Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar Självvärdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar 2011 2014. Självvärdering"

Transkript

1 Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar Självvärdering Lärosäte: Malmö högskola Utvärderingsärende reg.nr Huvudområde: Affärssystem Kandidatexamen Självvärderingen består av tre delar. Den första, och viktigaste, syftar till att möjliggöra en bredare och mer fullständig resultatredovisning än den som kan ske genom de självständiga arbetena. I självvärderingen bör lärosätet därför redovisa, analysera och värdera de resultat som uppnåtts i förhållande till samtliga mål som utvärderingen ska ske mot. Redovisningen ska syfta till att visa för de sakkunniga att studenterna (och därmed utbildningen) når de utvalda målen i examensbeskrivningarna. Viss redovisning av förutsättningar och processer kan dock göras för att lärosätet ska ha möjlighet att redogöra för hur det säkerställs att studenterna verkligen når målen. Det är dock inte processer och förutsättningar som ska bedömas av de sakkunniga utan utbildningens resultat, dvs. måluppfyllelsen. Enligt regeringens bedömning i propositionen Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen (prop. 2009/10:139 s. 21) är det viktigt att utbildningarnas användbarhet för arbetslivet bedöms i Högskoleverkets utvärderingar. Detta bör därför beaktas i självvärderingarna. Självvärderingen bör sammanlagt inte överstiga tecken (cirka 20 A4-sidor), exklusive Högskoleverkets instruktioner och frågor samt lärosätets ifyllda tabeller. För vidare information om självvärderingen, se Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering , 2011:4 R samt Högskoleverkets beslut om mål och kriterier för respektive utvärdering. 1

2 Inledning Affärssystem utbildningens struktur och innehåll Kandidatexamen i affärssystem omfattar 90 hp informationssystem, 60 hp företagsekonomi och 30 hp valfria studier under sista året. Examen erhålls vid programmet Affärssystem. Affärssystem tillämpas i utbildningen som kombinationen informationssystem 90 hp och företagsekonomi 60 hp. Kombinationen belyses ytterligare i del 3. De båda ämnena läses parallellt på halvfart genom hela utbildningen, vilket manifesterar programmets tvärvetenskapliga idé och profil. Programmet erbjuder studenter en konkurrenskraftig kombination av teknisk och affärsmässig kompetens, vilket är två mycket viktiga kompetenser inom området affärssystem, och för alla roller förknippade med detta. Programmet ger kunskap och förståelse för hur ett företag eller en organisation fungerar, och hur informationsteknik blir allt viktigare för att skapa, underhålla och vidareutveckla företag i en konkurrensutsatt marknad där behovet av ständig förnyelse och innovation är stort. Karriärbeskrivningen är att arbeta med verksamhets- och affärsutveckling i yrkesroller som projektledare, produktchefer, marknadsförare, kvalitetsansvariga, controllers eller systemutvecklare, systemförvaltare, upphandlare, konsulter etc. Skissen nedan visar utbildningens struktur i block om 30 hp. För mer information om examen och utbildningen se del @&A/.2"#+/&''B'#%2C-E.F&-(."$-#+**-(/36-G9-:)-;!<=HD<? E5.%#",'%(/&/2+'(-A/.#'4##&+&,'(1.'-2%3-42&%'5$%.,.+)"&3%-)./0%(#6- DGJ>H-:)-;KLGH=I? M.-G E5.%#",'%(/&/2+'(-,.1&3(1.'6-GJDH-:)-;KL=HG<? Detta dokument behandlar en kandidatexamen i Affärssystem med fokus på redovisning av hur ämnena informationssystem och företagsekonomi tillsammans utgör examen. Av denna anledning blir dokumentet omfattande, denna komplexa beskrivning om 150 hp låter sig inte göras kortare. För samtliga examensmål bidrar resultat i kurser i båda ämnena informationssystem och företagsekonomi till måluppfyllelse på nivåerna 1-30 hp och hp. Kurserna i företagsekonomi bedömdes av HSV våren 2012 med omdömet Hög Kvalitet. Pga. utrymmesskäl kan ej hela självvärderingen för företagsekonomi inkluderas i detta dokument. Vid händelse att text uppfattas som ofullständig hänvisas därför för detaljer om examination i företagsekonomiska kurser till HSV Självvärdering 2011 A

3 Del 1 Examensmål 1 För kandidatexamen ska studenten visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor Redovisa, analysera och värdera studenternas måluppfyllelse i förhållande till examensmålet. (Tänk här särskilt på att beskriva hur ni uppnår delmålet om kunskap om huvudområdets vetenskapliga grund och eftersom det är svårt att utläsa enbart i de självständiga arbetena. Om det finns behov kan ni också beskriva er syn på huvudområdet som ni tillämpar det i er utbildning.) 3

4 Kunskap om områdets vetenskaplig grund Redovisning Studenter som läser programmet skaffar sig kunskaper i de vetenskapliga traditionerna för ämnena informationssystem och företagsekonomi. Undervisningen sker parallellt i dessa ämnen och genom detta upplägg så lär sig studenterna tidigt att hantera, och bemästra, flera perspektiv på en problemställning. Ämnet informationssystem undervisas på teknisk fakultet och har den datavetenskapliga traditionen som sin vetenskapliga grund. Ämnet företagsekonomi undervisas på samhällsvetenskaplig fakultet och har den samhällsvetenskapliga traditionen som sin vetenskapliga grund. Studenterna introduceras tidigt till de båda ämnenas centrala begreppsapparat, de mest inflytelserika teorierna samt det sätt på vilket forskning inom respektive ämne bedrivs och utvecklas. Studenterna får en gedigen kunskap om kvantitativ såväl som kvalitativ metodik, och sätt på vilket den empiriska traditionen under senare år bidragit till ny kunskap och nya forskningsansatser inom framförallt datavetenskapen. Genom att kombinera informationssystem och företagsekonomi erbjuds studenter som läser affärssystem en bred kunskapsbas och en vetenskaplig grund som spänner över två starka ämnestraditioner nivån Grundkurserna under första året innebär introduktion till de vetenskapliga grunderna i respektive ämnesområde. Under det första året läser studenterna Informationssystem I (30 hp) samt Företagsekonomisk grundkurs (30 hp). De båda kurserna läses parallellt och avslutas med ett gemensamt projekt där studenterna tillämpar de kunskaper de tillägnat sig i de båda kurserna. Informationssystem Grundkursen Informationssystem I (DA301T) omfattar teori om informationssystem och affärssystem, grundläggande informationsteknik (datavetenskap) samt introduktion till akademiskt skrivande. Den tekniska grundkunskapen omfattar deklarativ programmering (HTML/CSS, XML), imperativ programmering (JavaScript), client/server teknik samt databasteknik (SQL). Som teori för informationssystem behandlas boken Introduction to Information Systems (Rainer & Cegielsky, 2010) där centrala begrepp såsom CRM (customer relationship management), ERP (enterprise resource planning), data warehousing och BI (business intelligence) behandlas. Som ett viktigt komplement till föreläsningar så bjuds expertföreläsare in, d v s gästföreläsare från akademi såväl som från industri, för att belysa ett visst perspektiv eller för att introducera studenterna till en aktuell problemställning. Som exempel kan nämnas en forskare på informationssäkerhet, en gästföreläsare från företaget Lundalogik (om kundrelationer och kundhantering), en gästföreläsare från Consafe Logistics (om logistik och warehouse management ) och en IT-arkitekt med erfarenhet av utveckling, drift och underhåll av affärssystem inom stora organisationer som t e x Posten och Handelsbanken. Vad gäller akademiskt skrivande så introduceras studenterna tidigt till den form och det sätt på vilket en akademisk text inom området skrivs. Studenterna får läsa ett antal forskningsartiklar som publicerats i datavetenskapliga tidskrifter och de får också tidigt skriva en egen text kring en identifierad problemformulering. I uppgiften ingår att använda en struktur som är vedertagen 4

5 inom området (i.e. IMRAD-strukturen), samt att uppvisa kunskap i referenshantering och användning av källor. I uppgiften får studenterna dels introduktion till att skriva på ett akademiskt format som speglar områdets vetenskapliga tradition, dels får de själva formulera en, för området relevant, problemställning. Under vårterminen i grundkursen så höjs abstraktionsnivån till att fokusera på system snarare än tekniska beståndsdelar. Under denna termin behandlas kvalitetsaspekter såsom säkerhet och användbarhet, samt anskaffning och upphandling av IT-system och IT-projekt. Som en del av ett större projekt i vilket studenterna arbetar i grupper om 5-8 personer, byggs ett informationssystem utifrån de kunskaper studenterna erhållit så långt. I uppgiften ingår att skriva och läsa från en databas, att programmera ett enkelt system samt att designa ett gränssnitt till användaren av systemet. Projektet kombinerar de informationstekniska grundkunskaperna och den begreppsapparat studenterna introducerats till med målet att knyta ihop teoretisk och praktisk kunskap till en helhet i form av ett fungerande informationssystem med viss funktionalitet och användbarhet. Resultatet är bl. a kunskap om vanliga begrepp och modeller inom informationsteknik och informationssystem, affärsmässiga perspektiv på informationsteknik och informationssystem samt hur information, hårdvara, mjukvara och användare förhåller sig till varandra i ett informationssystem och grundläggande kunskap i akademiskt skrivande. Examination sker i flera olika former för att på så sätt stimulera och engagera studenter i olika sätt att presentera kunskap, samt för att säkerställa en rättvis bedömning av de mål som examineras. Examinationsformerna består av tentamina, duggor, inlämningsuppgifter, obligatoriska laborationer, samt genom redovisning av projektresultat muntligt, skriftligt och genom demonstrationer inför lärare, handledare och andra studenter. Samtliga tentamina i utbildningen genomförs individuellt av studenten i tentamenssal. I grundkursen arbetar vi direkt från första början med frågor som källhänvisning, plagiat och upphovsrätt. Skriftliga inlämningsuppgifter lämnas in via Urkund. När det gäller inlämningar av källkod ändras finns analysverktyg som t e x CodeSuite finns att tillgå. Exempel på tentamensfrågor: - Förklara vad ett datorbaserat informationssystem (CBIS) består av vilka beståndsdelar finns? Använd någon definition som givits i kursen. Beskriv varje beståndsdel kort. - Vad står förkortningen ERP för? Vad är den svenska ordet för ett ERP system? Beskriv varför man använder ett ERP system. Ange Rainer & Cegielskis core ERP modules och vad varje modul används till. - Hur skriver man i HTML en länk till Malmö högskolas hemsida med URL Texten man ska klicka på för att komma till Malmö högskolas hemsida ska vara ordet Hem. - Hur skriver man i JavaScript de logiska operatorerna OCH, ELLER och INTE? - I Erikssons bok beskrivs vetenskapliga grundbegrepp. Fyra sådana begrepp är: Hypotes, Empirisk prövning/test, Verifiera, Falsifiera. Förklara begreppen och beskriv hur de används tillsammans vid produktion av kunskap, använd gärna egna exempel i resonemanget. Exempel på individuella inlämningsuppgifter: - studenten ska utifrån en kravbild konstruera en webbsajt med en huvudsida, en rapportsida med en individuellt skriven rapport manuellt konverterad till HTML och en formulärsida med två fungerande formulär. Konstruktionen ska validera enligt HTML5 och CSS3 och publiceras 5

6 på studentens webbplats i Malmö högskolas infrastruktur. För godkänd uppgift ska samtliga krav i uppgiften vara uppfyllda. Studenten lämnar in källkod och URL i It s Learning. - studenten ska redovisa en programmeringsuppgift i JavaScript av klassisk modell med uppgifter i stigande svårighetsgrad. Uppgiften omfattar utskrift (motsvarande console), iteration, villkor, användning av funktion och konstruktion av funktion. För godkänd uppgift ska samtliga krav i uppgiften vara uppfyllda. Studenten lämnar in källkod i It s Learning. Exempel på en obligatorisk laborationsuppgift: Studenterna genomför en simulering som bygger på det klassiska Beer Distribution Game från MIT Sloan School of Management. Simuleringen görs på dator och studenten är delaktig i en distributionskedja om fyra stationer. Under genomförandet fattar studenten beslut om orderläggning beroende på efterfrågan. Det ingår även att hålla koll på lagerhållning och kostnader för transport, lager och eventuell backorder. För godkänt på laborationen krävs genomförande och deltagande i avslutande diskussion utifrån en mängd diskussionsfrågor. Centralt är diskussion om bullwhip-effekten och hur och varför den uppkommer och om/hur man kan mildra denna effekt i en distributionskedja genom att använda informationssystem. Företagsekonomi Kursen Företagsekonomisk grundkurs, 1-30 hp (EK201A) omfattar organisationsteori, ekonomistyrning, marknadsföring, extern redovisning, informationssökning samt träning i informationssökning. Resultatet är bl.a. kunskap om: organisationsteorins historia, klassiska influenser, olika perspektiv på styrning och kontroll, strategier och mål, organisationskulturer, beslutfattande, makt och politik samt förändring och lärande i organisationer marknadsföringens utveckling, olika sätt att se på marknad, konsument- och köpbeteende, och om aktuella marknadsföringsfrågor såsom etik, hållbar utveckling och digital marknadsföring traditionella, samt nya, metoder för ekonomistyrning. Resultatet visas genom svar på frågor i tentamen såsom t e x: - Burns beskrev industrialiseringen som bestående av tre faser, ange och redogör kort för dem. - Redogör kort för vad Taylors Scientific Management innebar. - Redogör för vad Weber menade med byråkrati. - I kursbokens första kapitel beskriver författarna marknadsföringens utveckling med hjälp av fyra perioder. Ange dem och redogör kortfattat för dem. Diskutera även om och i så fall på vilket sätt H&M i sin marknadsföring lever upp till det som karaktäriserar den period som började under 1980-talet och som fortfarande är aktuell. - Redogör kort för idén bakom Balanced Scorecard. I organisation och marknadsföring visas dessutom resultat genom case-uppgifter där studenterna tillämpar relevanta begrepp, modeller och teorier såsom t e x: - metaforer inom organisationsteorin, - teorin om X och Y, och - postmodernt perspektiv på organisationsförändringar, respektive - Ansoffmatrisen, - köpbeslutsmodeller och - The Marketing Mix. 6

7 Den case-metodik som används inom ramen för den företagsekonomiska delen av utbildningen är den som beskrivs i boken Att arbeta med Case (L. 1999), och som bygger på metoder utvecklade vid Harvard University Business School. Resultatet på 1-30 nivån är grundläggande kunskaper i informationssystem, informationsteknik, företagsekonomi, akademiskt skrivande och aktiviteter/faser i en projektprocess nivån Under andra året sker en fördjupning och progression inom de båda ämnena informationssystem och företagsekonomi. Studenterna lär sig hantera mer komplexa förhållanden och de utvecklar system där kravhantering, systemmodellering, dokumentering och implementering är centrala aktiviteter, och där förhållandet till kund och användbarhet blir viktigt. Den begreppsapparat de tillägnat sig under programmets första år kompletteras och fördjupas med förståelse kring organisatoriska beroenden, marknadsdrivna beroenden samt det sätt på vilket affärssystem är en integrerad del i en föränderlig kontext, och därigenom måste möjliggöra och stötta ett flertal olika roller och strukturer i en organisation. Läsåret avslutas med ett stort, gemensamt projekt där studenterna tillämpar de teoretiska kunskaperna de erhållit inom ramen för de båda kurserna i en tvärvetenskaplig tillämpning. Informationssystem Under hösten fördjupas de datavetenskapliga kunskaperna i kursen Informationssystem: Från krav till kod, 15 hp (DA203A). Kursen tar sin utgångspunkt i boken Systems Analysis and Design (Dennis & Haley Wixom, 2009) och behandlar fundamental teori och centrala begrepp inom området software engineering (mjukvaruutveckling), och det sätt på vilket dessa teorier och begrepp är viktiga att förstå och tillämpa inom området informationssystem. Centralt i kursen är den utvecklingsprocess och de aktiviteter som ligger till grund för utvecklingen av ett informationssystem. Denna process inbegriper kravställning, kravhantering, kravspecifikation, systemdesign i form av modellering och arkitektur, systemutveckling i form av programmering och implementering och test av programkod. Kursen omfattar programmering i C# som är ett typat objekt orienterat språk och därmed introduceras begrepp som klass, instans, konstruktor, attribut, metod, synlighetsdeklarationer, inkapsling, relationer såsom arv, aggregat och association och polymorfism, interface etc. Även datatstrukturer behandlas inom ramen för kursen. Detta är en tydlig progression från grundkursen Informationssystem I som ges under programmets första år. Med inslag av både teoretisk och praktisk kunskap, ger kursen en mycket god insikt i utvecklingsprocessen för mjukvara, samt de styrande dokument som ligger till grund för en sådan process. Resultatet är fördjupad datavetenskaplig kunskap bl.a. objektorienterad programmering och modellering, utvecklingsprocess för programvara och hur aktiviteter, artefakter, kravhantering och kvalitetssäkring förhåller sig till varandra samt introduktion till arkitekturfrågor. Examination sker i flera former: tentamina, inlämningsuppgifter och redovisning av projektresultat muntligt, skriftligt och genom demonstration och diskussion på seminarium. 7

8 Exempel på tentamensfrågor - Vad är gemensamt för alla utvecklingsprocesser? Vad är skillnaden mellan traditionella (plan based) och agila utvecklingsprocesser? Hur väljer vi en lämplig utvecklingsprocess? Förklara begreppen verifiering och validering. - Diskutera hur vi använder measurement för att förbättra kvaliteten hos ett informationssystem. Ge exempel på en produktmetrik (product metric) och en processmetrik (process metric)! - Det finns olika stadier när man gör testning. Namnge och beskriv minst fyra olika stadier i testning. Ytterligare exempel på tentamensfrågor. Frågorna nedan är från utbildningens enda s.k open book tentamen. Vid en sådan tentamen kan kurslitteraturen vara ett syntaxmässigt stöd vid tentamenstillfället men svaren på tentamensfrågorna står ej att finna i boken. Studenten behöver behärska objektorienterad programmering i programmeringsspråket C# för att kunna svara rätt på frågorna. Under våren i årskurs 2 breddas perspektivet i kursen Informationssystem: Verksamhetsstödjande system, 7.5 hp (DA236A) till att behandla informationssystem i sitt organisatoriska sammanhang. Kursen omfattar modellering av affärsprocesser, införande av informationssystem i organisationer och komplexiteten i att integrera olika typer av informationssystem med varandra (t ex säljsystem, 8

9 ordersystem, kundsystem och system för resursallokering etc.). Kursen innehåller även en fördjupningsuppgift i akademiskt skrivande, och där studenterna utöver att formulera en problemformulering och arbeta korrekt med referenshantering också ska analysera och syntetisera olika texter och källor. Under kursen ställs krav på reflektion över affärssystem och dess utformning, påverkan och konsekvens för en organisation, och studenterna får en ökad medvetenhet om såväl tekniska utmaningar som sociala effekter. Resultatet är bl. a breddad förståelse för verksamhetsstödjande system i ett organisatoriskt och ekonomiskt sammanhang, kunskap om introduktion av verksamhetsstödjande system i en organisation, kunskap i arkitekturfrågor som integration och datahantering samt fördjupning i akademiskt skrivande. Examination sker i kursen i flera former: tentamen, inlämningsuppgifter och redovisning av muntligt, skriftligt och genom ett rollspel och diskussion på seminarium. Exempel på tentamensfrågor - Vad innebär det att kartlägga processer (eng. process mapping) i en verksamhet? Vilka anledningar kan finnas för att kartlägga processer? - Kurslitteraturen tar upp fyra integrationsmetoder. Beskriv två av dessa, inklusive deras fördelar och nackdelar. - Beskriv två alternativ för hur system kan införas i en verksamhet. Ange fördelar och nackdelar med respektive sätt. - Beskriv två problem som kan uppstå vid användarutbildning i ett nytt informationssystem. Hur kan dessa problem hanteras? - Beskriv på vilka sätt ett informationssystem kan behöva underhållas (eng: maintenance) efter installation. - Beskriv vad SOAP och WSDL är. Företagsekonomi I kursen Företagsekonomisk fortsättningskurs med ämnesövergripande projekt, hp (EK102T) är resultatet bl.a. kunskap om begrepp, teorier, modeller och metoder för: - omvärldsanalyser och marknadskommunikation. I två projektarbeten visar studenterna resultat genom tillämpning av olika metoder,, t.ex: - PEST-modellen, Corporate Radar, SWOT, scenarioplanering, fokusgrupper - sjustegsmodellen i Business Intelligence, DAGMAR-modellen, Response Hierarchy Models - DM, PR, SP, annonsering, Events, personlig försäljning. - affärs- och verksamhetslogistik. I tentamen visar studenterna resultat genom svar på frågor såsom exempelvis: - Vid beskrivning av logistikens utveckling talar man om fem faser eller typer av intressen, ange minst tre av dessa, ange vilken fas som är den mest nya (den senaste). - Redogör för vad som menas med tredjepartslogistik. - miljö- och kvalitetsledning. I tentamen visar studenterna resultat genom svar på frågor såsom: - Miljömanagementpraktikerna kan (enligt Lucas) delas in i fyra kategorier. Ange dessa. Ge exempel på två aktiviteter från varje kategori. - J M Juran är en central gestalt inom kvalitetsarbete. Vilka huvudprinciper arbetade han efter. 9

10 Resultatet på nivån är fördjupade kunskaper och breddad förståelse inom informationssystem, informationsteknik, företagsekonomi, akademiskt skrivande och processer samt hur informationssystem och företagsekonomi kombineras i frågeställningar kring affärssystem nivån Informationssystem Det tredje året fokuserar utbildningen på en större fördjupningsuppgift inom informationssystem samt på det individuella examensarbetet. Syftet med båda dessa kurser är att möjliggöra praktisk tillämpning av erhållna kunskaper, d v s de tillför inte så mycket ämnesmässigt helt nytt utan är snarare en fördjupning och verifikation av erhållna kunskaper och färdigheter. Kursen Informationssystem: Tillämpningsmoment, 15 hp (DA233A) är en projektkurs där studenterna tillämpar kunskaper inom såväl programmering och design, som inom process och dokumentering. Kursen utgör en möjlighet att fördjupa erhållna kunskaper samt tillämpa dessa tillsammans med andra studenter. Som ett tydligt exempel på hur denna kurs väver samman kunskaper från programmets tidigare år så kan examinationen, i form av en skriftlig rapport, nämnas. I denna rapport ska studenterna redogöra för mål och omfattning av sitt projekt, identifiera teoretisk bakgrund och specifika krav för sitt projekt, beskriva den process de tillämpar för sitt projekt, dokumentera sin designprocess och eventuella förändringar och uppdateringar som gjorts, utvärdera och analysera sina projektresultat samt lämna en fullständig tidrapport över samtliga projektaktiviteter. Vid sidan av den skriftliga rapporten så lämnar studenterna också fullständig källkod till det system de byggt. Vid sidan av att väva samman kunskaper från tidigare kurser och projekt, samt erbjuda en möjlighet att i projektform tillämpa dessa, så fungerar kursen också som en mycket god förberedelse till det individuella examensarbetet som följer under vårterminen. Dels tränar kursen studenterna i att formulera och planera ett projekt, och sedan ska de genomföra och dokumentera sitt projekt. Dessa förmågor ar förmågor de behöver för att under den avslutande terminen planera, genomföra och rapportera sitt examensarbete. Det individuella examensarbetet, är den uppgift i vilken studenternas kunskap och förståelse för ämnet, samt dess tillämpliga metoder och dess forskningsfrågor, ställs på sin spets. I examensarbetet krävs att studenten identifierar en för området relevant frågeställning, visar förståelse för vetenskaplig grund i form av teori, tillämpar en för frågeställningen relevant metod samt presenterar sina resultat i en akademisk text som följer en vedertagen struktur. Examensarbetet är det mest forskningsnära arbetet som studenterna stöter på under utbildningen, och i detta arbete är processen och examinationsformen viktiga delar för måluppfyllelse. Processen är utformad för att stödja studenterna genom hela skrivprocessen och för att hjälpa dem tillämpa ett kritiskt förhållningssätt. Genom kontinuerlig avstämning och genom flertalet presentationstillfällen, säkrar processen studenten genomför diskussion av sitt och andras arbeten, att denne ger och får kritik, samt i att denne omvandlar kritik till förbättringar i det egna arbetet. Processen för bedömning av examensarbetet beskrivs också i del 3 i detta dokument. Analys Fokus när det gäller ämnesområdets vetenskapliga grund ligger på begrepp och nomenklatur förknippade med informationssystem och företagsekonomi. På programmet introduceras studenterna till den begreppsapparat som hör till såväl utveckling som implementation och användning av informationssystem, arkitektur och programmering av informationssystem samt de 10

11 organisatoriska processer och de användare som dessa system avser att stödja. Denna kunskap ges i både teoretisk och praktisk form och studenterna erbjuds att tidigt praktisera sina kunskaper i tillämpade projekt där också den företagsekonomiska sidan återspeglas genom inslag såsom affärsplaner, projektbudgetering och riskanalys. För att ta en kandidatexamen i affärssystem så är grundläggande kunskaper i såväl informationssystem som företagsekonomi nödvändiga. Programmet erbjuder progression inom båda dessa områden och studenterna kan också använda sitt självständiga examensarbete för att ytterligare specialisera sina kunskaper och sin profil. Förståelsen för ämnena konkretiseras i form av individuella uppgifter samt större projekt i grupp i vilka studenterna genomför praktisk övning, tillämpande av metoder, utvärdering av ansatser och jämförelse av begrepp etc. I kombination med en kontinuerlig koppling till aktuell forskning och pågående forskningsprojekt, får studenterna möjlighet till en god förståelse för såväl de bakomliggande teoretiska grunderna, som de uttryck dessa tar sig i en praktisk och tillämpad form. Värdering Utbildningen i Affärssystem, med huvudområdena informationssystem (90 hp) och företagsekonomi (60 hp), fokuserar på respektive ämnes kärna och kärnbegrepp. Med kunskap i båda dessa ämnen, och förståelse för det sätt på vilket de bidrar till varandra, har studenterna goda möjligheter att fungera väl i en profession där informationssystem, och i synnerhet olika typer av affärssystem, är en viktig del i en organisatorisk kontext. Med hjälp av de teoretiska och praktiska kunskaper som utbildningen omfattar så förbereds studenterna för en karriär där såväl teknisk som affärsmässig kompetens är viktig, och där förmågan att förstå och hantera ett tekniskt system i en komplex, organisatorisk, och social miljö är avgörande. Sammantaget anser lärosätet att studenter som tar kandidatexamen i affärssystem visar kunskap om områdets vetenskapliga grund. Kunskap om tillämpliga metoder inom området Redovisning Samtliga kurser i utbildningen omfattar lärandemoment om tillämpliga metoder. Särskilt tydligt blir detta i de många projektkurser som finns inom ramen för utbildningen. Samtliga projekt erbjuder studenterna möjligheten att tillämpa de metoder som lärs ut under kurserna. Denna tillämpning sker i projektgrupper där studenter tillsammans identifierar en problemställning samt det sätt på vilket de ska arbeta för att lösa denna. Gemensamt för de olika projektkurserna är att de möjliggör praktisk tillämpning av såväl process (planeringsverktyg, versionshantering, projektdokumentation etc.) som ekonomiska frågeställningar (finansiering, budgetering, behovsanalys, konkurrentanalys etc) och informationstekniskt lösningsarbete (analys, design, implementation med ett programmeringsspråk etc.). I projektmoment och projektkurser behandlas lämpliga metoder och verktyg för utveckling av informationssystem med avseende på faktorer såsom t ex tid för utveckling, beräknad livslängd av programvara, komplexitet i systemets konstruktion, samt tilltänkt kund- och användargrupp för systemet. Under utbildningens första år är projekten enkla i den bemärkelsen att studenterna fokuserar sig på en teknisk lösning i vilken en viss funktionalitet efterfrågas. Under utbildningens gång blir projekten alltmer komplexa till att inbegripa inte bara en fungerande teknisk lösning, utan att också ta hänsyn till begrepp såsom 11

12 användbarhet, föränderlighet samt de förutsättningar och krav som olika användare och organisationer ställer på ett informationssystem. Individuell examination i projekten säkras på flera sätt. Varje projektgrupp har handledningsmöten med en grupphandledare varje vecka där varje individ presenterar vad han/hon gjort i projektet. Varje student rapporterar varje vecka in den tid som lagts på projektarbete i respektive ämne. Vidare har varje projektgrupp ämneshandledningsmöten med en ämneshandledare kring ämnets progression i projektarbetet. Varje student för en individuell projektdagbok i It s Learning och lämnar in ett individuellt reflektionsdokument nivån Informationssystem Grundkursen Informationssystem I, 30 hp (DA301T) omfattar verksamhetsbehov som Enterprise Resource Planning, Customer Relationship Management, Business Intelligence och Supply Chain Management och det sätt på vilket informationssystem, d v s olika typer av affärssystem, stödjer dessa behov. Vidare omfattar kursen metoder inom användbarhet (usability) samt CIA triaden för informationssäkerhet. Studenterna tillämpar metoder för grundläggande programmering som att skriva källkod, att testa och felsöka kod, att formulera SQL frågor etc. Resultatet är bl. a kunskap inom grundläggande modeller, begrepp och metoder i ett sammanhang av affärsdrivna informationssystem och hur de tillämpas, kunskap om verktyg för underhåll och utveckling av affärssystem såsom grundläggande programmeringsfärdighet i HTML/CSS, JavaScript, SQL och XML samt kunskap om abstraktion och därmed olika perspektiv och detaljeringsnivåer såsom systemperspektiv eller funktionella beståndsdelar. Exempel på tentamensfrågor - Porter s Value Chain Model. a. Förklara hur modellen är uppbyggd och Porters resonemang bakom modellen. Din förklaring bör innehålla följande begrepp: value, primary activities, support activities. b. Ange de primary activities som Rainer & Cegielski räknar upp c. Ange de support activities som Rainer & Cegielski räknar upp - Förklara begreppet CIA som togs upp på föreläsning om informationssäkerhet. Vad står förkortningen för? Vad innebär varje delbegrepp? När kan man säga att man har uppnått security? - Förklara vad ett datorbaserat informationssystem (CBIS) består av vilka beståndsdelar finns? Använd någon definition som givits i kursen. Beskriv varje beståndsdel kort. - Innebär högre abstraktionsnivå fler detaljer? Företagsekonomi I Företagsekonomisk grundkurs, 1-30 hp (EK201A) är resultatet bl.a. kunskap om begrepp, modeller och metoder för: - analys och beskrivning av organisationsstrukturer, ledarskap, organisationskulturer, beslutsprocesser, konflikter, organisationsutveckling. Resultat visas genom svar på frågor i tentamen samt genom casediskussioner. Kriterierna för godkänt på case i organisation och marknadsföring (se nedan) är visad kunskap om casen, visad förmåga att tillämpa relevanta 12

13 begrepp, teorier och modeller samt visad förmågan att delta i diskussionsprocessen respektive skriftligen presentera caselösningen. Exempel på tentamensfrågor (organisation) är: - Redogör kort för agentteorin samt begreppen principal och agent. - Det finns en beslutsprocess som kallas Trial-and-error -modellen. Redogör kort för vad som kännetecknar den. - Lewins modell, som presenteras i kurslitteraturen, delar in organisationsförändring i tre faser. Ange dem samt redogör kort för dem. - analys och beskrivning av marknadssituationer, marknad och konkurrens, marknadsutveckling, prissättning och val av konkurrensmedelsmix, planering, genomförande och uppföljning av marknadsföring. Resultat visas genom svar på frågor i tentamen samt genom caseredovisningar (kriterierna för godkänt nämns ovan). Exempel på tentamensfrågor är: - Det finns enligt kursboken fyra sätt att närma sig målmarknaden Target marketing approaches. Näms dessa olika närmanden och redogör kortfattat för vad de innebär. Välj och motivera de närmande du anser att Elgiganten bör välja. - För att konsumentprodukter ska bli tillängliga för konsumenter kan distributionskanalen utformas på olika sätt (enligt kursboken). Redogör för de olika kanalerna samt resonera kring vilken kanal eller vilka kanaler du anser att Elgiganten tilhör. -ekonomistyrning, kostnads- och intäktsanalys, resultatplanering, budgetering, kalkylering, internprissättning, prestationsmätning och investeringsbedömning. För godkänt krävs att studenten genom svar på tentamensfrågor och -uppgifter visar dels kunskap om, dels förmåga att använda bl.a. relevanta metoder. Exempel på tentamensuppgifter är: - Utgå från ovanstående information och rita ett resultatdiagram samt beräkna kritisk punkt, säkerhetsmarginal samt resultat. - Utför en självkostnadskalkyl med hjälp av påläggsmetoden och ovanstående information och bestäm försäljningspriset vid kravet 15 % vinstmarginal. - Utgå från ovanstående information, utför och presentera investeringskalkyler med annuitetsmetoden samt med kapitalvärdemetoden. Ange om investeringen kan anses lönsam eller ej. - extern redovisning, räkenskapsanalys och kassaflödesanalys. Resultat visas genom en inlämningsuppgift som görs i grupp samt individuellt genom svar på frågor och lösning av uppgifter i tentamen. Inlämningsuppgiften visar att studenterna klarar att utföra löpande redovisning, enligt gällande regler och datorprogram, samt förstå redovisningsrapporter. För godkänt på tentamen krävs att studenten visar förmåga att lösa uppgifter samt besvara frågor såsom: - Utgå från bifogad årsredovisning och beräkna räntabilitet på totalt kapital för år Utgå från bifogad årsredovisning och utför en kassaflödesanalys för Redogör kort för kontinuitetsprincipen. Projekt Vårens projekt bedrivs gemensamt för ämnena informationssystem och företagsekonomi och dessutom tillsammans med andra utbildningar. För mer information, se del 3. Projektuppgiften är att presentera en ny tjänst eller produkt, att skriva en affärsplan för en ekonomiskt bärande lansering, och att konstruera en eller flera tekniska prototyper för att realisera tjänsten/produkten. 13

14 Projektet följer en planering med milstolpar för examinerande moment och krav finns på studenterna från respektive ämne. Under projektet följer studenterna under ämneshandledning en löst formaliserad utvecklingsprocess som bygger på framtagning av GUI skiss, databasschema och en logisk skiss över informationssystemet och dess beståndsdelar. Möten med ämneshandledare sker som minimum varannan vecka beroende på det stöd gruppen önskar. Vid ämneshandledningsmötena visar studenterna resultat från arbete sedan förra mötet, diskuterar tekniska problem och lösningar och bestämmer en målsättning för arbete till nästa möte i samråd med ämneshandledaren. För godkänt projektet ska studenterna demonstrera ett fungerande informationssystem som läser från och skriver till databas för ämneshandledaren. Teknisk dokumentation ska tas fram som beskriver det färdiga systemet som helhet, dess logiska beståndsdelar och hur beståndsdelarna är konstruerade samt tillhandahålla systemets källkod och vid behov ingående programvaror. Studenterna ska även dokumentera sitt arbetssätt under projektet inom informationssystem, vad som har gått bra och mindre bra samt reflektera över om de skulle göra något annorlunda ifall de skulle göra om projektet helt från början. Det skriftliga resultatet examineras och studenterna får skriftlig återkoppling som gås igenom muntligt vid avslutande bedömningsmöte där projektgruppen och alla examinerande lärare träffas. Studenterna ska dessutom, inom ramen för företagsekonomi, ta fram en affärsplan för tjänsten/produkten. I detta arbete ingår marknadsundersökning, konkurrensanalys, marknadsstrategi, marknadsbearbetning, affärsprocess, budget, finansieringsstrategi etc. Ofta genomför även studenter marknadsundersökningar genom intervjuer, enkäter etc. vilket genererar data som behöver behandlas och sammanställas för att kunna analyseras och presenteras i dokumentationen. Studentens arbete inom företagsekonomi examineras skriftligt samt vid seminarium. För projektet krävs även att studenterna visar att de kan reflektera över projektarbetsmetoder, genom reflektionsdokument och medverkan vid reflektionsseminarium. Resultatet på 1-30 hp nivån är grundläggande kunskaper i, och tillämpning av, tillämpliga metoder inom informationssystem, informationsteknik och företagsekonomi samt projektprocessen. Studentens redovisningar i utbildningen bedöms utifrån - metodförståelse samt förmåga att presentera problemformulering, syfte samt en kort beskrivning av tillvägagångssätt - relevant teoritillämpning - analys och resultat inbegripet den s k röda tråden - språk och formalia - vid redovisning av informationsteknisk konstruktion att konstruktionen fungerar enligt kravbilden samt förmåga att redogöra för konstruktionen och dess funktion - förmåga att arbeta i den ämnesövergripande gruppen och att skriftligen reflektera över gruppen och dess arbetsprocess nivån Informationssystem Kursen Informationssystem: Från krav till kod, 15 hp (DA203A) omfattar datavetenskapliga metoder och objektorienterad programmering i C#. Metoderna som studeras behandlar t ex kravhantering, analys, design, implementering, validering, verifiering och riskhantering. Kursen 14

15 avslutas med ett projekt som går från krav till kod där studenterna tillämpar metoderna. I projektuppgiften ställs krav på användning av och redovisning av ett flertal metoder vid framtagningen av programvaran. Exempel på tentamensfrågor: - I projektledning använder man aktivitetsdiagram för att beskriva ett projekt med en grafisk figur. Beskriv med exempel PERT- och Gantt-diagrammen. Vad är den kritiska vägen i ett aktivitetsdiagram och varför är det viktigt att rita den? - Informationssystem förändras med tiden och detta medför ändringar både i dokumentationen och i mjukvaran. Hur kan spårbarhet (på engelska: traceability) hjälpa oss att hantera dessa ändringar? - Förklara med exempel ekvivalent partitionering (på engelska equivalence partitioning) testning. Vad menar vi med täckningsbaserad (på engelska coverage based) testning? Beskriv minst två typer av täckningsbaserad testning. En inlämningsuppgift innebär att tre UML diagram ska tas fram baserat på en kravspecifikation. För godkänd uppgift krävs att kraven i uppgiften är uppfyllda, att diagrammen följer UML notationen samt att innehållet stämmer med kravspecifikationen. En annan inlämningsuppgift är i objektorienterad programmering med C# innefattande polymorfism. För godkänd uppgift ska inlämnad källkod fungera och uppfylla kraven i uppgiften. Kursen Informationssystem: Verksamhetsstödjande system, 7.5 hp (DA236A) omfattar centrala begrepp, modeller och metoder gällande affärssystem. Tentamen omfattar exempelvis frågor som för godkänt kräver redovisning av kunskap om metoder för kartläggning av processer, metoder och arkitekturer för integration av informationssystem, metoder för datahantering, metoder för informationssäkerhetsarbete, samt diskuterande frågeställningar om hur informationssystem kan stödja en verksamhet. Exempel på tentamensfrågor: - För att modellera processer kan exempelvis flödesdiagram eller Event Process Chain-diagram användas. Beskriv likheter och skillnader mellan dessa två diagramtyper. - Vad innebär business process reengineering? Vad innebär det i detta sammanhanget att tillvägagångsättet är clean slate eller technologistött? Exempel på inlämningsuppgifter - Uppgiften består av modellering av affärsprocesser med flödesdiagram och ECP-diagram samt svar på fyra diskussionsfrågor om modelleringens detaljeringsnivå, om och hur processerna kan stödjas med informationssystem, om och hur processernas effektivitet kan mätas, samt ge två förbättringsförslag på processerna. Redovisning sker genom ett skriftlig rapport som lämnas in i It s Learning. För godkänd rapport ska modelleringen var korrekt utförd och det ska finnas argumentation kring mätning av effektivitet samt argumentation för de två förbättringsförslagen. - Uppgiften innebär att konstruera ett program som kan slå upp ett momsregistreringsnummer för ett företag registrerat i EU genom att använda en webservice. Val av teknik är frivilligt, men ledning finns för konstruktion i C#. Studenterna får en URL till en WSDL fil och ska konstruera en klient som uppfyller ett antal krav. För godkänd uppgift ska konstruktionen fungera och uppfylla alla kraven i uppgiften och vara dokumenterad med exempelvis UML samt det ska finnas en tekniskt riktig beskrivning av hur integrationen och tekniken fungerar. Företagsekonomi I Företagsekonomisk fortsättningskurs med ämnesövergripande projekt, hp (EK102T) är resultatet bl.a. kunskap om metoder för omvärldsanalys, marknadskommunikationsplanering, 15

16 analyser och planering inom områdena logistik samt kunskap om metoder för analys och underhåll som gäller affärssystem, samt arbete med miljö- och kvalitetsledning. Resultaten visas genom projektarbeten i omvärldsanalys, marknadskommunikation respektive miljö- och kvalitetsledning samt genom tentamen i Affärs- och verksamhetslogistik respektive Miljö- och kvalitetsledning. Exempel på studenters resultat är visad kunskap om: - PEST-modellen, Corporate Radar, TAIDA, scenarioplanering, fokusgrupper. - BCG-matrisen, SWOT, sjustegsmodellen i Business Intelligence, DAGMAR-modellen, - DM, PR, SP, annonsering, Events, personlig försäljning - ABC-klassificering vid styrning av flöden, nyckeltal för styrning och kontroll av flöden, leveransservicebegreppet - underhåll av affärssystem, metoder för bedömning av IT-investeringar, skillnaden mellan ERP och EAI, - livscykelanalys, ekostrategihjulet, framställande av processkarta, s. k. verktyg för kvaltietsförbättringar, system för materialförsörjning. Projekt Vårterminen avslutas med det andra större projektet i utbildningen. Inom informationssystem är det kursen Datavetenskaplig projektkurs med ämnesövergripande projekt, 7.5 hp (DA226A) som genomförs samtidigt med projektmomentet i kursen Företagsekonomisk fortsättningskurs med ämnesövergripande projekt, hp (EK102T). Projektet följer en tidplan med milstolpar för inlämning av projektresultat och seminarier. Syftet med projektet är att studenterna ska lösa ett behov hos en beställare som kan vara en lärare och i några fall en extern beställare som t ex ett företag. Inom informationssystem följer studenterna utvalda formella delar av Software Engineering processen som att producera styrande dokument som kravspecifikation med funktionella och icke-funktionella krav, testplan med testfall samt testprotokoll för genomförd testning. Studenterna deltar i arbetet att ta fram en projektplan tillsammans med studenter som läser kurs i projektledning. För godkänt projekt i Informationssystem ska studenterna demonstrera ett fungerande informationssystem som läser från och skriver till databas för ämneshandledaren. Dokumentation ska tas fram som beskriver kraven för systemet samt det färdiga systemet som helhet, dess logiska beståndsdelar och hur beståndsdelarna är konstruerade samt tillhandahålla systemets källkod och vid behov ingående programvaror. Det ska också redovisas hur systemet testats genom testplan med testfall och testprotokoll. Dokumentation ska förses med en historik som talar om vem som ansvarat för det som producerats. Studenterna ska i en individuell rapport reflektera över sitt arbetssätt under projektet inom informationssystem, vad som har gått bra och mindre bra samt reflektera över om de skulle göra något annorlunda ifall de skulle göra om projektet helt från början. Studenternas arbete redovisas individuellt varje vecka vid möte med gruppens handledare. Eventuella problem som uppstått diskuteras i gruppen och dessa problem kan vara av teknisk eller organisatorisk karaktär. Varannan vecka är mötet längre och innehåller en demonstration av vad gruppen producerat hittills. Här ges muntlig feedback på de artefakter som gruppen producerat, lösningar man använt samt arbetssättet man tillämpat. Här måste varje student kunna svara på frågor och demonstrera de delar han/hon jobbat med. Samtliga gruppmöten och handledningsmöten möten protokollförs. 16

17 Inom kursen Företagsekonomisk fortsättningskurs med ämnesövergripande projekt, hp (EK102T) hp omfattar projektet ett självständigt arbete i grupp där studenterna, i en skriftlig rapport samt vid seminarium visar fördjupad kunskap om bl.a. tillämpliga metoder inom valt område/ämne. Vidare visar studenterna fördjupad kunskap om samhällvetenskaplig metod (i förhållande till nivån 1 30 hp), huvudsakligen kvalitativ. För godkänt krävs ett utförligt metodavsnitt. För studenter som gör det ämnesövergripande projektet krävs för godkänt även reflektionsdokument samt deltagande i reflektionsseminarium. Genom det utvecklas och visas kunskap om projektarbetsmetoder. Resultatet på nivån är ytterligare kunskaper i, och tillämpning av, tillämpliga metoder inom informationssystem, informationsteknik, företagsekonomi och projektprocessen samt introduktion till hur dessa kombineras i frågeställningar kring affärssystem nivån I kursen Informationssystem: Tillämpningsmoment, 15 hp (DA233A) tar studenterna fram ett informationssystem som löser ett problem som studenterna själva identifierat. I uppgiften ingår att individuellt eller i grupp identifiera ett relevant problem, att välja en metod som stödjer processen att hitta en lösning på detta problem, samt att tekniskt implementera denna lösning för att som slutprodukt kunna presentera ett fungerande informationssystem med viss funktionalitet. Som en god förberedelse inför det individuella examensarbetet så gör studenterna i detta projektet medvetna metodval, både vad gäller forskningsansats (kvantitativ eller kvalitativ ansats) samt teknisk design (metoder för modellering, implementering samt test). Projektet examineras i form av såväl presentation som skriftlig rapport i vilken studenterna redogör för de metodval de gjort samt vilka möjligheter och begränsningar de ser i dessa. I det individuella examensarbetet tillämpar studenterna valda delar av de metodkunskaper de tillägnat sig under programmet. Genom krav på färdigheter i att initiera, planera, genomföra och rapportera ett individuellt projekt, fungerar examensarbetet som en verifikation av erhållna metodkunskaper såväl som en möjlighet för studenterna att fördjupa dessa kunskaper. Resultatet på hp nivån är ökad kunskap, fördjupning och breddad förståelse för tillämpliga metoder, frågeställningar kring val och användande av metod samt reflektion kring konsekvenser av detta. Analys I projekten tillämpar studenterna de metoder som lärs ut i grundkurserna. På så sätt så varvas teoretisk kunskap med praktisk kunskap och studenterna får möjlighet att tillämpa, utvärdera och reflektera över den teori de lärt sig. Projekten sker i studentgrupper och speglar den tvärvetenskapliga profilen på programmet. Genom det sätt på vilket projektuppgifter utformas så ställs krav på förståelse för grundläggande begrepp inom såväl informationssystem som företagsekonomi, och studenterna får möjlighet att diskutera och reflektera över uppgiften med handledare som representerar de båda ämnesområdena. På så sätt ges studenterna stöd i sin progression samtidigt som de aktivt uppmuntras till praktisk tillämpning av teoretisk kunskap. Genom denna tillämpning sker en fördjupning kring de metoder som lärs ut, och projekten anses därigenom bidra till måluppfyllelse av examensmålet ur den aspekten. 17

18 Värdering Inom ämnet informationssystem ligger fokus på metoder för grundläggande programmering, metoder för modellering och systemutveckling med hänsyn till en social och organisatorisk kontext, och på metoder för styrning och ledning av IT-av projekt. Inom företagsekonomi ligger fokus på metoder för projektplanering, metoder för kvalitetsledning samt metoder för analys, underhåll och marknadsföring av affärssystem. Naturligtvis täcker utbildningen inte in samtliga metoder inom dessa båda ämnesområden, men vi anser att de metoder som lärs ut utgör en lämplig grund för fortsatta studier och för en yrkeskarriär inom ämnet. Det sätt på vilket metoderna lärs ut och sedan tillämpas inom ramen för projekt är en viktig aspekt som bidrar till programmets profil som ett tvärvetenskapligt program med såväl teoretiskt som praktiskt fokus. Medan kurserna lägger fokus på teoretisk inlärning av metoder med mindre inslag av tillämpning, så lägger projekten hela sitt fokus på tillämpning och utgör en arena för samtliga studenter att forma, testa, förbättra och syntetisera sina metodkunskaper. Vår bedömning är att studenter som tar en kandidatexamen i affärssystem har kunskaper om tillämpliga metoder inom området. Fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor Redovisning I denna sektion redovisas fördjupningsmoment i aktuella forskningsfrågor som påvisar akademisk progression. Utbildningens projektmoment redovisas här som fördjupningsmoment som bidrar till måluppfyllelse av examensmålet nivån Informationssystem Inom ramen för kursen Informationssystem 1-30 introduceras studenterna till vetenskaplig grund, ett vetenskapligt förhållningssätt (d v s ett kritiskt förhållningssätt och vad det innebär), samt till akademiskt skrivande. Målet är att på ett tidigt stadium, d v s redan under den första halvan av den första terminen på programmet, ge studenterna en inblick i den akademiska miljön de vistas i och vilka krav och förväntningar som finns i denna. Genom att ge studenterna en skrivuppgift som bygger på ett antal aktuella forskningsfrågor så introduceras de tidigt till ämnesområdets kärna och den problematik som är relevant ur ett forskningsperspektiv. Uppgiften går ut på att studenterna, genom att läsa ett antal forskningsartiklar, identifierar en problemställning. Samtliga artiklar belyser studier relevanta för området, t e x metoder för mjukvaruutveckling, problematik vid implementation av system, konsekvenser av allt ökande komplexitet och distribution av system och utveckling av dessa, trender inom systemutveckling och hur dessa påverkar framtida användning etc. Studenterna läser artiklarna, väljer ett par de tycker är intressanta, och identifierar en problemställning baserat på dessa och den problematik de belyser. De skriver sedan en diskuterande text i vilken de använder de utvalda artiklarna som referenser. Strukturen för den text de skriver är en vedertagen struktur som förkortas IMRAD och som används som struktur i akademiska texter (Introduction Method Results Discussion). Uppgiften bedöms med kriterier som relaterar till användning av struktur, identifierande av problemställning, förmåga att använda referenser för att bygga en argumentation samt det sätt på vilket referenshanteringen redovisas. 18

19 Företagsekonomi Företagsekonomisk grundkurs, 1-30 hp (EK201A) är uppbyggd av en traditionell grundkurs 30 hp som omfattar grunderna i organisation, marknadsföring, ekonomistyrning, extern redovisning och räkenskapsanalys samt ett självständigt arbete som kallas Integration alternativt Ämnesövergripande projekt vars syfte är att integrera dessa discipliner och skapa helhetsförståelse. Var och en av dessa fem delar omfattar 6 hp. Fördjupningen inriktas på områden med central betydelse för yrkesroller som omfattar medverkan i arbete med hållbar verksamhetsutveckling. Fortsättningskursen hp omfattar fördjupning i marknadsföring genom kursmomentet Omvärldsanalys och marknadskommunikation 7,5 hp och i organisation/ekonomistyrning genom kursmomenten Affärs- och verksamhetslogistik 7,5 hp respektive Miljö- och kvalitetsledning 7,5 hp. Fördjupning sker dessutom genom ett självständigt arbete, 7,5 hp, som kallas Verksamhetsutveckling (uppsats) alternativt Ämnesövergripande projekt och vars inriktning studenten delvis själv väljer nivån Informationssystem Inom ramen för kursen Informationssystem: Verksamhetsstödjande system (7.5 hp) finns en skrivuppgift med syfte att utgöra fördjupning i aktuella forskningsfrågor, samt påvisa akademisk progression. I denna uppgift fördjupar sig studenterna inom ett delområde för kursen, de övar på att skriva och använda referenser, och de får ytterligare erfarenhet av att muntligt presentera sitt resultat. Vanliga exempel på ämnen inom uppgiften är att göra en utvärdering av ett befintligt affärssystem, att undersöka den tekniska arkitekturen i ett affärssystem, eller att utveckla komplementerande funktionalitet till ett affärssystem. Uppgiften kan vara av teoretisk eller praktiskt natur, men oavsett inriktning på ska den dokumenteras och redovisas på ett sätt som stödjer progression och kunskap inom såväl aktuell forskning som akademiskt skrivande. Ett axplock från de ämnen som behandlats inom ramen för denna uppgift är: - Utvärdering av ett verksamhetsstödjande informationssystem. Detta innebär att sätta sig in i hur en sådan programvara kan utvärderas, samt den faktiska testningen av programmet. - Undersökning av ett verksamhetsstödjande informationssystem tekniska arkitektur. - Redogörelse, och jämförelse, av implementationsprocesser från olika företag, exempelvis ASAP från SAP, Microsoft Sure Step etc. - Undersökning av möjligheterna till datautbyte mellan system, exempelvis mellan SAP och Sharepoint. - Välj ett specifikt verksamhetsområde, och undersök vilka typer av verksamhetsstödjande system som är vanliga inom just detta område. - Undersök hur RFID-data kan komma in i ERP-system och hur denna data kan användas. - Undersök kulturella skillnader vid implementering av ERP-system i en organisation. - Undersök patent inom något relevant område, exempelvis patent för Enterprise Application Integration. - Kartlägg leverantörer av Business Intelligence lösningar, vilken sorts produkter de tillhandahåller, vilken marknad de stödjer, samt hur användningen av dessa system påverkar en organisation och dess processer för beslutsfattande etc. - Kartlägg användningen av mobila applikationer för företag (benämns ofta mobile ERP och mobile enterprise ) och hur denna förändrar planering, styrning samt koordinering av aktiviteter etc. 19

20 Uppgiften examineras genom att beakta följande kriterier: - Rapporten innehåller en saklig och analytisk redogörelse relevant för ämnesvalet. - Rapporten är uppbyggd med relevanta underrubriker och styckesindelning. - Rapporten är skriven med egna ord som bygger på en god förståelse för ämnesområdet - Rapporten innehåller en referenslista och i texten finns hänvisningar till de källor du använder. - Rapporten innehåller inte Wikipedia-artiklar som referens. - I rapporten eftersträvar du ett korrekt användande av termer och att undvika tyckande, säljprat och överdrifter. - Rapporten är korrekturläst, vad gäller exempelvis meningsbyggnad, stavning och röd tråd. Företagsekonomi Företagsekonomisk fortsättningskurs med ämnesövergripande projekt, hp (EK102T) omfattar fördjupning i strategi samt det ämne studenten väljer för sitt självständiga arbete. Kursen består av kursmomenten Strategi- och strategiimplementering 7,5 hp, Undersökningsdesign och metod 7,5 hp samt Självständigt arbete 15 hp. Utbildningsresultaten som visas i momentet Undersökning och design utgör viktigt komplement till de som visas i Självständigt arbete. I företagsekonomi kursen är resultatet bl.a. orientering om strategifältet av idag. Detta resultat visas genom posterpresentationer, som förberetts i grupp, samt obligatoriska seminarium för litteratur- och case-diskussioner. I momentet Undersökningsdesign och metod orienterar sig studenterna i aktuella forskningsfrågor och metoder, de lär sig söka och välja relevanta artiklar, och de lär sig presentera och diskutera dessa artiklar nivån Under höstterminen ges studenten möjlighet till en avsevärd fördjupning i kursen Informationssystem: Tillämpningsmoment, 15 hp (DA233A). Kursen går till så att studenter individuellt, i grupp eller tillsammans med ett företag, får identifiera ett problem eller brist i samhället. När problemet är identifierat blir nästa uppgift att definiera en IT -lösning som kan bidra till att lösa problemet. Problem och lösning dokumenteras i en projektbeskrivning som lämnas in och som är underlag för det fortsatta arbetet som är att realisera lösningen. Under kursens genomförande träffas samtliga studenter vid regelbundna seminarier. Vid seminarierna får samtliga studenter information om vad alla andra arbetar med och varför, använd teknik, arbetssätt, resultat och alla har möjlighet att diskutera varandras arbete, problem, lösningar etc. Kursen examineras genom inlämning av projektbeskrivning, deltagande i seminarier och diskussioner, ett demonstrationstillfälle, muntlig redovisning och inlämning av slutrapport. Individuell examination säkras genom att varje student muntligen redovisar den egna individuella insatsen i arbetet vid demonstrationstillfället. I det individuella examensarbetet väljer studenterna själva ett ämnesområde och en frågeställning de vill fördjupa sig inom. Exempel på ämnen som studenter valt att behandla är affärssystembyte i större organisationer, implementation av nya systemarkitekturer, det sätt på vilket näringslivskrav speglar sig i utformningen av ett utbildningsprogram inom affärssystem, hur digitalisering påverkar vår förståelse för kunskapsprocesser, samt viktiga aspekter vid val av molnleverantör. Dessa ämnesval illustrerar delar av den fördjupning som är möjlig att göra inom ramen för ämnet. 20

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Systemvetenskapliga programmet. 180 högskolepoäng. System Science Program. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Systemvetenskapliga programmet 180 högskolepoäng System Science Program 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-11-14 Gäller fr.o.m. 2013-07-01

Läs mer

Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16

Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16 Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16 Mål Kursen skall ge studenten träning i att utveckla en större programvara. Arbetet utförs i projektform. Projektet skall ge grundläggande

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

Beslut om fastställande: - - Behörighetskrav: -

Beslut om fastställande: - - Behörighetskrav: - Dnr: HS 2014/146 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT-design Programkod: SGITD Beslut om fastställande: - - Programmets benämning: IT-design Study programme in IT-Design Högskolepoäng:

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Programvaruteknik, hp

Programvaruteknik, hp 1 (6) Utbildningsplan för: Programvaruteknik, 120-180 hp Software Engineering, 120-180 Credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TPVAG Grundnivå MIUN 2010/1734 Högskolepoäng

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-design. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-design. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-design Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-design Study programme in IT-Design Affärssystem och ekonomi (AFEK) Programvarudesign

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Utbildningsplan. IT-design. Dnr: HS 2015/154

Utbildningsplan. IT-design. Dnr: HS 2015/154 Dnr: HS 2015/154 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT-design Programkod: Beslut om fastställande: SGITD Utbildningsplanen a r faststa lld av fakultetsna mnden vid fakulteten

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2016 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap

Underlagen indikerar att studenterna visar kunskap Kriterier för utvärdering projektet Geovetenskap och kulturgeografi Område används som synonymt med huvudområde genomgående i dokumentet. Skillnaden mellan huvudområden begränsas till beskrivningen av

Läs mer

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem

Utbildningsplan. IT, projektledning och affärssystem Dnr HS 2013/118 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan IT, projektledning och affärssystem Programkod: Beslut om fastställande: SGIPA Föreliggande utbildningsplan är fastställd

Läs mer

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia

Utbildningsplan. Webb och multimedia. Dnr HS 2015/172 SGWOM. Programkod: Webb och multimedia Study Programme in Web and Multimedia Dnr HS 2015/172 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Webb och multimedia Programkod: SGWOM Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: 120/180 Beslut om inrättande: Undervisningsspråk:

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier 1 (6) Utbildningsplan för: Datateknik, 180 hp Computer Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer TDATG Grundnivå 2007/127 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning Ansvarig

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan SGITD. IT-Designprogrammet. Study programme in IT-Design Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan IT-Designprogrammet Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SGITD IT-Designprogrammet Study programme in IT-Design Affärssystem och

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2072-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK DATAVETENSKAP SPECIALISATION: COMPUTING SCIENCE AND ENGINEERING 1 Fastställande

Läs mer

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04

LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN INFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG IF04 Fastställd i institutionsstyrelsen 2004-04-01 Dnr 420/333-04 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN Sid

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI17

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 5HI17 Sid 2 (6) Utbildningsplan för masterprogrammet i 5HI17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-09-07 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-04-14 Sid 3 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 5HI17 1.2.

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program On-Line, 180 ECTS Credits Dnr: 943/2006-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet On-line, 180 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program On-Line, 180

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (7) BESLUT 2015-11-11 Dnr SU FV-3.2.5-1918-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Data- och systemvetenskap Computer and Systems Sciences Data- och systemvetenskap är ett mångvetenskapligt

Läs mer

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden)

Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) Utbildningsplan Kandidatprogrammet i Inredningsarkitektur och möbeldesign Beslut Utbildningsplanen är fastställd av Nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KUnämnden) 2015-12-09 Gäller studenter antagna

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (6) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBETG Grundnivå MIUN 2006/765

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG210 Affärssystem med tillämpning, 15 högskolepoäng Applied Enterprise Systems, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination 1-2 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod: 1-forskningsprocessen och informationssökning 2-deskriptiv statistik 3-epidemiologisk forskning 4 -mätmetoder

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet

Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet BESLUT 1(2) 2015-03-17 411-00056-14 Utvärderingsavdelningen Loulou.von.ravensberg@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i elektronik vid Umeå universitet Beslut Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram inom huvudområde Business & Design, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Masterprogram inom huvudområde Business & Design, 120 högskolepoäng för Avancerad nivå 2 I. Beslut om inrättande av utbildningen samt fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är godkänd av rektor för Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) genom beslut 2007-09-24

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBEVG Grundnivå MIUN Högskolepoäng

Läs mer

Beteendevetenskapligt program, 180 hp

Beteendevetenskapligt program, 180 hp 1 (5) Utbildningsplan för: Beteendevetenskapligt program, 180 hp Bachelor Programme in Behavioural Science Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer SBETG Grundnivå MIUN 2006/765

Läs mer

Utbildningens målgrupp omfattar alla försvarsmaktsanknutna myndigheter samt våra nordiska grannländers försvarsmakter.

Utbildningens målgrupp omfattar alla försvarsmaktsanknutna myndigheter samt våra nordiska grannländers försvarsmakter. Sida 1(5) Utbildningens namn Concept Development and Experimentation, CD&E Poäng 60 hp Utbildningsansvar Försvarshögskolan Kod CDE01 Utbildningens syfte Som ett led i att utveckla Försvarsmakten nationellt

Läs mer

Datavetenskapliga programmet, 180 hp

Datavetenskapliga programmet, 180 hp HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ DATAVETENSKAPLIGA PROGRAMMET Programkod: TGDAK Inriktningskod IT-arkitekt: ITAR Inriktningskod visiomatik: VISI Fastställd av NT-nämnden 2006-09-21 Reviderad

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG220 Logistiska informationssystem, 15 högskolepoäng Logistics and Information Systems, 15 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

HANDELSHÖGSKOLAN, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

HANDELSHÖGSKOLAN, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN HANDELSHÖGSKOLAN, FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN S1LOG Handelshögskolans logistikprogram, 180 högskolepoäng Bachelor Programme in Logistic Management, Grundnivå/First cycle Fastställande Utbildningsplanen

Läs mer

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering

Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011 2014 www.hsv.se Rapport 2011:4 R Generell vägledning för självvärdering i Högskoleverkets

Läs mer

Programinformation för. Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling, 180 högskolepoäng

Programinformation för. Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling, 180 högskolepoäng Dnr BTH 56-258-2009 Programinformation för Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling, 180 högskolepoäng 1. Beslut (Programme in Business Administration for Innovation and Business Development,

Läs mer

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen för

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTIONEN FEG30L Företagets logistikfunktion, kandidatkurs, 15 högskolepoäng Business Logistics, Bachelor Course, Fastställande Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Programmets benämning: SGPAR Programmet för personal och arbetsliv Study programme in Human

Läs mer

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@uka.se Till rektor Uppföljning av högskoleingenjörsexamen i byggnadsteknik vid Mälardalens högskola

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i företagsekonomi SAFEK Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i företagsekonomi Programkod: Inriktningar: Programmets benämning: SAFEK Accounting and finance (REFI) Management (MANT)

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som visar förmåga att:

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som visar förmåga att: Ekonomihögskolan FEKA90, Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi, 30 högskolepoäng Business Administration: Introductory Course in Business Administration, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/217 Utbildningsplan för Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng Computer Science, Bachelor s Programme, 180 higher education credits Grundnivå/programkod (N1COS) 1. Fastställande

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng. The Marketing Programme, 180 Higher Education Credits Dnr: 674/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Marknadsföringsprogrammet, 180 högskolepoäng The Marketing Programme, 180 Higher

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Ekonomihögskolan FEKH80, Företagsekonomi: Kandidatkurs i finansiering, 15 högskolepoäng Business Administration: Theory of Corporate Finance - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Fakulteten för konst och humaniora

Fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2015/3957 3.1.1 Utbildningsplan Fakulteten för konst och humaniora Innovation genom ekonomi, teknik och design inriktning design, masterprogram, 120 högskolepoäng Innovation through Business, Engineering

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten SIMM41, Samhällsvetenskap: Samhällsvetenskaplig forskningsmetod, 15 högskolepoäng Social Science: Methods for Research in the Social Sciences, 15 credits Avancerad nivå

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola.

Uppföljning av kandidatexamen i medie- och. kommunikationsvetenskap vid Malmö högskola. BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-381-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap vid

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet

Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i datateknik vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng

LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng LMS210, Människa, natur och samhälle för lärare 2, 30 högskolepoäng Man, Nature and Society 2 for Teachers in Primary School, 30 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Ekonomie magisterexamen

Ekonomie magisterexamen Ekonomie magisterexamen 1. Fastställande Examensbeskrivningen är fastställd 1995-05-18, senast reviderad 2003-02-14 genom beslut av dekanus för filosofisk fakultet i samråd med dekanus för teknisk fakultet

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik TGDDI Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: TGDDI Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik Study

Läs mer

Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp

Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp Master of Science in Industrial Engineering and Management, 300 credits Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development, 120 higher education credits

Läs mer

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ).

Beslut om riktlinjer för val av mål vid utvärdering av utbildningar som leder till generell examen (omgång ). Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Sundkvist Beslut 2012-01-31 Reg.nr 12-4013-10 Beslut om riktlinjer

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av dekanus vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datum FHS beteckning

UTBILDNINGSPLAN Datum FHS beteckning Sida 1(5) Utbildningens namn Concept Development and Experimentation, CD&E Poäng 60 hp Utbildningsansvar Försvarshögskolan Kod CDE01 Utbildningens syfte Som ett led i att utveckla Försvarsmakten nationellt

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp Electrical Engineering BA (C), Thesis Project, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies)

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) S2013/249 Samhällsvetenskapliga fakulteten A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) Omfattning: 180 högskolepoäng

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Att göra examensarbete

Att göra examensarbete Att göra examensarbete För att ta ut en masterexamen måste du ha genomfört ett examensarbete. Under examensarbetet förväntas du bland annat visa fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det biologiska

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Kursen ingår som en obligatorisk kurs på juristprogrammets grundnivå och upptar programmets fjärde termin.

Kursen ingår som en obligatorisk kurs på juristprogrammets grundnivå och upptar programmets fjärde termin. Juridiska fakulteten LAGD01, Offentlig rätt - Förvaltningsrätt med kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt, socialrätt, miljörätt och skatterätt, 30 högskolepoäng Public Law - Adm. Law, Municipal Law, Adm.

Läs mer

Utbildningsplan för. Informationsteknologi, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Informationsteknologi, 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Informationsteknologi, 120 högskolepoäng (Information Technology, 120 ECTS credit points) 1. Allmän information Programmet vänder sig till den som vill bedriva studier i datavetenskap

Läs mer

Programmet för journalistik

Programmet för journalistik Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-1832-11 Datum 2012-05-31

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng. The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits Dnr: 98/2007-515 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Civilekonomprogrammet, 240 högskolepoäng The Business Administration and Economics Program, 240 ECTS Credits

Läs mer

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå

Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad 180 högskolepoäng, Grundläggande nivå Programme syllabus Programme for Analysis and Evaluation

Läs mer