BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1"

Transkript

1 BUSINESS INTELLIGENCE VERSION 7.1

2 INNEHÅLL: 1. Introduktion Inloggning Formulär Nytt frågeformulär Ändra befintligt frågeformulär Frågeutskrift Utskrift av Demoformulär Data Lagra svar ID Datautskrift Transformering Analys / Presentation Numeriska frågor Presentation Diagraminställningar Diagram Tabellinställningar Utskrift av analys Överföring till andra program Filter Automatisk sammanställning Korstabell Trend Utöka befintlig trend Frågebank Medelvärdesprofil Gapanalys Statistik Intranätmodulen...52 ERBJUDANDE

3 1. Introduktion Business Intelligence 7.1 är senaste versionen av vårt populära enkät och analysprogram. Förbättringarna är många och funktionerna fler. Ni som förut använt vårt program upptäcker ett helt nytt utseende på skärmen. Nyheter är bl.a: Frågebank, import/export av redan skapade frågor. Medelvärdesprofil, flera frågor skrivs ut på samma sida, med medelvärde eller % fördelning, som en punkt på en skala Medelvärdesberäkning på 5 olika sätt, bl.a omvandling till % Utskrift av flera analyser/trender/korstabeller per sida Färg och form på rubriker, mellantexter och sluttexter samt rutor välj Numrerade grafetiketter, för bättre överblick Dataöverföring, fler valmöjligheter och granska funktion Bild, kopplat till frågeutskrift Bild och mellantext kopplad till fråga Längre kategoritexter i tabeller Trend, basera jämförelser på frekvens, % eller Mv Skapa en bildfil av ett resultat Inställningar av graf per frågetyp, egen standard för analys, trend och korstabell Ändra texter i efterhand, i formulär med data M.m.m.m. 2

4 2. Inloggning Är ditt program installerat på din egen dator som en enanvändarlicens behöver du inte göra något mer. Är du en av flera användare på en gemensam installation på en server kommer du ha tillgång till programmet först efter installation av systemfiler på din egen dator. Systemfilerna finns på CDn där även programmet ligger. När fler användare ska logga in och använda programvaran installerad på den gemensamma servern, måste du välja inloggningsnummer innan du kan klicka på OK. Det inloggningsnummer du väljer är sedan kopplat till det du gör i programmet och det är därför bra om du konsekvent väljer att logga in på samma nummer. Inloggningsnumret kan registreras och då kan du skriva ett namn eller annat som förtydligar vem som använder det. Du kan gå ett steg längre och skriva in ett lösenord för ditt inloggningsnummer vilket gör att ingen annan än du som känner till lösenordet kan logga in. Är alla nummer inloggade kan du inte komma in i programmet. Antal inloggningsnummer är bestämt av er licens. Säg till systemansvarig om du ofta får vänta på ledigt nummer. De kan beställa fler. 3

5 3. Formulär När du vill skapa ett frågeformulär eller ändra i ett befintligt väljer du Formulär och sedan Verkställ. I nästa ruta väljer du vad du vill göra. Alla funktioner finns under Arkiv-menyn samt de flesta har egna snabbvalsknappar på raden under. 4

6 4. Nytt frågeformulär När du ska skapa ett nytt frågeformulär har du 17 frågetyper att välja bland. Generellt gäller att frekvens resp. procent beräknas på samtliga frågetyper undantaget de öppna. Även de som inte svarat på en specifik fråga (EAS) räknas samman och kan valfritt ingå i resultatet. 1 Dikotomisk Alternativfråga med 2 alternativ (tex. ja eller nej). 2 Flerval Alternativfråga med upp till 50 alternativ. Fler än ett svar kan anges om Du så önskar. 3 Kombination Kombinerad alternativ- och ostrukturerad fråga. Individen kan välja mellan upp till 50 alternativ, liksom svara helt fritt (övrigt:). De öppna svaren kan senare transformeras. 4 Numerisk Svaren anges som tal. Max 13 heltalssiffror och 4 decimaler. Svaren delas vid analystillfället upp i valfria klassgränser. Medelvärde, standardavvikelse, högsta/ lägsta värde beräknas. 5 Numerisk tabell Frågetyp med upp till 45 olika kategorier där individen kan ange ett numeriskt svar (tal) för respektive kategori. 6 Skala/gradering 2-5 alternativ som skall graderas. Anger Du tex. tre alternativ graderar individen alternativen från 1 till 3 (1 uppfattas som bäst). Poäng och Poängmedel beräknas. 7 Graderingstabell Skala/gradering i tabellform. 45 olika kategorier kan anges. Skalan anger hur många av kategorierna som ska rangordnas. Som lägst 2 = den bästa som 1, den andra som 2; och högst 5 = den bästa som 1, den andra som 2,..., och den sista som 5). 8 Skala/samtycke 2-5 alternativ kan ingå i skalan. Individen anger i vilken mån de samtycker till påståendet i 'frågan'. Skalan kan ha valfri lutning. Medelvärde beräknas. 9 Skala/vikt 2-5 alternativ. Individen anger i vilken mån de uppfattar vikten/betydelsen av 'frågan'. Skalan kan ha valfri lutning. Medelvärde beräknas. En Vet-ej ruta kan bockas för. 5

7 10 Tabell/Viktskala Skala/vikt i tabellform. Upp till 45 kategorier kan anges. Individen anger för respektive kategori vikten/betydelsen av kategorin. Skalan kan ha valfri lutning. Medelvärde beräknas per kategori. 11 Skala/värdering 2-5 alternativ. Individen anger hur de värderar'frågan'. Skalan kan ha valfri lutning. Medelvärde beräknas. En Vet-ej ruta kan bockas för. 12 Tabell/Värdeskala Skala/ värdering i tabellform. Upp till 45 kategorier kan anges. Individen anger för respektive kategori hur de värderar kategorin. Skalan kan ha valfri lutning. Mv beräknas per kategori. 13 Bedömningstabell En skala med 2, grader, där individen kan bedöma upp till 45 kategorier. Tabellen kan ha valfri lutning. Mv beräknas per kategori 14 Semantisk differens Frågan består av upp till 5 olika ordpar, där varje ordpar innehåller ett ord och dess motsats. Individen anger på en skala från 1 till 5 hur de uppfattar respektive ord och dess motsats. Ex: Fråga: SAS. Första ordet är 'stort' och dess motsats är 'litet'. Om individen uppfattar företaget SAS som ett väldigt stort företag kryssar hon för den 1:a rutan. Om hon istället uppfattar det som ett mycket litet företag kryssar hon i den 5:e rutan, osv. 15 Öppen, associativ Frågan består av upp till 5 olika ord. Individen anger det ord som denne associerar respektive ord med. Används ofta till adress information. Kan ej transformeras! 16 Öppen, komplettering Individen kompletterar en ej avslutad frågetext. 17 Öppen, ostrukturerad Individen svarar helt fritt på frågan. Kan senare transformeras. Programmet hanterar valfritt antal frågor! Du väljer enkelt och flexibelt hur just Ditt frågeformulär ska vara uppbyggt. Du kan kopiera hela formulär för återanvändning vid senare tillfälle. 6

8 När du ska skapa ett nytt frågeformulär ska du tänka på att det är en liten databas som skapas. Tänk inte på någon lay-out eller andra texter än frågetexterna. De andra texterna, rutorna och annan lay-out skapas vid "Frågeutskrift". Varje fråga du skapar får automatiskt ett frågenummer. Du behöver således aldrig skriva in själva frågenumret i textrutan. Vissa frågetyper är sk. skalor. Dessa har för det mesta redan befintliga skalsteg som programmet föreslår. Texterna är bara förslag. Du kan lätt gå in och ändra orden, ta bort ett skalsteg genom att radera allt som står i det. De ord som programmet föreslår kan även de ändras. Gå in under Arkiv/Inställningar och bläddra fram den text du vill ändra. När alla ändrats kommer programmet i fortsättningen att föreslå "dina" ord. Här kan du även ändra den text som ska stå i den sk. Vet ej rutan. Vill du ändra skalans lutning måste du tänka på att orden också står just i den ordningen. En bra ordning är att först skriva in den text man vill ha i sin skala och sedan tala om för programmet vad skalan har för lutning. En bock i "Vet-ej"-rutan innebär att en extra ruta kommer till höger om skalans steg. Om respondenterna svarar ett Vet-ej representeras det av en nolla och påverkar inte medelvärdet. 7

9 5. Ändra befintligt frågeformulär För att ändra i ett redan skapat frågeformulär måste du först öppna det och sedan klicka på Editera-knappen i formulärets fönster. Vill du öppna ett formulär från tidigare versioner väljer du filtyp *.* i rutan längst ner i Öppnarutan och bläddrar fram den fil du avser att öppna. Programmet frågar automatiskt om du vill konvertera formuläret. Här kan du byta frågetyp på befintlig fråga, skapa ny fråga och flytta om frågorna m.m. När "Editera-knappen" är släckt betyder det att formuläret har svar i sin databas. Då låser sig formuläret för ändringar. Du kan dock ändra felstavningar eller andra fel i din text som du nu upptäcker. 8

10 Knappen Alternativ låter dig ställa in vissa inställningar för varje fråga. Du kan välja en bild till en fråga samt en mellantext, som skrivs ut innan själva frågan. Även i denna dialogruta finns en Alternativ -knapp för standardinställningar. Du kan t.ex. välja vissa inställningar inför utskriften som, om alternativen ska vara numrerade eller om du vill att kryssrutorna ska ha en viss färg och storlek. Komprimera alternativen betyder att du kan få dem utskrivna på en och samma rad så långt det går eller att varje alternativ ska komma på en egen. Samma inställningar som under Arkiv/Inställningar med andra ord. I samma fönster som frågeformuläret finner du en "Alternativ" knapp. I fönstret "Visa frågor" kan du ändra text samt lägga till sk. mellantext som skrivs ut innan själva frågan, som en underrubrik eller förklaringstext. Här kan du även lägga in en bildfil som hör till frågan. Under "Info"-knappen, i samma fönster som frågeformuläret, finner du information om själva formuläret. Här kan du också skriva in egen information som hjälper dig att komma ihåg syftet med enkäten etc. 9

11 6. Frågeutskrift Du kan självklart skriva ut ett frågeformulär men även föra över det till Word eller annat program för vidare redigering. Här väljer du t.ex. Rubrik, Slutkommentar, Teckensnitt och Avstånd. Rubrik och slutkommentar måste markeras för att ändras. Under Alternativ hittar du standardinställningar. I rutan högst upp till vänster finns alla frågor som det aktuella formuläret innehåller. Bockarna betyder att du vill ha med frågorna vid utskrift. Plustecknet respektive minustecknet bockar för / tar bort bockar. En bild, t.ex. en logga kan placeras i något hörn eller en bakgrundsbild i mitten på sidan. Bilden presenteras i den storlek den har sparats. Granska innan du skriver ut. Då ser du hur frågeformuläret har disponerat sidorna och kan ändra detta genom avstånd och eller teckensnitt. För att t.ex. få längre avstånd efter rubrik och innan slutkommentar gör du egna radmatningar. Likaså för mellantexterna som du skapar genom att klicka på knappen Frågor. Mellantexter är t.ex. förklaringar eller mellanrubriker och skrivs ut före respektive fråga. 10

12 7. Utskrift av Demoformulär 1. Är du man eller kvinna? (Dikotomisk) 1. Man 2. Kvinna 2. Hur köpte du dina biobiljetter, vid senaste tillfället? (flerval) 1. På plats i biografen 2. Via telefon, personlig service 3. Via telefonsvarare 4. Via Internet 3. På vilket eller vilka sätt föredrar du att få information? (kombination) 1. Personligen 2. Telefonsamtal 3. SMS 4. E-post 5. Söka upp via Internet 6. Brev Annat sätt: 4. Hur många gånger per vecka handlar du mat/dagligvaror? (numerisk) Fråga till dig som bor i eget boende. 5. Hur många kronor spenderar du i genomsnitt per månad på följande: (num.tabell) Nöjen Kläder Dagligvaror/mat Hyra Telefon Bensin 6. Rangordna inbördes följande egenskaper hos en hemsida. Välj en etta för den egenskap du anser viktigast t.o.m. en femma för den egenskap du anser vara minst viktig. Alla egenskaper måste rangordnas. (skala, gradering) Begriplig 11

13 Snabb Relevant Aktuell Grafisk form 7. Välj ut de tre viktigaste egenskaperna hos en arbetsgivare och rangordna dessa från 1-3 där 1 är den viktigaste egenskapen. Du kan bara välja ut 3 olika egenskaper. (graderingstabell) Stort företag Utecklingsmöjligheter Hög lön Centralt läge Trygghet Få ta egna beslut God arbetsmiljö 8. Jag anser att jag har ett rimligt antal underställda medarbetare att ansvara för. Detta påstående... (skala samtycke) Håller jag absolut med om Håller jag med om Håller jag inte med om Håller jag absolut inte med om 9. Hur viktigt är det att företaget där du ska göra ditt inköp är engagerad i miljöfrågor? (skala/vikt) Mycket viktigt Viktigt Inte så viktigt Inte viktigt alls Vet ej 10. Hur viktiga är nedanstående företeelser när du ska välja hotell? (tabell/vikt) Mycket viktigt Viktigt Inte så viktigt Oviktigt Vet ej Badkar Relaxavdelning Närhet till strand Pool Restaurang på hotellet Telefon på rummet 11. Vad är ditt helhetsomdöme om konferensen? (skala/värdering) Mycket dålig Dålig Varken bra eller dålig Bra Mycket bra 12

14 12. Vad tycker du om följande? (tabell/vikt) Mycket nöjd Nöjd Varken eller Missnöjd Mycket missnöjd Antalet besökare Bemötandet Entréförfarandet Information Branchtäckning 13. Vad tycker du om vår service? (bedömningstabell) Leveranstiderna är tillfredsställande Support kan svara på mina frågor Bemötandet i växeln är trevligt Inte alls I högsta grad Inte alls I högsta grad Inte alls I högsta grad 14. Jag upplever klimatet på arbetsplatsen: (semantisk differens) Vi-känsla Revirbevakande Stora utvecklingsmöjligheter Små utvecklingsmöjligheter Framåtanda Resignation 15. Vi ber dig fylla i nedanstående uppgifter (öppen associativ) Företag Namn Adress E-post 16. Mitt mål innan kursen var att...(öppen komplettering) 17. Beskriv vad du anser om kursen och om ditt mål blev uppfyllt. (Öppen ostrukturerad) Tack för din medverkan i denna undersökning 13

15 8. Data Under datamenyn kan du mata in svar från en undersökning, skriva ut svar på öppna frågor och föra över datafil (textfil) till andra program. Det formulär du jobbade med senast dyker upp i rutan längst ner. Vill du öppna något annat klicka på Bläddra. 14

16 9. Lagra svar Inmatningen kan ske med eller utan ID, via tangentbordet eller via import från andra formulär. Man kan med andra ord från olika håll mata in svar till en och samma undersökning och sen lägga samman dessa i en fil. Du kan via våra tilläggsmoduler eller tjänster även få in svar via Internet eller Intranät. Manuell inmatning av svar gör du under "Data/Lagra/Standard". Du knappar in siffran för det alternativ som individen kryssat i. I alla skalor är Vet ej = 0. Har flera alternativ kryssats för anges dessa med kommatecken mellan. Öppen text skrivs in. Varje svar lagras med tangenten Enter (Lagra). Ny fråga dyker automatiskt upp efter varje Lagra. Om inget svar ska anges på en fråga lagrar du också ett tomt svar. Dessa representeras sedan i gruppen EAS = ej angivna svar, när analys görs. När sista svaret matats in för en individ kommer nästa individnummer upp så att inmatningen kan ske löpande. Knappen Avbryt ändras till Stäng när du matat klart en individs svar. Du måste slutföra en individs alla svar innan du kan stänga inmatningen. Vid Avbryt kommer inte aktuell individs svar med. För att ändra i en redan lagrad individ se Data/Editera. "Data/Radera" tar bort alla svar i din undersökning. Används oftast då man vill återanvända ett frågeformulär och har tagit kopia på det. Inmatningskontroll begränsar flervals och kombinationsfrågor till ett svar samt numeriska frågor till ett visst intervall som du själv sätter. Detta följer sedan med till Intranät eller Internet när en undersökning görs i det syftet. På andra frågor finns automatiskt kontroller t.ex. att vissa siffror inte tillåts. "Frågegruppering" gör det möjligt att vid manuell inmatning av svar, koppla ihop ett visst svar på en fråga av typen Dikotomiskt med ett hopp framåt till en viss fråga. Frågorna däremellan lagras med tomma svar. "Standardvärden" är text till öppna svar som kan läggas in i förväg. Används om man vet att texten återkommer ofta eller om enkäterna är sorterade efter svaret på frågan som då t.ex. skulle kunna vara en skolas namn. 15

17 10. ID Ett ID kan anges för en hel undersökning eller för varje individ i en undersökning. När du börjar lagra data manuellt, får du först en förfrågan om vilken typ av ID du vill använda. Ett ID är till för att särskilja vissa individer, individuellt eller i grupp, från varandra vid Analys. ID kan vara sammansatt av olika siffror och bokstäver. Vid utsökning av ett visst ID, söker programmet efter en siffra eller en bokstav i en viss position. Jämför med personnummer. Där har varje siffra en bestämd position och en bestämd betydelse. Skulle du t.ex. använda just personnummer som ID kan du alltså ta ut alla som är födda i december och se vad de tycker om skolan. Eftersom året de är födda inte är relevant i en sådan filtrering utesluts de positionerna med hjälp av två frågetecken. Fast/Lokalt ID används när samma ID ska användas för många individer inmatade i en följd. Dvs. om dina enkäter ligger sorterade. Du måste gå ur inmatningen vid varje nytt grupp-id och gå in igen med ett nytt. Samma ID kan självklart användas vid flera tillfällen. Vitsen är att du slipper mata in samma ID upprepade gånger. Rörligt/Lokalt ID ger dig möjlighet att för varje individ ange ett nytt ID. ID behöver inte vara unikt, samma ID kan förekomma på fler individer i den betydelsen att de ingår i samma grupp. Externt ID kan användas mot externa databaser där information som redan finns ska kopplas ihop med den information som undersökningen ger. 16

18 11. Datautskrift Under menyn Data/Utskrift kan du skriva ut t.ex. de öppna svaren eller föra över svar, inte sammanställda, till andra program. Du kan även filtrera vilka individers svar du vill ha med vid utskrift eller överföring. T.ex. kan du skriva ut synpunkter skrivna av dem som svarat "Göteborg" som bostadsort genom att skriva ett filter som programmet gör urvalet ifrån. Klicka på knappen Filter för att komma vidare till den funktionen. Läs mer under kapitel 21. Selektera räknar snabbt fram hur många som faller bort och skriver detta längst ner på skärmbilden. Detta för att du ska veta hur mångas svar som kommer att föras över / skrivas ut. Mer beskrivning under kapitlet 13 Analys/Presentation. Du bockar för respektive tar bort bockar för de frågor du vill/inte vill ha med vid utskrift/överföring. Under knappen "Alternativ" kan du välja hur svaren ska överföras/skrivas ut. T.ex. kan du välja om svaren ska vara: numrerade med respondentens nummer, med frågenummer framför varje svar, per respondent (nyhet!) eller per fråga samt vilka individers svar du vill ha med. 17

19 12. Transformering De öppna svar som finns i en undersökning kan inte analyseras innan de har transformerats till svarsalternativ. Du kan förstås skriva ut dem och filtrera dem. Se kapitel 11 Datautskrift. För att strukturera krävs det att du manuellt har läst igenom svaren och bildat dig en uppfattning över vilka alternativ du vill skapa dvs. hur du vill kategorisera de olika svaren. Därefter skriver du in dina alternativ under Skapa alternativ på aktuell fråga. Öppen ostrukturerad, Öppen komplettering samt Kombination är de frågetyper som kan transformeras. När du skapat alternativ för en öppen fråga konverteras frågetypen till kombination. Därefter ska de öppna svaren transformeras till de alternativ du valt. Manuell datatransformering är när svaren inte har mycket text gemensam utan du måste helt enkelt själv läsa och skriva in vilket alternativ som passar bäst för varje svar. Automatisk datatransformering är en funktion som söker upp, ett ord eller en text som du skriver in, de individer som passar in på sökordet. Dessa individer får då istället det alternativ du valt ut för sökningen, som svar. Flera sökningar kan göras och en individ kan ha svarat flera svar som passar in på olika alternativ. Efter transformeringen kommer svaren att kunna sammanställas under Analys. Efter transformeringen är gjord kan du radera all resterande öppen text och frågan blir då transformerad till en flervalsfråga. OBS! Innan du startar din strukturering av öppna svar, gör en kopia av ditt frågeformulär så att du har ett orört original kvar. 18

20 13. Analys / Presentation När alla svar kommit in är du säkert nyfiken på resultatet. Under Analys/Presentation finns möjligheterna att sammanställa, med eller utan filter samt göra korstabeller och trender. En Ny sammanställning innebär att de svar som ligger i vald undersökning sammanställs per fråga och alternativ. De öppna svaren sammanställs inte utan måste i såfall först transformeras under "Data/Transformera". Öppna svar som lämnats och inte transformerats kan skrivas ut eller länkas till andra program via Data-menyn i huvudfönstret, se kapitel 11 Datautskrift. 19

21 Det formulär som ligger till grund för analysen kan du ta fram genom knappen "Bläddra". Har du jobbat med ett formulär under någon annan meny kommer just det formuläret att ligga i rutan "Formulär" och dess frågor i rutan under. Du kan bocka för vilka frågor som ska analyseras och som du upptäcker finns inte de öppna frågorna med i listan. De små plus och minusknapparna till höger om listan bockar för alla respektive tar bort alla bockar i listan. Bockar du för Visa resultat får du se sammanställning med en graf och tabell för varje fråga. Filter kan självklart göras innan sammanställningen verkställs. Filter används för att kunna välja vissa respondenters svar. Se mer under kapitel 21 Filter. 20

22 Under menyn Alternativ hittar du diverse inställningar som påverkar analysen du just ska genomföra. Ändrar du inställningarna inför den här analysen påverkas inga gamla sparade analyser. Inställningarna gäller nu och framåt. Att välja typ av medelvärde är en ny funktion som räknar ut medelvärdet i förhållande till det du väljer. Medelvärdet räknas bara ut för frågor av typen skala, och skalor i tabell. Kategorier är den vanligaste och då beräknas medelvärdet efter de antal steg som du valt i skalan på respektive fråga. Skala 100,00 räknar om medelvärdet till procent med 2 decimaler. Skala 10,0 och 5,0 räknar om medelvärdet i förhållande till 10 respektive 5 istället för 100. Medelvärdet på numeriska frågor påverkas ej. Valfritt är också att låta Ej Angivna Svar ingå i graf och tabell, likaså Vet-ej svar om sådana har tillåtits. Du måste ta ett beslut om hur du vill redovisa dina svar. Vill du att alla som ingår in undersökningen ska representeras, väljer du alltså Ja i båda rutorna. Skillnaden är då att %-angivelserna för alternativen i en fråga oftast blir lägre eftersom fler svarande ingår i uträkningen. Medelvärdet påverkas inte eftersom EAS och Vet-ej aldrig vägs in. I tabellerna räknar programmet automatiskt ut ett medelvärde för varje kategori. Tycker man inte att det är relevant, visas de ej om du klickar för Nej i rutan Visa medelvärde i tabeller. 21

23 14. Numeriska frågor Har du numeriska frågor i ditt frågeformulär kan du själv ange en lämplig indelning av svaren i intervaller. När du markerar frågetexten i listan till vänster får du upp en ruta till höger med?-tecken i. Markera det översta tecknet och skriv i rutan under det första intervallets högsta värde. Tryck på Enter och fortsätt skriva de intervallgränser du valt att använda, i stigande ordning. Det finns 10 intervaller att dela in svaren i. Om första intervallet ska vara 0-20 skriver du 20 i första rutan, om andra intervallet är skriver du 30 i andra rutan osv. Klicka på "Spara". De intervallgränser du angett kommer återanvändas nästa gång du analyserar samma frågeformulär. + och knapparna hjälper dig att ta bort befintlig intervallgräns respektive lägga till en ny. Du kan även välja att inte dela in i intervaller själv utan låta programmet sköta det och alltså klicka på OK direkt. Tänk på att i numerisk tabell kommer du att behöva lägga in fler intervall, en för varje enskild kategori. OBS! Det är lätt hänt att den numeriska frågan avbockas när den markeras. 22

24 15. Presentation Din analys visas på skärmen i ett standardformat som följer med programmet. Alla frågor du valt att analysera ligger i listen till vänster och visas om du klickar på en fråga. Alla frågor presenteras med diagram och tabell. "f" i tabeller står för Frekvens. EAS som visas uppe i högra hörnet är "Ej angivna svar" för respektive fråga. EAS kan även visas i diagrammet och tabellen genom att välja detta under menyn Alternativ i rutan "Inställningar", innan analysen görs. Se kapitel 13. För att ändra i diagram och tabell använder du "Funktioner/Alternativ". 23

25 16. Diagraminställningar Du kan ändra stapelfärger och mönster samt med vilket intervall färgerna eller mönstren ska upprepas. För att ändra färg eller mönster, klicka på den lilla fyrklövern strax ovan för den gröna stapel i bilden ovan. De inställningar du gör längst ner under det sista strecket kan sparas i en mall. Du har flera mallar att välja bland. En för varje frågetyp och en egen inställning för "Egna analyser" som gäller för samtliga frågetyper. Du kan också välja inställningar som är generella och gäller nu och framåt så som t.ex: Färg eller svart/vit utskrift Diagramhöjd och vidd Numrering av etiketter i diagram och tabell 24

26 Stapelutseende. Denna ruta visas när du klickat på symbolen som ser ut som en fyrklöver över stapelraden i dialogrutan Utskriftsinställningar. Klicka på den stapel du vill ändra och ändra Färg vid Color och Mönster vid Pattern. Att spara en Diagramfil innebär att du kan göra ändringar bara för en specifik fråga i ett specifikt frågeformulär. Detta kommer sedan programmet att återskapa varje gång just den analysen med den frågan ska presenteras eller skrivas ut. Skapa bildfil eller textfil ger dig möjlighet att spara diagrammet respektive tabellen som en fil som kan öppnas i valfritt program. Länka är en funktion som länkar över hela eller delar av en eller flera analyser till Word, Excel eller HTML. 25

27 17. Diagram Det finns många varierande utseenden att välja när du ska gör i ordning ditt diagram. Har du ett diagram på skärmen kan du klicka på symbolen för "2D- Gallery" för att finna nedanstående ruta. Om du kom från sidan Utskriftsinställningar kan du spara ändringar i den mall du valde längst ner till höger. Se bild under kapitel 16. I annat fall är ändringarna bara för den bild du har aktuell på skärmen. Legend är förklaringstexter till diagrammet med färgruta. Skriv bara en etta i första rutan, under knappen TEXT och den kommer att lägga in texter med automatik när du klickat OK. Kom ihåg att Spara ändringarna i din mall om du vill att legender alltid ska finnas på dina diagram. Liggande stapeldiagram får du genom att välja fliken Style. Du ser vilken typ av diagram genom att välja fliken 2D eller 3D. OBS! Det syns inte alltid att diagrammet är 3D. Bakgrund, här Background, ger dig möjlighet att byta färger och utseende på olika delar av ett diagrams bakgrund och rubriker. Axis kan t.ex. hjälpa dig göra om X-axeln så att den blir 100% i alla diagram. Fonts ändrar teckensnitt på olika delar av diagrammet. 26

28 18. Tabellinställningar Du kan även ställa in utseendet på din tabell innan eller efter du gjort en analys. Tabellens inställning gäller alla analyser. I rutan Mönster väljer du mönster till tabellens datafönster. OBS! Om Inget mönster är valt syns heller inga färger som valts i rutan Färg. I färgrutan kan du välja färg på bakgrund, förgrund (mönstret) och texten i datafönstret. I rutan Teckensnitt kan du välja ett eget utseende för alla radtexter, ett för kolumntexterna och ett för data. Linjeseparera gäller vid utskrift av flera frågor per sida. En linje skrivs mellan varje fråga som skrivs på samma sida. Se mer kapitel

29 19. Utskrift av analys När du skriver ut en analys direkt från programmet kan du välja vad du vill skriva ut och även skriva en "Rubrik" för utskriften. Rubriken markerar du för att sen ändra teckensnitt och färg med hjälp av de små knapparna till höger. I rutan "Inkludera" kan du bocka för "Infotext", vilket är en text du skriver in under Funktioner när du har Analys-rutan uppe. Den texten skrivs ut längst ner på alla frågors analys. "Generell infotext" är även den en text som du kan ändra och skriva in, men där ligger även information som programmet lagt in rörande Filter. "Övrig info" är en generell text som visar antal EAS samt Antal svarande per fråga. Varje fråga skrivs ut på ett separat papper. Se kapitel 20 för flera/sida. Spara analyser En analys måste vara sparad för att kunna användas i t.ex. Medelvärdesprofil eller Trend. Det kan även vara idé att spara analysen och senare föra över den till valfritt program under "Presentation/länkad överföring". När du sparar en analys finns det en ruta för "allmän åtkomst". Förbockad innebär det att andra som använder programmet i er serverlicens kan se dina analyser. Inte förbockad kan den bara ses av dig själv och ev. andra som loggar in på samma inloggningsnummer. Se kapitlet 2 om inloggning. 28

30 20. Överföring till andra program Under Analys-menyn / Presentation kan du välja att länka sparade analyser, trender eller korstabeller till andra program. Därmed får du möjlighet att lägga till text och skriva ihop din rapport efter eget önskemål. Här kan du välja från vilken eller vilka analyser du vill föra över resultatet. Har du knappen "Alla" ifylld ser du alla analyser sparade med Allmän åtkomst, som andra och du själv har gjort. "Egna" ifylld visar dina egna analyser som inte sparats med allmän åtkomst. Se mer under kapitel 19 om Spara analyser. När du valt en analys klickar du på frågorna i frågelisten. Vill du markera flera håller du nere Ctrl-tangenten samtidigt som du klickar med musen. Efter att du markerat valda frågor klickar du på pilen under ordet Inkludera/Markerade. Därefter kan du välja andra analyser/trender eller korstabeller som du vill inkludera i samma överföring. 29

31 Att skriva ut flera frågor per sida. I nästa fönster väljer du vad du vill inkludera i din överföring eller utskrift. Tabellformat är Words olika tabell format, vilket innebär att det bara påverkar tabellers utseende i Word. Tyvärr finns ingen numrering i Word under tabellformat. Du får räkna själv. (nr 31 är t.ex. snygg) "Diagram, mall" är utseendet på diagrammet som du ställt in under Diagraminställningar. Se kapitel 16. Rubriken markeras helt eller delvis för att färgläggas samt ändra teckensnitt. 30

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media

Manual. Artologik Survey&Report. Version 4.1.188. Artisan Global Media Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik Survey&Report Version 4.1.188 Manual Artologik Survey&Report Survey&Report är

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

Grunderna i SPSS. 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3

Grunderna i SPSS. 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 Grunderna i SPSS 2014 Martin Gellerstedt 0. INTRODUKTION... 2 1. KOM IGÅNG MED INMATNING, KODNING OCH DATATRIXANDE... 3 1.1 ATT DEFINIERA VARIABLER OCH SKAPA EN KOD... 4 1.2 ATT KOPIERA EN KOD... 7 1.3

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Venturi - Journalen 10

Venturi - Journalen 10 MANUAL Venturi - Journalen 10 Upplaga 1.0 Sidan 1 av 68 CD Soft AB Apoteksgatan 18 360 73 Lenhovda Tel: 0474-209 00 Fax: 0474-209 33 Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post:

Läs mer

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11 Agressohandboken Uppdaterad 2013-07-11 Innehåll 1. ALLMÄNT... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Inloggning... 3 1.3 Lär dig hitta... 4 1.4 Byta lösenord... 6 1.5. Verktygsfält... 7 1.6 Funktionstangenter... 8 1.7

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.

Användarmanual. Visma TendSign Pro. Uppdaterad 2014-05-21. VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign. Användarmanual Visma TendSign Pro Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning Visma TendSign Pro 1. Visma TendSign Upphandling...

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder

Start Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Några grunder Start Kort beskrivning av Utbildningsföretaget AB Utbildningsföretaget AB använder Visma Administration 2000 i fleranvändarversion. Personalen har egna datorer. Företaget har fyra anställda. Två av dem

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4

ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 Länkarna i innehållsförteckningen är klickbara ÖVERSIKT... 4 Utrustning... 4 Skapa egna layouter... 4 Sammanställning av information... 4 INSTALLATIONSANVISNINGAR... 5 Installation på en dator... 5 Installation

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Manual för Sverigekassans hemsida

Manual för Sverigekassans hemsida Manual för Sverigekassans hemsida Manualen visar hur du bygger ditt eget kassaregister. Du får provbygga och testa hur mycket du vill. Om du blir nöjd med ditt kassaregister kan du beställa och få det

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Dokumentation Word & Excel. Office 2010

Dokumentation Word & Excel. Office 2010 Dokumentation Word & Excel Office 2010 Tiina Janson/Immi Johnsson 2013 Innehållsförteckning Allmänna nyheter i Office 2010...4 Nytt gränssnitt... 4 Återställa arbete som inte sparats... 4 Menyflikar...

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer