Socialt entreprenörskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialt entreprenörskap"

Transkript

1 Socialt entreprenörskap Utvecklingsprojekt 1) En ny kund föräldrakooperativa förskolor Projektägare: Karriär-Kraft ek. förening Projektets syfte är att skapa ett nytt socialt företag som kan erbjuda arbete till ett antal personer som står lång ifrån arbetsmarknaden. Kooperativet ska bli leverantörer till förskolor som drivs som föräldrakooperativ. Syftet är att hitta en ny kundkrets då det bland föräldrakooperativ finns ett stort behov av att köpa olika tjänster i mindre omfattning. Kooperativet ska fungera som en modell för att skapa liknande sociala arbetskooperativ utanför Göteborg. 2) Vi gör det tillsammans Projektägare: Högsåsen Narven i Tiveden ek. förening Projektets syfte är att öka samarbetet bland de föreningar och entreprenörer som finns inom den sociala ekonomin från Västerstranden till Vänerkusten. Genom projektets aktiviteter ska nya former av samarbeten startas och nya produkter skapas. Projektet sker genom samarbete mellan Högsåsen Narven i Tiveden ekonomisk förening, Otterbäcken BK, Studiefrämjandet i norra Skaraborg och Gullspång kommun. Ytterligare 15-tal aktörer ska knytas till projektet. 3) Remade4U Snickeri Projektägare: Remade4U Ekonomisk förening Projektet ska utveckla föreningen genom att starta ett snickeri. Att ta vara på medarbetarnas kunskap inom snickeri och erbjuda arbetsträning. Projektet ska anställa/sysselsätta 5 personer som stått utanför arbetsmarknaden. Projektet ska identifiera 3-5 säljbara produkter på marknaden (med hyfsad enkel konstruktion). Mer än 50 % av materialet som används ska vara återvunnet. 4) Friluftsliv och vinterliv på Billingen Projektägare: Billingens fritidsområde ek. för. Billingens fritidsområde ekonomisk förening verkar för att utveckla besöksnäringen i Billinger. Förenings medlemmar är 12 ideella föreningar och 6 företag. Projektet ska skapa förutsättningar för att erbjuda fler aktiviteter till en större målgrupp. Projektet ska hjälpa de aktörer som finns på Billingen idag med utbildning, paketering och handlingsplaner. Målet är också att öka antalet organisationer som erbjuder aktiviteter och öka kunskapen hos dessa organisationer om social ekonomi samt att skapa förutsättningar för nyanställningar och ökad sysselsättning. 5) Stadsnära Lantgård Projektägare: Stadsnära Lantgård Lidköping ek. förening Stadsnära Lantgård Lidköping ekonomiska förening startade februari 2014 efter en förstudie genom Leader. Föreningen vill bidra till kunskap och nätverkbildande kring socialt företagande, de gröna näringarna och en hållbar utveckling. Projektet syftar till att utveckla affärskoncept för egenförsörjning inom habilitering, rehabilitering, arbetsträning, arbetslivsintroduktion och integration. Föreningen ska erbjuda arbetstillfällen för personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. 6) Ålgård som besöksmål och kulturell mötesplats Projektägare: Föreningen Ålgård Projektets syfte är att utveckla Ålgårds kvarn och såg som besöksmål och till en kreativ mötesplats för boende på Orust så väl som för besökare. Projektet ska stärka nätverk och samverkan mellan organisationer och företag för att ömsesidigt gynna varandra och öka tillväxt såväl som kulturliv på

2 östra Orust. Projektet vill skapa arbetstillfällen och lägga en grund för verksamheter som senare ska kunna stå på egna ben. 7) Makerspace Trollhättan Projektägare: Makers Projektet syftar till att ta till vara på kreativitet och innovationskraft från olika håll i samhället, och bygga lekfulla, gränsöverskridande innovationsmiljöer nära folks vardag för att öka innovationskraft, tillväxt och nyföretagande. Projektet vill skapa en miljö där ny teknik värderingsfritt kan möta traditionellt hantverk och skapa intressanta och värdeskapande korsbefruktningar. 20 olika företag och organisationer samverkar i aktiviteter och events inom projektet. Projektet ska få 150 årsmedlemmar och 15 månadsmedlemmar och genomföra 80 skaparkvällar och 20 workshops samt övriga events. 8) Global Kitchen Projektägare: Global Picnic Syftar till att utveckla ett koncept med pop-up restauranger i olika lokaler och med olika nationaliteter på menyn där personer med utomnordiskt ursprung, som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden, får möjlighet att arbeta och sprida kunskap om sitt lands matkultur. Skapar möten mellan människor med olika bakgrund och ger möjligheter för deltagarna att utveckla sin självkänsla, delaktighet i samhället och sitt entreprenörskap. 9) Angereds Kamelcenter Projektägare: Angereds kamelcenter ek. förening Projektet har syftet att ta tillvara på lokal kunskap hos boende i Angered kring kameldjur genom att låta dem vara med om att utveckla en kamelpark som ska erbjuda olika aktiviteter såsom event och försäljning av kamelprodukter med mera. Skapar arbetsintroduktion för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och bidrar till att utveckla den lokala identiteten och en stolthet för den egna stadsdelen som besöksmål. 10) Björlanda prästgård Projektägare: Göteborgs räddningsmission Projektet drivs av Göteborgs räddningsmission och syftet är att möjliggöra anställning och sysselsättning för personer som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden. Gården kommer bland annat att rikta in sig på grön rehabilitering, kursverksamhet kring ekologisk odling och att hyra ut odlingslotter till stadsbor. Gården kommer även att erbjuda verksamhet för nyanlända barn och ungdomar, hemlösa och personer med psykisk ohälsa. 11) Hunddagiscenter Projektägare: Vista-Karlsborg Syftar till att integrera människor med intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning i en social arbetsgemenskap där målet är att skapa arbetstillfällen för dessa personer. Ska genom projektet utveckla en modell för ett kombinerat socialt företag med mentorskap kring ett hunddagiscenter som ska erbjuda service, kunskap och social träning. Projektet drivs i samverkan med samordningsförbundet och arbetsförmedlingen. 12) Föreningspool Väst Projektägare: c/o Idrott Syftet är att utveckla en modell för och starta upp en föreningspool för idrottsföreningar i Göteborg Öster/Angered samt i Skaraborg (Skövde) som ska erbjuda administrativt stöd för föreningarna i området och samtidigt erbjuda praktik och utvecklingsmöjligheter för ungdomar.

3 13) Vingaland 2 Projektägare: Vingaland ek. förening Målet med projektet är att utveckla den stadsnära och ekologisk odlingsverksamheten i Trollhättan till ett arbetsintegrerande socialt företag med syfte att erbjuda utbildning i livsmedelshygien, tillverkning och marknadsundersökningar till dem som står långt ifrån arbetsmarknaden och där målet är att på sikt erbjuda anställning. 14) START#Inkubator för socialt entreprenörskap Projektägare: Svenska Röda Korset Erbjuda in infrastruktur för socialt entreprenörskap och socialt företanade i förorten för att åstadkomma förändring i lokalsamhället, ge ökad egenmakt och inflytande. Genom praktiskt och kreativt arbete med människor i Angered (som står utanför arbetsmarknaden) undersöka metoder och nätverk som behöver etableras för att sätta upp en väl fungerade inkubator. 15) Asterix social ekonomi i gemensam styrka Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan Projektet undersöker möjligheten att starta en inkubatorliknande organisation för sociala företag i Fyrbodalsområdet med placering i Trollhättan. De ska inventera och fånga upp de aktörer som bör kopplas till en inkubator samt inventera de resurser som finns idag inom social ekonomi. Ett samarbete ska skapas med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, plattformen för social ekonomi och innovativa kluster inom Fyrbodal. Förstudier/Idéutvecklingsprojekt 1) IF Samhälle Projektägare: Bytorps IF Ett samverkansprojekt mellan föreningar och företag för att arbeta med ett helhetsgrepp för området Byttorp, Hestra ooh Norrby i Borås. Inriktat på integration, rekrytering och utveckling av mötesplatser för alla åldrar och alla intressen. Rekrytera och öka antalet medlemmar och ledare i föreningslivet och genomföra gemensamma arrangemang. Samt arbeta fram ett större samhällsprojekt med stöd från flera instanser 2) Förstudie för Fenix trädgård Projektägare: Fenix trädgård Förstudien ska lägga en grund för att etablera verksamheten Fenix Trädgård som ett socialt företag/personalkooperativ. I norra Dalsland är grönsaksproduktionen i det närmaste obefintlig. Maten som köps och äts transporteras från andra regioner i och utanför Sverige. Inflödet av nyanlända till Åmål, Säffle, Bengtsfors och Eds kommuner är stort och det finns ett behov av verksamhetsförlagd praktik och det finns också ett stort antal långtidssjukskrivna i området. 3) Wenern Boll Cup en förstudie Projektägare: Wenern Boll Cup Att arbeta med utveckling av idrottsturism i glesbygd som generar utveckling av det lokala samhället. Att använda Wenern Boll Cup som ett praktiskt exempel för ungdomar och föreningar att utveckla Åmål entreprenöriellt. Ett tiotal företag kommer att ingå i nätverket för att förverkliga arrangemanget. Att skapa samarbetsformer med Åmåls kommun i ett bredare perspektiv - barn- och utbildningsförvaltning, Teknik och fritid, Räddningstjänsten, kulturförvaltningen, mfl.

4 4) Steget In Projektägare: Hälle IF Att genomföra aktiviteter för barn- och ungdomar med särskilt inriktning på ungdomar med invandrarbakgrund. Inriktning på styrketräning, jogging och friidrott i kombination med hälsopreventiv upplysning. Det kommer också finnas möjlighet att sitta ner efter träningen och göra läxor eller umgås socialt. Föreningen kommer att samarbeta nära med ett antal skolidrottsföreningar i kommunen. För att uppnå integrationseffekt så vill projektet arbeta med barn och ungdomar med olika bakgrunder. 5) Fusion Projektägare: Herrljunga 2.0 Syftet är att klargöra behovet av ett projekt som är tänkt som en bro/brygga mellan eleven från gymnasiet i Herrljunga och näringslivet i Herrljunga och Vårgårda. Att genom förstudien peka på vad som är möjligt respektive mindre möjligt att genomföra. Att väcka människor engagemang att tänka nytt och hitta former man kanske aldrig hade tänkt sig. Utveckla grunden för ett större projekt med fler samarbetspartners (om förstudien visar att det är det rätta). 6) Falbygdens Paraplyfiberförening Projektägare: Fiber Östra Falbygden ek. förening Att starta en paraplyorganisation för fiberföreningar i främst Falköpings kommun, eventuellt med utökning av fler kommuner. Genom paraplyorganisation blir föreningarna starkare när de skall förhandla om villkor, priser och avtal med olika aktörer på fibermarknaden. Föreningarna kan även komma åt att samarbeta om andra frågor som rör landsbygdens utveckling. Projektet kommer att rikta in sig på fiberföreningar i Falköping och göra en kartläggning av vilka behov som finns och i nästa skede sprida goda resultat till andra områden i Skaraborg. 7) Idéforum Projektägare: EDCS, Equality Development Center West Sweden ek. förening. Syftet är att undersöka hur en särskild insats för att inspirera och utveckla idéer, skulle kunna leda till ökat entreprenörskap i gruppen utrikes födda kvinnor. Kartlägga behovet av en speciell samlingsplats för idéutveckling och entreprenörskap bland utrikes födda kvinnor. Förstudien förväntas ge en bild av vilka aktiviteter som kan stärka utrikes födda kvinnors möjligheter att utveckla verksamhetsidéer. 8) PASS visar vägen Projektägare: PASS plattform för arbetsintegrerade sociala företag i Skararaborg Syftet är att bygga upp plattform för sociala företag i Skaraborg. Föreningen skall främja och stödja medlemmarnas utveckling och kompetensförsörjning genom gemensamma insatser som utbildningar, projekt, seminarier, lobbying etc. Visionen är att socialt företagande blir allmänt erkänt och accepterat som en framgångsrik metod för både affärsverksamhet och ökad sysselsättning. Syftet är också att tillsammans i Skaraborg över kommungränserna kunna erbjuda ett större utbud av kompetensutveckling. Den ökade kompetensen bidrar till att skapa hållbara sociala företag. 9) Lära genom att göra i hjärtats H Projektägare: Skaraborgs Länsförbund av Sveriges 4H Detta projekt är en förstudie i arbetet med att förstärka ungdomars förmåga till ansvar och egna initiativ genom ett program med utbildning, mentorskap och inspiration. Att driva ett 4H-företag innebär att genomföra en uppgift från början till slut. Projektet vänder sig till barn och ungdomar år. Projektet riktar sig till ungdomar boende i Skaraborg. Förstudien kommer att koncentreras till två orter. Det kommer att genomföras ett 4H-företagsläger.

5 10) Ett unikt djurskyddscenter Projektägare: Göteborgs katthjälp En förstudie som har till syfte att skapa ett djurskyddcenter där inte bara djuren utan även människan står i fokus. Det saknas idag helhetslösningar för människor som mår dåligt och vars djurhållning har gått helt överstyr och ett omedelbart ingripande behövs. Målet med förstudien är att skriva en väl utarbetad projektplan med budgetering för minst tre år. Samt göra ansökan till fonder och stiftelser. 11) Kompetensutveckling och utveckling av lokalt förankrade besöksnäringstjänster Projektägare: FLU Föreningen för lokal utveckling Tikitut Community-based turism utvecklar tillsammans med boende och andra lokala aktörer tjänster och produkter med hjälp av lokal förankrad besöksnäring. Syftet med projektet är att ta del av erfarenheter från ett etablerat lokalt turism-företag för att stärka Tikituts framtida arbete och korta ner den egna startsträckan. Studieresa, workshops och seminarier samt utvecklade av temapaket ska ske. 12) Lokalt Göteborg Projektägare: Gårdsbutik Göteborg Ekonomisk Förening Syftet med projektet är att öka medvetenheten kring lokalproducerade livsmedel och främja den lokala ekonomin genom att skapa verktyg som förenar den småskaliga producenten med den urbana konsumenten. Genom att utveckla ett webbaserat system för beställning av varor skapas en större marknad för livsmedel producerade i Västra Götaland. I rollen som distributör önskar projektet förenkla beställningsprocessen för kunden, trygga marknaden för producenten samt effektivisera distributionen. Målet är att genomföra en kartläggning av potentiella producenter och konsumenteter för att utöka Lokalt Göteborgs nätverk. 13) Bokenäs för alla Projektägare: Bokenäs bygdegårdsförening i Uddevalla Syftet är att introducera asylsökande och flyktingar i hur vi lever i Sverige och att visa medborgare i bygden på värdet i att inkludera i stället för att exkludera. Målet är att skapa ökad integration mellan Bokenäsbygdens fast-/sommarboende och asylsökande och flyktingar på Bokenäs serviceboende men även ökad samverkan kring utvecklingen av integrationsverksamheten och även kring mötet mellan fast- och sommarboende. 14) Ger bowling mig ökad livskvalité? Projektägare: Lidköpings pensionärers bowlingklubb Öka pensionärers motivation att ägna sig åt fysisk träning och föreningsverksamhet samt undersöka hur fysisk träning och gruppgemenskap påverkar hälsa, välbefinnande och livskvalité. Resultaten ska kunna få regional spridning. 15) Förstudieprojekt Ung Media Projektägare: Kulturbrunnen i Tibro Undersöka förutsättningar till att utveckla en verksamhet inom Kulturbrunnen som engagerar ungdomar att göra arrangemang för andra ungdomar inom kulturområdet (musikinspelningar, biovisningar etc.). Målgruppen ska vara ungdomar som genomgått arbetsmarknadsåtgärder men ändå inte fått anställning. Genom projektet ska en modell för praktisk integration av dessa grupper utvecklas. 16) Service i Sörbygden Projektägare: Sörbygdens samfällighetsförening i Hedekas Undersöka hur man kan utveckla en samverkansmodell mellan boende, kommun och företagare i kommunen för att skapa lokal attraktivitet.

6 17) Servicekompaniets nästa steg Projektägare: Servicekompaniet ek. förening i Vänersborg Genomföra en förstudie för att undersöka möjligheterna att utveckla ett samarbete mellan föreningen och det kommunala bostadsbolaget kring Torpaområdet där syftet är att skapa arbete inom fastighetsskötsel för främst utlandsfödda svenskar boende i området och som i dag står långt från arbetsmarknaden. 18) NAS Nätverka, affärsutveckling, socialt företagande Projektägare: Ekebohuset ek. förening i Vara Bygga affärsrelationer mellan föreningen och näringslivet på bygden och kartlägga och identifiera nya arbetsområden som traditionellt sätt inte ligger nära de sociala företagen och där Ekebohuset kan utvecklas för att möjliggöra anställning för fler personer som i dag står långt ifrån arbete. 19) Förstudieprojekt Knowel Projektägare: Chalmers School of Entrepreneurship Undersöka hur man kan utveckla en plattform/inkubator för sociala projekt dit individer i Västra Götalandsregionen som vill engagera sig i socialt entreprenörskap kan vända sig för att kunna genomföra sin idéer under Knowels huvudmannaskap. 20) Romskt konsthantverk Projektägare: Romska kulturföreningen Angered Genom att utveckla en konsthantverksateljé (socialt företag) med möjlighet till café, musik- och pedagogisk verksamhet tillvarata kompetens och intresse bland Romer i Västra Sverige och skapa ett bredare intresse bland framförallt romska ungdomar för romskt konsthantverk. 21) Förstudie Lokal samverkan Projektägare: Nolby gårds intresseförening Alingsås Utveckla en ny samverkansmodell och ett forum för samverkan och samordning av olika insatser som sker i kommunen och i ideella organisationer för att främja ökad sysselsättning och anställbarhet. 22) Projekt Fibersamverkan i Svenljunga Projektägare: Svenljungabygdens fibersamverkan ek. förening Utveckla en modell (ett koncept att sprida) för administrativt stöd till fiberföreningar i Svenljunga som arbetar för att utveckla bygden genom att skapa fibernät där man riktar in sig specifikt på att anställa personer långt från arbetsmarknaden. 23) Projekt Solhem Projektägare: Sjuhäradsmusketörerna i Sjuhärad Undersöka möjligheterna att starta ett arbetsintegrerade socialt företag (ett café) i anslutning till Närhälsans rehabmottagning där ungdomar/unga vuxna med funktionsnedsättning ska kunna få arbetsträning och på sikt anställning. 24) Våga Satsa Vinn Projektägare: Föreningen startskottet Borås Projektet ska i samband med olika kultur- och idrottsevenemang i en förstudie pröva metoder och tekniska hjälpmedel som på olika sätt öppnar upp för nya former av tillgänglighet för grupper med nedsatt syn eller hörsel. 25) Solväders idrott och utbildning Projektägare: Solväders FC Göteborg Undersöka en samlokalisering och samverkan mellan idrott, utbildning och arbetsförmedling för att skapa ökad motivation och drivkraft hos ungdomar i norra Biskopsgården så att de klarar skolan.

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2004

Inkvarteringsstatistik december 2004 Inkvarteringsstatistik december 2004 Gästnätter december 2004, län (tusen) 1 600 1 524 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 223 422 138 0 Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 22/02/2005 www.vastsverige.com

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp

Media på andra språk än svenska Västra Götalands regionen 2005 Mediainköp Mediainköp Borås Göteborg Ale Alingsås Bengtsfors Bollebygd 66 40 41 22 1 7 2 3 1 65 31 544 222 2 2 8 15 5 20 10 5 2 1 1 1 350 250 12 2 214 7 5 48 16 20 49 9 20 2 41 35 438 180 2 1 4 13 2 188 18 348 37

Läs mer

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst

Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst vision västra götaland det goda livet Detta är en lättläst version av Vision Västra Götaland Det goda livet Bearbetningen har gjorts av Centrum för lättläst Visionen gäller för Västra Götaland. Den är

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Projektplan. f) Vilket geografiskt område kommer att få nytta av projektets effekter? (Ange kommun)

Projektplan. f) Vilket geografiskt område kommer att få nytta av projektets effekter? (Ange kommun) Projektplan 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn (enligt ansökan): Förstudie Ålgårds Kvarn och Såg Nedan ifylls av kansliet: Diarienr: b) Juridisk status på projektägare: (t.ex. kommun, myndighet,

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 23 juni 2011

Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 23 juni 2011 Protokoll från sammanträde med regionutvecklingsnämnden 23 juni 2011 1/3 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Regionutvecklingssekretariatet Förteckning över beslut fattade på delegation anmälda vid

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se

Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se. Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se. Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Blekinge blekinge@coompanion.se Coompanion Sjuhärad sjuharad@coompanion.se Coompanion Dalarna dalarna@coompanion.se Coompanion Skaraborg skaraborg@coompanion.se Coompanion Fyrbodal fyrbodal@coompanion.se

Läs mer

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt

Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Länsstyrelsens utvecklingsprojekt Integration i Landsbygdsprogrammet Sofia Ståhle, Länsstyrelsen i Stockholms län onsdagen 23 okt Syfte: att sammanställa länsstyrelsernas erfarenheter av att jobba med

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Beviljade projekt. Utlysning 2011: Sociala innovationer och affärsutveckling i arbetsintegrerade sociala företag

Beviljade projekt. Utlysning 2011: Sociala innovationer och affärsutveckling i arbetsintegrerade sociala företag Beviljade projekt Utlysning 2011: Sociala innovationer och affärsutveckling i arbetsintegrerade sociala företag Vägen ut! Kooperativen 164805 249 000 Vägen ut! Produktkatalog 2012 Elisabeth Mattsson elisabeth@

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

Kunskap ger kunder. Mentorskapsprogram för företagarkvinnor. QVIM - Kvinnor vill mer!

Kunskap ger kunder. Mentorskapsprogram för företagarkvinnor. QVIM - Kvinnor vill mer! Kunskap ger kunder Nätverket Företagsamma Kvinnor erbjuder Dig som är företagarkvinna (såväl medlemmar som icke medlemmar) utbildning i sälj-, analys- och informationsmetoder samt enskild rådgivning för

Läs mer

Förstudie sociala företag

Förstudie sociala företag Dnr 2009 3050051 Förstudie sociala företag Vi vill! Vi kan 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Resultat... 4 Jämställdhetsintegrering... 8 Tillgänglighet för personer med funktionshinder...

Läs mer

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014

MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 1 (8) MINNNESANTECKNINGAR Unga på landsbygden 20 okt 2014 WORKSHOP Vilka möjligheter finns för unga på landsbygd? Grupp 1 1. Trygghet och stark gemenskap 2. Föreningar aktiva starka grupper 3. Företagandet

Läs mer

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11

Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Webbenkät: Folkhälsoekonomi/sociala investeringar i Västra Götaland 2013-11-11 Regional utveckling för folkhälsa (RUFF) Avsiktsförklaring RUFF-gruppen Utvecklingsområde: folkhälsa i samhällsplanering,

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Kulturföretag inom Ljusdals kommun

Kulturföretag inom Ljusdals kommun Förstudie Kulturföretag inom Ljusdals kommun En förstudie om förutsättningar för samverkan för företag inom området kultur inom Ljusdals kommun Maria Sellberg 2007 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Välkommen till Garveriet i Floda

Välkommen till Garveriet i Floda Välkommen till Floda! New York Välkommen till Garveriet i Floda Samverkan Sävelången Vrångö Business Improvement District Innerstaden Innerstaden Göteborg Göteborg Innerstaden Göteborg Skottland New York

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund

Protokoll L02-2011. LAG Terra et Mare 30 maj 2011. Tid: 16.00-18.40. Stenungsögården, Stenungsund L02-2011 Protokoll LAG Terra et Mare 30 maj 2011 Tid: 16.00-18.40 Plats: Stenungsögården, Stenungsund Medverkande: Arne Lernhag (ordf.) Lars Strömberg Gösta Andersson Bert Olsson Tomas Börgesson Rolf Andersson

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se Miljösamverkan Västra Götaland Inledning 49 gånger bättre tillsyn www.miljosamverkan.se Direkt till projekt Jordbrukstillsyn: www.miljosamverkan.se/jordbruk11 Lasse Lind Projektledare lasse.lind@cirka.se

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Utveckling Nordost 2011-2013. Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar

Utveckling Nordost 2011-2013. Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar Utveckling Nordost 2011-2013 Relationskultur Medskapande Sambrukande Grön affärsutveckling Social Ekonomi Kreativa & kulturella Näringar Sveriges största EU-projekt inom stadsutveckling Bidra till hållbar

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1

Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 Ansökan Starthjälpen: Diarienr: 132-A1 1. Namn på projektet: Entreprenörsgruppen Frösön 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Ulla Landenmark Adress: Bergsgatan 110 Postadress: 542 31 Mariestad

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1

AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN VÄRLDSKLASS 2015 2013:1 AKTIVITETSPLAN 2013:1 VÄRLDSKLASS 2015 Världsklass 2015 är kommunens utvecklingsarbete med huvudmål att Örnsköldsvik ska vara en kommun av världsklass att leva i,

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-05-22 Diarienummer:2008-001 AA Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Bondens marknad & antikviteternas

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Utvärdering av projekt kring socialtföretagande och sociala kooperativ NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING

Utvärdering av projekt kring socialtföretagande och sociala kooperativ NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING Utvärdering av projekt kring socialtföretagande och sociala kooperativ NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING 1. Information samt utveckling av kooperativa modeller inom sociala omsorgsområden Stiftelsen

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Valfrihet inom sysselsättning

Valfrihet inom sysselsättning Valfrihet inom sysselsättning Hjälp till sysselsättning Kommunen har ansvar för att ge hjälp till sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som har betydande svårigheter i sin livsföring,

Läs mer

Idrott och social hållbarhet

Idrott och social hållbarhet Idrott och social hållbarhet Malmö 27 maj 2015 Janne Carlstedt, Riksidrottsförbundet Jenny Hellberg, Skåneidrotten Idrott och social hållbarhet (A6 och B6) Idrotten engagerar många människor i vårt samhälle

Läs mer

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Om Frivillig i Gävleborg Paragraf 37a Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter Förordning

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer