Business Region Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Business Region Göteborg"

Transkript

1 Business Region Göteborg Business Region Göteborg AB (BRG) är ett helägt, icke-vinstdrivande dotterbolag till Göteborgs Kommunala Förvaltnings AB, vilket i sin tur är helägt av Göteborgs Stad. BRG arbetar för ökad tillväxt och sysselsättning i Göteborgsregionen. Företaget hjälper såväl befintliga företag som nyetableringar i deras ambitioner att växa. Business Region Göteborg driver bland annat ett antal branschutvecklande projekt som syftar till att bidra till tillväxten på strategiska områden. Fokus ligger på de branscher som är starka inom regionen. Business Region Göteborg arbetar även med företagsutveckling, framför allt i projekten Tillväxt 2000 och Tillväxt Mikro. Business Region Göteborg har för närvarande cirka 80 medarbetare och arbetar tillsammans med de näringslivsansvariga och företagen i de 13 kommuner som utgör Göteborgsregionen. VD för verksamheten är Lennart Olausson, styrelseordförande är Göran Johansson. Företagsutveckling - program för tillväxt i regionens företag Starka företag som utvecklas och växer är grunden för regionens välstånd. Business Region Göteborg arbetar därför aktivt med företagen i regionen för att stödja dem i sina tillväxtprocesser. Förutom egen kompetens och mångåriga erfarenhet av företagsutveckling samarbetar BRG med andra organisationer och partners för att kunna tillgodose företagens varierande behov. BRG driver både egna projekt för effektiv tillväxt och slussar företag vidare ut i nätverk för bästa service. Till verktygslådan för företagsutveckling hör bland annat Tillväxt 2000 och Tillväxt Mikro, Företagsakuten och Tillväxt & Kompetens - fyra satsningar som alla har sin roll att spela för regionens fortsatta tillväxt. En av Business Region Göteborgs viktigaste uppgifter är att utveckla och marknadsföra framtidsbranscher. Därför genomförs kontinuerliga projekt inom prioriterade näringsgrenar. BRG arbetar också för att attrahera och etablera nya branscher i regionen. Arbetet drivs oftast i form av nätverk, kluster och projekt. Nedan presenteras information om Göteborgsregionens näringsliv och kring det klusterarbete som förekommer inom regionen.

2 Biomedicin i Göteborg - en sektor med synliga effekter Den biovetenskapliga och medicinska industrin är en av de snabbast expanderande branscherna i Göteborgsregionen. I regionen finns cirka 300 företag som sysselsätter människor inom området. Hälften av dessa företag bedriver egen produktutveckling. Ledande är AstraZeneca, Astra Tech, Nobel Biocare, och Mölnlycke Health Care. Vid sidan av dessa finns ett flertal nischföretag med stor utvecklingspotential. Västsverige är världsledande inom flera områden, exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, metabola sjukdomar som diabetes och fetma, samt biomaterial och cellterapi. Det väl etablerade samarbetet mellan industrin, akademin och sjukvården ihop med tillgången på välutbildad arbetskraft skapar ett gott klimat för både små och stora företag. Den medicinska sektorn är en näringsgren som expanderar kraftigt, särskilt expansivt är stamcellsforskningen. Göteborg och Stockholm har tillsammans mer än 30 procent av världens stamcellslinjer. Göteborg står för majoriteten av dessa. BRG:s biomedicinprojekt syftar framför allt till att stödja tillväxten av företag i branschen och att attrahera utländska investeringar till regionen. En annan viktig uppgift är att öka kommersialiseringsgraden av medicinska innovationer. Biomedicinprojektet har fem huvudsakliga arbetsområden. Läs mer om dessa på webbplatsen Foto: Automotive Sweden Automotive Sweden - your gateway to automotive competence Fordonsindustrin (AB Volvo, Volvo Car Corporation och Saab Automobile) och dess komponentbolag är en av Sveriges största och viktigaste näringsgrenar och Västsverige är den dominerande regionen på området. En tredjedel av alla sysselsatta inom fordonsindustrin jobbar i Västra Götaland, totalt över personer. Det finns idag ca 200 automotiveföretag med minst 20 anställda i Västsverige. Michelin (däck), BBV (fälgar) samt WABCO Automotive (världens största tillverkare av bromsar till tunga fordon) är några exempel på internationella företag som valt att etablera sig i Göteborgsregionen.

3 Till detta kommer fordonsrelaterad forskning och utveckling vid universitet, högskolor och institut. Relationerna till världsledande aktörer som Ford och GM är ytterligare en bidragande orsak till regionens attraktiva och starka internationella position. Den västsvenska fordonsindustrin kännetecknas av en erkänt hög internationell kompetens inom områden som miljö, säkerhet och telematik. Automotive Sweden är 56 västsvenska kommuners kraftsamling inom automotivesektorn, ett projekt som fokuserar på tre beståndsdelar: Business Intelligence Samverkan Marknadsföring Foto: Beautiful Sweden Affärsdriven miljöutveckling Bra affärer med miljöteknik, hållbara energikällor och miljöanpassade produkter som bidrar till ett hållbart samhälle. Det är affärsdriven miljöutveckling. Att skapa konkurrenskraft och öka lönsamheten genom affärsutveckling med bra miljö- och energilösningar. Göteborgsregionen ligger långt framme i utvecklingen av miljöteknik, miljöanpassade produkter och tjänster. Totalt har regionen dessutom drygt 650 företag med ca anställda specifikt inriktade mot affärsdriven miljöutveckling. Projekt inom området Nätverk - Klöver Det övergripande målet är att bidra till att skapa fler affärsmöjligheter och ökad sysselsättning på området. Detta görs genom att: skapa mötesplatser där olika aktörer kan finna nya affärsrelationer och samarbetspartners, stödja utvecklingen av ny miljöteknik, hjälpa små- och medelstora företag med kompetensutveckling samt informationsspridning Biogas Väst I Biogas Västprojektet deltar ett tjugotal aktörer från kommuner, näringsliv och organisationer som också finansierar projektet. Aktörerna representerar hela biogasområdet, från råvaruproducenter och naturgasbolag, distributörer som tankstationsföretag till fordonstillverkare. Projektets mål är att bidra till en marknadsutveckling inom produktion och distribution av biogas samt för gasdrivna fordon. Ecoex Ecoex erbjuder företag att delta i olika exportfrämjande aktiviteter och nätverk. Här samordnas kontakter mellan västsvenska miljöföretag och myndigheter och företag utanför

4 Sverige som har behov av miljökompetens. Ecoex fungerar som nätverk, kontaktförmedlare och informatör. De operativa samverkansparterna är Business Region Göteborg, Innovatum i Trollhättan och Green Market Sweden i Falköping. Photo: Peter Svensson Kultur och Medieproduktion - ökande västsvenskt intresse för Kultur- och Medieproduktion Kulturens betydelse för samhällsutvecklingen har på senare år uppmärksammats allt mer. I hela världen får denna näringsgren en allt större ekonomisk betydelse inte minst för morgondagens nya företag och unga företagsledare. I Västsverige arbetar mer än personer inom den s.k. upplevelseindustrin. Projektet Kultur- och Medieproduktion har som mål att öka sysselsättningen inom kultur- och mediesektorn i regionen och medverka till att regionen blir ett ledande centrum för kultur- och medieproduktion i Norden. Bland annat genom att öka kontaktytorna mellan kultur och näringsliv. Photo: Peter Svensson Livsmedel i Väst Livsmedelsnäringen i Västra Götaland utgör en av de största industrigrenarna i Sverige. Regionen är en viktig råvarubas både för landets jordbruk och fiske. Här bedrivs även en stor del av forskningen kring sambandet mellan kost och hälsa. Totalt bedrivs ca 25 procent av den svenska livsmedelsproduktionen i Göteborgsregionen. Exempel på framgångsrika företag är Abba Seafood, AnalyCen, Estrella, Göteborgs Kex, Santa Maria, Almondy och Triumfglass.

5 Livsmedelsmarknaden står inför stora förändringar. Konkurrensen skärps och både möjligheterna och hoten har ökat i och med att en allt större del av Europas länder blivit medlemmar i EU. Detta ställer stora krav på en forskning som svarar mot företagens behov av snabbare produktutveckling av livsmedel. Livsmedel i Väst är en ideell förening som arbetar för att stärka livsmedelsnäringen i Västsverige, bland annat genom att skapa nya kontaktytor mellan forskning, näringsliv och samhälle. Foto: Maria Holmkvist Foto: Visualiseringstudion, Chalmers IT CENTRUM VÄST IT Centrum Väst arbetar för tillväxt i regionens IT-bransch, en stark västsvensk industri med cirka företag och anställda. Syftet är att utveckla Göteborgsregionen till en av Europas ledande IT-regioner. IT CENTRUM VÄST arbetar med marknadsföring av regionen för att locka fler nyetableringar. Samtidigt stimuleras tillväxten hos de företag som redan finns här för att på så sätt stärka den regionala konkurrenskraften och sysselsättningen inom området. Den starka närvaron av traditionella industri- företag, dagens kanske främsta uppköpare av IT-kompetens, är en viktig framgångs- faktor. Tillgången på högkvalitativ forskning och utbildning liksom framväxten av unik och världsledande kompetens inom främst telematik, mikrovågsteknik samt visualisering är även av väsentlig betydelse. Vad betyder detta i praktiken? En viktig del av IT Centrum Västs arbete handlar om att främja bärkraftiga nätverk inom regionens IT-sektor. Här spelar samverkan mellan högskola, forskning och näringsliv en stor roll. IT Centrum Väst gavs tillfället att medverka vid en liten delmängd av förberedelserna till ett av Chalmers nya Center of Excellence inom antennteknologi, CHASE. Vinnova som utlysande myndighet har som mål med denna satsning att skapa hållbar tillväxt, vilket är i linje med Business Region Göteborgs uppdrag. Center of Excellence-modellen, som en grogrund för innovativa idéer och som branschöverskridande projektplattform, gör att regionen blir än mer konkurrenskraftig. Två gånger om året anordnas nätverksträffen DigIT med lika fokus på föreläsningar som tid att knyta nya affärskontakter. Varje månad går ett nyhetsbrev ut till nyckelpersoner inom ITsektorn och andra intresserade. För att bidra till utvecklingen av de tre spetskompetensområdena telematik, mikrovågsteknik och visualisering har nya delprojekt bildats. De hittills etablerade medlemsorganisationerna är Telematics Valley och Microwave Road. Senaste tillkomna är Center of Visualization Göteborg som syftar till att främja

6 visualiseringsbranschen och sprida kunskap om teknologins breda tillämpningsområden. Visual Forum är organisationens årliga konferens och mötesplats för visualiseringsföretagen, industrin, akademin och den offentliga sektorn. IT Centrum Väst vänder sig till IT- och telekomföretag i regionen samt potentiella investerare. Speciellt fokus läggs på företag med anknytning till dessa profilområden. Samarbetspartners Invest in Sweden Agency, Lindholmen Science Park, Viktoriainstitutet, IT-universitetet, Chalmers Tekniska Högskola, Chalmers Innovation, branschföreningen IT-Företagen, Connect Väst, Almi Företags- partner Väst och Institutet för verkstads- teknisk forskning (IVF). Photo: Sven Blomquist Logistik & Transport Bra logistik- och transportmöjligheter är en viktig pusselbit i arbetet med att skapa förutsättningar för industri och handel, nationellt och internationellt. Utan bra sjöfart, vägar och flyg kan näringslivet inte utvecklas i den takt som behövs. Göteborgsregionen har idag Sveriges bästa logistikläge och är det internationella logistikcentrumet för Norden och Östersjöregionen. Härifrån nås en marknad på ca 40 miljoner invånare. Regionen är idag också nationellt centrum för akademiskt förankrad forskning och utveckling på området. Syftet med BRG:s satsning på Logistik och Transport är att ytterligare förbättra logistik- och transportmöjligheterna och därmed sänka logistikkostnaderna för industri och handel. Då bidrar vi till tillväxt och ökad sysselsättning och en starkare regional konkurrenskraft.

7 Photo: Klas Eriksson Petrokemi Göteborgsregionen är Sveriges ledande centrum för kemisk och petrokemisk industri. Många multinationella företag har valt att placera sina nordiska huvudkontor i regionen. Viktiga konkurrensfördelar är tillgången på välutbildad arbetskraft och närheten till viktiga marknader, kunder och slutanvändare. Flera företag för oorganiska och organiska baskemikalier samt basplaster har verksamhet i Göteborgsregionen. Eka Chemicals, Akzo Nobel, Nestle Oxo, Hydro Polymers, Borealis, Polykemi och Hoechst-Perstorp är några exempel. Här finns även flera utlandsägda företag som arbetar med oljeraffinaderi, såsom Shell och Preem. Vid Chalmers bedrivs en omfattande forskning inom process- och katalysteknik samt inom material- vetenskaper bl a rörande polymer och keramer. BRG:s satsning på petrokemi syftar till att lyfta fram och stötta den västsvenska industrin och dess utvecklingsmöjligheter, samt bidra till ökad konkurrenskraft och nya investeringar. ADA Association for Design and Advertising en mötesplats för design och marknadskommunikation ADA är en mötesplats för design och marknadskommunikation i Göteborgsregionen. Syftet med ADA är att bidra till ökad kompetens, stärkt samverkan och ökad tillväxt inom design och marknadskommunikation. Vidare vill ADA stimulera till kunskapsutbyte, samarbete och debatt. Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för kreatörer att utvecklas samt att undersöka den utväxling som sker när design och marknadskommunikation samverkar. ADA ska positionera regionens kreativa kraft på den nationella och internationella marknaden. ADA är kreatörernas organisation och utvecklas genom behov och initiativ bland såväl yrkesverksamma som inom högre utbildning och forskning. ADA har startats inom ramen för KK-stiftelsens program för upplevelseindustrin och projektägare är Business Region Göteborg. ADAs inriktningar Skapa möten, fungera som en samlande kraft ADA vill bidra till att kreatörer får bättre kontaktvägar och större kännedom om varandras professionella kompetenser och lättare att nå varandra för samarbeten.

8 Arbeta för att stärka regionens närhet till media ADA vill att Göteborgsregionens initiativ inom design och marknadskommunikation markant ökar sin närvaro i nationell och internationell press. Kompetensutveckling och utbildning ADA värnar om samverkan inom akademin och vill stärka de regionala utbildningarna genom att väcka frågor, driva ståndpunkter och hämta inspiration utifrån. Foto: FinansKompetensCentrum FinansKompetensCentrum FinansKompetensCentrum är en oberoende ideell förening med syfte att stärka och förtydliga Göteborg som regionalt finanscentrum. Finanssektorn är en tillväxande bransch som har stor betydelse för regionens affärsmiljö. Föreningen bildades 2001 och har idag ett drygt 70-tal medlemmar bland regionens finansföretag. Syfte Föreningen söker bidra till en samverkan mellan näringsliv och akademi för att utveckla den finansiella kompetensen, stödja utvecklandet av finansiell infrastruktur samt befrämja marknadsföringen av Göteborgs finanscentrum. Arbetssätt Föreningen anordnar internationella och regionala konferenser, medlemsmöten samt stödjer verksamhet inom olika fokusgrupper. Dessa behandlar för närvarande riskkapitalmarknaden, trade finance-tjänster, treasury-tjänster, kapitalförvaltning samt utbildning/forskning inom finans. Business Region Göteborg AB, som är en medlem, innehar ordförandeskapet samt sköter projektledningen.

Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg

Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg Verksamhetsplan 2007 2010 Business Region Göteborg INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Business Region Göteborg AB... 4 Vision...4 Bakgrund...4 Verksamhetsidé... 4 Mål och mätetal... 5 Göteborgsregionen och den

Läs mer

Business Region Göteborg Årsredovisning 2006

Business Region Göteborg Årsredovisning 2006 Business Region Göteborg Årsredovisning 2006 I N N E H Å L L 03 2006 i sammandrag 04 Branschprojekt under 2006 05 Business Region Göteborg i korthet 06 Den nya Göteborgsregionen växer fram 08 Vision och

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt

Kronoberg som innovativ miljö. Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt Regionförbundet södra Småland Kronoberg som innovativ miljö Samverkan för konkurrenskraft och tillväxt 2 Regionförbundet södra Småland KRONOBERG SOM INNOVATIV MILJÖ Innehåll Innehåll... 3 1. Förord...

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram. konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram. konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bilaga 4 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 N2006/9001/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Förslag till operativt program Västsverige:

Läs mer

Affärer med Kina. Sofia Källgren. skivkontrakt med skivbolag i Kina. en målmedveten satsning som bär frukt. TEMA Kina

Affärer med Kina. Sofia Källgren. skivkontrakt med skivbolag i Kina. en målmedveten satsning som bär frukt. TEMA Kina www.businessregion.se E N TIDNING FRÅN BUSINESS REGION GÖTEBORG NR 2 2007 I Kvarnbyn samsas ostördhet med skaparkraft Sofia Källgren Första västerländska artist att teckna skivkontrakt med skivbolag i

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Omvärldsanalys. Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Besöksnäringen

Omvärldsanalys. Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro. Besöksnäringen Omvärldsanalys Rapport på uppdrag av Regionförbundet Örebro Besöksnäringen Version: 1.0, 2010-02-28 Författare: Robert Norberg, Razormind Uppdragsgivare: Maria Svensson, Regionförbundet Örebro Razormind

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

processindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef.

processindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. processindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. innehåll Inledning...3 Sammanfattning...4 Branschen i korthet...5 Trender inom processindustrin...6

Läs mer

Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län 2004-2007

Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län 2004-2007 Övergripande mål för programmet...3 Inledning...4 Regionala Tillväxtprogrammet...4 Erfarenheter från tidigare program...5 Koppling till andra program...5 Sammanfattande analys...7 Övergripande mål för

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden?

Framtidsutredningen 2008. Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? Framtidsutredningen 2008 Hur påverkar globaliseringen Stockholm och hur utmanar det staden? I denna rapport diskuteras globaliseringen och den internationella handelns betydelse för Stockholmsregionen,

Läs mer

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark Bilaga 5 bilaga 5 a) Göteborg (Chalmers och GU) bilaga 5 b) Linköping (LiU) bilaga 5 c) Lund (LU) bilaga 5 d) Luleå (LTU) bilaga 5 e) Stockholm (KI, KTH, SU) bilaga 5 f) Umeå (UmU och SLU)) bilaga 5 g)

Läs mer

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Nordanstigs kommun Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 4 Omvärld hot och möjligheter 6 Sammanfattning 7 Befolkning och välfärd 8 Företagande och entreprenörskap

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Västsverige: Hallands län Västra Götalands län CCI 2007SE162PO 2 1. INLEDNING... 3 2. ANALYS... 5

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet Bilaga 1 1 Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH 8.1 Bakgrund skäl till projektet Regionen behöver nya drivkrafter för att skapa tillväxt utifrån de förutsättningar och utmaningar vi står inför. En viktig

Läs mer

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB BILAGA 4: BESKRIVNING AV VERKSAMHET, ERBJUDANDEN, MÅLGRUPP, MÅL OCH SAMVERKAN PER AKTÖR I denna bilaga återfinns samtliga aktörer inom offentligt finansierade verksamheter, intresseorganisationer, samt

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans.

Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Tillväxten ska med - Skellefteå på god väg mot framtiden. Stolthet och framtidstro bygger vi tillsammans. Näringslivet i Skellefteå är i många avseenden unikt. Den bredd av produkter och tjänster och det

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer

Nätverket för upplevelseindustrin. Hur använder vi FUNK?

Nätverket för upplevelseindustrin. Hur använder vi FUNK? Nätverket för upplevelseindustrin Nybyggarna Hur använder vi FUNK? Vi bygger nytt. Och det säljer. 2 Inledning Inledning 3 400 miljarder kronor. Att skapa nytt är vad vi kan. Som tur är säljer det. Under

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA

BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA BESÖKSNÄRINGENS FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDA Det är tack var Stieg Larssons populära Milleniumtrilogi och John Ajvide Lindqvist s vampyrsägen Låt den rätte komma in som Sverige har hamnat på kartan.

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer