En utmaning för leverantörer och entreprenörer av bostadshus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En utmaning för leverantörer och entreprenörer av bostadshus"

Transkript

1 En utmaning för leverantörer och entreprenörer av bostadshus sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Besöksadress Drottninggatan 29, Box 474, Stockholm Tel , fax , hemsida e-post SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

2 en utmaning för leverantörer och entreprenörer Tävlingen SABOs kombohus startade december 2010 med en utmaning till landets byggentreprenörer att lämna förslag till mindre och mer flexibla flerfamiljshus/typhus som kan användas till kompletteringsbebyggelse. Något som SABOs cirka 280 medlemsföretag efterfrågar allt mer. Enligt Boverket uppgav 75 procent av landets kommuner att de hade brist på hyresrätter förra året, en ökning från Många har dock endast behov av ett fåtal hyresrätter och behöver därför bygga mindre flerbostadshus. Nyproduktionen bland SABOs medlemsföretag rör sig i många fall om kompletteringsbyggande i befintliga bostadsområden eller i tätorternas centrala delar. I sådana lägen kan företagen utnyttja redan utbyggd infrastruktur och kompletteringarna skapar goda förutsättningar för äldre att bo kvar i befintliga bostadsområden. Tyvärr blir dessa mindre projekt dyra eftersom de projekteras och upphandlas individuellt. De administrativa kostnaderna är i stort sett desamma om man bygger sex lägenheter eller hundra. För närvarande pågår ingen produktutveckling för att hitta effek tiva produktionsmetoder för mindre flerbostadshus. Inom denna sektor bör det finnas typhus till fasta priser, på samma sätt som på villamarknaden. En enkätundersökning bland SABOs medlemsföretag visar att det inom de närmaste 2 3 åren finns en efter frågan på cirka 500 lägenheter i mindre flerbostadshus. Ett 20-tal medlemsföretag säger att de direkt skulle beställa sådana typhus om marknaden kan erbjuda det. Tävlingsförutsättningar Tävlingen genomfördes i två steg. I det första steget gjordes ett urval av lämpliga företag baserat på finansiell och ekonomisk ställning samt teknisk förmåga och kapacitet. Tidigare erfarenheter av bostadsproduktion tillmättes särskilt betydelse vid urvalet. I det andra steget skulle de utvalda företagen lämna förslag till ett mindre flerbostadshus som uppfyllde följande kriterier: Byggnaden ska byggas i två våningar Byggnaden ska innehålla 6 8 lägenheter (i lägenhetsstorlekar 2 och 3 rum och kök) Byggnaden ska ha invändigt trapphus med plats för uppställning av barnvagnar och /eller rullatorer Trapphuset skall även ha hiss/lyftplatta så att samtliga lägenheter är tillgängliganpassade Samtliga lägenheter ska ha balkong eller uteplats Byggnaden skall ha låg energiåtgång, max 60 kwh/m 2 och år I övrigt uppfylla Boverkets föreskrifter och råd för nyproduktion Entreprenadföretagen ska förbinda sig att producera sitt hus till ett maximalt entreprenadpris på kronor/m 2 (BOA) exklusive moms. Det entreprenadspris som SABO begär in i samband med det parallella uppdraget omfattar enbart själva husentreprenaden, det vill säga inte grunden eller tomtplaneringen. 2

3 Parallella uppdrag Tio entreprenörer/leverantörer valdes ut för att i formen av parallella uppdrag utforma sina husförslag i detalj. Förslagen har inlämnats som kompletta anbud med ritningar och beskrivningar samt en energiberäkning för att visa att byggnaden uppfyller det ställda energikravet. I tävlingsanvisningen fanns detaljerade beskrivningar hur ritningarna skulle redovisas på ett likartat sätt på skärmar, som nyttjats vid utvärderingen och för utställning. Vid tävlingstidens utgång hade sex av de tio entreprenörerna/leverantörerna inlämnat sina förslag anonymt med namn/motto på förslaget samt ett slutet kuvert med namnuppgifter. Utvärderingen har således skett utan att juryn vetat vilka företag som ligger bakom respektive förslag. Först efter juryns slutsammanträde öppnades kuverten. De sex tävlande som fått sina förslag bedömda av juryn är: Moelven ByggModul AB Lindbäcks Bygg AB BoKlok Housing AB Midroc Projekt Management AB JSB John Svensson Byggfirma AB LB-Hus AB Juryns arbete Utvärderingen har utförts av en grupp med företrädare från SABOs medlemsföretag med följande sammansättning: Bert-Inge Storck, vd, Karlshamnsbostäder AB juryns ordförande Jonas Everbrand, vd, Mörbylånga Bostads AB Ann-Charlotte Lundin, byggchef, Mark Bostads AB Folke Parkle, nybyggnadsansvarig, AB Bostaden i Umeå Gösta Gustavsson, SABO, sekreterare i juryn Juryn har bedömt: Gestaltning och utformning av hus Materialval, exteriört och i trapphus Lägenheternas möblerbarhet och användbarhet Materialval i lägenheter Teknisk utrustning Tävlingsmomentet har bestått av en bedömning av de olika förslagens standard och kvalitet. Bedömningen har skett med samma viktning på de fem kriterierna och juryn har nyttjat en tiogradig skala från 1 poäng för mycket låg till 10 poäng för mycket hög måluppfyllelse. juryns motivering vinnare: trygga boendet Den rektangulära formen och de alternativa lägena för balkongerna gör detta hus mycket lätt att placera. Hållbarhet och en strävan efter låga underhållskostnader har varit vägledande vid det externa materialvalet. Lägenheternas planlösningar ger både förutsättningar för utblickar och har väl lösta rumssamband. Det inre materialvalet och husets tekniska utrustning har hög standard och kvalitet samt ger goda förutsättningar för energieffektivitet. Sammantaget har förslaget mycket goda förutsättningar att svara upp till både ägarens/förvaltarens krav och hyresgästernas behov. 3

4 tävlingsbidragen kvartershuset Fasaden kan vara i både puts och trä och olika typer av träpanel kan sättas upp i olika riktningar och färger för att ge ytterligare karaktär till Kvartershuset. Beroende på väderstreck och tomtens form kan uteplatser och balkonger placeras på olika sätt. Eftersom husen kan motbyggas kan de också kopplas ihop på olika sätt, till exempel som en rak enhet med sex lägenheter samt en vinkel som kan läggas i ett kvartershörn. Om byggnaden inte ska sambyggas med någon befintlig byggnad kan fönster även placeras på gavlarna. Kvartershuset Förslagsställare Moelven ByggModul AB, Nacka Hedvig Ulander Arkitekt Smideman Arkitekter AB, Stockholm Bengt Smideman 4

5 Beroende på väderstreck och tomtens form kan uteplatser och balkonger placeras på olika sätt. kvartershuset 5

6 bo, hopp och kärlek Huset är en uppstramad tolkning av svensk byggtradition. Den inglasade entrén har plats för både barnvagnar och rullatorer. Bo, hopp och kärlek har en stomme av trä och är förberett för att kopplas till den lokala uppvärmningslösningen. Värme, vatten och hushållsel mäts individuellt och visas på en display. I anbudet ingår friliggande byggnad med lägenhetsförråd. För den byggherre som är intresserad, finns möjlighet till putsad fasad, pulpettak eller en tredje våning. Det går även att välja till ett extra energipaket för en ännu mer energieffektiv fastighet. bo, hopp och kärlek Förslagsställare BoKlok Housing AB, Malmö Ulrika Nordeborg Arkitekt JAARK, Karlskrona Anders Larsson Samarbetspartners IKEA skanska Byggsystem skanska Teknik 6

7 Huset är en uppstramad tolkning av svensk byggtradition. bo, hopp och kärlek 7

8 vinnaren Fastigheten har sedumtak och entrésidan är målad i två färger. De som besöker Vinnaren välkomnas med en stor text målad direkt på fasaden. Entréhallen med sina moderna material och kulörval har ljusinsläpp från flera håll. Lägenhetsdörrarna är av stål och intill monteras tidningshållare. Inne i bostäderna sprider fönsternischer extra ljus. För den byggherre som är intresserad, är det möjligt att bygga en gemensam tvättstuga som tillval. För uteplatserna och balkongerna finns flera alternativa lägen. vinnaren Förslagsställare Midroc Projekt Management, Malmö Per Borheim Arkitekt Samark, Malmö Mats Thorén Samarbetspartners Tyréns Ingemar Persson Primeprojekt Karin Adalberth 8

9 De som besöker Vinnaren välkomnas med en stor text målad direkt på fasaden. vinnaren 9

10 Fasaden i det presenterade förslaget har träpanel och entrén med nisch är i ek. Men det finns möjlighet att välja andra fasadmaterial, beroende på vad som passar bäst på den befintliga tomten. Modulmåtten på 3,8x8,4 meter gör att det är möjligt att skapa flera olika sorters rum. Huset är flexibelt och går att utforma som till exempel lamell-, punkt- och stjärnhus, samt går att bygga på med ytterligare våningsplan. Hemlängtan är framtagen med ett tydligt fokus på forskning och utveckling. Till exempel har badrummets tätskikt, som tagits fram efter flera års forskning, en garanti på tio år. hemlängtan Förslagsställare Lindbäcks Bygg AB, Piteå Mikael Thorgren Arkitekt White arkitekter, Uppsala Nina Wittlöv Löfving hemlängtan 10

11 Huset är flexibelt och går att utforma som till exempel lamell-, punktoch stjärnhus. hemlängtan 11

12 intelligent living Tvåvåningshusen har loftgångar i trä och fasaden har falsad lockbrädpanel. Varje lägenhet är en egen brandcell som avskiljs till övriga bostäder i 60 minuter. Trapphuset är en egen brandcell som avskiljs till övriga byggnaden i 30 minuter. Till Intelligent Living finns även fristående förrådsbyggnader som placeras på tomten, minst fyra meter från bostäderna. intelligent living Förslagsställare LB-Hus AB, Bromölla Jörgen Simonsson Arkitekt LB-Hus AB, Bromölla Tim Hurst 12

13 Tvåvåningshusen har loftgångar i trä och fasaden har falsad lockbrädpanel. intelligent living 13

14 vinnare: trygga boendet trygga boendet Stora glaspartier i entrédörren möter husets besökare. Byggherren erbjuds alternativa placeringar av både balkonger och uteplatser för att på bästa sätt möta upp förhållandena på den befintliga tomten. Hyresgästerna i Trygga boendet har extra tåligt material i lägenheternas kök, kapprum och badrum, vars golv är klädda med klinker. trygga boendet Förslagsställare John Svensson Byggnadsfirma AB, Asarum Pether Fredholm Arkitekt Sydark AB, Malmö Peter Lingstrand 14

15 trygga boendet ramavtal Ramavtal tecknas med tre husentreprenörer SABO kommer att teckna ramavtal åt sina medlemsföretag med de tre husentreprenörer, som erhållit mest poäng vid utvärderingen. Dessa husentreprenörer är i tur och ordning: 1. JSB John Svensson Byggnadsfirma AB (Trygga boendet ) 2. BoKlok AB (Bo, hopp och kärlek) 3. Lindbäcks Bygg AB (Hemlängtan) Ett intresserat SABO-företag ska vända sig till den entreprenör som vunnit tävlingen, men klarar inte denne att leverera sitt typhus inom sex månader ska bostadsföretaget, inom två veckor från en förfrågan, få ett skriftligt besked om detta. Bostadsföretaget har därefter rätt att gå vidare till tvåan respektive trean i prioriteringsordning. Kontrakt tecknas sedan direkt mellan SABOs medlemsföretag och husentreprenören, varvid ramavtalet läggs med som kontraktsbilaga. Övriga kontraktsvillkor, exempelvis färdigställandetid, betalningsplaner, hur värmeförbrukning ska följas upp mm regleras i detta kontrakt. 15

16 SAbos kombohus en utmaning för leverantörer och entreprenörer Tävlingen SABOs kombohus startade december 2010 med en utmaning till landets bygg entreprenörer att lämna förslag till mindre och mer flexibla flerfamiljshus/typhus som kan användas till kompletteringsbebyggelse. Något som SABOs cirka 280 medlemsföretag efterfrågar allt mer. Enligt Boverket uppgav 75 procent av landets kommuner att de hade brist på hyresrätter förra året, en ökning från Många har dock endast behov av ett fåtal hyresrätter och behöver bygga mindre flerbostadshus. Nyproduktionen bland SABOs medlemsföretag rör sig i många fall om kompletteringsbyggande i befintliga bostadsområden eller i tätorternas centrala delar. I sådana lägen kan företagen utnyttja redan utbyggd infrastruktur och kompletteringarna skapar goda förutsättningar för äldre att bo kvar i befintliga bostadsområden. Tyvärr blir dessa mindre projekt dyra eftersom de projekteras och upphandlas individuellt. De administrativa kostnaderna är i stort sett desamma om man bygger sex lägenheter eller hundra. För närvarande pågår ingen produktutveckling för att hitta effek tiva produktionsmetoder för mindre flerbostadshus. Inom denna sektor bör det finnas typhus till fasta priser, på samma sätt som på villamarknaden. En enkätundersökning bland SABOs medlemsföretag visar att det inom de närmaste 2 3 åren finns en efter frågan på cirka 500 lägenheter i mindre flerbostadshus. Ett 20-tal medlemsföretag säger att de direkt skulle beställa sådana typhus om marknaden kan erbjuda det. Vinnare i SABOs kombohus presenterades den 12 maj Trycksaksnummer: 13620, print on demand/ Grafisk produktion: SABO Kommunikation SABO Besöksadress Drottninggatan 29, Box 474, Stockholm Tel , fax , hemsida e-post

Nu kan vi bygga till rätt pris

Nu kan vi bygga till rätt pris ativ n r e t l a igt d r ä f t t us E h s j l i m Flerfa! s i r p t s a till f TRYA BOENDET, JSB AB 1 BO, HOPP & KÄRLEK, BOKLOK HOUSIN AB 4 våningar Färgalternativ 2 2 3 HEMLÄNTAN, LINDBÄCKS BYNADS AB

Läs mer

Flerbostadshus till fast pris! Ett färdigt alternativ för kompletteringsbebyggelse i 2 4 våningar

Flerbostadshus till fast pris! Ett färdigt alternativ för kompletteringsbebyggelse i 2 4 våningar Flerbostadshus till fast pris! Ett färdigt alternativ för kompletteringsbebyggelse i 2 4 våningar Allmännyttan pressar byggpriserna det är bostadsbrist i hälften av landets kommuner och i nära 85 procent

Läs mer

Värdens klokaste val

Värdens klokaste val Värdens klokaste val SABO KOMBOHUS Trygga Boendet Flerbostadshus till fast pris. Tryggt att äga. Enkelt att hyra ut. Från 1 januari 2015 forsätter vi att erbjuda SABO KOMBOHUS Trygga Boendet - på helt

Läs mer

Landrapport från Sverige NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik

Landrapport från Sverige NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Landrapport från Sverige NBO:s styrelsemöte 20 juni 2011 i Reykjavik Nyckeltal för Sverige maj 2011 Förväntad BNP-utveckling 2011 4,2 % Inflationstakt i april 3,3 % Arbetslöshet 1:a kvartalet 8,1 % Bostadsbyggande.

Läs mer

Sätt rätt hyra Handledning i systematisk hyressättning

Sätt rätt hyra Handledning i systematisk hyressättning Sätt rätt hyra Handledning i systematisk hyressättning sätt rätt hyra 1 2 sätt rätt hyra Sätt rätt hyra Handledning i systematisk hyressättning sätt rätt hyra 3 Innehåll inledning 5 en bakgrund 6 processen

Läs mer

energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 definitioner och förkortningar

Läs mer

Hair Fashion utökar redan. Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro?

Hair Fashion utökar redan. Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM Nr 3 2012 www.ludvikahem.se Varför går sommaren alltid så fort? Och var gömde sig solen någonstans denna sommar, månntro? Nu kommer den vackra

Läs mer

Boverket. Bygga Bra Bostäder. En dokumentation av en bostadskonferens om långsiktighet, kostnad och kvalitet

Boverket. Bygga Bra Bostäder. En dokumentation av en bostadskonferens om långsiktighet, kostnad och kvalitet Boverket Bygga Bra Bostäder En dokumentation av en bostadskonferens om långsiktighet, kostnad och kvalitet Bygga Bra Bostäder En dokumentation av en bostadskonferens om långsiktighet, kostnad och kvalitet

Läs mer

Kultur- och naturcentrum ARNA i Fågelriket fas 2

Kultur- och naturcentrum ARNA i Fågelriket fas 2 Kultur- och naturcentrum ARNA i Fågelriket fas 2 Löberöd 53:1 Rapport skriven av Louise Mossum 2014-08-05 1 FÖRKORTNINGAR BBR AFS AML M+M FOJAB BIM ABK 09 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna

Läs mer

God standard, hög kvalitet och låg hyra

God standard, hög kvalitet och låg hyra Boverket Rapport från Boverkets Byggkostnadsforum Maj 2004 God standard, hög kvalitet och låg hyra Slutrapport från Melin Förvaltnings AB om uppförande av bostäder i kv. Saftstationen 3A i Ängelholm God

Läs mer

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 innehåll inledning 4 Bättre badrum i samband med renovering. SABOs bearbetning av förstudiens

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012 Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet Juni 2012 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Kontaktlista För mer information om åtgärdsprogrammet kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga

Läs mer

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg

Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg Ungas syn på boende En netnografisk studie av 2,5 miljoner blogginlägg ungas syn på boende 1 Innehåll inledning 3 ny metod för att söka svar: netnografi 4 Fyra ungdomsgrupper 5 Är det bara Stureplan som

Läs mer

COMFORT. magazine. Hotell Hallstaberget. Nyköpings. Uppdrag. ett hotell i världsklass. nya landmärke. ett koncept som växer.

COMFORT. magazine. Hotell Hallstaberget. Nyköpings. Uppdrag. ett hotell i världsklass. nya landmärke. ett koncept som växer. COMFORT magazine Ett magasin om aktuella projekt och nyheter från Comfort 1 2013 Nyköpings nya landmärke Uppdrag vattenrening Trygga Boendet ett koncept som växer Hotell Hallstaberget ett hotell i världsklass

Läs mer

TEMA: Bostadsbristen. Hur ska vi göra för att få fram de bostäder som behövs i bostadsbristens

TEMA: Bostadsbristen. Hur ska vi göra för att få fram de bostäder som behövs i bostadsbristens Så kan vi minska Hur ska vi göra för att få fram de bostäder som behövs i bostadsbristens Sverige? På följande temasidor visar vi exempel på hur man kan lösa problemet. Vi berättar om den Norska modellen

Läs mer

Idé, text och foton: Grafisk form:

Idé, text och foton: Grafisk form: BYGG FÖR FRAMTIDEN För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns en sökbar webbsida med goda exempel LÅGANbygg Marknadsöversikt. Här kan byggherrar och entreprenörer

Läs mer

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013

Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 Rapport 2013:10 Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland 2013 2 Rapporten Byggandet måste öka om bostadsmarknaden i Södermanland

Läs mer

ungas boende i storstäder och högskoleorter

ungas boende i storstäder och högskoleorter örebrobostäder ab ungas boende i storstäder och högskoleorter En lägesrapport från några kommunala bostadsbolag s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag förord Frågan om ungas boende är het just nu.

Läs mer

Lärarhandledning Byggprocessen

Lärarhandledning Byggprocessen Lärarhandledning Byggprocessen 1.Introduktion (Introbild, vid start namnet på föreläsaren) (I bilden kommer i tur och ordning följande ledord fram: Grundat 1934, 82 ägare från branschen, informationsverktyg

Läs mer

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Boverket juni 2013 Titel: Förslag på

Läs mer

trädgårdsstaden i vallentuna kedjehus i trivsamt barnvänligt område besqab.se/tradgardsstaden

trädgårdsstaden i vallentuna kedjehus i trivsamt barnvänligt område besqab.se/tradgardsstaden trädgårdsstaden i vallentuna kedjehus i trivsamt barnvänligt område Bilderna i denna broschyr är digitala montage. Reservation för ändringar och ev tryckfel. besqab.se/tradgardsstaden mäklare Svensk Fastighetsförmedling,

Läs mer

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt

Bygga och bo i kooperativ hyresrätt Boverket Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder och kooperativa hyresrättsföreningar Bygga och bo i kooperativ hyresrätt En handbok för tillskapande av nya bostäder

Läs mer

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014

Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Magnolia Bostad Årsredovisning 2014 Det här är Magnolia Bostad...2 2014 i korthet...4 Historik...6 VD har ordet...8 Marknaden... 12 Vision, affärsidé och mål... 17 Affärsmodell...18 Magnolia Bostads förädlingsprocess...

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

Stambyte och Upprustning

Stambyte och Upprustning Stambyte och Upprustning Fördjupad information från Hyresgästföreningen, region Stockholm om vad som gäller för dig som hyresgäst i samband med stambyte, renovering av badrum eller annan upprustning 1

Läs mer

Blecktornet. Södermalm. Vi ses hemma hos oss på Söder!

Blecktornet. Södermalm. Vi ses hemma hos oss på Söder! Blecktornet Södermalm Vi ses hemma hos oss på Söder! På tiden det begav sig. Ett foto från 1939 visar Metargatan 15 och det bostadshus som då låg på samma fastighet där Abacus nu bygger Brf Blecktornet.

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Birgitta Laurent, Monica Renstig, Peter Fritz Oktober 2007 Hur Sveriges 50 största kommuner på sina hemsidor informerar företagarna om upphandlingar och om hur man blir privat utförare

Läs mer

Realismen av kostnadsbedömningar

Realismen av kostnadsbedömningar Examensarbete 10 p Realismen av kostnadsbedömningar The realism of cost estimations Utbildningsprogram: Byggteknik och ekonomi 120 p Författare: Stefan Windefalk och Ingrid Bolling Handledare: Håkan From

Läs mer