fräsning av fjärrvärmespår i småhusområden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "fräsning av fjärrvärmespår i småhusområden"

Transkript

1 fräsning av fjärrvärmespår i småhusområden Maria Dahlgren, Göteborg Energi Forskning och Utveckling Värmegles 2005:22

2

3 FRÄSNING AV FJÄRRVÄRMESPÅR I SMÅHUSOMRÅDEN Rapport Värmegles 2005:22 Maria Dahlgren, Göteborg Energi ISSN Svensk Fjärrvärme AB Art nr 05-18

4 I rapporten redovisar projektledaren sina resultat och slutsatser. Publicering innebär inte att Svensk Fjärrvärme AB eller styrgruppen för Värmegles Fjärrvärme tagit ställning till slutsatser och resultat.

5 Sammanfattning Detta projekt har genomförts av Göteborg Energi i samarbete med Källby Rör AB och SBS Entreprenad AB som är totalentreprenörer för fjärrvärmeutbyggnad till småhus i Göteborg. Att fräsa ett smalt spår i gatan istället för att gräva ett traditionellt schakt nyttjas idag i samband med läggning av bredband och gas, bl a i Tyskland och Frankrike. Projektets syfte var i första hand att praktiskt testa metoden fräsning för fjärrvärme, i andra hand att studera möjligheter att minska anläggningskostnader och störningar i kundens närmiljö och effekter för väghållaren. Målsättningen var att prova fräsning i kombination med kallförläggning och med skumbetong som kringfyllning. I projektets inledning konsulterades en fransk fräsfirma men konstaterades att den franska fräsmetoden inte är särskilt lämpad för markförhållandena i Göteborg, där väguppbyggnaden i småhusområden ofta består av stora stenar. Provfräsning och sedan anslutning av fjärrvärmekunder på Ostrongatan i Göteborg genomfördes istället med en svensk gräventreprenör. Ett radhus med 6 fastigheter anslöts och det hade varit fullt möjligt att fräsa, montera fjärrvärmerören och fylla igen spåret på en och samma dag. Eftersom projektet valt att inte utveckla hantering av massor för den svenska fräsmaskinen gjordes nu anslutning och igenfyllning på två dagar. Fräshastigheten var ca 72 m/h och spårets dimensioner ca 400 mm spårbredd och ca 600 mm djup. Med utvecklad fräsmetod bör kostnaderna för hantering och transport av massor minska, liksom arbete med avstängning av gata såsom hantering av plåtar, avspärrning mm. Kostnaden för asfaltåterställning minskar, hur mycket beroende på fräst spårbredd. Att använda fräsning då tjältining annars hade varit nödvändig minskar kostnaderna något. Flera av dessa parametrar innebär även stora miljöfördelar jämfört traditionella schakt. Projektet har aldrig haft förhoppningen att med denna metod ersätta alla annan typ av byggnation. Det vi eftersträvar är valmöjligheter för att vid varje tillfälle kunna välja den teknik som passar bäst. Det var för oss intressant inte bara att testa ny schaktmetodik utan även att uppmärksamma de förändringar i arbetsmiljö som montage ovan mark innebär för entreprenörerna. Den höga fräshastigheten gör att metoden också kräver nytänkande runt arbetsorganisation och planering. Spårdimensionen i detta test gav tyvärr inte de ekonomiska förutsättningarna för att testa igenfyllning med skumbetong, något som annars projektet gärna ser vidare utveckling och provning av. Maria Dahlgren, Göteborg Energi 3

6 4

7 Innehållsförteckning 1. Inledning Problembeskrivning och målsättning Bakgrund Genomförande Projektgrupp Förstudier Förstudie fräsmaskin Förstudie kringfyllning Förstudie rörmontage Förväntade fördelar Provområde Provfräsning Erfarenheter från förstudien beslut om fortsatt genomförande Fjärrvärmeanslutning Ostrongatan Analys med resultat Metodutformning/teknik Ekonomiskt utfall Miljöpåverkan Översikt Slutsatser

8 6

9 1. Inledning Detta projekt har genomförts av Göteborg Energi i samarbete med Källby Rör AB och SBS Entreprenad AB som är entreprenörer för fjärrvärmeutbyggnad till småhus. Göteborg Energi har sedan 1998 en projektorganisation som driver företagets arbete med att erbjuda småhuskunder fjärrvärme och bredband. De småhusområden som återstår för att uppnå målet innebär en ännu större utmaning i att utveckla nya metoder och tekniker för att kontinuerligt sänka investeringskostnaderna. Utvecklar oss gör vi även genom att snegla på andra infrastrukturbranscher för att få idéer, vilket detta projekt är ett exempel på. 2. Problembeskrivning och målsättning Många svenska fjärrvärmeföretag är mitt uppe i eller står inför fjärrvärmeutbyggnad till småhus. Kostnaderna för distributionsanläggningarna ska då bäras av så kallade värmeglesa områden, det vill säga områden med färre och mindre energiförbrukande kunder jämfört med exempelvis flerbostadshus. Ingreppet i kundernas närmiljö är också stort under anläggningstiden. Det känns angeläget att på flera håll försöka minska negativa effekter, som till exempel ett öppet schakt kan utgöra. Den tredje intressenten, jämte fjärrvärmebolaget och kunden, är våra väghållare (oftast kommunen) som också har synpunkter på byggnationen. Dessa har även ett långsiktigt perspektiv när det gäller ingreppet i gatan, gatans hållfasthet och framtida underhåll vid distributionsanläggningarna. Målsättningen är att utveckla anläggningsmetoder som uppfyller/minskar problemställningarna ovan. 3. Bakgrund Mark- och byggkostnader utgör en betydande andel av den totala kostnaden för förläggning av fjärrvärmerör 1. Enligt tidigare erfarenheter kan dessa kostnader reduceras genom att kontinuitet upprätthålls i förläggningsprocessen 2. De kan även påverkas genom att åverkan på asfaltbeläggning minskas, vilket bland annat medför reducerade kostnader för framtida underhåll. Förläggning genom att fräsa ett smalt spår i gatan istället för att gräva ett traditionellt schakt utnyttjas idag i samband med förläggning av bredband och gas bla i Tyskland och Frankrike. Metoden att fräsa och fylla spåret med en skumbetong marknadsförs bland annat som Clean-fast av Marais Groupe 3 och Eco-Trench av Solcon AB 4. Svensk fjärrvärme har finansierat ett projekt där inledande utredning av tillämpbarheten för fjärrvärmedistribution genomförts, 2004:114 EcoTrench läggning 1 FVF, Kulvertkostnadskatalog, FVF 1997:10, T.Gudmunsson, Rationellt byggande av fjärrvärmeledningar, FOU 2003:89,

10 av fjärrvärmerör 5. Detta projekt beskriver metoden EcoTrench med syfte att särskilt analysera den skumbetong som kan användas för att fylla det frästa spåret, skumbetongens hållfasthet och termiska egenskaper. 4. Genomförande 4.1. Projektgrupp Mars 2004 bildades en projektgrupp bestående av medarbetare och industridoktoranden på Göteborg Energi samt representanter från Göteborg Energis småhusentreprenörer. En referensgrupp för Värmeglesprojektet tillsattes också. Projektgrupp Charlotte Claesson, Göteborg Energi/Chalmers Ingemar Magnusson, Göteborg Energi Lars Ljunggren, Göteborg Energi Referensgrupp Dan Ekelind, Kungälv Energi Sven Olof Persson, Falbygdens Energi Sten Bruce, Tekniska verken Linköping Maria Dahlgren, Göteborg Energi Per Jansson, SBS Entreprenad Robert Nyman, Källby Rör Utöver projektgrupp och referensgrupp har flera medarbetare på Göteborg Energi och entreprenörföretagen varit engagerade Förstudier Projektgruppens målsättning inledningsvis var att göra ett praktiskt prov med fräsning och igenfyllning med skumbetong för en fjärrvärmeanslutning av småhus. Syftet med projektet var inte att optimera genomförandetider eller kostnader, och analyser av dessa heller inte det primära. I projektet genomfördes förstudier bla innehållande dessa kontakter: teoriutbyte med Linköping konsultation rörtillverkare/betongleverantörer/maskintillverkare konsultation/markprover med Marais/Solcon Förstudie fräsmaskin Efter en undersökning av marknaden för fräsmaskiner var de alternativ som projektet fann den franska fräsfirman Marais och en svensk gräventreprenör Grävfirma J A Lundblad 6, med fräsmaskin av märket Vermeer 7. Det visade sig att flera svenska gräventreprenörer hade ägt fräsmaskiner, men sålt dessa till utlandet för en tid sedan :114 EcoTrench läggning av fjärrvärmerör, resultat från FoU-projekt 2004, Göteborg Energi deltog i referensgruppen

11 Det är mycket som skiljer fräsmaskinerna åt, där Marais har de mest utvecklade både när det gäller fräsverktyg och hantering av massor. Bra fräsverktyg är viktigt för att få skarpa kanter utan sprickbildning i asfalten, men bör också ha egenskaper som kan hantera varierande typ av bärlager och ha rimlig ljudnivå. Marais fräsmaskiner förses med sugmaskin som samlar det damm och de massor som bildas vid fräsningen. Många kommuner ställer krav på de fordon som används vid byggnationer i centrala delar, som krav på miljöanpassning/vikt osv. Projektet hade egentligen redan innan beslutat att testa den franska fräsfirman och det beslutet stod fast efter den första förstudien av fräsmaskiner Förstudie kringfyllning Det är inte bara skydd för fjärrvärmerören som utgör gränser för läggningsdjup etc, utan även hållfastheten på spåret, som minst ska motsvara befintlig gatas. Vid användning av skumbetong kan spårets djup minskas jämfört traditionellt läggningsdjup, eftersom skumbetongens hållfasthet kan göras högre än den kringfyllning som normalt används. Grunt och smalt spår förmodas i sin tur ge skumbetongen även ekonomisk motivering. Att fylla ett traditionellt schakt med skumbetong innebär volymer som idag inte är ekonomiskt försvarbart. Skumbetongen uppges kunna ha egenskaper som gör att den härdar snabbt vilket gör spåret körbart bara på några timmar, med tillräcklig vidhäftning till manteln samt termiska egenskaper som minskar värmeförlusterna utan att riskera för hög temperatur på mantelytan. Vidare uppges skumbetong vara grävbar, en viktig aspekt för framtida underhåll. Önskade egenskaper hos skumbetong undersöktes i det tidigare FoU-projektet (2004:114). Vi fann dock inget som var konkret användbart till vårt projekt, och fortsatte därefter att själva undersöka utbudet av skumbetong. Den franska fräsfirman Marais hade en skumbetong för förläggning av kablar mm, vars recept vi inte tagit del av. Vi tittade också på en skumbetong på den svenska marknaden från Triodev, Senad LWC 8. Resultatet vi fick var vagt när det gällde svar på våra frågor om tillgång och praktisk tillämpning Förstudie rörmontage Utgångspunkten i projektet var att utnyttja kallförläggning och byggnation av fjärrvärmerören vid sidan eller ovanpå spåret. Fjärrvärmerör i form av dubbelrör, användning av så kallade elipsformade dubbelrör skulle möjliggöra ännu smalare spår. De elipsformade dubbelrörens egentliga syfte är att ge mer utrymme för svetsning mellan medierören utan att överdimensionera användningen av isolering. Förhoppningen var att hitta ett provområde med bredband i form av optofiber, vars kablage har mindre dimension

12 Bild 1 Skiss över det tänkta frästa spåret optofiber 40 mm 0,4 m Skiss över det tänkta frästa spåret med elipsformat dubbelrör och bredband i form av optofiber Projektet beslutade att för provområdet låta den ansvarige entreprenören få huvudansvaret för dessa moment. I förberedelserna deltog även Kristina Lygnerud, Värmeglesdoktorand vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Förväntade fördelar Genom det frästa smala och grunda spåret fås mindre massor att hantera, mindre material för återfyllning/återställning samt mindre åverkan på befintlig gata, vilket innebär både ekonomiska och miljömässiga fördelar. Genom att lägga rören grundare kan en del kollisioner med andra ledningsslag undvikas. Vid användning av skumbetong minskar värmeförlusterna något 9. Kontinuerligt byggande var en av projektplanens huvudspår, med mycket snabbt förlopp från första ingreppet i kundens närmiljö till återställning Provområde Parallellt med inhämtning av teoretiska kunskaper pågick arbetet att hitta ett lämpligt provområde. De parametrar vi ansåg viktiga för detta test var att gatan skulle vara mindre trafikerad, gärna ganska rak och cirka 100 meter lång. När vi hittat två alternativ bjöd vi in Solcon och franska Marais för att utvärdera möjligheterna att använda den franska fräsmetoden i Göteborg. Tre provgropar hade öppnats och okulär besiktning genomfördes av Marais, med ett negativt resultat. De franska fräsmaskinerna har delvis utvecklats efter franska motorvägsförhållanden, det vill säga för bärlager av betong. I Göteborg, särskilt i småhusområden, är gatorna anlagda för längesedan med bärlager byggda för hand av större stenar mm. Begränsningarna utgjordes både av fräskapacitet för sten och av bristande sugkapacitet för större stenar. Detta gjorde att projektet beslutade att anpassa fräsmetoden efter Göteborgs förhållanden istället för att anpassa testet efter den franska fräsmetoden. 9 FoU rapport 2004:114 10

13 Provfräsning Efter beslutet att förändra projektplanen kontaktades Grävfirma J A Lundblad och med deras fräsmaskin genomfördes en provfräsning i juni. Motiven till provfräsningen var främst att: - få mer erfarenhet av fräsning i praktiken, input till vidare planering - testa den svenska entreprenören för fräsning, då vi inte hade några egna erfarenheter av fräsmaskinen Vermeer - genomföra ljud- och markvibrationsmätningar För provfräsningen användes ett av SBS byggarbetsområden i Sannegårdshamnen, Göteborg. Resultaten från provfräsningen visade att fräsmaskinen Vermeer saknade vissa egenskaper vi gärna hade haft, som finare skärverktyg, miljöklass, gummerade larvfötter mm. De frästa massorna transporteras upp ur spåret med fräständerna och sedan via bandtransportör inuti maskinen till utkast på maskinens sida Erfarenheter från förstudien beslut om fortsatt genomförande Resultatet från provfräsningen gav uppfattningen att det skulle vara värdefullt att utföra ett praktiskt prov, fjärrvärmebyggnation med fräsmaskinen Vermeer från den svenska gräventreprenören på en vanlig gata. Fräshastigheten vid provfräsningen hade varit 80 m/h och med vibrationer på godkänd nivå. Denna fräsmaskin kan inte fräsa så smalt att skumbetong blir ett lönsamt alternativ, varför skumbetong uteslöts ur testet. Göteborg Energi erbjuder bredband i samförläggning med fjärrvärmen, vilket också utgjorde begränsningar för försök med mindre spårdimensioner och skumbetong i det provområde som kunde uppbådas under hösten. Projektet avvägde att utveckla fräsmaskinen avseende hantering av massor men beslöt att inte göra så eftersom det redan finns mycket modernare fräsmaskiner än denna. Fokus flyttades alltså från spåret/skumbetongen till själva fräsningen, från att analysera hållfasthet till att studera skillnad i arbetsmoment vid fräsning/kallförläggning och traditionell metod Fjärrvärmeanslutning Ostrongatan Provområdet Ostrongatan i västra Göteborg är en rak gata utan genomfartstrafik, kunderna utgörs av radhus. Installationen utfördes den 8-9 november Serviserna grävdes någon dag i förväg med minigrävare. Måndag förmiddag genomfördes fräsningen och enligt tidplanen skulle rören ha monterats senare samma dag och återfyllnad dagen därpå. Entreprenören utförde dock även en del av rörarbetet dagen därpå, se nedan. Själva fräsningen påbörjades klockan 9 måndag morgon. Sträckan var ca 60 m och frästes på ca 50 min, dvs hastighet ca 72 m/h. Spårets dimensioner var ca 400 mm spårbredd och ca 600 mm djup. Ostrongatan var ett exempel på gata med ett stort antal större stenar i bärlagren. Dessa stora stenar revs upp ganska bra av fräsmaskinen ur spåret, men bidrog till att markvibrationerna och ljudnivån blev avsevärt högre än vad de hade behövt vara med denna teknik. Med de förhållanden som var direkt efter fräsningen hade rören kunnat läggas ner på spårbottnen utan problem. 11

14 Svensk Fjärrvärme AB Värmegles 2005:22 Bild 2 Fräsning Ostrongatan Bild 3 Kartskiss Ostrongatan 14: :373 14: :1 12:1 14: :5 12:2 Blåmussleg :1 Ostrongatan 13: : : :5 14:4 14:8 14:6 14: :7 15:8 15:6 15:9 15:10 12:6 2 13:6 13: :9 Piggvarsgata 2 15:11 12:8 755:373 (1C) 12:7 756:243 (14) 1B 755: (1A) 10 8 Sandmussle (1) (2) 6 5:1 4 5:2 Måndag eftermiddag påbörjades rörmontaget, med rören utlagda på reglar ovanpå spåret. Enligt tidplanen skulle rören ha monterats klart under måndagen med återfyllnad och återställning dagen därpå. Entreprenören utförde dock även en del av rörarbetet dagen därpå, bland annat på grund av hantering av massorna från fräsningen (se Analys med resultat nedan). Dubbelrör (ej elipsformade) av DN 40 kallförlades, samtliga svetsar röntgades och provtryckning/läcksökning genomfördes. Förhållandena var inte de mest lämpade för kallförläggning, med några få plusgrader och tidvis regn. Anslutningen på huvudledningen som tidigare anlagts i huvudgatan utanför gjordes med en separat schaktgrop. Ledningarna mättes in, spåret återfylldes och packades under onsdagen för att senare asfaltbeläggas. 12

15 Bild 4 Rörmontage Ostrongatan 5. Analys med resultat Projektet har aldrig haft förhoppningen att med denna metod ersätta alla annan typ av byggnation. Det vi eftersträvar är valmöjligheter för att vid varje tillfälle kunna välja den teknik som passar bäst. Det var för oss intressant inte bara att testa ny schaktmetodik utan även att uppmärksamma de förändringar i arbetsmiljö som montage ovan mark innebär för entreprenörerna. Entreprenören fick lägga tid på att hantera massorna på sidorna av spåret, bland annat för att göra den smala gatan framkomlig. Masshantering var dock heller inget vi i projektet avsåg att utveckla för denna fräsmaskin som inte uppfyller våra normala miljökrav, så det bör heller inte påverka utvärderingen. Väsentligt är att i och med fräsning minskar mängden massor avsevärt jämfört traditionellt schakt. Som en stor del av massorna såg ut efter fräsningen på Ostrongatan skulle dessa kunna användas som återfyllning. Montaget har skett med extra kontroll i och med kallförläggningen. Ledningens larmtrådar är inkopplade på Göteborg Energis övervakningssystem och hittills har inget avvikande uppmärksammats. Svetsarna ser fördelar med kallförläggning, t ex vid blöta förhållanden, men arbetssättet bör utvecklas map metoder att torka PUR-ändar (el, varmluft mm eller t ex genom att använda rör med prefabricerade ändgavlar). Korsande kablar förutsågs vara ett problem vid denna metod då fräsmaskinen inte kan frilägga kablar utan fräser av dem som är i dess väg. På Ostrongatan passerades dock exempelvis belysningskablar utan problem, och kan läggningsdjupet minskas ännu mer med till exempel skumbetong minskar risken för kapade kablar ytterligare. Entreprenören ser stora fördelar med metoden ur trafiksynpunkt, avstängning av gata underlättas. Provområdet Ostrongatan var dock en kort och smal gata utan genomfartstrafik så framkomligheten under själva fräsningen var begränsad. Vi tycker att det i framtiden hade varit spännande att testa igenfyllning av ett fräst spår med andra material såsom skumbetong, för att ytterligare påverka återställningstiden och gatans hållfasthet. Även om massorna på Ostrongatan innehöll stora stenar så var dessa utan vassa kanter, vilket är det som är riskabelt vid användning av befintliga massor för återfyllnad. 13

16 5.1. Metodutformning/teknik Fräsning lämpar sig bäst den årstid då kallförläggning med dagens teknik lämpar sig minst. Frusen mark innebär jämnare motstånd för fräsningsverktygen, kall luft innebär risk för kondens och fukt i skarvar. Det finns dock teknik att skydda PUR-ändar, användes inte i detta projekt. Entreprenören ser stora fördelar i frästekniken den kalla årstiden då traditionell tjältining är kostsamt. Fräsning med separering av asfaltlagret är nödvändigt för att uppfylla miljökraven. Markvibrationer och ljudnivå blir hög vid större stenar. Detta hade undvikits om fräsdjupet minskats, såsom markförhållanden såg ut för Ostrongatan. Minskat fräs-/läggningsdjup kan fås vid användning av skumbetong. De högre värdena för ljudnivå uppvägs av att exponeringen är kortvarig. Fräsning av även spår för serviser borde vara möjligt. Att förändra arbetssätt från längre till kortare byggtider kräver även nytänkande i organisation. För att fullt utnyttja maskinens snabba hastighet krävs eventuellt mer koncentrerad personalstyrka, god organisation i arbetsflödet, goda kontakter med kommunen osv. Tidsstudier var inte relevant i detta projekt, men med fräsning finns stor potential att förbättra både tidsåtgång och metoder Ekonomiskt utfall Ofta blir kostnaderna då någonting testas för första gången högre än med traditionella metoder. I detta fall gör den låga tillgängligheten av fräsmaskiner det mycket svårt att göra en ekonomisk bedömning. Användning av den franska fräsmaskinen hade inneburit stora kostnader på grund av transport/ställtid. Användning av den enda fräsmaskin vi hittade på den svenska marknaden innebar avkall på modernitet och funktion, vilket även påverkade utvärdering av övriga moment (montage etc). Kostnaden för att anlita den fräsmaskin som projektet nyttjade var :- för en heldag inklusive ställtid och personal. Kostnaderna för hantering och transport av massorna minskar med minskad volym, nedan visas schematiskt skillnaden mellan fräst spår och traditionellt schakt: Bild 5 Schematisk skiss Schematisk skiss över fräst spår och traditionellt schakt, påverkan på volymen massor. Arbetet med avstängning av gata minskar, såsom hantering av plåtar, avspärrning mm. Kostnaden för asfaltåterställning minskar delvis med arean. Bredden som ska återasfalteras minskar från 2 meter vid traditionellt schakt till 1,4 meter vid denna fräsning (båda inkluderar obligatorisk kantskärning). Att använda fräsning då tjältining annars hade varit nödvändig minskar kostnaderna något (tjältining ca 100 kr/löpmeter). 14

17 5.3. Miljöpåverkan Vid fräsning med denna maskin blandas asfalt med övriga massor vilket vi ska undvika av miljöskäl. En fräsmaskin med förskärning av asfalt och fräsning av asfalt i maskinens framkant separat hade varit att föredra. För vägprojekt finns många typer av verktyg som river bort asfaltlagret. Kan asfalten avskiljas vid fräsningen innebär metoden flera stora miljöfördelar, såsom minde mängd massor/återfyllnadsmaterial, mindre transporter och vid användning av skumbetong även minskade värmeförluster. Vid användning av metoden vintertid medför miljövinster i form av slopad tjältining, vilken ofta utförs med dieseldrivna värmeaggregat eller kol Översikt En översiktlig jämförelse mellan fräsmetod och traditionell metod ges i tabell 1 nedan. Tabell 1 Översiktlig jämförelse Provfräsning Gbg Traditionell metod Fräsmetod vision" Spår/schaktdimension 1,4 m x 0,6 m 2 m x 0,6 m ca 0,5 m x 0,5 m Volym massor spår/schakt 0,84 m³/m 1,2 m³/m 0,25 m³/m Hastighet spår-/schaktframställning ca 72 m/h ca 30 m/dag uppnådd Asfaltåterställning spår/schakt 1,4 m²/m 2 m²/m 0,5 m²/m Kostnad tjältining Nej Ja Nej 15

18 6. Slutsatser Vi vet nu att det är fullt möjligt att på en och samma dag genomföra byggnation och återställning. Vi säger inte att det är en metod som alltid är mest lämplig, utan att med valmöjligheter kan vi kostnadsoptimera de enskilda projekten efter dess förutsättningar. Den höga fräshastigheten gör att metoden också kräver nytänkande runt arbetsorganisation och planering. Påverkan på kundernas närmiljö anser vi vara lite utredd, med denna metod kan ingreppet minskas åtminstone när det gäller tiden för de negativa effekterna av distributionsanläggningarnas byggande. Oavsett om fräsning eller annan schaktmetod används är det intressant att arbeta vidare med utveckling/användning av minskade schaktdimensioner och kallförläggning. Ytterligare att gå vidare med: - Utveckla fräsutrustning (exempelvis skära och separera asfalt, transportband mellan maskin och lastbil, materialhantering, befintliga massor, larvfötter mm) - Utveckla kallförläggning i utförandet (skyddsgavlar för PUR-ändarna, varmlufttorkning mm) - Kringfyllning skumbetong - Tillgänglighet av fräsmaskiner, motivera intresse hos entreprenörer och fjärrvärmebranschen 16

19

vakuumschaktning, göteborg/borås

vakuumschaktning, göteborg/borås demonstrationsprojekt 10 vakuumschaktning, göteborg/borås Forskning och Utveckling Demo Värmegles 2006:10 ISSN 1401-9264 Art nr 06-33 1. Beskrivning En ny metod för vakuumschaktning har provats vid anslutning

Läs mer

Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik

Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik Pressinformation 2014-07-16 Hönö får framtidens infrastruktur med grävfri och miljövänlig teknik Framtidens infrastruktur för kommunikation fiberkablar installeras just nu på skärgårdsidyllen Hönö. Med

Läs mer

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet)

Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) Instruktion för fiberanslutning till Utsikt Bredbands nät i villaområden (Ej nyproduktion eller anslutning via byalagskonceptet) När du har beställt en fiberanslutning från Utsikt Bredband (Utsikt) och

Läs mer

Bredband för näring RADAR

Bredband för näring RADAR Bredband för näring Bredbandsstrategi för Sverige (2009) Bredband i världsklass År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Redan år 2015 bör 40 procent

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går installationen till Det är viktigt att du har koll på de olika stegen och vad som förväntas. Läs igenom allt material och om du känner dig osäker över något

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg

SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband Så funkar det - steg för steg SkeKraft Bredband - Steg för steg 1. Etappvis utbyggnad När vi bygger fibernät gör vi det etappvis för att vara så effektiva som möjligt. Att bygga fibernät

Läs mer

inomhusarbeten på löpande räkning, falun

inomhusarbeten på löpande räkning, falun demonstrationsprojekt 7 inomhusarbeten på löpande räkning, falun Forskning och Utveckling Demo Värmegles 2006:7 ISSN 1401-9264 Art nr 06-30 1. Beskrivning Fristående småhus på Rörosvägen i Falun har anslutits

Läs mer

Att installera bredband via fiber

Att installera bredband via fiber Att installera bredband via fiber 1 Så här går det till Vi drar in fiber under den tjälfria säsongen och kontaktar dig i god tid före installationen. För ordinarie pris är leveranstiden 10 veckor. Du ansvarar

Läs mer

Bredband via fiber - steg för steg

Bredband via fiber - steg för steg Bredband via fiber - steg för steg Steg vid installationen Installationen indelas i följande delar: Vi gör en markering med en käpp vid din tomtgräns, eller enligt bifogad karta, som visar varifrån du

Läs mer

Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ

Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ Fiberanslutning till en villa VAD BEHÖVER JAG TÄNKA PÅ INLEDNING I Essunga Kommun bygger Nossebro Energi ett framtidssäkert fiberoptiskt nät. Nätet kan användas för att ansluta sig till internet, kabel-tv

Läs mer

Rör för fjärrkyla. Rakrör RÖR FÖR FJÄRRKYLA, RAKRÖR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll Art.nr. DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m]

Rör för fjärrkyla. Rakrör RÖR FÖR FJÄRRKYLA, RAKRÖR 1003, 1004. Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll Art.nr. DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] SPECIALRÖR 5:101 Rör för fjärrkyla Rakrör L RÖR FÖR FJÄRRKYLA, RAKRÖR 1003, 1004 Mediarör Mantelrör Vikt Vatteninnehåll Art.nr. DN Dy x s [mm] DY [mm] [kg/m] [l/m] L = 12 m 1003-200 200 219,1 x 4,5 280

Läs mer

förkorta byggtider för fjärrvärmebyggnation

förkorta byggtider för fjärrvärmebyggnation förkorta byggtider för fjärrvärmebyggnation Hans Gille, ÅF-Energi & Miljö AB Forskning och Utveckling 2005:121 FÖRKORTA BYGGTIDER FÖR FJÄRRVÄRMEBYGGNATION Forskning och Utveckling 2005:121 Hans Gille ÅF

Läs mer

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA ANLÄGGNING REGION MELLERSTA TOMMY PATRIKSSON, PROJEKTCHEF PEAB, ANLÄGGNING REGION MELLERSTA VI PÅ PEAB KAN TELECOM. OCKSÅ. Att Peab är ett rikstäckande bygg- och anläggningsföretag har väl knappast undgått

Läs mer

Ekonomi och miljö i fokus. system

Ekonomi och miljö i fokus. system Ekonomi och miljö i fokus system - systemet med energieffektivitet i fokus Små värmeförluster Låga anläggnings- och driftskostnader Snabb och enkel projektering samt installation Finns med diffusionsspärr

Läs mer

FARTHINDER & UPPHÖJDA KORSNINGAR

FARTHINDER & UPPHÖJDA KORSNINGAR Tryckfolder Version 1.04 TERRAKOMP FRAMTIDENS HÅLLBARA STENSÄTTNING FARTHINDER & UPPHÖJDA KORSNINGAR TERRAKOMP, VAD ÄR DET? Att bygga ett attraktivt naturstensfarthinder i stadsmiljö är en tidskrävande

Läs mer

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Positiv energi fjärrvärme från Tekniska verken Med fjärrvärme får du behaglig värme när det behövs och varmvatten året runt, till

Läs mer

Energieffektivitet och flexibilitet

Energieffektivitet och flexibilitet Energieffektivitet och flexibilitet LOGSTOR FlexPipe Flexibla förisolerade rör för fjärrvärme Flexibla rörsystem för stora och små fjärrvärmeanläggningar Det skyddande et är tillverkat av polyetylen (PE-LD).

Läs mer

Trygg grundläggning av bostadshus med Ruukkis stålrörspålar

Trygg grundläggning av bostadshus med Ruukkis stålrörspålar Trygg grundläggning av bostadshus med Ruukkis stålrörspålar Grundläggning på stålrörspålar ger en stabil grund. Pålgrundläggning tryggar användandet av bostaden i generationer framåt. Ruukkis stålrörspålar

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Informationsmöte 25 maj 2015

Informationsmöte 25 maj 2015 Informationsmöte 25 maj 2015 Disposition Inledning Bakgrunden till varför vi byter rör Alternativ för genomförandet Varför vi behöver göra en förändring Slutsatser Konsekvenser av ändringen Tidplaner Nycklar

Läs mer

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare

El och Bredband till ditt hus Information till fastighetsägare El och till ditt hus Information till fastighetsägare www.telge.se Så här lägger du ner rören på din tomt. Färdig mark Att förlägga skyddsrör Diket på tomten som ska användas för den beställda serviskabeln

Läs mer

teknikval: nätutformning och distribution

teknikval: nätutformning och distribution värmegles orientering 3 teknikval: nätutformning och distribution Hans Pohl, Marie Klingmann, Carlbro Forskning och Utveckling Värmegles 2006:24 c VÄRMEGLES ORIENTERING 3 TEKNIKVAL: NÄTUTFORMNING OCH

Läs mer

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Priser anslutning och installation av fjärrvärme till småhus Anslutning till fjärrvärmenätet Anslutningsavgift ROT-avdrag (50% av arbetskostnad 25

Läs mer

Underlag för teoriprovet utgörs av rapporten Mantel skarvteknik som kan laddas ned från Svensk Fjärrvärmes hemsida, www.svenskijarrvarme.se.

Underlag för teoriprovet utgörs av rapporten Mantel skarvteknik som kan laddas ned från Svensk Fjärrvärmes hemsida, www.svenskijarrvarme.se. REGLER FÖR AUKTORISATION OCH LICENSIERING 1 Giltighetsområde Auktorisation och licens omfattar montage av skarvsystem (tätförband, larm och isolering i samband med läggning av fjärrvärmerör) och, i förekommande

Läs mer

Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem

Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem Et svetsbart muffsystem för preisolerade rörsystem den säkra och enkla svetsmuffen till preisolerade rör Framställd i samma material som mantelröret En sluten muff med endast runtgående svetsar Klarar

Läs mer

Diseröd Bredband KABELDRAGNING

Diseröd Bredband KABELDRAGNING Diseröd Bredband KABELDRAGNING 1.1 Slangtyper 1.1.1 Slang 32-26 Denna slang används till stamkabeln. Stammen består av en 32-26 samt tv å 16-12 slangar. 1.1.2 Slang 16-12 I denna slang blåser vi föreningskabel

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad

Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160 Dpl 00 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tjänsteyttrande 2013-05-03 Ellika Andersson Ellika Andersson@karlstad.se Politiskt initiativ - Inför samordnad varudistribution i Karlstad Dnr KS-2011-160

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Tidplan, mängder och kostnader

Tidplan, mängder och kostnader SLUSSEN plan B En förnyelse av Slussen genom etappvis rivning och återuppbyggnad, i stort så som Slussen ser ut och fungerar idag, men helt moderniserad. Tidplan, mängder och kostnader Projektgruppen SLUSSEN

Läs mer

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se FÖRETAGET Skandinavisk Kommunalteknik AB Skandinaviens största leverantör

Läs mer

Grundmur Isolering utvändigt

Grundmur Isolering utvändigt 24 JSH Grundmur Isolering utvändigt Dränerande skikt mot fukt i källare Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning med LTA

Informationspaket för nyanslutning med LTA Informationspaket för nyanslutning med LTA Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt installationen av LTA-tanken.

Läs mer

ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING

ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING ANVISNING GÄLLANDE MARKARBETEN OCH BREDBANDSANSLUTNING Vadstena Kommun, Anvisning gällande markarbeten och bredbandsanslutning Rev 1.0, 2012-09-27 2 (5) INLEDNING Nedanstående punkter ska följas för att

Läs mer

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG

BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET. VA-sySTEM FABRIKSBETONG BETONGELEMENT ENTREPRENAD MARK & MUR STÖDMURAR NATURLIG KVALITET VA-sySTEM FABRIKSBETONG 02 03 VÄLKOMMEN TILL STARKA! Som självständigt familjeföretag med cirka 250 medarbetare tillverkar och levererar

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

Tvärschakt i Korpgatan

Tvärschakt i Korpgatan Rapport 2012:34 Arkeologisk förundersökning Tvärschakt i Korpgatan RAÄ 5 Korpgatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI

Läs mer

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER ARDEX LAMIHEAT DEN OPTIMALA VÄRME- LÖSNINGEN FÖR TRÄGOLV PÅ SÄKRA GRUNDER Presentation av ARDEX och ARDEX Lamiheat. ARDEX har den tekniska kompetensen ARDEX har med Lamiheatmattan löst problemet med kall

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Larmcentral Övervakar 2500 m / kanal Registrerar larm (on/off) via signalkabel i rörgrav. Felinmätning med pulsekometer 2 kanaler för larmtrådar

Larmcentral Övervakar 2500 m / kanal Registrerar larm (on/off) via signalkabel i rörgrav. Felinmätning med pulsekometer 2 kanaler för larmtrådar Fuktlarmsystem 7:0 LC/Kabelradar Kabelradar Övervakar 5000 m / kanal Registrerar förändringar Felinmätning från dator via kabel, telefon, GSM. kanaler för larmtrådar Larmcentral Övervakar 500 m / kanal

Läs mer

Nya gemensamma miljökrav för entreprenader

Nya gemensamma miljökrav för entreprenader Nya gemensamma miljökrav för entreprenader har tagits fram som en överenskommelse mellan Trafikverket, Göteborgs stad, Malmö stad och Stockholm stad. I denna broschyr kan du läsa om bakgrunden till de

Läs mer

Monotec gabioner - lösningar som håller

Monotec gabioner - lösningar som håller Inspiration Monteringsanvisning Monotec gabioner - lösningar som håller Få mer inspiration på vår hemsida www.byggros.com under referenser! Systemet Monotec ger ett optimalt resultat Principen med att

Läs mer

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012 Marks kommun Sjödal Stora Öresjön Västra Götalands län Förstudie VA och Gatuutredning december 2010 Rev juli 2012 december 2010, rev 2012 07 05 1 Förstudie, VA och Gatuutredning Sjödal, Stora Öresjön,

Läs mer

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops SKARVAR 6:101 Översikt Svetsmuff Ett svetsförband av mantelrören hos fjärrvärmerör innebär att PEH-materialen i rör och muff svetsas samman i beröringsytorna. Materialbehov Svetsmuff, Mittel Svetsmuff,

Läs mer

Fönsterbyte med VELFAC

Fönsterbyte med VELFAC Fönsterbyte med VELFAC Förord Har du tröttnat på att lägga tid och pengar på skrapning och målning av fönster? VELFAC fönster har strängpressad aluminium på utsidan, vilket kräver minimalt underhåll samtidigt

Läs mer

Innehållsförteckning. Tekniska förvaltningen. Ledning för grävning - anvisningar för grävning i allmän mark i Motala

Innehållsförteckning. Tekniska förvaltningen. Ledning för grävning - anvisningar för grävning i allmän mark i Motala Tekniska förvaltningen Ledning för grävning - anvisningar för grävning i allmän mark i Motala Reviderad 2013-02-26 Innehållsförteckning Motalas policy för grävning i allmän mark...2 Miljöhänsyn...2 Trafikanordningsplan...2

Läs mer

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ Nationella träbyggnadsstrategin 2006-2008 Kv Styrmannen, Umeå Innehåll 1. Byggfakta... 1 2. Bakgrund... 2 Varför byggs detta i trä?... 2 Tidigare erfarenheter... 2 Träets

Läs mer

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN BILAGA 5 PM KORSNING 546640-03 PM korsning vattenfyllda diken UPPDRAG Markkabelprojektering Gotland UPPDRAGSNUMMER 546640000 UPPDRAGSLEDARE Simon Hultgren UPPRÄTTAD AV Simon Hultgren DATUM Korsning av

Läs mer

Ur stämmoprotokoll och räkenskaper.

Ur stämmoprotokoll och räkenskaper. Ur stämmoprotokoll och räkenskaper. 1965.05.06 Bland övriga frågor, tog Reymond Skjulstad upp frågan om man inte genom eget arbete på vägen skulle kunna underhålla och förbättra den till en ringa kostnad.

Läs mer

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit?

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? 2014-06-12 Björn Wedeby, Skånetrafiken COMPANY LOGO, (white on transparent background) MalmöExpressen Sveriges bästa stadsbusslinje Den gemensamma

Läs mer

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt

Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt Independent Project Monitoring, IPM Koncept för övervakning av komplexa investeringsprojekt I samarbete med 1 Vad är IPM? IPM, Independent Project Monitoring, är en oberoende projektövervakningsfunktion

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Hälso- och trygghetsrådet 2013-01-28 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 28 januari 2013, klockan 09.00 10.00. Beslutande Anneli Bengtsson, ordf., vice ordförande kommunstyrelsen Bo Sävhammar,

Läs mer

SPENTAB Värmepad. Effektiv värme för konstgräsplaner. Teknisk beskrivning. SPENTAB Värmepad. bygger grunden för lek och idrott.

SPENTAB Värmepad. Effektiv värme för konstgräsplaner. Teknisk beskrivning. SPENTAB Värmepad. bygger grunden för lek och idrott. Effektiv värme för konstgräsplaner Teknisk beskrivning SPENTAB Värmepad bygger grunden för lek och idrott. SPORTBYGGARNA ENTREPRENAD AB, SMÄRGELVÄGEN 15, S-142 50 SKOGÅS Telefon: +46 8 556 285 50 Mail:

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening

Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening 2009-12-01 Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening Allmänt Bastuholmens Samfällighetsförening och dess deltagande fastigheter är bundna av anläggningsbeslutet registrerat 2009-10-01

Läs mer

Dokumentation från Asfaltdagarna 2008. Ola Sandahl, PEAB Asfalt. Varför skall man klistra? Klistring, Skarvar. Typer av klister.

Dokumentation från Asfaltdagarna 2008. Ola Sandahl, PEAB Asfalt. Varför skall man klistra? Klistring, Skarvar. Typer av klister. Klistring, Skarvar Varför skall man klistra? Yta till bild på startsidan Vidhäftning till underliggande beläggning samverkande konstruktion Vidhäftning för att kunna packa massan Membran för att täta mellan

Läs mer

Miljöutbildning som skapar framgång

Miljöutbildning som skapar framgång Miljöutbildning som skapar framgång Catherine Karagianni Environmental Manager TeliaSonera Sverige Agenda Introduktion TeliaSonera Sveriges miljöarbete Varför en miljöutbildning? Varför valde vi att uppdatera

Läs mer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer

Ventilationsnormer. Svenska normer och krav för bostadsventilation BOSTADSVENTILATION. Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer Svenska normer och krav för bostadsventilation Det finns flera lagar, regler, normer och rekommendationer för byggande. Avsikten med detta dokument är att ge en kortfattad översikt och inblick i överväganden

Läs mer

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör

Sadelgrenrör. Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör Sadelgrenrör för markrör Sadelgrenrör till markrör Anslutningar en felkälla Anslutningar på existerande avloppsnät leder ofta till driftstörningar. Orsaken till detta kan vara både dåliga

Läs mer

Att anlägga en boulebana!

Att anlägga en boulebana! Att anlägga en boulebana! Förutsättningarna för att anlägga en boulebana kan variera. Anläggandet av banan styrs mycket av vilket underlag som banan ska anläggas på, exempelvis gräs, gammal fotbollsplan,

Läs mer

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2011 - En Brandstation för alla Linda Granqvist Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Bakgrund Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och tryggare samhälle,

Läs mer

Risholmen FRAMTIDENS HÅLLBARA HAMN

Risholmen FRAMTIDENS HÅLLBARA HAMN THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E Risholmen FRAMTIDENS HÅLLBARA HAMN FRAMTIDENS HAMN Göteborgs Hamn planerar en ny hamn för energiprodukter på Risholmen i Göteborgs hamn inlopp. Dagens energihamnar

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230

Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230 Monteringsanvisning för IntelliOhm Floor Heating FH 230 IntelliOhms golvvärmesystem är avsett för att läggning under trä-, parkett- och laminatgolv. Golvvärmemattan är försedd med ett isolerande cellplastskikt

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

Grund- och golvvärmesystem 3916/89

Grund- och golvvärmesystem 3916/89 R KUNSKAP KVALITET KOMFORT Grund- och golvvärmesystem 3916/89 Hög kunskap ger god kvalitet Värmefl öde Lång dokumenterad erfarenhet Legalett har unik kunskap inom säker grundläggning. Vi har ett av SITAC/Boverket

Läs mer

Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp.

Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp. Diseröd bredband. Projektplan 7 och 8: Rönnvägen och Västra Torp. Rönnvägen och Trädstigen, inkl skolan och Diserödsvägen 4. Torpvägen inkl Diserödsvägen 20. Västra Torp med Almvägen, Apelvägen och Flädervägen.

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Vi skapar rymd, luft och möjligheter

Vi skapar rymd, luft och möjligheter Vi skapar rymd, luft och möjligheter Alla borde ha en riktig balkong På balkongen upplevs årstidernas skiftningar. Här finns ljus och luft som ger livskvalitet. Balkongen ger lägenheten en extra dimension

Läs mer

Standards och normer Grundläggande för Powerpipes verksamhet är de europeiska normerna för prefabricerade rör och rördelar gällande

Standards och normer Grundläggande för Powerpipes verksamhet är de europeiska normerna för prefabricerade rör och rördelar gällande Teknik, kvalitet och miljö 2:101 Fjärrvärmesystem Våra produkter är uppbyggda som en sandwichkonstruktion med mediarör av stål, polyuretanskumisolering och mantelrör av polyeten som tillsammans bildar

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01

Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 Det kostar pengar att skapa en bra ljudmiljö i skolan. Vad är en bra ljudmiljö värd för elever, lärare och samhället? 2014-12-01 1 Innehåll sid 2 Kostnad och värde. Skolverkets läroplan Lgr 11. sid 3-9

Läs mer

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering

Fjärrvärme. Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Fjärrvärme Lokala bestämmelser gällande nyexploatering samt konvertering Gäller från och med 2008-07-01 tills vidare för anläggningar i Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Dessa lokala bestämmelser avser

Läs mer

ARDEX 2011 STAMRENOVERA? LÅT OSS PRESENTERA EN PAKETLÖSNING SOM FÅR HYRES- GÄSTERNA ATT ÄLSKA DIG SOM HYRESVÄRD! ARDEX FEM DAGAR!

ARDEX 2011 STAMRENOVERA? LÅT OSS PRESENTERA EN PAKETLÖSNING SOM FÅR HYRES- GÄSTERNA ATT ÄLSKA DIG SOM HYRESVÄRD! ARDEX FEM DAGAR! STAMRENOVERA? LÅT OSS PRESENTERA EN PAKETLÖSNING SOM FÅR HYRES- GÄSTERNA ATT ÄLSKA DIG SOM HYRESVÄRD! ARDEX FEM DAGAR! HÄNG MED FÖR HÄR GÅR DET UNDAN! Med ARDEX hinner entreprenören både tätskikta, sätta

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör

Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör UNDVIK OLYCKOR! Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör Arbeta säkert vid avluftning Risker vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör Se till att u Inandning av gaser som ansamlas i fjärrkyle-/fjärrvärmerör

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa.

Här är några av frågorna som diskuterades på mötet och svaren på dessa. Oktober 2013 Till dig som bor på Mariehemsvägen 7 E Frågor och svar från informationsmötet Tisdag 1 oktober hölls ett informationsmöte för dig som bor på Mariehemsvägen 7 E. På mötet deltog representanter

Läs mer

» Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material «

» Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material « Väg och järnväg » Betong är mer än bara ett starkt, tåligt och flexibelt material «Pålitliga lösningar för en modern infrastruktur En modern och hållbar infrastruktur kräver långsik tiga och tillförlitliga

Läs mer

Effektrealisering på SJ

Effektrealisering på SJ Effektrealisering på SJ Varför, vad och hur Anturadagen 2011-11-30 Pär Helgesson Vad är effekter? Ekonomistyrningsverkets definition: En förändring som inträffar som en följd av en vidtagen åtgärd och

Läs mer

Energipålar I samarbete med:

Energipålar I samarbete med: Energipålar I samarbete med: Energi från marken med stålrörspålar Ny använding för stålrörspålar Klokt sätt att spara natur, energi och kostnader Lösning för framtiden lägre energi förbrukning i byggnader

Läs mer

FRAMKOMLIGHET I RÄTT HASTIGHET

FRAMKOMLIGHET I RÄTT HASTIGHET FALLSTUDIER FUNKTIONSBESKRIVNING FRAMKOMLIGHET I RÄTT HASTIGHET I MÅNGA TRAFIKMILJÖER är det svårt att hitta bra åtgärder som ger önskad trafiksäkerhetseffekt. Många åtgärder leder till negativa bieffekter.

Läs mer

FM centrum. Så här driver LiÖ byggprojekt. www.lio.se

FM centrum. Så här driver LiÖ byggprojekt. www.lio.se FM centrum Så här driver LiÖ byggprojekt www.lio.se INLEDNING FM centrum (Facility Management) är det centrum inom Landstinget i Östergötland som har i uppdrag att ta ett landstingsövergripande helhetsansvar

Läs mer

Reducerar deponin med 70-95 %

Reducerar deponin med 70-95 % Reducerar deponin med 70-95 % Torrt Dammfritt Snabbt STÅLBROAR Ekonomiskt & Miljövänligt Några Svenska företag är de första i Världen som lyckats sammanföra två unika och patenterade teknologier och arbetssätt

Läs mer

Kostnadseffektiva samt

Kostnadseffektiva samt Kostnadseffektiva samt miljövänliga och säkra TMAavstängningar vid fasta vägarbeten. TMA-fordon med trafikledningsbudskap. Andreas Bäckström Verksamhetutvecklare, Svevia AB Exportgatan 81 SE-422 46 Hisings

Läs mer

RAPPORT CASAFLEX FVF 02 12 41 Februari 2002

RAPPORT CASAFLEX FVF 02 12 41 Februari 2002 RAPPORT CASAFLEX FVF 02 12 41 Februari 2002 CASAFLEX Flexibelt fjärrvärmerör från BRUGG Rohrsysteme Samlade erfarenheter från montage av servis till kv Humle i Malmö ISSN 1401-9264 2002 Svenska Fjärrvärmeföreningens

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997

Energieffektiva takvärmesystem. Highest Credit Rating since 1997 Energieffektiva takvärmesystem Highest Credit Rating since 1997 Det naturliga sättet för uppvärmning! Solen är vår mest fantastiska energikälla. Allt liv är beroende av den. Solens värmestrålar färdas

Läs mer

Dräneringsledning Läggning av dränering runt hus

Dräneringsledning Läggning av dränering runt hus 23 CEC.2112 Dräneringsledning Läggning av dränering runt hus Schakt för och läggning av dräneringsledning Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att

Läs mer

Kommunernas merkostnader för kabel- och ledningsförläggning i gatumark

Kommunernas merkostnader för kabel- och ledningsförläggning i gatumark Sveriges Kommuner och Landsting kabel- och ledningsförläggning i Malmö 2 (17) Beställare: Sveriges Kommuner och Landsting Örjan Eriksson Sven-Erik Johansson Konsult: Tyréns AB, Malmö (040 698 17 31) Anders

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

ett modernt sätt att bygga

ett modernt sätt att bygga ett modernt sätt att bygga Permanent och flexibelt Låter det motsägelsefullt? Inte för oss. Ett samhälle i förändring ställer nya krav på hur vi bygger, bor och arbetar. På ArcaFlex möter vi utvecklingen

Läs mer

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410 Värmekällaren Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT Version 201410 Grunden till ett sunt byggande Grunden till ett tryggt hus Värmekällaren byggs upp av tre delar: Termogrund, LK-

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Effektsamband för transportsystemet. Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2. Drift och underhåll. Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg

Effektsamband för transportsystemet. Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2. Drift och underhåll. Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg Effektsamband för transportsystemet Fyrstegsprincipen Version 2012-10-30 Steg 2 Drift och underhåll Kapitel 6 Drift och underhåll av järnväg 1 Översiktlig beskrivning av förändringar och uppdateringar

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer