TEORINS TILLÄMPNING I PRAKTISKT UTVÄRDERINGSARBETE, NÅGRA REFLEKTIONER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEORINS TILLÄMPNING I PRAKTISKT UTVÄRDERINGSARBETE, NÅGRA REFLEKTIONER"

Transkript

1 TEORINS TILLÄMPNING I PRAKTISKT UTVÄRDERINGSARBETE, NÅGRA REFLEKTIONER Göteborg i november 2009 Claes Rossby Kursen Lärande utvärdering och följeforskning, Högskolan i Halmstad, ht 2009

2 TEORI VS PRAKTIK. PROBLEM OCH MÖJLIGHETER Två utgångspunkter för denna uppsats: 1/ Mina erfarenheter är praktikerns. Jag har arbetat inom industrin under mer än trettio år i olika funktioner. Lärdomarna är tydliga. För att lösa ett problem eller för att göra en plan för ett framtida projekt måste man arbeta strukturerat, målmedvetet utifrån en fastställd tidsplan. Börja med att analysera situationen, definiera sedan de olika handlingsalternativen. Utvärdera och välj sedan de mest lämpliga åtgärderna. Besluta om vem som gör vad i projektet. Bestäm sedan tidsplanen. Starta projektet, följ arbetet och utvärdera sedan resultaten. Blev resultaten som förväntat? Vad gick fel? Vilka lärdomar gav oss arbetet? Hur utnyttjar vi den kunskapen i nya projekt? Ansatsen är rationell och logisk, helt enligt skolboken. Då vi har att göra med människor, inte maskiner, uppstår olika störningar på vägen. Den ansvarige måste vara insiktsfull och sensibel, dvs kunna agera på lämpligt sätt då irrationella faktorer påverkar arbetet. En annan viktig regel är att analysen inte får drivas in absurdum. Det går aldrig att i förväg hitta den absoluta sanningen eller kunna förutse vad som kan hända i framtiden. Därför gäller regeln att vi drar ett streck i analysarbetet när vi fått en rimlig kunskap och sedan fokuserar på att utföra de beslutade åtgärderna. Det är bättre att göra något än att fortsätta tänka. Det är bättre med tio beslut, varav x är felaktiga än att inte göra något. 2/ En teori får aldrig bli ett självändamål. När så är fallet hör frågan hemma hos akademin. Samtidigt är en modell som går att översätta till verkligheten ett gott stöd i arbetet. En bra teori hjälper till att strukturera arbetet, att bringa ordning & reda i ett projekt. Vilka krav skall man ställa på en dylik modell? Den måste vara tillräckligt enkel för att kunna utnyttjas i det operativa arbetet. Ju mer komplex modell, ju fler parametrar i modellen, desto svårare att använda den. Vid behov skall modellens parametrar kunna kvantifieras. Några exempel, i början av 1970-talet arbetade jag som produktchef på Mölnlycke AB (nuvarande SCA). Företaget hade ett tätt samarbete med Handelshögskolan i Göteborg i syfte att implementera lämplig forskning i marknadsföringsarbetet. Jag utsågs till testobjekt. I ett projekt testade vi två konsumtionsmodeller och en modell för ett datorbaserat informationssystem: a/ Howard-Sheth model for consumer decision making b/ Roger s consumption model c/ Computerized Business Intelligence System Alla tre teorierna provades i det praktiska arbetet. Howard-Sheth fungerade inte. Modellen var för komplicerad. Den tredje teorin fallerade då datortekniken inte var tillräckligt 2

3 användarvänlig. Roger s teori däremot var enkel, tydlig och kom att fungera väldigt bra i lämpliga sammanhang. Teorin använder jag fortfarande när tillfälle ges! Modellen är enkel att använda och den förstås av tredje man utan större problem. Där finns en tydlig logik som är lätt att greppa. Således är den ett gott stöd i marknadsföringsarbetet. För mig är detta ett mycket bra exempel på en för praktikern bra teori som skapar struktur, hjälper till att planera arbetet på ett ordnat sätt och med möjlighet att sätta siffror på de olika delarna i modellen. TEORIER I LÄRANDE UTVÄRDERING, REFLEKTIONER Med risk för att svära i kyrkan upplever jag att bokens teorier ofta är abstrakta och svåra att konkretisera. Kopplingen till verkligheten känns diffus. Teoribildningen kan lätt uppfattas som ett självändamål där målet för forskaren är kopplat till hans/hennes position i forskarvärlden. Samtidigt säger ibland teorierna samma sak om än uttryckt på olika sätt. Ibland är modellerna så pass komplexa att de blir svårgreppbara. Problemet är identiskt med det generella problemet att akademin ibland har svårt att kommunicera med industrin och vice versa. Man talar olika språk utifrån olika referensramar. Detta ser jag ibland tydligt i mitt arbete på Chalmers. Inom teorin finns två modeller som kan utgöra ett bra stöd i utvärderingsarbetet. Den första är INTRESSENTMODELLEN. Modellen är enkel och hjälper utvärderaren att identifiera de parter som på något sätt är kopplade till, direkt eller indirekt, det aktuella projektet. Inte minst med tanke på vikten av att ha ett fokus på lärandet i projektet hjälper modellen till att inte glömma bort någon intressent. Den andra teorin är PROGRAMLOGIK, presenterad i kapitel sex i boken. Modellen är till god hjälp för att strukturera arbetet i projektet. Likheten är stor med de principer som tillämpas inom industrin i projektarbete. Där finns också klara paralleller med de mallar som används vid framtagningen av ett företags affärs- eller marknadsplan. Bägge teorierna är tydliga, enkla och lätta att åt sig för utvärderaren. De går att implementera i ett utvärderingsuppdrag utan problem. TVÅ TEORIERS TILLÄMPNING I ETT UTVÄRDERINGSPROJEKT Den första teorin att nyttja är INTRESSENTMODELLEN.. Innan utvärderingsarbetet börjar måste projektledaren identifiera vilka människor eller organisationer som har ett intresse av projektarbetet, både resultaten i sig och under vägen fram till målet. Några exempel på berörda parter: a/ Projektets ledning. De vill ha feedback på hur de lyckats med arbetet. Nåddes målen? Vilka långsiktiga effekter kan identifieras? Vilka lärdomar kan man dra inför framtiden? b/ Deltagare i de olika projektaktiviteterna. Hur upplevde de projektet? Positiva resultat, problem, besvikelser? c/ Projektägare. Vilka blev resultaten? Långsiktiga effekter? Lärdomar inför framtida projekt? Problem under projektarbetet? Vad gjordes bra i projektet? 3

4 d/ Finansiär. Frågorna liknar de som projektägaren vill ha svar på. Samtidigt har finansiären ett intresse att kunna översätta lärdomarna till nya projekt i vilka finansiären har ett intresse. Om finansiären är, ex.vis., ESF-rådet skall de kunna ge relevant feedback till nya, planerade, projekt inom samma område. Som framkommit under kursens diskussioner är detta en stor och svår utmaning för ESF-rådet. e/ Aktörer som planerar liknande projekt. Se ovan punkt d/. De praktiska problemen med att överföra lärdomarna till nya projektägare är stora. Hur man löser de problemen ligger utanför denna uppsats. f/ Andra aktörer som direkt eller indirekt har ett intresse av projektets resultat eller långsiktiga konsekvenser. Sådana aktörer kan vara branschorganisationer, myndigheter eller departement. Ansvaret för ett delge dessa parter lärdomarna vilar på projektägare, utvärderare och finansiär. För utvärderaren gäller att i rapportarbetet ha i minnet att alla ovan nämnda parter har ett intresse av att få ta del av lärandet i projektet. Det skapar vissa, intressanta, problem. De olika intressenterna har olika agendor och referensramar. Vilket språk skall utvärderaren använda? Akademisera språket eller använda vardagsprosa? Hur tydlig kan han/hon vara i sina slutsatser? Den andra modellen är PROGRAMLOGIK. Den beskriver ett projekt i fem på varandra följande steg, en förväntad orsakskedja. Syftet med modellen är att ge alla inblandade parter en gemensam problembild. Den beskriver sambandet mellan åtgärder och resultat. Utvärderare och projektdeltagare får en gemensam bild av och förståelse för projektet. Inget projekt kan drivas utan ej förutsedda störningar och problem. Med hjälp av modellen kan nödvändiga justeringar göras av projektarbetet utan att fokus går förlorat. De fem (sex) stegen: a/ Analys. Den ingår inte i modellen men jag förutsätter att den, implicit, är utgångspunkten för uppläggningen av projektet. Ju bättre analys desto bättre projekt. Min erfarenhet är att projekt understundom sjösätts utan nödvändig analys. En god analys kan resultera att det antagna problemet inte är det sanna. Och att det sanna problemet förutsätter helt andra åtgärder än de planerade. Jag lärde mig en gång att analys, analys, analys är grunden för allt framgångsrikt arbete Under kursen presenterades under en föreläsning tekniken PROBLEMTRÄD. Med utgångspunkt i ett huvudproblem analyseras på ett strukturerat sätt problemets orsaker och efftekter. Trädets rotsystem är orsakerna och trädets krona effekterna av problemet. Verktyget är ett utomordentligt hjälpmedel för att identifiera de grundläggande orsakerna och effekterna av ett problem. Efter avslutad analys kan de ansvariga se var man måste sätta in åtgärder, vilka som är berörda och vilka typer av aktiviteter som krävs. Noteras kan att Toyota använder samma verktyg när man identifierar ett problem eller ett fel i produktionen. Ett exempel, en bil läcker olja. Effekterna är givna, misslynta bilägare och dåligt renommé. Orsak, dålig plugg i oljetråget. Byt plugg. Fråga, varför läckte pluggen olja? Svar, felaktig specifikation. Åtgärd, förändra specifikation. Fråga, varför var specifikationen fel? Orsak, inköpspriset viktigast parameter. Fråga, varför var priset viktigast för inköparen? Svar, 4

5 inköparen premierades för billiga inköp. Åtgärd, förändra premieringen av inköpare. Fokus inte bara på priset utan koppling till kvalitet. b/ Resurser. Pengar i form av en budget är självklart basen för arbetet. Kompetenta projektdeltagare är ett annat självklart krav. Projektledaren måste också besitta de egenskaper och erfarenheter som krävs för att driva projektet framåt utifrån den tidsplan som gäller. Han/hon måste samtidigt kunna bedöma resultaten och effekterna av de planerade åtgärderna. Utan det långsiktiga seendet finns risken att de kortsiktiga åtgärderna blir självändamål utan att de önskade resultaten uppnås. Det kortsiktiga utfallet blir viktigare än de långsiktiga effekterna. Lärandet från tidigare projektarbete minskar risken för felaktiga prioriteringar. Utvärderaren skall här kunna ingripa om han/hon ser de problem som undgått projektledaren. c/ Aktiviteter. Här specificeras de olika åtgärder som planeras. Ju tydligare planering desto bättre kontroll på projektet, inte minst budgeten. d/ Utfall. Under denna punkt kan man kvantifiera resultaten av aktiviteterna. Ex.vis, hur många utbildningsprogram har genomförts, hur många deltagare hade kurserna osv. Här finns risken att projektledaren fastnar. Som skrivs i kapitel sex i boken, görandet hamnar i fokus, inte de uppnådda (utbildnings)resultaten med ty åtföljande långsiktiga effekter. Aktiviteterna blir självändamål. Synsättet blir statiskt. Utvärderaren har ett ansvar att ingripa om han/hon ser att projektledaren gör denna suboptimering. e/ Resultat. Vilka blev de faktiska resultaten av genomförda aktiviteter? Har projektdeltagarna fått en ökad kunskap eller kompetens? Hur skall man mäta resultaten? Går de att kvantifiera? Svårigheterna är många när det gäller att konkret beskriva resultaten av de olika aktiviteterna. f/ Effekter. Det långsiktiga målet är naturligtvis att projektdeltagarna efter genomförda program skall utföra sina respektive arbetsuppgifter på ett bättre sätt än tidigare. De yttersta konsekvenserna kan vara att i ett industriprojekt produktionskostnaderna sjunker eller en produkts kvalitet förbättras, dvs att företagets konkurrenskraft ökar. Rimligtvis är detta effekter som företaget kan mäta och kan således verifiera konsekvenserna av det genomförda projektet över tiden. För att sammanfatta, metoden ger ett bra stöd åt projektledaren och utvärderaren. Samtidigt kan inte verktyget spegla alla faktorer som påverkar ett projekt. Man måste vara beredd att revidera programlogiken allt eftersom projektet utvecklas. Oplanerade händelser kan tvinga fram en revision av planen och arbetet. Under hela projektarbetet genereras ett lärande som utvärderaren skall fånga upp, dokumentera och föra vidare till projektets intressenter SLUTORD De beskrivna modellerna är exempel på teorier som går att tillämpa i det praktiska utvärderingsarbetet. De är enkla, går att konkretisera och lätta att beskriva för tredje man, som projektledaren. Man skall samtidigt vara medveten om att modellerna aldrig kan beskriva hela sanningen och att verkligheten hela tiden kan kräva revisioner av planer och anpassningar. För mig som praktiker och utvärderare kommer INTRESSEMODELLEN och PROGRAMLOGIK att användas i framtida utvärderingsuppdrag. 5

6 PROBLEMTRÄDET är ett verktyg som kompletterar de två modellerna. En konsekvent genomförd analys innan ett projekt definieras ökar sannolikheten för att projektet kommer innehålla de element som är relevanta. När projektet avslutats kan de uppnådda resultaten och långsiktiga effekterna verifieras gentemot trädets rotsystem och krona. Således ännu ett gott exempel på att en teoretisk modell kan användas för att beskriva verkligheten. Några slutreflektioner. Min utgångspunkt för denna uppsats har varit praktikerns. En god teori är för mig som utvärderare något som kan appliceras på verkligheten. Den hjälper mig att på ett ordnat sätt beskriva och följa ett projekt. Modellen eller verktyget kan aldrig spegla hela sanningen. Utvärderarens intuition och erfarenhet måste komplettera teorin. Saker händer alltid som gör att planer måste revideras eller ifrågasättas. I kursen har vi presenterats för olika forskares teorier och resonemang. Vissa modeller har varit mycket komplexa, innehållit många olika parametrar. För mig är de inte mindre intressanta. De ger mig inte den hjälp jag behöver. De passar tillsvidare bäst inom forskningen. Jag slutar med de tre ord som mitt yrkesliv lärt mig: ANALYS, ORDNING OCH REDA. 6

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv

Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Att arbeta med medarbetarundersökningar - Chefers åsikter ur ett motivationsperspektiv Teresa Tamminen Handledare: Wanja Astvik C-UPPSATS PSYKOLOGI III VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING, 15 POÄNG, HT 2012 STOCKHOLMS

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Dokument och Dokumenthantering

Dokument och Dokumenthantering Dokument och Dokumenthantering Utfört av: Victor Asting Kurs: KPP306, Produkt- och processutveckling Handledare: Rolf Lövgren, Ragnar Tengstrand Att beskriva, eller dokumentera (det är det som dokumentera

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Att mäta det väsentliga

Att mäta det väsentliga Att mäta det väsentliga NÅGRA ORD OM TEMA LIKABEHANDLING Tema Likabehandling är en av Europeiska socialfondens fem nationella tema grupper, som arbetar på uppdrag av Svenska ESF-rådet med målet att ta

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

GEMENSAM KUNSKAPSPRODUKTION FÖR URBANA FÖRÄNDRINGAR. Version 1. Lotten Westberg Merrit Polk Annie Frid

GEMENSAM KUNSKAPSPRODUKTION FÖR URBANA FÖRÄNDRINGAR. Version 1. Lotten Westberg Merrit Polk Annie Frid GEMENSAM KUNSKAPSPRODUKTION FÖR URBANA FÖRÄNDRINGAR Version 1 Lotten Westberg Merrit Polk Annie Frid Göteborg, maj 2013 Layout: J-O Yxell, Kommunikation och marknad, Chalmers Tryck: Repro, Serviceavdelningen,

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube

Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Prestationsmätning som medel för kvalitetsutveckling i tjänsteföretag - En kvalitativ studie på Infocube Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Janna Forsén Malin

Läs mer

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95 IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns Analys av systemintroduktionens framåtskridande IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns 2005-11-15 IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT 1 FIDO, lathund för självutvärdering av projekt är utgiven av Integrationsverket, Norrköping Integrationsverket, 2000 Illustrationer, Erik Hedin Integrationsverket

Läs mer

EXAMENSARBETE. Varför misslyckas organisationer med agil metodtillämpning vid systemutvecklingsprojekt? Marcus Tinnsten

EXAMENSARBETE. Varför misslyckas organisationer med agil metodtillämpning vid systemutvecklingsprojekt? Marcus Tinnsten EXAMENSARBETE Varför misslyckas organisationer med agil metodtillämpning vid systemutvecklingsprojekt? Marcus Tinnsten Filosofie kandidatexamen Systemvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Jonathan Andersson Göteborg, Sweden 2007 Institutionen för tillämpad informationsteknologi

Jonathan Andersson Göteborg, Sweden 2007 Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete i Informatik IT-systemsutvärdering för konsultverksamheter Vid val av nytt system att sälja Jonathan Andersson Göteborg, Sweden 2007 Institutionen för tillämpad informationsteknologi REPORT

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

HANDBOK. Utvärdering av övningar

HANDBOK. Utvärdering av övningar HANDBOK Utvärdering av övningar Utvärdering av övningar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: Danagårds Grafiska AB Publikationsnummer: MSB 0175-10 ISBN:

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

Institution: Urbana studier 7,5 hp, HT -10 Ämne: Beteendevetenskap Av Margareta Ivarsson, januari 2011. Examinationsuppgift. Lärande utvärdering

Institution: Urbana studier 7,5 hp, HT -10 Ämne: Beteendevetenskap Av Margareta Ivarsson, januari 2011. Examinationsuppgift. Lärande utvärdering Malmö Högskola Lärande Utvärdering Institution: Urbana studier 7,5 hp, HT -10 Ämne: Beteendevetenskap Av Margareta Ivarsson, januari 2011 Examinationsuppgift Lärande utvärdering 1 Innehåll 1 Inledning

Läs mer

Implementering av affärssystem

Implementering av affärssystem Implementering av affärssystem - En studie i om organisationer satsar tillräckligt på implementeringen av affärssystem Kandidatuppsats, 15 poäng, INFK01 i informatik Framlagd: Januari, 2011 Författare:

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer