fliken Avancerad sökning 5 Fliken Rapportutformning 9 Tips på Sökningar och presentationer 11 Kort Ärenderapport 11

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20 Nedan visas hur ser ut när den öppnas (OBS bilderna är gamla men funktionerna är den samma). Sidan består av en navigationsmenyn med ikoner samt av sökfälten, Namn/Tel, Sökord och Org rubrik samt en kryssruta

Läs mer

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt

LONA. Från ansökan till slutredovisning - översikt LONA Från ansökan till slutredovisning - översikt Ansökan: Ansökan registreras först av initiativtagare (IT) eller kommun. Registreringen sker direkt i LONA-registret. För kommunprojekt registrerar kommun

Läs mer