Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag"

Transkript

1 Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Handledare: Susanne Åberg Författare: Jasmin Biberic och Hampus Hodell Uppsats på C-nivå, 10 poäng Hösten 2006, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala Universitet

2 Sammanfattning Den globala ekonomin har gjort att företag är beroende av säker information som ska hjälpa dem att fatta bättre beslut. Allt fler företag agerar på den globala marknaden vilket gör konkurrensen större. Därför behöver företag allt mer och säkrare information. De företag som har många konkurrenter behöver mycket information om dessa för att kunna fatta beslut som kommer att ta dem ett steg före konkurrenterna. Att kunna anpassa sig i denna omvärld ställer stora krav på företagen. Business Intelligence kan förhoppningsvis hjälpa företagen att anpassa sig på ett bättre sätt. Eftersom Business Intelligence ger tidiga varningar om hur marknaden ser ut och hur konkurrenter beter sig, kan företag som använder Business Intelligence anpassa sig till dessa förändringar. Anpassningarna kan ske tidigare tack vare Business Intelligence. Business Intelligence handlar i stora drag om att få en bättre bild av vad som händer i marknaden, t ex vad konkurrenter, kunder och leverantörer gör, ifall tekniken har förändrats och hur marknaden ser ut i stort. Dessa faktorer analyseras för att finna en bra väg framåt, bedöma risk och formulera underlag för beslut. En roll som Business Intelligence uppfyller är att ge tidiga varningar om förändringar i marknaden. Denna uppsats syftar till att undersöka hur Business Intelligence (BI) fungerar i företag, samt att ge en allmän bild av beslutsstöd. Vi har utfört intervjuer med Länsförsäkringar, Coop och Electrolux. Dessa intervjuer har gett oss information om hur dessa företag använder sig av beslutsstödssystem och på vilket sätt deras beslutsstöd hjälper dem att fatta beslut. Teoridelen i denna uppsats utgår ifrån den rationella beslutsmodellen som vi har använt som analysverktyg för att se hur företag fattar beslut. 2

3 Analysen visar hur Business Intelligence kan hjälpa företag när de fattar beslut. Vi har analyserat med den rationella beslutsmodellen som verktyg och gjort en stegvis analys. Vi har beskrivit och analyserat utifrån den rationella beslutmodellens olika steg och sett i vilka steg BI kan hjälpa till när företag fattar beslut. 3

4 1. INLEDNING SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR METOD INTERVJUER KÄLLKRITIK PRIMÄRDATA SEKUNDÄRDATA BUSINESS INTELLIGENCE HUR TRE60ANALYS AB ARBETAR ETT PRAKTISKT EXEMPEL BEGREPPET BUSINESS INTELLIGENCE Business Intelligences användningsområde Fördelar med BI Saker som påverkar BI TEORI DEN RATIONELLA BESLUTSMODELLEN MODIFIERAD MODELL: RATIONELLA BESLUTS-BI-MODELLEN BESLUTSFATTANDE I FÖRETAG ELECTROLUX Intervju med Electrolux COOP Intervju med Coop LÄNSFÖRSÄKRINGAR Intervju med Länsförsäkringar ANALYS DISKUSSION OCH SLUTSATSER REFERENSER LITTERATUR INTERNETKÄLLOR INTERVJUER ARTIKLAR ÅRSREDOVISNINGAR BILAGA INTERVJUFRÅGOR

5 1. Inledning Bra information är nödvändig för att fatta bra beslut. Det räcker inte med fingertoppskänsla. Citatet ovan kommer från Jan Lindvall, forskare vid Uppsala universitet. Vidare menar Lindvall att det har funnits för mycket information i företagen och att den ofta har varit för gammal och felaktig. Dessa brister i informationen har berott på gammal teknik. Anledningen till att det finns för mycket information är för att det är för många olika saker som mäts istället för att man mäter färre fast desto viktigare saker. Det gäller att urskilja vilken information som är viktig så att det kan finnas en koppling mellan företagets strategi, beslutstödet och den information som beslutstödet genererar. (http://computersweden.idg.se/2.2683/ , ) En teknik för att mäta, sammanställa, urskilja och analysera information är Business Intelligence (hädanefter BI). Det kan exempelvis röra sig om att analysera produktflödet i livsmedelskedjor eller hur stor lagerkostnaden är. (http://www.tre60.se, ) BI handlar om att gå från information till insikt. Informationsteknologi har gjort det möjligt för beslutsfattare att analysera mer exakt och ny information. Dessutom har det bidragit till att data från organisationens alla delar och dess omgivning kan omvandlas till ett beslutsstöd som levereras till beslutsfattarna. Suget efter beslutsstödssystem ökar i takt med att allt fler företag vill kunna fatta snabbare beslut på en allt tuffare marknad. (Wallström, M, Computer Sweden tidning 2006, s.3) BI finns dock inte i alla företag då det för små och medelstora företag, handlar om allt för stora investeringar. Det är därför i dagsläget större företag som använder BI exempelvis Ericsson, Telia, Axfood etc. (Ulf Nordström, ) Åtskilliga studier har gjorts som visar att högre chefer över lag är nöjda med sina beslutsstöd, oavsett om dessa utgörs av Excel-ark från mellanchefer eller av ett specialutvecklat informationssystem. Högre chefer behöver tillförlitlig och relevant information vid fattandet av strategiska och taktiska beslut. (Thomas Hodell, ) 5

6 I boken Om Krigets Konst beskriver Sun Zi hur viktigt det är med information och att vara medveten om såväl sina egna som fiendens styrkor och svagheter. Det är ungefär så det fungerar i affärsvärlden. Alla företag måste vara medvetna om sina styrkor och svagheter för att på bästa möjliga sätt kunna slå ut sina konkurrenter. BI är intressant då det är ett växande fenomen och det är intressant att se hur företag hanterar sin information. Med rätt information som fås med BI kan man bygga upp en strategi för att vinna. Det är tydligt från källorna ovan att BI är ett intressant ämne och faktum är att det idag till och med finns med i vissa universitets kursutbud. De frågor vi är intresserade av är bland annat hur BI används i företag, vad beslutsfattare använder för beslutsstöd och huruvida de är nöjda med beslutsstödssystemen. 1.1 Syfte och avgränsningar Denna uppsats syftar till att undersöka hur Business Intelligence (BI) fungerar i företag. Delsyftet är att ge en allmän bild av beslutsstöd. I den empiriska undersökningen har vi avgränsat oss till att undersöka hur BI fungerar i tre företag. 2. Metod Vi har gjort en kvalitativ undersökning då våra frågor ofta krävde uttömmande svar och följdfrågor. Vi föredrog att hålla personliga intervjuer vilket också föredrogs av respondenterna, då de tyckte de gick snabbare att genomföra, än både telefonintervjuer och e-postintervjuer. Det var också trevligare med personliga intervjuer därför att vi fick möta respondenterna ansikte mot ansikte på deras arbetsplatser. För att exemplifiera hur Business Intelligence fungerar intervjuade vi en konsult som arbetade med BI. Konsulten är anställd på konsultföretaget Tre60 Analys AB som arbetade med BI. Till en början tänkte vi studera företag som var kunder till företag som levererade Business Intelligence lösningar. Då intervjuerna skulle hållas innan jul var det svårt att få 6

7 tag i företag, och därför valde vi företag som vi visste använde Business Intelligence lösningar. Vi valde företag ur olika branscher avsiktligt för att få en allmän bild av hur BI används. De utvalda Electrolux, Länsförsäkringar och Coop Norden som bedriver verksamhet inom detaljhandelsbranschen, försäkringsbranschen samt vitvarubranschen. 2.1 Intervjuer Intervjufrågorna har skickats ut i förväg till respondenterna för att ge dem betänketid och intervjuerna tog mellan 40 och 60 minuter. Vi valde besöksintervjuer som intervjuform därför att våra frågor var komplicerade och krävde förklaringar. Efter de personliga intervjuerna har e-postintervjuer hållits för att komplettera de personliga intervjuerna i den mån det har funnits nödvändigt. Detta för att det lämnar ytterligare utrymme för svar på frågor med längre svarsalternativ. Valet av frågor har varit väl strukturerat och indelade efter kategori. Frågorna har sedan ställts kategori för kategori. Intervjuerna har spelats in på bandspelare och även på dator. Innan vi utformade frågorna intervjuade vi Ulf Nilsson som är konsult på tre60 Analys AB. Ulf Nilsson hade en flera år lång erfarenhet av att arbeta mot kund. Intervjun med Ulf gav oss bra information om hur BI-konsulter arbetar ute hos kunder. Sedan intervjuade vi Thomas Hodell som var VD på tre60 Analys AB. Thomas Hodell hade lång erfarenhet av branschen och tack var intervjun fick vi en bättre förståelse hur Business Intelligence branschen fungerade. Efter intervjuerna utformade vi frågorna. Det vi ville ha reda på var vad beslutsfattarna tyckte om sina beslutsunderlag, ifall de var tillräckligt exakta och ifall beslutsfattarna fick de i rätt tid. Vi ville även få en allmän bild av beslutsunderlag, beslutstödssystem och i vilken utsträckning de används inom företag. För att försäkra oss om att intervjua rätt personer vände vi oss till Robert Devigo på Tre60 Analys AB som arbetar med BI. Han gick igenom våra frågor och rekommenderade oss att kontakta följande befattningar informationschef, controllern eller ekonomichefen. Robert Devigo menade att det var dem som var bäst lämpade för att besvara våra frågor. Robert Devigo hjälpte oss även med utformningen av frågorna kring 7

8 BI och hur det rent konkret fungerar i företag. Han poängterade att användningen av BI kunde skilja sig åt mellan olika företag och att vi därför kunde komma att få olika svar. Den 18 december 2006 intervjuade vi Lennart Berglund, CFO för Electrolux avdelning vitvaror norra Europa. Intervjuplats var Electrolux huvudkontor i Stockholm. Den andra delen var en e-postintervju och gjordes den 20 december Intervjun med Coop genomfördes den 13 december 2006 på Coops huvudkontor i Stockholm. Vi intervjuade Sven-Åke Bjerregård CIO för Coop Norden. Den 21 december 2006 intervjuade vi Daniel Rexed på Länsförsäkringars huvudkontor i Stockholm. Daniel Rexed är verksamhetsinformationschef på Länsförsäkringar. Den andra delen av intervjun genomfördes med e-post den 28 december Källkritik Anledningen till att man använder källkritik är för att se ifall källan är tillförlitlig. För att fastslå ifall en källa är tillförlitlig eller inte kan man använda sig av tendenskritik. Tendenskritik kan besvara ifall källan har ett egenintresse i frågan. Mycket av våra data kommer från intervjuer som vi har gjort och där anser vi inte att de intervjuade hade något eget intresse gällande Business Intelligence. Vi bedömde att intervjupersonerna försökte ge en så rättvisande bild som möjligt av hur BI fungerade i deras företag. Vi hade ingen anledning att tro att de försökte försköna eller måla upp en falsk bild av det aktuella läget i de företagen i vilka de var anställda. Inte heller att de agerade i något slags egenintresse som privatpersoner. Vi hade ingen anledning att tro att intervjupersonerna våra källor var beroende av varandra. (http://fefiwid.fek.uu.se/exawebb/kallkritik.htm, ) 2.3 Primärdata Liksom andra akademiska studier inkluderar även denna insamling av primär och sekundärdata. Till primärdata räknas studier av objekt genom observationer och utredningar. (Gibaldi, 2004, s.3) Denna studie är baserad på intervjuer gjorda med flera 8

9 företag vilket blir primärdata i studien. Intervjuerna har hjälpt oss att få en bättre uppfattning om hur ett BI-system hjälper företag att samla information vilket är nödvändigt för att kunna fatta bättre beslut. 2.4 Sekundärdata Sekundärdata har vi fått genom olika kursböcker och företagens hemsidor. Viss information har tillkommit genom internetkällor som vi bedömer är tillförlitliga till den del av uppsatsen som den berör. Med hjälp av kursböcker har vi kunnat välja modell, teori och få en bättre förklaring av vad BI är och hur den hjälper företag med att samla in information. 3. Business Intelligence I det här avsnittet ska vi först beskriva hur BI fungerar rent praktiskt utifrån ett BIföretags perspektiv. Sedan kommer vi att förklara teoretiskt vad begreppet BI går ut på, dess fördelar och nackdelar, samt faktorer som BI påverkas av. 3.1 Hur Tre60analys AB arbetar ett praktiskt exempel Tre60analys AB är ett företag med inriktning på Business Intelligence. Tre60analys AB startade sin verksamhet sommaren 2002 och anställer cirka 50 personer. (Ulf Nordström, ) Nedan följer en sammanfattning om hur Tre60analys arbetar ute hos kund, i detta fall - Tele2. Detta exempel ska förenkla för läsaren att förstå vad BI innebär och hur företag som leverar BI-lösningar jobbar ute hos kund. BI lösningar används av företag på olika sätt. Företag kan välja att köpa BI lösningar som då kommer från konsultföretag som i det här exemplet, men det finns även företag som inte använder konsulter utan bygger BI system internt. Ulf Nordström har arbetat som konsult på Tre60analys sedan För tre år sedan fick Ulf och en kollega i uppdrag att åka till Düsseldorf för att hjälpa Tele2 att skapa ett Data 9

10 Warehouse. På plats hade Tele2 ett faktureringssystem som hanterade alla kunder runt om i Sydeuropa, i Italien, Spanien, Portugal, Tyskland, Frankrike och Östeuropa, Polen, Tjeckien och Ungern. När Ulf kom dit hade inte Tele2 någon Data Warehouse-lösning utan för att få fram information gjorde de små sökningar rakt in i databasen och faktureringssystemet. Faktureringssystemet är det system som räknar ut priset på varje samtal. När någon ringer kommer en transaktion och systemet räknar ut vilken prisplan kunden har och vad denne ska betala. Tele2 är en transaktionsintensiv verksamhet och att försöka framställa rapporter utifrån dessa hack fungerade inte. De levde på gissningar mestadels och visste inte vilka kunder de hade, hur många de var, hur de ringde, hur mycket de fakturerade, hur många ofakturerade belopp de hade ute. De hade endast ett hum om detta. Ulf skulle lösa problemet tillsammans med sin kollega. De började med att göra en förstudie i vilken de tittade på vad som behövdes för att förenkla framtagningen av informationen. Det slutade med i ett pilotprojekt på tre månader för att testa modellen. Nordströms första uppgift bestod i att hitta en kravställare inom organisationen. En kravställare är någon i verksamheten som känner behoven och kan berätta vad som förväntas av lösningen. Enligt Nordström är det i framgångsrika projekt viktigt att hitta rätt kravställare. De kan dels förklara vad de vill ha men har även någonting att säga till om. Det måste vara någon som har mandat. Nordström hittade en kravställare som i detta fall var en italienare, de hittade även en svensk kille i Italien som var finanschef och som ansvarade för den finansinformation som skulle ut från Data Warehouse. I Data Warehouse finns två delar marknadsinformation och finansinformation. Finansinformation visar hur mycket som är fakturerat varje månad, hur mycket som är ofakturerat vilket gör att företaget kan boka upp det som kommande intäkter. Marknadsinformation handlar om hur kunder beter sig när de slutar ringa, kunder som börjar ringa, var de ringer, när de ringer och vilken typ av abonnemang de har. Nordström och hans kollega byggde ett Data Warehouse och på det ett kampanjhanteringssystem där 10

11 de dels gjorde standardrapporter som visade hur många aktiva kunder det fanns och hur många nya kunder det fanns. Det gjorde även ett Ad hoc system i vilket anställda i de olika länderna kunde själva sitta och titta på t ex kunder som heter Anders Johansson och som inte har ringt de senaste 20 dagarna. Sedan kunde de t ex bearbeta detta i deras nya Anders Johansson kampanj som ska gå ut på att alla som heter just Anders Johansson ska bearbetas. De här byggde Nordström och hans kollega på tre månader. De började med två länder för att inte behöva stressa runt alla länder samtidigt men ändå två för att visa att de kunde ifall det behövdes. Det gick bra och efter tre månader fick Nordström och hans kollega fortsätta ett halvår till. Då produktionsaktiverade de sin lösning och länderna började använda det. Som mest använde tolv länder systemet. Detta är en ganska enkel förklaring till hur BI fungerar. Vad denna lösning gjorde för Tele2 var att de kunde nu på ett lättare sätt ta fram information och ha en större koll på sina kunder. 3.2 Begreppet Business Intelligence If the modern corporation is to succeed in the global world it must be: Focused Attentive to its environment, and Fast and flexible in coping with change. It cannot succeed in this game without access to world-class information resources. Citat Ur John McLaughlins keynote address till Ninth World Communications Forum I Tokyo I November (Pagels-Fick 1999, s.49) 11

12 Citatet ovan beskriver mer eller mindre vad BI kan göra för företag som använder det. Information är något som vi alla är beroende av. Att ha rätt information kan i vissa fall innebära att ha övertag över någon eller något. Dagspressen är ständigt ute efter information, företag likaså. Även privatpersoner letar efter information dagligen, då de ska köpa något, då de ska bestämma ifall en ny bil ska inhandlas osv. Alla dessa beslut kräver rätt och väsentlig information för att man ska kunna fatta rätt beslut. Att ha rätt information i dagens affärsvärld ses inte som tillräckligt. Med dagens allt växande global ekonomi och konkurrenter som finns världen över, gör att ett fel beslut kan innebära tragiska konsekvenser för ett företag. Det är på grund av detta som alla söker efter nya sätt att samla in information på. Allt fler chefer tror att informationen är nyckeln till framgång, och ifall de har tillräckligt med information går det att fatta de rätta besluten. Det är viktigt att ha bra information, men hur den används, analyseras och implementeras är ännu viktigare. (Kahaner 1996, s.15) Idag har nästan varje företag en marknads- och omvärldsbild som hjälper företag att fatta beslut. Omvärldsbild används av företag för att de på ett lättare sätt ska kunna upptäcka hot och möjligheter. Den kan även användas då företag vill se risker med de beslut som fattas. (Pagels-Fick 1999, s.11) Marknads-och omvärldsbilden eller omvärldsanalys är det svenska termen för Business Intelligence. BI handlar i stora drag om att få en bättre bild av vad som händer på marknaden, t ex vad konkurrenter, kunder och leverantörer gör och ifall tekniken har förändrats. Dessa faktorer analyseras för att finna en bra väg framåt, bedöma risk och formulera underlag för beslut. (Collins 1997, s.14) Ifall det inte skulle finnas några förändringar på marknaden skulle BI vara mycket enkelt. Tyvärr är inte marknaden så pass enkel och konkurrenter står aldrig stilla utan är i ständig rörelse. En viktig roll som BI uppfyller är att ge tidiga varningar om förändringar i marknaden, vare sig de är stora eller små (Collins 1997, s.17) 12

13 Bild 1. En bild av BI (Källa: Pagels-Fick 1999, s.21) Grunden för Business Intelligence utgörs av konkurrent-och marknadsanalys. Konkurrentanalysen beskriver ett företags konkurrenter på ett mer ingående sätt, medan marknadsanalysen inriktas på de kunder och de styrfaktorer som berör marknaden. (Pagels-Fick 1999, s.13) BI ska även ta fram information om det egna företagets aktuella position, vision och strategier. Målet med att använda BI inom organisationer är att ge stöd till beslutsfattandet. BI uppfattas många gånger vara fokuserad till den vänstra cirkeln vilket gör det svårt att överföra all nyttig information till den högra cirkeln. Pagels-Fick menar att det är viktigt att göra kopplingen mellan cirklarna för att öka det mervärde som Business Intelligence skapar. (Pagels-Fick 1999, s.21) BI-funktionen anpassas inom företag på olika sätt beroende på olika faktorer. En av faktorerna handlar om företagets storlek. Större företag kan ha mer nytta av BI än de som är mindre. Det kan bli svårt att anpassa BI-funktionen inom mindre företag på ett effektivt sätt. Här kan det bli svårt att bestämma hur stor BI-funktionen ska vara. Företag måste se till att den inte tar för stor plats men heller inte för liten. Därför pratar man ibland ifall om BI-funktionen ska vara separat en enhet eller inte. Även företagskultur och interna attityder är faktorer som man måste ta hänsyn till. Vissa företag har gamla normer som de håller väldigt strikt på vilket kan skapa problem med att informationen blir motstridig eller oklar. Företag måste ha klara gränser för hur BI ska fungera inom företaget. Här menas ifall den ska ta över helt insamlingen av informationen eller om den ska vara en del i insamlingen. Behovet av BI kan variera beroende på i vilken marknad 13

14 företaget befinner sig i, dvs. ifall marknaden är stabil eller snabb föränderlig. (Pagels- Fick 1999, s.89) Business Intelligences användningsområde BI ger organisationer tillgång till bättre beslutsunderlag. Genom att företag får bättre beslutsunderlag skapar de även konkurrensfördelar. (http://en.wikipedia.org/wiki/business_intelligence, ) Ett BI-system gör att företag undviker överraskningar, upptäcker möjligheter och hot, kortar tiden det tar att fatta beslut. ( Collins 1997, s.19) BI tar fram information från både externa och interna källor för att underlätta beslutsfattandet. (Collins 1997, s.47) Ett BI-systems huvuduppgift är att förbättra den tid det tar att fatta ett beslut och att förbättra kvalitén på informationen. BI hjälper företag att se var ens eget företag befinner sig i förhållande till konkurrenter och marknaden. BI tar även fram rapporter om kundens preferenser och ändringar av dessa samt kundernas beteende och köpkraft. Med ett BI-system kan företag se möjligheter och hot på ett lättare sätt. BI tar fram rapporter om marknadsförändringar och nya trender. Företag kan även få information om politiska, rättsliga och sociala förändringar. En annan viktig sak som BI hjälper företag med är att ta fram information om vad konkurrenter som befinner sig i samma marknad som företaget självt gör. På så sätt kan företag lättare styra sin egen organisation och förhoppningsvis komma till beslut som tar de förbi konkurrenterna. Denna information som BI tar fram kan senare brytas ner på olika nivåer för att anpassas till de olika användarna. Alla användare behöver inte all information utan man får se till att användaren får den information som han/hon kan få mest nytta av. (http://en.wikipedia.org/wiki/business_intelligence, ) Fördelar med BI Business Intelligence skapar många fördelar för de företag som använder det. Med ett BIsystem kan företag göra sig av med onödig information samt korta tiden till att fatta beslut. BI ökar kommunikationen inom olika avdelningar inom företaget. (http://en.wikipedia.org/wiki/business_intelligence, ) Med ett BI-system i 14

15 organisationen ökas förståelsen för omvärlden som i sin tur skapar en marknads- och kundfokuserad organisation. Att hålla takten med allt som sker i omvärlden blir svårt utan ett ständigt flöde av information som ett BI-system bidrar med. (Pagels-Fick 1999, s.44) Saker som påverkar BI BI påverkas av interna och externa faktorer. Alla företag är beroende av sina kunder vilka kan ses som den viktigaste faktorn som påverkar BI. Utan kunder skulle det inte finnas några företag. Det är viktigt för företag att lära känna kundernas behov därför att företag som förstår sina kunder tillfredställer kundernas behov på ett bättre sätt. Att ha stor kännedom om sina kunder kan vara avgörande i det långa loppet. Ett BI-system kan underlätta denna förståelse. (Pagels-Fick 1999, s.67) En annan faktor som företag måste ha i åtanke är företagets konkurrenter. Varje företag har en önskan om att ligga steget före sina konkurrenter. Konkurrenter har ofta samma mål som du och det är att uppnå så höga vinster som möjligt och att behålla så många kunder som möjligt. Ett BI-system underlättar för företag att se hur konkurrenter beter sig på markanden och vilka vägval de väljer att ta. (http://en.wikipedia.org/wiki/business_intelligence, ) När företag studerar konkurrenter brukar de vilja veta vilka strategiska val konkurrenter kommer att ta, vad ligger bakom deras val av strategi. (Pagels-Fick 1999, s.169) Även leverantörer är en viktig faktor. Här kan det vara bra att dela med sig av informationen till leverantörer för att de ska kunna ha samma information som företaget självt. Det kan vara viktigt för leverantören att se vilka produkter säljer bra och vilka som säljer mindre bra för att på så sätt kunna förbättras. När företag funderar på att expandera eller hålla tillbaka brukar de titta på hur inflationen i landet ser ut och här kan ett BI-system hjälpa till genom att ständigt samla in information gällande ekonomiska förehållanden som råder i landet och världen över. (http://en.wikipedia.org/wiki/business_intelligence, ) En viktig faktor som påverkar BI är de interna förhållanden inom företaget och till dessa räknas de vardagliga aktiviteter. Varje företag behöver djupgående rapporter om hur företaget presterar. BI kan hjälpa till här genom att ge företag information om hur hela företaget fungerar vilket är viktigt då företag fattar beslut, eftersom företaget inte vill ta beslut som 15

16 kan få negativa interna effekter. (http://en.wikipedia.org/wiki/business_intelligence, ) 4. Teori Teorikapitlet redogör för teori som är relevant för vårt ämne. Vi börjar med att beskriva den rationella beslutsmodellen som vi därefter modifierar med hjälp av BI. Den modifierade modellen används sedan som ett analysverktyg till att förklara hur våra respondenter använder BI i de fem olika stegen som ingår i den rationella beslutsmodellen. 4.1 Den rationella beslutsmodellen Människan utsätts för beslutsfattande nästan varje dag. Ett beslut innebär att välja bland olika alternativ (Lee David, m fl 1999, s.3). Besluten tas på olika sätt beroende på vad det är för slags beslut som ska fattas. När det gäller vardagliga beslut som ska fattas tänker vi inte alltid på hur vi går tillväga för att fatta besluten. Exempel på dessa beslut kan vara inköp som görs varje dag för hemmet. Ett sätt att fatta ett beslut på är att göra det rationellt, människan använder förnuftet. Man använder hjärnans förmåga att logiskt behandla informationen genom att sortera, prioritera och värdera den. Den rationella beslutsmodellen går att tillämpa vid fattandet av alla typer av beslut i organisationer. (Lee David, m fl 1999, s.3) Bild 2. (Lee David, m fl 1999, s.3) 16

17 Beslutsprocessen består av fem steg i vilka problem definieras, information samlas in och alternativ utarbetas. Slutligen väljs och implementeras det bästa alternativet. Efteråt görs en utvärdering av utfallet. Denna femstegsprocess antar att beslutstagaren har viljan att få ut så mycket som möjligt utav beslutet. Modellen förutsätter att alla möjliga alternativ och konsekvenser är kända för beslutstagaren och att han kommer att kunna bedöma det bästa alternativet. Om vi antar att alla dessa kriterier är uppfyllda kommer beslutstagaren att kunna ta det bästa beslutet för företaget. Att verkligheten ska komma att te sig på det sättet är förutsättningen för att beslutstagaren skall vara helt rationell. Det existerar bara i en drömvärld. Beslut som tas i en ideal värld skulle vara fullt ut rationella och varje beslut skulle maximera den totala nyttan för individer som berörs av beslutet. (Lee David, m fl 1999, s.4) Det finns ett antal kriterier för att beslut ska anses vara helt rationella. Ett av kriterierna är att problemen är klart definierade. Även målen ska vara klart definierade och samtliga alternativ och utfall av dessa ska vara kända. Ett annat kriterium är att det inte bör finnas några begränsningar då ett beslut ska fattas. Även alla preferenser ska vara tydliga och stabila för att beslut ska anses vara helt rationella. Ett viktigt kriterium är att det slutgiltiga beslutet maximerar resultatet för individen och företaget. Om samtliga dessa kriterier uppfylls kan man tala om att beslutet som tas är helt rationellt. (Lee David, m fl 1999, s.4) Verkligheten ser dock inte ut på det sättet. Beslutsfattaren kommer att påverkas av dennes miljö, både externt och internt vilket gör att besluten som tas inte är rationella fullt ut. Beslutstagaren kan komma att sakna viktig information som gör att han inte kan vara fullt rationell. Exempel på vissa begränsningar är: Oklar definition av problemet Få möjligheter Oklara kriteria Begränsad tid och att det kan bli kostsamt Oförmåga att beräkna det bästa alternativet De motstridiga preferenserna inom företaget (Lee David, m fl 1999, s.5) 17

18 Det finns även organisationiska faktorer som påverkar hur organisationer och individer fattar beslut. Dessa faktorer kan vara både interna och externa. Interna faktorer är företagets struktur, kultur, ledarstil och olika normer. Till externa faktorer räknas politiska, ekonomiska, legala, sociala, globala och teknologiska influenser. Även leverantörer, kunder, konkurrenter räknas till externa faktorer. (Lee David, m fl 1999, s.24) Även om externa faktorer oftast påverkar det strategiska beslutsfattandet, påverkar interna faktorer individer och deras sätt att fatta beslut på vilket kan påverka organisationens prestation. Det kan i sin tur påverka strategiska mål från att bli uppnådd. (Lee David, m fl 1999, s.5) 4.2 Modifierad modell: Rationella besluts-bi-modellen Figur 3 Rationella besluts-bi-modellen I modellen har vi utgått från den rationella beslutsmodellen och modellen för BIbegreppet. Vi anser att BI kan komplettera den rationella beslutsmodellen. Som vi 18

19 nämnt ovan har den rationella beslutsmodellen vissa begränsningar som gör att beslut som tas inte är fullt ut rationella. Många som arbetar med beslutsfattande kan hålla med om att beslutsfattande är en rationell process, och det stöd som BI ger är just ett stöd för det rationella. (Pagels-Fick 1999, s.75) Vi ska i detta avsnitt gå in djupare i den rationella modellen som vi kompletterar med BI och förklarar hur BI kan hjälpa en organisation i de fem olika stegen. Definition av problemet I det första steget går det att anta att företaget ställer en fråga som får igång BI-funktionen. I det här stadiet börjar BI samla in all nödvändig information som sedan sammanställs till en överblickbar och systematisk läsbar produkt. (Pagels-Fick 1999, s.23) Generering och bedömning av olika alternativ I det här steget görs en bedömning av de olika alternativen som finns. Här redovisar BI de olika rapporter som har tagits fram och dess konsekvenser. BI-funktionen ger förslag till beslut, åtgärder eller motsvarande, som också redovisar konsekvenser och risker av de olika alternativen. (Pagels-Fick 1999, s.23) Val av alternativ Det här steget är avgörande för att välja det bästa alternativet och ifall det inte finns tillräckligt med tid eller tillräckligt med information kan valet slå fel. Med ett BI-system kan företaget känna sig mer säkert på sitt val, eftersom all irrelevant information och alla irrelevanta alternativ förhoppningsvis har sållats bort i förgående steg vilket gör att val av alternativ känns mer säkert. Implemetering av det valda alternativet I det här steget handlar det om att sätta igång det valda alternativet och få den att spridas och förhoppningsvis ge bra resultat. Allt nödvändigt material är redan framtaget, nu återstår det att det framtagna materialet ska kommuniceras på effektivast möjliga sätt. Här får företaget bedöma hur informationen ska presenteras, ifall det ska göras skriftligt, muntligt eller på något annat sätt. (Pagels-Fick 1999, s.23) Utvärdering av utfallet I det här steget utvärderas utfallet och ifall det valda alternativet var rätt. Här fås också feedback på det valda alternativet och det går att se ifall något ska ändras i framtiden. BI kan förhoppningsvis användas i det sista steget genom att ta till sig det som var rätt eller fel och för att det vid 19

20 framtida användning inte ska behöva uppstå samma typ av misstag ifall några sådana uppkommer. Feedback är vikigt i det sista steget för att företag alltid vill göra bättre ifrån sig. Vi vill poängtera att den modifierade modellen är något som vi själva har satt ihop, och dessa steg och förklaringar till dem utförs kanske inte likadant i alla företag. Hela processen kan se olika ut beroende på vilket företag som studeras. Vi har antagit att BI kan användas i princip inom alla steg vilket inte behöver gälla för alla företag. 5. Beslutsfattande i företag I det här avsnittet kommer vi att beskriva respondenter som vi har varit i kontakt med under uppsatsens gång. Först beskriver vi företaget och sedan kommer intervjuerna. 5.1 Electrolux Electrolux tillverkar produkter för såväl hushåll som företag och är världsledande på dessa områden. Företaget säljer till ca 150 länder och säljer bla spisar, tvättmaskiner och andra vitvaror. (Berglund, ) Företaget grundades för 90 år sedan och är en sammanslagning av de två företagen Elektromekaniska och Lux. Axel Wennergren som började sälja dammsugare är grundare av Electrolux. (http://www.electrolux.com/node15.aspx) Sedan 1970-talet har andra bolag och märken införlivats i koncernen bland dessa finns Zanussi, AEG-Electrolux och Husqvarna omsatte Electrolux ca 100 mdr kr och anställde över personer. (Berglund, ) Intervju med Electrolux Lennart Berglund är CFO på vitvarudelen av Electrolux norra delen av Europa som omfattar Sverige, Norge, Danmark, Holland och Schweiz. Berglund är ansvarig för 20

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Säljstöd Konkreta trender Möjliga hot Underlag

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Regional och lokal kontroll Konkreta trender Möjliga

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 3

IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare. Grupp A5 steg 3 IKOT 2011 Tvätt av ultraljudsmätare Grupp A5 steg 3 2011-02-17 Simon Grunditz - 900404 Anders Perneborn - 900307 Hanna Sundström - 890417 Daniel Strömberg - 880403 Martin Hernå 900316 Innehåll Introduktion

Läs mer

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar:

Metoduppgift 4- PM. Inledning: Syfte och frågeställningar: Gabriel Forsberg 5 mars 2013 Statsvetenskap 2 Statsvetenskapliga metoder Metoduppgift 4- PM Inledning: Anledningen till att jag har bestämt mig för att skriva en uppsats om hur HBTQ personer upplever sig

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

SWOT. Copyright Dansk & Partners

SWOT. Copyright Dansk & Partners SWOT Innehåll Datasökning Strukturkapital Analysmodeller SWOT Datasökning Intern information Internredovisning Strukturkapital har det gjorts nåt liknande tidigare inom organisationen, interna experter

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare

IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare. Riktlinjer för lärare Fibonacci / översättning från engelska IBSE Ett självreflekterande(självkritiskt) verktyg för lärare Riktlinjer för lärare Vad är det? Detta verktyg för självutvärdering sätter upp kriterier som gör det

Läs mer

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Resultaten OBS, det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enstaka resultat vid få observationer.

Resultaten OBS, det är inte möjligt att dra slutsatser om ett enstaka resultat vid få observationer. SYFTET Att skapa ett Nöjd Kund Index för respektive undersökt energibolag. Bolagen jämförs över tiden, inbördes och med en allmän grupp slumpmässigt vald från hela Sverige. Nu finns det 23 undersökningar

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE

Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Li#eratur och empiriska studier kap 12, Rienecker & Jørgensson kap 8-9, 11-12, Robson STEFAN HRASTINSKI STEFANHR@KTH.SE Innehåll Vad är en bra uppsats? Söka, använda och refera till litteratur Insamling

Läs mer

Skapa insikter till rätt beslut

Skapa insikter till rätt beslut Skapa insikter till rätt beslut Enklaste vägen till beslut med dynamiska rapporter Verksamhetskolls dashboards är tydliga och det är lätt att direkt ta till sig det väsentliga. Alla dimensioner i ditt

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Verksamhetsstyrning VBEN01

Verksamhetsstyrning VBEN01 Verksamhetsstyrning VBEN01 Mål med avsnittet Att skaffa oss grundläggande kunskaper om verksamhetsstyrning och viktiga nyckeltal i ett strategiskt perspektiv. Huvudkomponenter i organisationens affärsidé

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08

Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen. Sara Lindberg, 2014-05-08 Skapa värde för verksamheten genom affärsplanerings- & prognosprocessen Sara Lindberg, 2014-05-08 Vi är Skandia kortsiktighetens fiende Ledande, oberoende och kundstyrd bank- och försäkringskoncern Erbjuder

Läs mer

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt

Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt Tips och råd för uthållig och lönsam tillväxt 2 Bara ett fåtal företag lyckas skapa en uthållig och lönsam tillväxt! Under åren 2008-2012 har 3 449 företag blivit Gaseller enligt Dagens industris kriterier.

Läs mer

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL

KOMMUNIKATION ATT SKAPA ETT BRA SAMTAL KOMMUNIKATION Detta dokument tar upp kommunikation, feeback och SMART:a mål, som ska verka som ett stöd under utvecklingssamtalet. Kommunikation är konsten att förmedla tankegångar, information och känslor

Läs mer

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ?

Vilka utmaningar. står svenska VD:ar inför ? Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Reforce Internationals VD-undersökning 2017 Förord av styrelseordförande Ulf Arnetz Vilka utmaningar står svenska VD:ar inför 2017-2018? Svaret på denna

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

SWOT Copyright Dansk & Partners

SWOT Copyright Dansk & Partners SWOT 2011-03-03 Copyright Dansk & Partners Innehåll Datasökning Strukturkapital Analysmodeller SWOT Analysmodeller Analysmetoder är idéer och koncept som utvecklas över tiden. Faktorer som teknologisk

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER

ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER ONLINEMÄTNINGAR I BUTIKER Författare: Anna-Lena Lane Projektnummer: BF01 År: 2012 Onlinemätningar i butiker Rapport förstudie Anna-Lena Lane SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF01

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Hur nöjd är du på en skala?

Hur nöjd är du på en skala? Vilken är den vanligaste kraften bakom positiva resultat såsom hög produktivitet, låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro? De flesta av oss svarar troligen hög personalnöjdhet. Nöjda personer arbetar

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process

Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process Min syn på Optimal kommunikation i en PU-process En essä i kursen Produktutveckling med formgivning, KN3060 Patrick Larsson, Mälardalens högskola, 2007-04-26 Inledning Kommunikation definieras som överföring

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015

EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 EKO : Logiskt eller ologiskt? Martin Eriksson, Macklean Strategiutveckling 11 februari, 2015 Macklean insikter 2 Rapportens konklusioner i korthet 1 Ekologiskt är en växande konsumenttrend som skapar en

Läs mer

Hållbar utveckling A, Ht. 2014

Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Hållbar utveckling A, Ht. 2014 Kommunikation och projektledning för hållbar utveckling Projektplan Bakgrund Som ett stöd i ert projekt kommer ni att arbeta utifrån en projektplan i tre delar, varje ny

Läs mer

Hur viktigt är ditt varumärke?

Hur viktigt är ditt varumärke? Hur viktigt är ditt varumärke? Bygger du ditt varumärke för att du ska få göra fler och bättre affärer? Då är ett varumärkesskydd en klok investering. Skyddar dina idéer Ditt varumärke är inte vad du säger

Läs mer

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production

PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning. Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production PULSEN WHITEPAPER #IRCE15 Chicago - trendspaning Signerad David Landerborn Affärsområdeschef Pulsen Production #IRCE15 Chicago - trendspaning På plats på IRCE i Chicago var jag till en början rätt fundersam.

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Planering inför, under och efter en anställningsintervju

Planering inför, under och efter en anställningsintervju Planering inför, under och efter en anställningsintervju Verksamhetsdialog- och analys innan rekrytering Sture går snart i pension och ska sluta sin anställning. Ska Sture ersättas med Sture? Hur ser vårt

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik

Eget arbete 15 Poäng. Rubrik Underrubrik Säbyholms montessoriskola Årskurs 6 Plats för bild som har med arbetet att göra Eget arbete 15 Poäng Rubrik Underrubrik Förnamn Efternamn Examinator: Förnamn Efternamn Handledare: Förnamn Efternamn 1 Sammanfattning

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad

Navision On Target. Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Rätt sak, i tid, till budgeterad kostnad Navision On Target Det ska inte hänga på dagsformen om ett projekt blir en framgång eller inte. På Navision använder vi oss av vår egen metodik

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Internredovisning MATTHIAS HOLMSTEDT. Föreläsningens grundtanke och koppling till litteraturen

Internredovisning MATTHIAS HOLMSTEDT. Föreläsningens grundtanke och koppling till litteraturen Internredovisning MATTHIAS HOLMSTEDT Föreläsningens grundtanke och koppling till litteraturen Huvudsakliga utgångspunkten är kapitel 11 i Andersson, G (2013) 1 What Innehållet i kapitel 11, samt delvis

Läs mer

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

Bläddra vidare för fler referenser >>>

Bläddra vidare för fler referenser >>> Ulla Simonsson, VD Simonsson & Widerberg Lean Consulting Det Torbjörn har byggt upp är ett fundament av kunskap som många företag slarvar med. Ju fler ledningsgrupper som inser att Utvecklingssamtalet

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före

SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före fem SMARTA SÄTT ATT HITTA NYA KUNDER! Lyckas är att ligga steget före Fem smarta sätt att hitta nya kunder Om inte du hittar dem, så kommer dina konkurrenter att göra det För varje företag är nya kunder

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Kampanjanalys. Vi registrerar ca 200.000 erbjudanden varje vecka. Här finns nu Sveriges största kampanjdatabas! Välkommen in!

Kampanjanalys. Vi registrerar ca 200.000 erbjudanden varje vecka. Här finns nu Sveriges största kampanjdatabas! Välkommen in! Kampanjanalys Vi registrerar ca 200.000 erbjudanden varje vecka. Här finns nu Sveriges största kampanjdatabas! Välkommen in! Är du intresserad? Ring eller maila: 0346-82210, info@kampanjanalys.se Kampanjanalys

Läs mer

FÅ FRAM INDATA. När inga data finns!? Beslutsfattarens dilemma är att det är svårt att spå! Särskilt om framtiden!

FÅ FRAM INDATA. När inga data finns!? Beslutsfattarens dilemma är att det är svårt att spå! Särskilt om framtiden! FÅ FRAM INDATA När inga data finns!? Beslutsfattarens dilemma är att det är svårt att spå! Särskilt om framtiden! (Falstaff Fakir) Svårigheter att få fram bra information - en liten konversation Ge mig

Läs mer

10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät

10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät 10 tecken på att din kedja behöver ett franchiseintranät Hur säkerställer du att er kritiska know-how når rätt delar av organisationen, att era handböcker blir lästa och att ert marknadsmaterial ser likadant

Läs mer

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun

BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun BESLUTSSTÖD i Hudiksvalls kommun PROCESSER SOM FINNS I BESLUTSSTÖDET STRATEGISK PLANERING I beslutsstödet kan kommunens styrmodell med vision och långsiktiga mål formuleras och kommuniceras. Detta ger

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

Individuellt fördjupningsarbete

Individuellt fördjupningsarbete Individuellt fördjupningsarbete Ett individuellt fördjupningsarbete kommer pågå under hela andra delen av kursen, v. 14-23. Fördjupningsarbetet kommer genomföras i form av en mindre studie som presenteras

Läs mer

Delprov 1 rapport över sociala webben

Delprov 1 rapport över sociala webben Delprov 1 rapport över sociala webben I denna uppgift ska jag försöka att förklara grundligt hur 5 principer som ska beskriver webbens spelregler, det vill säga karaktäristiska egenskaper som är centrala

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Martin Gunséus! Praktikrapport HT 2012 Institutionen för kommunikation och medier, Lund Universitet

Martin Gunséus! Praktikrapport HT 2012 Institutionen för kommunikation och medier, Lund Universitet Praktikrapport Praktikplats Avdelning Handledare Sveriges Television Publik- och Utbudsanalys Tomas Lindhé Publik och utbudsanalys, PoU, på SVT svarar mot olika ledningsfunktioner i organisationen gällande

Läs mer

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER FÖR DIG SOM VÄRDERAR ELLER KREDITBEDÖMER Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER Du kan tentera

Läs mer

Kvinnor och män i statistiken 11

Kvinnor och män i statistiken 11 Kvinnor och män i statistiken I detta kapitel ska statistikprocessen beskrivas mycket översiktligt. Här ges också exempel på var i processen just du kan befinna dig. Var finns statistik om kvinnor och

Läs mer

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det?

Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Beslutsstöd ger allt för sällan ökad konkurrenskraft! Hur får man till det? Johan Jerresand, johan.jerresand@affecto.com Practice Manager - Business Advisory Services Nära till spetskompetens! Nordens

Läs mer

Talent Management 2013

Talent Management 2013 Talent Management 2013 Bakgrund Talent Management är en viktig fråga för svenska företag. Det har andra undersökningar tydligt visat. Internationella undersökningar visar att företag som arbetar strukturerat

Läs mer

Nya planer för gården?

Nya planer för gården? Nya planer för gården? Tio steg för att lyckas med ett generationsskifte För ett rikare liv på landet Gör en smidig växling till nästa generation Att genomgå en generationsväxling innebär mycket att tänka

Läs mer

Så fungerar ett Business Partner-program i praktiken. Sara Lindberg - Movestic

Så fungerar ett Business Partner-program i praktiken. Sara Lindberg - Movestic Så fungerar ett Business Partner-program i praktiken Sara Lindberg - Movestic Här befinner jag mig nu Bakrunden En av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner Många omorganisationer Controllers

Läs mer

Vart försvann synergieffekterna?

Vart försvann synergieffekterna? Vart försvann synergieffekterna? Ett case om effektivisering av kundservice Inledning Ibland får vi tillåtelse av våra uppdragsgivare att berätta vad vi gör. Då är vår ambition att försöka ge så god insikt

Läs mer

Hur samlar man organisationen runt en BI-plattform erfarenheter från en implementering av BI Server.

Hur samlar man organisationen runt en BI-plattform erfarenheter från en implementering av BI Server. Hur samlar man organisationen runt en BI-plattform erfarenheter från en implementering av BI Server. Frederik Nilsson Business Intelligence Manager Eniro Eniro ledande sökföretag på den nordiska marknaden

Läs mer

www.webselect.com webselect@uc.se

www.webselect.com webselect@uc.se UC är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag. UC-information används varje år som underlag till närmare 6 miljoner affärs- och kreditbeslut som fattas på företag, banker och finansbolag.

Läs mer

Vi presenterar. Talent Management

Vi presenterar. Talent Management Vi presenterar Talent Management Finns det ett enkelt framgångsrecept för framgångsrik Talent management som ger resultat utan ansträngning eller kostnad? Nej, tyvärr - men ett systematiskt HR-arbete tillsammans

Läs mer

Demo Drag i verksamheten

Demo Drag i verksamheten Demo Drag i verksamheten Att frigöra kraften hos medarbetarna med hjälp av balanserade styrkort Detta är ett utdrag ur boken. Det som är markerat med blått i innehållsförteckningen går att välja. I rutan

Läs mer

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Anvisningar för presentation och opponering En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Idén med uppsatsskrivande Att öva sig i det vetenskapliga hantverket; dvs.

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag?

Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Kontinuitetshantering IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? IT-avbrott - hur beroende är ditt företag? Automatisk kontroll av mängd och vikt, kontinuerlig övervakning av kyl- och frystemperaturer,

Läs mer

Pottstorleksfilosofin ett exempel

Pottstorleksfilosofin ett exempel Kapitel fem Pottstorleksfilosofin ett exempel Säg att du spelar ett no limit-spel med mörkar på $2-$5 och $500 stora stackar. Du sitter i stora mörken med Någon inleder satsandet ur mittenposition med

Läs mer

En snabbare och starkare affärspartner

En snabbare och starkare affärspartner En snabbare och starkare affärspartner Varför blir vissa företag mer framgångsrika än andra? Beror det på kortare time to market, innovationstakten eller produktionskostnaden? Svaret är ovillkorligen ja

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer