Socialt entreprenörskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialt entreprenörskap"

Transkript

1 Socialt entreprenörskap Utvecklingsprojekt 1) En ny kund föräldrakooperativa förskolor Projektägare: Karriär-Kraft ek. förening Projektets syfte är att skapa ett nytt socialt företag som kan erbjuda arbete till ett antal personer som står lång ifrån arbetsmarknaden. Kooperativet ska bli leverantörer till förskolor som drivs som föräldrakooperativ. Syftet är att hitta en ny kundkrets då det bland föräldrakooperativ finns ett stort behov av att köpa olika tjänster i mindre omfattning. Kooperativet ska fungera som en modell för att skapa liknande sociala arbetskooperativ utanför Göteborg. 2) Vi gör det tillsammans Projektägare: Högsåsen Narven i Tiveden ek. förening Projektets syfte är att öka samarbetet bland de föreningar och entreprenörer som finns inom den sociala ekonomin från Västerstranden till Vänerkusten. Genom projektets aktiviteter ska nya former av samarbeten startas och nya produkter skapas. Projektet sker genom samarbete mellan Högsåsen Narven i Tiveden ekonomisk förening, Otterbäcken BK, Studiefrämjandet i norra Skaraborg och Gullspång kommun. Ytterligare 15-tal aktörer ska knytas till projektet. 3) Remade4U Snickeri Projektägare: Remade4U Ekonomisk förening Projektet ska utveckla föreningen genom att starta ett snickeri. Att ta vara på medarbetarnas kunskap inom snickeri och erbjuda arbetsträning. Projektet ska anställa/sysselsätta 5 personer som stått utanför arbetsmarknaden. Projektet ska identifiera 3-5 säljbara produkter på marknaden (med hyfsad enkel konstruktion). Mer än 50 % av materialet som används ska vara återvunnet. 4) Friluftsliv och vinterliv på Billingen Projektägare: Billingens fritidsområde ek. för. Billingens fritidsområde ekonomisk förening verkar för att utveckla besöksnäringen i Billinger. Förenings medlemmar är 12 ideella föreningar och 6 företag. Projektet ska skapa förutsättningar för att erbjuda fler aktiviteter till en större målgrupp. Projektet ska hjälpa de aktörer som finns på Billingen idag med utbildning, paketering och handlingsplaner. Målet är också att öka antalet organisationer som erbjuder aktiviteter och öka kunskapen hos dessa organisationer om social ekonomi samt att skapa förutsättningar för nyanställningar och ökad sysselsättning. 5) Stadsnära Lantgård Projektägare: Stadsnära Lantgård Lidköping ek. förening Stadsnära Lantgård Lidköping ekonomiska förening startade februari 2014 efter en förstudie genom Leader. Föreningen vill bidra till kunskap och nätverkbildande kring socialt företagande, de gröna näringarna och en hållbar utveckling. Projektet syftar till att utveckla affärskoncept för egenförsörjning inom habilitering, rehabilitering, arbetsträning, arbetslivsintroduktion och integration. Föreningen ska erbjuda arbetstillfällen för personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. 6) Ålgård som besöksmål och kulturell mötesplats Projektägare: Föreningen Ålgård Projektets syfte är att utveckla Ålgårds kvarn och såg som besöksmål och till en kreativ mötesplats för boende på Orust så väl som för besökare. Projektet ska stärka nätverk och samverkan mellan organisationer och företag för att ömsesidigt gynna varandra och öka tillväxt såväl som kulturliv på

2 östra Orust. Projektet vill skapa arbetstillfällen och lägga en grund för verksamheter som senare ska kunna stå på egna ben. 7) Makerspace Trollhättan Projektägare: Makers Projektet syftar till att ta till vara på kreativitet och innovationskraft från olika håll i samhället, och bygga lekfulla, gränsöverskridande innovationsmiljöer nära folks vardag för att öka innovationskraft, tillväxt och nyföretagande. Projektet vill skapa en miljö där ny teknik värderingsfritt kan möta traditionellt hantverk och skapa intressanta och värdeskapande korsbefruktningar. 20 olika företag och organisationer samverkar i aktiviteter och events inom projektet. Projektet ska få 150 årsmedlemmar och 15 månadsmedlemmar och genomföra 80 skaparkvällar och 20 workshops samt övriga events. 8) Global Kitchen Projektägare: Global Picnic Syftar till att utveckla ett koncept med pop-up restauranger i olika lokaler och med olika nationaliteter på menyn där personer med utomnordiskt ursprung, som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden, får möjlighet att arbeta och sprida kunskap om sitt lands matkultur. Skapar möten mellan människor med olika bakgrund och ger möjligheter för deltagarna att utveckla sin självkänsla, delaktighet i samhället och sitt entreprenörskap. 9) Angereds Kamelcenter Projektägare: Angereds kamelcenter ek. förening Projektet har syftet att ta tillvara på lokal kunskap hos boende i Angered kring kameldjur genom att låta dem vara med om att utveckla en kamelpark som ska erbjuda olika aktiviteter såsom event och försäljning av kamelprodukter med mera. Skapar arbetsintroduktion för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och bidrar till att utveckla den lokala identiteten och en stolthet för den egna stadsdelen som besöksmål. 10) Björlanda prästgård Projektägare: Göteborgs räddningsmission Projektet drivs av Göteborgs räddningsmission och syftet är att möjliggöra anställning och sysselsättning för personer som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden. Gården kommer bland annat att rikta in sig på grön rehabilitering, kursverksamhet kring ekologisk odling och att hyra ut odlingslotter till stadsbor. Gården kommer även att erbjuda verksamhet för nyanlända barn och ungdomar, hemlösa och personer med psykisk ohälsa. 11) Hunddagiscenter Projektägare: Vista-Karlsborg Syftar till att integrera människor med intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning i en social arbetsgemenskap där målet är att skapa arbetstillfällen för dessa personer. Ska genom projektet utveckla en modell för ett kombinerat socialt företag med mentorskap kring ett hunddagiscenter som ska erbjuda service, kunskap och social träning. Projektet drivs i samverkan med samordningsförbundet och arbetsförmedlingen. 12) Föreningspool Väst Projektägare: c/o Idrott Syftet är att utveckla en modell för och starta upp en föreningspool för idrottsföreningar i Göteborg Öster/Angered samt i Skaraborg (Skövde) som ska erbjuda administrativt stöd för föreningarna i området och samtidigt erbjuda praktik och utvecklingsmöjligheter för ungdomar.

3 13) Vingaland 2 Projektägare: Vingaland ek. förening Målet med projektet är att utveckla den stadsnära och ekologisk odlingsverksamheten i Trollhättan till ett arbetsintegrerande socialt företag med syfte att erbjuda utbildning i livsmedelshygien, tillverkning och marknadsundersökningar till dem som står långt ifrån arbetsmarknaden och där målet är att på sikt erbjuda anställning. 14) START#Inkubator för socialt entreprenörskap Projektägare: Svenska Röda Korset Erbjuda in infrastruktur för socialt entreprenörskap och socialt företanade i förorten för att åstadkomma förändring i lokalsamhället, ge ökad egenmakt och inflytande. Genom praktiskt och kreativt arbete med människor i Angered (som står utanför arbetsmarknaden) undersöka metoder och nätverk som behöver etableras för att sätta upp en väl fungerade inkubator. 15) Asterix social ekonomi i gemensam styrka Projektägare: Studieförbundet Vuxenskolan Projektet undersöker möjligheten att starta en inkubatorliknande organisation för sociala företag i Fyrbodalsområdet med placering i Trollhättan. De ska inventera och fånga upp de aktörer som bör kopplas till en inkubator samt inventera de resurser som finns idag inom social ekonomi. Ett samarbete ska skapas med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, plattformen för social ekonomi och innovativa kluster inom Fyrbodal. Förstudier/Idéutvecklingsprojekt 1) IF Samhälle Projektägare: Bytorps IF Ett samverkansprojekt mellan föreningar och företag för att arbeta med ett helhetsgrepp för området Byttorp, Hestra ooh Norrby i Borås. Inriktat på integration, rekrytering och utveckling av mötesplatser för alla åldrar och alla intressen. Rekrytera och öka antalet medlemmar och ledare i föreningslivet och genomföra gemensamma arrangemang. Samt arbeta fram ett större samhällsprojekt med stöd från flera instanser 2) Förstudie för Fenix trädgård Projektägare: Fenix trädgård Förstudien ska lägga en grund för att etablera verksamheten Fenix Trädgård som ett socialt företag/personalkooperativ. I norra Dalsland är grönsaksproduktionen i det närmaste obefintlig. Maten som köps och äts transporteras från andra regioner i och utanför Sverige. Inflödet av nyanlända till Åmål, Säffle, Bengtsfors och Eds kommuner är stort och det finns ett behov av verksamhetsförlagd praktik och det finns också ett stort antal långtidssjukskrivna i området. 3) Wenern Boll Cup en förstudie Projektägare: Wenern Boll Cup Att arbeta med utveckling av idrottsturism i glesbygd som generar utveckling av det lokala samhället. Att använda Wenern Boll Cup som ett praktiskt exempel för ungdomar och föreningar att utveckla Åmål entreprenöriellt. Ett tiotal företag kommer att ingå i nätverket för att förverkliga arrangemanget. Att skapa samarbetsformer med Åmåls kommun i ett bredare perspektiv - barn- och utbildningsförvaltning, Teknik och fritid, Räddningstjänsten, kulturförvaltningen, mfl.

4 4) Steget In Projektägare: Hälle IF Att genomföra aktiviteter för barn- och ungdomar med särskilt inriktning på ungdomar med invandrarbakgrund. Inriktning på styrketräning, jogging och friidrott i kombination med hälsopreventiv upplysning. Det kommer också finnas möjlighet att sitta ner efter träningen och göra läxor eller umgås socialt. Föreningen kommer att samarbeta nära med ett antal skolidrottsföreningar i kommunen. För att uppnå integrationseffekt så vill projektet arbeta med barn och ungdomar med olika bakgrunder. 5) Fusion Projektägare: Herrljunga 2.0 Syftet är att klargöra behovet av ett projekt som är tänkt som en bro/brygga mellan eleven från gymnasiet i Herrljunga och näringslivet i Herrljunga och Vårgårda. Att genom förstudien peka på vad som är möjligt respektive mindre möjligt att genomföra. Att väcka människor engagemang att tänka nytt och hitta former man kanske aldrig hade tänkt sig. Utveckla grunden för ett större projekt med fler samarbetspartners (om förstudien visar att det är det rätta). 6) Falbygdens Paraplyfiberförening Projektägare: Fiber Östra Falbygden ek. förening Att starta en paraplyorganisation för fiberföreningar i främst Falköpings kommun, eventuellt med utökning av fler kommuner. Genom paraplyorganisation blir föreningarna starkare när de skall förhandla om villkor, priser och avtal med olika aktörer på fibermarknaden. Föreningarna kan även komma åt att samarbeta om andra frågor som rör landsbygdens utveckling. Projektet kommer att rikta in sig på fiberföreningar i Falköping och göra en kartläggning av vilka behov som finns och i nästa skede sprida goda resultat till andra områden i Skaraborg. 7) Idéforum Projektägare: EDCS, Equality Development Center West Sweden ek. förening. Syftet är att undersöka hur en särskild insats för att inspirera och utveckla idéer, skulle kunna leda till ökat entreprenörskap i gruppen utrikes födda kvinnor. Kartlägga behovet av en speciell samlingsplats för idéutveckling och entreprenörskap bland utrikes födda kvinnor. Förstudien förväntas ge en bild av vilka aktiviteter som kan stärka utrikes födda kvinnors möjligheter att utveckla verksamhetsidéer. 8) PASS visar vägen Projektägare: PASS plattform för arbetsintegrerade sociala företag i Skararaborg Syftet är att bygga upp plattform för sociala företag i Skaraborg. Föreningen skall främja och stödja medlemmarnas utveckling och kompetensförsörjning genom gemensamma insatser som utbildningar, projekt, seminarier, lobbying etc. Visionen är att socialt företagande blir allmänt erkänt och accepterat som en framgångsrik metod för både affärsverksamhet och ökad sysselsättning. Syftet är också att tillsammans i Skaraborg över kommungränserna kunna erbjuda ett större utbud av kompetensutveckling. Den ökade kompetensen bidrar till att skapa hållbara sociala företag. 9) Lära genom att göra i hjärtats H Projektägare: Skaraborgs Länsförbund av Sveriges 4H Detta projekt är en förstudie i arbetet med att förstärka ungdomars förmåga till ansvar och egna initiativ genom ett program med utbildning, mentorskap och inspiration. Att driva ett 4H-företag innebär att genomföra en uppgift från början till slut. Projektet vänder sig till barn och ungdomar år. Projektet riktar sig till ungdomar boende i Skaraborg. Förstudien kommer att koncentreras till två orter. Det kommer att genomföras ett 4H-företagsläger.

5 10) Ett unikt djurskyddscenter Projektägare: Göteborgs katthjälp En förstudie som har till syfte att skapa ett djurskyddcenter där inte bara djuren utan även människan står i fokus. Det saknas idag helhetslösningar för människor som mår dåligt och vars djurhållning har gått helt överstyr och ett omedelbart ingripande behövs. Målet med förstudien är att skriva en väl utarbetad projektplan med budgetering för minst tre år. Samt göra ansökan till fonder och stiftelser. 11) Kompetensutveckling och utveckling av lokalt förankrade besöksnäringstjänster Projektägare: FLU Föreningen för lokal utveckling Tikitut Community-based turism utvecklar tillsammans med boende och andra lokala aktörer tjänster och produkter med hjälp av lokal förankrad besöksnäring. Syftet med projektet är att ta del av erfarenheter från ett etablerat lokalt turism-företag för att stärka Tikituts framtida arbete och korta ner den egna startsträckan. Studieresa, workshops och seminarier samt utvecklade av temapaket ska ske. 12) Lokalt Göteborg Projektägare: Gårdsbutik Göteborg Ekonomisk Förening Syftet med projektet är att öka medvetenheten kring lokalproducerade livsmedel och främja den lokala ekonomin genom att skapa verktyg som förenar den småskaliga producenten med den urbana konsumenten. Genom att utveckla ett webbaserat system för beställning av varor skapas en större marknad för livsmedel producerade i Västra Götaland. I rollen som distributör önskar projektet förenkla beställningsprocessen för kunden, trygga marknaden för producenten samt effektivisera distributionen. Målet är att genomföra en kartläggning av potentiella producenter och konsumenteter för att utöka Lokalt Göteborgs nätverk. 13) Bokenäs för alla Projektägare: Bokenäs bygdegårdsförening i Uddevalla Syftet är att introducera asylsökande och flyktingar i hur vi lever i Sverige och att visa medborgare i bygden på värdet i att inkludera i stället för att exkludera. Målet är att skapa ökad integration mellan Bokenäsbygdens fast-/sommarboende och asylsökande och flyktingar på Bokenäs serviceboende men även ökad samverkan kring utvecklingen av integrationsverksamheten och även kring mötet mellan fast- och sommarboende. 14) Ger bowling mig ökad livskvalité? Projektägare: Lidköpings pensionärers bowlingklubb Öka pensionärers motivation att ägna sig åt fysisk träning och föreningsverksamhet samt undersöka hur fysisk träning och gruppgemenskap påverkar hälsa, välbefinnande och livskvalité. Resultaten ska kunna få regional spridning. 15) Förstudieprojekt Ung Media Projektägare: Kulturbrunnen i Tibro Undersöka förutsättningar till att utveckla en verksamhet inom Kulturbrunnen som engagerar ungdomar att göra arrangemang för andra ungdomar inom kulturområdet (musikinspelningar, biovisningar etc.). Målgruppen ska vara ungdomar som genomgått arbetsmarknadsåtgärder men ändå inte fått anställning. Genom projektet ska en modell för praktisk integration av dessa grupper utvecklas. 16) Service i Sörbygden Projektägare: Sörbygdens samfällighetsförening i Hedekas Undersöka hur man kan utveckla en samverkansmodell mellan boende, kommun och företagare i kommunen för att skapa lokal attraktivitet.

6 17) Servicekompaniets nästa steg Projektägare: Servicekompaniet ek. förening i Vänersborg Genomföra en förstudie för att undersöka möjligheterna att utveckla ett samarbete mellan föreningen och det kommunala bostadsbolaget kring Torpaområdet där syftet är att skapa arbete inom fastighetsskötsel för främst utlandsfödda svenskar boende i området och som i dag står långt från arbetsmarknaden. 18) NAS Nätverka, affärsutveckling, socialt företagande Projektägare: Ekebohuset ek. förening i Vara Bygga affärsrelationer mellan föreningen och näringslivet på bygden och kartlägga och identifiera nya arbetsområden som traditionellt sätt inte ligger nära de sociala företagen och där Ekebohuset kan utvecklas för att möjliggöra anställning för fler personer som i dag står långt ifrån arbete. 19) Förstudieprojekt Knowel Projektägare: Chalmers School of Entrepreneurship Undersöka hur man kan utveckla en plattform/inkubator för sociala projekt dit individer i Västra Götalandsregionen som vill engagera sig i socialt entreprenörskap kan vända sig för att kunna genomföra sin idéer under Knowels huvudmannaskap. 20) Romskt konsthantverk Projektägare: Romska kulturföreningen Angered Genom att utveckla en konsthantverksateljé (socialt företag) med möjlighet till café, musik- och pedagogisk verksamhet tillvarata kompetens och intresse bland Romer i Västra Sverige och skapa ett bredare intresse bland framförallt romska ungdomar för romskt konsthantverk. 21) Förstudie Lokal samverkan Projektägare: Nolby gårds intresseförening Alingsås Utveckla en ny samverkansmodell och ett forum för samverkan och samordning av olika insatser som sker i kommunen och i ideella organisationer för att främja ökad sysselsättning och anställbarhet. 22) Projekt Fibersamverkan i Svenljunga Projektägare: Svenljungabygdens fibersamverkan ek. förening Utveckla en modell (ett koncept att sprida) för administrativt stöd till fiberföreningar i Svenljunga som arbetar för att utveckla bygden genom att skapa fibernät där man riktar in sig specifikt på att anställa personer långt från arbetsmarknaden. 23) Projekt Solhem Projektägare: Sjuhäradsmusketörerna i Sjuhärad Undersöka möjligheterna att starta ett arbetsintegrerade socialt företag (ett café) i anslutning till Närhälsans rehabmottagning där ungdomar/unga vuxna med funktionsnedsättning ska kunna få arbetsträning och på sikt anställning. 24) Våga Satsa Vinn Projektägare: Föreningen startskottet Borås Projektet ska i samband med olika kultur- och idrottsevenemang i en förstudie pröva metoder och tekniska hjälpmedel som på olika sätt öppnar upp för nya former av tillgänglighet för grupper med nedsatt syn eller hörsel. 25) Solväders idrott och utbildning Projektägare: Solväders FC Göteborg Undersöka en samlokalisering och samverkan mellan idrott, utbildning och arbetsförmedling för att skapa ökad motivation och drivkraft hos ungdomar i norra Biskopsgården så att de klarar skolan.

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 26 mars 2015 1 (5) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 26 mars 2015 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14, Göteborg

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT DECEMBER 2013

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT DECEMBER 2013 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT DECEMBER 2013 I december 2013 delade Arvsfonden ut 118,9 miljoner kronor till 77 projekt. Av dessa var 52 projekt fortsättningsprojekt och fick dela på 85,6 miljoner kronor

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2013-10-15 Förvaltning/enhet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: 010-44 11 623 E-post: karin.stadig-roswall@vgregion.se Till regionutvecklingsnämnden Detaljbudget för

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande.

Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande. Leader Linné Slutredovisning av förstudien KNUFF - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande. 1. Ärendeuppgifter Datum: 2010-06- 09 Projekttid: start 2010-02- 15 till 2010-09 -30. Journalnummer:

Läs mer

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 I juni 2015 fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 48 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 60,3 miljoner kronor.

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås KALLELSE Borås 2010-11-11 Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Härmed kallas till sammanträde Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17 Plats: Sjuhärads Kommunalförbund Olovholmsgatan 32, Borås Sammanträdesrum;

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under

Läs mer

Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin.

Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin. Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin. Vad är en social innovation? Vad är en social innovation? Trots att termen social innovation är något nytt så är sociala

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande.

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande. S O C I A L A F Ö R E T A G S K u l t u r h u s et l S to c k h o m Regeringen om socialt företagande AUKTION på mässan 3 porträtt: Le Mat KOS Tjuvgods.se Ewa Harringer Oacceptabelt! Tillgänglighet för

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING

Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Förslag till Handlingsprogram BARN OCH UNGAS KULTUR INLEDNING Kultur är den fria människans sätt att uttrycka sig. Kultur är viktigt uttrycksmässigt. Man skapar någonting av det man tänker och så slänger

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 I oktober 2014 fördelade Arvsfonden 69,2 miljoner kronor till 46 stycken projekt. Av dessa var 21 stycken projekt nya och de fick dela på 30,6 miljoner kronor. ABF Norr,

Läs mer

ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012

ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012 ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012 I september 2012 delade Arvsfonden ut drygt 58,5 miljoner kronor till 59 projekt. Av dessa var 29 projekt fortsättningsärenden och fick dela på 28,7 miljoner

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer