Den nominella växelkursens samband med räntan, oljepriset och börsutvecklingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den nominella växelkursens samband med räntan, oljepriset och börsutvecklingen"

Transkript

1 NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universitet Uppsats fortsättningskurs C Författare: Karl Rytte Handledare: Annika Alexius Termin och År: HT 2005 Den nominella växelkursens samband med räntan, oljepriset och börsutvecklingen

2 Sammanfattning Denna uppsats undersöker sambanden mellan ett antal ekonomiska variabler och den nominella växelkursen på kort sikt mellan Kanada och Japan. Resultaten av den ekonometriska analysen av sambanden mellan växelkursen och de oberoende variablerna ränteskillnad, börsutveckling och oljepris ger svaga resultat på dagsbasis över hela perioden första januari 2001 till sista oktober Under delar av perioden verkar dock ett visst samband föreligga vilket påvisas med rullande regression. Detta antyder att valutamarknadens fokus inte är konstant utan att vissa variabler stundtals är viktigare för växelkursutvecklingen än vad de är sett över hela perioden. En trendvariabel har under delar av perioden en signifikant påverkan på växelkursen, vilket förevisar att den nominella växelkursens utveckling inte alltid följer en random walk. 2

3 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Sida: 2. Tidigare Studier 5 3. Teori UIP, Ränteparitetsvillkoret Terms of Trade Slutsatser teoridel Empirisk undersökning Specifikation av modell Data Resultat Slutsatser Referenser 24 3

4 1. Inledning Valutamarknaden är den mest globala av de finansiella marknaderna. Dess grunduppgift är dels att vara en länk mellan olika ekonomier, men även att skapa jämvikt inom världsekonomin. Prissättningen på valutamarknaden är intressant. Värdet på en valuta bestäms relativt värdet på alla andra valutor. Det kan aldrig tillkomma eller byggas upp något nytt värde på valutamarknaden som helhet, utan betydenhet kan endast förflyttas mellan olika valutor. Det är i viss mån möjligt att göra en historisk liknelse mellan prissättningen på valutamarknaden och den på de tidiga bytesekonomierna. Där hade alla tillgångar ett relativpris i förhållande till varandra och på samma sätt kan alla valutor värderas gentemot varandra. Ingen marknad är större än valutamarknaden, ingen annan marknad är ens i närheten av omsättningen på valutamarknaden. I april 2004 omsattes det inom den traditionella valutahandeln 1 i snitt cirka 1,9 biljoner US Dollar ($ ) om dagen världen över 2. Till skillnad från övriga tillgångsmarknader finns det för valutamarknaden ingen central marknadsplats där aktörerna samlas. Valutamarknaden är uppbyggd av ett nät av kontakter mellan banker och institutioner världen över. Handeln med valutor pågår dygnet runt, varje dag, året runt. De städer där majoriteten av all handel sker är London, New York och Tokyo. Dessa städer ligger geografiskt så att de täcker hela jorden, och därmed dygnets alla timmar. US Dollarn är den i särklass mest handlade valutan, den ingår i 89 procent av alla transaktioner, följt av, i storleksordning, Euro, japanska Yen och det brittiska Pundet 3. Det jag med detta arbete ska undersöka är om det finns några ekonomiska variabler som kan ge en förklaring till hur växelkursen förändras kortsiktigt? Ett annat centralt undersökningsområde i uppsatsen är att analysera huruvida marknadens fokus är konstant över tiden eller om några variabler är viktigare än andra under begränsade tidsperioder? Utgångspunkt för analysen är den nationalekonomiska teorin som behandlar området. 1 Spot och Termin, inte derivatinstrument som exempelvis Swap och Option. 2 Bank for International Settlements ( ), 3 Bank for International Settlements ( ), 4

5 Växelkursen kommer i studien att betraktas som ett kortsiktigt finansiellt tillgångspris och inte som en makroekonomisk variabel. Mitt syfte är inte att visa på växelkursens roll för långsiktig makroekonomisk jämvikt utan att studera vad som påverkar den kortsiktiga valutahandeln. Jag kommer att börja min analys med att redovisa vad tidigare forskning inom området kommit fram till. Detta för att ge en djupare förståelse till läsaren om vad som enligt den är viktigt för växelkursens bestämning på kort sikt. Vidare kommer nationalekonomisk teori som berör ämnet att analyseras och med detta som grund kommer jag att göra en ekonometrisk undersökning för att söka efter samband mellan växelkursen och andra ekonomiska variabler på kort sikt. Med så kallad rullande regression undersöks huruvida valutamarknadens fokus är konstant eller inte. 2. Tidigare Studier För mer än tjugo år sedan kom Meese och Rogoff fram till den banbrytande slutsatsen i en forskningspublikation att existerande förklarings- och prognosmodeller för växelkursen inte kan prestera bättre än en random walk. De visade att det är betydligt mer komplicerat att bygga en ekonometrisk modell för den nominella växelkursen än vad man tidigare trott. Den modell de skapade för att testa prognosmodellen som ansågs gälla på den tiden bestod av månadsdata på kort ränta, KPI, industriproduktion och handelsbalansen. 4 Efter Meese och Rogoffs studie har många kommit fram till liknande resultat. Det har blivit allmänt känt att det är väldigt svårt att skapa en modell för den korta nominella växelkursen som har en tillfredställande förklaringsgrad. Hypotesen att den nominella växelkursen följer en ramdom walk förkastas av Engel och Hamilton (1990). De introducerar en modell där växelkursen under långa perioder rör sig åt ett visst håll. Modellen testas för US Dollarn och de finner att växelkursens utveckling inte 4 Meese, R och K Rogoff (1983), Empirical Exchange Rate Models of the Seventies: Do They Fit Out of Sample? Journal of International Economics. 5

6 kan förklaras på samma sätt som aktiers utveckling med en random walk, utan att det i växelkursen finns en trendvariabel. Deras modell kan förklara mer av utvecklingen för Dollarn än vad Meese och Rogoffs modell kan. Engel och Hamilton förkastar att ränteparitetsvillkoret gäller på samma sätt som Meese och Rogoff gjorde. 5 På senare tid har forskning som bedrivits på området gett resultat som visar att det går att förklara en viss del av den kortsiktiga nominella växelkursen. Det verkar finnas en koppling mellan fundamentala makrovariabler och växelkursen. Andersen m fl (2002) visar tydliga samband på kort sikt mellan så kallade makroekonomiska news, nyheter om makroekonomiska variabler, och den nominella växelkursen. De använder femminutersdata (tick-data) för att testa en modell med växelkursen som beroende variabel och news (skillnad mellan konsensus av marknadsförväntan och faktiskt utfall) som oberoende variabel. En nyhet angående en makroekonomisk variabel kan exempelvis vara ett räntebesked från en centralbank eller BNP-statistik för ett visst land. Den effekt man kan utmäta på marknaden är dock väldigt kortvarig, redan efter en kvart har det mesta av sambandet försvunnit. Man kan säga att inom tre timmar har nyhetens effekt helt försvunnit. Deras ekonometriska undersökning leder även fram till en annan intressant slutsats, det verkar som att marknaden reagerar olika på positiva respektive negativa nyheter. Negativa nyheter får ett större genomslag på växelkursen än en positiv nyhet. Detta indikerar att marknaden inte är effektiv då ny information ska diskonteras in i priset, utan att rädslan för en nedgång är större än förhoppningen om en uppgång. 6 Eddelbüttel och McCurdy (1998) finner inte bara ett samband mellan news och växelkursen på kort sikt, de visar även att volatiliteten ökar med antalet nyheter. I deras modell av växelkursen mellan D-mark och US-dollar har de även innefattat ränteskillnaden, vilken är statistiskt signifikant dock med låg förklaringsgrad. Först specificerar de modellen med endast news som förklarande variabel men finner sen att förklaringsgraden ökar om de dessutom lägger till ränteskillnaden. Det funna sambandet mellan växelkursen och ränteskillnaden behöver dock enligt dem inte vara ett bevis på att växelkursen bestäms av räntan utan det mest 5 Engel, C och J D Hamilton (1990), Long Swings in the Dollar: Are They in the Data and Do Markets Know It?, American Economic Review. 6 Andersen, T, T Bollerslev, F Diebold och C Vega (2002), Micro Effects of Macro Announcements: Real- Time Price Discovery in Foreign Exchange, American Economic Review. 6

7 troliga är att räntan också påverkas av de makroekonomiska nyheterna på samma sätt som växelkursen. 7 Cheung och Chinn publicerade år 2001 en undersökning som de gjort bland amerikanska valutahandlare. Syftet var att se vad de största marknadsaktörerna anser vara viktigast för växelkursens utveckling på kort sikt. Den absoluta majoriteten av handlarna tycker sig uppleva att marknadens fokus inte är konstant. Under vissa perioder så är marknadens intresse för utvecklingen i en viss makroekonomisk variabel större än under andra. De anser dock att räntan alltid är en viktig variabel för växelkursens utveckling. 8 Enligt teorin ska växelkursen endast påverkas av fundamentala variabler, att det är så i verkligheten motsägs av Evans och Lyons (2002). Om växelkursen endast fungerade som en stabilisator mellan olika ekonomiers makroekonomiska variabler borde inte handelsflöden kunna förklara något av förändringen i en växelkurs. De finner att växelkursen avgörs till stor del av flöden på kort sikt. Nominell växelkurs är alltså inget som är givet av fundamental makroekonomi utan den påverkas i allra högsta grad av handelsmönster. Prissättningen är väldigt lik den som argumenteras inom klassisk mikroekonomisk teori. De modeller som Evans och Lyons konstruerar består av både makroekonomiska variabler och information om flödesstorlek från företag och institutioner. Samtliga av deras modeller får ett R-kvadratvärde på över 50 procent. Intressant är att när de skapar en modell med endast makrovariabeln ränteskillnad så får de ett R-kvadratvärde på mindre än en procent och koefficienten blir insignifikant på 5 procentsnivån för samtliga valutakurser. Om de till den modellen lägger orderflöde så blir koefficienten för ränteskillnad signifikant och R-kvadratvärdet ökar markant. De förklarar detta med att det var specifikationsbias i modellen. Ränteskillnaden påverkar således utvecklingen för den nominella växelkursen, men detta påvisas endast då man även innefattar handelsflöden i modellen. Evans och Lyons säger inte att växelkursen på kort sikt endast bestäms på en mikroekonomisk grund. Mycket talar för att orderflöden påverkar växelkursen i stor omfattning på kort sikt, men de utesluter inte att det kan vara makroekonomiska drivkrafter som bestämmer storleken på orderflödet. 9 7 Eddelbüttel, D och T H McCurdy (1998), The Impact of News on Foreign Exchange Rates: Evidence from High Frequency Data, Manuscript, Rotman School of Management, University of Toronto. 8 Cheung, Y W och M D Chinn (2001), Currency Traders and Exchange Rate Dynamics: A Survey of the US Market, Journal of International Money and Finance. 9 Evans, M D D och R K Lyons (2002), Order Flow and Exchange Rate Dynamics, Journal of Political Economy. 7

8 1967 presenterade MIT 10 -forskaren Rudiger Dornsbusch den, för internationell ekonomi, oerhört betydande teorin om over-shooting. Han ger en teoretisk förklaring till varför växelkursen är så volatil. Teorin utgår från en öppen ekonomi med rörlig växelkurs som enligt ränteparitetsvillkoret befinner sig i långsiktig jämvikt. Om denna ekonomi utsätts för en exogen ökning i den monetära basen leder detta till en lägre ränta, vilket enligt ränteparitetsvillkoret måste följas av en depreciering av landets valuta. Dornbuschs overshooting implicerar att denna depreciering kortsiktigt kommer att bli större än vad den blir långsiktigt. Detta då investerare inte kommer att vilja hålla räntebärande papper i landets valuta förrän de förväntar sig att valutan kommer att apprecieras. Marknaden kommer alltså att försvaga valutan till den blir så undervärderad att vinstincitament gör det intressant att köpa den. Det är denna överdrivna rörelse i växelkursen som Dornbusch kallar overshooting. Dornbusch utgår i sitt exempel från att ränteförändringen kommer från en förändring i den monetära basen, detta är dock inte det viktiga. Det centrala för teorin är det faktum att räntan ändras, inte varför den gör det. Teorin kan således även tänkas gälla om ränteförändringen kommer från att en centralbank ändrat styrräntan. Den överdrivna rörelsen sker naturligtvis både vid en minskning som vid en ökning av räntan då det är förhållandet mellan två länders räntor som avgör växelkursen. 11 Kenneth Rogoff diskuterar Dornbuschs over-shooting i en skrift gjord för IMF Det finns enligt honom inte några klara empiriska studier som bevisar teorin men han menar ändå att den inte kan förklaras ogiltig. Den är enligt honom en viktig teoretisk förklaring till varför andra modeller för växelkursen inte går att visa empiriskt, istället för en modell för växelkursen i sig. Det är enligt Rogoff väldigt svårt att empiriskt visa växelkursanpassningens överdrivna rörelse på grund av dess godtyckliga natur. 13 Frankel och Rose (1994) gör en förkortad framställning av tidigare ekonometrisk forskning om växelkursens bestämmelsefaktorer. De finner att det med viss framgång att finna samband mellan växelkursen och räntan antingen på väldigt lång sikt eller på extremt kort sikt (tickdata). Modellerna som ska förklara samband mellan växelkursen och makroekonomiska fundamentala variabler på kort till medellång sikt ger däremot väldigt dåliga resultat. Då dessa modeller presterar så dåligt utesluter Frankel och Rose en av två möjligheter till hur den 10 Massachusetts Institute of Technology 11 Dornsbusch, R (1967), Expectations and Exchange Rate Dynamics, The Journal of Political Economy. 12 International Monetary Fund. 13 Rogoff, K S (2002), Dornbusch's Overshooting Model after Twenty-Five Years, Lecture, IMF. 8

9 nominella växelkursen bestäms. Växelkursen kan inte till största delen bestämmas av fundamentala variabler utan den måste påverkas i väldigt stor omfattning av omätbara spekulativa krafter. 14 Denna slutsats kommer de fram till, på samma sätt som Flood och Rose (1993), genom att jämföra volatiliteten i makroekonomiska variabler som produktion, konsumtion och handelsflöden för länder med fast respektive flytande växelkurs. De menar att då det mellan de två olika växelkursregimerna inte är speciellt stor skillnad vad gäller volatiliteten i de makroekonomiska variablerna är det stor skillnad i växelkursens volatilitet. Mycket av växelkursens rörelser måste enligt dem vara rent spekulativa då valet av växelkursregim inte påverkar den makroekonomiska stabiliteten. 15 Det är intressant att både Frankel och Rose samt Flood och Rose inte utesluter, deras slutsats till trots, att Dornbuschs modell om over-shooting gäller. De nämner bara denna modell i förbifarten som en tänkbar förklaring till varför växelkursen är så volatil. Samtliga resultat på news styrker att växelkursbestämningen är effektiv på väldigt kort sikt. Direkt efter att information som bör påverka de makroekonomiska variablerna mellan två ekonomier släppts ökar volatiliteten, och marknaden diskonterar in nyheterna till växelkursen på ett fåtal minuter och växelkursen finner ett nytt kortsiktig jämviktsläge. Jag tror att det är under perioder då det inte kommer mycket nyheter som växelkursen påverkas i stor omfattning av flöden mellan olika valutor. Detta och Dornbuschs over-shooting gör att det är väldigt svårt att finna samband mellan växelkursen och makroekonomiska fundamentala variabler på medelkort sikt. 3. Teori Det finns många variabler som kan tänkas påverka växelkursen. De variabler som jag kommer att använda i sökandet efter kortsiktiga samband med växelkursen måste vara mätbara på kort 14 Frankel, J A och A K Rose (1994), A Survey of Empirical Research on Nominal Exchange Rates, Working Paper, no 4865, National Bureau of Economic Research. 15 Flood, R P och A K Rose (1993), Fixing Exchange Rates: A Virtual Quest for Fundamentals, Working Paper, no 4503, National Bureau of Economic Research. 9

10 sikt. Produktivitet och prisnivå är exempel på variabler som enligt tidigare empiri har visat sig ha inverkan på den nominella växelkursen, men då dessa inte är mätbara och tillgängliga på kort sikt är de inte lämpliga i min undersökning. Endast finansiella variabler kommer att användas. Jag kommer att söka samband med växelkursen på differensen i en kort respektive lång ränta, skillnader i aktieavkastning mellan länderna och oljeprisförändringen jämfört med dagen innan. Dessa variabler motiveras med två teoretiska grunder som är intressanta för ämnet. Den ena är rak och enkel, UIP (Uncovered Interest Parity) eller ränteparitetsvillkoret. Den andra, Terms of Trade, bör påverka växelkursen, men på ett indirekt sätt. De två teoretiska grunderna har gemensamt att de åsyftar att det finns ett läge för växelkursen där de två valutaområdena eller länderna är i jämvikt med varandra UIP, Ränteparietetsvillkoret Ränteparitetsvillkoret går ut på att skillnader i en kort ränta mellan länder påverkar växelkursen så att räntearbitrage inte är möjligt. Det ska inte vara möjligt att låna pengar till låg ränta i ett land för att sedan låna ut dem i ett land med högre ränta, utan att vinsten av ränteskillnaden försvinner på grund av växelkursen. Ökar räntan i ett land, allt annat lika, kommer landets valuta att apprecieras. Egentligen leder en ökning av räntan i ett land till att valutan förväntas apprecieras på sikt men då alla förväntade förändringar påverkar växelkursen redan idag leder en ränteförändring till att växelkursen påverkas även på kort sikt. Ekvation (1) visar sambandet: [e(e $/ ) - E $/ ]/ E $/ = R $ - R, (1) där R $ och R är räntan i USD respektive EUR, e(e $/ ) är den förväntade framtida växelkursen mellan USD och EUR och E $/ är dagens växelkurs mellan USD och EUR. [e(e $/ ) - E $/ ]/ E $/ är alltså den förväntade förändringen i växelkursen mellan EUR och USD Krugman Paul R. & M Obstfeld, (2003) International Economics Theory and Policy, Addison-Wesley, Reading Massachusetts, 6th edition, s

11 På samma sätt som vid en förändring i en kort ränta så skapar en förändrad differens i en lång ränta långsiktiga arbitragemöjligheter. Växelkursen ska vid en förändring i ränteskillnaden två länder emellan göra att det inte ska vara lönsamt att ta ett längre lån i en valuta för att sedan låna ut kapitalet i en annan. Öppen ränteparitet gäller således även för längre räntebärande papper. En lång ränta är till skillnad från en kort ränta förenat med en risk på kort sikt, det är inte säkert att räntan är oförändrad under löptiden för papperet. Detta gör att en riskpremie måste innefattas till UIP. I ekvation (2) visas räntepariteten för en lång ränta: [e(e $/ ) - E $/ ]/ E $/ = (R $, L - R, L ) + p, (2) där R $, L och R, L är en lång ränta i USD respektive EUR, p är riskpremien, e(e $/ ) är den förväntade framtida växelkursen mellan USD och EUR och E $/ är dagens växelkurs mellan USD och EUR. [e(e $/ ) - E $/ ]/ E $/ är alltså den förväntade förändringen i växelkursen mellan EUR och USD. Generellt sätt gäller att den förväntade avkastningen på värdepapper ska vara lika mellan alla länder enligt räntepariteten, detta innebär att pariteten även bör gälla för avkastningen på aktier länder emellan. Om börsen i ett land förväntas utvecklas positivt så kommer landet att locka till sig kapital, vilket kommer att skapa en appreciering av dess valuta. Då avkastningen på aktier, till skillnad från avkastning på en kort ränta, är osäker innefattas även till UIP en riskpremie. Samband som visas i ekvation (3) bör enligt UIP finnas mellan två länders aktieavkastning och växelkursen dem emellan: [e(e $/ ) - E $/ ]/ E $/ = (r $ - r ) + p, (3) där r $ och r är aktieavkastningen i USD respektive EUR, p är riskpremien, e(e $/ ) är den förväntade framtida växelkursen mellan USD och EUR och E $/ är dagens växelkurs mellan USD och EUR. [e(e $/ ) - E $/ ]/ E $/ är alltså den förväntade förändringen i växelkursen mellan EUR och USD. 11

12 3.2. Terms of Trade Ett lands Terms of Trade bör påverka dess växelkurs. Precis som en rak översättning till svenska indikerar handlar Terms of Trade om ett lands handelsvillkor. En enkel förklaring till vad Terms of Trade är ges i ekvation (4) nedan: Terms of Trade = (X*P ex ) / (I*P im ), (4) där P ex och P im är priset på ett lands export respektive import, X och I är givna på kort sikt och visar storleken på samma lands export respektive import. Den allmänna prisnivån i ett land är given och orörlig på kort sikt, den är därmed redan inräknad i landets växelkurs via räntan och ränteparitetsvillkoret. Om däremot priset på en viktig handelsvara utsätts för en exogent given prisförändring ändras förväntningarna om den framtida prisnivån för landet. Räntemarknaden reagerar direkt på detta genom en ränteförändring vilket via ränteparitetsvillkoret skapar en förändring i växelkursen. En exogen chock av ett lands Terms of Trade bör alltså redan på kort sikt påverka växelkursen. Ett bra exempel på en handelsvara som kan tänkas påverka ett lands Terms of Trade är olja. Många länder är beroende av handeln med olja, de är därmed känsliga för oljeprisförändringar. Detta gäller otvivelaktigt både för importörer som exportörer av olja. En exogent given ökning i oljepriset kommer att leda till en förändring av olika länders Terms of Trade och därmed också deras växelkurs enligt: Oljeexportör: P Olja Terms of Trade Förväntad framtida prisnivå apprecierad växelkurs Oljeimportör: P Olja Terms of Trade Förväntad framtida prisnivå deprecierad växelkurs 12

13 3.3. Slutsatser teoridel Med stöd av nationalekonomisk teori har motiverats varför ett antal finansiella variabler kan tänkas påverka den nominella växelkursen på kort sikt. Utifrån denna teori byggs nu en modell som kan testas empiriskt. 4. Empirisk undersökning I detta avsnitt kommer den empiriska undersökningen som denna uppsats bygger på att motiveras, förklaras och redovisas. Först kommer en modell att specificeras, sedan kommer den att testas ekonometriskt Specifikation av modell Det verkar förekomma lite forskning över hur oljeprisförändringar kortsiktigt förändrar den nominella växelkursen mellan två länder som båda är väldigt beroende av handel med olja. Oljeprisförändringar bör påverka växelkursen för länder som är väldigt beroende av handel med olja då deras Terms of Trade förändras. För att testa hur väl den nationalekonomiska teorin håller i realiteten specificeras en modell som testar sambandet mellan den nominella växelkursen för två länder som är väldigt beroende av handel med olja och oljepriset. Växelkursen mellan japanska Yen (JPY) och kanadensiska Dollar (CAD) används då Japan är en av världens största nettoimportörer av olja 13

14 och Kanada är en stor nettoexportör av olja 17. En ökning i oljepriset bör enligt Terms of Trade stärka den kanadensiska Dollarn och försvaga den japanska Yenen. Oljepriset förväntas således ha en positiv påverkan på växelkursen CAD/JPY, vilken visar antal JPY per CAD. Till modellen innefattas ränteskillnaden mellan länderna, som bör påverka växelkursen enligt ränteparitetsvillkoret. Både differensen i en lång respektive kort ränta förväntas ha positiv påverkan på växelkursen CAD/JPY. Ökar räntan i Kanada, allt annat lika, bör växelkursen CAD/JPY öka, det vill säga den kanadensiska valutan blir starkare i förhållande till den japanska valutan. Börsutvecklingen bör påverka växelkursen via ränteparitetsvillkoret vilket säger att den förväntade avkastningen, plus en riskpremie då avkastningen inte är säker, mellan länderna ska vara lika. Förändringen i ett börsindex för de två länderna inkluderas till modellen. Parametern till den kanadensiska börsen förväntas vara positiv medan parametern till den japanska börsen förväntas vara negativ. Följande modell kommer att testas: E CAD, JPY = α + β 1 * ( i CAD - i JPY ) kort + β 2 * ( i CAD - i JPY ) lång + β 3 * börsindex Japan + β 4 * börsindex Kanada + β 5 * P Olja, där: E CAD, JPY = förändring från dagen innan i växelkursen CAD/JPY, dvs. antalet JPY per CAD, α = en konstant, ( i CAD - i JPY ) kort = skillnad i nominell kort ränta mellan Kanada och Japan, β 1 = parameter till skillnaden i kort ränta, förväntas vara positiv, ( i CAD - i JPY ) lång = skillnad i nominell lång ränta mellan Kanada och Japan, β 2 = parameter till skillnaden i lång ränta, förväntas vara positiv, börsindex Japan = förändringen från dagen innan i ett japanskt börsindex, β 3 = parameter till förändringen i ett japanskt börsindex, förväntas vara negativ, börsindex Kanada = förändringen från dagen innan i ett kanadensiskt börsindex, 17 Energy Information Administration: Official Energy Statistics from the US Government ( ). 14

15 β 4 = parameter till förändringen i ett kanadensiskt börsindex, förväntas vara positiv, P Olja = förändringen från dagen innan i priset på ett fat råolja, i USD, β 5 = parameter till förändringen i oljepriset, förväntas vara positiv. Ett problem som jag kan tänkas stöta på när modellen testas är att det är väldigt långt geografiskt mellan de två länderna Japan och Kanada. Tidsskillnaden dem emellan är mer än ett halvt dygn. Detta kan exempelvis leda till att en händelse som påverkat oljepriset skapar en förändring i växelkursen för de två olika valutorna under olika dygn och därmed även olika handelsdagar. Det kan även tänkas ställa till problem med ränteskillnaden och börsens inverkan på den nominella växelkursen Data Efter analysen av tidigare litteratur och forskning inom området står det klart att det hade varit önskvärt att använda tick-data för analysen av oljeprisets, räntans och börsens påverkan på växelkursen mellan CAD och JPY. Detta är tyvärr inte möjligt då de data som krävs för en sådan undersökning måste beställas från Reuters 18, vilket skulle bli för kostsamt. För den empiriska undersökningen används dagsdata från EcoWin över perioden 1/ till 31/ CAD/JPY är ett valutapar som normalt inte handlas på valutamarknaden, jag kan dock räkna fram växelkursen mellan CAD och JPY med hjälp av deras respektive spot-valutakurs i förhållande till Euro enligt ekvation (5) nedan: CAD/JPY = (EUR/JPY) / (EUR/CAD). (5) Som approximation för skillnaden i en kort ränta mellan länderna används tremånaders depositräntan, och för den långa räntan används en tioårig statsobligationsränta. Det börsindex 18 Det är Reuters som äger den elektroniska mäklartjänsten Reuters , där enligt dem själva cirka 90 procent av all valutahandel sker. 15

16 jag använder för Japan är Nikkei 225, som består av de 225 största och mest handlade aktierna på Tokyobörsen. Motsvarande börsindex i Kanada är TSX 300, som består av de 300 största och mest handlade aktierna på Torontobörsen. Spot-priset på ett fat Brent Crude i USD nyttjas som approximation för oljepriset. Att oljepriset är i USD bör för analysen inte göra någon skillnad. En förändring i US Dollarns värde påverkar både JPY och CAD via en förändring i Euron som blir lika stor för de båda valutorna och påverkar således inte värdeförhållandet dem emellan. Då de två länderna inte har samma helgdagar har jag rensat bort observationerna från samtliga marknader då det är stängt för handel på någon av marknaderna. Jag logaritmerar samtliga variabler och beräknar sedan första differensen på de icke-stationära variablerna växelkurs, oljepris och börsindex enligt ekvation (6) nedan: lnx t-1,t = lnx t lnx t-1, (6) där X t = observation under nuvarande dag och X t-1 = observation från dagen innan Resultat Grundmodellen ger i likhet med den forskning jag studerat väldigt svaga resultat. Ingen av de oberoende variabler som jag använder har en signifikant påverkan på den beroende variabeln växelkursen: Beroende Variabel: Första-differensen av CAD/JPY, Newey-West korrigerat Antal observationer: 1077 Variabel: Koefficient Standardavv. t-statistika Prob. C LNRTEDIFF3MAN 1.57E LNRTEDIFF10AR

17 DIFFADNIKKEI DIFFADTSX DIFFADOLJA R-kvadrat Adj R-kvadrat Durbin-Watson stat Series: RESID Sample Observations 1074 Mean -8.15e-20 Median -2.73e-05 Maximum Minimum Std. Dev Skewness Kurtosis Jarque-Bera Probability Då Durbin-Watson statistikan är nära 2 existerar ingen autokorrelation, White s residualtest (F-statistika= 10,74995) visar på heteroskedasticitet. Modellen korrigeras med Newey-West. Residualerna är inte normalfördelade, detta är något jag inte har möjlighet att göra något åt, jag får ta hänsyn till detta vid tolkning av resultaten. Det är vanligt att residualerna till finansiella data inte är normalfördelade, ofta är svansarna för tjocka vilket kan skapa mer signifikans än vad det egentligen är. Den enda variabeln som verkar ha något som helst samband med växelkursen är förstadifferensen av det kanadensiska börsindexet TSX300. Då risken med att använda två länder som ligger så långt ifrån varandra geografiskt föreligger så kan det vara så att växelkurspåverkan av en förändring i en oberoende variabel eftersläpar. En regression med det kanadensiska börsindexet laggat med en och två dagar ger följande resultat: 17

18 Beroende Variabel: Första-differensen av CAD/JPY, Newey-West korrigerat Antalet observationer: 1074 Variabel: Koefficient Standardavv. t-statistika Prob. C LNRTEDIFF3MAN 4.22E LNRTEDIFF10AR , DIFFADNIKKEI , DIFFADTSX DIFFADOLJA , DIFFADTSX(-1) DIFFADTSX(-2) R-kvadrat Adj R-kvadrat Durbin-Watson stat Series: RESID Sample Observations 1074 Mean -1.11e-19 Median 2.11e-05 Maximum Minimum Std. Dev Skewness Kurtosis Jarque-Bera Probability Modellen är fortfarande inte autokorrelerad men heteroskedastisk, vilket korrigeras med Newey-West. Residualerna är inte normalfördelade, detta får jag ta hänsyn till i analysen av resultaten. Utvecklingen på den kanadensiska börsen har en signifikant påverkan på växelkursen med två dagars eftersläpning. Att effekten på växelkursen är starkast efter två dagar kan förutom 18

19 tidsskillnaden bero på att valutamarknaden avvaktar för att se om förändringen på börsen är tillfällig eller om den är bestående. Modellen har låg förklaringsgrad, endast cirka en halv procent av förändringen i växelkursen kan förklaras av modellen. Den oberoende variabeln är statistiskt signifikant men jag tror inte att det är ekonomiskt lönsamt att låta börsutvecklingen helt styra besluten man gör på marknaden. Då residualerna i modellen inte är normalfördelade finns även risken att det är dessa som skapar signifikans. Över hela perioden ger min modell svaga resultat. Det kan dock vara så att det under perioder finns samband mellan de oberoende variablerna och den nominella växelkursen. Är så fallet bör detta samband kunna påvisas med rullande regression. Detta görs genom att dela upp hela samplet i mindre delar, göra regressioner på dessa och se om det finns några samband på kort sikt som försvinner över hela perioden. Jag delar upp observationerna så att varje del består av 30 observationer. Den första delen består av observation 1 till 30, den andra av observation 2 till 31, den tredje består av observation 3 till 32 och så vidare. Då hela samplet är 1077 observationer kommer jag sammanlagt att göra 1047 regressioner. Samtliga observationer kommer att vara med, men de sista observationerna kommer inte att vara med i lika många regressioner som de 1047 första. Parameterestimat och t-statistikor beräknas för variablerna i samtliga 1047 regressioner. Följande test är intressant för dessa regressioner: H 0 : β=0 H 1 : β 0 α=0,05 Dubbelsidigt test Teststatistika: t obs = (b- β 0 )/s b ~ t n-k-1 = 2,064 Förkastelseområde: H 0 förkastas till förmån för H 1 då t obs > 2,064 Jag visar parameterestimatet och t-statistikan från alla regressioner på variablerna: 19

20 Konstanten C: Räntedifferens kort ränta: PARAMETERESTIMAT TSTATISTIKA PARAMETERESTIMAT TSTATISTIKA Räntedifferens lång ränta: Nikkei 225: PARAMETERESTIMAT TSTATISTIKA PARAMETERESTIMAT TSTATISTIKA TSX 300: Brent Crude USD: PARAMETERESTIMAT TSTATISTIKA PARAMETERESTIMAT TSTATISTIKA 20

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Den internationella valutamarknaden är ett nätverk av banker, mäklare och valutahandlare runt om i världen Viktigaste marknaderna finns i London, New York, Zürich, Frankfurt, Tokyo,

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821

Tentamen på kurs Makroekonomi delkurs 2, 7,5 ECTS poäng, 1NA821 Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

Tentamen på grundkurserna EC1201 och EC1202: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 13 februari 2010 kl 9-14.

Tentamen på grundkurserna EC1201 och EC1202: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 13 februari 2010 kl 9-14. STOCKHOLMS UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen Mats Persson Tentamen på grundkurserna EC1201 och EC1202: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 13 februari 2010 kl 9-14.

Läs mer

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens

Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Konjunkturläget december 7 FÖRDJUPNING Effekten på svensk BNP-tillväxt av finansiell turbulens Tillgångar bedöms i dagsläget vara högt värderade på många finansiella marknader. Konjunkturinstitutet uppskattar

Läs mer

Del 6 Valutor. Strukturakademin

Del 6 Valutor. Strukturakademin Del 6 Valutor Strukturakademin Innehåll 1. Strukturerade produkter och valutor 2. Hur påverkar valutor? 3. Metoder att hantera valutor 4. Quanto Valutaskyddad 5. Composite Icke valutaskyddad 6. Lokal Icke

Läs mer

Råoljeprisets betydelse för konsumentpriserna

Råoljeprisets betydelse för konsumentpriserna Konjunkturläget mars 1 85 FÖRDJUPNING Råoljeprisets betydelse för konsumentpriserna Priset på råolja har sjunkit betydligt sedan mitten av. Bara sedan sommaren i fjol har priset på Nordsjöolja fallit med

Läs mer

Riskpremie i UIP - möjlighet till crosscurrency

Riskpremie i UIP - möjlighet till crosscurrency Nationalekonomiska Institutionen Lunds Universitet 2 juni 2006 Handledare: Kristian Jönsson Riskpremie i UIP - möjlighet till crosscurrency arbitrage? - en jämförande studie av ränta och växelkurs mellan

Läs mer

Överavkastningar vid Carry Trade

Överavkastningar vid Carry Trade Nationalekonomiska Institutionen Kandidatuppsats VT 2012 Överavkastningar vid Carry Trade En analys av överavkastningar vid valutaspekulation, före och under finanskrisen. Handledare: Författare: Birger

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

Gör vi motsvarande övning men fokuserar på relativa arbetskraftskostnader istället för relativ KPI framträder i grunden samma mönster.

Gör vi motsvarande övning men fokuserar på relativa arbetskraftskostnader istället för relativ KPI framträder i grunden samma mönster. Avtalsrörelsen avgörande för konkurrenskraften! Ett vanligt argument som framförs i debatten kring avtalsförhandlingarna är att det egentligen inte spelar någon större roll för industrins konkurrenskraft

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

U t+1 = (1 f)u t + s (1 U t ) = (1 f s)u t + s:

U t+1 = (1 f)u t + s (1 U t ) = (1 f s)u t + s: Några tentafrågor, jag har modi erat dem lite för att stämma med årets kurs och min smak. Fråga, December00. Kortsvarsfrågor - maximalt en sida per fråga a) I Mankiw nns en enkel modell för hur jämviktsarbetslösheten

Läs mer

Det osäkrade ränteparitetssambandet

Det osäkrade ränteparitetssambandet Nationalekonomiska Kandidatuppsats Institutionen Vårtermin 2007 Det osäkrade ränteparitetssambandet Författare: Nikolaos Alexandris Handledare: Hossein Asgharian Mia Holmfeldt 0 Abstrakt I detta arbete

Läs mer

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi

Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi LINKÖPINGS UNIVERSITET Ekonomiska Institutionen Nationalekonomi Peter Andersson Bonusövningsuppgifter med lösningar till första delen i Makroekonomi Bonusuppgift 1 Nedanstående uppgifter redovisas för

Läs mer

Tentamensgenomgång och återlämning: Måndagen 9/6 kl12.00 i B413. Därefter kan skrivningarna hämtas på studentexpeditionen, plan 7 i B-huset.

Tentamensgenomgång och återlämning: Måndagen 9/6 kl12.00 i B413. Därefter kan skrivningarna hämtas på studentexpeditionen, plan 7 i B-huset. Statistiska institutionen Nicklas Pettersson Skriftlig tentamen i Finansiell Statistik Grundnivå 7.5hp, VT2014 2014-05-26 Skrivtid: 9.00-14.00 Hjälpmedel: Godkänd miniräknare utan lagrade formler eller

Läs mer

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden

Kursens innehåll. Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen. Varumarknaden, penningmarknaden Kursens innehåll Ekonomin på kort sikt: IS-LM modellen Varumarknaden, penningmarknaden Ekonomin på medellång sikt Arbetsmarknad och inflation AS-AD modellen Ekonomin på lång sikt Ekonomisk tillväxt över

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Makro

Läs mer

Hur reagerar väljare på skatteförändringar?

Hur reagerar väljare på skatteförändringar? Hur reagerar väljare på skatteförändringar? nr 1 2013 årgång 41 I den här artikeln undersöker vi hur väljare reagerar på förändrade skatter när de röstar. Vi finner att vänstermajoriteter straffas om de

Läs mer

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2013

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2013 Protokollsbilaga A Direktionens protokoll 121206, 5 Beslut DATUM: 2012-12-06 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

VECKOBREV v.3 jan-15

VECKOBREV v.3 jan-15 0 0,001 Makro Veckan Valutakaos som uppstod gått efter att Schweiziska centralbanken slopade det valutagolv mot euron om 1.20 som infördes 2011. Schweizerfrancen sågs under eurokrisen som en säker hamn

Läs mer

Är kronan övervärderad?

Är kronan övervärderad? Nationalekonomiska Institutionen NEKH01 Examensarbete kandidatnivå VT2013 2013-06-04 Är kronan övervärderad? En tjugoårig studie av den svenska kronans värdering Författare: Theodore Lindberg Niclas Möller

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Sätta ihop tre relationer till en modell för BNP, arbetslöshet och inflation på kort och medellång sikt: Okuns lag

Sätta ihop tre relationer till en modell för BNP, arbetslöshet och inflation på kort och medellång sikt: Okuns lag Dagens föreläsning Sätta ihop tre relationer till en modell för BNP, arbetslöshet och inflation på kort och medellång sikt: Okuns lag Efterfrågekurvan (AD-relationen) Phillipskurvan Nominell kontra real

Läs mer

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad

1.8 Om nominella växelkursen, e($/kr), minskar, så förväntas att exporten ökar/minskar/är oförändrad och att importen ökar/minskar/är oförändrad FRÅGA 1. 12 poäng. Varje deluppgift ger 1 poäng. För att få poäng på delfrågorna krävs helt rätt svar. Svar på deluppgifterna skrivs på en och samma sida, som vi kan kalla svarssidan. Eventuella uträkningar

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB december 2015 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 523 mnkr. Totalt är det är en minskning med 100 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen

Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen Lönebildningsrapporten 211 73 FÖRDJUPNING Åldersstrukturen, växelkursen och exportandelen Den svenska kronan har efter 199-talskrisen varit undervärderat i ett långsiktigt perspektiv. Svagheten har avspeglat

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 2015 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem december 215 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 9 291 mnkr. Totalt är det är en ökning med 17 mnkr sedan förra månaden, 87% av ramen är

Läs mer

Räntan, växelkursen och inflationen

Räntan, växelkursen och inflationen ANFÖRANDE DATUM: 2011-04-04 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Karolina Ekholm Danske Markets, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Valutacertifikat KINAE Bull B S

Valutacertifikat KINAE Bull B S För dig som tror på en stärkt kinesisk yuan! Med detta certifikat väljer du själv placeringshorisont, och får en hävstång på kursutvecklingen i kinesiska yuan mot amerikanska dollar. Certifikat stiger

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Ett finansiellt mått på inflationsförväntningar

Ett finansiellt mått på inflationsförväntningar Ett finansiellt mått på inflationsförväntningar AV MALIN ANDERSSON OCH HENRIK DEGRÉR Författarna är verksamma på avdelningen för penningpolitik. Ett tillfredsställande mått på inflationsförväntningar är

Läs mer

Hur påverkas priset på guld av olika makroekonomiska variabler och avkastningen på alternativa tillgångar?

Hur påverkas priset på guld av olika makroekonomiska variabler och avkastningen på alternativa tillgångar? Hur påverkas priset på guld av olika makroekonomiska variabler och avkastningen på alternativa tillgångar? Författare: Fredrik Matsgård Gustaf Danielsson Kandidatuppsats VT 2013 Handledare: Anne-Marie

Läs mer

BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER

BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER BEHÄRSKA MARKNADEN PÅ 10 MINUTER VARNING HÖGRISKINVESTERING: valutahandel (forex) och spekulationer i prisförändringar (CFD:s) är mycket spekulativa och innebär en hög risknivå och passar kanske inte alla

Läs mer

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 16 januari 2010 kl 9-14.

Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 16 januari 2010 kl 9-14. STOCKHOLMS UNIVERSITET Nationalekonomiska institutionen Mats Persson Tentamen på grundkursen EC1201: Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng, lördagen den 16 januari 2010 kl 9-14. Tentamen består

Läs mer

Räntemodeller och marknadsvärdering av skulder

Räntemodeller och marknadsvärdering av skulder Räntemodeller och marknadsvärdering av skulder Fredrik Armerin Matematisk statistik, KTH Aktuarieföreningen 17-18 november 2004 Dag 2 NOLLKUPONGSKURVOR 1 Nollkupongsobligationer En nollkupongsobligation

Läs mer

EXAMENSARBETE. Den svenska valutan: en ekonometrisk studie av växelkursens bestämningsvariabler. Jan Huhta och Metin Can

EXAMENSARBETE. Den svenska valutan: en ekonometrisk studie av växelkursens bestämningsvariabler. Jan Huhta och Metin Can 2000:165 EXAMENSARBETE Den svenska valutan: en ekonometrisk studie av växelkursens bestämningsvariabler Jan Huhta och Metin Can Nationalekonomiprogrammet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

), beskrivs där med följande funktionsform,

), beskrivs där med följande funktionsform, BEGREPPET REAL LrNGSIKTIG JeMVIKTSReNTA 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Diagram R15. Grafisk illustration av nyttofunktionen för s = 0,3 och s = 0,6. 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 s = 0,6 s = 0,3 Anm. X-axeln

Läs mer

En enkel statisk (en tidsperiod) model för en sluten ekonomi. Börja med nationalinkomstidentiteten

En enkel statisk (en tidsperiod) model för en sluten ekonomi. Börja med nationalinkomstidentiteten En enkel statisk (en tidsperiod) model för en sluten ekonomi. Börja med nationalinkomstidentiteten Y = C + I + G (1) Y är (aggregerad) produktion av varor och tjänster och beror på mängden tillgängliga

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Sverige och EMU Sveriges riksdag beslutade 1997 att Sverige inte skulle delta i valutaunionen 2003 höll vi folkomröstning där 56% röstade NEJ till inträde i EMU 1952 gick vi med

Läs mer

Tentamen, grundkurs i nationalekonomi HT 2004

Tentamen, grundkurs i nationalekonomi HT 2004 Tentamen, grundkurs i nationalekonomi HT 2004 Makroekonomi, 5 poäng, 5 december 2004 Svara på bifogad svarsblankett! Riv av svarsblanketten och lämna bara in den. Ringa gärna först in dina svar på frågeblanketten

Läs mer

Valutaobligation USD/SEK

Valutaobligation USD/SEK www.handelsbanken.se/mega Valutaobligation USD/SEK Avkastningen är kopplad till en förstärkning av amerikanska dollar mot svenska kronor Dollarn är på den lägsta nivån mot kronan på 15 år Kapitalskyddad

Läs mer

P d E ": (69) =R S + (1+R S)E t+1 E t R S E t. =R S + (1+R S)(E t+1 E t ) ¼R S + E t+1 E t

P d E : (69) =R S + (1+R S)E t+1 E t R S E t. =R S + (1+R S)(E t+1 E t ) ¼R S + E t+1 E t 4 VÄaxelkurser och räantor Som vi tidigare noterat Äar den reala väaxelkursen, kallad"; lika med utbytesfäorhºallandet mellan utläandska varor och inhemska, medan den nominella Äar relativpriset pºa de

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010

Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Finansiell månadsrapport Stockholm Stadshus AB (moderbolag) september 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 11 600 mnkr. Det är en ökning med 15 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

1 ekonomiska 16 kommentarer maj 2008 nr 4, 2008

1 ekonomiska 16 kommentarer maj 2008 nr 4, 2008 n Ekonomiska kommentarer I denna kommentar gör vi ett försök att uppskatta vilka effekter oljepriset har på svensk inflation. Om priset på olja ökar med 1 procent så visar beräkningarna att prisnivån blir,5

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET STATISTISKA INSTITUTIONEN MATS HAGNELL. Skrivning i ekonometri onsdagen den 1 juni 2011

LUNDS UNIVERSITET STATISTISKA INSTITUTIONEN MATS HAGNELL. Skrivning i ekonometri onsdagen den 1 juni 2011 LUNDS UNIVERSITET STATISTISKA INSTITUTIONEN MATS HAGNELL STAB2 Skrivning i ekonometri onsdagen den 1 juni 211 1. Vi vill undersöka hur variationen i försäljningspriset för ett hus (i en liten stad i USA

Läs mer

Redogörelse för penningpolitiken 2016

Redogörelse för penningpolitiken 2016 Redogörelse för penningpolitiken 2016 Diagram 1.1. BNP utveckling i Sverige och i omvärlden Index, 2007 kv4 = 100, säsongsrensade och kalenderkorrigerade data Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat,

Läs mer

Förvaltning av guld- och valutareserven

Förvaltning av guld- och valutareserven Förvaltning av guld- och valutareserven Innehåll Riksbankens mål och syftet med guld- och valutareserven Vad innebär förvaltningsuppdraget? Guldreserven Valutareserven Styrande regelverk Riksbankens guld-

Läs mer

payout = max [0,X 0(ST-K)]

payout = max [0,X 0(ST-K)] Del 6 Valutor Innehåll Strukturerade produkter och valutor... 3 Hur påverkar valutor?... 3 Metoder att hantera valutor... 3 Quanto valutaskyddad... 3 icke valutaskyddad... 4 icke valutaskyddad... 4 Hur

Läs mer

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik

MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV ECB:S EXPERTER. Tekniska antaganden om räntor, växelkurser, råvarupriser och finanspolitik Ruta MAKROEKONOMISKA FRAMTIDSBEDÖMNINGAR FÖR EUROOMRÅDET AV :S EXPERTER Det ekonomiska läget är för närvarande mycket osäkert i och med att det är avhängigt av både framtida penningpolitiska beslut och

Läs mer

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016

Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Finansiell månadsrapport Skolfastigheter i Stockholm AB januari 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 10 759 mnkr. Totalt är det är en ökning med 226 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Därför är Calmforsutredningen inte längre relevant. Fredrik Segerfeldt och Johnny Munkhammar Juni, 2003

Därför är Calmforsutredningen inte längre relevant. Fredrik Segerfeldt och Johnny Munkhammar Juni, 2003 Därför är Calmforsutredningen inte längre relevant Fredrik Segerfeldt och Johnny Munkhammar Juni, 2003 1 Inledning När Sverige ansökte om EU-medlemskap 1994 gjorde regeringen klart att vi inte automatiskt

Läs mer

Dekomponering av löneskillnader

Dekomponering av löneskillnader Lönebildningsrapporten 2013 133 FÖRDJUPNING Dekomponering av löneskillnader Den här fördjupningen ger en detaljerad beskrivning av dekomponeringen av skillnader i genomsnittlig lön. Först beskrivs metoden

Läs mer

EXAMENSARBETE GUSTAV KARLSSON. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar NATIONALEKONOMIPROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE GUSTAV KARLSSON. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar NATIONALEKONOMIPROGRAMMET C-NIVÅ 2003:068 SHU EXAMENSARBETE Det osäkrade ränteparitetsvillkoret under tid av förändring på finansmarknaderna GUSTAV KARLSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar NATIONALEKONOMIPROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Skattning av matchningseffektiviteten. arbetsmarknaden FÖRDJUPNING

Skattning av matchningseffektiviteten. arbetsmarknaden FÖRDJUPNING Lönebildningsrapporten 9 FÖRDJUPNING Skattning av matchningseffektiviteten på den svenska arbetsmarknaden I denna fördjupning analyseras hur matchningseffektiviteten på den svenska arbetsmarknaden har

Läs mer

Räntans effekt på hushållens sparande En studie av vad som påverkar de svenska hushållens sparande

Räntans effekt på hushållens sparande En studie av vad som påverkar de svenska hushållens sparande Räntans effekt på hushållens sparande En studie av vad som påverkar de svenska hushållens sparande Nationalekonomiska Institutionen Hampus Sporre Kandidatuppsats juni 2015 Handledare: Fredrik NG Andersson

Läs mer

1 ekonomiska 3 kommentarer juli 2008 nr 5, 2008

1 ekonomiska 3 kommentarer juli 2008 nr 5, 2008 n Ekonomiska kommentarer I den dagliga nyhetsrapporteringen avses med begreppet ränta så gott som alltid den nominella räntan. Den reala räntan är emellertid mer relevant för konsumtions- och investeringsbeslut.

Läs mer

URA 27 VAL AV RAPPORTVALUTA I RR 8, REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER

URA 27 VAL AV RAPPORTVALUTA I RR 8, REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER UTTALANDE FRÅN REDOVISNINGSRÅDETS AKUTGRUPP URA 27 VAL AV RAPPORTVALUTA I RR 8, REDOVISNING AV EFFEKTER AV ÄNDRADE VALUTAKURSER Enligt punkt 9 i RR 22, Utformning av finansiella rapporter får ett företags

Läs mer

Finansiell stabilitet och penningpolitik diskussion

Finansiell stabilitet och penningpolitik diskussion Finansiell stabilitet och penningpolitik diskussion Björn Lagerwall Norges Bank 2017-04-21 Sveriges riksbank Avdelningen för penningpolitik Två teman Penningpolitik och skulddynamik Policy-fråga: Vilka

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

VECKOBREV v.24 jun-15

VECKOBREV v.24 jun-15 0 0,001 Makro Veckan En grekisk som konkurs gått kommer allt närmre efter att söndagens förhandling avbröts efter endast 45 minuter eftersom det förslag Grekland lade fram inte innehöll de ändringar av

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

1. BNP, sysselsättning, arbetskraft, arbetslöshet, inflation - centrala begrepp i makroekonomin (kap. 2)

1. BNP, sysselsättning, arbetskraft, arbetslöshet, inflation - centrala begrepp i makroekonomin (kap. 2) Stockholms universitet Nationalekonomiska institutionen VT09 Grundkurs i nationalekonomi Makroteori med tillämpningar, 15 högskolepoäng Gruppövningar Gruppövning 1 1. BNP, sysselsättning, arbetskraft,

Läs mer

Dugga 2, grundkurs i nationalekonomi HT 2004

Dugga 2, grundkurs i nationalekonomi HT 2004 Dugga 2, grundkurs i nationalekonomi HT 2004 Makroekonomi med tillämpningar, 5 december 2004 Svara på bifogad svarsblankett! Riv av svarsblanketten och lämna bara in den. Ringa gärna först in dina svar

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 30 juni 2015 2 AGENDA Utvecklingen i omvärlden Svensk ekonomi Sammanfattning 3 Tillväxt i världen stärks men i långsammare takt BNP-tillväxt i utvalda

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

VECKOBREV v.5 jan-14

VECKOBREV v.5 jan-14 Veckan som gått 0 0,001 1000 Makro Grekland är nära en överenskommelse om en ny utbetalning av stödlån. Överenskommelsen förväntas bli klar i februari vilket skulle innebära att en utbetalning kan ske

Läs mer

VECKOBREV v.15 apr-15

VECKOBREV v.15 apr-15 0 0,001 Makro Veckan På onsdag som kommer gått regeringen lägga fram sin vårbudget, vars innehåll i stora drag redan är känt. På DI Debatt har ett antal företrädare för svenska arbetsgivarorganisationer

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016

Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Finansiell månadsrapport Stockholms Stadshus AB (moderbolag) februari 2016 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 9 795 mnkr. Det är en minskning med 10 mnkr sedan förra månaden.

Läs mer

Långsiktiga inflationsförväntningar

Långsiktiga inflationsförväntningar Löner, vinster och priser 99 FÖRDJUPNING Långsiktiga inflationsförväntningar I denna fördjupning studeras inflationsförväntningar på fem års sikt i Sverige. Som mått på inflationsförväntningar används

Läs mer

Bra, men inte tillräckligt

Bra, men inte tillräckligt Bra, men inte tillräckligt Den kinesiska centralbanken meddelade i juni att den har för avsikt att öka flexibiliteten i landets växelkursregim. Ett positivt men blygsamt och otillräckligt första steg för

Läs mer

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet

Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Konjunkturläget mars 6 FÖRDJUPNING Alternativscenario: svagare tillväxt i euroområdet Risken för en sämre utveckling i euroområdet än i Konjunkturinstitutets huvudscenario dominerar. En mer dämpad tillväxt

Läs mer

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna

Stark efterfrågan driver världsmarknaderna På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-06-07 Stark efterfrågan driver världsmarknaderna Världsmarknadspriserna på spannmål väntas minska något i reala termer de kommande tio åren, i takt

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission LÅNG KÖPOPTION. Värde option. Köpt köpoption. Utveckling marknad. Rättighet Del 11 Indexbevis Innehåll Grundpositionerna... 3 Köpt köpoption... 3 Såld köpoption... 3 Köpt säljoption... 4 Såld säljoption... 4 Konstruktion av Indexbevis... 4 Avkastningsanalys... 5 knock-in optioner...

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Kapitel 4: SAMBANDET MELLAN VARIABLER: REGRESSIONSLINJEN

Kapitel 4: SAMBANDET MELLAN VARIABLER: REGRESSIONSLINJEN Kapitel 4: SAMBANDET MELLAN VARIABLER: REGRESSIONSLINJEN Spridningsdiagrammen nedan representerar samma korrelationskoefficient, r = 0,8. 80 80 60 60 40 40 20 20 0 0 20 40 0 0 20 40 Det finns dock två

Läs mer

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång

Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Swedbanks Bull-certifikat valutor x 10 för dig som tror på uppgång Tror du på en stigande marknad, dvs att någon av valutorna EUR, GBP, JPY eller USD kommer stärkas mot SEK? Då kan Swedbanks Bull-certifikat

Läs mer

VECKOBREV v.36 sep-15

VECKOBREV v.36 sep-15 0 0,001 Makro Riksbanken meddelade att reporäntan lämnas oförändrad på -0,35 procent. Sedan det senaste beslutet i juli är revideringarna i Riksbankens konjunkturs- och inflationsprognoser små varför direktionen

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

VECKOBREV v.13 mar-14

VECKOBREV v.13 mar-14 Veckan som gått 0 0,001 Makro I söndags träffades USA och Rysslands utrikesministrar i Paris, ingen uppgörelse nåddes men båda underströk att de tror på en diplomatisk lösning. John Kerry framhöll att

Läs mer

Effekter av den finanspolitiska åtstramningen

Effekter av den finanspolitiska åtstramningen Internationell konjunkturutveckling 35 Effekter av den finanspolitiska åtstramningen i 2007 De tyska offentliga finanserna har utvecklats svagt sedan konjunkturnedgången 2001/2002. 2005 överskred underskottet

Läs mer

VECKOBREV v.37 sep-15

VECKOBREV v.37 sep-15 0 0,001 Makro Inflationsmålet vara eller icke vara diskuteras allt mer frekvent och på DI-debatt ger vice riksbankscheferna Martin Flodén och Per Jansson svar på tal. Kritikerna menar att Riksbanken jagar

Läs mer

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin

Del 1 Volatilitet. Strukturakademin Del 1 Volatilitet Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är volatilitet? 3. Volatility trading 4. Historisk volatilitet 5. Hur beräknas volatiliteten? 6. Implicit volatilitet 7. Smile

Läs mer

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 2

ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 2 ÖVNINGSUPPGIFTER KAPITEL 2 DATAMATRISEN 1. Datamatrisen nedan visar ett utdrag av ett datamaterial för USA:s 50 stater. Stat Befolkningsmängd Inkomst Marijuana Procent män (miljoner) per person lagligt?

Läs mer

Tentamensgenomgång och återlämning: Måndagen 24/2 kl16.00 i B497. Därefter kan skrivningarna hämtas på studentexpeditionen, plan 7 i B-huset.

Tentamensgenomgång och återlämning: Måndagen 24/2 kl16.00 i B497. Därefter kan skrivningarna hämtas på studentexpeditionen, plan 7 i B-huset. Statistiska institutionen Nicklas Pettersson Skriftlig tentamen i Finansiell Statistik Grundnivå 7.5hp, HT2013 2014-02-07 Skrivtid: 13.00-18.00 Hjälpmedel: Godkänd miniräknare utan lagrade formler eller

Läs mer

Vad händer om huspriserna i USA rasar?

Vad händer om huspriserna i USA rasar? Fördjupning i Konjunkturläget januari 28 (Konjunkturinstitutet) Internationell konjunkturutveckling 3 FÖRDJUPNING Vad händer om huspriserna i USA rasar? En simulering av ett 3-procentigt husprisfall i

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013

Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 2013 Finansiell månadsrapport AB Familjebostäder maj 213 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 2 71 mnkr. Det är en minskning med 139 mnkr sedan förra månaden, och 6% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Rör det sig i toppen? Platsbyten i förmögenhetsrangordningen

Rör det sig i toppen? Platsbyten i förmögenhetsrangordningen Rör det sig i toppen? Platsbyten i förmögenhetsrangordningen Stefan Hochguertel och Henry Ohlsson Stefan Hochguertel är Associate Professor vid VU University, Amsterdam, och affilierad till Uppsala Center

Läs mer

Månadsanalys Februari 2013

Månadsanalys Februari 2013 Månadsanalys Februari 2013 De flesta faktorer talar för ett bra börsår I SLUTET AV januari presenterade vi vår marknadssyn för våren. Vi kunde då konstatera att trots många orosmoln lyckades samtliga större

Läs mer

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns

För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns 1 För några av er kanske strukturerade placeringar är okänt medan andra kanske upplever placeringsformen som snårig. Vilka möjligheter och risker finns det? Under detta pass ska jag besvara frågorna Vad,

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Makroekonomi Övningar. Juan Carlos Estibill Ht-2012

Makroekonomi Övningar. Juan Carlos Estibill Ht-2012 Makroekonomi Övningar Juan Carlos Estibill Ht-2012 Se Kursinformation BILAGA: ÖVNINGAR KRAV: Tydliga, ej handskrivna, OH. Kommentera samtliga uppgifter med hjälp av data från Sverige och Ditt land, d.v.s.

Läs mer

Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser

Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser Bilaga 1 2012-10-17 1 (5) Pensionsadministrationsavdelningen Håkan Tobiasson Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser Utgångspunkter för avkastningsantagande Det finns flera tungt vägande

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Penningpolitisk rapport september 2015

Penningpolitisk rapport september 2015 Penningpolitisk rapport september 2015 Kapitel 1 Diagram 1.1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent Anm. Osäkerhetsintervallen är baserade på Riksbankens historiska prognosfel samt på riskpremiejusterade

Läs mer

under en options löptid. Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission

under en options löptid. Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission Del 1 Volatilitet Innehåll Implicita tillgångar... 3 Vad är volatilitet?... 3 Volatility trading... 3 Historisk volatilitet... 3 Hur beräknas volatiliteten?... 4 Implicit volatilitet... 4 Smile... 4 Vega...

Läs mer