Samrådsunderlag Jan 12, 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsunderlag Jan 12, 2011"

Transkript

1 Samrådsunderlag Jan 12, 2011 Vindkraft Ljustorp, Timrå och Sundsvall kommun Page 1 of 27

2 Innehåll ÄRENDE... 3 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 KONTAKTPERSONER BAKGRUND TILL PROJEKTET VARFÖR VINDKRAFT I TIMRÅ RESPEKTIVE SUNDSVALLS KOMMUN? PLANERAD VERKSAMHET Lokalisering Vindkraftparkens omfattning och utformning Vindmätning Val av leverantör och typ av vindkraftverk TEKNISK BESKRIVNING Vindkraftverket Vägar Fundament och uppläggningsytor Elnätsanslutning FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN Global/Nationell inverkan Ljud Skuggor Visuell påverkan SAMRÅDSPARTNER BILAGOR Bilaga 1 Översiktskartor Projektområde (Översiktsplan) NV av Timrå I kartan är projektområde Bilaga 2 - Översiktskartan Stor Skälsjön Bilaga 2 - Skuggbildning Stor Skälsjön- basera på worst case scenario Page 2 of 27

3 Bilaga 2 - Ljudutbredningskartan basera på worst case scenario Bilaga 3 - Översikt Bredsjön Norr Bilaga 3 Ljudutbredning Bredsjön Norr - basera på worst case scenario Bilaga 3 - Skuggbildning Bredsjön Norr - basera på worst case scenario Bilaga 4 - Översikt Högåsen Bilaga 4 - Ljudutbredning Bredsjön Norr - basera på worst case scenario Bilaga 4 - Skuggbildning Högåsen - basera på worst case scenario Bilaga 5 Byggyta Projektorganisation Renergie och Ökoenergie från Österrike tillsammans med från Timrå ska genomföra ett projekt som beskrivs i följande samrådsunderlag. Nyssnämnda befinner sig i en process för att registrera företaget Timrå Vind AB. Timrå Vind AB projektutvecklar ett område för vindkraft i Timrå kommun. Projektet heter Stor Fuskeberget och omfattar 7 vindkraftverk. Detta dokument utgör ett underlag vid formellt samrådsmöte samt informationsmöte med allmänhet, sakägare, organisationer och enskilt berörda. Ärende Sedan 2009 utreds områden Stor Skälsjön, Bredsjön Norr och Högåsen (arbetsnamn för planerade vindparker) som ligger i både Sundsvall och Timrå kommun. Arbetsnamn för alla projekt är vindkraft Ljustorp. Ett projekt med arbetsnamn Stor Fuskeberget är beskrivit i en separat samrådsunderlag. En första utvärdering har gjorts av områdens förutsättningar för vindenergi, elnätsanslutning, infrastuktur, osv.. Samrådsunderlag inför tillståndsansökan enligt 6 kap miljöbalken avseende vindkraftpark med tillhörande utrustning i form av transformatorstationer, jordkablar, transportvägar, fundament, utrustning för vindmätning etc. Administrativa uppgifter Sökande: (fr o m februari 2011 Timrå Vind AB) Adress: Bredsjön 160, Ljustorp Tel: Epost: Org nr: Kontaktpersoner Robert Kalcik Tel: Epost: Verksamhetskod (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter. Tillståndsmyndighet: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Tillsynsmyndighet: Timrå Kommun Platsnummer saknas beroende på att samrådet avser planerad verksamhet. Page 3 of 27

4 1 Inledning Ökoenergie från Wolkersdorf, Österrike, var en av de första vindenergiföretagen i Österrike. Deras första vindkraftverk har varit i drift sedan En viktig del av Ökoenergies alla projekt är samverkan, samarbete och delaktighet med och för lokala företag och lokalinvånare. Renergie är ett dotterbolag till 100 % ägt av Raiffeisen group och driver och finansierar projekt inom sektorn för förnybar energi. är ett konsultföretag inom projektmanagement och business intelligence som är registrerat i Timrå. Timrå Vind AB (TVAB) har ett långsiktigt perspektiv i sin affärsvision och kommer inte bara att projektera utan även att driva vindparkerna. TVAB kommer även att erbjuda ett andelsägarkoncept med Öko byggstenar. Området projektutvecklas avseende tillstånd och teknik varpå anläggningen uppförs och tas i drift. TVAB planerar att söka tillstånd för uppförande och drift av ovan nämnda vindparker i Timrå, respektive Sundsvalls kommun (se karta som bilaga). I det fall som delar av det tillhörande elnätet kräver tillstånd i form av linjekoncession kommer detta att sökas vid Energimarknadsinspektionen. För båda tillstånd krävs att miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Projektansvarig är Robert Kalcik. 2 Vindkraftparkens tillståndsprocess Den som skall bygga en tillståndspliktig anläggning skall söka tillstånd för verksamheten. I nuläget planeras för 43 vindkraftverk och troligen med höjd över 150 meter, som innebär prövningskod enligt Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Sådan verksamhet antas vara en verksamhet med s k betydande miljöpåverkan enligt Förordning (1998:905) om miljökonsekvens-beskrivningar. Planerad verksamhet ska prövas av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län. I förfarandet ingår att utövaren skall bl a: Upprätta MKB Samråda med myndigheter som länsstyrelse och kommun Samråda med sakägare och allmänhet i form av närboende, intresseföreningar, organisationer etc. De lokala kunskaperna om platsen och närområdet är viktiga. Syftet med ett samråd är att förmedla information om projektet till alla som i något avseende berörs. Då ges möjlighet att påverka arbetet med projektet och innehållet i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan till Länsstyrelsen. Eventuellt skriftlikt yttrande ska vara IBVIsion tillhanda senast Skicka yttrande per post till, Bredsjön 160, Ljustorp Nedan sammanfattas aktuell tillståndprocess där information från samrådet ingår. Page 4 of 27

5 3 Bakgrund till projektet Vindkraft är ett rationellt komplement till andra energiformer som (t.ex.) kärnkraft och vattenkraft. Anledningen till att Renergie och Ökoenergie valt att etablera sig i Sverige är att följande attribut är viktiga för dem: Den svenska regeringen har som mål att utveckla vindkraft - en ambitiös politisk målsättning Stabil grund pålitlig och tydlig tillståndsprocess Långsiktighet Befintlig lokal partner. Kännedom om lämpliga utbyggnadsplatser för vindkraft utgör därför grunden för all planering. 4 Varför vindkraft i Timrå respektive Sundsvalls kommun? Robert Kalcik bor nära den planerade vindparken och är engagerad i att förbättra den lokala näringslivssituationen. TVAB har regelbundet kommunikation med Timrå och Sundsvalls kommun. Översiktsplanen vindkraft är en vägledning. Elnätsanslutning Vindförhållandena Infrastrukturen Avstånd till boende (ljud och skugga) Endast en markägare (3 VKAs planeras på privatmark) Etc. 5 Planerad verksamhet 5.1 Lokalisering De planerade vindkraftparkerna Stor Skälsjön, Bredsjön Norr och Högåsen är belägen ungefär 12 km från Liden, 2 km från Bredsjön, 1 km från Slättmon, 3km från Fuske och 1,5km från Lappudeen och Skälgården i den västra delen av Timrå kommun och i Norröstra delen av Sundsvalls kommun mot Timrå kommun. Samtliga projektområden omfattar fastigheterna med SCA som ägare. 3 privata markägare kan eventuellt kommer till innan TVAB ansöka om tillstånd för uppförande av vindkraftverk. TVAB arrenderar markområde med ingående fastigheter enligt bilagat kartor. TVAB har ingått ett njutanderättsavtal (arrendeavtal) med markägaren SCA. Page 5 of 27

6 Figuren nedan visar en översiktskarta över det aktuella området. 5.2 Vindkraftparkens omfattning och utformning Page 6 of 27

7 Området kan beskrivas som en kuperad skogsbygd där vindkraftverken främst kommer att placeras på befintliga och naturliga höjder. Marken består i huvudsak av skogsmark med barrträd som dominerande träslag. Dessutom finns det myrmark i mellan. Baserat på den kunskap som finns idag samt den teknik som finns tillgänglig har ett exempel på vindkraftparken omfattande max. 49 vindkraftverk tagits fram, se bilaga 1,2,3,4. Exemplifierad anläggning motsvarar totalt 141 MW (3MW max per vindkraftverk). Slutgiltig storlek på vindkraftverk och placering kommer att utredas närmare i samband med en mer detaljerad projektering. Faktorer som påverkar valet av vindkraftverk och utformning av vindkraftparken är miljö- och hälsomässiga aspekter, vind- och markförhållanden samt möjlighet att nyttja befintlig infrastruktur i form av elnät och vägar. Planeringen utgår från den maximala utformningen (parametrarna). Översikt power rating och konfiguration 2,3 MW rated WTG 3 MW rated WTG Area Area working name Municipality WTGs min # WTGs max # MW min (2,3MW WTG) MW max (2,3MW WTG) MW min (3MW WTG) MW max (3MW WTG) 2 Stor Skälsjön Sundsvall,Timrå , Bredsjön Norr Timrå ,8 25, Högåsen Timrå ,1 18, Overall Ljustorp windparks Sundsvall and Timrå ,9 108, Vindmätning Mätningar av vindförhållanden har pågått sedan 6 oktober Plats: Brattbacken, Stor Fuskeberget. Ytterligare vindmätningar ska upprättas under året Val av leverantör och typ av vindkraftverk Ökoenergie samarbetar med vinkraftverksleverantören Enercon sedan ungefär 15 år. Ökoenergie har även ett avtal med Siemens. TVAB kommer att välja de vindkraftverk som är bäst avpassade för den specifika situationen (miljö, säkerhet, elnät, vind, etc.). I nuläget planeras att använda Enercon E101. Sannolik maximal totalhöjd är 190 meter. 6 Teknisk beskrivning 6.1 Vindkraftverket Vindkraftverk används för att omvandla vindens rörelseenergi till el. Moderna vindkraftverk är automatiserade. När vindhastigheten överstiger 3-4 m/s börjar vindkraftverket producera el. Mängden producerad el ökar när vindens hastighet ökar. Vid m/s når vindkraftverket normalt maximal produktion. Vid vindhastigheter över 30 m/s stängs vindkraftverket automatiskt av och energiomvandlingen från vinden avstannar. Anledning till att vindkraftverket stannar är att påkänningar vid höga vindhastigheter kan vara skadliga för vindkraftverket. Tornen består stål och betong kombinerat. Page 7 of 27

8 6.2 Vägar Transporter av delar, utrustning och verktyg vid uppförandet av vindkraftverken kräver vägar med tillräckligt bra standard. Normalt anger tillverkare till vindkraftverk att vägarna skall ha en bredd om cirka 4,5-5,0 m. Det är även viktigt att lutningar kurvradier medger att transporterna kan ta sig fram. Projektområdet är kuperat. En befintlig väg gör tillgängligheten god och det finns goda förutsättningar för att etablera nya vägar. Det befintliga vägnätet inom området har generellt god skogsvägsstandard (SCA-grusväg för timmerbilar). Normal vägbredd bedöms till 2,5-3,5 meter. I första hand kommer befintliga sträckningar att nyttjas. Så lite väg som nödvändigt kommer att anläggas för att nå respektive vindkraftverk. Förstärkning av vägar och nyanläggning kommer ske så att intrånget och påverkan begränsas så långt för vad som är praktiskt och teknisk möjligt. För vindkraftverksamheten nyttjas vägarna vid byggnation, service samt nedmontering. Vägdragningsförslag är redovisat i bilaga 1 (se grön linje). 6.3 Fundament och uppläggningsytor Vindkraftverkets torn förankras i marken via ett fundament. Beroende på markens förutsättningar på respektive plats kan teknik variera. Detta avgörs i respektive fall med geoteknisk undersökning. Vanligast förankringsmetod är att platsen grävs ur varpå ett gravitationsfundament i betong med diametern 20 meter gjuts. Normalt upptar ett färdigt fundament ca 400 m2. Ungefär 500 m3 betong samt ton armering åtgår. När ett gravitationsfundament byggs utförs initialt de anläggningsarbeten som krävs i form av grävning, schaktning och i vissa fall sprängning. Exakt hur mycket som krävs varierar med de geotekniska förutsättningarna. Ibland krävs att återfyllnad runt fundamentet sker med nytt material i form av grus och sten. Intill vindkraftverket krävs en yta där delar och montagekran placeras. Ytan skall ha god bärighet och brukar vara cirka m2 stor. Hela byggytan är ca 61m x84m (ca 5200m2) (se bilaga 5) 6.4 Elnätsanslutning E.ON Elnät är innehavare av regionnäten i området. TVAB planerar att ansluta vindparken till en tänkt trafo-station belägen mellan Stor Fuskberget och vindkraftprojektet från Svenska Vindbolag, Jenåsen (Myradalen). TVAB och Svenska Vindbolag har inlett en kommunikation om ett eventuellt samarbete. Ett förslag finns att bygga en elledning till Nysäter (söderut) och ansluta till SVK där. Slutgiltig teknisk lösning för överföringen bestäms längre fram i samråd med E.ON Elnät, Svenska kraftnät, Svenska Vindbolag och TVAB. Inom vindkraftparken kommer de separata vindkraftverken anslutas till ett intern elnät med systemspännig om kv. Det kan även bli aktuellt med etablering av en ny transformatorstation i området som transformerar upp systemspänningen till en högre nivå lokalt. Markförläggning av kablar inom internt elnät samt vid anslutning till regionnätet kommer i så stor utsträckning som möjligt ske i anslutning till vägar. 7 Förutsedd miljöpåverkan I den kommande miljökonsekvensbeskrivning som bifogas tillståndsansökan ska det göras en bedömning och beskrivning av planerad verksamhets miljöpåverkan, som i sin tur skall jämföras med nollalternativ och alternativ utformning respektive lokalisering. I samband med att projektområdet och platser för vindkraftverk väljs är det viktigt att beakta och ta hänsyn till eventuella andra intressen. Direkt miljöpåverkan från en vindkraftpark kan delas i två huvudsakliga faser, nämligen uppförande- respektive driftfasen. I uppförandefasen kommer de huvudsakliga störningarna från transporter av utrustning och delar till vindkraftverken. Även själva anläggandet av infrastrukturen i form av schaktning, transport av massor, osv.. kan uppfattas störande. När vindkraftverken är i drift innebär de huvudsakliga störningarna oönskat ljud, skuggbildningar samt påverkan på landskapsbilden. De transporter som förekommer under drifttiden hänförs i första hand till service och underhåll. Det finns rekommendationer för ljud- och skugghantering som TVAB ska följa. Page 8 of 27

9 Följande studier/inventeringar är planerad: Kulturmiljöstudie Naturstudie Fågelstudie (med kungsörnstudie) Fladdermusinventering Naturstudier genomförs av en certifierat bolag. TVAB avstämmer med länsstyrelsen Västernorrland för att genomföra studier på rätt nivå. TVAB kommer att motivera hur och varför planeras enligt tillståndsansökan. 7.1 Global/Nationell inverkan Driften av vindkraftparken medför inga kontinuerliga utsläpp av föroreningar eller ständig uppkomst av avfall. Den positiva miljöeffekten av uppförandet av vindkraft är påtaglig. Den förnyelsebara elproduktionen tränger undan mer miljöstörande elproduktion som bedrivs i anläggningar med förbränning av fossila bränslen. Den energi som åtgår att tillverka och uppföra ett vindkraftverk tjänas in på mindre än ett år vid normal drift. 7.2 Ljud För moderna vindkraftverk är ljudemission i form av maskinbuller nästan eliminerat. Det ljud som vindkraftverk alstrar hänförs i första hand till rotorbladens rörelse. I samband med rotationen uppstår ljudemissioner i form av ett svischande läte. Ljudet mäts för vindkraftsammanhang i enheten dba (decibel A). Det är ett mått anpassat för det mänskliga örat. Högst ljudnivå uppstår vid rotorbladets spets beroende på att där uppstår den högsta hastigheten. Därför är det i princip ingen skillnad på ljudet från små och stora vindkraftverk. Ljudet från rotorbladen har likande karaktär som vindens generella läte samt de ljud som vinden i övrigt ger upphov till. Det innebär att det specifika ljudet från rotorbladen endast hörs vid speciella tillfällen. När vindhastigheten är tillräckligt hög överröstas rotorbladens ljud av bakgrundsljud som sus i träd och lövprassel. Fenomenet inträffar vid vindhastigheter om 8-9 m/s. Enligt Naturvårdsverkets riktvärden bör inte ljudnivån vid bostäder överskrida 40 dba. Ljudberäkningar återfinns i bilaga 2,3,4. Vid framtagandet av vindkraftparkens utformning är ljudet en styrande faktor. En annan välkänd källa till ljud är växellådan. Enercon turbiner har dock ingen växellåda. 7.3 Skuggor Ett vindkraftverk som roterar samtidigt som solen skiner resulterar i roterande skuggbilder. Hur skuggorna påverkar omgivningen beror på väder och solens läge och tid för upp- och nedgång. När solen står lågt uppträder skuggorna på större avstånd. Dock avtar effekten på större avstånd från vindkraftverket. Skuggorna blir diffusa. Med kännedom om jordens rörelse runt solen kan skuggtiden beräknas. Normalt bör inte verklig skuggtid överskrida 8 timmar per år vid bostadshus. Om det trots beräkningarna visar att skuggkänsliga punkter skuggas mer än 8 timmar per år kommer detta åtgärdas med s.k. skuggvakt. Det systemet begränsar produktionen i vissa lägen så att skuggtiden reduceras till rekommenderade gränsvärden. Skuggberäkningar återfinns i bilaga 2,3, Visuell påverkan Vindkraftverken kommer att synas i landskapet. För att åskådliggöra detta har vindkraftparken visualiserats i ett fotomontage. Fotomontagen, modellritning, osv.. kommer att presenteras efter samrådsmöte. TVAB ska presentera samtliga underlag på våran webbsidan i April2011. Page 9 of 27

10 8 Samrådspartner Det är viktigt, nödvändigt och främjar god etik att ett företag som driver denna typ av projekt tar hänsyn till olika intressen och strävar efter god kommunikation och en god kvalitet i sina överenskommelser. TVAB har planerat att ha samråd med följande berörda parter fr o m november 2010: Förkortningar: kommunikationen har redan inletts: KRI; kommunikationen inletts fr o m November 2010: (Nov 2010) Länsstyrelsen: KRI Kommunen: KRI Ägare till berörda och närliggande fastigheter KRI Boende inom området och i närområdet KRI Berörda samebyar (Jan 2011) Allmänheten (Jan 2011) Flygplatser (både större och mindre) KRI MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap? Intresseorganisationer, berörda föreningar, andra o Naturskyddsföreningen KRI o Ornitologiska föreningen (Medelpad) KRI o Ljustorps sockenförening KRI o Bredsjön byalagen KRI o Skoterklubben KRI o Jaktlag Ortviken KRI o Andra Jaktlag Feb 2011 o Andra (föreningar) Feb 2011 Verksamheter som kan antas bli berörda av planerad verksamhet (radio- och teleoperatörer, nätägare/elbolag, andra vindkraftföretag, skogsföretag etc.) o Svenska Vindbolaget (projekt Jenåsen) KRI o Telia Jan 2011 o E.on KRI Sametinget? Försvarsmakten KRI Transportstyrelsen (väg, flyg och ev. järnväg) KRI Luftfartsverket KRI Energimyndigheten Feb 2011 Page 10 of 27

11 9 Bilagor Bilaga 1 Översiktskartor Projektområde (Översiktsplan) Page 11 of 27

12 NV av Timrå I kartan är projektområde Page 12 of 27

13 Bilaga 2 - Översiktskartan Stor Skälsjön Page 13 of 27

14 Bilaga 2 - Skuggbildning Stor Skälsjön- basera på worst case scenario Page 14 of 27

15 Bilaga 2 - Forts. Skuggbildning Stor Skälsjön Page 15 of 27

16 Bilaga 2 - Forts. Skuggbildning Stor Skälsjön Page 16 of 27

17 Bilaga 2 - Ljudutbredningskartan basera på worst case scenario Page 17 of 27

18 Bilaga 3 - Översikt Bredsjön Norr Page 18 of 27

19 Bilaga 3 Ljudutbredning Bredsjön Norr - basera på worst case scenario Page 19 of 27

20 Bilaga 3 - Skuggbildning Bredsjön Norr - basera på worst case scenario Page 20 of 27

21 Bilaga 3 - Forts. Skuggbildning Bredsjön Norr Page 21 of 27

22 Bilaga 3 - Forts. Skuggbildning Bredsjön Norr Page 22 of 27

23 Bilaga 4 - Översikt Högåsen Page 23 of 27

24 Bilaga 4 - Ljudutbredning Bredsjön Norr - basera på worst case scenario Page 24 of 27

25 Bilaga 4 - Skuggbildning Högåsen - basera på worst case scenario Page 25 of 27

26 Bilaga 4 - Forts. Skuggbildning Högåsen Page 26 of 27

27 Bilaga 5 Byggyta Page 27 of 27

Samrådsunderlag Nov 7, 2010

Samrådsunderlag Nov 7, 2010 Samrådsunderlag Nov 7, 2010 Stor Fuskeberget, Timrå kommun Page 1 of 18 Innehåll Projektorganisation... 3 Ärende... 3 Administrativa uppgifter... 3 Kontaktpersoner... 3 3 Bakgrund till projektet... 5 4

Läs mer

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter.

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter. Samrådsunderlag Svenska Vindbolaget projektutvecklar ett område för vindkraft i Hässleholms kommun. Projektet heter Ballingslöv och omfattar 9 vindkraftverk vilket motsvarar hushållsel för ungefär 14 500

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag Vindkraftprojekt Äskåsen Samrådsunderlag 2010-08-31 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT ÄSKÅSEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Projektbeskrivning Maj 2009 Innehåll Innehåll... 2 Sökande... 3 Inledning... 4 Presentation av projektet... 5 Lokalisering... 5 Karta Solbergs vindkraftpark

Läs mer

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge Underlag till samrådsmöte 17/1 2012 enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-12-09 Dnr: V-1112-04 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 4 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Energy AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Gottenvik Projektet

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Vindkraftprojekt. Vindkraftprojekt. Midsommarberget. Midsommarberget och Högklippen. Kompletterande samråd enligt miljöbalken 6 kap 4.

Vindkraftprojekt. Vindkraftprojekt. Midsommarberget. Midsommarberget och Högklippen. Kompletterande samråd enligt miljöbalken 6 kap 4. Vindkraftprojekt Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Midsommarberget Samrådsunderlag Kompletterande samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2010-08-14 2011-01-11 Innehåll BILAGOR 2 1 BAKGRUND...

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun Göteborg den 23 november 2012 Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun GreenExtreme AB avser att bygga fem vindkraftverk i Kalmar kommun i området Gunnarsbo, och vill med detta brev informera er närboende eller

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Vindpark Äskås-Harshult

Vindpark Äskås-Harshult Vindpark Äskås-Harshult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Klavreström: 2009-01-22 Observera att tiden för inlämnande av synpunkter är förbi. 2 (18)

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER ÅBY-ALEBO OCH KÄRNEBO

SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER ÅBY-ALEBO OCH KÄRNEBO www.statkraftsodra.com Bilaga C8 SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE 3 2.1

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Fotomontage från Kinnareds kyrka. Avstånd till närmaste verk (JONA03) är ca 2,2 km. Vindkraftprojekt Jonsbo. Samrådsunderlag 2012-01-09.

Fotomontage från Kinnareds kyrka. Avstånd till närmaste verk (JONA03) är ca 2,2 km. Vindkraftprojekt Jonsbo. Samrådsunderlag 2012-01-09. Fotomontage från Kinnareds kyrka. Avstånd till närmaste verk (JONA03) är ca 2,2 km. Vindkraftprojekt Jonsbo Samrådsunderlag 2012-01-09 Dnr V1201-01 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Vindkraft...

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Vindkraftsprojekt Brattmyrliden. Samrådsunderlag samråd med allmänhet. Dnr: V-1105-08

Vindkraftsprojekt Brattmyrliden. Samrådsunderlag samråd med allmänhet. Dnr: V-1105-08 Vindkraftsprojekt Brattmyrliden Samrådsunderlag samråd med allmänhet Dnr: V-1105-08 Innehåll 1 BAKGRUND... 3 2 PROJEKTBESKRIVNING... 3 3 UTFORMNING... 5 3.1 Vindkraftverk... 5 3.2 Tillfartsvägar... 5 3.3

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20 i Sollefteå kommun

BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20 i Sollefteå kommun 2013-01-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

Vilka är Lau Vind AB?

Vilka är Lau Vind AB? Vilka är Lau Vind AB? Lau Vind AB Är bildat av 20 markägare. Markområdet rymmer sex vindkraftverk. Området ligger på gränsen mellan Lye och Lau, ca 2 km söder om Garda. VD: Lars Petrén Lau Ordförande:

Läs mer

STATKRAFT SCA VIND AB

STATKRAFT SCA VIND AB STATKRAFT SCA VIND AB Strömsund - Vindkraftdialogen 2008 2008-09-24 AGENDA Statkraft SCA Vind AB Projektets omfattning Projektets Tidplan Påverkan Lokalt Näringsliv STATKRAFT SVERIGE Kraftproduktion övertar

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning Orrbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING ORRBERGET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Vindpark Sjöatorp. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar

Vindpark Sjöatorp. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Vindpark Sjöatorp Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-19 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk om byn Sjöatorp i Hjortsberga församling, Alvesta

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Gråtanliden vindkraftsprojekt. Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken , Järjagården

Gråtanliden vindkraftsprojekt. Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken , Järjagården Gråtanliden vindkraftsprojekt Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken 2016-04-21, Järjagården 1 Välkomna! till GHGs samråd för vindkraftsprojektet Gråtanliden! Viktigt: Samrådet ikväll är en del av den

Läs mer

STATKRAFT SCA VIND AB

STATKRAFT SCA VIND AB STATKRAFT SCA VIND AB NÄRINGSLIVSPÅVERKAN 2008-08-27 Agenda Statkraft SCA Vind AB Projektets omfattning Näringslivspåverkan Projekt Smöla 150 MW, 68 vindkraftverk (Film) STATKRAFT SVERIGE Kraftproduktion

Läs mer

Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017

Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017 Välkomna till informationsmöte Norra Gotland 2017 18.00 Dörrarna öppnar 18.30 Välkommen önskar Siral med bakgrund till satsningen och visionen med projektet. Triventus Consulting beskriver sedan processen

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Vindkraftprojekt Skabersjö. Samrådsunderlag

Vindkraftprojekt Skabersjö. Samrådsunderlag Vindkraftprojekt Skabersjö Samrådsunderlag Samråd enligt 6 kap. 4. Miljöbalken samt 5 kap 20 i Plan- och bygglagen Okt 2008 Innehåll Bakgrund...3 Omfattning och utformning...3 Områdesbeskrivning...4 Energiproduktion...4

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Projektbeskrivning. Vindkraft Täfteå Umeå kommun

Projektbeskrivning. Vindkraft Täfteå Umeå kommun Projektbeskrivning Vindkraft Täfteå Umeå kommun Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Sökanden... 2 Presentation av projektet... 3 Produktion och miljönytta... 4 Lokal nytta...

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå 2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 4 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 2:4

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Erfarenheter med avisning Sjisjka och Kyrkberget vindpark. Stefan Stambej Power Väst 2013

Erfarenheter med avisning Sjisjka och Kyrkberget vindpark. Stefan Stambej Power Väst 2013 Erfarenheter med avisning Sjisjka och Kyrkberget vindpark Stefan Stambej Power Väst 2013 Agenda Ø Jämtkrafts målsättning Ø Teknisk lösning på Kyrkberget Ø Erfarenheter efter drift med avisning Ø Teknisk

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet drivs av ett konsortium som består av: Kolmårdsvind

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Vindpark Kånna, minnesanteckningar från samrådsmöte 2012-11-29

Vindpark Kånna, minnesanteckningar från samrådsmöte 2012-11-29 Vindpark Kånna, minnesanteckningar från samrådsmöte 2012-11-29 Bakgrund Den 29 november 2012 hölls det andra samrådsmötet för Vindpark Kånna i församlingshemmet i Kånna. Mötet genomfördes som ett öppet

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter.

två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter. Att: Länsstyrelsen i Västerbotten län Miljöprövningsdelegationen 901 86 UMEÅ ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL MILJÖFARLIG VERKSAMHET, GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT VID FJÄLLBOHEDEN SÖKANDE Gothia Vind 11 AB Lokalkontor,

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN Raftsjö Vind AB 2013-10-17 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena.

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena. Lokalisering Bergvik Skog AB avser att ansökan om tillstånd att uppföra vindkraftverk i södra delen av Vansbro kommun. Projektet går under namnet Kajsberget och består av flera möjliga vindkraftsområden

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Om Vindkraft. Sverige & EU

Om Vindkraft. Sverige & EU Vindkraft Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion var

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

SCA Energy. Samrådsmöte - SCA Energys planer om en vindpark i Lillsela, Härnösands kommun. Vindpark Stamåsen - idrift sedan år 2013 2015.06.

SCA Energy. Samrådsmöte - SCA Energys planer om en vindpark i Lillsela, Härnösands kommun. Vindpark Stamåsen - idrift sedan år 2013 2015.06. SCA Energy Samrådsmöte - SCA Energys planer om en vindpark i Lillsela, Härnösands kommun Vindpark Stamåsen - idrift sedan år 2013 2015.06.03 Vi som är här idag Daniel Johannsson projektledare, SCA Energy

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro Bygglovsansökan enligt Plan- och Bygglagen för uppförande och driften och avveckling av två vindkraftverk på fastigheten Skedom 3:10 i Härnösands kommun. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010

Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010 Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010 ABILD. Vattenfall planerar för en vindkraftspark i skogarna sydost om Abilds kyrkby. Men kommunen vill ha en samlad bild innan man har någon åsikt

Läs mer

Prövning av vindkraft

Prövning av vindkraft Prövning av vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Skövde 2009-09-30 Göteborg 2009-10-01 1 Nya regler om prövning av vindkraft Slopad dubbelprövning (PBL/MB) i de flesta situationer Bygglovsregler

Läs mer

FJÄLLBERGET SAXBERGET

FJÄLLBERGET SAXBERGET Antagen av Kf 2007-10-25 214 Laga kraft 2007-11-19 tillhörande fördjupad översiktsplan för Upprättad i juni 2007 Vindkraftverk på Fjällberget Foto: Jan Larspers, Länsstyrelsen Dalarnas län Postadress Besöksadress

Läs mer

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark!

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! 2106-02-29 Syfte med informationsmötet Informera om: - Hur tillståndsansökan har tagits fram - Innehållet i tillståndsansökan

Läs mer