Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag"

Transkript

1 Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Handledare: Susanne Åberg Författare: Jasmin Biberic och Hampus Hodell Uppsats på C-nivå, 10 poäng Hösten 2006, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala Universitet

2 Sammanfattning Den globala ekonomin har gjort att företag är beroende av säker information som ska hjälpa dem att fatta bättre beslut. Allt fler företag agerar på den globala marknaden vilket gör konkurrensen större. Därför behöver företag allt mer och säkrare information. De företag som har många konkurrenter behöver mycket information om dessa för att kunna fatta beslut som kommer att ta dem ett steg före konkurrenterna. Att kunna anpassa sig i denna omvärld ställer stora krav på företagen. Business Intelligence kan förhoppningsvis hjälpa företagen att anpassa sig på ett bättre sätt. Eftersom Business Intelligence ger tidiga varningar om hur marknaden ser ut och hur konkurrenter beter sig, kan företag som använder Business Intelligence anpassa sig till dessa förändringar. Anpassningarna kan ske tidigare tack vare Business Intelligence. Business Intelligence handlar i stora drag om att få en bättre bild av vad som händer i marknaden, t ex vad konkurrenter, kunder och leverantörer gör, ifall tekniken har förändrats och hur marknaden ser ut i stort. Dessa faktorer analyseras för att finna en bra väg framåt, bedöma risk och formulera underlag för beslut. En roll som Business Intelligence uppfyller är att ge tidiga varningar om förändringar i marknaden. Denna uppsats syftar till att undersöka hur Business Intelligence (BI) fungerar i företag, samt att ge en allmän bild av beslutsstöd. Vi har utfört intervjuer med Länsförsäkringar, Coop och Electrolux. Dessa intervjuer har gett oss information om hur dessa företag använder sig av beslutsstödssystem och på vilket sätt deras beslutsstöd hjälper dem att fatta beslut. Teoridelen i denna uppsats utgår ifrån den rationella beslutsmodellen som vi har använt som analysverktyg för att se hur företag fattar beslut. 2

3 Analysen visar hur Business Intelligence kan hjälpa företag när de fattar beslut. Vi har analyserat med den rationella beslutsmodellen som verktyg och gjort en stegvis analys. Vi har beskrivit och analyserat utifrån den rationella beslutmodellens olika steg och sett i vilka steg BI kan hjälpa till när företag fattar beslut. 3

4 1. INLEDNING SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR METOD INTERVJUER KÄLLKRITIK PRIMÄRDATA SEKUNDÄRDATA BUSINESS INTELLIGENCE HUR TRE60ANALYS AB ARBETAR ETT PRAKTISKT EXEMPEL BEGREPPET BUSINESS INTELLIGENCE Business Intelligences användningsområde Fördelar med BI Saker som påverkar BI TEORI DEN RATIONELLA BESLUTSMODELLEN MODIFIERAD MODELL: RATIONELLA BESLUTS-BI-MODELLEN BESLUTSFATTANDE I FÖRETAG ELECTROLUX Intervju med Electrolux COOP Intervju med Coop LÄNSFÖRSÄKRINGAR Intervju med Länsförsäkringar ANALYS DISKUSSION OCH SLUTSATSER REFERENSER LITTERATUR INTERNETKÄLLOR INTERVJUER ARTIKLAR ÅRSREDOVISNINGAR BILAGA INTERVJUFRÅGOR

5 1. Inledning Bra information är nödvändig för att fatta bra beslut. Det räcker inte med fingertoppskänsla. Citatet ovan kommer från Jan Lindvall, forskare vid Uppsala universitet. Vidare menar Lindvall att det har funnits för mycket information i företagen och att den ofta har varit för gammal och felaktig. Dessa brister i informationen har berott på gammal teknik. Anledningen till att det finns för mycket information är för att det är för många olika saker som mäts istället för att man mäter färre fast desto viktigare saker. Det gäller att urskilja vilken information som är viktig så att det kan finnas en koppling mellan företagets strategi, beslutstödet och den information som beslutstödet genererar. (http://computersweden.idg.se/2.2683/ , ) En teknik för att mäta, sammanställa, urskilja och analysera information är Business Intelligence (hädanefter BI). Det kan exempelvis röra sig om att analysera produktflödet i livsmedelskedjor eller hur stor lagerkostnaden är. (http://www.tre60.se, ) BI handlar om att gå från information till insikt. Informationsteknologi har gjort det möjligt för beslutsfattare att analysera mer exakt och ny information. Dessutom har det bidragit till att data från organisationens alla delar och dess omgivning kan omvandlas till ett beslutsstöd som levereras till beslutsfattarna. Suget efter beslutsstödssystem ökar i takt med att allt fler företag vill kunna fatta snabbare beslut på en allt tuffare marknad. (Wallström, M, Computer Sweden tidning 2006, s.3) BI finns dock inte i alla företag då det för små och medelstora företag, handlar om allt för stora investeringar. Det är därför i dagsläget större företag som använder BI exempelvis Ericsson, Telia, Axfood etc. (Ulf Nordström, ) Åtskilliga studier har gjorts som visar att högre chefer över lag är nöjda med sina beslutsstöd, oavsett om dessa utgörs av Excel-ark från mellanchefer eller av ett specialutvecklat informationssystem. Högre chefer behöver tillförlitlig och relevant information vid fattandet av strategiska och taktiska beslut. (Thomas Hodell, ) 5

6 I boken Om Krigets Konst beskriver Sun Zi hur viktigt det är med information och att vara medveten om såväl sina egna som fiendens styrkor och svagheter. Det är ungefär så det fungerar i affärsvärlden. Alla företag måste vara medvetna om sina styrkor och svagheter för att på bästa möjliga sätt kunna slå ut sina konkurrenter. BI är intressant då det är ett växande fenomen och det är intressant att se hur företag hanterar sin information. Med rätt information som fås med BI kan man bygga upp en strategi för att vinna. Det är tydligt från källorna ovan att BI är ett intressant ämne och faktum är att det idag till och med finns med i vissa universitets kursutbud. De frågor vi är intresserade av är bland annat hur BI används i företag, vad beslutsfattare använder för beslutsstöd och huruvida de är nöjda med beslutsstödssystemen. 1.1 Syfte och avgränsningar Denna uppsats syftar till att undersöka hur Business Intelligence (BI) fungerar i företag. Delsyftet är att ge en allmän bild av beslutsstöd. I den empiriska undersökningen har vi avgränsat oss till att undersöka hur BI fungerar i tre företag. 2. Metod Vi har gjort en kvalitativ undersökning då våra frågor ofta krävde uttömmande svar och följdfrågor. Vi föredrog att hålla personliga intervjuer vilket också föredrogs av respondenterna, då de tyckte de gick snabbare att genomföra, än både telefonintervjuer och e-postintervjuer. Det var också trevligare med personliga intervjuer därför att vi fick möta respondenterna ansikte mot ansikte på deras arbetsplatser. För att exemplifiera hur Business Intelligence fungerar intervjuade vi en konsult som arbetade med BI. Konsulten är anställd på konsultföretaget Tre60 Analys AB som arbetade med BI. Till en början tänkte vi studera företag som var kunder till företag som levererade Business Intelligence lösningar. Då intervjuerna skulle hållas innan jul var det svårt att få 6

7 tag i företag, och därför valde vi företag som vi visste använde Business Intelligence lösningar. Vi valde företag ur olika branscher avsiktligt för att få en allmän bild av hur BI används. De utvalda Electrolux, Länsförsäkringar och Coop Norden som bedriver verksamhet inom detaljhandelsbranschen, försäkringsbranschen samt vitvarubranschen. 2.1 Intervjuer Intervjufrågorna har skickats ut i förväg till respondenterna för att ge dem betänketid och intervjuerna tog mellan 40 och 60 minuter. Vi valde besöksintervjuer som intervjuform därför att våra frågor var komplicerade och krävde förklaringar. Efter de personliga intervjuerna har e-postintervjuer hållits för att komplettera de personliga intervjuerna i den mån det har funnits nödvändigt. Detta för att det lämnar ytterligare utrymme för svar på frågor med längre svarsalternativ. Valet av frågor har varit väl strukturerat och indelade efter kategori. Frågorna har sedan ställts kategori för kategori. Intervjuerna har spelats in på bandspelare och även på dator. Innan vi utformade frågorna intervjuade vi Ulf Nilsson som är konsult på tre60 Analys AB. Ulf Nilsson hade en flera år lång erfarenhet av att arbeta mot kund. Intervjun med Ulf gav oss bra information om hur BI-konsulter arbetar ute hos kunder. Sedan intervjuade vi Thomas Hodell som var VD på tre60 Analys AB. Thomas Hodell hade lång erfarenhet av branschen och tack var intervjun fick vi en bättre förståelse hur Business Intelligence branschen fungerade. Efter intervjuerna utformade vi frågorna. Det vi ville ha reda på var vad beslutsfattarna tyckte om sina beslutsunderlag, ifall de var tillräckligt exakta och ifall beslutsfattarna fick de i rätt tid. Vi ville även få en allmän bild av beslutsunderlag, beslutstödssystem och i vilken utsträckning de används inom företag. För att försäkra oss om att intervjua rätt personer vände vi oss till Robert Devigo på Tre60 Analys AB som arbetar med BI. Han gick igenom våra frågor och rekommenderade oss att kontakta följande befattningar informationschef, controllern eller ekonomichefen. Robert Devigo menade att det var dem som var bäst lämpade för att besvara våra frågor. Robert Devigo hjälpte oss även med utformningen av frågorna kring 7

8 BI och hur det rent konkret fungerar i företag. Han poängterade att användningen av BI kunde skilja sig åt mellan olika företag och att vi därför kunde komma att få olika svar. Den 18 december 2006 intervjuade vi Lennart Berglund, CFO för Electrolux avdelning vitvaror norra Europa. Intervjuplats var Electrolux huvudkontor i Stockholm. Den andra delen var en e-postintervju och gjordes den 20 december Intervjun med Coop genomfördes den 13 december 2006 på Coops huvudkontor i Stockholm. Vi intervjuade Sven-Åke Bjerregård CIO för Coop Norden. Den 21 december 2006 intervjuade vi Daniel Rexed på Länsförsäkringars huvudkontor i Stockholm. Daniel Rexed är verksamhetsinformationschef på Länsförsäkringar. Den andra delen av intervjun genomfördes med e-post den 28 december Källkritik Anledningen till att man använder källkritik är för att se ifall källan är tillförlitlig. För att fastslå ifall en källa är tillförlitlig eller inte kan man använda sig av tendenskritik. Tendenskritik kan besvara ifall källan har ett egenintresse i frågan. Mycket av våra data kommer från intervjuer som vi har gjort och där anser vi inte att de intervjuade hade något eget intresse gällande Business Intelligence. Vi bedömde att intervjupersonerna försökte ge en så rättvisande bild som möjligt av hur BI fungerade i deras företag. Vi hade ingen anledning att tro att de försökte försköna eller måla upp en falsk bild av det aktuella läget i de företagen i vilka de var anställda. Inte heller att de agerade i något slags egenintresse som privatpersoner. Vi hade ingen anledning att tro att intervjupersonerna våra källor var beroende av varandra. (http://fefiwid.fek.uu.se/exawebb/kallkritik.htm, ) 2.3 Primärdata Liksom andra akademiska studier inkluderar även denna insamling av primär och sekundärdata. Till primärdata räknas studier av objekt genom observationer och utredningar. (Gibaldi, 2004, s.3) Denna studie är baserad på intervjuer gjorda med flera 8

9 företag vilket blir primärdata i studien. Intervjuerna har hjälpt oss att få en bättre uppfattning om hur ett BI-system hjälper företag att samla information vilket är nödvändigt för att kunna fatta bättre beslut. 2.4 Sekundärdata Sekundärdata har vi fått genom olika kursböcker och företagens hemsidor. Viss information har tillkommit genom internetkällor som vi bedömer är tillförlitliga till den del av uppsatsen som den berör. Med hjälp av kursböcker har vi kunnat välja modell, teori och få en bättre förklaring av vad BI är och hur den hjälper företag med att samla in information. 3. Business Intelligence I det här avsnittet ska vi först beskriva hur BI fungerar rent praktiskt utifrån ett BIföretags perspektiv. Sedan kommer vi att förklara teoretiskt vad begreppet BI går ut på, dess fördelar och nackdelar, samt faktorer som BI påverkas av. 3.1 Hur Tre60analys AB arbetar ett praktiskt exempel Tre60analys AB är ett företag med inriktning på Business Intelligence. Tre60analys AB startade sin verksamhet sommaren 2002 och anställer cirka 50 personer. (Ulf Nordström, ) Nedan följer en sammanfattning om hur Tre60analys arbetar ute hos kund, i detta fall - Tele2. Detta exempel ska förenkla för läsaren att förstå vad BI innebär och hur företag som leverar BI-lösningar jobbar ute hos kund. BI lösningar används av företag på olika sätt. Företag kan välja att köpa BI lösningar som då kommer från konsultföretag som i det här exemplet, men det finns även företag som inte använder konsulter utan bygger BI system internt. Ulf Nordström har arbetat som konsult på Tre60analys sedan För tre år sedan fick Ulf och en kollega i uppdrag att åka till Düsseldorf för att hjälpa Tele2 att skapa ett Data 9

10 Warehouse. På plats hade Tele2 ett faktureringssystem som hanterade alla kunder runt om i Sydeuropa, i Italien, Spanien, Portugal, Tyskland, Frankrike och Östeuropa, Polen, Tjeckien och Ungern. När Ulf kom dit hade inte Tele2 någon Data Warehouse-lösning utan för att få fram information gjorde de små sökningar rakt in i databasen och faktureringssystemet. Faktureringssystemet är det system som räknar ut priset på varje samtal. När någon ringer kommer en transaktion och systemet räknar ut vilken prisplan kunden har och vad denne ska betala. Tele2 är en transaktionsintensiv verksamhet och att försöka framställa rapporter utifrån dessa hack fungerade inte. De levde på gissningar mestadels och visste inte vilka kunder de hade, hur många de var, hur de ringde, hur mycket de fakturerade, hur många ofakturerade belopp de hade ute. De hade endast ett hum om detta. Ulf skulle lösa problemet tillsammans med sin kollega. De började med att göra en förstudie i vilken de tittade på vad som behövdes för att förenkla framtagningen av informationen. Det slutade med i ett pilotprojekt på tre månader för att testa modellen. Nordströms första uppgift bestod i att hitta en kravställare inom organisationen. En kravställare är någon i verksamheten som känner behoven och kan berätta vad som förväntas av lösningen. Enligt Nordström är det i framgångsrika projekt viktigt att hitta rätt kravställare. De kan dels förklara vad de vill ha men har även någonting att säga till om. Det måste vara någon som har mandat. Nordström hittade en kravställare som i detta fall var en italienare, de hittade även en svensk kille i Italien som var finanschef och som ansvarade för den finansinformation som skulle ut från Data Warehouse. I Data Warehouse finns två delar marknadsinformation och finansinformation. Finansinformation visar hur mycket som är fakturerat varje månad, hur mycket som är ofakturerat vilket gör att företaget kan boka upp det som kommande intäkter. Marknadsinformation handlar om hur kunder beter sig när de slutar ringa, kunder som börjar ringa, var de ringer, när de ringer och vilken typ av abonnemang de har. Nordström och hans kollega byggde ett Data Warehouse och på det ett kampanjhanteringssystem där 10

11 de dels gjorde standardrapporter som visade hur många aktiva kunder det fanns och hur många nya kunder det fanns. Det gjorde även ett Ad hoc system i vilket anställda i de olika länderna kunde själva sitta och titta på t ex kunder som heter Anders Johansson och som inte har ringt de senaste 20 dagarna. Sedan kunde de t ex bearbeta detta i deras nya Anders Johansson kampanj som ska gå ut på att alla som heter just Anders Johansson ska bearbetas. De här byggde Nordström och hans kollega på tre månader. De började med två länder för att inte behöva stressa runt alla länder samtidigt men ändå två för att visa att de kunde ifall det behövdes. Det gick bra och efter tre månader fick Nordström och hans kollega fortsätta ett halvår till. Då produktionsaktiverade de sin lösning och länderna började använda det. Som mest använde tolv länder systemet. Detta är en ganska enkel förklaring till hur BI fungerar. Vad denna lösning gjorde för Tele2 var att de kunde nu på ett lättare sätt ta fram information och ha en större koll på sina kunder. 3.2 Begreppet Business Intelligence If the modern corporation is to succeed in the global world it must be: Focused Attentive to its environment, and Fast and flexible in coping with change. It cannot succeed in this game without access to world-class information resources. Citat Ur John McLaughlins keynote address till Ninth World Communications Forum I Tokyo I November (Pagels-Fick 1999, s.49) 11

12 Citatet ovan beskriver mer eller mindre vad BI kan göra för företag som använder det. Information är något som vi alla är beroende av. Att ha rätt information kan i vissa fall innebära att ha övertag över någon eller något. Dagspressen är ständigt ute efter information, företag likaså. Även privatpersoner letar efter information dagligen, då de ska köpa något, då de ska bestämma ifall en ny bil ska inhandlas osv. Alla dessa beslut kräver rätt och väsentlig information för att man ska kunna fatta rätt beslut. Att ha rätt information i dagens affärsvärld ses inte som tillräckligt. Med dagens allt växande global ekonomi och konkurrenter som finns världen över, gör att ett fel beslut kan innebära tragiska konsekvenser för ett företag. Det är på grund av detta som alla söker efter nya sätt att samla in information på. Allt fler chefer tror att informationen är nyckeln till framgång, och ifall de har tillräckligt med information går det att fatta de rätta besluten. Det är viktigt att ha bra information, men hur den används, analyseras och implementeras är ännu viktigare. (Kahaner 1996, s.15) Idag har nästan varje företag en marknads- och omvärldsbild som hjälper företag att fatta beslut. Omvärldsbild används av företag för att de på ett lättare sätt ska kunna upptäcka hot och möjligheter. Den kan även användas då företag vill se risker med de beslut som fattas. (Pagels-Fick 1999, s.11) Marknads-och omvärldsbilden eller omvärldsanalys är det svenska termen för Business Intelligence. BI handlar i stora drag om att få en bättre bild av vad som händer på marknaden, t ex vad konkurrenter, kunder och leverantörer gör och ifall tekniken har förändrats. Dessa faktorer analyseras för att finna en bra väg framåt, bedöma risk och formulera underlag för beslut. (Collins 1997, s.14) Ifall det inte skulle finnas några förändringar på marknaden skulle BI vara mycket enkelt. Tyvärr är inte marknaden så pass enkel och konkurrenter står aldrig stilla utan är i ständig rörelse. En viktig roll som BI uppfyller är att ge tidiga varningar om förändringar i marknaden, vare sig de är stora eller små (Collins 1997, s.17) 12

13 Bild 1. En bild av BI (Källa: Pagels-Fick 1999, s.21) Grunden för Business Intelligence utgörs av konkurrent-och marknadsanalys. Konkurrentanalysen beskriver ett företags konkurrenter på ett mer ingående sätt, medan marknadsanalysen inriktas på de kunder och de styrfaktorer som berör marknaden. (Pagels-Fick 1999, s.13) BI ska även ta fram information om det egna företagets aktuella position, vision och strategier. Målet med att använda BI inom organisationer är att ge stöd till beslutsfattandet. BI uppfattas många gånger vara fokuserad till den vänstra cirkeln vilket gör det svårt att överföra all nyttig information till den högra cirkeln. Pagels-Fick menar att det är viktigt att göra kopplingen mellan cirklarna för att öka det mervärde som Business Intelligence skapar. (Pagels-Fick 1999, s.21) BI-funktionen anpassas inom företag på olika sätt beroende på olika faktorer. En av faktorerna handlar om företagets storlek. Större företag kan ha mer nytta av BI än de som är mindre. Det kan bli svårt att anpassa BI-funktionen inom mindre företag på ett effektivt sätt. Här kan det bli svårt att bestämma hur stor BI-funktionen ska vara. Företag måste se till att den inte tar för stor plats men heller inte för liten. Därför pratar man ibland ifall om BI-funktionen ska vara separat en enhet eller inte. Även företagskultur och interna attityder är faktorer som man måste ta hänsyn till. Vissa företag har gamla normer som de håller väldigt strikt på vilket kan skapa problem med att informationen blir motstridig eller oklar. Företag måste ha klara gränser för hur BI ska fungera inom företaget. Här menas ifall den ska ta över helt insamlingen av informationen eller om den ska vara en del i insamlingen. Behovet av BI kan variera beroende på i vilken marknad 13

14 företaget befinner sig i, dvs. ifall marknaden är stabil eller snabb föränderlig. (Pagels- Fick 1999, s.89) Business Intelligences användningsområde BI ger organisationer tillgång till bättre beslutsunderlag. Genom att företag får bättre beslutsunderlag skapar de även konkurrensfördelar. (http://en.wikipedia.org/wiki/business_intelligence, ) Ett BI-system gör att företag undviker överraskningar, upptäcker möjligheter och hot, kortar tiden det tar att fatta beslut. ( Collins 1997, s.19) BI tar fram information från både externa och interna källor för att underlätta beslutsfattandet. (Collins 1997, s.47) Ett BI-systems huvuduppgift är att förbättra den tid det tar att fatta ett beslut och att förbättra kvalitén på informationen. BI hjälper företag att se var ens eget företag befinner sig i förhållande till konkurrenter och marknaden. BI tar även fram rapporter om kundens preferenser och ändringar av dessa samt kundernas beteende och köpkraft. Med ett BI-system kan företag se möjligheter och hot på ett lättare sätt. BI tar fram rapporter om marknadsförändringar och nya trender. Företag kan även få information om politiska, rättsliga och sociala förändringar. En annan viktig sak som BI hjälper företag med är att ta fram information om vad konkurrenter som befinner sig i samma marknad som företaget självt gör. På så sätt kan företag lättare styra sin egen organisation och förhoppningsvis komma till beslut som tar de förbi konkurrenterna. Denna information som BI tar fram kan senare brytas ner på olika nivåer för att anpassas till de olika användarna. Alla användare behöver inte all information utan man får se till att användaren får den information som han/hon kan få mest nytta av. (http://en.wikipedia.org/wiki/business_intelligence, ) Fördelar med BI Business Intelligence skapar många fördelar för de företag som använder det. Med ett BIsystem kan företag göra sig av med onödig information samt korta tiden till att fatta beslut. BI ökar kommunikationen inom olika avdelningar inom företaget. (http://en.wikipedia.org/wiki/business_intelligence, ) Med ett BI-system i 14

15 organisationen ökas förståelsen för omvärlden som i sin tur skapar en marknads- och kundfokuserad organisation. Att hålla takten med allt som sker i omvärlden blir svårt utan ett ständigt flöde av information som ett BI-system bidrar med. (Pagels-Fick 1999, s.44) Saker som påverkar BI BI påverkas av interna och externa faktorer. Alla företag är beroende av sina kunder vilka kan ses som den viktigaste faktorn som påverkar BI. Utan kunder skulle det inte finnas några företag. Det är viktigt för företag att lära känna kundernas behov därför att företag som förstår sina kunder tillfredställer kundernas behov på ett bättre sätt. Att ha stor kännedom om sina kunder kan vara avgörande i det långa loppet. Ett BI-system kan underlätta denna förståelse. (Pagels-Fick 1999, s.67) En annan faktor som företag måste ha i åtanke är företagets konkurrenter. Varje företag har en önskan om att ligga steget före sina konkurrenter. Konkurrenter har ofta samma mål som du och det är att uppnå så höga vinster som möjligt och att behålla så många kunder som möjligt. Ett BI-system underlättar för företag att se hur konkurrenter beter sig på markanden och vilka vägval de väljer att ta. (http://en.wikipedia.org/wiki/business_intelligence, ) När företag studerar konkurrenter brukar de vilja veta vilka strategiska val konkurrenter kommer att ta, vad ligger bakom deras val av strategi. (Pagels-Fick 1999, s.169) Även leverantörer är en viktig faktor. Här kan det vara bra att dela med sig av informationen till leverantörer för att de ska kunna ha samma information som företaget självt. Det kan vara viktigt för leverantören att se vilka produkter säljer bra och vilka som säljer mindre bra för att på så sätt kunna förbättras. När företag funderar på att expandera eller hålla tillbaka brukar de titta på hur inflationen i landet ser ut och här kan ett BI-system hjälpa till genom att ständigt samla in information gällande ekonomiska förehållanden som råder i landet och världen över. (http://en.wikipedia.org/wiki/business_intelligence, ) En viktig faktor som påverkar BI är de interna förhållanden inom företaget och till dessa räknas de vardagliga aktiviteter. Varje företag behöver djupgående rapporter om hur företaget presterar. BI kan hjälpa till här genom att ge företag information om hur hela företaget fungerar vilket är viktigt då företag fattar beslut, eftersom företaget inte vill ta beslut som 15

16 kan få negativa interna effekter. (http://en.wikipedia.org/wiki/business_intelligence, ) 4. Teori Teorikapitlet redogör för teori som är relevant för vårt ämne. Vi börjar med att beskriva den rationella beslutsmodellen som vi därefter modifierar med hjälp av BI. Den modifierade modellen används sedan som ett analysverktyg till att förklara hur våra respondenter använder BI i de fem olika stegen som ingår i den rationella beslutsmodellen. 4.1 Den rationella beslutsmodellen Människan utsätts för beslutsfattande nästan varje dag. Ett beslut innebär att välja bland olika alternativ (Lee David, m fl 1999, s.3). Besluten tas på olika sätt beroende på vad det är för slags beslut som ska fattas. När det gäller vardagliga beslut som ska fattas tänker vi inte alltid på hur vi går tillväga för att fatta besluten. Exempel på dessa beslut kan vara inköp som görs varje dag för hemmet. Ett sätt att fatta ett beslut på är att göra det rationellt, människan använder förnuftet. Man använder hjärnans förmåga att logiskt behandla informationen genom att sortera, prioritera och värdera den. Den rationella beslutsmodellen går att tillämpa vid fattandet av alla typer av beslut i organisationer. (Lee David, m fl 1999, s.3) Bild 2. (Lee David, m fl 1999, s.3) 16

17 Beslutsprocessen består av fem steg i vilka problem definieras, information samlas in och alternativ utarbetas. Slutligen väljs och implementeras det bästa alternativet. Efteråt görs en utvärdering av utfallet. Denna femstegsprocess antar att beslutstagaren har viljan att få ut så mycket som möjligt utav beslutet. Modellen förutsätter att alla möjliga alternativ och konsekvenser är kända för beslutstagaren och att han kommer att kunna bedöma det bästa alternativet. Om vi antar att alla dessa kriterier är uppfyllda kommer beslutstagaren att kunna ta det bästa beslutet för företaget. Att verkligheten ska komma att te sig på det sättet är förutsättningen för att beslutstagaren skall vara helt rationell. Det existerar bara i en drömvärld. Beslut som tas i en ideal värld skulle vara fullt ut rationella och varje beslut skulle maximera den totala nyttan för individer som berörs av beslutet. (Lee David, m fl 1999, s.4) Det finns ett antal kriterier för att beslut ska anses vara helt rationella. Ett av kriterierna är att problemen är klart definierade. Även målen ska vara klart definierade och samtliga alternativ och utfall av dessa ska vara kända. Ett annat kriterium är att det inte bör finnas några begränsningar då ett beslut ska fattas. Även alla preferenser ska vara tydliga och stabila för att beslut ska anses vara helt rationella. Ett viktigt kriterium är att det slutgiltiga beslutet maximerar resultatet för individen och företaget. Om samtliga dessa kriterier uppfylls kan man tala om att beslutet som tas är helt rationellt. (Lee David, m fl 1999, s.4) Verkligheten ser dock inte ut på det sättet. Beslutsfattaren kommer att påverkas av dennes miljö, både externt och internt vilket gör att besluten som tas inte är rationella fullt ut. Beslutstagaren kan komma att sakna viktig information som gör att han inte kan vara fullt rationell. Exempel på vissa begränsningar är: Oklar definition av problemet Få möjligheter Oklara kriteria Begränsad tid och att det kan bli kostsamt Oförmåga att beräkna det bästa alternativet De motstridiga preferenserna inom företaget (Lee David, m fl 1999, s.5) 17

18 Det finns även organisationiska faktorer som påverkar hur organisationer och individer fattar beslut. Dessa faktorer kan vara både interna och externa. Interna faktorer är företagets struktur, kultur, ledarstil och olika normer. Till externa faktorer räknas politiska, ekonomiska, legala, sociala, globala och teknologiska influenser. Även leverantörer, kunder, konkurrenter räknas till externa faktorer. (Lee David, m fl 1999, s.24) Även om externa faktorer oftast påverkar det strategiska beslutsfattandet, påverkar interna faktorer individer och deras sätt att fatta beslut på vilket kan påverka organisationens prestation. Det kan i sin tur påverka strategiska mål från att bli uppnådd. (Lee David, m fl 1999, s.5) 4.2 Modifierad modell: Rationella besluts-bi-modellen Figur 3 Rationella besluts-bi-modellen I modellen har vi utgått från den rationella beslutsmodellen och modellen för BIbegreppet. Vi anser att BI kan komplettera den rationella beslutsmodellen. Som vi 18

19 nämnt ovan har den rationella beslutsmodellen vissa begränsningar som gör att beslut som tas inte är fullt ut rationella. Många som arbetar med beslutsfattande kan hålla med om att beslutsfattande är en rationell process, och det stöd som BI ger är just ett stöd för det rationella. (Pagels-Fick 1999, s.75) Vi ska i detta avsnitt gå in djupare i den rationella modellen som vi kompletterar med BI och förklarar hur BI kan hjälpa en organisation i de fem olika stegen. Definition av problemet I det första steget går det att anta att företaget ställer en fråga som får igång BI-funktionen. I det här stadiet börjar BI samla in all nödvändig information som sedan sammanställs till en överblickbar och systematisk läsbar produkt. (Pagels-Fick 1999, s.23) Generering och bedömning av olika alternativ I det här steget görs en bedömning av de olika alternativen som finns. Här redovisar BI de olika rapporter som har tagits fram och dess konsekvenser. BI-funktionen ger förslag till beslut, åtgärder eller motsvarande, som också redovisar konsekvenser och risker av de olika alternativen. (Pagels-Fick 1999, s.23) Val av alternativ Det här steget är avgörande för att välja det bästa alternativet och ifall det inte finns tillräckligt med tid eller tillräckligt med information kan valet slå fel. Med ett BI-system kan företaget känna sig mer säkert på sitt val, eftersom all irrelevant information och alla irrelevanta alternativ förhoppningsvis har sållats bort i förgående steg vilket gör att val av alternativ känns mer säkert. Implemetering av det valda alternativet I det här steget handlar det om att sätta igång det valda alternativet och få den att spridas och förhoppningsvis ge bra resultat. Allt nödvändigt material är redan framtaget, nu återstår det att det framtagna materialet ska kommuniceras på effektivast möjliga sätt. Här får företaget bedöma hur informationen ska presenteras, ifall det ska göras skriftligt, muntligt eller på något annat sätt. (Pagels-Fick 1999, s.23) Utvärdering av utfallet I det här steget utvärderas utfallet och ifall det valda alternativet var rätt. Här fås också feedback på det valda alternativet och det går att se ifall något ska ändras i framtiden. BI kan förhoppningsvis användas i det sista steget genom att ta till sig det som var rätt eller fel och för att det vid 19

20 framtida användning inte ska behöva uppstå samma typ av misstag ifall några sådana uppkommer. Feedback är vikigt i det sista steget för att företag alltid vill göra bättre ifrån sig. Vi vill poängtera att den modifierade modellen är något som vi själva har satt ihop, och dessa steg och förklaringar till dem utförs kanske inte likadant i alla företag. Hela processen kan se olika ut beroende på vilket företag som studeras. Vi har antagit att BI kan användas i princip inom alla steg vilket inte behöver gälla för alla företag. 5. Beslutsfattande i företag I det här avsnittet kommer vi att beskriva respondenter som vi har varit i kontakt med under uppsatsens gång. Först beskriver vi företaget och sedan kommer intervjuerna. 5.1 Electrolux Electrolux tillverkar produkter för såväl hushåll som företag och är världsledande på dessa områden. Företaget säljer till ca 150 länder och säljer bla spisar, tvättmaskiner och andra vitvaror. (Berglund, ) Företaget grundades för 90 år sedan och är en sammanslagning av de två företagen Elektromekaniska och Lux. Axel Wennergren som började sälja dammsugare är grundare av Electrolux. (http://www.electrolux.com/node15.aspx) Sedan 1970-talet har andra bolag och märken införlivats i koncernen bland dessa finns Zanussi, AEG-Electrolux och Husqvarna omsatte Electrolux ca 100 mdr kr och anställde över personer. (Berglund, ) Intervju med Electrolux Lennart Berglund är CFO på vitvarudelen av Electrolux norra delen av Europa som omfattar Sverige, Norge, Danmark, Holland och Schweiz. Berglund är ansvarig för 20

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2.

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. METOD... 7 2.1 VAL AV ÄMNE... 7 2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 7

Läs mer

Beslutsstödssystem - Nyckeln till effektivare beslutsprocesser och ett användbart verktyg för att fatta bättre beslut

Beslutsstödssystem - Nyckeln till effektivare beslutsprocesser och ett användbart verktyg för att fatta bättre beslut Beslutsstödssystem - Nyckeln till effektivare beslutsprocesser och ett användbart verktyg för att fatta bättre beslut Författare: Anders Jansson Eva-Karin Åkesson Handledare: Thomas Karlsson Program: Ekonomprogrammet

Läs mer

Business Intelligence Problem i olika typer av användning

Business Intelligence Problem i olika typer av användning Uppsala universitet Inst. för Informationsvetenskap/Data- och systemvetenskap Business Intelligence Problem i olika typer av användning Daniel Kronsell Young Jessica Klingberg Kurs: Nivå: Termin: Datum:

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund

Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Kandidatuppsats, 10p Oktober, 2006 Ledningens engagemang för intranätet på USiL Universitetssjukhuset i Lund Karolin Rosengren Anna Schlasberg Handledare: Hans-Christian Stoltz Examinatorer: Claus Persson

Läs mer

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem

Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Marina Ericsson Fredrik Wallin Upphandling och implementering av ett nytt affärssystem Vad måste man ta hänsyn till och tänka på? Företagsekonomi D-uppsats

Läs mer

- FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG

- FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG QLIKVIEW I PRAKTIKEN - FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG DAVID RYDIN JOHN SANDBERG 2011 09-01 - LINKÖPING Examensarbete LIU- IEI- TEK- A- - 11/01195- - SE Avdelningen ekonomiska informationssystem

Läs mer

Business Intelligence Intern Delgivning

Business Intelligence Intern Delgivning Stockholms Universitet School of Business Magisteruppsats Vårterminen 2000 Handledare : Olof Holm Stig G Johansson Författare: Marianna Paakkanen Ann-Sophie Tegenborg Business Intelligence Intern Delgivning

Läs mer

Kunders attityder gentemot städtjänster

Kunders attityder gentemot städtjänster Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation & IT Patrik Persson David Eskander Kunders attityder gentemot städtjänster - En studie av Carlstad Städservice Customer Attitudes against cleaning services A study

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

INTELLIGENT BUSINESS INTELLIGENCE

INTELLIGENT BUSINESS INTELLIGENCE INTELLIGENT BUSINESS INTELLIGENCE - En studie i framgångsfaktorer för effektivt användande av Business Intelligence - Magisteruppsats i Ekonomistyrning Företagsekonomiska Institutionen Centrum för Affärssystem

Läs mer

Implementering av affärssystem

Implementering av affärssystem Implementering av affärssystem - En studie i om organisationer satsar tillräckligt på implementeringen av affärssystem Kandidatuppsats, 15 poäng, INFK01 i informatik Framlagd: Januari, 2011 Författare:

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB Internredovisning Paradisverkstaden Design AB Författare: Tobias Berglund Handledare: Petter Boye Program: Fristående kurs Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin: C-nivå, VT-09 Handelshögskolan BBS Förord

Läs mer

Kunddriven fastighetsförvaltning

Kunddriven fastighetsförvaltning Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och Fastighetsekonomiprogrammet Kunddriven fastighetsförvaltning -En undersökning av kundarbete i en bransch i förändring C-Uppsats, 10p Författare:

Läs mer

Implementering av CRM, en förändringsprocess

Implementering av CRM, en förändringsprocess Implementering av CRM, en förändringsprocess Företagsekonomi D Magister uppsats Handledare Jurek Millak, Dick Ramström Grupp 5 2005-06-03 Christian Broddner 800404 telefon 0708787123 email: christian.broddner@spray.se

Läs mer

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Master project in the Horticultural Science Programme 2008:4 2008-06, 20 p (30 ECTS) Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Av Carl Tallving och Kristina Rosdahl Fakulteten för landskapsplanering,

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Implementering av affärssystem

Implementering av affärssystem Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 2004-05-24 Implementering av affärssystem i små och medelstora företag Abstrakt Tillväxten inom området affärssystem är idag störst

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

D-UPPSATS. Påverkande faktorer vid implementering av CRM

D-UPPSATS. Påverkande faktorer vid implementering av CRM D-UPPSATS 2009:138 Påverkande faktorer vid implementering av CRM Niklas Hartog Luleå tekniska universitet D-uppsats Marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

Att försäkra nöjdhet

Att försäkra nöjdhet UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats HT 2006 Handledare: Susanne Åberg Att försäkra nöjdhet En studie av kundmötet på Länsförsäkringar Uppsalas hemsida Karin Holmstrand

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken

Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken Örebro Universitet Handelshögskolan Informatik C, C-uppsats (15p) Handledare: Kai Wistrand Examinator: Annika Anderson HT13/2014-01-07 Problem med kravhantering som kan uppkomma i praktiken Författare:

Läs mer

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis

Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Examensarbete i Informatik Kandidat Lean & Affärssystem Olikheter mellan Lean- filosofin och affärssystemens bästa praxis Författare Viktor Karlsson 1988-12-10 Josefin Ljungdahl 1986-06-14 Handledare Daniela

Läs mer

Utbildning och användandet av personlig försäljning

Utbildning och användandet av personlig försäljning Högskoleexamen i Butikschefsutbildningen med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan 2013-05-30 Rapportnr. 2013.9.8 Utbildning och användandet av personlig försäljning och En undersökning om hur

Läs mer

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM

Nyckeln till framgång med implementeringen av CRM Handelshögskolan VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för informatik 03-06-10 Nyckeln till framgång Abstrakt: Allt fler företag har börjat inse att marknadsföringens viktigaste syfte inte enbart är

Läs mer