Samrådsunderlag Jan 12, 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsunderlag Jan 12, 2011"

Transkript

1 Samrådsunderlag Jan 12, 2011 Vindkraft Ljustorp, Timrå och Sundsvall kommun Page 1 of 27

2 Innehåll ÄRENDE... 3 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 KONTAKTPERSONER BAKGRUND TILL PROJEKTET VARFÖR VINDKRAFT I TIMRÅ RESPEKTIVE SUNDSVALLS KOMMUN? PLANERAD VERKSAMHET Lokalisering Vindkraftparkens omfattning och utformning Vindmätning Val av leverantör och typ av vindkraftverk TEKNISK BESKRIVNING Vindkraftverket Vägar Fundament och uppläggningsytor Elnätsanslutning FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN Global/Nationell inverkan Ljud Skuggor Visuell påverkan SAMRÅDSPARTNER BILAGOR Bilaga 1 Översiktskartor Projektområde (Översiktsplan) NV av Timrå I kartan är projektområde Bilaga 2 - Översiktskartan Stor Skälsjön Bilaga 2 - Skuggbildning Stor Skälsjön- basera på worst case scenario Page 2 of 27

3 Bilaga 2 - Ljudutbredningskartan basera på worst case scenario Bilaga 3 - Översikt Bredsjön Norr Bilaga 3 Ljudutbredning Bredsjön Norr - basera på worst case scenario Bilaga 3 - Skuggbildning Bredsjön Norr - basera på worst case scenario Bilaga 4 - Översikt Högåsen Bilaga 4 - Ljudutbredning Bredsjön Norr - basera på worst case scenario Bilaga 4 - Skuggbildning Högåsen - basera på worst case scenario Bilaga 5 Byggyta Projektorganisation Renergie och Ökoenergie från Österrike tillsammans med från Timrå ska genomföra ett projekt som beskrivs i följande samrådsunderlag. Nyssnämnda befinner sig i en process för att registrera företaget Timrå Vind AB. Timrå Vind AB projektutvecklar ett område för vindkraft i Timrå kommun. Projektet heter Stor Fuskeberget och omfattar 7 vindkraftverk. Detta dokument utgör ett underlag vid formellt samrådsmöte samt informationsmöte med allmänhet, sakägare, organisationer och enskilt berörda. Ärende Sedan 2009 utreds områden Stor Skälsjön, Bredsjön Norr och Högåsen (arbetsnamn för planerade vindparker) som ligger i både Sundsvall och Timrå kommun. Arbetsnamn för alla projekt är vindkraft Ljustorp. Ett projekt med arbetsnamn Stor Fuskeberget är beskrivit i en separat samrådsunderlag. En första utvärdering har gjorts av områdens förutsättningar för vindenergi, elnätsanslutning, infrastuktur, osv.. Samrådsunderlag inför tillståndsansökan enligt 6 kap miljöbalken avseende vindkraftpark med tillhörande utrustning i form av transformatorstationer, jordkablar, transportvägar, fundament, utrustning för vindmätning etc. Administrativa uppgifter Sökande: (fr o m februari 2011 Timrå Vind AB) Adress: Bredsjön 160, Ljustorp Tel: Epost: Org nr: Kontaktpersoner Robert Kalcik Tel: Epost: Verksamhetskod (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter. Tillståndsmyndighet: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Tillsynsmyndighet: Timrå Kommun Platsnummer saknas beroende på att samrådet avser planerad verksamhet. Page 3 of 27

4 1 Inledning Ökoenergie från Wolkersdorf, Österrike, var en av de första vindenergiföretagen i Österrike. Deras första vindkraftverk har varit i drift sedan En viktig del av Ökoenergies alla projekt är samverkan, samarbete och delaktighet med och för lokala företag och lokalinvånare. Renergie är ett dotterbolag till 100 % ägt av Raiffeisen group och driver och finansierar projekt inom sektorn för förnybar energi. är ett konsultföretag inom projektmanagement och business intelligence som är registrerat i Timrå. Timrå Vind AB (TVAB) har ett långsiktigt perspektiv i sin affärsvision och kommer inte bara att projektera utan även att driva vindparkerna. TVAB kommer även att erbjuda ett andelsägarkoncept med Öko byggstenar. Området projektutvecklas avseende tillstånd och teknik varpå anläggningen uppförs och tas i drift. TVAB planerar att söka tillstånd för uppförande och drift av ovan nämnda vindparker i Timrå, respektive Sundsvalls kommun (se karta som bilaga). I det fall som delar av det tillhörande elnätet kräver tillstånd i form av linjekoncession kommer detta att sökas vid Energimarknadsinspektionen. För båda tillstånd krävs att miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Projektansvarig är Robert Kalcik. 2 Vindkraftparkens tillståndsprocess Den som skall bygga en tillståndspliktig anläggning skall söka tillstånd för verksamheten. I nuläget planeras för 43 vindkraftverk och troligen med höjd över 150 meter, som innebär prövningskod enligt Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Sådan verksamhet antas vara en verksamhet med s k betydande miljöpåverkan enligt Förordning (1998:905) om miljökonsekvens-beskrivningar. Planerad verksamhet ska prövas av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västernorrlands län. I förfarandet ingår att utövaren skall bl a: Upprätta MKB Samråda med myndigheter som länsstyrelse och kommun Samråda med sakägare och allmänhet i form av närboende, intresseföreningar, organisationer etc. De lokala kunskaperna om platsen och närområdet är viktiga. Syftet med ett samråd är att förmedla information om projektet till alla som i något avseende berörs. Då ges möjlighet att påverka arbetet med projektet och innehållet i den miljökonsekvensbeskrivning som ingår i tillståndsansökan till Länsstyrelsen. Eventuellt skriftlikt yttrande ska vara IBVIsion tillhanda senast Skicka yttrande per post till, Bredsjön 160, Ljustorp Nedan sammanfattas aktuell tillståndprocess där information från samrådet ingår. Page 4 of 27

5 3 Bakgrund till projektet Vindkraft är ett rationellt komplement till andra energiformer som (t.ex.) kärnkraft och vattenkraft. Anledningen till att Renergie och Ökoenergie valt att etablera sig i Sverige är att följande attribut är viktiga för dem: Den svenska regeringen har som mål att utveckla vindkraft - en ambitiös politisk målsättning Stabil grund pålitlig och tydlig tillståndsprocess Långsiktighet Befintlig lokal partner. Kännedom om lämpliga utbyggnadsplatser för vindkraft utgör därför grunden för all planering. 4 Varför vindkraft i Timrå respektive Sundsvalls kommun? Robert Kalcik bor nära den planerade vindparken och är engagerad i att förbättra den lokala näringslivssituationen. TVAB har regelbundet kommunikation med Timrå och Sundsvalls kommun. Översiktsplanen vindkraft är en vägledning. Elnätsanslutning Vindförhållandena Infrastrukturen Avstånd till boende (ljud och skugga) Endast en markägare (3 VKAs planeras på privatmark) Etc. 5 Planerad verksamhet 5.1 Lokalisering De planerade vindkraftparkerna Stor Skälsjön, Bredsjön Norr och Högåsen är belägen ungefär 12 km från Liden, 2 km från Bredsjön, 1 km från Slättmon, 3km från Fuske och 1,5km från Lappudeen och Skälgården i den västra delen av Timrå kommun och i Norröstra delen av Sundsvalls kommun mot Timrå kommun. Samtliga projektområden omfattar fastigheterna med SCA som ägare. 3 privata markägare kan eventuellt kommer till innan TVAB ansöka om tillstånd för uppförande av vindkraftverk. TVAB arrenderar markområde med ingående fastigheter enligt bilagat kartor. TVAB har ingått ett njutanderättsavtal (arrendeavtal) med markägaren SCA. Page 5 of 27

6 Figuren nedan visar en översiktskarta över det aktuella området. 5.2 Vindkraftparkens omfattning och utformning Page 6 of 27

7 Området kan beskrivas som en kuperad skogsbygd där vindkraftverken främst kommer att placeras på befintliga och naturliga höjder. Marken består i huvudsak av skogsmark med barrträd som dominerande träslag. Dessutom finns det myrmark i mellan. Baserat på den kunskap som finns idag samt den teknik som finns tillgänglig har ett exempel på vindkraftparken omfattande max. 49 vindkraftverk tagits fram, se bilaga 1,2,3,4. Exemplifierad anläggning motsvarar totalt 141 MW (3MW max per vindkraftverk). Slutgiltig storlek på vindkraftverk och placering kommer att utredas närmare i samband med en mer detaljerad projektering. Faktorer som påverkar valet av vindkraftverk och utformning av vindkraftparken är miljö- och hälsomässiga aspekter, vind- och markförhållanden samt möjlighet att nyttja befintlig infrastruktur i form av elnät och vägar. Planeringen utgår från den maximala utformningen (parametrarna). Översikt power rating och konfiguration 2,3 MW rated WTG 3 MW rated WTG Area Area working name Municipality WTGs min # WTGs max # MW min (2,3MW WTG) MW max (2,3MW WTG) MW min (3MW WTG) MW max (3MW WTG) 2 Stor Skälsjön Sundsvall,Timrå , Bredsjön Norr Timrå ,8 25, Högåsen Timrå ,1 18, Overall Ljustorp windparks Sundsvall and Timrå ,9 108, Vindmätning Mätningar av vindförhållanden har pågått sedan 6 oktober Plats: Brattbacken, Stor Fuskeberget. Ytterligare vindmätningar ska upprättas under året Val av leverantör och typ av vindkraftverk Ökoenergie samarbetar med vinkraftverksleverantören Enercon sedan ungefär 15 år. Ökoenergie har även ett avtal med Siemens. TVAB kommer att välja de vindkraftverk som är bäst avpassade för den specifika situationen (miljö, säkerhet, elnät, vind, etc.). I nuläget planeras att använda Enercon E101. Sannolik maximal totalhöjd är 190 meter. 6 Teknisk beskrivning 6.1 Vindkraftverket Vindkraftverk används för att omvandla vindens rörelseenergi till el. Moderna vindkraftverk är automatiserade. När vindhastigheten överstiger 3-4 m/s börjar vindkraftverket producera el. Mängden producerad el ökar när vindens hastighet ökar. Vid m/s når vindkraftverket normalt maximal produktion. Vid vindhastigheter över 30 m/s stängs vindkraftverket automatiskt av och energiomvandlingen från vinden avstannar. Anledning till att vindkraftverket stannar är att påkänningar vid höga vindhastigheter kan vara skadliga för vindkraftverket. Tornen består stål och betong kombinerat. Page 7 of 27

8 6.2 Vägar Transporter av delar, utrustning och verktyg vid uppförandet av vindkraftverken kräver vägar med tillräckligt bra standard. Normalt anger tillverkare till vindkraftverk att vägarna skall ha en bredd om cirka 4,5-5,0 m. Det är även viktigt att lutningar kurvradier medger att transporterna kan ta sig fram. Projektområdet är kuperat. En befintlig väg gör tillgängligheten god och det finns goda förutsättningar för att etablera nya vägar. Det befintliga vägnätet inom området har generellt god skogsvägsstandard (SCA-grusväg för timmerbilar). Normal vägbredd bedöms till 2,5-3,5 meter. I första hand kommer befintliga sträckningar att nyttjas. Så lite väg som nödvändigt kommer att anläggas för att nå respektive vindkraftverk. Förstärkning av vägar och nyanläggning kommer ske så att intrånget och påverkan begränsas så långt för vad som är praktiskt och teknisk möjligt. För vindkraftverksamheten nyttjas vägarna vid byggnation, service samt nedmontering. Vägdragningsförslag är redovisat i bilaga 1 (se grön linje). 6.3 Fundament och uppläggningsytor Vindkraftverkets torn förankras i marken via ett fundament. Beroende på markens förutsättningar på respektive plats kan teknik variera. Detta avgörs i respektive fall med geoteknisk undersökning. Vanligast förankringsmetod är att platsen grävs ur varpå ett gravitationsfundament i betong med diametern 20 meter gjuts. Normalt upptar ett färdigt fundament ca 400 m2. Ungefär 500 m3 betong samt ton armering åtgår. När ett gravitationsfundament byggs utförs initialt de anläggningsarbeten som krävs i form av grävning, schaktning och i vissa fall sprängning. Exakt hur mycket som krävs varierar med de geotekniska förutsättningarna. Ibland krävs att återfyllnad runt fundamentet sker med nytt material i form av grus och sten. Intill vindkraftverket krävs en yta där delar och montagekran placeras. Ytan skall ha god bärighet och brukar vara cirka m2 stor. Hela byggytan är ca 61m x84m (ca 5200m2) (se bilaga 5) 6.4 Elnätsanslutning E.ON Elnät är innehavare av regionnäten i området. TVAB planerar att ansluta vindparken till en tänkt trafo-station belägen mellan Stor Fuskberget och vindkraftprojektet från Svenska Vindbolag, Jenåsen (Myradalen). TVAB och Svenska Vindbolag har inlett en kommunikation om ett eventuellt samarbete. Ett förslag finns att bygga en elledning till Nysäter (söderut) och ansluta till SVK där. Slutgiltig teknisk lösning för överföringen bestäms längre fram i samråd med E.ON Elnät, Svenska kraftnät, Svenska Vindbolag och TVAB. Inom vindkraftparken kommer de separata vindkraftverken anslutas till ett intern elnät med systemspännig om kv. Det kan även bli aktuellt med etablering av en ny transformatorstation i området som transformerar upp systemspänningen till en högre nivå lokalt. Markförläggning av kablar inom internt elnät samt vid anslutning till regionnätet kommer i så stor utsträckning som möjligt ske i anslutning till vägar. 7 Förutsedd miljöpåverkan I den kommande miljökonsekvensbeskrivning som bifogas tillståndsansökan ska det göras en bedömning och beskrivning av planerad verksamhets miljöpåverkan, som i sin tur skall jämföras med nollalternativ och alternativ utformning respektive lokalisering. I samband med att projektområdet och platser för vindkraftverk väljs är det viktigt att beakta och ta hänsyn till eventuella andra intressen. Direkt miljöpåverkan från en vindkraftpark kan delas i två huvudsakliga faser, nämligen uppförande- respektive driftfasen. I uppförandefasen kommer de huvudsakliga störningarna från transporter av utrustning och delar till vindkraftverken. Även själva anläggandet av infrastrukturen i form av schaktning, transport av massor, osv.. kan uppfattas störande. När vindkraftverken är i drift innebär de huvudsakliga störningarna oönskat ljud, skuggbildningar samt påverkan på landskapsbilden. De transporter som förekommer under drifttiden hänförs i första hand till service och underhåll. Det finns rekommendationer för ljud- och skugghantering som TVAB ska följa. Page 8 of 27

9 Följande studier/inventeringar är planerad: Kulturmiljöstudie Naturstudie Fågelstudie (med kungsörnstudie) Fladdermusinventering Naturstudier genomförs av en certifierat bolag. TVAB avstämmer med länsstyrelsen Västernorrland för att genomföra studier på rätt nivå. TVAB kommer att motivera hur och varför planeras enligt tillståndsansökan. 7.1 Global/Nationell inverkan Driften av vindkraftparken medför inga kontinuerliga utsläpp av föroreningar eller ständig uppkomst av avfall. Den positiva miljöeffekten av uppförandet av vindkraft är påtaglig. Den förnyelsebara elproduktionen tränger undan mer miljöstörande elproduktion som bedrivs i anläggningar med förbränning av fossila bränslen. Den energi som åtgår att tillverka och uppföra ett vindkraftverk tjänas in på mindre än ett år vid normal drift. 7.2 Ljud För moderna vindkraftverk är ljudemission i form av maskinbuller nästan eliminerat. Det ljud som vindkraftverk alstrar hänförs i första hand till rotorbladens rörelse. I samband med rotationen uppstår ljudemissioner i form av ett svischande läte. Ljudet mäts för vindkraftsammanhang i enheten dba (decibel A). Det är ett mått anpassat för det mänskliga örat. Högst ljudnivå uppstår vid rotorbladets spets beroende på att där uppstår den högsta hastigheten. Därför är det i princip ingen skillnad på ljudet från små och stora vindkraftverk. Ljudet från rotorbladen har likande karaktär som vindens generella läte samt de ljud som vinden i övrigt ger upphov till. Det innebär att det specifika ljudet från rotorbladen endast hörs vid speciella tillfällen. När vindhastigheten är tillräckligt hög överröstas rotorbladens ljud av bakgrundsljud som sus i träd och lövprassel. Fenomenet inträffar vid vindhastigheter om 8-9 m/s. Enligt Naturvårdsverkets riktvärden bör inte ljudnivån vid bostäder överskrida 40 dba. Ljudberäkningar återfinns i bilaga 2,3,4. Vid framtagandet av vindkraftparkens utformning är ljudet en styrande faktor. En annan välkänd källa till ljud är växellådan. Enercon turbiner har dock ingen växellåda. 7.3 Skuggor Ett vindkraftverk som roterar samtidigt som solen skiner resulterar i roterande skuggbilder. Hur skuggorna påverkar omgivningen beror på väder och solens läge och tid för upp- och nedgång. När solen står lågt uppträder skuggorna på större avstånd. Dock avtar effekten på större avstånd från vindkraftverket. Skuggorna blir diffusa. Med kännedom om jordens rörelse runt solen kan skuggtiden beräknas. Normalt bör inte verklig skuggtid överskrida 8 timmar per år vid bostadshus. Om det trots beräkningarna visar att skuggkänsliga punkter skuggas mer än 8 timmar per år kommer detta åtgärdas med s.k. skuggvakt. Det systemet begränsar produktionen i vissa lägen så att skuggtiden reduceras till rekommenderade gränsvärden. Skuggberäkningar återfinns i bilaga 2,3, Visuell påverkan Vindkraftverken kommer att synas i landskapet. För att åskådliggöra detta har vindkraftparken visualiserats i ett fotomontage. Fotomontagen, modellritning, osv.. kommer att presenteras efter samrådsmöte. TVAB ska presentera samtliga underlag på våran webbsidan i April2011. Page 9 of 27

10 8 Samrådspartner Det är viktigt, nödvändigt och främjar god etik att ett företag som driver denna typ av projekt tar hänsyn till olika intressen och strävar efter god kommunikation och en god kvalitet i sina överenskommelser. TVAB har planerat att ha samråd med följande berörda parter fr o m november 2010: Förkortningar: kommunikationen har redan inletts: KRI; kommunikationen inletts fr o m November 2010: (Nov 2010) Länsstyrelsen: KRI Kommunen: KRI Ägare till berörda och närliggande fastigheter KRI Boende inom området och i närområdet KRI Berörda samebyar (Jan 2011) Allmänheten (Jan 2011) Flygplatser (både större och mindre) KRI MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap? Intresseorganisationer, berörda föreningar, andra o Naturskyddsföreningen KRI o Ornitologiska föreningen (Medelpad) KRI o Ljustorps sockenförening KRI o Bredsjön byalagen KRI o Skoterklubben KRI o Jaktlag Ortviken KRI o Andra Jaktlag Feb 2011 o Andra (föreningar) Feb 2011 Verksamheter som kan antas bli berörda av planerad verksamhet (radio- och teleoperatörer, nätägare/elbolag, andra vindkraftföretag, skogsföretag etc.) o Svenska Vindbolaget (projekt Jenåsen) KRI o Telia Jan 2011 o E.on KRI Sametinget? Försvarsmakten KRI Transportstyrelsen (väg, flyg och ev. järnväg) KRI Luftfartsverket KRI Energimyndigheten Feb 2011 Page 10 of 27

11 9 Bilagor Bilaga 1 Översiktskartor Projektområde (Översiktsplan) Page 11 of 27

12 NV av Timrå I kartan är projektområde Page 12 of 27

13 Bilaga 2 - Översiktskartan Stor Skälsjön Page 13 of 27

14 Bilaga 2 - Skuggbildning Stor Skälsjön- basera på worst case scenario Page 14 of 27

15 Bilaga 2 - Forts. Skuggbildning Stor Skälsjön Page 15 of 27

16 Bilaga 2 - Forts. Skuggbildning Stor Skälsjön Page 16 of 27

17 Bilaga 2 - Ljudutbredningskartan basera på worst case scenario Page 17 of 27

18 Bilaga 3 - Översikt Bredsjön Norr Page 18 of 27

19 Bilaga 3 Ljudutbredning Bredsjön Norr - basera på worst case scenario Page 19 of 27

20 Bilaga 3 - Skuggbildning Bredsjön Norr - basera på worst case scenario Page 20 of 27

21 Bilaga 3 - Forts. Skuggbildning Bredsjön Norr Page 21 of 27

22 Bilaga 3 - Forts. Skuggbildning Bredsjön Norr Page 22 of 27

23 Bilaga 4 - Översikt Högåsen Page 23 of 27

24 Bilaga 4 - Ljudutbredning Bredsjön Norr - basera på worst case scenario Page 24 of 27

25 Bilaga 4 - Skuggbildning Högåsen - basera på worst case scenario Page 25 of 27

26 Bilaga 4 - Forts. Skuggbildning Högåsen Page 26 of 27

27 Bilaga 5 Byggyta Page 27 of 27

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter.

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter. Samrådsunderlag Svenska Vindbolaget projektutvecklar ett område för vindkraft i Hässleholms kommun. Projektet heter Ballingslöv och omfattar 9 vindkraftverk vilket motsvarar hushållsel för ungefär 14 500

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

Vindpark Äskås-Harshult

Vindpark Äskås-Harshult Vindpark Äskås-Harshult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Klavreström: 2009-01-22 Observera att tiden för inlämnande av synpunkter är förbi. 2 (18)

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN Raftsjö Vind AB 2013-10-17 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Vid samrådet medverkade följande personer. Ola Fängmark

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter.

två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter. Att: Länsstyrelsen i Västerbotten län Miljöprövningsdelegationen 901 86 UMEÅ ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL MILJÖFARLIG VERKSAMHET, GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT VID FJÄLLBOHEDEN SÖKANDE Gothia Vind 11 AB Lokalkontor,

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro Bygglovsansökan enligt Plan- och Bygglagen för uppförande och driften och avveckling av två vindkraftverk på fastigheten Skedom 3:10 i Härnösands kommun. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Vattenfall har fört en fördjupad dialog med föregående ägare sedan efter sommaren Genom att slå ihop projekten kan flera synergier uppnås - Synergier i upphandling

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2 Bild 1 Vindkraft Bäcken Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 Bild 2 AGENDA Kort om Eolus Vind AB Behov av förnybar energi Samrådsprocessen Projektet Delägarskap Frågor Bild 3 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har

Läs mer

STATKRAFT SCA VIND AB

STATKRAFT SCA VIND AB STATKRAFT SCA VIND AB NÄRINGSLIVSPÅVERKAN 2008-08-27 Agenda Statkraft SCA Vind AB Projektets omfattning Näringslivspåverkan Projekt Smöla 150 MW, 68 vindkraftverk (Film) STATKRAFT SVERIGE Kraftproduktion

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008 Samråd 17 april 2009 enligt MB med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:30 2, 1:30 3, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10, 2:9,

Läs mer

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen.

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen. Förnybar energi till 50 000 hushåll Vinden är en oändlig resurs att ta vara på. Den energin som får håret på ditt huvud att svalla, löven att rassla och trädkronor att vaja omvandlar vi till el. El som

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Lyngsåsa Vindbrukspark

Lyngsåsa Vindbrukspark Malmö den 21 januari 2015, reviderad den 2 februari 2015 Lyngsåsa Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet,

Läs mer

Bilaga 6 Samrådsredogörelse

Bilaga 6 Samrådsredogörelse Bilaga 6 Samrådsredogörelse Bilaga 6.1 Remisser Bilaga 6.2 Samråd Bilaga 6.1 Remisser Bilaga 6.1.1 Försvarsmakten Bilaga 6.1.2 Luftfartsverket Bilaga 6.1.3 E.ON Elnät Sverige AB Bilaga 6.1.4 3GIS Bilaga

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR OCH VINDENERGI VINDKRAFTVERK JBA VIND VINDKRAFTEN I VÄRLDEN VINDAR OCH VINDENERGI VAR KOMMER VINDEN FRÅN? HUR MYCKET BLÅSER DET? VINDEN VARIERAR

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Ava Vindkraft AB. Samrådsunderlag. Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län

Ava Vindkraft AB. Samrådsunderlag. Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län 1 (13) Ava Vindkraft AB Samrådsunderlag Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län Foto: Ava Vindkraftpark från Rödvikens Camping Fotoverkstan, Örnsköldsvik

Läs mer

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan.

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan. Vindkraftprojekt Fjällbohög Samrådsmöte med allmänheten Tid och plats: Edsele bygdegård, måndag den 8 juni 2015, kl. 18.00. Deltagare: Markus Nordén, projektledare, Kraftö AB Johan Granlöf, vice projektledare,

Läs mer

Erfarenheter med avisning Sjisjka och Kyrkberget vindpark. Stefan Stambej Power Väst 2013

Erfarenheter med avisning Sjisjka och Kyrkberget vindpark. Stefan Stambej Power Väst 2013 Erfarenheter med avisning Sjisjka och Kyrkberget vindpark Stefan Stambej Power Väst 2013 Agenda Ø Jämtkrafts målsättning Ø Teknisk lösning på Kyrkberget Ø Erfarenheter efter drift med avisning Ø Teknisk

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009.

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Vindkraftverket i Stenninge fungerar och producerar bra. Därför har vi som äger verket Helianthemum Vind AB (se faktaruta) sedan drygt

Läs mer

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Vi beklagar att vi inte lyckades ordna ett informationsmöte innan start av anläggningsarbetena. Presentation Kallade (genom inbjudan) Vardar

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun

Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun Upprättad: 2012-03-22 Uppdaterad: 2014-02-17 Innehåll 1 BAKGRUNDSINFORMATION... 1 1.1 OM PROJEKTET... 1 1.2 SYFTET MED SAMRÅDET... 1 1.3

Läs mer

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25 2009-05-25 SÄTILA VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Nyhetsbrev 9. Vitberget

Nyhetsbrev 9. Vitberget Välkomna att ta del av Vindkrafts nionde nyhetsbrev för planerad vindkraftanläggning. Via nyhetsbrev informerar Vindkraft närboende och övriga om projekt. Länsstyrelsen har nu påbörjat handläggningen av

Läs mer

Tillståndsansökan. Vindpark Äskås-Harshult. Statkraft Södra Vindkraft AB

Tillståndsansökan. Vindpark Äskås-Harshult. Statkraft Södra Vindkraft AB Miljökonsekvensbeskrivning Vindpark Äskås-Harshult Statkraft Södra Vindkraft AB Vindpark Äskås-Harshult Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap MB för uppförandet av en gruppstation för vindkraft,

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

Samrådsunderlag inför utökat samråd

Samrådsunderlag inför utökat samråd Falkenberg den 4 januari 2005 Samrådsunderlag inför utökat samråd Vindkraftetablering i Kattegatt utanför Falkenberg Favonius AB lämnar som ett steg i ansökningsförfarandet enligt miljöbalken uppgifter

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner Author Paul Appelqvist Phone +46 10 505 60 24 Mobile +46701845724 Paul.Appelqvist@afconsult.com Date 2014-11-20 Project ID 593868 Recipient Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Mätprogram ljud under byggtiden

Läs mer

Minnesanteckningar från Brännö Folkets park 2011-02-02

Minnesanteckningar från Brännö Folkets park 2011-02-02 Från Dokumentnamn Sida Minnesanteckningar 1(7) Datum E.ON Vind Sverige AB 2011-02-09 Författare Anna Svensson, Norconsult Informationsmöte angående vindkraftspark i Jonsbo Minnesanteckningar från Brännö

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 50 Yttrande över ansökan från Eolus Vind AB avseende miljöfarlig KS verksamhet gällande vindkraftverk

Läs mer

Vindpark Älgkullen Samrådsredogörelse

Vindpark Älgkullen Samrådsredogörelse Vindpark Älgkullen Samrådsredogörelse 2015-01-05 MEDVERKANDE BESTÄLLARE Stena Renewable AB Box 7123 402 33 Göteborg Besöksadress: Rosenlundsgatan 3 KONTAKTPERSONER Pia Hjalmarssom Tel: +46 31 85 53 96

Läs mer

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011 Härnösands kommun Västernorrlands län September 2011 Vindkraftverk vid Möckelsöjberget med Högakustenbron i bakgrunden. Bild: Stena Renewable Administrativa uppgifter Sökande Stena Renewable Energy AB

Läs mer

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projektrapport Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projekt: 12-03443 Rapport 12-03443-09021900 Antal sidor: 17 inklusive bilagor Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Martin Almgren Göteborg 2009-02-20

Läs mer

Markägare och vindkraft. En möjlighet för dig som vill satsa på framtiden.

Markägare och vindkraft. En möjlighet för dig som vill satsa på framtiden. Markägare och vindkraft. En möjlighet för dig som vill satsa på framtiden. INTRODUKTION 3 Markägare och vindkraft. Med ett fördelaktigt vindläge kan din mark generera förnybar energi för tusentals hushåll.

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Smultronet 4, Nyköping

Smultronet 4, Nyköping RAPPORT 14109 C 1 (5) Kund EUU Jens Albrektsson Box 545 611 10 Nyköping Datum Uppdragsnummer 14109 Bilagor C01 2015-02-26 Rapport C Smultronet 4, Nyköping Buller- och vibrationsutredning för detaljplan

Läs mer

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ Angelica Widing Gunilla Britse Tore Wizelius Förord Denna studie har genomförts vid, Högskolan på Gotland under år 2003-2005

Läs mer

SKELLEFTEÅ KRAFT FÖRETAGSPRESENTATIONina Bergström, Skellefteå Kraft

SKELLEFTEÅ KRAFT FÖRETAGSPRESENTATIONina Bergström, Skellefteå Kraft Vindkraft SKELLEFTEÅ KRAFT FÖRETAGSPRESENTATIONina Bergström, Skellefteå Kraft Min bakgrund Teknik & Utveckling 10 personer 2 civilingenjörer Teknisk Fysik 2 civilingenjörer Elektro 2 civilingenjörer Maskinteknik

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Vindkraftens affärshemligheter

Vindkraftens affärshemligheter Vindkraftens affärshemligheter Omställningen till ett förnybart energisystem och fokus på klimatsituationen har bidragit till en snabb utveckling av vindkraft i landet. Efterfrågan på förnybar energi ökar

Läs mer

Statkraft är ledande producent av förnybar energi i europa. Vindkraft är en av de mest miljövänliga metod erna för att producera energi i stor skala

Statkraft är ledande producent av förnybar energi i europa. Vindkraft är en av de mest miljövänliga metod erna för att producera energi i stor skala Statkraft är ledande producent av förnybar energi i europa. Vindkraft är en av de mest miljövänliga metod erna för att producera energi i stor skala och därför är vindkraftspro duktion en naturlig och

Läs mer

UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT?

UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT? UPPVIDINGEKLUSTRET SVERIGES FRÄMSTA TRÖSKELEFFEKTSPROJEKT? Dan Sandros Projektchef Stena Renewable KRITERIER ATT UPPFYLLA De områden som ska prioriteras bör uppfylla vissa kriterier för att förslaget ska

Läs mer

Vallebygdens Vind AB. Vindkraftspark på Nordbillingen

Vallebygdens Vind AB. Vindkraftspark på Nordbillingen Vallebygdens Vind AB erbjuder i samarbete med Vallebygdens Energi ekonomisk förening, deltagande i vindkraftsatsning på Billingen. Vindkraftspark på Nordbillingen 1 Vindkraft Nordbillingen. Vallebygdens

Läs mer