Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Svenska kakel Förfrågningsunderlag Installationer Luleå RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR VS/EL/VENT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Svenska kakel Förfrågningsunderlag Installationer Luleå 2014-02-14 RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR VS/EL/VENT"

Transkript

1 Vändskivan 5B Sidan 1 av 15 Vändskivan 5B Lokalanpassning RAM OCH RUMSBESKRIVNING INSTALLATIONER FÖR // Datum: Senast ändrad: FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upprättad av: Erik Lundkvist och Lars-Göran Hedström Uppdragsansvarig: Lars-Göran Hedström INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rumsbeskrivning Lokalanpassning Allmänt gäller att totalentreprenören har att - i samråd med beställaren/byggherren - själv projektera och detaljlösa byggnadsutförande inom ramen för de specificerade föreskrifterna beträffande material och utförande etc. som anges nedan i beskrivningar, i rumsbeskrivning, på ritningar och i övriga handlingar. Beträffande material- och utförandeföreskrifter gäller AMA 09, nedan angivna föreskrifter samt i förekommande fall respektive varufabrikants föreskrifter.

2 Vändskivan 5B Sidan 2 av 15 ALLMÄNNA UPPGIFTER INSTALLATIONER / / ILATION Relationshandlingar Entreprenörer skall upprätta och leverera kompletta relationshandlingar till beställaren enligt nedan. Handlingar ska levereras till beställaren enligt följande: 1 omg A1 och 1 omg A3 papperskopior av ritningar 1 CD med ritningsfiler i format.pdf och.dwg samt DU-pärm i.pdf Papperskopior av ritningar insatta i DU-pärm Drift- och underhållsinstruktioner Entreprenörer skall upprätta drift- och underhållsinstruktion till beställaren i enlighet med enligt YUH.5 och YUK.5 i V-AMA 12. Handlingarna ska levereras i höjdformat A4 och levereras insatta i pärmar med fliksystem. Papperskopior av ritningar insatta i DU-pärm under särskild flik. Samtliga handlingar på svenska. Översatt handling skall även levereras på originalspråk. Om det i datablad, broschyr och dylikt finns sådant som inte gäller för den aktuella anläggningen ska detta strykas eller elternativt skall den gällande delen tydligt markeras. För aggregat med tillhörande styr- och övervakning skall projektanpassade flödesbilder/driftkort samt funktionsbeskrivningar och tillhörande elscheman ingå. Protokoll för utförda provningar, ljudmätning och injustering under särskild flik. Besiktningsprotokoll (OVK) under särskild flik. Underlaget skall överlämnas i 2 st omgångar i pärmar samt 1 st CD-skiva

3 Vändskivan 5B Sidan 3 av 15 ALLMÄNNA UPPGIFTER INSTALLATIONER Arbetet skall bedrivas som totalentreprenad, elanläggning. Denna beskrivning är upprättad som kravspecifikation. För entreprenaden gäller ABT06 och AMA09. Elentreprenaden omfattar elinstallationer för ombyggnad till butikslokal och lager för enligt följande beskrivning. I totalentreprenaden skall ingå fullständiga installationer med funktionsansvar för kraft, belysning, installationer för Vanläggningar enligt beskrivning i fullt driftfärdigt skick. Installationerna skall uppfylla de krav som anges i följande programbeskrivning, administrativa föreskrifter för objektet samt gällande lagar, förordningar och rekommendationer, vilka anges i följande publikationer: - Elektriska Säkerhetsföreskrifterna SÄK-FS - SS Utgåva 2 - Boverkets Byggregler - SS El AMA 09 - Ljuskulturs "Ljus & Rum. De råd och anvisningar som för till angivna publikationer skall även beaktas. Senaste utgåva skall gälla. Samtlig installation utförs infälld där så är möjligt. Vid eventuellt utanpåliggande installation, skall denna ske i list/kanal eller på ett så möjligt mest estetiskt sätt och i samråd med Galären. Ny huvudcentral (serviscentral) utförs i rum 213. Kommunikation till Galärens kontor ska ordnas från aggregat LB01 och till DUC för undercentral (placerade i rum 213) till switch för internet. Inkoppling av ny 60 liters varmvattenberedare (lev av ) och ska installeras i området vid rum 110 ovan undertak om möjligt (placering i samråd). kommer att komplettera lokalen med miljöbelysning, data, larm och tele mm. Se även branddokumentation för åtgärd med utrymningsskyltar. Övriga åtgärder och anpassningar enligt rumsbeskrivning I övrigt se även bifogad AF-del.

4 Vändskivan 5B Sidan 4 av 15 ALLMÄNNA UPPGIFTER -INSTALLATIONER Arbetet skall bedrivas som totalentreprenad. Denna beskrivning är upprättad som kravspecifikation. För entreprenaden gäller ABT06 och AMA09. -entreprenaden omfattar installationer för ombyggnad till butikslokal och lager för enligt följande beskrivning. I totalentreprenaden skall ingå fullständiga installationer inklusive projektering för byggnaden som omfattas av entreprenaden. Byggnaden är ansluten mot kommunalt vattenledningsnät. Ny vattenledning för ombyggnad ansluts från befintlig vattenmätare i tom lokal (se ritning Befintliga förhållanden). Ledningar till tom lokaldel för värme, kall- och varmvatten och vvc ska dimensioneras och förberedas och proppas med avstängningsventiler ovan undertak vid kapprum 109 eller enligt samråd (kallvatten kan avslutas i tom lokal). En ny varmvattenberedare 60 liter ska installeras i området vid rum 110 ovan undertak om möjligt (placering i samråd). Byggnaden är förberett med anslutning invändigt vid yttervägg mot sydväst nära skyddsrum 113 till kommunalt fjärrvärmesystem. Beställaren ska ordna anmälan efter samordning och genomgång av beräknad anslutningseffekt. -entreprenören anmäler behov av mätare från LEAB före driftsättning. -entreprenören skall installera en ny komplett värmeväxlarenhet bestående av plattvärmeväxlare och erforderliga tillbehör för värme i rum 213. Styr och övervakning skall inte ingå utan levereras av SÖ-entreprenör. Tvillingpump med tryckreglering typ Wilo eller likvärdigt. Entreprenören anger i anbud uppgifter och data på förslag på växlare och kringutrustning. Växlaren ska beräknas att klara hela fastigheten. För entreprenörens beräkning av värmebehov lämnas följande uppgifter. Byggnaden är byggd 1992 och befintliga yttertak ska tilläggsisoleras till en total tjocklek av ca 300mm. Ytterväggar har idag plåt utvändigt som ska rivas och fasaden ska tilläggsisoleras med 100mm väggisolering ( ). Total väggtjocklek är cirka 310 mm. Nya fönster och portar samt dörrar utförs i hela byggnaden med modern standard. Preliminära effekter för ventilationsaggregat: LB01 () P = 9 kw Preliminära effekter för framtida vent-aggregat för tom lokaldel: P = 12kW

5 Vändskivan 5B Sidan 5 av 15 Dimensionerande temperaturer: Utetemperatur DUT Vinter: -32º C Rumstemperatur Butik och personaldel Vinter: +22 ±2º C Rumstemperatur Lager Vinter: +20 ±2º C Dimensionerande temperaturprogram: - Sekundärt värmesystem (radiatorer) +60/40º C - Sekundärt värmesystem (luftvärmare/vent) +60/30º C -Tappvarmvatten +60º C Övriga åtgärder och anpassningar enligt rumsbeskrivning Entreprenören ska utföra injustering av pumpcirkulationssystem/värmebärarsystem och radiatorsystem och upprätta protokoll på injusterade flöden och inställningsvärden. Egenprovning genomförs i takt med montaget av resp. entreprenör. Provning och injustering utförs efter driftsatt anläggning av resp. entreprenör. I övrigt se även bifogad AF-del.

6 Vändskivan 5B Sidan 6 av 15 ALLMÄNNA UPPGIFTER ILATION Arbetet skall bedrivas som totalentreprenad. Denna beskrivning är upprättad som kravspecifikation. För entreprenaden gäller ABT06 och AMA09. Anläggningen utförs enligt denna beskrivning tillsammans med övriga tekniska beskrivningar, ritningar och handlingar som ingår i förfrågningsunderlaget. Entreprenören svarar för att anläggningarna till alla delar uppfyller gällande lagar, författningar, normer och förordningar samt de skärpningar av normkrav som anges i denna beskrivning. Utöver dessa ska följande publikationer gälla: - Boverkets allmänna råd Funktionskontroll av ventilationssystem - Svenska inneklimatinstitutets publikationsserie den nya inneklimattekniken Ljudmiljö: Typ av rum Max ljudnivå db(a) Kontor, mötesrum 35 WC/Dusch, omkl, lager 45 Butik, personalrum 40 Ventilationsentreprenaden omfattar installationer för ombyggnad till butikslokal för enligt följande beskrivning. Ombyggnad för tom lokal utförs i senare etapp. Demonteringar av befintligt aggregat samt befintliga kanaler är redan utfört av beställaren. I totalentreprenaden skall ingå fullständiga installationer inklusive projektering för byggnaden som omfattas av entreprenaden. Luftflöde och ljud provas av samtliga installationer enligt V-AMA 09 samt enligt nedan. Installations- och egenkontroll utförs. Egenprovning genomförs i takt med montaget av resp. entreprenör. Provning och injustering utförs efter driftsatt anläggning av resp. entreprenör. Injustering dokumenteras med protokoll enligt branschpraxis. I protokoll skall inställningsläge, tryck och k-faktor anges för respektive don och spjäll. Trycket runt roterande värmeväxlare mäts och injusteras så att återluftsföring mellan till- och frånluft förhindras. Mätvärden anges i protokoll.

7 Vändskivan 5B Sidan 7 av 15 Ljudmätning utförs i butik, kontorsrum och pausrum samt i övriga rum om problem med höga ljudnivåer uppstått. Injustering av styr för nytt aggregat skall utföras. OVK-besiktning ska utföras och ingå. I övrigt se även bifogad AF-del. LB01- Luftbehandlingsaggregat. Aggregatet utförs helt eller 3-delat kompaktaggregat bestående av: - Isolerat hölje med inspektionsluckor på gångjärn, balkram, ställbara fötter. - Ute- och avluftsspjäll med ställdon tryckklass B, täthetsklass 3 - Filter, uteluft klass F7 - Filter frånluft klass min F5 - Värmeåtervinnare av regenerativ typ (roterande) med drivmotor och reglerutrustning för varvtalsstyrning samt med renblåsningssektor och rotorvakt. - Luftvärmare för värmevatten med tillbehör enligt nedan. - Fläktdelar för direktdrivna kammarfläktar och motorer med varvtalsstyrning (ECmotorer eller frekvensomriktare) där totalflöde och eleffekt ska kunna avläsas i displayenhet. Tillbehör: - Reservfilter, 2 omg. (för filter i aggregat). - Termometrar, kanaler runt om aggregat. - Differenstryckmätare för filter (fördel om det kan ses i displayenhet). - Styrventil och ventilställdon för värmebatteri. - Internt elektrisk kopplat. - Styrutrustning för funktioner enligt nedan. - Konstant tilluftstemperatur med utomhuskompensering. - Sekvensreglering av värmeåtervinning och luftvärmare. - Reglerande frysskydd för luftvärmare. - Konstant tryckreglering i kanalsystem för tilluft och frånluft. - Flödesmätning av fläktar. - Varvtalsreglering av fläktar med EC-motorer eller asynkronmotorer med frekvensomformare. - Tryckfall över filter. - Aktuell effektförbrukning och luftflöde eller SFP-tal ska redovisas i klartext i display under drift. - Larm ska avges vid frysrisk, temperatur- och tryckavvikelser eller om avvikelse från normalvärden sker. - Webbaserat användargränssnitt för åtkomst via webläsare.

8 Vändskivan 5B Sidan 8 av 15 Aggregatet utförs med fabriksmonterad styrutrustning (typ Swegon/GOLD, Fläkt Woods/Control Master, IV/Climatix eller likvärdigt) som är direkt uppkopplingsbart mot WEB. Samtliga larmer, driftstatus, lägen, bör- och ärvärden, manöver etc. skall kunna avläsas på display i handenhet samt från framtida WEB-system. Dimensionerat luftflöde är beräknat för hela byggnaden inklusive tom lokal. Q = +/- 660 l/s (vid min-flöde i mötesrum vid forcering = +/- 740 l/s) Specifik fläkteleffekt (SFP): Max 1,5 KW/m³/s vid min-flöde Entreprenören ska redovisa valt aggregat i anbud samt tekniska prestanda. UTVÄNDIGA ARBETEN, El Entreprenören drar fram elmatning samt levererar och monterar fasadarmaturer typ Rondo LED med upp-/nerljus (kulör grå) eller likvärdiga, och armaturer i skärmtak enligt fasadritning samt 4st skyltarmaturer. Montage av beställaren tillhandahållna utvändiga pollare (6 st) på befintliga fundament med fördraget markrör (seriekopplat). Dragning och anslutning av el i markrör till pollare samt till fundament för skylttavla. Första pollaren närmast huset ska el dras in till elcentral. Mellan pollare 2 och 3 ska två armaturer i trappa levereras och monteras och anslutas. Se situationsplan över hus B. Inkoppling i central för utvändig belysning och pollare. Tomrör är fördraget med uppgång ovan mark nära huset. Del i elcentral för samtliga armaturer utvändigt (pollare, stolpar skylt - och fasadbelysning) bestyckas med astrour och omkopplare. Inkoppling av armbågskontakt samt Besamöppnare (levereras av Byggentreprenör) för entredörr. Utegivare för fjärrvärme monteras av elentreprenör och ansluts till apparatskåp för undercentral (AS ingår i separat SÖ-entreprenad). På fasad mot sydväst installeras 3 st motorvärmarhuvud med 2 st uttag vardera samt tid och tempstyrning som ansluts till elcentral. Montage av ny avluft och uteluftsintag för nytt aggregat.

9 Vändskivan 5B Sidan 9 av 15 Butik 100 Nya armaturer lämplig för butik 300 lux. Tändning placeras vid entredörr och i lagret vid dörr mellan lagret och butiken. Inkoppling av vattenburna fläktluftvärmare (1-fas 230V) med tillhörande styr. 7 st golvuttag fördelat i lokalen i samråd med beställaren, dubbeluttag vid golv, nergångar i ny vägg samt vid pelare via kanallist. Fläktluftvärmare installeras för tak- eller väggmontage och med erforderliga upphängningsdetaljer, konsoler etc. samt luftriktare. Antal och placering väljs för att ge jämn temperaturfördelning. Kulör på hölje ska vara vit. Fläktluftvärmare ska vara försedd med erf luftning och avtappning samt förses med blödarledning för kontinuerlig cirkulation. Styrutrustning för luftvärmare ska ingå med termostat/regulator, styrventil med ställdon samt avstängningsventiler och injusteringsventiler. Fläktluftvärmarens regulator ska styra fläkthastigheten efter värmebehov och klara max ljudtrycksnivå på 40 db(a) vid dimensionerande utetemperatur. Fläktluftvärmaren ska stoppa fläkt när inget värmebehov föreligger. Tilluft via 3 st takspridare, +200 l/s Frånluft via trådnätsgaller och injusteringsspjäll, -165 l/s Överluft till RWC101 och städ 102.

10 Vändskivan 5B Sidan 10 av 15 RWC 101 Grundbelysning 300 lux. Infällt i undertak närvarostyrning. Anropskontakter på lokalt larm. Entreprenör tillhandahåller samt monterar wc med armstöd, handfat med förlängare och vattenlås. Omdragning av närmaste avlopp och vatten för funktioner i RWC. 1st radiator med termostatventil. Överluft via överluftsdon. Frånluft via kontrollventil i tak, -20 l/s. Städ 102 Grundbelysning 300 lux. Infällt i undertak närvarostyrning. 1st städuttag. Omdragning av närliggande avlopp och vatten för utslagsvask samt blandare. Överluft via överluftsdon. Frånluft via kontrollventil i tak, -15 l/s.

11 Vändskivan 5B Sidan 11 av 15 Fikarum/personalrum 103 Grundbelysning 300 lux. Infällt i undertak med tändning vid dörrar från butik och lager. Komplett installation av el till kök. Vitvaror som beställaren tillhandahåller är 2st micro, diskmaskin, spis med ugn, kyl/frys. Bygg levererar och installerar kolfilterfläkt 4 st dubbeluttag fördelat i lokalen i samråd med beställaren, vid golv. Inkoppling och montering av extern tryckknapp för övertidsdrift ventilation (ansluts till aggregat LB01 i fläktutrymme 213). Rivning/omdragning av närmaste avlopp och vatten för funktioner i kök. Vatten för kaffemaskin. Erforderligt antal radiatorer. Tilluft via 2 st takspridare, för 600x600 undertak, med anslutningslåda, +90 l/s Frånluft via kontrollventiler vid köksinredning, -50 l/s Överluft till Dusch 110 och WC 111. Bygg levererar och installerar kolfilterfläkt Kontor 104, 105, 106, st pendlade arbetsplatsbelysningar med upp/ned i varje kontor. Med närvarostyrning. Rum kompletteras med två dubbeluttag vid golv. 1st radiator med termostatventil. Tilluft via 1 st takspridare, för 600x600 undertak, med anslutningslåda, +20 l/s i rum 104,105,106 samt +30 l/s i rum 107 Frånluft via kontrollventil i tak, -20 l/s i rum 104,105,106 samt +30 l/s i rum 107

12 Vändskivan 5B Sidan 12 av 15 Mötesrum/utbildning 108 Grundbelysning 300 lux, infällt i undertak med dimmerfunktion. 3 st dubbeluttag på vägg. 1 st dubbeluttag ovan undertak/bord för eventuell projektor. Erforderligt antal radiatorer. Tilluft via 2 st takspridare, för 600x600 undertak, med anslutningslåda, cirka +40 l/s i minflöde samt +120 l/s i maxflöde. Frånluft via kontrollventiler i tak, cirka -40 l/s i minflöde samt +120 l/s i maxflöde Med variabelflödesdon som skall vara försedda med mätuttag, tryckregulator med börvärdesomställare, ställdon. Med tillbehör för stand alone-funktion såsom rumsregulator/givare för styrning (närvaro, temperatur och CO 2 ) samt trafo 24/230V. KPR 109 Grundbelysning 300 lux. Infällt i undertak med närvarostyrning. 1 st dubbeluttag på vägg. Erforderligt antal radiatorer. Överluft via väggöppning från 103.

13 Vändskivan 5B Sidan 13 av 15 Dusch 110 Grundbelysning 300 lux. Utanpåliggande med närvarostyrning. 1st dubbeluttag på vägg Dusch och golvbrunn tillförs ytan samt avlopp och vatten till dessa. Överluft via överluftsdon. Frånluft via kontrollventil i tak, -30 l/s. WC 111 L Grundbelysning 300 lux. Infällt i undertak närvarostyrning. Entreprenör levererar samt monterar wc, handfat med vattenlås. Omdragning av närmaste avlopp och vatten för funktioner i wc. 1st radiator med termostatventil. Överluft via överluftsdon. Frånluft via kontrollventil i tak, -15 l/s.

14 Vändskivan 5B Sidan 14 av 15 Lager 112 Inkoppling av vattenburna fläktluftvärmare (1-fas 230V) med tillhörande styr. Nya armaturer lämplig för lager 300 lux. Tändning placeras vid ytterdörr (vid port) i lager 112 samt vid dörr mot butik st dubbeluttag vid port. Laddningsstation (tillhandahålls av hyresgästen) för eltruckar skall kopplas in. Placering vid skyddsrum. Separat frånluftsfläkt (1x230 V) för batteriladdning med förreglingsfunktion tryckvakt och samkörning fläkt och laddning kopplas in. Nya fläktluftvärmare installeras, för vägg- eller takmontage och med erforderliga upphängningsdetaljer, konsoler etc. samt luftriktare. Fläktluftvärmare ska vara försedd med erf luftning och avtappning samt förses med blödarledning för kontinuerlig cirkulation. Styrutrustning för luftvärmare ska ingå med termostat/regulator, styrventil med ställdon samt avstängningsventiler och injusteringsventiler. Fläktluftvärmarens regulator ska styra fläkthastigheten efter värmebehov och klara max ljudtrycksnivå på 45 db(a) vid dimensionerande utetemperatur. Fläktluftvärmaren ska stoppa fläkt när inget värmebehov föreligger. Vid port installeras två fläktluftvärmare med gemensam rumsgivare för att särskilt förbättra uppvärma av ytan kring stora porten. Ögondusch (tillhandahålls av hyresgäst) vid truckladdning vid skyddsrum skall anslutas med vatten. Tilluft, +240 l/s Frånluft via trådnätsgaller och injusteringsspjäll, -210 l/s Överluft till skyddsrum 113, -30 l/s Laddningsstation (tillhandahålls av hyresgästen) för eltruckar (placering vid skyddsrum) ska förses med separat frånluftsfläkt (1x230 V) godkänd för batteriladdning med förreglingsfunktion tryckvakt som stoppar laddning.

15 Vändskivan 5B Sidan 15 av 15 Skyddsrum 113 Befintlig belysning anpassas. Genomföringar åtgärdas för att klara godkännande för skyddsrum belysnings - Frånluft -30 l/s, och överluft via befintliga öppningar. Anslutningar anpassas för att enkelt kunna demonteras för skyddsrumsfunktion. Maskinutrymme Vent / El / 213 Grundbelysning 300 lux. Ny huvudcentral (serviscentral) utförs i rum 213 och central för och förbereds för tom lokal, se även allmänna uppgifter i inledning av denna beskrivning. Inkoppling av styr för ny undercentral bestående av ett apparatskåp med SAIA-DUC (lev av SÖ-entr.) och anslutning av ventilställdon, tvillingpump, utegivare och temperaturgivare och tryckvakt för expansionskärl. Utegivare monteras på fasad mot nordöst, minst 4 meter från port Inkoppling av ventilationsaggregat med internt färdigt kopplad el. Elmatning (prel.data): 3x10A 400V Inkoppling av yttre komponenter i närheten av aggregat (ställdon 3 st, kanalgivare, tryckgivare 2 st, pump, frysvakt. Dessutom inkoppling övertidstimer i rum st dubbeluttag på vägg. Ny fjärrvärmeväxlare monteras och ansluts till inkommande fjärrvärme. Se under allmänna uppgifter i inledning av denna handling. Anpassning och inkoppling av kall- och varmvatten samt vvc för ny lösning. Nytt aggregat LB01- se allmänt stycke i inledning. Uteluft via snöhuv i lika kulör som fasad (Plannja PL15 silvermetallic) och avluft via avluftsdon (typ trådnät med nederbördsskydd) i lika kulör som fasad. Öppningar tas genom tidigare fönsteröppningar mot sydväst.

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 (38) VVS INNEHÅLLSFÖRTECKNING syfte... 3 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM... 3 VÄRMESYSTEM... 5 LUFTBEHANDLINGSSYSTEM... 6 FLYTTNING, DEMONTERING, RIVNING... 8 ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING

Läs mer

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23

Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Tekniska anvisningar VVS 2014-01-23 Syfte och mål Det övergripande syftet med dessa anvisningar är att de ska ge Futurum Fastigheter i Örebro AB (Futurum) en bra grund för att skapa miljöer värdiga våra

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se

Rev datum 2012-05-01 5 VVS. Handläggare. Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se Rev datum 2012-05-01 5 VVS Handläggare Projektledare Mats Jonsson Tel: 090-16 23 82, 070-592 45 97 E-post mats.jonsson@umea.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING med länk till resp avsnitt Syfte... 4 VA-, VVS-, Kyl

Läs mer

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0

STYRDOKUMENT 2013 Version 1.0 Reviderad: 2013-05-07 : Handläggare: Mats Karlström STYRDOKUMENT 2013 Fastighet, Östersunds kommun Sidan 2 (101) FÖRORD STYRDOKUMENT Dessa styrdokument skall användas vid all projektering på uppdrag av

Läs mer

Tekniska riktlinjer VVS

Tekniska riktlinjer VVS QPK Erik Matsson 08 553-899 05 Utgåva 3 1(54) Tekniska riktlinjer VVS Innehållsförteckning GILTIGHETSOMRÅDE... 4 ÄNDRINGAR FRÅN UTGÅVA 1... 4 1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER FÖR KAPITEL 8, 52, 54, 55, 56 OCH 57...

Läs mer

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION

TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Blockgatan 10 653 41 Karlstad Tel 054-15 65 45 Fax 054-18 99 26 www.vvsplan.se TEKNISK RAMBESKRIVNING TOTALENTREPRENAD RÖRINSTALLATION STYR- OCH REGLERINSTALLATION Fastighetsägare: SÄFFLEBOSTÄDER AB SÄFFLE

Läs mer

RIKTLINJE VENTILATION

RIKTLINJE VENTILATION RIKTLINJE VENTILATION KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Fjärrvärmecentral Innehåll Välkommen till Fortum Värme 3 Att ansluta till Fortum Värmes fjärrvärme 4 1 Dimensionering av din fjärrvärmecentral 4 1.1 Tryck i fjärrvärmesystemet 4 1.2 Temperaturer i fjärrvärmesystemet

Läs mer

Malmö Stad Stadsfastigheter

Malmö Stad Stadsfastigheter Malmö Stad Stadsfastigheter Allmän Teknisk Beskrivning SRÖE Styr- Regler- och Övervakningsanläggning Version 2013 /Rev. / Utfärdat av 2 (53) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEGREPPSFÖRKLARINGAR 4 ALLMÄNT 6 81 STYR-

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14)

Tekniska krav och anvisningar. Luftbehandlingssystem. Huvuddokument 1 (14) Tekniska krav och anvisningar Luftbehandlingssystem Huvuddokument Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet

Läs mer

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

KLIMATTEKNIK AB 1213 2012.03.16. Lill Olas Brygga Landskrona Stad. Nybyggnad av brygga. Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG KLIMATTEKNIK AB 2012.03.16 Lill Olas Brygga Landskrona Stad Nybyggnad av brygga Rambeskrivning VVS, Styr och Yttre VA KLIMATTEKNIK AB VVS- och energikonsult 254 33 HELSINGBORG Tel. 042/ 14 44 30 tomme.nilsson@klimatteknik-tn.se

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008

fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser F:101 April 2008 ISSN 1401-9264 2008 Svensk Fjärrvärme

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. VVS & Kyla 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR VVS & Kyla 2014-03-04 Innehåll Förord 4 5 VA, VVS, Kyl och processmediesystem 5 VVS-system allmänt 5 Redovisning 5 Brandskydd 6 Ljudmiljö 6 Termiskt inneklimat 6 Bevarandeklimat

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR RÖRINSTALLATIONER 2013-02-01 INNEHÅLL

PROJEKTERINGSANVISNINGAR RÖRINSTALLATIONER 2013-02-01 INNEHÅLL Sida 1 av 16 INNEHÅLL SID FÖRORD 2 TAPPVATTENSYSTEM 2 AVLOPPSVATTENSYSTEM 3 KYL- OCH VÄRMEPUMPSSYSTEM 5 VÄRMESYSTEM 5 RÖRLEDNINGAR 6 PUMPAR 7 ARMATURER, UTAGSPOSTER O.D. FÖR VATTEN, SPRINKLER 8 TERMISK

Läs mer

RAMBESKRIVNING VVS FO KAROLINSKA 2009-12-01. Dokumentnamn: 12 Rambesk Vvs.docx. Sida 1/15. Datum 091201. Magnus Huss. Rambeskr.

RAMBESKRIVNING VVS FO KAROLINSKA 2009-12-01. Dokumentnamn: 12 Rambesk Vvs.docx. Sida 1/15. Datum 091201. Magnus Huss. Rambeskr. RAMBESKRIVNING VVS FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 12 Rambesk Vvs.docx Dokumentägare: Bo Sandström Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region Förvaltning Rambeskr. 52 Fastställd

Läs mer

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral

Installationsanvisning. Fjärrvärmecentral Installationsanvisning Fjärrvärmecentral Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Välkommen till Fortum Värme 3 1.2 Lite om fjärrvärme 3 1.3 Syfte 3 2 ATT ANSLUTA TILL FJÄRRVÄRME 4 3 ENERGITJÄNSTER 5 3.1 Utbildning

Läs mer

fjärrvärmecentralen utförande och installation

fjärrvärmecentralen utförande och installation fjärrvärmecentralen utförande och installation Tekniska bestämmelser F:101 Februari 2014 FJÄRRVÄRMECENTRALEN UTFÖRANDE OCH INSTALLATION Tekniska bestämmelser f:101 Februari 2014 isbn 978-91-85775-22-4

Läs mer

KRAV OCH ANVISNINGAR

KRAV OCH ANVISNINGAR KRAV OCH ANVISNINGAR Tekniska krav och anvisningar för ny-, om- och tillbyggnad. 2008-03-31 Reviderad 2015-04-30 (loggbok klicka här) MORA KOMMUN Tekniska förvaltningen Fastighetsavdelningen Dnr 2007/79

Läs mer

Anvisningar från tekniska förvaltningen

Anvisningar från tekniska förvaltningen Anvisningar från tekniska förvaltningen Sidan 2 av 30 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING, 1. GENERELLA ANVISNING 5 1.1. OMFATTNING 5 1.1.1. UNDERLAG FÖR PROJEKTERING 5 1.1.2. SEKRETESSBELAGDA HANDLINGAR 5 1.1.3.

Läs mer

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem

Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Rubrik Projekteringsanvisning Reservkraftssystem Typ MSB 2014 2014-02-01 Reservkraftsystem typ MSB 2014 Innehållsförteckning 2013-07-01 Flik Systembeskrivning 1 Ansvar för starkströmsanläggning. 2 Revideringstabell

Läs mer

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR

BILAGA VENTILATION, VÄRME OCH SANITET KÄRNFASTIGHETERS PROJEKTERINGSANVISNINGAR Version: 3 2014-10-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMSKEDE... 4 BEHOVSANALYS... 4 KRAVSPECIFIKATIONER... 4 Lokal- och funktionsprogram... 4 Lokal- fastighets- tomtutredning och plananalys... 4 Byggnadsprogram...

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR

Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Projekteringsanvisning Styr- och övervakningssystem FÖR PROJEKTÖRER OCH ENTREPRENÖRER UTGÅVA 18 2 JUNI 2015 27 SIDOR Innehåll Läs detta först viktig information... 2 Inledning... 3 Syfte... 3 Miljöbyggnad...

Läs mer

Riktlinje VVS och Kyla

Riktlinje VVS och Kyla Skapad: 2007-10-10 Senast ändrad: 2015-05-04 R 20 Saija Thacker Per Hansen, Pedro Gandra, Mikael Nutsos Karin Sjöndin 2007-10-10 2015-05-04 2015-05-04 2(42) Innehåll Inledning... 3 ALLMÄNNA FUNKTIONSKRAV...

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3

fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 fjärrvärmecentralen kopplingsprinciper Rapport 2009:3 FJÄRRVÄRMECENTRALEN KOPPLINGSPRINCIPER Rapport 2009:3 ISSN 1401-9264 2009 Svensk Fjärrvärme AB Art nr 09-03 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 5

Läs mer

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30

Rumsfunktionsprogram OM- OCH TILLBYGGNAD POLISFLYGET ARLANDA FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Stockholm 2012-03-30 Rumsfunktionsprogram Stockholm 37 2 Hänvisningar För fullständig kravställan se även: Administrativa föreskrifter A-ritningar E- handlingar VVS-handlingar Ljudhandling Brandskyddsdokumentation med Brandritningar

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNING. Takaggregat med Kyl/värmepump T2000

PROJEKTERINGSANVISNING. Takaggregat med Kyl/värmepump T2000 01-jan-04 PROJEKTERINGSANVISNING Takaggregat med Kyl/värmepump Kryotherm AB, Batterigatan 10, 941 47 Piteå, Sweden Tel 0911-16140, Fax 0911-14284, E-post: info@kryotherm.se Hemsida: www.kryotherm.se INNEHÅLL

Läs mer

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR

Berne Fransson. 14-010 VETAB Kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor. RAMBESKRIVNING För totalentreprenad EL- OCH TELETEKNISKA ANLÄGGNINGAR VETAB Kontor Upplandavägen 16 RAMBESKRIVNING För totalentreprenad HANDLING 02.5 Denna beskrivning ansluter till AMA 09 LENHOVDA EBF elkonsult Slättebol 1 360 73 Lenhovda Tel 0474-204 98 berne@ebf.nu SMS

Läs mer