fräsning av fjärrvärmespår i småhusområden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fräsning av fjärrvärmespår i småhusområden"

Transkript

1 fräsning av fjärrvärmespår i småhusområden Maria Dahlgren, Göteborg Energi Forskning och Utveckling Värmegles 2005:22

2

3 FRÄSNING AV FJÄRRVÄRMESPÅR I SMÅHUSOMRÅDEN Rapport Värmegles 2005:22 Maria Dahlgren, Göteborg Energi ISSN Svensk Fjärrvärme AB Art nr 05-18

4 I rapporten redovisar projektledaren sina resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att Svensk Fjärrvärme AB eller styrgruppen för Värmegles Fjärrvärme tagit ställning till slutsatser och resultat.

5 Sammanfattning Detta projekt har genomförts av Göteborg Energi i samarbete med Källby Rör AB och SBS Entreprenad AB som är totalentreprenörer för fjärrvärmeutbyggnad till småhus i Göteborg. Att fräsa ett smalt spår i gatan istället för att gräva ett traditionellt schakt nyttjas idag i samband med läggning av bredband och gas, bl a i Tyskland och Frankrike. Projektets syfte var i första hand att praktiskt testa metoden fräsning för fjärrvärme, i andra hand att studera möjligheter att minska anläggningskostnader och störningar i kundens närmiljö och effekter för väghållaren. Målsättningen var att prova fräsning i kombination med kallförläggning och med skumbetong som kringfyllning. I projektets inledning konsulterades en fransk fräsfirma men konstaterades att den franska fräsmetoden inte är särskilt lämpad för markförhållandena i Göteborg, där väguppbyggnaden i småhusområden ofta består av stora stenar. Provfräsning och sedan anslutning av fjärrvärmekunder på Ostrongatan i Göteborg genomfördes istället med en svensk gräventreprenör. Ett radhus med 6 fastigheter anslöts och det hade varit fullt möjligt att fräsa, montera fjärrvärmerören och fylla igen spåret på en och samma dag. Eftersom projektet valt att inte utveckla hantering av massor för den svenska fräsmaskinen gjordes nu anslutning och igenfyllning på två dagar. Fräshastigheten var ca 72 m/h och spårets dimensioner ca 400 mm spårbredd och ca 600 mm djup. Med utvecklad fräsmetod bör kostnaderna för hantering och transport av massor minska, liksom arbete med avstängning av gata såsom hantering av plåtar, avspärrning mm. Kostnaden för asfaltåterställning minskar, hur mycket beroende på fräst spårbredd. Att använda fräsning då tjältining annars hade varit nödvändig minskar kostnaderna något. Flera av dessa parametrar innebär även stora miljöfördelar jämfört traditionella schakt. Projektet har aldrig haft förhoppningen att med denna metod ersätta alla annan typ av byggnation. Det vi eftersträvar är valmöjligheter för att vid varje tillfälle kunna välja den teknik som passar bäst. Det var för oss intressant inte bara att testa ny schaktmetodik utan även att uppmärksamma de förändringar i arbetsmiljö som montage ovan mark innebär för entreprenörerna. Den höga fräshastigheten gör att metoden också kräver nytänkande runt arbetsorganisation och planering. Spårdimensionen i detta test gav tyvärr inte de ekonomiska förutsättningarna för att testa igenfyllning med skumbetong, något som annars projektet gärna ser vidare utveckling och provning av. Maria Dahlgren, Göteborg Energi 3

6 4

7 Innehållsförteckning 1. Inledning Problembeskrivning och målsättning Bakgrund Genomförande Projektgrupp Förstudier Förstudie fräsmaskin Förstudie kringfyllning Förstudie rörmontage Förväntade fördelar Provområde Provfräsning Erfarenheter från förstudien beslut om fortsatt genomförande Fjärrvärmeanslutning Ostrongatan Analys med resultat Metodutformning/teknik Ekonomiskt utfall Miljöpåverkan Översikt Slutsatser

8 6

9 1. Inledning Detta projekt har genomförts av Göteborg Energi i samarbete med Källby Rör AB och SBS Entreprenad AB som är entreprenörer för fjärrvärmeutbyggnad till småhus. Göteborg Energi har sedan 1998 en projektorganisation som driver företagets arbete med att erbjuda småhuskunder fjärrvärme och bredband. De småhusområden som återstår för att uppnå målet innebär en ännu större utmaning i att utveckla nya metoder och tekniker för att kontinuerligt sänka investeringskostnaderna. Utvecklar oss gör vi även genom att snegla på andra infrastrukturbranscher för att få idéer, vilket detta projekt är ett exempel på. 2. Problembeskrivning och målsättning Många svenska fjärrvärmeföretag är mitt uppe i eller står inför fjärrvärmeutbyggnad till småhus. Kostnaderna för distributionsanläggningarna ska då bäras av så kallade värmeglesa områden, det vill säga områden med färre och mindre energiförbrukande kunder jämfört med exempelvis flerbostadshus. Ingreppet i kundernas närmiljö är också stort under anläggningstiden. Det känns angeläget att på flera håll försöka minska negativa effekter, som till exempel ett öppet schakt kan utgöra. Den tredje intressenten, jämte fjärrvärmebolaget och kunden, är våra väghållare (oftast kommunen) som också har synpunkter på byggnationen. Dessa har även ett långsiktigt perspektiv när det gäller ingreppet i gatan, gatans hållfasthet och framtida underhåll vid distributionsanläggningarna. Målsättningen är att utveckla anläggningsmetoder som uppfyller/minskar problemställningarna ovan. 3. Bakgrund Mark- och byggkostnader utgör en betydande andel av den totala kostnaden för förläggning av fjärrvärmerör 1. Enligt tidigare erfarenheter kan dessa kostnader reduceras genom att kontinuitet upprätthålls i förläggningsprocessen 2. De kan även påverkas genom att åverkan på asfaltbeläggning minskas, vilket bland annat medför reducerade kostnader för framtida underhåll. Förläggning genom att fräsa ett smalt spår i gatan istället för att gräva ett traditionellt schakt utnyttjas idag i samband med förläggning av bredband och gas bla i Tyskland och Frankrike. Metoden att fräsa och fylla spåret med en skumbetong marknadsförs bland annat som Clean-fast av Marais Groupe 3 och Eco-Trench av Solcon AB 4. Svensk fjärrvärme har finansierat ett projekt där inledande utredning av tillämpbarheten för fjärrvärmedistribution genomförts, 2004:114 EcoTrench läggning 1 FVF, Kulvertkostnadskatalog, FVF 1997:10, T.Gudmunsson, Rationellt byggande av fjärrvärmeledningar, FOU 2003:89,

10 av fjärrvärmerör 5. Detta projekt beskriver metoden EcoTrench med syfte att särskilt analysera den skumbetong som kan användas för att fylla det frästa spåret, skumbetongens hållfasthet och termiska egenskaper. 4. Genomförande 4.1. Projektgrupp Mars 2004 bildades en projektgrupp bestående av medarbetare och industridoktoranden på Göteborg Energi samt representanter från Göteborg Energis småhusentreprenörer. En referensgrupp för Värmeglesprojektet tillsattes också. Projektgrupp Charlotte Claesson, Göteborg Energi/Chalmers Ingemar Magnusson, Göteborg Energi Lars Ljunggren, Göteborg Energi Referensgrupp Dan Ekelind, Kungälv Energi Sven Olof Persson, Falbygdens Energi Sten Bruce, Tekniska verken Linköping Maria Dahlgren, Göteborg Energi Per Jansson, SBS Entreprenad Robert Nyman, Källby Rör Utöver projektgrupp och referensgrupp har flera medarbetare på Göteborg Energi och entreprenörföretagen varit engagerade Förstudier Projektgruppens målsättning inledningsvis var att göra ett praktiskt prov med fräsning och igenfyllning med skumbetong för en fjärrvärmeanslutning av småhus. Syftet med projektet var inte att optimera genomförandetider eller kostnader, och analyser av dessa heller inte det primära. I projektet genomfördes förstudier bla innehållande dessa kontakter: teoriutbyte med Linköping konsultation rörtillverkare/betongleverantörer/maskintillverkare konsultation/markprover med Marais/Solcon Förstudie fräsmaskin Efter en undersökning av marknaden för fräsmaskiner var de alternativ som projektet fann den franska fräsfirman Marais och en svensk gräventreprenör Grävfirma J A Lundblad 6, med fräsmaskin av märket Vermeer 7. Det visade sig att flera svenska gräventreprenörer hade ägt fräsmaskiner, men sålt dessa till utlandet för en tid sedan :114 EcoTrench läggning av fjärrvärmerör, resultat från FoU-projekt 2004, Göteborg Energi deltog i referensgruppen

11 Det är mycket som skiljer fräsmaskinerna åt, där Marais har de mest utvecklade både när det gäller fräsverktyg och hantering av massor. Bra fräsverktyg är viktigt för att få skarpa kanter utan sprickbildning i asfalten, men bör också ha egenskaper som kan hantera varierande typ av bärlager och ha rimlig ljudnivå. Marais fräsmaskiner förses med sugmaskin som samlar det damm och de massor som bildas vid fräsningen. Många kommuner ställer krav på de fordon som används vid byggnationer i centrala delar, som krav på miljöanpassning/vikt osv. Projektet hade egentligen redan innan beslutat att testa den franska fräsfirman och det beslutet stod fast efter den första förstudien av fräsmaskiner Förstudie kringfyllning Det är inte bara skydd för fjärrvärmerören som utgör gränser för läggningsdjup etc, utan även hållfastheten på spåret, som minst ska motsvara befintlig gatas. Vid användning av skumbetong kan spårets djup minskas jämfört traditionellt läggningsdjup, eftersom skumbetongens hållfasthet kan göras högre än den kringfyllning som normalt används. Grunt och smalt spår förmodas i sin tur ge skumbetongen även ekonomisk motivering. Att fylla ett traditionellt schakt med skumbetong innebär volymer som idag inte är ekonomiskt försvarbart. Skumbetongen uppges kunna ha egenskaper som gör att den härdar snabbt vilket gör spåret körbart bara på några timmar, med tillräcklig vidhäftning till manteln samt termiska egenskaper som minskar värmeförlusterna utan att riskera för hög temperatur på mantelytan. Vidare uppges skumbetong vara grävbar, en viktig aspekt för framtida underhåll. Önskade egenskaper hos skumbetong undersöktes i det tidigare FoU-projektet (2004:114). Vi fann dock inget som var konkret användbart till vårt projekt, och fortsatte därefter att själva undersöka utbudet av skumbetong. Den franska fräsfirman Marais hade en skumbetong för förläggning av kablar mm, vars recept vi inte tagit del av. Vi tittade också på en skumbetong på den svenska marknaden från Triodev, Senad LWC 8. Resultatet vi fick var vagt när det gällde svar på våra frågor om tillgång och praktisk tillämpning Förstudie rörmontage Utgångspunkten i projektet var att utnyttja kallförläggning och byggnation av fjärrvärmerören vid sidan eller ovanpå spåret. Fjärrvärmerör i form av dubbelrör, användning av så kallade elipsformade dubbelrör skulle möjliggöra ännu smalare spår. De elipsformade dubbelrörens egentliga syfte är att ge mer utrymme för svetsning mellan medierören utan att överdimensionera användningen av isolering. Förhoppningen var att hitta ett provområde med bredband i form av optofiber, vars kablage har mindre dimension

12 Bild 1 Skiss över det tänkta frästa spåret optofiber 40 mm 0,4 m Skiss över det tänkta frästa spåret med elipsformat dubbelrör och bredband i form av optofiber Projektet beslutade att för provområdet låta den ansvarige entreprenören få huvudansvaret för dessa moment. I förberedelserna deltog även Kristina Lygnerud, Värmeglesdoktorand vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Förväntade fördelar Genom det frästa smala och grunda spåret fås mindre massor att hantera, mindre material för återfyllning/återställning samt mindre åverkan på befintlig gata, vilket innebär både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Genom att lägga rören grundare kan en del kollisioner med andra ledningsslag undvikas. Vid användning av skumbetong minskar värmeförlusterna något 9. Kontinuerligt byggande var en av projektplanens huvudspår, med mycket snabbt förlopp från första ingreppet i kundens närmiljö till återställning Provområde Parallellt med inhämtning av teoretiska kunskaper pågick arbetet att hitta ett lämpligt provområde. De parametrar vi ansåg viktiga för detta test var att gatan skulle vara mindre trafikerad, gärna ganska rak och cirka 100 meter lång. När vi hittat två alternativ bjöd vi in Solcon och franska Marais för att utvärdera möjligheterna att använda den franska fräsmetoden i Göteborg. Tre provgropar hade öppnats och okulär besiktning genomfördes av Marais, med ett negativt resultat. De franska fräsmaskinerna har delvis utvecklats efter franska motorvägsförhållanden, det vill säga för bärlager av betong. I Göteborg, särskilt i småhusområden, är gatorna anlagda för längesedan med bärlager byggda för hand av större stenar mm. Begränsningarna utgjordes både av fräskapacitet för sten och av bristande sugkapacitet för större stenar. Detta gjorde att projektet beslutade att anpassa fräsmetoden efter Göteborgs förhållanden istället för att anpassa testet efter den franska fräsmetoden. 9 FoU rapport 2004:114 10

13 Provfräsning Efter beslutet att förändra projektplanen kontaktades Grävfirma J A Lundblad och med deras fräsmaskin genomfördes en provfräsning i juni. Motiven till provfräsningen var främst att: - få mer erfarenhet av fräsning i praktiken, input till vidare planering - testa den svenska entreprenören för fräsning, då vi inte hade några egna erfarenheter av fräsmaskinen Vermeer - genomföra ljud- och markvibrationsmätningar För provfräsningen användes ett av SBS byggarbetsområden i Sannegårdshamnen, Göteborg. Resultaten från provfräsningen visade att fräsmaskinen Vermeer saknade vissa egenskaper vi gärna hade haft, som finare skärverktyg, miljöklass, gummerade larvfötter mm. De frästa massorna transporteras upp ur spåret med fräständerna och sedan via bandtransportör inuti maskinen till utkast på maskinens sida Erfarenheter från förstudien beslut om fortsatt genomförande Resultatet från provfräsningen gav uppfattningen att det skulle vara värdefullt att utföra ett praktiskt prov, fjärrvärmebyggnation med fräsmaskinen Vermeer från den svenska gräventreprenören på en vanlig gata. Fräshastigheten vid provfräsningen hade varit 80 m/h och med vibrationer på godkänd nivå. Denna fräsmaskin kan inte fräsa så smalt att skumbetong blir ett lönsamt alternativ, varför skumbetong uteslöts ur testet. Göteborg Energi erbjuder bredband i samförläggning med fjärrvärmen, vilket också utgjorde begränsningar för försök med mindre spårdimensioner och skumbetong i det provområde som kunde uppbådas under hösten. Projektet avvägde att utveckla fräsmaskinen avseende hantering av massor men beslöt att inte göra så eftersom det redan finns mycket modernare fräsmaskiner än denna. Fokus flyttades alltså från spåret/skumbetongen till själva fräsningen, från att analysera hållfasthet till att studera skillnad i arbetsmoment vid fräsning/kallförläggning och traditionell metod Fjärrvärmeanslutning Ostrongatan Provområdet Ostrongatan i västra Göteborg är en rak gata utan genomfartstrafik, kunderna utgörs av radhus. Installationen utfördes den 8-9 november Serviserna grävdes någon dag i förväg med minigrävare. Måndag förmiddag genomfördes fräsningen och enligt tidplanen skulle rören ha monterats senare samma dag och återfyllnad dagen därpå. Entreprenören utförde dock även en del av rörarbetet dagen därpå, se nedan. Själva fräsningen påbörjades klockan 9 måndag morgon. Sträckan var ca 60 m och frästes på ca 50 min, dvs hastighet ca 72 m/h. Spårets dimensioner var ca 400 mm spårbredd och ca 600 mm djup. Ostrongatan var ett exempel på gata med ett stort antal större stenar i bärlagren. Dessa stora stenar revs upp ganska bra av fräsmaskinen ur spåret, men bidrog till att markvibrationerna och ljudnivån blev avsevärt högre än vad de hade behövt vara med denna teknik. Med de förhållanden som var direkt efter fräsningen hade rören kunnat läggas ner på spårbottnen utan problem. 11

14 Svensk Fjärrvärme AB Värmegles 2005:22 Bild 2 Fräsning Ostrongatan Bild 3 Kartskiss Ostrongatan 14: :373 14: :1 12:1 14: :5 12:2 Blåmussleg :1 Ostrongatan 13: : : :5 14:4 14:8 14:6 14: :7 15:8 15:6 15:9 15:10 12:6 2 13:6 13: :9 Piggvarsgata 2 15:11 12:8 755:373 (1C) 12:7 756:243 (14) 1B 755: (1A) 10 8 Sandmussle (1) (2) 6 5:1 4 5:2 Måndag eftermiddag påbörjades rörmontaget, med rören utlagda på reglar ovanpå spåret. Enligt tidplanen skulle rören ha monterats klart under måndagen med återfyllnad och återställning dagen därpå. Entreprenören utförde dock även en del av rörarbetet dagen därpå, bland annat på grund av hantering av massorna från fräsningen (se Analys med resultat nedan). Dubbelrör (ej elipsformade) av DN 40 kallförlades, samtliga svetsar röntgades och provtryckning/läcksökning genomfördes. Förhållandena var inte de mest lämpade för kallförläggning, med några få plusgrader och tidvis regn. Anslutningen på huvudledningen som tidigare anlagts i huvudgatan utanför gjordes med en separat schaktgrop. Ledningarna mättes in, spåret återfylldes och packades under onsdagen för att senare asfaltbeläggas. 12

15 Bild 4 Rörmontage Ostrongatan 5. Analys med resultat Projektet har aldrig haft förhoppningen att med denna metod ersätta alla annan typ av byggnation. Det vi eftersträvar är valmöjligheter för att vid varje tillfälle kunna välja den teknik som passar bäst. Det var för oss intressant inte bara att testa ny schaktmetodik utan även att uppmärksamma de förändringar i arbetsmiljö som montage ovan mark innebär för entreprenörerna. Entreprenören fick lägga tid på att hantera massorna på sidorna av spåret, bland annat för att göra den smala gatan framkomlig. Masshantering var dock heller inget vi i projektet avsåg att utveckla för denna fräsmaskin som inte uppfyller våra normala miljökrav, så det bör heller inte påverka utvärderingen. Väsentligt är att i och med fräsning minskar mängden massor avsevärt jämfört traditionellt schakt. Som en stor del av massorna såg ut efter fräsningen på Ostrongatan skulle dessa kunna användas som återfyllning. Montaget har skett med extra kontroll i och med kallförläggningen. Ledningens larmtrådar är inkopplade på Göteborg Energis övervakningssystem och hittills har inget avvikande uppmärksammats. Svetsarna ser fördelar med kallförläggning, t ex vid blöta förhållanden, men arbetssättet bör utvecklas map metoder att torka PUR-ändar (el, varmluft mm eller t ex genom att använda rör med prefabricerade ändgavlar). Korsande kablar förutsågs vara ett problem vid denna metod då fräsmaskinen inte kan frilägga kablar utan fräser av dem som är i dess väg. På Ostrongatan passerades dock exempelvis belysningskablar utan problem, och kan läggningsdjupet minskas ännu mer med till exempel skumbetong minskar risken för kapade kablar ytterligare. Entreprenören ser stora fördelar med metoden ur trafiksynpunkt, avstängning av gata underlättas. Provområdet Ostrongatan var dock en kort och smal gata utan genomfartstrafik så framkomligheten under själva fräsningen var begränsad. Vi tycker att det i framtiden hade varit spännande att testa igenfyllning av ett fräst spår med andra material såsom skumbetong, för att ytterligare påverka återställningstiden och gatans hållfasthet. Även om massorna på Ostrongatan innehöll stora stenar så var dessa utan vassa kanter, vilket är det som är riskabelt vid användning av befintliga massor för återfyllnad. 13

16 5.1. Metodutformning/teknik Fräsning lämpar sig bäst den årstid då kallförläggning med dagens teknik lämpar sig minst. Frusen mark innebär jämnare motstånd för fräsningsverktygen, kall luft innebär risk för kondens och fukt i skarvar. Det finns dock teknik att skydda PUR-ändar, användes inte i detta projekt. Entreprenören ser stora fördelar i frästekniken den kalla årstiden då traditionell tjältining är kostsamt. Fräsning med separering av asfaltlagret är nödvändigt för att uppfylla miljökraven. Markvibrationer och ljudnivå blir hög vid större stenar. Detta hade undvikits om fräsdjupet minskats, såsom markförhållanden såg ut för Ostrongatan. Minskat fräs-/läggningsdjup kan fås vid användning av skumbetong. De högre värdena för ljudnivå uppvägs av att exponeringen är kortvarig. Fräsning av även spår för serviser borde vara möjligt. Att förändra arbetssätt från längre till kortare byggtider kräver även nytänkande i organisation. För att fullt utnyttja maskinens snabba hastighet krävs eventuellt mer koncentrerad personalstyrka, god organisation i arbetsflödet, goda kontakter med kommunen osv. Tidsstudier var inte relevant i detta projekt, men med fräsning finns stor potential att förbättra både tidsåtgång och metoder Ekonomiskt utfall Ofta blir kostnaderna då någonting testas för första gången högre än med traditionella metoder. I detta fall gör den låga tillgängligheten av fräsmaskiner det mycket svårt att göra en ekonomisk bedömning. Användning av den franska fräsmaskinen hade inneburit stora kostnader på grund av transport/ställtid. Användning av den enda fräsmaskin vi hittade på den svenska marknaden innebar avkall på modernitet och funktion, vilket även påverkade utvärdering av övriga moment (montage etc). Kostnaden för att anlita den fräsmaskin som projektet nyttjade var :- för en heldag inklusive ställtid och personal. Kostnaderna för hantering och transport av massorna minskar med minskad volym, nedan visas schematiskt skillnaden mellan fräst spår och traditionellt schakt: Bild 5 Schematisk skiss Schematisk skiss över fräst spår och traditionellt schakt, påverkan på volymen massor. Arbetet med avstängning av gata minskar, såsom hantering av plåtar, avspärrning mm. Kostnaden för asfaltåterställning minskar delvis med arean. Bredden som ska återasfalteras minskar från 2 meter vid traditionellt schakt till 1,4 meter vid denna fräsning (båda inkluderar obligatorisk kantskärning). Att använda fräsning då tjältining annars hade varit nödvändig minskar kostnaderna något (tjältining ca 100 kr/löpmeter). 14

17 5.3. Miljöpåverkan Vid fräsning med denna maskin blandas asfalt med övriga massor vilket vi ska undvika av miljöskäl. En fräsmaskin med förskärning av asfalt och fräsning av asfalt i maskinens framkant separat hade varit att föredra. För vägprojekt finns många typer av verktyg som river bort asfaltlagret. Kan asfalten avskiljas vid fräsningen innebär metoden flera stora miljöfördelar, såsom minde mängd massor/återfyllnadsmaterial, mindre transporter och vid användning av skumbetong även minskade värmeförluster. Vid användning av metoden vintertid medför miljövinster i form av slopad tjältining, vilken ofta utförs med dieseldrivna värmeaggregat eller kol Översikt En översiktlig jämförelse mellan fräsmetod och traditionell metod ges i tabell 1 nedan. Tabell 1 Översiktlig jämförelse Provfräsning Gbg Traditionell metod Fräsmetod vision" Spår/schaktdimension 1,4 m x 0,6 m 2 m x 0,6 m ca 0,5 m x 0,5 m Volym massor spår/schakt 0,84 m³/m 1,2 m³/m 0,25 m³/m Hastighet spår-/schaktframställning ca 72 m/h ca 30 m/dag uppnådd Asfaltåterställning spår/schakt 1,4 m²/m 2 m²/m 0,5 m²/m Kostnad tjältining Nej Ja Nej 15

18 6. Slutsatser Vi vet nu att det är fullt möjligt att på en och samma dag genomföra byggnation och återställning. Vi säger inte att det är en metod som alltid är mest lämplig, utan att med valmöjligheter kan vi kostnadsoptimera de enskilda projekten efter dess förutsättningar. Den höga fräshastigheten gör att metoden också kräver nytänkande runt arbetsorganisation och planering. Påverkan på kundernas närmiljö anser vi vara lite utredd, med denna metod kan ingreppet minskas åtminstone när det gäller tiden för de negativa effekterna av distributionsanläggningarnas byggande. Oavsett om fräsning eller annan schaktmetod används är det intressant att arbeta vidare med utveckling/användning av minskade schaktdimensioner och kallförläggning. Ytterligare att gå vidare med: - Utveckla fräsutrustning (exempelvis skära och separera asfalt, transportband mellan maskin och lastbil, materialhantering, befintliga massor, larvfötter mm) - Utveckla kallförläggning i utförandet (skyddsgavlar för PUR-ändarna, varmlufttorkning mm) - Kringfyllning skumbetong - Tillgänglighet av fräsmaskiner, motivera intresse hos entreprenörer och fjärrvärmebranschen 16

19

vakuumschaktning, göteborg/borås

vakuumschaktning, göteborg/borås demonstrationsprojekt 10 vakuumschaktning, göteborg/borås Forskning och Utveckling Demo Värmegles 2006:10 ISSN 1401-9264 Art nr 06-33 1. Beskrivning En ny metod för vakuumschaktning har provats vid anslutning

Läs mer

Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik

Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik Pressinformation 2014-07-16 Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik Framtidens infrastruktur för kommunikation fiberkablar installeras just nu på skärgårdsidyllen Hönö. Med

Läs mer

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark

ANVISNINGAR Grävning i allmän mark ANVISNINGAR Grävning i allmän mark 2014-04-29 Rev 2015-06-25 INLEDNING Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens innevånare. På ytan finns t ex gator, vägar och parker, och

Läs mer

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet)

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) När du har beställt en fiberanslutning från Utsikt Bredband (Utsikt) och

Läs mer

Bredband för näring RADAR

Bredband för näring RADAR Bredband för näring Bredbandsstrategi för Sverige (2009) Bredband i världsklass År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Redan år 2015 bör 40 procent

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går installationen till Det är viktigt att du har koll på de olika stegen och vad som förväntas. Läs igenom allt material och om du känner dig osäker över något

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Testrapport. Presskopplingar för fjärrvärmerör av stål hos Gävle energi Testrapport. Nr

Testrapport. Presskopplingar för fjärrvärmerör av stål hos Gävle energi Testrapport. Nr Nr. 01-2015 2015-09-01 Presskopplingar för fjärrvärmerör av stål hos Gävle energi Postadress Telefon Bankgiro Org. nr. E-post Box 1026 08-525 099 40 5801-6379 556302-7530 info@fvuab.se 101 38 Stockholm

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går det till Säsongen för att dra in fiber startar då marken är tjälfri och som tidigast i början av maj. I denna folder beskriver vi steg för steg hur det går

Läs mer

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband - Steg för steg 1. Etappvis utbyggnad När vi bygger fibernät gör vi det etappvis för att vara så effektiva som möjligt. Att bygga fibernät

Läs mer

Tekniska förvaltningen. Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata

Tekniska förvaltningen. Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata Tekniska förvaltningen Anvisningar till och ansökan för att gräva i gata I detta dokument finns de regler som gäller avseende grävning och återställning av allmän platsmark. Här finns även typexempel för

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går det till Vi drar in fiber under den tjälfria säsongen och kontaktar dig i god tid före installationen. För ordinarie pris är leveranstiden 10 veckor. Du ansvarar

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

Underlag för dispensansökan, Skogsö naturreservat.

Underlag för dispensansökan, Skogsö naturreservat. Underlag för dispensansökan, Skogsö naturreservat. Bakgrund Nacka kommun skall förlägga en ny V200 PE mellan Torsvägen/Banbrinken och Saltsjöbanan i Igelboda, se figur 1 nedan. Figur 1 visar en Enirobild

Läs mer

FARTHINDER & UPPHÖJDA KORSNINGAR

FARTHINDER & UPPHÖJDA KORSNINGAR Tryckfolder Version 1.04 TERRAKOMP FRAMTIDENS HÅLLBARA STENSÄTTNING FARTHINDER & UPPHÖJDA KORSNINGAR TERRAKOMP, VAD ÄR DET? Att bygga ett attraktivt naturstensfarthinder i stadsmiljö är en tidskrävande

Läs mer

referensprojekt, göteborg

referensprojekt, göteborg demonstrationsprojekt 1 referensprojekt, göteborg Forskning och Utveckling Demo Värmegles 2006:1 ISSN 1401-9264 Art nr 06-24 1. Beskrivning Under år 2005 har 20 av 34 befintliga fristående småhus på Tröskaregatan

Läs mer

Ansökan om tillstånd för schaktning i gator, vägar och allmänna platser som inom Årjängs kommun

Ansökan om tillstånd för schaktning i gator, vägar och allmänna platser som inom Årjängs kommun 1 Ansökan om tillstånd för schaktning i gator, vägar och allmänna platser som inom Årjängs kommun Ansökan avser Gata/Väg/Område: Schaktningsanledning: VA Fjärrvärme El Tele Annat: Uppskattad, berörd yta

Läs mer

FÖRLÄGGNING AV HUVUDVATTENLEDNING MED NY SCHAKTFRI METOD. Pipe Express. Mats Ohlsson, Stockholm Vatten VA AB Projektledare

FÖRLÄGGNING AV HUVUDVATTENLEDNING MED NY SCHAKTFRI METOD. Pipe Express. Mats Ohlsson, Stockholm Vatten VA AB Projektledare MED NY SCHAKTFRI METOD Pipe Express Mats Ohlsson, Stockholm Vatten VA AB Projektledare Rörnät och Klimat, 2015-03-11 Bakgrund till projektet Projektet utförs för att öka leveranssäkerheten av dricksvatten

Läs mer

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se FÖRETAGET Skandinavisk Kommunalteknik AB Skandinaviens största leverantör

Läs mer

Rör för fjärrkyla. Rakrör ARTIKEL NR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m]

Rör för fjärrkyla. Rakrör ARTIKEL NR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] SPECIALRÖR 5:101 Rör för fjärrkyla Rakrör L ARTIKEL NR 1003, 1004 Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] L = 12 m 200 219,1 x 4,5 280 30,0 34,7 250 273,0 x 5,0 336 44,0

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer

Informationsmöte 25 maj 2015

Informationsmöte 25 maj 2015 Informationsmöte 25 maj 2015 Disposition Inledning Bakgrunden till varför vi byter rör Alternativ för genomförandet Varför vi behöver göra en förändring Slutsatser Konsekvenser av ändringen Tidplaner Nycklar

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK

ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK Sida 1av 5 ANVISNINGAR FÖR GRÄVNING OCH LEDNINGSFÖRLÄGGNING I OFFENTLIG MARK Offentlig plats används till anläggningar som gator, parker, torg etc samt även för ledningar av olika slag som är till nytta

Läs mer

Gjut en platta på mark

Gjut en platta på mark http://www.viivilla.se/bygg-och-byggmaterial/gjut-en-platta-pamark.aspx?menu=41297&area=&noarea=0&category=&std=true Gjut en platta på mark Steg för steg ger vi dig här handfasta råd om hur du bygger din

Läs mer

Den här maskinen är fantastisk

Den här maskinen är fantastisk Hämtat från Krister Isakssons blogg på http://www.bicycling.se Foto: Krister Isaksson Den här maskinen är fantastisk Bicyclings husexpert på vardagscykling Krister Isaksson är paff: Från oktober till mars

Läs mer

inomhusarbeten på löpande räkning, falun

inomhusarbeten på löpande räkning, falun demonstrationsprojekt 7 inomhusarbeten på löpande räkning, falun Forskning och Utveckling Demo Värmegles 2006:7 ISSN 1401-9264 Art nr 06-30 1. Beskrivning Fristående småhus på Rörosvägen i Falun har anslutits

Läs mer

Nu behöver du inte vänta längre.

Nu behöver du inte vänta längre. 1 Vägra vänta! Smarta hem, Smart-TV, läsplatta, laptop, stationär dator Våra sätt att surfa blir bara fler och innehållet allt tyngre. Även om du kan surfa snabbt idag, är det inte säkert att det går lika

Läs mer

I det hållbara samhället förnyas ledningar schaktfritt

I det hållbara samhället förnyas ledningar schaktfritt I det hållbara samhället förnyas ledningar schaktfritt Snabbt, enkelt, hållbart och ekonomiskt Vi ägnade 1900-talet åt att bygga ut vårt ledningsnät. Utmaningen under 2000-talet blir att förnya och dimensionera

Läs mer

förkorta byggtider för fjärrvärmebyggnation

förkorta byggtider för fjärrvärmebyggnation förkorta byggtider för fjärrvärmebyggnation Hans Gille, ÅF-Energi & Miljö AB Forskning och Utveckling 2005:121 FÖRKORTA BYGGTIDER FÖR FJÄRRVÄRMEBYGGNATION Forskning och Utveckling 2005:121 Hans Gille ÅF

Läs mer

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare El och till ditt hus Information till fastighetsägare www.telge.se Så här lägger du ner rören på din tomt. Färdig mark Att förlägga skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln

Läs mer

OPTIMERAR ANVÄNDNINGEN AV SLITPLÅT

OPTIMERAR ANVÄNDNINGEN AV SLITPLÅT OPTIMERAR ANVÄNDNINGEN AV SLITPLÅT WRC System 3 SLÄT YTA FÖR MINIMALT SLITAGE WRC-skruven med sitt koniska huvud skapar en slät, närmast homogen yta med slitplåten, vilket ger ett jämnt slitage av plåten,

Läs mer

Anvisning för markarbete Glasfiberpool

Anvisning för markarbete Glasfiberpool Anvisning för markarbete Glasfiberpool 1ma_glasfiber_se_v2012-2 Introduktion INSTALLATION AV FOLKPOOLS GLASFIBERPOOLER GENOMFÖRS NORMALT I FEM STEG: Steg 1 Markarbete, dränering och isolering Steg 2 Invägning

Läs mer

Bilaga 7: Fiberanläggningsprojekt Ver. 1.1

Bilaga 7: Fiberanläggningsprojekt Ver. 1.1 Anvisningar för robust fiber Bilaga 7: Fiberanläggningsprojekt Ver. 1.1 Innehållsförteckning 1. BESKRIVNING AV FIBERANLÄGGNINGSPROJEKT... 4 1.1 Planera... 4 1.1.1 Bestämma område... 4 1.1.2 Kontrollera

Läs mer

Ledning för grävning i Tyresö

Ledning för grävning i Tyresö Ledning för grävning i Tyresö Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-01-08 Inledning Anvisningarna har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen för att ge vägledning till de som arbetar på eller i kommunens

Läs mer

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt I samarbete med 1 Vad är IPM? IPM, Independent Project Monitoring, är en oberoende projektövervakningsfunktion

Läs mer

Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ

Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ INLEDNING I Essunga Kommun bygger Nossebro Energi ett framtidssäkert fiberoptiskt nät. Nätet kan användas för att ansluta sig till internet, kabel-tv

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

Dokumentation från Asfaltdagarna 2008. Ola Sandahl, PEAB Asfalt. Varför skall man klistra? Klistring, Skarvar. Typer av klister.

Dokumentation från Asfaltdagarna 2008. Ola Sandahl, PEAB Asfalt. Varför skall man klistra? Klistring, Skarvar. Typer av klister. Klistring, Skarvar Varför skall man klistra? Yta till bild på startsidan Vidhäftning till underliggande beläggning samverkande konstruktion Vidhäftning för att kunna packa massan Membran för att täta mellan

Läs mer

G GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK

G GRÄVNING I ALLMÄN PLATSMARK Grävning i allmän platsmark Arbetsgång Version: 1.2 Datum: 2009-06-09 Grävning i allmän platsmark Arbetsgång Ansökan till kommunen Remissrunda till berörda anläggningsägare - VA-avdelningen - Park - El

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Ekonomi och miljö i fokus. system

Ekonomi och miljö i fokus. system Ekonomi och miljö i fokus system - systemet med energieffektivitet i fokus Små värmeförluster Låga anläggnings- och driftskostnader Snabb och enkel projektering samt installation Finns med diffusionsspärr

Läs mer

Halmstad Arena utvärdering av projektet

Halmstad Arena utvärdering av projektet Halmstad Arena utvärdering av projektet Januari 2011 Bo Thörn Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING 1 PARTNERINGSDEKLARATIONEN 1 RESULTAT 2 PRODUKT 2 PROCESS 2 EKONOMI 3 UPPFÖLJNING

Läs mer

Pressmaterial för fri publicering. Bakgrund om Ecogreenmill

Pressmaterial för fri publicering. Bakgrund om Ecogreenmill Bakgrund om Ecogreenmill Ecogreenmill är ett patenterat koncept för fräsning i vänstervarv, ägt av ett av Sveriges mest välrenomerade mekaniska verkstadsbolag. Företaget har utvecklat en teknisk produkt

Läs mer

Rör för fjärrkyla. Rakrör RÖR FÖR FJÄRRKYLA, RAKRÖR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll Art.nr. DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m]

Rör för fjärrkyla. Rakrör RÖR FÖR FJÄRRKYLA, RAKRÖR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll Art.nr. DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] SPECIALRÖR 5:101 Rör för fjärrkyla Rakrör L RÖR FÖR FJÄRRKYLA, RAKRÖR 1003, 1004 Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll Art.nr. DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] L = 12 m 1003-200 200 219,1 x 4,5 280

Läs mer

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA ANLÄGGNING REGION MELLERSTA TOMMY PATRIKSSON, PROJEKTCHEF PEAB, ANLÄGGNING REGION MELLERSTA VI PÅ PEAB KAN TELECOM. OCKSÅ. Att Peab är ett rikstäckande bygg- och anläggningsföretag har väl knappast undgått

Läs mer

effektiv arbetsorganisation, lycksele

effektiv arbetsorganisation, lycksele demonstrationsprojekt 6 effektiv arbetsorganisation, lycksele Forskning och Utveckling Demo Värmegles 2006:6 ISSN 1401-9264 Art nr 06-29 1. Beskrivning I småhusområdet Lugnet i Lycksele har 20 av 44 villor

Läs mer

Om inget annat anges i dessa grävningsbestämmelser ska allt grävarbete utföras enligt senaste AMA Anläggning för anläggningsarbeten.

Om inget annat anges i dessa grävningsbestämmelser ska allt grävarbete utföras enligt senaste AMA Anläggning för anläggningsarbeten. Regler för schakt i allmän mark. 2015-03-30 Allmänt Dessa regler gäller schakt inom kommunens väghållningsområde och där Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för grönyteskötseln. Vägföreningar och

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Underlag för teoriprovet utgörs av rapporten Mantel skarvteknik som kan laddas ned från Svensk Fjärrvärmes hemsida, www.svenskijarrvarme.se.

Underlag för teoriprovet utgörs av rapporten Mantel skarvteknik som kan laddas ned från Svensk Fjärrvärmes hemsida, www.svenskijarrvarme.se. REGLER FÖR AUKTORISATION OCH LICENSIERING 1 Giltighetsområde Auktorisation och licens omfattar montage av skarvsystem (tätförband, larm och isolering i samband med läggning av fjärrvärmerör) och, i förekommande

Läs mer

Kostnadseffektiva samt

Kostnadseffektiva samt Kostnadseffektiva samt miljövänliga och säkra TMAavstängningar vid fasta vägarbeten. TMA-fordon med trafikledningsbudskap. Andreas Bäckström Verksamhetutvecklare, Svevia AB Exportgatan 81 SE-422 46 Hisings

Läs mer

system Svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem

system Svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem system Svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem system för sammankoppling av preisolerade rör Ett enda muffsystem för raka skarvar och avgreningar Samma material används både för muff och manterör,

Läs mer

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Positiv energi fjärrvärme från Tekniska verken Med fjärrvärme får du behaglig värme när det behövs och varmvatten året runt, till

Läs mer

Byggdagbok augusti 2012

Byggdagbok augusti 2012 Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 060-13 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall Byggdagbok augusti 2012 17 augusti Det råder full aktivitet vid båda brofästena samt på Sundsvallsfjärden.

Läs mer

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING 1/3 GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING UTSTÄLLNINGSHANDLING Göteborg 2012-12-17 Rickard Andersson Göran Skålberg ADWICE AB Skeppet Ärans väg 3 426 71 Västra Frölunda Telefon 031-3012300 www.adwice.se Org nr

Läs mer

E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte

E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte E6.20 Hisingsleden, södra delen inkl Halvors länk. Samrådsmöte 2014-08-27 Dagordning Presentation Inledning Presentation av projektet Miljöfrågor i projektet Fortsatt arbete Marklösenfrågor Övriga frågor

Läs mer

Infrakulvert Vallastaden

Infrakulvert Vallastaden Infrakulvert Vallastaden Ett samarbete för framtiden Tekniska verken i Linköping och Uponor Infra är båda innovativa företag, som med stora kunskaper och engagemang jobbar utifrån det gemensamma målet

Läs mer

Trygg grundläggning av bostadshus med Ruukkis stålrörspålar

Trygg grundläggning av bostadshus med Ruukkis stålrörspålar Trygg grundläggning av bostadshus med Ruukkis stålrörspålar Grundläggning på stålrörspålar ger en stabil grund. Pålgrundläggning tryggar användandet av bostaden i generationer framåt. Ruukkis stålrörspålar

Läs mer

Väg 503, ny gångoch cykelväg genom Hortlax. Informationsmöte i Hortlax 2015-03-11

Väg 503, ny gångoch cykelväg genom Hortlax. Informationsmöte i Hortlax 2015-03-11 Väg 503, ny gångoch cykelväg genom Hortlax Informationsmöte i Hortlax 2015-03-11 Dagordning Trafikverket presenterar projektet Bakgrund Planerade åtgärder Hur påverkas allmänheten under byggtiden Piteå

Läs mer

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN BILAGA 5 PM KORSNING 546640-03 PM korsning vattenfyllda diken UPPDRAG Markkabelprojektering Gotland UPPDRAGSNUMMER 546640000 UPPDRAGSLEDARE Simon Hultgren UPPRÄTTAD AV Simon Hultgren DATUM Korsning av

Läs mer

MONTERINGSANVISNING GRUND

MONTERINGSANVISNING GRUND MONTERINGSANVISNING GRUND Steg för steg ger vi dig handfasta råd om hur du bygger din egen grund. www.thuresson.se Innan du börjar De flesta byggnader kräver byggnadslov, konstruktionsritningar samt kontakter

Läs mer

Information om vatten- och avloppsinstallationer inom Herrljunga Vatten ABs verksamhetsområden

Information om vatten- och avloppsinstallationer inom Herrljunga Vatten ABs verksamhetsområden 2015-01-01 Information om vatten- och avloppsinstallationer inom Herrljunga Vatten ABs verksamhetsområden Va-anmälan Varje gång man bygger nytt, bygger om eller bygger till, det vill säga gör större förändring

Läs mer

Energieffektiv användning av skogsmaskiner - spara bränsle, pengar och miljö

Energieffektiv användning av skogsmaskiner - spara bränsle, pengar och miljö Energieffektiv användning av skogsmaskiner - spara bränsle, pengar och miljö Spara bränsle, pengar och miljö Markägare och entreprenör Att spara bränsle vid användning av dieseldrivna arbetsmaskiner genom

Läs mer

Redovisning av åtgärder i Silverån, Forserumsdammen Östergötland 2008 Foto: Urban Hjälte

Redovisning av åtgärder i Silverån, Forserumsdammen Östergötland 2008 Foto: Urban Hjälte Naturvårdsenheten Redovisning av åtgärder i Silverån, Forserumsdammen Östergötland 2008 Inledning och bakgrund Rapporten redovisar den avsänkning som gjordes av Forserumsdammen samt de biotopvårdsåtgärder

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR 2 Inledning Detta häfte innehåller grundläggande information och beskriver kortfattat de viktigaste momenten kring rörläggning

Läs mer

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström Moment 4 Projektmetodik Daniel Nordström Presentationens innehåll Projekt Projektmetodik Projektets olika faser Dokumentation av projektet Nätverk och nätverkande Förstudie (Affärsplan del 1) Länkar Projekt

Läs mer

63 KBC.32. Innerväggar Gipsskivor - skruvade. Montering gipsskivor på vägg - enkling och dubbling. Förutsättningar. Förarbete.

63 KBC.32. Innerväggar Gipsskivor - skruvade. Montering gipsskivor på vägg - enkling och dubbling. Förutsättningar. Förarbete. 63 KBC.32 Innerväggar Gipsskivor - skruvade Montering gipsskivor på vägg - enkling och dubbling Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas

Läs mer

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE. Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30 VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE Gång- och cykelväg utmed Valldavägen Iseråsskolan 2013-09-30 kl 18.30 MEDVERKANDE Kungsbacka kommun Charlotta Ljungkull, Projektledare Roland Nyman, Byggledare Christer Adlerborn,

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2

3 Genomförande 3 HÄRNÖSANDSKOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA L1G 1998. Innehåll. Sid. O Allmänt 1. 1 Tillstånd 1,2 FÖRESKRIFTER FÖR LEDNINGSARBETEN I GATA Innehåll Sid. O Allmänt 1 1 Tillstånd 1,2 2 Allmänna föreskrifter 2 3 Genomförande 3 4 Schaktning 3 5 Aterfyllning 4, 5 6 Aterställning 5, 6 7 Kontroll och besiktning

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Risholmen FRAMTIDENS HÅLLBARA HAMN

Risholmen FRAMTIDENS HÅLLBARA HAMN THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Risholmen FRAMTIDENS HÅLLBARA HAMN FRAMTIDENS HAMN Göteborgs Hamn planerar en ny hamn för energiprodukter på Risholmen i Göteborgs hamn inlopp. Dagens energihamnar

Läs mer

tillverkning och besiktning av fjärrvärmesystem

tillverkning och besiktning av fjärrvärmesystem tillverkning och besiktning av fjärrvärmesystem regler och råd för uppfyllande av arbetsmiljöverkets föreskrifter Rapport 2006:1 TILLVERKNING OCH BESIKTNING AV FJÄRRVÄRMESYSTEM REGLER OCH RÅD FÖR UPPFYLLANDE

Läs mer

Miljöutbildning som skapar framgång

Miljöutbildning som skapar framgång Miljöutbildning som skapar framgång Catherine Karagianni Environmental Manager TeliaSonera Sverige Agenda Introduktion TeliaSonera Sveriges miljöarbete Varför en miljöutbildning? Varför valde vi att uppdatera

Läs mer

Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark

Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark Allmänna villkor för schaktning i kommunal mark Schakttillstånd Sökande göres uppmärksam på att ett beviljat schakttillståndet inte befriar från skyldighet att inhämta ytterligare erforderliga tillstånd

Läs mer

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Bakgrund Under juli 2014 har en enkätundersökning genomförts. Tre frågor ställdes till medlemmarna;

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening

Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening 2009-12-01 Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening Allmänt Bastuholmens Samfällighetsförening och dess deltagande fastigheter är bundna av anläggningsbeslutet registrerat 2009-10-01

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

Energieffektivitet och flexibilitet

Energieffektivitet och flexibilitet Energieffektivitet och flexibilitet LOGSTOR FlexPipe Flexibla förisolerade rör för fjärrvärme Flexibla rörsystem för stora och små fjärrvärmeanläggningar Det skyddande et är tillverkat av polyetylen (PE-LD).

Läs mer

Pipelife Robust Pipe

Pipelife Robust Pipe Tryckrör med utvändigt skyddsskikt Vad är Robust Pipe? Ett Robust Pipe är ett vidareutvecklat PE-rör som ger fördelar vid läggning, kostnadsbesparingar och extra säkerhet. Robust Pipe är ett tvåskiktsrör.

Läs mer

Effektivare användning av entreprenadmaskiner spara bränsle, pengar och miljö

Effektivare användning av entreprenadmaskiner spara bränsle, pengar och miljö Effektivare användning av entreprenadmaskiner spara bränsle, pengar och miljö Spara bränsle, pengar och miljö Entreprenören, Uppsala kommun, Teknik & service Att spara bränsle vid användning av dieseldrivna

Läs mer

Vår insats höjer er lönsamhet och trivsel

Vår insats höjer er lönsamhet och trivsel Vår insats höjer er lönsamhet och trivsel Svensk Markservice Vi anlägger och sköter utemiljöer som skapar värden för fastighetsägare Över 20 års branscherfarenhet Rikstäckande genom 30 egna platskontor

Läs mer

Motivering till val av nytt läge för återvinningsstation vid Lugnets väg

Motivering till val av nytt läge för återvinningsstation vid Lugnets väg 1 [7] 53-34 Referens Olof Karlsson Motivering till val av nytt läge för återvinningsstation vid Lugnets väg Syfte Syftet med detta är att motivera val av planerat läge för återvinningsstation (ÅVS) vid

Läs mer

Ekbackens gård. Arkeologisk förundersökning. Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt. Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland

Ekbackens gård. Arkeologisk förundersökning. Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt. Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Arkeologisk förundersökning Ekbackens gård Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Robin Olsson Rapport 2005:21, avdelningen för arkeologisk

Läs mer

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR GRÄVNING

ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR GRÄVNING ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR GRÄVNING Ansökan skickas till nedanstående adress Sökande Namn / Företagsnamn Adress & Postadress Arbetets art och plats Planerad tid för schakt Följande villkor gäller för att

Läs mer

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Priser anslutning och installation av fjärrvärme till småhus Anslutning till fjärrvärmenätet Anslutningsavgift ROT-avdrag (50% av arbetskostnad 25

Läs mer

EXAMENSARBETE. Vältning och packning vid asfaltbeläggning

EXAMENSARBETE. Vältning och packning vid asfaltbeläggning EXAMENSARBETE 09:001 YTH Vältning och packning vid asfaltbeläggning Luleå tekniska universitet Yrkestekniska utbildningar - Yrkeshögskoleutbildningar Bygg- och anläggning Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer

Projektmetodik. Andreas Lenshof. Institutionen för Biomedicinsk Teknik Lunds Universitet

Projektmetodik. Andreas Lenshof. Institutionen för Biomedicinsk Teknik Lunds Universitet Projektmetodik Andreas Lenshof Institutionen för Biomedicinsk Teknik Lunds Universitet Agenda Teamet Projektstrukturen Projektplanen Projektorganisationen Teamet Vad stärker teamet? Vad försvagar det?

Läs mer

Installationsanvisning Ecobox Small

Installationsanvisning Ecobox Small Installationsanvisning Ecobox Small 1 Allmänna installationsanvisningar - schakt och föreskrifter OBS Lyft ALDRIG ECOBOX Small med Polonite säcken i monterad. 1. Utför schaktningsarbete för placering av

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Vad är värmedrivna vitvaror?

Vad är värmedrivna vitvaror? Fjärrvärmedrivna vitvaror Tomas Persson Högskolan Dalarna Avdelningen för energi, skog och byggteknik tel:023-77 87 17 tpe@du.se www.du.se www.serc.se Vad är värmedrivna vitvaror? Disk, tvätt och tork-maskiner

Läs mer

Miljövänliga transporter- Case study Bergsslagen- Järnvägsförbindelse Gåsgruvan Persbergs station

Miljövänliga transporter- Case study Bergsslagen- Järnvägsförbindelse Gåsgruvan Persbergs station MinBaS Område 3 Rapport nr 3:2 Mineral Ballast Sten OBS! Konfidentiell begränsad distribution MinBaS projekt nr 3,7 Miljövänliga transporter- Case study Bergsslagen- Järnvägsförbindelse Gåsgruvan Persbergs

Läs mer

Bakgrund. Cirkulationsplatser

Bakgrund. Cirkulationsplatser Cirkulationsplatser Projekt som genomförs av VTI Författare: Lars-Göran Wågberg På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting Rapport klar våren 2007 Styrgrupp Åke Sandin Åke Gustavsson Leif Andersson

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION Birsta SafeEnd P2

ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION Birsta SafeEnd P2 ARBETSBESKRIVNING MONTAGE OCH REPARATION Birsta SafeEnd P2 Datum: 2015-10-04 Rev: 0 Inledning / data Birsta SafeEnd är en patenterad energiupptagande vägräckesände som även fungerar som förankring till

Läs mer

Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun

Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun Tillväxtkontoret 2014-10-17 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för nr 1302 Trädgårdsstaden i Bro Upplands-Bro kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna genomförandebeskrivning följer ÄPBL (1987:10) HANDLINGAR Till

Läs mer

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien

Pappersindustri REFERENSER. GL&V Sweden, Cellwood Machyneri Sweden, Voith papper Tyskland, Voith papper Norge, IBS Österrike, Corbelini Italien 1 Pappersindustri På alla ställen där slitage, kemiska påverkan och hög temperatur är som störst har keramiken mycket bättre egenskaper än hård metal eller härdad metal samt har keramiken mycket längre

Läs mer

Lägesrapport 2009 - Sanering av Klippans Läderfabrik avseende Rivning av byggnader

Lägesrapport 2009 - Sanering av Klippans Läderfabrik avseende Rivning av byggnader Lägesrapport 2009 - Sanering av Klippans Läderfabrik avseende Rivning av byggnader Lägesrapport 2009 Rivning av byggnader sidan 2 (5) Inledning Rivning och sanering av fd Klippans Läderfabrik finansieras

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3523 av Emma Wallrup m.fl. (V) med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan 1 Innehållsförteckning

Läs mer