Olika syn på entreprenörskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Olika syn på entreprenörskap"

Transkript

1 15 Nationalekonomen Joseph Alois Schumpeter ( ) använder termen entreprenör redan år 1911, och begreppet är troligtvis sprunget ur franskans entreprendre, vilket betyder att företa sig något (Kamien 2008). Från den utgångspunkten sprider sig sedan tolkningarna och värderingarna om entreprenören och dennes hantverk. Olika syn på entreprenörskap Författare, forskare och journalister målar upp bilder av vitt skilda slag. I huvudsak finns det två läger. Entreprenören beskrivs ofta som hjälten, som med extraordinära egenskaper, kunskaper och talanger bygger upp en framgångsrik verksamhet, vilken smyckar samhället med fantastiska produkter, arbetstillfällen och skatte intäkter. Motbilden utgår ifrån en entreprenör som med halvkriminella metoder är beredd att offra och försaka det mesta för att lyckas. De kommersiella vinsterna hägrar och girigheten växer i linje med framgången. Entreprenören i dessa sammanhang beskrivs som en olycklig människa som drivs av att bevisa sin fullkomlighet i det offentliga rummet. Den vardagliga entreprenören hör sannolikt hemma i gränslandet mellan dessa motpoler. En gemensam nämnare i litteraturen är dock att entreprenörskap ofta tangerar företagande, och att entreprenören inte sällan likställs med företagsledaren, vilket är olyckligt. En sådan definition innebär exempelvis att endast näringslivet har förmånen att få ta del av entreprenörskapets frukter. Idag är emellertid begreppen social entreprenör och kulturell entreprenör vedertagna. Nya varianter och versioner av entreprenören föds kontinuerligt. Sedan en tid tillbaka uppmärksammas frekvent en ny generation entreprenörer som baserar sina affärsidéer på media, underhållningsindustrin och ny teknik. Exempelvis professionella bloggare skördar stora framgångar genom att använda Internet som en kontaktyta mellan deras personliga varumärke och målgruppen/ besökarna. Framställningen och budskapet som når allmänheten signalerar om en entreprenörskap som är rolig och händelserik, men samtidigt kommersiellt gångbar. Det finns många exempel på unga människor som via Internet och en enkel men effektiv affärsidé röner imponerande ekonomiska resultat. Författarnas tolkning av entreprenörskap Entreprenörskap är ett komplext begrepp, vilket utmynnar i att varje enskild individ har sin tolkning. Detta är både ett problem och

2 16 Kapitel 2 - Vad är entreprenörskap? en tillgång. I vissa sammanhang beskrivs det i termer av ett förhållningssätt eller en inställning. Entreprenörskap kan med fördel också beskrivas i termer av egenskaper och förmågor. Entreprenörskap är starkt kopplat till individen och vederbörandes möjligheter att lyckas med de planer och mål som formuleras oavsett bransch eller område. Vår syn baseras kortfattat på att det alltid finns en substans/innehåll/ kärnvärde som skall nå vissa specifika mottagare, enligt bilden nedan. SUBSTANS uppfinning tjänst bok musik/låt blogg teaterföreställning politik MOTTAGARE användare konsument läsare fans besökare publik väljare Figur 1. Relationen substans och mottagare, exempel. Entreprenörskap, enligt författarna, handlar om hur man når sina mottagare med sitt koncept och gör det framgångsrikt. Det är här som det bland annat krävs problemlösning, idéer, projektledning, självförtroende, nätverk, social kompetens, flexibilitet och en våga-göra-fel attityd. I näringslivet finns det uppfinnare som startat mycket lönsamma företag, men de är relativt sällsynta. Förklaringen är att det krävs helt andra personliga egenskaper att utveckla en produkt, jämfört med att kommersialisera den. Jämför den traditionella bilden av uppfinnaren, som är någon slags tålmodig ensamvarg som trivs i sin källare, med den rastlösa affärsmannen/ affärskvinnan som reser runt och säljer in koncept gentemot finansiärer och distributörer. Ett annat exempel kan hämtas från musikbranschen. Produktutvecklarna där är låtskrivarna i studion, som trivs med att gömma sig under jorden framför ett mixerbord under större delen av dygnet. När resultatet är klart tar utåtriktade personer som Bert Karlsson över och ser till att låtarna används i olika sammanhang. Ett alternativt sätt att förklara samma budskap på är att entreprenörskap krävs i samma stund som substansen/produkten är färdigutvecklad. När konceptet är klart, då börjar en annan

3 17 resa, med helt andra förtecken, se figur 2. Där anges en godtycklig produktutvecklingsprocess. Utveckling sker initialt, med målet att ta fram en produkt som löser aktuellt kundproblem. Om produkten sedan ska nå marknaden, måste fokus flyttas från produkten och verkstaden till omvärlden och kunderna. För det första är det nödvändigt att starta en tillverkning, en produktion i någon skala, och det kräver i sin tur kapital. Oavsett om man vänder sig till banken eller privata finansiärer så bör man kunna sälja in sin idé på ett övertygande sätt. Plötsligt krävs det social kompetens och kommunicerbara visioner samt att man måste kunna påvisa att man är bra på att ta ansvar, vilket ofta i praktiken innebär att man är villig att också ta risker. Samma egenskaper krävs när distribution, marknadsföring och försäljning skall initieras. Under hela processen uppstår också problem av varierande omfattning, som kontinuerligt måste lösas. Den skicklige entreprenören ser det som en del av vardagen, andra ger upp. SAMBAND: UTVECKLING OCH ENTREPRENÖRSKAP Exempel: Produktutveckling behov/problem idégenerering förslag demo/prototyp färdig lösning UTVECKLARE Det finns många exempel på utmärkta företagsidéer som aldrig tagit fart, på grund av att entreprenörerna varit alltför inriktad på produktutveckling. En kraftfull laguppställning är ofta den där både produkterna och affärerna har representanter på planen. Entreprenöriella egenskaper För att konkretisera resonemanget går det att ange så kallade entreprenöriella egenskaper, det har redan nämnts åtskilliga. I VA Rapport 2005:2 (Vetenskap & Allmänhet, 2005) definieras entreprenöriella förmågor som företagsamhet, produktion distribution marknadsföring försäljning ENTREPRENÖR Figur 2. Författarnas syn på entreprenörskap i relation till utveckling.

4 18 Kapitel 2 - Vad är entreprenörskap? kreativitet, handlingskraft, ansvarstagande, init iativrikedom och själv ständighet. Många egenskaper skulle kunna adderas till listan, exempelvis är flexibilitet och problem lösningsförmåga starka kandidater enligt författarna. Just problemlösningsförmågan är ofta ett utmärkande drag. Inte nog med att många entreprenörer effektivt övervinner hinder, som en del av vardagen, det finns även åtskilliga exempel på motgångar som strategiskt transformerats om till framgångar. Ingvar Kamprad började exempelvis samarbeta med polska leverantörer när de inhemska vägrade befatta sig med IKEA på 60-talet, vilket senare skulle visa sig vara ett vinstdrag (Torekull 1998). En person kan i allra högsta grad äga entreprenöriella egenskaper såsom exempelvis god problemlösningsförmåga utan att vara en entreprenör (det motsatta förhållandet är dock ovanligare). Chefer generellt har ofta tydliga ledaregenskaper, men långt ifrån alla representerar en entreprenöriell verksamhet. En skillnad mellan entreprenören och den allmänna ledaren är att entreprenören ofta utvecklar något relativt unikt i en dynamisk miljö, och sällan förvaltar en traditionell verksamhet i en byråkratisk omgivning (Ottosson 1997). Några definitioner Det bör även understrykas att entreprenörens egenskaper och förmågor inte enbart är applicerbara i företag som vederbörande själv startat och skapat. Entreprenöriella karaktärsdrag är i allra högsta grad användbara i befint - liga organisationer. En idé i ett företag kan också utvecklas utanför dessa dörrar. Entreprenörsbegreppet bör således kategoriseras i undergrupper för att förtydligas (Borg et al 1982): Intraprenör är benämningen på en entreprenör som bedriver innovationsverksamhet i ett företag. Idén kommer i dessa fall i allmänhet fram i företaget och har inte sällan sitt ursprung i befintlig produktion. Extraprenör är definitionen på en entreprenör som väljer att lämna sitt företag och sin anställning för att kommersialisera ett koncept som företaget inte vill driva. Interprenör kan den kallas som förverkligar nya affärsmöjligheter genom att integrera resurser från olika håll, vanligtvis företag. Renovatören har som mål att rädda ett företag som går dåligt och använder en del av de kvarvarande kvalitativa resurserna som finns och kombinerar dem med något nytt. Exemplen ovan är hämtade ur företagsvärlden, som tidigare nämnts finns det även andra arenor för entreprenörskap, vilket exempelvis Tillväxtverket (fd Nutek) belyser i sin definition av entreprenörskap. Entreprenörskap är en dynamisk process och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang. I början av 2000-talet antogs en nationell definition av entreprenörskap i skolan, även här med organisationen Nutek som upphovsman: Att vara entreprenöriell eller företagsam innebär att ta tillvara möjligheter och förändringar samt ha förmåga att genomföra aktiviteter i syfte att förbättra, utveckla och skapa värden som kan vara sociala, personliga, kulturella eller ekonomiska.

5 19 Nationalencyklopedin definierar begreppet entreprenör som en person som i konkret handling skapar ny affärsverksamhet, och entreprenörsanda som positiv syn på experi menterande och risktagande. Listan skulle kunna göras lång, men alla upphovsmän tangerar samma budskap. Entreprenören som företagare Även om entreprenören kan verka i olika sammanhang och miljöer, kan det dock vara klokt att botanisera i begreppet där det har starkast fotfäste. Åtskilliga människor kommer i kontakt med termen entreprenörskap i samband med starta eget-kurser. Även här figurerar en mängd versioner av vad entreprenörskap är och består av. En vanlig uppvärmningsövning är att kursdeltagarna får ange ord som förknippas med att vara anställd respektive företagare. I den förstnämnda kategorin är trygghet, arbetskompisar, chefer och fast lön, vanliga svar. Beträffande företagare lyfts termer som hårt arbete, ingen semester, frihet under ansvar, konkurrens etc. Ett annat förekommande inslag i kurserna är beskrivningen av rollbytet, det vill säga den dagen man lämnar sin anställning för att driva och utveckla en egen affärsrörelse. I den utmärkta boken Bli din egen (Thordén 2001) beskrivs detta rollbyte på ett träffande sätt. Ulla- Lisa Thordén menar att det är relativt svårt att förklara konsekvenserna av detta beslut och drar en parallell som några läsare kanske känner igen. Att till exempel försöka förklara för en blivande förälder vad det innebär att få barn är lika svårt. De lyssnar artigt och ibland riktigt intresserat, och tar gärna emot begagnade barnvagnar och sparkdräkter i storlek 64. Men vad det faktiskt innebär har de inte förstått förrän du möter dem efter några månader, hålögda av brist på sömn, med skrynklig skjorta och lite babykräk på ena axeln som de inte uppmärksammat. I utvärderingar hävdar åtskilliga entreprenörer med nystartade företag att det är jobbigare än de initialt gissade, men att det är värt det. Få ångrar beslutet och de är stolta att de vågade. Den vanligaste entreprenören En flitigt förekommande typ av entreprenörskap representeras av landets alla småföretagare. Hur upplever de sin situation? Åtskilliga småföretagare skulle aldrig kunna tänka sig att vara något annat än just företagare, trots att entreprenörskapets vedermödor ofta dryftas. I boken Småföretagare Varför? (Hult 1996) summerar författaren budskapet i relativt negativa ordalag: Säkert finns det de som kan tycka att jag målat upp en väl pessimistisk bild av hur dagens småföretagarvardag, förutsättningar och omvärld kan se ut. Eva-Britt Hult vill vara tydlig med hur verkligheten ter sig. Småföretagarna figurerar i en dynamisk värld där tvära kast mellan goda och magra tider ofta är ett naturligt och ofrånkomligt växelspel. Arbetsinsatserna varje dag, vecka och månad måste generera ett kassaflöde oavsett hälsotillstånd, humör,

6 20 Kapitel 2 - Vad är entreprenörskap? familjesituation, årstid, konjunkturer och samhällsförändringar. Vardagen består av en rad rollbyten mellan att utgöra företagsledare, säljare, administratör, produkt utvecklare och vaktmästare etc. Entreprenören i småföretagarvärlden målas ofta upp som en hårt arbetande eldsjäl med stort personligt register. Entreprenörskap i tjänsteföretag Av tradition förknippas ofta entreprenörskap och företagande med industri och teknik. Förmodligen beroende på att giganter som Volvo, Alfa Laval, Ericsson, Electrolux etc (listan kan göras lång) dominerade bolagsvärden redan under första hälften av 1900-talet, och ännu idag utgör betydande faktorer för svenskt näringsliv. Emellertid har dagens företagsarena blivit mer nyanserad och en större mångfald av aktörer blir allt tydligare. I en publikation, Tillväxtgenvägen, från Vinnova (Elfgren et al 2007) skriver författarna att alla intressenter är eniga om att Sverige behöver nya världsledande företag, men att debatten är enkelspårig. Fokus berör stöd till forskning och riskkapital till entreprenörer som vill kommersialisera tekniska innovationer, trots att många av dagens snabbväxande företag inte bygger på högteknologi. Tjänstesektorn växer och många sakkunniga gissar att potentialen för svenskt näringsliv i framtiden finns just där. Studeras statistik, se nästa avsnitt, representerar den tillverkande industrin en relativt liten del av det totala antalet företagsregistreringar. Majoriteten av nya bolag verkar i sektorer som exempelvis service, administration, utbildning och ofta i form av konsultföretag. Vilken typ av företag som bidrar mest till samhällsnyttan är ointressant i detta sammanhang. Det som dock är relevant, är att inte enbart likställa entreprenörskap och företagande med fabriker och tillverkande industri. Det finns en benägenhet att direkt rita en skorsten på tavlan när ett företag ska illustreras. Lärare och övriga samverkansaktörer inom entreprenörskap bär ett ansvar att nyansera begreppet genom att placera det i en modern faktisk verklighet. Svenskt näringsliv och arbetsliv i siffror Om vi kortfattat belyser den svenska arbets marknaden och näringslivet, kan följande intressanta fakta presenteras (www.ekonomifakta.se). Antalet registrerade företag är ungefär Antalet företag har ökat med 15 % sedan Antal företagare som andel av befolkningen är ungefär 7 %. Motsvarande siffra i Grekland är 17,6 % (högst inom EU) Endast 0,1 % av Sveriges företag har mer än 250 anställda. Dessa stora företag genererar 40% av näringslivets bidrag till BNP. 99,4 % av det svenska näringslivet har 0-49 anställda. 60% av samtliga företag är tjänste - bolag, 15% är industriföretag och 22,6% finns inom jordbruk, skogsbruk och fiske. Av alla chefer i Sverige är ca en tredje - del kvinnor och två tredjedelar män.

7 21 År 2009 startades över företag. 17 % av dessa var industriföretag. 73% av de företag som startades inom industrinäringarna år 2005 var fortfarande verksamma tre år senare. Överlevnadsgraden för företag inom tjänstesektorn var 67 %. Vilka Sveriges största företag är, beror på hur man mäter. Nedan finns en sammanställning från 2009, se figur 3. OMSÄTTNING EXPORT RESULTAT ANSTÄLLDA AB Volvo Ericsson AMF Pension Posten AB Ericsson Astra Zeneca AB Astra Zeneca AB AB Volvo Vattenfall AB AB Volvo Nordea AB Ericsson Skanska AB SSAB AB Investor AB Samhall AB SCA Sandvik AB Telia Sonera AB Husqvarna AB Telia Sonera AB SAAB Folksam Sapa AB Electrolux IKEA AB H&M AB Scania AB H&M AB SCA Industrivärden Peab AB ICA Husqvarna AB Vattenfall AB Nordstjernan AB Nordea AB Borealis AB AB Kinnevik Sandvik AB Figur 3. Sveriges största företag rankat efter omsättning, export, resultat och antal anställda. Källa:

8 22 Kapitel 2 - Vad är entreprenörskap? Några inspirerande exempel Det kan vara på sin plats att nämna några välkända entreprenörer, från både industrin och tjänstesektorn. I boken/magasinet Från Jante till hjälte, berättar en rad framstående svenska personer om deras resor och karriärer (Albinsson 2002). Med all önskvärd tydlighet framgår det hur långt man kan komma med handlingskraft, självförtroende, flexibilitet och nytänkande. Nedan anges några tankar om entreprenörskap. Amelia Adamo (grundare av tidningen Amelia) Samhället uppmuntrar trygghet. Individualisterna, stollarna och de udda idéerna får inte plats. Det är ofta dessa personer som tänker nytt och skapar det nya. De andra är förvaltare. Sådana behövs också. Men utan entreprenörer slocknar Sverige. Bert Karlsson (grundare av skivbolaget Mariann) Jag g jorde saker annorlunda, det är en stor förklaring till varför jag har lyckats. Yngve Bergqvist (grundare av Ishotellet i Jukkasjärvi): Nästan alla grundare av företag har egentligen en ganska enkel historia. Drivkrafterna är kanske lite olika men gemensamt för alla är att de vill förverkliga någonting. Det som skiljer entreprenörerna från många andra är att de gör någonting också, inte bara snackar. Tilde Björfors (grundare av Cirkus Cirkör) Vi bestämde oss helt enkelt för att starta en egen gymnasieskola, vilket vi lyckades med. Hela det ordinära skolsystemet är uppbyggt på att man ska sitta still och ta in kunskap via böcker. Det passar ju inte alla. Panagiotis Papadopoulos (grundare av badklädesleverantören Panos Emporio) Det värsta man kan göra är att bara gå hemma och hoppas på att vinna på lotto, då händer ingenting. Du måste utsätta dig för chanser, jobba hårt och ha lite tur. Men turen måste se dig, den kommer inte serverad. Annie Wegelius (grundare av produktionsbolaget Wegelius TV) Jag ser mig själv som en entreprenör, men är numera mycket medveten om att entreprenörer har luckor och måste ha med sig andra människor som fyller dessa luckor. Det som de flesta entreprenörer saknar, inklusive jag själv, är förmåga att skapa struktur och processer. Therese Albrechtson (grundare av personlarmsföretaget Bodyguard) En herre på en av de statliga organisationerna som ska hjälpa nyföretagare sa exempelvis att jag aldrig skulle klara av att realisera min affärsidé eftersom jag var för ung och att jag var tjej. Jag blev förbannad såklart. Det jag lärde mig då var att man måste göra det själv om man vill få någonting g jort. ( Jämställdhet och entreprenörskap diskuteras i kapitel tre).

9 23 Vid studier av litteratur som belyser framgångsrika entreprenörer, blir det tydligt att samtliga av samhällets arenor är möjliga spelplaner för entreprenörskap. I skolan är dock teknik och naturvetenskap den vanligaste hemmaplanen, men att verklighet och skola skiljer sig en del, är tyvärr inte helt ovanligt. Det entreprenöriella lärandet kan emellertid minska dessa differenser, vilket är ett viktigt budskap i denna bok. Följande avsnitt utvecklar denna aspekt. Varför är det viktigt med entreprenörskap i skolan? För att kunna besvara rubricerad fråga kan det vara klokt att återvända till den formulering som citerades i bokens inledning, nu fritt översatt till svenska. Vi förbereder dagens elever för arbeten som ännu inte existerar, där de kommer använda teknik som ännu inte är uppfunnen, för att lösa problem som vi ännu inte känner till (Fisch, McLeod 2007). Den gode läsaren inser säkert att dessa ord är ytterst tänkvärda. Samtidigt är det inte heller något nytt fenomen som beskrivs. Så här har det alltid varit. Skillnaden mellan förr och nu är emellertid att utvecklingen idag accelererar, historiskt sett har utvecklingstakten varit mera måttfull och balanserad. Incitamenten till entreprenörskap i skolan är många, och det är frestande att konstruera en lång lista över skäl och motiv. Dock ryms det mesta i ovanstående citat och således får en lång historia bli relativt kort. Alla inser nog betydelsen av att kunna frigöra ännu mera kreativitet, flexibilitet och företagsamhet i samhället. Låt oss istället fokusera på citatets kärna, det vill säga morgondagen. Entreprenörskap och framtiden Skolans elever möter till sist en arbetsmarknad. En av skolans uppgifter är att rusta varje generation för de utmaningar och möjligheter som existerar inom arbetslivet och samhället. Detta är ett grannlaga åtagande. Den självklara problematiken grundas på att framtiden är komplicerad att förutse, även om den disciplinen inom vetenskapen blir alltmer betonad. Varje kommun analyserar kontinuerligt och intensivt omvärldsfaktorer med syfte att ge politiker kvalitativa underlag och planeringsdirektiv. En återkommande slutsats som omvärldsanalytikerna ofta redovisar är samhällets (framförallt västvärldens) tendens att förskjuta ansvar från stat och kommun till den enskilda individen. Denna tendens har varit tydlig en ansenlig tid och tycks öka i kraft i linje med att de kommersiella och kapitalistiska värderingarna accelererar. I boken Skolans nya syfte (Steinberg 2007) går det att studera vad den ökade individualismen kräver av morgondagens medborgare och arbetstagare i termer av egenskaper, attityder och förhållningssätt. Författaren presenterar attityder och förmågor som anses viktiga redan idag, men kanske framförallt på sikt, i kölvattnet av de samhällsförändringar som genomsyrar våra liv och arbetsliv:

10 24 Kapitel 2 - Vad är entreprenörskap? tro på framtiden tro på möjligheter tro på sig själv vill jag, så kan jag livet belönar handling entusiasm solidaritet ansvar samarbete kreativ problemlösning självdisciplin och framförhållning kvalitet att göra färdigt nätverksbyggande Den uppmärksamma läsaren upplever eventuellt en motsägelse mellan omvärldens trend mot individualism och de angivna attityder som berör samverkan och gemenskap ovan. Steinberg hävdar att samarbete, solidaritet och samverkan är nödvändiga både för vår överlevnad, naturens överlevnad och för samhällets utveckling. Ett vanligt resonemang är att, om det går bra för mig (min stad, mitt land) går det även bra för dig (din stad, ditt land). Med dessa förutsättningar kan solidaritet och individualism integreras. Framtidens vinnare blir de barn, ungdomar och vuxna som kan ta ett stort personligt ansvar för sin egen framtid. Träning till personligt ansvar är en av den moderna pedagogens främsta uppgifter och behövs för såväl förmedlingspedagogik som den moderna projekt- och processorienterade pedagogiken. Den svenska skolans nya syfte bör vara att träna på entreprenörskapstänkande och entreprenöriellt agerande. Ett bra samlingsbegrepp för skolans nya syfte är entreprenörskap. Skolans nya syfte är att främja solidaritet och samtidigt upptäcka, uppmärksamma och träna varje enskild individs styrka och talanger. Inom skolan innebär detta en utmaning. De individuella utvecklingsplanerna ska främja elevens egna intressen, behov och önskemål, samtidigt som en sund värdegrund med beståndsdelar som demokrati, tolerans, mångfald, jämställdhet och respekt också skall integreras i vardagen. Ibland är det fokus på individen, i vissa fall är det kollektivets behov som styr. I korsdraget står pedagogen. John Steinberg (fil dr pedagogik) ger i bokens sammanfattning sin syn och sina svar på vilken strategi som leder till detta dubbelbottnade mål. Författaren menar att pedagogens kompetens är ytterst viktig för utvecklingen genom ledarskap, struktur och uppföljning.

11 25 En av Sveriges mest framgångsrika (och kontroversiella) entreprenörer är Johan Stael von Holstein (grundare av Icon Medialab, Iqube, Mycube etc). Hans definition av entreprenörskap är byggd i linje med ovan angivna budskap. En entreprenör, är en individ som tar ansvar för sin egen försörjning. En nypa framtidsforskning För att kunna ta detta ansvar måste det finnas en spelplan som möjliggör att idéer kan bli föremål för handling. Hela den entreprenöriella processen, från start till mål, måste ha en väl sammansatt och frisk grogrund. Framtidsforskarna har identifierat fem mäktiga processer som påverkar det moderna samhället (Dahlbom 2007) och som utgör dagens spelplan: Globalisering medför att länder integreras, växer samman och skillnader på olika plan reduceras. Genom automatisering byts småskaligt hantverk ut mot industriell massproduktion. Kommersialisering påverkar marknaden, handel och konsumtion allt starkare. Systemisering innebär att samhällen struktureras i påtagliga informationsoch kontrollsystem. Genom rationalisering analyseras all traditionell verksamhet med ny kunskap för att identifiera nya effektivare lösningar. En vanlig åsikt i detta sammanhang är att förändring är idag ett konstant tillstånd. Kunskap, information och rutiner blir snabbt förlegade och det krävs en ständig uppdatering för att vara konkurrenskraftig. Med denna bakgrund har skolan en stor utmaning framför sig. Emellertid kan en lösning vara att fokusera på det som sannolikt är relevanta egenskaper och färdigheter idag, men även på sikt. Handlingskraft, mod, kreativitet och uppfinningsrikedom kan mycket väl vara hörnstenarna i bygget av framtidens samhälle ur ett individperspektiv. Det är inte troligt att de entreprenöriella egenskaperna förlorat sin betydelse när dagens förskoleelever möter arbetsmarknaden. Undersökningen Skola 2021 En undersökning genomfördes 2006 av framtidsforskarna på Kairos Future tillsammans med Myndigheten för skolutveckling. Cirka 2500 personer inom kategorierna lärare, skolfolk, unga, föräldrar, näringsliv och övriga fick svara på frågor om skolan (Tiberg et al 2006). Kategorierna näringsliv och övriga ansåg att öka den internationella konkurrenskraften, var skolans viktigaste uppdrag. Skolfolk och lärare var av uppfattningen att skapa trygga människor, och att skapa självständiga människor var de mest betydelsefulla områdena. Kategorierna unga och lärare värderade öka den internationella konkurrenskraften som ett av de minst viktigaste uppdragen för skolan. Undersökningen belyser en vanlig problematik när just skolan och framtiden diskuteras under samma tak. En del aktörer fokuserar på den enskilda individens utveckling och andra har samhällets generella intressen i främsta rummet.

12 26 Kapitel 2 - Vad är entreprenörskap? Vad efterfrågas inom näringslivet? Att öka den internationella konkurrenskraften enligt ovan, är en konstant utmaning för alla verksamheter som är beroende av exportmarknader. Sveriges största företag är alla globalt rotade, och därav också påverkade av omvärldens situation. Det medför även att företagen måste kunna ställa om när förutsättningarna ändras. Det är vanligt att entreprenörens egenskaper bara diskuteras när småföretag är i fokus. Stora företag är idag minst lika beroende av flexibilitet och handlingskraft, vilket medför att entreprenörskap i skolan inte bara är centralt för de som vill starta eget på sikt. En stor del av det moderna arbetslivet efterfrågor entreprenöriella egenskaper (läs ett antal platsannonser och studera vad arbetsgivaren önskar förutom teoretisk kompetens). Varje organisation är unik och hanterar sin situation därefter, men vissa trender inom arbetslivet är påtagliga på ett generellt plan, i synnerhet om stora företag är i blickfånget. Flexibilitet är idag det dominerande begreppet inom organisatorisk och ekonomisk förändring, vilket ställer höga krav på individen i yrkesrollen i termer av förändringsbenägenhet och anpassningsförmåga. Tre typer av flexibilitet identifieras (McHugh, Thompson 2009) enligt nedan. Funktionell flexibilitet Medarbetare får större arbetstrygghet i utbyte mot att chefer får rätt att flytta dem mellan aktiviteter och arbetsuppgifter när situationen kräver det. Multikompetens och mångsidighet efterfrågas samt ett prestigelöst agerande som gör att en medarbetare kan placeras på olika nivåer inom organisationen, tillfälligt eller under en längre tid. Temporär och finansiell flexibilitet De kollektiva överenskommelserna ersätts av individuella ersättningar och belöningar. Prestationsbaserad lön underminerar därmed den traditionella synen om en specifik lönenivå för arbete. Det finns också förändringar i användningen av tid, då arbetsgivaren använder flexibel tid för att kunna hantera fluktuationer i produktionen. Numerisk flexibilitet Utgörs av möjligheten att kunna variera bemanningen i linje med produktionens toppar och dalar. Cyniskt och burdust kan det uttryckas som en personalstyrka som kan sättas upp och tas ner över tiden, när exempelvis försäljningen av företagets produkter förändras. Flexibilitet är givetvis inte det enda som efterfrågas inom företagsvärlden, men i detta sammanhang väljer vi att lyfta fram en aspekt som berör den stora massan bolag. Entreprenörskap i befintliga organisationer? Om syftet med entreprenörskap i skolan enbart var att främja nyföretagandet, hade ämnesområdet inte varit aktuellt för alla. Till och med i relativt statiska organisationer kan entreprenöriella egenskaper appliceras med stor framgång. Kommuner och landsting är idag mer konkurrens utsatta än någonsin, och i många regioner är det mer regel än undantag att privata aktörer

13 27 tagit över (helt eller delvis) skola, vård eller offentlig service. I likhet med företagens situation med allt mer krävande (ombytliga och pålästa) kunder, ställer medborgarna högre och högre krav på den skattefinansierade verksamheten. Politik och förvaltning vill se utveckling, resultat och måluppfyllnad. Misslyckanden basuneras ut i media och otillfredsställda medborgare gör ofta sin röst hörd. Ny teknik (exempelvis tjänstemän som bloggar om sin arbetsvardag) minskar avståndet mellan beslutsfattare och invånare, vilket också ökar transparensen. Med andra ord är förväntningarna högt ställda på offentliga organisationer idag, och i likhet med näringslivets förutsättningar önskar intressenterna att ständiga förbättringar sker kontinuerligt. Och krävs det utveckling så krävs det också entreprenöriella egenskaper. Utveckling och entreprenörskap gifter sig ofta och har många gemensamma nämnare, men det finns också differenser. Utvecklaren identifierar ett problem, genererar en idé och paketerar förslaget på ändamålsenligt vis. Sedan är utvecklaren ofta nöjd. Entreprenören däremot marknadsför förslaget, tjatar, säljer, visar upp det för alla intressenter, ser det som en utmaning att övertyga alla motståndare, ger sig inte förrän konceptet används och blir en framgång. Personer med den inställningen och det förhållningssättet kommer med stor sannolikhet att kunna hantera morgondagens problem med morgondagens teknik i nya yrkesroller, oavsett arena eller sammanhang. Speciellt om spelplanen och förutsättningarna är goda och gynnsamma. Nästa kapitel belyser en del av grundfundamentet för entreprenörskap. När både kvinnor och män till fullo har möjligheter att verka entreprenöriellt, först då kan vi se optimala effekter av företagsamhet, kreativitet och handlingskraft.

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:7 ISSN 1650-7965. Värdeskapande kompetens

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:7 ISSN 1650-7965. Värdeskapande kompetens Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:7 ISSN 1650-7965 Värdeskapande kompetens Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2005. Citera oss gärna, men ange källa. 2 Inledning

Läs mer

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965

Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Västsvenska Industrioch Handelskammarens rapport nr 2005:8 ISSN 1650-7965 Fokus Attityd 2005 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2005. Citera oss gärna, men ange källa. Ge ungdomen

Läs mer

Så tänds eldsjälar. En introduktion till entreprenöriellt lärande

Så tänds eldsjälar. En introduktion till entreprenöriellt lärande Så tänds eldsjälar En introduktion till entreprenöriellt lärande Så tänds eldsjälar en introduktion till entreprenöriellt lärande Marielle Peterson & Christer Westlund 2007 Marielle Peterson & Christer

Läs mer

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar!

Handlingsplaner med handlingskraft! Så skapar vi världens bästa skola! En som gör! Kattdagis eller idoljuryn? Ta barnens framtidsplaner på allvar! December 2007 kap 1. Entreprenör - en som gör! En som gör! Så skapar vi världens bästa skola! Läs mer om entreprenörskap i skolan på www.uestockholm.se Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende

Läs mer

Tjänsteinkubatorn. - Utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer - Version: 1 den 11 juni 2009. Thomas Arctaedius, Tommy Bergkvist, Ulf Eriksson,

Tjänsteinkubatorn. - Utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer - Version: 1 den 11 juni 2009. Thomas Arctaedius, Tommy Bergkvist, Ulf Eriksson, Tjänsteinkubatorn - Utvecklingsstöd för tjänsteinnovationer - Version: 1 den 11 juni 2009 Thomas Arctaedius, Tommy Bergkvist, Ulf Eriksson, Ulrika Hedby och David Lundborg SU Dnr: 301-0024-09 Stockholms

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Framtidsspaning om hästsektorn

Framtidsspaning om hästsektorn Framtidsspaning om hästsektorn Maj 2008 1 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund och syfte... 4 Definition... 5 Framtidsstudier... 6 Arbetet med Framtidsbyggets modell... 7 Värderingar och världsbilder... 7

Läs mer

2007 Vad är entreprenörskap?

2007 Vad är entreprenörskap? #1 2007 Vad är entreprenörskap? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln E-spegeln är ett unikt forskningsprojekt och en spegling av den glädje, sorg, och vedermödor som alla vi som startar nya affärsverksamheter

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen Förord Hur bär man sig åt som pedagog när man vill skapa förutsättningar för barns lärande? Är det överhuvudtaget möjligt att motivera någon annan än sig själv? Hur kopplar man samman barnets hela utveckling

Läs mer

HANDLINGSPLANER MED HANDLINGSKRAFT! Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende av entreprenöriella förmågor I STOCKHOLMSREGIONEN

HANDLINGSPLANER MED HANDLINGSKRAFT! Sveriges framtid och konkurrenskraft är beroende av entreprenöriella förmågor I STOCKHOLMSREGIONEN ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNGT ENTREPRENÖRSKAP I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS DECEMBER 2007 I STOCKHOLMSREGIONEN HANDLINGSPLANER MED HANDLINGSKRAFT! STOCKHOLMS KOMMUNER VISAR VÄGEN

Läs mer

Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan

Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan Produktion och Utgivning:

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Slutrapport 23 december 2013 Dr Tommy Bergkvist tommy.bergkvist@s-m-i.net www.s-m-i.net Förord Projektet CSES Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm,

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Entreprenörskapets framgångsfaktorer:

Entreprenörskapets framgångsfaktorer: #2 2008 Entreprenörskapets framgångsfaktorer: Vad är det som gör att vissa lyckas starta företag och andra inte? Mikael Samuelsson Välkommen till E-spegeln 2 Första numret av E-spegeln handlade om hur

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid

Rapport 2012:4 ISSN 1650-7965. Fokus Attityd 2012. Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Rapport 2012:4 ISSN 160-796 Fokus Attityd 2012 Om ungdomars attityd till arbete, utbildning och framtid Fokus Attityd 2012 är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2012 Citera oss gärna men ange källa

Läs mer

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling Gör Leader skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling Text: Jacob Käll

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund

Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund R 2006:08 Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund Handlingsvillkor, förhållningssätt samt resurser för unga företagare med utländsk bakgrund Villkor och strategier för unga företagare

Läs mer

Kunddriven fastighetsförvaltning

Kunddriven fastighetsförvaltning Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Bygg- och Fastighetsekonomiprogrammet Kunddriven fastighetsförvaltning -En undersökning av kundarbete i en bransch i förändring C-Uppsats, 10p Författare:

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Kreatören som strategisk resurs

Kreatören som strategisk resurs Kreatören som strategisk resurs En studie av reklambyråers arbetssätt, roller och ekonomistyrning Magisteruppsats Ekonomistyrning Vårterminen 2010, 15 hp Författare: Charlotte Ekström 850627 Frida Sundberg

Läs mer