Entreprenörskap i skolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Entreprenörskap i skolan"

Transkript

1 Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Entreprenörskap i skolan En fallstudie Entrepreneurship in School A Casestudy Marija Linser Lärarexamen 270hp Handledare: Ange handledare Lärarutbildning 90hp Examinator: Ola Fransson Handledare: Haukur Viggòsson

2

3 Sammanfattning Syftet med undersökningen är att undersöka elevernas uppfattningar om vad entreprenöriellt lärande är och hur det bedrivs. De frågor som ställts och som undersökningen ska svara på är följande: Vad är entreprenöriellt lärande och genom vilka aktiviteter tycker eleverna att de lär sig entreprenörskap? Vilken betydelse har Ung Företagsamhet för entreprenöriellt lärande? Motsvarar betygssättningen de krav som ställs på entreprenöriellt lärande? Har eleverna inflytande på undervisningen? Hur arbetar lärarna med genusfrågor när det gäller entreprenöriellt lärande? Teorierna som har använts för att tolka insamlade data är Copes teori om lärande och motivationsteorin. Genusaspekter på resultatet iakttas vid analysen. Metoder som har valts för undersökningen, på grund av undersökningens karaktär och syfte, är enkäter och intervjuer. Då kvalitativ och kvantitativ metod används har vissa antaganden gjorts om undersökningens förhållningssätt till verkligheten som har resulterat i att kvantitativa resultaten presenteras i procentsatser men diskuteras endast som tendenser hos eleverna. Entreprenörskap är ett mycket aktuellt ämne i skolsammanhang och sedan 2011 finns det infört i läroplanerna. Några tidigare undersökningar visar att många skolor har börjat använda sig av olika aktiviteter för att främja entreprenörskap långt innan det blev inskrivet i läroplanerna (se Holmgren, 2007; Nutek, 2005; Skolverket, 2010b). Forskarnas och politikernas intresse för samma fenomen har förstärkt ämnets betydelse. Resultaten av denna undersökning har visat att många olika aktiviteter för att främja entreprenörskap används men också att undervisning inte är dialogisk och att betygsättning främjar faktakunskaper framför de efterfrågade entreprenöriella förmågorna. Några intressanta frågor har väckts kring bedömningen och sambandet mellan bedömning och motivation som skulle kunna vara ett intressant område att utforska. En annan fråga är vad som kan göras för jämställdhet i skolan men också hur gapet mellan kvinnliga och manliga företagare kan minskas med hjälp av skolan. Några forskare har börjat intressera sig för området vilket är mycket positivt.

4 Nyckelord: betygssättning, entreprenör, entreprenöriell pedagogik, entreprenöriellt lärande, entreprenörskap, entreprenörskapsutbildning, genus, jämställdhet, lärande, motivation

5 Innehållsförteckning Entrepreneurship in School... 1 Sammanfattning Inledning Syfte och problemställning Litteratur Centrala begrepp Entreprenör Entreprenörskap Entreprenöriellt lärande och entreprenöriell pedagogik Entreprenöriell och traditionell skola Bakgrund i Sverige Entreprenörskapsutbildning Hur lär sig entreprenörer? Motivation Elevstrategier och betyg Jämställdhet i skolan Entreprenörskap och genus Metod Metodval Tillförlitlighet Etiska överväganden Proceduren Analys Diskussion om begreppsanvändningen och tillvägagångssättet Resultat och analys Om entreprenöriellt lärande Egenskaper Inflytande, betyg och genus Kunskaper i att starta och driva eget och UF Diskussion Elevernas motivation... 41

6 6.2 Kunskap i att starta och driva eget, UF och kön Entreprenöriella kompetenser Genus Slutsats Referenslista Bilagor Bilaga 1. Enkätfrågor Bilaga 2. Intervjufrågor... 56

7 1 Inledning Sedan några decennier tillbaka är entreprenörskap, företagsamhet och entreprenörskapsutbildning mycket aktuella och omtalade ämnen vilket återspeglas i mängder av forskning på området och uttalanden från politiker i Sverige och utomlands. Den senaste ekonomiska krisen, med allt högre arbetslöshet bland unga människor, gör ämnet ännu viktigare. Tidigare har det funnits tankar om att entreprenörskap i skolan skulle väcka intresse för entreprenörskap hos ungdomar och hjälpa till att minska arbetslösheten. Entreprenörskapsutbildning idag anses ha många fördelar jämfört med traditionell utbildning. De senaste åren har forskare såväl som politiker fört fram förslag om att entreprenörskap ska finnas inskrivet i läroplanerna för att garantera att entreprenörskap i skolan blir av nationellt intresse (se t ex Nyström & Wikström, 2009). Entreprenörskap är inget entydigt och okomplicerat begrepp, det har använts i många olika sammanhang och med olika betydelser genom tiderna. Entreprenörskap har både en bredare och snävare betydelse och omfattar allt från att utveckla vissa egenskaper och attityder som uppfattas som värdefulla för entreprenörer men också i vardagslivet och för fortsatt utbildning till färdigheter i att starta, driva och utveckla ett företag. Entreprenörskap och företagande finns i läroplanen för gymnasieskolan som någonting som ska inkluderas i skolans sammanhang och är relevant och aktuellt för alla lärare, inte endast lärare i de ekonomiska ämnena. Denna undersökning ska därför belysa elevernas tankar om entreprenöriellt lärande och kan användas av lärare att hitta inspiration och sin väg till en entreprenöriell skola, samt att peka på områden som behöver utforskas. 7

8 8

9 2 Syfte och problemställning Syftet med detta arbete är att fånga elevernas uppfattningar om vad entreprenöriellt lärande är i deras skola och hur det bedrivs. Skolan jag valt för undersökningen är en gymnasieskola vilken ligger i södra Sverige och som jag kommer att kalla för Bokskolan. Målet med undersökningen är att kartlägga elevernas uppfattningar om deras lärande i entreprenörskap, för att kunna jämföra hur väl det stämmer med forskarnas rekommendationer på fältet och för att eventuellt identifiera intressanta områden för framtida forskning. Utgångspunkten är att entreprenörskap i skolan har blivit en viktig del av undervisningen och därför kan alla lärarstudenter ha nytta av en sådan undersökning, särskilt de, som liksom jag själv, kommer att undervisa i de ekonomiska ämnena. Forskningsfrågor kan fördelas i de frågor som handlar om entreprenörskapets innehåll och form i skolan, de frågor som kan knytas till motivation och en fråga om jämställdhet. Frågorna som handlar om entreprenörskapets innehåll och form är: Vad är entreprenöriellt lärande och hur det bedrivs i skolan? Vilken betydelse har Ung Företagsamhet 1 för entreprenöriellt lärande i skolan? Frågan om entreprenörskapets innehåll i skolan ska besvaras både i den vida och i den snäva meningen av begreppet, där med entreprenörskap i vid mening menas att skapa en positiv attityd mot entreprenörskap och främja entreprenöriella kompetenser medan entreprenörskap i snäv mening avser kunskaper och färdigheter för att kunna starta och driva eget företag (From, 2009; Johannisson et al., 2000; Leffler, 2006). Den andra frågan, om Ung Företagsamhet, ska besvara om entreprenöriellt lärande i Bokskolan kan likställas med elevföretagande 2. Detta eftersom Holmgrens studie från 1 Ung Företagsamhet (UF) är en ideell organisation som finns sedan 1980 i Sverige. Genom UF utbildningskoncept får eleverna prova på företagande genom att driva elevföretag under ett läsår. Konceptet innehåller tydliga mål och deadlines såsom att skriva affärsplan, upprätta årsbokslut och delta i mässor. Olika tävlingar för UF-företagare är inkluderade i konceptet (källor: Berglund&Holmgren, 2007; Karlsson&Olofsson, 2012; 9

10 2007, Entreprenörskap i grund- och gymnasieskolor, har visat att entreprenörskap ofta används synonymt med Ung Företagsamhet i gymnasieskolor i Sverige, samt att i gymnasieskolor saknas mångfald av aktiviteter för entreprenöriellt lärande. Frågorna som beror motivation hos eleverna är: Tycker eleverna att betygssättningen motsvarar de krav som ställs på entreprenöriellt lärande? Hur stort inflytande upplever eleverna att de har på undervisningen i skolan? Ovan frågor väcktes under litteraturgenomgången och efter att enkätundersökningen var klar och de ingår i intervjustudien som är genomförd efteråt, precis som den sista fråga som gäller jämställdhet: Hur hanteras jämställdhetsfrågor i förhållande till entreprenöriellt lärande i skolan? Frågornas fokus ligger på de ekonomiska ämnena, men i intervjuerna har eleverna haft större utrymme att framföra sina åsikter om andra ämnen. 2 Elevföretag eller miniföretag är antingen ett företag som säljer riktiga produkter/tjänster eller en realistisk simulering som drivs av elever i utbildningssyfte (källa: Ekonomiska kommissionen, 2005). 10

11 3 Litteratur 3.1 Centrala begrepp Här presenteras de centrala begreppen entreprenör, entreprenörskap, entreprenöriellt lärande, entreprenöriell pedagogik och entreprenöriell skola Entreprenör Entreprenör är en mycket omdiskuterad term. Landström (2005) menar att forskningen i början var fokuserad på framförallt entreprenörers personliga egenskaper. Då uppstod många av de olika definitionerna såsom entreprenör som hjälte, entreprenör som innovatör eller entreprenör som ledare (a.a.). De flesta inom forskning om entreprenöriellt lärande och entreprenörskap idag verkar vara eniga om vad en entreprenör innebär. En entreprenör ska ha förmåga att se möjligheter och förvandla idéer till handlingar, dessutom ska en entreprenör ha egenskaper såsom kreativitet, initiativförmåga, risktagande och flexibilitet (Johannisson, Madsén & Wallentin, 2000; Nyström & Wikström, 2009). Det finns dock tre olika aspekter när det gäller att beskriva en entreprenör. Den första inriktningen är mot entreprenörens beteende vilket leder till framgång, den andra är fokusering på entreprenörens egenskaper och den tredje är entreprenörens attityder (From, 2009, s. 44). Enligt From (2009) är en stor del av forskningen om entreprenörskap fokuserad just på dessa tre aspekter att beskriva entreprenören. Entreprenör förknipas ofta med företagare men Johannisson et al. (2000) poängterar skillnader mellan en entreprenör och en småföretagare på flera olika punkter. Drivkraften ska hos entreprenören vara skapande och hos småföretagren oberoende, på marknaden ska entreprenören agera interaktivt och småföretagaren reaktivt osv (a.a.). Frågan är om en klar avgränsning kan göras eller inte. Många småföretagare kan ses som entreprenörer. Det som egentligen är skillnaden är att entreprenören inte är knuten direkt till marknaden, utan kan mycket väl vara någon i den offentliga sektorn, en lärare, elev eller forskare. På så sätt är entreprenör ett bredare begrepp än småföretagare. 11

12 3.1.2 Entreprenörskap I litteraturen om entreprenörskap i skolsamanhang görs skillnad mellan entreprenörskap i vid och i snäv mening. Entreprenörskap i vid mening avser att främja personliga förmågor och kompetenser som en entreprenör anses ha, såsom kretivitet, samarbetsförmåga, problemlösningsförmåga, initiativkraft och initiativtagande samt att skapa en positiv attityd mot entreprenörskap. Johanisson et al (2000). menar att entreprenörskapsutbildning handlar mer om bildning och om att utveckla centrala egenskaper hos ungdomar i en föränderlig miljö. Entreprenörskap i snäv mening avser kunskaper och färdigheter för att kunna starta och driva eget företag (From, 2009; Johannisson et al., 2000; Leffler, 2006). Detta utesluter dock inte vanlig anställning utan ska bidra till att eget företag ses som ett alternativ till anställning eller arbetslöshet i framtiden (Nyström & Wikström, 2009). En enhetlig definition av entreprenörskap saknas (Leffler&Svedberg, 2005) men trots stora variationer i hur entreprenörskapet uppfattas finns det vissa gemensamma drag. Entreprenörskap beskrivs som någonting eftersträvansvärt, kanske till och med nödvändigt i dagens samhälle eftersom det förväntas öka sysselsättningen och tillväxten. Nuteks (2005) definition av entreprenörskap citeras ofta: Entreprenörskap är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang. Kritik som framförs inom området är att det råder en enbart positiv inställning bland forskare om entreprenörskap och att forskningen inom området är normativ och föreskrivande (From, 2009, s. 45) Entreprenöriellt lärande och entreprenöriell pedagogik För att beskriva entreprenörskap i skolsammanhang används olika begrepp med liknande eller identisk innebörd, såsom entreprenöriellt lärande, företagsamt lärande, entreprenörskap i skolan, entreprenöriell pedagogik, entreprenöriellt förhållningssätt mm (Skolverket, 2010c). Entreprenöriellt lärande, företagsamt lärande och entreprenörskap i skolan används som synonymer. Entreprenöriell pedagogik och entreprenöriellt förhållningssätt används också synonymt. Här görs en distinktion av begreppen entreprenöriellt lärande och entreprenöriell pedagogik, så som de används i detta arbete. 12

13 Enligt Skolverket (2010b) definieras entreprenöriellt eller företagsamt lärande som en strävan i undervisningen att integrera ett entreprenöriellt förhållningssätt som stimulerar entreprenöriella kompetenser. (s. 8) Enligt Berglund och Holmgrens (2007) undersökning som bekräftas av Skolverkets kartläggning (2010b) bedrivs entreprenöriellt lärande i skolor antingen genom enskilda aktiviteter eller som ett pedagogiskt förhållningssätt. Berglund och Holmgren (2007) betonar skillnaden så här: [ ]en pedagogik och en aktivitet handlar här framförallt om vilken ambition som finns i att integrera entreprenörskap i undervisningen. För att hårddra det så är en pedagogik alltid närvarande, eftersom det handlar om en grundläggande idé om hur lärandet praktiseras. En aktivitet däremot kan avgränsas i såväl tid som rum Skolverket (2010b) menar vidare att genom att entreprenörskap skrivs i styrdokumenten förändras skolans förhållningssätt och pedagogik genom att entreprenörskap förankras i skolans vardag. Det matchar med regeringens intentioner om att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom utbildningen. Berglund och Holmgren (2007) betonar dock att det inte finns utbildning som är helt befriad från entreprenörskap och på samma sätt finns det inte utbildning som är helt genomsyrad av entreprenörskap Entreprenöriell och traditionell skola I litteratur om entreprenöriellt lärande ställs entreprenöriell undervisning mot traditionell undervisning där entreprenöriell undervisning har övertaget. Traditionell undervisning är den dominerande praktiken i skolorna och anses vara bakåtsträvande och starkt tidstyrd. Skolämnena är separerade och isolerade, miljön är monologisk och eleverna drivs av betyg i den traditionella skolan. Entreprenöriell undervisning är däremot den nya linjen som ska ge kreativa, nyskapande och initiativtagande individer (Falk-Lundqvist, 2011; Karlsson, 2009). Enligt Falk-Lundqvist (2011) har entreprenöriell skolmiljö sin utgångspunkt i att det alltid finns flera sätt att lösa ett problem, vilket motiverar eleverna att använda sig av sin kreativitet och hitta sin väg i en given situation. En sådan skolmiljö styrs inte av rätt eller fel svar, så som en traditionell skolmiljö gör. Kunskapssynen är dock den största skillnaden mellan entreprenöriell och traditionell skolmiljö. Det traditionella lärandets kunskapssyn är att kunskapen ägs av lärare och ska föras över till elever medan det entreprenöriella lärandets kunskapssyn grundas i att kunskap förändras och är sociokulturell (a.a, s. 77). 13

14 3.2 Bakgrund i Sverige Entreprenörskapsutbildning började sprida sig på 1970-talet, för att öka markant under 1980-talet. Den etablerade sig först på universitetsnivå för att sedan bli aktuellt på alla skolnivåerna (From, 2009). I samband med att entreprenörskapets betydelse blev allt större, växte kritiken om att entreprenörskap i skolorna bedrevs på kommunal- och lokalnivå och saknar legitimitet. Olofsson (2009) beskriver en situation där regionala satsningar på entreprenöriellt lärande inte längre gav positivt resultat när det gäller kreativitet och ansvarstagande från elevernas sida, när entreprenörskapet möttes med de neokonservativa reformerna som syftar mer på faktakunskaper (s. 34). Olofsson (2009) menar också att positiva effekter på ungdomars attityder med lokala satsningar är möjliga kortsiktigt, men för en långvarig integration av entreprenöriell utbildning är förändringar i läroplaner nödvändiga. Som följd av forskarnas och politikernas växande intresse för entreprenörskap i skolsammanhang (se Holmgren & From, 2005) kom Regeringskansliets (2009) Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet där det står att entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom utbildningssystemet (s. 2). På Regeringens uppdrag gjorde Skolverket en kartläggning om hur arbetet med entreprenörskap bedrivs i skolor och vilka resultat som uppnåtts. Från kartläggningen framgår att otydlighet i ansvarsfördelningen gör att skolor och kommuner väljer fritt om de vill satsa på entreprenörskap (Skolverket, 2010b). Enligt samma kartläggning framgår att vissa skolor finner stöd i läroplanerna från 1994 för entreprenöriellt förhållningssätt medan andra skolor inte gör det och att arbete med entreprenöriellt lärande är beroende av enskilda lärares och andra lokala intressenters engagemang. Den nya läroplanen för gymnasieskolan, Gy11, som kom 2011 innehåller skrivning om att skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende, samt vilja att prova och omsätta nya idéer i handling och att lösa problem (Skolverket, 2011a, s.7). Vidare står det att skolan ska främja entreprenörskap, företagande och innovationstänkande och på så sätt förstärka elevernas potential att starta eget. Men det handlar inte enbart om ökat antal företag bland unga entreprenörer, utan Skolverket anser att [e]ntreprenöriella förmågor är värdefulla för arbetslivet, samhället och vidare studier (a.a., s. 7). Entreprenöriella förmågor anses vara bra både för individen och för 14

15 samhället. I styrdokumentet tas begreppet upp i ett bredare perspektiv som innebär att vissa förmågor hos individer anses vara eftersträvansvärda och ska utvecklas för livet. Enligt Skolverkets kartläggning (2010b) är entreprenöriella förmågor kopplade till elevernas utbildning och livslångt lärande. Ämnesplanen ger en annan bild eftersom det står att företagsekonomi ska omfatta även entreprenörskap som inbegriper metoder och förhållningssätt för att kunna starta, driva och vidareutveckla verksamheter (Skolverket, 2011b, s. 1). Här används begreppet entreprenörskap i en snäv bemärkelse, genom att likställa begreppet med kunskaper om att starta och driva företag. Senare i ämnets syfte står det dock att undervisningen ska stimulera kreativiteten hos eleverna och deras lust att omsätta idéer i handling (a.a). Forskning i entreprenörskap idag pågår i flera olika discipliner, såsom i pedagogik, företagsekonomi, psykologi och sociologi, men forskare är långt ifrån eniga om definitionen av de olika termerna (From, 2009; Leffler, 2006). 3.3 Entreprenörskapsutbildning Entreprenörskapsutbildning har ingen lång tradition, men sedan den tillkommit i läroplanerna har den väckt stor uppmärksamhet. Idag finns det tre inriktningar inom entreprenörskapsutbildning: om, i och för entreprenörskap. Utbildning om entreprenörskap handlar om att studera entreprenörskap som ett teoretiskt fenomen och är inriktad på innehåll. Utbildning i entreprenörskap handlar om lärande genom att vara entreprenör och utbildning för entreprenörskap är inriktad mot att skaffa en positiv attityd till entreprenörskap och skapa färdigheter för att kunna starta och driva eget (From, 2009; Johannisson et al., 2000; Leffler, 2006). Karlssons (2009) undersökning av fyra olika gymnasieprogram visar att alla program får någon slags utbildning för entreprenörskap och de flesta får också utbildning i och om entreprenörskap, vanligtvis genom Ung Företagsamhet (UF), studiebesök och projektarbete, som då är kopplat till programmets programgemensamma ämnen. I enlighet med de tre olika sätten att beskriva en entreprenör pekar From (2009) på tre olika kategorier av entreprenörskapsutbildning. Den första kategorin går ut på att förstärka de beteende som ska utgöra en entreprenör, den andra utbildningskategorin förstärker de medfödda egenskaper som en entreprenör redan har och den tredje 15

16 kategorin ska förända attityder och få fler människor att vilja bli entreprenörer. Det som alla tre kategorierna har gemensamt, enligt From (2009, s. 50) är ett oreflekterat och oproblematiserat förhållningssätt eftersom entreprenörskapsutbildningens konsekvenser och tillvägagångssätt inte diskuterats kritiskt. From representerar en av de få kritiska rösterna i annars väldigt samstämmig forskningslinje, när det gäller entreprenörskap. Nedan presenteras först den rådande, sällan kritiska linjen som numera återspeglas i läroplanen Gy11 och därefter den kritiska linjen. De flesta forskarna verkar eniga när det gäller entreprenörskapsutbildningens utformning, att den ska finnas från förskoleålder, genom hela skolgången upp på universitetsnivå. Undervisning ska utformas så att det i de lägre åldrarna handlar om att utveckla elevernas inre egenskaper, såsom kreativitet, problemlösningsförmåga och nyskapande och senare, på gymnasieskolan och på universitetet ska utbildningen fokuseras på kunskaper och färdigheter i att starta och driva ett företag (Johannisson et al., 2000; Karlsson, 2009). Men vad innebär entreprenöriellt lärande i praktiken, egentligen? Leffler och Svedberg (2005) visar i sin undersökning att de ord som oftast används i sammanhanget är samarbete, initiativtagande, kreativitet och aktivitet. Arbetsformer som används präglas av samarbete och handlingsinriktat lärande. Svårigheten för att införa entreprenöriellt lärande i skolan är den rådande traditionella utbildningen (Falk-Lundqvist, 2011; Karlsson, 2009). Nyström och Wikström (2009) menar att förändringar i skolkulturen kan vara nödvändiga för att kunna införa entreprenöriellt lärande i skolor. Vidare ska skolorna ge större utrymme för kreativitet, eget initiativ och ansvar eftersom dessa egenskaper är viktiga för livet för samtliga elever, oavsett om de tänker starta eget eller inte. Detta kan sammanfattas som en entreprenöriell kultur (a.a., s. 158). och stämmer väl med Skolverkets intentioner. (Skolverket, 2011a) Lärarna, å sin sida uppger att det största hindret för att införa entreprenörskap i skolan är tidsbrist och resurser enligt Nuteks undersökning från Frågan om entreprenörskap löper som en röd tråd genom utbildningen eller är begränsad till enstaka aktiviteter kvarstår. Berglund och Holmgrens (2007) studie visar att entreprenörskap tenderar att bedrivas genom enskilda aktiviter på gymnasieskolor istället för att integreras i utbildningen som ett pedagogiskt förhållningssätt. 16

17 Kritikerna inom forskning om entreprenörskapsutbildning framför kritik mot enigheten om entreprenörskapsutbildningens fördel gentemot traditionell utbildning (se Falk-Lundqvist, 2011; Johannisson et al., 2000; Westlund & Westlund; 2010). Problematiken utvidgas mot att entreprenörskapsutbildning är en alltför enkel modell, där en given input av föreskrivna metoder och recept alltid ger samma output (Holmgren & From, 2005). Holmgren och From menar att modellen inte kan bli så enkel och dessutom finns inte forskning som bekräftar sådana antaganden. Ett annat problem som urskiljs här är att som svar på en föränderlig och osäker omvärld föreskrivs samma recept till alla, som elevcentrerade aktiviteter, problemlösningsorientering, handlingsorientering osv. Holmgren och From reagerar dessutom på att politikernas och forskarnas synsätt på området är desamma, att alla verkar vara eniga om att entreprenörskapsutbildning är någonting eftersträvansvärt. 3.4 Hur lär sig entreprenörer? Cope (2005) menar att lärande är en dynamisk och kontinuerlig process som dessutom tenderar att bli långvarig. När det gäller entreprenörer är lärandet inte enbart koncentrerat till början av verksamheten, utan lärandet sker hela tiden, medvetet eller omedvetet. Både det förflutna, nutiden och framtiden påverkar enreprenörers lärandeuppdrag. När det gäller hur entreprenörer lär sig visar Cope att deras lärande är handlingsorienterat, learning by doing, genom att exempelvis försöka och göra misstag, lösa problem och observera och göra själv. Särskilt betydelsefulla händelser, både positiva och negativa, har stor betydelse för lärande på en högre nivå då transformativt lärande kan uppstå (Cope, 2005). Transformativt lärande är känt från vuxenlärandet och innebär att en person förändras på ett djupare och personligt plan, att personers attityder, beteende och självbild förändras (Illeris, 2007). Cope (2005) menar att det är just sådant djupt lärande som får entreprenörer att tänka nytt och göra saker annorlunda, men han förnekar inte att lärande genom särskilda stora händelser är mycket stressigt och krävande. Illeris (2007) menar att sådant lärande uppstår i stora kriser, ofta av existentiell karaktär, medan Cope (2005) visar att sådant lärande kan uppstå i samband med större händelser i verksamheten, men påverkar djupt på ett personligt plan. Men entreprenörer lär inte enbart genom större händelser. Då entreprenörer lär sig genom att göra saker, lär de sig till och med genom rutin och upprepande arbete. 17

18 Lärande genom rutinarbete har visat sig viktigt då det stegvis kan leda till högre lärandenivå och attitydförändring. En handling blir inte en lärandeprocess av sig själv, utan lärande kräver reflektion. Dessutom utgör handling och reflektion inte alltid rätt lärande, utan en person kan efter ett misstag bli ännu mer övertygad om att handlingen var rätt och upprepa samma misstag många gånger även om både handling och reflektion har ägt rum (Cope, 2005). 3.5 Motivation Falk-Lundqvist (2011) beskriver motivation som en styrkraft för vårt beteende eftersom motivation genererar de processer som får oss att handla och ger våra handlingar riktning. Motivation är ett mycket viktigt område när det gäller pedagogisk verksamhet då den anses vara drivkraften bakom lärande. Enligt Giota (2002) handlar nutida socio-kognitiv motivationsforskning om vilket slags mål eleverna strävar efter, när de löser vissa uppgifter i skolan, eleverna kan sträva mot lärandemål (och vara inre motiverade) eller prestationsmål (och vara yttre motiverade). Lärandemål innebär att eleverna har sina egna mål för lärande, såsom att skapa meningsfullhet, tillfredsställa nyfikenhet eller lära sig mer medan prestationsmål innebär att eleverna lär för att göra föräldrar och lärare glada eller för att slippa bestraffning. Skolverket (2010a) pekar på att inre motivation är mycket viktigt för entreprenöriellt lärande och nås genom att eleverna ska se till helheten. Falk-Lundqvist (2011) kopplar däremot samman motivation med meningsfullhet och menar att meningen med olika aktiviteter uppfattas på olika sätt av olika individer beroende på bland annat tidigare erfarenheter. Betydelsen av metakognition för motivation lyfts bland annat när det gäller elevstrategier, vilket utvecklas nedan. Genom att eleverna upplever mer självständighet i sitt arbete och genom att de har kontroll över lärandesituation och möjlighet att påverka beslut om hur och när uppgifterna ska göras ökar elevernas inre motivation för lärandet (Giota, 2002). På samma sätt menar Johannisson et al. (2000) att när eleverna inte får bestämma om mål och innehåll intar de en passiv roll som är raka motsatsen till entreprenöriellt lärande. Giota (2002) hävdar att de dominerande teorierna glömmer andra mål, såsom sociala mål, därför måste elevernas mål alltid ses som multipla. Giota inför social kompetens i motivationsteorin, vilken ses som elevernas kompetens att anpassa sig efter de 18

19 förväntningar och krav som ställs i skolmiljön. Motivationsforsningen visar att social kompetens spelar stor roll för elevernas betyg, samt för deras relation till klasskamraterna (a.a). Mycket av motivationsteorin, vilken handlar om tillfredsställelse av elevernas behov i undervisningen återspeglas i läroplanernas nya idéer om entreprenöriellt lärande. Det handlar om att elevernas behov av makt, frihet, tillhörighet och nöje ska kunna tillfredsställas i skolmiljön, så att eleverna väljer att ta ansvar för sitt lärande och lyckas i sin skolgång (Glasser, 1996). Eleverna får större makt genom inflytande på undervisning och bedömning, större frihet genom olika typer av projekt- och grupparbeten och tillhörighet genom att tillhöra en grupp som jobbar tillsammans. Detta innebär att lärarens traditionella roll behöver förändras till att bli mer lik en demokratisk chef eller gruppledare enligt Glasser medan Falk-Lundqvist (2011) går ett steg vidare och kallar elever och lärare för medarbetare. Den förändrade lärarrollen kan dock kräva mer tid av engagerade lärare, vilket Berglund och Holmgrens (2007) undersökning visar. Falk-Lundqvist (2011) hävdar att prestationsmotivation har olika betydelser i en traditionell skolmiljö och i en entreprenöriell skolmiljö. Att misslyckas i en traditionell skolmiljö är knutet till förhör och prov, medan det i en entreprenöriell skolmiljö ses mer som ett steg i lärandeprocessen där vi kan lära oss av våra misslyckanden. En viktig drivkraft i lärandeprocessen blir då okunskap som driver oss vidare att lära oss mer (Falk-Lundqvist, 2011). Det betyder att prestationsmotivation blir till lärandemotivation i en entreprenöriell skolmiljö, då eleven drivs av sin lust att lära sig mer. Det blir ännu tydligare genom att analysera prestationskravet som enligt Falk-Lundqvist kan vara både negativt och positivt. De negativa prestationskraven uppstår när eleverna drivs av betyg, medan de positiva prestationskraven uppstår när eleverna drivs av sin lust att förstå och lära, någonting som enligt Falk-Lundqvist blir fullt möjligt i en entreprenöriell skolmiljö. En mycket viktig faktor för motivation hos eleverna är dialog, då dialog mellan lärare, elever och stoff skapar meningsfullhet (Dysthe, 1996). Dysthe gör skillnad mellan dialogisk (eller flerstämmig) undervisning och monologisk (eller enstämmig) undervisning. En dialogisk undervisning knyter till elevernas erfarenheter och tillåter eleverna att vara meningsskapande och att skapa en bild av sig själva i samspel med 19

Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN. Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv

Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN. Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv Eva Leffler och Åsa Falk-Lundqvist DRIVKRAFT SÖDERHAMN Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv Oktober 2014 Innehåll Inledning... 2 Kort om bakgrund och syfte... 2 Entreprenöriellt lärande,

Läs mer

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie

Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Hur elever upplever betyg och bedömning i bild- och medieämnen en kvalitativ studie Sofia Agronius & Eva Sjöberg Examensarbete 15 hp HT 07 Examensarbete på Lärarprogrammet, 180p Institutionen för estetiska

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

En didaktisk studie i bokföringens ädla konst

En didaktisk studie i bokföringens ädla konst Examensarbete KPU 15 högskolepoäng, grundnivå En didaktisk studie i bokföringens ädla konst The noble art of accounting - a didactic study Qun Du Andersson Jan-Erik Selenius Lärarexamen 210 hp Examinator:

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Läxhjälp på fritidshemmet

Läxhjälp på fritidshemmet LÄRARUTBILDNIGEN Självständigt arbete, 15hp Läxhjälp på fritidshemmet Några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner. Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, Madeleine Myrbäck psykologi

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt

Havana Marcus. Det ska fungera både socialt och språkligt Linköpings universitet Lärarprogrammet Havana Marcus Det ska fungera både socialt och språkligt - Några lärares syn om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning Examensarbete 15 hp LIU-LÄR-L-A--12/95--SE

Läs mer

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson

En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson En roll, många kompetenser... - om krav och förväntningar på (del)projektledare Emma Lundmark & Erika Olsson Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för personal- och arbetsvetenskap

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer

Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Kvinnliga ledare i mansdominerade organisationer Deras ledaregenskaper och möjligheterna till att utnyttja dessa Sofie Andersson, 900509 Paula Svensson, 900531 Handledare: Berth Andersson Examinator: Andreas

Läs mer

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare Studenter: Maria Arvidsson och Eva Österholm Examensarbete

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Han, hon eller hen? Genusuppdraget i förskolan tolkat av några förskollärare

Han, hon eller hen? Genusuppdraget i förskolan tolkat av några förskollärare LÄRARUTBILDNINGEN Examensarbete, 15 hp Han, hon eller hen? Genusuppdraget i förskolan tolkat av några förskollärare Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Handledare:

Läs mer

Entreprenörskap i skolan en kartläggning

Entreprenörskap i skolan en kartläggning Entreprenörskap i skolan en kartläggning entreprenorskap I SKOLAN Entreprenörskap i skolan en kartläggning kan fritt skivas ut från Skolverkets webbplats www.skolverket.se/entreprenörskap Form: AB Typoform

Läs mer

Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan

Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan Produktion och Utgivning:

Läs mer

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt

Samarbete i grupp. En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med gruppens samarbete. Holm, Johan Kjellqvist, Marc. Handledare: Britt Hallerdt Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Självständigt arbete i didaktik relaterat till Idrott och hälsa 15 hp Samarbete i grupp En studie i hur lärare i idrott och hälsa arbetar med

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt

Intresse, historiemedvetande och arbetssätt Malmö högskola Lärarutbildningen Individ och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Intresse, historiemedvetande och arbetssätt En studie av elevers uppfattning av historia Interest,

Läs mer

Hur VVS elevers uppdelning av ämnena påverkar deras motivation i engelska

Hur VVS elevers uppdelning av ämnena påverkar deras motivation i engelska Skolutveckling och ledarskap i fördjupningsämnet Engelska och Lärande 15 högskolepoäng, avancerad nivå Hur VVS elevers uppdelning av ämnena påverkar deras motivation i engelska How HVAC students division

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Den pedagogiska grundsynen i fokus

Den pedagogiska grundsynen i fokus Lärarhögskolan i Stockholm Särskild lärarutbildning Den pedagogiska grundsynen i fokus En undersökning om vilken pedagogisk grundsyn fyra lärare har och hur detta påverkar arbetsformen eget arbete i klassrummet.

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Läxor och läxhjälp på fritidshemmet Homework and homework assistance in the school-age educare center

Läxor och läxhjälp på fritidshemmet Homework and homework assistance in the school-age educare center Fakulteten för Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem Vt 2015 Examensarbete i fritidspedagogik 15 högskolepoäng, grundnivå Läxor och läxhjälp

Läs mer