RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad rev D

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Dagvattenutredning Bostäder söder om Ullas Lyckas väg, Kållered, Mölndal stad. 2012-02-10 2015-02-16 rev D"

Transkript

1 RAPPORT, Kållered, Mölndal stad rev D Upprättad av: Åsa Ottosson/Daniel Jacobsson Granskad av: Daniel Jacobsson

2 RAPPORT, Kållered, Mölndal stad Kund Johan Wiik Stadsbyggnadskontoret Mölndals stad Göteborgsvägen Mölndal Konsult WSP Samhällsbyggnad Box Göteborg Besök: Ullevigatan 19 Tel: Fax: WSP Sverige AB Org nr: Styrelsens säte: Stockholm L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\ kopia.docx Kontaktpersoner Sara Jorild Uppdragsansvarig Mail: Tel: (12)

3 Innehåll 1. Syfte 4 2. Bakgrund 5 3. Områdesbeskrivning 6 4. Befintliga ledningar 8 5. Beräkningar Beräkningsförutsättningar Utjämningsvolym 9 6. Dagvattenlösning Sekundära vattenvägar vid extrema regn Kostnadsbedömning Diskussion, risker och rekommendationer 12 L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\ kopia.docx 3 (12)

4 1. Syfte Syftet med dagvattenutredningen för området är att utreda förutsättningarna för hantering av dagvatten inför en detaljplan för bostäder söder om Ullas Lyckas väg i Kållered. Se figur 1. Utredningen syftar också till att ge förslag på utformning av dagvattenanläggning i detaljplan. L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\ kopia.docx Figur 1 Översiktlig kartbild med detaljplaneområdet markerat. 4 (12)

5 Uppdragsnr: Handläggare e: Åsa Ottosson Bostäder söder om Ullas Lyckas väg 2. Bakgrund Detaljplanen för fastigheten Stretered 1:1 syftar till att möjliggöra utbyggnad av bo- stadsbebyggelse inom fastigheten. För området finns idagg tre olika detaljplaner varav genomförandetiden har gått ut för två. ÖversiktsplanÖ för Mölndals stad, ÖP 2006 föreslår ny bebyggelse inom området. Se figur 2. WSP harr utfört en geoteknisk utredning med uppdragsnummer (dateradd , reviderad ) samt en hydrogeologih isk utredning (daterad , reviderad ) av området parallellt med dagvattenutredningen och avstämning har skett löpande under arbetets gång. L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\ kopia.docx Figur 2 Illustrationsplan för nybyggnation på Stretered 1:1 (skiss ). 5 (12)

6 3. Områdesbeskrivning Området är idag obebyggd så när som på en äldre förfallen vattenverksbyggnad. Det finns även en asfalterad gång- och cykelbana igenom området. Norr om Ullas Lyckas väg finns ett bostadsområde från mitten av 1980-talet. I slänten på andra sidan Streteredsvägen finns äldre bebyggelse. Figur 3 Bilder tagna vid fältbesök L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\ kopia.docx I den nordöstra delen av planområdet finns en äldre grundvattentäkt bestående av två uttagsbrunar som inte längre är i drift. Delar av planområdet befinner sig inom gränserna för det vattenskyddsområde för vattentäkten som fortfarande gäller. Hänsyn till befintligt vattenskyddsområde och -föreskrifter har tagits i utredningen och bedömning har gjorts att skyddsföreskrifterna inte berör planerad exploatering. Detaljplaneområdet är i dagsläget relativt vattensjukt och grundvattenytan påträffas nära markytan. Enligt den geotekniska undersökningen är det ett område med artesiskt grundvatten, det vill säga trycknivån för grundvattnet ligger över markytan. De lägre belägna delarna av området är täckta av ett tjockt lager lera. Se principskiss nedan. Det läcker idag grundvatten från det undre grundvattenmagasinet från vattentäktens brunnar, vilket har gjort att det bildats ett ytvattenstråk från brunnsområdet ned till Hagabäcken. Den fria grundvattenytan har uppmätts i skruvborrhålen, och låg då på mellan 0,6 1,3 m under markytan, se geoteknisk utredning samt hydrogeologisk utredning för mer detaljerad information kring aktuell grundvattensituation. 6 (12)

7 Uppdragsnr: Handläggare e: Åsa Ottosson Bostäder söder om Ullas Lyckas väg Detaljplanområ åde Grundvattenytans trycklinje Utströmningsområde Lera Göteborgsmoränen (friktionsmaterial) Figur 4 Principskiss över grundvattenytans läge i förhållande till markyta och jordlager i området L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\ kopia.docx Hagabäcken rinner tvärs genom planområdet.. Hela området sluttar ner mot bäcken och den utgör såledess lågstråket för hela området. Två stycken tillrinningspunkter till denna identifierades vid platsbesök vilka framgår f av bilaga. Punkt 1 kommer från ett dagvattenutlo opp från fastigheter belägna söder omm planområdet. Punkt 2 rinner från ett utlopp genom vägbanken till Streteredsvägen enligt figur 5. Källan till denna tillrinning har ej kunnat identifieras med tillgängligt underlag under utred- plats- besök, vattenkartan samt geohydrologisk karta. ningens gång. Tillgängligt underlag har utgjorts av kommunens VA-underlag, Figur 5 Bild tagen vid fältbesök Recipient för Hagabäcken har inte heller kunnat säkerställas under utredningens gång men troligen mynnar Hagabäcken i Kålleredsbäckenn via ett antal trummor un- der bebyggelse. 7 (12)

8 4. Befintliga ledningar Det ligger en befintlig vattenledning och en befintlig spillvattenledning genom området som framgår av bilaga. Dessa ledningar kan ligga kvar då de inte påverkas av exploateringen. 5. Beräkningar Beräkningar har skett med målsättning att avrinningen från planområdet till bäcken efter exploatering inte ska överstiga avrinningen från planområdet till bäcken före exploatering Beräkningsförutsättningar Dimensionering av fördröjningsmagasin sker utifrån ett regn med återkomsttiden 10 år och den varaktighet som kräver störst volym. Klimatfaktor 1.25 vid dimensionering av magasin, det vill säga att hänsyn tas till klimatförändringarnas påverkan på nederbördsintetensiteten. Regnintensitet vid dimensionering enlig Svenskt Vattens publikation P104 avsnitt Svenska generella intensitets-varaktighetssamband. Avrinningskoefficient 0.9 för takytor, 0.8 för asfalterade ytor, 0.7 för stensatta ytor och 0.1 för grönytor (P90). I tabell 5.1 nedan redovisas markanvändning före och efter exploatering. L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\ kopia.docx Före expl Efter expl Markanvändning Yta [ha] Yta[ha] Avr koeff Tak 0 0,42 0,9 Väg 0,09 0,37 0,8 Stensatt yta 0 0,10 0,7 Naturområde, Grönytor 3,51 2,71 0,1 Summa 3,60 3,60 Tabell 5.1 Markanvändning före och efter exploatering. 8 (12)

9 I tabell 5.2 nedan redovisas flöden före och efter exploatering. Flöden är beräknade med tid-areametoden. Regnets återkomsttid Före expl Före expl, inkl klimatfaktor Efter expl Efter expl inkl klimatfaktor Q [l/s] Q [l/s] Q [l/s] Q [l/s] 1 årsregn årsregn årsregn årsregn årsregn Tabell 5.2 Beräknade flöden före samt flöden efter exploatering utan utjämning Utjämningsvolym Dag- och dränvatten från fastigheterna samt dag- och dränvatten från lokalgatan kan med fördel ledas med självfallsledningar till makadammagasin för flödesutjämning, se bilaga. Beräkning av erforderlig magasinsvolym har utförts enligt Svenskt Vattens publikation P90 avsnitt Överslagsmässig beräkning med hänsyn till rinntid. För beräkningar har tillåten avtappning från magasinen antagits till 8 l/s respektive 11 l/s. Det motsvarar avrinning från befintlig naturmark beräknat med rationella metoden. För att få fördröjning även på mindre intensiva regn är det bra om utflödet från magasinet kan varieras. Tabell 5.5 nedan visar uppskattad magasinsvolym för olika regnvaraktigheter. Störst erforderlig magasinsvolym är vid regnvaraktighet 60 minuter, därefter avtar den. L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\ kopia.docx Norra området Södra området Regnvaraktighet Erf magasinsvolym Erf magasinsvolym [min] V [m3] V [m3] Tabell 5.1 Erforderlig magasinsvolym för fördröjning av 10-års regn. Störst volym fås vid regnvaraktighet på 60 min. Tillåten avtappning från magasinen har antagits till 8 l/s för det norra och 11 l/s för det södra. 9 (12)

10 6. Dagvattenlösning Mot bakgrund av den geotekniska utredningen så är möjligheten till infiltration i området obefintlig. Det finns inga specifika reningskrav från kommunens sida ännu men om det går att rena dagvattnet nära källan är det positivt. Föroreningsbelastningen i dagvattnet från ett bostadsområde kommer framförallt från gatumark. Ett avskärande makadamdike kan anläggas i södra kanten av bostadsbebyggelsen för att förhindra dagvattnet från omgivande naturmark att avrinna mot husen. Makadamdiket bör också dimensioneras för ett 10-årsflöde från naturmarken som det ska hantera. Dessutom föreslås ett avskärande makadamdike anläggas strax norr om fastigheterna på den norra sidan om bäcken. Detta för att förhindra att vatten rinner ytledes mot planområdet från naturmarken söder om Streteredsvägen. Dagvattnet från fastigheter och lokalgata föreslås omhändertas i magasin. Erforderlig magasinsvolym för området norr om bäcken är cirka 80 m3 och för området söder om bäcken cirka 110 m3. Utförs magasinen med makadam med porositet på 33 % innebär det att makadammagasinet behöver ha en volym på cirka240 m3 respektive 330 m3. Magasinen förses med en tät duk för att undvika att leda bort grundvatten samt en drän i botten för att säkerställa att magasinen är tomma mellan regntillfällena. Utloppet på magasinet bör ligga över eller i nivå med släntkrönet på befintlig bäck för att undvika att vatten från bäcken leds in i magasinet, se figur 6.1 nedan. Magasinen bör även förses med brädd som vid extrema flöden kan brädda vatten förbi magasinet. L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\ kopia.docx Figur 6.1 Princip makadammagasin för det södra området. Utlopp ur magasin bör ligga i nivå med släntkrönet på bäcken eller högre. Angivna höjder är preliminära. 10 (12)

11 7. Sekundära vattenvägar vid extrema regn Området kommer även efter exploatering att slutta mot det befintliga lågstråket som går genom detaljplaneområdet. Gator har höjdsatts lägre än fastighetsmarken och dagvatten kan därför rinna av ytledes vid extrema regn. För att minska risken för att husgrundsdräneringen däms vid extrema regn dimensioneras ledningarna för ett regn som är 25 % större än det dimensionerande 10-årsregnet. Den befintliga bäcken har en trumma (TR1000 BTG) i västra hörnet av planområdet. Denna trumma kommer att ersättas av en ny trumma och om flödet vid extrema regn skulle överstiga trummans kapacitet kan vatten komma att dämma upp till en nivå på cirka +26,00 för att sedan avledas via ny GC-väg och Ullas Lyckas väg. Ullas Lyckas väg sluttar västerut. Vid en vattennivå på +26,00 kommer markområden nära bäcken att vara tillfälligt översvämmade vilket bedöms som en mindre olägenhet. Då lägsta FG är cirka en meter ovan högsta vattennivån på +26,00 föreligger ingen risk för att husgrundsdräneringen däms ifall trumman skulle ha otillräcklig kapacitet. L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\ kopia.docx 8. Kostnadsbedömning En kostnadsbedömning för investeringskostnader samt drift, underhåll- och skötselkostnader för makadammagasin och makadamdike har genomförts. Kostnader för att anlägga dagvattenledningen i gata är ej medtagen i kostnadsbedömningen då denna samförläggs med kommande VA-ledningar i gata. Kostnad [kr] Makadammagasin Norra magasinet, 240 m3 i gata Södra magasinet, 330 m3 i naturmark Makadamdike Norra diket Södra diket Totalt Tabell 8.1 Bedömning av investeringskostnad för makadammagasin respektive makadamdike. Drift, underhåll- och skötselkostnader är svårbedömda i detta skede och behöver tas fram i samråd med kommunen men en bedömning av omfattningen och aktiviteter framgår av tabell (12)

12 Frekvens Tid [ggr/år] [timmar] Makadammagasin Rensning av in/utlopp 12 2 Kontroll av funktion 1 1 Makadamdike Rensning av brunnar 12 4 Kontroll av funktion 1 1 Totalt per år 50 Tabell 8.2 Bedömning av tidsåtgång för drift, underhåll- och skötsel av makadammagasin respektive makadamdike. En kostnad som tillkommer vid tömning av sediment är kostnaden för hantering av sedimentavfall. L:\5511\ \3_Dokument\36_PM_Rapport\ kopia.docx 9. Diskussion, risker och rekommendationer Detaljplaneområdet är i dagsläget relativt vattensjukt och grundvattenytan påträffas nära markytan. Detta leder till att infiltration av dagvatten är omöjligt. Enligt den geotekniska undersökningen är det ett område med artesiskt grundvatten, dvs. trycknivån för grundvattnet ligger över markytan. Hänsyn måste således tas till risken för bottenupptryckning vid schaktningsarbete. I byggskedet skall man säkerställa att man vid förläggning av nya ledningar samt anläggning av nya dagvattenanordningar inte på något ställe schaktar igenom lerlagret där artesiska förhållanden råder. För att undvika att ledningsgraven för VA-ledningar dränerar området bör strömningsavskiljande åtgärder placeras med ett antal meters mellanrum i ledningsgraven. En identifierad kritisk punkt för utredningen har varit hur mycket grundvatten som kommer tillföras dagvattensystemet genom dränering inom området. Den hydrogeologiska utredningen visar att grundvattenkomponentens bidrag till dagvattenavrinningen från planområdet är mindre än 1 l/s och därmed försumbar. Placeringen och utformningen av dagvattenåtgärden kan justeras i viss mån så länge tillräcklig volym uppnås. En modellering av det befintliga flödet i bäcken skulle med fördel kunna utföras i ett senare skede för att få en så representativ bild som möjligt vad som händer vid olika scenarier. 12 (12)

13

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus Ta hand om dagvattnet Råd vid planering och byggande av flerbostadhus 1 Omslagsbild: Öppet dike som leder ett delflöde från en bäck igenom ett bostadsområde för gestaltning. Här ansluter även det rena

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Pluviala översvämningar

Pluviala översvämningar chb Pluviala översvämningar Konsekvenser vid skyfall över tätorter En kunskapsöversikt 2 MSB:s kontaktperson: Ulrika Postgård, 010-240 50 33 Foto: Fotolia Michal Kolodziejczyk Publikationsnummer MSB567-13

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05

PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser. Haninge kommun. Dalarö etapp 1 FÖRHANDSKOPIA. Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Haninge kommun FÖRHANDSKOPIA Stockholm 2013-06-05 PM Bedömning av geotekniska förhållanden från okulära iakttagelser Datum 2013-06-05

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Markavvattning och rensning. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken

Markavvattning och rensning. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken Markavvattning och rensning Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken handbok 2009:5 UTGÅVA 1 AUGUsti 2009 Markavvattning och rensning Handbok för tillämpningen av bestämmelserna

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie DGE Mark och Miljö RAPPORT Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Oskarshamns kommun, Bockara 2014-01-08 Uppdragsnr: 411269 Dokumentnr: 464814

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

Bakteriehalter och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby avloppsreningsverk HÖRBY KOMMUN RAPPORT 2010-5

Bakteriehalter och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby avloppsreningsverk HÖRBY KOMMUN RAPPORT 2010-5 Bakteriehalter och patogena mikroorganismer i Hörbyån samt Lyby avloppsreningsverk Screening av betydande spridningsvägar och förslag till åtgärder för ett badvatten av högre kvalitet RAPPORT 2010-5 Sid

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun Stråkvalsrapport April 2012 1(22) Bankgiro:

Läs mer

Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter

Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter Rapport Nr 2013 05 Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade sammanvägda avrinningskoefficienter Linda Tegelberg Gilbert Svensson Bebyggelsetyp Slutet byggnadssätt, ingen vegetation Slutet byggnadssätt

Läs mer

Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande. innanför förbindelsepunkt. Rapport Nr 2014 11

Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande. innanför förbindelsepunkt. Rapport Nr 2014 11 Rapport Nr 2014 11 Juridisk och ekonomisk hantering av tillskottsvatten som sker till spillvattenförande ledning innanför förbindelsepunkt Ulf Lundblad Jonas Backö Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN

TA HAND OM DITT VATTEN TA HAND OM DITT VATTEN Nu ska stockholmarna ta hand om sitt eget regnvatten Ta hand om ditt regnvatten! Över Stockholm faller 650 millimeter nederbörd varje år. Det betyder 650 liter vatten på varje kvadratmeter.

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 B E S L U T Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Finspångs kommun 612

Läs mer

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Dagvattenhanteringsplan (LÄNK) 2011, Tyresö kommun Riktlinjer

Läs mer